“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F.4.3.3.1.5. F.2. F. F. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D. E.2. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D.3.2.5. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F.4. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F. Valilikler.2.4.2.3.4.4.1.2.2. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.3. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F.5.2. F. E.1.9.2.2.1.1. Arazi _______________________________________________________________________141 E. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F.1. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3 .1.1.4.1.4.5.5.1. F.1.1.2. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.5.1.2. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E.4. Patojenler _________________________________________________________________________ D.2. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.4.1.3. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E.2.2.2.1. F.5. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Flora:_______________________________________________________________________151 F.5.1.6. F.3.3. E.4.7. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.5.2.1.1. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F. F.3.4.3.2. F.1.2.4. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F.1. F.8. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.3. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D.2.6. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E.3.3.5.2.5. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.4.1. Fauna ______________________________________________________________________159 F. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E.D.2. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.3. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D.5.1.2. E.1.3. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D.3.5.5.1. F. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.1. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D.3.4.5.4. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.3.1.4.

Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.3.4.3.5.19.5. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F.2.5. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.1.5.13. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.5. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.5.5. G. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F.1.12. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F.F.5.4. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F.5.5.14. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F.17.2. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F. G.5.1.22.16.5.5. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F.19. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F.1. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F.19.3. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F.15.3.20. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F.1. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.17.5.3.1.2.1.1. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.5. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F.1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F.3.16.4.22.2.1. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.22. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.4.16. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G. 1. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G.1.2.5.2.5.5. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.17.17. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.7. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F.22. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F.5.5.2.5. 5.5.19.5.5.5.5.1.18.17. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.16.9.10.2.2. G.5. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F.5. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F.3.2.1.5. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F.1.5.8.1.21.16.19.11. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.5.6.1.5. ___________________________________________ 182 F. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.5.17.1. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F.1. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F.5.5. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 .5. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.5.5.5.

2. 5 .1 H.2.2. H.2.2.2.1.3.6.2. H. H.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 . Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.2. H.1.2.2.4. H. H.1.2. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 .2. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 . H. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G. Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.2.1.3.1. H.2. H.1.1. .1.2.1.6. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .2. H.2. I.1. Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H.2.1.2. H. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H.1.1.2.2.3.1. Turizm . J.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 . Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.G.1.5. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 . TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.3.2.1.4.1.5.2. .1. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 .1.2.3.2.2. H.5.5.2.2.2.2.1. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.4.5. H.4. H.2.2. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.1.2.4.1. H.4.1.1.1.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H.1. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J.1.1. H.2.1.1.2.

2.2.6.4.3.3. L. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.1.2. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L. Petrol (Fuel Oil.2.1.5. J.2.1. J.2. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L. Altyapı _____________________________________________________________________256 L.J.6. J. L.1.2.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K.1. Benzin.1.9. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.2.1.8 J. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L. J.2.3. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K. L. L.1.1.3.1. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L.2.1.7 J.1. K. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1 l Sanayiinin Gelişimi.2.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K.1. J. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1.5.6. Limanlar: _____________________________________________________________________ L. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 .4. Demiryolları : _________________________________________________________________ L.6.2. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2.1.1.1.3.2.6. J. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.5.1. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.6. J. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1.1.2.2.2.2. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.1.1. K. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K.1.6. J.3. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.1.1. K. J.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K.3. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.5.2. K. Asfalt. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K.2.4.4. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L.2.2. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K.2.2 . Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2.1.1.1. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L. K.7. Motorin.2.1.1.1.4.3. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K.

l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 . Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.4.3.1.4.4.2.1. M.4. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L. M. M.2. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M.3. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M.6.5. M. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M.10.5.2.4.2. M.5. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M.2.5. M.3.1.1. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.1.6. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L.4.2.2.3. M.L.5. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.1. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.5. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M. M.6. M. M. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.4. M.3.3.5.1. M.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M.3.3.3.5.9. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M. M. M.3.3.1. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.1.5.3. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.1.1. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M.1.4.4.3. Kültürel.4. M.1.1.8.2. M.7.1.1.3. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. M. M.1.1.6. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M.5.1.1. M.2. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.4.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.1.3.3.6. M.6. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.3.7. M..2.4.3.1. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M. M.6.5.11.1.1.1. Tarihi.2.

3.6.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N. M. N.1.1.3.1.4. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N.2.7.1. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N. N. O.2.4. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N. O.1. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 . N. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O.Katı Atıkların Biriktirilmesi.1.6.1.3.1. O.5.1. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.9.3.1.1. Titreşim:____________________________________________________________________308 P.1.4.2. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N.6. N.4.2.10.2.1. O. O.1.3. O. Toplanması.M.3.1. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.2 N.1. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N.2.5.4. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N.3.7.3. N.6. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.3.3.1.1.1 O.1. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P.6.3. O.5. M.3.5.2. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N.1. N.4. O.1. O. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N. AFETLER________________________________________________________________ 309 P.3.3.7.2.1.1.1.8. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N. O.1.3.1.1. N.3.1.1.2 . Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N.

Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S. P.2.2. P. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R.2.3.1.2.2.1.3.1.P.1. P.3. R.1.7. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S. R.2.2.2. R. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R.3.2. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.1. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R.2.2. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R.4.2.2. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R.1. P.1.3. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T.2.3. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 .6.3.1.2.2.4. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R.1. Sivil Savunma Birimleri:. P.3.3.5.3.5.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S. Ölümlerin Hastalık.3.2.3.4.5. ______________________________________________________318 R.4. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Temel Sağlık Hizmetleri-.2.3.2.1. Denizler: ______________________________________________________________________ R.1. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R. R.3.5.2. P. Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.1.1. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S. R. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P.1. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T.6.6.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S.1.2.1.2.1.2.2.1 P. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P. P.

Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.4.T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 .

Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla.Ö. lk yerleşim izine. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. II. kullanıma ve ihtiyaca göre. cami. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız. Kurtuluş Savaşında.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi .yy. 2. 11 . COĞRAF KAPSAM A. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. Sultan I. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. sunu çukurları.A. kaplıcaları.Ö. Şehir. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da.Ö. Sultan I. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Hitit Krallığı kurulmuştur. Hitit Devleti’nin M. Bunun yanında çok sayıda mescit. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. medrese yapılmıştır. Afyonkarahisar. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan. Bu dönemde. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir. 1800-1200): M. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır. Gevhertaş. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.Alâaddin Keykubat. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup.Ö. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. Atatürk. 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. M. medrese. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. Afyonkarahisar’da da verilmiştir. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır.) önemli mimarî eserlerdendir. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. ancak çevre illerde yapılan kazılar. Bu dönemde madenle birlikte. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. yerleşim yerleri bulunmaktadır.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. hamam. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. ilk kez madenin işlendiği. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. şehrin güneyinde. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. saat:17. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine.1.Ö. Bu dönem. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir.

Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. Roma hâkimiyeti sırasında. f) Romalılar (M. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir.Ö.301). limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür. Afyonkarahisar.Ö.Ö.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. 6.Ö. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. Böylece Anadolu. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri). M. M. bölgede benimsenen Frig din.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında. Komutanları. Synnada.Ö. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir. Pers hükümdarının tacını giydi. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş.Ö. d) Persler (M. Docimeon. (M.M. Amorium (Hisar köyü). “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Amorium önemli şehir olmuştur. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M. Bizans mparatoru olduğu 12 . 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında. Roma hâkimiyetine girmiştir. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. Dinar’a. Romalılar. M.Ö. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. M. Hisarköy. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. 233-183) zamanıdır. Docimeia ( scehisar ilçesi). Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol.Ö. c) Lidyalılar (M. Sivrihisar’dan geçerek. bu devirde.Ö. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır. M. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. Bunlardan önemlileri.Ö. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. Buna göre Bizanslılar. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. Sokrat tarafından geliştirilen. 9.yüzyıla kadar sürmektedir.Ö.S. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir. ssos’da yapılan savaşta (M. M. 1200-546): M.yüzyıldan başlayarak 10. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M.Ö. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. Mısır. 336’da Makedonya kralı Flip. Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır.Ö.Ö. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes. VII. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur.Ö. Babil. e) Hellenistik Dönem (M. 6. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir.Ö.Ö.Ö. 120’de Roma senatosu.Hititler. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp. ve 10. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. 323’te Babil’de öldü. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. 133. 333-281): M. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular.Ö. M. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir.Ö. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur.yüzyıla kadar tarihlenmektedir. Eskişehir.Ö. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse.Ö.Ö. Büyük skender M. M. M. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış.IX. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır. Apemeia. 334) III. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. b) Frigler (M.Ö.S. Dinar.

(1428).zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. esir düşmüştür (1071).nuyordu. Germiyanoğlu’nun damadı idi. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. Murat’a bırakmış. Afyonkarahisar-Eskişehir. Saltuk. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. Kütahya. Bunun sebebi. 1833’te bir süre II. Afyonkarahisar-Kütahya. Karahisari Sahip. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. Moğal tahakkümü altına düşmüş. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. Yunanlıların son durağı olduğundan. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. büyük hakanlık tacı batı’ya. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir. II. Tutuk. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. Afyonkarahisar. I. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. bu eyaletlerden. Yunanlılar. uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). Büyük Türk Sultanı Alparslan. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. Ayrıca Afyonkarahisar. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. Afyonkarahisar. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Ayrıca Afyonkarahisar. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. Germiyan Beyi II. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. Afyonkarahisar.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. cephane. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . XVII. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların. Mengücek. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. XV. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. Yunanlılar. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. Afyonkarahisar’dan kuzeye. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. Afyonkarahisar. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. Anadolu Selçuklularına geçmiştir. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Beyliğini vasiyet yolu ile II. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. Afyonkarahisar ili. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. Ayrıca Afyonkarahisar. Afyonkarahisar’ın bu yönü. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Afyonkarahisar. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. Afyonkarahisar.

bir ay. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. 25 gün Yunan işgali altında kaldı. Afyonkarahisar Bölgesi. daha az kuvvet bırakılmıştı.kilometreyi bulan geniş cephede. Bu arada. Bu birlikler. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. 14 . daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri.Alay Komutanı Ayvalık). 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. düşmana ilk kurşunun. (28-29 Mayıs 1919 172. önce Sakarya’da. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl.

Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03. Atatürk. makasla. çünkü Afyonkarahisar halkı. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. 26 Ağustos 1922 günü. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. Gazi Mustafa Kemal. dipçikle hatta elleriyle. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. Belentepe.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. Mustafa Kemal Paşa. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır.oo) ele geçirildikten sonra. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. Türk Ordusunun. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek.” demiştir. ve 2. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. Kılıçarslan 1. nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. Tınaztepe.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. Dumlupınar Zaferi’nin 3. Başkomutanımızın önderliğinde. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı. Erkmentepe.” 15 . Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. sıra sıra tel örgülü. Esası Oldu. Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. Daha sonra Şuhut’a gelindi. saat 17. noktaları. saat 05. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. Hepinize selâm ve sevgiler.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

2.A. l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .

Lidya. lçe. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. bu yüzden ilçenin. 2 sağlık ocağı. gül yetiştiriciliği. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir.-Mark'tır. Hereke tipi halı dokumacılığı. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. Ormanlarımız çam. bulunmaktadır.200 hektarı tarım arazisi. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir.000. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. limizin en güney ucunda yer almaktadır. lçede daha çok gül. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi. 170 ton dane alınmaktadır. sûvarilerin. Yıllık geliri 1.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. Lâdik. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. 185 hektarı funda ve ormanlık. ardıç. Kula. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. Bunun 8. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. meşe.000. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. 96. 7 Sağlık Evi. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. Isparta. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. 182 ton kapsül.772'dir. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. çizmelerini burada yaptırdıkları. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. 18 . Roma. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. lçemiz batıdan Dazkırı. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır.000. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre.135. Çanacık. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. yaban ördeği. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçede 4'ü merkezde.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir. Bugün. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. kuzeyinden Hendi Baba dağları.TL'dir. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. Asarkale. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. Tarım. güneyden kazankaya dağları. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Roma. Çöğürlü. Afyonkarahisar . Frig. lçede 11. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. En önemli yaylaları ise Bayat. Yüzölçümü 465 km²'dir. kaçak kesim. Ayrıca ilçe merkezinde 1. tiftik keçisi. 1993 yılında D. Selçuklu. 17650 adet keçi. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. Yüzölçümü 926 km2'dir. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. halkımıza hizmet vermektedir. 20 . Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. pelikan. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. Mekân Yaylası. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken. ticaret.Ayrıca. BAYAT lçemiz. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır.370 adet koyun. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. koyun. 500. köylerinde 2 olmak üzere. lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. Hitit. 1924 yılında ilçe olmuştur. Mekan. Helenistik. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır.000 adet yumurta tavuğu.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. il merkezine 61 km uzaklıkta. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. npazarcık. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. lçe kuzey doğudan Çal dağları. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. lçemiz kara iklimine sahiptir. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. meke. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. 3.S. batıdan Bey ve Asar dağları. npazarcık. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini. 1988 yılında ilçe olmuştur. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. karabatak. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir.836 adet sığır bulunmaktadır. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri.000. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. Bizans. . 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157).Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. kuğu. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. buğday ve haşhaş gelmektedir.000. 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. turna.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır. 2 Sağlık Ocağı. genel olarak 8773'tür. Lidya.

fiğ.000. lçede ki halk kütüphanesi 15. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. ardıç ve çam ormanları vardır. Kırklar Camiî. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir. Bolvadin. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. Karkın. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. işlenmiş kereste. yem.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. Kaplıcada bulunan otel. Üzerinde Altıgöz.000 hektardır.Alaca Camiii. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. haşhaş. Çepni.) imal edilmektedir. sucuk. Heybeli kaplıcası. Güneyden Sultandağları (2519 m). un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır.000 yumurta elde edilmektedir. Ak Çeşme.458 hektardır. Yanık Kışla. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. Sultandağları. Ayrıca 46 apart ünite. arpa. 12 adet ortaöğretim. 1958 yılında kurulmuştur. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir. yeşil mercimek. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır.950 tondur. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Buna bağlı olarak. tarım. Bolvadin. Türbeler. teneke. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. Bolvadin 3. yastık. Bunların dışında kereste. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. Eber Gölü. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü. 25 oda. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. 32 adet ilköğretim okulu. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Tek akarsuyu Akarçay'dır. okulu mevcut olup. demir doğrama. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. Hacı Ahmet Camii. mısır. 2 adet semt sahası. kaymak. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. 5 Sağlık Ocağı.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. 500 işçi çalışmakta olup. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. hızlı bir gelişim içerisindedir.s.932'dir. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. lçenin nüfusu. elma. şekerpancarı. Karamık 21 . Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. kodein v. vişne. Yazları sıcak ve kurak. lçemizin dağlarında sarı meşe. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. hasır. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. fasulye. Kırkgöz köprüsü. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. 50 yatak kapasitelidir. kayısı. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. 10 Sağlık Evi. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Develi. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. 2000 nüfus sayımına göre 83. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin.Bolvadin. Bunların yanı sıra ilçemizde 15. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir.Tarih içinde Selçuklular. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. sulamaya elverişli arazisi ise 28.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Sahipata. yumurta. lçede çayır ve mera alanı ise 25.ve 4. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır.000 hektardır. Kara Çeşme. sazlığıyla. Alaca Çeşmesi. Bunun 55.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz. armut. Bu fabrikada yaklaşık. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. vb. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. hidrat. Lala Sinan Paşa Camii. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. kaleye Yazır. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. kışları soğuk ve sert geçmektedir. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. Çarşı Camii.000 kitap kapasitesine sahiptir. ayçiçeği yetiştirilmete. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. ticaret ve sanayiye bağlıdır. bu okullarda toplam 9. Toplam süt üretimi 14. I. lçenin. nohut. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunlar emaye ürünleri. 33 ton bal üretilmektedir. Hacı Ahmet Çeşmesi. Eber Gölü.

meşe. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. kışları sert ve soğuktur. Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. güneyde Yalvaç. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. önemli tarihî eserleridir. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. 5 Sağlık Evi. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. Suriye. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. üreticiler ödüllendirilmektedir. şekerpancarı. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. ayçiçeği. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. bu göllerde balık avcılığı (sazan. bir gün sonra. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta. elma) yetiştirilmektedir. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. ilçeyi. Ege.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. Bu ormalık alanlarda ardıç. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. Emir Ahmet Şah.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. beyliğini vasiyet yoluyla II.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı.84'ünü oluşturan 5. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. Ağaçlandırma çalışmaları. ve IV.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 7 ortaöğretim. kiraz. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. fasulye. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. haşhaş. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. Germiyan Beyi I. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. Bunun 20. % 6. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. Selçuklu Sultanı III.509 hektarlık saha çayır ve merayla. Yazları sıcak. ç Ege bölgesinde. 22 . Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. patates. 14 Sağlık Ocağı. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur.981' dir.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. lçede 27 ilköğretim okulu.Ö. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. Yüzölçümü 790 km2'dir. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . lçe. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. doğu-batı. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ege.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. 1 Sağlık Evi mevcut olup. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur.09. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I. kuzeydoğusunda ise scehisar. 10. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış.200 Tarım Alanı16. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Eski Yunanlılar. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı. ihtiyaca cevap vermediğinden. Toplam 2. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir. Anadolu Selçukluları zamanında. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur.358 Tarla Arazisi9.Sonradan. Futbol takımı. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir. Hititler. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. Bunun 9. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır. eski devirlerde Lidyalılar. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup. lçenin kuzeyinde Bayat. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20.279 öğrenciye. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5. lçemiz. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır.000 Tarım Dışı Arazi3. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. Yüzölçümü40. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır.283'dir. 24 . Yüzölçümü 422 km²'dir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. güneydoğusunda Çay. lçede.

Bu güzellikler. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. susam.880 hektarı tarım arazisidir. badem. Kuru tarım arazilerinde ise. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. Persler. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. Üçlerce. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup.lçe. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. Frig. tekstil. Dinar ve Evciler ilçeleri. Kimmerler. sonbaharda ılık ve yağışlıdır.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. gül yetiştirilmektedir. Bölge genellikle düzgün olup. Yapağı ve Beşpınar kaynakları.453'tür. lçemiz arazilerinin 19. buğday. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir.000 tavuk. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir. lçemiz.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. anason. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. 1950 adet sığır. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir.yon. Dinar. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. güneyinden Başmakçı. kimyon. kayısı. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. "Dinar".583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz.Ö. küçükbaş. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. arpa. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Hititlerden Aka. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. lçemiz merkez. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. çilek. mercimek. elma. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. turizmi canlandırmakta.000 keçi. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası. kilimcilik. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur.000 çift çorap üretilerek. 6. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. her yıl Afyonkarahisar I.Ö. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. fasulye. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. 16. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. meyvecilik. büyükbaş. kiraz. ayçiçeği. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. ceviz. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. yonca. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. güneydoğusundan. lçemizde. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. nohut. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. rakımı 832 m'dir. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. armut. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. il merkezine 106 km. hayvan pancarı. eski çağlardan bu yana. dut. haşhaş. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. 25 . Dinar'ı hem iç. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. susam. tınlı ve kireçlidir. Pınarlı. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. genel yüzölçümü 41. Bülüçalan kaynağı.000 hektarı sulanabilir arazidir. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte.5 km²'dir. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. mısır. lçe merkezi. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. Yüzölçümü 1. salatalık. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur. gibi bitkiler. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. Dinar'ın bilinen geçmişi M. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan.000 koyun. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. 3 Sağlık Ocağı. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir.328 km²'dir. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. kavun. Dinar gerek mesire yerleri. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. Bu nüfusun 6. karpuz. 7 Sağlık Evi. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. Şehrimiz. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. erik. Roma. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. vişne. kâğıt. Boztepeler bulunmaktadır. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. 15.

lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. Geleine. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. peynir. haşhaş ve yem bitkilerinin. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. patates vd. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. 112. lçede 14. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. lçede 46 ilköğretim okulu. Karakuyu adıyla bir gölü. 8 ortaöğretim okulu vardır. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. Anhoros. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. Söz konusu hayvanlardan.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6.700 hektardır. lçe. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. büyükbaş. küçükbaş. Bu okullarda toplam 8. tarım.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. 250 yurttaşımız yaralanmıştır. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. şeker pancarı.155 arı kovanı bulunmaktadır. armut. vişne.000 kanatlı hayvan. 3.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. Bu nüfusun 37. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. kuzey doğusunda Şuhut. 89. nohut'un.00'da 6. 1908 yılında ilçe olmuştur. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. mısır. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir. Asmalı yol. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. 21 Sağlık Evi. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken. lçede tahıllardan arpa.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63. güneydoğuda Isparta.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. et. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. elma. yoğurt. sebzelerin. Midas. lçenin Dombay. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58.375 büyükbaş. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır.464 hektar Hayvancılık olarak. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum.340 küçükbaş. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. 26 . kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. kuzeybatıda Denizli. çine tanrıların.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. kuzeyde Sandıklı. Akdeniz ikliminden. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. buğday.608'dir. 11 Sağlık Ocağı. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. süt. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası. kuru soğan. Toplam tarım alanı 63.

Toplam 7.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. Lidyalılar. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. Bizanslılar. Daha çok koyun yetiştirilir. Dinar-Denizli karayolu üzerinde.500 hektar) ekilebilir arazi. Asıklı. Persler. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. Adını.km'sinde 9 km içeridedir.409'u sulanmaktadır. 1 adet kot dikim atölyesi vardır. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. %15.138 hektardır. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte.Tiyatrosu. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır. Suçıkanı. 2 adet teneke kutu. Hititler. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır. Emirdağ ilçemiz. Bölge. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. şeker pancarı.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 201.Amorium. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). Norgaz orman piknik alanı. Bunun 20. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir.4'ü (31. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. kiraz. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. Arpa. vişne.000 ve diğer şehirlerde 30. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. Eskişehir'de 99. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir.620 öğrenciye. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. Helenler. Okulda. 10 Sağlık Ocağı. doğuda Konya ile komşudur. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol.000 Emirdağlı yaşamaktadır. nohut. 1437 yılına kadar gitmektedir.089 hektar) çayır ve mera ve %7. yaklaşık olarak 830 hektarlık alan.2 adet çuval. ıspanak. Sebzelerden. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. basketbol. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. yeşil mercimek. ay çiçeği. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası. erik. Stadyumu. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. voleybol branşları bulunmaktadır. Emirdağ yöresinde yerleşim M. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. çalışmaları yürütülmektedir. armut. 27 . Kösköslü.Ö. Pınarbaşı.162'dir. Kara döşeme. Karakuyu kuş cenneti. Arazi yapısı tarıma elverişlidir. Yoğun olarak kilim. %14. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. 15 Sağlık Evi. Aurra (Hisarköy). Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. Hayvancılık oldukça önemlidir. Sentetik dokuma fabrikası. lçede spora büyük önem verilmektedir. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. salatalık. Bu alan.8'i (16. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. Romalılar. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. kayısı. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir.000. Çamçalı kilimleri. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Ege bölgesinde yer alır. Ünlü fabl ustası Ezop (M. buğday. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. 2 adet un fabrikası.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. lçede yetişen ürünler şunlardır. Ekilebilir arazinin 8. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. kral yolu üzerindedir. domates. Aynalı. fasulye. 2 adet yem fabrikası. lçede 52 adet ilköğretim. lçede. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Artemis Anaitis Tapınağı. Agorası (Pazar yeri). lçenin yüzölçümü 2.lçede ormanlık alan sahası 186.Ö. kavun ve karpuz meyvelerden. dantel. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. haşhaş ve yonca. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. 620) Amorium doğumludur. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. 1 Verem Savaş Dispanseri.984 hektar) ormanlık ve fundalık. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. badem.347 hektar) tarım dışı arazidir. biber. oya.6'sı(31. elma. adına bronz sikke bastırılmıştır. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. ve birçok semt sahaları vardır. Kuzeyde Eskişehir. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. Yedikapı (Başkonak köyü). Bindallı. Arazinin %62'si (130.

Emirbaba. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. haşhaş. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. Codta ve lâhit gibidir. 1991 yılnda ilçe olmuştur. Evciler. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. mezar. lçe. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). Koruların dışında orman yoktur. Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Balcam mağarası. 1990 yılında ilçe olmuştur.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . hem de demiryolu ile yapılmaktadır. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir. Gölcük. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. lçe ekonomisi tarım. Çiçekli yaylaları. susam. lçe ve ilçeye bağlı köy. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. Persler. Bütün boş alanlar ekilidir. lçeye ulaşım hem karayolu. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Bizanslılar. lçede genellikle karasal iklim görülür. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. doğudan Dinar(26 km). Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. Yüzölçümü ise 235 km²'dir.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. lçede 5 ilköğretim okulu. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. Bir başka deyişle. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. Frigler. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. Nadas sistemi uygulanır. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır.486'dır. Hititler. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Terra. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Evciler ilçesinin. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. Ovanın batısında Maymun Dağı. kasabalarda Belçika. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. 1 semt sahası bulunmaktadır. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. Bunun 5. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. Sandıklı'ya 38 km. Fransa ve Avusturya gb. arpa. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. Yörede Lidyalılar. lçe. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. sviçre. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. tavukçuluk. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. Almanya. Helenler. lçemizde. Hititler. Romalılar. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir.

1 kapalı spor salonu vardır. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. Bölge Pers. çam. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. mezar odaları. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13. meslek edindirici kurslar açılmaktadır.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. Sulu Tarım Arazisi: 1. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. buğday ve haşhaş yetiştirilir. batısında Denizli. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir.751'dir. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır.8 Bağlık .Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. Roma ve Bizanslıların.Bahçelik: 165 Ha . Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. lçenin köklü bir mazisi vardır. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. Frig Kaya Anıtları. Bunun 2. Hayvancılık yapan aileler koyun. Doğudan scehisar. güneyinde Sandıklı.%1. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. Tarım ürünü olarak genellikle arpa. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir.5 Bölgedeki akarsular. kuzeybatısında Uşak ili. geçer. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. batısında Burgaz. yazın yaylaya çıkarlar.940 Ha -%17. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. Roma-Bizans kaya yerleşimleri. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir.'dir.Meşe. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir. lçe. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. Genellikle kışları soğuk. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır. Hocalar ilçesi. Helen. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır.224'dir. lçenin doğusunda Çal. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. lçede 2 Sağlık Ocağı. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. kışları soğuk ve yağışlıdır. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera.835 Ha -%80. lçede 16 ilköğretim okulu. Ayazin. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. Aslantaş. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. hsaniye. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. 29 . Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı.1959 yılında ilçe olmuştur. Yüzölçümü 888 km2'dir. klim bakımından yazları kurak ve sıcak. Rakımı 1093 metredir.Bunun 5.

lçe ekonomisi. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçenin adı. Karaca. Karasar. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Karakuyu. Karakışla. Başlıca orman ağaçları karaçam.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. Karacaören (Belkaramık). yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. Toplam: 4. Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. Kuzeyde KARAHAN. merkezde SARIHAN( lhan). Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. Karacalar. güneyde AKHAN. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. Şapane Tepesi (1785 m). lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. 29 °c. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. Kızıl. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. Coğrafî konumu itibariyle ilçe. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Ak ve Sarı isimleri renk değil. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. Aileler." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. besicilik. Yazları sıcak ve kurak.MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. Bunun 11. Karakol Tepesi (1721 m). klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. hayvancılık.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Karayokuş. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. Karasandıklı. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır. lçemizde 19 ilköğretim.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. Selçuklu hükümdarı I. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. meşe. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. Karadilli. batıdan Afyon merkez. 2 ortaöğretim bulunmaktadır. palamut ve karaağaçtır. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. ardıç. Gök.362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. Karataş. batıda KIZILHAN. Şu halde Kara. Asar Dağı (1400 m). lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. 30 . doğuda GÖKHAN komuta ediyordu.209'dir. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Tarım ilçemizin 14. 1987 yılında ilçe olmuştur. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. Elmadağı (1516m). 4 Sağlık Ocağı. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). Köroğlu Dağı (1526m). Madentepe (1894 m). Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. Karayatak. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. tarım. Karahalilli. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir.

KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. boya ve kimya sanayiinde. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. sığır.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. haşhaş. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. Gresunlular Şehitliği. Kırkinler. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. tavuk. Mermer. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. Afyonkarahisar şekeri. Dökümeon Kale surları. kuzeyinde Sandıklı. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Halk.600 Orman ve Fundalık6. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. peribacaları. 14. b)Karo. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. kaplan postu ve menekşedir.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır.111 metre yüksekliktedir. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. kirli sarı. vişne. Kızıl Kayalar. Selimiye Kayalıkları. Alanyurt. Hitit. il merkezine 87 km uzaklıktadır. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma.Seydiler Kalesi. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır. sıva. Daha çok buğday. Daha çok koyun. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. Menevşeli Kayalar. Selimiye. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. Frig ve Türk. elma ve kayısı yetiştirilmektedir. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. arpa. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 31 . Deniz seviyesinden 1. ayçiçeği. Kızılören. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. 1990 yılında ilçe olmuştur. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. Seydiler Gölü çevresi. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. Bacak Kale. keçi. Frig. batısında Akdağ. Afyonkarahisar gülü. güneyinde Dinar. Ornaş Kayalıkları. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. Bu rivayetlere göre ilçemiz.820 Çayır ve Mera5. Çatal Kayalar. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır.

Ö.km²'dir. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Bakır çağını yansıtmaktadır. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. Frigyalılar döneminde kurulduğu. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar. doğusunda Kumalar dağ silsilesi.S. 1 Özel Dersane. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. Kusura şehri. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır. Ayrıca.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Bunun 43.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. Dolatan. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır. kışları soğuk ve kar yağışlı. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur. Sanduk Beyler bulunuyordu. Bu şehir. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. Menteş (Stektoriom). Ulu Camî.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). lçemizin merkez ve köylerinde. 32 . SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. Çoklukla buğday ve arpa. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. 1 Halk Eğitim Merkezi. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. Emir Alpyoluk Afşin. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır. halk oyunları.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Mesut. lçe. 5 Özel Yurt Pansiyon. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. lköğretim okullarında 6860. tarih itibariyle M. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. güneyinde Akdağ.Ö. yine bu dönemde. lçe sınırları içerisinde. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. ufaklı beylikler kurulmuştur. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Karasandıklı (Bruzeus). yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir. Hititlerin M. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır.761 öğrenci öğrenim görmektedir. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. lçe. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. arıcılık. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. haşhaş ekimi yapılmaktadır. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir.982'dir. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. Bunun 2. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.126'dır. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. Sandıklı M. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir.

lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. 4 adet yem. Dağ köylerinde hayvancılık.C.601 hektarHalkça: 4. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. Bunlar.06.450 kanatlı kümes hayvanı 147. haşhaş. nohut. lçede 4 futbol takımı. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. şekerpancarı. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. ş Bankası ve Akbank'tır. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. patates ve vişne yetiştirilmektedir. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. Toplam büyükbaş 24. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur.297 hektarDevletçe : 4. hektar Nadas Arazisi: 2. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.650 adet arı kovanı vardır. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. 1. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. Örnek niTlfik taşımaktadır. Sandıklı Yıldızı.1.303. yatak kapasitesi bulunmaktadır. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır. Şeker Bank. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir. T. 33 .Ziraat Bankası. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. 1 adet ısıcam. arpa.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. lçede 7 banka şubesi vardır. 6 ambulans.MP. Türk Ticaret Bankası. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır.2000 tarih ve MPG. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.420 küçükbaş 56.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5. fiğ. çevre özelliğini bozmayan. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir. Halk Bankası.820'dir. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir. lçe merkezinde 3 adet un. lçede 1 kütüphane bulunmakta. Ziraat Odası gazetesi. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. Daha çok buğday.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır.23. Hüdai Kaplıcaları.

S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. giyim. Sinanpaşa. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. Merkez Çiğiltepe. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. Zaman içerisinde Hititler. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. 01. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. % 21'i dik. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. buğday. radyo-TV tamiri. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. Çathöyük köyü.Ö. Türkiye ortalamasının üzerindedir. oto motor tamiri. oto elektrik. Yüzölçümü ise 845 km²'dir.104'dür. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. 1953 yılında ilçe olmuştur. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. Akören-Gecek Gediği. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. yazları kurak ve sıcak geçmektedir. Sulama. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. okul ve hamam yaptırmıştır. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. XII. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. Orman varlığı açısından. % 3'ü sarptır.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Yüzölçümünün 72. 34 .Ö. Bizanslılar. Bunun 14. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. bilgisayar operatörlüğü. mobilya. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Çathöyük halkı. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. arpa. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır. Arazinin % 31'i orta meyilli. ayçiçeğidir.168'i ilçe merkezinde. lçede 40 ilköğretim okulu. Osmanlı döneminde. el sanatları. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Bu okullarda okuyan 7. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. II.01. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan.299 öğrenciye. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. 57. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. Taşoluk. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. klim karakteri kara step özelliği arz eder. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. Fatih Sultan Mehmet. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. patates. Bunun 6. pancar. imaret. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. kalanı ise.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir. çiçekçilik. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış.zmir karayolu üzerinde. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. 64. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. lçe. M. 13 Sağlık Ocağı. Kışları soğuk ve kar yağışlı. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. Romalılar. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. lçemizin M. doğrama. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. ilçe.

batısında ise Çay ile sınır komşusudur. Kiraz. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. arpa. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir.817 hektardır. Taşköprü. Kuzeyinde Bolvadin. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. 35 .lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. Denizden yüksekliği 1020 metredir. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. Çiğdem düzü. haşhaş. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir. vişne. Hollanda.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. Bunun 7. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Toplam 2. Çayır ve mera alanı 14. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. yazları ise sıcak ve kurak geçer. lçede. Yıldırım Kemal Şehitliği. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Çoban Su Uçtuğu. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. Fransa. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. 1958 yılında ilçe olmuştur. Hayvancılık olarak koyun. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir. Başkomutan Millîparkı.Napolyon kirazı. 7 Sağlık Ocağı. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri. kıl keçisi. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur.Ö. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. Sultandağı merkez. Ekilebilir arazi 18. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. lçede 12 ilköğretim okulu. tarım dışı arazi 7. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise. 15. Ayrıca Dort deresi.477 hektardır.625'dir. Esas yeri. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. Otuziki nler.156. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. Kırka Göleti.207'sı ilçe merkezinde. Buzluk Mağarası. meyvelikler 33. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir.260. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır.579 hektardır.967. Büyük Taarruz Şehitliği. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. Karaadilli. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. sığır. fasülye. Asmalı gibi mesire yerleri. nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. ngiltere. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. Dumra. mercimek. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. nadasa bırakılan 12. Lâleli Çeşmesi. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır.630.

Bu stadyumun yanında 1991 yılında.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. doğusunda Çay. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur. aile meyveciliği şeklindedir. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. Truva Savaşları sonunda Trakyalı. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. Akdeniz. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. ayçiçeği. Sincanlı ilçeleri. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. futbolun yanı sıra voleybol. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. batısında Dinar. Bu kombinalarda hazırlanan etler. Ayrıca. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. Bunun 13. giyim.Ö. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. ç Anadolu) yayılan bir ldir. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. Bininler. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. başta stanbul olmak üzere. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Sebzecilik.3. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. arpa. elma. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. Bu okullarda Toplam 6. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. 49. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur.Ö. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. nakış. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi.M. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. lçede 45 adet ilköğretim. bilgisayar.137'dir. Dazkırı. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M. Ankara. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. lçemizde genellikle buğday. makine. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda). Şuhut Hisar Belediye Spor. Bugünkü Şuhut. daktilo. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. A. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. firikofirik vasıtalarla. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bundan başka kiraz.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. erik. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. şeker pancarı. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. yolların kesiştiği. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir.862'si ilçe merkezinde. 1180'de kurulmuştur. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü). nohut. Bu kurslar genellikle halıcılık. patates. lçede et kombinaları vardır. lçemizde hayvancılık. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. Güneyde bulunan Başmakçı. Sandıklı. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. makrome kurslarıdır. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. 7 adet spor kulübü vardır. bölgelerin birbirine 36 . birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir.Ö. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür.

bağlandığı bir merkez konumundadır. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir.6 24. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.0 139 12 94 53 37 . etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir.) ve Beydağ (1750 m. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. Sandıklı yöresi. % 32. Burgaz Dağı (1754 m. Bu ova.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442. Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. Km.7 180 -4. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır.6’sı ormanlıktır.5’nı dağlar. Denizden yüksekliği l.). 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11. Afyonkarahisar Doğuda Konya. Ova. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir.200 m. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Ovalar tamamen açıktır. güneybatıda Denizli. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir.9’ unu ovalar oluşturur. batıda Uşak. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m.6’ sını plâtolar ve %19. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır.1 64. kuzeybatıda Kütahya. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. l merkezi. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir. l toprakları. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1.). 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi.)’dir. l Merkezi içinde. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır.034 m. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur.). yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Afyonkarahisar li arazisinin % 47. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Topraklarının % 14. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. olup.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır. güneyde Burdur.

Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir.7 Ha. Çeşitli domsal yapılar gözlenir. scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur.4 Mar 3. Tektonik kökenli Şuhut Ovası. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme . scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır.4. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur.5 Tem. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut .3 Ekim 11.6 Kası 8.0 Mayı 14.0 Şub -0. Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir . kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır. Akşehir .AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir. 38 .5 Yıllık 11. Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır.4.9 Eylül 18.7 Ağu 21. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır.6 Ara 2.1 A. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur. eğimleri yataya yakındır.9 Nisa 12. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir. Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır. batısında ise Sincanlı. 24. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur. 19.Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer.

01.1993 28.8 12.8 3.1 77.1995 25.8 20.1 897.7 15.2 110.6 24.1995 06.1999 29.8 72.1994 22.2 16.09.1991 11.2 23.7 897. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.12.1995 28.1990 01.08.07.2000 19.06. (CM) 39 .3 12.06.09.2 22.3 17 17.10.2 24.1 42.07.3 18 17.1 47 15.09.2 29.8 55.12/ M MAX.9 61. RÜZ.9 66.2000 27.04.3 898.6 1.4 16.1991 23.1997 10. SICAK TAR H M N.8 21 24.8 37 34 30.1990 27.1996 29.1998 27.1995 26. (TAR H) MAKS.1995 -19 19.3 13.03.4 24.03.4 86.6 129.3 896.2 4.0 897.11.1991 27.02.02.9 62.1992 27.01.08. TAR H.7 22.4 -7.9 6.07.1992 01.1997 04.3 15.8 51.8 32.1999 24.2 14.2 19.03.04.10. SICAK.10.6 1.KAR KAL.2 30.8 899.02.1 56.2 32.1994 07.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.11.05.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX. YAĞIŞ (MM) MAX.1990 20.9 50.5 22.1995 24.4 02.5 899.R ÜZ.6 22.2 901.1999 17.1 22.1995 15.2 34.4 103.8 -0.2 18.1993 05.2 7.4 -9.2 79.2000 08.3 139.2 58.9 39.08.12.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.12.2000 34.11.4 50.8 6.05.5 8.4 897.5 72.6 76.9 22.5 3.05.6 -0.06.0 72.2 32 34.2000 23.1 900.6 39.2000 15.1990 27.3 896.1 22.01.1 73.1996 25.1992 24.2 -4 13.04.4 24. SICAK M N.0 53.5 24.

Ova. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. Şamdağ 1500 m. batısında Murat dağları (2312 m.. yüksekliktedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. Bu ova.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir.Sultandağları: 2519 m. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. yüksekliktedir. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. 2-Akdağ: 2449 m. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Emirdağları 2066 m. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. Çevresi ormanlıktır. güneyi ise Kocakal (1675 m. 3-Dombay Ovası: Akdağ. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır.) güneyindeAhır dağları. 8-Bozdağ: 1250 m. 3-Burgazdağı: 1754 m. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir. 7-Maymun Dağları: 1622 m.) ve Kayrak 40 . yüksekliğindeki bu dağ. yüksekliktedir. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır. yüksekliktedir. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. Küçük Sincanlı Ovası. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. yüksekliği olan bu dağlar. 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m.) bulunmaktadır. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. Ortalama yükseltisi 1190 m. küçük bir çöküntü ovasıdır. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. 10. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. den aşağı düşmektedir. yüksekliği olan bu dağımız..Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova. 6.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m.

500 m. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. Döneryayla.) çevrilidir. 1700 m.dağı ile çevrilidir. yükseklikte. YAYLALAR vardır. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Kilimatan ve Ahır Yaylaları. Darısekisi. Kadılar Yaylası. Çiçekli. Kütüklü. Hocalar: Burgaz. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. Gölcük. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. Horu Yaylası. Kabaklı. 41 . Emirbaba Yaylaları. Horu Yaylası. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası.A. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Emirdağ: Yellibel. Merkez: Kalecik. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Buzluk Mağarası : 2. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur.. kuzey-güney yönünde dardır. Gedikyayla. Gözeli. Kocayayla’dan 6 km.T. buz üretir. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. “aleyçık. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Karahal. Yassıyurt. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla). 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. Kızdoğdu. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Doğu-batı yönünde uzun. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir.yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. uzunluğundadır. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış.

Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. bir bölümü Ege’ye.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. Öteki bölümde ise.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra.laşıyor. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır.A. Askerin emrine develer. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. çok büyük olduğu sanılmaktadır. limizin daha birçok yerinde. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz.tılı olarak açıklanıyor. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. vadinin diğer yamacına tırmanarak. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir. Buzluk Mağarası. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 . M. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz. girişten itibaren 25 m. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. tatlı su kaynağı da vardır. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. Hekimler. 4.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil. Dinar’da bulunan mağaraya. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir.T. uzaklıkta. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. Buzluk Mağarası’nın girişi. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. katırlar verilir ve asker yola çıkar. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. 5. Düşey doğrultuda gelişen mağara. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. 6. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir. çok büyük olduğu sanılmaktadır.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor.

atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. 43 . Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. daha sonraki zaman.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek. Diğer bir tehdit unsuru da. Hamamçayı gibi akarsuları vardır. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. bülbül.98 m. Derinliği 3. Eber Gölü. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. Bölge Müdürlüğü. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. Afyonkarahisar şehrinin atıkları. Dinar yol kavşağından 10 km. söğüt. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. Bu projenin gereği olarak. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No. sonra yolun hemen sağındadır. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. uzunbacak.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I.dir. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. denizden yüksekliği ise 966. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür. angıt. Sahanın bu özelliği. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. Kumalar eteğinden doğar. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken.larda yalıçapkını. 14. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. çevre arazileri sulu tarıma açmak. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü.647 m. O kış çok sayıda dikkuyruk. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. Eber Gölü. DS XVIII. Gölün derinliği bugün 1.70 m. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Ayrıca limizin Kocaçay. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış. ye kadar düşmüştür. sakarmeke. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır.98 m. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği.6. sazdelicesi. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. Seyitsuyu. Karakuyu Gölü. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. Su tutulması ile birlikte.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir..

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

. 10.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .Bayat Göleti.dir.Kayabelen Göleti 11. Yüzölçümü 40 km2. keklik.000. ile 210 cm. 2. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. uzaklıktadır.000 m3 . kayalık ve ormanlık bölgelerde.Serban Barajı.000. yaban ördeği.001 m. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında. Derinliği ise 150 cm. 750-800 m2.Tınaztepe Göleti 5. faydalı su hacmi ise 32. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur.dir. Göl. yaban ördeği. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır.000. faydalı su hacmi ise 72. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir.den fazladır.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1.6.5 m.Kırka Göleti. Karamık Gölü.000 m3’dür.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. domuz. 4. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir.Pınarlı Göleti 8.4 km2.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. tavşan ve tilki avı.m3 dür.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. ve denizden yüksekliği de 1. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. dir.19 m. keklik. Derinliği 4. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır. merkeze 28 km.Erkmen Göleti. Rezerv hacmi 80. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Emirdağ. Denizden yüksekliği 842 m. karabatak. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. Köroğlu Beli. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41. Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7. yaban kazı. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır.000. kır güvercini. çulluk. Sultandağları. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları. arasındadır. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Bataklıkta. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır. denizden yüksekliği 956.Yeşilçat Göleti. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup.000. sminden de anlaşılacağı gibi. 9.000. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km. Eynihan dağları.lik genel yüzölçümünden 211. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.-m3 . Bunun 20 km2. 3. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır.5 km2’dir.. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. Rezerv 40.7 km2. en derin noktası 3m. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir.

2 derece (30. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. Miyosen karasal flüvyal. kuzeybatısını. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. batısını.12. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. (1987. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. BAŞA DÖN A. yeşil renkli.2000). Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık . kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır.07.5.5. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd.1. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. en yüksek sıcaklık ise 39. STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur.1948). altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden. Afyonkarahisarın merkezi. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır.8 derecedir (29. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. mermer ve kalkşistler yer alır. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. en soğuk ay ortalaması 0. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür. En sıcak ay ortalaması 22. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup . Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur.1 derece. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir. Ayrıca.dir. 1988) çalışmasından alınmıştır. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . boz. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur.27.3 derecedir. kuzeyini. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. metakumtaşı. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin.

Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. 1. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. şist. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. Sarımsı kahverengimsi. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. Paşadağında ise kireçtaşları. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. bununla yanal ve düşey geçişli. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. Sert. büyük mercekler oluşturur. Fosil içermeyen bu birim. ri çakıl. gri. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. Topografyada tepeler oluşturur. Fosil kapsamayan birim. 150-300 m arasında değişir. nceleme alanında. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. düzgün katmanlı. Matriksi kum. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. sarımsı. 47 . Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. beyaz benekli şisti yapılıdır. muskovit. dayanımlı ve eklemlidir. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Afyonkarahisar K25 al. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. Boz renkli. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. krem renkli. kalın-çok kalın tabakalanmalı. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Metamorfizma sonucu matriks biotit. Üst dokanağı. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. Beyaz. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. serisit-kuvars şist. kuvars-şist. Paşadağında şistlerle geçişlidir. Boz-kahve renkli. mikrokristalen kuvars taneleri. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. beyaz feldispat benekli. çok kalın tabakalanmalı kuvars. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. kahverengimsi. bej. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Birimin kalınlığı değişkendir. şist. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim.5 km genişliğinde bir alan kaplar. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. kalın tabakalı. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. sert. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. alacalı. Afyonkarahisar’ın KB. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. kil ve şilttir. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. okside. gri. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. şisti metavolkanitler. Kalınlığı değişken olup. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. Bu birimin. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. Kahve-boz renkli. büyük bloklar verebilen. kalın. a2. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

kalın. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Bademli köyü batısında. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. kahve. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. orta ve kalın tabakalanmah. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. Nusratlı. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. siyah renkli. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. Karaçlatepe formasyonu içinde. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. Sarımsı. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. breşoit 49 . düzgün katmanlı. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. kirli sarı renkli. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Eklem takımları oldukça belirgindir. Orta-kalın. Metin ve diğ. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. yeşil renkli. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. metakonglomera. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Bu kırıntılı tabakalar arasında. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. pis kokuludur. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. kahve. sarı.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. Boz. açık kahve renkli. orta ve kalın katmanlıdır. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. kumtaşı. Koraşi formasyonu. kirli beyaz renkli. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. kireçtaşı çakıllı. konglomera. mercek şeklinde gözlenir. ince-orta-kahn katmanlı. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. konglomera. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. yeşil renkli. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. kumtaşı. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. koyu gri. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. metadiyabaz blokları içermektedir. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. metadiyabaz blokları içeren birim. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. kalm-orta. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. Taşlıdere. Beyaz ve gri renkli. ince-orta-kalın katmanlı. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. Yer yer kireçtaşı mercekleri. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. Yer yer laminalamma sunar. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. kirli sarı.

yaklaşık 10-100 m dir. turuncu renkli. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. turuncu renkli. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. akıntı izleri gibi 50 . turuncu renkli. ince-orta-kalın. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. Karakaya Tepe. giriktir. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. 1987). Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. erimeli ve kalsit damarlıdır. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. sert. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. Aytepe. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. okside. taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. Kocakırtepe. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. çapraz katmanlanma. iri ve ince taneli karbonat ile. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. Birim. kalın tabakalanmalı konglomera. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. Dövengerisi Tepe. Koyu sarı. oygu-dolgu. kuruma çatlakları. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. kanal yapıları. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. kuruma çatlakları. nce kesitinde. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. Gri-kahve renkli. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. ince-orta tabakalanmalı. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. kirli beyaz renkli. kumtaşı. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. laminalı.yeşil sarı renkli. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen.kumtaşı.görünüşlüdür. genellikle yuvarlaktır. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. kirli sarı. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Elvanpaşa Köyü’nde . Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. orta-kalın tabakalanmalı. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Çalköy’ün KB’sında. Bunlar. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. oygu-dolgu ve kanal yapılan. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Karasal ortamda yelpaze. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. Birim çok kırıktı. Tersiyer nceleme Alanında. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. Üste doğru siyah ve gri renkli. ince-orta tabakalanmalı konglomera. Kapaklı Tepe’de. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. Tavşantepe. Fosil tespit edemediğimiz birim. kalın ve kötü katmanlanmalı. çapraz tabakalanma. Bostanlıtepe’de. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. ince-orta-kalın tabakalı. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. Yolluburundere. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. Boz-kahve-mor. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur.

delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. kalın ve kötü katmanlanmalı. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. kireçtaşlarının altında yer alır. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. orta tabakalanmalı. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. Ozburun köyü doğusunda. kalın katmanlanmalı. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. tüf. orta tabakalanmalı. Kocaardıç Tepe’nin batısında. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. Genellikle gevşek tutturulmuş olup. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. sert. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır.Gökağıl Tepe eteklerinde. kolay ayrışır. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. Birim. tüf. yumuşak ve kolay dağılır.a1. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. gri renkli. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. nceleme alanında Erdemir köyünde. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. altta konglomera. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. mikritik. kum-mil destekli. okside. sarımsı ve açık gri renkli. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. üstte. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. Yağıdere’de. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. b3. (1987) den alınmıştır. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. yumuşak. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. Soğukkuyu köyü dolayında. tüf. ince billurlu. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. üstten. Taşağıl köyünün güneyinde. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. lbudakdağı eteklerinde. tüfit. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. Birimin yaşı. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. Birim fosilli düzeyler içerir. Sarı ve boz renkli. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. taşkın ovaları. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. kırılgan. sarımsı gri renkli. Birimin kalınlığı. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. Cebeciler Formasyonu. gölsel ortamda çökelmiştir. Tavşan Tepe dolaylarında. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. orta-ince tabakalı miltaşı. Orta-Üst Miyosen’dir. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. 25-350 m arasındadır. Birim. birimin adı Metin ve diğ. Kapalı havzada. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. Dayanımlı olmayan birim. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. d2 . Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. altta beyaz ve kirli beyaz. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. orta katmanlanmalı konglomera. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. sert. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. Tez köyünü kuzeyinde. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. Tabakalar eğim kazanmıştır. Beyaz-krem renkli. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . 25-100 m arasında değişir. kumtaşı. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. Karacalar Köyü dolaylarında. Dişli köyü batısında. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. kırılgan. Birim akarsu. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. ise beyaz renkli. kumtaşı. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı. orta-kalın-çok kalın tabakalı. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Örgülü ırmak yatakları. karasal konglomeralardır. Bu birimin yaşı. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. alüvyon yelpazeleri. aglomera. mikritik. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. taşkın ovalan.

tüflerin içinde incelenmiştir. Afyonkarahisar K25 b2. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. latit andezit. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. belirsiz tabakalı. di. genellikle süt beyazı. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. trakibazalt. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. piroksenli andezit. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. aglomeralar. ojitandezit. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . A. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. d2. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. andezitler. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. c2. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. Geniş yayılımı olan bu birim. çok kalın katmanlanma sunarlar. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. alkalitrakit. 1987). çakıl . Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. havza içinde. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. Bunun dışında. Şeydiler tüfü. ojit andezit. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. Şeydiler köyü. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al. birbirleriyle geçişli olan andezit. tek bileşenli olmayıp.2. En fazla kalınlık 50 m dir. Karapınar köyü yöresinde. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. plajiyoklasoligokias. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. traki-andezit. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur.Kirli sarı-kahve renkli. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. çok kalın tabakalanmalar gösterir. krem renkli olup. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir.5. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. gevşek tutturulmuş. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. c3. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. sellenmelerin ürünüdür. ovalarda biriken kum. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. ve andezit olarak adlandırılmıştır. breşik görünüşlü oluşuklardır. Pınarayağı Tepe dolaylarında. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. trakitler. Çaykışla köyü. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. Yanal olarak değişkendir. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. altta tüfler. yükseklikleri oluştururlar. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. el. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. trakit. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. di. ncelenen alanda. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler.

Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .yayılımlıdır.

Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. biotit içerir. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. A. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. 54 . d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde.2. Bademli ve Doburga dolaylarında.B şeklinde bir yay oluştururlar. Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. bazaltik hornblend (Lambrobolit). siyahımsı. Bazik kayaçiarın. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden. Çay. akıntı yapılı. Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. Afyonkarahisar K25 d1. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. kırmızımsı. plajioklas (Labrador) içermekte. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . biotit.K-G. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. K10°-80°B arasında incelenmiştir. Karapınar köyü dolaylarında. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. Tipik özelliği. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. mor görünümlü olup. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. muhtemelen ojit. traki-andezit. Trakit. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. Miyosen kayaları. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. Afyonkarahisar K25b2 . Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. Genel olarak kahve mor renkli. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Bu doğrultular K10°-80°D . sert dayanımlıdır. koyu kahve renkli. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). bl paftalarında KB-GD doğrultuludur. alkali feldispat (sanidin).5.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür. fenokrista! olarak piroksen. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. 56 . Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Bölgedeki kayaçlar. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Sultan dağlarının K. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. 5-6 km uzunluğundadır. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . Doğu bloğu yükselmiş. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. itki fayları oluşturmuştur. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. Örneğin. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. batı bloğu düşmüştür. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Afyonkarahisar K24 b4. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. onları kontrol eder mahiyettedir. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. KB tarafı yükselmiş. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. güneydoğu bloğu düşmüştür. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. kuzeybatı bloğu yükselmiştir. Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır.

Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m. Sandıklı:Yerleşim alanı.. Civardaki depremlerin etkisi altındadır.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m. derece deprem bölgesindedir.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur.Bölge. 1. 2.1. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. Yeraltısu seviyesi 4-10 m.1. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. mesken mahalde 5-10 m. 1. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır.5-3 m. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. derinliktedir. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. derece deprem bölgesindedir. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur. lçe. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. Civarda Jura-Kretase. derece deprem bölgesindedir. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. 2. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. 1. Yeraltısu seviyesi 1. Dere ve göl çökelleri bu alandadır.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Sultandağı:Şehir. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur. derinliktedir. 1. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. derinlikte görülür. derece deprem bölgesindedir. derinliktedir. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. derece deprem bölgesindedir. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. derinliktedir. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. lçenin batısında Kuvaternere kil. Yüzeyde kil ve silte. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. BAŞA DÖN 60 . deece deprem bölgesindedir. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. kuru. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır.. derinliktedir. çakıltaşı. güneydoğusunda 2-3 m. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. derinliktedir. Yeraltısu seviyesi 8-10 m.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. derece deprem bölgesindedir. Yeraltısu seviyesi derindedir. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

53 435. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir.34 1.34 530. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0.(cal/cm^ 2.3.dak) Aylik En Yuk.60 m. lik iki linyit damarı vardır.40 576. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur.10 1.43 251.1.1.30 145. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.34 1. ve 1.21 197.19 1. 62 .47 1.71 1.97 359.72 510. 32 Guneslenme Suresi (saat.60-1. B. Guneslenme Sidt.65 1.56 1.00 m.87 581.64 1.19 440.(cal/cm^ 2. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1.2.1. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S. Enerji Kaynakları B. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.72 B.25 1.1.dak) 32 06:22 04:39 175.42 m.95 300.B.dakika) Gunluk Ort. DOĞAL KAYNAKLAR B.53 1. lik bir linyit damarı vardır.60 1.1.72 1.71 375. 32 Guneslenme Sidt.

Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm. kalınlığındadır. olup. lik bir kömür mostrası vardır. Toplam 1. güneybatısındaki bir derede 80 cm. 63 . Önceki yıllarda işletilmiştir. kalınlığında linyite rastlanılmıştır.5 km. lik bir linyit damarı vardır. Elvanpaşa'nın 2 km.lik damarlar görülür. Birkaç galeride 40 cm. Dumlupınar'ın 5.dir. kalınlığında damarlar vardır. 20-30 m. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. ekonomik değildir. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup.35 m. Derinlik 50-60 m.dir.1.65 m. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm.yi geçmez. lik önemsiz bir zuhurdur.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm. Ekonomik değildir. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B. ve derinliği 60 m. Kapalı işletme olarak işletilmiştir.lik damarlar vardır. Kalınlık yer yer 1 m. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır.4.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder. Kazanpınar'ın 7 km. kalınlığında bir linyit damarı vardır. 4 m.5 km. AID 1238 Kcal/kg 8 m. Ekonomik değeri yoktur. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm. Ekonomik değeri yoktur. ve 25 cm. Akça'nın yaklaşık 1.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. üretim yapılmıştır. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir. 10 cm.lik horizonda birkaç tane 1 m. Tüfitler arasında 40 cm. güneyinde 20-30 cm. Sondajla araştırılmalıdır. kalınlıkta olup.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. Ayrıca damarlardan biri 1 m.dir. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. kuzeydoğusunda 45 cm.

Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.B.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C.6. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.7.8. Florür içeren sodyumlu.1. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği).1 de yer almaktadır.1. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56. yakacak odun üretimi yapılmaktadır. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 . Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1.5 °C 97. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. B.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.5.

Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer. Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 .Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler. sodyum. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5. gerekse turistik kullanım sonrası. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. 4. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları.Gerek balneolojik. STANBUL TIP FAKÜLTES . kimyasal.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. klorür.04.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES .2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması. termomineral suların çevreye. 1. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması. bikarbonatlı sular sınıfındandır. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. gerek enerjetik. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0.17. Bu sorunlara yönelik tıbbi. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması. Hipertermal olan bu sular. 3. 2. (Sayı:227/01 Tarih. Afyon termomineral sulan kalsiyum.

2.. IV. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. 2. Diğer yandan. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir. bu durumda zararlı oldukları açıktır.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. 6.5. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir. Ancak. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. 3. IV. Bu bileşik ise. Kaplıca tedavisinde. daralma veya tıkanma önlenmektedir. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın. 4.Diğer yandan. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Ayrıca.5-8. Sınıf sular için 6-9. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 5. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir. V. V. ve 3. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. sınıf sular için 6.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. 7. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3.68’e kadar düşürmektedir. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. 66 . Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. 1.

dolayısıyla ekolojik denge bozulur. GEREK ENERJET K . 2. GEREK BALNEOLOJ K. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. Önerimiz. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi.5 ppm kadardır. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür.8 mg/l’dir. mangan. Fakat demir. Öncelikle önerimiz.9-2. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. 1.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----. Şöyle ki. 3.Ayrıca.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi.Afyon termomineral sularında.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. 202 + NH4*----. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır. 5. 2O2+HS --. yani oksijeni kullanırlar. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler.Alıcı ortamlara (Akarçay. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz.

Yani. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Diğer yandan. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. Geçek. Sonuçta. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. Bu sağlıksız yaklaşım. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. karbodioksit havaya uçacak. kincisi. Uyuz hamamı. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. 1. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. Evet. Birinci hazne kaya Neojen. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). 68 . ülkemiz kaplıca geleneğine. Heybeli. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. 37°C de 5 olmalıdır. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. 2. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Ömer. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. Doğal Kaynak. Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.A.Ltd. tehlikeli. hangi sürede ve sıklıkta.A. Şöyle ki. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır. Çarpık.ğı Mehmet SUSUZ SS. Deva Termal Turz Tic.Ş.Üçüncüsü. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de.ğı SS.Tic. bilim dışı. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir. bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur. Hangi su sıcaklığında. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir.Yaşam Kent Koop. Afyon Bld.Tic.Şti. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl.Kop. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır.Başk. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir.Bşk. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel. AŞ M. Tümer San Tic.Emin BÜYÜKERKMEN SS.3.San. Hayat Jeotermal Saray Termal San.San. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır. 4. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 .Tic.Ş.Nursda Koop.Türker Turz Geliş. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz.Bşk.Ş.lığı Çobanlar Beld.A. Bolvadın Bl.

Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A.ğü Sandıklı Bld.lmt.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd.Bşk. SS.Billur Termal Koop.Koop.Barbaros Ter.Rıza KARGA SS. Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS.Beyza Koop. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .Cansu Ter. Başaranlar Turz.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Yunus Termal Koop.Şti.Şti.ğı SANJET A.Ş. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır.Koop. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS. l Md. Güven YALÇINKAYA SS.

5 B.550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.0 Ha. 14685. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N.5 865 3808.5 33910. Elvanpaşa.5 490.5 1242 1052 — B.5 22607.5 2624 842 25754.1.1. Olup.5 14129. bunun 13325.’ı da bozuk baltalık alandır. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.5 2741 45 4300 — 6002. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.5 4028 1316 842 9040 5975.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur.2.0 Ha.2. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme .Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.5 B.BALTALIK 2499 342.1.BALTALIK 137.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071.0 Ha.’ı produktif koru ( verimli Koru ).5 9694 3314. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407.Karacaören.5 — 495 21203 9999.2.0 Ha.5 256 569.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.Ayrıca 2005 72 .KORU 3951 15735 — — 16145 4600.2.5 ORMAN ALANI 10003 21347.5 3111. Ormanlar: B.5 3083 3594 3269. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.5 45490.’ı bozuk koru. Biyolojik Çeşitlilik B.2.KORU 3415.Sandıklı/ Çakır Mah.5 12877 615 27205. Tespit. 9397.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.5 1173 83248. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .5 11066.5 7373 169453.

4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14.str. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Pinus brutia ( Kızılçam ).[1852]) ve Spialia (s. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir.000 kğ. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Polyommatus (s.[1813]). Lasiommata maera orientalis (Heyne. Pinus nigra ( Karaçam ).[1851]. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar . 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır.Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür.1869).4. Asteraceae (Papatyagiller) 33. 1758). 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.1929. B.1758).1766). Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ).str.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Polyommatus (s.3. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır. 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir.)) artaxerxes macedonica (Verity. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.5. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit.1893). En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.[1894]). Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. 11’ i EN (Endangered-tehlikede).1851).yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.[1851]).str.[1850]). Hipparchia statilinus (Hufnagel. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede).str. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 . B. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır.Adıyan suyu. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.1758). Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir. Polyommatus (Aricia (s. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Tomares nesimachus (Oberthür. Bunlardan 8’i tür. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.2.) asabinus asabinus (Gerhard. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır. Polygonia egea (Cramer.[1775]). Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.[1851]). Thersamonia (s.str. Pontia chloridice chloridice (Hübner. Mellicta athalia athalia (Rottemburg.1775). Lasiommata megera (Linnaeus. Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü . Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. Quercus coccifera (Kermes Meşesi). 2000). ihalesi yapılarak alınmıştır. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. Tespit.1771). Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus.1936).25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Engilli deresi. Fabaceae (Baklagiller) 40. B.2.2.

03. Argynnidae (2). Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. anatolicus Pagenstecher). Lycaenidae (8).2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir.bulunamamıştır. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. sultana Forster) sayılabilir. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Hesperiidae (3). Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Türkiye’nin başka bölgelerinde. Satyridae (1). anatolica Wagner). Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. hadjina Rühl).

str. Tabiat Parkları. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.500 m. wagneri (Forster. (Agrodiaetus)) wagneri ssp.str. postranae Pfeiffer. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1929 bugün Muschampia proteides ssp.1929) edilmektedir.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. persicus (Reverdin. Dinar-Karakuyu göleti. Hesperia proto ssp. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky. Callophrys rubi ssp.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. Tabiat Parkları.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. sultana Forster.) argus aegidion (Meisner.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Agrodiaetus damone ssp. B.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatoliensis Forster.2. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar. yüksekliktedir.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Lycaena argus ssp.1960) olarak kabul edilmektedir. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak.1934 olarak kabul edilmektedir. Plebejus sephyrus modica Verity. anatolicus Lattin.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. wagneri Forster. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. olarak kabul Hesperia persica var. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity. proteides (Wagner.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Brenthis daphne anatolica Belter. Tabiat Anıtı.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. (Admetusia)) admetus ssp. Akdağ’ın zirvesi ise 2.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Carcharodus orientalis ssp.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.600 m.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. herculeana Pfeiffer.1956 bugün Polyommatus (s.1936 bugün Plebejus (s. centralanatolica Pfeiffer.1960 bugün Polyommatus (s. orientalis Reverdin.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. 75 .1927 Pyrgus armoricanus ssp. anatoliensis (Forster. proteides Wagner.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.6.1956) olarak kabul edilmektedir. Agrodiaetus admetus ssp.Milli Parklar. ortalama 1.

Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı.0 175. Doğa sevenlere.0 Devlet Su şlerince. Tahmini 20 km.mera Orman .Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.869 ha. Toprak: l toprakların 783.9’udur. (Ha) lama Oranı % 178.825. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.613. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178.869 %55 Çayır .066 Toplam Su sulanan arazi mik. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.s. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1.423.892 ha) % 32. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235.227 32.140. kurt v. yaban hayatı izleme noktaları.904. çayırlar.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. bisiklet parkurları. Sula. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. gölcükler.0 463. Arazi mik. toplam sulanabilir arazinin (540.227 ha). uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. tilki.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. Anadolu’nun çıplak dağları. (yılkı atları.lık % 55’i kültüre elverişsiz.000.0 338. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.423. (Ha) 35.0 1.388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik. atlı gezi yolları. (Ha) 109. domuz.000 Ha.518. B.892 HA.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir. SULANAB L R 540. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.0 209.773 Çiftçi imk. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.600 m. geyik. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.131 ha.3. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. (Ha) 33. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. 639.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. su kaynakları.9 2004 YILI SONU 76 . Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.

kar.4.4. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek.) yeryüzüne çıkartılır. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları.54 hm3 B. sondaj. Yeraltında depolanan sular. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B.55 km2 2. kütlelerin yapısına. yağmur.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.2. galeri vb.4.B.1. yüzeysel akışa geçerek. Yeraltı Su Kaynakları: Su. 77 . göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. akarsular. dereleri. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. Bu dolaşım sonucunda. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. Ülkemiz. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. bir bölümü de bitkiler karalar. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu. gerekse memba. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. dolu. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir.

Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. Özetle.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor. B.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 .4.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır. bazen birkaç metre.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 3.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 2. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. bazen dakika. 4-Kumalar çayı.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.3.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. yeraltına süzülerek orada depolanan.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. bazen yüzyıllar mertebebesinde. Akarsular: 1.

Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12.Yıllık ortalama akım: 8. 8. 6. 9.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor. 7.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor.02 hm3 79 .) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor. 5.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29.

) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 14.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.116 m3/s 80 .12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3. 13. 11.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2. 12.Yıllık ortalama debi: 0. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.

Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar .00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Engilli deresi.KARAMIK GÖLÜ: 81 .39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965. B.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir.Adıyan suyu.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372.4.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.

2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.75 km2 1. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR.Maksimum işletme kotu: 1001. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842.0 hm3 22.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0.40 hm3 82 . Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar.4 km2 68. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.7 km2 39.00 km2 16.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.

Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.802 km2 1.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1. BARAJLAR A. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği. 4 metredir. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır.03 km2 60.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57.082 m3/s 83 .42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar .54 km2 4.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075.595 km2 38.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.Amacı: Sulama 3.69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.078 km2 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.043 km2 0.194km2 1.13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.178 km2 1.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır.5. Bazı mostralar iyidir.B. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. Mineral Kaynaklar: B. kalınlığı vardır. 400 m. Analiz sonucu yoktur.+Muh. Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır. 500 t kadar çıkarılmıştır. Ytong malzemesi için olumludur.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör.5. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H.1. 93 .

5-7 m.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . kalınlığa sahiptir. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir.2. kristalize şistler arasındadır.5. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. şcehisar mermerleri. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir. ye varan bir kalınlık arzeder. Paleozoyik yaşlı mika. 5-6 m. kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok.

Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit. malakit ve azuritten ibarettir. 3-5 cm. Birkaç küçük yarma mevcuttur. kuprit ve azurittir. üst tarafı vadlanmıştır. Metamorfikler içinde olup. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B. psilomelandır.5. Enerji Madenleri: Bu konuya B.4 SiO2: % 29.03 SiO2: % 1. 95 . de değinilmiştir.lik zonlarda toplanmıştır. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan. lik mercek şeklindedir.3 – B. mangan ve boksit eşlik eder.4. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri. sedimanter ve metamorfik kökenli olup.1.3. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir.5-2 m.1. Cevher mineralleri malakit. 466 000 t Rezerv vermemektedir. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır.4 Mn : % 2. Bakır cevherleşmesi. Devamlılığı olmayıp. çoğunlukla limonite dönüşmüştür.6 Rezerv vermemektedir. 1. hematit ve limonitten oluşmaktadır.4 Fe : % 50 Mn : % 17.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. Jeolojik Cevher minerali hematit olup.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir. problemi daha da artırmaktadır. Doğal Değişkenler 96 . tezek.34 idi.4 de değinilmiştir.çalı çırpı) oranı ise %91.O3. C. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür.Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun.tezek. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir. klim ve Hava: C. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir .CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. Sıvı petrol ve doğal gazın. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği.3. SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir.çalı çırpı. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır.B.. Ülkemizin iç.66 idi. Solunum fonksiyonlarında azalma olur.1. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın.tandır vs) yakılmakta. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır. benzpiren. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir . Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.%20. aldehitler. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır.1..ocak.odun. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır .3 iken KOAH’lı kadınlarda %2. poh”siklik organik maddeler. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2.7 gibi çok yüksek bulunmuştur. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır.gazel vs) kullanılrnaktadır.1.1. Buraların yüksek. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır. C. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya . Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır.5.4.NO2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. Havadaki SO2.

4 112 2.1 312 2.1.8 153 2.3 179 2.4 181 115 2.5 107 2.0 II 221 2.3 91 2.2 157 2. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.7 203 2.6 108 2.7 118 2123 2.7 270 3.5 169 2.0 181 2.1 98 IX 81 1.3 153 1.5 96 1455 2.9 501 3.3 193 2.5 2.7 220 2.4 215 2.7 122 2.8 156 2.7 157 2.0 95 1.8 114 2.8 223 3.4 1.2 VIII 65 1.1 364 2.8 74 1.9 209 2.3 197 2.3 3.4 210 2.1 174 2.7 1.0 3.2 292 2.3 1.6 279 2.2 239 2.9 131 2.3 167 1878 2.4 402 2.C.5 189 2.2 170 3.8 141 2.3 221 3.5 57 2.5 90 2.8 136 1.8 80 2.0 233 2.1 346 2600 2.1 90 2.7 79 2.9 2.5 2.1.7 494 2.8 126 2.4 160 2.9 AYLAR V 92 1.6 150 2. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.2 III 192 2.4 3.2 100 2.2 156 2.2 160 2.3 352 2.0 80 2.9 2.1 2.7 164 2.7 247 2.0 XI 198 1.7 IV 125 2.9 485 3.1.6 148 2.1 97 .7 331 2.0 162 2.3 219 2.8 149 2.8 237 2.8 106 1.8 130 2.1 130 2.6 193 3.9 155 2.2 187 2.8 374 294 3.9 204 3.7 236 4201 3.5 XII YILLIK 245 1715 2.8 76 X 139 1.3 2.5 109 1834 2.8 VII 57 2.9 VI 50 1.7 92 1.3 182 1666 2.

2 905.5 901.3 904.2.6 78 47 64 64 2 9.7 875.9 11.1 906.8 13.4 911.C.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.6 907.8 876.6 898.0 C.9 82 52 68 68 11 IV 7.1.3.3 907.9 911.4 899. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.7 86 69 82 79 15 8.4 897.9 896.7 895.9 10. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.5 889.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.1 915. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.4 896.8 81 43 63 63 6 XI 7.7 899.0 31 877.9 912.2 84 63 77 75 16 III 5.5 878.4 897.6 909.1 889.8 897.1 900. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.7 875.3 888.1.7 904.9 887.8 915.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .0 883.0 84 70 81 78 23 II 5.9 881.2 883.1.3 31 914.6 897.1.2 12.5 886.

8 26.6 6.2 33.4 6.0.1 .1 27.9 10.0 29.9 XI XII YILLIK 7.7 0. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.1 5.0 18.0 1.4 1 5.0 10.0.8 .8 27.3 11.4 11.5 17.0 0.3 39.5 4. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.1 72 .4 30.3 30.3 10.0 31.3 0.3 29.4 4 72 . Sicaklik >=30 C Old. Sicaklik >=25 C Old.7 24.1 72 . Ort.2 4. Gunler Sayisi 72 Yuk.8 2.1 25.3 16.8 26.0 16.0 0.0 3.7 16.0 31.2 6.5 .7 2.2 5.6 31.0 11 7. Sicaklik >= 10 C Old.4 Yuk.2 72 3.1 18.2 4.9 30.1 72 72 72 72 0.3 12.8 6.4 0.3 11.2 4.8 13.1 10.0 1.0 21.5 22.9 19. Ort.9 16.4 17.9 202.5 39.0 1.1 17.6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.1 9. Sicaklik >=20 C Old.1 10.4 15.7 27.8 38.8 13.0 21.1.2 29.0 35.8 14.2.2 28.8 30.3 14.3 13.4 1.1 19.6 12. Ort.3 20.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .3 18.2 26.6 4.4.1 27 22 29 8 9 9.0 101.1 1.4 6.8 5.1 0.4 21.8 .1 C Old.3 25.4 17.2 15. Sicaklik >= 5 C Old.2 0.0 34. Gunler Sayisi Ort. Ort.0 2.C.9 160.7 5.7 30.7 0.5 3.8 17.0 8.5 29.0 14.3 7.3.1.3 11.5 27.9 22.1 0.0 30. Gunler Sayisi 72 Yuk.7 .6 4.9 18.8 0.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.9 31.3 16.4 11.1.3 270.2.0 4.8 10.0 30.0. Gunler Sayisi 72 Yuk.0 31.2 24.2 21.9 28.4 20. (YIL) I II III 1.8 5. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.0 0.6 1.4 14.2 21.8 7.6 17.3 25.2 72 72 72 4 27 30 1.4 16.0 7.0 36.1. Sicaklik <=-0.

3 0.7 25.2 7.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.1 18.(cal/cm^2.0 91.9 27.4 18. Gunler Sayisi 72 Dus.1 0.7.0 0.64 1.5 0.53 435.2 7.0 32.1 0.4 187.8 15.72 1. Ort.87 581.2 .1 0.1 -27.0 29.6 0.7 4.2 0.0 15.0 7.6 4.1 0.2 Dus.0 .7 1.5 19.10 1. Ort.7.0 102.34 530.95 300.0 0. Sicaklik <=-20 C Old. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.0 4.3 0.dakika) Gunluk Ort.72 Aylik En Yuk.9 0.7 27.2 14.2 8. Sicaklik >=15 C Old.47 1.5 146.65 1. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.0 2. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.0 15.71 375.3.4 .4 0.0 71. Ort.6 10.2 11.9 27.0 3.4 0. Gunler Sayisi 72 Dus.40 576.0 15. Sicaklik <=-0. Gunler Sayisi 72 Dus.5 18. Ort.5 7.1 0.4 17.21 197.7 0. Sicaklik <=-5 C Old.0 -25.0 4.4 26.2 2.71 1.5.3.3 -17. Ort.90 -23.0 0.dak) 32 100 .4 0.0 2. Sicaklik <=-15 C Old.0 72 -27. Sicaklik >=5 C Old.8 3.19 1.7 11. Ort.25 1.4 189.5 13. Sicaklik >=20 C Old.0 14.97 359.9 0.8 10.34 1.9 0.0 3.0 0.0 9. Ort.0 0.4 15.60 1.5 31.6 .(cal/cm^2.5 236.1 0.0 0.dak) 0. Sicaklik <=-3 C Old.2 11.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1.0 12. Sicaklik <=-10 C Old.0 0. Gunler Sayisi 72 Dus. Gunler Sayisi 72 Dus. Gunler Sayisi 72 Dus.7 C.9 0.72 510.2 91.8 51.3 0.2 2. Guneslenme Suresi (saat.0 12.53 1.2 3.4 160.7 0.2 112.2 -27.30 145.5 2. Sicaklik >=10 C Old.19 440.7 1.6 0.3 7.0 30.1 C Old. Ort.1 0.1.1 0.8 220.1. Guneslenme Sidt.34 1.3 7.5 6. Gunler Sayisi 72 0.43 251.9 0.5 1.0 0. Guneslenme Sidt.4 10.2 1.6 1.1 22.3 4.56 1.

05.1961 15.05.06.1.06.1963 15.C.10.1962 23.1963 24.05. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1961 23.1961 20.06.1962 06.06.1961 23.08.6.1963 28.01.06.1961 15.1.06.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .06.1961 15.1962 15.1963 16.06.06.1960 12.01.1962 09.

1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .1963 07.1966 10.03.06.1963 10.07.06.1963 09.1968 12.06.06.1970 28.06.05.1963 08.1969 27.1970 07.1964 09.1966 11.07.06.06.1964 25.1963 19.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.1965 24.03.03.03.1968 11.03.1966 28.05.03.03.1968 13.1968 11.01.

1979 30.07.1974 11.1976 17.12.06.06.1976 07.1976 28.1979 23.07.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.1981 21.06.06.1979 04.05.09.1980 15.05.1976 27.04.06.1982 19.05.06.1982 30.05.1979 25.1979 03.06.1972 14.1973 04.1979 25.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .05.08.06.1976 23.

3 0.0 4. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.4 2.5 29.6 5.0 36.9 1.0 55.9 0.9 34.1.3 0.3 0.2.4 0.6 39.9 4.8 31.2 7.04.6 37.2 34.0 79.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.6 43.8 21.5 6.7 48.8 46.0 27.3 27.6 2.3 4.0 0.Kar.0 2.04.5 6.3 1.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.1.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.7 5.0 1.0 8.1 4.07.9 16.8 79.1 0.0 35.4 5. Dolu.1.2 3.1.5 35.0 7.2 5.9 23.2 3.4 9.5 0.0 1.9 2.6 1.7 7.1 2.8 0.1983 14.3 0.9 16.0 1. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.4 3.2 0.0 0.3 7.7 2.9 2. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.07.5 51.0 1.4 5.0 1.3 27.5 27.3 30.5 1.Yağmur: Saat 07 deki Ort.1 0.1 46.2 5.7 4.8 3.7 104 .4 5.0 0.6.1. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.0 2.4 8.2 29.1 11.0 0.6 1.8 4.8 7.0 9.2 5.5 4.9 43.0 55.4 58.2 7.9 10.4 5.3 46.5 60.8 54.0 28.8 250.05.0 2.0 3.4 0.0 2.0 6.6 9.6 5.5 5.3 435.7 5.3 5.1984 20.1984 15.0 28.1 7.1983 14.1 0.2 37.1 17.2 29.1 0.4 12.0 31.0 3.6.2 0.6 54.9 38.7 C.9 3.8 1.9 8.6 32.

0 0.4 0.6 0.1 0.1 2.3 8.1 0.4 0.1 0.5 3.8 52.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.8 0.0 9.8 0.0 0.1 0.5 3.3 8.3 0.6 10.4 9.4 105 .

1 yer. 1 yer. 1 yer. Suvermez. Merkez-Anıtkaya Kas.K 15. Çay-Eber Kas. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer. Şuhut. 1 yer. Çay-Deresinek Kas. 1 yer.K. Şuhut-Karacaören Kas.K. Emirdağ-Ekizce. 7. Dazkırı-Bozan.yeri 2 Fab. 12. T. scehisar lçe Merkezi T.R. Merkez-Çıkrık Kas. T.T. 11. 1 yer.K. 3 yer. 33 yer.K 9. Çobanlar. 1 yer. 14. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. 2 yer. 1 yer. 5. 17.K.K. Şuhut ilçe Merkezi T. T.K. Dağılgan T.K 18. 3.C. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. 1 yer.Kırca T. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1. Sultandağı. Evciler-Akyarma K. TAŞKIN. Emirdağ-Karacalar Köyü T.K. Merkez-Gebeceler Kas.T.R.K.T.T. 13. 4. Taşkın Rusubat Kontrolu 16.yeri 2 Fab.R.T.Işıklar Kasabası T.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan. 1 yer.K. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer.7. 1 yer. 2.K 8.1. 10.K.1. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın. 2 yer.K.Kayabelen Kas. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir. 6. 1 yer.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer.K. 106 . 1 yer.K. Çay lçe Merkezi T. Dinar lçe Merkezi T.yeri 6 yer.T.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

1998 1981-1993 1980-1990 3+899km. tel.1+320 15 ad.1+300km Akçaköy Taşkın Rus. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha.2 ad. Yul yatak ısl. Köprü.3 ad.se.2+350km.ısl. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv.0+400 bendi.kanal.taş ad. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO.top. 2+500 km.0+350km. Brit.ısl. Kavşut 1+000km.kanal..yat.tersip top. 2x780 m.66. Demirbel Köyü Taşkın Rus.sedde 114 .Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus.4+991km.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962. Kont.brit. 3 ad.dikenli km. top.ısl.. Dereçine Kasabası Taşkın Rus.4 ad. 2 Adet tersip bendi 4 ad.köprü.sed.ıslah sek. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.K.R. Kont...yat. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs.85.1+190 km. 48 1972 1963 3 ad. duv. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T. 1 ad.. PROJE NO. Taş duv.duv.2x0+864km. Islah sekisi.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas. 2 ad.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi.

Kont.2 ad.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus. 115 . Koçbeyli Rus. Bax.Kont.sek.ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas.Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli. Tersip bendi 1 ad. 14 m..1 ad. Tersip bendi 1 ad. Dere Taş. 1 ad.Rus.2 ad.Kontrolu Büyükkarabağ Rus..taban kuş. Yükseklik) Tersip bendi. Deresinek Rus.Kont..Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş.

2.1. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.1. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol. kanalizasyon.1. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C.8. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır. su.1.9.1. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C. 116 .1.1. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır.2.C. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir. Yani göç olmamıştır.

şlek Gıd. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42. M. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46.2. 29-Çiftçiler Yağ San.A.278 M2 yeşil alan. 26. Kanatlı Hay.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k.timat Et Kombinası 20.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3. 30-Metiş A. Ş.2.Ş.1.Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1.3.ve Tic.Ş.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün. ve Tic. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır.58 M2 yeşil alan ve 12. Afyonumuzun nüfusunu 130.cal/kg. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465.Kemik Unu Fab.K.4. A. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.586.Ş. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C.1.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır.C.1. T. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır.500 hane mevcuttur.2.2.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4. 31.Ç. A.

KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. H DROJEN. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. dispne e terleme. Karbondioksit. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir. havagazı fırın ve ocakları.hububat silolarında. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir.AZOT. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları.C.1. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar.ARGON.5.2. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. Fizyolojik etkileri yoktur.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. iyi yanmamış mangallar.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. fermentasyon hücrelerinde. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. 118 . HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. kuyularda. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.2.5 dir.

tekstil. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . C. plastik madde. KLOR : Klor. C. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır.2. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir.2. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz.1.2. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları.

aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına.3.2. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. güneşlilik. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. Ozon. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. Ozon. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. Mısır. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. baş ağrısı. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. Ozon. Atmosferik Kirlilik C. ozon ve asal gazlar (argon. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte.4. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. karbondioksit. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . öksürük.2. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. C. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir.5. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir. Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. Şayet.3. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise.1. Bu seviyeler rüzgar hızı. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır. metan. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C.3’lük artış gözlenmiştir.3. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir. Sıcaklığın fazla olması. oksijenin karmaşık formudur. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır. buğday. nitrik oksit. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir.2. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. su buharı. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. helyum. neon)’ dır. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda.

güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. Yumrular başta ve boyunda bulunur. yarı saydamdır. diğer cilt problemleri. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 .6 . Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. eller. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. dudaklar. Çalışarak. Özellikle yüz. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. Dudak. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. Zamanında anlaşılmaz ise. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. önce insan derisinde bozulma. Bunlar. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. Vücutta. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. kabarır. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. Oluştuğu bölümde kabarma. sızıp akması. irin boşaltır ve bazen kanar. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. temel hücre kanseri. ağız. Bunun sonucunda. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. açık tenli insanlarda görülür. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. bir benden veya benin yanından gelişebilir. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. Melanoma. En genel ikinci cilt kanseridir. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. pullu hücre kanseri). En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. Bu tip. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde. Eğer erken teşhis edilirse. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. Aktinik Keratosiz : Bu. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. Bununla birlikte. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. noktaların ve beneklerin pullanması. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. Eğer. Bunlar genellikle küçük. etli yuvarlaklardır. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir.1. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. tükürük bezleri. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir.

Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. sararma. Ozon. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler. Bu çalışmalar. Değişkenlik bitkinin tür. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. şeftali. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. çilek. dişbudak. brom. erken yaşlanma ve dökülme görülür. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. iğ ağacı. pancar. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. patates. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. C. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. kavun. arpa. soya fasulyesinde % 13. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. yulaf. bu da fotosentezde azalma demektir. çim. tatlı patates. bal kabağı. kuşyemi. tütün. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. bezelye. şimşir ağacı. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. skoçya). akçaağaç. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. salatalık. küpe çiçeği. turp. Atmosferdeki karbondioksit. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. maydanoz. patlıcan. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. mısır (şeker). sardunya. kabak. düğün çiçeği. kasımpatı. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. Aynı zamanda. kara çam. leylak. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. su lekeleri. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. mimoza. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. Ozon bitkileri hastalıklara. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. yerfıstığı. su kabağı. ıspanak. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. fasulye. dere otu. Çin lahanası. Stratosferdeki ozon dengesi ise. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. meşe. şalgam. çam (beyaz. lale. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. begonya. yonca. çavdar. Birim alandan elde edilen verim. hindiba. kayısı. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. buğdayda % 6. karanfil. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. ardıç ve biber. Brüksel lahanası.2.3. 122 . nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir.5. asma. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. kılıç çiçeği. kereviz. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. akasya (siyah). Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. yabani havuç. ceviz ve salkım söğüt. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. baldıran. domates. bitki büyümesini yavaşlatır. kavak. soğan. ıhlamur. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki.

NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. SO3. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. H2SO4 NO2. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. azotoksit. O2.6’ dır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. NH3 SEKONDER SO3. HCL S. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. nitrat gibi anyonlarla. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . CO2 HF. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. toksit ağır metallerin. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. H2S NO.

kurum. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. pH 4.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. yalnız yağmur değil. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. maksimum SO2 sınır değerleri. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. açık metal yüzeyler. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur.yağmur veya kar bulunmaz. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. is. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. bitkiler. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. binalar. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. Bununla beraber deri. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar. Bu çerçevede belirtildiği gibi. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Tarihi yapılar. günlük ortalama 150 mg/m3 . AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. ağır metaller. yıllık ortalama 60 mg/m3 . ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. atmosfere karışmaktadır. 124 . Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. yer altı suları. duman vs) üzerine yapışır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. toprak. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. boya kaplamalar ve bazı plastikler. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Depolama hızı gazın tipi. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır.

Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Bina projelerinde. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri.1. C.2’ ye düşmesine karşın. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir.4 olması. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.1. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. Bunun nedenleri. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. lokal olarak görülmektedir. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. 125 .15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.1.4. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler.4.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. duman. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunları başında Murgul-Göktaş. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit. Motorlu taşıtlar için. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. C.4. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın.

K. C.C. C.1.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 .1. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. C. nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Ç.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.4.4.2. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M.2.2” de verilmiştir.4.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.4.1.4.3.

4 9.5 28.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum.D.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.0 28. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri. Neojın kireçtaşı. Çay Ovası 3. B.1. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. volkanikler.5 1. Sandıklı Ovası 127 . Sandıklı Ovası 9. Bolvadin Ovası 2.Sincanlı Ovası 8.Sincanlı Ovası 7.1.5 18. Dombay Ovası 11. kireçtaşı.5 2. Emirdağ Ovası 4. Bolvadin Ovası 2. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların.0 13. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312.5 15. Emirdağ Ovası 4.0 51. SU D. Neojen kumlu.Sincanlı Ovası 7. Çay Ovası 3. Şuhut Ovası 6. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. Birilanti konisi Alüvyon.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1. Çöl Ovası 10. B. K. Mesosoyik kireçtaşı 92.0 9. K.Yarıkkaya-B. Su Kaynaklarının Kullanımı D.Sincanlı Ovası 8. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.0 45. Şuhut Ovası 6. kireçtaşı suryelesi. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. Neojenra Kumlu çakıllı.1. Yarıkkaya-B.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.

9. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. K.9. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. Yarıkkaya-B. 8. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir.. 10.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir. 2. 3. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 38060 ha brüt 128 . B. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Dombay Ovası 11. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır. 4. 6. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. 7.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Çöl Ovası 10. 994 Kuyu. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. 1. 5. 32200 ha net. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 11. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi.

Özburun Çıldırım Serban. Seyitler.Kuruçay.4. Akarsular: Bu konuya B. Göller. de değinilmiştir. 129 . Selevir.2.4. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir.4.3. Kızılca Eber-Akşehir. Karakuyu.1.3.1.4. Yavaşlar. Gecek. D. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B.8. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B.D. de değinilmiştir.1.1. de değinilmiştir. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

D. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII.3.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir.1.03.03. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D. Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D.2001 S. Dinar karakuyu kaynağı 13.1. Teslim Tarihi Laboratuvar No.5.NTU Pt . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.3.3.JTU.03.D.2.2. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir. DS XVIII. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7.5 131 . D.2001 13.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.

Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .2 0.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.2 0 0 1.48 7.6 1.6 52.041 5.9 9.6 4.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.8 1.2 DS XVIII.3 0.7 200 0.3 16.044 32.

6 50.8 1.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.JTU.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.06.6 5.2 2.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Teslim Tarihi Laboratuar No.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.5 0.5 181.9 1.08 0.1 133 . Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.2001 07.3 6.002 1.9 0.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.2001 S.092 13. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.06.06.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.

08.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.JTU.09 DS XVIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.2001 S.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06.7 0.7 354 227 1 134 .2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.08. Teslim Tarihi Laboratuvar No.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13.7 5.324 0.2001 06.08.

5 0 7.305 7. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.33 0.5 7.7 13.1 1.12 DS XVIII.3 5.4 15.8 54.3 4.002 2.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.6 0.7 0.998 0.1 191.8 3.

5 5.12.12.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.53 1.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.4 0.JTU.12.2001 S.2001 03.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.9 6.008 4.8 136 .77 3 178 0. Dinar karakuyu kaynağı 03.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Teslim Tarihi Laboratuvar No.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.3 0 0 1.3 3. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.

Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D.1 13.133 D.5 5. Göller. D.5. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.3. D. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .3.3. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.4.5.2.5. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır.3.625 0.5. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.6 1.4. Denizlerde Kirlilik: D.4.5. Su ve Kıyı Yönetimi.1.

1.5.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.9. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.6.7. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5.5.5.5.2. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.6. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 .5.5.4.5. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.D. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.8.5.3.5.5. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.

169 22.500 66.390 27.107 283 11.082 34.923 19.932 5.546 11.528 60.444 31. 60.121 21.854 Dinar 12.501 0 30.060 6.052 212.306 96.112 1.634 11.853 top.600 375 50.548 72.800 Sandıklı 13.890 7.444 9.sınıf arazi 20.sınıf arazi 57.470 34.sınıf arazi 20.797 64.086 3.208 164.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.242 0 14.627 29.482 11. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.283 56.329 11.sınıf arazisi arazi 83.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .257 20.729 4.624 Dazkırı 5.517 37.221 11.455 29.606 3.1.173 54 6.E.524 128.027 282 90.261 hsaniye 1.154 2.520 5.038 0 8.753 Sincanlı 6.505 1.164 22.969 38.sınıf arazi 22.909 1.252 93.081 127.542 7.255 0 2.515 40.210 16.457 3.012 7.321 S.339 0 1.358 11.601 85.105 9.555 9.934 Şuhut 12.155 55.256 196 14.828 3.709 0 26.201 110.103 35.908 221.176 Zon Top.851 6.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.921 5.sınıf 2.926 29.575 18.045 2.004 29.151 63.719 17.317 47.600 Zon Top.509 1.084 21.155 285.737 10.646 Bolvadin 9.400 20.862 scehisar 692 2.300 Emirdağ 30.579 34.026 248.805 7.501 8.431 676.855 0 9.402 93. tarım 5.217 9.603 13. 19.382 118.811 43.769 35.524 11.039 196.699 4.482 4.950 4.643 741 54.801 40.920 0 14.440 139 .841 0 22.568 10.831 56.160 10.180 42.443 51.sınıf arazi arazi 19.

E.306 1 416.2.060 562.924 Zon Top.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.467 70.931 4.811 149. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.863 100 Çay 2.377 18.586 5. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.176 0 8.657 45 1.743 150.823 19.384 126.1.018 11.2.1.Zon Top.566. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir.566 4.878 33.078 570 6.334 9 187.400 Sultandağ 5.106 11 48.032 175. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır.158 24.236 8 59.565 14 44.1.1. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır. 121.351 21.278 18.2.2.2.322 10. E.356 45 5.036 57.118 587.276 79.210 0 37.374 Genel Top. Zon % 33.750 12 185.791 13.1 de değinilmiştir.4. E.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.254 570 14.532 1.003 20. 140 .629 39.2. Toprak Kirliliği: E.128 38.124 138. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.513 178.2.501 8.087 6. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.125 18. 8.

sınıf V.217 121.411 0 14.161 140.Sınıf IV.062 177.1.943 0 1.535 190. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.600 178. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.502 379.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.142 338.E.sınıf IV.704 2. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.477 133. 118.140 3.Sınıf V.sınıf VIII.sınıf VI.008 134.073 38.825 0 77 318 3.522 144.282 8. VI. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.Sınıf VI.Sınıf VII.896 7.sınıf 13% I.1.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III.1.423.sınıf 9% 0% 10% VII.sınıf VII.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.sınıf III.892 321.350 5.158 88 86.sınıf V. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.673 321.131 372 2.sınıf II.500 0 639.sınıf 9% VIII.sınıf VI. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.Sınıf VIII.192 2. Arazi E.310 7. Arazi Varlığı E.632 1.623 2.799 0 209. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I.904 122.sınıf II.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.541 2.sınıf 26% I.Sınıf II.3.142 1.303 ha.3.920 0 235.878 170. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir.Sınıf III.3.sınıf 23% 141 . Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.

385 16.700 130.825 ha.336 ha.523 64.050 235.900 3.400 13.535 338.050 10.972 13.900 37. 236.200 36.’ı tarım arazisi.423.607 9.557 19.630 42.623 14.1. 98.998 1. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.151 29.900 70.877 615 209.000 19.423.100 56.800 8.328 6.500 15.900 16.985 3.664 21.2.373 842 10. 64.lık kısmı kayalıktır.800 20.694 3.347 2.lık alanda çoraklık görülmektedir.200 33.624 7.315 25.825 Tarım Dışı 8.206 22.587 63.325 17.209 ha. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.3.904 E.900 118.800 8. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.970 4.754 11.594 19.673 36.000 Tarım Al.045 6. 142 .904 ha. Arazi Problemleri l genelindeki 1.140 ha.129 0 27.bunun 639.165 31.158 2.208 29.146 15.tarım arazilerinin oranı yüksektir.600 216.100 29.800 79.455 ha.423.000 639.3. Bu dağılım haricinde toplam 91.988 59.000 35.800 128.131 ha.200 1. Yüz Ölç.900 11. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.390 9.680 18.E.400 40.497 13.’ı çayır-mera arazisi.140 Çayır Mera 15.209. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.003 11.100 15.lık kısmı taşlı. 219.131 Orman 10.109 15.620 7.500 57.699 14.500 16.500 34.600 85.000 ha arazinin yaklaşık 967.752 9.400 12.2.734 7.926 16.600 90.066 12.’ı orman arazisi ve 338. Olup.050 42.050 3.lık kısmı taşsız.235.788 22.743 11.700 103. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük.100 17.900 48.600 110.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.600 54.021 ha.000 ha.300 1.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

165 6 12.704 53.760 21 .670 2.926 1.143 0 0 0 0 471 339 365 2.173 0 0 0 704 290 81 5.748 5.Flora: F.458 0 150 .547 5 54 1.318 3 2.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.2.511 2.889 36.400 195.299 1.813 1.719 0 0 0 0 196 196 2.310 0 0 0 7.189 38.895 17.062 12.F.857 7 49.1. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.248 0 1.309 925 0 0 0 733 376 147 4.490 4 3.154 3.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.898 0 23.2.390 0 0 0 0 0 625 4.138 0 10. Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.570 611 209 0 2.191 622 0 1.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.130 0 0 0 32.412 11.

573 1.937 1.970 472 2. Zon % Genel Top. Asteraceae (190).688 3.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top.subsp. F. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.709 4.921 13.2.043 0 0 0 709 5.369 12. Fauna: F. et Mey. Fabaceae (140). Fabaceae (Baklagiller) 40. B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.319 0 F. Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi. Zon % Çay Sultandağ Zon Top. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.2.018 3.210 0 0 1.671 135 3. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .309 1.945 72. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.069 5.996 14. Asteraceae (Papatyagiller) 33.keckianum (Pax) Yalt.910 4.909 92.674 27.284 80 3.394 338. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede).663 1.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2.442 570 0 570 4. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir.512 2. Brassicaceae (95).287 8. Poaceae (120). 11’ i EN (Endangered-tehlikede).3.083 16. Lamiaceae (111).3.625 2.1.509 13.710 15.210 3. Caryophyllaceae (85).681 1. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.030 59.503 1. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.

pateri Nyar. LR(cd) Echium orientale L.polyclada DC.falcato-incurvus P.calolepis Boiss.W. et Freyn ex Hausskn. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.aurantiacum Boiss.) Chamb.et Bal.Schultz subsp.-Mor.aciphylla Boiss.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.LR(Ic) A. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.et Bal.aciphyllaLR(Ic) A. LR(Ic) Carduus nutans L.lydia(Bornm. var.phrygia Bornm. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss. subsp.sintenisii Freyn LR(nt) C.calycinum Boiss.leucopsis DC. LR(Ic) C.LR(Ic) C.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq. LR(Ic) F.) Bornm.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.pseudocreticum Davis et Par. huetii Boiss.LR(Ic) A.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 . subsp.LR(cd) A. var.et Bal. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.et F.et Heldr.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.macrosciadia Boiss. et Bal.LR(Ic) Onosma armenum DC.glandulosa Hub.VU C. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn.) Greuter subsp. subsp. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem. subsp.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C. sipyleum O. DC.et Bal.fil.)Tausch subsp.) Heywood subsp.subsp.LR(cd) P. LR(Ic) F. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp.haradjianii(Grintz.VU C.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.et Bal.LR(Ic) B.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm.platycarpa Boiss. et Heldr.wallii Hub.KochLR(Ic) C. fil.H.teretifolia Willd.et ReeseLR(cd) A.)Rech. et Heldr.wiedemanniana Fisch.reuterana Boiss.)E. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.ex Bornm. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss. VU Draba bruniifolia Stev.)Boiss.et Heldr.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.) Bornm.discoidea Boiss.boissieri(Kusn. compactum Boiss.VU C.olympica C.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss.-Mor.mathiolifolia Boiss.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC. subsp.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A. et Mey. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss. LR(Ic) A. LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss.H.LR(Ic) C.LR(Ic) H.LR(nt) Boreava aptera Boiss.) Reichb.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.

acmonotrichus FenzlLR(Ic) A.mesogitanus Boiss. subsp.baibutensis BungeLR(Ic) A.) Woron var.-Mazz. subsp.linifolium(Boiss.)O. paecilanthus Boiss. oxytropifolius Boiss. LR(Ic) A.) Chamb.et Spach)Boiss. leucocephaloides (Bornm.LR(Ic) A.LR(Ic) D. gaeobotrys Boiss.anacampserosLR(Ic) E.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L. Schwarz VU Velezia hispida Boiss. var.et Heldr.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss. ledebouriana Fenzl var.iconia PhitosEN C.echinus(Boiss.LR(Ic) A.atropurpureus (Boiss.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm.)Bornm.VU D. EN A. LR(Ic) A.orientalis (Lam.-Mor. akscheherensis Freyn et Bornm. podperae Sirj.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss. lycius Boiss.campylosema Boiss.limonifolium (L.LR(nt) A.melanophrurius Boiss.pestalozzae (Boiss.LR(nt) E.)DamboldtLR(Ic) A. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss.LR(Ic) M.balansae Boiss.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss. flavescens Boiss. et Sm. leucophaeus Sibth. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A.)Miller subsp. lydius Boiss.alpinus Boiss. LR(Ic) C. mitchelianus Boiss.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss. falcata L. LR(nt) A.LR(Ic) D.phrygia(Bornm.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss. kotschyanum Gay LR(Ic) E.)Hand.lydia (Boiss.)Mc NeillVU M. sipylea O.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.var.pisidicus Boiss. et Spach)Hub.LR(Ic) A. var.mesogitana (Boiss.subsp. lydus Boiss.et Heldr.melanocephalus Boiss.LR(nt) A.et Bal. LR(nt) A.LR(Ic) A. EN Thlaspi violascens Boiss. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S.) Chamb.LR(nt) A. LR(nt) 153 .LR(Ic) A. et Heldr. anatolica (Boiss. condensatus Ledeb. var.erinaceus Boiss. lyrata Lam. var.) Woron.subsp.LR(Ic) A.macrostegia (Bornm.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss.leucophaeusLR(Ic) D.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub.LR(Ic) A. et Bal.pinetorum Boiss.lyrataLR(Ic) C. subsp. pallidum Boiss.anatolicaLR(Ic) M.)Bornm.)Damboldt LR(nt) A.)Janchen subsp. VU A.densifolius Lam.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub. et Heldr. LR(nt) A.

subsp.LR(Ic) S. LR(Ic) S.pisidica Boiss. dichroantha Stapf.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris. LR(Ic) P. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp.H. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub.anatolica P. Presl subsp.Ekici et A.Davis) P. tmolea Boiss.bounacanthus(Boiss.LR(Ic) G.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. LR(nt) A.reeseana(Guyot)Hub.DönmezVU S.)Rabson var. strictispinis Boiss. LR(cd) A. LR(Ic) S.et Noe LR(nt) A.LR(nt) A. LR(cd) S. var.-Mor. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P.chaubardii (Boiss. et Spach subsp. et Heldr. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.VU S. aviculariifolium var.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 .et Bal. LR(Ic) A.leptoclada O. heterophyllum Vent. vulnerariae DC. subsp.H.H. burdurensis P. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp. iberica Bieb. dichotoma Huter LR(Ic) S.)P. LR(nt) A.glandulosidens(Hub. fil.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz.LR(nt) Genista aucheri Boiss.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.depilatum (Freyn et Bornm. chionaea Boiss. subsp.anotolica Rech.A. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss. subsp. squalidus Boiss. cretica L.carminea(P.smyrnaea Rech.cedronella Boiss. cristata (Hampe)Gris. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H.Aytaç. pannonicum Jacq. prusianus Boiss. ex Reichb.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss.DavisVU M.H. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd.)R.Schwarz et P.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan. stereocalyx Bornm.tauricolum Rech.. fil.LR(nt) Origanum sipyleum L. subsp.elongatum (Willd.linearis Boiss. et Heldr. condensata Boiss.LR(Ic) T.et Spach subsp. subsp.et Heldr. M. et Spach subsp. aviculariifoliumLR(Ic) H.filLR(Ic) Thymus longicaulis C.tmoleus Boiss.H.)Chamb.subsp. subsp.) Jalas var. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. fil.DavisLR(cd) Stachys cretica L. pisidica Boiss. et Huet LR(Ic) O.H. LR(Ic) P. aviculariifolium Jaub. et Heldr.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss.LR(nt) Ballota nigra L. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S.Davis LR(Ic) M.phrygia P. subsp.macrodon (Bornm. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss. trojanus Stev.)Zoh.LR(nt) A.iberica var. LR(Ic) S. aviculariifolium Jaub. Gibbs LR(cd) G.depilatum LR(Ic) H. nissolii L.-Mor.

Kuntze LR(Ic) V.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L. subsp. reuterianus Boiss.-Tem.pycnostachyum Boiss.)Wag.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss.et Huet var.latibracteata(Boiss. LR(Ic) R.campanelliferum Ehrend.VU V. var.et Kit subsp.lycaonicus(Celak. var.)Boiss.et Bal. subsp.subsp. LR(nt) A.monticola Ehrend.LR(Ic) V. hirsutum L.chrysorrhacos Boiss. LR(cd) V.genistifolia (L.dumosum Boiss.)Ehrend. LR(Ic) L.)Hub.-Mor.-Tem.-Mor.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P. et Heldr.major Boiss. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B.stricta Boiss.subsp.et Heldr.hirtella (Boiss.hirsutum L. luridiflorum Hub.subsp.)Hayek var.nudatum LR(nt) V. subsp. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss. et Schönb. subsp. krauseanum Murb. spicatum Boiss. et Heldr.splendidum Boiss.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss. stricta Boiss. cheiranthifolium Boiss. uschakense ( Murb.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.confertiflora (Boiss.LR(Ic) V.virchowii Aschers et Sint ex Boiss. LR(Ic) Galium brevifolium Sm. LR(Ic) L.subsp. brachysepalum (Fisch. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd.anatolicum LR(Ic) L.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss. LR(Ic) V.VU V. afyonense Hub..-Mor.LR(cd) V. lachnopus Hub. phrygium Bornm. subsp.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P. EN V. sipyleus Boiss.symes Murb. var.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.stenocarpum Boiss.LR(cd) G.)O. et Mey.)Ehrend. nudatum Murb.H.)Schönb.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch.et Rech.phrygia (Bornm. zygioides Griseb. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss.anatolicum(Boiss. subsp. LR(nt) V.var.VU V.Mor.sipyleus var.et Heldr. EN V.sipyleusLR(Ic) T. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC.spicatumLR(Ic) P.et Bal. et Trautv.EN V.heldreichii Boiss.pestalozzae Boiss.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.LR(Ic) A. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub.nitida Sm. LR(Ic) 155 .brevifoliumLR(Ic) G. LR(cd) V. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss.-Mor.Pawl.fil.lilacifloraLR(nt) A. var.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem.T. insulare Boiss. heterobarbatum Hub.brachystachyum Boiss.) Mill.-Mor. lilaciflora Boiss.LR(cd) V. LR(Ic) A.LR(cd) V. var.

Quercus infectoria Oliv. et Sch. Quercus cerris L.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur.et Heldr. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss. VU Pseudophleum gibbum (Boiss. LR(Ic) F.-Dannenb.crassifolia Boiss. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss.et Bal.pinifolia (Hackel ex Boiss. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır. özellikle Pinus nigra Arn. fil. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir. Juniperus excelsa Bieb.BrickellLR(nt) C.) Holmboe başlıca Akdağ.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.LR(cd) subsp. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss. paphlagonica F.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını.divaricatus (Boiss. Doğan VU var. Bu türlerden Pinus nigra Arn. Sultandağları.)BakerLR(Ic) M.fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch.(Kermes meşesi).)M. çalı örtüsünü temsil eden 6. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss. Meşe türlerinden Quercus coccifera L.(Laden). çalı.. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir.)Bornm. Populus tremula L. Corylus avellana L..et Bal.boissieri (Reuter) O.D.phrygia (St.cerris. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler. latifolium Kirk LR(Ic) M.pallasiana (Lamb.var.subsp.pallasiana (Lamb.dissectus T. Cistus laurifolius L. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir.. Bayat-Köroğlubeli. ve Quercus 156 . Yves)Markgr. Ahırdağı (Sincanlı).var. ex) Kotschy.subsp. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır. et Sint.) Melderis subsp.) Holmboe.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss.-Dannenb. Quercus coccifera L.LR(Ic) A. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. Pinus brutia Ten.et Huet subsp.et Heldr. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç.-Yves)Markgr.subsp. sibthorpianum Sch. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır. Juniperus excelsa Bieb. multifida L. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss. ve Juniperus foetidissima Willd. (Binbirdelikotu)’ dur.var. avellana (Çalı fındığı).Baytop et Mathew VU C.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent.var.cerris Akdağ. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.bourgaei Baker LR(Ic) M. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss. Juniperus foetidissima Willd. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ. Quercus vulcanica (Boiss.pallasiana (Lamb. subsp. Sultandağları. Pinus brutia Ten.Schwarz (Mazı meşesi).ex BakerLR(Ic) I.

Potamogeton pectinatus L.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır.) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois. F. Evcil Hayvanlar: F. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.3.infectoria Oliv. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde. Typha angustifolia L. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.3.var.) Trin. Polygonum amphibium L. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır. Bolboschoenus maritimus (L. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır.3.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır.subsp. Hayvan Yaşama Hakları: F..) Palla var. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir.) Celak.angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm.Söz konusu hayvanların korunması.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.3. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss. subsp.. (Yumak otu) Akdağ’ da.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd. 3.(Su çobandeğneği). hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu). BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.3. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır.3. subsp.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss. Artemisia campestris L.. Alhagi pseudalhagi (Bieb. F. Eleocharis palustris (L.3. 2.1.alpina (Sm. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir. Populus tremula L. subsp.et Bal.1. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır.) Bornm. Astragalus angustifolius Lam.3. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır.3. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur.3. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam. subsp. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir.Schwarz Akdağ’ da.3.) Wag. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır.1. Türler ve Populasyonları: F. Juniperus communis L. Alisma gramineum Lej. Astragalus flavescens Boiss. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L. F. Phragmites australis (Cav. çalışmalar devam etmektedir.2.boissieri (Reuter) O.var.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon.3. Peganum harmala L.maritimus. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır. Ceratophyllum demersum L.ex Steudel (Kamış). ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss. Bayat-Köroğlubeli.2. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.var.(Hasır otu).) Desv. Hypericum heterophyllum Vent. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı).1.zmir yolunun 7.3. 157 .. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da. Bunlardan Myriophyllum spicatum L. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde. Potamogeton lucens L.

Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 .3.3. Valilikler.Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır.F. 4. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir.

str.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. anatolicus Lattin.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1).1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus. Pontia chloridice chloridice (Hübner. 1758). Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Brenthis daphne anatolica Belter.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Bunlardan 8’i tür.F.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer. Thersamonia (s. Hesperiidae (3). Türkiye’nin başka bölgelerinde. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.1929. Polyommatus (s. Polyommatus (Aricia (s. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.[1775]). hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir.[1851]. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Polyommatus (s.str. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Lasiommata megera (Linnaeus. sultana Forster) sayılabilir.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatolica Wagner).) asabinus asabinus (Gerhard. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp.1869). Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir.str.)) artaxerxes macedonica (Verity.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Hipparchia statilinus (Hufnagel. Lycaenidae (8).[1894]).1893). Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.1771). Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır.1758).1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.03.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.1936).1775).1851).1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. 2000). Callophrys rubi ssp. Lasiommata maera orientalis (Heyne.[1813]). Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. hadjina Rühl). anatolicus Pagenstecher). 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. herculeana Pfeiffer. Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Satyridae (1). Mellicta athalia athalia (Rottemburg.[1851]). Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında.4.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1758). Tomares nesimachus (Oberthür.[1850]). Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Argynnidae (2). (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.str.str.1. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. 159 .[1851]).4.1766). Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.[1852]) ve Spialia (s. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir.2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. Polygonia egea (Cramer.

3. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1936 bugün Plebejus (s.4. wagneri Forster. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp..1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.str. Hesperia persica var. Agrodiaetus admetus ssp. anatoliensis (Forster. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2..4. centralanatolica Pfeiffer.) argus aegidion (Meisner.19. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. wagneri (Forster. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2.1.1956) olarak kabul edilmektedir.1.1.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1960) olarak kabul edilmektedir. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F.4.. postranae Pfeiffer. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F.1.5.1960 bugün Polyommatus (s.1927 Pyrgus armoricanus ssp.1929 bugün Muschampia proteides ssp.1.7.3.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str. Hesperia proto ssp.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.2.4. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F. anatoliensis Forster. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. ve 5.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. orientalis Reverdin.1. sultana Forster.6.4.1. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18. proteides Wagner. persicus (Reverdin.4.1929) olarak kabul edilmektedir. Plebejus sephyrus modica Verity. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 .1934 olarak kabul edilmektedir.4. “Tabiat Parkları”.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.2. F. (Admetusia)) admetus ssp.4. Agrodiaetus damone ssp. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. Lycaena argus ssp. ve 20.8. proteides (Wagner.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1.1956 bugün Polyommatus (s. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.1.Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.4.1. F.9.4.1. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.str.

F.2. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.11. AYNALI) (Cyprinus carpio) F. 30. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.4. AD .2.4.1.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT.2.1.4. F.1.12. Ve II.2.4.4.1.F.10. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F. Koruma Bölgeleri.01.4. 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 .4. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.1.13.

Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay. ve Doğal Alanlar F. Tarihi.1.3.2. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve 2. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1.4. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.3. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F.2. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F.2.2.4.2.4. Ve II.4.3. Tatlı. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan.4. Akarsular.3.2. Acı veya Tuzlu.3. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 .2.4. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F.) F.4. Jeotermal Alanlar vb.3. Sınıf ile.4. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan.F.4.4.4. II.1. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.3. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. F. Cenova Deklarasyonu’nun 17. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular.2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel.2.4.3. Devamlı veya Geçici. III ve IV Olan Alanlar.2. Sulanan. Biogenetik Rezerv Alanları. Suların Durgun veya Akıntılı. Göller.

1. Toplam Alan (km2) 3. bilgiler dahil) 3.4. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar.3.1.6. morfolojik özellikler) 8.2. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F.3.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.3. Kıyı Uzunluğu (m) 4. Mesire Yerleri.4.5. Alanın Resmi Adı 2. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. Yasal Konumu 6. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5.2. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Biyosfer Rezervi.F. Yerleşimler ve Nüfusları 7. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8. Toprak Yapısı 163 . Alanı 3. Biyotoplar. Biyogenetik Rezerv Alanları.4.5.4.3. Su Yüzeyi (km2) 3. Jeomorfoloji (Topografya vb. Kara Yüzeyi (km2) 3. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8. klim Özellikleri 8. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip.

2. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha.5 % 3.0 26111.5 20328. vb. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.5.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında.5 %31.5 6282.) d)ALANIN TANITIMI: 1.6. 560.4 SU MZ. 20440.3 Ha.2 Ha. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere.4 Ha.0 146. vb. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil. 13130.0 290.0 - Ha. endemik ve tehdit altındaki) 9.5 40769. turizm.5 %68. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak.0 % 64. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .5 822. 146. 6465.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha.1.0 Ha. denizsel ve iç sular kapsamında.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin. rekreasyon.) 10.0 12981.0 1382. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.May 88.0 14046. 5. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park. 135.0 12747. ulaşım ve altyapı.0 2.0 % 0. 13975.şehitlikleri düzenlemek. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları.5 28021. Flora ve Fauna (Karasal. yöreyi milli.0 %0. özellikleri.8.Kuruluş amacı: 2.7 Ha.0 % 0.5 90.7 Ha. 01.0 155.

’lık kısmı orman alanı olup.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.5 ha.maddesine istinaden kurulmuş olup.) f) ARAZ MÜLK YET : 40.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır.’lık milli park sahasının 12747.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14. 165 .08. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü.04.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir.769 ha.01.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3. e) YASAL KONUM : 31. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.geriye kalan 28021.5 ha.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Sincanlı ovası güneybatısında.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Şistler.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur.Killi ve mikalı şistlere.fillatlar.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.

Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.erime boşluktu yatay tabakalıdır.kahramanlığını.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.bitüm kokmaktadırlar.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.kadardır.Savaşta. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.Genel olarak elemanları kireçtaşı. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler.Bölgede bulunan ve Afyon’dan ..Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır.Tabakalanma iyi görülmemektedir.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur.Sincan!ı ve yöresinde siltler. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri.Afyon çevresinde B. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.”prensibi ilke olarak alınmalıdır.Sincanlı ovalarında görülmektedir. 168 .savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır. arasında değişmektedir. mesafede. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.erkeği. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.Fagus orientalis. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi.ye erişir.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet. insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder.killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.Kalınlıkları 10-20m.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler.B.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir.Kızıl siyah renkli.andezit ve tüf kökenlidir.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan. Bölgede andezitler.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır. 190 türden 73’ü Akdeniz.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.kuvarsit.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar.tarih yapmak kadar mühimdir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını.61’i Avrupa-Sibirya.çatlaklı. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler.

çayırlar. geyik. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. F.5. Akdağ’ın zirvesi ise 2. F. su kaynakları.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar.600 m.5. Tabiat Parkları: Milli Parklar.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır.5. kurt v. Doğa sevenlere. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur.4. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı.5. gölcükler. Tahmini 20 km.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. Anadolu’nun çıplak dağları. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. atlı gezi yolları.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Tabiat Parkları. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. yüksekliktedir. ortalama 1. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.4. 3. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 2. bisiklet parkurları. F. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. tilki. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. F. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır.5. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. Dinar-Karakuyu göleti.2. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. yaban hayatı izleme noktaları. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. domuz.600 m. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 .500 m. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.s. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. (yılkı atları.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. a.5. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.3. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.

1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12. Ulaşım ve Alt Yapı i.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30.9. F. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.Alanın Kullanım Amaçları l.5. Alanı d.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl.3. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e. Flora ve Fauna k.Mevcut Sorunlar : Kızılçam.5. F. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ. J. 170 .7. Büyük Menderes Nehri i.6. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. g. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.3mm Donlu Günler Sayısı :65. Coğrafi Konumu c. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur.5.8. alt yapısı vardır.5. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur.7 m/sec i. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. Tehdit altında olan tür yoktur. F. nsan nüfusu h. : Stabilize yol mevcut olup.0 Ha. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f.b. F.

1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .5. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.14.F. F.1.15. F.12. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.10. F. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19.16.yy.yy.5.5.5.5.16.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Sit Alanları: F. F.NO YERLES M ADI Çay ES.5.11. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Tarihi Sit: S. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. F.5.5. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. 19.16.2. F.13. F.

4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks. Sit Alanı 7 Savun. SincanlıTınaztepe Kas.Sip.Mucadele 6 Savun.16.Mucadele 5 Siper Mil.5. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 . Sit Alanı 8 F. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.Sip.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES.3. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Alan Höyük Yerleşim Y. Höyük 174 . Yerleşim Y. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man.Karabag Bolvadin-B. Höyük Yer. Nekropol Yerleşim Y. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y. Yerleşim Y. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y.Ortaokul Yeri. Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. Yerleşim Y.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Yerleşim Y. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y. Yerleşim Y. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. BolvadinOrtakarabağ K. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B.

O.I.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez.Y. M.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer.i. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.O.Kut.Kut.Bin M.yer.O. EmirdağAşağıpiribey K.I. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya. EmirdagHamzahacılı K.M. 175 .Ala Y.BinBa.Steli Mez.Steli D. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K.Bin Ba.AIani D. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas. EmirdağAşağıpiribey K.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y.Tap.

Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.Yeri Höyük Kaya Yer.O. hsaniye-Kayıhan Kas. hsaniye-Döğer Kas. Tao.I. Yerleşim Y.Yeri Yer.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas.I. Yer. hsaniye-Üçler Kayası K.Bölgesi Yer.O.O.Bin M. K.Bar.Bin M.Bar.I.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y.Bin 176 .Yerleşim K.K a Yerlesim Y.M.Yeri Yer.I.Y Yer. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas.I.Bin M.Yerleşimi Yer.O.Bin M. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer.Mez.Kilise Ki. hsaniye-Kayıhan Kas. hsaniye-Döğer Kas.O. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K.

Yeri Yer.Alanı Bar.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby. Yer.Yeri Yer.Alanı YerAlanı Yer.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar.Alanı Yer.Alanı YerAlanı Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas.Menevseli.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 . Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas. Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer.Alanı Yer.Alanı Yer. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas. scehisar-Seydiler Kas.

Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer.104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar.Yeri Höyük Sancayır In.Tim.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas. Sandıklı-Kusura Kas.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 .Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.

Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. bir kenttir. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. Hicropolis. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. yarı özerk konumuyla. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir.O. Roma döneminde julia adını almış. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Bolvadin-Özburun Kasa. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. Roma mparatoru Elagabalus (M. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Hellenistik dönemde tam. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Bizans döneminde önemi artmış. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Ar. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. Burada. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Hellen ve Roma döneminin. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. 179 . Eucarpeia.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk.Nekropal Al. Hellen. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. Amorium'a dayanır. Frig. Pers döneminde kent. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. BRUZUS: Bruzus. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M.

Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. 4 adet havuzlu dublex villa. nitrit. kalbin çalışma kapasitesine. Biraz su içebilmek için su aramış. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. Ve saraya dönmüşler. Tarihçesi: Efsaneye göre. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. florür. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. nevralji. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. yollara düşmüş. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. yaraları tamamen geçmiş. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. güneyinde yer alır. Hellen döneminde özerk. bir sancı kesilme. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. hidrofosfat. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Susuzluktan kavrulan kızcağız. hem karayolu(Afyon. Kazı çalışması yapılmamıştır.9’dur. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. kürler şeklinde yapılır. bir huzur oluşmuş. pH değerleri ise 6. atım hacmine etkileri. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. Solunum yolu ile ise. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. artroz. nitrat.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. Bir hafta sonra çıbanları. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. bikarbonat. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. leriden onu gözleyen gözcüler. O suyun yanında bir hafta kalmış. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. Suna’da “ Beni hekim değil. klorür. uzaklıktadır. karaciğer.5. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. sülfat. F. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. ritmine. iyodür. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. bikarbonat. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler.4. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. sodyum. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. Ağrıları yavaşlamış. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. çme tedavisi ise. karbonat. bromür. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının.2 ile 0. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. Kral’ın kızı Suna. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya.16. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. safra kesesi. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma.29 eman arasında değişmekte olup. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. nevrit.

Ayrıca suyun içerisinde potasyum. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. potasyum. baryum.3 eman. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. titan. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. klorür. siyatik. nitrit. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. çinko. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. bromür. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. il merkezine 18 km. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. bikarbonat. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. demir. karbonat. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. magnezyum.strosiyum.2 ile 10. nevrit. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. magnezyum. iyodür. demir. lityum. mangan. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. magnezyum. kalsiyum ve ayrıca bromür. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. pH değeri 6. nitrat. pH değeri de 7. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. krom. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır.6 olarak belirlenmiştir. 9 tanesi kiraya verilmektedir. kimyasal olarak. overit. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. alüminyum. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. Bu toprak. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. kırık-çıkık tedavilerinde. sodyum. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. lityum. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. klorür. 3 adet çelikli havuzu. kalsiyum. metrit. bakır. Temperatürü 42 C. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. nevralji. iyodür. amonyum. sülfat. hidroarsenat. sülfat. hidrofosfat. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. iyodür. krom. nitrit. bikarbonat. kalsiyum. alüminyum. hemiploji. sülfat. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. hidrofosfat. florür. nevralji. radyoaktivitesi Rn. karbondioksit. bakır. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. polinevrit tedavilerinde. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. metabolik asidi. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. polinevrit. 2 açık büyük yüzme havuzu. uzaklıktadır. kurşun. kalınlığında dolduran kil. metabolik ve metasilikat asitleri. mangan.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır.zmir demiryolu üzerindedir. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. nitrat. 3. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. çerisinde amonyum. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. bikarbonat sodyum. amonyum. bikarbonat.6 veya 7’dir. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. Çamur banyosu küvetini 30 cm. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. kurşun. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. titan. artroz artrit(iltihaplı romatizma). alüminyum. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. stronsiyum. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. potasyum. florür. spondilik(omur ve omurga iltihabı). 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. 2 adet kükürt banyosu. çinko. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda. nevrit. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 .Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. nitrat. mangan gibi katyonlar ile klorür. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. baryum. sodyum.

17.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır.8 veya 7’dir. farenjit. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M. kronik bronşit.5. radyoaktivitesi 6. beslenme bozukluklarında. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. enfizem ve faranjit). Temperatürü 43C ile 54 C arasında. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel. kalsiyum.2’dir. bikarbonatlı. 182 . larenjit. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. kırık. yatak sayısı 150 adettir. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. sinir ve felç hastalıklarında. artroz çeşitlerinde. ankilopoetita. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar.17.1. 20 yataklı apart otel.1. Nezle.M. 2002 yılı başında 33 adet villa. uyuz vakaları bazılarıdır. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür.1. aneksit. çocuk ekzemaları.1 eman arasında değişmekte olup. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. pelandların bazı çeşitleri. ürtiker vakaları. Tarihi ve Doğal Alanlar F.G. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır.5 eman ve pH değeri de 7. uzaklıktadır. demir gibi katyonlar ile klorür. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. magnezyum. fibrozitis. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür. periferik damar hastalıklarında.9 ile 12.17.ekzema seboreikler. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. Afyon’a 30 km. spondilartrit. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. romatit artrit. psoriazisler. 25 oda.5. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. Temperatürü 46C ile 52 C arasında. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. sülfat iyonu. kadın hastalıkları. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. cilt hastalıklarında. empetigo. TÜRÜ Camii ESR. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum. sodyum iyonu. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. ekzemalar. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. parametrit. Ayrıca içerisinde hydroterapy. perimentrit. radyoaktiviteleri 9.5. Seboreler. çok tekrarlayan herpos vakaları. bilhassa kuru ekzemalar. pH değeri 6. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Banyolu oda sayısı 90. kronik amigdalit. Mafsal romatizması. F. metabolizma bozukluklarında. eklem rahatsızlıklarında. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. akneler. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. xomatoit artrite.

V.G.M. Selçuklu S.M. V.M. V.M.M.M.G.G.G.M. V.190 1 1915/2 0 E.G. 1957 M.G. Osmanlı G.Çey. V.18K M. D.M. 12721273 XV-XX. yy Ortası M.G. V.G. V.M. V.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H.G. V.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M.M.G.G.G.M. V.M. V.M.yy M.M.G. 1397 1218 XV.yy Başları XX. V.G. V. V.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G.G.M.yy Osmanlı Selçuklu 183 . 1320 M.M. 1590 M.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M.G.M.G.yy M. V.G.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. E. V. V.G.G. Osmanlı E. M. Osmanlı E. Osmanlı Sahipata Oğ. Osmanlı XIX.G. 1575 Ger. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M. 1797 M 1495 XIX. Osmanlı G.M. V. 1863 XVI.G.M.G.yy 1. V. V.M. XV.M.

180 6 M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. 1910 M.M. Osmanlı Ermeni Dön. 1397 M.M.yy G.M.145 3 Osmanlı Bar. 12311233 XI 1 1. V.G. Osmanlı 184 . Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M.G.G. 1264 M.M.154 9 M. 1711 G. V.G. 1806 XIX.G. Osmanlı Osmanlı E. Osmanlı G. Osmanlı G. G. V.M. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1. V. yy M.G. V.M.M. V.M.M. Selçuklu E. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. V. 1813 M.G.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T. Asiye Sul. yy XI 1 1.G.G.M. 1264 M. 1386 And. V.M.G.G. Osmanlı Selçuklu E.G. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M.M.M.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. V.

y yOnc XIX. 1906 XX. 1475 1472M. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E.G. V. yy Baş E. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y. 1322 XfX. V. XVI yy Sonu Ermeni Dön. 19061908 G.48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M.y y 1926 H. 1553 E.G.yy Başıı^ M. 1794 XIX.yy Osrnan ilk D.yy Sonu XVI.G. yy XVII. Osmanlı G. 1764 |XV . Osmanlı E. Osmanlı XV. V.M.M. 1886 M.Osmanlı XVI 1 1.TURUNÇ V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M.D.M.yy Cumhuriyet XXBaşları S. (Gedikahmet 185 .Osmanlı G~Osmanlı XIX. Osmanlı M.yy Sonu Çeşme M.G. Osmanlı ilk D.M.

E.G. Y.M.D.yy Sonu Beylikler D. Genel Müdürlüğü Y.E.Y. yy M. D. Genel Müdürlüğü Y. S.Genel Müd.Genel Müd. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 .Ort. Osmanlı G. V. D. D.M.D. M V. Osmanlı S.M Maliye Muhasebe Fak.y y. Osmanlı XVI. Sel.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K. S. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 . Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. Osmanlı C.606 Selçuklu ç. Dönemi C. Osmanlı S. Beylikler D.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S.C. D.G. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Karayolları G. Osmanlı S.M. Osmanlı H.191 4 Osmanlı G. Osmanlı Osmanlı D.D.G.Y. E. E. D. Osmanlı 12311233 1914 XVII.Müd/M.C.M.D. Osmanlı KlV.öncesi G.C. S. T. Emniyet Müdürlüğ V. T.G. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis. D.

Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E. Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l. sas. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.Ahşap Bek.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon.D. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 .Y. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr.Bin.MerkezAfyon-Merkez. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D.

V.G. V.M. V. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.D. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H.M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.yy 1900 XVI.G. Osmanlı Y. Osmanlı S.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel.M.G. yy S. D.G.G.M.G. Osmanlı Osmanlı S. V.G. D. V.Osmanlı S. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V.M. D.M. Osmanlı Osmanlı Y.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon.M. 188 .116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez.G. V. D.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.G.M. D. 1324 XV.

B. D. Çay Başkanlığı V.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah. Çay Bel.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva.M.G.M. Bel.B. Bel. Cami CamiÇeş. Osmanlı Osmanlı Y. Dönemi G.E. Yy Osmanlı S. Osmanlı BeyNkler XIX.M.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş. V.Ç.E. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. M. Başkan lığ ı V.B. D.G. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 . M.S. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay. Belediyesi V. D.G.M. Çay Başkanlığı V. Biz.M.B.G.M.

G. V. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas.G.M.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas. Dinar Belediyesi K. D.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek. Osmanlı I. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V. Dazkırı.G. D. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel.dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas.M. Kayıhan B. Alanyurt Başkanlığı Bel. Döğer Baş.G. V. hsaniyeKaracaahmet K.M.G.D. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. Bel.G. E Müz. scehisar-Alanyurt Kas. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez.D.Başkanlığı V.B. Köy Tüzel Kişiliği G. D. Osmanlı Osmanlı Osmanlı .169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop.Kişiliği V.(Seyit XV.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah. ismail Sülalesi E.Müd.G. Alanyurt Bel. scehisar-Alanyurt S.M. 190 .G. Osmanlı G.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Kas.M. Türbe Hayranveli veCamii Döğ.M. Bşk.M. hsaniye-Kayıhan Kas.göz. Kızılören Tüz.

Sandıklı-Sorkun Kas.G.G.M. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. yy XVI. Beylikler Osmanlı G. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks.G. V.M.M.G.G. Hazine Maliye V. V. V. Köy Tüzel Kişiliği V. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI.G. V. Bşk.G.M. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y.G.M. yy XVI. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. Bel.M.G.M. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI. V. V. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö. yy Osmanlı Osmanlı Sel.M.G. Ahmet Belediyesi V. Beylikler Sel. V.M.M. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 .G. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas.G. Akören Bld. yy XVI. Bel. Beylikler Sel.M. Bel.G. Beylikler Sel.M. V. Kusura Başkanlığı V.M. scehisar-Alanyurt Kas.

M.M.yy Başı. V. XIX. Şuhut Baş. D.yy Başı Cumhuriyet XIX. V. V.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks.M. V.yy Osmanlı S. Şuhut Baş.G. V.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı.M.M.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah. Şuhut Baş.M. V. V. Şuhut Baş.G.G.G. V. Şuhut Baş. Osmanlı Osmanlı XVI 1.yy XIX. yy Başı XX. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. V.M. Şuhut Baş.M. Şuhut Baş.G.G. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel.G.G. V. yy XX.G. Sultandağı SultandağıDereçine Ks.M. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 . Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI.G. Şuhut Baş. SultandağıDereçine Ks.M.G. Seberoğlu Vakfı V.M.

1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S.04. Tar. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 . V.Kara Yol. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24. Yüzbaşı Agah.M. K. Mil. Kurtkaya Şehit.G.G.Müd.Kara Yol. Şuhut Ask. yy Başı XV.Müd.C. T.K. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom.NO YERLEŞ M ES. V.G.M.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T.K.C.G. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Şb.

A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum. sçileri Sen.Y. DRM.Av.C. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks. Mücadele Mil. Afyon-Merkez-Sülün F. D. Paşa Savun. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.D.D. Savun.5.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES. lk Dönen T. Konut Konut Konut l. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil. T. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. C. Sip.D.D. Milli Parklar Müd. Sip. Genel Müd.NO YERLEŞ M ADI ES. Emin Tokman T. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.C.1.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL.Dön.Y.17.S. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. Yapı Toplulukları: S.2. lk Dön.C. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham. Osmanlı Sağlam 194 .

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

Nolu Konut 20. Osmanlı S. Nolu Konut 21. Osmanlı S. Nolu Konut 22. Osmanlı S. Osmanlı S. D.Nolu Konut 14. Nolu Konut 3. Osmanlı S.Nolu Konut 17. Nolu Konut 5. Nolu Konut D. Nolu Konut 10. Osmanlı S. D.Osmanlı S. D. D. D. Nolu Konut 11. Nolu Konut 7. D. Osmanlı S. D. D. D. Nolu Konut 15.D. D.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S.D. Nolu Konut 13.Nolu Konut 24. Nolu Konut 18.Osmanlı S.Nolu Konut 18. yy II.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. D. Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 25. Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 8.Nolu Konut 23. Nolu Konut 6.D. Yar C. Nolu Konut 9.D. Nolu Konut 12. D.D.D. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1. D. D. Osmanlı S. D.Osmanlı S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 . Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S.Cumhuriyet S. D. D. Nolu Konut 19.D.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 2.D. Nolu Konut 4.

Nolu Konut 28. Nolu Konut 50.D.Osmanlı S.D.D. Nolu Konut 29. D.Osmanlı S. Nolu Konut 57.D. Nolu Konut 56.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 35.Osmanlı S. Nolu Konut 58.Osmanlı S. Nolu Konut 55.D. Nolu Konut 43. Nolu Konut 38. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut.Nolu Konut 34.Nolu Konut 31.D. Nolu Konut 44.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 37. Nolu Konut 36.D.D.D. Nolu Konut 42.Osmanlı S. Nolu Konut 48.Osmanlı S.D.Nolu Konut S.D.D.Nolu Konut 51. Nolu Konut 53. Nolu Konut 54. Osmanlı S.Osmanlı S.D. Nolu Konut 49.39 40 41 42 43 44 45.Nolu Konut 33.D. D. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 47.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 46. Nolu Konut 27.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. D. Nolu Konut 52.D. Nolu Konut 30.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 41.D.D.D.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 40.Osmanlı S. Nolu Konut 32.D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 . Nolu Konut 39.D. D. Nolu Konut 45.D.

Nolu Konut 88.Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S.Nolu Konut 72.Nolu Konut 62.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 67.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 . Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S. D.Nolu Konut 90.Osmanlı S.D. D. Osmanlı S.D.D. Nolu Konut S.Nolu Konut 86.D. Osmanlı S. D.NoIu Konut 80. Nolu Konut 64.Osmanlı S.Nolu Konut 83.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59.Nolu Konut 91.Osmanlı S. D. D. Nolu Konut 70. Osmanlı S.Nolu Kınut 79.Nolu Konut 78.D. D.Osmanlı S. D. D.Osmanlı S. Nolu Konut 81.Osmanlı S. Nolu Konut 69. Notu Konut 73. Osmanlı S.Nolu Konut 74. Osmanlı S.Nolu Konut 60.Nolu Konut 84.D.Nolu Konut 76.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S.D.Nolu Konut 85.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Nolu Konut 61.Osmanlı S.Nolu Konut 75.Nolu Konut 65. D.D.Osmanlı S. D. Osmanlı S.Nolu Konut 71.Nolu Konut 66.D.D.Nolu Konut 63.Nolu Konut 87.D.Nolu Konut 77.Nolu Konut 89.D.D. Nolu Konut 68. D.D.Osmanlı S.D. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Nolu Konut 82. D.D. Osmanlı S.

D. Osmanlı S. D.Osmanlı XX.D.D.Osmanlı S.D.D.D.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX.yy Başı S.yy. Konut Konut Fırın 92. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .Osmanlı S.Osmanlı XX. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut.Başı S.yy Başı S.Osmanlı S.Nolu Konut 93. Nolu Konut XX.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II. Balta Sokak No: 17/A 201 .

4/Â Rüştiye Camii Yanı.No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok.150 151 152 153 154 155 156 157. Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.21.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 .No:1 7.

1. D.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. D. Hacıaftal Mah. D. Mollabahşi Mah. Osmanlı S.5.3. Osmanlı S. Hacıaftal Mah. F.17. Osmanlı S. Osmanlı S. 203 . D. D. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. Osmanlı S. Mollabahşi Mah. Osmanlı S. Osmanlı S. D. Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah. D. Hacıaftal Mah.

Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19.19. SincanlıTınaztepe Kas. F. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19. F.5. Sip.5. F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2. F.4. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun.18.3.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir.5.2.5.17.5. Milli Parklar Müd. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.1. F.19. Sip. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.5.5.20. 204 . Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F. Savun.19. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Mücadele Mil.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks. F.5.

Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.DiriFaylar(MTA) -----. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.Derece 205 .lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.Derece i 3.Derece ^.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.21.F.5.

5 bölümlerinde verilmiştir.4. 206 . ve A.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A.

kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.12-0. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur. HCOa. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. Sıcaklık : 53-66°C. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. bazalt. CF ve Ca iyonları hakimdir. Fakat %20 lik limitin altındadırlar. kil. kuvarslı şist ve fillit egemendir.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. Neojen yaşlı konglomera.10 It/sn (Toplam Debi : 2.40-1. yonların sıralanışı ise şöyledir. Çünkü. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. Debi : 0. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa. şistel kuvarsit. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır. kalkşist. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları.33 It/sn (Toplam Debi : 2. Sıcaklık : 46-71 °C. Sıcaklık : 52-55°C. Ancak. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 .10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. kumtaşı. yağmur suyunda SCU azdır.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir.33-1. Konglomera. Yine hepsinde Na+. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler).AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1. Debi : 0. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. dokuz kaynak halinde yüzeyler. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. Na>K>Ca>Mg. kalkşist. F elementleri yüksek değerlerde olup. tüfit-aglomera. Yine sularda B. limit değerlerin altındadır. KB-GD ve B-D olup. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. Debi : 0. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup. mam. Cl> HCO3> SO4 dır. Bu metamorfik temelde mikaşist.L . kireçtaşı. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. kumtaşı.

2 AF.6 305 230 212 227 235.12 AF.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.16 AF.AF.7 207.20 AF.19 AF.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.9 AF.21 AF.1 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.22 AF.11 AF.5 250 125.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.4 211. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.7 AF.8 AF.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.3 AF.17 AF.7 >100 4.10 AF.18 AF.7 218 260.14 AF.13 AF.6 AF. 208 .5 363.15 AF.4 AF.5 AF.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.

Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0. kuvarsit. kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli.2-4409. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. Gözenekli gölsel 209 . fillit. HCO3>CI>CO3>SO4 3. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir.1 206. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur. BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. alt sınır değeri aşağısındadır.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. Na>Ca>Mg>K.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.5 4-6 0. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular. B değerleri düşüktür.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. mika şist.5 28 3 8 4. Epimetamorf şistlerin üzerinde . G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber. Söz konusu metamorfik temeli killi şist. kalk şist. DS kuyusu. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB. Metamorfitlerin üzerine.

Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri.1-3. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera. Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur. konglomera.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır. SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler.9 146.5 53 57 56 56.5 50 37. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 . kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. marn.60 263. Sıcaklık : 30°C Debi : 0. 4. Sıcaklık : 30°C Debi : 0. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır.5-50°C Debi : 0.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı.kireçtaşı killi kireçtaşı.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır. Sıcaklık :30°C Debi :0.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. kalkşist. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir. kumtaşı.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56. kumtaşı. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır.8 It/sn (Toplam debi: 6. tüfit. Sıcaklık : 36.30 252. Paleozoyik yaşlı kuvarsit.

kalsiyumlu. kalker. gevşek konglomeralarla devam eden istif.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri. Hüdai mevkiindedir. Bunlar kükürtlü banyo. erkek çamur banyosu. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. sodyumlu. traverten ve alüvyon ile tamamlanır.00 70. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır.YER BULDURU Saha.4 301.00 76. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . Paleozoyik yaşlı kuvarsit. kalkşist. yeşilşist.38 mg/lt değerleri arasındadır.15 79.00 SICAKLIK (°C) 70.71-2038. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. KB-GD ve KD-GB dır. çok sayıdadır. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir.50 49. milonitik kalker. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. Toplam mineralizasyon değerleri 1802. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G. silisifiye konglomera. trakiandezit tüf. Madensuyu kaynağı. sütfatlı. tebeşirli mam. Köprüaltı kaynakları. Na>Ca>Mg>K.

441 %18. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437.439 %2.F. vişne.) YEM B TK LER 18.80 212 .428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir. l toplam nüfusunun %54. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır.31 D.5. BAĞ 11. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir.688 %66.323 %1.22. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL. B TK LER 119.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296.22.413 %6.5. F. 2000 yılından buyana .134 TARLA+YEM B TK LER 444. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. sürüm.65 MEYVE.827 %1. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz.49 SEBZE 8.734 END.22’si kırsal alanda yaşamaktadır.27 SANAY B TK LER 41. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup. GÜL.091 SEBZELER 66.849 MEYVELER 68. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup. TARLA B TK LER 17.81 NADAS 121. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır.583 %2.1. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.2.5. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .F.22.22.3. 1.3.5.2.

Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1.). Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır.)'dir. Mahalli giysilerimizde efe. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. peri bacalarıyla.G. zengin doğal yapısı. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. alternatif turizm çeşitliliği. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir.1. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır. l toprakları. kabadayı. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür.1.2. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla.200 m. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. Sandıklı yöresi. tarihi eserleri.2. ç Anadolu) yayılan bir ildir.1. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Ova. Kaplıcaları. G. kültür ve inanç turizmi. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. 214 . Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer.1. seyman. Burgaz Dağı (1754 m. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür.1. Bunun başlıca sebeplerinden biri. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır.) ve Beydağ (1750 m. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır.). Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Şehir merkezinde Afyon Kalesi.1. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları.). etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. G. limiz. TUR ZM G. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca. Dazkırı.Konum: Afyon.1. l Merkezi içinde. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer. kızan. doğuyu batıya.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. yolların kesiştiği. asırlık yapılarıyla. Güneyde bulunan Başmakçı. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir.1. l merkezi. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. G. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır. Akdeniz. zeybek. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.1. kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. Bu ova. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. Yörenin Doğal Değerleri : G. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. Bu özellikleri sebebiyle Afyon.

Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. yanları ufak işlemelidir. Kalçaları örtecek uzunlukta. Belden topuğa kadar uzanır. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. önden düğmeli bir giysidir. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . yakasız. Şalvarın dışında kalır. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol.

mavi. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. Meşinden yapılmıştır. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. lacivert. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. 216 . Arkadan öne sarılır. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. Erkek giysileri. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. Bir adı da kolçaklı zıbındır. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. Dizin altına kadar uzanır. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. Diğerlerinde ise. Gögüs altında tek düğmelidir. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. Her genç kız gümüş küpe takar. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. sazın melodisine uyarak.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. pek basma veya parça kumaştan dikilir. Dizlik. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. kılıç-kalkan. Önde iki katlıdır. pullu örtü takılır. Düz ve baklava şeklindedir. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. kisi önde. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. Fes üzerine iki sıra altın dizilir. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. Bazılarında idonlar uzun olup. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. yapağı bol miktarda arasına sokulur. Belden 3-4cm. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. tozluk içine sokularak dizler örtülür. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar. karşılıklı iki oyuncu. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Ayrıca yün. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir.Bunların arasında paralar bulunur. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. Kolları ve önü hep işlemelidir. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. oyalı. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. Buna “Penz” adı verilir. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. Ayaklarda uzun konçlu. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Arkadan üçgen görünümü verir. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır.

eşyaya bakılır. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. Önce kaynana. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak.b. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. çorap v. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. davetlilerle birlikte toplanır. Gövde. Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. gerdanlık. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. ağırlar. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur.yenge(amca. teyze. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. Gerdan kırma. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir.) sırasıyla takar. Düğün haftasından önce iki aile. her iki taraf düğün için yakınları (eş. mendil. Düğün 3 gün devam eder. Gelin kız ile sağdıç el öperler. Gelin kız. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır. inci. bunun üzerine bahşişler verilir. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. hafif eşya) gönderilmesi. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. düğün. Sol ayak yana açılırken. söz kesilip kahve içme. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Dünür gezme(görücülük). nişan(yavuklu olma). Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Kollar ise. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın.b. Oyun oynarken. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. Esvap kesmeyle beraber. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. dizler hafif öne doğru bükülür. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. kaynananın bulunduğu yere gelir. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır.Kırık Oyun Havaları Oynarken. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz.b. sağ ayak da onun yanına getirilir. Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. çerez. iç çamaşırı. Böylece düğün başlamış olur. görümce. Misafirleri sağdıç karşılar. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. Karşılama gündüzkü gibidir. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır. bilezik v. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. 217 . küpe. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). hazırlıklara başlar. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. şerbetinin içilmesi.

eğlenilir. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. kaşağı. battaniye. fırdöndü. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. toka.b. dizgin. reçel. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. gem. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. Baklavayı götüren kadınlar. erkekleri akşam yemeğine davet eder. tabak. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. Gelin orada bulunanların elini öper. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. halı. kazan. Bu tören çok hüzünlü olur. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. fes. çatal bıçak takımı. kadınları öğle yemeğine. yıldız. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. yaylı tatar arabası. zarif ve hafiftirler. çay takımı. Akrabalar oğlan evine giderler. seccade. kullap. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. Bu yemek çok çeşitlidir. frank ve törpüsü. su takımı. yelek. görümlük para verirler. mevlevi zikkesi. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. Afyon’daki koşumcular. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. belleme. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. ziynet eşyası takanlarda olur. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. şeker.) oluşur. Gelin kızın babası. keçelerin üzerine mavi. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. Duvağı örtülüdür. ok kayışı. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. tencere gibi çeşitlidir. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. oğlan evi neşelidir. Demiryolu. 218 . Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. tepsi v. Gelini arabadan kayınpederi indirir. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Yemekten sonra kahve içilir. su ve ocak güğümleri. Bu kamyona çeyizler yüklenir. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. peynir. koltuk takımı. alabildiğine süslü. at keçesi. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. yakın akrabaları duvak örterler. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. gülünür. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. tavan. tabak. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. yatak odası takımı. hıltar. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. kırmızı. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. paldım. Çift atlıdır. bebe keçesi. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. göbek. Hareket etmeden önce dua okunur. nakışlı keçe. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. Kızın çeyizi sandık. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. Yapılan keçeye. ince. Kız evi üzüntülü.öğme. fincan takımı. Gelin hazırlanır. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir.

Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. abajur.Ö. süs ve büro malzemesi. alüminyum. terki heybesi. aplik. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. turna katrı. şehirlerde peyzaj mimari. Yar. dikdörtgen. aman kız. pembe sarı. kız yanağı. beyaz sarı. kız farı. seher kuşlu. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. kaplanpostu. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. Afyon mermerinin tane çapları. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. kirli yanışlı. fincan. karayolu ile Efes antik kentine. çini. gri. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. satranç takımı. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. Gelin parmağı. Afyon dumankiri. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. şekerlik. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. Ancak. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. eli belinde. menekşe. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. Day. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. gelin harharı. vazo. zülüf. ahşap. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. Turistik tesislerde çevre tanzimi. lavabo. saksı.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. çerçeveler. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. koç boynuzu. Afyon Valiliği Sos. Afyon sumakisi. seccade. yaryare küstü. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. Tarihi çok eskilere M. yıldız. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. pamuk beyaz. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir.Hasır. mutfak tezgahı.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. metal. kare asimetrik) . güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. Afyon sarısı. Bacasız sanayi 219 . elips. likör takımı. Bu farklara göre taşlara beyaz. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. yastık. avize. oval. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir.

karyola takımı. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. patlıcan pilakisi. çörek. patlıcan köftesi. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. hünkar beğendi. karanfil. ak pide.söğüş. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. patlıcan oturtma. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. Patlıcan doğraması.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. yelpaze. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. kaz bacağı. ortancalı. sakala çarpan. imam bayıldı. patlıcanlı pilav. demiryolu. cücü. nuska hamurası. nohut çöreği. bükme. Halıcılık:Seccade. çarşaf. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. şiş. katkılı pide. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. oda takımı. patlıcan dolması. Dazkırı. cızdırma. kızartma. ikiz börek. Bamyalar. kaynana yumruğu. sehpa örtüsü. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. şepit. bazlama. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. bademler. torba. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. kazak. örümcek. etli patlıcan sarması. pul oya gibi. iğne. kıyma. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. ocak bükmesi. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. haşhaşlı pide. nohutlu patlıcan. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. günlük oya. heybe. Kadın çorapları ise nakışlı olur. laleler. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. Dinar.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . ev makarnası. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. peksimet. patlıcan gömmesi. bütün(parça) et patlıcan. Çok gösterişlidir. tığ. ev hamuraşı. etli patlıcan yahnisi. patlıcan küllemesi. içlik gibi eşyalar haline getirilir. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. gelir kaynağı olmuştur. firkete gibi araçlarla örülür. velense hamuraşı. börek. göce tarhanası. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. kavurmalı patlıcan kebabı. elti eltiye küstü. yalım pidesi. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. övme. yastık. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. yanı yarma. sulu köfte. Çoraplar beş şişle örülür. börek kenarı. su takımı. lokma pişi. halka pişi. haşhaşlı börek. Sarhoş bacağı. patlıcan çöp kebabı. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. tarak. mekik. patlıcan ezmesi. katmer. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. eldiven. miyane çorbası. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. patlıcan turşusu. patlıcan sırt dolması.ilibada dolması. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. Oyalar. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. Koyun yününü kirman. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. ağzıaçık. bülüç gözleri. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. yastık.

kara helva.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1. kırmaz helva.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. – 2. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2. kaymaklı lokum. Hamur Tatlıları : Bisküvi. pandispanya. Sütlü Tatlılar : Ağız.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1. tel helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 . yumurta tatlısı. kedi külümbe. fırma baklavası.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. saksağan beyni. kaymaklı şeker. erişte baklavası. höşmerin.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. haşhaş helvası. palize.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü .15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4. kara helva. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye. incir dolması. kurabiye. yepinti.

spanya 4.Faal. 222 . Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi. Meksika 1.Doğa Turizmi 5. G.Kültür Turizmi 3. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. Slovakya 2. Öğretim le Sosyal ve Kült.3. Çin 2. skoçya 2. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim. Almanyalı 25. rlanda 3.4. Polonyalı 2.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Yayg. Hollanda 14. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. Danimarka 1. talya 13. Irak 9.5.nanç Turizmi 4. Brezilya 1.Termal Turizm 2. srail 1. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.Av Turizmi G. 1. Japon 2. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. G. sviçreli 9.6. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9. Belçika 4.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. Fas 1. Kanadalı 7. Turizm . ran 19. sveç 1.2. Norveç 3. Koreli 10. Avustralya 6.

Master Plan çalışmasında il. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178.Çayır – Mera b.Çobanlar. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639.90 28. Kızılören.00 3.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü.sanayi.Orman – Fundalık c. Sandıklı.b.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .894 460.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.Şuhut.25 407 II. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.Sultandağı 14.131 783.Hocalar 45.80 10.1.Bolvadin.60 1. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır.60 100.140 338. Alt Bölge IV.H. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.70 1.75 1.Sincanlı. Alt Bölge III.Dinar. Alan Şubat Ayı Ort.825 209.237 235. TARIM VE HAYVANCILIK H. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.90 0. Alt Bölge Basmakçı.Emirdağ. lçeler bazında tarım.turizm v. Alt Bölge Merkez. Evciler Bayat. scehisar Çay.Dazkırı. hsaniye.

921 113 32 79 449 59 77 1.926 58.550 36.H.752 9.019 16.532 6.820 7.108 2.000 35.055 200 4.413 Toplam Alan 64.686 100 2.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.080 6.061 12.740 121.400 12.221 14.987 3.753 8.546 32.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.500 58.099 37.500 16.402 10.545 14.227 1.702 80.556 970 2.190 2.861 14.166 39.914 27.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.500 15.476 268 3.000 639.496 1.750 236 4.690 42.562 7.733 26. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.061 385 696 204 7.612 63.582 1498 6.224 22.760 5.127 3.372 Sebze Alanı 2.109 15.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .982 9.409 1.437 5.466 80 189 1.500 34.411 8.621 454.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.817 18.629 1.601 2.675 23.351 611 16 41.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.464 3.482 121.972 14.2.688 10.920 55.616 15.782 9.515 6.

tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.500 30.556 17.478 49.100 14.Baklagiller: Bu konuya H.250 39.800 121.100 64.350 925 516.036 46.2.551 22.014 3.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.000 3.250 hektarı DS .900 36.1.83 Şuhut 118.500 36.200 34.1 de değinilmiştir.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.900 35.290 37. Bitkisel Üretim H.842 162.000 639.217 468.604 40.820 5.19 Emirdağ 216.66 Kızılören 36.728 9.72 Evciler 20.799 33.948 29.600 14.3 H.45 Başmakçı 29.600 63.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.61 scehisar 48.500 30.2. 39.676 20.109 8.600 7.17 Çobanlar 40.057 1.000 2.400 12.894 hektar alanın.2.398 1.882 36.166 6.350 670 516.1.129 387 473.000 1.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.131 540.27 TOPLAM 1.200 16.940 58.2.73 Bolvadin 110.634 506.955 13.569 163.500 9.350 606 532.890 838 2.08 Sinanpaşa 85.1.1. 225 . 28.786 20.800 2.04 Hocalar 56.293 3.550 44.642 2.000 0 311 3.400 42.221 124.500 1.312 495.80 Dinar 128.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.600 58.125 9.915 19.310 9.777 10.930 1.000 380 4.512 80.000 0 1.1.800 12.640 164. H.42 Sandıklı 103.447 453.26 Dazkırı 33.74 Çay 79.200 15.055 169.690 28.536 11.31 Bayat 54.983 6.612 11.000 0 926 1.752 60.092 1.900 408 579.2.015 425.211 570 4.913 164.000 0 415 1.Tarla Bitkileri H.510 336 603.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.972 9.000 2.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.1.611 14.099 10.000 4.600 9.751 166.000 4.718 1.000 30.400 0 1.060 1483.570 10.928 5.723 5.700 15.800 39.423 3.725 5.423.11 Sultandağı 70.506 hektarı KH M 111.000 0 50 403 453 5.138 178.186 5.2.273 46.844 3.755 3.000 0 252 326 578 6.000 30.492 58 4.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.000 0 1.308 482.987 16.711 39.892 28.1.996 3. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.534 75.276 1.1.649 150 1.740 58.894 33.900 37.000 7.506 111.000 184 9 271 464 7.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.1.230 3.15 hsaniye 90.000 8.

682 94 1.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.Ot H.035 14.305 190 1.186 185.252 11.262 2.322 118 2.1.183 15.455 12.734 13.740 1.359 145 1.423 8.925 8.629 13. Ayçiçeği başlıcalarıdır.412 18. yonca.725 63.500 27.257 14.136 2.Ot Korunga Triticale 364 2.530 2.848 1.241 Üretim (Ton) 778.142 190 5.253 930 111 4.338 S.650 5. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.141 17.2.130 1.428 3.752 16.939 1.655 13.493 7.680 43.336 210 5.Mısır Fiğ Dane Fiğ K.548 7. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.460 9.192 804.035 2.710 108.952 652 4.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.401 11.540 122.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.260 450 5.212 150 2.322 8.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.2.393 8.154 2.320 12.308 770 83 2.744 1.984 615 3.096 8.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.844 632 - 16.256 85 826 1. hayvan pancarı.050 4.961 9.515 159.500 757 6.010 7.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.826 46.642 9.844 14.Pancarı YoncaK.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.370 2.960 226 5.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.500 1. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.537 417 226 .330 553 2.076 7.241 - H.231 1.4.054 2.447 10845 13232 595.567 1.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı. silajlık mısır.898 690.250 200 4.955 4.906 5. fiğ.638 207 5. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1. Patates.1.875 588 3.545 9.120 2.568 938 146 4. Haşhaş.H.400 20.187 92 1.270 540 1.021 12.600 42.567 11.061 540.885 5.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.472 14.204 12.017 929.372 9.202 1.969 60.827 1. Bunların üretilmeleri.191 650 3.586 7.900 3.1. korunga ve tritikaledir.990 2.1.3.382 8.400 42.041 8.075 3.252 1.472 1.

508 1.2. iç tüketim Sofralık. pekmez.310 3.958 253 4. kurutmalık.291 1. 2004 Mey.895 6.2. kurutmalık.800 177.043 698.500 14. şıra.305 88. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.174 6 996 1. kurutmalık.177 1.325 3.325 24.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13. kurutmalık.Ağa ç Sayı.555 600.650 6. iç tüketim Sofralık.890 11.410 108 15. 2003 Mey.108 332.000 114 14.415 4..338 1.810 10.275 31.263 41.040 588.769 433 24.885 25.970 7.625 812.253 801 14 1.679 234 98.145 1.222 253 2. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey.282 1.103 562.495 635.215 39. 1.740 26. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.894 398 3.740 232 2.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A. iç tüketim Sofralık.720 4.414 299 107.212 22.880 6.590 3.207 22.621 14.331 388 25.955 11.895 13.340 1.475 11.460 699.890 17.680 95. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.803 6.217 176.007 285 111.630 234.100 25.000 17.082 6.H. 2002 Mey.005 574.689 94. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.193 6 1.661 1.468 25. çelik.635 72.000 18.Ağa ç Sayı.155 31.605 93.805 6.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112. kurutmalık.125 87.170 6.Ağa ç Sayı.060 210 3.664 145 10.805 28.Ağa ç Sayı.122 424 26.Ver.2.975 88.1.815 256.040 179.Ver.200 6 882 1.426 696 6.040 1.978 1.750 291. Bahçe Bitkileri H.835 26. kurutmalık.Ver.945 13. 2001 Mey.Ağa ç Sayı.035 14.160 82.384 570.475 28.921 239 4.710 807. iç tüketim Taze Sofralık.170 41.910 42. kurutmalık.713 24.340 10.2.531 207 15.330 1.1.620 4.046 5.380 8.1.644 1.700 282.Ağa ç Sayı.Ver. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.766 365 28.600 231 96. 2000 Mey.327 414 6.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .435 94.005 6.629 3.700 41.160 106 16.076 1.785 10. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.122 14.538 948 9 1.595 96.940 432 19.040 20.335 42.301 432 5.Ver.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.360 26.046 37.695 201 99.150 170.Ver.401 26.120 179.550 12.300 39.938 8.690 591.

iç tüketim. Sanayilik. iç tüketim Sofralık.655 11 7 5. fide Tohum Tohum. ihracat Sofralık. fide Tohum. iç tüketim Sofralık.Ver. iç tüketim Sofralık.271 6 170 176 5. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık.657 3 7 5. iç tüketim Sofralık.259 3 110 152 7. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı. 2004 Mey. 2000 Mey. fide Tohum. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .) Çilek (Ha) Kestane 5.450 1. ihracat Sofralık.Ver. iç tüketim Sofralık.Ver. iç tüketim Sofralık. Nar Üzüm(Ha. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.2.Ağa ç Sayı.298 5 270 183 6. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.1999 ÜRÜN C NS Mey.Ver. fide Tohum. Sanayilik.Ağa ç Sayı. ihracat Sofralık.575 21 7 5.Ağa ç Sayı.Ver. iç tüketim Sofralık.5 16 H.2.262 5 260 136 7. iç tüketim Sofralık. 2001 Mey.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.690 1.570 1.982 36 4 4400 1394 4. iç tüketim Sofralık.451 1.Ver.2.Ağa ç Sayı.957 27 6 5. çerezlik Sofralık.551 1.292 2 250 135 7. 2003 Mey. Sanayilik. 2002 Mey. fide Tohum.Ağa ç Sayı. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.7 800 156 8287 37.1. fide Tohum. fide Tohum Tohum Tohum Tohum.

685 10.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.403 1.822 20.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.789 1.777 1.354 3.568 29 9 632 919 54.779 3.Soğan Havuç Turp T.304 3.751 24.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.548 7.634 6.718 3.336 160 847 257 136 207 441 1.329 4.870 1.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.666 3.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.878 7.716 1.392 7.101 6.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.238 1.064 25.214 1.774 1.088 1.709 1.451 2.fasulye T.183 25 7 455 978 46.1.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.421 1.527 8.861 1.066 2.664 1.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.455 1.206 10.2.393 1.985 8.176 44.3.793 3.757 3.924 2.Biber Karpuz Kavun T.442 8.545 3.391 1.331 4.118 1.440 44.699 6.164 3.606 1.493 2.553 3.953 1.289 6.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.489 8.991 42 5 528 1.881 8.ÜRÜN C NS 1.515 4.112 2.567 3.686 9.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8. 229 .245 18 43 636 976 45.001 3.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.2.Biber D.538 18 13 649 994 48.893 1.504 7.712 3.483 2.118 20.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.393 19 12 638 870 46.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.649 1.615 1. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.072 2.Kabak B.437 4.556 2.653 18.749 22.766 1.

315.430 10.911 1.850 475 4.480 40.000 2.680 12.140 7.900 18.150 24.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.000 420 9.212 16.000 1.000 450.770 4.233 1.650 4.996 735 125.202 96 3 51.193 300 4.539 0 0 0 2.478 26.194 17.528 1.300 6.604 3.585 63.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.761 1.630 73.350 503 330 4.160 14.626 7.241 2.344 2.100 14.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.500 2.870 5.741 5.053 4.569 811 112.078 1.851 5.350 27.276 39 19 64.543 6.000 52.000 5.239 134.739 0 692 26.350 836 6.795 10.000 149.570 2.000 820 12.718 345.300 800 4.498 919 129.500 0 3.320 1.600 0 0 6.000 3.560 13.550 7.825 81.000 11.000 1.700 0 15.800 4.973 1.2.000 28.230 1.750 9.495 1.618 95.225 41 18 62.120 44.785 8.500 140 7.200 58.400 4.000 1.041 350 222 865 2.000 25.877 3.000 753.580 18.293 11.850 22.469 1.312.000 180 1.000 50.700 18.500 4.600 140 2.800 0 0 0 0 0 1.100 1.955 294 10 2002 144.850 316 18 2003 140. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.000 1.070 45 20 73.600 0 1.681 16.067 990 2.200 188.011 8.315 1.2.500 12.050 71.300 3.000 74.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.050 871 0 500 0 614 160 0 1.900 32.900 17.500 2.000 107.673 31.000 1.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .561 2.235 219 12 2001 161.580 307 17 2004 182.671 1.585 0 0 0 15.565 1.200 116 320 8.014 16.540 42.915 73.840 3.000 12.000 125.000 1.539 0 0 54 1.100 532.779 14.760 1.893 1.650 20 1.750 0 1.000 14.720 850 19.250 31. ŞUHUT TOPLAM 42.000 470 2.875 14.171 6.500 29.185 3.600 6.000 4.000 6.000 900 6.450 15.970 0 750 3.000 250 100 68.898 7.000 10.958 1.923 450 1.080 43 17 81.650 10.911 378 3.025 2.500 400 2.120 428 28.306 993 143.005 270 206 160 1.950 0 1.300 10.H.500 1.340 4.000 15.000 110 3.100 1.100 225.985 19.115 500 130 850 1.

Üretim yönü.4.2. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur. keçiliğin yapıldığı bölgeler.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . Gübre olarak değerlendirilmektedir. Et sığırcılığı Şuhut.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar. ç pazarda tüketilmektedir. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır. limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. H. Şuhut. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. yapağı şeklindedir. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. Diar. Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman.H. Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. scehisar. Dinar. hsaniye. Dazkırı.2.2. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır.2.2. tiftik. Emirdağ. Almanyapağı Merinosu. et.2. H. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır.3.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya . Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin.2.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . Bolvadin. Su Ürünleri: . Kültür ırkları Romlıç. hsaniye. Emirdağ. H. Dağlıç’ tan oluşur. Koyun. afyonkarahisar. süt.2. hsaniye.2. Dazkırı.

Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir. Gülyağı.352 kg.272 adet Bal. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.500 kg. 14.6.3.2.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya . iç pazara sunularak satılmaktadır. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21. Tarımsal şletmeler H. Gülsuyudur. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. < 9 da.133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır. H. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır.2.4.000 tl/kğ. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII.2.4. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1.1.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre .483 adet (%32) 232 . Fiyat verilmiştir.000 tl/kğ.toprak iyileştiricileri.068 dk. 33. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı. Polen. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H.711 adet (%14. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır.000.organik kökenli pestisitler vb. 5.400.880 adet (%13) 20-49 da.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H.9) 10-19 da.S. Kooperatif Almanya. üretim yapılan saha ise 1.4.Genel Tarım Sayımı. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır.5.. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı. H. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468. Arısütü.dır.8.2. Kamu işletmeleri: H. ilde 45. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir.2.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1.5 kg. 6.

tarım işletmeleri karma işletme tipindedir. 8.787 adet (%19.3) 200 > da.50-99 da. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi. Başta tabiat şartları olmak üzere. 5. 3.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir.303 adet (%7. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır.5) 100-199 da.politik ve kültürel vb.969 adet (%13. 233 . ekonomik.

000 bitkisel üretim (adet) 10.’lık kısmı (%54.16) kayıt altına alınmıştır.683 346.169 ha.271 102.28 0.010 51 56. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır. 639.463 19.55 29.67 19. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları.) H.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde.5.77 100 şletme (da) şletme (Ad.169 3. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.000 4.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.000 6.884 8. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.000 14.2003 yılında bu alanın 346.678 12.000 16.73 16.539 2.351 2.899 56.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.77 3.570 102.000 2.717 66. 234 . Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.361 0.000 8.443 7.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.000 12. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.971 14.23 29.

toprak havası.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir. toprak sıcaklığı.5.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. Toprak Kullanımı: 235 .5. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40.5. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir.3. H. toprak tekstürü rol oynar. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750.H. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir.000 ton azotlu gübre. 25.2. Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H.1. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri.

MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 ..

1 de değinilmiştir. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler .1.4 de değinilmiştir.5. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. Enerji Madenleri: Bu konuya B.1.1. Metalik Madenler: Bu konuya B.1.5.3 ve B.4.1. .3.1. . Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .2 de değinilmiştir.1.2.. Sanayi Madenleri: Bu konuya B. I.1.

ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Böl.Md.Böl. Karayolları 3.Böl.ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3.Md.A.ğü Alkim Alkali A.Tic.Ş.Bl.ğü Karayolları 13.Ş.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.ğü Karayolları 3.Md.Md.Md. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.Böl.

Md.Md. Kumcuoğlu Ltd.Md.Md. Karayolları 4.ğü Karayolları 13.ğü DS .Md. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.B:l.Ş. Sincanlı/Taşoluk Ksb.Han A.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 4.ğü Karayolları 3.Md.Ş.Bl.Ş.Bl.18.Bl.ğü Karayolları 13.Bl.Bl.ğü Karayolları 13.Md.Md.Bl. A.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.Md.Bl.ğı Gen . Gen .Md. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3.Md.Bl.Md.ğü Karayolları 13.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .Md.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb. Karayolları 3.Md. Ayazini Belediye Başk.Bl.Şti.Bl.Md.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.ı hsaniye/ Ayazini Ksb.ğü Karayolları 13.Bl.Bl.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.Bl. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.Bl.Ş.ğü Karayolları 13.ğü Afyon Çimento Fab.Md. Sincanlı/Kırka Ksb.Bl.Bl.Bl.Md.Ş.ğü Karayolları 13.ğü DS .Han A.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 3. Karayolları 3.Md. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Md.ğü Karayolları 3.Bl.Md.Bl.Han A. Gen .18.Şti. Kumcuoğlu Ltd.ğü Karayolları 3.Bl.Bl.Md.

BAŞA DÖN 240 . .Md.Bl.ğü Karayolları 3.Bl.ğü DS .ğü Karayolları 13.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.ğü DS . Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.Bl.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .18.Md.ğü Karayolları 13.Md. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .Md.Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.Bl. l Md.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.ğü Köy Hiz.Md.18. .Md.Bl.Bd. .ğü Karayolları 3.Md.Bl.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.2.Md. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.3.18.ğü DS .18.Bl.

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

olarak M.4. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.360. J.6. J. J. J.3. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.8.J.T.000.1.7. Jeotermal: A .1. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır. J.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer .000 kcal/saat tir.1. Toplam ısıl kapasite 72.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici.1. Yeşilyol. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.5. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır.10. Alparslan Türkeş Bulvarı. ENERJ J.000.1.ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36. C .000 kcal/saat ısı kullanımı vardır.’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir. J.1. B .1.2. Geriye kalan 36.000 kcal/saattir. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.’ye ait.1. J. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. J. Birincil Enerji Kaynakları J.1. Kadınana Caddesi.Gecek havzasında Afjet Aş. 8 adet kuyu mevcuttur.1. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. 242 .A. Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.360. Mevcut şebekede 36.9.

760 konut ve eşdeğeri 476.1. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30. Guneslenme Sidt. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda. olduğuna göre.34 530.65 1. dir.dir.34 1.34 1. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4.71 375.72 J.60 1.9 trilyon TL.13.43 251.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort.87 581. Biyokütle: J.T. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.11. tarafından belirlenmekte olup.72 1. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.71 1. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.7 trilyon TL.1.97 359. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39. 4.760 adettir.000.47 Aylik En Yuk. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir. Ayrıca.760 X 8.19 1.383.A. Yukarıda yapılan hesaplarla . Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.12.1. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz.56 1.64 1.(cal/cm^2.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır.95 300.40 576.25 1.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.dak) 32 1.53 435. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır.000 X 12 ay = 1.000 tondur. J. J. fosil yakıtlarının nakliyesi.1. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.000.2.840 kcal/saattir.10 1.21 197.000 TL.484 = 40.2.760 X 30. yakılması.19 440. J. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J. Guneslenme Suresi (saat.53 1.2. E .(cal/cm^2. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 .2. Guneslenme Sidt. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır.72 510. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.30 145.dak) 32 175.

423 J.707 223.2.3. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır.371 85.edilen su: 83.177.857.228 668. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.941.2.189 30. J. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.3 GWh/yıl’dır J.928 155.4. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.302. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.3. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J. BAŞA DÖN 244 . yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22.052.4.023. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:.

malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. BAŞA DÖN K. Seka. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Merkez lçe. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. Bolvadin.1 l Sanayiinin Gelişimi. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. Beton Travers. Sandıklı. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. SANAY VE TEKNOLOJ K.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır.K. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir. Kızılay Madensuyu şletmesi. Dinar. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. makarna. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Alkoloid. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. un.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .K.

Tereyağı Yoğurt.874 Ton 34 248 . Ton 40.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.000 Ton 82.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.228. 31 5 M2 15.000.584.000 Ton 3.000 t.520 Ton 39. 184 Ton 35.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin . Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.506 M3 3. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20.520. 157 6. 11 2.500 Ton 55.K. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A.063 Ton 19.800 M2 2.4.508 t 15.988 t.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 . Peynir Ayran 14.018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.Un rmik Kepek 157.600.000 205.

Çalışkan Gıda Su Ürünleri San.Cari Kühne Fer.San.Ltd.Şti.Şti.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum. ç Ve Dıştic.Mad.Ltd.Tic. Reçel Cezerye Şekerleme 17. Ve Gıda San.590 Ton 14 C.Ş.Ş.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8. Sincanlı Makarna 4.Şti. S. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5.400 Ton 20 4.Ş.Ltd.A.Tic.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A.000 Adet 166 249 .480 Ton 36 7.Tic.Tınaztepe Makarna Taş.San.Tic.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500. Helva Pişmaniye. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6.A. Afyon K.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I.Özbak Gıda Ve ht.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San. Sincanlı Bulgur 10.Tic. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Şeker 6.520 Ton 20 6-Sanpa San.Ş.A.

San.Ltd. Tic. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End.Ş.Başteks Başmakçı Teks San.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.3 Propilen plik Ve Çuval Doku. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3. Ş. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.603.A.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 . P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1. Bez.Ş.200 M 27 C. (2adet) Dinar P.Tic.Şti. Ve p. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C.3 Pamuklu Ham. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33.A.San.555 Kg 114 3.933. A.Vetic.C.800kg 13 2Reis San.Döşeme Tavan Tahtası.Lastik Ayakkabı Fb.Tic.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ. (4adet) C.

160 Ton 126.450 Ton 132 251 .Ta. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135. 164.S.San.A. Ltd. Afyon Klinker Çimento 41 5. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34..Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.000 Adet 473 F. Beton Mam.2 Kg 7 29 3.Ş.Tic.120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.Şti. 100 Ton 29 5. 4.Şti. Tic. Gres Yağları Ve Jeller 2.Alkim Alkali Kimya A.Ş. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop.Nak.Ltd.. Lîd.360 M3 323.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San.074 Ton 425.274.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh. Afyon Ahşap Parke 46. Çağlayan Parke Orman Ür. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.Ş. Şti.Palkim Palah Kimya San.2.Tic. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F. Afyon 2-S.

Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 .715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh. Tic. Şti.397.Çelik Çatı 85 Adet.San. Şti.000adet 463 G. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83. Tic.648.Emaye Mtfak Eşyası 4. Dökümler 3. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5. Ltd.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2.Tic.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek.Gökay Makina San.347 Ton 22 G. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh. Sandıklı Direk. Ltd. 5 Adet 10 2.Ltd.Kesici Metal San.Şti.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

161.453.000 M2 1.000 Kişi = 11. 13.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.000 M² 150.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.000 M2 100 M2 100 M2 1.000 M2 40.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1. 166. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah.000 M² 250.160.400 M2 75 M2 5. 182.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116. 173.100 M2 2.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.190 M2 24.500 M2 2.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S. 163.835 M2 ( : ) 129.NO: 1. 7. 171.453. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D. 6.000 M2 50.500 M2 4.453. 180. 4.959 M2 539. 5. 12. Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136.000 M² 400. 8.S. 178. 162. .000 M² 600. 14. 177.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539.835 M2 04.722 M2 656.18 M2 2. 176.318 M2 1.200 M2 1.428 M2 24. 165.000 Kişi = :539.500 M2 2. 168.318 M2 ( : ) 129. 3. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M. 179. 10. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.959 M2 100 M2 100 M2 1.F. 175. 2. 181.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 169. 170. 167. 9. 174. 172.100 M2 3.27 M2 260 .400 M2 75 M2 6.000 M2 45.000 M2 8. 164.000 M² 120. 11.

2.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. L. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.5. minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur.2.2. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması.1. vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp.1. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir.4. metro.2. tramvay. Karayolları: L.1. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler. tramvay.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L.1.km L. Ulaşım: L.1. L. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E. .2. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. vapur. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri .km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri. metro.1.km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu.1.3.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. L2. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. 261 . otobüs. otomobil.

L. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir.) yaya yollarından oluşmaktadır. Kent çi Yollar: Kent içi yollar. %30’u (375 Km.K.3. L. L.2.2.2.2. batı.) ana arterlerden.1.L. L.2.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17. L. L2.-Sandıklı K.1. %40’ı (500 Km.2. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km. 262 .2. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.3. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır.1. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon . Sandıklı Ayr.2.1. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.2. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan. Toplam uzunluğu 1250 Km.2.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.5. L. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.2. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır.2.3.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu.4.

BAŞA DÖN L.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır.2. SANTRAL SIRA NO. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt.3.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 .4. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır. LÇES KAP.L. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt.

köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. .Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. 264 . fazla parça. sıvılaştırılmış petrol gazı.( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır.2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır. . sinema.L. karbondioksitli. sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. .) .Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan.ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . elbise.4. iş merkezlerinde. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında. .Okul.Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır.Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere. lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde. doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır.1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız. . Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. . içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. . eski eşya.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda. . . birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır.02.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır. . otel. eğitim-dinlenme tesislerinde. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı. tesis ve işletmelerin.Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır. duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız. Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. .24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal.Araçların giremeyeceği. sulu. . Her iş yerinde.

2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. L. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. olay mahallini polis ve T. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak.’na bildirir. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir.5. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir.K. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. Sağlam malzemeleri yerlerine. rüzgarın yönünü. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. 5 adet yangına müdahale arazozü.. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. 54 yangın personeli.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. Emniyet şeridini oluşturur. Yangına çıkış noktasından değil. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur.E. yangına isabetli su verilmektedir. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. cesaretli.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel.1. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. Tarihsel yolların kavşağında. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. doğuya kent merkezine doğru uzantısında. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır.1. M. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Birde mevcut doğal eşikler. Hıdırlık. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. Orta Anadolu. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir.2.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir.M. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. Kentsel ve Kırsal Planlama M. 267 . Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup.1. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. M. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra.1. Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453). son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır.1. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir.1. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır.1. Tarihi kent. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir.1. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır. Ali Çetinkaya Garı) 19. Günümüzde Ege.

. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. 268 .V. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. yükseltilmiş zeminli 68. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır.K. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. tarihsel konut dokusu.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. Günümüzde. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir.1. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde. Ot Pazarı. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. 96 dış sofalı. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77). gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. 20. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır. 169 iç sofalı. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. değerlendirilmeleri yapılmıştır. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. tarihsel yapılardan. konutların küçük olmasına karşın. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. ortalama aile büyüklüğünü (3.y.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir.3. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. planlama alanı sınırları içinde. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. tuvaleti içerde 221 yapı. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. banyosu dışarıda 3 yapı.1. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. yoldan birkaç basamakla girişli 17.T. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bedesten. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir. Taşhan. banyosu içerde 138 yapı. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. y. Eski Kasaplar. M. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. Tarihsel-Kentsel dokuda.

Çarşı.1. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Konut.ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır. Bu yeni konut alanları. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. sabahları batıdan doğuya. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır.1.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir. Esnaf. okula. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir. çarşı. Memur ve Emekli kesimidir.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır. Konuttan işe. Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir.

Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. ticaret. idari. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . Afyon bugün 150. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. ancak sürekli bir artış göstermektedir.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. geçmiş dönemlerde. l merkezi oluşunun sağladığı. sosyal ve kültürel hizmetler. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. Otpazarı. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. Tarihsel. Kamu tarafından gerçekleştirilen. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. Belediye önü-anıtpark önüdür. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. Kent nüfusu. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır.000’e yaklaşan nüfusu. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. 19. sanayi. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti.Ekonomik gelişmesinde. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. k. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. şeker. taşıt trafiği için dardır. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. yol alt yapısı altında döşeli olup. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. Ege. tuğla. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. idari. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. kuzeydoğu. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın. Buradan kent bütününün doğu. Taşhan. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı.sanayi. Kentin Sosyo. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. Kapasiteleri açısından. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur. Kent. çimento.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. Yapay Eşikler Kentin dokusu. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır.1. Merkezin doğusundaki alan ise. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür. Başlıcaları. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Yer seçimi yapılmış olan. Topografya. bunun doğusunda ise.1. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel fiziki doku ile Merkez. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. merkez. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. kamu kuruluşları. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak. işyerleri ve konut alanlarının konumu. mikroklima. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. merkeze yakınlık. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır. Kent. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. Kale. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır.5. M. organik dokuda gelişmesi durmuş. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. Bu alanın doğusunda. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. otogar. kent ovaya yayılmış. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. k. askeri alanlar ve sanayi.

eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. ulaşımın doğurduğu. D. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir. planlamada göz önüne alınması yanında. gürültü. toz. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Ova kesimi ise. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. kanallar.unsurlardır. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır.S. Güneyde. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. . Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. ve 2. Jeolojik Yapı Planlama alanında. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. taşkın yapmaktadır. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. Bu alanlar harita dışındadır. Bunun yanı sıra. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . Ciritler. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır. Mevlana.1.6. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir. 44 adet Camii. Hamam. M. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar. Kültürel. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. Tarihi.1.A. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. Tacıahmet. M.94’e kadar değişkenlik göstermektedir.1. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. (Zaviye)Yukarıpazar. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür. Kale. 275 . Türbe. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan.2. Mescit. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M.1.60 dan 0. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.S da 0. yükseklikleri.K. Yapı düzeni. Çeşme. Yeni Camii mahallelerinde % 70 .1. K. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. Han.7.

Binalar ve Yapı Çeşitleri M.1.3.1. M.2.2.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 . Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100.1.2.M.2. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2.3. M.Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.3. BAŞA DÖN M. M.1. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.

O. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh. . Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ.Er Oğuz Akdağ Birleş.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 . Sın.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B.Ö. Ok. O. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ. O. Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht.ok.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 .Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ.ok.

KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M.Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr. Ok.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

O. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 .DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ. Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş.

Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ.

Ok. lk. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht.Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. Sınıflı lköğ. Ok. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. Birleş. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 . O.Yeşilyayla Mh. Sınıflı lköğretim Ok. O.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht.

Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 . Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı . Ok. Sınıflı lköğretim O. O.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.Ö. Bir. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.

Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 . Sınıf. lköğretim Okulu. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh.Ok. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.

Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr. Boyalı Şöhret Hanım Bir. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A.Ok.Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 .

Sınıf. Ö O Balçıkhisar lköğ. Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 . Sın.O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir.Ö.Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .Ö.O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir. .

Ö. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir.NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.

Zübeyde Hanım And.Mes. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.M.Kız M.Lis. Kız Mes.L.ve End.And.Lis.M.T.Tek. L. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.L.And.L. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.ve Endüstri M.Mes.Lis.TL. Lis.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.E. And. L.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And.ve EML.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.T.L.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And.H. TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.Tur.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu .Ot. .3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD.Mes.T.L.Lis. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S.M. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .L.H.L. Emir Murat Özdilek Ana. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve .L.H.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr. Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC .3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S.3.

Termal Özel b. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . M. (Hasan Kaptan) Kütahya K. Termal MERKEZ ( şl. HSAN YE/ AFYON Özel B.5357327-28-29 Fax: 272.2515275-76-7778 Fax: 272.Km Termal Otel Bel.7.3.5357320-21-26 Fax: 272.2483457 Tel: 272.6.Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13. AFYON Kütahya K. M. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272.yolu 23.Md Özel B. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Km.km.Bel.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.Km.yolu 16. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Mikail Özel belgeli 293 .3. Termal Otel Bel.yolu 15.2736131-32-33 Fax: 272.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL. MERKEZ CENG Z) Termal (Md.2483514 Fax: 272. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K.4. M.3. .3.5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272. K. Termal Özel B.km.5357319 Tel: 272.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21.yolu Termal Özel B.77 M.5.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272.

sınıf maret Cami yanı N: 1 2.No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5. Termal Afyon-Konya k.N: OTEL 2.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3.km. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 . N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh.2122111 31 70 Tel: 272.yolu 30.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272. OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272.Sınıf 25 41 Tel: 272.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.yolu BOLVAD N 30.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272. Emirdağ Cd. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.km. Termal Afyon-Konya k.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları. No:25 MERKEZ Kadınana Cd.sınıf AFYON Hisar Mh.km.Atatürk OTEL Cd. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları.

No: 28 1.SNF.SNF. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l. No:38 OTEL/1.Evler Mh.Sınıf Sk.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3. Otel 2. No:22 OTEL 1.14/A ÇAY stasyon OTEL 3.Hacıkadir sk. D NAR/AFYON H. Cad.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah.Sınıf No.Cad.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272.3512002 Tel: 272.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı.Lütfi OTEL Sönmez cad. S NCANLI 3.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.Eskişehir Cd.Arabacılar Sk. 2/A-B Tel: 272.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah. No.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1. OTEL N:33 SANDIKLI /2.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272.6563112 295 . OTEL/ OT. C.T. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.snf.N.Yok Çevre yolu üz. Dinar Cd.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.Sınıf Ece Mh.4426281 Fax: 272.sınıf ncili Mh.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2. Dinamo OTEL 3. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY.Dinar Cd. Zafer cd. D NAR P.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh.36 ÇAY/AFYN B. Dinar Cd. Ece Mh. 36 SANDIKLI/AF. OTEL No: 41 3.T. OTEL No: 23 1.

Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh.yolu 9.Sınıf Lokanta 515 Kiş. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd.km.VE FAKS NO ADRES Tel: 272.No: Sultandağı 23 Otel/ 2. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3. 55-56 Kedilik mev. Kocatepe OTEL 2. S NCANLI Fax: 272. 16 YATA K S. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot. stasyon Cad. Sultandağı stasyonCd. 270 SU T ODA S.Çakır Mh.**** ODA S.2525551-54. AFYON Otel Müdürü Fax: 272.zmir K.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot.2143309 Süleyman Gönçer Cd.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb. Hacıbey Sk. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.Snıf Cd.3132193 296 .km.2143300 Fax: 272.Afyon.Kapalı 215 Kiş.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh.zmir K.3132191. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon.Yeniyol mh.yolu 9.2525553 : Tel: 272-5127351.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL. OTEL 3.km.

Öz. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 .yolu 9.Km. Faks: 272.lok.Lok. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2.Yem. 55 Kiş. 300 Kiş. 130 Kafet. 100 Kiş.Bayat/Afyon Köprülü köyü.yolu 4.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272.2525400 Afyon. Kiş.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd. AFYON (Opet) içi K. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.Km.Lok.zmir K.2131483 Afyon. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272.Sınf.Snf. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.yolu Köroğlu Mev.zmir 3.zmir K.KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2. Kaf.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara. 55 Kiş.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan. yolu ÇET NGÜL (NOKTA.Bar 120 Kiş.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1.Km. Vedat S ALPATA 2.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara. Ame.2525446 Tel: 272.Sınıf Lok.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa .zmir K.2.2155301 Fax: 272.6964020.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272.Lok.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.

3.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir.8.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.3. Baskın olan tip ise iç sofalıdır.Berber. Şahitler Kayası..eczane. Bunlar ise düz yada kademelidir. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN .9.yem.gıda.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir.züccaciye. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup.mermercilik. M.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda .M.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya. Basın Caddesi: Fotoğrafçı.gıda.şekerleme ürünleri. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar. Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir.Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır.fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya.gıda . Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde.büro .tatlı.3. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır.BAŞA DÖN 298 .10. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. M.internet. Tuzpazarı Caddesi:Giyim.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir.11. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür.3.yağ.entegre tesisler oluşturulmuş olup. M.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir.Züccaciye. dış sofalıdır.giyim.manifatura.et ve et ürünleri.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır.giyim.

Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18. M. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte.6. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. Çetinkaya. M.4. Görüntü Kirliliği: M. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında.4. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır.4. göçler.4.4. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir. göçebe işçiler.5.2. M.5. 299 .1.3. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır. Sosyo-Ekonomik Yapı: M.4. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir.4. ş Alanları ve şsizlik M. M.4.5.5. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. Maraşal Fevzi Çakmak. Esentepe. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Kanlıca. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur.2.M. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak . yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır.1. BAŞA DÖN M.

Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir. 17 lçe. köy nüfusu % 1. l Merkez ilçe. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır.5. Sandıklı.4. M.b.6.' da ise 57 olmuştur.N. Emirdağ.47 oranında artığı görülmektedir. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir. yüklenebilen cam yünü . okul.S. Çay. Afyon ilinin yüzölçümü 14. M. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması.N. Başmakçı. Evciler.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır.Bunun içinde mantar. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken.5.6. dari birim bazında Bayat. M. hastane.74 .(asmolen döşeme v.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için . Bolvadin. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır. BAŞA DÖN M. Dinar. Birincisi döşemenin üstüne halı. okul. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri.230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M.5. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır.2. Dazkırı. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması.Ancak çok katlı binalarda . Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır. Çobanlar.Apartman . Hocalar. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. Afyon merkez. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir. göre 52 iken 2000 G. scehisar. Nüfus : M.44 ve l geneli nüfusunun % 9. sinema. mantar . Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.6.6. M.5. zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir.5. 300 . Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. hastane . sanayi mevcuttur. şehir nüfusu % 21.1. Afyon linin idari bölünüşü.3. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir. 482 bucak ve köyden oluşmaktadır.3.6. Nüfusun Yaş. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G.26'dır.Bu işlem üç türlü yapılabilir. Sincanlı.S. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. M.

47.6.6. M.4. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41.5. yıllık genel nüfus artışı 9. M.M. yıllık köy nüfus artışı % 1.6. M.6.78 olduğu görülmektedir. % 58.47.7. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. yıllık şehir nüfus artışı % 19.43’ü şehirde. Nüfus değişim oranı. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında. BAŞA DÖN 301 . şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır.6. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir.

Kağıt toplama kampanyasıdır. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır.N. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır.1. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. Cam % 15. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Metal % 5.000. Organik Madde %35. düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen. Afyonkarahisarda yaklaşık 4. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır.500. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. elektrik enerjisi üretilecektir. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır.000-5. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır.466. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14. Afyonkarahisar Belediyesi. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde. Kağıt % 5. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. ATIKLAR N.000 tavuk yetiştirilmesi. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. Diğerleri %20. 302 . limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada.

Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır. Nak. 303 . N.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N.3.Ş. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır.2. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur.5. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır. Özel Atıklar : N. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir.3.D. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K.3.3.2. N.3. N.V. San.3.1. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.4.N.7. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. nş.6.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir. ve Tic.8. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N.3. N.3.3.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir.3. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. A. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır.Ş. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. dahil 440. N.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

Diğer Atıklar : N.4. N. 305 . Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir. organik madde) çalışmaları devam etmektedir.4.5. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır.7.6. cam.4.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N.1.241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N.N.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Toplanması.3. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır. cam. Transfer istasyonu mevcut değildir. kağıt.4. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. N. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. teneke. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır.

Çöp üreten kurum. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır.1. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır.8.Depo sahasının yüzölçümü 70. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır.3. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.10.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.198. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.9. Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. ( evsel. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri.000 m2’ dir. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. tıbbi atıklar. 306 .Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. N. N. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. endüstriyel. N.2. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin. N. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir.8. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır.8. Atıkların Yapılması: N. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. Kompost: N.800 ton’dur. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir.

Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.3.4.O. Ayrıca saat 24. O.1.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.2.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. O.5.1.3. GÜRÜLTÜ O.1.1. O.3.3. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır.1. Ayrıca.1.1.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır.1. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir.4.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 .Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir. O. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.1. Gürültü: O.1.2 . oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.1.1Gürültü Kaynakları O.1.1.1.1.1.2.1. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.1. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır. O.

O.4.4.1.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.1.3.4. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .1.1.4.2.2.Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.

…………………. ………………….1 6. …………………. Köyü/Mah.1 S. ………………….1.1 6.1. ……………. ……………. ……………. ………………… Merkez …………….1 6.N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez ………….. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 .1 6.1 6. ……………. ………………… …………….1 6.1 6. ………………… …………….P. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5.1 6.1. ……………. ……………. Merkez …………….1 6.9 6.. ………………….1 6. ……………. …………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….1 6.1 6. ………………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6..1 6.1 6. ………………… ……………. ………………… …………….1 6.1 6.. …………………. …………….1 6. …………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. ……………..1 6. ………………… ……………. ……………. …………….1 6. AFETLER P. Merkez ………………….1 6.1 6.1 6. ……………. ……………. ……………... ……………. Doğal Afetler P..

8 5...1 6.1 6.8 5. ……………. ………….. ………………….1 6.4 6.. …………….4 6.4 6. ………….1 6.4 6.1 6. …………………… ……………….8 6. ……………. ………………….1 6. ………………… …………….1 6.4 6.4 6.1 6. ………………… …………. ……………. ………………….1 6. …………………..4 6.4 6.. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak ……..44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay …………….1 6. Çavuş Mah. …………….1 6.. ………………… Merkez …………….1 6. ………………….1 6.1 6. ……………. …………… Kayran Mah. …………. …………… ……………. ………………….4 6.8 5.8 5.8 5. ………………….4 6. …………….4 6. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek ………………….1 6.4 6. …………….1 6.8 5..1 6.4 6.4 6.1 6. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı ………….4 6.1 6. ………………… …………….4 6. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez ………….1 5. …………….1 6.Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.1 6.. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y. …………….4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .4 6. …………….1 6. ………………… ……………. …………….4 6.1 6. ………………… …………….4 6. …………….4 6.1 6.1 6.

4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K. …………….4 6.4 6.4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6.4 6..4 6. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6..4 6.4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6. ……………. Merkez ………………… …………….4 6. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6.4 6.4 6. ………………….4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli ……………. Boyalı Garipçe Gezler …………….4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük …………….4 6.4 6.4 6..4 6.4 6.4 6.99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6..

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 . limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P.2. Köyü/Mah. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar …………………. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek ….Ü. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye …………….N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez ……………. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.N lçe Kasaba Köyü/Mah.1.. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış …….Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….1. …………….3. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S. Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S. MAG (Magnitüt Değeri) B...

müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir. *Otlak Yangınları.0.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi. 313 . Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış …….02 Ha.4.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir. ……………. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır.Normal Baltalık.S. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin …………….2 adedi Çoban Ateşi. 7.. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….Bozuk Baltalık ve 7.1. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ ……………. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez ……………. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır.3 Ha.11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.Bozuk Koru. .Normal Koru.Orman Yangını olarak görülmediğinden. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup. ………………….0. Alan yanmıştır. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.22 Ha.25 Ha.1 adedi Piknik. P.8.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.01 Ha.8 Ha.

Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. P.6. afetlerde. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. ilgili birimlere ulaştırmak. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek. kurtarma. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme.P. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır. P. afetlerde ve kazalarda.1.2.Savaşta. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek.2.3. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır. 2. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek.1. nükleer.3.1 Sivil Savunma Birimleri:. arama. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı.1. yıllık eğitim programlan hazırlamak. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı. Afyonkarahisar ilinde. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. Diğer Afetler P. tatbiki. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. A . aylık.2. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup .2. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3.5. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek.2. madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır.Savaşta. P. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P.3. biyolojik. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P.GÖREVLER 1. toplanma. uygulamasını sağlamak. 314 .

315 .Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır. 4.2. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma .3.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak.Kapalı ve Açık Cezaevi vs. stihkam Ana Depo Komutanlığı.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar . ihtiyaç duyulanların temin. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır.3.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü.3. Kiralama . 3. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.erken uyarı sistemi. gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak.Hava Meyan Komutanlığı. 2.4. P. 7. Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. 6.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır.3.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel. P. 8. 11. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. 5. P. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup. 9.ne kadar maddi hasar meydana geldiği. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak. 12.yangın merdiveni. bu konuda ilgili birim. yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak.500. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp.Türk telekom.2 merdivenli araç. 10.

Park etme veya duraklama halinde. parlayıcı. Ambalajların bozulmaması. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması. yuvarlanmaması.3. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. Tehlikeli maddelerin. TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 . yüklenmesi.5. P. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir. çakmak. su .Y. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. Patlayıcı. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. usul ve şartlara uymaları zorunludur.yüksekten düşürülmemesi. Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek. battaniye . kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. Elektrik donanımları kısa devre. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır. 316 . Geçici iskan yerleri belirlenmiş . hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. kibrit. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Araca başka bir yük alınmayacak. yanıcı. kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı.Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır.. ilçe . Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. yakıcı. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır.Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan .Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. araç sürücüsü. aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . buralardaki yol . boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında.Bu Yönetmeliğe göre.

Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları.f) Bu araçların sürücüleri. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. Araçların. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. işaret ve malzemelerden. Tehlikeli maddelerin. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. bulundurulması zorunludur. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. yükleme. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. P. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . nitelik ve özellikleri.3. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. aktarılması ve depolanmaları. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. cins.6. motor çalışır durumda bulunmayacak. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri.

1. 318 .1. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Depo Kapasitesi 11. 2.dir.Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır.2. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK.2. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır. çme. Şehir şebekesinin 60 km.1. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.R.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.1.Temel Sağlık Hizmetleri R. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru.

Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R. kimyasal.analiz sonuçları değerlendirilmektedir.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.1.Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.3.2.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.1.bakteriyolojik.mikrobiyolojik.2. 319 .şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.R.3.2.süt.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.Sağlık Müdürlüğü.1.

R.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .4.500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.1.014 663.Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.

Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.1.5.38 21. Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.17 2000 2001 2002 2003 2004 R.77 19.64 28.1.7.1. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .R.95 25.6. Ölümlerin Hastalık.

Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. atmosfere karışmaktadır. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. boya kaplamalar ve bazı plastikler.R. Tarihi yapılar. Bununla beraber deri. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. pH 4. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler.1. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. yıllık ortalama 60 mg/m 3. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. binalar. kurum. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. günlük ortalama 150 mg/m3 . Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. duman vs) üzerine yapışır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. is. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. maksimum SO2sınır değerleri. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 .2. açık metal yüzeyler. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır.2. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir.

EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. Eklem Romatizması 6. yer altı suları. Göz Yanmaları 8. Kalp Hastalıkları 7. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. toprak. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. ruhsal bozukluklar vb.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Nefes Darlığı 9. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Kan zehirlenmesi başlar. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. pulmoner fonksiyon bozuklukları. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. Erkeklere oranla daha fazladır. bronşit. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . Bunun sonucu olarak. Bronşit 3. Raşitizm 5. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. Suç işleme oranında artış. Romatizma 12. ağır metaller. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. sinirlilik. SO2. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Akciğer Kanseri 2. kronik bronşit vakalarında artış. bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. Kronel Bronşit 4. 14.

Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken. 1. Nikel. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez. endüstriyel işlemler. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir.bulunmaktadır. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. Kadmiyum. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. yenilen yiyecekler. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette. 0.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. fosil yakıtların yanması. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. Kan kurşun konsantrasyonu. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. 324 . 0. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır.3-0. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. Kurşun.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller.

Kadmiyum sülfat. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3.04-0. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir. sülfat ve nitrattır. peptit.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. tahribatı. Bina projelerinde. Yapılan araştırmalarda.01-0. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir.06 µ g/ml. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. Motorlu taşıtlar için. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. solunum borusu irritasyonu. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. Suda çözünebilir tuzları. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. kadmiyum nitrat. aminoasit. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. trifosfat. klorür. kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. Dünya Sağlık Örgütü. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. immunolojik değişim. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0.

Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür.miktarı 0. korku. stres. R.2. . Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. . sinir sisteminde bozukluklar.2. elektrikli süpürge vb. kalp atışlarının değişmesi. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir. . Gürültü. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. törenlerde çevrede yaşlı. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: . gözbebeği büyümesi. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. yerli yersiz korna sesleri. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır.Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. R.Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler. Günümüzde. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. zihinsel işlevlerde yavaşlama.3. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. yorgunluk.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir.2. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. R.4. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. trafiğin yoğun olması. Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: .15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. solunumda hızlanma. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. rahatsızlık.Düğün vb. evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. 326 .Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. . SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir. uykusuzluk. kas gerilmeleri.2. .Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. . Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması.

Bina içerisinde ayak sesleri. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür.Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır.Hava alanlarının. . hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması. Pestisidler. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Akut zehirlenme. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. . alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir. . Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır.5. . canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun.2. . . .Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. 327 . endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. insan vücuduna ilacın solunum. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi. Örneğin tarla. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. R. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde.

Beher kg. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. ağırlık için mg. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. deri veya solunum yoluylagirmektedir. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. acrolein (herbisit). merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. Sekonder . bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. depolama. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. giderek bünyede konsantre olurlar. olarak ifade edilmektedir. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. taşıma.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. pestisidler ile insanların teması. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. ilaç üretimi. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 . ile ifade edilir. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Akut zehirlenmeler.

Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. gölet ve baraj havzalarında. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. sudaki pestisid seviyesine. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. 329 . sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı. organizmanın fizyolojisine. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. g. sağlığa zararlı olup. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. toprak nemi ve sıcaklığına. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. e. kritik akarsu. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. Bu kalıntılar. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. toprak tekstürüne. Yapılan çeşitli araştırmalar. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. ilacın absorbe edilme durumuna. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. a.saptanmıştır. modern bölge laboratuarları kurulmalı. Böylece üreticiler. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. seralarda.formülasyon şekline. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. f. bayilik ruhsatı. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. Örneğin dekara 1. kullanılan ilacın grubuna. b. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Milli Park Alanlarında. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. Topraktaki zararlı böceklere. d. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. ilacın yağmur. göl. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. c. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır.

Orman Bakanlığı Dergisi. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir.. ağırlık. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. seviye. KÜÇÜKÇAKAR. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken.. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. . Ankara. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. Örneğin ısı radyasyonu. Sayı:19. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. kalınlık. 1993. 4. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. zaman göstergelerinde. 1995. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. R.h. 6. 2001. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. Ankara. N. O. 5. Bu toprakların 330 . lüks lambasının filtrelerinde. Ankara. T.6. Ankara. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 7. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. Sayı:19. 1993.2. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. i. ı. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. DOĞAN. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. Sayı:19. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. YEN KÖY. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Islah Çalışmaları. . 1992. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. Orman Bakanlığı Dergisi. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Orman Bakanlığı Dergisi. Ankara. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 2.. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. 3. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. optik camlarda. 1993. ÇEL KKOL. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri.. Türkiye'nin Çevre Sorunları.2001. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. O. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. Kaynaklar 1. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri.

Bu varsayıma göre. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. . Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler. Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. Örneğin. yonlaştırıcı radyasyon.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. Uluslararası kuruluşların. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının. Bu etkiyi. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. . bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. Aynı şekilde. yıllık radyasyon dozumuz artar.Göğüs röntgeni filmi çekiminde .Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. Bunun dışında. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. radyasyondan korunma uzmanları.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . Bu radyoaktif potasyum. Örneğin. çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. Bununla birlikte.

Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur. Radyasyon. Gamma ışınları. March 1985. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). Ancak. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. alfa parçacıkları vücuda solunum. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a).8 mSv/yıl 5.4 mSv/yıl 0. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. beta ışınından ise 100 misli fazladır. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Giysilerle korunma sağlanamaz. Tekniker Dergisi. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. 332 . ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Mart-Nisan ’99. Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir.

radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. demand valve resüsitatör gibi. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. o kadar az radyasyona maruz kalınır. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. nükleer reaktörler.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. Ortamda yoksa. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. 333 . AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. o kadar az radyasyona maruz kalınır. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa.

Enerjinin. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. 2000. 5 th Ed. Emergency Care in the Streets. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın.L.S. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken.. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. 1995. 1991. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. s:616 – 619 23- 4- 5- 1. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. bir şey yemeyin. farklı fiziksel özellikleri vardır. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. RADYOAKT F: Bir maddenin. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. U. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. Ancak yetişmiş eleman yoksa. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin.45- Olay yerinde asla. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın.d ). Nassetti. 3.A. ISBN: 0-323-00652-3. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir.Ray ile ışınlanmıştır. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin.Baskı.b. Sedyeye almadan önce. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. 2. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. N. 2nd Ed. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. Caroline. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. içmeyin ve sigara içmeyin. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. s: 413-416. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. s: 759-766 Sanders. Örnek: Işın tedavisi. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . Mick J. Mosby’s Paramedic Textbook. 334 . Ya da. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile.

verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir. Belli bir zaman biriminde. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir. Radyasyon düzeyini. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır). Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. Kalite. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 .2. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. 1 curie = 3.7.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. katı. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. R. Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir.

sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma.1. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır.2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır.hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir. ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır.Km. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır. . üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir. S. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. . “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde. zcilerin görevlendirilmesi. . Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: . öğrencilerin görevlendirilmesi. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından. N. Çevre ve Orman Bakanlığının. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır.2.2.limiz merkezindeki Hıdırlık.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır.S.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır. S. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. 336 . Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde. S.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. .1.06. . 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16.Bursa iline gezi düzenlenmiştir. Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir.Çanakkale. .Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla. 08. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. ses-yayın cihazı temini.2.2.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup. Turgut Özal Parkı. ÇEVRE EG T M S. .

. 337 . S.2. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır.Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup.3.

Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. T. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır.T. T.4.1.5. T. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.2. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek.3. T. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 .6. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd. Sarrafiye.Şti.San. Oruçoğlu Gıda ve çecek San.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San. Otomotiv.Afyon Cad.A.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. Et ve Et Ürünleri th.Ltd.Afyon Cad.Ş.Ltd.Şti. hr.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü. Otomotiv.Şti.Ltd.04.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Ş. 339 .Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd. Et ve Et Ürünleri th.Şti.Tic. Sarrafiye.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.ve Tic.Şti.Afyonkarahisar 9. Hayvancılık.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.zmir Karayolu Km.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.A.ve Tic.San.Şti. Tesisi Hayvancılık. hr.Şti.Tic.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.

-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.Ltd. hr.San.Ltd.Şti.Ltd.ve Müş.Tic.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Üretim San.Ltd.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Şti.Ltd.San.ve Tic. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San.Raporu Tic. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.Müd.Öztabak Apt.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.Şti.Şti.Ankara ller Bankası 5.Tic. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.Bölgesi 1.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Ve Tic.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.Müh.Tic.Ltd.Şti.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.Cad.Böl.Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.Ltd.654 Ada.Şti.San. Sok.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .Bşk.1.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Kemal Aşkar Cad.Ş.Şti. Hasan Deniz Müşavirlik nş. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San. Hidromer Arıtma nş. Km. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.A.Böl.Afyonkarahisar 5.ve Tic.Ltd.

Şti.Şti.ve Tic.Ltd.Parsel Afyonkarahisar San.Ltd.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.Ltd.Ltd.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.ve Tic.Ltd.Yeşilyol Köşem Apt.Sokak Pazar Mah.ve Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Şti.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San. Tic.Ltd.Afyon Cad.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.Şti.Ltd.Şti.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Sok Afyon 341 .Tic.Ltd.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ada1.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Ltd. Gıda San. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Şti.Tic.Şti.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Şti.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.ve Tic.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Şti A.Ltd.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.Ş.Şti. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.

l Müd.Ltd.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.18.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Km. .Km.Şti.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8.Ltd.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz. Afyon Köy Hiz.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop.Danışmanlık Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz. .Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8.S.Şti.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.Bölge Müd.Bölge 342 . le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.Tic Tic.Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.18. Afyon Köy Hiz.S. l Müd.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah. l Müd. l Müd.Konya Karayolları 3. l Müd. l Müd.Km.

Bölge Müd.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Konya Karayolları Müd.Konya 3.Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.G.Bölge Müd.Bölge Müd. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.S.Bölge Müd.18.S.Genel Müdürlüğü D. Karayolları Müd.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3. K.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Bölge Müd.Antalya 13.Bölge 33 Taş Ocağı D.Müd.Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.S.Konya 343 .06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd. .Konya 3.Bölge Müd.Bölge Müd. .Müd. slitepe Taş Ocağı Nen Müh. .S.Şti.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D.18.Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müd. .Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.18.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.S.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.Genel Müdürlüğü D.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Danışmanlık Ltd.G. .Genel Müdürlüğü D. .Konya 3.S.

Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.Bşk.Antalya Karayolları Müd.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Ziraat ve San. Aysberk Müh.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Antalya 13.Ş.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Antalya Karayolları Müd.Bşk.Bölge 47 Bolvadin Bel.stanbul 1996 Maden Karaman Mah.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.Maden Sontajcılık Ltd. nş. Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Antalya Karayolları Müd.Şti.A.Şti.Bölge 46 Ariyet ocağı.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.Başk.Cum. stanbul Üniversitesi Müh.Ş.Tic.Fakültesi.A.Tic.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Ankara Karayolları Müd.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.Müd. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Bölge Müd.Bölge Müd.Ltd.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel.Şti.ve Tic.Ankara Karayolları Müd.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .

Tic.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.Ltd.Şti Ankara Büro-Form Müh.Ltd.A. ncirli Han Sok.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi. nş.Taah.letim A.Taah.Afyon ili Dinar lçesi.letim A.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.A.Tic.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic. Ve Tic.2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San..S.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .San.Elkt.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Ve Tic.Şti Caner nşaat San. Ltd.24.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.Oto.Mad.S.Ş. Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd.Ltd.B1.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.

Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah. hr.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.A.Tic.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.Nakl.Ankara Fon Müh.18.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.A.A.Tansa Cad.Turz.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.A.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.Şti.Ş Ankara D.S.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .Ve Müşavirlik A.A.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Tic.Gübre Tesisi San.A. th.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic. .MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Ltd.

Müş. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic. şl.Müş.B 105.Şti Ankara Öncü Mad.S.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.A.Müh.Tur.Tic.A.Tic.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .Dış.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O. nş.Ltd.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Ltd.Müh.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.Ş Medaş Maden End.Dış.A.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Tic.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.San.Ltd.Ltd.Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.A.Şti.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.San.Ltd.Tic.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok. San.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A. ç ve Dış Tic.A.Ş stanbul Beril Mad.San.A.

Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd. 129.Köprübaşı Emirdağ.Sk.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.Hacı Musaoğlu Sok.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad. Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.Ltd.NO:4 iscehisar . A.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar .Şti.Bucak mevkii.San.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.San.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Tic.Ltd.Ltd.Tic.Şti.Tic.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Ltd.NO:7/A Afyon 348 .Şti.Şti.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah.

San.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.S.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Ş Doruk Mad.Tic.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 . şn.Tic.Turz.Şti.Teks.A.Ltd.Kom.Konf.San.Tic.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.No:107 Gebeceler .Tic.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh.Tic.San.Ltd.Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.Mad.Ltd.Ltd.Ltd.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.S.Ltd.Ada 3/B Parsel Afyon O.Ltd.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah. Tic.B 26.Şti.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.San.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.

NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Ltd.San.Ve ve Yıkama Kırma Tic.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 . Büro-Form Müh.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.Akar. nönü Cad.ve Tic.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Tes.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.Bölge Müd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.Ltd.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.Tic.Şti Afyon Karayoları 3.Pa z.Mad. nş.Konya 96 Taş Ocağı. Ltd.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Ve Tic.San.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.Tic.Din.Ltd.Mah.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.Ş.A.Taah.

San.San.Şti.Ltd.San.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti.Ltd.Ltd.San.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.Şti.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 . km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.ve Tic.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.A.Ltd. Ltd.Şti. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.SanTic.ve Tic.Ve Tic.ve Tic.Ltd.Ve Tic.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.ve Tic.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş.

Mal.Mad.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Ve nş.Tic.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Bet.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah. Ak.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Mer.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Müt.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Tük.Day.Ot.Eml.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Haz.Ltd.Tic.Ltd.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks. Ltd.Nakl.Plas. thalat Ltd. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Malz.Yak.Tur.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.San.Kuy.Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Lok.Hay.SanTic.Tic.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Tek.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.

San.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş. Otomv.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.S.Tic.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Tic.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.A.Ltd.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.Şti. Afyon DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Akaryakıt Tarım Turizm nş.Tic.Ltd.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .San.

2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet.Afyon Cad.Ş Afyon Şeker Fab. Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Tic.NO:18 Emirdağ . 354 .NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Bşk.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ . Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Oto Yıkama Eleme Tur.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Ürün.Şti.125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım .Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.San.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.Ltd.

A.2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.Ltd.Ltd.San.Tic.Trz.Gd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .Ve Tic.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.Tic.San.Taah.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .Tic.Lt d. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.San Ve Tic.Kamil Miras Cad. nş.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.Savak Sok. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Ltd.Müş.Paketleme Fab.Ltd.Şti. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Ş Bilim Mad.Eğt.

Cad. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.Km Afyon-Ankara Yolu 8.Bölge Md.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.Kirembe Sok.S.Ş Mermer San.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.S.S.Şti Karayolları 13.A.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.Ltd.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.d.Bölge Müd. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.4.B 101.Sok.Dok.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .Sok.1.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.B 4.S.B Hisar Mah. Karayolları 13.Afyon Sok.Savak Sandıklı .Ada3.B 109.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.

l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Protein Tic.Bölge Md. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .San.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Bölge Müd.Şti Taş Ocağı Köy Hizm.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad.Ltd.Hd.4 NO:14 Sok.Bölge Müd.Şti Karayolları 13.Tic. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid.Hocalar lçesi 2Bl.B 4.Bölge Müd.Cad.Ş Gıda Rafine Anhid.Ltd. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi . l Müd.S.

A.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .Tic.B 4.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.05.A.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.San.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3.A.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.Ve Tic.S.S. Şuhut Merkez 358 .A.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.S.A.2003 30.06.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.B.A.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.06.Tic.Cad.Ş.Tic.Paz.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.B.Tic.A.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14. Şuhut/ salı Köyü O.Tic. 11.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.Km O.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.4 NO:27 Sok.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.

01.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop.Ltd.05.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11./ISPARTA 18. 30.S. 29. Merkez 40 Kemal ESK 15.S.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15.B.B.2003 21.04.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.02. Merkez 43 Mermer Ocağı 05.Başk.02.B.04.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.Şti.S.S.S.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O.04.Şti.S.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S.Tic.2003 27.B.Bölge 31. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.05.B.S.B.Şti.05. O. Mushsin ÖZER 15.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.B. O.Ltd.B.04. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.05.S.04.S.Tic.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş. Müd.S.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd. 28.San.

09.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.10.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .09. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O. O.12. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.S.B.S.Ltd. 18.12.11.S.11.Şti.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23.B O.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08. Müdürlüğü/Antalya Kayma.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.S./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.S.S.B.11.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.S.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.ve 06.Bölge 19.10.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.2003 Gıda O.B Merkez 57 D.B.S. Müd.11. Çay/Kızıldağ Köyü O. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.10.B.Bölge 24.2002 16.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S. Karayolları 13.S.S.09.S.

Kum. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.05.08.08.07.2004 Kimya Sincanlı 361 ./ISPARTA 18.Bölge 11.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.04.09./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18.den.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.S.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D.2003 22.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz.Bölge 24.04.S.den.2003 Maden Merkez 66 27.05.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.S.2003 Maden Taş.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.07.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2003 28.2004 30. Müd.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.Müd.B Merkez Merkez 61 D. Kum.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.09.08.07. Müd.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28.S.

03.02.ve 25.02.O.B.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah.01. Bayram DEM RER 29.Ş.2004 17.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.A.07. Müd.04.04.Bölge 17.O.Götürme Birl.03. Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.km Merkez 73 08.Tic.S.S.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18. Bolvadin/Santral Cad.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah. Emin ORBAY 19.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16.06.02.B.04.A.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.Ş.2004 Maden Çetinkaya Mah.Başk).04.ve Tic.2004 09.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .S.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm. Merkez 75 25.km Afyon-Ankara Karayolu 5. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5.

03L25A3.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.LTD.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.04.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.09.Keklicek Mevkii Mermer San.Tic.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.A.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.Ve 29.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.Ş Ziraii 27.ŞT .07.Bölge 23.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.01.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.Çağlayan.Şti Osman Şen San.03L25B1.Ltd.06.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.08.08.08.Çapalı.06.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 ./ STANBUL Kısmet Hür.San.Çağlayan.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.03L25B1.Tav.03L25A3.Çapalı.09.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.

Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.Yayla Sok.Tic.03.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.10.Başan Sok. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.2005 07.04.09.11.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.Tic.02.11.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.10.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.Ltd. Bölge 07.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.2004 11.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07.Şti 05.02.02.Tic. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .Teks.San.04.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.01.Mer.Şti Sefa Kulaç 3.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.Bölge 21.Ürün. Ltd.Bölge 18.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.2004 Maden zmir Cad. Böl.San.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.Ltd.

Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.Tic.05.Ltd.03.06.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.Zemin Kat Afyon Afyon .San.San Ve Tic. Böl.Oruçreis Sok.Kamil Miras Cad. San.05.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.Tic.Teks.143.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.Taah.05.2005 17.Mal Ve Oto.Şti Remzi Çalıştır 06.Gıda Mad. scehisar Mermer San.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.Şti Celal Ildız nş.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.Şti Şahin Kardeşler Elek.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.Ankara yolu 20.Ltd.05.2005 05.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02.2005 16. Böl.San.Tic.Ve 30.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.Şti 16.2005 25.Ltd.06.Fazilet Apt.Ltd. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .No:56 Afyon Dumlupınar Mah.Taah.Mer.06.06. Ltd.Mer.Ürün.San.Tic.Sok.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.Yalbı Sok.Ltd.Tic.06.06.06.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR.............................................................................................................................................................................. 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI .......... 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI........................................................................................................ 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER ..................................................................................... 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ..................................................................................................................... 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR .................................................... 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI ............................................................................................................... 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ........................................................ 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ........................ 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI .......................................................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI ...................................................................... 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER .................................... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR ...................................................................................................................................................................................................................................... 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ........................................................................................................................... 304 Başa Dön 366 ........................................................................................................................ 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI ........... 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ............................................................................................................................................ 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ........................... 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ............................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ............................................................................................................................................................................. 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI ....................................................... 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ............................................................................. 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI ............................................................................................................................ 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ............................................................................................................. 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES ............................... 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI ................................................................ 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ........................ 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT.. 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ ... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI ....................................................................................................................................................................................................................................................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ...............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful