P. 1
afyon04 çdurum raporu 2005

afyon04 çdurum raporu 2005

|Views: 261|Likes:
Yayınlayan: muyace

More info:

Published by: muyace on Feb 13, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

4.1. F.3. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E. F. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E. F.1.1.2. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.2.1. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D.5. F.2.1. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F.2.1. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F.2.3.2.3. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.5.3.4.7.4.1.9. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.1. E.5.2.5.5.3. F.1.5.5. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F.1.5.1.4.2.3. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D.5. E.3. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D.5. E. F.1. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F.2.2.3. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F.4.1. F.1. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.1. Valilikler.4.1.5.3. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D.3. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.8. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.4.6.1. 3 . Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D.3. Fauna ______________________________________________________________________159 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F.4.4.2.4.3. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F. F.1.4. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F.3.1.3.2.2.1.3.4. E. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.1. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D.1. F.1.4. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E.5.1.4. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.1. F.5. Patojenler _________________________________________________________________________ D. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.3.2.3.2. Arazi _______________________________________________________________________141 E.2.3.D.5.2.2. Flora:_______________________________________________________________________151 F.5.1.1. F.1.2.1.2.6. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F.5.1.17. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.1. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.16.1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F.5.7.5.5.5.5.5. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F.5.6.1.5. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F.5.3.2.1.1. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 .22.5.5. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.21.17. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G.11. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.5. G. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F.2.5. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F.19.19.2. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F.1.16.2.16.1.9. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. G.8.19.5.5.22.1.5.5.5. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.5.4. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F. 5.5.5.3.5.16.4.15. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F.4. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F.3.5.13. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F.3. ___________________________________________ 182 F. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F.5.4.1.F. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F.2. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F.5.2.5. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.5.19. 1.5. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F.17.5.1. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F.22.1.5. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.5.1.2.19.5.5.5.2.3.3.22.10. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.20.16.1.5.17.5. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F.14.17. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.17. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.5.2.12.1.2. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F.1.3.5.18. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F. G.1. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F.1.

1.2.5.1.4. J.2.2. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.1.2.1.2. H.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 . Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.2. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 . Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.1. H.1.1.2.1.3. H.6. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 . Turizm .5. H. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .2.2.1. H. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .1.2.2.2.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 .4. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 . H.2. H.1. Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H. . H.2.5.3. 5 .1.2.4.3.2.2. H.1. H.1.2.2.5.2. I.2.4. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.1.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H. H. H.3.2. H. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.2. .2.2.1.1.1.2.2.5.1. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H.4.3.2.1.1 H.2.1.1.1.2. Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.2. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H.1.2. H.2.6.1.1.1.4.1. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G.1.2. H.G.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.2. H.

3.1.7.1.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K.2.1. Petrol (Fuel Oil.6.2.1. K. J.4.1. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 .3.2.2.2. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.1. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K. J.1.5.5. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K.2.6.2.1.2. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L.2. Motorin.1.1.1. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.4.6.2.2.1.2. L.2 . Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1 l Sanayiinin Gelişimi. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L.2.1.1.1.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K. K.1. L.2.2.2. J. Altyapı _____________________________________________________________________256 L. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.6.3. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.2. L.2.1.3. K. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L.1. J.4.1.2.2.9.1. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. L. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2.1. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K.1. Benzin.2. J.1. Asfalt.1.3. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K.2.1. J.2. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.6.1.1. Limanlar: _____________________________________________________________________ L.4.5.J. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J.8 J. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Demiryolları : _________________________________________________________________ L.5. J. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K.6. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L.1. K. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L.1.1. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.1. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L.7 J.1.3. J.1.3.1. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. K.3.2. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2. J.1.6. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L.

M.3.1. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M.1. M.3.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M.1.7. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. M.4.4.7.6. M.1. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M.6.1.3.1.3.9.2. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M.3.6. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L.10.3. M. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.3. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.4. M.1. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M.4. M. Kültürel.3. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 .2.5. M. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.1. M. M. M.6. M.2.1.11. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.4. Tarihi.1. M.4.2.4.6.3.1.1.1. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.2.5.4. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M.6.5.4.4. M.2.1.3. M. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L.1.5. M.1.3. M.5.6.1.1. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M.2.3..2. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.2.5.2.5.3.3.3.4.3.3.5.1. M.1. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1.1. M. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M.5. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M.L.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M.1.8.5. M. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.5.1.4.3. M.1. M.2.

1.Katı Atıkların Biriktirilmesi.3. O.3.7. N.2 .4. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N. N.1. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N.3.6.3.3. M. O. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N.1. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 .3. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.1.1.2.1.10.1 O.4.1. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N.3.3.2. AFETLER________________________________________________________________ 309 P.1.2.4.1.1.1.1. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.8.1.5. O.2 N.1. O.2.4.1.9.7. O.2. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P.3.3.4.3.5. N.1.1.6.3. M.1.1. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N.7. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N. O. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P. N.6. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. O.3. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O. Toplanması. Titreşim:____________________________________________________________________308 P.3. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.5. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.M.1. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N.6.5. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N.3. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O.4.2. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.2. N.1. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N.1.6. N.1. N.1.2.1.3. O. O. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N.1.1.1. O.1.6.

________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.2.2.7.4. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P.2.5.3. P. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R.1. P. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.1.1. R. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Ölümlerin Hastalık.1.2.3. ______________________________________________________318 R.1. P.5. P.4.2.5. P.3.1.2.3.2.2.2.3. Temel Sağlık Hizmetleri-.2.2.1. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R.1. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R.3.1. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P.1.P.1.3. R. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S.2. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T.2. Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R. P.3.2.2.3. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S.2. Sivil Savunma Birimleri:.1.2. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T.5.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 .2. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.3.1 P. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P.2.2.6. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R.1.1.1.3. R. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R.6.1. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R.1.2.3.2.1.2. R.3. P. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T. Denizler: ______________________________________________________________________ R.4.2.4.1.2.6. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S.1. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S. R. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S.

4.T. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 .

Afyonkarahisar’da da verilmiştir. yerleşim yerleri bulunmaktadır. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. Atatürk. 2. Bu dönemde.Alâaddin Keykubat. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. Hitit Krallığı kurulmuştur. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz.Ö. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır.A. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan. kullanıma ve ihtiyaca göre. M. Gevhertaş. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. COĞRAF KAPSAM A. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir.Ö.yy. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir. medrese. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. saat:17. Şehir. II.Ö. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. 1800-1200): M. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. Bunun yanında çok sayıda mescit.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. Bu dönem. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. Sultan I.Ö. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. hamam. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. Hitit Devleti’nin M. sunu çukurları. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. Sultan I. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır. Başkomutanlık Karargâhı olmuş.1. lk yerleşim izine. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. Kurtuluş Savaşında. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. Bu dönemde madenle birlikte. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır.Ö. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. medrese yapılmıştır.) önemli mimarî eserlerdendir. ilk kez madenin işlendiği. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. şehrin güneyinde. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. cami.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. kaplıcaları. ancak çevre illerde yapılan kazılar. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. 11 .000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır. Afyonkarahisar. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız.

Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. 1200-546): M. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. Amorium (Hisar köyü). Dinar’a.Ö. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır.Ö. 120’de Roma senatosu. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir. Babil. Sokrat tarafından geliştirilen. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol. d) Persler (M. M. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır.Ö. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir.Ö. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. (M. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar. Roma hâkimiyetine girmiştir.301). Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti.Ö. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek.M. Docimeia ( scehisar ilçesi). Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. Mısır. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince.Ö.yüzyıla kadar sürmektedir.Ö. M.Ö. Docimeon. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü. Buna göre Bizanslılar. M. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. Roma hâkimiyeti sırasında. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir. 6. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp. b) Frigler (M.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. bölgede benimsenen Frig din. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır.Ö. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir.Ö. Hisarköy. e) Hellenistik Dönem (M.Ö. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş.S. Böylece Anadolu. Synnada. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu.Ö. ve 10. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır.Ö. 6.yüzyıldan başlayarak 10. Komutanları. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır. 336’da Makedonya kralı Flip. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır.Ö. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir. Eskişehir. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır.Ö. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş.Ö. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur. 233-183) zamanıdır. VII. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. 323’te Babil’de öldü.S.Hititler. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse.Ö. 133. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur. M.Ö. Afyonkarahisar. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes. M. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. Sivrihisar’dan geçerek. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. c) Lidyalılar (M. 9. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. Bunlardan önemlileri. M. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür.Ö. M. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi. M.Ö. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. Bizans mparatoru olduğu 12 .yüzyıla kadar tarihlenmektedir. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. Dinar.IX. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M.Ö. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. Büyük skender M. Romalılar. Pers hükümdarının tacını giydi.Ö. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. ssos’da yapılan savaşta (M. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri). Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış.Ö. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M. Apemeia. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. 333-281): M.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. M.Ö. bu devirde. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir. Amorium önemli şehir olmuştur. f) Romalılar (M. 334) III.

Bunun sebebi. Afyonkarahisar. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. Afyonkarahisar’dan kuzeye. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. Afyonkarahisar. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Afyonkarahisar’ın bu yönü. Yunanlılar. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. Saltuk. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . esir düşmüştür (1071). 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. Karahisari Sahip. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. Yunanlılar. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Anadolu Selçuklularına geçmiştir. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir. Tutuk. Afyonkarahisar ili. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. I. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. XV. Germiyanoğlu’nun damadı idi. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Ayrıca Afyonkarahisar. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. Afyonkarahisar. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar. cephane. Murat’a bırakmış. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. Ayrıca Afyonkarahisar.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Mengücek. Kütahya. XVII. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. Afyonkarahisar. Beyliğini vasiyet yolu ile II. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. II. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir.nuyordu. Germiyan Beyi II. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. Yunanlıların son durağı olduğundan. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. (1428). uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. Afyonkarahisar. bu eyaletlerden. zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. büyük hakanlık tacı batı’ya. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. Afyonkarahisar-Eskişehir. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. Afyonkarahisar. Büyük Türk Sultanı Alparslan. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. Afyonkarahisar-Kütahya. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. 1833’te bir süre II. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. Moğal tahakkümü altına düşmüş. Ayrıca Afyonkarahisar. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali.

(28-29 Mayıs 1919 172. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. düşmana ilk kurşunun. bir ay. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. 25 gün Yunan işgali altında kaldı. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. 14 . Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. Bu arada.Alay Komutanı Ayvalık). Bu birlikler.kilometreyi bulan geniş cephede. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. Afyonkarahisar Bölgesi. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. önce Sakarya’da. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. daha az kuvvet bırakılmıştı.

çünkü Afyonkarahisar halkı.” 15 . Atatürk. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. Hepinize selâm ve sevgiler.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3. Daha sonra Şuhut’a gelindi. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. saat 05. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. Belentepe. Esası Oldu.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. Mustafa Kemal Paşa. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Dumlupınar Zaferi’nin 3. Başkomutanımızın önderliğinde. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. noktaları. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. sıra sıra tel örgülü. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek. dipçikle hatta elleriyle. Erkmentepe. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. Kılıçarslan 1. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. makasla. saat 17. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03. Tınaztepe.oo) ele geçirildikten sonra. Türk Ordusunun. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. Gazi Mustafa Kemal.” demiştir. Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. ve 2. 26 Ağustos 1922 günü. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

A.2. l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .

000. Kula. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. 185 hektarı funda ve ormanlık. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Isparta.772'dir. lçe. Lidya. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir.200 hektarı tarım arazisi. bu yüzden ilçenin. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi.000. meşe. gül yetiştiriciliği. Bunun 8. 18 . adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. 7 Sağlık Evi. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. lçemiz batıdan Dazkırı. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. limizin en güney ucunda yer almaktadır. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. 182 ton kapsül. çizmelerini burada yaptırdıkları. bulunmaktadır. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ormanlarımız çam. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. ardıç. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. sûvarilerin. 170 ton dane alınmaktadır. Söğüt dağlarıyla çevrilidir.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. Roma. Yıllık geliri 1. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir.-Mark'tır. Lâdik. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. Hereke tipi halı dokumacılığı. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. lçede daha çok gül. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. 96. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. 2 sağlık ocağı.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. Tarım. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. pelikan. köylerinde 2 olmak üzere. lçe kuzey doğudan Çal dağları.000. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. güneyden kazankaya dağları. Yüzölçümü 926 km2'dir. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır. Asarkale. npazarcık. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. 2 Sağlık Ocağı. turna. lçede 4'ü merkezde.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır.TL'dir. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. il merkezine 61 km uzaklıkta. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. buğday ve haşhaş gelmektedir. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. Helenistik. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. lçede 11. kuzeyinden Hendi Baba dağları. Bugün. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. 20 . mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini. kuğu.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. 17650 adet keçi. lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır. Çöğürlü. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Bizans. Afyonkarahisar . Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. . 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta.836 adet sığır bulunmaktadır. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. koyun. ticaret. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. 1924 yılında ilçe olmuştur. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. Roma. Hitit. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına.000 adet yumurta tavuğu.135. En önemli yaylaları ise Bayat. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. BAYAT lçemiz.370 adet koyun. Yüzölçümü 465 km²'dir.000. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. yaban ördeği. Ayrıca ilçe merkezinde 1. genel olarak 8773'tür.S. 1988 yılında ilçe olmuştur. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir. Çanacık. Mekan. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. 500. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçemiz kara iklimine sahiptir. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. Frig. meke. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. karabatak. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken. 3. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır.Ayrıca. halkımıza hizmet vermektedir. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. npazarcık. Mekân Yaylası. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır. 1993 yılında D. Lidya. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. batıdan Bey ve Asar dağları. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. tiftik keçisi. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. Selçuklu. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır.000. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. kaçak kesim. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157).Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır.

lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup.000 yumurta elde edilmektedir. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir.000 hektardır. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Hacı Ahmet Çeşmesi. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. Ak Çeşme. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup.Alaca Camiii. un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. lçede ki halk kütüphanesi 15. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. işlenmiş kereste. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. hasır. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. 1958 yılında kurulmuştur. tarım. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır.000.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. Alaca Çeşmesi. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. yem. ardıç ve çam ormanları vardır.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup.) imal edilmektedir. lçenin nüfusu. hidrat. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir. nohut. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi. lçede çayır ve mera alanı ise 25. yastık. Develi. Bunlar emaye ürünleri. şekerpancarı. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. armut. Kara Çeşme. 10 Sağlık Evi. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü.458 hektardır. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. Karamık 21 . Bolvadin. Üzerinde Altıgöz. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. sazlığıyla. Sahipata. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Çepni. 2 adet semt sahası. Ayrıca 46 apart ünite. sulamaya elverişli arazisi ise 28. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz.950 tondur. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. I.932'dir. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. kodein v. Bolvadin 3. Bolvadin.ve 4. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. 32 adet ilköğretim okulu. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.Tarih içinde Selçuklular. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin. Sultandağları. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. Kırkgöz köprüsü. ayçiçeği yetiştirilmete. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Yanık Kışla. sucuk. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. Kırklar Camiî. vişne. 33 ton bal üretilmektedir. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. 2000 nüfus sayımına göre 83. Hacı Ahmet Camii. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir.000 kitap kapasitesine sahiptir.Bolvadin. lçenin. Buna bağlı olarak. elma. fasulye. Lala Sinan Paşa Camii. Kaplıcada bulunan otel. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. teneke. Bu fabrikada yaklaşık. Güneyden Sultandağları (2519 m). 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. 25 oda. lçemizin dağlarında sarı meşe. 1 Ana Çocuk Sağlığı. demir doğrama. Heybeli kaplıcası. Eber Gölü. yeşil mercimek. bu okullarda toplam 9. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. yumurta.000 hektardır. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. 12 adet ortaöğretim. kayısı. arpa. Yazları sıcak ve kurak. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. fiğ. Tek akarsuyu Akarçay'dır. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Türbeler. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. ticaret ve sanayiye bağlıdır. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. okulu mevcut olup.s.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Karkın. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. vb. 5 Sağlık Ocağı. Toplam süt üretimi 14. mısır. 50 yatak kapasitelidir. hızlı bir gelişim içerisindedir. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. kaymak. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Eber Gölü. Bunların dışında kereste. kışları soğuk ve sert geçmektedir. kaleye Yazır. haşhaş. 500 işçi çalışmakta olup. Çarşı Camii. Bunun 55. Bunların yanı sıra ilçemizde 15.

bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. Ege.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. kışları sert ve soğuktur. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39.Ö. fasulye. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. elma) yetiştirilmektedir. Emir Ahmet Şah. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. Ege. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray. doğu-batı.509 hektarlık saha çayır ve merayla. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. ve IV. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. Selçuklu Sultanı III. ayçiçeği. ilçeyi. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta. Yüzölçümü 790 km2'dir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. şekerpancarı. kiraz. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. güneyde Yalvaç. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen).598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. % 6. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur. lçede 27 ilköğretim okulu. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Suriye. önemli tarihî eserleridir. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. üreticiler ödüllendirilmektedir. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. Bunun 20. beyliğini vasiyet yoluyla II. patates. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. Bu ormalık alanlarda ardıç. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. bu göllerde balık avcılığı (sazan. Yazları sıcak. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir.981' dir. Ağaçlandırma çalışmaları.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. ç Ege bölgesinde. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne.84'ünü oluşturan 5. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. Germiyan Beyi I.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14. haşhaş. lçe. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. 22 . 7 ortaöğretim. 14 Sağlık Ocağı. 5 Sağlık Evi. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. bir gün sonra. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. meşe.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir.283'dir. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. 10. ihtiyaca cevap vermediğinden.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır.279 öğrenciye. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. kuzeydoğusunda ise scehisar.Sonradan. Futbol takımı. Yüzölçümü40. Yüzölçümü 422 km²'dir. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I. güneydoğusunda Çay.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçenin kuzeyinde Bayat. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. 24 . Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. lçede. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha.200 Tarım Alanı16. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. lçemiz. eski devirlerde Lidyalılar. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup.358 Tarla Arazisi9.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. Eski Yunanlılar.000 Tarım Dışı Arazi3. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. 1 Sağlık Evi mevcut olup.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir. Hititler. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur. Anadolu Selçukluları zamanında. Bunun 9. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. Toplam 2.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13.09.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır.

erik. badem. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. rakımı 832 m'dir. susam. her yıl Afyonkarahisar I. Yüzölçümü 1. Dinar'ı hem iç. karpuz.lçe. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. meyvecilik. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. lçemiz. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. arpa.000 keçi. Bölge genellikle düzgün olup. çilek. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Bülüçalan kaynağı. kimyon. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. lçemizde. eski çağlardan bu yana. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. 1950 adet sığır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir.328 km²'dir. il merkezine 106 km. tınlı ve kireçlidir. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. lçe merkezi. haşhaş. Dinar. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı.yon. kayısı. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. Persler. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. tekstil.000 koyun. Boztepeler bulunmaktadır. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Dinar gerek mesire yerleri. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. fasulye. mercimek. büyükbaş.000 tavuk. lçemiz arazilerinin 19. ceviz.5 km²'dir. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.000 hektarı sulanabilir arazidir. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. elma. "Dinar". dut. güneyinden Başmakçı. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. Kimmerler. Kuru tarım arazilerinde ise. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. vişne.000 çift çorap üretilerek. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. anason. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. Roma. Frig. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. Dinar ve Evciler ilçeleri. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. Dinar'ın bilinen geçmişi M.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. Hititlerden Aka. 16. güneydoğusundan. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. Şehrimiz. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. 6.453'tür. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. turizmi canlandırmakta. 15. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. genel yüzölçümü 41. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. 7 Sağlık Evi.Ö. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte. Üçlerce. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. nohut. armut. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. lçemiz merkez. mısır. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. kavun. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. 3 Sağlık Ocağı. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. buğday. Bu güzellikler. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir. salatalık. ayçiçeği. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. susam.880 hektarı tarım arazisidir. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. Bu nüfusun 6. kiraz. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. hayvan pancarı. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. 25 .Ö. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Pınarlı. yonca. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. gül yetiştirilmektedir. kilimcilik. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. küçükbaş. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. kâğıt. gibi bitkiler. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri.

lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. elma. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. 112. 26 . kuzeybatıda Denizli. tarım. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. küçükbaş. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. peynir. 3. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63. 1908 yılında ilçe olmuştur. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. mısır. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken. 89. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. kuzey doğusunda Şuhut. lçede 14. lçe. kuzeyde Sandıklı. büyükbaş.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. 11 Sağlık Ocağı. çine tanrıların. Anhoros. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir. sebzelerin. haşhaş ve yem bitkilerinin.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3. 250 yurttaşımız yaralanmıştır. et. kuru soğan. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum.375 büyükbaş.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır.464 hektar Hayvancılık olarak. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde. Asmalı yol. Söz konusu hayvanlardan. Karakuyu adıyla bir gölü. buğday. lçenin Dombay.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6. Bu nüfusun 37.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. patates vd. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. yoğurt. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. süt. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. Geleine. armut.000 kanatlı hayvan. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. lçede 46 ilköğretim okulu. 8 ortaöğretim okulu vardır. Bu okullarda toplam 8. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır.700 hektardır. vişne.340 küçükbaş. lçede tahıllardan arpa. Midas. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. güneydoğuda Isparta. Toplam tarım alanı 63. şeker pancarı. 21 Sağlık Evi. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir. nohut'un. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır.155 arı kovanı bulunmaktadır. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar.608'dir.00'da 6. Akdeniz ikliminden.

el sanatlarının önemli bir yeri vardır. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. dantel. voleybol branşları bulunmaktadır. adına bronz sikke bastırılmıştır. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. Artemis Anaitis Tapınağı. Çamçalı kilimleri. 27 . Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. Daha çok koyun yetiştirilir. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir.8'i (16. Ünlü fabl ustası Ezop (M. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol. haşhaş ve yonca. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır. 620) Amorium doğumludur. Bunun 20. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. %15. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. kiraz.Amorium. Aynalı. Yoğun olarak kilim. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir.984 hektar) ormanlık ve fundalık. nohut. çalışmaları yürütülmektedir. Pınarbaşı. badem. Arpa.000 Emirdağlı yaşamaktadır. kral yolu üzerindedir. doğuda Konya ile komşudur. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100.500 hektar) ekilebilir arazi. 1437 yılına kadar gitmektedir. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. 15 Sağlık Evi. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte.620 öğrenciye. Lidyalılar. Ekilebilir arazinin 8. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. oya. Arazinin %62'si (130. Helenler. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir. Toplam 7. Kösköslü. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır.Ö. ay çiçeği. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. basketbol.lçede ormanlık alan sahası 186. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. armut. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. Hayvancılık oldukça önemlidir. Dinar-Denizli karayolu üzerinde. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. biber. Kuzeyde Eskişehir. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. Romalılar. lçede spora büyük önem verilmektedir. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). Bizanslılar. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. %14. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. Agorası (Pazar yeri).2 adet çuval.Tiyatrosu.347 hektar) tarım dışı arazidir. fasulye. elma. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. buğday.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. salatalık. erik. Bölge.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak.4'ü (31. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Arazi yapısı tarıma elverişlidir.000. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir.km'sinde 9 km içeridedir. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. lçede. Bindallı. Aurra (Hisarköy). Suçıkanı. 2 adet un fabrikası. lçede yetişen ürünler şunlardır. lçede 52 adet ilköğretim. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. Sebzelerden. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. Persler.Ö. 2 adet teneke kutu. ve birçok semt sahaları vardır.6'sı(31. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. Eskişehir'de 99. Bu alan. Norgaz orman piknik alanı.409'u sulanmaktadır. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. Hititler. domates. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. Asıklı. Stadyumu. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş.162'dir. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır. kayısı. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. Karakuyu kuş cenneti. kavun ve karpuz meyvelerden. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir.138 hektardır. Okulda. Emirdağ ilçemiz. vişne. Yedikapı (Başkonak köyü).000 ve diğer şehirlerde 30. Ege bölgesinde yer alır. Adını. Kara döşeme. şeker pancarı. ıspanak. lçenin yüzölçümü 2. 2 adet yem fabrikası. 201. Sentetik dokuma fabrikası. 1 Verem Savaş Dispanseri.089 hektar) çayır ve mera ve %7. yeşil mercimek. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Emirdağ yöresinde yerleşim M. 10 Sağlık Ocağı. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. 1 adet kot dikim atölyesi vardır.

1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bunun 5. Koruların dışında orman yoktur. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. lçeye ulaşım hem karayolu. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. Sandıklı'ya 38 km. Gölcük. Frigler. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. susam. Almanya. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. Yörede Lidyalılar. 1990 yılında ilçe olmuştur. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. Codta ve lâhit gibidir. haşhaş. Romalılar.486'dır. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Bir başka deyişle. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. Hititler. lçe. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. lçemizde. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. lçe ve ilçeye bağlı köy. Ovanın batısında Maymun Dağı. kasabalarda Belçika. Hititler.Emirbaba. 1 semt sahası bulunmaktadır. mezar. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. lçe. Bizanslılar. tavukçuluk.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. Fransa ve Avusturya gb. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. Bütün boş alanlar ekilidir. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. lçede genellikle karasal iklim görülür. Helenler. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. lçede 5 ilköğretim okulu. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. Evciler ilçesinin. Nadas sistemi uygulanır. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. arpa. Çiçekli yaylaları. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. Persler. Balcam mağarası. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. lçe ekonomisi tarım. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Evciler. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. Terra. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. sviçre. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. hem de demiryolu ile yapılmaktadır. 1991 yılnda ilçe olmuştur. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. doğudan Dinar(26 km).

Meşe.5 Bölgedeki akarsular. lçede 2 Sağlık Ocağı. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. Yüzölçümü 888 km2'dir.8 Bağlık . Tarım ürünü olarak genellikle arpa. yazın yaylaya çıkarlar. Roma-Bizans kaya yerleşimleri. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. lçenin köklü bir mazisi vardır. mezar odaları. Aslantaş. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. geçer. batısında Burgaz. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır. buğday ve haşhaş yetiştirilir. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. çam. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır. Hayvancılık yapan aileler koyun. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. lçenin doğusunda Çal. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir. Sulu Tarım Arazisi: 1.'dir. Helen. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. lçede 16 ilköğretim okulu. kışları soğuk ve yağışlıdır. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir. Roma ve Bizanslıların.751'dir. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. Bunun 2. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar.Bahçelik: 165 Ha .%1. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. 29 . Ayazin. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır. lçe. Rakımı 1093 metredir. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. batısında Denizli.1959 yılında ilçe olmuştur. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13.835 Ha -%80. kuzeybatısında Uşak ili. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Genellikle kışları soğuk. 1 kapalı spor salonu vardır. Bölge Pers. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı.Bunun 5. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. klim bakımından yazları kurak ve sıcak.224'dir. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. Doğudan scehisar. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. güneyinde Sandıklı. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir.940 Ha -%17.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. Hocalar ilçesi. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. hsaniye. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. Frig Kaya Anıtları.

Coğrafî konumu itibariyle ilçe. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. Karacaören (Belkaramık). tarım. 30 . Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. Karahalilli. Yazları sıcak ve kurak. Köroğlu Dağı (1526m). Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. ardıç. Madentepe (1894 m). Şapane Tepesi (1785 m). Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Kuzeyde KARAHAN. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır.362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. Karadilli. batıda KIZILHAN. Karasandıklı. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır.MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Elmadağı (1516m). lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. batıdan Afyon merkez. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. Karataş. Karakışla. Karakol Tepesi (1721 m). lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. meşe. Asar Dağı (1400 m). hayvancılık. Bunun 11. Karacalar. besicilik. lçemizde 19 ilköğretim. güneyde AKHAN.lçe ekonomisi. Aileler. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. 29 °c. Başlıca orman ağaçları karaçam. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. Karaca. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. Selçuklu hükümdarı I. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar.209'dir. palamut ve karaağaçtır. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. Karasar. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. Gök. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. Ak ve Sarı isimleri renk değil. Kızıl. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. Karayokuş. Tarım ilçemizin 14. Şu halde Kara. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. Toplam: 4. 2 ortaöğretim bulunmaktadır. 1987 yılında ilçe olmuştur. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. merkezde SARIHAN( lhan). Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. lçenin adı. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. Karayatak.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. 4 Sağlık Ocağı." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. Karakuyu.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m).

Ornaş Kayalıkları. Afyonkarahisar şekeri.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. Dökümeon Kale surları. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. elma ve kayısı yetiştirilmektedir. Bu rivayetlere göre ilçemiz. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. sıva. kuzeyinde Sandıklı. Halk. Frig.Seydiler Kalesi. Seydiler Gölü çevresi. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. Gresunlular Şehitliği. Selimiye. kaplan postu ve menekşedir. Deniz seviyesinden 1. Hitit. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 14. Daha çok koyun.600 Orman ve Fundalık6. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. Afyonkarahisar gülü. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. güneyinde Dinar. keçi. Daha çok buğday. 31 . Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır. Alanyurt. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. batısında Akdağ.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır. Mermer. haşhaş. boya ve kimya sanayiinde. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. peribacaları. Kırkinler.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır.111 metre yüksekliktedir. Kızılören. ayçiçeği. kirli sarı. sığır. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. Menevşeli Kayalar. Kızıl Kayalar. vişne. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. 1990 yılında ilçe olmuştur.820 Çayır ve Mera5. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. tavuk. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. Frig ve Türk. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir. il merkezine 87 km uzaklıktadır. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. arpa. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. Çatal Kayalar. Bacak Kale. b)Karo. Selimiye Kayalıkları.

Kusura şehri. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır.S.982'dir. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır.761 öğrenci öğrenim görmektedir. doğusunda Kumalar dağ silsilesi. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Bunun 43. 32 . lçemizin merkez ve köylerinde. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. Karasandıklı (Bruzeus). 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. Emir Alpyoluk Afşin. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır. Ulu Camî. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. lköğretim okullarında 6860. Dolatan. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. Mesut. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). lçe sınırları içerisinde. Bunun 2. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. halk oyunları. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir. haşhaş ekimi yapılmaktadır. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. Sanduk Beyler bulunuyordu. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. 1 Özel Dersane. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. 1 Halk Eğitim Merkezi. 5 Özel Yurt Pansiyon. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4.126'dır. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir.Ö.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır.Ö. ufaklı beylikler kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. arıcılık. Çoklukla buğday ve arpa. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Frigyalılar döneminde kurulduğu. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. Hititlerin M. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır. yine bu dönemde. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar. tarih itibariyle M. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. Bakır çağını yansıtmaktadır. Ayrıca. lçe. Menteş (Stektoriom). Bu şehir. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. kışları soğuk ve kar yağışlı. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. lçe. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87.km²'dir. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. güneyinde Akdağ. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. Sandıklı M.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları.

şekerpancarı. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır.1.2000 tarih ve MPG.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır.820'dir.C.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. 33 . Örnek niTlfik taşımaktadır.297 hektarDevletçe : 4. lçede 1 kütüphane bulunmakta. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir.23. arpa.303. fiğ. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. Toplam büyükbaş 24. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu. patates ve vişne yetiştirilmektedir. lçede 7 banka şubesi vardır.06. 4 adet yem. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. Dağ köylerinde hayvancılık. yatak kapasitesi bulunmaktadır. hektar Nadas Arazisi: 2. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır. Türk Ticaret Bankası. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.420 küçükbaş 56. nohut. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası.MP.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. lçede 4 futbol takımı.601 hektarHalkça: 4. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. 1 adet ısıcam. Sandıklı Yıldızı. Bunlar. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir. 6 ambulans. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hüdai Kaplıcaları. haşhaş. Halk Bankası. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur.650 adet arı kovanı vardır. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. lçe merkezinde 3 adet un. çevre özelliğini bozmayan. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır. 1.450 kanatlı kümes hayvanı 147. Daha çok buğday. Ziraat Odası gazetesi. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir. ş Bankası ve Akbank'tır.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8.Ziraat Bankası. Şeker Bank.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. T. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5.

klim karakteri kara step özelliği arz eder. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. doğrama. lçemizin M. Akören-Gecek Gediği. 01. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. mobilya. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. 34 . ilçe. Taşoluk. oto elektrik. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre.Ö. patates. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Osmanlı döneminde. okul ve hamam yaptırmıştır. Zaman içerisinde Hititler. % 21'i dik. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. Merkez Çiğiltepe. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. Yüzölçümünün 72. Sinanpaşa. yazları kurak ve sıcak geçmektedir. Orman varlığı açısından. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. XII.299 öğrenciye. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. II. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bunun 14. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış. 13 Sağlık Ocağı. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. arpa.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır.01. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. M.104'dür. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. % 3'ü sarptır. 1953 yılında ilçe olmuştur. imaret. bilgisayar operatörlüğü. oto motor tamiri. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. Arazinin % 31'i orta meyilli. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. pancar.Ö. Sulama. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir. Türkiye ortalamasının üzerindedir. lçe. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. kalanı ise. Bizanslılar. Fatih Sultan Mehmet. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. Kışları soğuk ve kar yağışlı.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır. çiçekçilik. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. Çathöyük köyü. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bunun 6. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. radyo-TV tamiri. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış. ayçiçeğidir. Çathöyük halkı. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. Bu okullarda okuyan 7. giyim. el sanatları. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. buğday. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. 57. lçede 40 ilköğretim okulu. Romalılar. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa.168'i ilçe merkezinde.zmir karayolu üzerinde. 64. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami.

nadasa bırakılan 12. arpa. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. 7 Sağlık Ocağı. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. Başkomutan Millîparkı. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68. fasülye. mercimek. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir. Otuziki nler.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı.477 hektardır. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. Çayır ve mera alanı 14. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. Esas yeri. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Çoban Su Uçtuğu. Büyük Taarruz Şehitliği. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. Dumra. Yıldırım Kemal Şehitliği. meyvelikler 33. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Hollanda. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. Yüzölçümü ise 983 km²'dir.207'sı ilçe merkezinde. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. Kuzeyinde Bolvadin. kıl keçisi.156. lçede 12 ilköğretim okulu. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise.967. Toplam 2. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. Fransa. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Denizden yüksekliği 1020 metredir. ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca Dort deresi. vişne. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. ngiltere. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. Çiğdem düzü. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. Kiraz. Karaadilli.Napolyon kirazı.625'dir. Kırka Göleti. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. 15. haşhaş. Hayvancılık olarak koyun. Taşköprü. Ekilebilir arazi 18. Asmalı gibi mesire yerleri. 1958 yılında ilçe olmuştur. lçede. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. Bunun 7. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. sığır. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. 35 . nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi.Ö. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur.579 hektardır. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Lâleli Çeşmesi. Sultandağı merkez.260.817 hektardır. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. yazları ise sıcak ve kurak geçer. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. tarım dışı arazi 7. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir.630. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. Buzluk Mağarası. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür.

lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Güneyde bulunan Başmakçı. elma. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. giyim. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. Sebzecilik.3. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. Ayrıca. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. Bugünkü Şuhut. daktilo. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. Bu okullarda Toplam 6. makrome kurslarıdır. 49. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir.137'dir. Bu kombinalarda hazırlanan etler.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. lçemizde hayvancılık. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. aile meyveciliği şeklindedir. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. nakış.Ö. Bunun 13. patates. Bininler. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir. yolların kesiştiği. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. lçede 45 adet ilköğretim. Ankara. bölgelerin birbirine 36 . 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. A. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. Şuhut Hisar Belediye Spor. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur. ayçiçeği. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). Truva Savaşları sonunda Trakyalı. Bundan başka kiraz. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. bilgisayar. Sandıklı. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. doğusunda Çay. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1.Ö. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu kurslar genellikle halıcılık. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü). başta stanbul olmak üzere.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur.862'si ilçe merkezinde. 7 adet spor kulübü vardır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. lçede et kombinaları vardır. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. Akdeniz.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. makine. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. batısında Dinar. erik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. nohut. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. futbolun yanı sıra voleybol.M.Ö. Sincanlı ilçeleri. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda). Türk hâkimiyetindeki Şuhut. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. ç Anadolu) yayılan bir ldir. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. firikofirik vasıtalarla. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. lçemizde genellikle buğday. Dazkırı. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. şeker pancarı. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. arpa. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. 1180'de kurulmuştur.

) Güneybatıda Akdağ (2449 m. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m.6’ sını plâtolar ve %19. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır. Afyonkarahisar Doğuda Konya. kuzeybatıda Kütahya. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.) ve Beydağ (1750 m.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m.)’dir. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır.1 64. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır.). çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir.). güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur.034 m. l merkezi.bağlandığı bir merkez konumundadır.9’ unu ovalar oluşturur. Denizden yüksekliği l. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. olup.5’nı dağlar. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m.7 180 -4. Ovalar tamamen açıktır. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir. Topraklarının % 14. l Merkezi içinde. batıda Uşak. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. l toprakları. güneybatıda Denizli. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m.). üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Ova. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Afyonkarahisar li arazisinin % 47. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur.6 24. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. Bu ova.6’sı ormanlıktır. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Burgaz Dağı (1754 m. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442.0 139 12 94 53 37 . Sandıklı yöresi. Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir. Km. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir.200 m. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. güneyde Burdur. % 32.

Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. 38 . Akşehir .9 Nisa 12. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur.6 Kası 8. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir.0 Şub -0. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir . scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur.5 Yıllık 11.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş. Tektonik kökenli Şuhut Ovası. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır.4. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır.7 Ağu 21. batısında ise Sincanlı. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir.6 Ara 2.5 Tem. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır.3 Ekim 11.7 Ha.4 Mar 3. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır. Çeşitli domsal yapılar gözlenir.1 A.4. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . eğimleri yataya yakındır. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur. 24. Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır. Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme . Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut .0 Mayı 14.Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur. scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur.9 Eylül 18. Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır. metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. 19.

2 79.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.1992 27.1990 27.7 22.1999 29. (TAR H) MAKS.6 24.10.1995 -19 19.2000 19.KAR KAL.8 51. YAĞIŞ (MM) MAX.2 110.3 18 17.3 13.04.2 4.1994 07.4 24.1995 15.3 15.1996 29.02. TAR H.2000 15.4 02.1990 01.2 32 34.6 22.4 86.2 14.8 32.4 103.1995 26.2 16.8 3.1 47 15.8 6.04.08.2 58.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.4 897.10.3 896.9 61.2 18.1990 27.9 6.06.2 19.2 30.1999 17.8 55.2 24.1 73.12/ M MAX.1 77.6 39.7 15.03. (CM) 39 .01.05.11.4 24.3 898.04.8 12.11.8 20.8 37 34 30.9 22.1 900.2 7.1991 11.07.08.02.4 -9.1 56.1994 22.1999 24.8 72.03.2 29.5 24.1990 20.9 66.09.2 34.2000 34.12.8 -0.7 897.09.2 901.03.02.3 12.0 897.0 53.2 22.1995 28.2000 23.06.4 50.1991 27.1995 24.07.1995 06.1 897.06.01.05.2000 27.6 1.10.11.5 8.4 16. SICAK M N.12.6 129. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.07.8 21 24.1993 28.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.1997 04.4 -7.2000 08.2 23.3 17 17.1996 25.6 76.1 42.2 -4 13. SICAK TAR H M N.2 32.1 22.6 1.0 72. SICAK.3 896.5 72. RÜZ.5 3.9 62.12.1997 10.3 139.1998 27.08.5 899.1 22.1991 23.9 39.1995 25.1992 24.9 50.1993 05.1992 01.6 -0.05.09.8 899.5 22.R ÜZ.01.

yüksekliktedir. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. yüksekliktedir. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır. küçük bir çöküntü ovasıdır. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir.) ve Kayrak 40 . 6. Çevresi ormanlıktır. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. 3-Dombay Ovası: Akdağ. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. Bu ova. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. den aşağı düşmektedir. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. Şamdağ 1500 m. yüksekliğindeki bu dağ. batısında Murat dağları (2312 m. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur.) bulunmaktadır. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder.Sultandağları: 2519 m. 3-Burgazdağı: 1754 m. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. 7-Maymun Dağları: 1622 m. Emirdağları 2066 m. yüksekliktedir. güneyi ise Kocakal (1675 m... 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır.) güneyindeAhır dağları. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. 10. yüksekliği olan bu dağımız. Ova. Küçük Sincanlı Ovası. 8-Bozdağ: 1250 m.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. 2-Akdağ: 2449 m. Ortalama yükseltisi 1190 m. yüksekliktedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. yüksekliği olan bu dağlar.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır.

Emirbaba Yaylaları. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. Kızdoğdu. kuzey-güney yönünde dardır.. yükseklikte. Kabaklı. Kocayayla’dan 6 km. Gözeli. Karahal.T. 1700 m. Horu Yaylası. Merkez: Kalecik. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. Kadılar Yaylası. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Hocalar: Burgaz.A. Buzluk Mağarası : 2.500 m. Kütüklü. 41 . YAYLALAR vardır. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Emirdağ: Yellibel. Kilimatan ve Ahır Yaylaları.) çevrilidir. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Döneryayla. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. “aleyçık. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır.yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Yassıyurt. Darısekisi. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. Horu Yaylası. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla).dağı ile çevrilidir. Gölcük. Çiçekli. uzunluğundadır. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Doğu-batı yönünde uzun. buz üretir. Gedikyayla.

uzaklıkta. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. Düşey doğrultuda gelişen mağara. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker.tılı olarak açıklanıyor. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır. Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. M. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. Öteki bölümde ise. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil.A. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. tatlı su kaynağı da vardır.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz.laşıyor. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. bir bölümü Ege’ye. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. 5. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su.T. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 . Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. limizin daha birçok yerinde.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün. Askerin emrine develer. girişten itibaren 25 m. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur. Buzluk Mağarası. Buzluk Mağarası’nın girişi.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. Dinar’da bulunan mağaraya. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. 4. katırlar verilir ve asker yola çıkar. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. 6. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Hekimler. vadinin diğer yamacına tırmanarak. Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir.

1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek. ye kadar düşmüştür. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. DS XVIII. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür.647 m. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. söğüt. sakarmeke. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. Su tutulması ile birlikte. uzunbacak. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. denizden yüksekliği ise 966. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. çevre arazileri sulu tarıma açmak. sonra yolun hemen sağındadır. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü.dir. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. Afyonkarahisar şehrinin atıkları.98 m. Gölün derinliği bugün 1. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği. Bu projenin gereği olarak. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. angıt. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. 43 . turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. Kumalar eteğinden doğar. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. Sahanın bu özelliği. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. sazdelicesi.70 m. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. 14. Seyitsuyu. Hamamçayı gibi akarsuları vardır. Karakuyu Gölü. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. Derinliği 3. Ayrıca limizin Kocaçay. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. Dinar yol kavşağından 10 km. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. daha sonraki zaman.. Eber Gölü. Bölge Müdürlüğü. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. Eber Gölü.larda yalıçapkını. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Diğer bir tehdit unsuru da.98 m.6. bülbül. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. O kış çok sayıda dikkuyruk.

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

000. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. çulluk.Kayabelen Göleti 11. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir.. kayalık ve ormanlık bölgelerde.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .5 km2’dir. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında. en derin noktası 3m. merkeze 28 km. kır güvercini. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır.000 m3 .5 m. Derinliği 4. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Yüzölçümü 40 km2.19 m. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. arasındadır..001 m. keklik. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır. domuz. karabatak. 2. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup. Rezerv hacmi 80.den fazladır.Kırka Göleti.Tınaztepe Göleti 5. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları.Serban Barajı. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 10. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. Sultandağları.Erkmen Göleti. dir. Eynihan dağları.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü.4 km2. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır.7 km2. Karamık Gölü. Göl. 750-800 m2. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.000. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. ile 210 cm. Bataklıkta. Emirdağ. Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna.dir.Bayat Göleti. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir.000. faydalı su hacmi ise 32. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. yaban ördeği. faydalı su hacmi ise 72. sminden de anlaşılacağı gibi.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7.lik genel yüzölçümünden 211. uzaklıktadır.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır.Pınarlı Göleti 8. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41. 3. 9.000. yaban ördeği.000.Yeşilçat Göleti. Rezerv 40. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir. yaban kazı.6. denizden yüksekliği 956. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1. keklik.000. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304.-m3 .dir. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. Denizden yüksekliği 842 m. tavşan ve tilki avı. Derinliği ise 150 cm. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır.m3 dür.000 m3’dür. 4. ve denizden yüksekliği de 1. Köroğlu Beli. Bunun 20 km2.

Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. En sıcak ay ortalaması 22. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup . en yüksek sıcaklık ise 39. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. BAŞA DÖN A. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir.1 derece. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır.27.3 derecedir. batısını.dir. yeşil renkli. STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A. Afyonkarahisarın merkezi. 1988) çalışmasından alınmıştır. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. kuzeybatısını. yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. mermer ve kalkşistler yer alır.5. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür.8 derecedir (29. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. kuzeyini. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. (1987. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur.1. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık . metakumtaşı.2000). l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Ayrıca.12. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin.07.2 derece (30. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. boz. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur.5. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. en soğuk ay ortalaması 0.1948). Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. Miyosen karasal flüvyal.

bej. çok kalın tabakalanmalı kuvars. 47 . Kahve-boz renkli. a2. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. şist. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. kalın tabakalı. gri. Afyonkarahisar’ın KB. Boz-kahve renkli. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. mikrokristalen kuvars taneleri. serisit-kuvars şist. sarımsı. bununla yanal ve düşey geçişli. Topografyada tepeler oluşturur. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. krem renkli. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Metamorfizma sonucu matriks biotit. büyük bloklar verebilen. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. muskovit. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. dayanımlı ve eklemlidir. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. Boz renkli. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. Sarımsı kahverengimsi. Sert. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Paşadağında ise kireçtaşları. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. kahverengimsi. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. düzgün katmanlı. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. 1. Beyaz. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. nceleme alanında. okside. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. şisti metavolkanitler. beyaz benekli şisti yapılıdır. kuvars-şist. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. beyaz feldispat benekli. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. Fosil içermeyen bu birim. kil ve şilttir. 150-300 m arasında değişir. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. şist. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. büyük mercekler oluşturur. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. sert. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. Bu birimin. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. Afyonkarahisar K25 al. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. ri çakıl. kalın. gri. Paşadağında şistlerle geçişlidir.5 km genişliğinde bir alan kaplar. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. Matriksi kum. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. Fosil kapsamayan birim. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. kalın-çok kalın tabakalanmalı. Üst dokanağı. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. alacalı. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. Birimin kalınlığı değişkendir. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. Kalınlığı değişken olup. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

ince-orta-kalın katmanlı. kirli sarı renkli. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. Sarımsı. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. açık kahve renkli. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. sarı. kirli beyaz renkli. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. yeşil renkli. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. kireçtaşı çakıllı. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. kumtaşı. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. pis kokuludur. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. breşoit 49 . Koraşi formasyonu. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. ince-orta-kahn katmanlı. metadiyabaz blokları içermektedir. yeşil renkli. mercek şeklinde gözlenir. Yer yer kireçtaşı mercekleri. kalm-orta. Bu kırıntılı tabakalar arasında. siyah renkli. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Yer yer laminalamma sunar. Eklem takımları oldukça belirgindir. kahve. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. konglomera. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bademli köyü batısında. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. koyu gri. kalın. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. Karaçlatepe formasyonu içinde. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. orta ve kalın tabakalanmah. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. konglomera. Taşlıdere. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Nusratlı. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. metakonglomera. kirli sarı. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. metadiyabaz blokları içeren birim. Beyaz ve gri renkli.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. kumtaşı. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. kahve. orta ve kalın katmanlıdır. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. düzgün katmanlı. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. Boz. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. Orta-kalın. Metin ve diğ. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir.

Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. sert. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. çapraz tabakalanma. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. Tersiyer nceleme Alanında. ince-orta tabakalanmalı konglomera. ince-orta-kalın tabakalı. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir.yeşil sarı renkli. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. Fosil tespit edemediğimiz birim. ince-orta tabakalanmalı. Elvanpaşa Köyü’nde . kalın tabakalanmalı konglomera. genellikle yuvarlaktır. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. erimeli ve kalsit damarlıdır. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. Karasal ortamda yelpaze.görünüşlüdür. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. orta-kalın tabakalanmalı. Yolluburundere. laminalı. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. oygu-dolgu. yaklaşık 10-100 m dir. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Gri-kahve renkli. kuruma çatlakları. taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Kapaklı Tepe’de. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. turuncu renkli. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. Bunlar. çapraz katmanlanma. Üste doğru siyah ve gri renkli. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. Kocakırtepe. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. Birim çok kırıktı. akıntı izleri gibi 50 . Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. Boz-kahve-mor. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. turuncu renkli. ince-orta-kalın. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. Bostanlıtepe’de. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. oygu-dolgu ve kanal yapılan. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. 1987). okside. Birim. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. Koyu sarı. kumtaşı. Tavşantepe. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. kirli beyaz renkli. kuruma çatlakları. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Dövengerisi Tepe. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. kalın ve kötü katmanlanmalı. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. Karakaya Tepe. giriktir. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür.kumtaşı. nce kesitinde. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. turuncu renkli. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. kirli sarı. iri ve ince taneli karbonat ile. Aytepe. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. kanal yapıları. Çalköy’ün KB’sında.

Gökağıl Tepe eteklerinde. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. 25-100 m arasında değişir. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. karasal konglomeralardır. b3. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. kırılgan. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. alüvyon yelpazeleri. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. kumtaşı. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. Yağıdere’de. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. Dişli köyü batısında. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. Birim akarsu. kalın ve kötü katmanlanmalı. sert. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. birimin adı Metin ve diğ. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. nceleme alanında Erdemir köyünde. kumtaşı.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Beyaz-krem renkli. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. (1987) den alınmıştır. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. okside. sarımsı gri renkli. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. kolay ayrışır. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. Birimin kalınlığı. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. Orta-Üst Miyosen’dir. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Genellikle gevşek tutturulmuş olup. sert. Tez köyünü kuzeyinde. Taşağıl köyünün güneyinde. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. Soğukkuyu köyü dolayında. Dayanımlı olmayan birim. taşkın ovaları. kireçtaşlarının altında yer alır. mikritik. Örgülü ırmak yatakları. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. yumuşak. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). altta beyaz ve kirli beyaz. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. ise beyaz renkli. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. orta tabakalanmalı. lbudakdağı eteklerinde. orta-kalın-çok kalın tabakalı. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. orta katmanlanmalı konglomera. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. altta konglomera. orta tabakalanmalı. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. gri renkli. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. Bu birimin yaşı. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. tüf. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. kırılgan. sarımsı ve açık gri renkli. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). tüf. 25-350 m arasındadır. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. mikritik. Ozburun köyü doğusunda. aglomera. orta-ince tabakalı miltaşı. ince billurlu. kalın katmanlanmalı. Tabakalar eğim kazanmıştır. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. d2 . gölsel ortamda çökelmiştir. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. üstten. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. Karacalar Köyü dolaylarında. taşkın ovalan. tüf. üstte. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. Cebeciler Formasyonu. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. kum-mil destekli. Birim. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. Sarı ve boz renkli. Birim. yumuşak ve kolay dağılır. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı.a1. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. tüfit. Kapalı havzada. Birim fosilli düzeyler içerir. Birimin yaşı. Tavşan Tepe dolaylarında. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. Kocaardıç Tepe’nin batısında. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte.

gerekse volkanlardan çıkan gereçler. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. tüflerin içinde incelenmiştir. ve andezit olarak adlandırılmıştır. havza içinde. genellikle süt beyazı. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. trakit. di. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. Yanal olarak değişkendir. andezitler. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Bunun dışında. c2. sellenmelerin ürünüdür. krem renkli olup. aglomeralar. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. ojitandezit. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. traki-andezit. alkalitrakit. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. gevşek tutturulmuş.2. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. trakibazalt. d2. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. Şeydiler köyü. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. c3. tek bileşenli olmayıp. çok kalın katmanlanma sunarlar. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. breşik görünüşlü oluşuklardır. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. Çaykışla köyü. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. el. altta tüfler. di. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. çok kalın tabakalanmalar gösterir. A. ncelenen alanda. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . Afyonkarahisar K25 b2. ojit andezit.5. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. piroksenli andezit. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. plajiyoklasoligokias. birbirleriyle geçişli olan andezit. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. belirsiz tabakalı. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. ovalarda biriken kum. yükseklikleri oluştururlar. Geniş yayılımı olan bu birim. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. En fazla kalınlık 50 m dir. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. latit andezit. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. Karapınar köyü yöresinde. trakitler. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. çakıl . Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. Pınarayağı Tepe dolaylarında. 1987).Kirli sarı-kahve renkli. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. Şeydiler tüfü.

yayılımlıdır. Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .

boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. fenokrista! olarak piroksen. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır. bazaltik hornblend (Lambrobolit). siyahımsı. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. sert dayanımlıdır. Çay. Bu doğrultular K10°-80°D .Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. biotit içerir. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Miyosen kayaları.K-G. Afyonkarahisar K25 d1.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. muhtemelen ojit. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir. Trakit. koyu kahve renkli. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. traki-andezit. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur.5. alkali feldispat (sanidin). Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. Genel olarak kahve mor renkli.2. mor görünümlü olup. plajioklas (Labrador) içermekte. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur. 54 . tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). A. K10°-80°B arasında incelenmiştir. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. akıntı yapılı. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. kırmızımsı. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. Bademli ve Doburga dolaylarında. Karapınar köyü dolaylarında. biotit.B şeklinde bir yay oluştururlar. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. Bazik kayaçiarın. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde. Afyonkarahisar K25b2 . Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden. Tipik özelliği. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. 56 . Sultan dağlarının K. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. 5-6 km uzunluğundadır. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. onları kontrol eder mahiyettedir. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Örneğin. KB tarafı yükselmiş. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Bölgedeki kayaçlar. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. batı bloğu düşmüştür. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. Doğu bloğu yükselmiş. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. Afyonkarahisar K24 b4. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. itki fayları oluşturmuştur. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. güneydoğu bloğu düşmüştür. kuzeybatı bloğu yükselmiştir.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir.

lçe. derinliktedir. 2.. Yeraltısu seviyesi derindedir. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m. 1. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. mesken mahalde 5-10 m. derinliktedir.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında. Dere ve göl çökelleri bu alandadır. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. derece deprem bölgesindedir. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır. Yeraltısu seviyesi 1. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. BAŞA DÖN 60 . 1.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. kuru. 1. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. derece deprem bölgesindedir. derinlikte görülür. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. lçenin batısında Kuvaternere kil. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. Sultandağı:Şehir. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. 1. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. derece deprem bölgesindedir. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. Yeraltısu seviyesi 4-10 m.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur.. güneydoğusunda 2-3 m. derece deprem bölgesindedir.1.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı.Bölge. derinliktedir. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. Yüzeyde kil ve silte. derece deprem bölgesindedir. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır. deece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Sandıklı:Yerleşim alanı. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. derece deprem bölgesindedir. Yeraltısu seviyesi 8-10 m. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. derinliktedir. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur. derinliktedir. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil. derece deprem bölgesindedir. derinliktedir. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir.1. Civarda Jura-Kretase. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur.5-3 m. 2. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. çakıltaşı. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

dak) 32 06:22 04:39 175. ve 1. B.1.1.dakika) Gunluk Ort. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0.60 1.34 530. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.(cal/cm^ 2. lik bir linyit damarı vardır.1. 62 .2.B.47 1.60-1.53 1.53 435.43 251.34 1.19 1.71 375.65 1. Enerji Kaynakları B.34 1.71 1. 32 Guneslenme Suresi (saat.21 197.60 m.40 576.72 B. DOĞAL KAYNAKLAR B. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1. 32 Guneslenme Sidt.00 m. Guneslenme Sidt. lik iki linyit damarı vardır.1.3.42 m. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S.72 1.19 440.1.95 300. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.10 1.64 1. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir.72 510.30 145.(cal/cm^ 2.97 359.25 1.dak) Aylik En Yuk.56 1.87 581.

20-30 m.yi geçmez.65 m. Derinlik 50-60 m. lik bir kömür mostrası vardır. kalınlığında bir linyit damarı vardır. ekonomik değildir. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. Akça'nın yaklaşık 1. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm. Tüfitler arasında 40 cm. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B. Elvanpaşa'nın 2 km. olup. kuzeydoğusunda 45 cm.35 m. Kalınlık yer yer 1 m. 10 cm. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. kalınlıkta olup. Ekonomik değeri yoktur. Kazanpınar'ın 7 km.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder.dir. üretim yapılmıştır. Birkaç galeride 40 cm.lik damarlar görülür. Önceki yıllarda işletilmiştir. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm.5 km. kalınlığındadır. Ekonomik değildir. kalınlığında damarlar vardır. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır. Dumlupınar'ın 5. ve 25 cm. lik bir linyit damarı vardır. Kapalı işletme olarak işletilmiştir. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1.4. Toplam 1. güneybatısındaki bir derede 80 cm. lik önemsiz bir zuhurdur.5 km.dir. Sondajla araştırılmalıdır. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup.lik damarlar vardır. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir.lik horizonda birkaç tane 1 m.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km.dir. 63 . Ekonomik değeri yoktur. güneyinde 20-30 cm. Ayrıca damarlardan biri 1 m. ve derinliği 60 m.1. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm. 4 m. AID 1238 Kcal/kg 8 m. kalınlığında linyite rastlanılmıştır.

Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.B.1. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.6.8. B.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56.1.1 de yer almaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.7. yakacak odun üretimi yapılmaktadır.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.5. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 . Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Florür içeren sodyumlu.1.1.5 °C 97. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği). Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.

Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. 4. bikarbonatlı sular sınıfındandır.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması. (Sayı:227/01 Tarih. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. sodyum. gerekse turistik kullanım sonrası.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi.Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. klorür. 1. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması.04. gerek enerjetik. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler. Afyon termomineral sulan kalsiyum. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. 2. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI. 3. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5. termomineral suların çevreye.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES . Bu sorunlara yönelik tıbbi. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K. kimyasal.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer.17. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. Hipertermal olan bu sular. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur.Gerek balneolojik. STANBUL TIP FAKÜLTES . Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 .

bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1.Diğer yandan.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. 1. 5. Sınıf sular için 6-9. 2. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. daralma veya tıkanma önlenmektedir. Ayrıca. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın. 66 .68’e kadar düşürmektedir. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. 6. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. IV.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. sınıf sular için 6. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir. 3.5. V. Ancak. Kaplıca tedavisinde. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak. IV. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. 2. 4. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. Diğer yandan. V.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir.5-8. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir. ve 3.. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir. 7. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. Bu bileşik ise. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır. bu durumda zararlı oldukları açıktır. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3.

termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. Şöyle ki. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır.5 ppm kadardır. yani oksijeni kullanırlar.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. Öncelikle önerimiz. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi. GEREK ENERJET K . Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. 2. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. 2O2+HS --. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır. dolayısıyla ekolojik denge bozulur. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir. GEREK BALNEOLOJ K. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir. mangan. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. 5. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır.8 mg/l’dir. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. 1. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. 3. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır.9-2. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----.Afyon termomineral sularında. Fakat demir. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI.Ayrıca. 202 + NH4*----.Alıcı ortamlara (Akarçay. Önerimiz. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI.

Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. Heybeli. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. Yani. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı. Ömer. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Diğer yandan. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. 2. Doğal Kaynak. Uyuz hamamı. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. Bu sağlıksız yaklaşım.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. 68 . yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Birinci hazne kaya Neojen. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. 1. kincisi. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. ülkemiz kaplıca geleneğine. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. 37°C de 5 olmalıdır. Sonuçta. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır. karbodioksit havaya uçacak. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. Geçek. Evet.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

Bşk. AŞ M.Emin BÜYÜKERKMEN SS. bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır.lığı Çobanlar Beld. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır.San. Bolvadın Bl. Hangi su sıcaklığında.A. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir.San. Şöyle ki.Ş.Üçüncüsü. Deva Termal Turz Tic. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur.Türker Turz Geliş.Bşk. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır.A. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 . Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de.Tic.ğı Mehmet SUSUZ SS. Hayat Jeotermal Saray Termal San. bilim dışı.Tic. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz. Çarpık.Ş. hangi sürede ve sıklıkta. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl.ğı SS. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel. Afyon Bld. tehlikeli.A.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.Kop.3.Yaşam Kent Koop.Ş.Ltd. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır.Şti.Nursda Koop. Tümer San Tic. 4.Başk.Tic.

lmt. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .Beyza Koop. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A.Rıza KARGA SS.Koop. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz.Yunus Termal Koop.Ş. l Md.Cansu Ter. Güven YALÇINKAYA SS.Billur Termal Koop.Koop.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd.Barbaros Ter.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Bşk.Şti.Şti. SS. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS.ğı SANJET A. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır. Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS.ğü Sandıklı Bld. Başaranlar Turz.

Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.5 256 569.5 9694 3314. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.5 1173 83248.5 B.2. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar . bunun 13325. Tespit.5 3111.Karacaören. 14685.BALTALIK 137.2.5 22607.Ayrıca 2005 72 .5 2624 842 25754.5 865 3808.5 45490.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071.’ı da bozuk baltalık alandır. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme .5 3083 3594 3269.1.0 Ha.KORU 3415.Sandıklı/ Çakır Mah.0 Ha.KORU 3951 15735 — — 16145 4600.1.5 2741 45 4300 — 6002. Biyolojik Çeşitlilik B. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N. Olup.Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.5 14129. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.2.1.0 Ha.’ı bozuk koru.5 4028 1316 842 9040 5975.550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.5 11066.5 1242 1052 — B. Ormanlar: B.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.’ı produktif koru ( verimli Koru ).5 B. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407. Elvanpaşa.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur.2.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.5 12877 615 27205.5 ORMAN ALANI 10003 21347.5 490.BALTALIK 2499 342.5 33910. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5. 9397. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.2.5 — 495 21203 9999.5 7373 169453.0 Ha.

1936). Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Fabaceae (Baklagiller) 40. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir. B. 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir.Adıyan suyu. Tespit.1893). Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.5. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir.1869). %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi. Pontia chloridice chloridice (Hübner. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar . Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. B. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.) asabinus asabinus (Gerhard. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.[1850]).yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.[1775]).1929. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit. Bunlardan 8’i tür.4. ihalesi yapılarak alınmıştır. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir. 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14.[1894]). Asteraceae (Papatyagiller) 33. B. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.[1851]).[1851]).str. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Lasiommata megera (Linnaeus. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 . Polyommatus (Aricia (s. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Thersamonia (s. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır.Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir.[1852]) ve Spialia (s. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır. Polyommatus (s. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.str. Engilli deresi.1851).str. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir.1766). Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ). Pinus nigra ( Karaçam ). Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon.000 kğ. 2000).)) artaxerxes macedonica (Verity. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Lasiommata maera orientalis (Heyne. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Tomares nesimachus (Oberthür. Mellicta athalia athalia (Rottemburg.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer.1771). Pinus brutia ( Kızılçam ).1758). En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. Polygonia egea (Cramer. Hipparchia statilinus (Hufnagel. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.[1851].2.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.str. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Quercus coccifera (Kermes Meşesi).[1813]).3. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır. 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.1758).2.1775). Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.str.2. Polyommatus (s. Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü . Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. 1758). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir.

anatolica Wagner). anatolicus Pagenstecher). Satyridae (1).1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Argynnidae (2). Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Türkiye’nin başka bölgelerinde. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. hadjina Rühl).2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.03. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Hesperiidae (3). Lycaenidae (8).bulunamamıştır. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). sultana Forster) sayılabilir. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında.

1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. centralanatolica Pfeiffer.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. Lycaena argus ssp. anatoliensis Forster. orientalis Reverdin. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. Dinar-Karakuyu göleti. (Admetusia)) admetus ssp. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1936 bugün Plebejus (s. proteides Wagner. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Agrodiaetus damone ssp.1960 bugün Polyommatus (s. yüksekliktedir. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. persicus (Reverdin.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.600 m. B.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiat Parkları. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. sultana Forster. Agrodiaetus admetus ssp.1960) olarak kabul edilmektedir.2. Tabiat Anıtı. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. Plebejus sephyrus modica Verity. wagneri (Forster. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity. postranae Pfeiffer.1927 Pyrgus armoricanus ssp.Milli Parklar.str.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1956) olarak kabul edilmektedir. ortalama 1. proteides (Wagner.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. anatolicus Lattin. Tabiat Parkları. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.1929 bugün Muschampia proteides ssp. Hesperia proto ssp.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1956 bugün Polyommatus (s.str. Brenthis daphne anatolica Belter. Akdağ’ın zirvesi ise 2. Callophrys rubi ssp.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.str.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. 75 .1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher.1934 olarak kabul edilmektedir. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. herculeana Pfeiffer.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. wagneri Forster.500 m.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929) edilmektedir.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Carcharodus orientalis ssp.6.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. olarak kabul Hesperia persica var.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.) argus aegidion (Meisner. anatoliensis (Forster. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.

Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı.140.227 32.518. 639.825.9’udur. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.131 ha. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. (Ha) lama Oranı % 178. yaban hayatı izleme noktaları. (Ha) 33. (Ha) 109. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.9 2004 YILI SONU 76 .000.066 Toplam Su sulanan arazi mik. gölcükler.0 175.0 209.904. (yılkı atları.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. kurt v. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639. bisiklet parkurları. geyik. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235.423. (Ha) 35.000 Ha. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA.227 ha). domuz. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. toplam sulanabilir arazinin (540.600 m.0 463.773 Çiftçi imk.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km.892 ha) % 32. Arazi mik.0 1. Anadolu’nun çıplak dağları.388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik.3.0 Devlet Su şlerince. çayırlar. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.423. Doğa sevenlere. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. B.mera Orman . doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.s.0 338. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. Sula.lık % 55’i kültüre elverişsiz.613. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. Toprak: l toprakların 783. SULANAB L R 540.892 HA. Tahmini 20 km.869 ha.869 %55 Çayır . günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. atlı gezi yolları. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. su kaynakları.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. tilki. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar.

dereleri. Ülkemiz. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek.1. sondaj. galeri vb. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır.) yeryüzüne çıkartılır. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları.4. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler.4. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. 77 . bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu. gerekse memba. dolu. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. Yeraltı Su Kaynakları: Su.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0.4. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. bir bölümü de bitkiler karalar. yüzeysel akışa geçerek.2. kar. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları. Bu dolaşım sonucunda. akarsular. yağmur.B.54 hm3 B. kütlelerin yapısına. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir.55 km2 2. Yeraltında depolanan sular. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak.

3. 2. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra.4.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 . Özetle. bazen birkaç metre. B.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 3.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 4-Kumalar çayı.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. bazen dakika.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor. yeraltına süzülerek orada depolanan.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir. Akarsular: 1. bazen yüzyıllar mertebebesinde.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.

7.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7. 8.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45.84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor. 5.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.02 hm3 79 .69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Yıllık ortalama akım: 8. 9. 6.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.

66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12.90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2.116 m3/s 80 . 14.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3. 13.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Yıllık ortalama debi: 0.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66. 12. 11.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.

76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. B.KARAMIK GÖLÜ: 81 .EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74.Adıyan suyu. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar . Engilli deresi.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246.4.17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.

75 km2 1. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.00 km2 16.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.40 hm3 82 . Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.Maksimum işletme kotu: 1001. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.0 hm3 22.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.4 km2 68.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006.7 km2 39.

4 metredir.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1. Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar. BARAJLAR A.54 km2 4.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar . Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği.082 m3/s 83 .802 km2 1.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57.42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.03 km2 60.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.595 km2 38.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.078 km2 0.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.178 km2 1.Amacı: Sulama 3.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.043 km2 0.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.194km2 1.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H. Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. 500 t kadar çıkarılmıştır.5. Mineral Kaynaklar: B.+Muh.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1. kalınlığı vardır. 93 . Analiz sonucu yoktur. Bazı mostralar iyidir. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır.5.1. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır. Ytong malzemesi için olumludur.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır. 400 m.B.

MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. 5-6 m. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir. Paleozoyik yaşlı mika. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . 5-7 m.5. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler.2. kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. kalınlığa sahiptir.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. kristalize şistler arasındadır. ye varan bir kalınlık arzeder. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. şcehisar mermerleri. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır.

1. kuprit ve azurittir. Jeolojik Cevher minerali hematit olup. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır. psilomelandır. 466 000 t Rezerv vermemektedir. Bakır cevherleşmesi. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir. mangan ve boksit eşlik eder.3.5.1. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan. sedimanter ve metamorfik kökenli olup.3 – B. üst tarafı vadlanmıştır. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B.4 SiO2: % 29. çoğunlukla limonite dönüşmüştür. 95 . 3-5 cm.4 Mn : % 2. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü.03 SiO2: % 1.4 Fe : % 50 Mn : % 17. lik mercek şeklindedir. malakit ve azuritten ibarettir. Birkaç küçük yarma mevcuttur.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. Cevher mineralleri malakit. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri.4. de değinilmiştir. hematit ve limonitten oluşmaktadır. Enerji Madenleri: Bu konuya B. Metamorfikler içinde olup.5-2 m. Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit.1. Devamlılığı olmayıp.lik zonlarda toplanmıştır.6 Rezerv vermemektedir.

HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır.5. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir . C. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir.1. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2. klim ve Hava: C. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır. Doğal Değişkenler 96 . Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.4 de değinilmiştir.1.1.NO2. Sıvı petrol ve doğal gazın. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır.3 iken KOAH’lı kadınlarda %2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. C.çalı çırpı. Buraların yüksek. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun. Solunum fonksiyonlarında azalma olur. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın.odun. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır .34 idi.O3. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir..Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak.4.. benzpiren. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir . Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya . Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. Ülkemizin iç.çalı çırpı) oranı ise %91. problemi daha da artırmaktadır. Havadaki SO2.CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. poh”siklik organik maddeler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir. SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. aldehitler. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir.%20.tezek.66 idi. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır.ocak.1.3.gazel vs) kullanılrnaktadır. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89. tezek. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır.7 gibi çok yüksek bulunmuştur.tandır vs) yakılmakta.B. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18.

7 494 2.1 364 2.8 106 1.3 179 2.1 2.4 3.4 1.7 122 2.4 402 2.4 215 2.4 181 115 2.4 160 2.7 236 4201 3.4 210 2.9 209 2.5 2.7 118 2123 2.2 III 192 2.1 130 2.9 2.4 112 2.7 157 2.9 501 3. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.2 156 2.0 3.2 157 2.3 193 2.8 VII 57 2.1.5 107 2.1 90 2.C.5 96 1455 2.3 197 2. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.9 131 2.9 VI 50 1.9 AYLAR V 92 1.1.7 247 2.9 485 3.7 270 3.3 91 2.9 155 2.3 2.1 174 2.2 100 2.8 237 2.2 VIII 65 1.0 II 221 2.1 97 .3 352 2.8 223 3.8 80 2.7 331 2.2 160 2.8 114 2.0 95 1.8 130 2.5 169 2.7 220 2.1.9 204 3.3 167 1878 2.6 108 2.3 153 1.5 189 2.5 57 2.2 239 2.3 219 2.2 187 2.8 374 294 3.8 74 1.0 80 2.6 279 2.7 92 1.7 79 2.5 90 2.3 3.7 1.8 141 2.5 2.3 221 3.8 149 2.0 181 2.3 182 1666 2.7 203 2.2 292 2.0 162 2.0 XI 198 1.3 1.5 109 1834 2.8 156 2.7 164 2.5 XII YILLIK 245 1715 2.0 233 2.6 148 2.9 2.8 76 X 139 1.6 193 3.7 IV 125 2.6 150 2.8 126 2.8 153 2.8 136 1.1 98 IX 81 1.1 312 2.1 346 2600 2.2 170 3.

9 887.5 889.9 896. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.4 911.8 876.0 883.6 907.3 907.9 912.0 31 877.0 84 70 81 78 23 II 5.8 897.5 886.7 875.7 875.7 899.1 915.4 899.2 12.6 898.5 878.1. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.6 897.4 897.2.2 84 63 77 75 16 III 5.4 897.9 10.1.7 904.7 86 69 82 79 15 8.6 78 47 64 64 2 9.7 895.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .9 11.1.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.1 906.3 888.0 C.4 896.8 13.5 901.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.1 900.2 883.8 915.6 909.8 81 43 63 63 6 XI 7.3. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.9 881.2 905.9 911.C.1.1 889.3 31 914.3 904.9 82 52 68 68 11 IV 7.

8 17.1.3 10.2.8 2.1.0 31.1 C Old.8 .4 1.3 11.2 28.8 7.1 10. Ort.5 27.0.2 72 3.3 29.5 4.1 17.6 31.4 16.7 16.9 160.7 .9 10.4 30.1 0.4 Yuk.2 6.0 11 7. Gunler Sayisi 72 Yuk.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .4 6.0 18.4 1 5.2.8 26.8 30.8 5.6 4.8 14.3 39.3.0 0.0 30.7 0.4 14.1 10.4.2 4.1 5.0.7 24.0 21.1 1.0 10.0 1.0 4. (YIL) I II III 1.C. Sicaklik <=-0.4 17.3 25.0 35.5 22.3 18.6 12.5 .2 4.7 0.1 72 72 72 72 0.3 11. Sicaklik >=20 C Old.0 16.0 1.0 3. Sicaklik >= 10 C Old.6 6.4 21. Gunler Sayisi Ort.0 7.0 34.4 17.9 28.1 72 .6 1.3 16.0 29.9 30.9 22.4 6. Ort.1 25.2 29.4 20.7 5.9 19.4 0.8 5.1 72 .3 0. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.3 13.5 3.0 31.7 2.0 21.3 20.8 26. Sicaklik >=30 C Old.2 72 72 72 4 27 30 1.9 202.2 5.0 31.0 30.6 17.9 16.8 38.7 27.1 19.1 27 22 29 8 9 9. Ort.8 .0 2.3 16.0 1.2 0.5 17.1 0. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.7 30.3 25.0 101.8 13. Sicaklik >=25 C Old. Gunler Sayisi 72 Yuk.8 6.6 4.1.2 33.8 27.1 .1. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.1 9.3 12.4 11.9 31.0 0.5 39.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.4 15.6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.2 24.8 0.4 11.1 27.0 8.5 29.3 270. Ort.3 7.1 18.9 XI XII YILLIK 7.2 21. Sicaklik >= 5 C Old.2 21.2 26.3 30.0 0. Gunler Sayisi 72 Yuk.3 14.3 11.8 10.2 15.0.4 4 72 .8 13.9 18.0 14.2 4.0 36.

8 3. Guneslenme Sidt.53 1.90 -23. Guneslenme Suresi (saat.0 72 -27.72 Aylik En Yuk.60 1. Gunler Sayisi 72 Dus.0 15.3 0.5 6.4 189.6 10.1 0. Sicaklik >=5 C Old.3 0.4 17.0 4.4 0.dak) 0.7 4.0 0.2 14.0 29. Gunler Sayisi 72 Dus.1 0.(cal/cm^2.7.34 530. Gunler Sayisi 72 Dus.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.2 11.0 4.1 22.64 1.2 112.87 581.4 26.9 0.2 1.97 359.6 0.2 7.72 510.7 25.95 300.3.1 0.25 1.3 4.72 1.19 440.2 2. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.1 0.71 375.7 C.71 1.6 1. Ort.4 .5 7.5 1.0 15.0 102. Ort.0 30.5 236.5 18.2 3. Sicaklik >=15 C Old.7. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.7 11.0 32.0 2.1.0 .6 4.1 0.0 7.5 0.0 0.0 0.7 0.0 91.0 0.1 0.3.0 0.0 3.6 0.0 -25. Ort.0 2.2 Dus.7 0.4 10. Ort.1 0.34 1.8 51.5 13.2 2.9 0.1 0.5 146.0 0. Gunler Sayisi 72 0.6 .4 187. Sicaklik <=-3 C Old.3 -17.10 1.9 27.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1. Gunler Sayisi 72 Dus.9 0.dakika) Gunluk Ort.21 197. Sicaklik <=-5 C Old.2 7.1 -27.2 . Gunler Sayisi 72 Dus.7 27.0 0.5 19.65 1.7 1.1 C Old.1.0 71.30 145.43 251.4 18.9 0.0 9. Sicaklik <=-0.9 0.3 0.7 1.2 11.40 576.2 8.2 0.0 15. Ort.0 12. Sicaklik <=-20 C Old.34 1. Sicaklik >=20 C Old.3 7.(cal/cm^2.2 -27.4 0. Ort.3 7. Sicaklik <=-10 C Old.19 1.0 14. Sicaklik >=10 C Old. Ort.4 0.5 2.8 10.4 15. Gunler Sayisi 72 Dus. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.5.dak) 32 100 .2 91.1 18.53 435.8 15.0 0. Ort.0 12.8 220.5 31.47 1.0 3. Sicaklik <=-15 C Old.56 1. Gunler Sayisi 72 Dus.4 160. Guneslenme Sidt.9 27.

1960 12.1962 23.1961 15.06.06.06.1.05.1961 20.C.01.6.1963 15.05.1963 16.1962 15.1963 28.1961 23.06.05.06. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1963 24.01.1962 06.06.06.06.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .1961 23.1.08.10.1961 15.1962 09.06.1961 15.

07.05.06.1963 19.07.06.06.05.06.1966 11.1963 08.03.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .1970 07.1965 24.1964 09.1969 27.06.06.1963 07.1968 11.1970 28.03.1964 25.1963 10.1966 28.03.1963 09.1968 13.01.1968 12.06.03.03.1968 11.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.03.1966 10.03.

1976 17.08.1982 30.1979 25.1976 07.12.1976 28.1981 21.06.1979 03.06.06.1982 19.1979 25.07.1973 04.06.1979 04.06.1972 14.1976 27.05.05.06.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.06.1979 30.1976 23.1979 23.1974 11.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .04.05.05.05.1980 15.06.07.09.

8 3.7 C.2 5.5 0.2 29.7 4.6.0 0.9 3.1 46.7 5.9 10.4 5.5 4.3 435.0 1.2 5.2 34.0 31.0 7.5 51.4 5.5 35. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.7 48.6 37.3 5. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.2 37.9 34.8 46.1.07.6 5.8 0.0 1.5 29.0 2.1984 20.2 29.5 6.5 1.0 55.0 35.5 6.4 3.1 4.1.2 5.0 28.3 0.05.2 0.8 4.0 6.1 17.8 54.3 4.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.9 8.0 1.0 36.9 2. Dolu.0 0.9 2.6 1.3 27.2.4 12.4 58.3 1.8 79.3 27.0 3.1 0.4 8.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.04.2 7.1983 14.8 250. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.6 5.8 7.9 1.0 9.8 21.5 5.1.0 28.07. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.9 4.5 27.1 0.0 8.9 16.9 23.5 60.Kar.2 7.3 0.6 1.4 0.0 55.0 2.3 0.1.9 16.8 1.1.0 1.6 9.0 27.6 43.04.4 5.3 7.0 2.7 2.6.2 3.0 79.3 0.9 0.1 0.0 2.7 7.1983 14.0 1.1 7.1 2.9 43.9 38.Yağmur: Saat 07 deki Ort.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.0 3.4 9.8 31.6 2.2 3.1984 15.1 0.6 39.4 2.4 0.7 104 .6 32.3 46.6 54.2 0.0 4.4 5.7 5.0 0.0 0.1 11.3 30.

1 2.4 0.3 8.8 52.5 3.0 9.4 0.4 105 .0 0.5 3.0 0.8 0.3 0.6 0.8 0.1 0.1 0.3 8.6 10.1 0.4 9.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.1 0.

K.K 18. 17. TAŞKIN. Dazkırı-Bozan.1.K. Şuhut-Karacaören Kas. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer.K.T. Emirdağ-Karacalar Köyü T. 14. 7. Şuhut.Kayabelen Kas.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan.R.T. Şuhut ilçe Merkezi T. 2. 2 yer. 11.T.K 15. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1. 1 yer.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 1 yer. Sultandağı.yeri 6 yer.K. 1 yer.yeri 2 Fab. 1 yer. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir. scehisar lçe Merkezi T.K 9.1. Dinar lçe Merkezi T. 3 yer. 1 yer. Çay lçe Merkezi T.R. T.K.T. 106 .K. Dağılgan T.yeri 2 Fab. Çay-Deresinek Kas.Kırca T. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın. 1 yer. Taşkın Rusubat Kontrolu 16.K.K 8.Işıklar Kasabası T. Merkez-Anıtkaya Kas. Merkez-Gebeceler Kas.K. Suvermez. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T.K. 1 yer. 1 yer. Merkez-Çıkrık Kas. Çay-Eber Kas. 10. 33 yer. Evciler-Akyarma K. 1 yer.C.K. 6. 5.T. T. 2 yer. 3. 1 yer. T.K. Çobanlar. 1 yer. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. Emirdağ-Ekizce.K. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer.R. 13. 1 yer. 12. 1 yer.T.7. 4.K.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

2x780 m. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha.dikenli km..kanal.taş ad.kanal. Brit. Kont.ısl.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962. Köprü.2 ad.sedde 114 .yat.Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus. Demirbel Köyü Taşkın Rus.1+300km Akçaköy Taşkın Rus.85.4 ad. Islah sekisi.ısl. PROJE NO. 48 1972 1963 3 ad. 1 ad.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. Kavşut 1+000km. 2 ad. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO. 3 ad.. duv.se.top.sed. Dereçine Kasabası Taşkın Rus.3 ad.66.. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv.4+991km..0+400 bendi.0+350km.brit.köprü.R. tel.K. Yul yatak ısl.2+350km.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi. Kont. Taş duv.1+190 km..duv. 2 Adet tersip bendi 4 ad.yat. 2+500 km. top.tersip top. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km.1+320 15 ad.ıslah sek.2x0+864km.ısl.

Bax. Deresinek Rus.Kont. 14 m.sek..Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas.2 ad.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus. Dere Taş. Tersip bendi 1 ad. 115 .1 ad.Kont. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli.taban kuş. Tersip bendi 1 ad.2 ad. Yükseklik) Tersip bendi. Koçbeyli Rus. 1 ad..Kont.Rus.Kontrolu Büyükkarabağ Rus.ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas..Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş.

2. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır.1. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir. 116 . Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir.1. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır.1. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.1.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Yani göç olmamıştır. kanalizasyon. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C.9. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır.C. su. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir.1. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır.8.1. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.2.1.

Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay.cal/kg. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46.şlek Gıd.1. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.Kemik Unu Fab.C.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır.A.Ş.2.500 hane mevcuttur.586. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur.58 M2 yeşil alan ve 12. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır. A.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3.278 M2 yeşil alan. Ş.timat Et Kombinası 20.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C. M. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19.Ş. T.K. Kanatlı Hay.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C. 31.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.2.1.4.1. A. 26. Afyonumuzun nüfusunu 130.Ş.Ç. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San. 30-Metiş A.2.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün. 29-Çiftçiler Yağ San.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k.2.ve Tic.3.

Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder.ARGON. H DROJEN.C. Fizyolojik etkileri yoktur.2.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları.5. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir.1. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. dispne e terleme. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir. 118 . KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. fermentasyon hücrelerinde.2. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit. iyi yanmamış mangallar.hububat silolarında. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. kuyularda.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir.5 dir. Karbondioksit. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.AZOT. havagazı fırın ve ocakları. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C.

2. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 .2. KLOR : Klor.2.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir.1. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir. plastik madde. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. C.tekstil. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır. C. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda ise ışığa 120 . güneşlilik. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. karbondioksit. Bu seviyeler rüzgar hızı. ozon ve asal gazlar (argon. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir.5.3. Sıcaklığın fazla olması. Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. neon)’ dır.4. Ozon.3. baş ağrısı. Şayet. metan. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir.2. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. buğday. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına.3’lük artış gözlenmiştir. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C.3. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte. Ozon. oksijenin karmaşık formudur. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. nitrik oksit. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir. Atmosferik Kirlilik C. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir.2. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. öksürük. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. C.1. Mısır. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da.2. su buharı. helyum. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. Ozon. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur.

Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. etli yuvarlaklardır. Aktinik Keratosiz : Bu.1. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. irin boşaltır ve bazen kanar. Bunlar genellikle küçük. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. yarı saydamdır. Eğer erken teşhis edilirse. Oluştuğu bölümde kabarma. En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. Özellikle yüz. Dudak. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. temel hücre kanseri. bir benden veya benin yanından gelişebilir.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 . Çalışarak. eller. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. Vücutta. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. pullu hücre kanseri). aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. Bu tip. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. noktaların ve beneklerin pullanması. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. önce insan derisinde bozulma. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir.6 . bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. tükürük bezleri. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. En genel ikinci cilt kanseridir. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. kabarır. ağız. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. Melanoma. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. sızıp akması. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlar. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. Eğer. dudaklar. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. Yumrular başta ve boyunda bulunur. diğer cilt problemleri. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. açık tenli insanlarda görülür. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. Bunun sonucunda. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. Zamanında anlaşılmaz ise. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Bununla birlikte. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır.

dişbudak. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. fasulye. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. maydanoz. patlıcan. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. brom. bu da fotosentezde azalma demektir. Değişkenlik bitkinin tür. su kabağı. akasya (siyah). kereviz. baldıran. karanfil. şalgam. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. çam (beyaz. mimoza. yerfıstığı. şimşir ağacı. yonca. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. Stratosferdeki ozon dengesi ise. Brüksel lahanası.2. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler. erken yaşlanma ve dökülme görülür. kuşyemi. Atmosferdeki karbondioksit. bal kabağı. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. bitki büyümesini yavaşlatır. buğdayda % 6. bezelye. salatalık. iğ ağacı. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. arpa. kasımpatı. sardunya. düğün çiçeği. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. mitokondri’ de enerji üretimini engeller.3. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. C. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. turp. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. su lekeleri. kılıç çiçeği. tütün. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. leylak. skoçya). sararma. Birim alandan elde edilen verim. dere otu. domates. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. kara çam. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. lale. asma. Ozon bitkileri hastalıklara. tatlı patates. kabak. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. Çin lahanası. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. çim. akçaağaç. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. soya fasulyesinde % 13. hindiba. pancar. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. begonya. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. mısır (şeker). Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. kayısı. küpe çiçeği. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmalar. kavun. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. meşe. soğan. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. yulaf. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. patates. kavak. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar.5. ceviz ve salkım söğüt. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. Ozon. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. şeftali. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. ardıç ve biber. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. 122 . çavdar. ıspanak. Aynı zamanda. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. yabani havuç. çilek. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. ıhlamur. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini.

toksit ağır metallerin. O2. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. SO3. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. nitrat gibi anyonlarla. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. H2SO4 NO2. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. H2S NO. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. azotoksit. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. CO2 HF. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). NH3 SEKONDER SO3. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında.6’ dır. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. HCL S.

boya kaplamalar ve bazı plastikler. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. yıllık ortalama 60 mg/m3 . AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Depolama hızı gazın tipi. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. pH 4. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. duman vs) üzerine yapışır. Tarihi yapılar. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. atmosfere karışmaktadır. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. binalar. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. maksimum SO2 sınır değerleri. günlük ortalama 150 mg/m3 . Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. is.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. ağır metaller. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. yalnız yağmur değil. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. açık metal yüzeyler. yer altı suları. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar.yağmur veya kar bulunmaz. toprak. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. bitkiler. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. Bu çerçevede belirtildiği gibi. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. 124 . kurum. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. Bununla beraber deri.

Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.4 olması. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C.1.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. Motorlu taşıtlar için. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir.1. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit.4. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. duman. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.1. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. 125 .2’ ye düşmesine karşın. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Bina projelerinde. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. lokal olarak görülmektedir. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir.4. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. C.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. C. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır.4. Bunları başında Murgul-Göktaş. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. Bunun nedenleri. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır.

4.4.4. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M.1. C.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.Ç.4.2” de verilmiştir. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 . nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.C.4. C.2.3. C.1.2.1.K.

5 28.0 51. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların.0 45. K.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. Emirdağ Ovası 4. Sandıklı Ovası 127 . çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri.D. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1.Yarıkkaya-B. B. Neojenra Kumlu çakıllı. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir.Sincanlı Ovası 8. kireçtaşı suryelesi. Bolvadin Ovası 2. K. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. Su Kaynaklarının Kullanımı D. Çay Ovası 3.0 28.1. Şuhut Ovası 6. Dombay Ovası 11.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. Neojen kumlu. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.5 2.5 1.0 13. B. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon. Mesosoyik kireçtaşı 92. Birilanti konisi Alüvyon. kireçtaşı. Sandıklı Ovası 9.4 9. Şuhut Ovası 6.1. Emirdağ Ovası 4.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum. Yarıkkaya-B. SU D. Bolvadin Ovası 2.Sincanlı Ovası 7.1.0 9.5 15.Sincanlı Ovası 8. Neojın kireçtaşı. Çöl Ovası 10.Sincanlı Ovası 7. Çay Ovası 3.5 18. volkanikler.

Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 5.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. 9. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 994 Kuyu. K. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 6. 2. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi.. 10. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir. Çöl Ovası 10. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. 1. 4. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır.9. Dombay Ovası 11. 38060 ha brüt 128 . 7.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net. 32200 ha net. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. B. 3. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. 11. 8. Yarıkkaya-B. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır.

Kızılca Eber-Akşehir. Akarsular: Bu konuya B.4.Kuruçay. Göller. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B. Gecek.3.8.1. D.1.4. de değinilmiştir. de değinilmiştir.4. Karakuyu.Özburun Çıldırım Serban.2. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D.3. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir.4. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler.1. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup. de değinilmiştir. Selevir. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B.1.D. 129 . Yavaşlar. Seyitler.

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.2. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.1. Dinar karakuyu kaynağı 13.JTU. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D.03.3.3.03. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII.5 131 . Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.NTU Pt .1. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D. D.2001 13. D.2001 S. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.03.3.5. DS XVIII.2.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7.D. Teslim Tarihi Laboratuvar No.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.

6 1.3 0.7 200 0.9 9.3 16.8 1.2 0 0 1.044 32.2 DS XVIII.041 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .6 4. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.2 0.6 52.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.48 7.

9 0.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.6 5.6 50.002 1.06.5 0.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Teslim Tarihi Laboratuar No.9 1. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.06.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.3 6.JTU.06.2001 S.092 13.8 1.08 0.1 133 .5 181.2001 07.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.2 2. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.

2001 06.7 0. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Teslim Tarihi Laboratuvar No.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13.7 354 227 1 134 .NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06.08.2001 S. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.09 DS XVIII.08.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7.7 5.324 0.JTU.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.08.

998 0. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.12 DS XVIII.1 191.8 3.7 0.33 0.3 5.4 15.002 2.1 1.305 7.5 0 7.6 0.8 54. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.5 7.3 4.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.7 13.

Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.3 0 0 1. Teslim Tarihi Laboratuvar No.12.12.2001 03.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.12.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.4 0.9 6.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.77 3 178 0.JTU.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.008 4.2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.53 1.5 5.2001 S.8 136 .3 3. Dinar karakuyu kaynağı 03.

Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır.3. D.625 0. Su ve Kıyı Yönetimi.5.5 5. Göller.4.5.5. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .3. D. Denizlerde Kirlilik: D.4.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49.5.2.6 1.4. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.1. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır.133 D.3.3.1 13.

6.5.2.5.5.5. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.9. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.6. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.7.1.4. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.D.3.5. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5.5.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 . Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.8.

517 37.920 0 14.801 40. 19.154 2.515 40.221 11.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.934 Şuhut 12.107 283 11.210 16.855 0 9.201 110.sınıf 2.969 38.908 221. 60.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1.444 31.729 4.217 9.169 22.081 127.737 10.851 6.443 51.256 196 14. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.038 0 8.242 0 14.358 11.753 Sincanlı 6.086 3.505 1.1.627 29. tarım 5.909 1.603 13.060 6.sınıf arazi 20.390 27.546 11.026 248.601 85.524 128.431 676.339 0 1.797 64.012 7.709 0 26.sınıf arazi 22.600 Zon Top.039 196.634 11.180 42.811 43.173 54 6.300 Emirdağ 30.862 scehisar 692 2.932 5.E.155 55.084 21.579 34.555 9.921 5.160 10.800 Sandıklı 13.283 56.045 2.646 Bolvadin 9.524 11.575 18.382 118.261 hsaniye 1.542 7.321 S.624 Dazkırı 5.854 Dinar 12.257 20.151 63.052 212.317 47.470 34.255 0 2.568 10.103 35.482 11.482 4.831 56.440 139 .853 top.528 60.828 3.176 Zon Top.004 29.805 7. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .769 35.121 21.501 8.252 93.719 17.082 34.105 9.699 4.606 3.890 7.950 4.306 96.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.926 29.509 1.sınıf arazisi arazi 83.444 9.548 72.155 285.500 66.329 11.600 375 50.sınıf arazi arazi 19.455 29.sınıf arazi 57.112 1.923 19.208 164.027 282 90.402 93.457 3.400 20.520 5.841 0 22.164 22.sınıf arazi 20.643 741 54.501 0 30.

322 10.750 12 185. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır.811 149. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.1. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.087 6.106 11 48.210 0 37.334 9 187.2.125 18.2.158 24.586 5.356 45 5. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.124 138. 140 .278 18.377 18.1. E.924 Zon Top. E.003 20.4.032 175.374 Genel Top. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Zon % 33. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.823 19.2.2. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.566.060 562.254 570 14.863 100 Çay 2.1. Toprak Kirliliği: E.176 0 8.118 587.236 8 59.629 39.2.2.351 21.565 14 44.1. 121.128 38.513 178.384 126.276 79.1 de değinilmiştir. E. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir.532 1.657 45 1.791 13. 8.743 150. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir.078 570 6.Zon Top.400 Sultandağ 5.566 4.878 33.2.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.018 11.501 8.036 57.931 4.467 70.306 1 416.

Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.896 7. Arazi Varlığı E.500 0 639.943 0 1.142 1. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.1.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.sınıf V.140 3.522 144.Sınıf V. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.008 134.sınıf IV. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir.673 321.Sınıf III.3.sınıf 9% 0% 10% VII.350 5. VI.1.892 321.600 178.477 133. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.sınıf VI.sınıf II.Sınıf VII. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.sınıf II.704 2.Sınıf II.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III.920 0 235. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.825 0 77 318 3.sınıf VIII. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I.282 8.192 2.sınıf VII.E.217 121.131 372 2.sınıf VI. Arazi E.142 338.sınıf V.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.sınıf 26% I.535 190.161 140. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.310 7.423.878 170.sınıf 13% I.502 379.Sınıf VI.3.799 0 209.158 88 86.073 38.sınıf III.541 2.Sınıf VIII.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.411 0 14.3.Sınıf IV.sınıf 9% VIII.904 122.303 ha.062 177.sınıf 23% 141 . 118. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.1.623 2.632 1.

Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.900 3.’ı orman arazisi ve 338.743 11.209 ha.400 13.050 10.300 1.877 615 209.594 19.694 3.325 17.900 16.600 54.208 29.045 6.066 12.003 11.050 42.E.158 2.624 7. Olup.600 110.800 20.400 12.315 25.825 Tarım Dışı 8.423.’ı tarım arazisi.050 3. 219. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.2.587 63.165 31.523 64.000 Tarım Al.146 15. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.630 42.000 ha.lık kısmı kayalıktır.699 14.998 1.557 19.000 639.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.700 103.131 ha.2. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.400 40.620 7.825 ha.988 59.100 29.129 0 27.600 216.423.500 15.800 8.140 Çayır Mera 15.970 4.900 11. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük.100 56.800 79.lık alanda çoraklık görülmektedir.680 18.140 ha.900 70.607 9. 236.800 128.000 ha arazinin yaklaşık 967.500 34.109 15.623 14.200 36.tarım arazilerinin oranı yüksektir.lık kısmı taşsız.lık kısmı taşlı.900 37.972 13.336 ha.200 1.700 130.600 90.200 33.1.206 22.000 19.500 16.535 338.021 ha.985 3.347 2.497 13.752 9. Yüz Ölç. Arazi Problemleri l genelindeki 1.100 15.050 235. Bu dağılım haricinde toplam 91.455 ha.900 118. 142 .328 6.904 ha.’ı çayır-mera arazisi.bunun 639.900 48.423.673 36.373 842 10.904 E.209. 64.3.3.664 21.754 11.100 17.800 8.734 7.000 35. 98.926 16.235.385 16.600 85. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.788 22.390 9.131 Orman 10.500 57.151 29.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

191 622 0 1.895 17.F.813 1.165 6 12.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.704 53.926 1.719 0 0 0 0 196 196 2. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.889 36.Flora: F.138 0 10.670 2.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.511 2.248 0 1.309 925 0 0 0 733 376 147 4.299 1.062 12.857 7 49.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.748 5.458 0 150 .130 0 0 0 32.154 3.400 195.412 11.189 38.760 21 .2. Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.547 5 54 1.390 0 0 0 0 0 625 4.310 0 0 0 7.318 3 2.143 0 0 0 0 471 339 365 2.490 4 3.173 0 0 0 704 290 81 5.898 0 23.1.2.570 611 209 0 2.

937 1.910 4.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.503 1. 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Zon % Genel Top.3.710 15.043 0 0 0 709 5. B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.2.663 1. Fauna: F.512 2. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir. Fabaceae (Baklagiller) 40. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi. Poaceae (120). Brassicaceae (95). Fabaceae (140).688 3. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .394 338. Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla.509 13. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). et Mey.970 472 2.069 5.210 3. F.018 3.210 0 0 1. Zon % Çay Sultandağ Zon Top.2.709 4.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2. Caryophyllaceae (85). Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.369 12.3.083 16.625 2.309 1.681 1. Asteraceae (Papatyagiller) 33.subsp. Lamiaceae (111).909 92. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss.674 27.442 570 0 570 4. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.284 80 3.287 8.319 0 F.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch. Asteraceae (190).996 14.030 59.671 135 3.1.921 13. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.573 1. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.keckianum (Pax) Yalt.945 72.

Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.et Heldr.pateri Nyar. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.platycarpa Boiss. sipyleum O. huetii Boiss.H.) Greuter subsp.) Heywood subsp.VU C. subsp.LR(cd) A.glandulosa Hub. et Mey.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss.calolepis Boiss.VU C.et ReeseLR(cd) A.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.phrygia Bornm.reuterana Boiss.et Bal.LR(Ic) C.aciphylla Boiss. LR(Ic) F.pseudocreticum Davis et Par. LR(Ic) C. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq. subsp.)Boiss. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss. et Heldr.)E.haradjianii(Grintz. subsp. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss.sintenisii Freyn LR(nt) C. DC.boissieri(Kusn. VU Draba bruniifolia Stev. LR(Ic) Carduus nutans L.LR(Ic) C. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.aurantiacum Boiss.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 . LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem.subsp.olympica C.Schultz subsp.LR(Ic) Onosma armenum DC.calycinum Boiss.polyclada DC.lydia(Bornm.LR(Ic) H. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.et Bal.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss. et Bal.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A. LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss.leucopsis DC.) Reichb.VU C.et Bal. et Freyn ex Hausskn.fil.) Bornm.LR(Ic) A.macrosciadia Boiss.teretifolia Willd.-Mor. subsp. var.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.discoidea Boiss.H.KochLR(Ic) C.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss. var.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.) Bornm.et Heldr.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm.ex Bornm.)Rech. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss.aciphyllaLR(Ic) A.-Mor.LR(cd) P. compactum Boiss. fil.W.)Tausch subsp.mathiolifolia Boiss.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.LR(Ic) A.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.wallii Hub.falcato-incurvus P. et Heldr.wiedemanniana Fisch.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss.LR(Ic) B. LR(cd) Echium orientale L. LR(Ic) A. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss.et Bal. LR(Ic) F.) Chamb.et Bal.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C.LR(nt) Boreava aptera Boiss.et F. subsp.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.

)O.)Janchen subsp.lydia (Boiss. var.et Heldr.balansae Boiss.LR(Ic) D.LR(Ic) A. et Spach)Hub.)Hand.LR(nt) A. oxytropifolius Boiss. LR(nt) A.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm.subsp.baibutensis BungeLR(Ic) A. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss.et Heldr.LR(nt) A.)Mc NeillVU M.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp. pallidum Boiss.macrostegia (Bornm. subsp. LR(nt) A. lydius Boiss.LR(nt) A.)Damboldt LR(nt) A.subsp.VU D.erinaceus Boiss.)Bornm. akscheherensis Freyn et Bornm.)Miller subsp.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss.pestalozzae (Boiss. anatolica (Boiss.melanophrurius Boiss. leucocephaloides (Bornm.LR(Ic) A.LR(Ic) D. subsp. et Heldr. VU A.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L.et Spach)Boiss. kotschyanum Gay LR(Ic) E.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub. LR(Ic) A. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A. falcata L.-Mazz. Schwarz VU Velezia hispida Boiss.limonifolium (L.leucophaeusLR(Ic) D.linifolium(Boiss.atropurpureus (Boiss. LR(nt) 153 .linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss.LR(Ic) M.LR(Ic) A.LR(Ic) A.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub.)Bornm. var.) Chamb.LR(Ic) A.) Woron var.iconia PhitosEN C. LR(Ic) A.) Woron.phrygia(Bornm. et Sm.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp. ledebouriana Fenzl var.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss. LR(nt) A.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm. et Heldr. paecilanthus Boiss.mesogitanus Boiss. leucophaeus Sibth.pisidicus Boiss.et Bal. var.melanocephalus Boiss.)DamboldtLR(Ic) A. podperae Sirj. condensatus Ledeb.lyrataLR(Ic) C.campylosema Boiss.-Mor.LR(Ic) A. subsp. EN A. EN Thlaspi violascens Boiss. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A.alpinus Boiss.LR(Ic) A.mesogitana (Boiss. lyrata Lam. gaeobotrys Boiss.pinetorum Boiss. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S. var. lydus Boiss.echinus(Boiss.anacampserosLR(Ic) E. sipylea O.orientalis (Lam. et Bal.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss.) Chamb.anatolicaLR(Ic) M.LR(nt) E. mitchelianus Boiss.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss. flavescens Boiss. lycius Boiss. LR(Ic) C.var.densifolius Lam.

dichotoma Huter LR(Ic) S. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S. subsp. LR(cd) A.carminea(P. Gibbs LR(cd) G.glandulosidens(Hub.reeseana(Guyot)Hub.A.et Heldr. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss.)Zoh. ex Reichb.Ekici et A. fil. subsp. iberica Bieb.et Spach subsp.iberica var. LR(Ic) S. et Heldr.Aytaç.DavisVU M.macrodon (Bornm. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z. trojanus Stev. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. M.H. Presl subsp.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 .depilatum (Freyn et Bornm.) Jalas var. aviculariifolium Jaub.phrygia P.LR(nt) Origanum sipyleum L. chionaea Boiss. prusianus Boiss. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss.elongatum (Willd. subsp.anotolica Rech.H. fil. et Huet LR(Ic) O.Davis) P. aviculariifoliumLR(Ic) H.H.filLR(Ic) Thymus longicaulis C. nissolii L.H. fil. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss.cedronella Boiss.anatolica P.et Bal. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub. cretica L. squalidus Boiss.tauricolum Rech.Schwarz et P.LR(nt) Genista aucheri Boiss. et Spach subsp.LR(Ic) G.LR(nt) Ballota nigra L.tmoleus Boiss.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris. stereocalyx Bornm.H. et Heldr. burdurensis P.smyrnaea Rech.)R.pisidica Boiss. subsp.subsp. subsp.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. subsp. et Heldr.Davis LR(Ic) M. pisidica Boiss.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss. aviculariifolium Jaub. subsp.-Mor.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.depilatum LR(Ic) H. dichroantha Stapf.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H. subsp. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L. LR(cd) S.DavisLR(cd) Stachys cretica L.LR(nt) A. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp. pannonicum Jacq. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd.LR(Ic) T.)Rabson var.et Noe LR(nt) A.H. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp. LR(Ic) S.LR(Ic) S. cristata (Hampe)Gris. LR(Ic) P.chaubardii (Boiss.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss. aviculariifolium var. strictispinis Boiss. LR(Ic) S. vulnerariae DC.linearis Boiss. LR(nt) A. LR(Ic) A.)P. LR(nt) A. heterophyllum Vent.-Mor.. et Spach subsp. LR(Ic) P. condensata Boiss.LR(nt) A.leptoclada O.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz.)Chamb. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P. tmolea Boiss.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss.bounacanthus(Boiss.VU S. var.DönmezVU S.

var.nudatum LR(nt) V.-Mor. LR(Ic) L. hirsutum L.-Mor. heterobarbatum Hub.)Hub.et Bal.monticola Ehrend. LR(Ic) R. afyonense Hub. subsp.-Mor. cheiranthifolium Boiss. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss.subsp. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub. var.campanelliferum Ehrend. LR(nt) V.Kuntze LR(Ic) V. subsp. LR(Ic) Galium brevifolium Sm.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.spicatumLR(Ic) P.)Ehrend. et Mey.splendidum Boiss.et Rech. lilaciflora Boiss.-Tem.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem. zygioides Griseb.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss.T.-Mor.subsp. reuterianus Boiss.fil. var.Mor.stricta Boiss. EN V.et Heldr.chrysorrhacos Boiss.pycnostachyum Boiss.et Huet var.H.)Hayek var. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss. var.et Kit subsp. subsp.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss.genistifolia (L.confertiflora (Boiss. LR(nt) A.LR(cd) V.nitida Sm. et Heldr. EN V. LR(Ic) L.subsp. uschakense ( Murb. phrygium Bornm.VU V.LR(Ic) V.subsp.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss.LR(Ic) V.)O.LR(cd) V. nudatum Murb. subsp.anatolicum LR(Ic) L.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.-Mor.)Boiss. LR(cd) V.latibracteata(Boiss.Pawl.LR(Ic) A. et Schönb. var.var. stricta Boiss. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B.anatolicum(Boiss.LR(cd) G. sipyleus Boiss.)Schönb.dumosum Boiss.virchowii Aschers et Sint ex Boiss.) Mill. lachnopus Hub.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch. insulare Boiss.-Tem.major Boiss. et Trautv.heldreichii Boiss. subsp.sipyleus var.pestalozzae Boiss. et Heldr. LR(cd) V. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss.hirsutum L.phrygia (Bornm.lycaonicus(Celak. spicatum Boiss. luridiflorum Hub. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd. LR(Ic) A.brachystachyum Boiss.lilacifloraLR(nt) A.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P.et Bal.. LR(Ic) 155 .symes Murb. brachysepalum (Fisch.stenocarpum Boiss.sipyleusLR(Ic) T.et Heldr.VU V.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P.brevifoliumLR(Ic) G.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L. subsp.hirtella (Boiss. krauseanum Murb.)Wag.VU V. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.EN V. LR(Ic) V.)Ehrend.LR(cd) V.

burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss.et Bal. Quercus cerris L.ex BakerLR(Ic) I.pinifolia (Hackel ex Boiss.(Kermes meşesi).fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch.D.divaricatus (Boiss. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L. Pinus brutia Ten.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur. Sultandağları. latifolium Kirk LR(Ic) M.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını. sibthorpianum Sch.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ. Juniperus foetidissima Willd. Sultandağları.)M.cerris Akdağ.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.) Holmboe başlıca Akdağ.var. LR(Ic) F.-Dannenb.)BakerLR(Ic) M.boissieri (Reuter) O. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir. Quercus coccifera L.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. fil.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir.bourgaei Baker LR(Ic) M. ve Quercus 156 . paphlagonica F.pallasiana (Lamb. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır.(Laden).dissectus T. Quercus infectoria Oliv.) Holmboe. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss..var.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss. Doğan VU var.pallasiana (Lamb.-Yves)Markgr. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7.et Heldr.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp. et Sint.-Dannenb. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır. Ahırdağı (Sincanlı).) Melderis subsp. Cistus laurifolius L. Bu türlerden Pinus nigra Arn.var.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür.Baytop et Mathew VU C.BrickellLR(nt) C. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır. subsp.cerris..et Huet subsp. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir.crassifolia Boiss. multifida L. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç. Bayat-Köroğlubeli..subsp.et Heldr.Schwarz (Mazı meşesi). Meşe türlerinden Quercus coccifera L. (Binbirdelikotu)’ dur. özellikle Pinus nigra Arn. Quercus vulcanica (Boiss.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss.pallasiana (Lamb.var. et Sch.LR(Ic) A. avellana (Çalı fındığı). ve Juniperus foetidissima Willd.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss. Corylus avellana L. Populus tremula L.subsp.subsp.et Bal. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn. Juniperus excelsa Bieb. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.)Bornm.LR(cd) subsp. Pinus brutia Ten.phrygia (St. Juniperus excelsa Bieb. Yves)Markgr. çalı. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır. VU Pseudophleum gibbum (Boiss. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler. çalı örtüsünü temsil eden 6. ex) Kotschy.

157 . (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz. Typha angustifolia L. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.. Peganum harmala L. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Artemisia campestris L. Bolboschoenus maritimus (L. Alhagi pseudalhagi (Bieb.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.1.var.) Wag. çalışmalar devam etmektedir. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L.ex Steudel (Kamış). km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır.angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm.alpina (Sm.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L. Bunlardan Myriophyllum spicatum L. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir.1.2.) Bornm.. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır. subsp. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss.3. Potamogeton lucens L.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur.3.zmir yolunun 7. hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu). Türler ve Populasyonları: F. F. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.1. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır.) Desv. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır. Eleocharis palustris (L. Astragalus flavescens Boiss.var.3.3.1.(Su çobandeğneği).angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. 2.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı).3.boissieri (Reuter) O.Schwarz Akdağ’ da. Astragalus angustifolius Lam.3. Polygonum amphibium L. (Yumak otu) Akdağ’ da. Evcil Hayvanlar: F.) Celak. Hayvan Yaşama Hakları: F. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır. F.) Palla var.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır.2. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.infectoria Oliv. 3. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir. Populus tremula L.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon.3.. subsp.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss.3.) Trin. subsp.3. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam.(Hasır otu).var.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır. F.et Bal.maritimus. Ceratophyllum demersum L. Juniperus communis L.3. Potamogeton pectinatus L. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır.3.3. Hypericum heterophyllum Vent. Alisma gramineum Lej. Phragmites australis (Cav. subsp.3.Söz konusu hayvanların korunması. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da..) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois. Bayat-Köroğlubeli.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de.subsp.

Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 . 4.F.3.3.Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir. Valilikler.

str. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp.F.[1850]). Lasiommata maera orientalis (Heyne.[1894]). anatolicus Pagenstecher). Satyridae (1). hadjina Rühl). 1758). Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Thersamonia (s. Bunlardan 8’i tür. Argynnidae (2). Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.[1775]). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Polyommatus (Aricia (s.1929.1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer.1775).03. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1).1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Polyommatus (s.4. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.1869). (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Hipparchia statilinus (Hufnagel. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Brenthis daphne anatolica Belter. Lycaenidae (8). herculeana Pfeiffer.) asabinus asabinus (Gerhard. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.[1852]) ve Spialia (s.1851). Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. anatolica Wagner).1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. sultana Forster) sayılabilir. Callophrys rubi ssp.str.[1813]). Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir.1758).str.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.str. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Hesperiidae (3). Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir.)) artaxerxes macedonica (Verity. Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Mellicta athalia athalia (Rottemburg.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Lasiommata megera (Linnaeus.[1851]. anatolicus Lattin. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31.1893). Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.1766). Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. 159 .[1851]). Tomares nesimachus (Oberthür. Pontia chloridice chloridice (Hübner. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır.1936).1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir.4. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1771).2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. 2000). Polygonia egea (Cramer.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır. Türkiye’nin başka bölgelerinde. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir.[1851]).1.1758). Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.

1960 bugün Polyommatus (s. wagneri (Forster.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str.1. proteides Wagner.9.1934 olarak kabul edilmektedir. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. wagneri Forster. orientalis Reverdin. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. “Tabiat Parkları”.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.) argus aegidion (Meisner.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F.1.1.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1956) olarak kabul edilmektedir. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F.19.4. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1. F. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.4.6.Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.3.str..5. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.4.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.1960) olarak kabul edilmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F.str.1936 bugün Plebejus (s.4. (Admetusia)) admetus ssp.2. Lycaena argus ssp.1.1.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.. F. Plebejus sephyrus modica Verity. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp. ve 5.4.1927 Pyrgus armoricanus ssp. proteides (Wagner.1929) olarak kabul edilmektedir.3.1956 bugün Polyommatus (s.7. Agrodiaetus damone ssp.1.4.4. Hesperia persica var. persicus (Reverdin.1. sultana Forster.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.8. postranae Pfeiffer. Hesperia proto ssp. Agrodiaetus admetus ssp. ve 20. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F.4.4.1.1.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.2.1.1929 bugün Muschampia proteides ssp.4. centralanatolica Pfeiffer. anatoliensis (Forster. anatoliensis Forster. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 . 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.

2. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F. 30.1. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.11.10.1. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.4.4.01. AD .F.1.1. AYNALI) (Cyprinus carpio) F. Koruma Bölgeleri.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT.4.4.4. F.4.12. F.1.4.2. 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 .2.2. Ve II.13.

Akarsular. Acı veya Tuzlu. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır.2.2.4.1. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular. Devamlı veya Geçici. Sınıf ile. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Biogenetik Rezerv Alanları.4.3. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.3. Jeotermal Alanlar vb.2. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları. III ve IV Olan Alanlar. Tarihi.2.4. ve Doğal Alanlar F. ve 2.4. Sulanan. Suların Durgun veya Akıntılı.4.4.3.4. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1.2.) F.2. F. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel.2.2. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F.2. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan.3.1. Tatlı.4.3. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında.3.4.3. Ve II.4. Cenova Deklarasyonu’nun 17. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.4. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 .2.4. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F. II.3. Göller.F.

F. klim Özellikleri 8.3.4. bilgiler dahil) 3. Biyotoplar. Yasal Konumu 6. Su Yüzeyi (km2) 3. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5. morfolojik özellikler) 8. Kara Yüzeyi (km2) 3. Mesire Yerleri.4. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8.1. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1.4. Jeomorfoloji (Topografya vb. Alanı 3. Biyosfer Rezervi. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F. Kıyı Uzunluğu (m) 4.3. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8.6. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.5. Toplam Alan (km2) 3. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8.2. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip. Toprak Yapısı 163 . Alanın Resmi Adı 2. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları. Biyogenetik Rezerv Alanları.4.1.3.5. Yerleşimler ve Nüfusları 7.2.3.

135. yöreyi milli.7 Ha.0 Ha. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak.5 6282.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin.6.4 Ha.0 %0. endemik ve tehdit altındaki) 9. 560.0 % 0. 13130.) 10.5 822. vb.0 14046.5. rekreasyon. Flora ve Fauna (Karasal.1. özellikleri. 5. turizm.5 % 3.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında.0 26111.0 % 64. 2.8.0 290. 01.5 90.0 1382.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.şehitlikleri düzenlemek. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park.May 88. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .0 - Ha.4 SU MZ.0 2.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar.0 12747.3 Ha.5 20328. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil.0 146. 20440. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere.5 28021. ulaşım ve altyapı.0 % 0. 6465.0 12981. 13975.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. 146.2 Ha. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.Kuruluş amacı: 2. vb.) d)ALANIN TANITIMI: 1.5 40769. denizsel ve iç sular kapsamında.5 %68.0 155.7 Ha. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha.5 %31. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları.

08.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3.maddesine istinaden kurulmuş olup.5 ha.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 165 .’lık kısmı orman alanı olup.01.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü.) f) ARAZ MÜLK YET : 40.769 ha. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.’lık milli park sahasının 12747. e) YASAL KONUM : 31.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.04.geriye kalan 28021.5 ha.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür.Şistler.Sincanlı ovası güneybatısında.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır.fillatlar.Killi ve mikalı şistlere.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.

mesafede. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.erime boşluktu yatay tabakalıdır.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür.Kalınlıkları 10-20m.B. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar. arasında değişmektedir.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.”prensibi ilke olarak alınmalıdır. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri.çatlaklı.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur. 190 türden 73’ü Akdeniz.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir.tarih yapmak kadar mühimdir.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.andezit ve tüf kökenlidir. 168 .killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir. insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.bitüm kokmaktadırlar.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.kadardır. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.Savaşta.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir.Fagus orientalis.Bölgede bulunan ve Afyon’dan . Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.Tabakalanma iyi görülmemektedir.Genel olarak elemanları kireçtaşı.Sincanlı ovalarında görülmektedir.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak.kuvarsit.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya. Bölgede andezitler.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır.Sincan!ı ve yöresinde siltler. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.kahramanlığını.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.erkeği. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti.Afyon çevresinde B. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir.ye erişir.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir.61’i Avrupa-Sibirya. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan.. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.Kızıl siyah renkli.

Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. su kaynakları. yüksekliktedir. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi. F. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Tabiat Parkları: Milli Parklar. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur.5.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Anadolu’nun çıplak dağları. (yılkı atları. atlı gezi yolları.2. F.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar.4. geyik.600 m. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.3. Akdağ’ın zirvesi ise 2. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 . Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. bisiklet parkurları. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. Tabiat Parkları.600 m. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur.5. kurt v. domuz.5. F.5. Doğa sevenlere.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. çayırlar. Tahmini 20 km. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. a. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.s. ortalama 1. 3. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. 2.5.5. gölcükler. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. Dinar-Karakuyu göleti. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır.500 m. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. F. yaban hayatı izleme noktaları. tilki.4. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.

Flora ve Fauna k.b. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.0 Ha. g. 170 .5.7 m/sec i.8. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f. F.5. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619. F.9. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır. Ulaşım ve Alt Yapı i.3mm Donlu Günler Sayısı :65. Büyük Menderes Nehri i.Mevcut Sorunlar : Kızılçam.6.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. J. alt yapısı vardır.5.Alanın Kullanım Amaçları l. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur. Tehdit altında olan tür yoktur. nsan nüfusu h.7. Coğrafi Konumu c. F. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.3. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e. Alanı d. : Stabilize yol mevcut olup. F.1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12.

F.5. F.13.5. F.Sit Alanları: F.5.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.16.16.F.yy. Tarihi Sit: S.yy. F.15. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.10.2. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .5.14.5.5.16.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL.NO YERLES M ADI Çay ES. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.1.11. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.12.5. 19. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19.5. F. F.

Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.3.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 .Sip.Mucadele 5 Siper Mil. SincanlıTınaztepe Kas.16.Mucadele 6 Savun.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. Sit Alanı 7 Savun.4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks. Sit Alanı 8 F.5. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.Sip. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Yerleşim Y.Alan Höyük Yerleşim Y. BolvadinOrtakarabağ K. Yerleşim Y. Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y. Nekropol Yerleşim Y. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Yerleşim Y. Höyük Yer. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Sinneli Höyük Çatal Höyük B.Ortaokul Yeri. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Höyük 174 . Yerleşim Y. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1. Yerleşim Y. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y.Karabag Bolvadin-B.

Bin Ba.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y.AIani D.Kut. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K. 175 .Tap.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev.O. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.Bin M.Steli Mez.O.Kut.Steli D.yer. EmirdagHamzahacılı K.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez. M.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer.Y. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas. EmirdağAşağıpiribey K. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya.Ala Y.BinBa.M.O.i. EmirdağAşağıpiribey K. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.I.I.

Tao. hsaniye-Döğer Kas.Yeri Höyük Kaya Yer. K. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer.Bar.Yerleşim K. hsaniye-Döğer Kas.O.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y.Mez.I.Bin M.Yerleşimi Yer.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas. hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Yer.I. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas.Y Yer.Bin M. hsaniye-Kayıhan Kas.Bar.M.K a Yerlesim Y.Bin M.Bin M.I. hsaniye-Üçler Kayası K. Yer.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.Kilise Ki. Yerleşim Y.Yeri Yer.I.O.Bin 176 .I.O.O.Bölgesi Yer.O.

scehisar-Seydiler Kas. Yer. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 .Alanı Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas.Yeri Yer.Alanı Bar.Alanı YerAlanı Yer.Alanı Yer.Alanı Yer. Yer.Menevseli.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer.Alanı YerAlanı Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer.Yeri Yer.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas.

Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı.Yeri Höyük Sancayır In. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.Tim.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 . Sandıklı-Kusura Kas.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer. Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap.104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar.

Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. Bizans döneminde önemi artmış. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Burada. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Pers döneminde kent. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. BRUZUS: Bruzus. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir.Nekropal Al. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hellenistik dönemde tam. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. Roma mparatoru Elagabalus (M. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. Eucarpeia. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk. Ar. Hellen ve Roma döneminin. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. yarı özerk konumuyla. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. Amorium'a dayanır. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. bir kenttir. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. 179 . bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hicropolis. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Hellen. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. Bolvadin-Özburun Kasa. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev.O. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Roma döneminde julia adını almış. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. Frig.

kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş.9’dur. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. safra kesesi. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. nevrit. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. hem karayolu(Afyon. yollara düşmüş. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur.2 ile 0. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. pH değerleri ise 6. sodyum. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. kürler şeklinde yapılır. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. Ve saraya dönmüşler. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. artroz. bir sancı kesilme. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. nitrat.16. PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. güneyinde yer alır. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna.4. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. hidrofosfat. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. uzaklıktadır. ritmine. Solunum yolu ile ise. nitrit. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. bir huzur oluşmuş. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. leriden onu gözleyen gözcüler. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. O suyun yanında bir hafta kalmış. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. 4 adet havuzlu dublex villa. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. atım hacmine etkileri. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. çme tedavisi ise. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. kalbin çalışma kapasitesine. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. klorür. Kral’ın kızı Suna. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. F. bikarbonat. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. Bir hafta sonra çıbanları. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam. bikarbonat. iyodür. nevralji. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. Tarihçesi: Efsaneye göre. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. Suna’da “ Beni hekim değil. yaraları tamamen geçmiş. sülfat. Ağrıları yavaşlamış. karbonat. Biraz su içebilmek için su aramış.29 eman arasında değişmekte olup.5. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. bromür. Susuzluktan kavrulan kızcağız. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında. florür. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. Hellen döneminde özerk. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. Kazı çalışması yapılmamıştır. karaciğer.

nitrat. florür. kalsiyum ve ayrıca bromür. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. spondilik(omur ve omurga iltihabı). nevralji. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. mangan. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. kırık-çıkık tedavilerinde.6 olarak belirlenmiştir. 3. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. metabolik asidi. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. alüminyum. kimyasal olarak. Bu toprak. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. bromür. kurşun. titan. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. Temperatürü 42 C. hidrofosfat. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. karbondioksit.3 eman. lityum. artroz artrit(iltihaplı romatizma). magnezyum. sülfat. florür. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. polinevrit tedavilerinde.2 ile 10. 3 adet çelikli havuzu. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. potasyum. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. kalsiyum. çinko. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. bikarbonat. sodyum. stronsiyum. il merkezine 18 km. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. demir. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. nevralji. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. nitrit. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. sülfat. magnezyum. overit. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda.6 veya 7’dir. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. bakır. amonyum. sülfat. hidroarsenat. çerisinde amonyum. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. metabolik ve metasilikat asitleri. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. çinko. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. 2 açık büyük yüzme havuzu. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. klorür. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. kalınlığında dolduran kil. siyatik. pH değeri 6. mangan. nevrit. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. nevrit. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. uzaklıktadır. iyodür. Çamur banyosu küvetini 30 cm. nitrit. mangan gibi katyonlar ile klorür. kurşun. titan. karbonat. potasyum. nitrat. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. metrit. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. alüminyum. bikarbonat. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. magnezyum. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. iyodür. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. krom. alüminyum. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. 2 adet kükürt banyosu. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması.zmir demiryolu üzerindedir. hidrofosfat. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. pH değeri de 7. sodyum. radyoaktivitesi Rn. 9 tanesi kiraya verilmektedir. lityum. baryum. hemiploji. krom.strosiyum. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. baryum. bikarbonat. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. kalsiyum. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. amonyum. klorür. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. polinevrit. iyodür. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. bikarbonat sodyum. nitrat. bakır. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. demir.

5 eman ve pH değeri de 7. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. sinir ve felç hastalıklarında.8 veya 7’dir. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. artroz çeşitlerinde. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. Nezle. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. pH değeri 6. kronik amigdalit. kronik bronşit. Mafsal romatizması. empetigo. 20 yataklı apart otel. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür.1. cilt hastalıklarında. ekzemalar. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. fibrozitis.5. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. F. perimentrit. Banyolu oda sayısı 90. Ayrıca içerisinde hydroterapy. sodyum iyonu.17. çocuk ekzemaları. magnezyum. TÜRÜ Camii ESR. beslenme bozukluklarında. demir gibi katyonlar ile klorür. psoriazisler. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. Seboreler. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. enfizem ve faranjit). bilhassa kuru ekzemalar. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. akneler. Temperatürü 46C ile 52 C arasında.17. kalsiyum. ankilopoetita.5.ekzema seboreikler. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES.1 eman arasında değişmekte olup. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. aneksit. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır. metabolizma bozukluklarında. 25 oda. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. yatak sayısı 150 adettir. larenjit. periferik damar hastalıklarında. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. Afyon’a 30 km. kadın hastalıkları. uzaklıktadır. sülfat iyonu.1.17.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. xomatoit artrite. radyoaktiviteleri 9. parametrit.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M.5. uyuz vakaları bazılarıdır. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F. Temperatürü 43C ile 54 C arasında.1. 182 . romatit artrit.M. radyoaktivitesi 6. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür. farenjit. kırık. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. spondilartrit. pelandların bazı çeşitleri. çok tekrarlayan herpos vakaları. bikarbonatlı.G. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. ürtiker vakaları. eklem rahatsızlıklarında. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. 2002 yılı başında 33 adet villa. Tarihi ve Doğal Alanlar F.2’dir.9 ile 12.

1575 Ger. V. V. V.M.M.M. 1397 1218 XV.G.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V.M.M.G. V.M.M. V.M.G.yy Başları XX. V. V.G.M. V.G.G.18K M. 1797 M 1495 XIX.M.190 1 1915/2 0 E. V. V. M. V. Osmanlı G.M.M.yy 1.G. Osmanlı E. 12721273 XV-XX. Osmanlı XIX. V.M.G.M. yy Ortası M. V.G.G.yy M.G.Çey.yy Osmanlı Selçuklu 183 . V. Osmanlı G.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H.G.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. D.yy M. 1863 XVI.M. Osmanlı E. Selçuklu S.M. Osmanlı Sahipata Oğ.G.G.M. V.G. V.M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. XV.G. 1957 M. V.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M. V. 1590 M.M.G.M.G. E. 1320 M. V.G.G.M. V.G.G.

M. G.G. Osmanlı G. Osmanlı Osmanlı E.M.G. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M.M.M. 1386 And.G.M. V. Selçuklu E. 1264 M. V. 1711 G.yy G.G.M.154 9 M.G. V. V. 12311233 XI 1 1. V. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. 1813 M.G. Osmanlı Selçuklu E.G. Asiye Sul.G.145 3 Osmanlı Bar.M. 1264 M. V.M.G. V. 1806 XIX. yy XI 1 1. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1. V.M. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M.G.G. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. yy M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V.M. 1397 M. Osmanlı G. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T.M.G. Osmanlı 184 .25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M.180 6 M. 1910 M.M. V.G. Osmanlı Ermeni Dön.

Osmanlı ilk D.yy Cumhuriyet XXBaşları S. 1553 E.M.M.M. 19061908 G.G. Osmanlı XV. V. XVI yy Sonu Ermeni Dön. V. 1764 |XV . Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M.D.G.G.yy Başıı^ M. yy XVII.yy Sonu XVI. 1794 XIX.48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M. Osmanlı E.TURUNÇ V.Osmanlı XVI 1 1. V. Osmanlı M.M. Osmanlı G. 1886 M.Osmanlı G~Osmanlı XIX.y yOnc XIX. 1322 XfX. (Gedikahmet 185 . 1906 XX. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E. yy Baş E. 1475 1472M.G.y y 1926 H.yy Osrnan ilk D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y.yy Sonu Çeşme M.

y y. Osmanlı H. Osmanlı S. Osmanlı 12311233 1914 XVII. D.M.191 4 Osmanlı G. D.Genel Müd.Müd/M. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T. Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. Osmanlı KlV.D. T.C.G. S. Beylikler D. M V.Y. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 . Emniyet Müdürlüğ V.G.M.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K.M. Karayolları G.Y.C.E.D. Osmanlı G.Ort. T.öncesi G. Genel Müdürlüğü Y. D.yy Sonu Beylikler D.M. S.G. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . Osmanlı Osmanlı D. E. Y. D. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis.D.Genel Müd. S. Genel Müdürlüğü Y.D. E. D. E. Sel.606 Selçuklu ç. yy M. D. Osmanlı S. Osmanlı S.C.M Maliye Muhasebe Fak. Osmanlı C. V.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S. Dönemi C.G. Osmanlı XVI. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.

Y. sas. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.Ahşap Bek.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l. Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 .MerkezAfyon-Merkez. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr.D.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E.Bin. Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd.

M.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon.M. V.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez. V.G.M. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. D. D.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel.M. 188 . Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.G.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V. V.G. V.G.G. yy S.G. Osmanlı S.M.M. Osmanlı Y.G.G. Osmanlı Osmanlı S.M.yy 1900 XVI. D. D. Osmanlı Osmanlı Y. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.D.Osmanlı S. 1324 XV.M. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V.M. D. V.

M.B. Belediyesi V. Osmanlı Osmanlı Y. Çay Başkanlığı V. Bel. M.M.G.B. V. Biz. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M.M. D. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. Çay Başkanlığı V. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay. Dönemi G.E. Başkan lığ ı V.M.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş.M.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C. Yy Osmanlı S.B.M. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX.B.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah.E.G.Ç.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva.G. Çay Bel. D. Osmanlı BeyNkler XIX. Bel. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. D. Cami CamiÇeş.G. M.S. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 .

Döğer Baş. Bşk. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas. ismail Sülalesi E. Osmanlı I. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür.G.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Köy Tüzel Kişiliği G.M.Kas.M. D. hsaniyeKaracaahmet K. Alanyurt Başkanlığı Bel.M.G. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V. scehisar-Alanyurt S.M. hsaniye-Kayıhan Kas. Osmanlı Osmanlı Osmanlı . Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel.M. Kayıhan B. Osmanlı G. D. V.G.G.(Seyit XV. Türbe Hayranveli veCamii Döğ.G.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop.G. Dazkırı. Dinar Belediyesi K.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Bel. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek. V. Kızılören Tüz. D.Kişiliği V.G. 190 . E Müz. scehisar-Alanyurt Kas.Müd.M.göz.Başkanlığı V.D.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah. Alanyurt Bel.G.dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas.B.D.

G. V.M. Köy Tüzel Kişiliği V.M.M. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel.M. yy XVI. V. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks.M.G.G. V.G.M. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI.M. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI. scehisar-Alanyurt Kas. V. Beylikler Sel.G. Sandıklı-Sorkun Kas.M.G.G.G.M. Bel.M. Beylikler Sel. yy Osmanlı Osmanlı Sel. Akören Bld. Beylikler Sel.G. yy XVI.G.M.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. Kusura Başkanlığı V.G.M. Bşk. Hazine Maliye V. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y. V. Bel. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö.G. Bel. Ahmet Belediyesi V. Beylikler Osmanlı G. yy XVI. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. V.G. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 .M. V. V.

yy Başı XX.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. V.M. V.yy Başı.M.G.yy Osmanlı S.M. Şuhut Baş. Şuhut Baş.G.G.M. yy XX. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 .G.M. V.G. V. V. Şuhut Baş. XIX. Şuhut Baş.G.G. Şuhut Baş. Şuhut Baş. Sultandağı SultandağıDereçine Ks.M.yy XIX.M. SultandağıDereçine Ks.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks. V.yy Başı Cumhuriyet XIX. Osmanlı Osmanlı XVI 1.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah. D.M.M. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.M. V.G. V.G. V.M. Seberoğlu Vakfı V.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı. Şuhut Baş. Şuhut Baş.G. V. Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI.G.

yy Başı XV. Mil. Kurtkaya Şehit. V. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.K. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Tar.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX.NO YERLEŞ M ES.K. T.G.C.G. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T.Kara Yol.Kara Yol.M. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S.Müd.04. Yüzbaşı Agah.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş. K.G. Şb.G.Müd.C. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 .M. Şuhut Ask. V.

Sip. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.Dön. Savun. D.D. Osmanlı Sağlam 194 . Genel Müd. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks. Konut Konut Konut l. Mücadele Mil.5. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.S. Milli Parklar Müd.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL.C.Y. Sip. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham. T.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.D. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. lk Dönen T. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.D.D.C. sçileri Sen. DRM.NO YERLEŞ M ADI ES.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES.1. C.Av. Yapı Toplulukları: S.2. Emin Tokman T. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil.Y. Paşa Savun.17. lk Dön. Afyon-Merkez-Sülün F.C.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

Osmanlı S.D.Osmanlı S. D. Osmanlı S.D. D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 12.Nolu Konut 23. Nolu Konut 21.D. D. Osmanlı S. Osmanlı S. D.Nolu Konut 18. D. Nolu Konut D. Nolu Konut 22.Osmanlı S. D.Nolu Konut 25. Osmanlı S. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 . D.Osmanlı S. Nolu Konut 15. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1. Nolu Konut 9. Osmanlı S. Nolu Konut 10. Nolu Konut 11. Nolu Konut 3.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Yar C. D.Osmanlı S.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII.Nolu Konut 17. D. Nolu Konut 20.Nolu Konut 24. yy II.Cumhuriyet S. Nolu Konut 7. Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 5. D. Nolu Konut 8. Nolu Konut 19.D. Osmanlı S. Osmanlı S. D.D. D.Nolu Konut 14. Nolu Konut 18. D. D. Osmanlı S.Nolu Konut 2. Nolu Konut 6. D. Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 13. Nolu Konut 4. D.Osmanlı S.D.

Nolu Konut 57.Osmanlı S. Nolu Konut 42.Osmanlı S.D. Nolu Konut 41. Nolu Konut 35. Nolu Konut 55.D. Nolu Konut 54.D.D.D.D. Nolu Konut 44.D. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 32.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S.D. D.Nolu Konut 51.Osmanlı S.Nolu Konut 33. Nolu Konut 49.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 29.D.Osmanlı S.D.D. Nolu Konut 52.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S.D. D.D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 27.Osmanlı S. Nolu Konut 50.Osmanlı S. Nolu Konut 36. Nolu Konut 43. Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D. Nolu Konut 56. Nolu Konut 47.Nolu Konut 34.Osmanlı S. Nolu Konut 30. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Nolu Konut S. Osmanlı S. Nolu Konut 39.Osmanlı S.39 40 41 42 43 44 45.Nolu Konut 37.Nolu Konut 31. D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 38.Osmanlı S. Nolu Konut 53. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26.D. Nolu Konut 40. Nolu Konut 58.Osmanlı S. Nolu Konut 48.Osmanlı S.D. Nolu Konut 45.Osmanlı S. Nolu Konut 28. Nolu Konut 46. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 .Osmanlı S.Osmanlı S.D.D.D.D. D.

D.Osmanlı S.D. Osmanlı S.Osmanlı S. D.Nolu Konut 83.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 63.NoIu Konut 80. D. Nolu Konut 68.Osmanlı S.Osmanlı S.D. Osmanlı S.D. D. Nolu Konut 70. D. Osmanlı S. D.Nolu Konut 87.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Nolu Konut 62.Nolu Konut 85.Nolu Konut 76.Nolu Konut 60.D. Osmanlı S. D.D.D.D.Nolu Konut 89.Osmanlı S. Notu Konut 73. D. D.D.Nolu Konut 84.Osmanlı S.Nolu Konut 88.D.Nolu Konut 72.D.Nolu Kınut 79.Nolu Konut 78.Nolu Konut 65.Nolu Konut 74. Osmanlı S. Nolu Konut 64. Osmanlı S. D.Osmanlı S.Nolu Konut 82. D.Nolu Konut 86.Nolu Konut 61. Nolu Konut 81.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59.Nolu Konut 90. Nolu Konut 69.D. D.Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 . Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Nolu Konut 71.D. Osmanlı S.D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S.Nolu Konut 91.D.D. Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut S.Osmanlı S. Osmanlı S.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 67.Nolu Konut 77.Nolu Konut 75.Nolu Konut 66.Osmanlı S. Osmanlı S.D.D.

Başı S. Konut Konut Fırın 92.yy Başı S.D. D.yy.D.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .Osmanlı XX.D.Osmanlı S.D.yy Başı S. Osmanlı S.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.Osmanlı S.D.D.Nolu Konut 93.Osmanlı XX. Nolu Konut XX. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut.Osmanlı S.

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II. Balta Sokak No: 17/A 201 .

21.4/Â Rüştiye Camii Yanı.No:1 7.No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok.150 151 152 153 154 155 156 157. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II. Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 .

Osmanlı S. Hacıaftal Mah. 203 .3. D. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S.1. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah.5. Hacıaftal Mah. Osmanlı S. D. D.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. D. Hacıaftal Mah.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. Hacıaftal Mah. D. Mollabahşi Mah. Osmanlı S. D. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. D. Mollabahşi Mah.17. Osmanlı S. F.

Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F. F.18.19.17. F.5.5. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil. 204 .19.1. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2.19.19.5.5. Savun. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. F. SincanlıTınaztepe Kas. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Milli Parklar Müd. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.3.4.5.20.19.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks. F. Sip. F. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. Mücadele Mil. Sip. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun.2.5. F.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.

DiriFaylar(MTA) -----.5.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.Derece 205 .F.Derece ^.Derece i 3.21. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.

4.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A. ve A.5 bölümlerinde verilmiştir. 206 .

5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur. Sıcaklık : 52-55°C. kumtaşı.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. Cl> HCO3> SO4 dır. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. Debi : 0. kumtaşı. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. bazalt. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. Debi : 0. limit değerlerin altındadır. kuvarslı şist ve fillit egemendir. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler). Sıcaklık : 53-66°C. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. Konglomera. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup.10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. dokuz kaynak halinde yüzeyler. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. F elementleri yüksek değerlerde olup. yonların sıralanışı ise şöyledir. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur.L . KB-GD ve B-D olup. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. Debi : 0. Ancak. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. şistel kuvarsit. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir.40-1. mam. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa. yağmur suyunda SCU azdır. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır.AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. Fakat %20 lik limitin altındadırlar. Çünkü. Yine sularda B.12-0.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. kalkşist. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 . Sıcaklık : 46-71 °C.10 It/sn (Toplam Debi : 2. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. Na>K>Ca>Mg. tüfit-aglomera.33-1. Bu metamorfik temelde mikaşist. Neojen yaşlı konglomera. HCOa.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir. kil. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. kalkşist.33 It/sn (Toplam Debi : 2. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. CF ve Ca iyonları hakimdir. Yine hepsinde Na+. kireçtaşı.

7 AF. 208 .4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.8 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.7 218 260.7 >100 4.7 207.4 211.15 AF.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.16 AF.6 AF.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.5 250 125. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.2 AF.20 AF.14 AF.5 363.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.9 AF.18 AF.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.10 AF.17 AF.6 305 230 212 227 235.5 AF.3 AF.19 AF.21 AF.1 AF.22 AF.12 AF.11 AF.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.13 AF.4 AF.AF.

Epimetamorf şistlerin üzerinde . DS kuyusu. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. Metamorfitlerin üzerine. alt sınır değeri aşağısındadır. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. fillit. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. kuvarsit.1 206. B değerleri düşüktür.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. mika şist.5 4-6 0. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur. Söz konusu metamorfik temeli killi şist. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. Na>Ca>Mg>K. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66. Gözenekli gölsel 209 . şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. HCO3>CI>CO3>SO4 3.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler.2-4409. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.5 28 3 8 4. kalk şist.

kumtaşı. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. 4. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir. SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır.60 263. Sıcaklık : 36. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir.30 252.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır. kalkşist.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 . Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur.kireçtaşı killi kireçtaşı. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.5 53 57 56 56. tüfit.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.5 50 37. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri.1-3. marn.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı. Sıcaklık :30°C Debi :0.9 146.8 It/sn (Toplam debi: 6. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.5-50°C Debi : 0.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56. kumtaşı. konglomera. Paleozoyik yaşlı kuvarsit.

Toplam mineralizasyon değerleri 1802. kalker. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur.4 301. Madensuyu kaynağı.71-2038. erkek çamur banyosu. Köprüaltı kaynakları.38 mg/lt değerleri arasındadır. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir. gevşek konglomeralarla devam eden istif. milonitik kalker.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . traverten ve alüvyon ile tamamlanır. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. yeşilşist. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır. çok sayıdadır. sütfatlı.00 70.15 79. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. trakiandezit tüf. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker.50 49. kalsiyumlu. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır.00 SICAKLIK (°C) 70. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri. tebeşirli mam.YER BULDURU Saha.00 76. Na>Ca>Mg>K. KB-GD ve KD-GB dır. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. sodyumlu. Bunlar kükürtlü banyo. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G. silisifiye konglomera. Hüdai mevkiindedir. kalkşist. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7.

kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır.80 212 .091 SEBZELER 66. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır. B TK LER 119.22.1. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir. BAĞ 11.22. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır.5. 2000 yılından buyana .81 NADAS 121. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. sürüm. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.31 D.134 TARLA+YEM B TK LER 444. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı. l toplam nüfusunun %54.849 MEYVELER 68.5.734 END. vişne. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir.65 MEYVE. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte.22’si kırsal alanda yaşamaktadır.49 SEBZE 8.441 %18. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.439 %2.F. GÜL.583 %2. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup.323 %1.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.27 SANAY B TK LER 41. F. TARLA B TK LER 17.413 %6.688 %66.827 %1.) YEM B TK LER 18.

2.22.5. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .F. 1. Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.2.22.3.3.5.

etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır.200 m. Akdeniz. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. zengin doğal yapısı. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. seyman. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır. Burgaz Dağı (1754 m.) ve Beydağ (1750 m. TUR ZM G. Ova. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır.). Yörenin Doğal Değerleri : G. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır.1. Kaplıcaları. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. ç Anadolu) yayılan bir ildir. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir.1. kızan. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. kabadayı. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir.1. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. Güneyde bulunan Başmakçı. kültür ve inanç turizmi. tarihi eserleri. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. G. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır.2.1.)'dir. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. G. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla. l merkezi. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m.1. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. Bu özellikleri sebebiyle Afyon. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır.1. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları.2. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. G. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. peri bacalarıyla.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır. l toprakları. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca. Bunun başlıca sebeplerinden biri. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır.). Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar.1. zeybek. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. l Merkezi içinde. asırlık yapılarıyla. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. alternatif turizm çeşitliliği. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m.). yolların kesiştiği.1. Bu ova. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. limiz. Dazkırı. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir.Konum: Afyon. Mahalli giysilerimizde efe.G. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz.1. 214 . doğuyu batıya. Sandıklı yöresi.

Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol. Şalvarın dışında kalır. yanları ufak işlemelidir. önden düğmeli bir giysidir. Belden topuğa kadar uzanır. Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. Kalçaları örtecek uzunlukta. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. yakasız. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 .

Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. Bir adı da kolçaklı zıbındır. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. Düz ve baklava şeklindedir. tozluk içine sokularak dizler örtülür. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. sazın melodisine uyarak. Meşinden yapılmıştır. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. karşılıklı iki oyuncu. Dizlik. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Bazılarında idonlar uzun olup. pullu örtü takılır. Belden 3-4cm. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi.Bunların arasında paralar bulunur. 216 . önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir. Dizin altına kadar uzanır. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. yapağı bol miktarda arasına sokulur. Ayaklarda uzun konçlu. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Arkadan öne sarılır. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. kisi önde. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. oyalı. pek basma veya parça kumaştan dikilir. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. Önde iki katlıdır. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. Her genç kız gümüş küpe takar.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. Arkadan üçgen görünümü verir. kılıç-kalkan. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. Ayrıca yün. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Fes üzerine iki sıra altın dizilir. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. lacivert. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. Diğerlerinde ise. Buna “Penz” adı verilir. Erkek giysileri. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. mavi. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. Kolları ve önü hep işlemelidir. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Gögüs altında tek düğmelidir. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur.

her iki taraf düğün için yakınları (eş. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır.Kırık Oyun Havaları Oynarken. Böylece düğün başlamış olur.b. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. Düğün haftasından önce iki aile. Dünür gezme(görücülük). iç çamaşırı. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. Sol ayak yana açılırken. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. söz kesilip kahve içme. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. şerbetinin içilmesi. Karşılama gündüzkü gibidir. çorap v. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. Kollar ise. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. görümce. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler. Gelin kız ile sağdıç el öperler. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. Önce kaynana. Gelin kız. bilezik v. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar. Esvap kesmeyle beraber. sağ ayak da onun yanına getirilir. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. inci. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker.b. 217 . Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. Gövde. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). mendil. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. gerdanlık. nişan(yavuklu olma). düğün. bunun üzerine bahşişler verilir. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. Düğün 3 gün devam eder. küpe. çerez. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır. buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. Misafirleri sağdıç karşılar.b. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. hafif eşya) gönderilmesi. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır.yenge(amca. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. ağırlar. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. Oyun oynarken. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. hazırlıklara başlar. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. Gerdan kırma. teyze. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider. kaynananın bulunduğu yere gelir. dizler hafif öne doğru bükülür.) sırasıyla takar. davetlilerle birlikte toplanır. eşyaya bakılır. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir.

gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. halı. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. koltuk takımı. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Duvağı örtülüdür. Yemekten sonra kahve içilir. göbek. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. eğlenilir. Çift atlıdır. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. tabak. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. şeker. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. at keçesi. gülünür. dizgin. kaşağı. su ve ocak güğümleri. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. fes. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. nakışlı keçe. Kız evi üzüntülü. ziynet eşyası takanlarda olur. frank ve törpüsü. tabak. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. bebe keçesi. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. kullap. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. Gelin hazırlanır. gem. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. zarif ve hafiftirler. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. Afyon’daki koşumcular. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. hıltar. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. yatak odası takımı. kadınları öğle yemeğine. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. mevlevi zikkesi. su takımı. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. Akrabalar oğlan evine giderler. ince. çay takımı. Gelin kızın babası. paldım. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. kırmızı. yakın akrabaları duvak örterler. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. keçelerin üzerine mavi. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. peynir. Bu yemek çok çeşitlidir. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. yıldız. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır.) oluşur. fincan takımı. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. erkekleri akşam yemeğine davet eder. Gelini arabadan kayınpederi indirir. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. seccade. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. Kızın çeyizi sandık. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. Baklavayı götüren kadınlar. fırdöndü. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. 218 . görümlük para verirler. Yapılan keçeye. Bu tören çok hüzünlü olur. ok kayışı. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir.öğme. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. oğlan evi neşelidir. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. Bu kamyona çeyizler yüklenir. yaylı tatar arabası. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. battaniye. tepsi v. Demiryolu. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. belleme. çatal bıçak takımı. reçel. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle.b. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. alabildiğine süslü. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. Hareket etmeden önce dua okunur. toka. Gelin orada bulunanların elini öper. yelek. kazan. tavan. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. tencere gibi çeşitlidir.

oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. çini. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. pembe sarı. Afyon sumakisi. Day. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. terki heybesi. lavabo. zülüf. Tarihi çok eskilere M. kaplanpostu. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. fincan. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. avize. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. şekerlik. Turistik tesislerde çevre tanzimi. çerçeveler. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. Gelin parmağı. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. elips. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. kız yanağı. Afyon sarısı. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. vazo. yıldız. aman kız. menekşe. şehirlerde peyzaj mimari. beyaz sarı. Ancak.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. seccade. süs ve büro malzemesi. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. aplik. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir.Ö. Bu farklara göre taşlara beyaz. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. mutfak tezgahı. eli belinde.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. yaryare küstü. Yar. Afyon mermerinin tane çapları. gri. kız farı. metal. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. Bacasız sanayi 219 . yastık.Hasır. pamuk beyaz. koç boynuzu. satranç takımı. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir. gelin harharı. karayolu ile Efes antik kentine. kare asimetrik) . Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. dikdörtgen. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. oval. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. turna katrı. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. Afyon dumankiri. likör takımı. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. ahşap. abajur. seher kuşlu. saksı. Afyon Valiliği Sos. alüminyum. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. kirli yanışlı.

sakala çarpan. mekik. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. Çoraplar beş şişle örülür. Çok gösterişlidir. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. Kadın çorapları ise nakışlı olur. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. patlıcan gömmesi. cızdırma. sulu köfte. nuska hamurası. ortancalı.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. patlıcanlı pilav. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. yanı yarma. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. örümcek. etli patlıcan sarması. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. şepit. karyola takımı. bükme.ilibada dolması. torba. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . pul oya gibi. bülüç gözleri. velense hamuraşı. yastık. oda takımı. patlıcan küllemesi. heybe. Koyun yününü kirman. patlıcan dolması. cücü.söğüş. bütün(parça) et patlıcan. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. kazak. Sarhoş bacağı. katkılı pide. su takımı. patlıcan köftesi. gelir kaynağı olmuştur. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. Halıcılık:Seccade. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. şiş. börek. Dinar. demiryolu. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. iğne. kaz bacağı. ak pide. günlük oya. etli patlıcan yahnisi. ev hamuraşı. göce tarhanası. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. patlıcan çöp kebabı. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. laleler. kavurmalı patlıcan kebabı. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. patlıcan oturtma. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. övme. tığ. halka pişi. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. bazlama. kaynana yumruğu. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. nohutlu patlıcan. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. yalım pidesi. çörek. imam bayıldı. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. hünkar beğendi. tarak. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. Oyalar. karanfil. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. içlik gibi eşyalar haline getirilir. firkete gibi araçlarla örülür. elti eltiye küstü. ikiz börek. peksimet. sehpa örtüsü. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. bademler. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. yelpaze. börek kenarı. haşhaşlı börek. patlıcan ezmesi. yastık. eldiven. patlıcan pilakisi. Bamyalar. Patlıcan doğraması. çarşaf. patlıcan turşusu. patlıcan sırt dolması. kızartma. miyane çorbası. ev makarnası. lokma pişi. ocak bükmesi. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. haşhaşlı pide. nohut çöreği. Dazkırı. katmer. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. kıyma. ağzıaçık.

palize.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. kaymaklı şeker. tel helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1. kaymaklı lokum.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1. haşhaş helvası. yumurta tatlısı. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 . kurabiye. Sütlü Tatlılar : Ağız. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1. yepinti. kırmaz helva.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü . höşmerin.15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4. erişte baklavası. kara helva. Hamur Tatlıları : Bisküvi. – 2. kara helva. pandispanya. incir dolması. fırma baklavası.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. saksağan beyni.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. kedi külümbe. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1.

Termal Turizm 2. Japon 2. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. talya 13.2. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir.6. Çin 2. Polonyalı 2.nanç Turizmi 4. Öğretim le Sosyal ve Kült.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. skoçya 2. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi.Faal. Danimarka 1. Turizm . Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Norveç 3. Koreli 10. Fas 1. srail 1. 1. sveç 1. spanya 4. rlanda 3. Almanyalı 25. Kanadalı 7. Brezilya 1.3. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. Slovakya 2. sviçreli 9. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9. Meksika 1. 222 . ran 19. Avustralya 6.Doğa Turizmi 5. G.Kültür Turizmi 3. Belçika 4.4. Hollanda 14.5. G. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim. Irak 9.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Av Turizmi G.Yayg. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.

sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.turizm v.Sincanlı. lçeler bazında tarım.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır. Alt Bölge Merkez. scehisar Çay. hsaniye.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a.Orman – Fundalık c.25 407 II.1. Alt Bölge III.60 1.Emirdağ. Alan Şubat Ayı Ort.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Kızılören.sanayi.140 338. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178.80 10. TARIM VE HAYVANCILIK H. Alt Bölge IV.75 1. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Sandıklı.Bolvadin. Evciler Bayat.131 783. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap. Master Plan çalışmasında il. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .Hocalar 45.H.Dinar. Alt Bölge Basmakçı.894 460.60 100.237 235.Çayır – Mera b.00 3.90 28.Dazkırı.Sultandağı 14.825 209.70 1.90 0.Şuhut.b.Çobanlar.

688 10.545 14.000 639.861 14.621 454.515 6.227 1.582 1498 6.464 3.372 Sebze Alanı 2.675 23.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.820 7.546 32.496 1.750 236 4.224 22.413 Toplam Alan 64.476 268 3.733 26.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.532 6.466 80 189 1.500 34.061 385 696 204 7.500 58.556 970 2.914 27.127 3.109 15.926 58.190 2.500 15.760 5.921 113 32 79 449 59 77 1.080 6. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.972 14.351 611 16 41.108 2.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .409 1.482 121.400 12.H.616 15.601 2.402 10.629 1.055 200 4.987 3.2.752 9.550 36.000 35.166 39.221 14.753 8.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.817 18.562 7.099 37.019 16.702 80.686 100 2.437 5.740 121.061 12.920 55.782 9.690 42.982 9.500 16.411 8.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.612 63.

000 4.27 TOPLAM 1.400 0 1.800 12. 28.996 3.73 Bolvadin 110.611 14.276 1.057 1.676 20.000 2.17 Çobanlar 40.842 162.08 Sinanpaşa 85.000 7.04 Hocalar 56.060 1483.1.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.66 Kızılören 36.900 408 579.915 19.1.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.125 9.000 4.036 46.690 28.221 124.423 3.350 606 532.000 639.800 39.2.492 58 4.000 0 926 1.000 0 252 326 578 6.500 30.600 63.894 33.200 15.1.014 3.308 482.725 5.45 Başmakçı 29.728 9.80 Dinar 128.000 0 50 403 453 5.600 14.000 3.700 15.Tarla Bitkileri H.882 36.510 336 603.1.000 184 9 271 464 7.600 9.536 11.820 5.569 163.000 30.1.74 Çay 79.711 39. H.000 30.570 10.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.2.293 3.800 121.751 166.900 35.955 13.055 169.015 425.900 37.186 5.26 Dazkırı 33.506 hektarı KH M 111.72 Evciler 20.19 Emirdağ 216. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.844 3.000 8.000 0 311 3.Baklagiller: Bu konuya H.600 58. Bitkisel Üretim H.61 scehisar 48.000 0 1.556 17.604 40.900 36.310 9.83 Şuhut 118.423.752 60.551 22.550 44.131 540. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar.312 495.642 2.000 0 415 1.200 34.1.129 387 473.612 11.500 36.1.000 0 1.109 8.987 16.512 80.2.718 1.42 Sandıklı 103.983 6.1.478 49.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.755 3.740 58.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.2.400 42. 39.948 29.200 16.398 1.500 30.972 9.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.640 164.534 75.799 33.400 12.913 164. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.230 3.092 1.2.800 2.3 H.940 58.506 111.786 20.000 2.600 7.890 838 2.2.500 9.217 468.1 de değinilmiştir.166 6.31 Bayat 54.1.000 1.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.100 14.634 506.000 380 4.250 39.500 1.11 Sultandağı 70.350 670 516.447 453.211 570 4.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.723 5.100 64.099 10.138 178.777 10.649 150 1.15 hsaniye 90.290 37.928 5.273 46.250 hektarı DS .930 1. 225 .675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.894 hektar alanın.350 925 516.892 28.

961 9.530 2. silajlık mısır.875 588 3.336 210 5.2.4.241 Üretim (Ton) 778.305 190 1.252 1.710 108.586 7.260 450 5.734 13.955 4.682 94 1.826 46.1.725 63.186 185.076 7.372 9.567 11. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1.154 2.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.393 8.500 757 6.638 207 5.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.187 92 1.Ot Korunga Triticale 364 2.500 1.322 8.096 8.262 2.191 650 3.960 226 5.752 16.898 690.183 15.885 5.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.515 159.984 615 3.455 12.050 4. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.400 42.900 3.370 2.925 8.744 1.141 17. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.655 13.848 1.472 1.493 7.010 7.017 929.400 20.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.Ot H.3.136 2.629 13.906 5.192 804.545 9.1. hayvan pancarı. korunga ve tritikaledir.939 1.252 11.130 1.Mısır Fiğ Dane Fiğ K. yonca.054 2.270 540 1.460 9.600 42.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.952 652 4.969 60.428 3.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.308 770 83 2.041 8.447 10845 13232 595.2.537 417 226 .202 1.231 1.990 2.401 11.382 8.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.844 632 - 16.1.241 - H.142 190 5.322 118 2. fiğ.568 938 146 4.548 7. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.253 930 111 4.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.250 200 4. Ayçiçeği başlıcalarıdır. Haşhaş.Pancarı YoncaK.567 1.330 553 2.1.827 1.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.035 14.075 3. Patates.680 43. Bunların üretilmeleri.257 14.540 122.H.338 S.412 18.650 5.359 145 1.204 12.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.120 2.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.320 12.423 8.500 27.256 85 826 1.035 2.212 150 2.061 540.021 12.642 9.844 14.472 14.740 1.

803 6.945 13.695 201 99.644 1.000 114 14.880 6.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.635 72.122 14.895 6.689 94.060 210 3.680 95.475 28.300 39.100 25.207 22.076 1.291 1.150 170.895 13.2.700 41.Ağa ç Sayı.253 801 14 1.2. 2001 Mey.894 398 3.401 26.630 234. 2002 Mey.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .338 1.Ver.713 24.664 145 10.212 22.217 176.620 4.555 600.415 4.710 807.970 7.360 26.005 574.940 432 19. Bahçe Bitkileri H.340 10.103 562.740 232 2.200 6 882 1. 2000 Mey.. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey.769 433 24.550 12.122 424 26.263 41. kurutmalık.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.650 6.679 234 98.108 332.2.2.955 11.325 3.Ver.Ağa ç Sayı. iç tüketim Taze Sofralık.800 177.335 42.700 282.426 696 6.975 88.810 10.325 24.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.410 108 15.040 588.661 1. kurutmalık.275 31.Ağa ç Sayı.H.040 179. kurutmalık.310 3.595 96.305 88.222 253 2.629 3.193 6 1.215 39.600 231 96.1.035 14.958 253 4.331 388 25. iç tüketim Sofralık. kurutmalık. kurutmalık.046 5.435 94.1.921 239 4. pekmez.005 6.605 93. 2004 Mey. iç tüketim Sofralık.508 1. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.835 26.885 25.340 1.384 570.538 948 9 1.750 291.Ver.040 20.040 1.740 26.500 14.007 285 111.805 28.160 106 16. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.720 4.590 3.890 17. şıra.531 207 15.282 1.170 6.000 17.1.910 42.Ver. çelik.690 591.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.Ağa ç Sayı. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A. 2003 Mey.978 1.Ağa ç Sayı.145 1. 1.174 6 996 1.046 37. kurutmalık. kurutmalık.621 14.815 256. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.327 414 6.000 18.125 87.380 8.155 31.082 6.330 1. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.475 11.Ver.301 432 5.890 11.160 82.460 699. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.177 1.495 635.785 10.120 179.414 299 107.043 698.170 41.625 812.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık.468 25.Ver.938 8.805 6.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112.766 365 28.

Ağa ç Sayı.2.298 5 270 183 6.Ağa ç Sayı. Sanayilik. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı. iç tüketim. fide Tohum Tohum Tohum Tohum. 2002 Mey. ihracat Sofralık.Ver. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık. fide Tohum Tohum.259 3 110 152 7.450 1. iç tüketim Sofralık.570 1. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.2.Ver.982 36 4 4400 1394 4. 2000 Mey. iç tüketim Sofralık.657 3 7 5.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum. iç tüketim Sofralık.655 11 7 5.Ver.5 16 H. iç tüketim.) Çilek (Ha) Kestane 5.292 2 250 135 7. iç tüketim Sofralık.551 1. fide Tohum.1. ihracat Sofralık.Ver.1999 ÜRÜN C NS Mey. fide Tohum. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.451 1. Nar Üzüm(Ha.Ağa ç Sayı.Ver.7 800 156 8287 37.262 5 260 136 7.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık. fide Tohum. iç tüketim Sofralık. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) . fide Tohum.Ağa ç Sayı. Sanayilik.575 21 7 5. 2003 Mey.2. 2004 Mey. 2001 Mey. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.690 1. ihracat Sofralık. iç tüketim Sofralık. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.957 27 6 5. fide Tohum. Sanayilik. çerezlik Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ver.271 6 170 176 5.

271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.183 25 7 455 978 46.118 20.245 18 43 636 976 45.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.757 3.666 3.985 8.118 1.440 44.393 1.fasulye T.Biber Karpuz Kavun T.1.Biber D.064 25.556 2.001 3.331 4.329 4.712 3.653 18.101 6.451 2.777 1.437 4.2.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.072 2.774 1.066 2.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.455 1.421 1.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.793 3.289 6.304 3.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.634 6.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.088 1.Kabak B.176 44.Soğan Havuç Turp T.ÜRÜN C NS 1.749 22.489 8.991 42 5 528 1.649 1.567 3.606 1.164 3.392 7.206 10. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.493 2.545 3.709 1.112 2.214 1.881 8.527 8.483 2.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.548 7.686 9.664 1.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.718 3.3.685 10.878 7.238 1.391 1.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.2.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.403 1.893 1.553 3.861 1.442 8.870 1.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S. 229 .515 4.615 1.336 160 847 257 136 207 441 1.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.779 3.568 29 9 632 919 54.789 1.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.953 1.766 1.354 3.699 6.822 20.924 2.751 24.393 19 12 638 870 46.538 18 13 649 994 48.716 1.504 7.

233 1.600 0 0 6.539 0 0 0 2.080 43 17 81.000 110 3.315.498 919 129.000 28.450 15.000 74.340 4.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.050 71.996 735 125.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.000 10.115 500 130 850 1.120 428 28.000 11.000 753. ŞUHUT TOPLAM 42.779 14.120 44.500 29.067 990 2.761 1.741 5.565 1.276 39 19 64.160 14.851 5.700 18.478 26.000 4.000 1.760 1.875 14.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.300 800 4.293 11.100 1.893 1.000 52.915 73.202 96 3 51.193 300 4.2.200 58.000 420 9.000 1.469 1.306 993 143.673 31.025 2.000 12.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .720 850 19.495 1.785 8.350 27.000 820 12.000 900 6.235 219 12 2001 161.2.650 20 1.870 5.070 45 20 73.078 1.000 180 1.000 250 100 68.225 41 18 62.171 6. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.600 6.970 0 750 3.569 811 112.185 3.000 50.000 107.718 345.250 31.585 0 0 0 15.430 10.950 0 1.239 134.958 1.561 2.750 9.500 140 7.570 2.500 2.000 6.194 17.500 2.500 4.739 0 692 26.050 871 0 500 0 614 160 0 1.053 4.800 4.604 3.539 0 0 54 1.300 3.543 6.550 7.973 1.241 2.600 140 2.923 450 1.000 125.770 4.041 350 222 865 2.600 0 1.200 116 320 8.011 8.000 2.000 3.700 0 15.840 3.580 307 17 2004 182.000 450.985 19.618 95.000 470 2.000 25.344 2.900 18.560 13.320 1.000 5.000 14.850 22.H.680 12.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.300 10.626 7.900 17.000 1.315 1.540 42.000 1.528 1.480 40.000 149.100 1.100 532.005 270 206 160 1.500 400 2.955 294 10 2002 144.000 1.500 12.795 10.140 7.300 6.000 1.671 1.911 378 3.898 7.150 24.200 188.500 1.585 63.750 0 1.650 10.800 0 0 0 0 0 1.230 1.000 15.630 73.681 16.350 503 330 4.100 225.580 18.850 475 4.911 1.014 16.312.100 14.500 0 3.900 32.650 4.212 16.877 3.825 81.350 836 6.850 316 18 2003 140.400 4.

Kültür ırkları Romlıç. Almanyapağı Merinosu.2.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır.H. yapağı şeklindedir.2. keçiliğin yapıldığı bölgeler.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır.3. Dazkırı. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır. ç pazarda tüketilmektedir. Emirdağ.2.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya . limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. Et sığırcılığı Şuhut. tiftik.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . et. Diar.2. Su Ürünleri: . Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin. Gübre olarak değerlendirilmektedir. hsaniye. Dazkırı. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır. Şuhut.2.2. Koyun. hsaniye. Bolvadin. H. Dağlıç’ tan oluşur. Üretim yönü. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. Dinar.2.4. afyonkarahisar. scehisar. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur. Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman. H. H. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar. hsaniye.2. süt. Emirdağ. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir.2.

Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır.1. Arısütü.500 kg. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir. 5.Genel Tarım Sayımı.5 kg. < 9 da.2. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir.400. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir. Fiyat verilmiştir. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı.068 dk. Kooperatif Almanya.133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır. 6.352 kg. Gülsuyudur. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII.2.6. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124.4. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.toprak iyileştiricileri.dır. ilde 45.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir.000.000 tl/kğ. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır. iç pazara sunularak satılmaktadır. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21.5. Kamu işletmeleri: H.483 adet (%32) 232 .S. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür.9) 10-19 da.2.2. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H.4. Gülyağı. üretim yapılan saha ise 1. H. 14.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya . Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. H.880 adet (%13) 20-49 da.2. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı.4.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre .organik kökenli pestisitler vb. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Tarımsal şletmeler H.272 adet Bal. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır.8.000 tl/kğ. Polen. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468.. 33.711 adet (%14.3.

3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir. ekonomik.50-99 da.5) 100-199 da. 3. Başta tabiat şartları olmak üzere. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir.3) 200 > da.303 adet (%7.politik ve kültürel vb. 5.787 adet (%19. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır. 8.969 adet (%13. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi. 233 .

971 14.2003 yılında bu alanın 346. 639.’lık kısmı (%54.899 56.463 19.77 100 şletme (da) şletme (Ad.000 14.539 2.000 6.570 102.000 16.169 ha.683 346.884 8.169 3.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi.443 7.000 8. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.67 19.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.271 102.361 0.23 29.678 12.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.16) kayıt altına alınmıştır. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.55 29.717 66.000 12. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.77 3.5.73 16.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.) H.28 0.000 2. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır.351 2.000 4. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında. 234 .000 bitkisel üretim (adet) 10.010 51 56.

Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri.3.1.2.5. H. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır. Toprak Kullanımı: 235 . toprak sıcaklığı.5.000 ton azotlu gübre.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. toprak tekstürü rol oynar. 25.5. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir. toprak havası.H.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750.

MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 ..

5.1.2.5. I. .2 de değinilmiştir.1.1 de değinilmiştir. Metalik Madenler: Bu konuya B. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . Sanayi Madenleri: Bu konuya B. Enerji Madenleri: Bu konuya B.1.1. .4.1.3 ve B. Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .1.3.4 de değinilmiştir.1.. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.1.

Böl.Md.Ş.Md.ğü Karayolları 3. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.Böl.Böl.Tic.ğü Alkim Alkali A.Ş.ğü Karayolları 13.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Böl.Bl.ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3.Md.Md. Karayolları 3.Md.A.

Bl.Ş.Md. Kumcuoğlu Ltd.Bl.Han A.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.ğü Karayolları 3.B:l. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.Ş.Bl. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Bl.Md.Md.ğü DS .ğü Karayolları 13. Gen .Md.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .Bl.ğü Karayolları 3.Md.ı hsaniye/ Ayazini Ksb.Bl.Şti.Bl.ğü Karayolları 3.Bl.Md.Han A.Md.Md.Md.Md.ğü Karayolları 13.Şti.Md.Bl.Bl.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb.ğü Karayolları 4.ğü Karayolları 3.Ş.Bl.ğü Karayolları 13.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Md.ğü Karayolları 13. A.Md.Bl.ğü Karayolları 13. Karayolları 4.Bl.Md.Md. Sincanlı/Taşoluk Ksb.Md.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.Bl.ğü DS . Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md. Karayolları 3. Sincanlı/Kırka Ksb.Bl.Ş.Bl.18. Kumcuoğlu Ltd.Ş.ğü Karayolları 3.Md.18.Bl.Bl.Han A. Ayazini Belediye Başk. Karayolları 3.Bl. Gen .ğı Gen .Md.Md.Bl.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.Md.Bl.ğü Karayolları 13.ğü Afyon Çimento Fab.Md. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13.

3.Md.Bl.Md.Md.Bd. .Bl.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.ğü Karayolları 3.Bl.ğü Karayolları 13.ğü DS .Md.ğü Köy Hiz.ğü DS .2.Bl.Md.18.Bl.Bl.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .Bl. l Md.Md.18.ğü DS .ğü Karayolları 13.18. .Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.Bl.Bl.Md. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. . BAŞA DÖN 240 . Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .Md.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.18.ğü Karayolları 3. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

1.2. Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.6.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.T. Toplam ısıl kapasite 72.360. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer . B .1.’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.000 kcal/saat tir.3. Kadınana Caddesi.5. J.1. C . Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. Alparslan Türkeş Bulvarı. 242 .1.1. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.A.1.8. J. olarak M.000 kcal/saattir. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır.1.000.1.1. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. ENERJ J.ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36. J.9. Birincil Enerji Kaynakları J.4. J. Mevcut şebekede 36.1.’ye ait. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Yeşilyol.360. 8 adet kuyu mevcuttur.1. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Geriye kalan 36. J.000. Jeotermal: A .J. J. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.Gecek havzasında Afjet Aş. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.10. J.

000.1. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30. dir. Guneslenme Sidt. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır. Ayrıca.484 = 40.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için.760 konut ve eşdeğeri 476.1.760 X 8.97 359. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.12. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 .87 581.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır.72 J. Guneslenme Sidt. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.43 251. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39.9 trilyon TL.dak) 32 1.72 1.30 145. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8.2. J. E . Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.65 1.7 trilyon TL.T.47 Aylik En Yuk.A. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.000 X 12 ay = 1.34 1.64 1.56 1.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının. 4.2. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4.19 440.760 adettir.1.60 1. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda.000.dir. Guneslenme Suresi (saat. olduğuna göre.11. Biyokütle: J.000 TL. Yukarıda yapılan hesaplarla .53 435.19 1. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.383.840 kcal/saattir.2.(cal/cm^2. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.21 197.53 1. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J. tarafından belirlenmekte olup.25 1. fosil yakıtlarının nakliyesi. yakılması.71 375. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz. J.72 510.760 X 30. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S.10 1.34 1.dak) 32 175.34 530.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort. J.95 300.2. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.40 576.13.(cal/cm^2. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 tondur.1.71 1.

228 668.edilen su: 83.4. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.423 J.189 30.371 85. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173.3 GWh/yıl’dır J.3.302. J. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.2. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J.177.941.023.857. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.3. BAŞA DÖN 244 .707 223.052. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır.4. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.2.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22.928 155.

2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. Seka. malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. Dinar. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . makarna. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. SANAY VE TEKNOLOJ K. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Beton Travers. Merkez lçe. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır. BAŞA DÖN K. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Bolvadin. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir.K.1 l Sanayiinin Gelişimi. Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. Sandıklı. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. un. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Kızılay Madensuyu şletmesi. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. Alkoloid.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

K.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .

584.018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.Un rmik Kepek 157.000.506 M3 3. Tereyağı Yoğurt.000 205.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin .063 Ton 19. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20.228.500 Ton 55.800 M2 2. 184 Ton 35.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.K.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A. 11 2.988 t. Peynir Ayran 14.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.874 Ton 34 248 .508 t 15.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 . Ton 40.520. 157 6.520 Ton 39.600. 31 5 M2 15.000 Ton 3.4.000 t.000 Ton 82. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.

Ve Gıda San.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San. Sincanlı Makarna 4.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A.Tınaztepe Makarna Taş.400 Ton 20 4.Şeker 6.Özbak Gıda Ve ht.Ltd.520 Ton 20 6-Sanpa San.Tic.Cari Kühne Fer.San.A.Ş. Afyon K.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San.Şti.Şti.A.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500.Ş.Ltd. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I.Ltd.Şti. S.000 Adet 166 249 .San.Ş.Ş.A.Tic. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8.Tic.590 Ton 14 C. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6. Reçel Cezerye Şekerleme 17. Sincanlı Bulgur 10.Tic. Helva Pişmaniye. ç Ve Dıştic.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum.480 Ton 36 7.Tic.Mad.

Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.Ş.A. Ş.Ş.San.Vetic.Ltd.Döşeme Tavan Tahtası.C.San. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.Başteks Başmakçı Teks San. Bez. Ve p.Tic.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3.800kg 13 2Reis San. A.933. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33.603.A.200 M 27 C.Lastik Ayakkabı Fb. (4adet) C.Şti.555 Kg 114 3. (2adet) Dinar P.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C. Tic. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.3 Propilen plik Ve Çuval Doku.3 Pamuklu Ham.Tic. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 .

Nak. Lîd.Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.Ş. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.Şti.274.Ltd. Afyon 2-S.450 Ton 132 251 .205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.2 Kg 7 29 3.360 M3 323. Beton Mam. Şti.Ş.Palkim Palah Kimya San. Afyon Klinker Çimento 41 5.Ş.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F.000 Adet 473 F. Çağlayan Parke Orman Ür.Tic.A. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San. 4.Alkim Alkali Kimya A. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34.Tic. Tic.074 Ton 425. 160 Ton 126.Ta.. 164.2.. Afyon Ahşap Parke 46.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop.S. Gres Yağları Ve Jeller 2. 100 Ton 29 5. Ltd.San.Şti.

Ltd. Şti.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 . 5 Adet 10 2. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek.Emaye Mtfak Eşyası 4.397. Sandıklı Direk.347 Ton 22 G.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh.Ltd.Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh.Tic.Gökay Makina San. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5.000adet 463 G. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83.Çelik Çatı 85 Adet.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.Şti. Tic. Tic. Dökümler 3.648.Kesici Metal San. Ltd. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3. Şti.San. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

200 M2 1.000 M² 600. 162. 172.000 M² 400. 167.27 M2 260 . 177.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116. 168.100 M2 2. 2.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 5. 164.000 M2 45.000 M2 50.000 Kişi = 11.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.500 M2 2. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah.500 M2 2.453.400 M2 75 M2 5.000 M² 120.000 Kişi = :539.000 M2 1. 174.000 M² 150. 6. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M. 165. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.428 M2 24.18 M2 2.835 M2 ( : ) 129. 180. 179.400 M2 75 M2 6. Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.000 M2 8.F.318 M2 ( : ) 129. 161. 12. 10. 173.000 M2 40. 163.S.500 M2 4. 175.000 M2 100 M2 100 M2 1. 169. 178. 9.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539. 11. 171. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D.453.160.000 M² 250.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6. 13.722 M2 656. 14. 176. 182.959 M2 539. . 8.835 M2 04.100 M2 3.NO: 1. 4. 170.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S. 7.453.318 M2 1.190 M2 24. 181. 3.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1.959 M2 100 M2 100 M2 1. 166.

1.1. metro. Ulaşım: L.1.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir. il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. 261 . minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. tramvay.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L.km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu. vapur. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler.2. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri . vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp.1. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. otomobil. L. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri. . ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro.km L. metro. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. otobüs. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir.3. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E.4.2.5.km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu.1. tramvay. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması.2. L2. L.2.2. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir. Karayolları: L.1.1.

2.3.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr.2. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır.2. L.2.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu. L. Sandıklı Ayr. L.1.1. L.3. batı. %30’u (375 Km.5. L2.) ana arterlerden. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.2.2. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.3.K.2.1. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon .1. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir.) yaya yollarından oluşmaktadır.L.2.-Sandıklı K. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır.2. Toplam uzunluğu 1250 Km. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır.2. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü.4.2. %40’ı (500 Km. Kent çi Yollar: Kent içi yollar. L.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr.2. L.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. 262 . Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.

PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt. LÇES KAP. BAŞA DÖN L.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 .3.L.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt. SANTRAL SIRA NO.2. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır.4.

Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . .) . lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde.Okul. tesis ve işletmelerin. Her iş yerinde. eski eşya.( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır. karbondioksitli. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan. duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız. iş merkezlerinde.02.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır.ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız. . .Araçların giremeyeceği. . sıvılaştırılmış petrol gazı. . . Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14.Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere.2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır. . .L. otel. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. 264 .4.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda. elbise. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. . eğitim-dinlenme tesislerinde. fazla parça. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır.Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır.24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında.Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin. doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır.1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız. . . sinema.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. sulu. .

karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. L. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir.5. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan.E. Emniyet şeridini oluşturur. Yangına çıkış noktasından değil. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız.’na bildirir. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. cesaretli. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. olay mahallini polis ve T. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. 54 yangın personeli. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını.. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. Sağlam malzemeleri yerlerine. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. rüzgarın yönünü. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. yangına isabetli su verilmektedir. 5 adet yangına müdahale arazozü.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur.K. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır. Kentsel ve Kırsal Planlama M. Hıdırlık. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra. Birde mevcut doğal eşikler. Günümüzde Ege. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. Ali Çetinkaya Garı) 19.1. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. M. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir.M.1. Orta Anadolu. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir.1. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. Tarihi kent. 267 .1. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir.1. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup. Tarihsel yolların kavşağında.1.2. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı.1. doğuya kent merkezine doğru uzantısında.1. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur. M. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453). Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır.

düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. M.V. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. Eski Kasaplar. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı.K.3. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. yoldan birkaç basamakla girişli 17.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. tuvaleti içerde 221 yapı. tarihsel konut dokusu. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı.1. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. y. 96 dış sofalı. tarihsel yapılardan. değerlendirilmeleri yapılmıştır. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. 268 .) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. ortalama aile büyüklüğünü (3. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77). zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir. banyosu içerde 138 yapı.. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir. yükseltilmiş zeminli 68.1. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir. Tarihsel-Kentsel dokuda. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu. planlama alanı sınırları içinde. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. Bedesten. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. 20. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. banyosu dışarıda 3 yapı. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte. Taşhan. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde.y. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. Günümüzde. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. 169 iç sofalı.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları.T. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. konutların küçük olmasına karşın. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. Ot Pazarı.

Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır.ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. Çarşı. Bu yeni konut alanları.1.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Memur ve Emekli kesimidir. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir. sabahları batıdan doğuya. kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir. okula.1. Esnaf.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir. Konuttan işe. Konut. çarşı. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır.

Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir.Ekonomik gelişmesinde. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer.000’e yaklaşan nüfusu. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . şeker. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. 19. kuzeydoğu. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. Kent. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. idari. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur. Kamu tarafından gerçekleştirilen. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. idari. tuğla. Ege.sanayi. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. sanayi. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. geçmiş dönemlerde. çimento. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. yol alt yapısı altında döşeli olup. Tarihsel. Kapasiteleri açısından. Buradan kent bütününün doğu. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. sosyal ve kültürel hizmetler. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. taşıt trafiği için dardır. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. ancak sürekli bir artış göstermektedir. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır. Otpazarı. l merkezi oluşunun sağladığı. k. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. Kent nüfusu. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. Taşhan. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. ticaret. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. Belediye önü-anıtpark önüdür. Afyon bugün 150.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. Kentin Sosyo.

garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. Yapay Eşikler Kentin dokusu. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. askeri alanlar ve sanayi. merkez. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir.1.5.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak. kamu kuruluşları. Bu alanın doğusunda. k. otogar. Organize Sanayi Bölgesi 2. merkeze yakınlık. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır.1. bunun doğusunda ise. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. Kent. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. Merkezin doğusundaki alan ise. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. organik dokuda gelişmesi durmuş. Kale. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. mikroklima. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. Topografya. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. Geleneksel fiziki doku ile Merkez. M. kent ovaya yayılmış. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir. Yer seçimi yapılmış olan. işyerleri ve konut alanlarının konumu. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. Başlıcaları. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür.

Bu alanlar harita dışındadır.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. Güneyde. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. planlamada göz önüne alınması yanında. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . gürültü. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. toz. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. Ova kesimi ise. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. D. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. Jeolojik Yapı Planlama alanında. kanallar. Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. ve 2. taşkın yapmaktadır. . Ciritler.unsurlardır. ulaşımın doğurduğu. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek.S. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

(Zaviye)Yukarıpazar. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir.A. Tacıahmet. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır.6. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. Han.1. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir.1.2.K. 44 adet Camii. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. Tarihi. Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır. M. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan. Kale.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir. Türbe.94’e kadar değişkenlik göstermektedir. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.S da 0.1.60 dan 0. yükseklikleri. Hamam.1. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . K. Mescit. Çeşme.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir. M. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır.7. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli.1. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır. Mevlana. 275 . Kültürel. Yapı düzeni.

Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.2.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 .1.1.2. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.1.2. M. M.1. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.3. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.3.M.3. BAŞA DÖN M.2. Binalar ve Yapı Çeşitleri M. M.2.

Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ. O. O. . Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh.Er Oğuz Akdağ Birleş. Sın.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 . Ok.Ö.

Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ.ok. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah. O. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 .Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ.ok.

Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr. Ok. KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ.DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. O. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 . Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş.

Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ.Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. Sınıflı lköğretim Ok. Ok. O. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. Ok. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht. O. lk. Sınıflı lköğ.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 . Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Birleş.Yeşilyayla Mh.

O. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı . Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Bir.Ö. Sınıflı lköğretim O.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 . Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Ok.

Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş. lköğretim Okulu. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh.Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75.Ok. Sınıf. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.

Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A.Ok. Boyalı Şöhret Hanım Bir. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 . Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok.Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

Ö. Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 .O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir. Sınıflı lköğ. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir.Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. Sın. . Ö O Balçıkhisar lköğ.Ö.Sınıf.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir.

L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.Ö.31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir.

Lis.Lis.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.Mes.And.M.L. L.L.T. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.L. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Lis.L.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S.M. L. Kız Mes. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.ve End.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And.Tek.ve EML.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A.ve Endüstri M.Kız M. And.And. Zübeyde Hanım And.E.T. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis.TL.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.Mes. Lis.

L. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve .3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD.M.Mes. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.L.Ot.T.H.L.L.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A.Lis.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu .H.H. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD. Emir Murat Özdilek Ana.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Tur. TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S. .

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75. Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.

3.3.15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S.53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.

77 M.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30. Termal MERKEZ ( şl.km. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.yolu 15.Km Termal Otel Bel.4. HSAN YE/ AFYON Özel B. K.Km.3.2515275-76-7778 Fax: 272.3.Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13.Mikail Özel belgeli 293 . Termal Özel B.Km. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272. M.Md Özel B.5357327-28-29 Fax: 272.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL. M.7.yolu 16.3.2483514 Fax: 272. Termal Otel Bel.2483457 Tel: 272. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES .VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K. (Hasan Kaptan) Kütahya K.5357319 Tel: 272.yolu Termal Özel B. AFYON Kütahya K.yolu 23.km. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21. .Bel. Termal Özel b.3. MERKEZ CENG Z) Termal (Md. M.2736131-32-33 Fax: 272.5357320-21-26 Fax: 272.5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272.5.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272.6. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5.yolu BOLVAD N 30.yolu 30. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad. Emirdağ Cd.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3.Sınıf 25 41 Tel: 272.N: OTEL 2.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları.2122111 31 70 Tel: 272. Termal Afyon-Konya k.km.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd. No:25 MERKEZ Kadınana Cd.km.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.Atatürk OTEL Cd. Termal Afyon-Konya k.sınıf maret Cami yanı N: 1 2. OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları.sınıf AFYON Hisar Mh.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.km.

4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.3512002 Tel: 272.14/A ÇAY stasyon OTEL 3.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah. OTEL No: 23 1.Evler Mh.snf.sınıf ncili Mh.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah. D NAR/AFYON H. No. 2/A-B Tel: 272.Arabacılar Sk.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.SNF.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh.N.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l.SNF. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272.6563112 295 .36 ÇAY/AFYN B.4426281 Fax: 272.Lütfi OTEL Sönmez cad.Hacıkadir sk. S NCANLI 3.Sınıf Sk.T.Dinar Cd.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3. Dinamo OTEL 3. 36 SANDIKLI/AF. Zafer cd.Yok Çevre yolu üz. C.Eskişehir Cd.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272. No: 28 1. Ece Mh.Cad. No:38 OTEL/1.Sınıf No. Cad. OTEL N:33 SANDIKLI /2. OTEL/ OT. D NAR P. Dinar Cd.T. Otel 2. No:22 OTEL 1.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2.Sınıf Ece Mh.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3. Dinar Cd. OTEL No: 41 3.

No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3.Yeniyol mh. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.zmir K.zmir K.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1.2143309 Süleyman Gönçer Cd. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh. 270 SU T ODA S.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb.km.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd. 16 YATA K S.3132193 296 .VE FAKS NO ADRES Tel: 272. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd. Kocatepe OTEL 2.2525553 : Tel: 272-5127351.Snıf Cd.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot. 55-56 Kedilik mev. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272.yolu 9.Kapalı 215 Kiş. AFYON Otel Müdürü Fax: 272.2143300 Fax: 272.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4.km.2525551-54.3132191. Hacıbey Sk.Sınıf Lokanta 515 Kiş.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon. Sultandağı stasyonCd.yolu 9.No: Sultandağı 23 Otel/ 2.Çakır Mh.km. S NCANLI Fax: 272.**** ODA S. stasyon Cad.Afyon. OTEL 3.

yolu 4.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1.2.Yem.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara. 55 Kiş.2525400 Afyon.Lok.Km.Sınıf Lok.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd.2131483 Afyon.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa .KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2.zmir K. Vedat S ALPATA 2.Sınf.Snf.6964020.zmir K.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272. 100 Kiş. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.lok.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara.Km.yolu 9.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki. Kaf.yolu Köroğlu Mev. 130 Kafet.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2. Faks: 272.zmir 3. yolu ÇET NGÜL (NOKTA.2525446 Tel: 272.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.Km.Öz.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272. Ame. AFYON (Opet) içi K.Bayat/Afyon Köprülü köyü. Kiş.2155301 Fax: 272. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL. 55 Kiş.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan. 300 Kiş.zmir K.Lok.Bar 120 Kiş.Lok. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 .

Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir.züccaciye.yem. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde. Basın Caddesi: Fotoğrafçı.şekerleme ürünleri.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. M. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu.yağ. dış sofalıdır.gıda.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta. Tuzpazarı Caddesi:Giyim. Şahitler Kayası. Bunlar ise düz yada kademelidir.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1.fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN .eczane.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.mermercilik.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane.10.3. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı. Baskın olan tip ise iç sofalıdır.entegre tesisler oluşturulmuş olup.3.Züccaciye. Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar.Berber.8.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda . M.M.giyim.9.BAŞA DÖN 298 .internet.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir. M.gıda.3.11.tatlı. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir.3.gıda . Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır.Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır.büro . 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya.et ve et ürünleri.manifatura.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır..giyim. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.

Görüntü Kirliliği: M. M.5.5. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. M.5.4. BAŞA DÖN M.4.1.3.2. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır.1.M. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır.4.4. Sosyo-Ekonomik Yapı: M.2. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında.4. Esentepe. Çetinkaya. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı. 299 . Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. Kanlıca.4. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir. M. Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur.4. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18. Maraşal Fevzi Çakmak. göçebe işçiler. göçler. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak .5. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte. ş Alanları ve şsizlik M.6.4. M.

Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri. Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. M. scehisar. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır.3.6.2. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması.' da ise 57 olmuştur. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır. M.44 ve l geneli nüfusunun % 9. yüklenebilen cam yünü .6.3. 300 . 482 bucak ve köyden oluşmaktadır. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir. M. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır. Çobanlar. zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır.6.26'dır. Başmakçı.S. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için . Afyon ilinin yüzölçümü 14.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır.4. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır. Dazkırı.Apartman . BAŞA DÖN M. M. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür. okul. mantar . l Merkez ilçe.1.47 oranında artığı görülmektedir. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. sanayi mevcuttur.S.b. Sandıklı.5. Evciler.(asmolen döşeme v. Birincisi döşemenin üstüne halı. Bolvadin.Bunun içinde mantar. şehir nüfusu % 21.5. köy nüfusu % 1. Sincanlı.Ancak çok katlı binalarda . Dinar. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. dari birim bazında Bayat.6.5. Çay. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir. Emirdağ. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. hastane.N. göre 52 iken 2000 G. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M.230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU. Nüfusun Yaş. okul.6.74 . Nüfus : M. Hocalar. Afyon merkez. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. hastane .Bu işlem üç türlü yapılabilir. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması.5.N. M. 17 lçe.5. Afyon linin idari bölünüşü. sinema.

yıllık şehir nüfus artışı % 19.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41. % 58.43’ü şehirde. yıllık köy nüfus artışı % 1.M.6.6. M.47.4.6. M.6. Nüfus değişim oranı. BAŞA DÖN 301 . yıllık genel nüfus artışı 9. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir. şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.47.78 olduğu görülmektedir. M.7.5.6. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır.

Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. elektrik enerjisi üretilecektir.500. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. ATIKLAR N. 302 .000 tavuk yetiştirilmesi. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14.466.N. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır.000. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. Kağıt toplama kampanyasıdır.1. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kağıt % 5. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. Afyonkarahisarda yaklaşık 4. Cam % 15.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup. Organik Madde %35. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi.000-5. Metal % 5. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Diğerleri %20. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371.

ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır.3. ve Tic. N. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır.3.2.3.3.Ş. Nak.4.V. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur.3.3. Özel Atıklar : N.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak.2. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.6. N. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir. N.5. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K.1. N. nş.3.8. dahil 440. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. N.Ş. San. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile.3. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır.N.7.3. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N. 303 .3.D. A.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

305 . Toplanması.4. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. cam. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik.1. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. teneke. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. cam. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. Transfer istasyonu mevcut değildir.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.7.241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N.5. kağıt. Diğer Atıklar : N. N.N. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124. 2 adet Kanatlı Et Kombinası.3. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır.4. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik. organik madde) çalışmaları devam etmektedir. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır.4.6. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. N. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası.4.

çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. N. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır. Kompost: N.9.8. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır.8. 306 . Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır.1.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir.198. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.10.8. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. Çöp üreten kurum. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır. Atıkların Yapılması: N.2.8. ( evsel. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup .Depo sahasının yüzölçümü 70. tıbbi atıklar. N. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir. N. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1.000 m2’ dir.800 ton’dur. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. endüstriyel. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir.3. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. N. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb.

1.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Ayrıca. Ayrıca saat 24. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.3.3.3.1. Gürültü: O. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin. O.2 .1Gürültü Kaynakları O.1.1.2. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir.1. O.1. O. O.1.2.3.1. GÜRÜLTÜ O.1.1. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır.1.4.1.1.4. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 .Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir.1. O.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir.1.O.1.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.1.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.5. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır.

2.1.4. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .O.1.4.1.4. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.2.4.4.1.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.3.

1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. ………………… ……………. …………………. …………….1 6.1 6.1 6.1 6. …………………. Merkez ……………. Doğal Afetler P. …………….1 6.. ………………… …………….1 6. Merkez ………………….1 6.P. …………….1. ………………… …………….1..1 6.1 6. ……………. ……………. ………………… Merkez ……………. AFETLER P.1 6. …………….1 6. ……………...1 6. ………………… ……………. ……………. …………………. …………….1 6. …………………. …………….1 6.1.1 6.1 6. Köyü/Mah.1 6. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….1 6. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5. ……………. …………….N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez ………….1 6.1 6. …………………. ………………… ……………. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 . …………….1 6.1 6. ……………. ……………. …………………..1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 S.1 6.1 6.1 6.1 6.. ………………….9 6.1 6. ……………. ……………..1 6..

1 6.4 6. …………………. …………. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez ………….4 6.1 6..4 6.. …………….1 6.4 6. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı …………. ………………… …………….4 6. …………………. …………….4 6.4 6. ………………….4 6.1 6. …………………… ……………….4 6. …………….1 6..1 6.1 6. …………….1 6.4 6.4 6.8 5.. ………………… …………..1 6.8 5.1 6.1 5.4 6.. ………………… ……………. …………………. ……………. ………………… Merkez ……………. Çavuş Mah.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay …………….1 6. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y. …………….. ………………….4 6.1 6. …………….8 5.4 6.1 6. …………… ……………. …………….4 6. ……………. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek …………………. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak …….8 6. …………….1 6.1 6. ………………….1 6.4 6.8 5.1 6.8 5.1 6. …………….1 6.8 5. …………… Kayran Mah. …………………. ………….4 6. ………………… …………….4 6.1 6.4 6.1 6.4 6.1 6.Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6. ……………. ………………… …………….4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .4 6..1 6.1 6..1 6. ……………. …………..

Boyalı Garipçe Gezler …………….4 6.4 6. ……………. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6.4 6.4 6..4 6.4 6.4 6. Merkez ………………… ……………. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli …………….4 6.4 6.4 6.. ……………. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6.4 6..4 6.4 6. ………………….4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6.4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük …………….4 6.4 6..4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut …………….4 6.4 6.

. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S. ……………. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar …………………. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye …………….Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış ……. Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S. limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P.1. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 ..N lçe Kasaba Köyü/Mah.Ü. Köyü/Mah.1. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. MAG (Magnitüt Değeri) B. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek ….2..3.N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez …………….

0.Normal Koru. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ …………….S. Alan yanmıştır.1.Orman Yangını olarak görülmediğinden. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez …………….müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir. Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış ……. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.8. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin …………….1 adedi Piknik.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22..Normal Baltalık. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.3 Ha. P.01 Ha.22 Ha. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır.Bozuk Baltalık ve 7. ……………. ………………….8 Ha. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup. *Otlak Yangınları.Bozuk Koru.4.16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.25 Ha.02 Ha. 313 . Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.2 adedi Çoban Ateşi. .0. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D. 7.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.

3. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır. nükleer.1. 314 .2. P.3. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme.3. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların.2. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek. ilgili birimlere ulaştırmak. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır.2. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak.GÖREVLER 1.Savaşta.6. tatbiki. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. afetlerde ve kazalarda.Savaşta. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. toplanma.1 Sivil Savunma Birimleri:.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır.2. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı.1. madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l. biyolojik. P. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır.1. uygulamasını sağlamak. kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek. yıllık eğitim programlan hazırlamak. afetlerde. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. arama. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup . kurtarma. Diğer Afetler P. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P.P. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek.5.2. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek. P. 2. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. A . Afyonkarahisar ilinde. aylık.

ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak.4. ihtiyaç duyulanların temin.2 merdivenli araç. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar . 8.2. yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.3.Hava Meyan Komutanlığı. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak.yangın merdiveni. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak. P. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup. 10.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak. 9. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma .500.erken uyarı sistemi. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak. Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. stihkam Ana Depo Komutanlığı. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır.3.ne kadar maddi hasar meydana geldiği. 12. bu konuda ilgili birim. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak. 4.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları.3.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır. 11. Kiralama . 3. 5.Türk telekom. 7. 6.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü.Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır. P.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır. P.3. 2. 315 .Kapalı ve Açık Cezaevi vs. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu.

kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır.Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. Park etme veya duraklama halinde. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il .yüksekten düşürülmemesi.Bu Yönetmeliğe göre. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . battaniye . Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan . yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek.Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. Tehlikeli maddelerin.3. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı. Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. usul ve şartlara uymaları zorunludur. araç sürücüsü. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. Araca başka bir yük alınmayacak. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. yakıcı. kibrit. Patlayıcı. ilçe . yüklenmesi. trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. çakmak. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir.5.Y. Geçici iskan yerleri belirlenmiş .Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı. su . buralardaki yol . bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. Ambalajların bozulmaması. 316 .Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . P. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. yuvarlanmaması. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir. TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 . hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. yanıcı. Elektrik donanımları kısa devre. parlayıcı. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir.

Araçların. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. aktarılması ve depolanmaları. motor çalışır durumda bulunmayacak. yükleme. nitelik ve özellikleri. cins.f) Bu araçların sürücüleri. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. bulundurulması zorunludur. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri.3. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir. işaret ve malzemelerden. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. Tehlikeli maddelerin. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. P. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları.

Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır.1. Depo Kapasitesi 11.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1.1.Temel Sağlık Hizmetleri R. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır.R.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.2. çme.dir.1. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R.1. Şehir şebekesinin 60 km.1.2. SAĞLIK VE ÇEVRE R. 2. 318 .

1.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.analiz sonuçları değerlendirilmektedir.3. 319 .Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.Sağlık Müdürlüğü.R.1.mikrobiyolojik.şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.bakteriyolojik. kimyasal.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.3.süt.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.2.2.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.1.2.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.

R.Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.1.4.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .014 663.500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.

95 25.64 28.1.1.77 19.R.5. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.6.38 21.7.1. Ölümlerin Hastalık. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .17 2000 2001 2002 2003 2004 R. Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.

Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. boya kaplamalar ve bazı plastikler. atmosfere karışmaktadır. açık metal yüzeyler. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. günlük ortalama 150 mg/m3 . kurum. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. duman vs) üzerine yapışır. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. maksimum SO2sınır değerleri. Tarihi yapılar.1.2. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 . binalar. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli.2. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. is. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir.R. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. yıllık ortalama 60 mg/m 3. pH 4. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. Bununla beraber deri.

Kronel Bronşit 4. Suç işleme oranında artış. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. sinirlilik. SO2. ruhsal bozukluklar vb. Kan zehirlenmesi başlar. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. ağır metaller. bronşit. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Raşitizm 5. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Eklem Romatizması 6. Bronşit 3. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. Göz Yanmaları 8. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. Kalp Hastalıkları 7. yer altı suları. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. Erkeklere oranla daha fazladır. 14. Nefes Darlığı 9. Bunun sonucu olarak. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. pulmoner fonksiyon bozuklukları. Romatizma 12. bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. toprak. kronik bronşit vakalarında artış. Akciğer Kanseri 2. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11.

içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. fosil yakıtların yanması. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. endüstriyel işlemler. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. Kan kurşun konsantrasyonu. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette. 1. Nikel. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. 324 .3-0. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. yenilen yiyecekler. Kadmiyum. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. Kurşun. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. 0. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez.bulunmaktadır.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. 0.

5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. klorür. Dünya Sağlık Örgütü. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. peptit. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0. Motorlu taşıtlar için. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. kadmiyum nitrat. Kadmiyum sülfat. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. sülfat ve nitrattır.01-0. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. solunum borusu irritasyonu. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. Suda çözünebilir tuzları. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek.06 µ g/ml.04-0. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. tahribatı.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. aminoasit. immunolojik değişim. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. Bina projelerinde. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. trifosfat. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0.

gözbebeği büyümesi.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması. 326 . Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir.2.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür. kas gerilmeleri. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır.4.3.2.miktarı 0. . insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. solunumda hızlanma. elektrikli süpürge vb. trafiğin yoğun olması.2. Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir.Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması. . kalp atışlarının değişmesi. R. Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler. zihinsel işlevlerde yavaşlama. Gürültü. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. rahatsızlık. .Düğün vb. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. sinir sisteminde bozukluklar. yerli yersiz korna sesleri. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. törenlerde çevrede yaşlı. stres. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması. yorgunluk. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: . R. uykusuzluk.2. . R.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. . hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. Günümüzde. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. korku. .Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler.

Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. Akut zehirlenme. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. . . Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. Pestisidler. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler.Bina içerisinde ayak sesleri. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. .Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa. . . Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. 327 . Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. Örneğin tarla.5.Hava alanlarının. insan vücuduna ilacın solunum. R.2. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır.Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. . .

bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 .Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Sekonder . Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. taşıma. pestisidler ile insanların teması. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. depolama. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. ilaç üretimi. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. olarak ifade edilmektedir. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. Akut zehirlenmeler. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. ağırlık için mg. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. acrolein (herbisit). yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. giderek bünyede konsantre olurlar. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. Beher kg. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. ile ifade edilir. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. deri veya solunum yoluylagirmektedir.

Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. b. toprak tekstürüne. g. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. d. bayilik ruhsatı. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. f.formülasyon şekline. Yapılan çeşitli araştırmalar. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. 329 . Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. ilacın yağmur. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. ilacın absorbe edilme durumuna. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. sudaki pestisid seviyesine. toprak nemi ve sıcaklığına. Örneğin dekara 1. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır.saptanmıştır. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. organizmanın fizyolojisine. Topraktaki zararlı böceklere. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. gölet ve baraj havzalarında. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. kritik akarsu. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. Böylece üreticiler. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. Milli Park Alanlarında. kullanılan ilacın grubuna. a. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. Bu kalıntılar. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. e. göl. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. seralarda. modern bölge laboratuarları kurulmalı. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. sağlığa zararlı olup. c.

zaman göstergelerinde. Ankara. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. Örneğin ısı radyasyonu. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. N. 1992. O. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. Kaynaklar 1.2001. Sayı:19. ÇEL KKOL. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Türkiye'nin Çevre Sorunları. 3. R.2. Orman Bakanlığı Dergisi.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. 2. T.. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen. Sayı:19. 5. . Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. 7. lüks lambasının filtrelerinde. Ankara. Orman Bakanlığı Dergisi. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. 1993. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. seviye. 1993.. Ankara. Islah Çalışmaları. Bu toprakların 330 . Orman Bakanlığı Dergisi. KÜÇÜKÇAKAR. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir.. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. optik camlarda. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. kalınlık.6. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. Ankara. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. Ankara.. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. ağırlık. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. 1995. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2001. Sayı:19. YEN KÖY. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları.h. 6. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. O. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. ı. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. 1993. . Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 4. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. DOĞAN. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. i. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları.

Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. . doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. yonlaştırıcı radyasyon. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. Bu radyoaktif potasyum. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Bununla birlikte. Örneğin. radyasyondan korunma uzmanları. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. Bunun dışında. . yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar. yıllık radyasyon dozumuz artar.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . Uluslararası kuruluşların. Örneğin. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. Bu varsayıma göre. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. Bu etkiyi. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır. Aynı şekilde.

8 mSv/yıl 5. Radyasyon. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. Mart-Nisan ’99.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). beta ışınından ise 100 misli fazladır. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe.4 mSv/yıl 0. Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. alfa parçacıkları vücuda solunum. March 1985. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. Ancak. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. Tekniker Dergisi. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. Gamma ışınları. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. Giysilerle korunma sağlanamaz. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a). Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. 332 .

Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. nükleer reaktörler. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. demand valve resüsitatör gibi. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. o kadar az radyasyona maruz kalınır. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. o kadar az radyasyona maruz kalınır. 333 . Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). Ortamda yoksa. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda.

RADYOAKT F: Bir maddenin. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. Emergency Care in the Streets. Mosby’s Paramedic Textbook. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi.45- Olay yerinde asla. Sedyeye almadan önce. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. 2. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın.S. s:616 – 619 23- 4- 5- 1. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. Örnek: Işın tedavisi.L. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. N. s: 413-416. 1995. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın.A.Baskı. farklı fiziksel özellikleri vardır. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin.. Küvete yatarak temizlenemezsiniz.Ray ile ışınlanmıştır. içmeyin ve sigara içmeyin.d ). 334 . Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken. s: 759-766 Sanders. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. Enerjinin. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. ISBN: 0-323-00652-3. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. Ya da. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin. YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. Nassetti. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. bir şey yemeyin. 2000. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. Caroline. U. 5 th Ed. 1991. Mick J. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin. 2nd Ed. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. 3. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . Ancak yetişmiş eleman yoksa. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır.b. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar.

Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. Belli bir zaman biriminde. katı. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir. R. 1 curie = 3. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 . Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir.2. Radyasyon düzeyini.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. Kalite.7. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır).

2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. zcilerin görevlendirilmesi. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde. 336 .Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır.1. 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır. 08.limiz merkezindeki Hıdırlık.1. Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: . S. N. Çevre ve Orman Bakanlığının.Çanakkale. . . limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır. S. . . Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır.06. Turgut Özal Parkı. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır. ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır. öğrencilerin görevlendirilmesi. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. . S. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla.2. ÇEVRE EG T M S.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. ses-yayın cihazı temini.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır.hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından.Bursa iline gezi düzenlenmiştir. Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.2.S.2. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır.Km. . “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde.2. .

Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır. S.2..3. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 337 .Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup.

T.1. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T.5. T. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. T.T. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.3.4. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 .2. T. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir.6. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

Şti.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.ve Tic.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. Et ve Et Ürünleri th.A.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Şti. Otomotiv.Ltd. 339 .04. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyonkarahisar 9.ve Tic.Şti. Otomotiv.Ltd. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.Ltd.Şti.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San.Şti.Ş.Tic.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes.San.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah. Oruçoğlu Gıda ve çecek San. hr.Ltd. Sarrafiye.Afyon Cad.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü.Ltd. Hayvancılık. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San.Şti.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.A.zmir Karayolu Km. Tesisi Hayvancılık.Ş.Afyon Cad. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd. Sarrafiye.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Tic. hr.Şti.San.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San. Et ve Et Ürünleri th.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd.

Ltd.Şti.Tic.Üretim San.1.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd. Km. Hidromer Arıtma nş.654 Ada.Ltd. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San.Ş.Şti.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 . çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.Ltd.Ankara ller Bankası 5.Afyonkarahisar 5.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Bölgesi 1.Ltd. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.ve Tic.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Öztabak Apt.San.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Kemal Aşkar Cad.Tic.Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.Şti.Şti.Raporu Tic. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San.Ltd. Sok.ve Müş. Ve Tic. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.Ltd.San.Şti.San. Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti.Bşk.ve Tic.Böl.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.Şti. hr.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.Ltd.Ltd.Böl.Müd.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.Şti. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San.Müh.Cad.A.Tic.

Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.Ltd.Ltd.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.ve Tic. Tic.Yeşilyol Köşem Apt.Şti.Ltd.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Afyon Cad.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Tic.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.ve Tic.Tic.Sok Afyon 341 .Ltd.Şti.Sokak Pazar Mah.Ada1.Ltd.ve Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti.Ltd.Şti.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Parsel Afyonkarahisar San.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Ltd.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd. Gıda San.Şti A.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Şti.Ltd.Şti. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.Şti.Şti.ve Tic.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ş.Şti.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Ltd.

l Müd. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul.Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Tic Tic.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San. l Müd.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3.Km.Ltd.Km.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Şti.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Konya Karayolları 3.S. . zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah. l Müd.18.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah. l Müd.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D. l Müd.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8. Afyon Köy Hiz.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D. Afyon Köy Hiz.Danışmanlık Ltd.S.Bölge 342 . .Ltd. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.Km.18.Şti.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah. l Müd.

G.Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.Konya Karayolları Müd.Bölge Müd. K.Bölge Müd. .S.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3.S.Bölge Müd.Antalya 13.Bölge Müd.Konya 3.Bölge 33 Taş Ocağı D.18.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.18.Konya 3.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D. .18.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.Danışmanlık Ltd.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.S.S.Bölge Müd.Müd.Bölge Müd.Genel Müdürlüğü D.S.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3.Konya 343 .Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Bölge Müd.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K. .S.Müd. Karayolları Müd.Konya 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul. .Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.G.Bölge Müd.Genel Müdürlüğü D. .Şti.Genel Müdürlüğü D.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd. slitepe Taş Ocağı Nen Müh. .

Ş.Tic.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 . Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Bölge Müd.A.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Tic.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.ve Tic.Şti.Fakültesi.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Müd. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13.Maden Sontajcılık Ltd. stanbul Üniversitesi Müh.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Bşk.Bölge 47 Bolvadin Bel.Ankara Karayolları Müd.Antalya Karayolları Müd.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel.A.Başk.Bşk.Şti.Antalya 13.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.Bölge 46 Ariyet ocağı.Şti.Antalya Karayolları Müd.Ankara Karayolları Müd.stanbul 1996 Maden Karaman Mah. Aysberk Müh. nş.Ziraat ve San.Bölge Müd.Antalya Karayolları Müd.Ltd.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.Ş.Cum.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.

Ş.Ltd.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.A.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San.Ltd.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Tic.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Afyon ili Dinar lçesi.Şti Caner nşaat San.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K. ncirli Han Sok. nş.letim A.Elkt.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.Ltd.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .A.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Taah.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk..Tic. Ve Tic.S.Şti Ankara Büro-Form Müh.Oto. Ltd.24.letim A.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.Ve Tic.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim . Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.Mad.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.San.S.Taah.Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.B1.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd.

A. .Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Turz.Ş Ankara D.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ve Müşavirlik A.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Şti.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.A. hr.Nakl.Gübre Tesisi San. th.18.Ltd.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.Tic.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.A.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.Ltd.A.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .A.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah.A.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.S.Ankara Fon Müh.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.Tansa Cad.Tic.Ve Tic.

Ltd.San.A.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A. ç ve Dış Tic.B 105.Müş.Ltd.Müş.Tic.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San. San.A.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.A.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.Şti.Ltd.Dış.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Tic.S.Ltd.Dış.Ş stanbul Beril Mad.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Tic.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Tic.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 . nş.A. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.San.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok. şl.Ltd.A.Tur.San.Müh.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.A.Tic.Müh.Ş Medaş Maden End.Şti Ankara Öncü Mad.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.

Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.Tic.NO:7/A Afyon 348 .Şti.Ltd.Tic.Şti.Ltd.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar .Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.NO:4 iscehisar . Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Hacı Musaoğlu Sok.San.Köprübaşı Emirdağ.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah.Şti.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.Sk.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .Bucak mevkii.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.Ltd. A.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.Ltd.Tic. 129.San.

Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh.Ltd.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.San.San.Ltd.Mad.Şti.S. Tic.San.S.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Ltd.Tic.Tic.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.Turz.Ltd.Ş Doruk Mad.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.Teks.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Ltd.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.Ltd.A.Tic.Şti.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.B 26.Tic.Tic.Kom.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.Konf.Ltd.No:107 Gebeceler .Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.Ada 3/B Parsel Afyon O.San.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr. şn.

Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.San.Ve ve Yıkama Kırma Tic.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.Şti Afyon Karayoları 3.Konya 96 Taş Ocağı.ve Tic.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.Tic.Ltd. nş.Ş.Ltd.A.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.San. Ltd. nönü Cad.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Tic.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 .Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.Mad.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Mah.Ltd.Din.Taah.Akar. Büro-Form Müh.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Pa z.Bölge Müd.Ve Tic.Tes.

San.Şti.SanTic.ve Tic.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.ve Tic.Ltd.ve Tic.Ve Tic.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.San.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş. km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.Şti. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 .Şti.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.Ltd.San.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Ltd.Ltd.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.ve Tic.San.Şti.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak. Ltd.A.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ve Tic.Ltd.

Tek.Tur.Tic.San.Mal.Day.Ltd. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Nakl.Malz.Ve nş.Tic.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.Yak.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Eml.SanTic.Tük.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Kuy.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Ot.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII. thalat Ltd.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Tic.Bölge Müd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San. Ak.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Lok.Mad.Bet.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Müt. Ltd.Mer.Plas.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Hay.Haz.

Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Ltd.Tic. Otomv.S.Şti. Afyon DS XVIII.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.San.A.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.Akaryakıt Tarım Turizm nş.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.Ltd.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.Tic.Tic.

Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3. Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.NO:18 Emirdağ . Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım .Ltd.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.Ltd. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Tic.Bşk.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet.Ş Afyon Şeker Fab.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Oto Yıkama Eleme Tur.San. 354 .Ürün.Şti.Afyon Cad.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.

nş.Ş Bilim Mad.Taah.Savak Sok.San Ve Tic.A.Ltd.Trz.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.Tic.Tic.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.Kamil Miras Cad.San.San.Gd. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Paketleme Fab.Ltd.Ltd. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Ve Tic.Müş.Lt d.Tic.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart . Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Şti.Eğt.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Ltd.

Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.Kirembe Sok.S.Afyon Sok.Sok.B 4.Şti Karayolları 13.Km Afyon-Ankara Yolu 8.Ş Mermer San. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.B 101.Savak Sandıklı .Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.S. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.B 109.Bölge Md.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.Dok. Karayolları 13.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.Ada3.S.Sok.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .B Hisar Mah.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.1.Ltd.Cad.A.S.4.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.Bölge Müd.d.

Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.San.4 NO:14 Sok.Bölge Md.Bölge Müd.Ltd.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.Hocalar lçesi 2Bl.B 4.Protein Tic. l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Cad.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid. l Müd.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .Ltd.Ş Gıda Rafine Anhid.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Şti Karayolları 13. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Tic.Bölge Müd.Hd.S.Bölge Müd.Şti Taş Ocağı Köy Hizm. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi .

Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.San.Tic.A.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.Ş. Şuhut Merkez 358 .2003 30.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.S.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.06.A.Tic.B.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.S.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.Ve Tic.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.B 4.B.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.A.A.Paz.A.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.4 NO:27 Sok.Tic.Tic. Şuhut/ salı Köyü O.06.05.Km O.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.Cad.S.A.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.A. 11.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .

2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.S.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11.S.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .05.01.Başk.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O. Mushsin ÖZER 15. Müd.B. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.S.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D.Şti.02.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.B. 28.05.S.Tic. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.04.05. 30. O. 29.B.04.2003 21.04.Bölge 31.Şti. Merkez 43 Mermer Ocağı 05. O.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05.04.San.B.Ltd.05./ISPARTA 18.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.B.Tic.Şti.B.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.S.2003 27.S. Merkez 40 Kemal ESK 15.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş.04.S.S.B.S.S.02.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd.Ltd.B.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O.

12.10./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.S.S.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S.09. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.11.11.ve 06. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San. 18.B Merkez 57 D.09.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O. Karayolları 13.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.S.09.10.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .B Merkez 52 Ali AKCAN 29.Ltd.10.B. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.Bölge 24.B O.B.S.B.11.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.S.S.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.S.S. Müdürlüğü/Antalya Kayma.12.Şti. Çay/Kızıldağ Köyü O.B.2002 16.11.Bölge 19.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.2003 Gıda O.S.S. Müd. O.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.S.

2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D.S.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.S.2003 28.08.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz.07. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.2003 22. Müd.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.B Merkez Merkez 61 D.2003 Maden Taş. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.2003 Maden Merkez 66 27.09.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3.08.2004 30.S./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18.05. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.2004 Kimya Sincanlı 361 .Bölge 11.Bölge 24.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.Müd. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.07. Müd.04./ISPARTA 18.09.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.den.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.04.07.S.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz. Kum.05. Kum./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.08.den.

Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San. Bolvadin/Santral Cad.Götürme Birl.B.Bölge 17.2004 09.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.O.04.Tic.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.km Merkez 73 08.04.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5.06.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.B. Merkez 75 25.S.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.km Afyon-Ankara Karayolu 5. Bayram DEM RER 29.02.ve Tic.Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.O.A. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.S./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18. Müd.04.01.ve 25.04.Ş.2004 17.07.Başk).S.03.2004 Maden Çetinkaya Mah.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 . Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16. Emin ORBAY 19.A.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.03.Ş.02.02.

03L25A3.09.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.Çapalı.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.Çapalı.Çağlayan.Ltd.LTD.Keklicek Mevkii Mermer San.08.06.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.Tav.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.03L25B1.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.04.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.09.Çağlayan.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.A.Şti Osman Şen San.08.01.07.ŞT ./ STANBUL Kısmet Hür.Tic.Ş Ziraii 27.03L25B1.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .San.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.Bölge 23.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.06.08.03L25A3.Ve 29.

2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.02.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San. Ltd.Yayla Sok.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.Tic.02.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad. Bölge 07.Ltd.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.Şti 05.11.San.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.Ltd.04.04.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .10. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.Teks.11.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13.10.2004 Maden zmir Cad. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.San.Bölge 21.Şti Sefa Kulaç 3.2005 07.Tic.Mer.Ürün.2004 11.Tic.09.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.02.Bölge 18.03.Başan Sok. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad. Böl.01.

Ltd. Böl.2005 25.06.Mal Ve Oto.06.Zemin Kat Afyon Afyon .Ltd.Ve 30.Oruçreis Sok. San.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.Mer.06.Kamil Miras Cad.143.2005 16.San.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.Gıda Mad.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.Yalbı Sok.Ltd.Tic.06. Böl. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.03.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.2005 05.Teks.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.Ankara yolu 20.Tic.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.06.San Ve Tic.Taah.Şti Şahin Kardeşler Elek.06.Tic.Ürün.05.Şti Remzi Çalıştır 06.06.Şti 16.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.05.No:56 Afyon Dumlupınar Mah.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.Taah.Ltd.05.San.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.Tic.Şti Celal Ildız nş.Sok. scehisar Mermer San.05. Ltd.Ltd.San.Tic.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.Mer.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.Fazilet Apt.2005 17.

.............................. 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI ........... 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ ............................................................................. 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ...................................................................................................................................................................................................................................... 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER ............................ 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ..... 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ............................................................................................ 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER ..................................................................................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ....................... 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ............................................ 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU .......................................................................................... 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ............... 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI ................................................................................................................................................................... 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ......................................................................................................................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES .................................................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT........................................................................................................ 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR......................................................................................................................... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI .......................................................................................................... 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI.................................................................................. 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI .................................................................................................................................................... 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI ............................................................................................................................................................................................................... 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES ................................................................................... 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ................. 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ....... 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI ............................ 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ........................................................................................................................................... 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ............................................................................................. 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER .............................................. 304 Başa Dön 366 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES .......... 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI .......................................................................... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR ...........

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->