“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

4.1.4. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E. Arazi _______________________________________________________________________141 E.1. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F.5.4.1.8.1. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F.5. F.3.1.3.3.3. F.4.4.5.1.2. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.5.2.1.4.2.4. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.3.1.3. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.6. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E. Patojenler _________________________________________________________________________ D.3.3.1.4.2. F.9. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D.4.5.2.4.1.2.1.3.4.2.2.1. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E.2.2.4.1.1.1.2. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.5.3. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D.1. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E. F.3.4.1.1.2. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F.3.1.1. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. 3 . F.4. Valilikler.1.4.3.2.1. F.2. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F.3.2.1. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D.1.3.D. F.5.5. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Fauna ______________________________________________________________________159 F.6.3.2. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F. Flora:_______________________________________________________________________151 F.5. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D.2.1.2. E.4.1.2. F.1.3.1.3. E. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F. E.5.5. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E. F.1.2.2. E.7.2. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5.3. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D.

5.2.8.16.5.5.17.19.5. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G.20.5. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F.5.1.5.15.5. ___________________________________________ 182 F.5.1.5.5. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F.5.5.7.17. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.2. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F.5. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.1.16. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F.21.17.5.19.22.5.4. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F.4.2.18.1.5.5. 5.22.3.17.16.3.17.1.F. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.13. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.12.1.19.1.5.3. G. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar.2.2. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F.5.5. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.5. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F.6.5. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F.1. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F.5.2. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.1.1.19. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.5.16.22.3.5.2. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.5.2.2.10.19.5. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F. G. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F.5.5.5.5.1.5.1. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F.5. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F.14. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.1. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 . Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.5. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.4.5.17.5. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F.1.9.3.11.4.3. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F.16.1.5. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.1. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G. G.5.2. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.22. 1.1.1.3.

Turizm .1.1.1.1. H.1.1 H. H.1.4.2. Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H.2. H.1.2.4.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H.2.3. Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.5.2.2.2.2. H.2.4.2.6. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.1. H. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.2.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.1.2. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 . H. H. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 .2.2.1.2.2.3.4.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .2.2.4. Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H. H.5. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 .3.1.G.2. H.1. 5 .1.1.1.2.1. H.1.6.2. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H.1. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G. H.1. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 . H.1. H.2.2.1.2.1.2. .1. H.1.2. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.5.1. I. .1. J.2.5. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.4.3. H.1.2.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 .2.5.1.2. H.2.2. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .1.1.3. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.2.

K. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L.1. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L.1.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L.2.1.2.7 J. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L. J. J. J.1.1. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L. J.2.1. Altyapı _____________________________________________________________________256 L. K.3.1.2.3. L.1. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J.2.1.1.1.3.2.1.1. K. Motorin.2. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K.6.5. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 . L.2.3.2.4. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2.4.1.2. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K.1.2. K.5.1.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K.1.1.4. Limanlar: _____________________________________________________________________ L.3.2. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2.6.1. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.2. K. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2.1.1.4.6.J.1.1.7. J. J. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.1. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.2.6.5.1.3. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.1.1.6.2 .6.9. J.1.2.3.3.2.1.1 l Sanayiinin Gelişimi.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K.1.1. J.2.4. Petrol (Fuel Oil. Benzin. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K. Asfalt. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L.5.1.8 J. Demiryolları : _________________________________________________________________ L. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. J.1. L.2.2. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. L.6. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L.2.1.

3.2.5. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.3. M.4.3.6. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M. M. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.L. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M. M.3.3.5.5. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 .5. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.1.2. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.4.5.3. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.4. M. M.4. M.3. M.11.6.5.. M.3.4.5. Kültürel.6.3. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L. M. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.1.2.1.2.3.4.1.1.1.1. M.1. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M.5.3. M.3.1. M.1. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M.2.2. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.7.4.8.4. M.4. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M.1.9. M.1.1.5.5.6.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M.1. M. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M. M.6.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M.4.1.2.7. M.1.1. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.3. M.5.2. M.6. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.10.1. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M. Tarihi.4.2. M.2. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.1.1.1.3.1.1. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M.3.1.1. M.3. M.3.1.4.3.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.6.2.

5.3.1. N. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 .1. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P.1. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O.4.9.6. O. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N.7.3. N.1. M. O. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N.3. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N.3.1.8. Toplanması.10.1. O.1.2.4.1.2 .1. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N. AFETLER________________________________________________________________ 309 P. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.1.1.2.4. O.1. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N.2.6.1.1.3. O.7. M.5.2 N. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O. O. N.2.6.4. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N.1. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N.3.1.1.1.3. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.1. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N.5.2.3.1.2.M. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.1.2.3.2.3.4. O.3.4. O.1. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O. Titreşim:____________________________________________________________________308 P.1. N. N. N.5.1.3.1.1.7.Katı Atıkların Biriktirilmesi.1.3. O.3.6.1 O.3.6.1. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.3.6. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N. N.1. O.

1.2. P. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S.1.1.4. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S.2.1.2. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R.3.3.2. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P.2. Ölümlerin Hastalık.3.5.5. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S.2. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R.1. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P.3.2. R. Denizler: ______________________________________________________________________ R.1 P.2.5.1.6. P. Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P.2.4. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R.2.2.1.3. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.2.1.2. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.3. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P.3.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S. P.3.2.2.2.2.2. P.3.3.3. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R. ______________________________________________________318 R. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R.3.1.3.1.2. R. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 . ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T.1. P.2.5. R.6. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R.3.1.1.P. Sivil Savunma Birimleri:.6.1.2.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S.1.2. R.1.4. P.1. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S. Temel Sağlık Hizmetleri-. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R.7.4. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R. R.2. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.1.2.2. P.

Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 . Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.T.5.4.

Afyonkarahisar. 2.Ö.Ö. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19.1.Ö. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. şehrin güneyinde. Sultan I. M. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. Bunun yanında çok sayıda mescit. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. yerleşim yerleri bulunmaktadır. COĞRAF KAPSAM A. cami.Ö. Gevhertaş. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. Hitit Devleti’nin M. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. saat:17. Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. Atatürk.) önemli mimarî eserlerdendir. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. Sultan I. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. II. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır. Şehir. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir.Ö. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . Bu dönemde.A.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. 11 . lk yerleşim izine. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. medrese. medrese yapılmıştır. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. Kurtuluş Savaşında.yy. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. kaplıcaları. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. Afyonkarahisar’da da verilmiştir. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. sunu çukurları. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız. ilk kez madenin işlendiği.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır. Hitit Krallığı kurulmuştur. 1800-1200): M. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız.Alâaddin Keykubat. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. hamam. Bu dönemde madenle birlikte. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. kullanıma ve ihtiyaca göre. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. ancak çevre illerde yapılan kazılar. Bu dönem.

Docimeia ( scehisar ilçesi). 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol. M. Dinar’a.Ö. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M. bölgede benimsenen Frig din. 9. Böylece Anadolu. ssos’da yapılan savaşta (M. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. e) Hellenistik Dönem (M.Ö. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. b) Frigler (M. ve 10. M. Apemeia. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır.S. 323’te Babil’de öldü. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü.M.yüzyıldan başlayarak 10.Ö. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp. M. Mısır.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. (M.Ö. 336’da Makedonya kralı Flip. Amorium (Hisar köyü). hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. M. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır. Amorium önemli şehir olmuştur. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında.Ö.Ö.Ö. Hisarköy.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte. 333-281): M. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse. Eskişehir. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar.Hititler. Pers hükümdarının tacını giydi. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır. Bunlardan önemlileri. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. M. 334) III. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. Synnada. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. 1200-546): M. bu devirde.Ö. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır.Ö.Ö. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi. Afyonkarahisar. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. 6.Ö.yüzyıla kadar sürmektedir. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. M. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen.IX. M. Roma hâkimiyeti sırasında. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında. Bizans mparatoru olduğu 12 . Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir.Ö. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri). Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür. Sokrat tarafından geliştirilen.S. c) Lidyalılar (M.Ö.Ö. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular. Buna göre Bizanslılar. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır.301).Ö. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. Romalılar.Ö. d) Persler (M. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler.Ö. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. 233-183) zamanıdır. M. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos.yüzyıla kadar tarihlenmektedir.Ö.Ö. Dinar. Docimeon. 133. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi.Ö. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur. 120’de Roma senatosu. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir. Roma hâkimiyetine girmiştir. M. Büyük skender M. 6. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi. VII. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir.Ö. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. Sivrihisar’dan geçerek.Ö.Ö.Ö. Komutanları. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. f) Romalılar (M. Babil.

Afyonkarahisar. Afyonkarahisar-Kütahya. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. cephane. II. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. 1833’te bir süre II. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. XV. Yunanlılar. esir düşmüştür (1071). Kütahya. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. I. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir. XVII. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. Ayrıca Afyonkarahisar. Anadolu Selçuklularına geçmiştir. Afyonkarahisar-Eskişehir. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. Ayrıca Afyonkarahisar. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. Yunanlıların son durağı olduğundan. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir.nuyordu. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. Murat’a bırakmış. Mengücek. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. Afyonkarahisar’ın bu yönü. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. Germiyan Beyi II. Germiyanoğlu’nun damadı idi. bu eyaletlerden. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. (1428). zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. Afyonkarahisar. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. Afyonkarahisar. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. büyük hakanlık tacı batı’ya. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. Tutuk. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. Büyük Türk Sultanı Alparslan. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. Afyonkarahisar. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. Afyonkarahisar. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir. Beyliğini vasiyet yolu ile II. Ayrıca Afyonkarahisar. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. Afyonkarahisar’dan kuzeye. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. Moğal tahakkümü altına düşmüş. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Yunanlılar.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Afyonkarahisar ili. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Saltuk. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Karahisari Sahip. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. Bunun sebebi.

13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. Bu birlikler.Alay Komutanı Ayvalık). önce Sakarya’da. Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. daha az kuvvet bırakılmıştı. 14 .kilometreyi bulan geniş cephede. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri. 25 gün Yunan işgali altında kaldı. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. Bu arada. 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. (28-29 Mayıs 1919 172. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. bir ay. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. düşmana ilk kurşunun. daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. Afyonkarahisar Bölgesi. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti.

Daha sonra Şuhut’a gelindi. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. saat 05. Dumlupınar Zaferi’nin 3. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. 26 Ağustos 1922 günü. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır.” demiştir. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. makasla. Tınaztepe. ve 2.oo) ele geçirildikten sonra. Başkomutanımızın önderliğinde.” 15 .yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3. çünkü Afyonkarahisar halkı. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. saat 17.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. Türk Ordusunun. sıra sıra tel örgülü. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir. Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. Hepinize selâm ve sevgiler. Belentepe. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. Esası Oldu. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. Erkmentepe. Gazi Mustafa Kemal. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Mustafa Kemal Paşa. nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. dipçikle hatta elleriyle.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. noktaları. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı. Atatürk. Kılıçarslan 1. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

A. l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .2.

Lâdik. ardıç. Hereke tipi halı dokumacılığı. Bunun 8. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. 2 sağlık ocağı. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. gül yetiştiriciliği. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 96.-Mark'tır. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. çizmelerini burada yaptırdıkları. bu yüzden ilçenin. Ormanlarımız çam. 7 Sağlık Evi. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. lçemiz batıdan Dazkırı. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. Lidya. bulunmaktadır. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. lçe. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi. 185 hektarı funda ve ormanlık. Isparta. sûvarilerin. limizin en güney ucunda yer almaktadır. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. 182 ton kapsül. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. Kula. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. lçede daha çok gül. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir.200 hektarı tarım arazisi. meşe. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. Yıllık geliri 1. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. Roma. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir.772'dir.000. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. 18 .D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. 170 ton dane alınmaktadır.000. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. 500. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini.000. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. il merkezine 61 km uzaklıkta.370 adet koyun.TL'dir. karabatak. halkımıza hizmet vermektedir. 2 Sağlık Ocağı. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. kaçak kesim. Bugün. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. koyun.000. 20 . Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır. 1988 yılında ilçe olmuştur. lçemiz kara iklimine sahiptir. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. . Asarkale. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini. En önemli yaylaları ise Bayat. Mekân Yaylası. ticaret. lçede 11. kuğu. Tarım. Hitit. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. meke. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. pelikan. 1924 yılında ilçe olmuştur. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157). Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır.000. Yüzölçümü 926 km2'dir. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. 17650 adet keçi. yaban ördeği. turna. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. köylerinde 2 olmak üzere. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. Lidya. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. Selçuklu. Bizans. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. Frig. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. Roma.000 adet yumurta tavuğu. npazarcık. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. Mekan.135. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. güneyden kazankaya dağları.836 adet sığır bulunmaktadır. Helenistik. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. buğday ve haşhaş gelmektedir. 1993 yılında D. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. batıdan Bey ve Asar dağları. npazarcık. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır.Ayrıca. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. kuzeyinden Hendi Baba dağları. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. tiftik keçisi. Afyonkarahisar . lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. Yüzölçümü 465 km²'dir. Çöğürlü. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. lçede 4'ü merkezde. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinde 1. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır.S. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir. BAYAT lçemiz. Çanacık. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. lçe kuzey doğudan Çal dağları. 3. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. genel olarak 8773'tür.

haşhaş. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. 50 yatak kapasitelidir. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. Sahipata. kaymak. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. armut. lçenin nüfusu.950 tondur. kayısı. Çarşı Camii. Güneyden Sultandağları (2519 m).Tarih içinde Selçuklular.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. Toplam süt üretimi 14. Kaplıcada bulunan otel. vb. Sultandağları. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. Hacı Ahmet Çeşmesi.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. 1 Ana Çocuk Sağlığı. kaleye Yazır. Buna bağlı olarak. 32 adet ilköğretim okulu.000 hektardır. demir doğrama. Yazları sıcak ve kurak. teneke. yeşil mercimek. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin.000 hektardır. nohut.ve 4. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. Bolvadin. Kırklar Camiî.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. Yanık Kışla. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi.000. lçede çayır ve mera alanı ise 25. yastık. Ayrıca 46 apart ünite. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. Çepni.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. 2000 nüfus sayımına göre 83. Alaca Çeşmesi. 5 Sağlık Ocağı. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. fiğ. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. lçenin. 12 adet ortaöğretim. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. sazlığıyla. 25 oda. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü.000 yumurta elde edilmektedir. 33 ton bal üretilmektedir. Bunun 55. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. Üzerinde Altıgöz. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. okulu mevcut olup. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. hızlı bir gelişim içerisindedir. yem. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. Tek akarsuyu Akarçay'dır. ticaret ve sanayiye bağlıdır. elma. Ak Çeşme. Karamık 21 . lçede ki halk kütüphanesi 15. Eber Gölü. 1958 yılında kurulmuştur. 2 adet semt sahası. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.) imal edilmektedir. Bunların yanı sıra ilçemizde 15.Alaca Camiii. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. Türbeler. Kara Çeşme. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. fasulye. un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. Develi.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. 500 işçi çalışmakta olup. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. lçemizin dağlarında sarı meşe. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir.932'dir. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. bu okullarda toplam 9. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. mısır. hidrat. ayçiçeği yetiştirilmete. 10 Sağlık Evi. kışları soğuk ve sert geçmektedir. Bunların dışında kereste.Bolvadin. Bunlar emaye ürünleri. Yine göl ve bataklık sahası ise 19.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. hasır. Lala Sinan Paşa Camii. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. sucuk. yumurta. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. vişne. kodein v. tarım. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu.000 kitap kapasitesine sahiptir. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. işlenmiş kereste. Eber Gölü. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. I. Hacı Ahmet Camii.s. sulamaya elverişli arazisi ise 28. Karkın. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir. Heybeli kaplıcası. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. Bolvadin. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Bolvadin 3. şekerpancarı. Kırkgöz köprüsü. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. Bu fabrikada yaklaşık. ardıç ve çam ormanları vardır.458 hektardır. arpa.

aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. 7 ortaöğretim. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. ve IV. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş. 5 Sağlık Evi. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. Ağaçlandırma çalışmaları. ilçeyi. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. beyliğini vasiyet yoluyla II. 14 Sağlık Ocağı. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. lçe. doğu-batı.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. Emir Ahmet Şah. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. güneyde Yalvaç.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14.509 hektarlık saha çayır ve merayla. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. kiraz.84'ünü oluşturan 5. Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. ayçiçeği. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur. % 6. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). önemli tarihî eserleridir. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. şekerpancarı. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına.Ö. Yüzölçümü 790 km2'dir. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. 22 . ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. Bu ormalık alanlarda ardıç. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. haşhaş. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Selçuklu Sultanı III. elma) yetiştirilmektedir. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. lçede 27 ilköğretim okulu. fasulye. ç Ege bölgesinde. bu göllerde balık avcılığı (sazan. Yazları sıcak. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. Ege. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. Suriye. üreticiler ödüllendirilmektedir.981' dir. meşe.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. Bunun 20. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. kışları sert ve soğuktur. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. patates. Germiyan Beyi I. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. bir gün sonra. Ege.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

lçemiz. Yüzölçümü 422 km²'dir. lçede. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış. 24 .485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur. kuzeydoğusunda ise scehisar. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir.09. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır.283'dir. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. Hititler. eski devirlerde Lidyalılar. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir.279 öğrenciye. Yüzölçümü40. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. Futbol takımı. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. Bunun 9.Sonradan. Eski Yunanlılar. lçenin kuzeyinde Bayat. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir.000 Tarım Dışı Arazi3. ihtiyaca cevap vermediğinden. 1 Sağlık Evi mevcut olup. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı.200 Tarım Alanı16. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. Anadolu Selçukluları zamanında. güneydoğusunda Çay. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Toplam 2. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu. 10.358 Tarla Arazisi9.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır.

Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. susam. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. tekstil. karpuz.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. 1 Ana Çocuk Sağlığı. haşhaş. ceviz. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. mısır. mercimek.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. kilimcilik. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye.000 çift çorap üretilerek. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. gibi bitkiler. lçemiz merkez. çilek. meyvecilik. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. Dinar'ın bilinen geçmişi M. 25 . sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. Bölge genellikle düzgün olup. genel yüzölçümü 41. her yıl Afyonkarahisar I. lçemiz. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. Bu nüfusun 6. 16. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası.yon.Ö. 1950 adet sığır. 7 Sağlık Evi. lçemiz arazilerinin 19. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. 15. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. Dinar ve Evciler ilçeleri. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. güneyinden Başmakçı. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. dut.Ö. Kimmerler. Şehrimiz. Frig. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. güneydoğusundan. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. susam. kâğıt. nohut. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. Bu güzellikler. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. vişne. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. küçükbaş. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. anason. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. Dinar. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. hayvan pancarı. salatalık. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. gül yetiştirilmektedir. eski çağlardan bu yana.000 hektarı sulanabilir arazidir. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. yonca. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup.000 koyun. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. fasulye. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. kayısı. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte. lçe merkezi. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. Yüzölçümü 1. tınlı ve kireçlidir. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. kimyon. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. Persler. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. Dinar gerek mesire yerleri. il merkezine 106 km. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. erik. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. kavun. arpa.5 km²'dir. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. kiraz. 6. "Dinar". Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. Pınarlı. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. Boztepeler bulunmaktadır. lçemizde. rakımı 832 m'dir. Hititlerden Aka. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. 3 Sağlık Ocağı. Roma. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir.000 keçi. badem. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. Dinar'ı hem iç. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır.lçe. turizmi canlandırmakta. ayçiçeği.000 tavuk. Kuru tarım arazilerinde ise. büyükbaş. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.453'tür. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. armut.880 hektarı tarım arazisidir.328 km²'dir. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. buğday. Üçlerce. elma. Bülüçalan kaynağı.

lçede 46 ilköğretim okulu. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır. lçenin Dombay.464 hektar Hayvancılık olarak. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi. küçükbaş.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. lçede tahıllardan arpa. 26 . 11 Sağlık Ocağı. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. elma. yoğurt.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63. Bu okullarda toplam 8. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. Asmalı yol. Akdeniz ikliminden. patates vd. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası. Karakuyu adıyla bir gölü. mısır. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir.00'da 6. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6.700 hektardır. şeker pancarı.375 büyükbaş. 112. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. Midas. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. 250 yurttaşımız yaralanmıştır.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35.608'dir. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. güneydoğuda Isparta. kuzeyde Sandıklı. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar. 89. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir. lçe.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3.340 küçükbaş. vişne.155 arı kovanı bulunmaktadır. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. Söz konusu hayvanlardan. sebzelerin. Anhoros. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. büyükbaş. 21 Sağlık Evi. kuzey doğusunda Şuhut. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum. kuru soğan. 1908 yılında ilçe olmuştur. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. çine tanrıların. 8 ortaöğretim okulu vardır. 3. kuzeybatıda Denizli. armut. Toplam tarım alanı 63. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. buğday. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken.000 kanatlı hayvan. nohut'un. Bu nüfusun 37. haşhaş ve yem bitkilerinin.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. et. süt. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. lçede 14. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. tarım. Geleine. peynir. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır.

lçede spora büyük önem verilmektedir. Yoğun olarak kilim. Yedikapı (Başkonak köyü).984 hektar) ormanlık ve fundalık.Ö. haşhaş ve yonca. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. Karakuyu kuş cenneti. voleybol branşları bulunmaktadır. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. badem. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır.089 hektar) çayır ve mera ve %7. Toplam 7. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. Lidyalılar.km'sinde 9 km içeridedir. Hititler. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir. nohut. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. ay çiçeği. biber. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. Dinar-Denizli karayolu üzerinde. vişne. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir.8'i (16. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. şeker pancarı.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. 2 adet un fabrikası. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. Kösköslü. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Okulda. adına bronz sikke bastırılmıştır.000 ve diğer şehirlerde 30.409'u sulanmaktadır. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100.4'ü (31. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi.lçede ormanlık alan sahası 186. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. Kara döşeme. domates. Agorası (Pazar yeri).2 adet çuval. Ünlü fabl ustası Ezop (M. Norgaz orman piknik alanı. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. Pınarbaşı. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. Daha çok koyun yetiştirilir. Arazinin %62'si (130. erik. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. %14.Ö. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası. Hayvancılık oldukça önemlidir. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. basketbol. Sentetik dokuma fabrikası. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). kiraz. Bizanslılar. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır. Persler.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Eskişehir'de 99. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Emirdağ yöresinde yerleşim M. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır.Amorium. 1 Verem Savaş Dispanseri. Bölge. 201. Adını. Ekilebilir arazinin 8. ıspanak. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. ve birçok semt sahaları vardır.000 Emirdağlı yaşamaktadır. lçede yetişen ürünler şunlardır. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte. çalışmaları yürütülmektedir. Stadyumu. elma. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41.6'sı(31. buğday. 1437 yılına kadar gitmektedir. 2 adet teneke kutu. Sebzelerden.620 öğrenciye. lçede 52 adet ilköğretim. salatalık. kayısı. lçede. yeşil mercimek. Artemis Anaitis Tapınağı. dantel. Arpa. Bu alan. Aynalı. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. lçenin yüzölçümü 2. Kuzeyde Eskişehir. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. %15. Çamçalı kilimleri. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. 2 adet yem fabrikası.000. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir.138 hektardır.500 hektar) ekilebilir arazi. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. Bindallı. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. 15 Sağlık Evi. Suçıkanı. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir. 27 . 10 Sağlık Ocağı. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir. 1 adet kot dikim atölyesi vardır. kavun ve karpuz meyvelerden. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur.162'dir. Emirdağ ilçemiz. oya. Helenler. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. armut. 620) Amorium doğumludur. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde.347 hektar) tarım dışı arazidir. doğuda Konya ile komşudur. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Aurra (Hisarköy). yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. Arazi yapısı tarıma elverişlidir.Tiyatrosu. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. fasulye. kral yolu üzerindedir. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. Romalılar. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol. Ege bölgesinde yer alır. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. Asıklı. Bunun 20.

Frigler. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. 1990 yılında ilçe olmuştur. Evciler. Romalılar. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. Ovanın batısında Maymun Dağı. Bizanslılar. bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. kasabalarda Belçika. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır. arpa. 1991 yılnda ilçe olmuştur. lçemizde. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. Evciler ilçesinin. lçe. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. tavukçuluk. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. Sandıklı'ya 38 km. Çiçekli yaylaları. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Yörede Lidyalılar. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". Persler. Fransa ve Avusturya gb. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. haşhaş. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. lçede 5 ilköğretim okulu. Gölcük. lçe ve ilçeye bağlı köy. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. Koruların dışında orman yoktur. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. Bütün boş alanlar ekilidir. susam. Hititler. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçe ekonomisi tarım. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. hem de demiryolu ile yapılmaktadır. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Hititler. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir.Emirbaba. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. 1 semt sahası bulunmaktadır. sviçre. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. lçe. lçede genellikle karasal iklim görülür. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Codta ve lâhit gibidir. lçeye ulaşım hem karayolu. Almanya. Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Bir başka deyişle. Balcam mağarası.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. doğudan Dinar(26 km). lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. Terra. mezar. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir.486'dır. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. Helenler. Nadas sistemi uygulanır. Bunun 5. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. ayçiçeği ve şeker pancarıdır.

yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. Helen. 29 .7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. Bunun 2. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. hsaniye. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. Sulu Tarım Arazisi: 1. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. çam. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. Roma-Bizans kaya yerleşimleri.'dir. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. lçenin köklü bir mazisi vardır. Tarım ürünü olarak genellikle arpa. yazın yaylaya çıkarlar. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir. mezar odaları. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir.751'dir.835 Ha -%80.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. Genellikle kışları soğuk. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. Frig Kaya Anıtları. Rakımı 1093 metredir. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır.1959 yılında ilçe olmuştur. batısında Denizli.940 Ha -%17. Bölge Pers. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir. Hayvancılık yapan aileler koyun. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. batısında Burgaz. Aslantaş. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. Yüzölçümü 888 km2'dir. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. lçe. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. 1 kapalı spor salonu vardır. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir.%1.Bahçelik: 165 Ha . Doğudan scehisar. lçede 2 Sağlık Ocağı.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar.8 Bağlık .Bunun 5. Roma ve Bizanslıların. güneyinde Sandıklı. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Meşe. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. buğday ve haşhaş yetiştirilir. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. kışları soğuk ve yağışlıdır. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. Hocalar ilçesi. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. Ayazin.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. kuzeybatısında Uşak ili. lçede 16 ilköğretim okulu. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. klim bakımından yazları kurak ve sıcak. lçenin doğusunda Çal.224'dir. geçer.5 Bölgedeki akarsular.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır.

lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. Tarım ilçemizin 14. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. Köroğlu Dağı (1526m). Karasandıklı. Bunun 11. Şapane Tepesi (1785 m). Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Kuzeyde KARAHAN. meşe. Karacaören (Belkaramık). Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. batıdan Afyon merkez. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Karayatak. Karakuyu. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. Karadilli. palamut ve karaağaçtır. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. 29 °c. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. Madentepe (1894 m). 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. 1987 yılında ilçe olmuştur. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. Karacalar. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Kızıl. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. Toplam: 4. Selçuklu hükümdarı I.lçe ekonomisi. Karahalilli. merkezde SARIHAN( lhan). besicilik. Aileler." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. Elmadağı (1516m).813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır.362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). 2 ortaöğretim bulunmaktadır. hayvancılık.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. lçenin adı. 30 .MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. Karaca. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Başlıca orman ağaçları karaçam. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. Ak ve Sarı isimleri renk değil. Karayokuş. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. Gök. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. Coğrafî konumu itibariyle ilçe. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. Karasar. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. ardıç. lçemizde 19 ilköğretim. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. Asar Dağı (1400 m). tarım. 4 Sağlık Ocağı. Karakışla. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. Karakol Tepesi (1721 m). Karataş. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. Yazları sıcak ve kurak.209'dir. Şu halde Kara. batıda KIZILHAN. güneyde AKHAN.

elma ve kayısı yetiştirilmektedir. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. Halk. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. Afyonkarahisar şekeri. Çatal Kayalar. vişne. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Frig.820 Çayır ve Mera5.Seydiler Kalesi. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. Kızılören. 31 . Bacak Kale. kuzeyinde Sandıklı.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. Afyonkarahisar gülü.111 metre yüksekliktedir. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. batısında Akdağ. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç. Seydiler Gölü çevresi. Deniz seviyesinden 1. Hitit. Menevşeli Kayalar. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. peribacaları. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. Dökümeon Kale surları. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. Kızıl Kayalar. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. sığır. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. haşhaş. boya ve kimya sanayiinde. keçi. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. Gresunlular Şehitliği. güneyinde Dinar. il merkezine 87 km uzaklıktadır. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. 1990 yılında ilçe olmuştur. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. kaplan postu ve menekşedir. Frig ve Türk. Daha çok koyun. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. ayçiçeği. Daha çok buğday. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. b)Karo. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Ornaş Kayalıkları. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. Selimiye Kayalıkları. Kırkinler. Alanyurt. Selimiye. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır. sıva.600 Orman ve Fundalık6. Bu rivayetlere göre ilçemiz. Mermer. tavuk. 14. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. kirli sarı. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. arpa.

Menteş (Stektoriom). arıcılık. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır. Bunun 43.126'dır. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir. yine bu dönemde. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. 1 Halk Eğitim Merkezi. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. haşhaş ekimi yapılmaktadır. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur. Hititlerin M. Sandıklı M. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla.982'dir. 1 Özel Dersane. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır. 5 Özel Yurt Pansiyon. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. Bu şehir. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir.S. tarih itibariyle M. lçe sınırları içerisinde. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. Mesut. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar. Karasandıklı (Bruzeus). Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. lçemizin merkez ve köylerinde. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. Dolatan.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır. Ayrıca. halk oyunları. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı.Ö. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Bakır çağını yansıtmaktadır. Ulu Camî. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de.Ö. lçe. Emir Alpyoluk Afşin. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. lçe.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. doğusunda Kumalar dağ silsilesi. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. Çoklukla buğday ve arpa. Bunun 2. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Frigyalılar döneminde kurulduğu. Sanduk Beyler bulunuyordu. lköğretim okullarında 6860. ufaklı beylikler kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. 32 . kışları soğuk ve kar yağışlı. güneyinde Akdağ.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. Kusura şehri.km²'dir. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur.761 öğrenci öğrenim görmektedir.

Şeker Bank. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir. 33 . dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.450 kanatlı kümes hayvanı 147. lçe merkezinde 3 adet un. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir. lçede 4 futbol takımı. nohut.23. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. Hüdai Kaplıcaları. Daha çok buğday. hektar Nadas Arazisi: 2. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. T. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. çevre özelliğini bozmayan. ş Bankası ve Akbank'tır. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. 1 adet ısıcam. patates ve vişne yetiştirilmektedir. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel.601 hektarHalkça: 4. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir.303.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu. 4 adet yem.820'dir. yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak.297 hektarDevletçe : 4. 6 ambulans. fiğ. 1. Toplam büyükbaş 24.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır.650 adet arı kovanı vardır. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi.2000 tarih ve MPG. şekerpancarı. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır.420 küçükbaş 56. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir. Sandıklı Yıldızı. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir.C. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. haşhaş. Örnek niTlfik taşımaktadır. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri. Dağ köylerinde hayvancılık. Türk Ticaret Bankası.06. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. lçede 1 kütüphane bulunmakta. Ziraat Odası gazetesi. arpa. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Bunlar. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. lçede 7 banka şubesi vardır. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5.1.Ziraat Bankası. Halk Bankası.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54.MP.

koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Romalılar. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. bilgisayar operatörlüğü. Arazinin % 31'i orta meyilli. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. buğday. radyo-TV tamiri.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş. okul ve hamam yaptırmıştır. giyim.168'i ilçe merkezinde. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. 1953 yılında ilçe olmuştur. Merkez Çiğiltepe. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir.104'dür. Orman varlığı açısından. 13 Sağlık Ocağı. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. Bunun 14. pancar. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. 01. yazları kurak ve sıcak geçmektedir.Ö. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.zmir karayolu üzerinde. ayçiçeğidir. 34 . yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Çathöyük köyü. Fatih Sultan Mehmet. 64. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. lçe. Zaman içerisinde Hititler. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. Bu okullarda okuyan 7. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. Türkiye ortalamasının üzerindedir. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. II. mobilya. çiçekçilik. % 21'i dik.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. lçede 40 ilköğretim okulu. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. XII. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir.Ö. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. Çathöyük halkı. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. Taşoluk.01. ilçe.299 öğrenciye. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. patates. oto motor tamiri. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir. lçemizin M. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. imaret. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. Osmanlı döneminde. kalanı ise. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. % 3'ü sarptır. Bunun 6. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. M. Yüzölçümünün 72. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. doğrama. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bizanslılar. arpa. el sanatları. Kışları soğuk ve kar yağışlı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. Sulama. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. klim karakteri kara step özelliği arz eder. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. 57. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış. oto elektrik. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış. Akören-Gecek Gediği. Sinanpaşa. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra.

hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. Toplam 2.625'dir. Kiraz. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. 1958 yılında ilçe olmuştur. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. Çoban Su Uçtuğu. ngiltere. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. Kırka Göleti. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. Taşköprü. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. meyvelikler 33. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir. Çayır ve mera alanı 14. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Buzluk Mağarası. Hayvancılık olarak koyun. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. tarım dışı arazi 7. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Otuziki nler. Esas yeri. Bunun 7. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. Çiğdem düzü. haşhaş. ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir.967.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22.630. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. Lâleli Çeşmesi. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. Dumra. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. Başkomutan Millîparkı. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. kıl keçisi. nadasa bırakılan 12.260. yazları ise sıcak ve kurak geçer. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur. Asmalı gibi mesire yerleri. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Ekilebilir arazi 18. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Sultandağı merkez. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise. Yıldırım Kemal Şehitliği.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı.Napolyon kirazı. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. Hollanda.817 hektardır. arpa. Kuzeyinde Bolvadin. vişne. Karaadilli.Ö.477 hektardır. lçede 12 ilköğretim okulu. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. Fransa. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır.207'sı ilçe merkezinde. Ayrıca Dort deresi. Denizden yüksekliği 1020 metredir. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. Büyük Taarruz Şehitliği. sığır. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur. lçede. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. 7 Sağlık Ocağı. nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır.156. fasülye. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. mercimek. 35 . 15. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır.579 hektardır. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.

ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. A. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. batısında Dinar. Bu kombinalarda hazırlanan etler. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M.M. firikofirik vasıtalarla. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. Sincanlı ilçeleri. bölgelerin birbirine 36 . lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. giyim. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. aile meyveciliği şeklindedir.3. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Bunun 13. yolların kesiştiği. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. elma. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. lçede 45 adet ilköğretim. lçemizde hayvancılık. daktilo. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. arpa. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir.Ö. Ankara. makrome kurslarıdır. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. doğusunda Çay. Ayrıca. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. ayçiçeği. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur. makine. Akdeniz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. Sebzecilik.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. Şuhut Hisar Belediye Spor. futbolun yanı sıra voleybol. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü).862'si ilçe merkezinde.137'dir. Bugünkü Şuhut. 49. Bundan başka kiraz. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur.Ö. nakış. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. 1180'de kurulmuştur. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. patates. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. nohut. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. ç Anadolu) yayılan bir ldir.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. Sandıklı. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Güneyde bulunan Başmakçı. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. lçede et kombinaları vardır. Bu kurslar genellikle halıcılık. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda). lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi. başta stanbul olmak üzere. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 7 adet spor kulübü vardır. Truva Savaşları sonunda Trakyalı. erik. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir.Ö. bilgisayar. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. Dazkırı. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir. lçemizde genellikle buğday. Bininler. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. Bu okullarda Toplam 6. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. şeker pancarı.

Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Denizden yüksekliği l. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Topraklarının % 14. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır. l toprakları. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır.1 64. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. olup.7 180 -4.6’ sını plâtolar ve %19.200 m. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11.bağlandığı bir merkez konumundadır. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır.034 m.9’ unu ovalar oluşturur. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. güneyde Burdur. Ova. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir. kuzeybatıda Kütahya.).)’dir. batıda Uşak. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Km. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. güneybatıda Denizli. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi.5’nı dağlar.). Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. Afyonkarahisar li arazisinin % 47.).6’sı ormanlıktır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır.) ve Beydağ (1750 m.0 139 12 94 53 37 . Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. l Merkezi içinde. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir.6 24. Ovalar tamamen açıktır.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. Bu ova. l merkezi. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. % 32. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. Burgaz Dağı (1754 m. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir. Sandıklı yöresi. Afyonkarahisar Doğuda Konya.

Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme . lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir .0 Mayı 14.9 Nisa 12.7 Ağu 21. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur. metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. Tektonik kökenli Şuhut Ovası.0 Şub -0. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. 24. batısında ise Sincanlı. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır. Akşehir .Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur.6 Ara 2.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . Çeşitli domsal yapılar gözlenir.9 Eylül 18. 19. eğimleri yataya yakındır. Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir.4. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri.5 Yıllık 11.4. Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut . Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır.1 A. Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir.6 Kası 8. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır. scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir.7 Ha. 38 . Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır.4 Mar 3. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur.3 Ekim 11. Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır. Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş.5 Tem.

2 24.3 13.8 37 34 30.12.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.4 -7.8 51.1995 15.2 29.3 18 17.8 6.04.2 34. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.1991 23.9 39.4 02.2 -4 13.0 72.04.10.3 139.2 23.2000 23.1991 27.12.10.2 32.2 30.6 1.1995 25.1999 29.6 22.2000 08.9 62.10.1 56.5 899.1997 10.9 61.4 24.01.7 15.1995 24.05.03.6 76.1991 11.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.12.6 24.05.03.1995 -19 19.4 103.06.1993 05. RÜZ.1992 27.1992 24.1 897. TAR H.06.1 73. (TAR H) MAKS.8 21 24.0 53.08.2 22.1 42.2 32 34.8 899.07.4 50.1997 04.2 18.9 6.2 58.4 -9. YAĞIŞ (MM) MAX.03.1990 27. SICAK.2 79.1996 25.08. SICAK M N. SICAK TAR H M N.1 22.6 39.1996 29.2 901.11.1995 26.01.5 8.6 1.3 15.2 7.5 24.8 20.6 129.1993 28.3 898.2 16.8 3.9 22.1999 24.2 4.11.07.11.3 896.1995 28.1990 27.1994 22.3 17 17.1992 01.8 72.01.09.04.1998 27.KAR KAL.06.2000 27.2 19.1999 17.8 55.08.1994 07.1 77.0 897.05.02. (CM) 39 .1 900.2000 15.5 72.8 12.2 110.9 66.5 22.5 3.2 14.09.02.1990 01.6 -0.7 22.4 16.R ÜZ.1 47 15.4 86.8 -0.8 32.1995 06.2000 34.07.02.2000 19.12/ M MAX.9 50.4 897.3 12.1990 20.09.7 897.1 22.3 896.4 24.

Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. yüksekliği olan bu dağlar. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır.) ve Kayrak 40 . 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. Bu ova. Ortalama yükseltisi 1190 m. yüksekliktedir. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. Çevresi ormanlıktır. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. 3-Dombay Ovası: Akdağ. 7-Maymun Dağları: 1622 m. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. yüksekliktedir.) bulunmaktadır. Şamdağ 1500 m.. batısında Murat dağları (2312 m. 2-Akdağ: 2449 m. 10. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na. 6. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. küçük bir çöküntü ovasıdır. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. yüksekliğindeki bu dağ. Ova. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Küçük Sincanlı Ovası. yüksekliktedir. güneyi ise Kocakal (1675 m. 8-Bozdağ: 1250 m.Sultandağları: 2519 m. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m. yüksekliktedir. Emirdağları 2066 m. den aşağı düşmektedir. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. yüksekliği olan bu dağımız. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir.. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. 3-Burgazdağı: 1754 m. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder.) güneyindeAhır dağları.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır.

“aleyçık. Gedikyayla. Kocayayla’dan 6 km.T. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Buzluk Mağarası : 2. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Horu Yaylası. Karahal. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Doğu-batı yönünde uzun. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez: Kalecik.A. Gölcük. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar. Kilimatan ve Ahır Yaylaları. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. kuzey-güney yönünde dardır. Emirdağ: Yellibel. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Darısekisi. YAYLALAR vardır. yükseklikte.500 m. Döneryayla. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Kadılar Yaylası. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km..yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış.) çevrilidir. buz üretir. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Gözeli. Kütüklü. Çiçekli. Horu Yaylası.dağı ile çevrilidir. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla). 41 . Yassıyurt. uzunluğundadır. Kabaklı. Kızdoğdu. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Hocalar: Burgaz. 1700 m. Emirbaba Yaylaları.

köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. vadinin diğer yamacına tırmanarak. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. uzaklıkta.T. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 .Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir. 5. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. bir bölümü Ege’ye. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür.A. Dinar’da bulunan mağaraya. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. girişten itibaren 25 m. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. çok büyük olduğu sanılmaktadır.tılı olarak açıklanıyor.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır.laşıyor. Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. tatlı su kaynağı da vardır. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. 4. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. katırlar verilir ve asker yola çıkar. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. Buzluk Mağarası. Hekimler. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. Düşey doğrultuda gelişen mağara. M. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. 6. Öteki bölümde ise.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. limizin daha birçok yerinde. Buzluk Mağarası’nın girişi. çok büyük olduğu sanılmaktadır. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. Askerin emrine develer.

4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. Hamamçayı gibi akarsuları vardır. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No. Afyonkarahisar şehrinin atıkları. Seyitsuyu. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. Sahanın bu özelliği. denizden yüksekliği ise 966.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. angıt.. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl. çevre arazileri sulu tarıma açmak. Dinar yol kavşağından 10 km. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür. Eber Gölü. Diğer bir tehdit unsuru da. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. uzunbacak. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış. O kış çok sayıda dikkuyruk. söğüt. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. Gölün derinliği bugün 1. 14. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22. bülbül. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. DS XVIII. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. Bölge Müdürlüğü. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. Karakuyu Gölü. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken.larda yalıçapkını. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. Bu projenin gereği olarak. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. Kumalar eteğinden doğar. Derinliği 3.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek.98 m.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. sonra yolun hemen sağındadır. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır.647 m. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. daha sonraki zaman. ye kadar düşmüştür.98 m. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir.dir. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır.6. Ayrıca limizin Kocaçay.70 m. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. sakarmeke. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. Su tutulması ile birlikte. Eber Gölü. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. sazdelicesi.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. 43 .

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

ile 210 cm.dir. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .000. çulluk. keklik. Derinliği 4. Köroğlu Beli.Yeşilçat Göleti. Rezerv hacmi 80. kır güvercini. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. 750-800 m2.001 m.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7. 3.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı. Emirdağ. yaban ördeği.000.Erkmen Göleti. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır.5 m.000. Karamık Gölü. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır.-m3 . Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna.19 m. Göl. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir. Denizden yüksekliği 842 m. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. uzaklıktadır. Bataklıkta. Rezerv 40.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. merkeze 28 km. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. sminden de anlaşılacağı gibi. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. 4.000 m3 . karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır.000 m3’dür. faydalı su hacmi ise 32. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık..000. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41.7 km2. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır. domuz. 10.000. dir. Bunun 20 km2.000. keklik. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir.dir. kayalık ve ormanlık bölgelerde.5 km2’dir.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında. Derinliği ise 150 cm. yaban ördeği.m3 dür. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir. yaban kazı. Yüzölçümü 40 km2. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir.Tınaztepe Göleti 5.6.Bayat Göleti. en derin noktası 3m. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır.Serban Barajı. karabatak.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1. ve denizden yüksekliği de 1.lik genel yüzölçümünden 211.Pınarlı Göleti 8. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları.. 9. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17. Sultandağları. Eynihan dağları. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü.Kayabelen Göleti 11. denizden yüksekliği 956.den fazladır. arasındadır. faydalı su hacmi ise 72. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir. tavşan ve tilki avı.Kırka Göleti. 2.4 km2.

Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A.dir. kuzeyini. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. En sıcak ay ortalaması 22. yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. kıvrımcıklı granoblastik dokulu.8 derecedir (29. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş .2000). metakumtaşı. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. batısını.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır.07. altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden. Ayrıca. (1987.2 derece (30. kuzeybatısını. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur. en yüksek sıcaklık ise 39. l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar.1. Miyosen karasal flüvyal. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup . yeşil renkli. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. boz. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir.1 derece. mermer ve kalkşistler yer alır. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir.5.12.5. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür.1948). Afyonkarahisarın merkezi. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık .3 derecedir. BAŞA DÖN A. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. en soğuk ay ortalaması 0. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm.27. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. 1988) çalışmasından alınmıştır. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. Bu birimin. kalın-çok kalın tabakalanmalı. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. Afyonkarahisar K25 al. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Kalınlığı değişken olup. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. serisit-kuvars şist. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. mikrokristalen kuvars taneleri. Kahve-boz renkli. krem renkli. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. büyük bloklar verebilen. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. alacalı.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. büyük mercekler oluşturur. Fosil içermeyen bu birim. beyaz feldispat benekli. Sert. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. muskovit. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. bununla yanal ve düşey geçişli. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. Beyaz. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Afyonkarahisar’ın KB. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. Birimin kalınlığı değişkendir. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. ri çakıl. çok kalın tabakalanmalı kuvars. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. gri. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. Üst dokanağı. kalın. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. beyaz benekli şisti yapılıdır. 47 . şist. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. düzgün katmanlı. Matriksi kum. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. nceleme alanında. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. gri. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. Topografyada tepeler oluşturur. Paşadağında ise kireçtaşları. sert. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. 150-300 m arasında değişir. sarımsı. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. Metamorfizma sonucu matriks biotit. şisti metavolkanitler. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir.5 km genişliğinde bir alan kaplar. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. Sarımsı kahverengimsi. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. dayanımlı ve eklemlidir. Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. Boz renkli. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. kahverengimsi. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. kalın tabakalı. kuvars-şist. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. Paşadağında şistlerle geçişlidir. bej. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. Boz-kahve renkli. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. şist. kil ve şilttir. a2. okside. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. 1. Fosil kapsamayan birim. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. Beyaz ve gri renkli. Sarımsı. düzgün katmanlı. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. siyah renkli. breşoit 49 . metadiyabaz blokları içeren birim. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. kalm-orta. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. Nusratlı. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. kireçtaşı çakıllı. kahve. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. metadiyabaz blokları içermektedir. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Metin ve diğ. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. Boz. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. kumtaşı. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. kirli beyaz renkli. pis kokuludur. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. kahve. Bu kırıntılı tabakalar arasında. konglomera. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. orta ve kalın tabakalanmah. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. koyu gri. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Taşlıdere. Koraşi formasyonu. Orta-kalın. Bademli köyü batısında. kumtaşı. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. açık kahve renkli. mercek şeklinde gözlenir. Karaçlatepe formasyonu içinde. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. metakonglomera. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. Yer yer laminalamma sunar. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. yeşil renkli. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. kirli sarı. yeşil renkli. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. ince-orta-kalın katmanlı. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. orta ve kalın katmanlıdır. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. ince-orta-kahn katmanlı. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. kirli sarı renkli. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. konglomera. sarı. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. Eklem takımları oldukça belirgindir. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. kalın. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Yer yer kireçtaşı mercekleri. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında.

okside. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. orta-kalın tabakalanmalı. Çalköy’ün KB’sında. kuruma çatlakları. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Kapaklı Tepe’de. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Tavşantepe. Karakaya Tepe. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. yaklaşık 10-100 m dir. çapraz tabakalanma. taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. ince-orta-kalın. genellikle yuvarlaktır. ince-orta tabakalanmalı. Bostanlıtepe’de. Çakıl boyları 1-15 cm olup.yeşil sarı renkli. Bunlar. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. kuruma çatlakları. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. kirli beyaz renkli.görünüşlüdür. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. kalın tabakalanmalı konglomera. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. sert. Fosil tespit edemediğimiz birim. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. Tersiyer nceleme Alanında. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir.kumtaşı. oygu-dolgu. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. kalın ve kötü katmanlanmalı. Boz-kahve-mor. kanal yapıları. oygu-dolgu ve kanal yapılan. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. ince-orta tabakalanmalı konglomera. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. Yolluburundere. nce kesitinde. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. Birim çok kırıktı. Gri-kahve renkli. turuncu renkli. Aytepe. Koyu sarı. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. turuncu renkli. erimeli ve kalsit damarlıdır. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. Elvanpaşa Köyü’nde . giriktir. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. laminalı. çapraz katmanlanma. Birim. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. turuncu renkli. kumtaşı. 1987). Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. kirli sarı. iri ve ince taneli karbonat ile. ince-orta-kalın tabakalı. Karasal ortamda yelpaze. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. Kocakırtepe. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. akıntı izleri gibi 50 . nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. Dövengerisi Tepe. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. Üste doğru siyah ve gri renkli. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup.

Birim akarsu. mikritik. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. (1987) den alınmıştır. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. sarımsı ve açık gri renkli. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. Birimin yaşı. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. sarımsı gri renkli. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. Orta-Üst Miyosen’dir. Yağıdere’de. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. Tez köyünü kuzeyinde. orta katmanlanmalı konglomera. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. kolay ayrışır. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. altta beyaz ve kirli beyaz. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. orta tabakalanmalı. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. Soğukkuyu köyü dolayında. Taşağıl köyünün güneyinde. tüf. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Dişli köyü batısında. ise beyaz renkli. Tabakalar eğim kazanmıştır. üstten. Birim. birimin adı Metin ve diğ. kırılgan. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. kalın ve kötü katmanlanmalı. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir.a1. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Birim. Tavşan Tepe dolaylarında. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. Genellikle gevşek tutturulmuş olup. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. Sarı ve boz renkli. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. yumuşak. tüf. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. Ozburun köyü doğusunda. orta-kalın-çok kalın tabakalı. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. orta-ince tabakalı miltaşı. orta tabakalanmalı. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. aglomera. sert. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. gri renkli. lbudakdağı eteklerinde. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. karasal konglomeralardır. altta konglomera. Kapalı havzada. tüf. Örgülü ırmak yatakları. Karacalar Köyü dolaylarında. kalın katmanlanmalı. kireçtaşlarının altında yer alır. mikritik. tüfit. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. Beyaz-krem renkli. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. Birimin kalınlığı. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. Birim fosilli düzeyler içerir. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. okside. d2 . Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. üstte. taşkın ovalan. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. Dayanımlı olmayan birim. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). kumtaşı. 25-350 m arasındadır. 25-100 m arasında değişir. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. yumuşak ve kolay dağılır. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. Cebeciler Formasyonu. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. kum-mil destekli. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. Kocaardıç Tepe’nin batısında. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. ince billurlu. b3. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . taşkın ovaları. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu.Gökağıl Tepe eteklerinde. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. nceleme alanında Erdemir köyünde. Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. kumtaşı. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. sert. Bu birimin yaşı. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). gölsel ortamda çökelmiştir. kırılgan. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. alüvyon yelpazeleri. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir.

Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. Bunun dışında. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. piroksenli andezit. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. 1987). Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. Karapınar köyü yöresinde. ojitandezit. ncelenen alanda. Afyonkarahisar K25 b2. belirsiz tabakalı. Şeydiler köyü. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. plajiyoklasoligokias. trakit. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. yükseklikleri oluştururlar. ovalarda biriken kum. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. trakibazalt. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. En fazla kalınlık 50 m dir. Geniş yayılımı olan bu birim. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. andezitler. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. c3. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. ve andezit olarak adlandırılmıştır. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . hornblend mikrolitleri incelenmiştir. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. birbirleriyle geçişli olan andezit. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. çok kalın katmanlanma sunarlar. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. alkalitrakit. genellikle süt beyazı. çakıl . Yanal olarak değişkendir. krem renkli olup. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. havza içinde. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. tek bileşenli olmayıp. gevşek tutturulmuş. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. tüflerin içinde incelenmiştir. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. A. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. d2.5. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. Çaykışla köyü. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. c2. el. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır.Kirli sarı-kahve renkli.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. breşik görünüşlü oluşuklardır. traki-andezit. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir.2. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. çok kalın tabakalanmalar gösterir. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. trakitler. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. ojit andezit. altta tüfler. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Şeydiler tüfü. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. di. latit andezit. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. aglomeralar. sellenmelerin ürünüdür. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. Pınarayağı Tepe dolaylarında. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. di. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge.

yayılımlıdır. Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .

koyu kahve renkli. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. muhtemelen ojit. Afyonkarahisar K25 d1. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden. A. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında.B şeklinde bir yay oluştururlar. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. biotit. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur. Bu doğrultular K10°-80°D .metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür. Trakit. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. kırmızımsı. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. Miyosen kayaları. K10°-80°B arasında incelenmiştir. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. Genel olarak kahve mor renkli. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır.2. 54 . Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. Afyonkarahisar K25b2 . siyahımsı. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. traki-andezit. sert dayanımlıdır.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. plajioklas (Labrador) içermekte. mor görünümlü olup. Tipik özelliği. fenokrista! olarak piroksen. alkali feldispat (sanidin). Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. Bazik kayaçiarın.5. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Karapınar köyü dolaylarında. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir. akıntı yapılı. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. Bademli ve Doburga dolaylarında. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Çay. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. bazaltik hornblend (Lambrobolit). altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar.K-G. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). biotit içerir. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

5-6 km uzunluğundadır. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Afyonkarahisar K24 b4. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Sultan dağlarının K.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Doğu bloğu yükselmiş. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. itki fayları oluşturmuştur. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. 56 . Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Örneğin. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Bölgedeki kayaçlar. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. batı bloğu düşmüştür. Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. onları kontrol eder mahiyettedir. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. KB tarafı yükselmiş. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

kuzeybatı bloğu yükselmiştir. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. güneydoğu bloğu düşmüştür. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur. güneydoğusunda 2-3 m. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. derece deprem bölgesindedir. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil. lçenin batısında Kuvaternere kil. derece deprem bölgesindedir. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür.1. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m.1. 1. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur. derinliktedir. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur. derinliktedir.Bölge. derece deprem bölgesindedir. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. 2.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. derinlikte görülür. derece deprem bölgesindedir. derinliktedir. derece deprem bölgesindedir. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. 2. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m. Civarda Jura-Kretase. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur.. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. Sandıklı:Yerleşim alanı. kuru. Sultandağı:Şehir.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur.. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. Yeraltısu seviyesi derindedir. 1.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. derece deprem bölgesindedir. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. Dere ve göl çökelleri bu alandadır. BAŞA DÖN 60 . Yüzeyde kil ve silte. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır. lçe. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. 1. Yeraltısu seviyesi 4-10 m. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. derece deprem bölgesindedir.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. çakıltaşı. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. Yeraltısu seviyesi 1. 1. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. deece deprem bölgesindedir. mesken mahalde 5-10 m. derinliktedir. derinliktedir.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. Yeraltısu seviyesi 8-10 m. derece deprem bölgesindedir. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. derinliktedir. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir.5-3 m.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

19 440.1. lik bir linyit damarı vardır.34 530.65 1. Guneslenme Sidt.97 359.47 1.60 m.25 1. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.dak) 32 06:22 04:39 175. lik iki linyit damarı vardır. DOĞAL KAYNAKLAR B. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1.1.72 1.B.34 1. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort. 62 .21 197. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm.87 581. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0.60 1.72 B.53 1.3.30 145.56 1. ve 1.43 251.71 1. B.1.42 m. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir.2.40 576.(cal/cm^ 2.34 1.72 510. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S.64 1.dakika) Gunluk Ort. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur.10 1.60-1.(cal/cm^ 2. Enerji Kaynakları B.dak) Aylik En Yuk.53 435.19 1.1.1. 32 Guneslenme Suresi (saat.71 375.95 300.00 m. 32 Guneslenme Sidt.

kalınlığında damarlar vardır. ekonomik değildir.1. kalınlığında linyite rastlanılmıştır. lik bir kömür mostrası vardır. AID 1238 Kcal/kg 8 m.lik damarlar görülür.dir. Ekonomik değildir.lik horizonda birkaç tane 1 m.yi geçmez.lik damarlar vardır. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup.4.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır. Kalınlık yer yer 1 m. lik bir linyit damarı vardır. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm. Ekonomik değeri yoktur. Ayrıca damarlardan biri 1 m. Dumlupınar'ın 5. güneybatısındaki bir derede 80 cm.35 m. Ekonomik değeri yoktur. kalınlığında bir linyit damarı vardır. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. Toplam 1. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. güneyinde 20-30 cm. Elvanpaşa'nın 2 km. ve derinliği 60 m. kalınlıkta olup.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan. Akça'nın yaklaşık 1. kalınlığındadır.dir. Sondajla araştırılmalıdır. Derinlik 50-60 m. 63 . kuzeydoğusunda 45 cm. olup. Birkaç galeride 40 cm.5 km. 10 cm. 20-30 m. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm. 4 m.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm.65 m. üretim yapılmıştır. Tüfitler arasında 40 cm. ve 25 cm.5 km. Önceki yıllarda işletilmiştir. Kapalı işletme olarak işletilmiştir. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1. Kazanpınar'ın 7 km.dir. lik önemsiz bir zuhurdur.

Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. B. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 .B.8. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır. Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1.6.7.5 °C 97.1. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği).1. B. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1 de yer almaktadır. yakacak odun üretimi yapılmaktadır. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.5. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Florür içeren sodyumlu.1.

4. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur. 2.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı.17. Afyon termomineral sulan kalsiyum. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K.Gerek balneolojik. 3.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır. termomineral suların çevreye. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları. gerekse turistik kullanım sonrası. STANBUL TIP FAKÜLTES . Bu sorunlara yönelik tıbbi. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 . Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES . gerek enerjetik. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. 1. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. sodyum. kimyasal. klorür. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması.Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. bikarbonatlı sular sınıfındandır. (Sayı:227/01 Tarih. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI.04. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. Hipertermal olan bu sular.

Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Kaplıca tedavisinde. Ayrıca. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. V. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. 2. daralma veya tıkanma önlenmektedir.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler.Diğer yandan. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. IV. Bu bileşik ise. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir..Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. bu durumda zararlı oldukları açıktır.5. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3. ve 3. Diğer yandan.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. 6. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1. IV. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. 66 . özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. Ancak. 4. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. 7. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir. Sınıf sular için 6-9. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir.5-8.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın. sınıf sular için 6. 1. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. 2. V. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak. 5. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken.68’e kadar düşürmektedir. 3.

Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. mangan. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. 2O2+HS --. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI.8 mg/l’dir. 3. 2. GEREK BALNEOLOJ K. Önerimiz. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. GEREK ENERJET K . YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . 202 + NH4*----. Fakat demir. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir.Alıcı ortamlara (Akarçay.Ayrıca.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. Şöyle ki. 5. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----.5 ppm kadardır. yani oksijeni kullanırlar. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. 1. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE.Afyon termomineral sularında. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir.9-2. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. dolayısıyla ekolojik denge bozulur.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. Öncelikle önerimiz. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir.

37°C de 5 olmalıdır. Sonuçta. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Diğer yandan. 1. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Ömer.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. 68 . GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. Geçek. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. Evet. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. Heybeli. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. Yani. ülkemiz kaplıca geleneğine. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. 2. karbodioksit havaya uçacak. kincisi. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. Doğal Kaynak. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. Birinci hazne kaya Neojen. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Bu sağlıksız yaklaşım. Uyuz hamamı.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

AŞ M. Deva Termal Turz Tic.Tic.A.Bşk.Kop. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır. bilim dışı. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır. Hangi su sıcaklığında. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır. Şöyle ki.Bşk. 4. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır. hangi sürede ve sıklıkta.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.Başk.Tic. Tümer San Tic.A. tehlikeli.Nursda Koop.3.Emin BÜYÜKERKMEN SS.Tic.Şti.Üçüncüsü. Hayat Jeotermal Saray Termal San.Ş.ğı SS. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır.San. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de.Ş. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 . bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir.Yaşam Kent Koop. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir. Afyon Bld.Türker Turz Geliş.ğı Mehmet SUSUZ SS. Çarpık. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir.Ş.Ltd. Bolvadın Bl.A.lığı Çobanlar Beld.San. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur.

Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS. Güven YALÇINKAYA SS.Cansu Ter. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz. SS. Başaranlar Turz.Billur Termal Koop.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Şti.Ş. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A.Koop. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır.ğü Sandıklı Bld.Bşk.Beyza Koop.Yunus Termal Koop.Şti. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS.lmt.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd.Barbaros Ter.Koop.Rıza KARGA SS. l Md.ğı SANJET A. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .

5 256 569.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N. Olup.KORU 3951 15735 — — 16145 4600.0 Ha. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme .0 Ha.5 1242 1052 — B. bunun 13325.5 1173 83248.5 9694 3314.1. 9397.5 33910.5 2741 45 4300 — 6002.5 7373 169453.1. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.5 — 495 21203 9999.BALTALIK 2499 342.BALTALIK 137. Ormanlar: B. Tespit.2.Ayrıca 2005 72 .0 Ha.5 45490. 14685. Elvanpaşa. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .5 4028 1316 842 9040 5975.2.0 Ha. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5.5 2624 842 25754. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.’ı da bozuk baltalık alandır.2.’ı produktif koru ( verimli Koru ). Biyolojik Çeşitlilik B.’ı bozuk koru.5 3083 3594 3269.5 14129.Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.5 865 3808.5 11066.1.KORU 3415.2.Sandıklı/ Çakır Mah.5 B.5 22607.5 B.5 12877 615 27205. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.5 3111. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071.2. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N.Karacaören.5 ORMAN ALANI 10003 21347.5 490.

Bunlardan 8’i tür. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Pinus brutia ( Kızılçam ). Mellicta athalia athalia (Rottemburg.[1851]). 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir. Quercus coccifera (Kermes Meşesi).[1775]). Hipparchia statilinus (Hufnagel. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Pontia chloridice chloridice (Hübner. B.[1851]).yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.1869). 1758). Fabaceae (Baklagiller) 40. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir. 2000). B.Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon. Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ). Polyommatus (s. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.str. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Pinus nigra ( Karaçam ). Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 . 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Tespit. Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü .4. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.1758). Lasiommata megera (Linnaeus.[1852]) ve Spialia (s.1771). 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. ihalesi yapılarak alınmıştır.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Engilli deresi. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.1929. 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Polyommatus (s.[1851].1766).1893). 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır.1758). Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14. Thersamonia (s. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Asteraceae (Papatyagiller) 33.2.str.2.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar . Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit.1936).[1850]).[1894]). B.5.2. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.) asabinus asabinus (Gerhard.1851). Tomares nesimachus (Oberthür. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Polygonia egea (Cramer.str. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.[1813]). Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.000 kğ. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Polyommatus (Aricia (s.1775). Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi.str. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.)) artaxerxes macedonica (Verity.3. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır.Adıyan suyu.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür.str. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.

sultana Forster) sayılabilir.03. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır.bulunamamıştır. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. anatolicus Pagenstecher). Hesperiidae (3). Lycaenidae (8). Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Argynnidae (2). Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. anatolica Wagner). hadjina Rühl). Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Türkiye’nin başka bölgelerinde. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Satyridae (1). Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31.

) argus aegidion (Meisner. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. proteides (Wagner. Plebejus sephyrus modica Verity.str. (Admetusia)) admetus ssp. Tabiat Parkları.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1934 olarak kabul edilmektedir. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.600 m. yüksekliktedir. centralanatolica Pfeiffer. (Agrodiaetus)) wagneri ssp.str. Callophrys rubi ssp.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1960 bugün Polyommatus (s.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929) edilmektedir. anatoliensis (Forster. B.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity. herculeana Pfeiffer. Agrodiaetus admetus ssp. orientalis Reverdin.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Lycaena argus ssp. persicus (Reverdin. wagneri Forster. Hesperia proto ssp.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1936 bugün Plebejus (s.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.1956) olarak kabul edilmektedir.6. Tabiat Parkları.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. olarak kabul Hesperia persica var.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1927 Pyrgus armoricanus ssp.1929 bugün Muschampia proteides ssp. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.1956 bugün Polyommatus (s.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky. sultana Forster. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Milli Parklar.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. proteides Wagner. Carcharodus orientalis ssp. Dinar-Karakuyu göleti.1960) olarak kabul edilmektedir. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. wagneri (Forster. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. Agrodiaetus damone ssp.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.str. Akdağ’ın zirvesi ise 2.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. 75 .1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.500 m. ortalama 1. Brenthis daphne anatolica Belter. Tabiat Anıtı. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. postranae Pfeiffer. anatoliensis Forster. anatolicus Lattin.2.

Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır.227 ha). su kaynakları. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır.518.0 338. (Ha) 35. tilki. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.869 ha. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.3.066 Toplam Su sulanan arazi mik. geyik.9 2004 YILI SONU 76 . alabalık üretilmesi için küçük barajlar. Anadolu’nun çıplak dağları. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. (yılkı atları.000 Ha. Tahmini 20 km. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.lık % 55’i kültüre elverişsiz. (Ha) lama Oranı % 178.613. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.140.423. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.892 ha) % 32.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır.600 m.423. SULANAB L R 540.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. Sula. toplam sulanabilir arazinin (540.0 1. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA.0 Devlet Su şlerince.388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. Toprak: l toprakların 783. domuz.773 Çiftçi imk.892 HA. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir. Arazi mik.227 32.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639.904. atlı gezi yolları. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. 639.0 209.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235.s.0 463.869 %55 Çayır . Doğa sevenlere. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. (Ha) 109.825. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. B. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.9’udur. gölcükler.0 175. kurt v. yaban hayatı izleme noktaları.131 ha.000. (Ha) 33. çayırlar. bisiklet parkurları.mera Orman .

) yeryüzüne çıkartılır. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. 77 . geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır. akarsular. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu. Yeraltında depolanan sular.B. Bu dolaşım sonucunda. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında. kar.4. Jeolojik formasyonların suyu geçirme.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. Ülkemiz. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. dereleri.54 hm3 B. galeri vb.2. kütlelerin yapısına.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. bir bölümü de bitkiler karalar.4. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. yağmur. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir. dolu. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. sondaj. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek. gerekse memba.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50.1. yüzeysel akışa geçerek. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler.55 km2 2.4. Yeraltı Su Kaynakları: Su. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir.

Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13. B. 4-Kumalar çayı.3.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor. bazen dakika. 2. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 .04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. yeraltına süzülerek orada depolanan. 3.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.4.Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29. Özetle. bazen yüzyıllar mertebebesinde.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. bazen birkaç metre.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. Akarsular: 1. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor.

84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29. 5.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor.02 hm3 79 . 9.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.Yıllık ortalama akım: 8.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 8.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1. 7. 6.

64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1. 12.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12. 14.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52. 13.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor. 11.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3.116 m3/s 80 .Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66.Yıllık ortalama debi: 0.

69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.KARAMIK GÖLÜ: 81 .Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.4. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. Engilli deresi. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. B. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar .Adıyan suyu.17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.

Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.4 km2 68.75 km2 1. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.7 km2 39. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.Maksimum işletme kotu: 1001.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006.00 km2 16.40 hm3 82 .5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842.0 hm3 22. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır.

75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57.802 km2 1.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar . 4 metredir.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.54 km2 4.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.082 m3/s 83 .82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1.42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.595 km2 38. Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075.03 km2 60. BARAJLAR A. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.078 km2 0.Amacı: Sulama 3.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.178 km2 1.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.194km2 1.043 km2 0.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. Bazı mostralar iyidir.5. 500 t kadar çıkarılmıştır.B. Ytong malzemesi için olumludur. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır. Mineral Kaynaklar: B. kalınlığı vardır.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1. 93 .+Muh. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H.5.1. Analiz sonucu yoktur. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. 400 m.

5-6 m.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür.5. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır.2. 5-7 m. kalınlığa sahiptir. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. Paleozoyik yaşlı mika. şcehisar mermerleri. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir. ye varan bir kalınlık arzeder. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. kristalize şistler arasındadır.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok.

3. sedimanter ve metamorfik kökenli olup.6 Rezerv vermemektedir. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir. psilomelandır. Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit.1. mangan ve boksit eşlik eder. çoğunlukla limonite dönüşmüştür. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan.lik zonlarda toplanmıştır. Bakır cevherleşmesi.4. hematit ve limonitten oluşmaktadır. lik mercek şeklindedir.4 SiO2: % 29. 466 000 t Rezerv vermemektedir. de değinilmiştir.03 SiO2: % 1.5. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B. 1. 3-5 cm. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri. malakit ve azuritten ibarettir. Jeolojik Cevher minerali hematit olup.4 Fe : % 50 Mn : % 17. kuprit ve azurittir.5-2 m. Cevher mineralleri malakit. Birkaç küçük yarma mevcuttur. Devamlılığı olmayıp.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. üst tarafı vadlanmıştır.3 – B. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü. 95 . Metamorfikler içinde olup.1.4 Mn : % 2. Enerji Madenleri: Bu konuya B.

Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır . Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır.1.%20. Havadaki SO2. poh”siklik organik maddeler. Doğal Değişkenler 96 . alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın. Solunum fonksiyonlarında azalma olur.4. C.1.çalı çırpı.66 idi. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun. benzpiren. tezek. Sıvı petrol ve doğal gazın.1.O3.odun. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir .NO2.CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir. SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği.tezek. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır. klim ve Hava: C.gazel vs) kullanılrnaktadır.7 gibi çok yüksek bulunmuştur. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir.ocak.B.3 iken KOAH’lı kadınlarda %2.4 de değinilmiştir.çalı çırpı) oranı ise %91. Buraların yüksek. Ülkemizin iç. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür.3.1. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir.5. aldehitler.34 idi. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2. C.Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak.. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya . Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır.tandır vs) yakılmakta. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir.. problemi daha da artırmaktadır. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir .

7 494 2.4 181 115 2.8 136 1.8 141 2.9 131 2.1.8 149 2.0 95 1.8 74 1.1 174 2.2 239 2.9 2.9 485 3.4 160 2.8 153 2.3 167 1878 2.5 90 2.3 352 2.1.0 XI 198 1.7 IV 125 2.1 98 IX 81 1.7 247 2.1 130 2.4 402 2.7 236 4201 3.3 179 2.9 155 2.6 148 2.6 108 2.8 114 2.2 III 192 2.0 181 2.2 100 2.0 80 2.4 3.3 197 2.1 312 2.1 346 2600 2.5 96 1455 2.6 193 3.1 2.1 97 .0 162 2.3 219 2.8 126 2.3 3.8 237 2.8 80 2.9 AYLAR V 92 1.7 157 2.7 331 2.8 156 2.4 215 2.5 107 2.4 112 2.2 160 2.3 193 2.4 210 2.7 122 2.5 109 1834 2.5 XII YILLIK 245 1715 2.3 2.8 130 2.7 79 2.1 364 2.9 204 3.7 92 1.5 2.7 220 2.2 VIII 65 1.5 189 2.C.3 153 1. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.7 118 2123 2.2 156 2.8 106 1.4 1.8 VII 57 2.5 57 2.9 2.5 169 2.3 1.3 182 1666 2.3 91 2.2 292 2.6 279 2.7 164 2.2 157 2.7 203 2.8 223 3.1. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.9 VI 50 1.2 187 2.8 76 X 139 1.1 90 2.9 501 3.5 2.0 233 2.3 221 3.7 270 3.6 150 2.0 3.8 374 294 3.7 1.2 170 3.9 209 2.0 II 221 2.

9 82 52 68 68 11 IV 7.2 12.4 899.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.2 84 63 77 75 16 III 5.6 897.1 900.7 895.3 31 914.2 905.3 907. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.9 881.1 915.0 31 877.5 889.3 888.9 887.2.2 883.C.4 897.1.4 897.0 883. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.8 876.7 899.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .7 875.9 11.8 81 43 63 63 6 XI 7.3 904. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.4 911. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.1 906.1 889.9 896.6 909.3.5 901.1.0 C.6 907.8 13.6 898.0 84 70 81 78 23 II 5.7 875.5 878.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.6 78 47 64 64 2 9.9 911.9 912.7 86 69 82 79 15 8.8 897.5 886.4 896.7 904.1.8 915.1.9 10.

3 12.1.4 14.9 16.1 25.6 4.0 31.2 4.5 29.1 19.0 16.4 1.2 21. Ort.8 17. Sicaklik >=20 C Old.3 30.3 18.1 17.3 0.7 2.2 28.7 24.1 0.2 26.4 0.8 27.9 10.4 11.6 12.3 20.0 2.0 35. Ort.2 15.2.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 . Sicaklik >= 10 C Old.2 0.C.5 17.4 1 5.9 30.7 0.9 XI XII YILLIK 7.7 . Ort.5 39.9 31.5 .3 270.1.9 19. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.3 29.0 30.4 17.9 22.0 31.3.0 29.0 0.8 5.3 16.0 0.2 24. Sicaklik >= 5 C Old.3 11.6 4.8 14.0 4.8 .6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.1 9.4 6.5 22.8 13.9 18.0 11 7.3 14. (YIL) I II III 1.5 4.4 11.0 1.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.9 202.1 72 .7 30.0.1 5.4 15.8 13.2 21.2 5.0 1.1 0.0.0 36.9 160.4 21.4 16.6 1.8 0.8 26.4 20.0 1.2.1 10.2 72 3.8 .0 30.1 27 22 29 8 9 9.3 10.4 30.3 11.5 3.8 30. Sicaklik <=-0.4 17.2 72 72 72 4 27 30 1.0 8. Gunler Sayisi 72 Yuk. Sicaklik >=25 C Old.1 10.0 31. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.7 5. Sicaklik >=30 C Old.4 4 72 .1 1.6 17.0.7 27.8 26.0 34.1 C Old.3 25.0 14.2 4.3 7. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.1.8 6.1 72 72 72 72 0.0 21. Gunler Sayisi 72 Yuk.8 38.8 7. Gunler Sayisi Ort.0 0.4. Gunler Sayisi 72 Yuk.9 28.0 18.2 4.5 27.2 29.6 6.0 10.3 13.8 2.1 .4 6.0 7.2 6.0 21.7 0.8 10.3 39.1.1 27.3 25. Ort.7 16.2 33.1 72 .8 5.0 101.0 3.4 Yuk.3 11.1 18.3 16.6 31.

1 C Old.0 71.dak) 0.2 -27. Sicaklik >=15 C Old.40 576. Gunler Sayisi 72 0.0 15.6 10.0 0.4 0.9 0.2 11.72 Aylik En Yuk.0 12.1.5 6. Ort.0 0.25 1. Sicaklik <=-5 C Old.0 15.7 27.9 0. Sicaklik >=10 C Old.3 7.9 0.8 15.0 7.3 -17.0 0.47 1.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1.34 1.2 3.7 0.2 14.1.2 Dus.7. Ort.2 11.6 0.5 2. Gunler Sayisi 72 Dus.0 12.0 0.43 251.2 91.4 189.6 4.0 72 -27.1 0. Sicaklik >=20 C Old.1 0.5 0.65 1.6 1.4 18. Ort.2 7.2 7. Gunler Sayisi 72 Dus.4 15. Sicaklik >=5 C Old. Sicaklik <=-3 C Old.56 1.2 1. Gunler Sayisi 72 Dus.8 10.30 145.0 0.1 0.1 0. Ort.90 -23.19 1.5 31.0 2.64 1. Gunler Sayisi 72 Dus.3 0.9 0.4 187.2 2.19 440.3 7.2 . Ort.1 -27. Sicaklik <=-20 C Old.4 0.9 27.0 32.6 0.2 112. Ort.3 4.0 4.4 26.7 1.0 29.5 236.dak) 32 100 .97 359.3 0.dakika) Gunluk Ort.7 11.4 .53 1.72 1.0 2. Guneslenme Sidt.72 510.71 375. Ort.8 51.95 300.34 530.9 0.2 0. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.7 25.7 C.0 0.0 15.3.87 581.5 1. Sicaklik <=-0.34 1.0 3.1 22.5 19.1 0.0 14. Guneslenme Sidt. Gunler Sayisi 72 Dus.0 -25.8 3.0 91. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort. Guneslenme Suresi (saat.53 435.0 9.0 0.1 18.0 4.5 146.7 1.4 0.71 1.2 2.4 160. Sicaklik <=-15 C Old.(cal/cm^2.5 13.21 197.0 3.7 0.2 8.5.10 1. Sicaklik <=-10 C Old.5 18.60 1.3.9 27.6 .4 17. Gunler Sayisi 72 Dus.8 220.0 0. Ort. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.0 .3 0.1 0.1 0.1 0.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.0 30.5 7.7 4. Gunler Sayisi 72 Dus.0 102.7.4 10.(cal/cm^2.

01.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .06.C.1961 20.1961 15.06.1962 15.1961 23.1962 06.06.06.08.06.6.01.06.06.1960 12.05.1961 23.1962 09.06.1961 15.1962 23.1963 28. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1963 24.1961 15.1.1963 15.10.1963 16.06.05.1.05.

06.1963 08.06.07.03.1964 25.1966 28.06.03.07.1966 11.03.03.06.1968 11.03.06.06.1968 11.03.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.1970 07.05.1968 13.03.1966 10.1970 28.1963 07.1968 12.1963 10.1963 09.05.06.1969 27.1964 09.1965 24.1963 19.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .01.

1979 25.05.06.09.1982 19.05.05.07.06.1979 30.1979 23.06.05.06.06.06.08.1976 28.04.1973 04.05.06.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .06.1979 03.1979 04.12.1976 27.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.1980 15.1981 21.1976 17.1979 25.1982 30.1974 11.1972 14.07.1976 07.1976 23.

0 79.1983 14.0 0.3 46. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.1 0.9 10.9 38.2 7.3 5.8 54.9 16.9 2.07.2 0.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.2 3.6.0 35.3 7.8 4.2 5.5 5.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.1 11.3 27.9 2.4 3.8 250.3 0.5 6.6 9.6 39.0 1.2 0.04.0 4. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.0 2.4 5.2 29.5 51.5 1.8 21.3 435.7 C.1.0 1.07.4 58.5 35.6 5.2 34.9 4.0 3.9 0.4 0.1 17.0 55.6 37.5 60.Kar.2 29. Dolu.3 4.4 0.1 4.7 5.7 104 .1.6 43.3 27.2 7.0 6.1 0.0 27.1 0.3 30.0 0.2 5.8 3.3 1.7 5.6.0 36.0 28.8 0.2 37.0 0.0 9.9 8.0 7.5 27. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.8 46.8 1.4 5.1 46.7 2.2.6 2.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.0 8.5 29.0 0.0 1.7 48.04.5 6.0 2.0 31.3 0.6 32.0 28.4 5.1 2.1 0.4 12.5 4.6 5.3 0.4 2.2 3.0 2.7 4.0 3.8 7.0 55.2 5.5 0.9 23.6 1.0 2.9 34.9 3.1984 20.4 5.1 7.9 16.4 8.0 1.9 43.7 7.1983 14.1984 15.8 31.8 79.05.0 1.1.3 0. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.9 1.6 54.6 1.1.4 9.Yağmur: Saat 07 deki Ort.1.

8 52.1 2.3 8.0 0.1 0.4 0.8 0.4 9.0 9.6 0.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.3 8.1 0.5 3.0 0.3 0.5 3.4 105 .6 10.4 0.1 0.1 0.8 0.

Merkez-Çıkrık Kas. 2.Işıklar Kasabası T.K 9. Çay-Deresinek Kas. T.K.K 8. Merkez-Gebeceler Kas. Şuhut.K.T. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir. 1 yer.yeri 2 Fab. 1 yer.Kayabelen Kas. Emirdağ-Karacalar Köyü T. 106 . Şuhut ilçe Merkezi T. T.K.K. 11.1.R.Kırca T. 3. 7. Merkez-Anıtkaya Kas.K 18.K.K.T. 1 yer. TAŞKIN. Evciler-Akyarma K. Suvermez.K. Taşkın Rusubat Kontrolu 16. 1 yer. 1 yer. Çay lçe Merkezi T. 3 yer. 2 yer. Şuhut-Karacaören Kas. 1 yer.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 1 yer. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer. 33 yer.K 15.yeri 2 Fab.T.T. scehisar lçe Merkezi T. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1. 1 yer.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan. Dinar lçe Merkezi T. Dazkırı-Bozan.K.R.K. Emirdağ-Ekizce.T. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 5.K. 12.K.R. 6.1. 17. 1 yer. 2 yer. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın.yeri 6 yer. 4. Çobanlar. 10.7. T. 13. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer. 14.C. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. Sultandağı.T. 1 yer. Çay-Eber Kas. Dağılgan T.K. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K.K.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus. Kont.ısl.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962. duv. 2 Adet tersip bendi 4 ad. top.2x0+864km.0+350km..dikenli km. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T.. Brit. 1 ad. Kavşut 1+000km. Dereçine Kasabası Taşkın Rus.taş ad.tersip top.2+350km. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. 2+500 km. Demirbel Köyü Taşkın Rus. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha.4 ad. 3 ad.sed. Kont.. Köprü.sedde 114 .top.duv.köprü.yat. Taş duv.yat. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv.R.1+190 km. 2x780 m. 48 1972 1963 3 ad.ıslah sek.66.brit. Yul yatak ısl.se.kanal. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.3 ad. 2 ad. tel.1+320 15 ad.ısl.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas. PROJE NO..0+400 bendi.K.4+991km.ısl. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO.2 ad. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km.1+300km Akçaköy Taşkın Rus.kanal. Islah sekisi..85.

1 ad.Kont.Kont. 14 m.. Bax.2 ad. 1 ad.. 115 .Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas.2 ad.taban kuş..ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas. Tersip bendi 1 ad. Tersip bendi 1 ad. Yükseklik) Tersip bendi. Koçbeyli Rus.sek. Dere Taş.Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş.Rus. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus.Kontrolu Büyükkarabağ Rus. Deresinek Rus.Kont.

su. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir.1. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C.2. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol.1.1. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır.1. kanalizasyon. 116 .1.8. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir. Yani göç olmamıştır. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır.C. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.2.1.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C.1. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır.9.

Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C.Ç. ve Tic.2. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır.500 hane mevcuttur.58 M2 yeşil alan ve 12. Ş.1.278 M2 yeşil alan.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup. 31. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19.1.3.Kemik Unu Fab.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır.C. 26.şlek Gıd.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün.586.Ş.2. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3.2.4. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465.1.timat Et Kombinası 20.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k.ve Tic. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San.Ş. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur. Kanatlı Hay. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır.2. M. 29-Çiftçiler Yağ San.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C.cal/kg. Afyonumuzun nüfusunu 130. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46. A. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1.Ş. 30-Metiş A. T. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.A.K. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay. A.

Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder.2. havagazı fırın ve ocakları.2. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı.hububat silolarında. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. iyi yanmamış mangallar.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit. Karbondioksit. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. 118 .AZOT. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir.ARGON. H DROJEN. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. Fizyolojik etkileri yoktur. kuyularda. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar.5. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır.5 dir.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir. fermentasyon hücrelerinde. dispne e terleme. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır.C.1. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir.

S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır.2.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz.tekstil. C.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir.2. C. KLOR : Klor. plastik madde.1.2. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde.

Sıcaklığın fazla olması. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. Ozon. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. güneşlilik. Atmosferik Kirlilik C. karbondioksit. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. helyum. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. nitrik oksit. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir. Şayet. öksürük. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. metan. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır.5. Bu seviyeler rüzgar hızı.3’lük artış gözlenmiştir. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte.4.3.2. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır. Ozon. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır. su buharı. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C.1.2. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir.3. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. ozon ve asal gazlar (argon. Ozon. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise. C. baş ağrısı. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir. neon)’ dır. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına. oksijenin karmaşık formudur.2. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. buğday. Mısır.3.

Dudak. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. diğer cilt problemleri. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. irin boşaltır ve bazen kanar. Eğer erken teşhis edilirse. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. Yumrular başta ve boyunda bulunur. ağız. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. noktaların ve beneklerin pullanması. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. temel hücre kanseri. Bunlar. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. En genel ikinci cilt kanseridir. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. sızıp akması.6 . UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. tükürük bezleri. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. pullu hücre kanseri). Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. kabarır. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. dudaklar. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Çalışarak. En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Bu tip. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. açık tenli insanlarda görülür. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. etli yuvarlaklardır. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. bir benden veya benin yanından gelişebilir. Bunlar genellikle küçük. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. Özellikle yüz.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 .karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. Eğer. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. Zamanında anlaşılmaz ise. Oluştuğu bölümde kabarma. Aktinik Keratosiz : Bu.1. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. Bununla birlikte. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. Bunun sonucunda. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. Melanoma. eller. yarı saydamdır. Vücutta. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir. önce insan derisinde bozulma.

küpe çiçeği. yabani havuç. ıspanak. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. yulaf. su lekeleri. Brüksel lahanası. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. domates. sardunya. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler. Atmosferdeki karbondioksit. dişbudak. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. düğün çiçeği. soya fasulyesinde % 13.3. Ozon. pancar. çim. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Çin lahanası. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. buğdayda % 6. kavun. bezelye. begonya. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. mısır (şeker). ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. arpa. akasya (siyah). Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. akçaağaç. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. lale. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. Bu çalışmalar. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. kavak. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. su kabağı. ceviz ve salkım söğüt. hindiba. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini. fasulye. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. kereviz. şimşir ağacı. karanfil. Aynı zamanda. soğan. bal kabağı.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. 122 . Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. maydanoz. C. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. Birim alandan elde edilen verim. çilek. kasımpatı. kabak. brom. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. mimoza. leylak. turp. bu da fotosentezde azalma demektir. Değişkenlik bitkinin tür. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. çavdar. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. ardıç ve biber. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. Stratosferdeki ozon dengesi ise. salatalık. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. yerfıstığı. UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. iğ ağacı. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. erken yaşlanma ve dökülme görülür. tütün. skoçya). bitki büyümesini yavaşlatır. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. yonca. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. baldıran. kılıç çiçeği. asma. tatlı patates. kuşyemi. meşe. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. kara çam. patlıcan. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. sararma. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. kayısı. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. patates. Ozon bitkileri hastalıklara. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. çam (beyaz. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. şeftali. şalgam. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. dere otu.5.2. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. ıhlamur. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır.

toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. nitrat gibi anyonlarla. toksit ağır metallerin. H2S NO. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur.6’ dır. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. HCL S. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. H2SO4 NO2. SO3. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. NH3 SEKONDER SO3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. CO2 HF. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. azotoksit. O2. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler.

Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. duman vs) üzerine yapışır. 124 .yağmur veya kar bulunmaz. Bu çerçevede belirtildiği gibi.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. pH 4. ağır metaller. yalnız yağmur değil. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. maksimum SO2 sınır değerleri. asidik nemle tepkimenin sonucunda. binalar. toprak. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. is. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. bitkiler. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. açık metal yüzeyler. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. yer altı suları. boya kaplamalar ve bazı plastikler. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Tarihi yapılar. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. günlük ortalama 150 mg/m3 . Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. yıllık ortalama 60 mg/m3 . su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. atmosfere karışmaktadır. Depolama hızı gazın tipi. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. Bununla beraber deri. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. kurum. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum.

Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. Bunları başında Murgul-Göktaş.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir.1. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri.4 olması. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4. C. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.1.2’ ye düşmesine karşın.1.4.4. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. C. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. 125 . Bina projelerinde. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir.4. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bunun nedenleri. Motorlu taşıtlar için. lokal olarak görülmektedir. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler. duman.

Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. C.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 . C. C.2.4.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.C.K.4.4.Ç.1.4.1.2” de verilmiştir.1.4. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.3.2. nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.

Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. Dombay Ovası 11.1. Mesosoyik kireçtaşı 92. Emirdağ Ovası 4. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon.4 9. Su Kaynaklarının Kullanımı D. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1.0 9. K.Sincanlı Ovası 8. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. Neojın kireçtaşı. Şuhut Ovası 6. Çay Ovası 3.1.0 45.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. volkanikler.5 28. K. kireçtaşı suryelesi. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların.D. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. Neojen kumlu.Sincanlı Ovası 8. kireçtaşı. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri. B.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir. Çöl Ovası 10.5 2.Sincanlı Ovası 7. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. B. Emirdağ Ovası 4.Yarıkkaya-B.5 18. Sandıklı Ovası 127 .1. Çay Ovası 3.5 1. Neojenra Kumlu çakıllı. SU D.0 13.0 28. Bolvadin Ovası 2. Şuhut Ovası 6. Yarıkkaya-B. Bolvadin Ovası 2.5 15. Sandıklı Ovası 9.0 51.Sincanlı Ovası 7.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. Birilanti konisi Alüvyon.

K. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. 11. Çöl Ovası 10. 9. 7. 1. Dombay Ovası 11. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. 38060 ha brüt 128 . Yarıkkaya-B. 5. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi. 3. 10. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop.. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. 994 Kuyu. B.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 32200 ha net. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. 2. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. 6. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. 4. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır.9. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır. 8.

de değinilmiştir.3.1. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir.Kuruçay.4. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler.8. Kızılca Eber-Akşehir.1. de değinilmiştir.4.3. Yavaşlar.Özburun Çıldırım Serban.D. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B. de değinilmiştir. Selevir. Akarsular: Bu konuya B.4.1. Karakuyu.4. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.1. D. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D.2. 129 . Göller. Gecek. Seyitler.

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

03.03. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D. D.03. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir.1.3.1.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.2.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir.5. Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII.2. Dinar karakuyu kaynağı 13.2001 S.D.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.NTU Pt . Teslim Tarihi Laboratuvar No. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D. DS XVIII.5 131 . D.JTU.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.3.2001 13.3.

6 52.2 0 0 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .7 200 0.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.044 32.8 1.2 0.041 5.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.3 16.48 7.2 DS XVIII.6 4.3 0.6 1. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.9 9.

9 0.3 6.5 0.5 181.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.06.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.6 50.092 13. Teslim Tarihi Laboratuar No.002 1.8 1.1 133 .06. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.08 0.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.06.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.2001 S.JTU.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.2 2.9 1.2001 07.6 5.

2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.2001 06.324 0.08.08.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.7 354 227 1 134 .JTU.2001 S.08. Teslim Tarihi Laboratuvar No.7 5.7 0.09 DS XVIII.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06.

Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.998 0.002 2. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.3 5.8 54.5 0 7.6 0.33 0.1 1.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.5 7.4 15.12 DS XVIII.305 7.7 13.8 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .3 4.1 191.7 0.

12.2001 03.12.3 3.12.008 4. Teslim Tarihi Laboratuvar No.77 3 178 0. Dinar karakuyu kaynağı 03.5 5.4 0.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.JTU.9 6.3 0 0 1.53 1.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.2001 S.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.8 136 .2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.

Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.6 1.133 D.5. D. D. Su ve Kıyı Yönetimi.5.4.3.5.1 13.2. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.4.3.3.5.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49. Denizlerde Kirlilik: D. Göller. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır.5 5.3.5.625 0. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .4.1.

5. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.1.7.5.5.5. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.D. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.4.5.5. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.3.5.2.5.8.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.6.5.6.9.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 .5.5.

026 248.105 9.173 54 6.500 66.027 282 90.568 10.926 29.643 741 54.217 9.624 Dazkırı 5.627 29.482 4.934 Şuhut 12.800 Sandıklı 13.sınıf arazi arazi 19.908 221.sınıf 2.501 0 30.909 1.176 Zon Top.208 164.853 top.252 93. tarım 5.444 9.709 0 26.151 63.801 40.440 139 .160 10.831 56.515 40.855 0 9.634 11. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .121 21.575 18.sınıf arazi 57.039 196.052 212.517 37.210 16.257 20.329 11.579 34.321 S.255 0 2.300 Emirdağ 30.400 20.390 27.923 19.921 5.sınıf arazi 20.261 hsaniye 1.443 51.164 22.548 72.729 4.603 13.155 285.920 0 14. 60.431 676.969 38.012 7.805 7.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1.769 35.862 scehisar 692 2.081 127.201 110.841 0 22.221 11.811 43.851 6.060 6.753 Sincanlı 6.737 10.699 4.797 64.sınıf arazi 22.086 3.444 31.719 17.169 22.1.306 96.950 4.402 93.505 1.542 7.555 9.528 60.103 35.155 55.482 11.520 5.004 29.317 47. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.E.606 3.646 Bolvadin 9.339 0 1.457 3.524 128.154 2.455 29.358 11.082 34.890 7.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.038 0 8.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.546 11.382 118.256 196 14.601 85.283 56.045 2.509 1.470 34.sınıf arazisi arazi 83.932 5.sınıf arazi 20.600 375 50.600 Zon Top.107 283 11.180 42.112 1. 19.524 11.242 0 14.854 Dinar 12.828 3.084 21.501 8.

236 8 59.356 45 5.078 570 6.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir. E.2.657 45 1.351 21.1.125 18.124 138. 8.811 149.565 14 44. Zon % 33.2.878 33.566 4.2.210 0 37.334 9 187.823 19. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.2.566.128 38.4. 121.629 39. E. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.931 4.513 178.018 11. 140 . Toprak Kirliliği: E.863 100 Çay 2.384 126.750 12 185.087 6.791 13. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır.276 79. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.586 5.254 570 14.924 Zon Top. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.036 57.106 11 48.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.322 10.2.003 20. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C.278 18.2.2.374 Genel Top.176 0 8.467 70.377 18.118 587.1. E.532 1. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.1.306 1 416.501 8.400 Sultandağ 5.060 562.743 150.1 de değinilmiştir.Zon Top.158 24.1.032 175.

Arazi Varlığı E.sınıf 9% VIII.192 2.825 0 77 318 3. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I.1.310 7. 118.sınıf VII.282 8. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.878 170.3. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.Sınıf III.217 121.E.Sınıf VIII.1.sınıf 23% 141 .sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.Sınıf IV.sınıf 26% I.073 38. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.Sınıf VII.Sınıf II. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.303 ha.477 133.158 88 86.522 144.sınıf II.008 134.142 338.423.sınıf VI.704 2.600 178. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.535 190. Arazi E.142 1.904 122.131 372 2.sınıf V.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.623 2. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.Sınıf VI.sınıf 13% I.943 0 1. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.sınıf III.541 2.sınıf VIII. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.500 0 639.896 7.sınıf 9% 0% 10% VII.sınıf VI.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.3.sınıf IV.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III.673 321.sınıf V.Sınıf V.sınıf II. VI.892 321.350 5.411 0 14.632 1.1.140 3.799 0 209.502 379.3.062 177.161 140.920 0 235.

050 235.877 615 209.000 639.754 11.900 16.021 ha.699 14.800 79.400 40.1.000 ha arazinin yaklaşık 967.700 103.743 11.000 Tarım Al.146 15.2. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.423.587 63.tarım arazilerinin oranı yüksektir.694 3.988 59.200 33.700 130.535 338.373 842 10.664 21.972 13. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük.734 7.680 18.825 ha.000 19.131 ha.066 12.100 15.050 10.600 90.497 13.624 7.325 17.000 35.328 6.900 118.lık kısmı taşlı.400 12.904 ha.800 20.131 Orman 10.151 29.109 15. 64. 236.’ı çayır-mera arazisi.985 3.3.500 16.400 13.998 1.E.500 57.788 22. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır. 142 .800 128.003 11.’ı tarım arazisi.’ı orman arazisi ve 338.lık kısmı kayalıktır.620 7.140 Çayır Mera 15.050 42.235.800 8.347 2.100 17.165 31. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.600 85.752 9.315 25.100 56.3. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.607 9.900 37. 219.926 16.209 ha.140 ha.500 34.673 36.2.523 64.045 6.900 48.158 2.bunun 639.623 14.600 216.594 19.423.lık kısmı taşsız.300 1. Bu dağılım haricinde toplam 91.336 ha.129 0 27.800 8.208 29.970 4.900 70.100 29.lık alanda çoraklık görülmektedir.209.200 36. 98. Yüz Ölç.500 15.630 42.000 ha.825 Tarım Dışı 8.557 19.455 ha.600 110.200 1.423.900 11.050 3. Olup.206 22.385 16.900 3.600 54. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir. Arazi Problemleri l genelindeki 1.390 9.904 E.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

138 0 10.130 0 0 0 32. Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.813 1.857 7 49.490 4 3.310 0 0 0 7.926 1.748 5.143 0 0 0 0 471 339 365 2.299 1.318 3 2.165 6 12. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.400 195.2.173 0 0 0 704 290 81 5.570 611 209 0 2.898 0 23.889 36.F.458 0 150 .309 925 0 0 0 733 376 147 4.704 53.191 622 0 1.511 2.062 12.Flora: F.2.895 17.670 2.412 11.547 5 54 1.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.248 0 1.390 0 0 0 0 0 625 4.719 0 0 0 0 196 196 2.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.189 38.760 21 .154 3.1.

2. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.018 3.030 59.284 80 3.674 27.681 1.210 3.663 1. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.671 135 3. Brassicaceae (95).subsp.442 570 0 570 4. 11’ i EN (Endangered-tehlikede).909 92. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss.210 0 0 1. Caryophyllaceae (85). Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla.394 338.keckianum (Pax) Yalt.1.688 3. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. et Mey.503 1.512 2. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.996 14. Fabaceae (140).287 8. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir. Lamiaceae (111). Poaceae (120). BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.043 0 0 0 709 5.709 4.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top.910 4. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.309 1. Asteraceae (190). Asteraceae (Papatyagiller) 33. Fauna: F.369 12.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch.710 15.921 13. F.069 5.573 1. Zon % Çay Sultandağ Zon Top.625 2.945 72. Zon % Genel Top.3.3.2.083 16.319 0 F.970 472 2.509 13. Fabaceae (Baklagiller) 40.937 1. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .

LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn. et Freyn ex Hausskn. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem.)Boiss. LR(Ic) F.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C. et Heldr.glandulosa Hub. et Mey. LR(Ic) Carduus nutans L.LR(Ic) C.)Rech.olympica C.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.wiedemanniana Fisch. var.LR(Ic) B. subsp.LR(Ic) Onosma armenum DC.et Bal.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq. LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm.et Heldr. DC.) Chamb.pseudocreticum Davis et Par.)Tausch subsp. fil.) Bornm. et Bal. LR(Ic) C.H.lydia(Bornm.et Bal.KochLR(Ic) C. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss.) Greuter subsp.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm.polyclada DC.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.calycinum Boiss. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.platycarpa Boiss. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.VU C. et Heldr.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss.macrosciadia Boiss. LR(Ic) F.) Reichb.LR(Ic) A.et Bal.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 .VU C.phrygia Bornm.LR(Ic) C.-Mor. subsp.wallii Hub.LR(Ic) A.calolepis Boiss.et Bal. sipyleum O.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss. var.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.discoidea Boiss.) Bornm.haradjianii(Grintz.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss.boissieri(Kusn. subsp.falcato-incurvus P.VU C.aciphylla Boiss.subsp.LR(nt) Boreava aptera Boiss. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss.et F. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss.sintenisii Freyn LR(nt) C.) Heywood subsp.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A.W.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp.LR(cd) A.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.H.aciphyllaLR(Ic) A.reuterana Boiss.fil.LR(Ic) H. LR(cd) Echium orientale L.teretifolia Willd.et Bal. subsp.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.leucopsis DC. compactum Boiss. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.LR(cd) P.ex Bornm.et Heldr.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.-Mor. subsp. VU Draba bruniifolia Stev.et ReeseLR(cd) A. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.mathiolifolia Boiss.pateri Nyar.aurantiacum Boiss.)E. LR(Ic) A.Schultz subsp. huetii Boiss.

subsp.)Bornm. Schwarz VU Velezia hispida Boiss. oxytropifolius Boiss.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp. leucophaeus Sibth. lydus Boiss.)Damboldt LR(nt) A.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L. var.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub.et Heldr. gaeobotrys Boiss.atropurpureus (Boiss.)Janchen subsp. mitchelianus Boiss. et Heldr.LR(nt) A.baibutensis BungeLR(Ic) A.pinetorum Boiss.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub.campylosema Boiss.LR(Ic) A. et Bal.melanophrurius Boiss. var.VU D.) Chamb. LR(Ic) C.macrostegia (Bornm.orientalis (Lam.)Mc NeillVU M.LR(nt) E.melanocephalus Boiss.mesogitanus Boiss. LR(Ic) A.) Woron.subsp.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss.LR(Ic) A.-Mor. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S.balansae Boiss.linifolium(Boiss.LR(Ic) A. LR(nt) A. subsp. akscheherensis Freyn et Bornm. subsp.leucophaeusLR(Ic) D.echinus(Boiss.et Spach)Boiss.LR(Ic) D.-Mazz. paecilanthus Boiss. et Spach)Hub. pallidum Boiss.LR(Ic) A.)DamboldtLR(Ic) A.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss. EN Thlaspi violascens Boiss.erinaceus Boiss.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss.)Miller subsp.anacampserosLR(Ic) E. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A. anatolica (Boiss.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.LR(Ic) A.LR(Ic) D.) Woron var. et Heldr. lycius Boiss.LR(Ic) A. LR(nt) 153 .iconia PhitosEN C.phrygia(Bornm. lydius Boiss. lyrata Lam. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss. sipylea O. ledebouriana Fenzl var.)Hand. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp. et Sm.limonifolium (L.anatolicaLR(Ic) M. LR(Ic) A.et Bal. LR(nt) A.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm. var.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss.LR(nt) A. flavescens Boiss.LR(Ic) M. LR(nt) A.lyrataLR(Ic) C. EN A.var. VU A.pestalozzae (Boiss. podperae Sirj. kotschyanum Gay LR(Ic) E. leucocephaloides (Bornm.LR(Ic) A.alpinus Boiss. var.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss.)O. falcata L.densifolius Lam.et Heldr.pisidicus Boiss.lydia (Boiss. condensatus Ledeb.mesogitana (Boiss.LR(nt) A.subsp.)Bornm.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm.) Chamb.

LR(Ic) Onobrychis armena Boiss.subsp.filLR(Ic) Thymus longicaulis C. aviculariifolium Jaub. LR(Ic) S.cedronella Boiss.)R. et Spach subsp.depilatum LR(Ic) H.LR(nt) A. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss. vulnerariae DC. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S.A. nissolii L.VU S. LR(Ic) S. tmolea Boiss. et Heldr. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. pisidica Boiss. heterophyllum Vent. cristata (Hampe)Gris.Aytaç.et Heldr.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz. LR(Ic) P. M.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.H.Ekici et A. squalidus Boiss.) Jalas var. et Spach subsp.chaubardii (Boiss.iberica var.reeseana(Guyot)Hub. aviculariifolium var.DönmezVU S.LR(nt) A.Davis) P. subsp.DavisLR(cd) Stachys cretica L.LR(Ic) G.H. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss. burdurensis P. LR(cd) S.et Noe LR(nt) A.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris.H. et Huet LR(Ic) O. LR(cd) A.)P.leptoclada O. aviculariifoliumLR(Ic) H.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 .macrodon (Bornm.anotolica Rech.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss. var. subsp.tmoleus Boiss.smyrnaea Rech. stereocalyx Bornm.LR(nt) Ballota nigra L. dichroantha Stapf.LR(nt) Origanum sipyleum L. et Heldr. fil. subsp.et Bal. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss.carminea(P.pisidica Boiss.)Chamb.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. subsp.glandulosidens(Hub.LR(Ic) T.et Spach subsp. LR(nt) A.)Zoh. strictispinis Boiss. subsp..H.LR(Ic) S. iberica Bieb. chionaea Boiss.-Mor. condensata Boiss.depilatum (Freyn et Bornm.DavisVU M. LR(Ic) A. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp. et Heldr. LR(nt) A.H.LR(nt) Genista aucheri Boiss. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P. pannonicum Jacq. fil. trojanus Stev. subsp. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss.anatolica P. cretica L.phrygia P. ex Reichb. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd. LR(Ic) P. fil.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan.bounacanthus(Boiss.H. subsp.Schwarz et P. Gibbs LR(cd) G. dichotoma Huter LR(Ic) S.)Rabson var. subsp.-Mor.elongatum (Willd.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss.tauricolum Rech. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.linearis Boiss.Davis LR(Ic) M. LR(Ic) S. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp. prusianus Boiss. aviculariifolium Jaub. Presl subsp. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L.

pycnostachyum Boiss.)Schönb. et Heldr.) Mill.pestalozzae Boiss.stenocarpum Boiss.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.brevifoliumLR(Ic) G.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P.EN V.)Wag. afyonense Hub.major Boiss. et Schönb.confertiflora (Boiss.LR(cd) G.)Hayek var.et Rech. phrygium Bornm.sipyleus var.subsp.LR(Ic) V..et Bal.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss.VU V.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.campanelliferum Ehrend. sipyleus Boiss. krauseanum Murb.phrygia (Bornm.brachystachyum Boiss.latibracteata(Boiss. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B. subsp. subsp.-Mor. subsp.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss. luridiflorum Hub.-Tem. insulare Boiss. var. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub.LR(cd) V.var.)Boiss.lycaonicus(Celak.)O.)Ehrend. LR(Ic) 155 .-Mor.monticola Ehrend. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.)Hub. stricta Boiss.-Tem.T.LR(Ic) V. LR(cd) V. reuterianus Boiss.et Kit subsp. var.subsp. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss. subsp. nudatum Murb.-Mor.Mor.anatolicum(Boiss.sipyleusLR(Ic) T. LR(Ic) L. LR(nt) A. LR(Ic) A.nitida Sm. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss. et Heldr. var.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem.nudatum LR(nt) V. EN V.lilacifloraLR(nt) A.subsp.heldreichii Boiss.LR(cd) V.H. cheiranthifolium Boiss. LR(nt) V. zygioides Griseb.virchowii Aschers et Sint ex Boiss.VU V. LR(cd) V.spicatumLR(Ic) P. var.Kuntze LR(Ic) V. spicatum Boiss.et Heldr.dumosum Boiss.stricta Boiss. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd. heterobarbatum Hub.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P.splendidum Boiss.chrysorrhacos Boiss.VU V.fil. et Trautv.subsp. var.et Heldr. lilaciflora Boiss.et Huet var.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss.Pawl. LR(Ic) V.hirsutum L.)Ehrend.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L. LR(Ic) L.anatolicum LR(Ic) L.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf. hirsutum L. subsp.-Mor.-Mor.symes Murb.LR(Ic) A. uschakense ( Murb. lachnopus Hub. et Mey. LR(Ic) Galium brevifolium Sm. brachysepalum (Fisch.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. subsp. LR(Ic) R.et Bal. EN V.LR(cd) V.genistifolia (L.hirtella (Boiss.

Yves)Markgr. Populus tremula L. Sultandağları.(Kermes meşesi).bourgaei Baker LR(Ic) M.fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch. subsp. LR(Ic) F. et Sch. Quercus vulcanica (Boiss. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss.(Laden). VU Pseudophleum gibbum (Boiss..subsp. Quercus coccifera L. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır.)Bornm. çalı. Sultandağları. paphlagonica F.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur. avellana (Çalı fındığı). Pinus brutia Ten.boissieri (Reuter) O.cerris. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir. Doğan VU var. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss.et Bal.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C.-Dannenb. Juniperus foetidissima Willd. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır. Juniperus excelsa Bieb. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.var.pinifolia (Hackel ex Boiss.var.) Melderis subsp.)M.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir.crassifolia Boiss. Cistus laurifolius L. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss.pallasiana (Lamb. Juniperus excelsa Bieb.et Heldr. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.var.phrygia (St. Corylus avellana L. Quercus cerris L. ve Juniperus foetidissima Willd.pallasiana (Lamb. latifolium Kirk LR(Ic) M. Bu türlerden Pinus nigra Arn. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır.Baytop et Mathew VU C. çalı örtüsünü temsil eden 6.-Yves)Markgr.BrickellLR(nt) C.D.pallasiana (Lamb.Schwarz (Mazı meşesi). 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç.subsp. fil.subsp. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır.LR(cd) subsp. Pinus brutia Ten.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp. Quercus infectoria Oliv.divaricatus (Boiss. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss. sibthorpianum Sch.cerris Akdağ..lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss.) Holmboe. özellikle Pinus nigra Arn.ex BakerLR(Ic) I.et Bal. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.var..et Heldr. (Binbirdelikotu)’ dur.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. Bayat-Köroğlubeli.)BakerLR(Ic) M.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent. ex) Kotschy.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ. Ahırdağı (Sincanlı). ve Quercus 156 . a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür.et Huet subsp. et Sint.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss.-Dannenb.dissectus T. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir.) Holmboe başlıca Akdağ.LR(Ic) A. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler. multifida L. Meşe türlerinden Quercus coccifera L.

c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.. subsp.et Bal. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır. subsp.. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de. Potamogeton pectinatus L.2. Ceratophyllum demersum L.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır.var.subsp.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup. 2. Hayvan Yaşama Hakları: F. Alisma gramineum Lej. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon. Astragalus flavescens Boiss.3. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz.) Trin. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur.3.3. Artemisia campestris L.3.(Su çobandeğneği).1. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı). Potamogeton lucens L. Typha angustifolia L. Juniperus communis L.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd..angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm. F.. F.3.3.var. Alhagi pseudalhagi (Bieb.ex Steudel (Kamış). 3.1.zmir yolunun 7. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir.Söz konusu hayvanların korunması. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da.) Desv. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir.) Wag. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır.1.boissieri (Reuter) O.3. Phragmites australis (Cav.Schwarz Akdağ’ da. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır. 157 . hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda. subsp.2. Hypericum heterophyllum Vent.3.3. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. Bunlardan Myriophyllum spicatum L.infectoria Oliv. Polygonum amphibium L.3. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup. Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu).alpina (Sm.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois. F. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır. çalışmalar devam etmektedir.3. Türler ve Populasyonları: F. (Yumak otu) Akdağ’ da. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L. Eleocharis palustris (L.3.) Celak. Bolboschoenus maritimus (L. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss.) Bornm. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır.(Hasır otu).var. subsp. Bayat-Köroğlubeli. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.3.) Palla var. Evcil Hayvanlar: F.maritimus. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler. Astragalus angustifolius Lam. Populus tremula L. Peganum harmala L.1. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.

F. 4. Valilikler.3.3. Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 .Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir.

Lycaenidae (8).[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir.[1851]).1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.1893). Callophrys rubi ssp. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. 159 . Polygonia egea (Cramer. Türkiye’nin başka bölgelerinde.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatolica Wagner).1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1869).1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.[1813]).str. herculeana Pfeiffer. Pontia chloridice chloridice (Hübner.) asabinus asabinus (Gerhard.1936). Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. sultana Forster) sayılabilir. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.str. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.str. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. anatolicus Lattin. Argynnidae (2). Tomares nesimachus (Oberthür. Hipparchia statilinus (Hufnagel. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Brenthis daphne anatolica Belter. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır.[1850]).1766).1771).Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir.03. 1758).1758).[1894]). Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Polyommatus (s.1851).1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1).[1775]). Lasiommata maera orientalis (Heyne. Polyommatus (Aricia (s. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.)) artaxerxes macedonica (Verity. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. anatolicus Pagenstecher).1929.[1852]) ve Spialia (s.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.4. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp.F. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp.[1851]. hadjina Rühl). Bunlardan 8’i tür. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir.2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. Polyommatus (s.1775).1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Hesperiidae (3). Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır.1. Mellicta athalia athalia (Rottemburg.4. Lasiommata megera (Linnaeus. 2000). Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir.1758). Thersamonia (s. Satyridae (1).[1851]). Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer.

1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. “Tabiat Parkları”. F.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.6. Hesperia persica var.1960) olarak kabul edilmektedir.4. anatoliensis Forster.4. postranae Pfeiffer. centralanatolica Pfeiffer..4. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.1936 bugün Plebejus (s.2. proteides (Wagner.7.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. persicus (Reverdin.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.3. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Lycaena argus ssp.1. Hesperia proto ssp. sultana Forster.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.4.4.1.1.3.1960 bugün Polyommatus (s.) argus aegidion (Meisner.5.. F. orientalis Reverdin. anatoliensis (Forster.4.4. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49.1934 olarak kabul edilmektedir.1956) olarak kabul edilmektedir.4. proteides Wagner.1. (Admetusia)) admetus ssp. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 .Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”.1929 bugün Muschampia proteides ssp. Agrodiaetus damone ssp.1956 bugün Polyommatus (s.str.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. ve 20.1.4.19.1.1929) olarak kabul edilmektedir. Plebejus sephyrus modica Verity. Agrodiaetus admetus ssp.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.str. wagneri (Forster.1.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. wagneri Forster. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.1927 Pyrgus armoricanus ssp. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F.9. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F.1..1.str. ve 5.2. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.1. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.8.4. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F.

Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.1. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F.4. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.4. Koruma Bölgeleri.1.F.1. AD . 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 .2.13.2.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır.4.1.11. Ve II.10.4. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.4. F.2.1.2. F. 30.4.01.12.4. AYNALI) (Cyprinus carpio) F.

Göller.4. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 . Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.3. Devamlı veya Geçici. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay.2. Sınıf ile.4.3. ve Doğal Alanlar F.4. ve 2. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. F. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F. Tarihi. III ve IV Olan Alanlar. Biogenetik Rezerv Alanları. Jeotermal Alanlar vb.2.2. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.4.3.2. Acı veya Tuzlu.3.4.2.2. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I.4.) F.1.4. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel. Sulanan.2.F.4. Ve II. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır. Suların Durgun veya Akıntılı.2. Tatlı. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular.3.4. Akarsular.1. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F. Cenova Deklarasyonu’nun 17. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F.4.4. II.3. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I.3.2.4.3.2.

Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. Biyotoplar. Su Yüzeyi (km2) 3.F. morfolojik özellikler) 8. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları.2.3. Toprak Yapısı 163 . Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. klim Özellikleri 8. Toplam Alan (km2) 3.4. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8.1. Yerleşimler ve Nüfusları 7. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F. Biyogenetik Rezerv Alanları.2. Kara Yüzeyi (km2) 3. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F. bilgiler dahil) 3. Kıyı Uzunluğu (m) 4.4. Alanı 3.4.1. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip.3. Alanın Resmi Adı 2. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8. Yasal Konumu 6. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5.4.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8. Biyosfer Rezervi.6. Mesire Yerleri. Jeomorfoloji (Topografya vb.3.5.3.5. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8.

38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.0 % 64. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları.7 Ha.5 40769. 6465. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak.5 90.5 20328. rekreasyon.0 %0.5 %68.2 Ha.0 12747.3 Ha.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .0 14046. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak.5 %31. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. 5.0 % 0. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil.0 146.6.4 SU MZ. Flora ve Fauna (Karasal.1. 135.4 Ha.5 28021. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak. turizm.Kuruluş amacı: 2.0 2.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha.5 822. yöreyi milli. 2.5.0 290. endemik ve tehdit altındaki) 9. 560. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında. 13975.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır.5 % 3.7 Ha. 146. vb. 20440. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.) 10.5 6282.0 26111. ulaşım ve altyapı.0 Ha. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park.0 - Ha.şehitlikleri düzenlemek. 01.0 % 0.) d)ALANIN TANITIMI: 1. vb. özellikleri. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere. denizsel ve iç sular kapsamında.0 1382. 13130.May 88. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha.8.0 155.0 12981.

(Müdürlüğümüzün Afyon bölümü. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.08. 165 .Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.769 ha.geriye kalan 28021.01.) f) ARAZ MÜLK YET : 40.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları.04.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü.maddesine istinaden kurulmuş olup. e) YASAL KONUM : 31.5 ha.’lık kısmı orman alanı olup.5 ha.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir.’lık milli park sahasının 12747.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır.Killi ve mikalı şistlere. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.Şistler.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.fillatlar. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.Sincanlı ovası güneybatısında.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 . Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.

Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli.Kızıl siyah renkli.Tabakalanma iyi görülmemektedir.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır.çatlaklı. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve ..Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.bitüm kokmaktadırlar. 190 türden 73’ü Akdeniz.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını. insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir.tarih yapmak kadar mühimdir.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur.Fagus orientalis.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet. 168 . m)MEVCUT SORUNLAR: 1.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir. Bölgede andezitler.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.andezit ve tüf kökenlidir.erkeği.61’i Avrupa-Sibirya.ye erişir. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.Genel olarak elemanları kireçtaşı.Kalınlıkları 10-20m.Sincan!ı ve yöresinde siltler. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını.kahramanlığını.erime boşluktu yatay tabakalıdır.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.B. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya.killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Afyon çevresinde B.Bölgede bulunan ve Afyon’dan . ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.kadardır. arasında değişmektedir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.kuvarsit.”prensibi ilke olarak alınmalıdır. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler.Savaşta.Sincanlı ovalarında görülmektedir. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur. mesafede.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.

5. 3.5. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. F. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.4. yaban hayatı izleme noktaları. bisiklet parkurları. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. Tabiat Parkları: Milli Parklar. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. F. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. (yılkı atları. su kaynakları. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler.5. yüksekliktedir. 2.5. Tabiat Parkları. çayırlar. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. domuz. F. atlı gezi yolları. Anadolu’nun çıplak dağları. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.600 m. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. kurt v. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 . Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km.4.600 m. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. gölcükler. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F.2. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. tilki. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. geyik. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. Doğa sevenlere. Tahmini 20 km.5.3. F.s. Akdağ’ın zirvesi ise 2. ortalama 1.5. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. a.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır.500 m.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Dinar-Karakuyu göleti. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak.

Alanın Kullanım Amaçları l. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir.3. Ulaşım ve Alt Yapı i.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30. : Stabilize yol mevcut olup.7.0 Ha. Tehdit altında olan tür yoktur. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. Flora ve Fauna k. nsan nüfusu h.7 m/sec i. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f. F. alt yapısı vardır.5.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır. F.5.9.8.3mm Donlu Günler Sayısı :65. J. F. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.6. g. F.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur.Mevcut Sorunlar : Kızılçam. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e.5.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8.5.b. 170 .1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12. Coğrafi Konumu c. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15. Alanı d. Büyük Menderes Nehri i.

16. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.1.11.NO YERLES M ADI Çay ES.5.5.yy.5. 19. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.5.16. F. F.15.14.13.Sit Alanları: F. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .5.16. F. F.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL.yy.F.10.5.2. Tarihi Sit: S.5.12. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. F. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19. F.

16.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. SincanlıTınaztepe Kas.5.Sip. Sit Alanı 7 Savun. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Sit Alanı 8 F.Sip.3. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.Mucadele 6 Savun.Mucadele 5 Siper Mil. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 .4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Yerleşim Y. Höyük 174 . Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. Nekropol Yerleşim Y. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man.Ortaokul Yeri. Yerleşim Y.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y. Yerleşim Y. BolvadinOrtakarabağ K. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Yerleşim Y. Höyük Yer. Yerleşim Y.Karabag Bolvadin-B. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1.Alan Höyük Yerleşim Y. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y.

M. EmirdağAşağıpiribey K. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas.Kut.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M. 175 .AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez.Steli D.Ala Y.Bin M.O. EmirdağAşağıpiribey K.I.Steli Mez.Kut.i.O.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y.AIani D.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K. EmirdagHamzahacılı K. M.Y.yer.BinBa. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.Bin Ba.O.I.Tap. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.

Tao.O. K. hsaniye-Kayıhan Kas.Kilise Ki.Bin M.Y Yer.Yeri Yer.I.Mez.Yeri Höyük Kaya Yer.I.O.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas. hsaniye-Döğer Kas.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.I.Bölgesi Yer.Yerleşimi Yer.K a Yerlesim Y.Bin M.O.Bar.O.I.Bar.I. Yerleşim Y.Yeri Yer.M.Bin M.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y. hsaniye-Üçler Kayası K.Yerleşim K. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas.Bin M. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K.Bin 176 . hsaniye-Döğer Kas. hsaniye-Kayıhan Kas. Yer.O.

Yeri Yer.Alanı Bar.Alanı YerAlanı Yer.Yeri Yer.Alanı Yer.Alanı YerAlanı Yer. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 .Menevseli.Alanı Yer. Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer.Alanı Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer. Yer.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby. scehisar-Seydiler Kas.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas.

Yeri Höyük Sancayır In. Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas.Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 . Sandıklı-Kusura Kas.104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.Tim. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer.

Hellen ve Roma döneminin. Hellenistik dönemde tam. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır.O. Pers döneminde kent. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. Amorium'a dayanır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur.Nekropal Al. BRUZUS: Bruzus. Hicropolis. 179 . Burada. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde julia adını almış. Frig. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Bolvadin-Özburun Kasa. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Bizans döneminde önemi artmış. Ar. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. bir kenttir. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Hellen. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Eucarpeia. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. yarı özerk konumuyla. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. Roma mparatoru Elagabalus (M. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.

Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. kalbin çalışma kapasitesine. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. bikarbonat.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir. bikarbonat. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. Ve saraya dönmüşler. Ağrıları yavaşlamış. Suna’da “ Beni hekim değil. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam. karbonat. Tarihçesi: Efsaneye göre. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. O suyun yanında bir hafta kalmış. nitrat.9’dur. safra kesesi.5. yollara düşmüş. sodyum. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır.4. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. karaciğer. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. Susuzluktan kavrulan kızcağız. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş.2 ile 0. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. uzaklıktadır. Hellen döneminde özerk. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. florür. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. klorür. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. nitrit. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. bromür. yaraları tamamen geçmiş. bir sancı kesilme.29 eman arasında değişmekte olup. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. artroz. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. ritmine. sülfat. Kazı çalışması yapılmamıştır. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma. kürler şeklinde yapılır. hidrofosfat. Bir hafta sonra çıbanları. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. leriden onu gözleyen gözcüler. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. nevralji. iyodür. nevrit. atım hacmine etkileri. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. çme tedavisi ise. bir huzur oluşmuş. güneyinde yer alır. F. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler.16. Solunum yolu ile ise. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında. Biraz su içebilmek için su aramış. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Kral’ın kızı Suna. pH değerleri ise 6. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. hem karayolu(Afyon. 4 adet havuzlu dublex villa. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış.

hidrofosfat. hidroarsenat. potasyum. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. 3.6 olarak belirlenmiştir. 2 açık büyük yüzme havuzu. bakır.3 eman. amonyum. krom. sodyum. titan. alüminyum. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. kalsiyum. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. sülfat. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. klorür. çinko. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. bromür. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. polinevrit tedavilerinde. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. mangan. Bu toprak. bikarbonat sodyum. siyatik. karbonat. iyodür. metrit. baryum. pH değeri 6.zmir demiryolu üzerindedir. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. çinko. artroz artrit(iltihaplı romatizma). bakır. hemiploji. nevralji. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. titan. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. 3 adet çelikli havuzu. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. 2 adet kükürt banyosu. hidrofosfat. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. amonyum. magnezyum. stronsiyum. demir. polinevrit. çerisinde amonyum. sülfat. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. florür. metabolik ve metasilikat asitleri. nevrit. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. magnezyum. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. Temperatürü 42 C. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. nitrit. kurşun. kalsiyum ve ayrıca bromür. karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. nitrit. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . overit. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. sülfat. il merkezine 18 km. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. mangan gibi katyonlar ile klorür.strosiyum. potasyum. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. kalsiyum. alüminyum.2 ile 10. iyodür. bikarbonat.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. kurşun. radyoaktivitesi Rn. demir. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. kimyasal olarak. magnezyum. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. iyodür. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. nitrat. nitrat. baryum. nevralji. metabolik asidi. kalınlığında dolduran kil. bikarbonat. nitrat. 9 tanesi kiraya verilmektedir. mangan. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. nevrit. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. karbondioksit. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. sodyum. spondilik(omur ve omurga iltihabı). pH değeri de 7. alüminyum. lityum. Çamur banyosu küvetini 30 cm. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. bikarbonat. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. kırık-çıkık tedavilerinde.6 veya 7’dir. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. klorür. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. lityum. uzaklıktadır. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. krom. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. florür.

ürtiker vakaları.G. larenjit. uyuz vakaları bazılarıdır. çocuk ekzemaları. bikarbonatlı. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. beslenme bozukluklarında. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. perimentrit. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. kronik bronşit. akneler. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. pelandların bazı çeşitleri. Seboreler. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür. Ayrıca içerisinde hydroterapy. Afyon’a 30 km.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır.5. Tarihi ve Doğal Alanlar F. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir.1 eman arasında değişmekte olup.1. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. sülfat iyonu. spondilartrit. Temperatürü 43C ile 54 C arasında. cilt hastalıklarında. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde.5. TÜRÜ Camii ESR.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür.M. romatit artrit. enfizem ve faranjit). radyoaktiviteleri 9. Mafsal romatizması. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. pH değeri 6.1. radyoaktivitesi 6.17.ekzema seboreikler. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. magnezyum. kırık.17. eklem rahatsızlıklarında. F. çok tekrarlayan herpos vakaları. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. xomatoit artrite.8 veya 7’dir. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. sodyum iyonu. demir gibi katyonlar ile klorür. 2002 yılı başında 33 adet villa. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır. 20 yataklı apart otel. aneksit.5 eman ve pH değeri de 7. ankilopoetita. Temperatürü 46C ile 52 C arasında. parametrit. kadın hastalıkları.5. bilhassa kuru ekzemalar. metabolizma bozukluklarında. 182 . selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. farenjit. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. kronik amigdalit. sinir ve felç hastalıklarında. artroz çeşitlerinde. psoriazisler. fibrozitis. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. yatak sayısı 150 adettir. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. Nezle. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel. kalsiyum.2’dir. ekzemalar. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık.9 ile 12. uzaklıktadır. empetigo. 25 oda. Banyolu oda sayısı 90.17.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. periferik damar hastalıklarında. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum.1. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır.

Selçuklu S.M.M. 1797 M 1495 XIX. Osmanlı XIX.M.yy M. 12721273 XV-XX.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX.G.G.G.M.M. Osmanlı E.G. yy Ortası M. V.G.M. V. 1863 XVI. V.M. V.M.Çey. 1590 M. Osmanlı E.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı G.M.G.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H. V. V.G.M. 1320 M.G.G.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M.G.M. V.G. XV. V. V.G.M. 1397 1218 XV.G.G.G.M. V.G. Osmanlı Sahipata Oğ.yy Başları XX.G. V.yy 1.M.M. V.18K M. V. V.M.yy M.G.M. V. 1575 Ger.G. 1957 M.G.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. M.G.M. E. V.190 1 1915/2 0 E. Osmanlı G. V.M. D. V.M.M.M. V.M.yy Osmanlı Selçuklu 183 . Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V.G.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G. V.

G.M. 1711 G. V.M. 1397 M.M. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. Osmanlı Selçuklu E.G.M.M. 1264 M. V. Osmanlı Ermeni Dön.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M. yy M. 1386 And.154 9 M.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.180 6 M. V.G. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1.G. 12311233 XI 1 1.M.M. V. V.G. V.G.G. Selçuklu E.M. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V.G. Osmanlı 184 . 1806 XIX. yy XI 1 1. V. 1264 M. 1910 M.M. V. Asiye Sul.G. Osmanlı Osmanlı E. 1813 M.M. Osmanlı G.M.G.yy G.145 3 Osmanlı Bar.G. V. G. V.G. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M.M. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M.G.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı G.

M.G. 1886 M.yy Osrnan ilk D.M. Osmanlı M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y. 1764 |XV . Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E.G.TURUNÇ V. XVI yy Sonu Ermeni Dön.48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M.D. 1553 E. yy Baş E.G. yy XVII. 1322 XfX. 1794 XIX.Osmanlı G~Osmanlı XIX.y yOnc XIX.yy Cumhuriyet XXBaşları S. 1906 XX. Osmanlı G.yy Sonu Çeşme M.y y 1926 H. (Gedikahmet 185 .M. V. V.G.yy Sonu XVI. Osmanlı E. Osmanlı ilk D.Osmanlı XVI 1 1.M. 1475 1472M.yy Başıı^ M. Osmanlı XV. 19061908 G. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M.

Y.E. Osmanlı S.C. Genel Müdürlüğü Y. Beylikler D. D. Osmanlı G.C. Osmanlı KlV. Osmanlı C.Y. V. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . E.606 Selçuklu ç.öncesi G. D. Genel Müdürlüğü Y.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K.Genel Müd. Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. E.G.M. Osmanlı XVI. Karayolları G. E. D.D. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_. S. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T. Osmanlı Osmanlı D.M.D.C.G.Genel Müd.M.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 .D. yy M.M Maliye Muhasebe Fak. Osmanlı S. D.M. T.yy Sonu Beylikler D. Dönemi C. Emniyet Müdürlüğ V. S. Sel. D. D.G. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. S. Osmanlı S.D.Ort. M V.Y.G. Osmanlı 12311233 1914 XVII.Müd/M. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis.191 4 Osmanlı G.y y. T. Osmanlı H.

Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.MerkezAfyon-Merkez.Ahşap Bek. Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon.Y. sas.D. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 .Bin.

M.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel. Osmanlı Y. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı Osmanlı S. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M. V. Osmanlı Osmanlı Y.G.G. D.M.M.G.G.M. 1324 XV. yy S.G. V.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon.G. V.Osmanlı S. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H. D.G. D. D.yy 1900 XVI.M. V.M. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez. V. Osmanlı S.G. D.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.D. V.M.M.G. 188 .

S. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. Çay Başkanlığı V.B.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş. Dönemi G.G.Ç. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX.M.E.G. D.B. Cami CamiÇeş.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C.G. Başkan lığ ı V.M. Bel. Biz.M. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 .yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay.M. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.G.M. Çay Başkanlığı V. Osmanlı BeyNkler XIX. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva. M.E. Çay Bel. D. D.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah. Belediyesi V. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M. Bel.B.G. Yy Osmanlı S.B. Osmanlı Osmanlı Y.M. M.

Kayıhan B.göz.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah.G. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V.M.Başkanlığı V. Osmanlı G.(Seyit XV.G.G. Alanyurt Başkanlığı Bel. Dazkırı.M. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel. Kızılören Tüz. hsaniyeKaracaahmet K. ismail Sülalesi E. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez.M.G.M. Osmanlı I.B. E Müz. Döğer Baş. Alanyurt Bel. Bel. Bşk.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Kas.G. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi.M. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. scehisar-Alanyurt Kas. D.Müd. D.M. D.G. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop.D.G. V. scehisar-Alanyurt S. V.Kişiliği V.dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas. Osmanlı Osmanlı Osmanlı .D. 190 . Dinar Belediyesi K. hsaniye-Kayıhan Kas. Türbe Hayranveli veCamii Döğ.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek.M. Köy Tüzel Kişiliği G.G.

Akören Bld.G. Kusura Başkanlığı V. Bel. V.G.M. V.G. Bel.G. V.M. Beylikler Osmanlı G.G.G. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. yy Osmanlı Osmanlı Sel.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas. yy XVI.M.M.G.M.M. Sandıklı-Sorkun Kas. V. Ahmet Belediyesi V. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. yy XVI.G. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks. V.M.M. Beylikler Sel.G. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. scehisar-Alanyurt Kas.M. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel.M. Beylikler Sel. yy XVI.M.M.G. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI.G. V. V.G. Köy Tüzel Kişiliği V. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 .G.M. V. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y. Beylikler Sel. Hazine Maliye V. Bşk. Bel. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö.

V.M.G.M. yy XX. Sultandağı SultandağıDereçine Ks.yy Başı Cumhuriyet XIX.M. V. Osmanlı Osmanlı XVI 1.G.G. V.M.G. Şuhut Baş. Şuhut Baş.yy Osmanlı S.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı.G.G.M. XIX. V.G.M. V.M.G. Şuhut Baş.yy XIX. SultandağıDereçine Ks.M. D. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. Şuhut Baş.M. Şuhut Baş. V.G.yy Başı. Şuhut Baş. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks. V. Şuhut Baş. Şuhut Baş.M. Seberoğlu Vakfı V.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel. Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI.G. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 .Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah.G. V. V. yy Başı XX. V.M.

Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Yüzbaşı Agah.G.M.K.G.M. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 . Kurtkaya Şehit. K. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S. yy Başı XV.Müd.G. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T. T.NO YERLEŞ M ES.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al.G. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş.K.Kara Yol. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.C. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom. Tar. Şb. V. Mil. Şuhut Ask.C.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX.04.Müd.Kara Yol. V.

Paşa Savun. Sip.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES. C.5.2.D. sçileri Sen. Yapı Toplulukları: S. Osmanlı Sağlam 194 . Genel Müd.17. Sip.C. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. Mücadele Mil. DRM. Milli Parklar Müd. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham.C.Dön.Av. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL. Emin Tokman T. D. Savun.NO YERLEŞ M ADI ES. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum.S.D. T.D.Y. lk Dönen T. Afyon-Merkez-Sülün F.1. Konut Konut Konut l. lk Dön.D. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.Y. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.C.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

D. D. D.Osmanlı S.D.D. yy II. Nolu Konut 9. D. Nolu Konut 19. D. Osmanlı S. Nolu Konut 13. Osmanlı S. Nolu Konut 12.Cumhuriyet S. Nolu Konut 11. Nolu Konut 8.D. Osmanlı S.Nolu Konut 2. Nolu Konut 4. Nolu Konut 22. D. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 . Nolu Konut 21.Nolu Konut 24. D. D.D.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 18. D. Osmanlı S. Nolu Konut 7.Nolu Konut 25.D.Nolu Konut 14. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1.Osmanlı S.Osmanlı S. D.Nolu Konut 17.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. Nolu Konut 3. Nolu Konut 5. Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 18. Nolu Konut 10.Osmanlı S. Osmanlı S. Yar C.Nolu Konut 23.Osmanlı S. Osmanlı S. D. Osmanlı S. D.Osmanlı S.D. D. Nolu Konut D. Osmanlı S. Nolu Konut 6. D. Osmanlı S. D. D. Nolu Konut 15. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 20. D. Osmanlı S.

D.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.D.D. Nolu Konut 29. Nolu Konut 50. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut. Nolu Konut 28.D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 56. Nolu Konut 55.D. Osmanlı S.D.Nolu Konut 51. Nolu Konut 45.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 37.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S.D. Nolu Konut 32. Nolu Konut 30.D.Osmanlı S. Nolu Konut 40.Nolu Konut 34. Nolu Konut 46. D. Nolu Konut 39.Nolu Konut 31. D.Osmanlı S. Nolu Konut 57. Nolu Konut 49. Nolu Konut 36.D.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 54.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 38.Osmanlı S. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26.Osmanlı S. Nolu Konut 52. Nolu Konut 35. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 .D.D.D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 47. D.Osmanlı S.Osmanlı S.39 40 41 42 43 44 45.D.D.D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 43.D. D.Osmanlı S.D.D. Nolu Konut 42. Nolu Konut 48.Nolu Konut S.Osmanlı S. Nolu Konut 41.D.Osmanlı S.Nolu Konut 33.D. Nolu Konut 53. Nolu Konut 27. Nolu Konut 58. Nolu Konut 44.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.

Nolu Konut 61.D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.D.D. D.Osmanlı S.Osmanlı S. Notu Konut 73. Osmanlı S.Nolu Konut 75.Osmanlı S. Nolu Konut S. Osmanlı S.Nolu Konut 91.Osmanlı S.Nolu Konut 66.D. D. D.Nolu Konut 72.Osmanlı S.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59.D.Osmanlı S. Nolu Konut 64.Osmanlı S. D. D.Osmanlı S. D.Nolu Kınut 79. D. D. Osmanlı S.Nolu Konut 82.Osmanlı S.D.D. Osmanlı S.D.Nolu Konut 60. Osmanlı S.Nolu Konut 65.Nolu Konut 71.D.Nolu Konut 62. Nolu Konut 68.D.Nolu Konut 90. D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 83.D.Nolu Konut 77.D. Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 67. Osmanlı S. Nolu Konut 81.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 .Nolu Konut 78.Nolu Konut 85.Nolu Konut 89. Nolu Konut 70.Nolu Konut 86.Osmanlı S.D. D. Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S.D.Osmanlı S. Osmanlı S. D.D.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 87. D. Nolu Konut 69.Nolu Konut 88. Osmanlı S.Nolu Konut 74.D.Nolu Konut 63.NoIu Konut 80.Nolu Konut 84.D.Nolu Konut 76.

Nolu Konut 93. Konut Konut Fırın 92.yy Başı S. Nolu Konut XX.yy Başı S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı XX. D.Osmanlı XX.D.D.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX.Başı S.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.yy.D. Osmanlı S.D. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .Osmanlı S.

Balta Sokak No: 17/A 201 .129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II.

No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 .150 151 152 153 154 155 156 157.No:1 7.21. Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4.4/Â Rüştiye Camii Yanı.

D. Osmanlı S. D. D. Osmanlı S.17. Osmanlı S. D. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. Osmanlı S.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah.5. D. F. D. Hacıaftal Mah. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah. Mollabahşi Mah. 203 . Osmanlı S. Osmanlı S. Mollabahşi Mah.3. Osmanlı S. D.1.

204 . Savun.19. F. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.1. SincanlıTınaztepe Kas.5.5.18. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2.2. Mücadele Mil. F.5.5.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir. Sip. Sip.4. F.19.3.19.19. Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F.17. F.19. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Milli Parklar Müd. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks. F.5.5.20. F. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.5. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil.

lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.DiriFaylar(MTA) -----.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece 205 .Derece ^. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.21.Derece i 3.F.5.

5 bölümlerinde verilmiştir. ve A.4.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A. 206 .

Fakat %20 lik limitin altındadırlar. Sıcaklık : 53-66°C.33 It/sn (Toplam Debi : 2. dokuz kaynak halinde yüzeyler. Neojen yaşlı konglomera.12-0. Debi : 0. F elementleri yüksek değerlerde olup. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup. CF ve Ca iyonları hakimdir.10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir.33-1. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. kalkşist. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. Debi : 0. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. bazalt. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. limit değerlerin altındadır. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur. Yine hepsinde Na+. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır.AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. kalkşist. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit.10 It/sn (Toplam Debi : 2. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. Na>K>Ca>Mg.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 . kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. kireçtaşı. tüfit-aglomera. Sıcaklık : 46-71 °C. mam. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. Ancak. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. Sıcaklık : 52-55°C. KB-GD ve B-D olup. Bu metamorfik temelde mikaşist. kumtaşı.L . SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. kil. HCOa. şistel kuvarsit. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. yağmur suyunda SCU azdır. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. Debi : 0. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. yonların sıralanışı ise şöyledir. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler). Yine sularda B. kumtaşı. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. Çünkü.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları.40-1. Cl> HCO3> SO4 dır. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. Konglomera. kuvarslı şist ve fillit egemendir.

17 AF. 208 .4 AF.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.14 AF.20 AF.12 AF.4 211.22 AF.13 AF.8 AF.5 250 125.2 AF. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.7 AF.1 AF.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.19 AF.9 AF.AF.16 AF.6 AF.10 AF.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.21 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.5 363.7 207.3 AF.7 218 260.11 AF.7 >100 4.5 AF.18 AF.15 AF.6 305 230 212 227 235.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.

SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. Söz konusu metamorfik temeli killi şist.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. B değerleri düşüktür. Na>Ca>Mg>K. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66. Metamorfitlerin üzerine.5 28 3 8 4. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir. DS kuyusu. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. HCO3>CI>CO3>SO4 3. kalk şist. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur.5 4-6 0. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. Gözenekli gölsel 209 . kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. Epimetamorf şistlerin üzerinde .HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.1 206. fillit. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.2-4409.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. mika şist. alt sınır değeri aşağısındadır. kuvarsit. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0.

Sıcaklık : 30°C Debi : 0. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri. konglomera. kumtaşı. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı.5-50°C Debi : 0.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 . Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır.30 252.kireçtaşı killi kireçtaşı.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır. kumtaşı.5 53 57 56 56. kalkşist. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394.5 50 37. SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır.1-3.60 263. Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur. 4. tüfit. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır.8 It/sn (Toplam debi: 6. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları.9 146. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. Sıcaklık : 36.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. marn. Sıcaklık :30°C Debi :0. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.

YER BULDURU Saha. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur. Köprüaltı kaynakları. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. Hüdai mevkiindedir. trakiandezit tüf.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. Na>Ca>Mg>K. tebeşirli mam. sütfatlı. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır. çok sayıdadır. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139.00 76. kalker. Toplam mineralizasyon değerleri 1802. silisifiye konglomera. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G. Madensuyu kaynağı.38 mg/lt değerleri arasındadır. traverten ve alüvyon ile tamamlanır. erkek çamur banyosu.50 49. KB-GD ve KD-GB dır. gevşek konglomeralarla devam eden istif.4 301. yeşilşist.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. milonitik kalker. sodyumlu. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur.15 79.00 SICAKLIK (°C) 70. kalsiyumlu. kalkşist. Paleozoyik yaşlı kuvarsit.00 70. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. Bunlar kükürtlü banyo. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri.71-2038. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker.

81 NADAS 121. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı.091 SEBZELER 66. l toplam nüfusunun %54. BAĞ 11. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır.688 %66. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır. TARLA B TK LER 17. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte.134 TARLA+YEM B TK LER 444.22’si kırsal alanda yaşamaktadır.5.) YEM B TK LER 18.734 END.1. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.80 212 . Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir. 2000 yılından buyana . B TK LER 119.5.849 MEYVELER 68. GÜL. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.65 MEYVE.827 %1.31 D.49 SEBZE 8.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. sürüm. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup.323 %1. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur.22. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir.583 %2. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı.27 SANAY B TK LER 41.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437.439 %2.F. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.22. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup.441 %18. vişne. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz. F. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL.413 %6.

5. 1. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .3.F.22. Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.5.3.22.2.2.

milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir.1. zeybek.). festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. G. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. Kaplıcaları. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. ç Anadolu) yayılan bir ildir. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. l merkezi. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. kültür ve inanç turizmi. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır.1. Dazkırı. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.G. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır. Sandıklı yöresi. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.1. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer.2. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. kızan. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. peri bacalarıyla. TUR ZM G. yolların kesiştiği. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir. alternatif turizm çeşitliliği. kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur.Konum: Afyon. Ova. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. G. Güneyde bulunan Başmakçı. zengin doğal yapısı. limiz. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir.200 m. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır.2. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. seyman.) ve Beydağ (1750 m. Burgaz Dağı (1754 m.1. l Merkezi içinde. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları. G. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır.1. Akdeniz. doğuyu batıya. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. l toprakları.). 214 . Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir. tarihi eserleri. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. Bu ova. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır.1. Bunun başlıca sebeplerinden biri. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır.). Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır.1. Yörenin Doğal Değerleri : G. kabadayı. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. asırlık yapılarıyla. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer.)'dir. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. Mahalli giysilerimizde efe.1.1. Bu özellikleri sebebiyle Afyon.

Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir. Belden topuğa kadar uzanır. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. yakasız. önden düğmeli bir giysidir. Şalvarın dışında kalır. Kalçaları örtecek uzunlukta.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. yanları ufak işlemelidir.

Ayrıca yün. Meşinden yapılmıştır. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. karşılıklı iki oyuncu. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. Arkadan öne sarılır. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. kılıç-kalkan.Bunların arasında paralar bulunur. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. tozluk içine sokularak dizler örtülür. Belden 3-4cm. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. Bir adı da kolçaklı zıbındır. Her genç kız gümüş küpe takar. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Ayaklarda uzun konçlu. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Gögüs altında tek düğmelidir. kisi önde. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. pullu örtü takılır. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. 216 . Fes üzerine iki sıra altın dizilir. sazın melodisine uyarak.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. oyalı. mavi. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. Dizlik. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. Buna “Penz” adı verilir. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. Arkadan üçgen görünümü verir.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. Erkek giysileri. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Kolları ve önü hep işlemelidir. Bazılarında idonlar uzun olup. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Diğerlerinde ise. lacivert. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. pek basma veya parça kumaştan dikilir. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Dizin altına kadar uzanır. Önde iki katlıdır. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. Düz ve baklava şeklindedir. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir. yapağı bol miktarda arasına sokulur.

Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. gerdanlık. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. söz kesilip kahve içme. davetlilerle birlikte toplanır. Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir.b. dizler hafif öne doğru bükülür. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. Gerdan kırma.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. Karşılama gündüzkü gibidir. küpe. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. Sol ayak yana açılırken. iç çamaşırı. Misafirleri sağdıç karşılar. Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır. Kollar ise. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. teyze. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır.b. kaynananın bulunduğu yere gelir. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. Düğün haftasından önce iki aile. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. hazırlıklara başlar. bunun üzerine bahşişler verilir. çerez. inci. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. mendil. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar.Kırık Oyun Havaları Oynarken.yenge(amca. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. görümce. Dünür gezme(görücülük). Düğün 3 gün devam eder. nişan(yavuklu olma). Buna “Esvap Kesme” adı verilir. 217 . kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. bilezik v. Esvap kesmeyle beraber. eşyaya bakılır. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir.b. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. düğün. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. ağırlar. sağ ayak da onun yanına getirilir. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. Gelin kız. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak. her iki taraf düğün için yakınları (eş. çorap v. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. Önce kaynana. Gövde. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. Oyun oynarken. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. hafif eşya) gönderilmesi. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. Gelin kız ile sağdıç el öperler. Böylece düğün başlamış olur. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). şerbetinin içilmesi.) sırasıyla takar. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider.

Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. Yapılan keçeye. Akrabalar oğlan evine giderler. seccade. zarif ve hafiftirler. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. kırmızı. Bu yemek çok çeşitlidir. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. yatak odası takımı. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi.öğme. keçelerin üzerine mavi. kullap. frank ve törpüsü. Kız evi üzüntülü. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. toka. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. Demiryolu. tabak. mevlevi zikkesi. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. Gelin kızın babası. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. yelek. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir. şeker.) oluşur. fes. halı. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. su ve ocak güğümleri. eğlenilir. su takımı. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. 218 . Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. yaylı tatar arabası. Gelin orada bulunanların elini öper. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. görümlük para verirler. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. tepsi v. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. hıltar. paldım. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. Hareket etmeden önce dua okunur. koltuk takımı. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. bebe keçesi. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği.b. Gelini arabadan kayınpederi indirir. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. fincan takımı. nakışlı keçe. çatal bıçak takımı. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. battaniye. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. tabak. kadınları öğle yemeğine. Gelin hazırlanır. ok kayışı. yakın akrabaları duvak örterler. çay takımı. ziynet eşyası takanlarda olur. reçel. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. Yemekten sonra kahve içilir. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. tencere gibi çeşitlidir. belleme. Duvağı örtülüdür. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. kaşağı. Baklavayı götüren kadınlar. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. peynir. göbek. kazan. at keçesi. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. gem. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. alabildiğine süslü. Bu tören çok hüzünlü olur. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Çift atlıdır. dizgin. Afyon’daki koşumcular. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. ince. Bu kamyona çeyizler yüklenir. oğlan evi neşelidir. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. Kızın çeyizi sandık. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. fırdöndü. tavan. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. yıldız. gülünür. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. erkekleri akşam yemeğine davet eder. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut.

pamuk beyaz. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. çerçeveler. çini. Bacasız sanayi 219 . kirli yanışlı. aplik. seher kuşlu. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. Afyon sarısı.Ö. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir.Hasır. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. karayolu ile Efes antik kentine. ahşap. elips. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. Afyon mermerinin tane çapları. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. mutfak tezgahı. kız farı. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. Gelin parmağı. turna katrı. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. saksı. likör takımı.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. şekerlik. Afyon Valiliği Sos. Day. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. aman kız. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. dikdörtgen. Turistik tesislerde çevre tanzimi. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. koç boynuzu. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. kare asimetrik) . avize. oval. gri. Afyon dumankiri. seccade. Yar. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. süs ve büro malzemesi. şehirlerde peyzaj mimari. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. vazo. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. lavabo. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. kaplanpostu. eli belinde. zülüf. abajur. beyaz sarı. yastık. Ancak. Tarihi çok eskilere M. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. gelin harharı. kız yanağı. Bu farklara göre taşlara beyaz. yıldız. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. metal. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. menekşe. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. alüminyum. satranç takımı. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. Afyon sumakisi. yaryare küstü.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. terki heybesi. pembe sarı. fincan. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak.

tarak. içlik gibi eşyalar haline getirilir. ikiz börek. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. velense hamuraşı. imam bayıldı. yalım pidesi. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. patlıcan çöp kebabı. kızartma. Kadın çorapları ise nakışlı olur. patlıcanlı pilav. şiş. Çoraplar beş şişle örülür. Çok gösterişlidir. karanfil. etli patlıcan sarması. patlıcan pilakisi. örümcek. nuska hamurası. sehpa örtüsü. katkılı pide. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. ev hamuraşı. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. şepit. pul oya gibi. sakala çarpan. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. ocak bükmesi. Patlıcan doğraması. bademler. firkete gibi araçlarla örülür. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. tığ. cücü. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. bütün(parça) et patlıcan. peksimet. Halıcılık:Seccade. patlıcan köftesi. patlıcan turşusu. börek. Dinar. ak pide. miyane çorbası. patlıcan sırt dolması. Bamyalar. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. su takımı. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. börek kenarı. bükme. Koyun yününü kirman. yelpaze. eldiven. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. Dazkırı. demiryolu. etli patlıcan yahnisi. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. patlıcan dolması. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. lokma pişi. halka pişi. göce tarhanası.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . patlıcan ezmesi. çarşaf. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. ortancalı.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. patlıcan gömmesi. ev makarnası. bazlama. oda takımı. günlük oya. patlıcan küllemesi. karyola takımı. heybe. hünkar beğendi. haşhaşlı börek. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. cızdırma. nohutlu patlıcan. kıyma. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. kazak. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. iğne.ilibada dolması. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. katmer. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. yanı yarma. övme. Sarhoş bacağı. yastık. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. kaz bacağı. nohut çöreği. patlıcan oturtma. bülüç gözleri. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. sulu köfte. kavurmalı patlıcan kebabı. yastık. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. ağzıaçık. Oyalar. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. gelir kaynağı olmuştur. laleler. çörek. haşhaşlı pide.söğüş. kaynana yumruğu. mekik. torba. elti eltiye küstü.

pandispanya. kaymaklı lokum. yepinti. – 2. kara helva.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. kurabiye. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2. tel helva.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü . palize.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. yumurta tatlısı.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. kaymaklı şeker. kedi külümbe. erişte baklavası. höşmerin.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1. kırmaz helva. saksağan beyni. haşhaş helvası. Sütlü Tatlılar : Ağız. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 . Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1.15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. Hamur Tatlıları : Bisküvi. fırma baklavası. incir dolması. kara helva.

2. G. 1. Meksika 1. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. Japon 2. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. spanya 4. srail 1.nanç Turizmi 4. rlanda 3. sveç 1. ran 19. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. Belçika 4. Hollanda 14. Danimarka 1. Slovakya 2. Almanyalı 25. Fas 1. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.6.Kültür Turizmi 3. Kanadalı 7.Doğa Turizmi 5. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. Polonyalı 2.4. Koreli 10. Çin 2. Irak 9. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9.Termal Turizm 2.Av Turizmi G. talya 13.3. 222 . Turizm . skoçya 2.5.Yayg. Avustralya 6. sviçreli 9. Öğretim le Sosyal ve Kült. G. Norveç 3. Brezilya 1. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.Faal.

Sandıklı.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü.237 235.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a.1. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır. Alt Bölge Merkez.Çobanlar. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.Bolvadin. scehisar Çay.00 3.60 100. Alt Bölge IV.b. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.894 460. Evciler Bayat.Emirdağ.90 28. Alan Şubat Ayı Ort.sanayi. Alt Bölge Basmakçı.Orman – Fundalık c.131 783.Dinar. Alt Bölge III.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .Şuhut.Sincanlı.25 407 II.140 338.825 209.Çayır – Mera b.Sultandağı 14. Master Plan çalışmasında il.Hocalar 45. Kızılören. hsaniye. TARIM VE HAYVANCILIK H.70 1.75 1.H.Dazkırı.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639. lçeler bazında tarım.60 1.90 0.turizm v. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178.80 10. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.

109 15.409 1.099 37.019 16.190 2.437 5.H.546 32.500 58.861 14.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.500 15.675 23.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.532 6.972 14.753 8.061 385 696 204 7.582 1498 6.000 639.2.413 Toplam Alan 64.601 2.402 10.545 14.621 454.982 9.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.702 80.227 1.817 18.556 970 2.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .629 1.411 8.921 113 32 79 449 59 77 1.400 12.750 236 4.055 200 4.500 34.224 22.987 3.760 5.686 100 2.690 42.688 10.466 80 189 1.920 55.127 3.476 268 3.061 12.500 16.351 611 16 41.464 3.914 27.782 9.000 35.562 7.550 36.820 7.166 39.612 63.080 6.515 6.496 1.221 14.108 2. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.616 15.752 9.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.740 121.926 58.733 26.372 Sebze Alanı 2.482 121.

000 2.100 14.777 10.723 5.66 Kızılören 36.534 75.27 TOPLAM 1.000 639.000 4.500 36.634 506.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.600 14.000 30.200 34.000 0 926 1.556 17.166 6.930 1.1.642 2.506 hektarı KH M 111.752 60.310 9.350 925 516.129 387 473.700 15.138 178.000 0 415 1.972 9.Baklagiller: Bu konuya H.1.649 150 1.820 5.200 16.000 0 252 326 578 6.19 Emirdağ 216.894 33.915 19.290 37.80 Dinar 128.500 30.211 570 4.400 0 1.221 124.500 1. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.000 30.3 H.350 606 532.447 453.000 380 4.400 12.940 58.900 408 579.000 8.45 Başmakçı 29.109 8.83 Şuhut 118.600 9.1.131 540. 39.728 9.2.640 164.955 13.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.894 hektar alanın.73 Bolvadin 110.1.751 166.423 3.900 35.1.74 Çay 79.293 3.800 12.800 39.015 425.276 1.26 Dazkırı 33.036 46.2.000 7.690 28.725 5.604 40.217 468.000 0 1.15 hsaniye 90.72 Evciler 20.312 495.740 58.04 Hocalar 56.42 Sandıklı 103.676 20.928 5. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.612 11.060 1483.900 36.786 20.400 42.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.17 Çobanlar 40.273 46.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.423.099 10.900 37.100 64.799 33.000 0 311 3.1 de değinilmiştir.398 1.2.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.882 36.913 164.844 3.055 169.1.550 44.890 838 2.711 39.092 1.2.755 3.2.512 80.570 10.536 11.1.569 163.000 0 50 403 453 5.1.996 3. 225 .492 58 4.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.2.718 1.600 63.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.506 111. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar.000 3.000 4.1. H.800 121.000 2.987 16.478 49.510 336 603. Bitkisel Üretim H.308 482.000 0 1.551 22.11 Sultandağı 70.250 39.61 scehisar 48.200 15.000 1. 28.Tarla Bitkileri H.31 Bayat 54.250 hektarı DS .186 5.842 162.948 29.08 Sinanpaşa 85.014 3.983 6.350 670 516.500 30.000 184 9 271 464 7.600 7.057 1.800 2.500 9.600 58.230 3.892 28.611 14.125 9.

Pancarı YoncaK.262 2.2.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.744 1.734 13.136 2.191 650 3.752 16.1.567 1.680 43.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.Mısır Fiğ Dane Fiğ K. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.241 - H.250 200 4.540 122. Bunların üretilmeleri.359 145 1.Ot H.061 540. Ayçiçeği başlıcalarıdır.428 3.252 11.035 2.Ot Korunga Triticale 364 2.984 615 3.1.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.827 1. fiğ.537 417 226 .586 7. Patates.844 14.186 185.H.372 9.252 1.231 1.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.1.952 652 4.3.642 9.423 8.900 3.885 5.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.096 8.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.500 27.154 2. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1.322 8.270 540 1.545 9.875 588 3.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.939 1.682 94 1.725 63.493 7.212 150 2.655 13.2.204 12.050 4.740 1.017 929.710 108.530 2. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar. silajlık mısır.035 14.054 2.990 2.393 8.460 9.650 5.400 42.010 7. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.961 9.455 12.472 14.844 632 - 16.638 207 5.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.076 7.848 1.382 8.401 11.330 553 2.120 2.568 938 146 4.4.400 20.187 92 1.515 159.142 190 5.338 S.925 8.041 8.256 85 826 1.257 14.960 226 5.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.130 1.567 11.969 60.370 2.412 18.472 1.192 804.500 757 6.183 15.629 13.548 7.141 17.320 12.447 10845 13232 595.898 690. Haşhaş.260 450 5.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.336 210 5.1. korunga ve tritikaledir. yonca.955 4.500 1.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.202 1.021 12.075 3.308 770 83 2.600 42.322 118 2.826 46.305 190 1. hayvan pancarı.253 930 111 4.241 Üretim (Ton) 778.906 5.

2001 Mey.1.300 39.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A. iç tüketim Sofralık.125 87.894 398 3. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey.810 10.325 24.664 145 10.679 234 98.435 94. kurutmalık.803 6.170 6.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.174 6 996 1.621 14.170 41.629 3.1.650 6.310 3.000 18.122 424 26.835 26.625 812.035 14.Ağa ç Sayı.720 4.335 42.880 6. kurutmalık.2.H.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .695 201 99. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık. 2004 Mey.340 10.508 1.426 696 6. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.595 96.040 588.384 570.958 253 4.550 12.Ver. 1.630 234. 2003 Mey.. çelik.815 256.007 285 111.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.500 14.605 93.046 5.Ağa ç Sayı. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.890 17.145 1. 2000 Mey.740 232 2.177 1.217 176.890 11.978 1.2.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.475 11.Ağa ç Sayı.155 31.970 7.082 6.910 42.122 14.Ver.060 210 3.921 239 4. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.475 28. kurutmalık.263 41.750 291. pekmez.600 231 96.360 26.800 177.301 432 5.040 179.468 25.Ağa ç Sayı.120 179.275 31.040 20.2.327 414 6. kurutmalık.885 25.076 1.340 1.555 600.590 3.150 170.207 22. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.160 82.785 10.222 253 2.661 1.710 807.644 1. kurutmalık.680 95. iç tüketim Sofralık.108 332.415 4. iç tüketim Sofralık.895 13.160 106 16. iç tüketim Taze Sofralık.338 1.531 207 15.414 299 107.766 365 28.Ağa ç Sayı.Ver.331 388 25.410 108 15. kurutmalık.193 6 1.215 39.Ver.005 6.000 114 14.538 948 9 1.700 282.305 88.495 635.212 22.200 6 882 1.330 1.769 433 24.005 574.Ver. Bahçe Bitkileri H.945 13.046 37.895 6.805 6.103 562.2.1.690 591.635 72.940 432 19.740 26.401 26.Ver.040 1.043 698. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.000 17.291 1.689 94.620 4.713 24.282 1.460 699. kurutmalık.Ağa ç Sayı.325 3.955 11.805 28. 2002 Mey.100 25.700 41.975 88.253 801 14 1. şıra.938 8.380 8.

iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ver. ihracat Sofralık. iç tüketim Sofralık.259 3 110 152 7.575 21 7 5. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. fide Tohum.657 3 7 5. iç tüketim. 2003 Mey.271 6 170 176 5.Ver. iç tüketim Sofralık.298 5 270 183 6.551 1.Ağa ç Sayı.7 800 156 8287 37.Ağa ç Sayı. iç tüketim. Sanayilik.Ağa ç Sayı.2. iç tüketim Sofralık. 2002 Mey. fide Tohum. iç tüketim Sofralık. fide Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum.Ver.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık. ihracat Sofralık. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. ihracat Sofralık.451 1.5 16 H.) Çilek (Ha) Kestane 5. iç tüketim. 2000 Mey.1999 ÜRÜN C NS Mey.690 1.292 2 250 135 7.Ağa ç Sayı.262 5 260 136 7. Nar Üzüm(Ha. Sanayilik. fide Tohum.Ver. Sanayilik. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.1.Ağa ç Sayı. fide Tohum. iç tüketim.2. çerezlik Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. 2004 Mey.Ver.450 1. fide Tohum Tohum Tohum Tohum.2.957 27 6 5.655 11 7 5.570 1. iç tüketim Sofralık.982 36 4 4400 1394 4. fide Tohum. 2001 Mey.Ver. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .

985 8.Kabak B.777 1.206 10.3.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.749 22.329 4.545 3.567 3.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.442 8.Soğan Havuç Turp T. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.392 7.568 29 9 632 919 54.870 1.440 44.437 4.354 3.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.483 2.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.716 1.793 3.336 160 847 257 136 207 441 1.822 20.101 6.653 18.515 4.493 2.718 3.774 1.245 18 43 636 976 45.893 1.686 9.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.421 1.403 1.685 10.881 8.991 42 5 528 1.064 25.088 1.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.fasulye T.538 18 13 649 994 48.757 3.527 8.1.164 3.548 7.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.789 1.699 6.878 7.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.751 24.072 2.666 3.Biber D. 229 .556 2.712 3.953 1.176 44.238 1.489 8.183 25 7 455 978 46.861 1.331 4.924 2.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.649 1.118 20.2.001 3.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.2.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.504 7.779 3.066 2.ÜRÜN C NS 1.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.634 6.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.214 1.553 3.709 1.766 1.606 1.615 1.393 19 12 638 870 46.451 2.391 1.289 6.304 3.118 1.Biber Karpuz Kavun T.112 2.393 1.455 1.664 1.

500 2.850 475 4.000 470 2.150 24.100 1.014 16.540 42.500 29.618 95.539 0 0 0 2.800 4.720 850 19.200 58.741 5.950 0 1.430 10.193 300 4.120 428 28.2.500 2.000 180 1.900 18.650 4.140 7.750 9.840 3.000 125.000 420 9.070 45 20 73.680 12.779 14.600 0 0 6.718 345.000 250 100 68.000 1.212 16.000 4.561 2.893 1.000 52.996 735 125.025 2.000 14.041 350 222 865 2.923 450 1.080 43 17 81.825 81.560 13.580 307 17 2004 182.350 503 330 4.000 15.350 27.250 31.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.800 0 0 0 0 0 1.469 1.000 149.671 1.600 0 1.000 1.350 836 6.300 10. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.078 1.000 753.000 25.000 10.543 6.565 1.911 378 3.300 800 4.000 6.795 10.604 3.000 2.570 2.000 1.770 4.000 28.185 3.480 40.673 31.120 44.650 10.761 1.000 50.970 0 750 3.600 6.050 71.400 4.202 96 3 51.171 6.000 107.500 140 7.500 4.500 1.293 11.300 6.067 990 2.H.550 7.973 1.340 4.580 18.2.000 74.585 63.958 1.539 0 0 54 1.344 2.915 73.785 8.650 20 1.000 1.000 450.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.870 5.900 17.315 1.000 12.100 225.739 0 692 26. ŞUHUT TOPLAM 42.760 1.851 5.681 16.194 17.585 0 0 0 15.478 26.000 1.495 1.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.500 400 2.700 0 15.955 294 10 2002 144.276 39 19 64.160 14.241 2.898 7.306 993 143.850 316 18 2003 140.233 1.985 19.005 270 206 160 1.320 1.700 18.600 140 2.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.498 919 129.911 1.500 12.300 3.500 0 3.000 820 12.569 811 112.200 116 320 8.200 188.312.000 3.850 22.230 1.900 32.050 871 0 500 0 614 160 0 1.528 1.315.000 900 6.235 219 12 2001 161.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .100 532.000 11.115 500 130 850 1.000 1.630 73.053 4.875 14.626 7.000 110 3.450 15.100 14.100 1.239 134.011 8.877 3.750 0 1.000 5.225 41 18 62.

2. H. scehisar.2.3. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur. Almanyapağı Merinosu. et. Üretim yönü.2. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır. Dağlıç’ tan oluşur.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya .2. Bolvadin. Koyun. Diar. Dinar. Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . Dazkırı. Kültür ırkları Romlıç. Dazkırı. ç pazarda tüketilmektedir.4. Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır.2. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır. Emirdağ. Su Ürünleri: . keçiliğin yapıldığı bölgeler. H.2. Gübre olarak değerlendirilmektedir. Et sığırcılığı Şuhut. limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . hsaniye. yapağı şeklindedir. H.2.2. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar. hsaniye.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır.2. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin. hsaniye. tiftik. Emirdağ. süt. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir.H. afyonkarahisar. Şuhut.

Gülsuyudur. < 9 da.5 kg.9) 10-19 da. 6.483 adet (%32) 232 . Arısütü.2. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir. Fiyat verilmiştir.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1. H. Gülyağı. 14. Kamu işletmeleri: H. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468.2.toprak iyileştiricileri.000 tl/kğ.3.2. 33..dır. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. üretim yapılan saha ise 1. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.711 adet (%14.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya .000 tl/kğ.2. Tarımsal şletmeler H.2.352 kg.8.4.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H.880 adet (%13) 20-49 da. ilde 45. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir.133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır. iç pazara sunularak satılmaktadır.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre . Polen. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır.organik kökenli pestisitler vb.400. H.4.Genel Tarım Sayımı.500 kg. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H. Kooperatif Almanya. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır.068 dk.4. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124.000. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı.5. 5.S.6. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir.1.272 adet Bal. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII.

3. Başta tabiat şartları olmak üzere. 233 . 5.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir. 8.5) 100-199 da.303 adet (%7.969 adet (%13.politik ve kültürel vb.50-99 da. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir.787 adet (%19.3) 200 > da. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi. ekonomik.

271 102.23 29.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi.000 bitkisel üretim (adet) 10.55 29. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.000 12. 234 .77 3.899 56.67 19. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.77 100 şletme (da) şletme (Ad.) H.000 2. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları.5.884 8.’lık kısmı (%54.000 4.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.361 0.971 14.169 3.000 16.000 6. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.010 51 56. 639.16) kayıt altına alınmıştır.570 102.443 7.463 19.28 0.2003 yılında bu alanın 346.73 16.351 2.169 ha.539 2.000 14.717 66. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.683 346.000 8.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.678 12.

25.H.5. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri.5. H.5.3. Toprak Kullanımı: 235 . Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir.2. toprak sıcaklığı.000 ton azotlu gübre. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40. toprak tekstürü rol oynar.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. toprak havası. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750. Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir.1.

. MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 .

5. Enerji Madenleri: Bu konuya B. I.1 de değinilmiştir.1. Metalik Madenler: Bu konuya B. . Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 ..2 de değinilmiştir.1.4 de değinilmiştir.1.2. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.4. Sanayi Madenleri: Bu konuya B.1.1.3 ve B.3.1.1.5.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . .

ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3. Karayolları 3.Tic.Böl.Md.Böl.Md.ğü Alkim Alkali A.Md.Ş.Md.Böl.Bl.Böl.Md. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.ğü Karayolları 3.Ş.ğü Karayolları 13.A.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .

Bl.Şti.Bl.ğü Karayolları 3.Md. Sincanlı/Kırka Ksb. Karayolları 4.Ş.Md.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.ğü Karayolları 3.Md.Bl.Han A.Bl.Şti.Md.Bl.ğü Karayolları 13.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb.ğü Karayolları 13.Md.Han A.Md.Ş. Karayolları 3.ğü Karayolları 13.ğü DS .Md.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 3.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .Md.Bl.Md.Md.ğü Afyon Çimento Fab. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Bl.ğü Karayolları 3.Md.Bl.Md. Ayazini Belediye Başk.Bl. A.ğü Karayolları 4.Md. Sincanlı/Taşoluk Ksb. Gen .Md.ğü Karayolları 3.Bl.Ş.Bl.18.Md.Bl.Ş.Md.Md.Md. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.ğü Karayolları 13.ğı Gen .ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.Bl.Md.Md.Bl.Bl.Bl.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.Bl.Md.Han A.ğü DS .B:l. Karayolları 3.ğü Karayolları 13.Bl.Md. Kumcuoğlu Ltd. Kumcuoğlu Ltd.ı hsaniye/ Ayazini Ksb.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.ğü Karayolları 13. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3. Gen .Bl.Bl.18. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md.Bl.Bl.Ş.

Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.2.ğü DS .Bl.ğü Karayolları 13.ğü DS .18.Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.Md.Md.Md. l Md.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.Bl.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.Bl.ğü Köy Hiz.ğü Karayolları 13.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .18. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .Md.Bl.ğü DS . BAŞA DÖN 240 .3.ğü Karayolları 3.Md.ğü Karayolları 3. .Md.Bl.Md. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. .Bl.18.Md.Bd.18.Bl. .

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Jeotermal: A .ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36.10.1. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.7. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. J. Mevcut şebekede 36. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır. B . 242 .1.A.000.000 kcal/saattir.1.9. J.’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Geriye kalan 36.Gecek havzasında Afjet Aş.’ye ait.1. Kadınana Caddesi. Toplam ısıl kapasite 72. J.000 kcal/saat tir. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.360. C .1.6.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır.J.1. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J. olarak M. J.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer . J.3. Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.T.8.1. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1.000.1.5.2. Yeşilyol. J.1. J. 8 adet kuyu mevcuttur.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir. Alparslan Türkeş Bulvarı. Birincil Enerji Kaynakları J. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır.360.1. ENERJ J.4.

64 1. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. olduğuna göre.9 trilyon TL.(cal/cm^2.11.60 1. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır.840 kcal/saattir. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4. J.34 1. dir. Guneslenme Suresi (saat.760 konut ve eşdeğeri 476. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.71 375.A.2. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.72 510.1.25 1. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir.000. J.71 1. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3. fosil yakıtlarının nakliyesi.T. Ayrıca.53 1.dir.87 581.1. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39.dak) 32 175. J. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz.7 trilyon TL. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.760 adettir.56 1. Biyokütle: J.72 J.95 300.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S.97 359. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır.10 1. 4.(cal/cm^2.21 197.40 576.13.1. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30.760 X 8. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8. E .000 X 12 ay = 1. yakılması.34 530. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 .000.2.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.43 251.34 1.dak) 32 1. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort. Guneslenme Sidt.19 1.000 tondur.19 440.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için.65 1. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda.47 Aylik En Yuk.000 TL.484 = 40. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.53 435.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4.72 1.30 145.760 X 30.2.2. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. tarafından belirlenmekte olup. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4.1. Guneslenme Sidt. Yukarıda yapılan hesaplarla .12. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.383.

Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek.4.023.707 223. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.189 30. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.3.3 GWh/yıl’dır J.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22.857. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. BAŞA DÖN 244 .371 85.2.228 668.edilen su: 83. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173.302.4.3.423 J.941.177.928 155. J.052.2.

un. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. Dinar. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir.1 l Sanayiinin Gelişimi.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. Seka. Merkez lçe. Sandıklı. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. Alkoloid. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Bolvadin. Kızılay Madensuyu şletmesi. BAŞA DÖN K. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. makarna. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir.K. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Beton Travers. SANAY VE TEKNOLOJ K. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .K.

157 6. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.000 205.4.520 Ton 39. Tereyağı Yoğurt.K.228.800 M2 2.508 t 15.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.000 Ton 3.000. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A. 184 Ton 35.Un rmik Kepek 157.000 t. Peynir Ayran 14.874 Ton 34 248 . 31 5 M2 15. 11 2.018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 .506 M3 3.500 Ton 55.520.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin .Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99.600.988 t. Ton 40.000 Ton 82.063 Ton 19. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20.584.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.

Mad.480 Ton 36 7.590 Ton 14 C. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Ş. ç Ve Dıştic. Afyon K.Cari Kühne Fer.A.Şti.Ş.Ltd.Şti.Özbak Gıda Ve ht.Tınaztepe Makarna Taş.A. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6.Tic.Tic.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A.Şeker 6. Helva Pişmaniye.A. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500.Ş. S.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8.Ltd.Tic.400 Ton 20 4.San.Şti.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San.000 Adet 166 249 . Sincanlı Bulgur 10.Ş.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I. Ve Gıda San. Reçel Cezerye Şekerleme 17.San.Tic.520 Ton 20 6-Sanpa San. Sincanlı Makarna 4.Ltd.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum.Tic.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San.

(4adet) C.200 M 27 C.Lastik Ayakkabı Fb.Tic.Tic.555 Kg 114 3. Ve p.933. Bez.3 Pamuklu Ham.Başteks Başmakçı Teks San. (2adet) Dinar P.A. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.Vetic.Ltd. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1.A. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.800kg 13 2Reis San.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C.San. Tic. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh. A.Ş.San. Ş.3 Propilen plik Ve Çuval Doku.Şti.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 .603.C.Döşeme Tavan Tahtası.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443.Ş.

450 Ton 132 251 . 4. Tic. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F.Tic.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.274. Beton Mam.360 M3 323.S.. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135.Alkim Alkali Kimya A.Ta.San. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop. 160 Ton 126.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop. Çağlayan Parke Orman Ür.Ş.Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.A. 164. Afyon 2-S. Afyon Klinker Çimento 41 5.Nak.Şti.2.074 Ton 425. Şti.000 Adet 473 F.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh.Ltd. Gres Yağları Ve Jeller 2.Şti.Tic. Lîd.2 Kg 7 29 3.Ş.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San.120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San.Ş.Palkim Palah Kimya San.. Ltd. Afyon Ahşap Parke 46. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34. 100 Ton 29 5.

Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh.Şti. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.Gökay Makina San. Şti. 5 Adet 10 2. Dökümler 3.San. Ltd. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83. Şti. Sandıklı Direk.Tic. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5.347 Ton 22 G.000adet 463 G.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh. Ltd.Emaye Mtfak Eşyası 4. Tic.Çelik Çatı 85 Adet.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh.648.Ltd.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon. Tic.397.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 .Kesici Metal San. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

453.160.400 M2 75 M2 5. 5.000 M2 100 M2 100 M2 1. 10.500 M2 2. 166.500 M2 2. 165. 12.000 M² 250.835 M2 04.400 M2 75 M2 6.000 M² 400.S.190 M2 24.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539.835 M2 ( : ) 129.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6. 161.959 M2 100 M2 100 M2 1. 172.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M.000 M2 1.100 M2 3. 164. 177.318 M2 1.000 M2 8. 171.000 M2 50.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 4.722 M2 656. 11.500 M2 4.000 M² 120. 173.100 M2 2.000 M2 45.453. 168. 169. 14.27 M2 260 . 180. 178. 6. 174. 181.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.959 M2 539.453. 167.200 M2 1. 9. . Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136.000 M2 40. 176.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116.318 M2 ( : ) 129. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah.428 M2 24.000 M² 150. 13. 182.NO: 1. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.000 M² 600.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S. 170. 7.000 Kişi = 11.18 M2 2. 2. 179. 162. 8.F. 163. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D. 175.000 Kişi = :539. 3.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1.

km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu.1.1. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. Karayolları: L. metro.1. il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması.1. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir. 261 .BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L.km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu. L2.3.1. minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur.2.4.2.1. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. otomobil.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir. otobüs. L. Ulaşım: L. tramvay. vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp. vapur. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri .2.km L. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri.2. tramvay. L. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro.2. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. metro. .5. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt.1. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E.

Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2. %40’ı (500 Km.) ana arterlerden.4. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon .) yaya yollarından oluşmaktadır.1. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. batı.3.2.2. L.2. Sandıklı Ayr.5.2.1. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir. 262 . L.-Sandıklı K.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan.2.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu.2. L. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17.3. Toplam uzunluğu 1250 Km.2. %30’u (375 Km.2.2.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü. L. Kent çi Yollar: Kent içi yollar. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır. L2. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır.1.3.K. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır.2. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır.L.1. L. L.2.

Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır.4.L. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.3.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır.2. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 . SANTRAL SIRA NO. BAŞA DÖN L.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır. LÇES KAP.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt.

Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. tesis ve işletmelerin. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. fazla parça. .02. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır. otel. .24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . .Araçların giremeyeceği.) . karbondioksitli. . sinema. Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. sulu.L. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan. . doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında. .Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı. Her iş yerinde. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır.Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır. . büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. sıvılaştırılmış petrol gazı.Okul. eski eşya. elbise.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda.Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır. .2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin. . eğitim-dinlenme tesislerinde.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması.( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır.ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız. içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. . . köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. iş merkezlerinde. duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız. lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde. .1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız.Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. 264 .4.

’na bildirir. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir.K.. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. cesaretli. olay mahallini polis ve T. Yangına çıkış noktasından değil. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. 5 adet yangına müdahale arazozü. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. yangına isabetli su verilmektedir. Sağlam malzemeleri yerlerine. L. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. rüzgarın yönünü. 54 yangın personeli. yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak.E. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. Emniyet şeridini oluşturur. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar.5. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453).1.1. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır.1. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. doğuya kent merkezine doğru uzantısında. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. Günümüzde Ege.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır. 267 . büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir. M.1. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı.1. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. Vilayet Merkezi (1919) olmuştur.1. Ali Çetinkaya Garı) 19. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup. M. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur.M. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. Hıdırlık. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır. Orta Anadolu. son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır.2. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale.1.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. Kentsel ve Kırsal Planlama M.1. Birde mevcut doğal eşikler. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. Tarihi kent. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir. Tarihsel yolların kavşağında.

planlama alanı sınırları içinde. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. banyosu dışarıda 3 yapı. 20. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. yükseltilmiş zeminli 68. zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. Taşhan. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. 96 dış sofalı. tarihsel konut dokusu. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır.K. 268 . Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür. Tarihsel-Kentsel dokuda. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. tarihsel yapılardan.1. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur. ortalama aile büyüklüğünü (3. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. banyosu içerde 138 yapı. M. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu.. y. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. yoldan birkaç basamakla girişli 17. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur.1. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı.T. konutların küçük olmasına karşın.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77). kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. Günümüzde. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir. Eski Kasaplar. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. Bedesten.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. Özgün kent peyzajının önemli öğesi.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. 169 iç sofalı. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K.V. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir.3. değerlendirilmeleri yapılmıştır. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır. Ot Pazarı. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. tuvaleti içerde 221 yapı. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından.y. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu.

kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Memur ve Emekli kesimidir. Çarşı.ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi. Konuttan işe.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Esnaf. sabahları batıdan doğuya. Bu yeni konut alanları. Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir. Konut. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır.1. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır. çarşı. okula.1.

Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur. Tarihsel. Taşhan. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. şeker. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. Kent. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. Kamu tarafından gerçekleştirilen. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. Kapasiteleri açısından. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. yol alt yapısı altında döşeli olup. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir.000’e yaklaşan nüfusu. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. k. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. çimento. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 .sanayi.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. Kent nüfusu. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. Buradan kent bütününün doğu. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. idari. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. Afyon bugün 150. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. taşıt trafiği için dardır. tuğla. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. sosyal ve kültürel hizmetler. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra. idari. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. ancak sürekli bir artış göstermektedir. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. Otpazarı. kuzeydoğu. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. geçmiş dönemlerde. sanayi. Ege. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. ticaret. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir.Ekonomik gelişmesinde. l merkezi oluşunun sağladığı. Belediye önü-anıtpark önüdür. Kentin Sosyo. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. 19. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır.

Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır. Yer seçimi yapılmış olan. merkez. Yapay Eşikler Kentin dokusu. Topografya. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. Kale. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. Başlıcaları. Merkezin doğusundaki alan ise. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak. merkeze yakınlık. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. k. mikroklima. Organize Sanayi Bölgesi 2.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir.5. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. kent ovaya yayılmış. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. bunun doğusunda ise.1. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. M. kamu kuruluşları. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. işyerleri ve konut alanlarının konumu. otogar. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri.1. Kent. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Geleneksel fiziki doku ile Merkez. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. organik dokuda gelişmesi durmuş. askeri alanlar ve sanayi. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. Bu alanın doğusunda.

ulaşımın doğurduğu. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. Güneyde. ve 2. gürültü. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1. Ciritler. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. D.S. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. planlamada göz önüne alınması yanında. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. Ova kesimi ise. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir.unsurlardır. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek. Jeolojik Yapı Planlama alanında. taşkın yapmaktadır. Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. Bunun yanı sıra. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Bu alanlar harita dışındadır.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. kanallar. toz. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. .

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

94’e kadar değişkenlik göstermektedir. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır. Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür. M. Kale. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir. Kültürel.60 dan 0. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır. 275 . Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. Yapı düzeni. 44 adet Camii. Han. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir.1. Mevlana. (Zaviye)Yukarıpazar. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. Türbe. Hamam. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir.1.1. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir. yükseklikleri.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M. Tacıahmet. Mescit. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır. Çeşme.1. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli.7. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.6.K.A. M. K.S da 0. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür.1.2. Tarihi. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar.

BAŞA DÖN M. M.M. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.1.3. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.2.1.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 .Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.1. M. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100.2.3.2.1.2. M.2.3.

Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ. . Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh.Er Oğuz Akdağ Birleş. Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Ok. O.Ö.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 . Sın. O. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B.Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ.

Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 . Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ.Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ.ok. O.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.ok.

ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100. Ok.Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr. KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş.DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. O. Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 .

Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ.

50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk.Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. lk. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. Sınıflı lköğ.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim Ok. Ok.Yeşilyayla Mh. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht. Ok. Birleş. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 . O. O. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay.

Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. Bir. Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı . Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Ok. Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Sınıflı lköğretim O. O. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 .Ö.

Sınıf. lköğretim Okulu. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.Ok.Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 .Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh.

Ok. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A. Boyalı Şöhret Hanım Bir. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 .Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr.

Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 .O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir. Sın. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .Sınıf.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir.Ö.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. Ö O Balçıkhisar lköğ. Sınıflı lköğ.O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir.Ö. .Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş.

31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.Ö.NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.

L.ve End.Mes. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.M.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis.E.L.T.Lis.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.And. And.M. L. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.Lis.And.L. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .T.Mes.TL.Tek.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.L.ve Endüstri M.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S.Lis.Kız M.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S. Kız Mes. L. Lis. Zübeyde Hanım And.ve EML.

NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . .Ot.Lis. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve . Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And.Tur. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu .H. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.M. TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.L.Mes. Emir Murat Özdilek Ana.T.3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD.H.L.H.L. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S.L.

Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75.

53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC . Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S.3.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.3.

77 M.Bel. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . Termal Özel b.5357327-28-29 Fax: 272.5.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL.3. M. M.2736131-32-33 Fax: 272.Km Termal Otel Bel.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.5357320-21-26 Fax: 272.7. HSAN YE/ AFYON Özel B.Mikail Özel belgeli 293 .VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.Km.yolu Termal Özel B. M.3.km.5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272. .Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13. (Hasan Kaptan) Kütahya K.Md Özel B.2483514 Fax: 272. Termal Özel B.yolu 23. Termal MERKEZ ( şl. MERKEZ CENG Z) Termal (Md.3. AFYON Kütahya K. K.5357319 Tel: 272.yolu 16.6.yolu 15.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21.3.km.4.2483457 Tel: 272.Km. Termal Otel Bel.2515275-76-7778 Fax: 272.

OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272.yolu 30. Termal Afyon-Konya k.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad.Atatürk OTEL Cd.2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272. Emirdağ Cd.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272. Termal Afyon-Konya k. No:25 MERKEZ Kadınana Cd.Sınıf 25 41 Tel: 272.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3.N: OTEL 2.sınıf AFYON Hisar Mh.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.km.2122111 31 70 Tel: 272.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd.km.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5.km. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.yolu BOLVAD N 30. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.sınıf maret Cami yanı N: 1 2.No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.

Zafer cd.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2.Evler Mh. Cad.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272. OTEL No: 41 3.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh. OTEL N:33 SANDIKLI /2.Hacıkadir sk.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272. D NAR/AFYON H.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l.Lütfi OTEL Sönmez cad. OTEL/ OT.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah. No: 28 1.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.6563112 295 .snf.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2. Dinar Cd.Sınıf Ece Mh. Dinar Cd.Dinar Cd. Dinamo OTEL 3.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY. No. Otel 2. D NAR P.4426281 Fax: 272. Ece Mh. 2/A-B Tel: 272. S NCANLI 3.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah. No:38 OTEL/1.T.Eskişehir Cd. 36 SANDIKLI/AF.14/A ÇAY stasyon OTEL 3.Sınıf No. No:22 OTEL 1.SNF.36 ÇAY/AFYN B.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah.T.3512002 Tel: 272.Yok Çevre yolu üz.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3.Sınıf Sk.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.N. OTEL No: 23 1.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1.sınıf ncili Mh. C.Arabacılar Sk.SNF.Cad. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.

5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.Çakır Mh.zmir K. 16 YATA K S.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4.2525553 : Tel: 272-5127351.No: Sultandağı 23 Otel/ 2.2143300 Fax: 272.Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh.**** ODA S.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1.yolu 9.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot.Yeniyol mh. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.3132191. stasyon Cad. 270 SU T ODA S.Snıf Cd.Sınıf Lokanta 515 Kiş.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot.km.Afyon. OTEL 3. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon.2143309 Süleyman Gönçer Cd.3132193 296 .Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd. Kocatepe OTEL 2.yolu 9.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh. AFYON Otel Müdürü Fax: 272. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME. Hacıbey Sk.2525551-54. 55-56 Kedilik mev. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd.VE FAKS NO ADRES Tel: 272.km. Sultandağı stasyonCd. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3.zmir K. S NCANLI Fax: 272.km.Kapalı 215 Kiş. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272.

No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.zmir K.Km.Km.Yem.Km.6964020.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa .zmir K.zmir K.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2.2525400 Afyon. 55 Kiş.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2.KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2. 55 Kiş. yolu ÇET NGÜL (NOKTA.2525446 Tel: 272. Faks: 272.2131483 Afyon.lok. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 .Lok. Kiş. Ame. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.yolu 9.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272. Kaf.Sınf.zmir 3.Lok.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2. 130 Kafet.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272. AFYON (Opet) içi K. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2.2155301 Fax: 272.2. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.Bar 120 Kiş.yolu 4. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara. Vedat S ALPATA 2.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd. 300 Kiş.Öz.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara.Sınıf Lok. 100 Kiş.Lok. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL.Bayat/Afyon Köprülü köyü.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1.Snf.yolu Köroğlu Mev.

entegre tesisler oluşturulmuş olup. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür.yem. Bunlar ise düz yada kademelidir. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya.gıda.3. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir.şekerleme ürünleri. Baskın olan tip ise iç sofalıdır. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır.3. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir. Tuzpazarı Caddesi:Giyim. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN .kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe. M.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır.giyim.9. Şahitler Kayası.gıda. dış sofalıdır.Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır.gıda .3..Züccaciye.mermercilik. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta.M. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir.fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya. Basın Caddesi: Fotoğrafçı. M.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.züccaciye.yağ.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur.tatlı.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane.giyim.et ve et ürünleri.eczane.büro .3. Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1.Berber.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un.internet. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde.11.manifatura.BAŞA DÖN 298 .10. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda . M.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup.8. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.

BAŞA DÖN M.2.5. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. M. M. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18.4.4. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. Esentepe.1. M.4. ş Alanları ve şsizlik M.6. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte.M.1.4.5. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır. M.5. göçler.4. Maraşal Fevzi Çakmak. Görüntü Kirliliği: M. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak . 299 . Çetinkaya.2.4. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır.4. Kanlıca.5. göçebe işçiler. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur.3.4. Sosyo-Ekonomik Yapı: M.

Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır. Afyon merkez. okul.6. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması. 482 bucak ve köyden oluşmaktadır.Ancak çok katlı binalarda .S.' da ise 57 olmuştur.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için .1. Bolvadin.6.b.S. sinema.74 .2. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. mantar . BAŞA DÖN M. Birincisi döşemenin üstüne halı.26'dır. M.Bu işlem üç türlü yapılabilir. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir.N. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır.44 ve l geneli nüfusunun % 9. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G. Evciler. hastane. dari birim bazında Bayat. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri. Dazkırı. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması.N. hastane .Apartman . Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir.6. okul. Hocalar. M.3. şehir nüfusu % 21.(asmolen döşeme v.6. Nüfus : M.5. 17 lçe. Çay.5. Nüfusun Yaş. M. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur.5. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir. yüklenebilen cam yünü . polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir. köy nüfusu % 1. Sandıklı. Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. sanayi mevcuttur. Dinar.3.4. Emirdağ. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir. l Merkez ilçe.Bunun içinde mantar. M. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. scehisar.47 oranında artığı görülmektedir.6. Çobanlar. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında.5. zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır. Afyon linin idari bölünüşü. göre 52 iken 2000 G. 300 .5. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür. M.230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. Sincanlı. Başmakçı. Afyon ilinin yüzölçümü 14.

M. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. BAŞA DÖN 301 .78 olduğu görülmektedir. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır. M.6. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir.4.6. yıllık genel nüfus artışı 9. Nüfus değişim oranı.47. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. % 58. yıllık köy nüfus artışı % 1.6.43’ü şehirde. şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır.M.6. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41.6.47.7. yıllık şehir nüfus artışı % 19.5. M.

Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması.000-5. Metal % 5. Afyonkarahisar Belediyesi. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. ATIKLAR N. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371.000. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. Organik Madde %35. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. elektrik enerjisi üretilecektir. 302 . Afyonkarahisarda yaklaşık 4. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Cam % 15. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır.466. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması.500. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Kağıt toplama kampanyasıdır. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen.N. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur.000 tavuk yetiştirilmesi. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır.1. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. Diğerleri %20. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur. Kağıt % 5. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde.

3.1. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. ve Tic. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır.7. Nak.3. N. nş.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır.4. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile.Ş. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır. N. N.3. dahil 440.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir.D. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak. A.2. 303 .V. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır.Ş.2. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır.3. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur.8. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8.3. Özel Atıklar : N.3. San. N. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir.6.3.N.3.5. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. N.3.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

4. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. N.1. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır. cam.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. cam.3.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N. N. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. kağıt. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup. Toplanması.7. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. 305 . limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri.6.4. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik.4. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır. Diğer Atıklar : N.5. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır. organik madde) çalışmaları devam etmektedir. Transfer istasyonu mevcut değildir. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124.4. teneke.N. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası.

Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin.9.8. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır.198.3.2. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır.800 ton’dur. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir. Kompost: N.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır.8. N.000 m2’ dir. 306 . poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. ( evsel. N. N. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir.Depo sahasının yüzölçümü 70. endüstriyel. Çöp üreten kurum. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir.8.1. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır. N. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır. tıbbi atıklar. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir. Atıkların Yapılması: N.10.8. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1.

4. GÜRÜLTÜ O. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir. O.3.1.3.1.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.1. Ayrıca saat 24. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.3.O.1.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 .1.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1. Gürültü: O.1.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Ayrıca. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.3.2 .Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir.1. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.1.1Gürültü Kaynakları O. O.1.1.1. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.2.1. O.1.1.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir.4.2. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır.1.1. O.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır. O.5.1. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.

1.4.2.2. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.3.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.4.1.1.4. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .1.4.4.O.

1 6.1. …………………. Merkez ………………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. Merkez …………….1 6..1 S.1 6. …………….1 6. ………………… …………….1 6.1 6.1 6. Köyü/Mah..1.1. ………………… ……………. …………….1 6.1 6. ……………. …………….1 6.1 6. ………………… ……………. ………………….. ……………. …………………. …………….1 6.N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez …………. ………………… Merkez ……………. …………………. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 .1 6.. …………………. …………….1 6. ………………… ……………. …………….P.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.. ……………..1 6. ………………… …………….1 6. ……………. ……………. …………………. …………….1 6. Doğal Afetler P. …………….1 6.1 6. ……………. ……………..1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.9 6.1 6. AFETLER P.1 6. …………….1 6. …………….1 6.. …………………. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….1 6. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5.

1 6.4 6. ………….. …………….1 6.. …………….1 6.1 6. …………….1 6.8 5. …………………. …………….4 6. …………………… ……………….1 6.4 6.1 6. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek ………………….4 6.1 6.1 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .1 6.1 6. ………………… Merkez ……………. ……………. ………………….8 5.4 6.8 5.8 5.4 6. …………… Kayran Mah.. ………………….1 6.4 6.4 6. …………….1 6.4 6. …………… …………….1 6..4 6.4 6. ………………… ……………. ………………… …………….1 6.4 6. ………………… …………. …………….8 5. ……………..4 6.Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.1 6. ………….4 6.1 6.4 6. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak ……. …………………. …………….. …………….4 6.1 6.4 6..1 6.1 6. …………………. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı …………....8 6.1 6. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez …………. …………….8 5.4 6.1 6. …………………. ……………. ……………. ………….1 5.1 6. ………………… ……………. ………………… …………….1 6. Çavuş Mah.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay ……………. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y.1 6.4 6. ………………….

4 6.4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli …………….99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut …………….4 6. …………….4 6.4 6.4 6. ………………….4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük ……………. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6..4 6.4 6.4 6. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K.4 6.4 6. Merkez ………………… …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. ……………..4 6..4 6.4 6.4 6.4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6.4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6..4 6.4 6. Boyalı Garipçe Gezler …………….4 6.

Köyü/Mah. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P.. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar ………………….3. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek ….2.. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye …………….Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış …….N lçe Kasaba Köyü/Mah.1. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 . Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S.. MAG (Magnitüt Değeri) B. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….1.N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez …………….Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. …………….Ü.

Orman Yangını olarak görülmediğinden. ……………. ………………….8 Ha..16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır. 7.3 Ha. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.Normal Baltalık. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı ……………. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ …………….müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir.0. Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış …….1.Normal Koru.22 Ha. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin ……………. P.1 adedi Piknik. *Otlak Yangınları.2 adedi Çoban Ateşi.0. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.25 Ha.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22.01 Ha. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır. 313 . Alan yanmıştır.Bozuk Baltalık ve 7.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.S.02 Ha. . *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.Bozuk Koru.8. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez ……………. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup.11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D.4.

P.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır.1 Sivil Savunma Birimleri:. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. 314 .1. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar.Savaşta.5.Savaşta. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda.2. kurtarma. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. afetlerde. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme. biyolojik. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. Diğer Afetler P. A .3. nükleer. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. aylık. afetlerde ve kazalarda. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P.P. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek.6. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. toplanma.3. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların. Afyonkarahisar ilinde. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. arama. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. P.GÖREVLER 1. yıllık eğitim programlan hazırlamak. tatbiki. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak.2. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir.2.1. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek.3. uygulamasını sağlamak.1. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup . madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l.2.2. P. 2. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı. ilgili birimlere ulaştırmak.

P. 3. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak. P. 4. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak.yangın merdiveni.erken uyarı sistemi.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır.4. 11. stihkam Ana Depo Komutanlığı. 315 . Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1.3. 6.Kapalı ve Açık Cezaevi vs.3. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel. 12.Türk telekom.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak. bu konuda ilgili birim. 8. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak. 10.Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır.3. 2.500.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak. 9.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar . P.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır.3. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak. 5. 7.Hava Meyan Komutanlığı.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma . yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak. ihtiyaç duyulanların temin. Kiralama . gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak.2 merdivenli araç.ne kadar maddi hasar meydana geldiği.2.

. 316 . fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı.Y. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . araç sürücüsü. P. yanıcı. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan . TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 .Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . Elektrik donanımları kısa devre. Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır.yüksekten düşürülmemesi. ilçe .Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. çakmak. yuvarlanmaması. trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas.Bu Yönetmeliğe göre. boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. parlayıcı. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . su .Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. buralardaki yol . Geçici iskan yerleri belirlenmiş .Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır.5. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. Ambalajların bozulmaması. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. kibrit. Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. Patlayıcı. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır. battaniye . kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. Tehlikeli maddelerin. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. Araca başka bir yük alınmayacak. yüklenmesi. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. yakıcı. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. usul ve şartlara uymaları zorunludur. Park etme veya duraklama halinde. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı.3. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak.

Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”.6. işaret ve malzemelerden.3. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. aktarılması ve depolanmaları. Tehlikeli maddelerin. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. Araçların. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . bulundurulması zorunludur. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. nitelik ve özellikleri. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. motor çalışır durumda bulunmayacak. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. P. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. cins. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz.f) Bu araçların sürücüleri. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. yükleme.

SAĞLIK VE ÇEVRE R.Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır.1. çme.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.1. Şehir şebekesinin 60 km.Temel Sağlık Hizmetleri R. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.R.1. Depo Kapasitesi 11.dir. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru.2.1.2. 2.1. 318 . Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.

şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.analiz sonuçları değerlendirilmektedir.3.bakteriyolojik.Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.2.1. kimyasal.Sağlık Müdürlüğü.1. 319 .süt.mikrobiyolojik.2.R.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.2.1.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.3.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.

129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .R.1.4.014 663.

Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.64 28.5.77 19. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .1.1.38 21.1.6.7.17 2000 2001 2002 2003 2004 R. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.95 25.R. Ölümlerin Hastalık.

Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. is.2. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. pH 4. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır.2. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . duman vs) üzerine yapışır. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. binalar. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. boya kaplamalar ve bazı plastikler.R. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. günlük ortalama 150 mg/m3 . atmosfere karışmaktadır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. maksimum SO2sınır değerleri. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. asidik nemle tepkimenin sonucunda. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. yıllık ortalama 60 mg/m 3.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. Bununla beraber deri. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Tarihi yapılar. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. açık metal yüzeyler.1. kurum. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 . Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa.

ruhsal bozukluklar vb. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. ağır metaller. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. Bronşit 3. Suç işleme oranında artış. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. SO2. Eklem Romatizması 6. bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. sinirlilik. Kronel Bronşit 4. Erkeklere oranla daha fazladır. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Raşitizm 5. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. Kalp Hastalıkları 7. vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). bronşit. Nefes Darlığı 9. yer altı suları. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Bunun sonucu olarak. Romatizma 12. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . pulmoner fonksiyon bozuklukları. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Göz Yanmaları 8. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. 14. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. toprak. kronik bronşit vakalarında artış.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Akciğer Kanseri 2. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Kan zehirlenmesi başlar.

0. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. 1. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. yenilen yiyecekler. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller. endüstriyel işlemler. fosil yakıtların yanması. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda.3-0.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. Kurşun. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. 324 . Nikel. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. Kadmiyum. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. 0.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette.bulunmaktadır.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak. Kan kurşun konsantrasyonu.

Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir. peptit. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. trifosfat. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra. solunum borusu irritasyonu. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar.01-0. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. Motorlu taşıtlar için. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir.06 µ g/ml. kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. kadmiyum nitrat. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. aminoasit. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3. sülfat ve nitrattır. immunolojik değişim. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. Suda çözünebilir tuzları. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. tahribatı. klorür. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. Yapılan araştırmalarda. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar.04-0. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. Kadmiyum sülfat. Bina projelerinde. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0.

gözbebeği büyümesi. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması. . rahatsızlık. elektrikli süpürge vb. . Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler. zihinsel işlevlerde yavaşlama. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. R.2. solunumda hızlanma. trafiğin yoğun olması. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: .2. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür. uykusuzluk. evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. kas gerilmeleri. yerli yersiz korna sesleri. Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . kalp atışlarının değişmesi.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. sinir sisteminde bozukluklar. törenlerde çevrede yaşlı. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Günümüzde.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. R. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. .Düğün vb.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır.Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. stres. yorgunluk. .Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması. insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir.2. 326 .3. Gürültü. .2. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. R. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.miktarı 0. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. . korku. Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir.4.

Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır.5. Akut zehirlenme. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. .2. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi.Hava alanlarının.Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. . Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Pestisidler. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. . Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması.Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. 327 . . canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. insan vücuduna ilacın solunum.Bina içerisinde ayak sesleri. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. . Örneğin tarla. .ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. . pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. R. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir.

Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Beher kg. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. depolama. ilaç üretimi.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Akut zehirlenmeler. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. acrolein (herbisit). Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 . rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. taşıma. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. ile ifade edilir. Sekonder . ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. pestisidler ile insanların teması. ağırlık için mg. giderek bünyede konsantre olurlar. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. olarak ifade edilmektedir. bunların % 50’sini öldüren dozdur. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. deri veya solunum yoluylagirmektedir. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları.

kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. kritik akarsu. b. g. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. e. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. f. ilacın yağmur. ilacın absorbe edilme durumuna. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. seralarda. Yapılan çeşitli araştırmalar. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. Milli Park Alanlarında. Böylece üreticiler. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. c. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. sağlığa zararlı olup. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. toprak tekstürüne. a. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. modern bölge laboratuarları kurulmalı.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. gölet ve baraj havzalarında. Örneğin dekara 1. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. organizmanın fizyolojisine. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. 329 . Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. Bu kalıntılar. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. d. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. toprak nemi ve sıcaklığına. Topraktaki zararlı böceklere. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. kullanılan ilacın grubuna.formülasyon şekline. sudaki pestisid seviyesine. bayilik ruhsatı. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için.saptanmıştır. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. göl.

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. 5. Bu toprakların 330 . ağırlık. optik camlarda. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. i. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. 1993. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için..h. 1993. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 1993. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. Ankara. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. 2001. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri... seviye. Sayı:19. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. lüks lambasının filtrelerinde. kalınlık. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. 7. Ankara. Sayı:19. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.6. Örneğin ısı radyasyonu. O. Islah Çalışmaları. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. 6. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Ankara. Türkiye'nin Çevre Sorunları. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. Orman Bakanlığı Dergisi. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir.2. Orman Bakanlığı Dergisi. . Kaynaklar 1. DOĞAN. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. 3. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. 1992. zaman göstergelerinde. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. 4. Ankara. N. Sayı:19. KÜÇÜKÇAKAR. 1995. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orman Bakanlığı Dergisi. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. ı.. . R. T. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. ÇEL KKOL. YEN KÖY. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri. O. Ankara.2001. 2. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları.

doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. Örneğin.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . Uluslararası kuruluşların.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Bunun dışında. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır. Bununla birlikte. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . . yıllık radyasyon dozumuz artar. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. Aynı şekilde. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. radyasyondan korunma uzmanları. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. yonlaştırıcı radyasyon.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler. . maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır. Örneğin. Bu varsayıma göre. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. Bu etkiyi. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . Bu radyoaktif potasyum.

Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Mart-Nisan ’99.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. Radyasyon. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). alfa parçacıkları vücuda solunum. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. 332 . Tekniker Dergisi. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a). beta ışınından ise 100 misli fazladır. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe.4 mSv/yıl 0. Gamma ışınları. Ancak.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir.8 mSv/yıl 5. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. Giysilerle korunma sağlanamaz. March 1985.

Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. o kadar az radyasyona maruz kalınır. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. demand valve resüsitatör gibi. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. nükleer reaktörler. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. 333 . ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur. Ortamda yoksa. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. o kadar az radyasyona maruz kalınır. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır.

Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. Emergency Care in the Streets. Ancak yetişmiş eleman yoksa. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. Caroline. s:616 – 619 23- 4- 5- 1. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. Enerjinin.d ). sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. Mick J. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. 2nd Ed. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. Mosby’s Paramedic Textbook. ISBN: 0-323-00652-3. s: 413-416. Ya da. 334 . Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. Nassetti. RADYOAKT F: Bir maddenin. Örnek: Işın tedavisi. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. N.A. 5 th Ed. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin. 1991. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. 2000. 2. bir şey yemeyin. farklı fiziksel özellikleri vardır.L. Sedyeye almadan önce.. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Onların yönlendirmelerine uygun davranın.Ray ile ışınlanmıştır. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin.Baskı. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir.45- Olay yerinde asla. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. 3. s: 759-766 Sanders. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. U.b.S. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. içmeyin ve sigara içmeyin. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. 1995.

RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. Radyasyon düzeyini. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır). bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. R. verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 .7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. Kalite. Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. 1 curie = 3.2. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. katı.7. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir. Belli bir zaman biriminde.

S. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. ses-yayın cihazı temini. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. N.limiz merkezindeki Hıdırlık. 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16.2. .Bursa iline gezi düzenlenmiştir.Km. sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. Turgut Özal Parkı.06.1.2. .limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.Çanakkale. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır. 336 . . orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır.1. S.S. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde. 08. ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla.2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından. . Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup.2. . Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır. . Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir. ÇEVRE EG T M S. zcilerin görevlendirilmesi. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir. . Çevre ve Orman Bakanlığının. öğrencilerin görevlendirilmesi. Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: . S.2.hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir.

3. Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır. 337 .2. S..Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.T.2.5.6. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. T. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. T.1. T. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 . Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir.3. T. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek.4. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T.

Şti.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.Ltd.ve Tic.ve Tic.Afyonkarahisar 9.Ltd.Afyon Cad.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic. hr.Afyon Cad.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.Ş. Hayvancılık.A.Şti.zmir Karayolu Km.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San. Tesisi Hayvancılık.Tic. Sarrafiye.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd.A.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Tic.Şti. Et ve Et Ürünleri th.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes. Et ve Et Ürünleri th. Sarrafiye.04.Şti.Ltd.Ltd.Şti. hr.San.Şti. Oruçoğlu Gıda ve çecek San.San. Otomotiv. Otomotiv.Ltd. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San.Ş. 339 .

Afyonkarahisar 5.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.Müh. Ve Tic.ve Tic. Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ltd.Bşk.Böl.Ltd.Ltd.1.Şti.Ş.Cad.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Ltd.Raporu Tic.Şti. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.Bölgesi 1.Şti.654 Ada.Ltd.Ltd. Hidromer Arıtma nş.Şti.Ltd.Tic.San.Ankara ller Bankası 5.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.Şti. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.ve Tic. Km. hr.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .Üretim San. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.Şti.ve Müş.Tic.San.San.Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.Kemal Aşkar Cad.Şti.Müd.Tic.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San.Böl. Sok.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Öztabak Apt. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San.A.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Şti.Ltd.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.

Tic.Şti.Ltd.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.Tic. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Şti.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Şti.Şti.Ltd.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San. Gıda San.Şti.Sok Afyon 341 .ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Sokak Pazar Mah.Ş.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Şti.Ada1.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.ve Tic. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105.Afyon Cad.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Tic.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Ltd.Yeşilyol Köşem Apt.ve Tic.Ltd.ve Tic.Ltd.ve Tic.Şti.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Ltd.Parsel Afyonkarahisar San.Ltd.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Ltd.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Şti.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.Şti.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Ltd.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Şti A.

Afyon Köy Hiz.Km.Danışmanlık Ltd.Şti. l Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D. l Müd. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop.Km.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San. l Müd.S. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah.Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Ltd. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul. l Müd.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. l Müd.Km.Tic Tic.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Konya Karayolları 3. .Şti.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Ltd. l Müd.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Bölge 342 .18. .Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.S.18. Afyon Köy Hiz.

Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Genel Müdürlüğü D.S.Bölge Müd.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Bölge Müd.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.Danışmanlık Ltd. .Genel Müdürlüğü D.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.S.Bölge Müd.18. slitepe Taş Ocağı Nen Müh.G.18.Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.Bölge Müd.Bölge Müd.Konya 3.18.S.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D. .Bölge Müd.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Şti.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Müd.S.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.Genel Müdürlüğü D.Konya 3.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd.Müd.S. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3. .S.Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul. Karayolları Müd.Bölge 33 Taş Ocağı D.Konya Karayolları Müd.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.Konya 3. .Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K.G. .Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3. K.Antalya 13.Konya 343 .Bölge Müd. .

Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .Ş.Bölge Müd.Müd.A.Antalya 13. stanbul Üniversitesi Müh.Antalya Karayolları Müd.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Bölge Müd.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.Tic.Tic. Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.Antalya Karayolları Müd. nş.Şti.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.Şti.Bölge 47 Bolvadin Bel.Maden Sontajcılık Ltd.Bşk.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Ziraat ve San.Ankara Karayolları Müd.stanbul 1996 Maden Karaman Mah.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Fakültesi.ve Tic.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Ş.Şti.Başk.Bşk.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.Ankara Karayolları Müd.Bölge 46 Ariyet ocağı.A.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Antalya Karayolları Müd.Cum. Aysberk Müh.

San. Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.B1.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Ş.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.24.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Ltd. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Tic.Mad.Elkt.A.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San.Şti Ankara Büro-Form Müh.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.Oto.Şti Caner nşaat San.A.Afyon ili Dinar lçesi.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.Ve Tic. nş.Ltd.. Ltd.S. Ve Tic.letim A.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk.Ltd.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd.Tic. ncirli Han Sok.Taah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .letim A.Taah.S.

A.Tansa Cad.A.Ve Müşavirlik A.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.Şti.Turz.Gübre Tesisi San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Ve Tic.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Nakl.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.A.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.A.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic. th. .Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Ankara D.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah.A. hr.Tic.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.Ltd.A.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.18.Ankara Fon Müh.Ltd.Tic.S.

A.Ltd.Dış.Ş Medaş Maden End.Tic.A.San.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Müş.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A.A.Tic.A.Müş.Şti Ankara Öncü Mad.Ltd. ç ve Dış Tic.Tic.B 105.Ltd.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .Tic.Ltd.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End. şl.San.San.Şti.Müh. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.Müh. San.Tic.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok.Ltd.Dış. nş.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.A.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.Ş stanbul Beril Mad.A.Tur.S.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.

Sk.Tic.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.San.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.NO:7/A Afyon 348 .Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.NO:4 iscehisar . 129.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar . A.Şti.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah. Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.Ltd.Ltd.Şti.Ltd.San.Ltd.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Köprübaşı Emirdağ.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.Şti.Hacı Musaoğlu Sok.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Tic.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Tic.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Bucak mevkii.Şti.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.

Şti.Tic.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .Tic.Ltd.Ltd.San.San.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.Ada 3/B Parsel Afyon O.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.Teks.S.No:107 Gebeceler .San.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.Ltd.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.Turz.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh. Tic.San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.A.Tic.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.Ltd.Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.Tic.Ltd.B 26. şn.Mad.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Ltd.Tic.S.Konf.Ltd.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Ş Doruk Mad.Şti.Kom.

Konya 96 Taş Ocağı.San.Taah.Tic.Ve ve Yıkama Kırma Tic. Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.Şti Afyon Karayoları 3.A.Ve Tic.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3. nönü Cad. Büro-Form Müh.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.Mah.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak. nş.Tic.Tes.Ltd.Akar.Bölge Müd.ve Tic.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 .Mad.Din.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.San.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.Ltd.Pa z.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.Ltd.Ş.

A.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş.San.Şti.Şti.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.San.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Ltd.Ve Tic.Şti. Ltd.Ve Tic.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Ltd.San.Ltd.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti. km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.SanTic.ve Tic.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.ve Tic.Ltd.ve Tic.ve Tic.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.Ltd.San.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 .Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.

Haz.Nakl.Ve nş.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Tic.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Ot. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Bet.Hay.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Tek.Mal.Day.Mer.Kuy. thalat Ltd.Tic.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Tur.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Ltd.Malz.Plas.Mad. Ak.Tük.Ltd.Eml.Müt.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.San.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Tic.Lok. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Yak.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII. Ltd.Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak.SanTic.

Akaryakıt Tarım Turizm nş.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.San.Ltd.Tic.Tic.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 . Afyon DS XVIII.Tic. Otomv.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.Ltd.A.S.San.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.

125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.Ürün.Ş Afyon Şeker Fab.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Oto Yıkama Eleme Tur. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Tic.Ltd.Şti.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.San. 354 .Bşk.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım . Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3.NO:18 Emirdağ .Afyon Cad.Ltd.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .

Ltd.San.Tic.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 . nş.A. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Tic.Tic. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Eğt.Ş Bilim Mad. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Taah.Paketleme Fab.Ltd.Ve Tic.San.Gd.Müş.Lt d.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Trz.Ltd.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.Savak Sok.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.San Ve Tic.Ltd.Şti.Kamil Miras Cad.

Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.Km Afyon-Ankara Yolu 8.B 109.NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 . Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.Ada3.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.S.Sok.Cad.S.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .Kirembe Sok.S.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.A.Savak Sandıklı .Bölge Müd.Afyon Sok.1.Ş Mermer San.S.4.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.B 101.d.Bölge Md.Şti Karayolları 13. Karayolları 13. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.Dok.Sok.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.B 4.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.Ltd.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.B Hisar Mah.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.

Bölge Md.Şti Taş Ocağı Köy Hizm. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi .Cad.Bölge Müd.Bölge Müd.4 NO:14 Sok.Bölge Müd. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13.Tic.Ltd.Hd.S.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A. l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Ş Gıda Rafine Anhid.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad. l Müd.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Şti Karayolları 13.San.Hocalar lçesi 2Bl.Protein Tic.Ltd.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13.B 4. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .

Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.05.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.B.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.San.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O. Şuhut Merkez 358 .Ve Tic.A.S.Tic.06.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3.4 NO:27 Sok.A. Şuhut/ salı Köyü O.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.2003 30.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .Cad.B 4.A.A.A.A.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.Km O.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.B.Tic.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab. 11.Tic.Paz.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.S.A.Tic.06.Ş.Tic.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.S.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.

San. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.02.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop.B.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05. 30.05.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3. 28.05.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 . O.04.Ltd.B.B.S.04.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.02.Ltd.S.2003 27.04.Tic. Merkez 43 Mermer Ocağı 05.B.04.S.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D.Tic. O.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş. Müd.S.S.S. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S.S.04.S.B.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O. Merkez 40 Kemal ESK 15.Bölge 31.01.B.Başk. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd.S.Şti./ISPARTA 18.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O. Mushsin ÖZER 15.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San. 29.B.B.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.05.S.05.Şti.2003 21. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.Şti.

Şti.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.09. Çay/Kızıldağ Köyü O.2003 Gıda O.ve 06.Bölge 24. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.B. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.10.S.S.B Merkez 57 D.S.S.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O. Müdürlüğü/Antalya Kayma.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.12.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.B.S.S.S.12. O.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.Bölge 19.10.11.11. 18.Ltd.S.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.09.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S.10.B.B O./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O.B.11.S.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.11.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.S.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .09.2002 16. Karayolları 13. Müd.S.

B Merkez Merkez 61 D.2003 28.2004 30.07.den. Kum.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.2003 22.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.Bölge 11.Bölge 24.2004 Kimya Sincanlı 361 .07.08. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.Müd.08.2003 Maden Taş.09. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.05. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok./ISPARTA 18.2003 Maden Merkez 66 27.04.09.05.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy. Kum.04.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28.den.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.08.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O. Müd./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.07. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18. Müd.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz.S.S.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.S.S.

S.04.2004 09. Emin ORBAY 19. Bolvadin/Santral Cad.O.04.km Merkez 73 08.02. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San.O.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.03.Ş.ve 25.Başk).2004 17.km Afyon-Ankara Karayolu 5. Merkez 75 25.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.S.01.06.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.Tic.ve Tic.04.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.A.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18.Ş.S.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.Bölge 17. Bayram DEM RER 29.A.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.B.02. Müd.2004 Maden Çetinkaya Mah.02.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.07.03.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah. Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.B.Götürme Birl.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.04.

Tic.A.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.04.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.Keklicek Mevkii Mermer San.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.08.03L25A3.07.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.09.Şti Osman Şen San.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.Çağlayan.Tav.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.06.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.08.03L25B1.Bölge 23.Ve 29.Ltd.San.LTD.03L25B1.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.06.09./ STANBUL Kısmet Hür.03L25A3.08.Çapalı.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.01.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.ŞT .Ş Ziraii 27.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.Çapalı.Çağlayan.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.

02.04. Ltd.San.San.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.02.Tic.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.10.Ürün.Teks.11.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .09.Mer.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San.Ltd.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.01.Şti Sefa Kulaç 3.Bölge 18. Bölge 07.Şti 05. Böl.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.Başan Sok. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.2004 Maden zmir Cad.03.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13.04.2005 07.Bölge 21.11.Yayla Sok.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.Tic.10.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.Tic. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad.02.2004 11.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.Ltd.

Şti Celal Ildız nş.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.2005 16.Ve 30.Ltd.Şti Remzi Çalıştır 06.05.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.Ltd.Teks.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .06.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.03.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.Tic.Mer.Sok.Tic.Taah.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.05.05.06. Ltd.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.06.San.06.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.2005 17.Şti Şahin Kardeşler Elek.Zemin Kat Afyon Afyon . Böl.2005 05.Tic.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.Mal Ve Oto.Tic.Taah.San Ve Tic.Şti 16.Fazilet Apt.2005 25.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.Ankara yolu 20.Ürün. scehisar Mermer San.Tic.06.Ltd.Oruçreis Sok.06.Mer. San.Gıda Mad.San.San.No:56 Afyon Dumlupınar Mah. Böl.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.Ltd.Kamil Miras Cad.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02.06.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.Yalbı Sok.Ltd.05.143.

.................................................................................................................. 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ..................................................................... 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER .......................................................................................................................................... 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ................................................................................................................................................................................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ................................................ 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ........................ 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT .................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR .......................................................................... 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ........................................... 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT..................................................................................................... 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES ..................... 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI ...................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES ............................................................................................................................................................................................... 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI .................................................................................................................................. 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI .......................................................................................... 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI .............................................................. 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ .......................................................................................................................................................................................... 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI .......................... 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR....................................................................................................................................... 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER ...................................................................................................... 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ........................................................................................................... 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI ......................................................................................................................... 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ................. 304 Başa Dön 366 ......................................................................... 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES ...................................................................................................................................................................................................................................... 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ................................................... 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ........................... 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ............................................................................. 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ......................................... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI ... 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI .... 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER ............................................................................................................................................................................................................................................ 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ......................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful