“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F.1.3.3. E.6.5.2.5.6.1. F.1.2.9. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E.2. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. E. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F.3.1.2. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E. Flora:_______________________________________________________________________151 F.4.1.2. F.1. F. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D.5.4.2.2.3. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D. E.2. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.4.1. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2.2.4.5.5.3.2. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.2.5.1.1.1. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F.3.3.4.1.2.3.D. E. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5. 3 .3.5.3. Patojenler _________________________________________________________________________ D.4.1. Arazi _______________________________________________________________________141 E.2.4.5.2. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E. F.1.8.2.5.1. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D. F.1.3.4. F. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E.1.1.3.4.4. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D. F.2.1. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.2. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F.5.7.1. F.4.3.4.2.4. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F.1.1. F.5. Valilikler.1. F.1. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.1.5.4. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D.3.1. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.2.3.3.3.5. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.3.5. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.1.2.4. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.1.3. Fauna ______________________________________________________________________159 F.

19. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.19.5.22. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F.2.1.12. 1.22.5.14.16.5.5.5.7.1. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F.20.1.5. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F.1.5. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.1. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F.3. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G.22. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F.6.1.3.2. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.17.2.F.3.5.5. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F.3.5. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.5.5.5.16. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.5.18.17. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 .5. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.10.3.1.1. 5. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F. ___________________________________________ 182 F.11. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F.5.19.1.17.1.1. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.4.1.5.4.2.5.5.4. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.3. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.2. G.16. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.2.5.5.1.2.15.19.5.5.2.5.5. G.5. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F.5.17.5.5.5.1. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.5. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F.19. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F.5.5.5.5.2. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F. G.17.21.3.1. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F.9. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F.16.13. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.1.22.5.16.5.1.8.2.1.17.5.5.4.

2.1.2.1.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 . Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.2. H. H. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.4.2. H.2.2.4.4. 5 .1.2. H.1. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 .5.1. H.1 H.1.1.1.2. I.2.G.2. H.3. H. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H.1.1. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.2. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 . Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 . J.2.4.1.1.1.6.4.2.1. H.5. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .1. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H.1.2.2.2.1.2.1.5. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.2.2.2. H.2.5.3.3.1.3.6.1. H. .4. H. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 .2.1.2.2.2.1.1.5.2.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 .2.2.1.2. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J. H. H.2. H.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H. Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H. H.2.1. Turizm .2.2. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.1. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G. Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.1.1. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.1. .3. H.2.1.

3.1.2.3. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4. L.5. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. K.3. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K.1.6.2.2. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J.5. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L.2. Altyapı _____________________________________________________________________256 L.2 .1.2. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.9. J. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L. K.2. Demiryolları : _________________________________________________________________ L. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K.6. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.1.6. K.1.1 l Sanayiinin Gelişimi.1.1. J.1. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Asfalt. L.2. Motorin. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L. J.2. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L. J.2.2. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L.1.1. Benzin.8 J.2.4.5.1.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K. J.1. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.1.1.1.1.3.2.1.2.1. L.6.4. J.2.1.1.J.2.1. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2.1. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 . Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L. Limanlar: _____________________________________________________________________ L.1.3. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.2.1.4. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K.6.1. J.3.2.3.3.2.1.7.1.7 J.6.1.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K. J.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K.1.1. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K.1. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4. K. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.1.1.2.2.1.2.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L. L.6.3.2. Petrol (Fuel Oil. K. J.1.

2.2.1.1. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.3.6.6.1.1.4.1. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L.1.4.4.2. M.6.3.1.2. M. M. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M.4. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.1.1.4.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.1.1.3.3. M.1. M.2.1.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M. M. M.5. M.4.4. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M.5.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M. M.4. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 . Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.1.3.3.5.4. M. M.1.5.9. M.2. M. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.5. M. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M.3.1.1.1.2.7. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M. M.3.6.4. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.5. M. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M.2. Kültürel.1. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.2. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M.10.1.5. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L.3. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.4.4. M.1. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.1. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M.L. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.11.3.3.8.3.1.3.1. M.3. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M.3. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M.5.1.3.5.1.3.6. M.5. M.3.5.2. Tarihi. M.7.2.6. M.6.

4.3.2.5. Titreşim:____________________________________________________________________308 P.4.3. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N.2 N.9.1.8. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 .1.1.5. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.M.1. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N.1.Katı Atıkların Biriktirilmesi.1.6.1. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.1. O.1. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.3. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N.1.3. M.2.6. O.2.1. N.1. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N.3.1. AFETLER________________________________________________________________ 309 P. N. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O.4.1.1.1.2.4. O.6.6. O.6.3.1. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.1.1.3.1.2.3.5.1. O.2. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N.3.4. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O.1.3.3. O. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N.7. O. N. N.1.1 O.7. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P.2. O.4.3.3.7. N.2.3.5.1. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N.1. N. O. Toplanması.2 .1.6.1. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N.10. N. O.1.3. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N.3. M. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.1. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P.

1. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R. R.3.P.1.1.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R.6.2.2.2.6.2.1. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.1.3. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S. Temel Sağlık Hizmetleri-.2. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R. R. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.5. P. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R.3.3.3.4.3.2.3.1 P.1.5.1.1.3. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S. P. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T.2. ______________________________________________________318 R.7. Sivil Savunma Birimleri:.2. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.1.2.1.1.1.3.1.4. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P.1. P. R. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S.2. Denizler: ______________________________________________________________________ R. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R.5.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 . Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P.3.2.2.1. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T.4. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R. P. P. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R. Ölümlerin Hastalık. R. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.1.2. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T.1.2.2.2.2.6.4.1.2.2.3.1. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S.2.2. P.3.5.2.2.3. R.1. P.

5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 .4.T. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.

Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. şehrin güneyinde. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. 1800-1200): M. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir.Ö. II. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19.Ö. Hitit Devleti’nin M. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. lk yerleşim izine. 2.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II.) önemli mimarî eserlerdendir. Afyonkarahisar’da da verilmiştir. Hitit Krallığı kurulmuştur. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında çok sayıda mescit. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. Şehir. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. ancak çevre illerde yapılan kazılar. 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . Sultan I. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. hamam. cami.Ö.Alâaddin Keykubat. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. kaplıcaları. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız.A. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. COĞRAF KAPSAM A. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. kullanıma ve ihtiyaca göre. Atatürk. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur.1.Ö. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. saat:17. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.yy. Kurtuluş Savaşında. sunu çukurları. Bu dönemde madenle birlikte. medrese yapılmıştır. ilk kez madenin işlendiği. medrese. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. Sultan I. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. Afyonkarahisar. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine. Gevhertaş. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup. 11 . Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. Bu dönemde. M.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır.Ö. yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bu dönem. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Ö. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Pers hükümdarının tacını giydi. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir.yüzyıldan başlayarak 10. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. Roma hâkimiyeti sırasında.Hititler. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. Apemeia.Ö.Ö. 133. 333-281): M. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. Romalılar.S. bu devirde. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. Amorium önemli şehir olmuştur. (M. Roma hâkimiyetine girmiştir. Eskişehir. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır. d) Persler (M. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. Buna göre Bizanslılar. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. 336’da Makedonya kralı Flip. M.Ö. Afyonkarahisar. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür. M. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü. ssos’da yapılan savaşta (M. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi.Ö. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. M. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. M.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri).Ö. bölgede benimsenen Frig din. 9.M. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M.Ö. Hisarköy. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse. Sivrihisar’dan geçerek.Ö.Ö. Büyük skender M. 334) III.Ö. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte.Ö.Ö. VII. Sokrat tarafından geliştirilen. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. Bunlardan önemlileri.Ö. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. Komutanları.Ö. f) Romalılar (M.Ö.yüzyıla kadar tarihlenmektedir. Amorium (Hisar köyü).Ö.IX.yüzyıla kadar sürmektedir. Synnada. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır. 233-183) zamanıdır. Dinar. 120’de Roma senatosu. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da.Ö.Ö. c) Lidyalılar (M. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. Bizans mparatoru olduğu 12 . hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır. b) Frigler (M. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. M. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır. e) Hellenistik Dönem (M. Dinar’a. ve 10. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Böylece Anadolu. 1200-546): M. Docimeia ( scehisar ilçesi). 323’te Babil’de öldü. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. Docimeon. 6. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir.S. Babil.301). M.Ö.Ö. M. M. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet.Ö. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır.Ö.Ö. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur.Ö. 6. M. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Mısır.

Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. Afyonkarahisar. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. Afyonkarahisar. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . Yunanlılar. Ayrıca Afyonkarahisar. Mengücek. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). Afyonkarahisar’dan kuzeye. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. Afyonkarahisar-Eskişehir. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. esir düşmüştür (1071). XVII. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. XV. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. I. Afyonkarahisar-Kütahya. Yunanlılar. II. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. 1833’te bir süre II. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. cephane. Ayrıca Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. bu eyaletlerden. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır. Karahisari Sahip. Moğal tahakkümü altına düşmüş. Yunanlıların son durağı olduğundan. Tutuk. Afyonkarahisar’ın bu yönü. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Kütahya. Ayrıca Afyonkarahisar. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. Beyliğini vasiyet yolu ile II. (1428). Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Bunun sebebi. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır. Afyonkarahisar ili. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir. Germiyan Beyi II. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır.nuyordu. Anadolu Selçuklularına geçmiştir. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. Büyük Türk Sultanı Alparslan. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. Murat’a bırakmış. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Saltuk. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. Germiyanoğlu’nun damadı idi. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. Afyonkarahisar. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir. zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. büyük hakanlık tacı batı’ya. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. Ayrıca Afyonkarahisar. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. Afyonkarahisar. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir.

Bu birlikler. daha az kuvvet bırakılmıştı. bir ay. 14 . düşmana ilk kurşunun. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri.kilometreyi bulan geniş cephede. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. Afyonkarahisar Bölgesi. (28-29 Mayıs 1919 172. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da.Alay Komutanı Ayvalık). 25 gün Yunan işgali altında kaldı. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl. önce Sakarya’da. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. Bu arada. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler.

nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. 26 Ağustos 1922 günü. çünkü Afyonkarahisar halkı. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı.” 15 . Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. dipçikle hatta elleriyle. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. Atatürk. Erkmentepe. makasla. Gazi Mustafa Kemal. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş. Türk Ordusunun. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında. Kılıçarslan 1. noktaları. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03.oo) ele geçirildikten sonra.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. Daha sonra Şuhut’a gelindi. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. Hepinize selâm ve sevgiler. Tınaztepe. ve 2. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. saat 17. Belentepe. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. saat 05. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. Mustafa Kemal Paşa. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. sıra sıra tel örgülü.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz.” demiştir. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. Esası Oldu. Başkomutanımızın önderliğinde. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. Dumlupınar Zaferi’nin 3.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .A.2.

lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. Ormanlarımız çam. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. lçemiz batıdan Dazkırı. Hereke tipi halı dokumacılığı. gül yetiştiriciliği. Bunun 8.772'dir. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan.200 hektarı tarım arazisi. sûvarilerin. 170 ton dane alınmaktadır. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. çizmelerini burada yaptırdıkları. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. Kula. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi.-Mark'tır. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.000. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. 96. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Lidya. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. 185 hektarı funda ve ormanlık. ardıç. 2 sağlık ocağı. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. lçede daha çok gül. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. bu yüzden ilçenin. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. limizin en güney ucunda yer almaktadır. Lâdik. 182 ton kapsül. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. Roma. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. Isparta. Yıllık geliri 1. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. lçe. 7 Sağlık Evi.000. bulunmaktadır. 18 . yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. meşe. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

karabatak.S. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. pelikan. 20 . güneyden kazankaya dağları. Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. Frig. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur.836 adet sığır bulunmaktadır. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken. kuğu. . 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157). lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. lçemiz kara iklimine sahiptir. Bizans. Ayrıca ilçe merkezinde 1.000. 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. Selçuklu.TL'dir. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. npazarcık. 17650 adet keçi. köylerinde 2 olmak üzere. Tarım. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini. 1 ortaöğretim bulunmaktadır.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. meke. il merkezine 61 km uzaklıkta. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. Mekan. Yüzölçümü 465 km²'dir. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. ticaret. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. npazarcık. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır.370 adet koyun. BAYAT lçemiz. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Çanacık. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir.Ayrıca. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. kuzeyinden Hendi Baba dağları. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. Bugün. 1988 yılında ilçe olmuştur. 2 Sağlık Ocağı. tiftik keçisi. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır. Helenistik. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. Çöğürlü. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. Mekân Yaylası. genel olarak 8773'tür. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır.000. buğday ve haşhaş gelmektedir. Roma. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. Lidya. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. yaban ördeği. Asarkale. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. lçe kuzey doğudan Çal dağları. lçede 11. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. koyun. 3. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçede 4'ü merkezde. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir.135. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır.000 adet yumurta tavuğu. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir.000. 1924 yılında ilçe olmuştur. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. En önemli yaylaları ise Bayat. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. 1993 yılında D. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. 500. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. Hitit. kaçak kesim. Yüzölçümü 926 km2'dir. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. halkımıza hizmet vermektedir.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. turna. batıdan Bey ve Asar dağları. Afyonkarahisar . lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir.

Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. yeşil mercimek. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. hidrat. lçede ki halk kütüphanesi 15. arpa. I. lçenin nüfusu.000 kitap kapasitesine sahiptir.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. hızlı bir gelişim içerisindedir. 1958 yılında kurulmuştur. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. sulamaya elverişli arazisi ise 28. Bunun 55. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. Eber Gölü. Lala Sinan Paşa Camii. Sahipata. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir.ve 4. yem. Bolvadin.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. 50 yatak kapasitelidir. Heybeli kaplıcası. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. Kara Çeşme. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. 25 oda. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Kaplıcada bulunan otel. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir. Çarşı Camii.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. Ayrıca 46 apart ünite. fasulye. kışları soğuk ve sert geçmektedir. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Karkın. 12 adet ortaöğretim. okulu mevcut olup. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz. Develi.000. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır. teneke. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Bunların dışında kereste. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. Yanık Kışla.000 yumurta elde edilmektedir. ardıç ve çam ormanları vardır.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. elma. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. Hacı Ahmet Çeşmesi. 32 adet ilköğretim okulu. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. armut. Güneyden Sultandağları (2519 m). Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. nohut. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi. bu okullarda toplam 9. lçenin.458 hektardır. haşhaş.s. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. kayısı. Kırkgöz köprüsü.Alaca Camiii. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. Toplam süt üretimi 14. ticaret ve sanayiye bağlıdır. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. 2000 nüfus sayımına göre 83. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. mısır.932'dir.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. 33 ton bal üretilmektedir. 2 adet semt sahası. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. vişne. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur.000 hektardır. ayçiçeği yetiştirilmete. hasır. işlenmiş kereste. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. Üzerinde Altıgöz. Bolvadin 3. Ak Çeşme. lçemizin dağlarında sarı meşe. Tek akarsuyu Akarçay'dır.950 tondur. kaleye Yazır. Bu fabrikada yaklaşık. Bunların yanı sıra ilçemizde 15. Alaca Çeşmesi. tarım. lçede çayır ve mera alanı ise 25. 10 Sağlık Evi.) imal edilmektedir. Bunlar emaye ürünleri. Yazları sıcak ve kurak. 5 Sağlık Ocağı. Hacı Ahmet Camii. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. kodein v. vb. 500 işçi çalışmakta olup. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Kırklar Camiî.000 hektardır. şekerpancarı. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin.Bolvadin.Tarih içinde Selçuklular.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Eber Gölü. yastık. sazlığıyla. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. yumurta. Buna bağlı olarak. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Çepni. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. Bolvadin. demir doğrama. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. sucuk. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. Türbeler. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. kaymak. fiğ. Karamık 21 . Sultandağları.

598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. Ege. kiraz. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. ç Ege bölgesinde. Bunun 20. 22 . 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. lçe. bu göllerde balık avcılığı (sazan. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. Bu ormalık alanlarda ardıç. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. fasulye. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. ilçeyi. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. Ege. 7 ortaöğretim. ayçiçeği. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. elma) yetiştirilmektedir. 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. patates.Ö.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. Selçuklu Sultanı III. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. kışları sert ve soğuktur. önemli tarihî eserleridir. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. üreticiler ödüllendirilmektedir. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. haşhaş. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi.509 hektarlık saha çayır ve merayla. beyliğini vasiyet yoluyla II. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır.84'ünü oluşturan 5. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. ve IV. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. Ağaçlandırma çalışmaları. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14.981' dir. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. 5 Sağlık Evi. 14 Sağlık Ocağı. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur. Germiyan Beyi I. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. doğu-batı. şekerpancarı. lçede 27 ilköğretim okulu. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. Yazları sıcak. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. Yüzölçümü 790 km2'dir. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. meşe. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. güneyde Yalvaç. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. % 6. Emir Ahmet Şah. Suriye. bir gün sonra. Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. lçede.358 Tarla Arazisi9.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar.000 Tarım Dışı Arazi3. lçemiz. Eski Yunanlılar. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. güneydoğusunda Çay. 24 . 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir. Yüzölçümü 422 km²'dir. Bunun 9. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir. 1 Sağlık Evi mevcut olup. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir. Hititler. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. eski devirlerde Lidyalılar.Sonradan.279 öğrenciye. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. Anadolu Selçukluları zamanında.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur. 10. kuzeydoğusunda ise scehisar. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. ihtiyaca cevap vermediğinden. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir.283'dir. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı. Yüzölçümü40. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20.09. Toplam 2. lçenin kuzeyinde Bayat. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I. Futbol takımı. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır.200 Tarım Alanı16. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış.

150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. arpa. tınlı ve kireçlidir. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. il merkezine 106 km. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. lçemiz. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. lçemizde. Yüzölçümü 1.328 km²'dir. Bu nüfusun 6. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası. 3 Sağlık Ocağı. kilimcilik. gibi bitkiler. erik. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. her yıl Afyonkarahisar I. haşhaş. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. mercimek. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar.5 km²'dir. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. nohut.000 tavuk.000 koyun. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur. armut. rakımı 832 m'dir. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. buğday. hayvan pancarı. anason. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. karpuz. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. elma. Frig. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. Hititlerden Aka. 7 Sağlık Evi. Üçlerce.lçe. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. lçemiz merkez.453'tür. 1950 adet sığır. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. kimyon. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. lçe merkezi. Boztepeler bulunmaktadır. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir. kayısı. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. fasulye. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. Dinar'ın bilinen geçmişi M. badem. küçükbaş.000 keçi. yonca. Dinar ve Evciler ilçeleri. meyvecilik. 16.Ö. turizmi canlandırmakta. lçemiz arazilerinin 19.000 çift çorap üretilerek. Dinar. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. ayçiçeği. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. kâğıt. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. tekstil. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. kavun. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. genel yüzölçümü 41. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. Roma. 25 . güneydoğusundan. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda.yon. Dinar gerek mesire yerleri. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bu güzellikler. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. vişne. dut. Persler. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. mısır. Dinar'ı hem iç. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. "Dinar". Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. Pınarlı. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. susam.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. kiraz.Ö. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. eski çağlardan bu yana. güneyinden Başmakçı. 15. Şehrimiz. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Kuru tarım arazilerinde ise.000 hektarı sulanabilir arazidir. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir. çilek. 6. Bölge genellikle düzgün olup. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. gül yetiştirilmektedir. büyükbaş. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. Kimmerler. salatalık. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.880 hektarı tarım arazisidir. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. ceviz. susam. Bülüçalan kaynağı.

hayvancılık ve ticarette gelişmiştir.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63.00'da 6.375 büyükbaş.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. lçede 14. Toplam tarım alanı 63. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir. Akdeniz ikliminden. lçe. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır.700 hektardır. kuzey doğusunda Şuhut. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. sebzelerin. süt. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar. lçede tahıllardan arpa. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. 8 ortaöğretim okulu vardır. Anhoros. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir.155 arı kovanı bulunmaktadır. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. peynir. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. lçenin Dombay. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. büyükbaş.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. 21 Sağlık Evi.000 kanatlı hayvan. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum. buğday. 250 yurttaşımız yaralanmıştır. Midas. Söz konusu hayvanlardan.464 hektar Hayvancılık olarak. yoğurt. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken. elma. kuru soğan. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. 3. 89. nohut'un. Asmalı yol. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. 112. küçükbaş. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde. Bu nüfusun 37. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir. 26 . kuzeybatıda Denizli. et. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18. kuzeyde Sandıklı. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. mısır. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır.340 küçükbaş.608'dir. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. armut. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. vişne. Bu okullarda toplam 8. şeker pancarı. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. 11 Sağlık Ocağı. Karakuyu adıyla bir gölü. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. haşhaş ve yem bitkilerinin. tarım. 1908 yılında ilçe olmuştur. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. Geleine. lçede 46 ilköğretim okulu. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. patates vd. çine tanrıların.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. güneydoğuda Isparta.

lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. Stadyumu. haşhaş ve yonca. domates. oya. lçede. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. 2 adet un fabrikası. Adını.620 öğrenciye. Romalılar. Emirdağ ilçemiz. dantel. Bölge.lçede ormanlık alan sahası 186. kavun ve karpuz meyvelerden. kiraz. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. lçede yetişen ürünler şunlardır. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. Ege bölgesinde yer alır. 1437 yılına kadar gitmektedir. lçenin yüzölçümü 2. Ekilebilir arazinin 8.4'ü (31. elma. lçede 52 adet ilköğretim. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. Kara döşeme. Helenler. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. Bu alan.500 hektar) ekilebilir arazi.984 hektar) ormanlık ve fundalık. 1 Verem Savaş Dispanseri. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. fasulye. Kuzeyde Eskişehir. Eskişehir'de 99. Karakuyu kuş cenneti. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. Sebzelerden. Emirdağ yöresinde yerleşim M. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. Daha çok koyun yetiştirilir. Toplam 7. Lidyalılar. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. çalışmaları yürütülmektedir.409'u sulanmaktadır. Yoğun olarak kilim. 15 Sağlık Evi. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. Bindallı. vişne. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. Kösköslü. Hititler.138 hektardır. 620) Amorium doğumludur. 2 adet teneke kutu. doğuda Konya ile komşudur. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. Asıklı. armut.8'i (16. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. Norgaz orman piknik alanı. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. 27 . lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. 2 adet yem fabrikası. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. Arazinin %62'si (130. Okulda.000 Emirdağlı yaşamaktadır. %14. Suçıkanı. voleybol branşları bulunmaktadır. buğday. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. şeker pancarı. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir. nohut. lçede spora büyük önem verilmektedir. erik.089 hektar) çayır ve mera ve %7.000. ıspanak. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır. Ünlü fabl ustası Ezop (M. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. Persler. Aynalı. Agorası (Pazar yeri). kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Bunun 20. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Dinar-Denizli karayolu üzerinde. Pınarbaşı. Aurra (Hisarköy). Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte. kral yolu üzerindedir. salatalık. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir.162'dir. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. 1 adet kot dikim atölyesi vardır. 201. basketbol.Ö. kayısı. ve birçok semt sahaları vardır.Amorium. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. Bizanslılar. yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. Hayvancılık oldukça önemlidir. Sentetik dokuma fabrikası. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır.347 hektar) tarım dışı arazidir. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. Yedikapı (Başkonak köyü).Tiyatrosu. biber. %15.6'sı(31.2 adet çuval. Arazi yapısı tarıma elverişlidir. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır.km'sinde 9 km içeridedir.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir. 10 Sağlık Ocağı. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir. badem.Ö. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı).000 ve diğer şehirlerde 30. Arpa. Artemis Anaitis Tapınağı. Çamçalı kilimleri. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. yeşil mercimek. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. adına bronz sikke bastırılmıştır. ay çiçeği.

Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. lçede genellikle karasal iklim görülür. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. haşhaş. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. Evciler.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçe. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. 1 semt sahası bulunmaktadır. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Bütün boş alanlar ekilidir. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. Gölcük. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. 1991 yılnda ilçe olmuştur. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. lçe. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Frigler. kasabalarda Belçika. Yörede Lidyalılar. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. Evciler ilçesinin. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. sviçre. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Ovanın batısında Maymun Dağı. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). Çiçekli yaylaları. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. lçe ve ilçeye bağlı köy.486'dır. doğudan Dinar(26 km). Nadas sistemi uygulanır. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. Balcam mağarası. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. Hititler. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. tavukçuluk. Bunun 5. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. Fransa ve Avusturya gb. Terra. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. Koruların dışında orman yoktur. Bir başka deyişle. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. hem de demiryolu ile yapılmaktadır. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. lçemizde. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. lçede 5 ilköğretim okulu. Almanya. lçeye ulaşım hem karayolu. mezar. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. Persler. Bizanslılar. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. susam. Sandıklı'ya 38 km. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir. arpa. Hititler. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır.Emirbaba. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır. Helenler. lçe ekonomisi tarım. 1990 yılında ilçe olmuştur. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Romalılar. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. Codta ve lâhit gibidir.

8 Bağlık . kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir. 1 kapalı spor salonu vardır.%1. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34.1959 yılında ilçe olmuştur. Genellikle kışları soğuk. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçenin doğusunda Çal. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. geçer. mezar odaları.5 Bölgedeki akarsular. lçe. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. lçede 2 Sağlık Ocağı. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. Rakımı 1093 metredir.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. Sulu Tarım Arazisi: 1. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. kışları soğuk ve yağışlıdır.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. Aslantaş. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. Ayazin. lçenin köklü bir mazisi vardır. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. batısında Denizli. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera.940 Ha -%17.751'dir.Bunun 5. Hocalar ilçesi. lçede 16 ilköğretim okulu. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir. Roma ve Bizanslıların. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. 29 . Bunun 2. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır.Meşe.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar.Bahçelik: 165 Ha . Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. çam. batısında Burgaz. Yüzölçümü 888 km2'dir.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. Tarım ürünü olarak genellikle arpa. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir.'dir. Hayvancılık yapan aileler koyun. kuzeybatısında Uşak ili. Doğudan scehisar.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir.224'dir. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. hsaniye. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. klim bakımından yazları kurak ve sıcak. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır. Bölge Pers. Helen.835 Ha -%80. yazın yaylaya çıkarlar. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. Roma-Bizans kaya yerleşimleri. buğday ve haşhaş yetiştirilir. Frig Kaya Anıtları. güneyinde Sandıklı.

Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. 30 . Karayatak. Asar Dağı (1400 m). 4 Sağlık Ocağı. Madentepe (1894 m). ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. palamut ve karaağaçtır.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. Toplam: 4. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. Şu halde Kara. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür.MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. Ak ve Sarı isimleri renk değil. Kızıl. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. meşe. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Elmadağı (1516m).362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. 29 °c. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. 2 ortaöğretim bulunmaktadır. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Şapane Tepesi (1785 m). lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. besicilik. Karasar. Karacalar. Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. lçenin adı. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Yazları sıcak ve kurak. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. Karasandıklı. 1987 yılında ilçe olmuştur. Coğrafî konumu itibariyle ilçe. Köroğlu Dağı (1526m). klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Karaca. hayvancılık. Aileler. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. Karayokuş. merkezde SARIHAN( lhan). lçemizde 19 ilköğretim. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. Karakuyu. Gök. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. Kuzeyde KARAHAN. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. ardıç. Karakışla. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu.209'dir. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. Selçuklu hükümdarı I. güneyde AKHAN. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). tarım. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. Tarım ilçemizin 14. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. Karadilli. batıdan Afyon merkez. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. batıda KIZILHAN.lçe ekonomisi. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. Bunun 11. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. Karacaören (Belkaramık). Karakol Tepesi (1721 m)." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. Başlıca orman ağaçları karaçam. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. Karahalilli. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. Karataş.

b)Karo. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. elma ve kayısı yetiştirilmektedir. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. Mermer. haşhaş. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. tavuk. 1990 yılında ilçe olmuştur. Gresunlular Şehitliği. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. Menevşeli Kayalar.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. kaplan postu ve menekşedir.Seydiler Kalesi.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. ayçiçeği. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. Deniz seviyesinden 1. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Halk. boya ve kimya sanayiinde. peribacaları. keçi. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. kuzeyinde Sandıklı. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. Afyonkarahisar şekeri. 14. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kızıl Kayalar. Seydiler Gölü çevresi. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi.600 Orman ve Fundalık6. il merkezine 87 km uzaklıktadır. Ornaş Kayalıkları. Selimiye Kayalıkları. Kızılören. Daha çok buğday. Afyonkarahisar gülü. Kırkinler. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. vişne. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır. Selimiye. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. güneyinde Dinar. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. batısında Akdağ.111 metre yüksekliktedir. Frig.820 Çayır ve Mera5. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. sığır. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. kirli sarı. Bacak Kale. Bu rivayetlere göre ilçemiz. sıva. Daha çok koyun. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. arpa. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır. Frig ve Türk. 31 . Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. Dökümeon Kale surları. Çatal Kayalar. Alanyurt. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. Hitit. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı.

Bu şehir. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. halk oyunları. lköğretim okullarında 6860. lçe sınırları içerisinde.S. yine bu dönemde. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. ufaklı beylikler kurulmuştur. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. lçe.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur. Çoklukla buğday ve arpa. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır.126'dır. doğusunda Kumalar dağ silsilesi. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Hititlerin M. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır. 32 . Mesut. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. güneyinde Akdağ. 5 Özel Yurt Pansiyon. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. 1 Özel Dersane. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir.Ö. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. Bakır çağını yansıtmaktadır. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. Kusura şehri. 1 Halk Eğitim Merkezi. Sandıklı M. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır.Ö. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. lçemizin merkez ve köylerinde. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları.km²'dir. Menteş (Stektoriom). Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Dolatan. Bunun 43. Sanduk Beyler bulunuyordu.761 öğrenci öğrenim görmektedir. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). Karasandıklı (Bruzeus). Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar.982'dir. Ulu Camî. Emir Alpyoluk Afşin. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. lçe. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. Ayrıca. arıcılık. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir. tarih itibariyle M. haşhaş ekimi yapılmaktadır. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. Frigyalılar döneminde kurulduğu. kışları soğuk ve kar yağışlı. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. Bunun 2. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir.

589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5. fiğ.2000 tarih ve MPG. Şeker Bank. çevre özelliğini bozmayan. Daha çok buğday. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir.303.C. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.1. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. haşhaş. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. Türk Ticaret Bankası. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri. 1.601 hektarHalkça: 4.450 kanatlı kümes hayvanı 147. T.820'dir. Örnek niTlfik taşımaktadır. hektar Nadas Arazisi: 2. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir. arpa. Ziraat Odası gazetesi.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. nohut.420 küçükbaş 56. patates ve vişne yetiştirilmektedir.MP.23. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Toplam büyükbaş 24. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Sandıklı Yıldızı. 6 ambulans. 4 adet yem. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır.06. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir. 33 . Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. Bunlar. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.Ziraat Bankası.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8. Halk Bankası. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel. lçe merkezinde 3 adet un. lçede 1 kütüphane bulunmakta.297 hektarDevletçe : 4. Dağ köylerinde hayvancılık. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. lçede 7 banka şubesi vardır. lçede 4 futbol takımı. ş Bankası ve Akbank'tır. Hüdai Kaplıcaları.650 adet arı kovanı vardır. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. şekerpancarı. 1 adet ısıcam. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29.

Bu okullarda okuyan 7.299 öğrenciye. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. kalanı ise. Bizanslılar. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. ayçiçeğidir. oto motor tamiri. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra. Taşoluk. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. el sanatları. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır.168'i ilçe merkezinde. % 21'i dik. radyo-TV tamiri. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. Fatih Sultan Mehmet. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. çiçekçilik. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. yazları kurak ve sıcak geçmektedir. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. Akören-Gecek Gediği. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. 57. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. XII. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. Zaman içerisinde Hititler.zmir karayolu üzerinde.01. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir.Ö. 1953 yılında ilçe olmuştur. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. Türkiye ortalamasının üzerindedir. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. lçe. Orman varlığı açısından. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. Yüzölçümünün 72. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. Sulama. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır. 01. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. Arazinin % 31'i orta meyilli. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. lçede 40 ilköğretim okulu. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. Sinanpaşa. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. mobilya. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. imaret. lçemizin M. M. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. Çathöyük halkı. Romalılar. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. klim karakteri kara step özelliği arz eder. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. patates. Bunun 14. okul ve hamam yaptırmıştır. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çathöyük köyü. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. Osmanlı döneminde. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. arpa. ilçe. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. % 3'ü sarptır. giyim. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır. II. Merkez Çiğiltepe. pancar. 13 Sağlık Ocağı.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. bilgisayar operatörlüğü.104'dür. oto elektrik. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. doğrama. Kışları soğuk ve kar yağışlı.Ö. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. Bunun 6. 64. 34 . Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. buğday.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş.

tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. kıl keçisi. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. lçede. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Denizden yüksekliği 1020 metredir.477 hektardır. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur. tarım dışı arazi 7.260. Başkomutan Millîparkı. vişne. 7 Sağlık Ocağı.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. Ayrıca Dort deresi. 35 .156. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı.817 hektardır. lçede 12 ilköğretim okulu. Toplam 2. Bunun 7. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. fasülye. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. Karaadilli. Sultandağı merkez. Kırka Göleti. 15. sığır. arpa. Çayır ve mera alanı 14. Çiğdem düzü. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. Taşköprü. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. Buzluk Mağarası. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır.630. meyvelikler 33. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Otuziki nler. Dumra. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Lâleli Çeşmesi. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. ngiltere. nadasa bırakılan 12. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır.967. Büyük Taarruz Şehitliği.207'sı ilçe merkezinde. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. Asmalı gibi mesire yerleri. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. haşhaş. Kuzeyinde Bolvadin. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. mercimek. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir. Hayvancılık olarak koyun. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. yazları ise sıcak ve kurak geçer. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. Fransa. 1958 yılında ilçe olmuştur. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır.625'dir.Napolyon kirazı. Çoban Su Uçtuğu. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. Ekilebilir arazi 18. Kiraz. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68.Ö. Yıldırım Kemal Şehitliği. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise. Esas yeri. Hollanda. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday.579 hektardır.

Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. makrome kurslarıdır. makine. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. erik. batısında Dinar. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. başta stanbul olmak üzere. ayçiçeği. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. Bininler. daktilo. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). Güneyde bulunan Başmakçı. Bunun 13. 7 adet spor kulübü vardır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. Truva Savaşları sonunda Trakyalı. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. futbolun yanı sıra voleybol. lçemizde genellikle buğday. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. Bu okullarda Toplam 6. A.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. 49. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur. aile meyveciliği şeklindedir. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü). Bugünkü Şuhut. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. Bundan başka kiraz. Akdeniz. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. giyim. Sandıklı. nohut. elma. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. Ankara. lçede 45 adet ilköğretim. firikofirik vasıtalarla. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. ç Anadolu) yayılan bir ldir. patates. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M.862'si ilçe merkezinde. Dazkırı. nakış. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. Yüzölçümü ise 983 km²'dir.Ö. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş.3.M.Ö.137'dir. Bu kurslar genellikle halıcılık. 1180'de kurulmuştur. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. Ayrıca. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar.Ö. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. lçemizde hayvancılık.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. bilgisayar. şeker pancarı. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. bölgelerin birbirine 36 . Sebzecilik. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda). 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçede et kombinaları vardır. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. Şuhut Hisar Belediye Spor. Bu kombinalarda hazırlanan etler. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür. Sincanlı ilçeleri. doğusunda Çay. arpa. yolların kesiştiği. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır.

) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. Ovalar tamamen açıktır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m.7 180 -4. Denizden yüksekliği l. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır.034 m. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır.bağlandığı bir merkez konumundadır. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır.1 64.5’nı dağlar. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. güneybatıda Denizli. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. Topraklarının % 14. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442.9’ unu ovalar oluşturur. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Afyonkarahisar Doğuda Konya. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.0 139 12 94 53 37 . Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. l Merkezi içinde. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. l merkezi. Ova.). Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Afyonkarahisar li arazisinin % 47. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.6 24. batıda Uşak. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. % 32. kuzeybatıda Kütahya. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi.)’dir. olup. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen.). Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir.6’ sını plâtolar ve %19. Km. güneyde Burdur. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Burgaz Dağı (1754 m. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir.200 m. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. l toprakları.).6’sı ormanlıktır. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir. Bu ova. Sandıklı yöresi.) ve Beydağ (1750 m. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11.

Çeşitli domsal yapılar gözlenir.6 Kası 8. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır.7 Ağu 21. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur. 19. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır. 38 . scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır.4 Mar 3. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır. Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir. Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır.5 Tem. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur.9 Nisa 12. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir.6 Ara 2. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer .7 Ha.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur.0 Mayı 14. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . Akşehir . Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. eğimleri yataya yakındır. Tektonik kökenli Şuhut Ovası.Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir . Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş. Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut .3 Ekim 11.4.4.9 Eylül 18.5 Yıllık 11. batısında ise Sincanlı.1 A. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir. scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. 24. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme .0 Şub -0.

1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.2 7.2000 34.8 32.1999 17.02.2 79.1 897.1998 27.2 14.1 77.8 6.0 53.11.1 900.3 896.4 16.R ÜZ.5 24.01.2 22.8 37 34 30.1999 29.2 58.2 24.1994 22.KAR KAL.3 896.2 34.4 50.8 899. SICAK.1990 27.01. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.8 51.4 24.2 19.5 22.7 22.9 61.0 72.10.6 1.3 139.3 13.8 21 24.2 901. (CM) 39 .12.2000 27.1994 07.4 897.3 15.1999 24.03.09.1990 27.2000 19.07.3 17 17.1996 25.08.1 22.1 42.6 129.08.1997 10.1993 05.9 50.05.04.4 02.1992 01.03.8 55.0 897.5 8.8 12.11.1995 26.4 -7.4 103.11.9 62.03.10.12/ M MAX.1990 01.2 29. YAĞIŞ (MM) MAX.8 3.1992 24.04.2 23. SICAK M N.12.1991 27.2000 23.1 47 15.1995 06.8 -0.05.1 56.02.06.2000 15.7 15.05.1991 23.1995 24.4 24.1990 20.6 1.1996 29.9 6.2 18.8 72.02.2 30.5 899.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.9 22.1992 27.12.4 86.06. SICAK TAR H M N.3 12.07.7 897.3 18 17.10.1991 11.1995 25.07.09.2 16.6 22.2 -4 13.1995 15.9 39.6 76.6 24. RÜZ.1 73.4 -9.2 110.1995 28.1993 28.09.5 3.04.2 32 34.8 20.5 72.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.9 66.06.1 22.2000 08.01.6 39.2 32. (TAR H) MAKS.08.1997 04.2 4.6 -0. TAR H.3 898.1995 -19 19.

2-Akdağ: 2449 m. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. yüksekliği olan bu dağlar. yüksekliktedir. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. Küçük Sincanlı Ovası. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. Ortalama yükseltisi 1190 m.) güneyindeAhır dağları. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir. 10. yüksekliktedir. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. batısında Murat dağları (2312 m. 8-Bozdağ: 1250 m. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir.) bulunmaktadır. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. 3-Dombay Ovası: Akdağ. yüksekliği olan bu dağımız. den aşağı düşmektedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. yüksekliğindeki bu dağ. Çevresi ormanlıktır. Şamdağ 1500 m.) ve Kayrak 40 . Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. yüksekliktedir.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. yüksekliktedir. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. güneyi ise Kocakal (1675 m. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir. Ova. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. 3-Burgazdağı: 1754 m. 9-Söğüt Dağları: 1919 m.. küçük bir çöküntü ovasıdır..) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. 7-Maymun Dağları: 1622 m. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Bu ova.Sultandağları: 2519 m. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. Emirdağları 2066 m. 6. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır.

T. uzunluğundadır. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. Kilimatan ve Ahır Yaylaları. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Kabaklı. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Emirbaba Yaylaları. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır.500 m. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Gedikyayla. yükseklikte. Kadılar Yaylası.. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. Çiçekli. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla). Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Buzluk Mağarası : 2. Kızdoğdu. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. buz üretir. YAYLALAR vardır. Yassıyurt.) çevrilidir. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m.A. Hocalar: Burgaz.dağı ile çevrilidir. Horu Yaylası. Gözeli. Doğu-batı yönünde uzun. Döneryayla. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Emirdağ: Yellibel. Darısekisi. Horu Yaylası. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. 1700 m. “aleyçık. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Kütüklü.yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Kocayayla’dan 6 km. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Karahal. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. Merkez: Kalecik. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Gölcük. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. 41 . Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. kuzey-güney yönünde dardır.

limizin daha birçok yerinde. Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir. Hekimler. vadinin diğer yamacına tırmanarak. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. girişten itibaren 25 m.tılı olarak açıklanıyor. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. bir bölümü Ege’ye. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. Askerin emrine develer. Düşey doğrultuda gelişen mağara. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz. M. uzaklıkta. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. Öteki bölümde ise. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. 6. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. Buzluk Mağarası. 5. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir.laşıyor. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. çok büyük olduğu sanılmaktadır. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. katırlar verilir ve asker yola çıkar. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 . Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. 4. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. tatlı su kaynağı da vardır. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır.T. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı.A.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Buzluk Mağarası’nın girişi. Dinar’da bulunan mağaraya.

98 m. Gölün derinliği bugün 1. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. 43 .98 m. Afyonkarahisar şehrinin atıkları.dir.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Ayrıca limizin Kocaçay.6. sazdelicesi. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış.647 m. Diğer bir tehdit unsuru da. 14. angıt.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. Bölge Müdürlüğü. çevre arazileri sulu tarıma açmak. daha sonraki zaman. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır.70 m. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. O kış çok sayıda dikkuyruk. Dinar yol kavşağından 10 km.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. Hamamçayı gibi akarsuları vardır. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl. bülbül. Kumalar eteğinden doğar. DS XVIII. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. ye kadar düşmüştür.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. Bu projenin gereği olarak.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. Eber Gölü. Su tutulması ile birlikte. sonra yolun hemen sağındadır.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. denizden yüksekliği ise 966. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. Seyitsuyu. Karakuyu Gölü. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. söğüt. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. Sahanın bu özelliği. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. Eber Gölü. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği. Derinliği 3. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. uzunbacak. sakarmeke. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup.. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır.larda yalıçapkını. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü.

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

arasındadır. keklik. Göl.. Köroğlu Beli.000. faydalı su hacmi ise 32.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır.5 m.Pınarlı Göleti 8. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları.7 km2.dir. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı. kayalık ve ormanlık bölgelerde. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. kır güvercini. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. yaban ördeği. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. Emirdağ.Yeşilçat Göleti.000. Rezerv hacmi 80. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km.000 m3 . Yüzölçümü 40 km2.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 10. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41.den fazladır.001 m. yaban ördeği. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır.000.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü.19 m. tavşan ve tilki avı.4 km2. 3. ve denizden yüksekliği de 1. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304..Bayat Göleti. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir.000.Serban Barajı.000. denizden yüksekliği 956. faydalı su hacmi ise 72.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 . sminden de anlaşılacağı gibi. Derinliği 4.Erkmen Göleti. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. 750-800 m2. Sultandağları. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir. domuz. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır. dir. 2. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.lik genel yüzölçümünden 211. en derin noktası 3m. Rezerv 40. karabatak. ile 210 cm.000.dir. çulluk.000 m3’dür. Bataklıkta.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı. 9. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. keklik. Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup.6. yaban kazı. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında.Kayabelen Göleti 11. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir. uzaklıktadır. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. 4.5 km2’dir. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. Karamık Gölü. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır.Tınaztepe Göleti 5. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. merkeze 28 km.-m3 .Kırka Göleti. Derinliği ise 150 cm.m3 dür. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1. Eynihan dağları. Bunun 20 km2. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1. Denizden yüksekliği 842 m.

Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. batısını. BAŞA DÖN A. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur.8 derecedir (29. en soğuk ay ortalaması 0. l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. Ayrıca. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir.07. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır.27.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. metakumtaşı.1 derece. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır.12. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir.3 derecedir. 1988) çalışmasından alınmıştır. en yüksek sıcaklık ise 39. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. En sıcak ay ortalaması 22.2 derece (30. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur.1948). Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. kuzeybatısını. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır. STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. mermer ve kalkşistler yer alır.1. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık . boz. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir.5. Miyosen karasal flüvyal. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup .5.2000). yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden.dir. kuzeyini. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. yeşil renkli. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. (1987. Afyonkarahisarın merkezi. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir.

boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. Birimin kalınlığı değişkendir. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. şisti metavolkanitler. a2. Sert. gri. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Paşadağında şistlerle geçişlidir. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. Fosil içermeyen bu birim. Matriksi kum. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. 150-300 m arasında değişir. 47 .temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. Sarımsı kahverengimsi. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. gri. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. Metamorfizma sonucu matriks biotit. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. sarımsı. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. kalın-çok kalın tabakalanmalı. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. kahverengimsi. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı.5 km genişliğinde bir alan kaplar. çok kalın tabakalanmalı kuvars. mikrokristalen kuvars taneleri. Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. alacalı. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. Paşadağında ise kireçtaşları. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. krem renkli. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. Üst dokanağı. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. sert. beyaz benekli şisti yapılıdır. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. bununla yanal ve düşey geçişli. Topografyada tepeler oluşturur. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Boz renkli. Afyonkarahisar’ın KB. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. okside. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. bej. beyaz feldispat benekli. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. Kahve-boz renkli. ri çakıl. dayanımlı ve eklemlidir. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. Bu birimin. büyük mercekler oluşturur. düzgün katmanlı. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. kalın. Beyaz. Afyonkarahisar K25 al. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. 1. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. nceleme alanında. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. muskovit. şist. serisit-kuvars şist. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. Boz-kahve renkli. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. kalın tabakalı. Fosil kapsamayan birim. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. Kalınlığı değişken olup. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. büyük bloklar verebilen. kuvars-şist. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. kil ve şilttir. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. şist.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

ince-orta-kalın katmanlı. Orta-kalın. orta ve kalın katmanlıdır. Metin ve diğ. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. kahve. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. konglomera. ince-orta-kahn katmanlı. orta ve kalın tabakalanmah. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. yeşil renkli. kahve. pis kokuludur. Yer yer kireçtaşı mercekleri. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. kumtaşı. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. Yer yer laminalamma sunar. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. siyah renkli. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. kirli beyaz renkli. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Sarımsı. Beyaz ve gri renkli. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. açık kahve renkli. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu kırıntılı tabakalar arasında. Boz. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. Koraşi formasyonu. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. kalın. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. düzgün katmanlı. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. Nusratlı. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. metadiyabaz blokları içeren birim. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. Bademli köyü batısında. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. Taşlıdere. Karaçlatepe formasyonu içinde. kireçtaşı çakıllı. kumtaşı. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. breşoit 49 . yeşil renkli. Eklem takımları oldukça belirgindir. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. metadiyabaz blokları içermektedir. metakonglomera. koyu gri. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. kalm-orta. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. sarı. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. kirli sarı. konglomera. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. mercek şeklinde gözlenir. kirli sarı renkli. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup.

Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. kirli beyaz renkli. ince-orta tabakalanmalı. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. Karakaya Tepe. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır.görünüşlüdür. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Bostanlıtepe’de. nce kesitinde. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. Yolluburundere. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. oygu-dolgu ve kanal yapılan. Karasal ortamda yelpaze. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Çalköy’ün KB’sında. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Koyu sarı. giriktir. kuruma çatlakları. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre.yeşil sarı renkli. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. çapraz tabakalanma. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. turuncu renkli. yaklaşık 10-100 m dir. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. Birim çok kırıktı. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. Üste doğru siyah ve gri renkli. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. laminalı. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. Aytepe. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. Gri-kahve renkli. iri ve ince taneli karbonat ile. Boz-kahve-mor. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. turuncu renkli. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. sert. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. Tavşantepe. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. kuruma çatlakları. ince-orta-kalın tabakalı. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. kumtaşı. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Dövengerisi Tepe. oygu-dolgu. akıntı izleri gibi 50 . taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. 1987). çapraz katmanlanma. Kapaklı Tepe’de. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Bunlar. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. erimeli ve kalsit damarlıdır. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Birim. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. Kocakırtepe. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. turuncu renkli. orta-kalın tabakalanmalı. kalın tabakalanmalı konglomera. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. genellikle yuvarlaktır. kanal yapıları. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. okside. kalın ve kötü katmanlanmalı. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup. Fosil tespit edemediğimiz birim. Elvanpaşa Köyü’nde . kirli sarı. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Tersiyer nceleme Alanında. ince-orta tabakalanmalı konglomera. ince-orta-kalın. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim.kumtaşı. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır.

Birim akarsu. orta tabakalanmalı. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. aglomera. kireçtaşlarının altında yer alır. sarımsı ve açık gri renkli. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). Genellikle gevşek tutturulmuş olup. Birim fosilli düzeyler içerir. altta beyaz ve kirli beyaz. Dayanımlı olmayan birim. Bu birimin yaşı. nceleme alanında Erdemir köyünde. tüf. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. kumtaşı. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. 25-350 m arasındadır. Beyaz-krem renkli. okside. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. alüvyon yelpazeleri. tüf. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. kolay ayrışır. mikritik. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. kırılgan. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. üstten. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. Ozburun köyü doğusunda. orta-ince tabakalı miltaşı. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. üstte. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. Soğukkuyu köyü dolayında. b3. yumuşak. kumtaşı. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. taşkın ovalan. orta tabakalanmalı. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. Cebeciler Formasyonu. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . sert. kum-mil destekli. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. taşkın ovaları. karasal konglomeralardır. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. Birim. Birimin kalınlığı. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. Kocaardıç Tepe’nin batısında. orta-kalın-çok kalın tabakalı. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. Birim. Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. Dişli köyü batısında. ise beyaz renkli.Gökağıl Tepe eteklerinde. orta katmanlanmalı konglomera. lbudakdağı eteklerinde. Tavşan Tepe dolaylarında. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. (1987) den alınmıştır. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. d2 . kalın ve kötü katmanlanmalı. mikritik. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı. sarımsı gri renkli. tüf. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). kalın katmanlanmalı. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. sert. gri renkli. kırılgan. Kapalı havzada. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar.a1. Örgülü ırmak yatakları. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. birimin adı Metin ve diğ. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. Karacalar Köyü dolaylarında. ince billurlu. Sarı ve boz renkli. Tez köyünü kuzeyinde. 25-100 m arasında değişir. Orta-Üst Miyosen’dir. Birimin yaşı. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. altta konglomera. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. yumuşak ve kolay dağılır. gölsel ortamda çökelmiştir. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. Taşağıl köyünün güneyinde. tüfit. Tabakalar eğim kazanmıştır. Yağıdere’de. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir.

Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. plajiyoklasoligokias. 1987). Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. tüflerin içinde incelenmiştir. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda.2. En fazla kalınlık 50 m dir. trakibazalt. çok kalın katmanlanma sunarlar. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. Çaykışla köyü. Yanal olarak değişkendir. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. krem renkli olup. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. Şeydiler tüfü. belirsiz tabakalı. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi.Kirli sarı-kahve renkli. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. andezitler. aglomeralar. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. Pınarayağı Tepe dolaylarında. ncelenen alanda. havza içinde. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. ojitandezit. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. trakitler. c3. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. gevşek tutturulmuş. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Afyonkarahisar K25 b2.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. c2. Geniş yayılımı olan bu birim. çakıl . A. traki-andezit. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. genellikle süt beyazı. ovalarda biriken kum. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. piroksenli andezit. birbirleriyle geçişli olan andezit. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. altta tüfler. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. Şeydiler köyü. el. ve andezit olarak adlandırılmıştır. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. breşik görünüşlü oluşuklardır. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. yükseklikleri oluştururlar. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. trakit. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. Bunun dışında. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. Karapınar köyü yöresinde. alkalitrakit. di. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al.5. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. ojit andezit. sellenmelerin ürünüdür. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . latit andezit. di. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. çok kalın tabakalanmalar gösterir. tek bileşenli olmayıp. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. d2. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir.

yayılımlıdır. Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .

Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. bazaltik hornblend (Lambrobolit). Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. mor görünümlü olup. Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. biotit. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. kırmızımsı. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. plajioklas (Labrador) içermekte. koyu kahve renkli.B şeklinde bir yay oluştururlar. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. muhtemelen ojit. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). fenokrista! olarak piroksen. Tipik özelliği. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. K10°-80°B arasında incelenmiştir. alkali feldispat (sanidin). traki-andezit. 54 .2. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. biotit içerir. Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. Miyosen kayaları. Trakit. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir.K-G. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. akıntı yapılı. Bu doğrultular K10°-80°D . Çay. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır. Afyonkarahisar K25 d1. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. Karapınar köyü dolaylarında. Bazik kayaçiarın.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Bademli ve Doburga dolaylarında. A. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Afyonkarahisar K25b2 . Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. sert dayanımlıdır. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur.5. Genel olarak kahve mor renkli. siyahımsı. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. Sultan dağlarının K. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. onları kontrol eder mahiyettedir. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. Bölgedeki kayaçlar. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. KB tarafı yükselmiş. 5-6 km uzunluğundadır. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. 56 . Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Örneğin. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Afyonkarahisar K24 b4. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Doğu bloğu yükselmiş. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . itki fayları oluşturmuştur. batı bloğu düşmüştür. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

güneydoğu bloğu düşmüştür.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. kuzeybatı bloğu yükselmiştir. En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir.

doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur. BAŞA DÖN 60 .Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında. 1. 1. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. Yeraltısu seviyesi derindedir. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. derece deprem bölgesindedir. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. derinliktedir. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. derinliktedir. 1.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur. derece deprem bölgesindedir. 2. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur.5-3 m.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. Civarda Jura-Kretase. Yeraltısu seviyesi 1. Dere ve göl çökelleri bu alandadır. çakıltaşı.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. Yüzeyde kil ve silte. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. derece deprem bölgesindedir. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. derinlikte görülür. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. Sultandağı:Şehir. mesken mahalde 5-10 m. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. derece deprem bölgesindedir. güneydoğusunda 2-3 m. derinliktedir. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m. lçe. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır.1. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. 2. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır.Bölge. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. derinliktedir. derece deprem bölgesindedir. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm. derinliktedir. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. Yeraltısu seviyesi 4-10 m. derinliktedir. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. lçenin batısında Kuvaternere kil.. Sandıklı:Yerleşim alanı. deece deprem bölgesindedir. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. 1. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. derece deprem bölgesindedir.. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Yeraltısu seviyesi 8-10 m.1. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır. kuru.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

B.25 1.65 1. lik iki linyit damarı vardır.34 530.(cal/cm^ 2. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S. lik bir linyit damarı vardır.87 581. ve 1.21 197.53 1.60-1. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.95 300. Guneslenme Sidt.1. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1.1.47 1. DOĞAL KAYNAKLAR B. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.2. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0. Enerji Kaynakları B.19 1.71 375.72 510.dak) Aylik En Yuk. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur.40 576. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm.3.34 1.10 1.30 145.1.53 435.00 m.19 440.1. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir.(cal/cm^ 2. 62 .42 m.56 1.1. 32 Guneslenme Sidt.64 1.97 359.dak) 32 06:22 04:39 175.60 1. 32 Guneslenme Suresi (saat.72 1.71 1.B.60 m.dakika) Gunluk Ort.72 B.43 251.34 1.

Ayrıca damarlardan biri 1 m. Tüfitler arasında 40 cm.1. Derinlik 50-60 m.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. ve derinliği 60 m. kalınlığında bir linyit damarı vardır. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. güneyinde 20-30 cm. 63 . Kapalı işletme olarak işletilmiştir. ekonomik değildir.35 m. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm. kuzeydoğusunda 45 cm. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B.lik horizonda birkaç tane 1 m. lik bir kömür mostrası vardır. Toplam 1. 10 cm. Birkaç galeride 40 cm.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm. Akça'nın yaklaşık 1. kalınlıkta olup. Ekonomik değeri yoktur.lik damarlar vardır.dir. Ekonomik değeri yoktur. ve 25 cm. Sondajla araştırılmalıdır. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. kalınlığında linyite rastlanılmıştır. olup. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm.4.5 km.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder. kalınlığında damarlar vardır. Ekonomik değildir. Kalınlık yer yer 1 m.dir. kalınlığındadır.65 m. 20-30 m.lik damarlar görülür. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir. lik önemsiz bir zuhurdur. Dumlupınar'ın 5. lik bir linyit damarı vardır. üretim yapılmıştır. güneybatısındaki bir derede 80 cm. 4 m. AID 1238 Kcal/kg 8 m. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1.5 km.yi geçmez. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup.dir. Elvanpaşa'nın 2 km. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır. Kazanpınar'ın 7 km. Önceki yıllarda işletilmiştir.

Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 .1. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği). Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.7. B.5 °C 97. yakacak odun üretimi yapılmaktadır.8. Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.B. Florür içeren sodyumlu.1 de yer almaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C. B.1.1. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.5. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.6. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56.

letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K. Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. Hipertermal olan bu sular. Bu sorunlara yönelik tıbbi.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. kimyasal.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES .Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. gerek enerjetik. STANBUL TIP FAKÜLTES .Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması. termomineral suların çevreye. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması. Afyon termomineral sulan kalsiyum. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır.Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. 3. 4. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. 2. gerekse turistik kullanım sonrası.04. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır. klorür. Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 . yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı.17. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır. bikarbonatlı sular sınıfındandır. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir.Gerek balneolojik. (Sayı:227/01 Tarih. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. 1. sodyum.

5. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. IV. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. ve 3. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. 2.. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir. V. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. Ancak. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir. 1. Bu bileşik ise. IV.Diğer yandan. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. 6. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. 3. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler. 66 . elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. Kaplıca tedavisinde.5-8. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir.68’e kadar düşürmektedir. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. sınıf sular için 6. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. bu durumda zararlı oldukları açıktır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1. Sınıf sular için 6-9. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. V. Ayrıca. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. daralma veya tıkanma önlenmektedir. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir.5.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. 2. 7. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir. Diğer yandan. 4.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir.

2O2+HS --. mangan. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0. GEREK BALNEOLOJ K. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. dolayısıyla ekolojik denge bozulur.9-2.Alıcı ortamlara (Akarçay. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES .NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır.Ayrıca. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. yani oksijeni kullanırlar. 202 + NH4*----. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir.Afyon termomineral sularında. 5. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. GEREK ENERJET K . Jeolojik araştırmalarla stratigrafi. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden. Öncelikle önerimiz. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. 3. Fakat demir. Şöyle ki.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. Önerimiz. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir.5 ppm kadardır. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.8 mg/l’dir. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. 1. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. 2. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir.

Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. kincisi. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı. Diğer yandan. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. 37°C de 5 olmalıdır. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. ülkemiz kaplıca geleneğine. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Heybeli. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. 2. Doğal Kaynak. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. 68 . ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. Ömer. Birinci hazne kaya Neojen. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. Bu sağlıksız yaklaşım. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. karbodioksit havaya uçacak. Evet. Geçek. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. Yani.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. Uyuz hamamı. Sonuçta. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. 1. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

Şöyle ki.3. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz.Tic.Emin BÜYÜKERKMEN SS. AŞ M. Tümer San Tic.A.Nursda Koop.Türker Turz Geliş.Başk.Ltd. bilim dışı. Afyon Bld. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.San. Deva Termal Turz Tic. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur.Kop.Ş.A. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de. Hayat Jeotermal Saray Termal San. bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme.Yaşam Kent Koop. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz.Şti.Tic. Çarpık. hangi sürede ve sıklıkta.Bşk. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 . hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır. tehlikeli.Ş. Bolvadın Bl. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir.Bşk. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir. Hangi su sıcaklığında. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır.ğı SS.Üçüncüsü. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır.Ş.ğı Mehmet SUSUZ SS. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir.San.A.lığı Çobanlar Beld.Tic. 4. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel.

Barbaros Ter.Bşk.ğı SANJET A. Güven YALÇINKAYA SS.lmt. Başaranlar Turz.Ş.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd.ğü Sandıklı Bld.Rıza KARGA SS.Cansu Ter. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A.Billur Termal Koop.Koop. l Md. SS. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 . Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS.Şti.Beyza Koop. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS.Yunus Termal Koop. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır.Koop.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Şti.

14685. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N. Tespit.2.KORU 3415.2.0 Ha.5 45490. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407.’ı bozuk koru.0 Ha.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.Karacaören. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5.5 11066.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.BALTALIK 137.5 33910.2. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.1.Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.Ayrıca 2005 72 . 9397.2.5 B.5 490.5 ORMAN ALANI 10003 21347. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.KORU 3951 15735 — — 16145 4600.Sandıklı/ Çakır Mah.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071. Biyolojik Çeşitlilik B.5 7373 169453.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur.5 9694 3314.5 1173 83248.5 14129.5 2741 45 4300 — 6002.5 3083 3594 3269. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.5 256 569.BALTALIK 2499 342.5 2624 842 25754.5 B. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme . bunun 13325.5 22607.’ı produktif koru ( verimli Koru ).5 865 3808.0 Ha.1. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.’ı da bozuk baltalık alandır. Ormanlar: B.5 1242 1052 — B.1. Elvanpaşa.5 — 495 21203 9999.2. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.5 12877 615 27205.5 4028 1316 842 9040 5975.5 3111.0 Ha. Olup.

[1813]).) asabinus asabinus (Gerhard. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. B. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir.str. Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.str. Pinus nigra ( Karaçam ). Tespit.1758).[1851]. Polygonia egea (Cramer. Lasiommata maera orientalis (Heyne. 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer. Mellicta athalia athalia (Rottemburg.2. B.1869).1766).2. Pontia chloridice chloridice (Hübner.[1894]). 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir.1758). Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 . Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Thersamonia (s. Fabaceae (Baklagiller) 40. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. Tomares nesimachus (Oberthür.yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.[1850]). Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Bunlardan 8’i tür. 1758). 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü .[1851]). En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. Pinus brutia ( Kızılçam ). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir.1929. Polyommatus (Aricia (s. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Polyommatus (s. Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ).000 kğ.str. 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Polyommatus (s.2. Hipparchia statilinus (Hufnagel. %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi.[1775]).1771). Lasiommata megera (Linnaeus.4. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede).1775). Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. ihalesi yapılarak alınmıştır. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır.1936).3.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.1851). Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Engilli deresi. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar . (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer.str. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır. Quercus coccifera (Kermes Meşesi).[1852]) ve Spialia (s.1893). Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.[1851]). Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir.5. 2000). 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır. Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.Adıyan suyu. Asteraceae (Papatyagiller) 33. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.)) artaxerxes macedonica (Verity. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.str. B.

Türkiye’nin başka bölgelerinde. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). sultana Forster) sayılabilir. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. hadjina Rühl). Hesperiidae (3). Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Argynnidae (2). Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp.2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. Satyridae (1). Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir.03. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. anatolica Wagner). Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. anatolicus Pagenstecher).bulunamamıştır. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Lycaenidae (8). Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir.

centralanatolica Pfeiffer.2. 75 .1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. Lycaena argus ssp. postranae Pfeiffer. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ.str.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatoliensis (Forster.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. Agrodiaetus damone ssp. proteides (Wagner. ortalama 1. B.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Hesperia proto ssp.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1960) olarak kabul edilmektedir. Tabiat Anıtı. anatoliensis Forster. Agrodiaetus admetus ssp.6.1934 olarak kabul edilmektedir.1956) olarak kabul edilmektedir.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Plebejus sephyrus modica Verity. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Dinar-Karakuyu göleti. (Admetusia)) admetus ssp. anatolicus Lattin. olarak kabul Hesperia persica var. Carcharodus orientalis ssp.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.600 m.1929 bugün Muschampia proteides ssp.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. wagneri (Forster.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.1927 Pyrgus armoricanus ssp. persicus (Reverdin.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str. (Agrodiaetus)) wagneri ssp.500 m. orientalis Reverdin. Tabiat Parkları.Milli Parklar. Callophrys rubi ssp.1936 bugün Plebejus (s.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus. Brenthis daphne anatolica Belter.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. proteides Wagner. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.1956 bugün Polyommatus (s. Tabiat Parkları.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.1960 bugün Polyommatus (s.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929) edilmektedir. yüksekliktedir. sultana Forster.) argus aegidion (Meisner.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. wagneri Forster.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.str.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity. herculeana Pfeiffer. Akdağ’ın zirvesi ise 2.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.

131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır.0 175. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.9’udur.423. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.613. 639.904.227 32. gölcükler. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. Toprak: l toprakların 783. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.892 HA. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir. atlı gezi yolları. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler.mera Orman . (yılkı atları. toplam sulanabilir arazinin (540. bisiklet parkurları.3.lık % 55’i kültüre elverişsiz.518.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.0 Devlet Su şlerince. yaban hayatı izleme noktaları. (Ha) lama Oranı % 178. SULANAB L R 540. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. geyik.0 209.000 Ha.388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik.600 m.140. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.0 1.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639.0 463. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Sula. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.892 ha) % 32. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.869 ha. kurt v.869 %55 Çayır . uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.s. su kaynakları.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km.131 ha. çayırlar.066 Toplam Su sulanan arazi mik. (Ha) 33.227 ha). (Ha) 35.9 2004 YILI SONU 76 . Arazi mik. Tahmini 20 km. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.000.0 338. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA. (Ha) 109.423. tilki. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178.825.773 Çiftçi imk. B. Anadolu’nun çıplak dağları. Doğa sevenlere.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. domuz.

yağmur. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. sondaj. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar.4. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. Yeraltında depolanan sular. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. galeri vb. yüzeysel akışa geçerek. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu.55 km2 2. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları. kar. Bu dolaşım sonucunda. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.4. Ülkemiz. bir bölümü de bitkiler karalar. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. 77 . Su Kaynakları: BAŞA DÖN B.1.4. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir. gerekse memba.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır.) yeryüzüne çıkartılır. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. dolu. dereleri. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. Yeraltı Su Kaynakları: Su. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir.B.2. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. akarsular.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50.54 hm3 B. kütlelerin yapısına.

bazen birkaç metre. B. bazen dakika. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra. yeraltına süzülerek orada depolanan.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.4.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13.3. 3.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 2. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır. 4-Kumalar çayı.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 .Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3. bazen yüzyıllar mertebebesinde.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. Özetle.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. Akarsular: 1.

) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45. 9.84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Yıllık ortalama akım: 8.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1. 6.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29. 8.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor. 5.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.02 hm3 79 .Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58. 7.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.

) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66. 14.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Yıllık ortalama debi: 0.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2. 13.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.116 m3/s 80 .90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor. 12.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 11.

02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.KARAMIK GÖLÜ: 81 .42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar .) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372. B.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954. Engilli deresi.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.4.Adıyan suyu.

Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.75 km2 1.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842.Maksimum işletme kotu: 1001. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.7 km2 39.0 hm3 22. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar.4 km2 68.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.00 km2 16. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.40 hm3 82 .0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842.

50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1.802 km2 1.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar .54 km2 4. 4 metredir.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.082 m3/s 83 . Karakuyu depolamasının ortalama derinliği. Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar.595 km2 38.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.03 km2 60.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır. BARAJLAR A.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

078 km2 0.PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.Amacı: Sulama 3.69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.194km2 1.043 km2 0.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.178 km2 1.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır.1. kalınlığı vardır.B. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H. Analiz sonucu yoktur. Ytong malzemesi için olumludur. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır. Bazı mostralar iyidir.5. 500 t kadar çıkarılmıştır.5. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır.+Muh. 400 m. Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. 93 . Mineral Kaynaklar: B.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır.

5.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . 5-6 m. şcehisar mermerleri.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır. 5-7 m. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür.2. kristalize şistler arasındadır. ye varan bir kalınlık arzeder. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. kalınlığa sahiptir. Paleozoyik yaşlı mika.

Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri.5.3.03 SiO2: % 1. lik mercek şeklindedir.1. Cevher mineralleri malakit. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan. üst tarafı vadlanmıştır. 1. mangan ve boksit eşlik eder. Metamorfikler içinde olup. kuprit ve azurittir. 3-5 cm. malakit ve azuritten ibarettir. Enerji Madenleri: Bu konuya B. psilomelandır.lik zonlarda toplanmıştır. hematit ve limonitten oluşmaktadır. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır. 95 . çoğunlukla limonite dönüşmüştür.4.4 Mn : % 2.6 Rezerv vermemektedir. de değinilmiştir.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. 466 000 t Rezerv vermemektedir. Bakır cevherleşmesi.4 SiO2: % 29. sedimanter ve metamorfik kökenli olup. Birkaç küçük yarma mevcuttur.4 Fe : % 50 Mn : % 17.1. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü.3 – B. Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit.5-2 m. Devamlılığı olmayıp. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B. Jeolojik Cevher minerali hematit olup.

1.1. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.çalı çırpı) oranı ise %91..Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak.gazel vs) kullanılrnaktadır. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir . sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması. C.tezek.1. benzpiren. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür. C. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır. problemi daha da artırmaktadır. Solunum fonksiyonlarında azalma olur. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir.%20.4. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. Doğal Değişkenler 96 .3 iken KOAH’lı kadınlarda %2.3. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir .CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir.B. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır.7 gibi çok yüksek bulunmuştur.çalı çırpı. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir. aldehitler. Buraların yüksek. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme.tandır vs) yakılmakta. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın.NO2. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır.odun. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır. tezek. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir.66 idi. klim ve Hava: C. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır. Sıvı petrol ve doğal gazın. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir.4 de değinilmiştir. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89.O3.5. Ülkemizin iç.34 idi. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır . Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya ..ocak. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2. Havadaki SO2.1. poh”siklik organik maddeler. SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir.

7 92 1.1 312 2.2 239 2.8 136 1.4 215 2.7 331 2.2 VIII 65 1.6 108 2.5 57 2.7 157 2.5 2.8 149 2.1 97 .8 153 2.4 402 2.9 501 3.2 III 192 2.0 95 1.5 96 1455 2.7 122 2.6 279 2.5 XII YILLIK 245 1715 2.3 167 1878 2.9 155 2.6 193 3.0 XI 198 1.0 181 2.9 204 3.C.2 160 2.9 2.9 209 2.7 164 2.5 169 2.8 114 2.2 292 2.0 II 221 2.1 364 2.5 189 2.7 203 2.7 1.5 107 2.7 247 2.3 91 2.0 80 2.3 352 2.8 126 2.1.4 160 2.1 130 2.6 150 2.3 1.5 90 2.5 2.9 2. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.9 VI 50 1.8 156 2.1 346 2600 2.3 221 3.2 100 2.7 220 2.7 270 3.3 153 1.8 106 1.4 1.3 197 2.3 182 1666 2.1 90 2.3 3.2 156 2.8 130 2.7 118 2123 2.9 131 2.1.9 AYLAR V 92 1.7 494 2.7 IV 125 2.2 187 2.4 112 2. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.4 181 115 2.8 237 2.6 148 2.8 141 2.1 174 2.3 2.2 170 3.0 162 2.8 80 2.1.2 157 2.8 VII 57 2.0 3.8 76 X 139 1.0 233 2.7 236 4201 3.8 374 294 3.4 210 2.8 223 3.1 98 IX 81 1.1 2.3 179 2.5 109 1834 2.9 485 3.4 3.7 79 2.3 193 2.3 219 2.8 74 1.

2 905.2 84 63 77 75 16 III 5.2 12.8 13.7 904.5 878.4 899.0 31 877. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.8 897.7 86 69 82 79 15 8.9 887.9 881.5 901. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.4 897.9 911.7 895.3.6 897.9 896.1.6 907.2 883.3 907.7 875.5 886. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.8 915.6 909.0 C.6 78 47 64 64 2 9.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.9 912.2.1.4 896.8 81 43 63 63 6 XI 7.9 10.1 900.8 876.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .1.3 888.4 897.5 889.0 883.7 875.7 899.1 906. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.9 82 52 68 68 11 IV 7.1 889.1.4 911.1 915.C.6 898.3 31 914.9 11.3 904.0 84 70 81 78 23 II 5.

8 38.4 17. Sicaklik >= 5 C Old.1 18.7 16.3 11.3 14.1 27 22 29 8 9 9.3 10. Gunler Sayisi 72 Yuk.5 17.7 2.0 36.1 72 .8 13.0 2.4 1 5.4 30.8 7. Gunler Sayisi Ort.4 21.0 7.1 72 .2 4.8 5.9 31.0 14.8 0.2 21. Gunler Sayisi 72 Yuk.0 31.1 0.8 2.1 C Old.0 21.1 72 72 72 72 0.2 5. Sicaklik >= 10 C Old.1 10.0 21.0 31.9 XI XII YILLIK 7.4 6.4 16.0 4.7 24.3 25.8 17.4 20.7 5.7 30.8 30.9 160.0 0.7 .7 0.0 11 7.9 16.9 202.0 0.1 5.4 11. Sicaklik >=25 C Old.5 3.3 30.1 .9 19.5 39.6 1.8 26.4 1.6 6.3 18.0 1.3.0 101.5 27.3 0.5 4.3 29.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.8 10.1.1.8 13.4 4 72 .0 1.0 18. Ort.1 1.C.0 35.9 30.0 10.1 10.2 4.2 33. Sicaklik <=-0.4 15.9 10.2 26.3 39.1 9.2 28.4 17.3 11.1.9 28.0 3. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.0 30.0 1.0 0.3 25. Gunler Sayisi 72 Yuk.6 4.8 26.8 14. Ort.0 34.1 0.4 11.0 30. (YIL) I II III 1.1.0 16.2 72 3.6 17.3 270.1 25.6 12.6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.4 14.3 7.0.8 .2 29.4 Yuk.3 20.8 6.2 24.5 29.4.2 72 72 72 4 27 30 1.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .2 4.7 27.6 4. Sicaklik >=30 C Old. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.8 27.9 18.3 11.1 19.2 15.2 21.2.8 5. Sicaklik >=20 C Old.4 6. Ort.3 13.6 31.5 22.3 12.3 16.3 16.2 6. Ort.5 .9 22.1 17.2 0.8 .1 27.4 0.0 8.0.0 29.7 0.0.2.0 31.

21 197.7 4.1 18.1 -27.5 31.0 0.65 1.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.0 12.72 1.53 435. Gunler Sayisi 72 Dus. Sicaklik >=10 C Old.8 51.0 32. Sicaklik <=-5 C Old.4 160.4 187.5 146.1.0 3.97 359.0 0.7 1.2 2.56 1.0 12.2 8. Sicaklik <=-3 C Old.1 0. Ort.0 7.3 7.dakika) Gunluk Ort.40 576.19 1. Ort.6 4.9 0.64 1.43 251.9 0.1 0. Ort.(cal/cm^2.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1.9 0.1.72 510.3.9 0.2 0.53 1.25 1.4 10.0 91.47 1.34 1.2 .0 15.2 7.1 0.0 4.3 -17.30 145.8 15.6 0.0 .3 4.7 C. Ort. Ort.9 27.60 1. Guneslenme Suresi (saat.2 91. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.0 2.71 1.4 15.dak) 32 100 .dak) 0.0 72 -27.0 30.7 27.5 236.7 1.0 29.0 3. Sicaklik >=20 C Old.4 . Sicaklik <=-20 C Old.7. Gunler Sayisi 72 0.7 0.7 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3.2 112.90 -23.6 . Guneslenme Sidt.1 22.4 26.5 18.3 7.0 15.4 17.6 1.4 18.0 0.3 0.2 3.6 10.8 220.71 375.0 -25.6 0. Gunler Sayisi 72 Dus.34 1.7 25.0 0. Sicaklik <=-0.2 14.2 11.5 7.(cal/cm^2.9 27.5 19.8 10.0 102. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.5 2.2 2.2 -27.2 11.5 1.1 0.72 Aylik En Yuk.0 0.2 Dus. Gunler Sayisi 72 Dus.1 0.1 C Old.4 0.0 9. Ort.2 7.95 300.5. Ort. Sicaklik <=-10 C Old.2 1.19 440.0 0.7 11.5 13. Gunler Sayisi 72 Dus. Gunler Sayisi 72 Dus.1 0. Ort. Sicaklik >=5 C Old. Gunler Sayisi 72 Dus.34 530.5 0.1 0. Ort.0 14. Gunler Sayisi 72 Dus.87 581.0 2.8 3. Sicaklik <=-15 C Old.0 0.0 0.4 0.10 1.0 4. Guneslenme Sidt.7.1 0.4 189.0 15. Sicaklik >=15 C Old.5 6.0 71. Gunler Sayisi 72 Dus.

1961 15.08.05.1963 24.1962 15.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .06.1960 12.1963 28.1961 15.01.1961 15.06.6. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1962 09.1.06.01.10.05.1963 16.1961 20.C.1961 23.06.1963 15.06.1962 06.05.1.06.06.1962 23.1961 23.06.06.

06.1968 12.1968 13.07.05.06.06.03.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.07.03.1963 19.03.06.01.03.1966 10.1963 09.1964 09.1963 07.1968 11.1965 24.1968 11.1969 27.06.03.1966 11.03.1970 28.05.1963 10.06.06.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .1970 07.1964 25.1963 08.1966 28.03.

1973 04.07.06.08.1979 25.06.1976 27.06.07.09.1974 11.04.05.05.1981 21.1979 03.1976 07.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.05.1982 30.1976 28.06.12.06.1976 17.05.1976 23.1980 15.1979 25.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .06.1979 23.1979 04.06.06.1972 14.1979 30.05.1982 19.

0 28.0 36.4 5.7 104 .2 0.1.4 0.8 79.7 7.3 30.1984 15.6 9.0 1.3 7.1984 20.1983 14.0 1.9 43.04.2 5.9 16.5 4.1 17.5 51.2 37.3 0.Yağmur: Saat 07 deki Ort.8 31.1 4.9 1.0 8.6 43.8 54.1 7.8 1.7 5.3 46.5 27.2 29.1 0.3 0.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.1 0. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.0 0.0 0.7 2.8 7.5 60.8 250.3 4.4 0.4 5.6 54.0 3.0 27.2 34.8 21.3 27.3 5.5 1.3 0.04.9 2.4 9.8 46.9 2.1 0.0 2.0 3.8 3.6 39.9 16.1 2.3 435.2 5.0 1.6.0 1.0 31.5 6.1.5 5.0 1.0 55.1.0 9.5 35. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.5 6.3 0.5 0.9 38.6 37.4 5.1 11.2 29.1.6.2 5.6 2.0 55.4 12. Dolu.0 2.2 3. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.9 0.2.0 0.4 58.0 6.3 1.0 2.9 3.3 27.2 0.9 10.2 7. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.9 4.4 5.0 7.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.7 C.7 4.4 2.9 23.6 5.9 34.7 5.6 32.4 3.8 0.0 0.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.2 7.7 48.0 28.07.5 29.6 1.0 2.0 35.Kar.0 4.1983 14.2 3.6 1.9 8.05.1 46.6 5.8 4.1 0.07.1.0 79.4 8.

8 0.5 3.8 52.6 0.5 3.0 9.8 0.4 105 .3 0.0 0.4 0.4 9.1 0.1 0.1 0.1 0.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.3 8.6 10.4 0.0 0.1 2.3 8.

2 yer. Dinar lçe Merkezi T.K.R. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir. 1 yer. Çobanlar. 12. Merkez-Çıkrık Kas.Işıklar Kasabası T. 11.K 18.T.K. 1 yer. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın. scehisar lçe Merkezi T.C.1.K. 2 yer. Emirdağ-Karacalar Köyü T.K. 6.T. Çay-Eber Kas. 1 yer. 2.R. Şuhut-Karacaören Kas.K. 33 yer. Dağılgan T.K. 1 yer. 1 yer. 4. T. Şuhut ilçe Merkezi T. Taşkın Rusubat Kontrolu 16.K. T. 1 yer. 1 yer. Evciler-Akyarma K. 106 . Çay-Deresinek Kas. Emirdağ-Ekizce.T.K 9.K.yeri 2 Fab. Çay lçe Merkezi T.K. 1 yer. 7. 1 yer. 17.7. Suvermez. 14.K.K. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer. 13.Kayabelen Kas.T. Merkez-Anıtkaya Kas. 3. Şuhut.Kırca T.R. TAŞKIN.K.1.K. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. Sultandağı. 1 yer. T.K 15. 10. Merkez-Gebeceler Kas.K 8.T. 5.yeri 6 yer. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1.T. Dazkırı-Bozan.yeri 2 Fab. 1 yer. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. 3 yer. 1 yer.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 1 yer.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T.. Kont. 2+500 km.yat.taş ad.K.top. Köprü.duv.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi.ısl. tel.2x0+864km.0+350km. PROJE NO.kanal. Demirbel Köyü Taşkın Rus.4 ad. duv.4+991km. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km.66.85.dikenli km.kanal. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv. Islah sekisi.ısl.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962.1+320 15 ad.3 ad. Taş duv.ısl. 2 ad. Yul yatak ısl.köprü.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas.0+400 bendi. Dereçine Kasabası Taşkın Rus..1+190 km. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha.2+350km. Brit.2 ad. top.1+300km Akçaköy Taşkın Rus.brit.. 2 Adet tersip bendi 4 ad.yat.se.R. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO. 1 ad. 3 ad.Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus. 48 1972 1963 3 ad. Kavşut 1+000km. 2x780 m. Kont. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.tersip top..ıslah sek..sedde 114 .sed.

Tersip bendi 1 ad. Dere Taş..Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas.Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş.Rus. 1 ad. Yükseklik) Tersip bendi. Bax.Kontrolu Büyükkarabağ Rus. 14 m.. 115 .ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas..Kont.Kont.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus.sek. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli.1 ad.taban kuş. Koçbeyli Rus.Kont.2 ad.2 ad. Deresinek Rus. Tersip bendi 1 ad.

Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır.9. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir.1. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.1.1.2.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Yani göç olmamıştır.1. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir.C. kanalizasyon. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır.8. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.1. 116 . 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol.1. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır.1.2. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır. su. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C.

29-Çiftçiler Yağ San.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3. M. Afyonumuzun nüfusunu 130.586.2.timat Et Kombinası 20.1.2.278 M2 yeşil alan. 31. 26.2.Ş.A.C. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San.Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 .ve Tic. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır.3. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465. A. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur.2.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19.58 M2 yeşil alan ve 12. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1.Ş. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46.Ç.500 hane mevcuttur. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır.4. 30-Metiş A. T.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San.1. ve Tic. Ş.1. A.K. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.şlek Gıd.Ş.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.cal/kg.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır.Kemik Unu Fab. Kanatlı Hay.

Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit. Karbondioksit. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır.5. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz.ARGON.C. dispne e terleme. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. havagazı fırın ve ocakları.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur.5 dir.1. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir. fermentasyon hücrelerinde. 118 . HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır.2.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C.hububat silolarında.2. Fizyolojik etkileri yoktur. iyi yanmamış mangallar. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları. kuyularda. H DROJEN. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir.AZOT. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır.

: Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir. C. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır.2. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . KLOR : Klor. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır.2. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller. plastik madde. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz. C.1.tekstil.

buğday.2. su buharı. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir. karbondioksit. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur.3’lük artış gözlenmiştir. Ozon.1. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır.2. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. Atmosferik Kirlilik C. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. ozon ve asal gazlar (argon. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. baş ağrısı. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. C. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. helyum. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. nitrik oksit. öksürük. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. oksijenin karmaşık formudur. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. metan. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır. Bu seviyeler rüzgar hızı.3. Sıcaklığın fazla olması. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi.4.5. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. Ozon.3. Ozon. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. güneşlilik. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . Mısır.2. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir.3. Şayet. neon)’ dır.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da.

Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. Eğer erken teşhis edilirse. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. Özellikle yüz. Bu tip. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. bir benden veya benin yanından gelişebilir. açık tenli insanlarda görülür. yarı saydamdır. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. noktaların ve beneklerin pullanması. Aktinik Keratosiz : Bu. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. diğer cilt problemleri. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. Oluştuğu bölümde kabarma. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. dudaklar. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. Melanoma. En genel ikinci cilt kanseridir. ağız. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. Bununla birlikte. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. tükürük bezleri. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki.1. Yumrular başta ve boyunda bulunur. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Zamanında anlaşılmaz ise. kabarır. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. irin boşaltır ve bazen kanar. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 . En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. eller.6 . etli yuvarlaklardır. Çalışarak. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. Bunlar genellikle küçük. sızıp akması. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır. Dudak. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. Bunun sonucunda. Bunlar. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Vücutta. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. Eğer. önce insan derisinde bozulma. pullu hücre kanseri). olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. temel hücre kanseri. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan.

patates. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. kereviz. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. begonya. Atmosferdeki karbondioksit. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. iğ ağacı. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. Bu çalışmalar. ıspanak. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. hindiba. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. ceviz ve salkım söğüt. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. kuşyemi. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. mimoza. çavdar. yerfıstığı. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. buğdayda % 6. C. Ozon bitkileri hastalıklara. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. meşe. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. şalgam. pancar. şeftali. su kabağı. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. tatlı patates. kavun. arpa. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar. Stratosferdeki ozon dengesi ise. asma. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Ozon. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. ardıç ve biber. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. akasya (siyah). yerfıstığında % 24 bulunmuştur.2. soğan.5. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. brom. lale. küpe çiçeği. fasulye. Brüksel lahanası. maydanoz. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. çim. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. yulaf. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. Değişkenlik bitkinin tür. dişbudak. bitki büyümesini yavaşlatır. ıhlamur. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. düğün çiçeği. Birim alandan elde edilen verim. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. erken yaşlanma ve dökülme görülür. çam (beyaz. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. kasımpatı.3. karanfil. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. şimşir ağacı.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. Çin lahanası. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. leylak. sararma. su lekeleri. turp. yabani havuç. mısır (şeker). baldıran. tütün. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. bal kabağı. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. domates. skoçya). bu da fotosentezde azalma demektir. kılıç çiçeği. kayısı. salatalık. dere otu. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. soya fasulyesinde % 13. kabak. patlıcan. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. çilek. akçaağaç. yonca. bezelye. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. kara çam. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. kavak. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. 122 . UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. sardunya.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir.6’ dır. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. NH3 SEKONDER SO3. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. SO3. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. CO2 HF. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. H2S NO. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. O2. nitrat gibi anyonlarla. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. HCL S. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. H2SO4 NO2. toksit ağır metallerin. azotoksit. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler.

is. Bununla beraber deri. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. binalar. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. yer altı suları. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. Tarihi yapılar. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. maksimum SO2 sınır değerleri. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar. günlük ortalama 150 mg/m3 . Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. kurum. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. toprak. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. duman vs) üzerine yapışır. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. 124 . boya kaplamalar ve bazı plastikler. yıllık ortalama 60 mg/m3 . bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. ağır metaller. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. bitkiler. yalnız yağmur değil. Bu çerçevede belirtildiği gibi. atmosfere karışmaktadır. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir.yağmur veya kar bulunmaz. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. açık metal yüzeyler. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. pH 4. Depolama hızı gazın tipi. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum.

SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.4. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. C. Bunun nedenleri. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit.4.1.2’ ye düşmesine karşın. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. duman.4. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. C. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. Bunları başında Murgul-Göktaş.4 olması. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir.1. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler.1.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. Bina projelerinde. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. 125 . lokal olarak görülmektedir. Motorlu taşıtlar için. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri.

1.4.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M.2.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 . C. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.4.C.4. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış. C.Ç.3.1.4.2” de verilmiştir.1. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.2.K.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.4. C.

kireçtaşı.Sincanlı Ovası 7. Mesosoyik kireçtaşı 92. Çay Ovası 3.5 18. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri. Şuhut Ovası 6. Bolvadin Ovası 2. Bolvadin Ovası 2. K. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.Sincanlı Ovası 7.5 28.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum. kireçtaşı suryelesi. Çöl Ovası 10.4 9.1. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların. Sandıklı Ovası 9. K. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. Çay Ovası 3.0 9.Sincanlı Ovası 8. Birilanti konisi Alüvyon. Şuhut Ovası 6. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1.0 13. Su Kaynaklarının Kullanımı D. Sandıklı Ovası 127 .Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.0 51.1. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. Neojenra Kumlu çakıllı. Yarıkkaya-B. Neojen kumlu. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir.1. Emirdağ Ovası 4.D. volkanikler.0 28. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.5 2. B.5 15. Neojın kireçtaşı. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. SU D.5 1.0 45.Yarıkkaya-B. Emirdağ Ovası 4.Sincanlı Ovası 8. Dombay Ovası 11. B.

Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. 2. Çöl Ovası 10. 5. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 7. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 4. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. 3. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 1. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi. B. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. 8.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 994 Kuyu. Yarıkkaya-B. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir. 10. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 9. K. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Dombay Ovası 11. 11. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir..9. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 38060 ha brüt 128 . Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 6. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. 32200 ha net.

Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B. de değinilmiştir.Özburun Çıldırım Serban.3. Yavaşlar. D. Seyitler. de değinilmiştir. Göller.4. 129 .3.1. Akarsular: Bu konuya B.D. de değinilmiştir. Gecek.4. Selevir. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D. Karakuyu.1. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B.8. Kızılca Eber-Akşehir.1. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.4. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler.1.4.2.Kuruçay.

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

5. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir.D. Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.03. Teslim Tarihi Laboratuvar No.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.03.NTU Pt . Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D.3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.1. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7.2.3.2001 S. D.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.5 131 . Akarsularda Kirlilik: DS XVIII. Dinar karakuyu kaynağı 13. DS XVIII.1. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir.JTU.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.2001 13. D.3.2.03.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .9 9.3 16.2 DS XVIII.2 0 0 1.044 32.48 7.7 200 0.3 0.2 0.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.6 4.6 1. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.8 1.041 5.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.6 52.

ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.5 0.06.6 5.9 1.JTU.9 0.5 181. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.6 50.06.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt. Teslim Tarihi Laboratuar No.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.2 2.2001 S.2001 07.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.092 13.08 0.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.8 1.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.002 1.1 133 .3 6.06.

Teslim Tarihi Laboratuvar No.08.7 354 227 1 134 .Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.7 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.09 DS XVIII.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.7 0.JTU.324 0.2001 06.08.08.2001 S.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7.

CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.6 0.8 3.3 5.4 15. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.998 0.33 0.1 191.305 7.5 7.5 0 7.8 54.12 DS XVIII.3 4.7 0. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .7 13.002 2.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.1 1.

Dinar karakuyu kaynağı 03.53 1.12.12.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.2001 S.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.4 0.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.3 0 0 1.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.8 136 .12. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.5 5.9 6.008 4. Teslim Tarihi Laboratuvar No.2001 03.3 3.JTU.77 3 178 0.

Göller.3. D.3. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D.4.1 13.5 5.5.6 1.3.5. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır.2. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49.625 0.4.133 D.1.4.5. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. D. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Denizlerde Kirlilik: D.5. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 . Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır. Su ve Kıyı Yönetimi.3.5.

5.5.5.6.5. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.4.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5.5.5.6.5.5.5.7. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 .5. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.D.9.1.5.3.8. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.2. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.

524 128.509 1.255 0 2.797 64.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.854 Dinar 12.382 118.084 21.217 9.306 96.753 Sincanlı 6.027 282 90.524 11.729 4.210 16.542 7.546 11.520 5.sınıf arazi 20.173 54 6.500 66.501 8.862 scehisar 692 2.317 47.575 18.155 285.811 43.926 29.528 60. 19.164 22.932 5.038 0 8.455 29.105 9.045 2.257 20.160 10.600 375 50.107 283 11.517 37.851 6.sınıf arazisi arazi 83.221 11.039 196.606 3.402 93.482 11.923 19.440 139 .600 Zon Top.329 11.086 3.256 196 14.634 11.151 63.154 2.601 85.908 221.sınıf arazi 22.358 11.208 164.719 17.969 38.769 35.709 0 26.805 7.sınıf arazi arazi 19.737 10.470 34.261 hsaniye 1.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .921 5.934 Şuhut 12.012 7.515 40. tarım 5.321 S.855 0 9.201 110. 60.004 29.052 212.624 Dazkırı 5.831 56.828 3.390 27. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.060 6.444 9.300 Emirdağ 30.431 676.579 34.482 4.890 7.603 13.841 0 22.112 1.400 20.457 3.443 51.643 741 54.444 31.sınıf arazi 20.568 10.950 4.699 4.252 93.103 35.176 Zon Top.1.026 248.853 top.E.505 1.339 0 1.169 22.121 21.242 0 14.555 9.548 72.sınıf arazi 57.081 127.180 42.909 1.155 55.800 Sandıklı 13.sınıf 2.627 29.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.501 0 30.801 40.646 Bolvadin 9.920 0 14.082 34.283 56.

400 Sultandağ 5.276 79.Zon Top.377 18.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.1.2.811 149.2. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.254 570 14.1.657 45 1.629 39. E.374 Genel Top.060 562.532 1. 8.750 12 185. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.565 14 44.128 38.924 Zon Top.384 126.106 11 48.1.124 138.018 11.306 1 416.2.823 19.087 6.878 33. 121. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.931 4. Zon % 33.032 175.743 150.863 100 Çay 2. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır.176 0 8. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir.586 5. Toprak Kirliliği: E.4.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.566.078 570 6.566 4.278 18.036 57.2. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.003 20.791 13. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C.210 0 37.1 de değinilmiştir.351 21.322 10. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır.501 8. E.1.513 178.334 9 187.236 8 59.2.356 45 5.125 18.158 24. 140 .467 70.2. E.118 587.2.

sınıf VII. Arazi E.1. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.350 5.535 190.161 140.632 1. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.3.sınıf V.3. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.Sınıf V.541 2.142 1.1.sınıf IV. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.411 0 14.142 338.Sınıf III.192 2.3. 118.073 38.878 170.sınıf VI.502 379.Sınıf IV. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.825 0 77 318 3.Sınıf VII.600 178.008 134.sınıf II.217 121.sınıf 13% I.sınıf 23% 141 .799 0 209. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.140 3.500 0 639.131 372 2.E.310 7.sınıf II.943 0 1.Sınıf II.sınıf V. Arazi Varlığı E.282 8.sınıf VI.303 ha.Sınıf VIII.423.sınıf 26% I.522 144.892 321.477 133. VI.sınıf 9% 0% 10% VII.623 2.673 321.920 0 235.896 7.sınıf III.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.062 177.sınıf 9% VIII.904 122.704 2. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir.158 88 86.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.1.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.Sınıf VI. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.sınıf VIII.

700 130.800 79.788 22.100 17.607 9.347 2.100 15.000 Tarım Al.900 118. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1. 64.970 4. Bu dağılım haricinde toplam 91.500 34.800 8.390 9.3.600 54.630 42. Olup.050 10.600 85. 219.140 ha.lık kısmı taşlı.131 ha.600 110.926 16.600 90.400 40.800 8.336 ha. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük.673 36.000 35.’ı çayır-mera arazisi.400 13.594 19. Arazi Problemleri l genelindeki 1.131 Orman 10.050 235.’ı tarım arazisi.158 2. 98.2.500 57.146 15.600 216.900 37.206 22.140 Çayır Mera 15. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.200 36.734 7.129 0 27.904 ha.000 639.523 64.E.151 29.700 103.988 59.497 13.455 ha.423.100 56.535 338.800 128.’ı orman arazisi ve 338.003 11.373 842 10.1.2.165 31.743 11.998 1.3.972 13.664 21. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.tarım arazilerinin oranı yüksektir.bunun 639.235.315 25.200 33.021 ha.050 3.400 12. Yüz Ölç.328 6. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.754 11.985 3.325 17.lık alanda çoraklık görülmektedir.423.423.624 7.066 12.000 19. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.109 15.825 Tarım Dışı 8. 236.623 14.000 ha arazinin yaklaşık 967.300 1.045 6.680 18.825 ha.lık kısmı taşsız.100 29.208 29.900 3.000 ha.800 20.620 7.752 9.900 48. 142 .lık kısmı kayalıktır.900 16.200 1.500 16.900 11.877 615 209.385 16.587 63.900 70.500 15.209.699 14.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.694 3.209 ha.557 19.904 E.050 42.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

143 0 0 0 0 471 339 365 2.1.490 4 3.309 925 0 0 0 733 376 147 4.130 0 0 0 32.670 2.Flora: F.400 195.299 1.889 36.511 2.191 622 0 1.412 11.458 0 150 .570 611 209 0 2.154 3.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.062 12.390 0 0 0 0 0 625 4.760 21 .248 0 1.704 53.189 38.895 17.813 1.926 1.2.2.318 3 2.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.F.547 5 54 1.719 0 0 0 0 196 196 2.165 6 12. Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.310 0 0 0 7.138 0 10.748 5. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.857 7 49.173 0 0 0 704 290 81 5.898 0 23.

Lamiaceae (111). Fauna: F.1.503 1.319 0 F.996 14.688 3. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .921 13. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). Caryophyllaceae (85). AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss. Asteraceae (190).2. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.709 4.043 0 0 0 709 5.394 338. Zon % Genel Top.287 8.210 3. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.573 1.663 1. Fabaceae (140). F.970 472 2. Asteraceae (Papatyagiller) 33.018 3.keckianum (Pax) Yalt.945 72.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2.369 12.910 4.069 5.030 59.937 1. et Mey. Poaceae (120).710 15.625 2.671 135 3.674 27.442 570 0 570 4. B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Fabaceae (Baklagiller) 40. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir.509 13.2.681 1.909 92. 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Zon % Çay Sultandağ Zon Top. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top. Brassicaceae (95).3.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch.210 0 0 1.083 16. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.512 2. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi.309 1. Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla.subsp. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.284 80 3. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.3.

LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss. var.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.Schultz subsp.platycarpa Boiss.LR(cd) A. huetii Boiss.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn.olympica C.LR(Ic) A.boissieri(Kusn. et Freyn ex Hausskn.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C.haradjianii(Grintz. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.) Greuter subsp.sintenisii Freyn LR(nt) C.aciphylla Boiss.glandulosa Hub.macrosciadia Boiss.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp.-Mor.wallii Hub. subsp.reuterana Boiss.mathiolifolia Boiss.et F.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss. LR(Ic) C.calolepis Boiss.leucopsis DC.pseudocreticum Davis et Par. subsp.) Bornm.VU C.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq.H. et Mey.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm.et Bal.KochLR(Ic) C. subsp.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.) Heywood subsp. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.phrygia Bornm.et Bal. LR(Ic) A.et ReeseLR(cd) A.)Tausch subsp.fil.LR(nt) Boreava aptera Boiss. LR(Ic) Carduus nutans L. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss. DC.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss. et Heldr.et Bal.LR(Ic) B.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 . subsp. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.subsp.LR(Ic) A.VU C.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss. et Heldr.calycinum Boiss. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem. sipyleum O. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm.et Bal.lydia(Bornm.wiedemanniana Fisch. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss.discoidea Boiss.polyclada DC.)E.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.VU C. subsp.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.et Heldr.aciphyllaLR(Ic) A.LR(Ic) C.LR(Ic) Onosma armenum DC. fil.W.pateri Nyar.et Heldr.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC.)Boiss. var.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.teretifolia Willd.-Mor.LR(cd) P.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.LR(Ic) C. et Bal.)Rech. compactum Boiss.) Bornm. LR(Ic) F.) Reichb.ex Bornm.) Chamb. VU Draba bruniifolia Stev.H.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.et Bal. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss.LR(Ic) H.falcato-incurvus P.aurantiacum Boiss. LR(cd) Echium orientale L. LR(Ic) F.

sipylea O. subsp.mesogitana (Boiss. LR(Ic) C. oxytropifolius Boiss. subsp.LR(Ic) A.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp. LR(nt) A.limonifolium (L. subsp.mesogitanus Boiss.subsp.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss.)Hand.LR(nt) A.var. LR(nt) A.lydia (Boiss.LR(Ic) A. condensatus Ledeb.orientalis (Lam.) Woron. lydus Boiss. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub. leucophaeus Sibth.LR(Ic) A.anacampserosLR(Ic) E. ledebouriana Fenzl var.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub.)DamboldtLR(Ic) A.densifolius Lam. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A. kotschyanum Gay LR(Ic) E.LR(Ic) A. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss. anatolica (Boiss. falcata L. var.lyrataLR(Ic) C. LR(nt) 153 . LR(nt) A.VU D.linifolium(Boiss. et Bal. pallidum Boiss.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp. LR(Ic) A. et Sm.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm.campylosema Boiss. lydius Boiss.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss.atropurpureus (Boiss.echinus(Boiss.macrostegia (Bornm. podperae Sirj. EN A.)Miller subsp.alpinus Boiss.)Bornm. VU A. et Spach)Hub.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss.)Bornm.LR(Ic) M.)Janchen subsp.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm. leucocephaloides (Bornm.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.LR(nt) A.) Chamb.erinaceus Boiss. LR(Ic) A.melanocephalus Boiss.LR(Ic) A. et Heldr. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S.et Heldr. var. var.)Mc NeillVU M.pinetorum Boiss.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L. Schwarz VU Velezia hispida Boiss.)O.-Mor.) Woron var.LR(Ic) D.) Chamb. lycius Boiss.LR(nt) A.et Heldr.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss. paecilanthus Boiss.)Damboldt LR(nt) A.LR(nt) E. lyrata Lam.LR(Ic) A.baibutensis BungeLR(Ic) A.phrygia(Bornm. gaeobotrys Boiss.melanophrurius Boiss.LR(Ic) A. EN Thlaspi violascens Boiss.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss. et Heldr.iconia PhitosEN C.balansae Boiss.leucophaeusLR(Ic) D.pisidicus Boiss.subsp.pestalozzae (Boiss. var. mitchelianus Boiss.anatolicaLR(Ic) M.et Bal.-Mazz.et Spach)Boiss.LR(Ic) D. akscheherensis Freyn et Bornm. flavescens Boiss.

fil. heterophyllum Vent.H.elongatum (Willd. LR(nt) A. Gibbs LR(cd) G. subsp. var.tauricolum Rech.DönmezVU S.)R.-Mor. LR(cd) S. LR(Ic) S.-Mor. subsp. stereocalyx Bornm.carminea(P.H. aviculariifolium Jaub.H.)Chamb.) Jalas var.)Zoh. subsp.glandulosidens(Hub.LR(nt) Ballota nigra L. cristata (Hampe)Gris.A. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss.LR(nt) Genista aucheri Boiss.phrygia P.anatolica P.Ekici et A. et Heldr.LR(Ic) S. strictispinis Boiss. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss. fil.Aytaç.)P. aviculariifolium var. LR(Ic) P.macrodon (Bornm. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss. et Heldr.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 . aviculariifolium Jaub.LR(Ic) G. LR(Ic) A.et Bal. ex Reichb. condensata Boiss. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S. fil.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss.H.Davis) P.DavisVU M. aviculariifoliumLR(Ic) H.et Noe LR(nt) A. tmolea Boiss. pannonicum Jacq. et Spach subsp. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd.linearis Boiss.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.smyrnaea Rech. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.Davis LR(Ic) M.anotolica Rech. et Huet LR(Ic) O. LR(cd) A. subsp.et Heldr.LR(Ic) T.VU S. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P. subsp. trojanus Stev.LR(nt) Origanum sipyleum L.cedronella Boiss. subsp. nissolii L. cretica L. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss.LR(nt) A. subsp. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. M.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris.)Rabson var.depilatum (Freyn et Bornm. chionaea Boiss.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss..tmoleus Boiss.filLR(Ic) Thymus longicaulis C.chaubardii (Boiss. et Spach subsp. et Heldr.reeseana(Guyot)Hub. vulnerariae DC. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp. Presl subsp. prusianus Boiss. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp.iberica var.et Spach subsp.pisidica Boiss. LR(Ic) S. dichotoma Huter LR(Ic) S. pisidica Boiss.leptoclada O.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz. burdurensis P.H.subsp. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub. LR(Ic) P.Schwarz et P.bounacanthus(Boiss. iberica Bieb. squalidus Boiss. LR(Ic) S. subsp.DavisLR(cd) Stachys cretica L. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H. dichroantha Stapf.LR(nt) A. LR(nt) A.H.depilatum LR(Ic) H.

var.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC.hirsutum L. brachysepalum (Fisch. LR(nt) V.-Tem. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd. subsp.VU V.fil.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss.LR(cd) V.phrygia (Bornm. LR(Ic) A.EN V.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch.-Mor. subsp.VU V.latibracteata(Boiss. nudatum Murb. LR(cd) V.)Ehrend.et Heldr.anatolicum LR(Ic) L.-Tem.)Schönb. insulare Boiss.monticola Ehrend. hirsutum L. var. spicatum Boiss. afyonense Hub.et Rech. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub.LR(Ic) A. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B. lilaciflora Boiss.Pawl.nitida Sm.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P. reuterianus Boiss.stenocarpum Boiss. EN V.)Hub.splendidum Boiss.)Boiss. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. lachnopus Hub. zygioides Griseb.)O.major Boiss.LR(cd) G. phrygium Bornm.H.T. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.brevifoliumLR(Ic) G. var.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss.et Bal. LR(nt) A.) Mill.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst. heterobarbatum Hub.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.chrysorrhacos Boiss.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss.et Bal.-Mor. subsp.sipyleus var.-Mor. EN V. et Schönb.et Huet var. subsp. var. LR(cd) V.LR(Ic) V.hirtella (Boiss. LR(Ic) L.et Heldr. stricta Boiss.Mor.)Hayek var. et Trautv.anatolicum(Boiss.)Ehrend.nudatum LR(nt) V.. var. uschakense ( Murb.et Kit subsp.LR(cd) V. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss.subsp. subsp.brachystachyum Boiss.lilacifloraLR(nt) A. sipyleus Boiss.LR(Ic) V. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss. cheiranthifolium Boiss. et Mey.lycaonicus(Celak. LR(Ic) R. LR(Ic) L.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.symes Murb. et Heldr.subsp. et Heldr. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss.VU V.stricta Boiss.heldreichii Boiss.-Mor.-Mor.subsp.subsp. krauseanum Murb.sipyleusLR(Ic) T.dumosum Boiss. LR(Ic) Galium brevifolium Sm.Kuntze LR(Ic) V.genistifolia (L. subsp.LR(cd) V.campanelliferum Ehrend.spicatumLR(Ic) P. luridiflorum Hub.pestalozzae Boiss. LR(Ic) 155 .var. LR(Ic) V.virchowii Aschers et Sint ex Boiss.)Wag.pycnostachyum Boiss.confertiflora (Boiss.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem.

)BakerLR(Ic) M.subsp. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss.subsp. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir. VU Pseudophleum gibbum (Boiss. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir. et Sint. Quercus cerris L. ve Quercus 156 . Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir. multifida L.et Huet subsp.D.BrickellLR(nt) C.phrygia (St.. Populus tremula L.) Melderis subsp. LR(Ic) F.ex BakerLR(Ic) I. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.cerris. Juniperus excelsa Bieb. ve Juniperus foetidissima Willd.boissieri (Reuter) O. Sultandağları.) Holmboe.)Bornm. subsp. Meşe türlerinden Quercus coccifera L. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn. Juniperus foetidissima Willd.et Heldr. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7.var. Ahırdağı (Sincanlı).fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler.-Dannenb.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını. Yves)Markgr.crassifolia Boiss.var.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır. Doğan VU var.-Yves)Markgr.LR(cd) subsp. Corylus avellana L. özellikle Pinus nigra Arn. çalı örtüsünü temsil eden 6.subsp.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent. Quercus infectoria Oliv.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. çalı.pinifolia (Hackel ex Boiss. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır. Sultandağları. Cistus laurifolius L. Juniperus excelsa Bieb. Pinus brutia Ten. Bu türlerden Pinus nigra Arn.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss. Bayat-Köroğlubeli.(Laden).pallasiana (Lamb.divaricatus (Boiss. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. Quercus coccifera L. paphlagonica F.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss.dissectus T. et Sch.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss.LR(Ic) A.et Heldr.et Bal.pallasiana (Lamb.pallasiana (Lamb.var. Pinus brutia Ten. (Binbirdelikotu)’ dur. Quercus vulcanica (Boiss.-Dannenb. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır.bourgaei Baker LR(Ic) M.Schwarz (Mazı meşesi). ex) Kotschy. sibthorpianum Sch.var. fil. avellana (Çalı fındığı).Baytop et Mathew VU C.. latifolium Kirk LR(Ic) M. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır.et Bal.)M. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.(Kermes meşesi)..) Holmboe başlıca Akdağ.cerris Akdağ.

angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss.3.var.Söz konusu hayvanların korunması. subsp.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir. F. hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır.3.3. subsp..3. Bayat-Köroğlubeli.subsp.var.(Hasır otu).) Desv.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd..3. subsp. Ceratophyllum demersum L. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur. Hypericum heterophyllum Vent. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır. Potamogeton pectinatus L. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir.) Wag. Potamogeton lucens L.1.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı). 3. 157 .. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır.var. Alisma gramineum Lej.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde. (Yumak otu) Akdağ’ da. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.) Trin. Peganum harmala L.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de. F.maritimus. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Eleocharis palustris (L. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da. Astragalus angustifolius Lam.(Su çobandeğneği).1. çalışmalar devam etmektedir. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır. Alhagi pseudalhagi (Bieb. Astragalus flavescens Boiss. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz. subsp. Bunlardan Myriophyllum spicatum L. Juniperus communis L.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. Hayvan Yaşama Hakları: F.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır.2. F.3.3.) Bornm.3.ex Steudel (Kamış).3. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır. Artemisia campestris L.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon. Bolboschoenus maritimus (L. Türler ve Populasyonları: F. 2.1. Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu). (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda.3. Polygonum amphibium L.) Palla var.3.. Evcil Hayvanlar: F. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.alpina (Sm. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir.zmir yolunun 7.infectoria Oliv.2. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam.boissieri (Reuter) O. Phragmites australis (Cav. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da.et Bal.1.Schwarz Akdağ’ da. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde. Populus tremula L. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup.) Celak.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.3. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.3. Typha angustifolia L.) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois.

F.3. 4.3. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir. Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 .Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır. Valilikler.

sultana Forster) sayılabilir. Polyommatus (Aricia (s. Polyommatus (s. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.) asabinus asabinus (Gerhard. 1758).str.[1852]) ve Spialia (s.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.1.1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. 159 . Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatolica Wagner). Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.1766).1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1758).str. Lycaenidae (8).2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Lasiommata megera (Linnaeus. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. 2000). anatolicus Pagenstecher).[1851]). Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. hadjina Rühl). hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Callophrys rubi ssp. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Satyridae (1).1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.4.[1775]). Argynnidae (2). Tomares nesimachus (Oberthür.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.F. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.1936). Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus.[1851].[1894]). Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. Polyommatus (s.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg.str. Türkiye’nin başka bölgelerinde. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Hipparchia statilinus (Hufnagel. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner.4.[1851]). Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında.1893). Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir.1758). Brenthis daphne anatolica Belter. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir.[1850]). Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.1851). Hesperiidae (3).1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.[1813]).)) artaxerxes macedonica (Verity. Pontia chloridice chloridice (Hübner.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir.03. Bunlardan 8’i tür. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Thersamonia (s. anatolicus Lattin.1775). Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Polygonia egea (Cramer.1869).1771).1929. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. herculeana Pfeiffer.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2.1.9. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F. persicus (Reverdin. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.4.1956) olarak kabul edilmektedir. Agrodiaetus damone ssp. ve 5.1. centralanatolica Pfeiffer. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 .Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1. Agrodiaetus admetus ssp.1.2. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.1.str. sultana Forster. ve 20. “Tabiat Parkları”. (Admetusia)) admetus ssp.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.str.3. proteides (Wagner.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. proteides Wagner. wagneri (Forster.1. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F.7. Lycaena argus ssp.4.1934 olarak kabul edilmektedir.1936 bugün Plebejus (s.4.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. F.1. anatoliensis (Forster.1.1960) olarak kabul edilmektedir. Hesperia proto ssp. Plebejus sephyrus modica Verity.1929 bugün Muschampia proteides ssp. wagneri Forster.1929) olarak kabul edilmektedir.4.1.str.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.8.4.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp.1927 Pyrgus armoricanus ssp.1. anatoliensis Forster.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1956 bugün Polyommatus (s.4.3. orientalis Reverdin. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.) argus aegidion (Meisner.4.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. Hesperia persica var. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. postranae Pfeiffer. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.6.1960 bugün Polyommatus (s.19.2..4. F.4.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2..1.4.5.

3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.1. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT. AD . Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.1.11.4.1. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.10. F. Koruma Bölgeleri.4. 30.12.F.1.4.2. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F.2.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır.2.4. F.4. 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 . AYNALI) (Cyprinus carpio) F.01. Ve II.4.1.4.13.2.

Jeotermal Alanlar vb.4. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I.2. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F.1.3. Göller. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.3. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında.3.4.2. Tarihi. Suların Durgun veya Akıntılı.4.4. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan. Devamlı veya Geçici.4.2. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.4. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F.3. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. Tatlı. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I.3.2. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F. ve 2. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay.2. Akarsular. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F.2.) F.4.F. Cenova Deklarasyonu’nun 17.3. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Sulanan. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 .4. III ve IV Olan Alanlar.2.3. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel. Acı veya Tuzlu. II. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır. F. Ve II.2.2. Sınıf ile.3.4. Biogenetik Rezerv Alanları.4.4.2.4. ve Doğal Alanlar F.1.

Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları. Biyosfer Rezervi.4.5. Jeomorfoloji (Topografya vb. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Toprak Yapısı 163 . Biyogenetik Rezerv Alanları. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. Mesire Yerleri. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8.3. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F. klim Özellikleri 8.3. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5. Kıyı Uzunluğu (m) 4.1. Alanı 3.2. bilgiler dahil) 3. Biyotoplar.4. Yasal Konumu 6. Alanın Resmi Adı 2.F.4. Kara Yüzeyi (km2) 3.3.3.1. Su Yüzeyi (km2) 3. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F.4. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb.6.2.5. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8. morfolojik özellikler) 8. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip. Yerleşimler ve Nüfusları 7. Toplam Alan (km2) 3.

0 2. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak.0 - Ha.4 Ha. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil.5 28021. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak.5 90. 13130. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .şehitlikleri düzenlemek.5 40769.5 20328.0 12747.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır.0 290. 146.5 % 3.5 6282. 135. endemik ve tehdit altındaki) 9. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park.0 % 0.0 % 0.May 88.0 12981.) d)ALANIN TANITIMI: 1.5 %31. 560.0 % 64.0 155.Kuruluş amacı: 2.4 SU MZ.0 %0. 5. vb. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha. ulaşım ve altyapı.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha. vb.7 Ha. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere.0 14046. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.0 Ha. yöreyi milli.5.1. 6465.0 146.) 10. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin.7 Ha. 2. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında. Flora ve Fauna (Karasal.0 26111.5 %68.5 822. 01.0 1382. rekreasyon.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar.8.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.2 Ha. turizm. özellikleri. 13975.6. 20440.3 Ha. denizsel ve iç sular kapsamında.

08.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü. e) YASAL KONUM : 31.) f) ARAZ MÜLK YET : 40. 165 .04.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.’lık milli park sahasının 12747. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.’lık kısmı orman alanı olup.geriye kalan 28021. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü.5 ha. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.5 ha.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.769 ha.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır.01.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3.maddesine istinaden kurulmuş olup.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur.Şistler.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Killi ve mikalı şistlere.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.Sincanlı ovası güneybatısında.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur.fillatlar.

Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris. 190 türden 73’ü Akdeniz.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini. Bölgede andezitler. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur.kahramanlığını. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.Afyon çevresinde B. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi.kadardır.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını.erime boşluktu yatay tabakalıdır. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.Tabakalanma iyi görülmemektedir.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir. 168 .bitüm kokmaktadırlar. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.çatlaklı.Sincanlı ovalarında görülmektedir.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.61’i Avrupa-Sibirya.Savaşta.Sincan!ı ve yöresinde siltler.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli.erkeği.kuvarsit.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir.killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.Kızıl siyah renkli.”prensibi ilke olarak alınmalıdır. mesafede. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.Genel olarak elemanları kireçtaşı.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır.tarih yapmak kadar mühimdir.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.Kalınlıkları 10-20m.andezit ve tüf kökenlidir.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir. arasında değişmektedir.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.ye erişir.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler.Fagus orientalis.Bölgede bulunan ve Afyon’dan . insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.B.

600 m.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır.5. ortalama 1.5. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.3. F. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. F. su kaynakları.2. F.600 m. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. Tabiat Parkları: Milli Parklar. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. kurt v. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Doğa sevenlere.5.5. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.4. Tahmini 20 km. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. geyik. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. bisiklet parkurları. çayırlar. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır.5. Dinar-Karakuyu göleti. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. tilki.5. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. F.s.4. Anadolu’nun çıplak dağları. 3. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. (yılkı atları. gölcükler. domuz. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur. yaban hayatı izleme noktaları.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.500 m. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. Akdağ’ın zirvesi ise 2. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 . Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. Tabiat Parkları. a. 2. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi. yüksekliktedir. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. atlı gezi yolları.

F. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Büyük Menderes Nehri i.5. F. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f. Ulaşım ve Alt Yapı i.3mm Donlu Günler Sayısı :65.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır.Mevcut Sorunlar : Kızılçam. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur. Coğrafi Konumu c. F.9. alt yapısı vardır.5. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.b. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. F.5.0 Ha.7. : Stabilize yol mevcut olup. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. g. J. 170 .6. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Flora ve Fauna k. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e.7 m/sec i.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl. Alanı d. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ. nsan nüfusu h.Alanın Kullanım Amaçları l. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.3. Tehdit altında olan tür yoktur.8.

Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19. Tarihi Sit: S. F.5. F.5.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.5.Sit Alanları: F. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .11.10. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. 19.16.16.16.1.F.5. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.yy.yy.5.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL.5.12.NO YERLES M ADI Çay ES.2.13. F.5. F.14.15. F.5.

4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks. Sit Alanı 7 Savun. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.16.Sip.5.Sip.Mucadele 6 Savun. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. Sit Alanı 8 F.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 . SincanlıTınaztepe Kas.Mucadele 5 Siper Mil.3.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Höyük 174 . Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. BolvadinOrtakarabağ K. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y.Ortaokul Yeri. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man. Yerleşim Y.Alan Höyük Yerleşim Y. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal.Karabag Bolvadin-B. Nekropol Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Höyük Yer. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y.

Steli Mez.Tap.BinBa.Bin Ba.Bin M.I.Steli D.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.i.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M.O.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y.O.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.Kut.I.Y.AIani D. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas.Kut. 175 . M.M.yer. EmirdagHamzahacılı K. EmirdağAşağıpiribey K. EmirdağAşağıpiribey K.O. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.Ala Y.

Bin M.Yerleşimi Yer.Bin M. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K.Mez.I.O.I.O. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer.O. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas. Tao. hsaniye-Üçler Kayası K.Yeri Yer. hsaniye-Döğer Kas. hsaniye-Döğer Kas.Yerleşim K.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y.Bin 176 .Yeri Yer.Bar.Bölgesi Yer. Yerleşim Y.I. Yer.Bin M.Kilise Ki.Y Yer.Bin M.I.Yeri Höyük Kaya Yer.I.O.M.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas. K.K a Yerlesim Y. hsaniye-Kayıhan Kas.Bar. hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.O.

Alanı YerAlanı Yer.Alanı Bar.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 . scehisar-Seydiler Kas.Menevseli.Alanı Yer.Yeri Yer.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby. Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K.Alanı Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas. Yer.Alanı YerAlanı Yer.Alanı Yer.Yeri Yer.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar.

Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap. Sandıklı-Kusura Kas.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas.Tim.Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 . Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer.Yeri Höyük Sancayır In.104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.

stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Pers döneminde kent. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir.O. Bizans döneminde önemi artmış. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. bir kenttir. BRUZUS: Bruzus. Roma mparatoru Elagabalus (M. 179 . Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. Hellenistik dönemde tam. Hellen. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Frig. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hellen ve Roma döneminin. Amorium'a dayanır. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. Ar. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Burada.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. Bolvadin-Özburun Kasa. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. yarı özerk konumuyla. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. Roma döneminde julia adını almış. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.Nekropal Al. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. Hicropolis. Eucarpeia. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur.

hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. nevrit. ritmine. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir.9’dur. Ağrıları yavaşlamış. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. 4 adet havuzlu dublex villa. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. karbonat. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. Biraz su içebilmek için su aramış. Hellen döneminde özerk. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler. hidrofosfat. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. iyodür. Suna’da “ Beni hekim değil. Kral’ın kızı Suna. kürler şeklinde yapılır. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. bikarbonat. florür.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. çme tedavisi ise. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. yaraları tamamen geçmiş. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. Kazı çalışması yapılmamıştır. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. Ve saraya dönmüşler. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. safra kesesi. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. karaciğer. artroz. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. Bir hafta sonra çıbanları. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış.29 eman arasında değişmekte olup. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. pH değerleri ise 6. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. Susuzluktan kavrulan kızcağız. Solunum yolu ile ise. O suyun yanında bir hafta kalmış. bir huzur oluşmuş. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . söyle hekimbaşı yapayım “ demiş.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. F. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. bikarbonat. nitrit. nevralji. hem karayolu(Afyon. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla.5. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş.2 ile 0. bromür. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. atım hacmine etkileri. klorür. bir sancı kesilme. Tarihçesi: Efsaneye göre. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. uzaklıktadır.4. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. yollara düşmüş. leriden onu gözleyen gözcüler. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. nitrat. sülfat. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. sodyum. kalbin çalışma kapasitesine.16. güneyinde yer alır. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur.

lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. iyodür. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. nevralji. polinevrit tedavilerinde. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. iyodür. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. spondilik(omur ve omurga iltihabı). radyoaktivitesi Rn.2 ile 10. metrit. klorür. sodyum. nevrit. çinko.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. kalsiyum. overit. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. nitrit. Temperatürü 42 C. alüminyum. baryum.6 olarak belirlenmiştir. klorür. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. alüminyum. titan. kalınlığında dolduran kil. pH değeri de 7. hidroarsenat. nitrat. bikarbonat. nevralji. kurşun. kalsiyum. sülfat. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası.6 veya 7’dir. karbondioksit. 9 tanesi kiraya verilmektedir. hidrofosfat. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır.strosiyum. nitrit. nevrit. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. bromür. çinko. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. magnezyum. sodyum. bakır. Bu toprak. bakır. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. mangan gibi katyonlar ile klorür. nitrat. metabolik asidi. karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. stronsiyum. magnezyum. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. siyatik. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. 3 adet çelikli havuzu. Çamur banyosu küvetini 30 cm. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. magnezyum. bikarbonat.zmir demiryolu üzerindedir. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda. 2 açık büyük yüzme havuzu. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. florür. artroz artrit(iltihaplı romatizma). metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. lityum. amonyum. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. krom. amonyum. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. uzaklıktadır. polinevrit. kurşun. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. nitrat. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. 2 adet kükürt banyosu. bikarbonat. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. hidrofosfat. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. mangan. pH değeri 6. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. krom. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. il merkezine 18 km. çerisinde amonyum. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. kalsiyum ve ayrıca bromür. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. 3. mangan. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. baryum. kimyasal olarak. demir. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. iyodür. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. titan. kırık-çıkık tedavilerinde. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. sülfat. karbonat. potasyum. metabolik ve metasilikat asitleri. alüminyum. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. demir. sülfat. bikarbonat sodyum. potasyum. lityum. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. florür. hemiploji.3 eman. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır.

M. TÜRÜ Camii ESR.1. Ayrıca içerisinde hydroterapy. Temperatürü 43C ile 54 C arasında. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. Seboreler. xomatoit artrite. kronik amigdalit. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. eklem rahatsızlıklarında. beslenme bozukluklarında. aneksit. çocuk ekzemaları. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. perimentrit. romatit artrit. 25 oda.5. magnezyum. farenjit. demir gibi katyonlar ile klorür. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür.1 eman arasında değişmekte olup. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. enfizem ve faranjit). parametrit. uzaklıktadır.5 eman ve pH değeri de 7. sinir ve felç hastalıklarında.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. ekzemalar. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. empetigo.1. ankilopoetita. 2002 yılı başında 33 adet villa. larenjit. kırık. akneler. 182 . Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. bikarbonatlı. ürtiker vakaları.8 veya 7’dir.ekzema seboreikler. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. Temperatürü 46C ile 52 C arasında. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde. Mafsal romatizması.17. spondilartrit. Banyolu oda sayısı 90.9 ile 12. sülfat iyonu. radyoaktivitesi 6. radyoaktiviteleri 9. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. yatak sayısı 150 adettir. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. periferik damar hastalıklarında. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. Nezle.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. bilhassa kuru ekzemalar. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel. kadın hastalıkları.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır. pH değeri 6. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. Afyon’a 30 km. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. kalsiyum. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır. artroz çeşitlerinde. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları.5. cilt hastalıklarında.17.5. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. çok tekrarlayan herpos vakaları. pelandların bazı çeşitleri. fibrozitis. uyuz vakaları bazılarıdır. psoriazisler. sodyum iyonu.1. F. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. metabolizma bozukluklarında. kronik bronşit. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği.17.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. Tarihi ve Doğal Alanlar F.G. 20 yataklı apart otel.2’dir.

M. 1575 Ger. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H.G. V.M. 1397 1218 XV.G. V. V.M.M. 12721273 XV-XX. V.G. M.M.G.yy M.G.G. Osmanlı XIX.yy 1. 1320 M.G. V.G. V. Osmanlı G. D. Osmanlı E.18K M. 1863 XVI.G. V. V.M. Osmanlı E. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M. E.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. V.yy M.G.G. V.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX. Selçuklu S.G. V.M. XV. 1957 M.G.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G.G. Osmanlı Sahipata Oğ.yy Başları XX.M.M. V.M.M.G.M. V.M.G.G.M.M.G.G. V.M. V.M. V. V.G.M.G.G.G. V. V. yy Ortası M.M. V.190 1 1915/2 0 E.M.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M. V. Osmanlı G. 1590 M.M. 1797 M 1495 XIX.Çey.yy Osmanlı Selçuklu 183 .M.

M.G.145 3 Osmanlı Bar. V.154 9 M. V.M. 1397 M. 1806 XIX.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T.yy G.M. Osmanlı 184 .M.M.G.M. Osmanlı Osmanlı E. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M. V. yy XI 1 1.G.G. 1264 M.G. V. 12311233 XI 1 1. G. yy M.G.M.G.M.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. 1813 M. Osmanlı Selçuklu E.M. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M. 1264 M.M. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. Osmanlı Ermeni Dön. V. 1386 And. V. V. V.M.G.G. Asiye Sul. V. Osmanlı G.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M.G. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1. Selçuklu E.180 6 M. 1910 M. Osmanlı G. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M.G. V. 1711 G.M.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M.

TURUNÇ V. V. yy XVII. yy Baş E. 1322 XfX.M. 1475 1472M.yy Osrnan ilk D. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y.yy Cumhuriyet XXBaşları S.yy Sonu XVI.yy Sonu Çeşme M.48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M.yy Başıı^ M.M.y y 1926 H. (Gedikahmet 185 . Osmanlı G. 19061908 G.Osmanlı XVI 1 1. 1886 M.y yOnc XIX.M.G. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E. 1794 XIX. 1553 E. XVI yy Sonu Ermeni Dön. Osmanlı ilk D.G. Osmanlı E.G.M. Osmanlı XV.G.D. 1906 XX. Osmanlı M. 1764 |XV .Osmanlı G~Osmanlı XIX. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M.

Emniyet Müdürlüğ V. D. Y. D. Osmanlı XVI. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis. Osmanlı S.Y. S.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K.yy Sonu Beylikler D.M. Beylikler D.G. S. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. Osmanlı S.M.Ort. Osmanlı Osmanlı D.Genel Müd.D.D.y y. Dönemi C.606 Selçuklu ç.D. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T.öncesi G.Y. Osmanlı G. D.G.M.C. E.G. D. T. S. M V. Osmanlı H. Karayolları G.Müd/M. D.191 4 Osmanlı G.D. Osmanlı C. D. E.C. Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. V. E. T. Osmanlı 12311233 1914 XVII.M.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 . ilk Dönem (Eski 19191920 £um_. Osmanlı KlV.M Maliye Muhasebe Fak. Genel Müdürlüğü Y. Genel Müdürlüğü Y.E. Osmanlı S. yy M. Sel.Genel Müd.C.

Bin. sas. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.Y. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 . Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.Ahşap Bek.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E.MerkezAfyon-Merkez.D.naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr. Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd.

V.G. Osmanlı Y. Osmanlı S.M.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel. Osmanlı Osmanlı S.G.G. 1324 XV.G.G. V.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. D.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez. D.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V. V. D.D. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. D. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V. V.M.Osmanlı S.M.G. Osmanlı Osmanlı Y.G.G. D. 188 . Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H.M.M. yy S.M.G.yy 1900 XVI.M. V.

G.M.B. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva. Çay Başkanlığı V. D. Osmanlı BeyNkler XIX.B.B.M. Çay Bel. Cami CamiÇeş.E. Dönemi G. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 .G. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX. M.M. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.G.G.B. Belediyesi V.M.M.E.G.S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay.Ç.M. V. D. Yy Osmanlı S. Bel. M.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş. D. Çay Başkanlığı V.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. Biz. Başkan lığ ı V. Osmanlı Osmanlı Y.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C. Bel.

Döğer Baş. Bel. Alanyurt Başkanlığı Bel. Köy Tüzel Kişiliği G. Kızılören Tüz. V.Kas.G. ismail Sülalesi E. D. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel.B.G. Osmanlı I. scehisar-Alanyurt Kas. Alanyurt Bel.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah. V.Müd.M. E Müz.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas.M. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M.G.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Kişiliği V.M. Kayıhan B.G. Osmanlı G.G. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi. D.dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas.Başkanlığı V. hsaniye-Kayıhan Kas.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas. scehisar-Alanyurt S.G.(Seyit XV. Osmanlı Osmanlı Osmanlı . hsaniyeKaracaahmet K. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V.M.D. 190 .G. Dazkırı. Türbe Hayranveli veCamii Döğ.D. D.M.M. Bşk.G.göz. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. Dinar Belediyesi K.

V. V. V.G. Beylikler Osmanlı G.G.G. yy XVI.M.G.M. yy XVI.M. V. Bel.M. yy Osmanlı Osmanlı Sel.M. Köy Tüzel Kişiliği V. Hazine Maliye V.G.M.M. Bel.G. Sandıklı-Sorkun Kas. V.M. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. Beylikler Sel.M. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. Beylikler Sel.M.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas. yy XVI.G.M.G. V.M. V. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI. Kusura Başkanlığı V.G.M. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks.G. Ahmet Belediyesi V.G. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. V. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI. Bşk. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö.G. Bel. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 . Akören Bld. scehisar-Alanyurt Kas.G. Beylikler Sel.

V.G.G.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı.G. V.yy Başı Cumhuriyet XIX.G. Osmanlı Osmanlı XVI 1. Sultandağı SultandağıDereçine Ks. Şuhut Baş. SultandağıDereçine Ks.M.M.M.G. Şuhut Baş.yy XIX. V. Şuhut Baş.G. XIX. V. V. Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI. D. Şuhut Baş.M. V. Şuhut Baş.M. yy XX. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 .M.M.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah.M. Seberoğlu Vakfı V. Şuhut Baş. V.G. Şuhut Baş. V.G.G. yy Başı XX. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.G.M. Şuhut Baş.M.yy Osmanlı S. V.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel.G. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks. V.yy Başı.M.

Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.K.G.Kara Yol.04.K.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX. yy Başı XV.G.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. Kurtkaya Şehit. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S. Şb. K. V.Müd.Kara Yol.Müd.M. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T. Şuhut Ask.NO YERLEŞ M ES. Tar. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. V. T.G.C. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 . ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom. Mil. Yüzbaşı Agah.G.M.C.

Sip. T.C.S. Paşa Savun.Av. Emin Tokman T.Y. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. C. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks. sçileri Sen. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.C.1. Konut Konut Konut l.D.NO YERLEŞ M ADI ES. Afyon-Merkez-Sülün F. lk Dönen T.Dön.C. Sip. D.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL.2.D. Savun. Genel Müd.5. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.Y. lk Dön. Mücadele Mil.17. Yapı Toplulukları: S. DRM. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum.D. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. Osmanlı Sağlam 194 .N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES. Milli Parklar Müd.D. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

D.Nolu Konut 14. Osmanlı S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 . Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 3. Yar C. D. Osmanlı S. Nolu Konut 11. Osmanlı S.D.D.Nolu Konut 17. D. Nolu Konut 22. Osmanlı S. D.Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S. D. D. D.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. D. Osmanlı S.Nolu Konut 18. D. D. D. Nolu Konut 7. D. Nolu Konut 10.Osmanlı S. Nolu Konut 15. Nolu Konut 6. Osmanlı S. Osmanlı S. D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 12.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 9. Nolu Konut 5. Nolu Konut 4. Nolu Konut 13. yy II.D. Osmanlı S. Nolu Konut 21. Osmanlı S. D. D. Nolu Konut 18.Nolu Konut 2.Nolu Konut 25. D.Nolu Konut 24.D. Osmanlı S. Nolu Konut 19. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1. Osmanlı S. D. Nolu Konut 20.D.Cumhuriyet S.D.Nolu Konut 23. Nolu Konut 8. Osmanlı S. Nolu Konut D. Osmanlı S.Osmanlı S.

Osmanlı S.D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 41. Nolu Konut 40.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.D. Nolu Konut 48. D.D. Nolu Konut 35.Osmanlı S.Nolu Konut 33.Osmanlı S.Osmanlı S. D.Osmanlı S. Nolu Konut 29.D.Nolu Konut 31. Nolu Konut 43. Nolu Konut 50. Nolu Konut 42.D. Nolu Konut 49. Nolu Konut 54.D. Nolu Konut 39. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26. Nolu Konut 55.D. Nolu Konut 52. Nolu Konut 57.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 38. Nolu Konut 46.D. D.Osmanlı S. Nolu Konut 44.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut S.D.D. Nolu Konut 58.D. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut.Osmanlı S. Nolu Konut 56. Osmanlı S.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 28.39 40 41 42 43 44 45.Nolu Konut 34. Nolu Konut 45.D.D.Osmanlı S.D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 .D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 37. Nolu Konut 30. Nolu Konut 36.Osmanlı S. Osmanlı S.D.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 27.Osmanlı S.D.D.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 53. Nolu Konut 47. D.Nolu Konut 51.Osmanlı S. Nolu Konut 32.

Nolu Konut 87. D.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Nolu Konut 65. Nolu Konut 81.D.D. D. D. Osmanlı S. Nolu Konut S. Osmanlı S.Nolu Konut 62.Nolu Konut 91. Osmanlı S. D.Nolu Konut 66.Nolu Konut 61. Nolu Konut 67.Nolu Konut 86.D. Nolu Konut 68.Osmanlı S.Nolu Konut 72.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Osmanlı S.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59.Nolu Konut 90. D.Nolu Kınut 79.Nolu Konut 89.D. D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Nolu Konut 85.Nolu Konut 84.D. Osmanlı S.D.D. Nolu Konut 70. Nolu Konut 69.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Notu Konut 73. Osmanlı S.NoIu Konut 80. Osmanlı S.Nolu Konut 76. Osmanlı S.Osmanlı S. D.D.Nolu Konut 71.Nolu Konut 77.D.D.Osmanlı S.Nolu Konut 74.Osmanlı S.D.D. D.Nolu Konut 78. Osmanlı S.Nolu Konut 83.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S.Nolu Konut 82. D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 63. Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 60.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 . D.Nolu Konut 75. Osmanlı S. D. Nolu Konut 64.D. Osmanlı S. D.Nolu Konut 88.D.D.

Osmanlı S. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 . Konut Konut Fırın 92.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.D.Nolu Konut 93.D.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX. D.Başı S.yy Başı S.Osmanlı XX.D. Osmanlı S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut.D.D.Osmanlı S.yy.Osmanlı XX.Osmanlı S.yy Başı S.D. Nolu Konut XX.

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II. Balta Sokak No: 17/A 201 .

4/Â Rüştiye Camii Yanı.No:1 7.No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok.21. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.150 151 152 153 154 155 156 157. Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 .

D.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. Hacıaftal Mah. D.3. Hacıaftal Mah. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. D. 203 . Osmanlı S. Osmanlı S.5. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah. Mollabahşi Mah. Osmanlı S. D. Hacıaftal Mah. F. D. Mollabahşi Mah. Osmanlı S.1. Osmanlı S. D. D. Hacıaftal Mah.17. Hacıaftal Mah. Osmanlı S. D.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Osmanlı S.

19.5. Sip.2. F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.2. F.20. Savun. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Milli Parklar Müd. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. 204 . Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19.5.5.3. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.17.19.5. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.1. Sip. Mücadele Mil.19. F.5. SincanlıTınaztepe Kas.18. F. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.5. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun.19.5. F. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir.4.

Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.DiriFaylar(MTA) -----.Derece i 3.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.F.21.Derece 205 .lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.5.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece ^.

Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A. ve A.5 bölümlerinde verilmiştir. 206 .4.

yağmur suyunda SCU azdır. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir.10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. kalkşist. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. CF ve Ca iyonları hakimdir. dokuz kaynak halinde yüzeyler. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır. Debi : 0. limit değerlerin altındadır. Debi : 0. kireçtaşı. Yine hepsinde Na+. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. Sıcaklık : 53-66°C. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. Cl> HCO3> SO4 dır. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur.33 It/sn (Toplam Debi : 2. kumtaşı.12-0. Debi : 0. şistel kuvarsit. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. Sıcaklık : 52-55°C. kalkşist. Na>K>Ca>Mg. Ancak. Konglomera. kil. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. yonların sıralanışı ise şöyledir.AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Neojen yaşlı konglomera. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 . Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. bazalt. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur.10 It/sn (Toplam Debi : 2. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. F elementleri yüksek değerlerde olup. Çünkü. HCOa. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler).40-1. Sıcaklık : 46-71 °C. kuvarslı şist ve fillit egemendir. kumtaşı. tüfit-aglomera.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar.L . Fakat %20 lik limitin altındadırlar. KB-GD ve B-D olup. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. Yine sularda B.33-1.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları. mam. Bu metamorfik temelde mikaşist. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır.

15 AF.4 211.AF.20 AF.3 AF.22 AF.18 AF.2 AF.12 AF.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4. 208 .13 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.6 305 230 212 227 235.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.16 AF.5 363.5 AF.9 AF.7 218 260.7 207.19 AF.4 AF. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.17 AF.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.11 AF.6 AF.10 AF.5 250 125.7 AF.21 AF.14 AF.7 >100 4.1 AF.8 AF.

1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. Söz konusu metamorfik temeli killi şist. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. B değerleri düşüktür. Epimetamorf şistlerin üzerinde .BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. fillit. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir.1 206.5 4-6 0. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber. alt sınır değeri aşağısındadır. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. mika şist. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı .3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0. Na>Ca>Mg>K. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur.5 28 3 8 4.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. kalk şist. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.2-4409. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. DS kuyusu. Gözenekli gölsel 209 . SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. kuvarsit.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. HCO3>CI>CO3>SO4 3. Metamorfitlerin üzerine.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66.

Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur.5-50°C Debi : 0.8 It/sn (Toplam debi: 6. konglomera. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.60 263.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı.5 50 37.1-3. Sıcaklık : 36. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir. SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 .5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.30 252. marn.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir.5 53 57 56 56. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır. kumtaşı. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır. kalkşist. kumtaşı. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler. 4.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri. Sıcaklık :30°C Debi :0. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. tüfit. Sıcaklık : 30°C Debi : 0. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır.9 146. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.kireçtaşı killi kireçtaşı. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır.

kalsiyumlu. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker. silisifiye konglomera. trakiandezit tüf.4 301. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur. tebeşirli mam. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri.71-2038.00 76.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. KB-GD ve KD-GB dır. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir.00 70.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır. Na>Ca>Mg>K. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. yeşilşist. Köprüaltı kaynakları. Madensuyu kaynağı. traverten ve alüvyon ile tamamlanır.15 79. çok sayıdadır. kalkşist. Bunlar kükürtlü banyo.YER BULDURU Saha. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir.50 49. sodyumlu. Hüdai mevkiindedir. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G.00 SICAKLIK (°C) 70. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. milonitik kalker. erkek çamur banyosu. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. kalker. sütfatlı. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur. gevşek konglomeralarla devam eden istif. Toplam mineralizasyon değerleri 1802. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi.38 mg/lt değerleri arasındadır.

B TK LER 119. GÜL.22. TARLA B TK LER 17.323 %1. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup.441 %18. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte.49 SEBZE 8.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437.F.1. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı.31 D. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur.27 SANAY B TK LER 41. l toplam nüfusunun %54.583 %2. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir.22’si kırsal alanda yaşamaktadır. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL.80 212 .65 MEYVE.5. BAĞ 11. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.849 MEYVELER 68.5. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz.734 END. 2000 yılından buyana . nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. F.413 %6.688 %66. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı.) YEM B TK LER 18.22. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup.827 %1. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.81 NADAS 121.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır.439 %2. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup.134 TARLA+YEM B TK LER 444.091 SEBZELER 66. sürüm. vişne.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır.

2.3.2. 1. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .22.22.F.3. Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.5.5.

asırlık yapılarıyla. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır.1.2. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. doğuyu batıya. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. peri bacalarıyla. tarihi eserleri.2. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür.1. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır. l toprakları.). Akdeniz. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. G. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri.1.1.1. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. G. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Yörenin Doğal Değerleri : G.1. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.1. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. G. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege.1. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. ç Anadolu) yayılan bir ildir. TUR ZM G. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Sandıklı yöresi. Kaplıcaları. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. Ova. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. seyman. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır.G. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. kabadayı. 214 .1. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. Güneyde bulunan Başmakçı. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. limiz.200 m. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. alternatif turizm çeşitliliği. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. l Merkezi içinde.)'dir. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. Mahalli giysilerimizde efe. Bu özellikleri sebebiyle Afyon. zeybek. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır.). Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. zengin doğal yapısı. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca.). Burgaz Dağı (1754 m.) ve Beydağ (1750 m. l merkezi. Dazkırı. kültür ve inanç turizmi. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup.Konum: Afyon. Bu ova. yolların kesiştiği. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. kızan.

Şalvarın dışında kalır. Belden topuğa kadar uzanır. yanları ufak işlemelidir. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. yakasız. Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . Kalçaları örtecek uzunlukta. önden düğmeli bir giysidir.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol.

Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. Erkek giysileri.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Dizlik. pullu örtü takılır. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Bir adı da kolçaklı zıbındır. Düz ve baklava şeklindedir. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. Önde iki katlıdır. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. Kolları ve önü hep işlemelidir.Bunların arasında paralar bulunur. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. mavi. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. Ayrıca yün. Arkadan öne sarılır. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. Buna “Penz” adı verilir. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. Belden 3-4cm. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. karşılıklı iki oyuncu. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. kisi önde. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. sazın melodisine uyarak. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Fes üzerine iki sıra altın dizilir. Meşinden yapılmıştır. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. Her genç kız gümüş küpe takar. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. Gögüs altında tek düğmelidir. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. pek basma veya parça kumaştan dikilir. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. Diğerlerinde ise. yapağı bol miktarda arasına sokulur. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. Dizin altına kadar uzanır. Bazılarında idonlar uzun olup. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. kılıç-kalkan. Arkadan üçgen görünümü verir. lacivert. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. 216 . Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Ayaklarda uzun konçlu. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. oyalı.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. tozluk içine sokularak dizler örtülür. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı.

dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. Esvap kesmeyle beraber. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. her iki taraf düğün için yakınları (eş. sağ ayak da onun yanına getirilir. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. Karşılama gündüzkü gibidir. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler.Kırık Oyun Havaları Oynarken.b. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. Gelin kız ile sağdıç el öperler. mendil.b.yenge(amca. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. bunun üzerine bahşişler verilir. Misafirleri sağdıç karşılar. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). bilezik v. Gelin kız. Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. çerez. eşyaya bakılır. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. Dünür gezme(görücülük). Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. küpe. söz kesilip kahve içme. Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. Gerdan kırma. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. şerbetinin içilmesi. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. inci. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider.) sırasıyla takar. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. Sol ayak yana açılırken. nişan(yavuklu olma). Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. gerdanlık. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. Gövde. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. hazırlıklara başlar. dizler hafif öne doğru bükülür. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın. davetlilerle birlikte toplanır. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. ağırlar. Önce kaynana. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. çorap v. Düğün haftasından önce iki aile. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. Oyun oynarken. görümce. hafif eşya) gönderilmesi. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. Kollar ise. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak.b. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Düğün 3 gün devam eder. iç çamaşırı. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. 217 . Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Böylece düğün başlamış olur. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir. kaynananın bulunduğu yere gelir. düğün. teyze. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi.

Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. tabak. gem. tavan. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. tepsi v. fes. Bu yemek çok çeşitlidir. yatak odası takımı. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. kaşağı. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. Gelini arabadan kayınpederi indirir. halı. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. Demiryolu. kırmızı. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. ince. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. Yemekten sonra kahve içilir. yaylı tatar arabası. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. fincan takımı. peynir. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. yakın akrabaları duvak örterler. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. paldım. göbek. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. Gelin orada bulunanların elini öper. su takımı. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. yelek. koltuk takımı. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. toka. Çift atlıdır. Gelin kızın babası. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. Duvağı örtülüdür. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. görümlük para verirler. kadınları öğle yemeğine. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. seccade. frank ve törpüsü. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. tabak. belleme. alabildiğine süslü. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. Baklavayı götüren kadınlar. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). gülünür. zarif ve hafiftirler. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. at keçesi. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. 218 . bebe keçesi. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. ok kayışı. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. kullap. kazan. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. çay takımı. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Kızın çeyizi sandık. reçel. şeker. mevlevi zikkesi. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. oğlan evi neşelidir. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. fırdöndü. yıldız. Yapılan keçeye. Hareket etmeden önce dua okunur. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. ziynet eşyası takanlarda olur.öğme. Afyon’daki koşumcular. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. keçelerin üzerine mavi. erkekleri akşam yemeğine davet eder. Akrabalar oğlan evine giderler.) oluşur. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. battaniye. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. eğlenilir. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. su ve ocak güğümleri. tencere gibi çeşitlidir. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir. hıltar. Bu kamyona çeyizler yüklenir. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. Bu tören çok hüzünlü olur.b. Kız evi üzüntülü. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. Gelin hazırlanır. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. nakışlı keçe. çatal bıçak takımı. dizgin.

Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. Tarihi çok eskilere M. turna katrı. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. oval.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. Bacasız sanayi 219 . Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. Turistik tesislerde çevre tanzimi. eli belinde. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. Afyon sarısı. satranç takımı. avize. Afyon mermerinin tane çapları. beyaz sarı. abajur. kaplanpostu. gri. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. Afyon Valiliği Sos. kız yanağı. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. metalli ve metalsiz sigara küllüğü.Ö. dikdörtgen. lavabo. vazo. saksı. ahşap. zülüf.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. seccade. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. şehirlerde peyzaj mimari.Hasır. Yar. çerçeveler. Afyon dumankiri. Day. yıldız. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Afyon sumakisi. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. şekerlik. Gelin parmağı. gelin harharı. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. kare asimetrik) . kız farı. pamuk beyaz. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. Ancak. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. yaryare küstü. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. metal. mutfak tezgahı. menekşe. süs ve büro malzemesi. yastık. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. terki heybesi. likör takımı. kirli yanışlı. karayolu ile Efes antik kentine. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. alüminyum. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. aplik. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. Bu farklara göre taşlara beyaz. fincan. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. aman kız. pembe sarı. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. seher kuşlu. elips. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. çini. koç boynuzu. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır.

Çoraplar beş şişle örülür. imam bayıldı. nohut çöreği. börek. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak.söğüş. haşhaşlı pide. patlıcan oturtma. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. tığ. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. ortancalı. patlıcan turşusu. cızdırma. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. yanı yarma. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. su takımı.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. örümcek. nuska hamurası. ev makarnası. kıyma. günlük oya. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. etli patlıcan yahnisi. sulu köfte. Patlıcan doğraması. elti eltiye küstü. etli patlıcan sarması. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. şepit. kazak. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. Oyalar. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. yelpaze. yastık. bükme. iğne. kaz bacağı. patlıcan ezmesi. bütün(parça) et patlıcan. peksimet. ağzıaçık. mekik. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. patlıcan çöp kebabı. Sarhoş bacağı. sehpa örtüsü. oda takımı. ocak bükmesi. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. miyane çorbası. laleler. katmer. karyola takımı.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . ak pide. bazlama. çörek. tarak. Dinar. yalım pidesi. patlıcan gömmesi. şiş. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. bademler. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. çarşaf. ikiz börek. gelir kaynağı olmuştur. içlik gibi eşyalar haline getirilir. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. patlıcan köftesi. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. göce tarhanası. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. kaynana yumruğu. pul oya gibi. kızartma. sakala çarpan. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. övme. heybe. demiryolu. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. börek kenarı. katkılı pide. kavurmalı patlıcan kebabı. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. Halıcılık:Seccade. patlıcanlı pilav. patlıcan dolması. Kadın çorapları ise nakışlı olur. yastık. lokma pişi. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. torba. Bamyalar. haşhaşlı börek.ilibada dolması. karanfil. firkete gibi araçlarla örülür. hünkar beğendi. Çok gösterişlidir. bülüç gözleri. cücü. patlıcan sırt dolması. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. patlıcan pilakisi. patlıcan küllemesi. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. Dazkırı. eldiven. velense hamuraşı. ev hamuraşı. halka pişi. nohutlu patlıcan. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. Koyun yününü kirman.

Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. kurabiye.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1. saksağan beyni. haşhaş helvası. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 .Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1. kara helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü . incir dolması. yepinti. yumurta tatlısı. kaymaklı lokum. erişte baklavası. Sütlü Tatlılar : Ağız. kedi külümbe. kaymaklı şeker. höşmerin. tel helva.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. palize. – 2.15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4. kara helva. kırmaz helva. pandispanya. fırma baklavası.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye. Hamur Tatlıları : Bisküvi.

Koreli 10. Irak 9.Kültür Turizmi 3. G.3. talya 13.4. 222 . Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G.Yayg.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. sveç 1. rlanda 3. Brezilya 1.Faal. Meksika 1. sviçreli 9.6.Doğa Turizmi 5. Almanyalı 25. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Danimarka 1. skoçya 2. Öğretim le Sosyal ve Kült.Av Turizmi G. Belçika 4. Polonyalı 2. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME. Avustralya 6. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9.2. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. Slovakya 2. spanya 4. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi. Turizm . srail 1.5. Kanadalı 7. Norveç 3. Fas 1. Çin 2. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim. Japon 2. 1.Termal Turizm 2. G. Hollanda 14.nanç Turizmi 4.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. ran 19.

869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .60 1. Alan Şubat Ayı Ort. scehisar Çay. lçeler bazında tarım.Şuhut.Dazkırı. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.140 338.25 407 II.70 1.00 3.b.H. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir. TARIM VE HAYVANCILIK H.turizm v. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.131 783.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü.Orman – Fundalık c.sanayi.60 100. Evciler Bayat.Dinar.825 209.Sincanlı. Kızılören.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.Çobanlar. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. hsaniye.Çayır – Mera b.Emirdağ.90 28.894 460.1.90 0. Sandıklı.75 1.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap.80 10. Alt Bölge IV. Alt Bölge Basmakçı.237 235. Master Plan çalışmasında il. Alt Bölge III.Sultandağı 14. Alt Bölge Merkez.Bolvadin.Hocalar 45.

690 42.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.500 58.221 14.061 385 696 204 7.921 113 32 79 449 59 77 1.055 200 4.227 1.500 34.080 6.496 1.733 26.616 15.688 10.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.601 2.532 6.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.820 7.000 35.987 3.515 6.750 236 4.019 16.686 100 2.753 8.550 36.402 10. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.476 268 3.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.108 2.500 16.351 611 16 41.190 2.752 9.109 15.760 5.621 454.702 80.972 14.372 Sebze Alanı 2.629 1.861 14.413 Toplam Alan 64.411 8.914 27.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.466 80 189 1.437 5.740 121.817 18.582 1498 6.500 15.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .099 37.166 39.926 58.920 55.224 22.545 14.982 9.782 9.464 3.546 32.127 3.482 121.409 1.2.H.562 7.400 12.556 970 2.612 63.675 23.061 12.000 639.

612 11.000 0 311 3.1.700 15.800 39.900 36.217 468.777 10.060 1483.200 34.423.900 37.350 606 532.506 111.536 11.890 838 2.100 64.725 5.506 hektarı KH M 111.312 495.000 0 252 326 578 6.800 121.000 639.423 3.604 40.Tarla Bitkileri H.350 670 516.129 387 473.600 14. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.1. 28.987 16.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.447 453.2.000 0 415 1.000 184 9 271 464 7.718 1.676 20.015 425.000 4.293 3.842 162.550 44.61 scehisar 48.2.73 Bolvadin 110.400 42.996 3.250 39.930 1.740 58.400 0 1.17 Çobanlar 40.221 124.08 Sinanpaşa 85.099 10.751 166.640 164.711 39.26 Dazkırı 33.642 2. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar.510 336 603.230 3. H.723 5.Baklagiller: Bu konuya H.752 60.109 8.398 1.350 925 516.014 3.2.948 29.055 169.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.80 Dinar 128.690 28.211 570 4.1.600 58.3 H.551 22.000 0 1.400 12.45 Başmakçı 29.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.955 13.972 9.000 0 50 403 453 5.31 Bayat 54.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.569 163.000 2.940 58.100 14.894 33.928 5.04 Hocalar 56.1.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.250 hektarı DS .649 150 1.000 4.166 6.983 6.27 TOPLAM 1.500 30.000 0 1.1.512 80.000 30.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.915 19.125 9.2.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.000 1.138 178. Bitkisel Üretim H.1.492 58 4.500 36.273 46.844 3.900 35.786 20.19 Emirdağ 216.728 9.1.000 2.820 5.000 380 4.634 506.057 1.276 1. 39.600 63.900 408 579.186 5.1.83 Şuhut 118.611 14.800 12.000 8.66 Kızılören 36.000 3.036 46.72 Evciler 20.800 2.1.882 36.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.478 49.11 Sultandağı 70.500 30.1 de değinilmiştir.310 9.892 28.200 15.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.200 16.556 17.092 1.500 9.2.799 33.131 540.290 37.000 30.500 1.15 hsaniye 90.534 75.600 9.2.600 7.913 164.755 3.894 hektar alanın.000 0 926 1.000 7.570 10. 225 .74 Çay 79.42 Sandıklı 103.308 482. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.

021 12.120 2.260 450 5.586 7.183 15.568 938 146 4.472 14.330 553 2.142 190 5.308 770 83 2.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.096 8.035 14.990 2. fiğ.969 60.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.567 1.545 9.710 108.400 20.515 159.939 1.682 94 1.537 417 226 .638 207 5. yonca.186 185.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.Ot H.650 5.540 122.898 690.320 12. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.035 2.204 12.655 13.1.054 2.2. korunga ve tritikaledir.400 42. hayvan pancarı.359 145 1. silajlık mısır.961 9.202 1.250 200 4. Bunların üretilmeleri.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.372 9.241 Üretim (Ton) 778.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.906 5.262 2.338 S.322 118 2.900 3.252 1.010 7.2.827 1.848 1.885 5.253 930 111 4.401 11. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.875 588 3.191 650 3.925 8.740 1.370 2.050 4.428 3.500 27. Ayçiçeği başlıcalarıdır.1.984 615 3.826 46.952 652 4.256 85 826 1.955 4.493 7.423 8.1.725 63.447 10845 13232 595.752 16.231 1.322 8.041 8.H.305 190 1.130 1.Pancarı YoncaK.567 11.257 14.Ot Korunga Triticale 364 2.844 632 - 16.412 18.629 13.382 8.270 540 1.472 1.252 11.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.075 3.642 9.4. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1.530 2.212 150 2.680 43.500 757 6.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.336 210 5.Mısır Fiğ Dane Fiğ K.1. Haşhaş.393 8.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.600 42.744 1.548 7.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.844 14. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.241 - H.460 9.061 540.455 12.192 804.960 226 5. Patates.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.500 1.076 7.154 2.141 17.136 2.187 92 1.017 929.734 13.3.

630 234.538 948 9 1.160 106 16.880 6. çelik.160 82. kurutmalık.629 3.766 365 28.060 210 3.170 6.810 10. iç tüketim Sofralık.Ver. 1.Ver.108 332.040 588.Ver.495 635.338 1.Ağa ç Sayı.076 1.340 10.401 26.212 22.120 179.978 1.815 256.508 1.740 26. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.700 41.040 1.661 1.689 94.635 72.644 1.958 253 4.590 3.122 424 26. pekmez. kurutmalık. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık. kurutmalık.125 87.Ver.005 574.650 6.975 88.550 12.170 41. 2001 Mey.885 25.803 6.595 96. Bahçe Bitkileri H.435 94.769 433 24.155 31.145 1.275 31.300 39.555 600.082 6.325 24.475 28.217 176.043 698.330 1.500 14.835 26.800 177.H.2.301 432 5.894 398 3.Ağa ç Sayı.940 432 19.040 20. iç tüketim Taze Sofralık.475 11.Ağa ç Sayı. 2002 Mey.Ağa ç Sayı.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .380 8.531 207 15.785 10.468 25.895 6.620 4. kurutmalık.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.955 11. 2000 Mey.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.340 1.890 11.263 41.Ver.1.Ağa ç Sayı.2.331 388 25. kurutmalık.720 4.1. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.100 25.410 108 15.921 239 4.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.945 13.174 6 996 1.695 201 99.207 22.713 24..805 6. 2003 Mey.740 232 2.414 299 107.253 801 14 1.1. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.Ağa ç Sayı.710 807.007 285 111. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.122 14.327 414 6.291 1.035 14.600 231 96. iç tüketim Sofralık.310 3.2.305 88.005 6.384 570.890 17.679 234 98.282 1. 2004 Mey.605 93. şıra.222 253 2.360 26. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.000 17.Ver.621 14.700 282. kurutmalık.103 562.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112.193 6 1.200 6 882 1.325 3.415 4. iç tüketim Sofralık.2.215 39.335 42.970 7.625 812.000 18. kurutmalık.150 170.040 179.460 699.046 37.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.750 291.910 42.046 5.690 591.664 145 10.938 8.177 1.895 13.000 114 14.680 95.805 28.426 696 6.

iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı.Ağa ç Sayı.655 11 7 5. iç tüketim Sofralık. 2001 Mey. iç tüketim Sofralık. Sanayilik. iç tüketim. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.271 6 170 176 5.2. fide Tohum.451 1. fide Tohum. ihracat Sofralık. iç tüketim Sofralık. 2002 Mey.690 1.Ver.Ver. iç tüketim Sofralık.298 5 270 183 6.Ver.Ver. fide Tohum Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık.7 800 156 8287 37.Ağa ç Sayı.) Çilek (Ha) Kestane 5. iç tüketim. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.Ağa ç Sayı. çerezlik Sofralık. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .982 36 4 4400 1394 4.Ver.575 21 7 5.570 1. 2004 Mey.Ağa ç Sayı.1999 ÜRÜN C NS Mey.Ver. iç tüketim Sofralık. iç tüketim. 2000 Mey. Sanayilik. iç tüketim. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. ihracat Sofralık. iç tüketim Sofralık.657 3 7 5.2.5 16 H. Sanayilik. fide Tohum. fide Tohum Tohum.957 27 6 5. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık.2.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık.450 1.259 3 110 152 7. Nar Üzüm(Ha. fide Tohum. fide Tohum.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum.292 2 250 135 7.1.262 5 260 136 7. ihracat Sofralık. 2003 Mey.551 1. iç tüketim Sofralık.

350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.001 3.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.118 20.2.709 1.2.421 1.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.527 8.777 1.391 1.329 4.606 1.822 20.991 42 5 528 1.483 2.493 2.ÜRÜN C NS 1.699 6.437 4.545 3.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.666 3.304 3.649 1.515 4.442 8.538 18 13 649 994 48.336 160 847 257 136 207 441 1.685 10.881 8.634 6.101 6.455 1.072 2.556 2.Biber D.Soğan Havuç Turp T.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.985 8.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.712 3.245 18 43 636 976 45.118 1.664 1.Biber Karpuz Kavun T.354 3.861 1.238 1.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.749 22.567 3.686 9.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.451 2.393 19 12 638 870 46.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.1.392 7.403 1.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.653 18.870 1.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.214 1.766 1.615 1.504 7.164 3.893 1.206 10.757 3.953 1.393 1.Kabak B.774 1.568 29 9 632 919 54.440 44. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.066 2.489 8.751 24. 229 .660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.878 7.fasulye T.789 1.112 2.924 2.779 3.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.064 25.331 4.3.718 3.793 3.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.088 1.176 44.553 3.183 25 7 455 978 46.289 6.716 1.548 7.

185 3.539 0 0 54 1.000 2.344 2.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .070 45 20 73.053 4. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.650 10.785 8.041 350 222 865 2.469 1.500 140 7.580 18.500 2.193 300 4.569 811 112.680 12.300 3.500 400 2.681 16.000 3.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.570 2.225 41 18 62.958 1.500 12.000 28.100 225.312.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.300 10.340 4.120 428 28.300 800 4.700 0 15.067 990 2.000 15.239 134.200 116 320 8.100 1.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.739 0 692 26.300 6.000 25.500 4.543 6.498 919 129.000 470 2.800 4.235 219 12 2001 161.320 1.985 19.650 4.078 1.915 73.500 29.600 6.000 900 6.898 7.000 10.050 871 0 500 0 614 160 0 1.H.825 81.650 20 1.950 0 1.779 14.000 107.100 1.000 14.014 16.565 1.911 1.528 1.585 0 0 0 15.795 10.875 14.900 18.900 17.000 450.500 1.718 345.2.000 1.970 0 750 3.011 8.600 140 2.430 10.000 250 100 68.750 9.923 450 1.000 74.000 820 12.293 11.000 149.000 1.000 4.171 6.671 1.100 14. ŞUHUT TOPLAM 42.741 5.160 14.212 16.120 44.700 18.306 993 143.315.000 12.000 180 1.604 3.600 0 1.840 3.233 1.000 110 3.080 43 17 81.673 31.194 17.2.202 96 3 51.000 1.500 2.760 1.750 0 1.851 5.276 39 19 64.996 735 125.200 58.761 1.200 188.000 420 9.870 5.539 0 0 0 2.350 27.350 503 330 4.005 270 206 160 1.900 32.850 22.893 1.140 7.230 1.770 4.241 2.478 26.000 125.540 42.250 31.560 13.585 63.400 4.630 73.877 3.000 52.911 378 3.720 850 19.150 24.561 2.050 71.000 753.100 532.480 40.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.115 500 130 850 1.315 1.000 11.955 294 10 2002 144.800 0 0 0 0 0 1.495 1.350 836 6.000 1.500 0 3.618 95.000 6.000 1.000 50.580 307 17 2004 182.850 475 4.000 1.626 7.550 7.450 15.000 5.973 1.025 2.850 316 18 2003 140.600 0 0 6.

Şuhut. Dazkırı. Almanyapağı Merinosu. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya . tiftik. Su Ürünleri: . Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman. hsaniye.2. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. H. scehisar.2.2. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin. Koyun. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur.H. Dinar.2.2.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . hsaniye. Dağlıç’ tan oluşur. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır.4. keçiliğin yapıldığı bölgeler. Emirdağ.2.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır.2. Dazkırı.2. limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. süt. ç pazarda tüketilmektedir. Et sığırcılığı Şuhut. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar. Diar. H.2. Üretim yönü.3. H. afyonkarahisar. Bolvadin. Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. Kültür ırkları Romlıç. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . hsaniye. et. Emirdağ. yapağı şeklindedir. Gübre olarak değerlendirilmektedir. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir.

sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1.400. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir.S..133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır.2. H. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya .4. Arısütü. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır.5 kg. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir.8. 6.000 tl/kğ. ilde 45. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S.Genel Tarım Sayımı. Kooperatif Almanya.880 adet (%13) 20-49 da.2.1. Gülyağı. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre .dır.000.4. 33.068 dk. Tarımsal şletmeler H. < 9 da.4. Polen.organik kökenli pestisitler vb.2. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468. 5. Fiyat verilmiştir. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII. 14.483 adet (%32) 232 .5.2. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H.2. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.000 tl/kğ. H.500 kg. Kamu işletmeleri: H. üretim yapılan saha ise 1.272 adet Bal. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1.3.352 kg.711 adet (%14. Gülsuyudur. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir. iç pazara sunularak satılmaktadır.6.9) 10-19 da.toprak iyileştiricileri.

Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi.5) 100-199 da.politik ve kültürel vb. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır. 5. 8. Başta tabiat şartları olmak üzere. ekonomik.969 adet (%13.303 adet (%7.3) 200 > da. 233 .787 adet (%19.50-99 da. 3.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir.

2003 yılında bu alanın 346.539 2.169 ha.77 3.678 12.73 16. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.361 0.971 14. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.5.351 2. 639.16) kayıt altına alınmıştır.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.884 8.000 4.67 19.’lık kısmı (%54.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.899 56.010 51 56.) H.55 29.000 bitkisel üretim (adet) 10.271 102.000 2. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde.570 102.443 7.683 346. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.000 14.169 3.717 66.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi. 234 .000 8.000 12. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları.000 16.77 100 şletme (da) şletme (Ad.463 19.000 6. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.23 29.28 0.

2.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750. toprak sıcaklığı. 25. Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H.H.5. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir. toprak tekstürü rol oynar.3. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir.5.5. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır.000 ton azotlu gübre. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri. H. Toprak Kullanımı: 235 .1. toprak havası.

MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 ..

I.1.1 de değinilmiştir.5. Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .1.1.1.3 ve B.4 de değinilmiştir.1.1.1.4.3.. . Sanayi Madenleri: Bu konuya B. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. .2. Enerji Madenleri: Bu konuya B.5.2 de değinilmiştir. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . Metalik Madenler: Bu konuya B.1.

Böl.Tic.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Md.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.A. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.ğü Karayolları 3.ğü Alkim Alkali A.Bl.Ş.Böl.Böl.Böl.Ş.Md. Karayolları 3.ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3.ğü Karayolları 13.Md.Md.Md.

Md.Han A.Md.Bl.Bl.Bl.ğü Karayolları 4.ğü Karayolları 3.Şti.Md.ğü Karayolları 3. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.ğü Karayolları 13. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.ğü Karayolları 13.ğü DS .Md.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.Ş.Md.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13. Kumcuoğlu Ltd.Md.ğü Karayolları 13. Ayazini Belediye Başk. Karayolları 3.ğü Karayolları 13.Ş. Sincanlı/Taşoluk Ksb.ğü Karayolları 13.Md.Ş. A.Bl.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb.Bl. Karayolları 4.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .Ş.Bl.Bl.Bl.Md.Bl.Bl. Gen .Bl.Md.Bl.Md. Sincanlı/Kırka Ksb. Karayolları 3.B:l.Md.Bl.Bl.Bl.Bl.Md. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3.Şti.Bl.Md. Gen .Bl.Md.Ş.ğü Karayolları 3.Md.Md.Md.Md.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.Bl.Md.Md.Han A.ğü DS .ğü Karayolları 13.Bl.Bl. Kumcuoğlu Ltd.Md.ğü Afyon Çimento Fab.Md.18.ğü Karayolları 3.Md.ı hsaniye/ Ayazini Ksb. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.ğü Karayolları 3.Bl.Han A.18.ğı Gen .

ğü Karayolları 13.18.Bl.Md.Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah. .Bl.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.ğü DS .Md.18.Bl.Bl.18.Bl.Md.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor . BAŞA DÖN 240 . l Md.Bl. .Md.ğü Karayolları 13.3.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bd. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.ğü Karayolları 3. .18.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.Md.Md.ğü Köy Hiz.Md.Bl.2.ğü Karayolları 3. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .Md.ğü DS .ğü DS .

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

9.ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36.000 kcal/saat tir.1.4.1. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J. J. Birincil Enerji Kaynakları J.2. B . Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1.1.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer . J. Yeşilyol.6.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir. J. J. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn. Jeotermal: A .000. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J. ENERJ J.J.1. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. Alparslan Türkeş Bulvarı.’ye ait.T.1.1. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.Gecek havzasında Afjet Aş. J.000.A. J. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. Geriye kalan 36. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır.1. Kadınana Caddesi. Mevcut şebekede 36. 8 adet kuyu mevcuttur. J. olarak M.3.000 kcal/saattir. 242 .360.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır.360.’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.7. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. C . Toplam ısıl kapasite 72.1.8.10.1. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1.5. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.

30 145. dir.T.840 kcal/saattir. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır.760 adettir.760 konut ve eşdeğeri 476. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.43 251.71 1.000 TL.000 tondur.65 1.19 1. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz. Guneslenme Suresi (saat.000. Guneslenme Sidt.13.53 435. fosil yakıtlarının nakliyesi.47 Aylik En Yuk. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.760 X 30.7 trilyon TL.(cal/cm^2. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S.A.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır.40 576.dak) 32 175.72 510.2. Biyokütle: J. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında. E . her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8. Yukarıda yapılan hesaplarla . Ayrıca.10 1. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir.2.34 1. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39. J.383.72 1.12.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır.1. J.64 1.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının.1.87 581. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.760 X 8.34 530.97 359.95 300. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort.71 375.1. olduğuna göre.56 1. yakılması.dir.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için.11.60 1.34 1.72 J.2.25 1.21 197.000. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30.19 440.(cal/cm^2.2.9 trilyon TL.1. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J. J. Guneslenme Sidt.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4. 4.000 X 12 ay = 1.53 1.484 = 40. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 . Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.dak) 32 1. tarafından belirlenmekte olup.

4.3.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. J.4.371 85. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır. BAŞA DÖN 244 .941.423 J.2. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek.707 223.023. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek.302.edilen su: 83.177.228 668. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.189 30.3 GWh/yıl’dır J. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J.857.928 155.052. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.2. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:.3.

un. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Seka. Kızılay Madensuyu şletmesi. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. Merkez lçe. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. SANAY VE TEKNOLOJ K. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Alkoloid. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur.1 l Sanayiinin Gelişimi. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. Dinar. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. makarna. Bolvadin.K. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. BAŞA DÖN K. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. Beton Travers. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. Sandıklı. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .K.

Ton 40.600.K.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.506 M3 3.000 Ton 3.988 t. 31 5 M2 15.584.874 Ton 34 248 . 157 6.508 t 15. Peynir Ayran 14. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.Un rmik Kepek 157.000.520. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20.228.000 Ton 82.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin .000 205.520 Ton 39. Tereyağı Yoğurt. 184 Ton 35.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.800 M2 2.000 t. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.500 Ton 55.063 Ton 19.4. 11 2.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 .018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.

Ş.Tınaztepe Makarna Taş.Şti. Afyon K. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6.A.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I.Özbak Gıda Ve ht.Ş. S.Ş.Tic.Tic.San. ç Ve Dıştic. Reçel Cezerye Şekerleme 17.000 Adet 166 249 .590 Ton 14 C.Cari Kühne Fer.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500.Şti.A.Tic.San.Ltd.Ş.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum. Sincanlı Bulgur 10. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5.A.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San.Şeker 6.Tic.520 Ton 20 6-Sanpa San.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8. Ve Gıda San.Tic.400 Ton 20 4.Ltd.Ltd. Helva Pişmaniye.Mad. Sincanlı Makarna 4.480 Ton 36 7.Şti.

San.3 Pamuklu Ham. Tic.C. (4adet) C. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.933. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3. (2adet) Dinar P.Ş.3 Propilen plik Ve Çuval Doku.Vetic.Tic.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C.Döşeme Tavan Tahtası.Ş.555 Kg 114 3.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443.603. A. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4. Ş.Tic.Şti. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End.A.800kg 13 2Reis San.Lastik Ayakkabı Fb.200 M 27 C.San.Başteks Başmakçı Teks San.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 . Bez. Ve p.A.Ltd.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.

1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh. 160 Ton 126.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San. 100 Ton 29 5. 164.074 Ton 425. Afyon 2-S.Nak.Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.Ş. Afyon Ahşap Parke 46.120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San.Ş.Tic. Tic. Ltd.274.San.A. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.360 M3 323. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F. Beton Mam.000 Adet 473 F. Lîd.Palkim Palah Kimya San. Afyon Klinker Çimento 41 5..S.Alkim Alkali Kimya A.2.450 Ton 132 251 .2 Kg 7 29 3. Şti.Şti.Ta. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135.Tic. 4. Gres Yağları Ve Jeller 2.Şti.Ltd. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop. Çağlayan Parke Orman Ür..Ş.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.

Sandıklı Direk.Kesici Metal San.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1. Dökümler 3.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh. Tic.Ltd.Tic.Gökay Makina San.Emaye Mtfak Eşyası 4. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3. Tic.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5. Ltd. Şti.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon.San. 5 Adet 10 2.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 .G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh.347 Ton 22 G.648. Ltd. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek.397.000adet 463 G. Şti.Çelik Çatı 85 Adet. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83.Şti.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

959 M2 100 M2 100 M2 1. 13. 4.000 M² 600.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D.835 M2 ( : ) 129.000 Kişi = 11.190 M2 24.400 M2 75 M2 5. 6. 14. 12. 181.500 M2 2. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah.400 M2 75 M2 6. 174. 167. 2.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1.000 M2 100 M2 100 M2 1. 10.453. 162. 180. 176.000 M2 50. 9. 182. 5. 179.18 M2 2.000 M² 250. 172.000 M² 400.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1.835 M2 04.S. 7.F. .000 Kişi = :539. 8. 165.000 M² 120.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.100 M2 3. 164. 173.000 M2 1.000 M² 150.000 M2 45.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M. 171.27 M2 260 . 161.453. 163. 166.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S.NO: 1.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.959 M2 539.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 175. 168. 11.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116.000 M2 8.428 M2 24. Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136.318 M2 ( : ) 129.500 M2 2.722 M2 656. 3.100 M2 2. 170. 177.318 M2 1. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.453.500 M2 4.000 M2 40. 178. 169.160.200 M2 1.

km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu. Karayolları: L. Ulaşım: L. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. 261 .km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir. otomobil. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir.2. vapur.4. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı.1.1. minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur.1. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler.1. otobüs.km L. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. L.1. L2.2.5. tramvay.2. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt.2.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. metro. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir. metro.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. tramvay. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E. .1. L. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro.km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.1. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri . vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp. il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu.3.2.

2.1. L. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır. Kent çi Yollar: Kent içi yollar. L.2.) ana arterlerden.3.2.2. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon .2.) yaya yollarından oluşmaktadır.5. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir. %30’u (375 Km. 262 .2.2. %40’ı (500 Km. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.-Sandıklı K.1.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır.2.2.2. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km.2. batı. L. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr. L2. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu.1.2.K. L. L.1. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.3. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.L.4. Toplam uzunluğu 1250 Km. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Sandıklı Ayr. L.3. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır.

Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır.L. BAŞA DÖN L. LÇES KAP. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır.3.2.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 . SANTRAL SIRA NO.4. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır.

tesis ve işletmelerin. .( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır.2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır.Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. . takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. karbondioksitli. .Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır.Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır. köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin.24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal. lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde.Araçların giremeyeceği. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . sıvılaştırılmış petrol gazı. sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. .02. .ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız. . . tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan. Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında. 264 . doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır.Okul. Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda. . .Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. Her iş yerinde. . iş merkezlerinde. içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı. sinema. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır.1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız. . duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız. . sulu. otel. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. fazla parça. eski eşya.4.L.) . eğitim-dinlenme tesislerinde. elbise.

Sağlam malzemeleri yerlerine. rüzgarın yönünü. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. yangına isabetli su verilmektedir. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır.K. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak.5. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. 54 yangın personeli. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. cesaretli. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. olay mahallini polis ve T. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar.E. Emniyet şeridini oluşturur. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. Yangına çıkış noktasından değil. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. L.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan.. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. 5 adet yangına müdahale arazozü. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz.’na bildirir. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır.M. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. doğuya kent merkezine doğru uzantısında. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. Kentsel ve Kırsal Planlama M. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra. Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. M. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır.2. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı.1.1. Tarihsel yolların kavşağında. M.1. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. Birde mevcut doğal eşikler. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir.1. son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır. Orta Anadolu. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. Tarihi kent. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. Günümüzde Ege. Hıdırlık.1. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453).1. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir.1. 267 . Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun.1. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Ali Çetinkaya Garı) 19. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır.

banyosu dışarıda 3 yapı. değerlendirilmeleri yapılmıştır. tarihsel yapılardan. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. 169 iç sofalı.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu.1. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77). Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. yoldan birkaç basamakla girişli 17. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. tuvaleti içerde 221 yapı.T. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir.V. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. planlama alanı sınırları içinde.y. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. tarihsel konut dokusu. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı.. zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. Ot Pazarı. yükseltilmiş zeminli 68. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. konutların küçük olmasına karşın. Bedesten. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. M. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. Tarihsel-Kentsel dokuda. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. 268 . Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. 96 dış sofalı. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir.1.3. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. Günümüzde. ortalama aile büyüklüğünü (3. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. banyosu içerde 138 yapı. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. 20. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. Eski Kasaplar.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen.K. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir. Taşhan. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. y.

ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. okula.1. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. sabahları batıdan doğuya. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır.1. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır. Konut. Esnaf.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır. Konuttan işe. Bu yeni konut alanları. çarşı. kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Çarşı. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir. Memur ve Emekli kesimidir.

Afyon ilinin parçalı coğrafyası. yol alt yapısı altında döşeli olup. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. Afyon bugün 150. ticaret. sosyal ve kültürel hizmetler. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır.Ekonomik gelişmesinde. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. idari.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. k. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. Buradan kent bütününün doğu. Kamu tarafından gerçekleştirilen. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. taşıt trafiği için dardır. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. Afyon’un bir kentsel merkez olarak.000’e yaklaşan nüfusu. Kentin Sosyo. Tarihsel. sanayi. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. idari. çimento. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. 19. Ege. tuğla. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur.sanayi. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. Belediye önü-anıtpark önüdür. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Kapasiteleri açısından. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. Taşhan. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. l merkezi oluşunun sağladığı. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. Kent. Otpazarı. Kent nüfusu. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. kuzeydoğu. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . ancak sürekli bir artış göstermektedir. şeker. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. geçmiş dönemlerde. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır.

Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. işyerleri ve konut alanlarının konumu. Bu alanın doğusunda. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir. Yer seçimi yapılmış olan. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. Organize Sanayi Bölgesi 2. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. Merkezin doğusundaki alan ise. Yapay Eşikler Kentin dokusu. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. kamu kuruluşları. merkez. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır.5.1.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır. Topografya. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. merkeze yakınlık. askeri alanlar ve sanayi. Kent. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. M. Başlıcaları. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde. otogar. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. mikroklima. kent ovaya yayılmış. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. organik dokuda gelişmesi durmuş.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. k. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. bunun doğusunda ise.1. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Geleneksel fiziki doku ile Merkez. Kale. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür.

kanallar. D. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir.unsurlardır. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır.S. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. planlamada göz önüne alınması yanında. Bunun yanı sıra. Bu alanlar harita dışındadır. Ciritler. gürültü. Ova kesimi ise. .’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. taşkın yapmaktadır. Jeolojik Yapı Planlama alanında. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. toz. Güneyde. ve 2. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. ulaşımın doğurduğu. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

Tacıahmet. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Mescit.6. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir.K. (Zaviye)Yukarıpazar.1.1. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir. Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür.94’e kadar değişkenlik göstermektedir.1. yükseklikleri. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. K. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan.7. M. 44 adet Camii. Tarihi. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır.S da 0.A. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli.1. Türbe. Mevlana. Yapı düzeni. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. Çeşme.2.60 dan 0. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır. Han. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. 275 . M. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir.1. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M. Kale. Hamam. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. Kültürel.

1.3. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.M.2. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100.1.3. M.1. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.3. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. BAŞA DÖN M. M.2.2. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. M.2.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 .1.2.Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.

Ö.Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ. O.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 . . Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh.Er Oğuz Akdağ Birleş. Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Ok.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Sın. O.

O.ok. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 . Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ.ok.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ.Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ.

Ok.Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr. KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 . O. Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ. Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş.DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O.

ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ. Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

Sınıflı lköğ.Yeşilyayla Mh. Birleş.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. Sınıflı lköğretim Ok.Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. O. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht. O. lk. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht. Ok. Ok.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 .

Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı .Ö. Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Ok. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. O. O. Bir.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Sınıflı lköğretim O. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 . Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.

Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 . Sınıf.Ok. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh. lköğretim Okulu.

Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr.Ok. Boyalı Şöhret Hanım Bir.Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 . KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok.

O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir. Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 . O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .Sınıf.O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir.Ö. .Ö. Ö O Balçıkhisar lköğ.Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş. Sınıflı lköğ.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. Sın.

NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.Ö.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .

Kız Mes.Lis. L.And.L.ve EML.M. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.L.Mes.L. And.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S.Mes.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And.And.Kız M.Tek.M.L. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .ve Endüstri M. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A.Lis.ve End.TL. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.Lis.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.E. Lis.T. Zübeyde Hanım And. L.T.

L.3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD.L.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Tur.H.T.Lis. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve . .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.L.H.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu . TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.H.Ot.M.L. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S.Mes. Emir Murat Özdilek Ana. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S. Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.

53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC . Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.3.3.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S.

km. Termal Özel b.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21.5357320-21-26 Fax: 272.Md Özel B. (Hasan Kaptan) Kütahya K. M.2736131-32-33 Fax: 272.2483457 Tel: 272. Termal Özel B.yolu 15.5.Km.2483514 Fax: 272.3.Km Termal Otel Bel.3. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.yolu 16.5357327-28-29 Fax: 272. AFYON Kütahya K.Km. MERKEZ CENG Z) Termal (Md. .5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.yolu 23. K. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . M.2515275-76-7778 Fax: 272.Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13.3.5357319 Tel: 272.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272. M.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL.6. Termal Otel Bel.4. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Bel.km. Termal MERKEZ ( şl.7.VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K.77 M. HSAN YE/ AFYON Özel B.yolu Termal Özel B.3. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Mikail Özel belgeli 293 . Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272.

OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd.Atatürk OTEL Cd.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3. Termal Afyon-Konya k.km. Termal Afyon-Konya k.No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.sınıf AFYON Hisar Mh. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad.yolu 30.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272.km.N: OTEL 2.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5. Emirdağ Cd.2122111 31 70 Tel: 272. No:25 MERKEZ Kadınana Cd.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.Sınıf 25 41 Tel: 272. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .yolu BOLVAD N 30.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272.km.sınıf maret Cami yanı N: 1 2.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh.

S NCANLI 3.Sınıf Sk.Evler Mh. 36 SANDIKLI/AF.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.3512002 Tel: 272.Yok Çevre yolu üz.Eskişehir Cd. Cad. C.4426281 Fax: 272.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah.Cad.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah. D NAR P.SNF.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272. Dinar Cd. D NAR/AFYON H.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272.N. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l.SNF. No: 28 1. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.T.T.Dinar Cd.snf. OTEL No: 41 3.14/A ÇAY stasyon OTEL 3. Dinar Cd.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3.Sınıf No. Zafer cd. OTEL/ OT. No. No:22 OTEL 1. Otel 2.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2.6563112 295 .3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.Hacıkadir sk.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı.Sınıf Ece Mh.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272. No:38 OTEL/1. Ece Mh.Lütfi OTEL Sönmez cad. 2/A-B Tel: 272.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah.36 ÇAY/AFYN B.Arabacılar Sk.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1.sınıf ncili Mh. OTEL No: 23 1. Dinamo OTEL 3. OTEL N:33 SANDIKLI /2.

Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh. 16 YATA K S. OTEL 3.2525553 : Tel: 272-5127351. Hacıbey Sk.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot.3132191.Afyon.Çakır Mh.VE FAKS NO ADRES Tel: 272.km.Sınıf Lokanta 515 Kiş.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1.Kapalı 215 Kiş.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd.3132193 296 .2525551-54.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb. stasyon Cad. Sultandağı stasyonCd. S NCANLI Fax: 272.zmir K. Kocatepe OTEL 2. 55-56 Kedilik mev. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272. 270 SU T ODA S.Yeniyol mh. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272.**** ODA S. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot.zmir K.Snıf Cd.km.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL.yolu 9.2143309 Süleyman Gönçer Cd. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL. AFYON Otel Müdürü Fax: 272.2143300 Fax: 272.yolu 9.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh.No: Sultandağı 23 Otel/ 2. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3.km.

Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.Km.Lok. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2.yolu 4. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.yolu Köroğlu Mev. AFYON (Opet) içi K.Yem.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara. 55 Kiş.zmir K.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara. 55 Kiş. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.Bar 120 Kiş. Kiş.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2.yolu 9.2525400 Afyon.Lok. Faks: 272. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 .KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan.zmir K. 300 Kiş.Lok.zmir 3.lok. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL.2525446 Tel: 272.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd.Öz.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2.6964020.Km. Ame.zmir K. Kaf. 130 Kafet.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa . KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2.2155301 Fax: 272.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1. 100 Kiş.Km.Sınıf Lok.Bayat/Afyon Köprülü köyü.Snf. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272.Sınf.2. yolu ÇET NGÜL (NOKTA.2131483 Afyon. Vedat S ALPATA 2.

Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır.giyim.gıda .3. Baskın olan tip ise iç sofalıdır. Basın Caddesi: Fotoğrafçı.Berber. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN . Tuzpazarı Caddesi:Giyim.züccaciye. M.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde.10.8. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.gıda. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir.entegre tesisler oluşturulmuş olup.et ve et ürünleri.yem.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur. Bunlar ise düz yada kademelidir. M.yağ.3. M. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar.tatlı.manifatura..9.BAŞA DÖN 298 .eczane. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür. Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1.3.gıda.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta.mermercilik.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane.internet.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda .3.giyim. Şahitler Kayası.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya.büro .11.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır.şekerleme ürünleri. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un.Züccaciye. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu.M. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir. dış sofalıdır.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe.

Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.4. M. Kanlıca. BAŞA DÖN M. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı.2. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir.6.5. Esentepe.4. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında.1. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır. göçebe işçiler. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata.4. ş Alanları ve şsizlik M. M. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. Maraşal Fevzi Çakmak. Görüntü Kirliliği: M.3.4.1. M.4. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. M. Çetinkaya. göçler.5.5.2. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur.4.M. Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M.5. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18.4. Sosyo-Ekonomik Yapı: M.4. 299 . pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak .

N. Çobanlar. Sandıklı. Afyon ilinin yüzölçümü 14. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması. Bolvadin.2. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir. M.44 ve l geneli nüfusunun % 9. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması. Afyon merkez.3.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için . Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir. yüklenebilen cam yünü . Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. köy nüfusu % 1. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri. Başmakçı.1. l Merkez ilçe. okul. Nüfusun Yaş.5. Evciler.Bunun içinde mantar. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir.5. sanayi mevcuttur.6.Ancak çok katlı binalarda .5.S. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G.' da ise 57 olmuştur. okul. hastane. M. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır.5.Apartman . zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır.74 . 482 bucak ve köyden oluşmaktadır. Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır. Nüfus : M. Afyon linin idari bölünüşü. dari birim bazında Bayat. M.6. Emirdağ. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir. Sincanlı.6.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır. göre 52 iken 2000 G. Çay. hastane . Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. 17 lçe. şehir nüfusu % 21. Birincisi döşemenin üstüne halı. M. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir. Dinar.S.3.26'dır.6. Hocalar.b. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır.4. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. BAŞA DÖN M. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür.N. scehisar. M. sinema. mantar .47 oranında artığı görülmektedir. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır.230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU.Bu işlem üç türlü yapılabilir.5. Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 300 .6.(asmolen döşeme v. Dazkırı.

6. BAŞA DÖN 301 . % 58. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır.47.6.5.47. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. yıllık köy nüfus artışı % 1.M. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir. M. M.4.6. M.6. şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41. yıllık genel nüfus artışı 9. Nüfus değişim oranı.7.78 olduğu görülmektedir. yıllık şehir nüfus artışı % 19.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde.43’ü şehirde. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında.6.

Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır.000-5. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Organik Madde %35. ATIKLAR N. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371. Metal % 5. Kağıt toplama kampanyasıdır. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. Kağıt % 5. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. 302 . Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Afyonkarahisar Belediyesi. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. Diğerleri %20. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır.466. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Cam % 15.500. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması.000 tavuk yetiştirilmesi. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.1. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada. Afyonkarahisarda yaklaşık 4. elektrik enerjisi üretilecektir. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır.N.000.

V. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir.Ş.3.3.8.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir.6.2.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N. San. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır.D. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır.3.3. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. N. 303 . nş. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8. ve Tic. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile. N. A.4.3.5.7. Nak. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur. dahil 440.Ş. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K.3.3. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir.3. N. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır.1. Özel Atıklar : N. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak.2. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir. N. N.3.N.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

4. kağıt. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. N.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır. Transfer istasyonu mevcut değildir.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup.1. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır. N. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. 305 .241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama.4.6.4. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır.N. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır.5. cam.4. Diğer Atıklar : N. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. Toplanması. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. organik madde) çalışmaları devam etmektedir.Katı Atıkların Biriktirilmesi.7. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir. cam.3. teneke.

9.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır.8.1. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir. N. Kompost: N.Depo sahasının yüzölçümü 70.8. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır.000 m2’ dir. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. endüstriyel. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır.8.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir. 306 . tıbbi atıklar. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır.3. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. Atıkların Yapılması: N. Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin.198. N. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. ( evsel. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir.10.2. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.8. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. N. Çöp üreten kurum. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. N.800 ton’dur.

Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 . Gürültü: O.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.3. O.1.1.3.Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir.1.1.2 .Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1. O.1.1.2.1Gürültü Kaynakları O.5.1. O. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır.1. Ayrıca saat 24.1.4. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince. Ayrıca.3. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.1.1.1. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.2. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir.O.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır. GÜRÜLTÜ O. O.1. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.1.3.1.1.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir. O.1.

Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.O. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .3.1.4.2.4.4.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.1. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.4.1.2.

……………..1 6. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ………………. Merkez …………….1 6.1 6.1 6.1 6. Merkez …………………. Köyü/Mah. ………………… Merkez …………….1 6. ……………. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5.1. ……………. AFETLER P.1 6.1 6.1 6..1 6. …………….1 6.1 6. ………………….1 6.1 6.1 6.9 6.1 6. ………………… …………….. ……………. ………………… …………….1 6. ………………….1 6.. ……………. …………….N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez …………..1 6.1 6. ……………. ………………… ……………..1.P.1 6.1 S. ………………….1 6.1 6.1 6. ………………….1 6.1 6. ……………. …………….1 6. …………….1 6. ………………… …………….1 6..1 6. ……………. ……………. ………………….1 6. …………….. ………………….1 6. ………………….1 6. Doğal Afetler P. …………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 .1 6.1 6. ……………. ………………… ……………. …………….

1 6.4 6. …………….4 6. ……………. …………… Kayran Mah. ………………… …………….1 6.4 6.1 6.4 6. …………….4 6.8 6.1 6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .4 6.Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6. ………….8 5. …………………. …………….8 5. ……………. …………….. ………………… ……………. ………………… …………….44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay …………….4 6.1 6. …………….1 6.1 6.4 6.4 6.4 6. …………. …………….4 6.. …………………. …………… …………….1 6. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y. …………………. ………………….4 6.4 6. ………………… ………….1 6..4 6..4 6.4 6.4 6. ………………….1 6.4 6.1 6. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak ……. …………….1 6.1 6.1 6.4 6. ……………. Çavuş Mah. ………………….8 5.1 6.1 6..1 6. …………………… ……………….1 6.8 5.1 6.1 6.4 6. ………………… ……………..1 6... Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez ………….1 6. ………………… Merkez ……………. …………. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı …………. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek …………………. …………….8 5. ………………….1 6.1 5. ……………..8 5.1 6.4 6.. …………….1 6.

…………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6..4 6.4 6.4 6..4 6..4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli ……………. …………….4 6. …………….4 6.4 6. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6.4 6.4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük …………….4 6. …………………. Boyalı Garipçe Gezler ……………. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez ………………… …………….99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut ……………..4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K.4 6.4 6.4 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6.4 6.

.1.3. …………….Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek …. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar …………………. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 . Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.1. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S. MAG (Magnitüt Değeri) B. Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S.2.. Köyü/Mah.N lçe Kasaba Köyü/Mah. limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P.N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez ……………. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış …….Ü. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye …………….

16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır.25 Ha. …………….0. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez ……………. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. P. 313 .2 adedi Çoban Ateşi.Normal Baltalık.01 Ha.S. 7. Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış …….0. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup.müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir. …………………. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.1.22 Ha.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ …………….. . Alan yanmıştır. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin ……………. *Otlak Yangınları.3 Ha.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22.Bozuk Baltalık ve 7.Bozuk Koru.11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….1 adedi Piknik.8. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.Orman Yangını olarak görülmediğinden.8 Ha.02 Ha.Normal Koru.4.

S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. 2.1 Sivil Savunma Birimleri:. madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l. arama.Savaşta. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak. afetlerde ve kazalarda.2. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. A . ilgili birimlere ulaştırmak. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme. biyolojik. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. toplanma. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların.3. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar.2. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. 314 . kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek. yıllık eğitim programlan hazırlamak. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P.1. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır.5.3. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır.3. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır.2.P. aylık.6. uygulamasını sağlamak. Afyonkarahisar ilinde. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı.2. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup . kurtarma. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup.Savaşta. afetlerde. P. tatbiki. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak.GÖREVLER 1. P. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. nükleer. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı.1. P. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. Diğer Afetler P.1.2.

Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak.500.3.Hava Meyan Komutanlığı. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup. 9.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. 11. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak.Kapalı ve Açık Cezaevi vs. 7. 10. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.4. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma . yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek. 8. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel.yangın merdiveni.3. P. stihkam Ana Depo Komutanlığı.Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır. 2. 12. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu. ihtiyaç duyulanların temin. 4. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır. Kiralama .ne kadar maddi hasar meydana geldiği.Türk telekom.2 merdivenli araç. 5. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar . Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir. 6. 3. P.erken uyarı sistemi. 315 . gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. P. bu konuda ilgili birim. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak.3.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır.3. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak.

5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. kibrit. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan .Y. yuvarlanmaması. Elektrik donanımları kısa devre. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. yüklenmesi. Ambalajların bozulmaması. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. Patlayıcı. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması. TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 .Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır. araç sürücüsü. Park etme veya duraklama halinde.. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır. boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. yanıcı.Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . Araca başka bir yük alınmayacak.Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. P. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. usul ve şartlara uymaları zorunludur.Bu Yönetmeliğe göre. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. 316 . battaniye . yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. parlayıcı.yüksekten düşürülmemesi. Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek.Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. yakıcı. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. su . Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. Tehlikeli maddelerin. ilçe . Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. Geçici iskan yerleri belirlenmiş . kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.3. çakmak. trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. buralardaki yol . hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir.

P. Araçların. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır.f) Bu araçların sürücüleri. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. Tehlikeli maddelerin. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. yükleme. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler.6. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. nitelik ve özellikleri. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . aktarılması ve depolanmaları. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları. Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. bulundurulması zorunludur. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir.3. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. işaret ve malzemelerden. motor çalışır durumda bulunmayacak. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. cins. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir.

2.Bulaşıcı Hastalıklar: R. 2.1.1.1.Temel Sağlık Hizmetleri R. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.1. 318 . Depo Kapasitesi 11.Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır.1.1. SAĞLIK VE ÇEVRE R.2. Şehir şebekesinin 60 km. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn. çme.dir.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.R.

bakteriyolojik.2.2.süt.R.şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.analiz sonuçları değerlendirilmektedir. kimyasal.2.3.3.1.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.mikrobiyolojik.Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et. 319 .fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.1.Sağlık Müdürlüğü.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.1.

Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.014 663.4.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.1.R.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.

Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.7.64 28. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.77 19. Ölümlerin Hastalık.38 21.1.6.5.17 2000 2001 2002 2003 2004 R.1.95 25. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .R.1.

Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır.2. asidik nemle tepkimenin sonucunda. pH 4. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. maksimum SO2sınır değerleri. Bununla beraber deri. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. açık metal yüzeyler. atmosfere karışmaktadır. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. boya kaplamalar ve bazı plastikler. günlük ortalama 150 mg/m3 . kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. is. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. binalar. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir.R.1. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Tarihi yapılar. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. kurum. duman vs) üzerine yapışır. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 .2. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. yıllık ortalama 60 mg/m 3. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Yağmurun amonyum içeriği toprakta.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir.

bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. Romatizma 12. vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. sinirlilik. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Nefes Darlığı 9. bronşit. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. SO2. Raşitizm 5.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. 14. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. yer altı suları. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Eklem Romatizması 6. Suç işleme oranında artış. ruhsal bozukluklar vb. Göz Yanmaları 8. Kalp Hastalıkları 7. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. kronik bronşit vakalarında artış. Bunun sonucu olarak. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. Akciğer Kanseri 2. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. Bronşit 3. Erkeklere oranla daha fazladır. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. pulmoner fonksiyon bozuklukları. Kan zehirlenmesi başlar. Kronel Bronşit 4. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. ağır metaller. toprak. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur.

Kan kurşun konsantrasyonu. endüstriyel işlemler. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. 0.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. Nikel. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller. Kadmiyum. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Kurşun. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. yenilen yiyecekler. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. 0. fosil yakıtların yanması.bulunmaktadır.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. 1. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup.3-0. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. 324 .2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken.

Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. peptit. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. trifosfat. tahribatı. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. Kadmiyum sülfat. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. Motorlu taşıtlar için. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. Yapılan araştırmalarda. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. aminoasit.04-0. alveoler makrofaj hücre sayısında artış.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Suda çözünebilir tuzları. Bina projelerinde. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. kadmiyum nitrat.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. solunum borusu irritasyonu. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. sülfat ve nitrattır. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek.06 µ g/ml. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.01-0. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. klorür. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. immunolojik değişim.

. 326 . R. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir. . .Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. trafiğin yoğun olması. . teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir.Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. gözbebeği büyümesi. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. kas gerilmeleri. Günümüzde. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir.2.Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür. sinir sisteminde bozukluklar. rahatsızlık. uykusuzluk. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır. yerli yersiz korna sesleri. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.2. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. korku.2.3. evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir.2. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. elektrikli süpürge vb. stres. R.Düğün vb. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir. yorgunluk. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması. Gürültü. R. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır. Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . . .miktarı 0. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: . zihinsel işlevlerde yavaşlama.4. Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. törenlerde çevrede yaşlı. solunumda hızlanma. kalp atışlarının değişmesi.

Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir.Bina içerisinde ayak sesleri. Akut zehirlenme. .Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. R. Pestisidler. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. . . ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. insan vücuduna ilacın solunum. 327 .2. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. Örneğin tarla. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. . ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. . bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. . Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa.Hava alanlarının. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. .Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır.5. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler.

nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. acrolein (herbisit). giderek bünyede konsantre olurlar. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. olarak ifade edilmektedir. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. depolama. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Akut zehirlenmeler. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. ağırlık için mg.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. Sekonder . deri veya solunum yoluylagirmektedir. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. taşıma. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. ile ifade edilir. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. pestisidler ile insanların teması. ilaç üretimi. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Beher kg. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 .Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir.

329 . akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. ilacın absorbe edilme durumuna. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. Bu kalıntılar. d. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. e. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. Örneğin dekara 1. a. b. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. c. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Topraktaki zararlı böceklere. modern bölge laboratuarları kurulmalı. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak.saptanmıştır. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. toprak nemi ve sıcaklığına. kritik akarsu. Böylece üreticiler. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. sağlığa zararlı olup. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. kullanılan ilacın grubuna. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. f. g. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. göl. seralarda. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar.formülasyon şekline. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. toprak tekstürüne. organizmanın fizyolojisine. bayilik ruhsatı. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. ilacın yağmur. Milli Park Alanlarında. gölet ve baraj havzalarında. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. sudaki pestisid seviyesine. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür.

ağırlık. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Islah Çalışmaları.h. Sayı:19. lüks lambasının filtrelerinde.6. kalınlık. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1992. Sayı:19. Orman Bakanlığı Dergisi. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri. Türkiye'nin Çevre Sorunları. O. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. 1993. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. Sayı:19. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. optik camlarda.. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. 5. Orman Bakanlığı Dergisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. T. ı. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri.. Örneğin ısı radyasyonu. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır.2. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. Ankara. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. O. zaman göstergelerinde. YEN KÖY. 2.. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen.. 3. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir. Bu toprakların 330 . endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. 1993. .2001. N. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. i. ÇEL KKOL. 4. Ankara. 2001. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. 1993. Kaynaklar 1. KÜÇÜKÇAKAR. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. Orman Bakanlığı Dergisi. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. 6. seviye. 1995. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. . Ankara. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Ankara. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. Ankara. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. R. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. DOĞAN. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. 7. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları.

Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. Uluslararası kuruluşların. yonlaştırıcı radyasyon.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır. Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır. Örneğin. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. Örneğin. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. Bununla birlikte. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. yıllık radyasyon dozumuz artar. Bu varsayıma göre. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. Bu radyoaktif potasyum. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. Bunun dışında. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. Aynı şekilde. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. . Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. radyasyondan korunma uzmanları. Bu etkiyi.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . . tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1.

Ancak. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için.8 mSv/yıl 5. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. Radyasyon. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. alfa parçacıkları vücuda solunum. Gamma ışınları. Giysilerle korunma sağlanamaz. beta ışınından ise 100 misli fazladır. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. 332 . O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. Mart-Nisan ’99. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a).Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. March 1985. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Tekniker Dergisi. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir.4 mSv/yıl 0.

yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. o kadar az radyasyona maruz kalınır. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. Ortamda yoksa. ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. o kadar az radyasyona maruz kalınır. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. nükleer reaktörler. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. demand valve resüsitatör gibi. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. 333 . radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur.

YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. 1995. ISBN: 0-323-00652-3. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin. Ya da. 3. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır.Baskı. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. Örnek: Işın tedavisi. 334 . atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. Nassetti. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. Mosby’s Paramedic Textbook. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. 5 th Ed. RADYOAKT F: Bir maddenin. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir.. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. Mick J. Ancak yetişmiş eleman yoksa. s: 759-766 Sanders. 2nd Ed. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. 2. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. Caroline.A. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin.S. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. s:616 – 619 23- 4- 5- 1. Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. Sedyeye almadan önce. içmeyin ve sigara içmeyin. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. Enerjinin. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber.45- Olay yerinde asla. Emergency Care in the Streets.d ).b. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . bir şey yemeyin. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. farklı fiziksel özellikleri vardır.L. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. 1991. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. U. N. 2000. s: 413-416.Ray ile ışınlanmıştır.

CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir.7.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir. RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. Kalite. verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir. 1 curie = 3. bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır.2. Belli bir zaman biriminde. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır). katı. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 . 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. Radyasyon düzeyini. R. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir.

. Çevre ve Orman Bakanlığının. . sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır.2.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup. 336 .2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi.Km. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: .1. zcilerin görevlendirilmesi.S. ÇEVRE EG T M S.2. S.hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir. “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır. 08.2. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. ses-yayın cihazı temini. .1. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır.limiz merkezindeki Hıdırlık. . ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır. . Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. S.2. öğrencilerin görevlendirilmesi.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır.06. . Turgut Özal Parkı. N. . S.Çanakkale. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir.Bursa iline gezi düzenlenmiştir.

2.. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 337 .3. Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır.Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup. S.

bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek.3. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 . leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.5. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T.6. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T.2.1. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. T.T. T. T. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.4. T. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır.

Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Şti.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San. Otomotiv.Ltd.San. hr.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.Ltd. Et ve Et Ürünleri th.zmir Karayolu Km. Tesisi Hayvancılık.Şti.Şti. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.San. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ş.Ltd.Şti. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyonkarahisar 9.Afyon Cad. Otomotiv.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes.Ltd.Şti. 339 .ve Tic.A. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San. Hayvancılık.Şti.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd.04.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.ve Tic.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd.Ş.Şti.Afyon Cad. Et ve Et Ürünleri th.Tic. hr. Sarrafiye. Oruçoğlu Gıda ve çecek San.Tic. Sarrafiye.A.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San.Ltd.

Şti.Müh.Şti.Şti. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.Raporu Tic. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.San. hr.Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.Ltd.Ankara Şubat 2005 Gıda Et. Sok.Şti.Kemal Aşkar Cad.Afyonkarahisar 5.Ltd.Cad.Bşk.Tic.654 Ada. Hidromer Arıtma nş. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.Öztabak Apt.ve Müş.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.Ltd.Ş.Bölgesi 1.Ankara ller Bankası 5.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.ve Tic.Böl. Km.Müd. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San. Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.ve Tic.Ltd.A. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San.Ltd.Üretim San.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.San.Şti. Ve Tic.Ltd.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.Tic.Ltd.Ltd. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San.Şti.Tic.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .Şti.San.1.Böl.

Gıda San.Ş.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.ve Tic.Şti.Ltd.Ltd.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Tic.ve Tic.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Tic.Şti A.ve Tic.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Ltd.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Ltd.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.Ltd.Sokak Pazar Mah.Şti.Ltd.Şti.Ada1.Ltd.Ltd.Tic.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Şti.Afyon Cad.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Şti.ve Tic.Yeşilyol Köşem Apt.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Şti.Ltd.Sok Afyon 341 . Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Şti.Parsel Afyonkarahisar San.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz. l Müd.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Afyon Köy Hiz.18.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3. .Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Km.18.Danışmanlık Ltd. l Müd.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah.Km.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.S. Afyon Köy Hiz. l Müd.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.Bölge Müd. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.S.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8. .Ankara Kalıt Mühendislik nş.Ltd.Şti.Tic Tic.Şti. l Müd.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San.Konya Karayolları 3.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.Km. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop.Bölge 342 .Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Ltd. l Müd. l Müd. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah.

Bölge Müd. Karayolları Müd.Konya Karayolları Müd.Bölge Müd.S.Bölge Müd.Bölge Müd.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.18.S. .Konya 3. slitepe Taş Ocağı Nen Müh. .Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.S.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3. K.S.S.Genel Müdürlüğü D.Şti.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.Danışmanlık Ltd.G.Konya 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.Bölge Müd.Genel Müdürlüğü D.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K. . .18. .Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.18.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd.Konya 343 .Bölge 33 Taş Ocağı D.Bölge Müd.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Genel Müdürlüğü D.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Bölge Müd.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.Bölge Müd. .Antalya 13.Müd.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.G.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D.S.Konya 3.Müd. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3.

Başk.Ltd.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .Tic.Maden Sontajcılık Ltd.Fakültesi. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Ankara Karayolları Müd.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.A.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Şti.Ziraat ve San.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.Ş.Antalya Karayolları Müd.Bölge 47 Bolvadin Bel.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Cum.Antalya Karayolları Müd.Antalya 13.Ankara Karayolları Müd.Bşk.Ş.Bölge 46 Ariyet ocağı.Şti.Şti.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.ve Tic. nş.Bölge Müd.Tic. Aysberk Müh. stanbul Üniversitesi Müh.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Müd.stanbul 1996 Maden Karaman Mah.Bşk. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13.Antalya Karayolları Müd.Bölge Müd.A. Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.

Ltd.Taah.letim A.S.Ş.2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd.Ltd.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.Şti Ankara Büro-Form Müh.Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .letim A.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .. ncirli Han Sok. Ve Tic.Mad.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.Oto.24.A.Taah.Şti Caner nşaat San.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.B1.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K. nş. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .S.A.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.San. Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Afyon ili Dinar lçesi.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk. Ltd.Tic.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Tic.Ve Tic.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.Elkt.Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.

Tic. .18.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.A.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic. th.Ankara Fon Müh.Ltd.A.Ve Müşavirlik A.Tansa Cad.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.Ve Tic.A.A.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Gübre Tesisi San.Şti.Turz.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.S.Tic.Nakl.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San. hr.Ş Ankara D.A.Ltd.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.A.

Müş.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic. ç ve Dış Tic.Şti.Tur.A.B 105.Ltd.Ş stanbul Beril Mad.Müş.A.San.A.San.Ltd.Ltd.Tic.Müh.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.Şti Ankara Öncü Mad.Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic. şl.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .Ltd.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.Tic.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.Tic.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Tic.Dış. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.Müh.S.Ltd.Dış. San.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok.Ş Medaş Maden End.A.A.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A.San.A.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. nş.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.

Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Tic.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar .Köprübaşı Emirdağ.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Şti.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.San.San.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Ltd.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .Bucak mevkii.Sk.Şti.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.NO:4 iscehisar .Tic.Ltd.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.NO:7/A Afyon 348 . 129. Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.Şti.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah.Hacı Musaoğlu Sok.Şti.Ltd.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Tic.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.Ltd. A.

Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.Şti.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.Ltd.S.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.Tic.Ltd.Turz.Tic.Kom.Tic.B 26.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.A.Tic.Tic.Ltd. Tic.San.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.Konf.Mad.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Teks.S.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.Ltd.San.San.Ş Doruk Mad.Ltd.Ada 3/B Parsel Afyon O.Şti.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.Ltd.San.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.No:107 Gebeceler . şn.

Tic.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3. nönü Cad.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.San.Din.Şti Afyon Karayoları 3.Akar. Ltd.Mah.Tes.Pa z.Mad.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Ltd.San.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 .Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.A.Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Konya 96 Taş Ocağı.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Bölge Müd.Taah.Ve ve Yıkama Kırma Tic.Tic. nş.Ş.ve Tic. Büro-Form Müh.Ve Tic.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Ltd.

Ltd.Ltd.A.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş. Ltd. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti.Şti.ve Tic.Ltd.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 . km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.San.San.Ve Tic.SanTic.Şti.Ve Tic.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.ve Tic.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.ve Tic.Şti.ve Tic.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Ltd.Ltd.San.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.San.

Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Bölge Müd.Mad.Ot.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Hay.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Tük.Ve nş. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Malz.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.SanTic.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak.Ltd. thalat Ltd.Plas.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Day.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Lok.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Tek.Tur.Tic.San. Ltd.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Yak.Tic.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Bet.Nakl.Müt.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.Eml.Mal. Ak.Mer.Tic.Ltd.Kuy.Haz.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .

Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.Tic. Otomv.Ltd.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ltd.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.A.Tic.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş. Afyon DS XVIII.Şti.Tic.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.S.Akaryakıt Tarım Turizm nş.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.San.

Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.San. Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3. Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Oto Yıkama Eleme Tur.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Ürün.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.Ltd.Bşk.NO:18 Emirdağ .Ltd.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .Ş Afyon Şeker Fab.Şti.Tic.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım .Afyon Cad.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah. 354 .125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.

T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Tic.Lt d.A.San.Tic.San.Kamil Miras Cad. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Müş.Taah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .Ltd.Ltd.San Ve Tic.Ve Tic.Savak Sok.Trz.Ltd.2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.Tic.Şti.Ş Bilim Mad.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .Eğt.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.Ltd. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah. nş.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Paketleme Fab.Gd.

Ada3.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.B 101.S.B 109.B 4.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.d.B Hisar Mah.Sok.S.Sok.NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.Cad.Ş Mermer San.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .Dok. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.S.Ltd.S.Km Afyon-Ankara Yolu 8.Şti Karayolları 13.A.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.4.Afyon Sok.Savak Sandıklı .1.Bölge Md.Bölge Müd.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.Kirembe Sok. Karayolları 13.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.

Şti Taş Ocağı Köy Hizm. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid. l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Hd.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Bölge Müd.Ş Gıda Rafine Anhid.Bölge Md.4 NO:14 Sok.Ltd.Bölge Müd. l Müd.Bölge Müd.Tic.Hocalar lçesi 2Bl.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13.San.B 4. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi .Şti Karayolları 13.Protein Tic.Ltd.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.S.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .Cad.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad.

San.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.05.B.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.Cad.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3. Şuhut/ salı Köyü O. Şuhut Merkez 358 .Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.A.Paz.A.S.A.4 NO:27 Sok.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.06.Km O.Tic.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .A.S.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.Ve Tic.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.06. 11.Tic.A.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.Tic.Ş.Tic.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.B 4.S.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.A.A.2003 30.B.

Tic.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.Ltd. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S.04.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş.04.05. 28.Başk.S.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop. O. Merkez 43 Mermer Ocağı 05.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.Şti.01.B.San.05.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D.B.S.05.B.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.S.2003 21. 30.B.Şti.Şti.Ltd.S. Mushsin ÖZER 15.S.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .Tic.05.S.2003 27./ISPARTA 18. Merkez 40 Kemal ESK 15.02.B.04.B.Bölge 31. Müd.S.S. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd.S.04.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11. 29.B.B.04.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O.S.02.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15. O.

S./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S.12. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.10.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.B O.S.S.B. 18.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23.B Merkez 57 D. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.11.B.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.Ltd. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.11.S.S.S.09. Müdürlüğü/Antalya Kayma.S.12.Bölge 24.10. O. Çay/Kızıldağ Köyü O.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.Şti.B.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.S. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.11.S.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 . Karayolları 13.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.Bölge 19.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.B.S. Müd.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.2003 Gıda O.10.S.2002 16.ve 06.11.09.09.

için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.Bölge 24.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.09.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.04.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.2003 Maden Taş.2004 30.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03. Müd.07.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz.09.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3.2003 28.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.2003 Maden Merkez 66 27.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş. Müd.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3./ISPARTA 18. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.2004 Kimya Sincanlı 361 .den.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.S./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.08.04.S.B Merkez Merkez 61 D.S.2003 22. Kum.S. Kum.08.2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.den.07.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz.Müd./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18.07.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.Bölge 11.05.05.08.

02.km Afyon-Ankara Karayolu 5.S. Müd. Merkez 75 25.07.Tic.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.O.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San. Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.ve Tic.2004 17.B.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5. Emin ORBAY 19.04.km Merkez 73 08.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .Bölge 17.04./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18.06.Ş.Ş.S. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.02.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.2004 09.Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.04. Bayram DEM RER 29.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.03.03.Götürme Birl.04.A.Başk).2004 Maden Çetinkaya Mah.O.A.ve 25.02. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.B. Bolvadin/Santral Cad.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.01.S.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.

09.Ş Ziraii 27.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.03L25B1.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.Keklicek Mevkii Mermer San.03L25A3.Ltd.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.ŞT .Çapalı.Çağlayan.Tic.07.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.03L25B1.Çağlayan.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.08.San.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.Bölge 23.A.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.LTD.06.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.08.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.08.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.Çapalı.03L25A3.04.Tav.06.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.09.Ve 29.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı./ STANBUL Kısmet Hür.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.01.Şti Osman Şen San.

Bölge 07.02.04.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13.02.01.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.Bölge 18.Tic.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.Mer.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.Ltd. Ltd. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San.04.10.Bölge 21. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.09.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 . Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.Tic.11. Böl.11.02.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.Ltd.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.10.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07.San.Ürün.San.2004 Maden zmir Cad.Başan Sok.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.Şti 05.Tic.2004 11.Teks.Şti Sefa Kulaç 3.2005 07.03.Yayla Sok.

Zemin Kat Afyon Afyon .No:56 Afyon Dumlupınar Mah.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.San Ve Tic.2005 16.05.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.06.2005 05.Şti Şahin Kardeşler Elek.Fazilet Apt.Şti 16.Ltd.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş. Ltd.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.Tic.03.Tic.Ve 30.2005 17.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.05.Taah.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.05.Mer.Ürün. Böl.Teks.06.06.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.Tic.San.Taah.Gıda Mad.Ankara yolu 20.143.06. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .Ltd.06.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.Şti Celal Ildız nş.Mal Ve Oto.San.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.05.Tic.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.06.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.2005 25.Tic.Mer.06.Kamil Miras Cad. scehisar Mermer San.San.Ltd.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.Ltd.Oruçreis Sok. Böl.Sok. San.Yalbı Sok.Ltd.Şti Remzi Çalıştır 06.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.

.................................................................................. 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI .................................................................................................................................................................. 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI........................................ 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER ...................... 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI .................................................................................................................................................................................. 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S .................................................................................. 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ................................................................. 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI ................................................................................................................. 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT............................................................................................................................................................................................................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES ................................................................................................................................................................................................. 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ........................... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI ................................................................................................................................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ......................................................................... 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ....................................................................... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR ................................... 304 Başa Dön 366 .................................................................... 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ............................................................................................. 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ................................................................................................ 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI ............................................... 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ................................................................................................................................... 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ........................................................................................................................................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ....................................................................................................................................................................................................................................... 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R .......................................................... 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES .............................................................................................................................. 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI ................................................................................................................................................................. 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR.................. 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER ....... 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ .... 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES .................. 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ......................... 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ...........................................................................................