P. 1
afyon04 çdurum raporu 2005

afyon04 çdurum raporu 2005

|Views: 261|Likes:
Yayınlayan: muyace

More info:

Published by: muyace on Feb 13, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

4.1. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F.4. Flora:_______________________________________________________________________151 F. E.3.D. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.4. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.4.4.4. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F.1.4. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.2. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D.1. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F. F. Fauna ______________________________________________________________________159 F.3.2.1. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E.5.5.1.1. Patojenler _________________________________________________________________________ D.2.5.8. E.1.6.2.5.2. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.9.2. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E.2. E.1.7.1.5.1.3.3.1.6.4.5.1.5. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F.2.3.1.2.3.1. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.1. F.1. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F.2.5. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E.1.2.4.3. Arazi _______________________________________________________________________141 E. F. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. F.2.4. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.5. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F.1.3. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.3.1.1. F.1. F.3.2. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.1.4.2. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E.2.5.3.2. F.2. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D.3.3.4. 3 . F. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D.1.1.5. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F. Valilikler.5.1.2.5. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.5.1.3.1.3. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F.3. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D.2. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F.3. E.3.1. F.3.2. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.2. F.5.4. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E.

Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.3.1.F. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.3.19. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F.5.22.5.5.5.20.12.2. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F.22. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F.5. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F.2.9.5.5.3. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.19.5.5.1.17.1.5.17.18.5. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.4. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F.13.2.1.1. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F. 5. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.1.5.5.2.16. G.19.22. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F.17.1. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F.1.17.2.5. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F. 1.19. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 . ___________________________________________ 182 F.2.5.5. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F.1. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F.5.4.11. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F.7.1. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F.3.17.10.16.3. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.1. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.4. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.5.19.5.5.5. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.5. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar.21. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.3.15.3.1.5.16.5.2. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.2.17. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F.16.5.5.1. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F.8.2.5.5.5.5.14.1.1.2. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.1.16.5. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F.5. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.1. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F.1. G. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.5. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F.5.6. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F. G.5.5.22. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G.5. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F.5.5.4.

Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 .2.3.3. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 .2.1.1.2.2. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H.1.1.2.G.2.5. H.3.2. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.1. H.1. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.2.4. H. H.2.1.2. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 .2.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.2.6.1. H.1. H.5.2.2.2.3.2. H.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 . H. H.1.4. H. H. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 .Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J.2. Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.5. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H.1.4.1 H. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G. H.2.2.2. H.1. .1.2.2. H.5.2.2.2. Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.2.2. J.2.4.1.1. H.1.3. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2.1.2.1.1.6.5.2.4. 5 .1. I.2.4. H. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .1.2.1.1.2.1.1. . Turizm . Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .1.2.1.1.1. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.

6.1.2.1 l Sanayiinin Gelişimi. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5.2. L.2.3.1. Motorin.9.3. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2.1.1.3.4.1. L.3.6.4.3.4. K.2. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2.2. L. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K. K. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L. J.2.6.7. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. K. J.5. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.4.1.3. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L.1.2.1. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.3.1.1. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L.1. J.2.J. Altyapı _____________________________________________________________________256 L.2. J. Benzin.1. L. J. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 . Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L.1.7 J.1. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.1.1.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K.1. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K. Petrol (Fuel Oil.4. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L.2. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L.1.2.6.1.5.1.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K. Demiryolları : _________________________________________________________________ L.1.2.3. K.2. J. Limanlar: _____________________________________________________________________ L.2.1.1.1.2.2.6.6.5.1. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K.2.1. J. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3. K.2.1.1.2. Asfalt.1.1.6.1.2.2. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K.1. J. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L.2. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2 . Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.1.1. J.1.8 J.1.

Tarihi.3.11.3. M. M.3.1.6.3. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.4.5. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.1.1. M.2.1. M.3.1.2.6.. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.4. M. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M.4.2.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.2. M. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M.2.4.4.5.5. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M. M.2.4.3. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L.1.6.2.1.5.1.1.3.1.1. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M.7. M.1.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M.8.1.6.3.9.3.5.1.4.5.1.6.5. M.5.3.3.1.5.1. M.1.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M. M. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 .2. M.1. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L.1.4.1.4. M.4. M. M. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.3.6.3. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M.2. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5.3.1.10.3. Kültürel.1.5. M.1. M. M. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.L. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.4. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M.7.6.1.2.4. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.2. M. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M. M. M. M.1.3. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.3.3.

6.1.2. N. AFETLER________________________________________________________________ 309 P.2.1. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O.4. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N. O.1.4.2 .1.1.3. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N.2. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N.1.1 O.2.1. O.6.1. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N. O.1.3.7.1.6.5.1.1.6.3.5. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.1.1. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P. O. N.2.3.1.2 N.10. O. N.3.4.3.3.3.1. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.7.1. O. Toplanması. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N.1. N. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.3.1.3.6.1. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 .4.Katı Atıkların Biriktirilmesi. N.3. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. O. O. O.1. M. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O.3. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P. N.9.3.1.1.8. N.2.1. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.7.1. Titreşim:____________________________________________________________________308 P. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N. M.6.1.3.5.1.2.5.M.3. O.2.3.1.1.4.4. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N.

6. Ölümlerin Hastalık.2.3. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.2. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T.2.2.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R.2.2.2. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R.1. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P. R.2. R. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R. P. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R.4.2.3.1.1.5. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T. P.3.2.1.3. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T.2.2.3. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R.1.2.1.3.1. R.1. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.3.7. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri-. R.1. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 .1.4. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.2. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P. Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P.2.5.2.2. R.3.3.P.3. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S.3. P. Sivil Savunma Birimleri:.1.2.6. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.2.4. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R.1.6. P.1 P.3. P.2.4. ______________________________________________________318 R.2.5.1.2. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R. P. P. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R.2. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S.3.1.1.3. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S.5. Denizler: ______________________________________________________________________ R.1.1.1.1.2.

Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 .5.4. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.T.

lk yerleşim izine. cami. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır. Bu dönemde madenle birlikte. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan.Alâaddin Keykubat. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız. Bunun yanında çok sayıda mescit. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. ancak çevre illerde yapılan kazılar. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur.Ö. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. M. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. kullanıma ve ihtiyaca göre. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır. Afyonkarahisar’da da verilmiştir. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır.Ö. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19. şehrin güneyinde. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. kaplıcaları. medrese. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. 2. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir.1. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. sunu çukurları. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine. Kurtuluş Savaşında. Hitit Devleti’nin M. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. Bu dönem. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Sultan I. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine.Ö. medrese yapılmıştır. 1800-1200): M. Atatürk. Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. Sultan I. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. Gevhertaş. Bu dönemde. Hitit Krallığı kurulmuştur.Ö.Ö. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. 11 .) önemli mimarî eserlerdendir. Afyonkarahisar. Şehir.A. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır.yy. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. yerleşim yerleri bulunmaktadır. saat:17. ilk kez madenin işlendiği. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. hamam. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. COĞRAF KAPSAM A. II.

Docimeon. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. ve 10. M. Babil.yüzyıla kadar tarihlenmektedir. M.Ö. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. VII. e) Hellenistik Dönem (M.S. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi.Ö.Ö. Roma hâkimiyeti sırasında. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. 333-281): M.Ö. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır.yüzyıla kadar sürmektedir.Ö. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir. Amorium önemli şehir olmuştur. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Dinar’a. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Roma hâkimiyetine girmiştir. Sokrat tarafından geliştirilen.IX. Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir.Hititler.Ö.Ö.S. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. 9.Ö. Romalılar.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti. 120’de Roma senatosu. (M.Ö. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır. b) Frigler (M. M. 133. Hisarköy. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. 233-183) zamanıdır.Ö.M.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M. Sivrihisar’dan geçerek. Afyonkarahisar. 323’te Babil’de öldü.Ö. Mısır.Ö. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar.301). M. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen. M. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar. c) Lidyalılar (M. Docimeia ( scehisar ilçesi). Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol.Ö. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. 336’da Makedonya kralı Flip. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. Böylece Anadolu. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes.Ö. 1200-546): M. Eskişehir. Synnada.Ö. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp. Apemeia. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir.Ö. Dinar. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. Komutanları. d) Persler (M. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında.Ö. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş. M. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. f) Romalılar (M. bu devirde. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. Amorium (Hisar köyü).yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur. 6. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. Bunlardan önemlileri.Ö. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse. Bizans mparatoru olduğu 12 . Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri). Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. bölgede benimsenen Frig din.Ö. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. 6. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M.yüzyıldan başlayarak 10. M. Buna göre Bizanslılar. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır.Ö. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek.Ö. Pers hükümdarının tacını giydi. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir. M.Ö. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. ssos’da yapılan savaşta (M. 334) III. Büyük skender M.Ö.Ö. M. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır.

XVII. (1428). Anadolu Selçuklularına geçmiştir. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. Afyonkarahisar’dan kuzeye. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Afyonkarahisar. Germiyan Beyi II. Murat’a bırakmış. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. Yunanlılar. Bunun sebebi. Ayrıca Afyonkarahisar. Karahisari Sahip. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. 1833’te bir süre II. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali. Afyonkarahisar’ın bu yönü. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. Yunanlılar. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. bu eyaletlerden. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. Büyük Türk Sultanı Alparslan. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. Ayrıca Afyonkarahisar. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. II. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Beyliğini vasiyet yolu ile II. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. Yunanlıların son durağı olduğundan. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. Kütahya. Germiyanoğlu’nun damadı idi. büyük hakanlık tacı batı’ya.nuyordu. Afyonkarahisar. Ayrıca Afyonkarahisar. zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. I. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. esir düşmüştür (1071). uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). cephane. Tutuk. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. Afyonkarahisar ili. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . XV.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş. Afyonkarahisar. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Afyonkarahisar. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. Afyonkarahisar-Kütahya. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. Afyonkarahisar-Eskişehir. Moğal tahakkümü altına düşmüş. Mengücek. Saltuk.

Afyonkarahisar Bölgesi. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. önce Sakarya’da.kilometreyi bulan geniş cephede. bir ay. düşmana ilk kurşunun. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. Bu arada. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. (28-29 Mayıs 1919 172. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi.Alay Komutanı Ayvalık). daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri. daha az kuvvet bırakılmıştı. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. 14 . 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. 25 gün Yunan işgali altında kaldı. Bu birlikler.

nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar. 26 Ağustos 1922 günü.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında.oo) ele geçirildikten sonra. dipçikle hatta elleriyle. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. ve 2. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. Daha sonra Şuhut’a gelindi. sıra sıra tel örgülü. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. çünkü Afyonkarahisar halkı. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Esası Oldu. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. noktaları. Türk Ordusunun. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı. Kılıçarslan 1. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. Dumlupınar Zaferi’nin 3. saat 17. Tınaztepe.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. Hepinize selâm ve sevgiler. Başkomutanımızın önderliğinde. makasla.” 15 . bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. Belentepe. Gazi Mustafa Kemal.” demiştir. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. saat 05.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. Atatürk. Mustafa Kemal Paşa. Erkmentepe. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .2.A.

kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi. Roma. 185 hektarı funda ve ormanlık. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. Isparta. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. Lidya. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. Lâdik. 170 ton dane alınmaktadır. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir. bulunmaktadır. Kula. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir.200 hektarı tarım arazisi. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. çizmelerini burada yaptırdıkları.772'dir. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. limizin en güney ucunda yer almaktadır. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. lçede daha çok gül. ardıç. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 7 Sağlık Evi. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. lçemiz batıdan Dazkırı. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. 18 . Hereke tipi halı dokumacılığı. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. meşe. bu yüzden ilçenin. sûvarilerin.-Mark'tır. Bunun 8. 182 ton kapsül. gül yetiştiriciliği. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. Yıllık geliri 1. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. lçe.000. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. 2 sağlık ocağı. Ormanlarımız çam. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır.000. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. 96.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

17650 adet keçi. Tarım. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. BAYAT lçemiz. Frig. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. kuzeyinden Hendi Baba dağları. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir.135. 2 Sağlık Ocağı. pelikan. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. meke. Hitit. Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. 500. halkımıza hizmet vermektedir. köylerinde 2 olmak üzere.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır. tiftik keçisi.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157). Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. koyun. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. Mekân Yaylası. 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. 20 . npazarcık. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. kuğu. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. . Çanacık. lçe kuzey doğudan Çal dağları. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. 1988 yılında ilçe olmuştur. Mekan. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. Bizans. lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır. genel olarak 8773'tür. güneyden kazankaya dağları.Ayrıca.000. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Selçuklu. Afyonkarahisar . Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur.TL'dir. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. turna. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir. En önemli yaylaları ise Bayat. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. Asarkale. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. karabatak. Roma. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. buğday ve haşhaş gelmektedir. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. 3. il merkezine 61 km uzaklıkta.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Lidya.000 adet yumurta tavuğu.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. batıdan Bey ve Asar dağları.836 adet sığır bulunmaktadır. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. 1924 yılında ilçe olmuştur. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini.370 adet koyun. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. ticaret. yaban ördeği.000. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. npazarcık. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. Yüzölçümü 926 km2'dir. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır. lçede 11. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. Çöğürlü. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. lçede 4'ü merkezde. Helenistik. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. Yüzölçümü 465 km²'dir. kaçak kesim. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. Ayrıca ilçe merkezinde 1. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir.000.S. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır. lçemiz kara iklimine sahiptir. Bugün. 1993 yılında D. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup.

fiğ.ve 4. yastık. Karkın. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır.Alaca Camiii. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. 10 Sağlık Evi. kaleye Yazır. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. kışları soğuk ve sert geçmektedir. işlenmiş kereste.Bolvadin. bu okullarda toplam 9. okulu mevcut olup. Bunların dışında kereste. Sahipata. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. hasır. sulamaya elverişli arazisi ise 28. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. Develi.000 kitap kapasitesine sahiptir. vb. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. kayısı. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. Tek akarsuyu Akarçay'dır.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. 500 işçi çalışmakta olup. Ayrıca 46 apart ünite. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. haşhaş. 25 oda. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. Çarşı Camii. Üzerinde Altıgöz. tarım. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır.950 tondur. Kırkgöz köprüsü. Hacı Ahmet Camii. 2 adet semt sahası.Tarih içinde Selçuklular. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. teneke. nohut.000 yumurta elde edilmektedir. sucuk. 1958 yılında kurulmuştur. kodein v. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir.) imal edilmektedir. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi. ticaret ve sanayiye bağlıdır. armut.s. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. lçenin nüfusu.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. şekerpancarı.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. ayçiçeği yetiştirilmete. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. 2000 nüfus sayımına göre 83. hidrat. I.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. Toplam süt üretimi 14. Lala Sinan Paşa Camii.458 hektardır. Ak Çeşme. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. Hacı Ahmet Çeşmesi. fasulye. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. 1 Ana Çocuk Sağlığı. mısır. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir. Bolvadin. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. Alaca Çeşmesi. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. vişne. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. hızlı bir gelişim içerisindedir. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz.932'dir. 50 yatak kapasitelidir. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. ardıç ve çam ormanları vardır. 12 adet ortaöğretim.000 hektardır.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. Buna bağlı olarak. arpa. 32 adet ilköğretim okulu. sazlığıyla. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır. yeşil mercimek. Türbeler. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. Yazları sıcak ve kurak. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. Heybeli kaplıcası. lçenin. Karamık 21 . Kaplıcada bulunan otel. 5 Sağlık Ocağı. Kırklar Camiî. Bunların yanı sıra ilçemizde 15. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. Güneyden Sultandağları (2519 m). un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. Eber Gölü. Bolvadin. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum.000 hektardır. Bunlar emaye ürünleri. lçede çayır ve mera alanı ise 25. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır.000. elma. Eber Gölü. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Kara Çeşme. 33 ton bal üretilmektedir. Sultandağları. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü. Bu fabrikada yaklaşık. Çepni. Bolvadin 3. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. lçede ki halk kütüphanesi 15. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. lçemizin dağlarında sarı meşe. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. Yanık Kışla. kaymak. demir doğrama. Bunun 55. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. yem. yumurta.

Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. bir gün sonra.509 hektarlık saha çayır ve merayla. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. lçe. ayçiçeği. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14. ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. % 6. haşhaş. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. Bu ormalık alanlarda ardıç. 22 . mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. Bunun 20. kiraz. ç Ege bölgesinde. 5 Sağlık Evi. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. meşe. Yüzölçümü 790 km2'dir. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır. Suriye. ve IV. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır.Ö. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları. üreticiler ödüllendirilmektedir. Germiyan Beyi I.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. 14 Sağlık Ocağı. elma) yetiştirilmektedir. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. Yazları sıcak. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. güneyde Yalvaç.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. Selçuklu Sultanı III. Ege. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. bu göllerde balık avcılığı (sazan. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. önemli tarihî eserleridir. şekerpancarı. doğu-batı. fasulye. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. ilçeyi. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. patates. lçede 27 ilköğretim okulu. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. Emir Ahmet Şah.84'ünü oluşturan 5. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. kışları sert ve soğuktur. Ege. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. beyliğini vasiyet yoluyla II. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. 7 ortaöğretim. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır.981' dir. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı. 1 Sağlık Evi mevcut olup. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış. Toplam 2. Yüzölçümü 422 km²'dir. Anadolu Selçukluları zamanında. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5.000 Tarım Dışı Arazi3. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur. Bunun 9. 10. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir. ihtiyaca cevap vermediğinden. Eski Yunanlılar. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. kuzeydoğusunda ise scehisar. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir.358 Tarla Arazisi9. Yüzölçümü40.200 Tarım Alanı16.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. Futbol takımı. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir.279 öğrenciye. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. 24 . lçenin kuzeyinde Bayat.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. güneydoğusunda Çay. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13.09. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. lçede. lçemiz.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2.283'dir. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur. Hititler. eski devirlerde Lidyalılar.Sonradan.

aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. eski çağlardan bu yana. Bu vadi içerisinde Küçük yayla.000 tavuk. Pınarlı. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. 7 Sağlık Evi. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. 25 . lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. Bu nüfusun 6. kayısı. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. Roma. tınlı ve kireçlidir. karpuz. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. armut. susam. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. 16. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. susam. turizmi canlandırmakta.000 koyun. elma. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. büyükbaş. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. genel yüzölçümü 41. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. kimyon. her yıl Afyonkarahisar I. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. 15.000 hektarı sulanabilir arazidir. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. lçemiz. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. 1950 adet sığır. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. Boztepeler bulunmaktadır. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. badem. Dinar'ın bilinen geçmişi M. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir. arpa. Bülüçalan kaynağı. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. Bölge genellikle düzgün olup. hayvan pancarı. Üçlerce. Şehrimiz. Kuru tarım arazilerinde ise. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. güneydoğusundan. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. küçükbaş. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. 6. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. Dinar'ı hem iç. dut. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. Kimmerler.Ö. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Yüzölçümü 1. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. 3 Sağlık Ocağı. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. kavun. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. lçe merkezi. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı.000 keçi. erik.880 hektarı tarım arazisidir. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir.Ö.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. gül yetiştirilmektedir. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. ceviz. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup.000 çift çorap üretilerek. salatalık. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. mercimek. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. meyvecilik. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. Frig. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. lçemiz merkez.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. yonca. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır.453'tür. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. fasulye. buğday. lçemiz arazilerinin 19. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. rakımı 832 m'dir. anason. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. nohut. mısır. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. il merkezine 106 km. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. vişne. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. lçemizde. kiraz. tekstil. çilek.5 km²'dir. kâğıt.lçe. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. Bu güzellikler. "Dinar". ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. haşhaş. ayçiçeği. güneyinden Başmakçı. Dinar ve Evciler ilçeleri. Dinar gerek mesire yerleri.yon. Dinar. kilimcilik. gibi bitkiler. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak.328 km²'dir. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. Persler. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. Hititlerden Aka. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır.

144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. patates vd. Midas. Geleine. lçede 46 ilköğretim okulu. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum.000 kanatlı hayvan. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir.155 arı kovanı bulunmaktadır. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde.340 küçükbaş. buğday. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. küçükbaş. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. 21 Sağlık Evi. Akdeniz ikliminden. kuzey doğusunda Şuhut. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. 112. nohut'un. güneydoğuda Isparta. armut. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. büyükbaş. lçenin Dombay. elma. lçe. 26 . 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. 11 Sağlık Ocağı. mısır.00'da 6. kuzeybatıda Denizli. Karakuyu adıyla bir gölü. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Toplam tarım alanı 63. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. 250 yurttaşımız yaralanmıştır. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. lçede tahıllardan arpa.464 hektar Hayvancılık olarak.608'dir. süt. tarım. vişne. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. peynir. kuzeyde Sandıklı. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. 3. 8 ortaöğretim okulu vardır. Asmalı yol. sebzelerin. Anhoros.375 büyükbaş.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. 1908 yılında ilçe olmuştur. kuru soğan. haşhaş ve yem bitkilerinin.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6. 89.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. yoğurt. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63.700 hektardır. Bu nüfusun 37.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Söz konusu hayvanlardan. şeker pancarı. Bu okullarda toplam 8. et. lçede 14. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. çine tanrıların. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir.

1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Sebzelerden. Bu alan. Adını. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte. çalışmaları yürütülmektedir. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir. lçenin yüzölçümü 2. Aynalı. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol.6'sı(31.500 hektar) ekilebilir arazi. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. Arazinin %62'si (130. Helenler. voleybol branşları bulunmaktadır. basketbol. adına bronz sikke bastırılmıştır. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. erik. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. Emirdağ yöresinde yerleşim M. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. 15 Sağlık Evi.4'ü (31.Amorium. şeker pancarı. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. Ekilebilir arazinin 8. Eskişehir'de 99. Hititler. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. nohut. Ünlü fabl ustası Ezop (M. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır.Tiyatrosu. Hayvancılık oldukça önemlidir. 2 adet yem fabrikası. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. Romalılar. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir. yeşil mercimek. Arazi yapısı tarıma elverişlidir. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. Norgaz orman piknik alanı. Kara döşeme. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. Okulda. Suçıkanı. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 1 Verem Savaş Dispanseri. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. 2 adet un fabrikası. Agorası (Pazar yeri). 1 adet balık ağları iplik fabrikası.138 hektardır. kiraz. 27 . ay çiçeği. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. 201. dantel. lçede 52 adet ilköğretim. armut.162'dir. kral yolu üzerindedir. Stadyumu. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır.8'i (16.km'sinde 9 km içeridedir. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. Asıklı.000 Emirdağlı yaşamaktadır. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. Daha çok koyun yetiştirilir.000. 620) Amorium doğumludur. elma. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası. ve birçok semt sahaları vardır. lçede spora büyük önem verilmektedir. Lidyalılar. badem.089 hektar) çayır ve mera ve %7.Ö. %14. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır.620 öğrenciye.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Yoğun olarak kilim. 1437 yılına kadar gitmektedir. Bölge. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100. Bizanslılar. Aurra (Hisarköy). 1 adet kot dikim atölyesi vardır. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. Sentetik dokuma fabrikası. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. 2 adet teneke kutu. Kösköslü. vişne. domates. Bindallı. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. %15. ıspanak. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. lçede. lçede yetişen ürünler şunlardır.000 ve diğer şehirlerde 30.lçede ormanlık alan sahası 186. Yedikapı (Başkonak köyü). oya. Persler. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. Ege bölgesinde yer alır. Toplam 7. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur.984 hektar) ormanlık ve fundalık.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir. haşhaş ve yonca. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. Artemis Anaitis Tapınağı. salatalık.2 adet çuval. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. Kuzeyde Eskişehir. buğday. Emirdağ ilçemiz. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Dinar-Denizli karayolu üzerinde. Pınarbaşı.Ö. fasulye. kayısı. Arpa. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu.347 hektar) tarım dışı arazidir. doğuda Konya ile komşudur.409'u sulanmaktadır. biber. Çamçalı kilimleri. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. Bunun 20. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. Karakuyu kuş cenneti. 10 Sağlık Ocağı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. kavun ve karpuz meyvelerden. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir.

Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. Gölcük. Evciler ilçesinin. Bunun 5. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. mezar. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. Almanya. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. Helenler. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. Evciler. Koruların dışında orman yoktur. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. Romalılar. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. lçe. lçede genellikle karasal iklim görülür. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Frigler. Persler. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. lçe ekonomisi tarım. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. hem de demiryolu ile yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Nadas sistemi uygulanır. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. lçeye ulaşım hem karayolu. Codta ve lâhit gibidir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir.Emirbaba. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. Hititler. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Bizanslılar. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. lçemizde. Sandıklı'ya 38 km. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. 1991 yılnda ilçe olmuştur. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. kasabalarda Belçika. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. susam. Ovanın batısında Maymun Dağı. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Hititler.486'dır. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. lçe ve ilçeye bağlı köy. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". lçe. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Terra. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. Çiçekli yaylaları. Bir başka deyişle. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. Yörede Lidyalılar. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. Balcam mağarası. lçede 5 ilköğretim okulu. 1 semt sahası bulunmaktadır. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. doğudan Dinar(26 km). bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. sviçre. Fransa ve Avusturya gb. Bütün boş alanlar ekilidir. tavukçuluk. 1990 yılında ilçe olmuştur.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. haşhaş. arpa.

Doğudan scehisar.940 Ha -%17. Aslantaş. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır. Frig Kaya Anıtları. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. çam. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır. kuzeybatısında Uşak ili. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. Helen.8 Bağlık . lçenin doğusunda Çal. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. kışları soğuk ve yağışlıdır. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ayrıca 500 kişi kapasiteli.1959 yılında ilçe olmuştur. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir. mezar odaları. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. Tarım ürünü olarak genellikle arpa. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera.'dir. güneyinde Sandıklı. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. klim bakımından yazları kurak ve sıcak.224'dir.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. Hocalar ilçesi.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. lçede 16 ilköğretim okulu. lçe. Bunun 2. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır.%1. Bölge Pers. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I. geçer. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. 29 . Sulu Tarım Arazisi: 1. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. 1 kapalı spor salonu vardır. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. batısında Denizli. yazın yaylaya çıkarlar. Rakımı 1093 metredir. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. Hayvancılık yapan aileler koyun. Genellikle kışları soğuk. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir. hsaniye.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. Ayazin. Roma-Bizans kaya yerleşimleri.Meşe.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri.Bunun 5.Bahçelik: 165 Ha . adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. lçede 2 Sağlık Ocağı. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. Yüzölçümü 888 km2'dir. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir.751'dir.835 Ha -%80. Roma ve Bizanslıların. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır.5 Bölgedeki akarsular. batısında Burgaz. buğday ve haşhaş yetiştirilir. lçenin köklü bir mazisi vardır. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir.

Karasar. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. 30 . besicilik. meşe. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. Başlıca orman ağaçları karaçam. Karakol Tepesi (1721 m). tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. palamut ve karaağaçtır. Şu halde Kara. ardıç. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. 2 ortaöğretim bulunmaktadır. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. güneyde AKHAN. 1987 yılında ilçe olmuştur. Selçuklu hükümdarı I. Tarım ilçemizin 14. Yazları sıcak ve kurak. lçemizde 19 ilköğretim. 29 °c.362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır.MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. tarım. Karataş.lçe ekonomisi. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. hayvancılık. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. Elmadağı (1516m). Aileler. Asar Dağı (1400 m).820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. Gök. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. Karaca. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Karacaören (Belkaramık). Köroğlu Dağı (1526m). hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. batıdan Afyon merkez. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu. Kuzeyde KARAHAN. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Karakışla. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Madentepe (1894 m). Coğrafî konumu itibariyle ilçe. Karahalilli. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır. Şapane Tepesi (1785 m).40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. 4 Sağlık Ocağı. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. Karayokuş. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. Karadilli.209'dir. Karasandıklı. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. Karayatak. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. batıda KIZILHAN. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. Bunun 11. merkezde SARIHAN( lhan). lçenin adı. Kızıl. Toplam: 4. Ak ve Sarı isimleri renk değil. Karacalar. Karakuyu. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu.

haşhaş. sığır. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. tavuk. batısında Akdağ. 1990 yılında ilçe olmuştur. vişne. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma. b)Karo. Selimiye Kayalıkları. Ornaş Kayalıkları. kuzeyinde Sandıklı. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. Mermer. Menevşeli Kayalar. Seydiler Gölü çevresi. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. kaplan postu ve menekşedir. Kırkinler. arpa. Bu rivayetlere göre ilçemiz. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. kirli sarı.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır. Çatal Kayalar. sıva. Alanyurt. Hitit. Deniz seviyesinden 1. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Dökümeon Kale surları.600 Orman ve Fundalık6. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. Frig. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe. Kızıl Kayalar. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. Halk. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır.820 Çayır ve Mera5. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir.111 metre yüksekliktedir. Bacak Kale. elma ve kayısı yetiştirilmektedir. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. Kızılören. Daha çok buğday. güneyinde Dinar. Daha çok koyun. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. Gresunlular Şehitliği. il merkezine 87 km uzaklıktadır. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır. 31 .000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. peribacaları.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır.Seydiler Kalesi. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir. Frig ve Türk. Afyonkarahisar gülü. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. Selimiye. 14. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. ayçiçeği. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. boya ve kimya sanayiinde.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Afyonkarahisar şekeri. keçi.

32 . 1 Özel Dersane. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır.Ö. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. Menteş (Stektoriom).982'dir. Kusura şehri. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. 1 Halk Eğitim Merkezi. Karasandıklı (Bruzeus). özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. Bakır çağını yansıtmaktadır. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. Sanduk Beyler bulunuyordu. Mesut.126'dır. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. haşhaş ekimi yapılmaktadır.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. Frigyalılar döneminde kurulduğu. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. Hititlerin M. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. kışları soğuk ve kar yağışlı. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. doğusunda Kumalar dağ silsilesi.Ö. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır.km²'dir. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. yine bu dönemde. halk oyunları. lçe. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. Bunun 43. Emir Alpyoluk Afşin. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. Bu şehir. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. lköğretim okullarında 6860. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. lçemizin merkez ve köylerinde. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. Ayrıca. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları. lçe.761 öğrenci öğrenim görmektedir. Dolatan. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). Ulu Camî. arıcılık. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır. 5 Özel Yurt Pansiyon. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. ufaklı beylikler kurulmuştur. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. lçe sınırları içerisinde. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. Çoklukla buğday ve arpa.S.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bunun 2. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. güneyinde Akdağ. tarih itibariyle M. Sandıklı M.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır.

Toplam büyükbaş 24. 1.MP. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır.06. nohut. Sandıklı Yıldızı. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. patates ve vişne yetiştirilmektedir. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. hektar Nadas Arazisi: 2. Bunlar.820'dir. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir.650 adet arı kovanı vardır. lçede 1 kütüphane bulunmakta.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. Türk Ticaret Bankası. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. yatak kapasitesi bulunmaktadır.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8.C. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir.2000 tarih ve MPG. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 6 ambulans. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. Dağ köylerinde hayvancılık.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri.Ziraat Bankası. lçe merkezinde 3 adet un. fiğ. Şeker Bank. Halk Bankası.1. şekerpancarı.601 hektarHalkça: 4. ş Bankası ve Akbank'tır. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi.297 hektarDevletçe : 4. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. Örnek niTlfik taşımaktadır. 1 adet ısıcam. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. lçede 7 banka şubesi vardır.23. çevre özelliğini bozmayan. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Ziraat Odası gazetesi. 33 . (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. Daha çok buğday. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır. haşhaş. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. 4 adet yem.450 kanatlı kümes hayvanı 147. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. T. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. Hüdai Kaplıcaları. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir.420 küçükbaş 56. arpa.303. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. lçede 4 futbol takımı. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5.

lçe. Fatih Sultan Mehmet. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. % 21'i dik. Yüzölçümünün 72. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. Çathöyük halkı. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. Osmanlı döneminde. 1953 yılında ilçe olmuştur. imaret. Akören-Gecek Gediği. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. 34 . Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir.104'dür. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır. kalanı ise. Bizanslılar. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. 64.299 öğrenciye. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. okul ve hamam yaptırmıştır. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. 57. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. Kışları soğuk ve kar yağışlı. M.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. lçede 40 ilköğretim okulu.Ö. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. radyo-TV tamiri. Merkez Çiğiltepe. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. doğrama. arpa. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. 13 Sağlık Ocağı. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. oto motor tamiri. ilçe. Zaman içerisinde Hititler. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. 01. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. Taşoluk. yazları kurak ve sıcak geçmektedir.000 hektarı sulanabilir niteliktedir.zmir karayolu üzerinde. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir.01. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. çiçekçilik. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. bilgisayar operatörlüğü. Romalılar. pancar. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. el sanatları. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Sinanpaşa. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. Orman varlığı açısından. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun 6. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. oto elektrik. Bunun 14. II. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. ayçiçeğidir. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. Bu okullarda okuyan 7.168'i ilçe merkezinde. Arazinin % 31'i orta meyilli. buğday.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. patates. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. klim karakteri kara step özelliği arz eder. % 3'ü sarptır. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. mobilya. XII.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş. Türkiye ortalamasının üzerindedir. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. lçemizin M. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında. giyim. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Sulama. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış.Ö. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış. Çathöyük köyü. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır.

Başkomutan Millîparkı.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. nadasa bırakılan 12. Lâleli Çeşmesi.579 hektardır. nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. Buzluk Mağarası. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise.Napolyon kirazı. tarım dışı arazi 7. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi.817 hektardır. Kırka Göleti. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. Kuzeyinde Bolvadin. lçede 12 ilköğretim okulu. arpa. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. Ayrıca Dort deresi. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir.625'dir. meyvelikler 33. haşhaş. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. Büyük Taarruz Şehitliği. 35 . sığır. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. lçede. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68.630. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. Asmalı gibi mesire yerleri. vişne. Hollanda. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. yazları ise sıcak ve kurak geçer. Fransa. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Hayvancılık olarak koyun.Ö.477 hektardır. 7 Sağlık Ocağı. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. mercimek.260. Dumra. kıl keçisi. Ekilebilir arazi 18. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır.967. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Karaadilli. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. 1958 yılında ilçe olmuştur. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir. Çayır ve mera alanı 14. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. Yıldırım Kemal Şehitliği. Bunun 7. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. ngiltere. Esas yeri. 15.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı. Çoban Su Uçtuğu. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı.156.207'sı ilçe merkezinde. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Taşköprü. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. Kiraz. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. Toplam 2. fasülye. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Denizden yüksekliği 1020 metredir. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. Sultandağı merkez. Çiğdem düzü. Otuziki nler.

Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. lçemizde genellikle buğday.Ö. yolların kesiştiği. daktilo.M. 1180'de kurulmuştur. futbolun yanı sıra voleybol. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. Ankara. Ayrıca. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bundan başka kiraz. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar.3. ç Anadolu) yayılan bir ldir. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Bu kombinalarda hazırlanan etler. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. makrome kurslarıdır. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. Dazkırı. batısında Dinar. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. makine. patates. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. erik. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. nakış.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. aile meyveciliği şeklindedir.137'dir. Sincanlı ilçeleri.862'si ilçe merkezinde. lçede 45 adet ilköğretim. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. Truva Savaşları sonunda Trakyalı. A. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. 7 adet spor kulübü vardır. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü). Bunun 13. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur. Bu okullarda Toplam 6. Akdeniz. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. giyim. başta stanbul olmak üzere. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda).751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1. Bugünkü Şuhut.Ö. Güneyde bulunan Başmakçı. bölgelerin birbirine 36 . 49. Bininler. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. Şuhut Hisar Belediye Spor. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. firikofirik vasıtalarla. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. ayçiçeği. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur.Ö. doğusunda Çay. nohut. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. arpa. Bu kurslar genellikle halıcılık. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. elma. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. bilgisayar. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M. lçede et kombinaları vardır. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. Sandıklı. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. şeker pancarı. lçemizde hayvancılık. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. Sebzecilik. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut.

Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. kuzeybatıda Kütahya. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi. l Merkezi içinde.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Km. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m.200 m. Burgaz Dağı (1754 m. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır. Afyonkarahisar Doğuda Konya. güneybatıda Denizli. olup. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır. Sandıklı yöresi. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır.bağlandığı bir merkez konumundadır. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.6 24. Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Ovalar tamamen açıktır. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır.1 64. Denizden yüksekliği l. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur.). Topraklarının % 14.034 m. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir.0 139 12 94 53 37 . yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir.6’sı ormanlıktır. l toprakları.5’nı dağlar.9’ unu ovalar oluşturur. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Afyonkarahisar li arazisinin % 47.) ve Beydağ (1750 m.6’ sını plâtolar ve %19. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Bu ova. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür.)’dir. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir. l merkezi. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir.7 180 -4. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. güneyde Burdur. % 32. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Ova.). Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. batıda Uşak. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.).

Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur. Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir.3 Ekim 11.7 Ha. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır.4.9 Nisa 12. eğimleri yataya yakındır. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. Çeşitli domsal yapılar gözlenir. Akşehir . scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır. 38 . Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir. scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur.0 Şub -0.5 Yıllık 11.6 Ara 2.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır. 24.7 Ağu 21.5 Tem.6 Kası 8. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme .Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur.0 Mayı 14. Tektonik kökenli Şuhut Ovası. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir. 19. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir .4 Mar 3. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır. Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır.9 Eylül 18. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer. Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut .4. metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir. batısında ise Sincanlı.1 A. Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş.

07.12.4 -9.1990 01.3 898.4 24.03.1993 05.2 -4 13.9 50.02. SICAK M N.4 24.2000 08.03.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.10.02.1 22.05.8 -0.09.07.1995 26.0 897.08.2 7.01.05.01. TAR H.2 23.1995 24.2000 34.1991 27.6 39. RÜZ.1990 27.1 22.01.1994 22.12.8 32.2 32 34.8 72. YAĞIŞ (MM) MAX.2 19. SICAK TAR H M N.1996 25.2000 15.1 77.5 24.KAR KAL.04.8 12.1997 04.5 72.6 24.4 86.12/ M MAX.6 22.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.1999 24.1992 24.08.06.8 20.1 73.3 17 17.2 34.3 896.4 16.05.4 50.2 901.03.8 21 24.1995 06.2 18.3 139.6 1.2 32.09.1 897.2000 23.1991 11.7 897.9 66.5 3.7 22.0 72.2 79.2 14.2 30.06.1994 07.1990 20.2 16.4 02.11. (TAR H) MAKS.1995 -19 19.3 13.9 39.8 55.1 47 15.3 896.04.10.1995 28.12.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.2000 19.0 53. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.5 22.2 22.4 103.06.04.1999 29.1998 27.09.2 4.1 56.2 58.1991 23.2 24.7 15.9 22.1999 17. SICAK.8 51.5 8.6 1.3 15.8 3.2 29.10.3 18 17.1992 01.9 6.2000 27.1995 15.07.1996 29.02.1997 10.11.1 900. (CM) 39 .R ÜZ.9 62.6 129.4 897.1995 25.6 -0.1 42.08.2 110.8 899.3 12.1993 28.8 6.8 37 34 30.4 -7.1992 27.6 76.1990 27.5 899.11.9 61.

4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. güneyi ise Kocakal (1675 m. yüksekliktedir. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. yüksekliktedir. yüksekliği olan bu dağlar. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Çevresi ormanlıktır. Bu ova. den aşağı düşmektedir. yüksekliktedir. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. 8-Bozdağ: 1250 m. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir.. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova.) bulunmaktadır. 3-Dombay Ovası: Akdağ. 10. Şamdağ 1500 m. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir.) ve Kayrak 40 . 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. Ortalama yükseltisi 1190 m. yüksekliğindeki bu dağ.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. 3-Burgazdağı: 1754 m. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir.Sultandağları: 2519 m.) güneyindeAhır dağları. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. Emirdağları 2066 m. yüksekliktedir. küçük bir çöküntü ovasıdır. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur. batısında Murat dağları (2312 m. 7-Maymun Dağları: 1622 m. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m.. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. Ova. Küçük Sincanlı Ovası. yüksekliği olan bu dağımız. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. 6. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. 2-Akdağ: 2449 m.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır.

yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. uzunluğundadır. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır.A. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. Gölcük. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. yükseklikte. “aleyçık. Darısekisi. 1700 m. Karahal. Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. YAYLALAR vardır. Kadılar Yaylası. 41 . Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Gözeli. Yassıyurt. Çiçekli. Gedikyayla. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Kütüklü. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır.) çevrilidir. Hocalar: Burgaz. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. buz üretir. Doğu-batı yönünde uzun. kuzey-güney yönünde dardır.T. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir.dağı ile çevrilidir. Döneryayla. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. Kızdoğdu. Merkez: Kalecik. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. Horu Yaylası. Kabaklı. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Buzluk Mağarası : 2. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. Emirbaba Yaylaları. Emirdağ: Yellibel. Horu Yaylası. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış. Kocayayla’dan 6 km. Kilimatan ve Ahır Yaylaları.. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar.500 m. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla).

Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün.laşıyor. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 .519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. Buzluk Mağarası’nın girişi. M. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir.tılı olarak açıklanıyor. katırlar verilir ve asker yola çıkar. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Düşey doğrultuda gelişen mağara. Öteki bölümde ise. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. 6. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. Askerin emrine develer. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. çok büyük olduğu sanılmaktadır.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. girişten itibaren 25 m. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. Buzluk Mağarası. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. vadinin diğer yamacına tırmanarak.A. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. Hekimler. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. limizin daha birçok yerinde. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. tatlı su kaynağı da vardır. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. bir bölümü Ege’ye.T. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup. Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır. uzaklıkta. 4. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. Dinar’da bulunan mağaraya. 5. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Hamamçayı gibi akarsuları vardır. uzunbacak. Kumalar eteğinden doğar.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. daha sonraki zaman. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. denizden yüksekliği ise 966. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl. Bu projenin gereği olarak. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. Su tutulması ile birlikte. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak.larda yalıçapkını. Karakuyu Gölü. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. Sahanın bu özelliği. Bölge Müdürlüğü.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. Afyonkarahisar şehrinin atıkları. sakarmeke. Diğer bir tehdit unsuru da. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür.. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. sonra yolun hemen sağındadır. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup. Derinliği 3. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. Eber Gölü. 43 . Ayrıca limizin Kocaçay. Seyitsuyu.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. Dinar yol kavşağından 10 km.98 m. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür.70 m. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür.dir. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. sazdelicesi. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. Gölün derinliği bugün 1. O kış çok sayıda dikkuyruk.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir.647 m. ye kadar düşmüştür. 14. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır. Eber Gölü. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. çevre arazileri sulu tarıma açmak. DS XVIII. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No.98 m. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. bülbül. angıt. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır.6. söğüt.

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. faydalı su hacmi ise 72. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı.000 m3’dür. Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna.Kayabelen Göleti 11. yaban ördeği.000.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü. 750-800 m2. faydalı su hacmi ise 32.den fazladır. Rezerv 40. ve denizden yüksekliği de 1. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. Derinliği 4. Yüzölçümü 40 km2. keklik. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304. Eynihan dağları.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .-m3 . 2. 4. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır.000. domuz. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları.000.Tınaztepe Göleti 5. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. Bataklıkta. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır. en derin noktası 3m.dir. merkeze 28 km. Sultandağları. ile 210 cm.Erkmen Göleti. dir. yaban ördeği. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup. 3. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur. Denizden yüksekliği 842 m. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1.19 m. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan.Serban Barajı. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık. Köroğlu Beli. kır güvercini.Bayat Göleti. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında. tavşan ve tilki avı. Rezerv hacmi 80. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km. çulluk. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir. Derinliği ise 150 cm.000.4 km2. Karamık Gölü. kayalık ve ormanlık bölgelerde. karabatak. Göl.000.dir. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir. keklik. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır.Kırka Göleti..lik genel yüzölçümünden 211. sminden de anlaşılacağı gibi. 10.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. 9. Bunun 20 km2. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. uzaklıktadır. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir.7 km2.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır.000. denizden yüksekliği 956. arasındadır.Pınarlı Göleti 8.001 m.6. yaban kazı. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı.5 m.Yeşilçat Göleti.5 km2’dir.m3 dür.. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.000 m3 . Emirdağ.

Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur.8 derecedir (29. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur. batısını. kuzeyini. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık .2 derece (30. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. Miyosen karasal flüvyal. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. mermer ve kalkşistler yer alır. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür.1. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Afyonkarahisarın merkezi.27. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. en yüksek sıcaklık ise 39. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin.07. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir.5.12.dir. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. kuzeybatısını. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır.1 derece. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır. en soğuk ay ortalaması 0. şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. (1987. BAŞA DÖN A. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. yeşil renkli. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup . Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca.1948). lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. boz. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. metakumtaşı. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. En sıcak ay ortalaması 22.5.2000). Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur.3 derecedir. 1988) çalışmasından alınmıştır. altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden.

kalın tabakalı. Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. Metamorfizma sonucu matriks biotit. kuvars-şist. 47 . bununla yanal ve düşey geçişli. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. düzgün katmanlı. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. Birimin kalınlığı değişkendir. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. Boz renkli. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Sert. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. a2. şist. okside. beyaz feldispat benekli. ri çakıl. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. kalın. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. kil ve şilttir. çok kalın tabakalanmalı kuvars. serisit-kuvars şist. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. mikrokristalen kuvars taneleri. sarımsı. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. nceleme alanında. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Paşadağında ise kireçtaşları. muskovit. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. krem renkli. Kahve-boz renkli. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. kalın-çok kalın tabakalanmalı. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. dayanımlı ve eklemlidir. Kalınlığı değişken olup. Topografyada tepeler oluşturur. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. 1. Afyonkarahisar K25 al. Fosil kapsamayan birim. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. sert. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu birimin. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. beyaz benekli şisti yapılıdır. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. Afyonkarahisar’ın KB. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. gri. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Boz-kahve renkli. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. bej. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. Fosil içermeyen bu birim. Beyaz. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Sarımsı kahverengimsi. şist. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir.5 km genişliğinde bir alan kaplar. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. şisti metavolkanitler. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. 150-300 m arasında değişir. kahverengimsi. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. Üst dokanağı. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Paşadağında şistlerle geçişlidir. Matriksi kum. gri. alacalı. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. büyük mercekler oluşturur. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. büyük bloklar verebilen. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. Orta-kalın. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. metadiyabaz blokları içermektedir. konglomera. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. yeşil renkli. Karaçlatepe formasyonu içinde. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. orta ve kalın tabakalanmah. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. kalın.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. kumtaşı. Sarımsı. Bu kırıntılı tabakalar arasında. Taşlıdere. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Beyaz ve gri renkli. Bademli köyü batısında. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. Nusratlı. yeşil renkli. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. düzgün katmanlı. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. Koraşi formasyonu. kahve. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. koyu gri. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. metadiyabaz blokları içeren birim. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. orta ve kalın katmanlıdır. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. konglomera. Yer yer kireçtaşı mercekleri. siyah renkli. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. açık kahve renkli. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. Metin ve diğ. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. sarı. ince-orta-kahn katmanlı. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. Yer yer laminalamma sunar. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. kirli beyaz renkli. pis kokuludur. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. kumtaşı. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Eklem takımları oldukça belirgindir. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. breşoit 49 . kirli sarı renkli. Boz. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. kahve. metakonglomera. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. kirli sarı. kalm-orta. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. kireçtaşı çakıllı. mercek şeklinde gözlenir. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. ince-orta-kalın katmanlı. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı.

Boz-kahve-mor. çapraz katmanlanma. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Fosil tespit edemediğimiz birim. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. Elvanpaşa Köyü’nde . taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. turuncu renkli. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. Çalköy’ün KB’sında. ince-orta-kalın. kumtaşı. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. turuncu renkli. Karakaya Tepe. Birim çok kırıktı. Kocakırtepe. oygu-dolgu ve kanal yapılan. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. akıntı izleri gibi 50 . orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. ince-orta-kalın tabakalı. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. kuruma çatlakları. turuncu renkli. kuruma çatlakları. okside. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. yaklaşık 10-100 m dir. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Üste doğru siyah ve gri renkli. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında.yeşil sarı renkli. çapraz tabakalanma. oygu-dolgu. Yolluburundere. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. Tavşantepe. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. kanal yapıları.görünüşlüdür. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. orta-kalın tabakalanmalı. kirli sarı. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. Tersiyer nceleme Alanında. giriktir. ince-orta tabakalanmalı. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Bostanlıtepe’de. kalın ve kötü katmanlanmalı. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. Karasal ortamda yelpaze. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. laminalı. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. kalın tabakalanmalı konglomera. iri ve ince taneli karbonat ile. Gri-kahve renkli. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Kapaklı Tepe’de. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. Dövengerisi Tepe. erimeli ve kalsit damarlıdır. Bunlar. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Birim. Aytepe. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup. ince-orta tabakalanmalı konglomera. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. sert. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. genellikle yuvarlaktır. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. 1987). Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Koyu sarı. nce kesitinde.kumtaşı. kirli beyaz renkli.

Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. orta tabakalanmalı. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. okside. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. Genellikle gevşek tutturulmuş olup. Cebeciler Formasyonu. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. tüf. yumuşak ve kolay dağılır. Beyaz-krem renkli. birimin adı Metin ve diğ. ince billurlu. Bu birimin yaşı. nceleme alanında Erdemir köyünde. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. kırılgan. Birim akarsu. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. orta-kalın-çok kalın tabakalı. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. aglomera. Karacalar Köyü dolaylarında. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. kumtaşı. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. orta katmanlanmalı konglomera. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. kalın katmanlanmalı. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. d2 . Birim fosilli düzeyler içerir. ise beyaz renkli. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. Ozburun köyü doğusunda. gri renkli. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. kırılgan. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. sarımsı gri renkli. Soğukkuyu köyü dolayında. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. sarımsı ve açık gri renkli. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. mikritik. yumuşak. tüf. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. altta beyaz ve kirli beyaz. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. kireçtaşlarının altında yer alır. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. tüfit. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. taşkın ovaları. Birimin yaşı. Taşağıl köyünün güneyinde. Birimin kalınlığı. b3. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Birim. üstte. altta konglomera. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. (1987) den alınmıştır. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. Kapalı havzada. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Kocaardıç Tepe’nin batısında. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. lbudakdağı eteklerinde. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . Birim. Dişli köyü batısında. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. 25-350 m arasındadır. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. Tabakalar eğim kazanmıştır. kum-mil destekli. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. 25-100 m arasında değişir. Sarı ve boz renkli. Orta-Üst Miyosen’dir. kumtaşı. Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. sert. taşkın ovalan. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Dayanımlı olmayan birim. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. Yağıdere’de. orta tabakalanmalı. orta-ince tabakalı miltaşı. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı.Gökağıl Tepe eteklerinde. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. tüf. alüvyon yelpazeleri. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur.a1. Tavşan Tepe dolaylarında. üstten. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. gölsel ortamda çökelmiştir. kolay ayrışır. karasal konglomeralardır. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. kalın ve kötü katmanlanmalı. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Örgülü ırmak yatakları. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). sert. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. Tez köyünü kuzeyinde. mikritik.

Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. piroksenli andezit. belirsiz tabakalı.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. ve andezit olarak adlandırılmıştır. traki-andezit. gevşek tutturulmuş. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. Yanal olarak değişkendir. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. genellikle süt beyazı. ojit andezit. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. plajiyoklasoligokias. ojitandezit. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. trakit. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. trakitler. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. tek bileşenli olmayıp. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. krem renkli olup. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. 1987). havza içinde. Pınarayağı Tepe dolaylarında. latit andezit. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. Çaykışla köyü. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. di.2. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. andezitler.5. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al. sellenmelerin ürünüdür. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. altta tüfler. çok kalın katmanlanma sunarlar. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. Karapınar köyü yöresinde. tüflerin içinde incelenmiştir. Afyonkarahisar K25 b2. Geniş yayılımı olan bu birim. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. Şeydiler tüfü.Kirli sarı-kahve renkli. Şeydiler köyü. ovalarda biriken kum. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. En fazla kalınlık 50 m dir. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. birbirleriyle geçişli olan andezit. breşik görünüşlü oluşuklardır. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. A. çok kalın tabakalanmalar gösterir. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. aglomeralar. ncelenen alanda. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. d2. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. yükseklikleri oluştururlar. Bunun dışında. el. alkalitrakit. c3. çakıl . havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. di. c2. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. trakibazalt. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır.

yayılımlıdır. Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .

Genel olarak kahve mor renkli. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. 54 . diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. Çay.2. siyahımsı. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir.K-G. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. Tipik özelliği. Trakit. akıntı yapılı. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Afyonkarahisar K25 d1. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. Bazik kayaçiarın. mor görünümlü olup. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. biotit. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. Afyonkarahisar K25b2 . Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . sert dayanımlıdır. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. biotit içerir. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde. Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. A. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. K10°-80°B arasında incelenmiştir. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. muhtemelen ojit. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur.5. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. koyu kahve renkli. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. fenokrista! olarak piroksen. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. Miyosen kayaları. tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. Bademli ve Doburga dolaylarında. Bu doğrultular K10°-80°D . Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda.B şeklinde bir yay oluştururlar. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. alkali feldispat (sanidin). kırmızımsı. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. traki-andezit.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. bazaltik hornblend (Lambrobolit). TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır. Karapınar köyü dolaylarında. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. plajioklas (Labrador) içermekte. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. 5-6 km uzunluğundadır. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. onları kontrol eder mahiyettedir. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Doğu bloğu yükselmiş.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Afyonkarahisar K24 b4. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. Sultan dağlarının K. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. batı bloğu düşmüştür. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. itki fayları oluşturmuştur. Örneğin. Bölgedeki kayaçlar. KB tarafı yükselmiş. 56 . Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. güneydoğu bloğu düşmüştür. Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır. kuzeybatı bloğu yükselmiştir. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş.

Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. Dere ve göl çökelleri bu alandadır. derinliktedir. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. Sultandağı:Şehir. derece deprem bölgesindedir. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. derece deprem bölgesindedir. kuru. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. derece deprem bölgesindedir. Yüzeyde kil ve silte. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. derece deprem bölgesindedir.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. derinliktedir. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. deece deprem bölgesindedir.1. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. derinliktedir. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. 1. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. 1. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. derece deprem bölgesindedir. derinliktedir. derece deprem bölgesindedir. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. Yeraltısu seviyesi derindedir. çakıltaşı.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1.1.Bölge. 1.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. 2. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. derece deprem bölgesindedir. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. derece deprem bölgesindedir.. derinliktedir. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. 2. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur.. güneydoğusunda 2-3 m. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. Yeraltısu seviyesi 4-10 m. Civarda Jura-Kretase. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. derinlikte görülür. Sandıklı:Yerleşim alanı. derinliktedir. BAŞA DÖN 60 . derece deprem bölgesindedir. 1. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. mesken mahalde 5-10 m.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. Yeraltısu seviyesi 1. lçenin batısında Kuvaternere kil.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m. Yeraltısu seviyesi 8-10 m. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır. lçe. derinlerde kum ve çakıla rastlanır.5-3 m. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. derece deprem bölgesindedir. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

1.53 1.30 145.dakika) Gunluk Ort. 62 .B.34 1.87 581. 32 Guneslenme Suresi (saat.71 1.72 B. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir.25 1.19 1.97 359.65 1.47 1. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.34 530.71 375.56 1.53 435. lik bir linyit damarı vardır.1.2.(cal/cm^ 2. 32 Guneslenme Sidt. Guneslenme Sidt.dak) 32 06:22 04:39 175. DOĞAL KAYNAKLAR B. Enerji Kaynakları B.60-1.3. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur. ve 1.1. lik iki linyit damarı vardır.1.10 1.1.dak) Aylik En Yuk. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.60 m.64 1.43 251.95 300.72 1.21 197.42 m.40 576.34 1. B. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm.19 440. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S.60 1.00 m.(cal/cm^ 2.72 510. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1.

dir. 63 . lik önemsiz bir zuhurdur.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. Toplam 1. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1. kalınlığında damarlar vardır.5 km. kalınlığında bir linyit damarı vardır. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir. kalınlıkta olup. Kalınlık yer yer 1 m. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. Sondajla araştırılmalıdır. ve derinliği 60 m.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder. üretim yapılmıştır. 4 m. Elvanpaşa'nın 2 km. ekonomik değildir.65 m. Derinlik 50-60 m. 10 cm.1.lik damarlar görülür.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm. Kazanpınar'ın 7 km. güneyinde 20-30 cm.dir. AID 1238 Kcal/kg 8 m. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B. lik bir linyit damarı vardır. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm. Ekonomik değeri yoktur. Birkaç galeride 40 cm. Dumlupınar'ın 5.5 km. Ekonomik değildir. lik bir kömür mostrası vardır. güneybatısındaki bir derede 80 cm. Ekonomik değeri yoktur. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. Akça'nın yaklaşık 1. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm.35 m.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. kuzeydoğusunda 45 cm. kalınlığında linyite rastlanılmıştır. 20-30 m.lik horizonda birkaç tane 1 m. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır. Tüfitler arasında 40 cm. kalınlığındadır. Kapalı işletme olarak işletilmiştir.dir.4. ve 25 cm. olup. Önceki yıllarda işletilmiştir. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm.yi geçmez.lik damarlar vardır. Ayrıca damarlardan biri 1 m.

1.B. B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Florür içeren sodyumlu.8. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1.1 de yer almaktadır. Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56.5 °C 97. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 . Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. B.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C.1.6.7. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği).1.5. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. yakacak odun üretimi yapılmaktadır. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.

Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur. Bu sorunlara yönelik tıbbi.04. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı. 3. STANBUL TIP FAKÜLTES . Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 .Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES . bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. gerek enerjetik. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir. 4.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır.Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. gerekse turistik kullanım sonrası. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi. 2. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K. Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. termomineral suların çevreye.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması. bikarbonatlı sular sınıfındandır.17. kimyasal. 1. Hipertermal olan bu sular. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları. (Sayı:227/01 Tarih.Gerek balneolojik. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler. sodyum. klorür.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. Afyon termomineral sulan kalsiyum. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma.

Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. Ayrıca. 5.5-8. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. Kaplıca tedavisinde.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. ve 3. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. 2. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. Ancak. 66 . V. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. daralma veya tıkanma önlenmektedir. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. 6. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bu bileşik ise.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. 2. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir.68’e kadar düşürmektedir. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. Sınıf sular için 6-9. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. bu durumda zararlı oldukları açıktır. IV. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. 4. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. 7.. 1.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. sınıf sular için 6. Diğer yandan. V. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3.5. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1. IV. 3. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır.Diğer yandan. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında.

Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz.5 ppm kadardır. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0.Ayrıca. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . GEREK ENERJET K .S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir. GEREK BALNEOLOJ K.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi. Öncelikle önerimiz. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. Fakat demir. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler.8 mg/l’dir. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. 3. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. 2O2+HS --. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. mangan. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden.9-2. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır. Önerimiz. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. 2. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI.Alıcı ortamlara (Akarçay. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir. Şöyle ki. 202 + NH4*----. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. yani oksijeni kullanırlar. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. 1.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir.Afyon termomineral sularında. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. 5.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. dolayısıyla ekolojik denge bozulur.

ülkemiz kaplıca geleneğine. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Geçek. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. Yani. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi. Sonuçta. Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. Bu sağlıksız yaklaşım. Doğal Kaynak. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. Heybeli. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. Uyuz hamamı. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. karbodioksit havaya uçacak. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. 37°C de 5 olmalıdır. Birinci hazne kaya Neojen. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Diğer yandan.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır. Evet. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. 68 . Ömer. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. kincisi. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. 2. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. 1.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

Çarpık.Türker Turz Geliş. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de.3. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır.Ş. 4.lığı Çobanlar Beld. Şöyle ki. Hangi su sıcaklığında.Ltd. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 . Deva Termal Turz Tic.A. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz. Hayat Jeotermal Saray Termal San. hangi sürede ve sıklıkta. Afyon Bld. bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme.Bşk.Nursda Koop. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır.ğı Mehmet SUSUZ SS.Bşk.A. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.Başk.San. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz. tehlikeli.San. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir.Tic.Yaşam Kent Koop. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur.Tic.Üçüncüsü.Ş. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl. Tümer San Tic.Tic.ğı SS.A. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır.Ş.Emin BÜYÜKERKMEN SS. bilim dışı. Bolvadın Bl. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır.Şti. AŞ M.Kop. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir.

l Md. Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS.ğı SANJET A.Cansu Ter.lmt. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .ğü Sandıklı Bld.Beyza Koop. Güven YALÇINKAYA SS. Başaranlar Turz. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A.Barbaros Ter.Şti. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz.Bşk.Koop.Yunus Termal Koop.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd. SS.Billur Termal Koop.Rıza KARGA SS.Ş.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Şti.Koop.

Ormanlar: B. Biyolojik Çeşitlilik B.5 14129.5 B.5 7373 169453. bunun 13325.1.’ı bozuk koru. 14685.’ı da bozuk baltalık alandır. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.5 ORMAN ALANI 10003 21347.5 B. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .5 490.2.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071.0 Ha.0 Ha.5 — 495 21203 9999.5 9694 3314.5 1242 1052 — B.1.5 865 3808.550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.5 1173 83248. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme . Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407.BALTALIK 137.5 3083 3594 3269. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.5 2624 842 25754.2.0 Ha.5 11066.5 22607.0 Ha.2. Elvanpaşa.5 3111. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.’ı produktif koru ( verimli Koru ).5 33910.Sandıklı/ Çakır Mah.5 2741 45 4300 — 6002. Olup.Ayrıca 2005 72 . Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.5 45490.5 256 569.2.5 12877 615 27205.1.2.KORU 3415. 9397.Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.BALTALIK 2499 342.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.5 4028 1316 842 9040 5975.Karacaören.KORU 3951 15735 — — 16145 4600. Tespit.

Bunlardan 8’i tür.1775). 1758).str.1936).Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon.[1852]) ve Spialia (s. Quercus coccifera (Kermes Meşesi).Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. Fabaceae (Baklagiller) 40. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Tomares nesimachus (Oberthür. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir.1758). Lasiommata megera (Linnaeus.1893).str. Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ). Polyommatus (s. 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla. B. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. 2000).)) artaxerxes macedonica (Verity. Pinus brutia ( Kızılçam ).[1813]). Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. B.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır.1771). Polyommatus (s. Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.5. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.1869).000 kğ. Polyommatus (Aricia (s. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit.str. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer.[1851]). Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.4. ihalesi yapılarak alınmıştır.str. 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür.[1850]). Engilli deresi. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar . Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.Adıyan suyu.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.[1775]).[1851].) asabinus asabinus (Gerhard.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.1758). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. B. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. Tespit. %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede).str.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer. Hipparchia statilinus (Hufnagel. 11’ i EN (Endangered-tehlikede).1766).1851). Polygonia egea (Cramer. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü . Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 .3. Pontia chloridice chloridice (Hübner.[1851]). Asteraceae (Papatyagiller) 33.2. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. Pinus nigra ( Karaçam ).[1894]). 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.1929.2. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. Thersamonia (s. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.2.

2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. Lycaenidae (8). hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Argynnidae (2). Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. sultana Forster) sayılabilir. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp.bulunamamıştır. Türkiye’nin başka bölgelerinde. anatolicus Pagenstecher). Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . hadjina Rühl). Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır.03. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). anatolica Wagner). Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Hesperiidae (3). Satyridae (1).

75 . Akdağ’ın zirvesi ise 2.Milli Parklar.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. persicus (Reverdin. Agrodiaetus damone ssp.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.1929) edilmektedir. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. wagneri (Forster. anatoliensis (Forster.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1956) olarak kabul edilmektedir.500 m.1929 bugün Muschampia proteides ssp. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp. Carcharodus orientalis ssp. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. Lycaena argus ssp. sultana Forster.str. proteides (Wagner.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1960) olarak kabul edilmektedir.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. Agrodiaetus admetus ssp.1927 Pyrgus armoricanus ssp.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus. herculeana Pfeiffer.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.str.600 m. anatolicus Lattin. wagneri Forster. orientalis Reverdin. Dinar-Karakuyu göleti. proteides Wagner. Brenthis daphne anatolica Belter. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.str. Plebejus sephyrus modica Verity.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.1936 bugün Plebejus (s. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity. Tabiat Parkları. Tabiat Anıtı.) argus aegidion (Meisner. (Admetusia)) admetus ssp.1956 bugün Polyommatus (s.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. yüksekliktedir. Hesperia proto ssp. centralanatolica Pfeiffer. Tabiat Parkları.1960 bugün Polyommatus (s.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Callophrys rubi ssp. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. B.6.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. ortalama 1. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. anatoliensis Forster.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. olarak kabul Hesperia persica var.2.1934 olarak kabul edilmektedir. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. postranae Pfeiffer.

423. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır.518. tilki.000. (Ha) lama Oranı % 178. (Ha) 35.0 463.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir.227 ha).140.869 %55 Çayır .388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik. (Ha) 33.lık % 55’i kültüre elverişsiz. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. Tahmini 20 km.0 1.9’udur. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178.066 Toplam Su sulanan arazi mik. toplam sulanabilir arazinin (540. 639.s.869 ha. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.131 ha. (Ha) 109.mera Orman . Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA. SULANAB L R 540. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. geyik. Arazi mik.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.773 Çiftçi imk.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235.227 32.613.3. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır.904.892 HA. çayırlar. Toprak: l toprakların 783. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı.892 ha) % 32.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.0 338. yaban hayatı izleme noktaları. gölcükler. atlı gezi yolları. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. Doğa sevenlere. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. (yılkı atları. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. su kaynakları. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. domuz. B. Sula.825.423.000 Ha. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler.0 175. kurt v.9 2004 YILI SONU 76 .0 Devlet Su şlerince. Anadolu’nun çıplak dağları. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. bisiklet parkurları.600 m.0 209. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.

00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir. Yeraltında depolanan sular. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. sondaj. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek. kütlelerin yapısına. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir. galeri vb. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. bir bölümü de bitkiler karalar. dolu.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111.1. Bu dolaşım sonucunda.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50.B.4. Ülkemiz. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan.) yeryüzüne çıkartılır. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu.4. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. kar.4. dereleri. yağmur. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. yüzeysel akışa geçerek. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir.55 km2 2. gerekse memba. 77 . akarsular. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B.2. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır.54 hm3 B. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler. Yeraltı Su Kaynakları: Su.

Özetle. B.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor. Akarsular: 1.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor. 4-Kumalar çayı.3.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 3.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor. bazen yüzyıllar mertebebesinde. bazen birkaç metre.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 . soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.4. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13. yeraltına süzülerek orada depolanan.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. bazen dakika.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 2.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3.

Yıllık ortalama akım: 8.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.02 hm3 79 .18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58. 7.84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 5.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12. 8.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7. 6.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor. 9.

36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 13.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21. 11. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Yıllık ortalama debi: 0.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12. 12.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66.116 m3/s 80 .90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 14.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.

) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor. Engilli deresi.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246.4.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.KARAMIK GÖLÜ: 81 . Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.Adıyan suyu.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar .17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959. B.

Maksimum işletme kotu: 1001. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842.00 km2 16.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.0 hm3 22. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.7 km2 39.75 km2 1.40 hm3 82 .24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.4 km2 68.

ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.595 km2 38. BARAJLAR A.082 m3/s 83 . Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar . Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği. 4 metredir.42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075.03 km2 60.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57.802 km2 1.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.54 km2 4.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.194km2 1.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.Amacı: Sulama 3.078 km2 0.PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.178 km2 1.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.043 km2 0.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır.1.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. Bazı mostralar iyidir. Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir. Ytong malzemesi için olumludur. 93 .+Muh.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1.5. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır.B.5. 400 m. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H. Analiz sonucu yoktur. Mineral Kaynaklar: B. 500 t kadar çıkarılmıştır. kalınlığı vardır.

MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir.2. kalınlığa sahiptir.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir.5. Paleozoyik yaşlı mika. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. kristalize şistler arasındadır. 5-6 m. ye varan bir kalınlık arzeder. şcehisar mermerleri.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok. kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür. 5-7 m.

Birkaç küçük yarma mevcuttur. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan.3 – B.lik zonlarda toplanmıştır.1. Metamorfikler içinde olup. Jeolojik Cevher minerali hematit olup. 95 .03 SiO2: % 1. 466 000 t Rezerv vermemektedir. hematit ve limonitten oluşmaktadır. Enerji Madenleri: Bu konuya B.4.4 Mn : % 2. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir. lik mercek şeklindedir.6 Rezerv vermemektedir.5-2 m. çoğunlukla limonite dönüşmüştür. Bakır cevherleşmesi. de değinilmiştir. kuprit ve azurittir.1. mangan ve boksit eşlik eder. sedimanter ve metamorfik kökenli olup. 3-5 cm. Cevher mineralleri malakit. malakit ve azuritten ibarettir. Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit.4 SiO2: % 29. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. psilomelandır.4 Fe : % 50 Mn : % 17. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır.5. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü. 1. üst tarafı vadlanmıştır.3. Devamlılığı olmayıp.

gazel vs) kullanılrnaktadır. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89. C. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun.%20. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir.1. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18. Doğal Değişkenler 96 . SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. aldehitler. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir.34 idi.tezek.Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak.4 de değinilmiştir.3.çalı çırpı) oranı ise %91. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır . Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. klim ve Hava: C. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir.1.B. tezek. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman.1.CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır.5. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği. Solunum fonksiyonlarında azalma olur.odun. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması.3 iken KOAH’lı kadınlarda %2. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir. Havadaki SO2.NO2. problemi daha da artırmaktadır. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya .7 gibi çok yüksek bulunmuştur. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir . Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. poh”siklik organik maddeler. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir..ocak. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.4.66 idi. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir . Ülkemizin iç.tandır vs) yakılmakta. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır.1. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir. C. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır. benzpiren. Sıvı petrol ve doğal gazın..O3.çalı çırpı. Buraların yüksek. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın.

9 209 2.4 215 2.8 80 2.1 130 2.7 1.3 197 2.7 79 2.3 167 1878 2.3 2.8 153 2.2 160 2.1 97 .5 169 2.4 160 2.8 149 2.7 236 4201 3.0 162 2.6 108 2.0 II 221 2.1.6 150 2.0 233 2.1 90 2.6 279 2.1 312 2.8 76 X 139 1.2 157 2.8 VII 57 2.6 193 3.9 485 3.0 181 2.0 3.7 157 2.3 1.7 270 3.1 346 2600 2.8 141 2.8 136 1.9 155 2.5 XII YILLIK 245 1715 2.3 179 2.6 148 2.9 131 2.5 107 2.0 95 1. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.8 130 2.1 2.5 96 1455 2.9 2.3 352 2.3 153 1.8 237 2.9 2.4 1.7 118 2123 2.2 170 3.2 100 2.5 90 2.8 74 1.4 210 2.9 501 3.7 IV 125 2.5 109 1834 2.1 98 IX 81 1.8 126 2.C.9 204 3.2 III 192 2.8 156 2.3 91 2.7 92 1.2 156 2.5 2.4 112 2.2 239 2.2 VIII 65 1.9 VI 50 1.7 122 2.1.7 247 2.7 203 2.1 174 2.3 221 3.8 114 2.0 80 2.1.5 2.2 187 2.1 364 2.7 331 2.2 292 2.4 3.3 182 1666 2.8 374 294 3.4 402 2.0 XI 198 1.9 AYLAR V 92 1.3 219 2.3 3.8 106 1.4 181 115 2.7 164 2.5 189 2. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.8 223 3.7 494 2.5 57 2.7 220 2.3 193 2.

8 915.3 888.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .9 10.0 84 70 81 78 23 II 5.5 889.5 878.4 899.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.2 883.6 898.3 904.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.1 906.2 905.7 899.0 31 877.7 875.6 907.6 897. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.6 78 47 64 64 2 9.8 13.7 875.9 896.6 909.4 897.9 911.0 883. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.7 86 69 82 79 15 8.9 881.7 904.5 886.1.3.8 897.8 876.1.9 912. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.C.2.3 31 914.2 12.4 897.4 896.0 C.3 907.2 84 63 77 75 16 III 5.5 901.1 915.7 895.1 900.9 82 52 68 68 11 IV 7.1.1.9 11.1 889.4 911.9 887.8 81 43 63 63 6 XI 7.

Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.2 72 3.4 1 5. Sicaklik >=20 C Old.9 XI XII YILLIK 7.2 0. Sicaklik <=-0.1 17.5 3.0 2.2 29.3 10.1.5 .4 21.3 39.6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17. Ort.8 30.4 17.4 6.4 Yuk.0 0. Gunler Sayisi 72 Yuk.2 21.8 0.4 20.6 6.7 5.0.9 30.9 19.9 31.1 10.0 31.0 1.2 28.3 30.1.3 7.3 11.0 0.1.3.1 0.0 14.1 72 .8 17.1 0.2 4. Sicaklik >=25 C Old.5 29.0 7.4 14.8 13.7 0.1 27 22 29 8 9 9.8 26.4 1.9 28. Ort. Ort.0 31.3 11.3 18.5 17.3 20.0.7 2.1 27.1 .5 4.1.8 7.0 21.0 30.2 72 72 72 4 27 30 1.4 0.0.4 16.8 .0 35.8 26.1 72 .8 .2 4.1 18.8 27.7 .4 6.5 39.4 4 72 . Ort.4 17. (YIL) I II III 1.7 30.7 24.9 22.7 0.9 160.6 17.8 13.1 10.6 4. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.0 0.6 31. Sicaklik >= 10 C Old.0 1.2.0 30. Gunler Sayisi 72 Yuk.4 30.3 13.3 29.3 11.3 25.3 0.C.4 11.8 38.2 33.8 5.0 31.1 C Old.4.1 72 72 72 72 0.0 34.7 27.2 24.3 25. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.0 1.0 4.3 16.1 25.8 2.0 16.3 16. Gunler Sayisi Ort.0 10.3 12.3 14.8 10.0 29.9 16.4 11.2 4. Sicaklik >= 5 C Old.9 202.1 9.0 36.6 12.8 5.2 6.1 5.1 19.8 14. Gunler Sayisi 72 Yuk.5 27.2.2 5.6 1.0 101.5 22.0 11 7.2 15.7 16.2 21.0 21.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .1 1.2 26. Sicaklik >=30 C Old.9 10.8 6.0 8.0 3.4 15.9 18.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.0 18.3 270.6 4.

5 146.1 -27.40 576.5 18.65 1.0 29.10 1.7 27.47 1.87 581.0 3.5 2.0 91.4 187.dakika) Gunluk Ort. Gunler Sayisi 72 0.7. Ort.0 0.3.3 -17.0 15.3 7.2 7.4 0.1 0.0 0.53 1.1.2 .5 13.2 112.0 2.2 91. Ort.90 -23. Ort.72 Aylik En Yuk.97 359.2 1.dak) 0.2 8.7 11.1 0.1.0 0.7. Sicaklik <=-0.6 4.0 72 -27.6 1.1 18. Ort. Guneslenme Sidt.0 9.1 0.4 15.0 3. Sicaklik >=15 C Old.7 C.4 26.7 1.2 -27.2 11. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.34 1.9 0.1 0.4 18.6 0.0 12.0 14.8 51.0 2.0 .4 189.0 12.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.6 0.0 15.0 4.0 0.3 7.4 10.0 7. Sicaklik <=-15 C Old.dak) 32 100 . Gunler Sayisi 72 Dus.3. Gunler Sayisi 72 Dus.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1. Sicaklik <=-5 C Old. Sicaklik <=-20 C Old.5 7.4 17.0 -25.4 0.19 440.53 435.1 22. Ort.71 1.1 0.6 10.5 19. Sicaklik <=-10 C Old.4 . Sicaklik <=-3 C Old.0 0.2 0.5 6. Gunler Sayisi 72 Dus.72 510.4 0.2 3.(cal/cm^2.7 25.72 1.1 0.2 11.56 1.5 31.9 27. Sicaklik >=10 C Old.2 2.3 0. Gunler Sayisi 72 Dus.6 .0 71.3 0.21 197.9 0. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.2 7.0 4.43 251.60 1.(cal/cm^2. Guneslenme Sidt.3 0.8 15.5 236.2 14.7 0.8 3.4 160.0 15. Gunler Sayisi 72 Dus.64 1. Ort.2 Dus.1 0.9 0.7 4. Ort.0 30.3 4.9 0.71 375.30 145.0 102.34 1.25 1.1 C Old.8 220.19 1. Gunler Sayisi 72 Dus.2 2.34 530. Gunler Sayisi 72 Dus.5 1. Sicaklik >=5 C Old.0 0. Sicaklik >=20 C Old.9 27.0 32. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.5.95 300.0 0.1 0.7 1.7 0.5 0.0 0. Ort.8 10.9 0. Guneslenme Suresi (saat.

05.1961 20.05.1961 23.1963 16.08.06.C.06.1961 15.1961 23.01.06.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .1961 15.1963 15.06.1962 15.6.06.1962 06.1962 09.1963 28.1963 24.1.1960 12.10.06.06. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1.1962 23.06.1961 15.05.01.06.

1968 12.05.06.07.03.03.1963 08.1968 11.06.1970 28.01.1969 27.1966 10.06.1968 13.1968 11.03.06.03.1964 25.1964 09.1963 09.07.06.1966 28.06.05.1963 10.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.1963 07.03.1966 11.1965 24.03.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .03.1963 19.1970 07.06.

07.1979 03.1972 14.06.05.05.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .1979 25.1976 28.1974 11.1976 07.09.1980 15.04.1976 17.05.06.1979 04.06.1979 23.1979 25.1976 27.06.07.1979 30.1973 04.06.06.1982 30.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.1976 23.12.05.1982 19.05.06.08.06.1981 21.

7 5.1 0.6 2.2 0.3 5.3 0.5 5.2 3.7 4.9 8.9 3.04.7 5.1. Dolu.8 1.3 46.8 250.1 0.3 27.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.1984 20.4 9.0 2.4 5.6.0 79.7 7.2 0.1 0.5 6.3 1.5 35.8 79.3 27.8 21.0 28.7 48.2 7.0 2.5 6. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.6 54.0 7.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.9 43.1984 15.1 46.05.5 60.7 104 .0 31.1 2.9 0.2 29.2 5.04.4 12.2 7.Yağmur: Saat 07 deki Ort.1.6 1.5 27.0 0.0 3.3 0.6 1.0 0.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.3 4.8 54. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.6 5.9 16.0 4.2 34.0 36.3 0.0 35.8 4.4 8.4 5.5 4.0 1.0 2.9 2.5 1.0 0.0 1.4 58.0 2.8 0.4 2.4 3.2 5.9 4.2 37.4 5.3 7.1983 14.4 0. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.6 32.3 0.6 39.0 0.9 23.9 2.1 11.0 1.1 17.2.5 29.0 6.7 C.6 37.6 5.1 0.8 31.0 55.07.0 8.6.0 1.1 7.9 1.1.0 55.8 3.2 3.9 16.3 435.1983 14.9 38.0 28.1 4.9 34.0 1.1.5 51.1.6 9.0 27.8 46.5 0.07.2 29.6 43.8 7.0 9.3 30.2 5.Kar.4 5.7 2.0 3.4 0.9 10.

3 8.1 0.1 0.6 10.4 9.1 2.4 0.0 9.3 8.5 3.3 0.1 0.8 0.4 105 .5 3.4 0.0 0.8 0.1 0.6 0.0 0.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.8 52.

yeri 2 Fab. Dağılgan T.T. 5. 13. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. 2.K 15. Dazkırı-Bozan. Dinar lçe Merkezi T.yeri 2 Fab.1. 1 yer.K 18. 1 yer.K.R. 14. Şuhut-Karacaören Kas. 1 yer. 1 yer.Kırca T.K. Evciler-Akyarma K. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer. 11. 17.T. scehisar lçe Merkezi T.T. Çay-Deresinek Kas. 6. Taşkın Rusubat Kontrolu 16.K. 2 yer. Emirdağ-Karacalar Köyü T. 106 .K. T. Merkez-Anıtkaya Kas. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer. 1 yer.1. T. Şuhut. 3 yer. 1 yer.K 8.T.K.K.K.R.7. Merkez-Gebeceler Kas. TAŞKIN.K.Işıklar Kasabası T. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1.K. 7. T.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 1 yer. Suvermez.T. Çobanlar. 1 yer.K 9. Emirdağ-Ekizce. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. Sultandağı.Kayabelen Kas. 12. 2 yer.K.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan.K. 1 yer. Çay lçe Merkezi T. 1 yer.C. 1 yer. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın.T. 10. 33 yer.K. Merkez-Çıkrık Kas.R. 4.yeri 6 yer. Çay-Eber Kas. 3. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir. 1 yer.K. 1 yer. Şuhut ilçe Merkezi T.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

4+991km.taş ad.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. 3 ad.kanal.2+350km.Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus. Demirbel Köyü Taşkın Rus.R.ıslah sek. 2x780 m.2x0+864km.kanal. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO.ısl.se. Brit.. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv. 1 ad.. tel.dikenli km. top.0+400 bendi.4 ad. Dereçine Kasabası Taşkın Rus. Kont.sedde 114 .1+300km Akçaköy Taşkın Rus.66.tersip top. PROJE NO.köprü.duv.2 ad. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas. Islah sekisi. Kont..Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962. Köprü. Yul yatak ısl.3 ad.yat. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha.0+350km. 2 Adet tersip bendi 4 ad. 2+500 km.ısl. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.K.85. Taş duv.sed.top. 2 ad. Kavşut 1+000km.brit.1+190 km. 48 1972 1963 3 ad.yat... duv.ısl.1+320 15 ad. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km.

Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas. Tersip bendi 1 ad.ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas.Kont. Dere Taş. 14 m.1 ad. Yükseklik) Tersip bendi.Rus.taban kuş. Bax.Kont.Kont.2 ad.. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli. 115 .. Deresinek Rus.Kontrolu Büyükkarabağ Rus.. Koçbeyli Rus.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus. Tersip bendi 1 ad.Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş. 1 ad.2 ad.sek.

Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir. kanalizasyon.1.1. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır.8.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır.C.1.1. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol.9. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.2.1. su. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır. Yani göç olmamıştır.1. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir. 116 . Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır.1. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır.2.

2.cal/kg.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C.58 M2 yeşil alan ve 12. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır. M. Kanatlı Hay. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır. 30-Metiş A.1. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19.2. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1. A.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün.2.3.Ş. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San.ve Tic.4. A.Ç. 26. 29-Çiftçiler Yağ San.Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . Ş. ve Tic. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46.1.278 M2 yeşil alan. T.şlek Gıd.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3.1.Ş.K.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.Ş.C. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465.500 hane mevcuttur.586.A.timat Et Kombinası 20.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır. Afyonumuzun nüfusunu 130.Kemik Unu Fab.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C. 31. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.2.

C. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. H DROJEN.5 dir. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar. havagazı fırın ve ocakları.ARGON. 118 . NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir.2. HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C. Fizyolojik etkileri yoktur. dispne e terleme. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.hububat silolarında.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. iyi yanmamış mangallar. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit. kuyularda. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar.1.5. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler.2. fermentasyon hücrelerinde.AZOT. Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. Karbondioksit.

2. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. C.2. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz. C.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı.tekstil. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir.2. plastik madde. KLOR : Klor. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları.

Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. helyum. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. Bu seviyeler rüzgar hızı. Atmosferik Kirlilik C. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına.3’lük artış gözlenmiştir. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da. Şayet. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. ozon ve asal gazlar (argon. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır.5. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. buğday. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. baş ağrısı. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir.3. Ozon.2. güneşlilik. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C.3. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . oksijenin karmaşık formudur. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.4. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. Ozon. C. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ozon. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. neon)’ dır. metan. nitrik oksit. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise. öksürük. karbondioksit.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Sıcaklığın fazla olması. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur.2. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir.3. su buharı. Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda.1. Mısır. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır.2. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi.

fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. sızıp akması. yarı saydamdır. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup.6 . Aktinik Keratosiz : Bu. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. Bunlar. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. Bunun sonucunda. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Eğer erken teşhis edilirse. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. önce insan derisinde bozulma. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. pullu hücre kanseri). oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır.1. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. temel hücre kanseri. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. bir benden veya benin yanından gelişebilir. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. Dudak. irin boşaltır ve bazen kanar. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. dudaklar. Eğer. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. Zamanında anlaşılmaz ise. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Bu tip. Oluştuğu bölümde kabarma. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. eller. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. Özellikle yüz. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. b) Pullu hücre kanserleri tümördür.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. Yumrular başta ve boyunda bulunur. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 . açık tenli insanlarda görülür. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. tükürük bezleri. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. Bununla birlikte. Bunlar genellikle küçük. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. Vücutta. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. En genel ikinci cilt kanseridir. Melanoma. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. Çalışarak. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. diğer cilt problemleri. En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. ağız. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. noktaların ve beneklerin pullanması. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. etli yuvarlaklardır. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. kabarır. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma.

sardunya. buğdayda % 6. bal kabağı. bitki büyümesini yavaşlatır. düğün çiçeği. Brüksel lahanası. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. dere otu. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. kılıç çiçeği. yonca. kara çam. skoçya). kasımpatı. 122 . baldıran. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. kavun. erken yaşlanma ve dökülme görülür. çilek. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. çavdar. dişbudak. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. Atmosferdeki karbondioksit. brom.3. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. çim. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. tütün. bezelye. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. fasulye. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. kereviz. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. tatlı patates. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. Birim alandan elde edilen verim. patlıcan. mısır (şeker). bu da fotosentezde azalma demektir. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. kayısı. karanfil.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. maydanoz. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. salatalık. pancar. ceviz ve salkım söğüt. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. iğ ağacı. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. Aynı zamanda. Ozon bitkileri hastalıklara. Bu çalışmalar. akçaağaç. soğan. yabani havuç. şimşir ağacı. yulaf. şalgam. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. domates. küpe çiçeği. soya fasulyesinde % 13. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar. yerfıstığı. lale. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. ıhlamur. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. meşe. kuşyemi. ıspanak. begonya. patates. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. akasya (siyah). Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. su kabağı. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. C.5. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. Ozon. arpa. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. şeftali. kavak. ardıç ve biber. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. asma. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir.2. leylak. Çin lahanası. kabak. su lekeleri. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini. çam (beyaz. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. turp. mimoza. Stratosferdeki ozon dengesi ise. sararma. hindiba. Değişkenlik bitkinin tür.

Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. CO2 HF. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. azotoksit. H2S NO. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. nitrat gibi anyonlarla. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. NH3 SEKONDER SO3. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. SO3.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). O2. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. toksit ağır metallerin. HCL S. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir.6’ dır. H2SO4 NO2.

Yağmurun amonyum içeriği toprakta. is. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. kurum. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. maksimum SO2 sınır değerleri. atmosfere karışmaktadır. Bu çerçevede belirtildiği gibi. yer altı suları. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. ağır metaller. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Tarihi yapılar. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. binalar. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar. duman vs) üzerine yapışır. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır.yağmur veya kar bulunmaz. yıllık ortalama 60 mg/m3 . boya kaplamalar ve bazı plastikler. yalnız yağmur değil. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. günlük ortalama 150 mg/m3 . 124 . Depolama hızı gazın tipi. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. bitkiler. açık metal yüzeyler. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. pH 4. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. toprak. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. Bununla beraber deri.

C. Bina projelerinde. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir.2’ ye düşmesine karşın.1. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. C. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Motorlu taşıtlar için.1. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. duman. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. 125 .1. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Bunun nedenleri.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir.4. lokal olarak görülmektedir. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. Bunları başında Murgul-Göktaş. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.4. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.4.4 olması. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir.

1.3.4. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.C.2.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.2” de verilmiştir.4.4.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.1.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 . nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.2.K. C.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.4.4.Ç. C. C. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.

1. Yarıkkaya-B.0 28.5 18.D.Sincanlı Ovası 8. Mesosoyik kireçtaşı 92. Bolvadin Ovası 2. Şuhut Ovası 6.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. Neojenra Kumlu çakıllı.1.Sincanlı Ovası 8. Sandıklı Ovası 127 . Çay Ovası 3. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1. Çay Ovası 3.0 45. Şuhut Ovası 6. Çöl Ovası 10. Emirdağ Ovası 4.5 15. kireçtaşı suryelesi. Bolvadin Ovası 2. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri.5 2. B. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir. Dombay Ovası 11.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.Sincanlı Ovası 7. K. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. volkanikler.Yarıkkaya-B.Sincanlı Ovası 7. Su Kaynaklarının Kullanımı D.1.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum.5 28. Emirdağ Ovası 4. kireçtaşı.0 13.5 1. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların.0 51.0 9. K. SU D. Birilanti konisi Alüvyon. Sandıklı Ovası 9. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. B. Neojın kireçtaşı.4 9. Neojen kumlu.

994 Kuyu. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. 8. B. K. 38060 ha brüt 128 . 9.. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net. 10. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Çöl Ovası 10. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 2. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. 5. 32200 ha net. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. 1. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. Yarıkkaya-B. Dombay Ovası 11. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. 4. 3. 6. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. 11. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 7. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır.9.

Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B. Yavaşlar. D.4.1. Kızılca Eber-Akşehir.4. Seyitler.Özburun Çıldırım Serban.1. de değinilmiştir.1.Kuruçay.2.1. Gecek. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.3. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir.D. de değinilmiştir. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler. Göller.4. Selevir. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B.4. Karakuyu.3. Akarsular: Bu konuya B. 129 . de değinilmiştir. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D.8.

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

2001 13.1.2001 S.JTU. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir.2. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII.03.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2. D.3.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.3.5.1. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D.03. Dinar karakuyu kaynağı 13. D.5 131 . Teslim Tarihi Laboratuvar No. DS XVIII.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.03.3.D. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.NTU Pt . Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.2.

8 1.3 0.6 52. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.48 7.041 5.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.2 0 0 1.3 16.2 0.2 DS XVIII.044 32.7 200 0.9 9.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.6 4.6 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .

2001 07. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.1 133 .2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.2001 S.092 13.5 181.08 0.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.JTU. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.06.06. Teslim Tarihi Laboratuar No.6 50.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.5 0.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.8 1.06.9 0.002 1.9 1.3 6.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.6 5.2 2.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.08.7 5.08.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7.7 0.09 DS XVIII.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.08.7 354 227 1 134 .324 0.2001 S.2001 06. Teslim Tarihi Laboratuvar No.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06.JTU.

Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.3 4.8 54.7 0.3 5.305 7.002 2. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.1 191.6 0.4 15.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.8 3.7 13.12 DS XVIII.1 1.998 0. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .5 0 7.33 0.5 7.

5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.53 1.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.5 5.3 3.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.JTU. Teslim Tarihi Laboratuvar No.008 4.77 3 178 0.9 6.2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.2001 03.3 0 0 1. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.12.12.2001 S.12.8 136 .4 0. Dinar karakuyu kaynağı 03.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.

3. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır.2. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Su ve Kıyı Yönetimi.5.4.4.3. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.3.4. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5. D.133 D.5.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .1.5 5.1 13.3. D. Göller.5.6 1. Denizlerde Kirlilik: D. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D.625 0.

Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.6.5. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.3.5.5.5.5. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.2.5. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.8.5.5.5.5.4.5.9. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 . Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.6.5.7.5.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.1. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.D.

811 43.646 Bolvadin 9.306 96.505 1.443 51.805 7.548 72.155 55.601 85.112 1.926 29.107 283 11.sınıf arazi 20.252 93.321 S.800 Sandıklı 13.sınıf arazi 20.542 7.854 Dinar 12.173 54 6.154 2.853 top.920 0 14.027 282 90.627 29.004 29.923 19.801 40.855 0 9.528 60.082 34.103 35.164 22.969 38.431 676.500 66.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.255 0 2.sınıf arazi arazi 19.390 27.402 93.555 9. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.575 18.501 0 30.257 20.444 9.382 118.482 4.828 3.831 56.E.039 196. tarım 5.339 0 1.579 34.890 7.908 221.358 11. 19.753 Sincanlı 6.121 21.221 11.sınıf 2.026 248.242 0 14.217 9.317 47.060 6.sınıf arazi 22.283 56.950 4.455 29.851 6.261 hsaniye 1.603 13.909 1.151 63.501 8.176 Zon Top.515 40.719 17.841 0 22.155 285.400 20.932 5.600 Zon Top. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .sınıf arazi 57.862 scehisar 692 2.329 11.797 64.038 0 8.769 35.084 21.524 128.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1. 60.045 2.699 4.643 741 54.934 Şuhut 12.517 37.457 3.210 16.470 34.256 196 14.482 11.012 7.729 4.1.624 Dazkırı 5.086 3.568 10.709 0 26.600 375 50.180 42.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.052 212.509 1.606 3.208 164.737 10.634 11.201 110.sınıf arazisi arazi 83.524 11.444 31.921 5.160 10.081 127.105 9.440 139 .169 22.300 Emirdağ 30.520 5.546 11.

210 0 37. 121.374 Genel Top.743 150. 8.377 18.322 10.2. E.087 6. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.254 570 14.106 11 48.467 70.351 21. E.629 39.356 45 5. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir.811 149.003 20. Toprak Kirliliği: E.586 5.878 33.400 Sultandağ 5. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.384 126.124 138.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.276 79. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir.791 13.657 45 1. Zon % 33.931 4. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.2.863 100 Çay 2. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.1.924 Zon Top.Zon Top.823 19.2. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C.306 1 416.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.1 de değinilmiştir.158 24.1.1.018 11.176 0 8.2.125 18.501 8.2.078 570 6.565 14 44. E.036 57.566.4.060 562.334 9 187.2. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.513 178.2.032 175. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır.566 4.118 587.236 8 59.278 18. 140 .532 1. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır.128 38.1.750 12 185.

799 0 209. 118.3.477 133.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.E. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.541 2.1.sınıf V. Arazi Varlığı E.sınıf IV.Sınıf II.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.158 88 86.062 177. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.920 0 235.Sınıf IV.217 121.sınıf 26% I.310 7.522 144.sınıf III.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.535 190.sınıf VI.502 379. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.sınıf VI.411 0 14.423.Sınıf VIII.825 0 77 318 3.sınıf II.3.303 ha.073 38.sınıf 23% 141 .704 2. Arazi E. VI.sınıf 9% VIII.Sınıf III.1. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.500 0 639.600 178.sınıf 13% I.878 170.142 1.350 5.sınıf II.192 2.896 7.140 3.892 321.sınıf V.673 321.008 134. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir.sınıf 9% 0% 10% VII.3.Sınıf VI.131 372 2.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III.Sınıf V.sınıf VIII.904 122.161 140.623 2.Sınıf VII. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.sınıf VII.142 338.943 0 1.632 1.1.282 8.

129 0 27.328 6.600 54.3. Bu dağılım haricinde toplam 91.2.988 59.050 3.700 103.lık kısmı taşlı.100 15.664 21.998 1.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.970 4. 236.926 16.900 3.600 90.600 216.000 ha arazinin yaklaşık 967.000 Tarım Al. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.825 Tarım Dışı 8.900 37.100 17.800 8.900 11.694 3.877 615 209.045 6.003 11.200 1.743 11.500 34.607 9.209.500 15.315 25.200 36.500 57.lık kısmı taşsız.100 56.bunun 639.206 22.208 29.734 7.673 36.800 128.423.390 9.620 7. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.’ı çayır-mera arazisi. Arazi Problemleri l genelindeki 1. Olup.825 ha.347 2.050 235.000 ha.904 E.325 17.800 8.’ı orman arazisi ve 338.594 19.700 130.050 10.535 338.699 14.557 19.900 16.336 ha.587 63.600 110.600 85. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük. 219.680 18.lık kısmı kayalıktır. 98.400 13.500 16.E.100 29.400 40.140 ha. 64.tarım arazilerinin oranı yüksektir.900 48.050 42.165 31.985 3.021 ha. Yüz Ölç.972 13.904 ha.200 33.000 19.800 79. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.lık alanda çoraklık görülmektedir.373 842 10.623 14.752 9.900 70.131 Orman 10.2.131 ha.1. 142 .235.800 20.400 12. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.455 ha.523 64.000 639.209 ha.497 13.158 2. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.109 15.000 35.423.300 1.630 42.066 12.146 15.900 118.151 29.754 11.3.423.’ı tarım arazisi.624 7.385 16.140 Çayır Mera 15.788 22.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

570 611 209 0 2.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.926 1.138 0 10.248 0 1.173 0 0 0 704 290 81 5.2.458 0 150 .390 0 0 0 0 0 625 4.Flora: F.412 11.165 6 12.670 2.143 0 0 0 0 471 339 365 2.889 36.813 1.191 622 0 1.490 4 3.898 0 23.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.310 0 0 0 7.511 2.895 17.309 925 0 0 0 733 376 147 4.130 0 0 0 32.547 5 54 1.318 3 2.704 53.299 1.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.189 38.760 21 . Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.062 12.400 195.719 0 0 0 0 196 196 2.1.154 3.857 7 49.748 5. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.2.F.

5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.937 1.069 5. et Mey.210 0 0 1. Brassicaceae (95). Fabaceae (Baklagiller) 40. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.keckianum (Pax) Yalt. 11’ i EN (Endangered-tehlikede).573 1. Zon % Genel Top. Poaceae (120). 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.503 1. Asteraceae (Papatyagiller) 33.709 4.910 4.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2. Asteraceae (190).083 16. Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla. Fabaceae (140).369 12.043 0 0 0 709 5.309 1. F. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss.2.442 570 0 570 4.681 1. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.688 3.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir. Caryophyllaceae (85).996 14.287 8. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .284 80 3. Zon % Çay Sultandağ Zon Top.909 92.018 3.663 1. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.3.509 13. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.625 2.subsp.512 2.210 3.3.319 0 F.2. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi.674 27.945 72.1.921 13.394 338. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır. Fauna: F. B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Lamiaceae (111).970 472 2.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch.710 15.671 135 3.030 59.

hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 .) Bornm.) Chamb.macrosciadia Boiss.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.-Mor.fil.VU C.et Bal.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.LR(cd) A.reuterana Boiss.LR(Ic) H.) Reichb.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.VU C.et Heldr.wiedemanniana Fisch.H.LR(nt) Boreava aptera Boiss.LR(Ic) C.W. LR(Ic) Carduus nutans L. subsp. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss.)Boiss.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp. LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss. var.) Greuter subsp.aciphylla Boiss.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC.discoidea Boiss.)Rech.)Tausch subsp.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.pateri Nyar. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.LR(cd) P. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss.-Mor. sipyleum O.teretifolia Willd.mathiolifolia Boiss.KochLR(Ic) C. et Heldr. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss.H.subsp. fil.VU C.boissieri(Kusn.aciphyllaLR(Ic) A.polyclada DC.pseudocreticum Davis et Par. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn.et Bal. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem.sintenisii Freyn LR(nt) C.haradjianii(Grintz.calycinum Boiss. subsp. LR(Ic) F. LR(Ic) F. compactum Boiss. et Bal.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.platycarpa Boiss.et ReeseLR(cd) A. var. DC.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss.)E.falcato-incurvus P.phrygia Bornm.aurantiacum Boiss.wallii Hub. et Freyn ex Hausskn.lydia(Bornm. et Heldr.LR(Ic) B.LR(Ic) A. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm. LR(Ic) C.glandulosa Hub.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C.ex Bornm.LR(Ic) Onosma armenum DC.) Heywood subsp.et Bal.leucopsis DC.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A.LR(Ic) C. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss.et F. subsp. VU Draba bruniifolia Stev.olympica C.et Heldr.LR(Ic) A. subsp.et Bal. LR(cd) Echium orientale L. subsp. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.et Bal.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.Schultz subsp.calolepis Boiss.) Bornm. LR(Ic) A.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss. et Mey. huetii Boiss.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.

et Spach)Hub.et Heldr. akscheherensis Freyn et Bornm.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L.echinus(Boiss. LR(nt) A.macrostegia (Bornm.)Mc NeillVU M.campylosema Boiss.pinetorum Boiss. sipylea O.)DamboldtLR(Ic) A.linifolium(Boiss. lyrata Lam. subsp.et Spach)Boiss. leucocephaloides (Bornm. pallidum Boiss. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S.LR(Ic) A. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A. flavescens Boiss.LR(Ic) A.lydia (Boiss. et Sm.)O.LR(nt) A. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss.) Chamb.anacampserosLR(Ic) E.-Mor. LR(Ic) C.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss.pestalozzae (Boiss. LR(nt) 153 . var.) Woron. LR(nt) A.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss.)Janchen subsp. gaeobotrys Boiss. VU A. subsp.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm. LR(nt) A.-Mazz. oxytropifolius Boiss.leucophaeusLR(Ic) D.)Bornm.LR(Ic) D.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp. var. EN Thlaspi violascens Boiss.atropurpureus (Boiss.pisidicus Boiss. LR(Ic) A.phrygia(Bornm.LR(Ic) A.mesogitana (Boiss.) Woron var.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp. condensatus Ledeb.LR(Ic) A.anatolicaLR(Ic) M.alpinus Boiss. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss.densifolius Lam.)Bornm.et Heldr. et Heldr.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub. mitchelianus Boiss.LR(nt) A.LR(Ic) M.) Chamb.et Bal. lydus Boiss. paecilanthus Boiss. et Bal.orientalis (Lam. LR(Ic) A.var.balansae Boiss. var.LR(nt) A.iconia PhitosEN C. et Heldr.LR(Ic) D. lycius Boiss. var. falcata L. ledebouriana Fenzl var.erinaceus Boiss. EN A.LR(Ic) A.lyrataLR(Ic) C.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.VU D.)Miller subsp.mesogitanus Boiss. Schwarz VU Velezia hispida Boiss.)Hand.subsp.melanocephalus Boiss.subsp.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm. kotschyanum Gay LR(Ic) E.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub.LR(Ic) A.melanophrurius Boiss.LR(Ic) A.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss. lydius Boiss. leucophaeus Sibth.limonifolium (L. subsp.baibutensis BungeLR(Ic) A. podperae Sirj.)Damboldt LR(nt) A.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss.LR(nt) E. anatolica (Boiss.

dichroantha Stapf. iberica Bieb.pisidica Boiss.H.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss.Ekici et A. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd.smyrnaea Rech. tmolea Boiss. cretica L.phrygia P.depilatum LR(Ic) H.-Mor. et Heldr. subsp.tauricolum Rech. fil.et Noe LR(nt) A.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. pannonicum Jacq. LR(nt) A. pisidica Boiss.linearis Boiss. burdurensis P.cedronella Boiss. LR(Ic) P.bounacanthus(Boiss. et Spach subsp. ex Reichb.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S.iberica var.LR(Ic) S.et Bal.)Chamb. Presl subsp.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub.DönmezVU S. subsp. prusianus Boiss. squalidus Boiss. subsp. var. nissolii L. LR(Ic) S.LR(nt) Origanum sipyleum L.leptoclada O. fil. vulnerariae DC.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.)R. subsp.LR(nt) A. et Heldr. et Heldr.macrodon (Bornm. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L.LR(nt) A. subsp. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss.H. subsp.carminea(P.elongatum (Willd.H. fil. dichotoma Huter LR(Ic) S. LR(Ic) S. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss. M.et Spach subsp. aviculariifolium Jaub. LR(Ic) S. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp.anatolica P. trojanus Stev.-Mor.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan.A.et Heldr. et Huet LR(Ic) O.)Zoh.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 .H. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P.H. chionaea Boiss.)Rabson var.glandulosidens(Hub. LR(cd) S. subsp. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss.LR(Ic) G. subsp.VU S.)P. cristata (Hampe)Gris.Aytaç. LR(Ic) A. condensata Boiss. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss.H. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss.Davis LR(Ic) M. LR(nt) A. et Spach subsp.chaubardii (Boiss.LR(Ic) T.LR(nt) Genista aucheri Boiss.tmoleus Boiss. stereocalyx Bornm..reeseana(Guyot)Hub. LR(Ic) P.) Jalas var. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.Schwarz et P.anotolica Rech.filLR(Ic) Thymus longicaulis C. aviculariifolium var. heterophyllum Vent.DavisVU M. LR(cd) A.Davis) P. strictispinis Boiss.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss.DavisLR(cd) Stachys cretica L. aviculariifolium Jaub. aviculariifoliumLR(Ic) H.depilatum (Freyn et Bornm.LR(nt) Ballota nigra L.subsp. Gibbs LR(cd) G.

subsp.monticola Ehrend. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss.)Ehrend. luridiflorum Hub.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L.Pawl.subsp. nudatum Murb.splendidum Boiss. var. et Mey.phrygia (Bornm.)Wag.-Mor. var.-Tem.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss. LR(cd) V.subsp.heldreichii Boiss. lilaciflora Boiss.LR(cd) V. insulare Boiss. LR(Ic) L.stenocarpum Boiss.VU V. cheiranthifolium Boiss. phrygium Bornm. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd. stricta Boiss. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. var.-Tem. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch.nudatum LR(nt) V.virchowii Aschers et Sint ex Boiss.var.Kuntze LR(Ic) V.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.Mor.)O.campanelliferum Ehrend.et Bal.LR(Ic) V.et Rech.major Boiss.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.-Mor.-Mor.spicatumLR(Ic) P.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem. LR(cd) V.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P. spicatum Boiss. hirsutum L.brevifoliumLR(Ic) G.anatolicum(Boiss. et Heldr. reuterianus Boiss.LR(Ic) A.LR(cd) G. LR(Ic) V. brachysepalum (Fisch. et Schönb. LR(Ic) 155 . heterobarbatum Hub.sipyleus var. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub.)Hub.-Mor.lilacifloraLR(nt) A.pestalozzae Boiss.et Heldr.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P. lachnopus Hub. LR(Ic) L. subsp.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss. subsp.latibracteata(Boiss. var.et Heldr. afyonense Hub.sipyleusLR(Ic) T.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC. EN V.hirsutum L.hirtella (Boiss.H. LR(nt) V.stricta Boiss. LR(Ic) Galium brevifolium Sm. krauseanum Murb.chrysorrhacos Boiss. LR(Ic) A. subsp.subsp.anatolicum LR(Ic) L. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss.subsp.confertiflora (Boiss.) Mill. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B.lycaonicus(Celak.LR(Ic) V.et Huet var.dumosum Boiss.symes Murb.-Mor.genistifolia (L. sipyleus Boiss. LR(Ic) R.LR(cd) V. et Trautv.)Hayek var.pycnostachyum Boiss.VU V.)Boiss. zygioides Griseb. subsp. EN V.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.)Schönb. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss.et Kit subsp.et Bal.T.)Ehrend.VU V. subsp.nitida Sm..brachystachyum Boiss. uschakense ( Murb. et Heldr. LR(nt) A. var.EN V.fil.LR(cd) V.

avellana (Çalı fındığı). Quercus cerris L.Baytop et Mathew VU C. et Sch..subsp. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7.cerris Akdağ.Schwarz (Mazı meşesi).(Laden).- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.-Dannenb. çalı örtüsünü temsil eden 6.ex BakerLR(Ic) I.var.pallasiana (Lamb. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır. subsp.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss.D. özellikle Pinus nigra Arn. Sultandağları.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C. multifida L. Corylus avellana L. ve Juniperus foetidissima Willd. Bu türlerden Pinus nigra Arn.) Holmboe. Ahırdağı (Sincanlı).-Yves)Markgr.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.LR(cd) subsp. ex) Kotschy. fil.subsp. sibthorpianum Sch.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur.pallasiana (Lamb.et Bal. Bayat-Köroğlubeli. Pinus brutia Ten. (Binbirdelikotu)’ dur. Doğan VU var.et Heldr. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür.subsp.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç.divaricatus (Boiss..(Kermes meşesi). ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ.LR(Ic) A.cerris.et Huet subsp. et Sint. Pinus brutia Ten. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler..(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. Meşe türlerinden Quercus coccifera L.BrickellLR(nt) C.boissieri (Reuter) O. Sultandağları. çalı.crassifolia Boiss. Populus tremula L.)M.pinifolia (Hackel ex Boiss.pallasiana (Lamb.) Melderis subsp. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.) Holmboe başlıca Akdağ. Quercus vulcanica (Boiss. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır.et Heldr. VU Pseudophleum gibbum (Boiss.fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch.dissectus T. Quercus infectoria Oliv. paphlagonica F.)BakerLR(Ic) M. Juniperus excelsa Bieb.bourgaei Baker LR(Ic) M. latifolium Kirk LR(Ic) M. Juniperus foetidissima Willd.var. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss.var.-Dannenb. LR(Ic) F.var. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss. Cistus laurifolius L. ve Quercus 156 . schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss. Quercus coccifera L. Yves)Markgr. Juniperus excelsa Bieb.phrygia (St.)Bornm.et Bal.

Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu). Phragmites australis (Cav. Türler ve Populasyonları: F. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde.. Eleocharis palustris (L.3.. subsp.3.) Bornm.Söz konusu hayvanların korunması.zmir yolunun 7. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda.var. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir.3. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz. F..) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır.3. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır. çalışmalar devam etmektedir. Typha angustifolia L.) Desv. subsp. subsp. Evcil Hayvanlar: F. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir. 2. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. Populus tremula L. Potamogeton pectinatus L.3. Bayat-Köroğlubeli. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam.1. Alisma gramineum Lej.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.infectoria Oliv. Astragalus angustifolius Lam.maritimus. 157 .2.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L. (Yumak otu) Akdağ’ da. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon.Schwarz Akdağ’ da.) Wag. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur. Astragalus flavescens Boiss.3.(Su çobandeğneği). Artemisia campestris L.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde.3. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da. Bunlardan Myriophyllum spicatum L. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss.angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm.3.) Celak. Polygonum amphibium L.(Hasır otu). (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir. Alhagi pseudalhagi (Bieb. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır.et Bal. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir. Juniperus communis L. Hypericum heterophyllum Vent.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup. Potamogeton lucens L.) Trin.1.boissieri (Reuter) O.3. Hayvan Yaşama Hakları: F.var.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir. Ceratophyllum demersum L. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. subsp.var.3. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır.1. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır. hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. F.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı). 3. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır.3. F. Bolboschoenus maritimus (L.2.1.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da. Peganum harmala L.ex Steudel (Kamış).3.) Palla var.subsp. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır..alpina (Sm.3. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.

4.3.3.Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır. Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 .F. Valilikler. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir.

1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. anatolicus Lattin. Thersamonia (s.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Polyommatus (Aricia (s.F. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst.) asabinus asabinus (Gerhard.1936). Lycaenidae (8). Hipparchia statilinus (Hufnagel.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.str.1771).[1894]).1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. 159 . sultana Forster) sayılabilir. Lasiommata megera (Linnaeus.03. Polyommatus (s.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir.2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir.4. Brenthis daphne anatolica Belter.[1851].[1813]). Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır.[1852]) ve Spialia (s. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Polygonia egea (Cramer. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. anatolica Wagner).1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. 1758). Pontia chloridice chloridice (Hübner. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir.str.[1851]). Callophrys rubi ssp.1758). Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.1. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Türkiye’nin başka bölgelerinde.1851).str.4. herculeana Pfeiffer.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır. anatolicus Pagenstecher). Argynnidae (2). Polyommatus (s. hadjina Rühl).1869). Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır.1893).1929.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.[1850]).1758). (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür.1766). Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. 2000). Bunlardan 8’i tür. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Satyridae (1).) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.[1775]). Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Tomares nesimachus (Oberthür. Hesperiidae (3). Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır.str. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.[1851]). Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp.1775). Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher.)) artaxerxes macedonica (Verity. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır.str.

4.1. Plebejus sephyrus modica Verity. proteides (Wagner.1.19.1. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F. anatoliensis (Forster. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.3.4.4.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.1934 olarak kabul edilmektedir.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2.1960) olarak kabul edilmektedir.4. wagneri Forster. wagneri (Forster. anatoliensis Forster..1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.1927 Pyrgus armoricanus ssp. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F.1. (Admetusia)) admetus ssp. postranae Pfeiffer.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18. orientalis Reverdin. Hesperia proto ssp.8.1929 bugün Muschampia proteides ssp.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.4.4.1960 bugün Polyommatus (s. Lycaena argus ssp. ve 20.3.1956) olarak kabul edilmektedir. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 .1. Agrodiaetus damone ssp. persicus (Reverdin. sultana Forster.1956 bugün Polyommatus (s. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.1936 bugün Plebejus (s.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.4. centralanatolica Pfeiffer. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9.) argus aegidion (Meisner.4.7. Hesperia persica var. ve 5..1929) olarak kabul edilmektedir.1.1. Agrodiaetus admetus ssp. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. “Tabiat Parkları”.1. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.6. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F.5.str.9.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.4.2.Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”. proteides Wagner.str..4.2.1. (Agrodiaetus)) wagneri ssp.str. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F. F. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. F.1.

F. Ve II. Koruma Bölgeleri. AD . F.4.2.11. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.4. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT.10.4.4. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.12.4.1.4.2. 30. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.13.1.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır.F.1. AYNALI) (Cyprinus carpio) F. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F.2.4.1. 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 .01.1.2.

13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.4. Devamlı veya Geçici.2. Suların Durgun veya Akıntılı.1. Tarihi.F. Cenova Deklarasyonu’nun 17.3.2. Akarsular.2.1. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 . ve 2.2.3. Sulanan.4. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır.4. Jeotermal Alanlar vb. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. II.2. Göller. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular.4. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. Sınıf ile. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I. Acı veya Tuzlu. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F. ve Doğal Alanlar F. III ve IV Olan Alanlar.2. F.3.2.2.3. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay.2. Ve II. Biogenetik Rezerv Alanları. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F.3.4.3.4.4.4.4.2.3.4.3.) F.4. Tatlı. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F.4.

Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F. Toplam Alan (km2) 3.2. Biyosfer Rezervi. Yerleşimler ve Nüfusları 7. Jeomorfoloji (Topografya vb.6.4. Mesire Yerleri. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip.3. Alanın Resmi Adı 2.2.F. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8.3.1.1.5. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Kıyı Uzunluğu (m) 4. bilgiler dahil) 3. Toprak Yapısı 163 .4. Kara Yüzeyi (km2) 3. Alanı 3.5. Biyogenetik Rezerv Alanları.3. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar.4. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb.4. Su Yüzeyi (km2) 3. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F. morfolojik özellikler) 8. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5. Yasal Konumu 6. klim Özellikleri 8. Biyotoplar.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1.3.

0 %0. özellikleri.5 28021. 20440. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha.0 - Ha.0 26111.0 % 0.8.5 %68. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere.4 Ha.5 40769.5 20328.5. vb.0 146. turizm. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil. 146.6. 560.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.3 Ha. 13130.7 Ha. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .0 12747. rekreasyon. yöreyi milli.7 Ha. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır. 13975.2 Ha. 5.0 % 64. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak. denizsel ve iç sular kapsamında. 135. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.0 1382.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.5 % 3. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin. vb.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında.5 90. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak.0 290.5 %31.Kuruluş amacı: 2.0 12981. 2.0 14046. 6465. ulaşım ve altyapı.) 10.şehitlikleri düzenlemek. endemik ve tehdit altındaki) 9. 01.5 6282.4 SU MZ.1.May 88.0 2.0 % 0.5 822. Flora ve Fauna (Karasal.0 Ha.) d)ALANIN TANITIMI: 1.0 155. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak.

’lık milli park sahasının 12747.geriye kalan 28021.’lık kısmı orman alanı olup.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.maddesine istinaden kurulmuş olup.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir.01. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü. e) YASAL KONUM : 31.5 ha.5 ha.769 ha.08.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü. 165 .) f) ARAZ MÜLK YET : 40.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3.04.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

Sincanlı ovası güneybatısında.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.fillatlar. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir.Killi ve mikalı şistlere.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur.Şistler.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür.

kuvarsit. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Fagus orientalis.erkeği.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir. 168 .andezit ve tüf kökenlidir.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler.ye erişir.Bölgede bulunan ve Afyon’dan . insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir.Genel olarak elemanları kireçtaşı. arasında değişmektedir. 190 türden 73’ü Akdeniz.Sincanlı ovalarında görülmektedir. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri.Afyon çevresinde B.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder. mesafede.kahramanlığını.çatlaklı.Kalınlıkları 10-20m.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet.Sincan!ı ve yöresinde siltler. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.”prensibi ilke olarak alınmalıdır.61’i Avrupa-Sibirya.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.kadardır. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.tarih yapmak kadar mühimdir.Kızıl siyah renkli. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .B.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.bitüm kokmaktadırlar.Savaşta.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar.Tabakalanma iyi görülmemektedir. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır. Bölgede andezitler.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler.erime boşluktu yatay tabakalıdır.killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.

Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak.600 m.5. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. çayırlar.5. F. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.5. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Tabiat Parkları. F. Tabiat Parkları: Milli Parklar. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. kurt v. geyik. Anadolu’nun çıplak dağları. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. yaban hayatı izleme noktaları. atlı gezi yolları. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 .4. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.2. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. 3. F. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. bisiklet parkurları. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Doğa sevenlere. a. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km.4. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.5.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi.5. gölcükler.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. su kaynakları. 2.600 m.500 m. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.5. yüksekliktedir. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. Akdağ’ın zirvesi ise 2. tilki. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. Dinar-Karakuyu göleti. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.3. domuz. ortalama 1. F.s. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Tahmini 20 km. (yılkı atları.

Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619. Ulaşım ve Alt Yapı i. alt yapısı vardır.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir.Mevcut Sorunlar : Kızılçam. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.9. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır.1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12.5. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. nsan nüfusu h. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15. g.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f.Alanın Kullanım Amaçları l.0 Ha. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Alanı d.7.5. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8.b.6. Flora ve Fauna k. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur. Tehdit altında olan tür yoktur. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir.7 m/sec i.3.5. F. F. : Stabilize yol mevcut olup. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. J. 170 . Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.8. F.5.3mm Donlu Günler Sayısı :65. Büyük Menderes Nehri i. Coğrafi Konumu c.

5.5. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19.5. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 . F. Tarihi Sit: S.16. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.16.1.10. F.yy.5.5.15. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.13.16.5.Sit Alanları: F.5. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.12.11. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.5. F.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL. F.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.NO YERLES M ADI Çay ES.2. F.F. 19.yy. F.14.

Mucadele 6 Savun.4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks. Sit Alanı 8 F.Mucadele 5 Siper Mil.Sip.5.Sip. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 .3.16. Sit Alanı 7 Savun. SincanlıTınaztepe Kas.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Höyük 174 . Yerleşim Y.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Nekropol Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. BolvadinOrtakarabağ K. Höyük Yer. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man.Karabag Bolvadin-B.Alan Höyük Yerleşim Y. Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. Yerleşim Y.Ortaokul Yeri. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y.

I.Steli D.BinBa. M.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev.i.O.Bin M.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.M.O. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M. EmirdağAşağıpiribey K.Kut.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer.Steli Mez. EmirdagHamzahacılı K.I.O.Bin Ba.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.AIani D.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.Tap.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas.Y. 175 .yer.Ala Y.Kut. EmirdağAşağıpiribey K.

I.I. hsaniye-Döğer Kas.Yeri Yer. hsaniye-Kayıhan Kas.O.Bin M.Mez. Tao.M.Bin M.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.Bar. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y. hsaniye-Üçler Kayası K. K.Bölgesi Yer.O.O.Kilise Ki.Yerleşim K.I.Yerleşimi Yer.I. Yer.Bin 176 .Bin M. Yerleşim Y.Bar.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas.I.O. hsaniye-Döğer Kas.O.K a Yerlesim Y. hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Höyük Kaya Yer.Y Yer. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K.Bin M.Yeri Yer.

Alanı YerAlanı Yer. Yer. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas.Alanı Yer.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar.Alanı Bar.Yeri Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas. Yer.Alanı Yer.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer. scehisar-Seydiler Kas.Menevseli. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 .Alanı YerAlanı Yer.Alanı Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer.Yeri Yer.

dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 .Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer.Tim.Yeri Höyük Sancayır In. Sandıklı-Kusura Kas. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar. Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap.

Hellenistik dönemde tam. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Amorium'a dayanır.Nekropal Al. Bolvadin-Özburun Kasa. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. 179 . Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. Bizans döneminde önemi artmış. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. yarı özerk konumuyla. Ar. BRUZUS: Bruzus. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Hellen ve Roma döneminin. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır. bir kenttir. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Hicropolis. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. Roma döneminde julia adını almış. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Frig. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Hellen dönemindeki özerk konumuyla.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Burada. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir.O. Roma döneminde yarı özerk konumuyla.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. Eucarpeia. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Pers döneminde kent. Roma mparatoru Elagabalus (M. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hellen. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk.

Suna’da “ Beni hekim değil. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam.9’dur. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. karaciğer. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. kalbin çalışma kapasitesine. klorür. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. güneyinde yer alır. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. O suyun yanında bir hafta kalmış. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. sülfat. bikarbonat. sodyum. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur. Susuzluktan kavrulan kızcağız. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. bikarbonat. hem karayolu(Afyon. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. Biraz su içebilmek için su aramış. yollara düşmüş.5. florür. Kral’ın kızı Suna. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında.2 ile 0. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. kürler şeklinde yapılır. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir.4. Tarihçesi: Efsaneye göre. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. Kazı çalışması yapılmamıştır. çme tedavisi ise.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. leriden onu gözleyen gözcüler. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. pH değerleri ise 6. ritmine. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. nitrit. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. F. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. Hellen döneminde özerk. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. bir huzur oluşmuş.16. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. Bir hafta sonra çıbanları.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. uzaklıktadır. artroz. nevrit. atım hacmine etkileri. bir sancı kesilme. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. Ağrıları yavaşlamış. iyodür. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Ve saraya dönmüşler. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. hidrofosfat. nevralji. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. yaraları tamamen geçmiş. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. karbonat. safra kesesi.29 eman arasında değişmekte olup. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. bromür. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. 4 adet havuzlu dublex villa. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. Solunum yolu ile ise. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. nitrat.

demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. nitrit. titan. kurşun.strosiyum. alüminyum. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda. sülfat. titan. metabolik asidi.6 olarak belirlenmiştir. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir. bikarbonat.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. Çamur banyosu küvetini 30 cm. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. il merkezine 18 km. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. kalsiyum. nevrit. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. iyodür. potasyum. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. pH değeri de 7. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. baryum. Bu toprak. overit. sülfat. amonyum. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. demir. mangan. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. 9 tanesi kiraya verilmektedir. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. stronsiyum. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. alüminyum. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon.zmir demiryolu üzerindedir. amonyum.3 eman. sülfat. iyodür. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. baryum. bikarbonat sodyum. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. klorür. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. lityum. nitrat. kimyasal olarak. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. magnezyum. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. kalsiyum. krom.6 veya 7’dir. lityum. nitrat. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. kalınlığında dolduran kil. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . artroz artrit(iltihaplı romatizma). Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. alüminyum. hidrofosfat. hidroarsenat. nitrit. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. krom. metrit. sodyum. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. mangan. çinko. florür. nevralji. kırık-çıkık tedavilerinde. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. 2 adet kükürt banyosu. 2 açık büyük yüzme havuzu. Temperatürü 42 C. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. bikarbonat. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. mangan gibi katyonlar ile klorür. kalsiyum ve ayrıca bromür. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. radyoaktivitesi Rn. siyatik. karbonat. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar.2 ile 10. çinko. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. hidrofosfat. nitrat. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. kurşun. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. bikarbonat. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. hemiploji. 3. iyodür. bakır. nevralji. uzaklıktadır. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. polinevrit. bromür. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. potasyum. magnezyum. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. florür. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. pH değeri 6. demir. klorür. karbondioksit. 3 adet çelikli havuzu. magnezyum. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. polinevrit tedavilerinde. çerisinde amonyum. metabolik ve metasilikat asitleri. bakır. spondilik(omur ve omurga iltihabı). nevrit. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. sodyum.

uzaklıktadır. perimentrit. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. 20 yataklı apart otel. kronik amigdalit.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M. çok tekrarlayan herpos vakaları. F.5. fibrozitis. aneksit.8 veya 7’dir. kırık. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F.M. periferik damar hastalıklarında.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. kadın hastalıkları. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. cilt hastalıklarında. Seboreler. metabolizma bozukluklarında.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit.17. sodyum iyonu. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu.2’dir. pH değeri 6. Mafsal romatizması. radyoaktivitesi 6. kronik bronşit.ekzema seboreikler. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. ürtiker vakaları.5 eman ve pH değeri de 7. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. sülfat iyonu. artroz çeşitlerinde. magnezyum.1 eman arasında değişmekte olup. akneler. çocuk ekzemaları. psoriazisler. kalsiyum.1. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. Afyon’a 30 km. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar.5. Banyolu oda sayısı 90.17. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır.1. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır. yatak sayısı 150 adettir. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır.5. enfizem ve faranjit). Temperatürü 46C ile 52 C arasında. parametrit. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. ekzemalar. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.G. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. 182 . bikarbonatlı. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde. 25 oda. pelandların bazı çeşitleri. bilhassa kuru ekzemalar. Ayrıca içerisinde hydroterapy. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür. Temperatürü 43C ile 54 C arasında. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür.9 ile 12. ankilopoetita. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. larenjit. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. romatit artrit. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. Nezle. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum. eklem rahatsızlıklarında. sinir ve felç hastalıklarında. uyuz vakaları bazılarıdır. 2002 yılı başında 33 adet villa. empetigo. TÜRÜ Camii ESR. spondilartrit. demir gibi katyonlar ile klorür.17. xomatoit artrite.1. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. radyoaktiviteleri 9. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. Tarihi ve Doğal Alanlar F. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. beslenme bozukluklarında. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır. farenjit.

1957 M.M.G.G.M. D. Osmanlı G.G. V.18K M.G.G.G. Osmanlı Sahipata Oğ.G. V.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. V. V.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M.G. V.M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. V.G. Osmanlı G.yy Osmanlı Selçuklu 183 . 1797 M 1495 XIX.M. 1575 Ger.M.M. XV.G. V.yy M. V.M.G.G. 1590 M.M. M. V.G. V.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G.Çey.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX.M.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H.yy 1. Selçuklu S. Osmanlı E.M.M. 1863 XVI.M. 1320 M.yy M. V. V.190 1 1915/2 0 E.M. Osmanlı XIX. V.M.G.G. V.M.M. V. V.G.G.M. V. yy Ortası M.M. E.G. V. V. 12721273 XV-XX.M. Osmanlı E.M.G.M. V. V.M.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.yy Başları XX. 1397 1218 XV.G.G.

Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M. Osmanlı G.G.M.G.M. V. yy XI 1 1. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M. Osmanlı Osmanlı E.M. 1806 XIX. yy M. 1397 M. V.M. V. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1.G.G. 12311233 XI 1 1. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. 1711 G.M.M.G. Osmanlı Ermeni Dön. V. 1910 M.154 9 M.M. V.G.G.180 6 M.G.M.M.G. Osmanlı G. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. 1264 M. 1264 M.M. G. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. 1386 And. V. Asiye Sul. V. V.G. V. Selçuklu E. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M. 1813 M. Osmanlı Selçuklu E. Osmanlı 184 .G.M. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M.M.145 3 Osmanlı Bar.yy G.M.G.G.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T.

Osmanlı G.M.TURUNÇ V. Osmanlı ilk D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M. yy XVII.yy Cumhuriyet XXBaşları S.yy Osrnan ilk D. Osmanlı XV. yy Baş E.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y.y y 1926 H. XVI yy Sonu Ermeni Dön.G. 1475 1472M. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E.M. Osmanlı E. 1553 E.D. V. Osmanlı M. V. V.Osmanlı XVI 1 1.M. 1886 M. 1764 |XV . 1906 XX.Osmanlı G~Osmanlı XIX.M. (Gedikahmet 185 .48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M.yy Sonu Çeşme M.G.G.yy Sonu XVI.yy Başıı^ M.y yOnc XIX. 1794 XIX. 19061908 G. 1322 XfX.

Genel Müdürlüğü Y.M. Sel.E. Y. D.yy Sonu Beylikler D. Dönemi C.G.C. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_. Osmanlı C. Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S.M. Emniyet Müdürlüğ V. yy M.606 Selçuklu ç. D. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 .öncesi G.C. Beylikler D.D. Osmanlı S.Genel Müd. M V. D. Osmanlı 12311233 1914 XVII.D. Genel Müdürlüğü Y. Osmanlı Osmanlı D. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M.Y.D.G. V. D.Ort. S. T.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K. Osmanlı H.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S. D. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . Osmanlı KlV. S.Genel Müd.Müd/M. Osmanlı S.G. D. S. T.M Maliye Muhasebe Fak. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T.C.Y.M. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis. Osmanlı G. E. Karayolları G. E.D. E.y y. Osmanlı S.G. Osmanlı XVI.191 4 Osmanlı G.

MerkezAfyon-Merkez.D. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E.Y. sas.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon.Bin. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr. Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 . Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.Ahşap Bek.

V.M.Osmanlı S.M. Osmanlı Osmanlı Y. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M. 1324 XV.G. V. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. yy S. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez.M. Osmanlı Y. V.G.G.M.G. V.G. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V. D.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap. D. Osmanlı Osmanlı S.M.M. V.G. D.yy 1900 XVI. D.G.D. D. Osmanlı S. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H. V.M.G. 188 .naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon.G.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel.

E. Başkan lığ ı V.B. Dönemi G.G. Bel.M.G.E. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 .M. Biz.M.S.G. D.B. V. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Çay Başkanlığı V.M.Ç. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva. D. M.G.B.M.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah. D. Yy Osmanlı S.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş. Bel. Osmanlı BeyNkler XIX. Belediyesi V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M. Cami CamiÇeş. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX. Çay Bel. Osmanlı Osmanlı Y. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay.M. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. M. Çay Başkanlığı V.G.B.

Başkanlığı V. D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. hsaniye-Kayıhan Kas. V. Dinar Belediyesi K. Türbe Hayranveli veCamii Döğ. ismail Sülalesi E.M.Kas.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop. scehisar-Alanyurt S. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V.G.G. Döğer Baş.göz. D.G. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez. Kayıhan B. hsaniyeKaracaahmet K.G.Müd. Bel. Bşk. Osmanlı G. Dazkırı. Alanyurt Başkanlığı Bel.M.M.G.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek.M.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah.M.G. Osmanlı Osmanlı Osmanlı .dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas.Kişiliği V.M. D. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas.G. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi. Köy Tüzel Kişiliği G. E Müz. scehisar-Alanyurt Kas. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas.(Seyit XV. Osmanlı I.D.M. Alanyurt Bel. V. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. Kızılören Tüz.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.D.G. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel. 190 .B.

V. Bel. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö. V. V. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel.M. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. Beylikler Sel.M. Sandıklı-Sorkun Kas. Bel.G. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI.G. Beylikler Sel.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas.G. Ahmet Belediyesi V. Kusura Başkanlığı V.M. scehisar-Alanyurt Kas.M. V. Bel.G.M.G. Bşk. yy Osmanlı Osmanlı Sel.M.M.G. yy XVI. yy XVI.G. V. Köy Tüzel Kişiliği V.G.M.G. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek.M. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 .M. V.M. Akören Bld. V. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas.G.G.M.G.M. V.G. Hazine Maliye V. Beylikler Sel. Beylikler Osmanlı G. yy XVI.

Şuhut Baş. Şuhut Baş. D. V. SultandağıDereçine Ks.M. Şuhut Baş. Şuhut Baş.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah.yy Başı Cumhuriyet XIX.M. Sultandağı SultandağıDereçine Ks. yy XX.M. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. Seberoğlu Vakfı V.G.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks. V.M. yy Başı XX.G.M.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı. V.M. Şuhut Baş.M.M. XIX.G. Osmanlı Osmanlı XVI 1. Şuhut Baş.G.G.yy XIX.M.G. Şuhut Baş. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.yy Osmanlı S. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 . V.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel.G.M. V.G. V. V. Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI. V. V.G.G.M. V.yy Başı.G. Şuhut Baş.

Kara Yol.G. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 .G.Müd.04.M.K.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.Kara Yol. yy Başı XV.C. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom. K. Yüzbaşı Agah.G.C. Mil. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T.M.G. Tar. Şb.K. Kurtkaya Şehit. T.NO YERLEŞ M ES.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. V. Şuhut Ask. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S.Müd. V.

Mücadele Mil. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham. sçileri Sen. Afyon-Merkez-Sülün F. Savun. lk Dönen T.D. Yapı Toplulukları: S. T. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil.Av.17. Emin Tokman T. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.D. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum. Konut Konut Konut l. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.S.2. Genel Müd.C.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES. Osmanlı Sağlam 194 . D.C. Paşa Savun.D. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.C.NO YERLEŞ M ADI ES.1.D.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.Y.Y.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL. C. DRM.5. Sip. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. lk Dön.Dön. Milli Parklar Müd. Sip. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

Nolu Konut 8.Osmanlı S.D. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 .D.Osmanlı S.Cumhuriyet S. Yar C. Nolu Konut 22.Nolu Konut 18. Nolu Konut 7. Osmanlı S.D. Osmanlı S. Osmanlı S. D. Nolu Konut 15. D. Nolu Konut 19. Osmanlı S. D.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. Osmanlı S. D. Nolu Konut 9.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 18. D. Osmanlı S. Nolu Konut 21.Nolu Konut 23.Nolu Konut 2.Osmanlı S.Nolu Konut 14. Nolu Konut 4. Osmanlı S. Osmanlı S. D. Osmanlı S.D. D.Osmanlı S. Nolu Konut 3.Osmanlı S. D.Nolu Konut 17. D. D. D. Nolu Konut 20. Osmanlı S.D. Nolu Konut D.D. Osmanlı S. Nolu Konut 5.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 13. Osmanlı S.D. D.Nolu Konut 25. D.Osmanlı S. Nolu Konut 12. Nolu Konut 6. D. Osmanlı S. yy II.Nolu Konut 24. Osmanlı S. Nolu Konut 11. D. D. Nolu Konut 10. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1.

D. Nolu Konut 47.Osmanlı S. Nolu Konut 38.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 43.D. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26. Nolu Konut 39.D.D. Nolu Konut 53.D. Nolu Konut 28. D.Osmanlı S. Nolu Konut 41.D.D.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut. D.Osmanlı S. Nolu Konut 27.D. Nolu Konut 40. Nolu Konut 56.D. Nolu Konut 30.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Nolu Konut 31. Nolu Konut 44.D. Nolu Konut 49. Nolu Konut 55. Nolu Konut 52.Osmanlı S.39 40 41 42 43 44 45.Osmanlı S.D. Nolu Konut 48.D.D. Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 32.D.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 42.D.D.D.Nolu Konut 37.Nolu Konut 51. Osmanlı S. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 . Nolu Konut 58.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 29. Nolu Konut 54.Osmanlı S.D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 45. Nolu Konut 35.Osmanlı S.Osmanlı S.D. Nolu Konut 50. Nolu Konut 46. Osmanlı S. Nolu Konut 57.Nolu Konut 34. D.Osmanlı S.D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 33.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 36. D.D.Osmanlı S.D.

Nolu Konut 68. D.D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.D. Nolu Konut 69. Osmanlı S.Nolu Konut 86. Osmanlı S.Osmanlı S. D.Nolu Konut 85. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Nolu Konut 62.Osmanlı S.Nolu Konut 66. D.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59.D.D. Nolu Konut 81.Nolu Konut 89. Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Osmanlı S.D.Nolu Konut 71. Nolu Konut 70.Nolu Konut 88.Nolu Konut 84.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 .Nolu Konut 63. Nolu Konut S. D. Notu Konut 73. D.D. Osmanlı S. Osmanlı S.D. Nolu Konut 64.Nolu Konut 65. Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.NoIu Konut 80.Osmanlı S.Nolu Konut 87.Nolu Konut 90.Nolu Kınut 79. Osmanlı S.Nolu Konut 60.Nolu Konut 74.D. D.D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 83.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S. D.Nolu Konut 76.Nolu Konut 72.D.D. Osmanlı S.D.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 67. D.Nolu Konut 82.Nolu Konut 91. D.Nolu Konut 75.Nolu Konut 61.Nolu Konut 78. D. D. D.D.D.Nolu Konut 77.

Başı S.D. Nolu Konut XX.D.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX.D. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .Osmanlı XX.D.Nolu Konut 93.D.Osmanlı S.Osmanlı S.yy.Osmanlı S. Osmanlı S.D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut. D.Osmanlı XX. Konut Konut Fırın 92.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.yy Başı S.yy Başı S.

Balta Sokak No: 17/A 201 .129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II.

Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4.4/Â Rüştiye Camii Yanı.150 151 152 153 154 155 156 157.No:1 7.21.No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.

Hacıaftal Mah. D.1. Osmanlı S.3. Osmanlı S.5. Osmanlı S. Osmanlı S. Mollabahşi Mah. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah. Osmanlı S.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Osmanlı S.17. Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah. D. Mollabahşi Mah. D. Hacıaftal Mah. 203 . Hacıaftal Mah. D. D.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. D. D. F. Osmanlı S.

Savun.5. Milli Parklar Müd. F.2.4. F.1. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5.3. Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.5. F.5.19. SincanlıTınaztepe Kas.5. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Sip. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun. Sip.17. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19.18. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil.5.20. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. 204 .2.5.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks.19. Mücadele Mil.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir.19. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.19. F.5.

F.lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.21. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.Derece ^.5.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.DiriFaylar(MTA) -----.Derece 205 .Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece i 3.

4. 206 .5 bölümlerinde verilmiştir. ve A.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A.

Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır. Sıcaklık : 46-71 °C. mam. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. Cl> HCO3> SO4 dır. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. Na>K>Ca>Mg.33-1. Yine hepsinde Na+. Yine sularda B.AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1. KB-GD ve B-D olup.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. Fakat %20 lik limitin altındadırlar. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir.12-0. Debi : 0. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. CF ve Ca iyonları hakimdir.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. kuvarslı şist ve fillit egemendir. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 . Bu metamorfik temelde mikaşist. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. Ancak. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. kireçtaşı. Konglomera. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. yağmur suyunda SCU azdır. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. kumtaşı.33 It/sn (Toplam Debi : 2. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. kil. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur. HCOa. F elementleri yüksek değerlerde olup. şistel kuvarsit. bazalt. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup. limit değerlerin altındadır. kumtaşı.10 It/sn (Toplam Debi : 2. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler). Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa. Sıcaklık : 52-55°C. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. dokuz kaynak halinde yüzeyler.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur.L . Sıcaklık : 53-66°C. tüfit-aglomera. Çünkü. kalkşist. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. Neojen yaşlı konglomera. kalkşist. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. Debi : 0.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları.40-1.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir. yonların sıralanışı ise şöyledir. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar. Debi : 0.

16 AF.20 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.3 AF.12 AF.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.9 AF.13 AF.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.10 AF.7 >100 4.8 AF.7 218 260.5 363.19 AF. 208 .1 AF.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.4 AF.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.6 305 230 212 227 235.7 207.2 AF.7 AF.21 AF.22 AF.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.6 AF.5 AF.15 AF.4 211.AF.17 AF.14 AF.5 250 125.18 AF.11 AF.

5 4-6 0.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. kalk şist. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. Na>Ca>Mg>K. Gözenekli gölsel 209 . mika şist. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. HCO3>CI>CO3>SO4 3.5 28 3 8 4. BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber. Metamorfitlerin üzerine. DS kuyusu.2-4409. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0. fillit.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular. kuvarsit.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. alt sınır değeri aşağısındadır. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. B değerleri düşüktür. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66. Epimetamorf şistlerin üzerinde . Söz konusu metamorfik temeli killi şist.1 206. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli. kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. Sıcaklık : 36. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56.5-50°C Debi : 0. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.5 50 37.30 252. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları. 4. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır.kireçtaşı killi kireçtaşı. kumtaşı. tüfit. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.60 263. kumtaşı.5 53 57 56 56.1-3.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 . Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır. konglomera. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera. Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. marn. SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. Sıcaklık :30°C Debi :0.8 It/sn (Toplam debi: 6. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir. kalkşist. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.9 146.

SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. Bunlar kükürtlü banyo. Köprüaltı kaynakları. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir.YER BULDURU Saha.00 76. Toplam mineralizasyon değerleri 1802. kalker.00 SICAKLIK (°C) 70. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır. silisifiye konglomera. KB-GD ve KD-GB dır. sodyumlu. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . erkek çamur banyosu. milonitik kalker.50 49. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur.38 mg/lt değerleri arasındadır. trakiandezit tüf. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker. gevşek konglomeralarla devam eden istif. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Na>Ca>Mg>K. Madensuyu kaynağı. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. çok sayıdadır. Hüdai mevkiindedir.00 70.15 79. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur.4 301. kalkşist. sütfatlı.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. traverten ve alüvyon ile tamamlanır. yeşilşist. tebeşirli mam.71-2038. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır. kalsiyumlu.

Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır. B TK LER 119. sürüm.849 MEYVELER 68.F.22. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte.439 %2. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. vişne. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır.091 SEBZELER 66. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı. 2000 yılından buyana . TARLA B TK LER 17.441 %18.134 TARLA+YEM B TK LER 444. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir.81 NADAS 121. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır.688 %66.734 END. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.) YEM B TK LER 18. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup.22’si kırsal alanda yaşamaktadır. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur.1. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. BAĞ 11. F.323 %1.5.22. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır.5.583 %2.27 SANAY B TK LER 41. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.827 %1. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup.65 MEYVE. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz. l toplam nüfusunun %54.49 SEBZE 8.31 D.413 %6.80 212 . Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. GÜL.

5.3.F.22.5.2. 1.3.2.22. Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .

l toprakları. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır.)'dir. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. Ova. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. zeybek. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. ç Anadolu) yayılan bir ildir. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca.1.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m.1. Akdeniz. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır. kızan. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. TUR ZM G. yolların kesiştiği. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. 214 . kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. zengin doğal yapısı. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur.2. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır.200 m. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Mahalli giysilerimizde efe. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. G. Bunun başlıca sebeplerinden biri. Bu özellikleri sebebiyle Afyon. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. kabadayı. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur.) ve Beydağ (1750 m. Bu ova. peri bacalarıyla. Burgaz Dağı (1754 m. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. asırlık yapılarıyla. kültür ve inanç turizmi.). Güneyde bulunan Başmakçı. limiz. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır.G. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir.2. tarihi eserleri. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. Yörenin Doğal Değerleri : G. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m.1.).1. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. alternatif turizm çeşitliliği. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. l Merkezi içinde. Kaplıcaları. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer.Konum: Afyon.1. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır.1. Dazkırı. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. G. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir.1. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır. l merkezi. Sandıklı yöresi. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. G. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. doğuyu batıya.1. seyman. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir.1. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır.).

önden düğmeli bir giysidir. Şalvarın dışında kalır. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. Kalçaları örtecek uzunlukta. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. Belden topuğa kadar uzanır. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol. yanları ufak işlemelidir. yakasız. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır.

Bazılarında idonlar uzun olup. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir. pek basma veya parça kumaştan dikilir. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Belden 3-4cm. lacivert. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. Kolları ve önü hep işlemelidir. tozluk içine sokularak dizler örtülür. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. karşılıklı iki oyuncu. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Arkadan öne sarılır. Bir adı da kolçaklı zıbındır. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. Dizin altına kadar uzanır. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. Arkadan üçgen görünümü verir. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. kisi önde.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. Ayrıca yün. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. Meşinden yapılmıştır. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. Önde iki katlıdır. Erkek giysileri. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. mavi. pullu örtü takılır. Dizlik. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. Ayaklarda uzun konçlu. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. 216 . üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. Buna “Penz” adı verilir. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. oyalı. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. yapağı bol miktarda arasına sokulur. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır.Bunların arasında paralar bulunur. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. kılıç-kalkan. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. sazın melodisine uyarak. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. Düz ve baklava şeklindedir. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Gögüs altında tek düğmelidir. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Diğerlerinde ise. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. Her genç kız gümüş küpe takar. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Fes üzerine iki sıra altın dizilir.

Düğün haftasından önce iki aile. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır. bilezik v. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir. Düğün 3 gün devam eder. 217 . Gövde. Dünür gezme(görücülük). Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. küpe. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. gerdanlık.b. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. Gelin kız ile sağdıç el öperler. görümce. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. ağırlar. Misafirleri sağdıç karşılar. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. inci. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider. Gerdan kırma. Sol ayak yana açılırken. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın. teyze. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. hafif eşya) gönderilmesi.b. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. Oyun oynarken. Önce kaynana. Karşılama gündüzkü gibidir. bunun üzerine bahşişler verilir. Kollar ise. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. düğün. Böylece düğün başlamış olur. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v.yenge(amca. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. sağ ayak da onun yanına getirilir. söz kesilip kahve içme. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. çorap v. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak. iç çamaşırı. hazırlıklara başlar. kaynananın bulunduğu yere gelir.Kırık Oyun Havaları Oynarken.b. şerbetinin içilmesi. Esvap kesmeyle beraber. çerez. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. davetlilerle birlikte toplanır.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. her iki taraf düğün için yakınları (eş. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır. Gelin kız. dizler hafif öne doğru bükülür. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık.) sırasıyla takar. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. eşyaya bakılır. nişan(yavuklu olma). dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. mendil. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası.

yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. toka. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. yakın akrabaları duvak örterler. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. fes. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. Bu yemek çok çeşitlidir. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. çay takımı. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. fincan takımı. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. seccade. keçelerin üzerine mavi. mevlevi zikkesi. Gelin orada bulunanların elini öper. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. fırdöndü. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. frank ve törpüsü. oğlan evi neşelidir. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. Afyon’daki koşumcular.) oluşur. göbek. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. su ve ocak güğümleri. gülünür. Kızın çeyizi sandık. Bu kamyona çeyizler yüklenir. zarif ve hafiftirler. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. Baklavayı götüren kadınlar.b. şeker. kullap. Demiryolu. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. Duvağı örtülüdür. erkekleri akşam yemeğine davet eder. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. Gelin hazırlanır. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. alabildiğine süslü. yelek. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. su takımı. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. Bu tören çok hüzünlü olur. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. tabak. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. hıltar. ince. tepsi v. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Çift atlıdır. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. 218 . Hareket etmeden önce dua okunur. Yapılan keçeye. Akrabalar oğlan evine giderler. ziynet eşyası takanlarda olur. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. reçel. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. yaylı tatar arabası. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. tavan. belleme. dizgin. halı. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. tabak. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir.öğme. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. ok kayışı. kazan. kadınları öğle yemeğine. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. Yemekten sonra kahve içilir. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. bebe keçesi. Gelini arabadan kayınpederi indirir. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). gem. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. nakışlı keçe. battaniye. yıldız. eğlenilir. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. peynir. çatal bıçak takımı. koltuk takımı. görümlük para verirler. at keçesi. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. tencere gibi çeşitlidir. kaşağı. Gelin kızın babası. kırmızı. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. paldım. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. Kız evi üzüntülü. yatak odası takımı.

çini. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. yıldız.Hasır. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. aman kız. likör takımı. vazo. yaryare küstü. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. Bu farklara göre taşlara beyaz. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. oval. alüminyum. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. seccade. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. elips. dikdörtgen. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. Ancak. pamuk beyaz. Tarihi çok eskilere M. süs ve büro malzemesi. kız farı.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. Turistik tesislerde çevre tanzimi. yastık. abajur. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. çerçeveler. kız yanağı. seher kuşlu. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. koç boynuzu. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. Afyon dumankiri. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. gri. beyaz sarı. şekerlik. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. Afyon Valiliği Sos. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. karayolu ile Efes antik kentine. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. Afyon sarısı. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. menekşe. lavabo. Afyon sumakisi. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır.Ö. kare asimetrik) . metal. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. pembe sarı. şehirlerde peyzaj mimari. kirli yanışlı. turna katrı. Afyon mermerinin tane çapları. satranç takımı. Bacasız sanayi 219 . Day.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. mutfak tezgahı. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Gelin parmağı. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. fincan. terki heybesi. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. aplik. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. gelin harharı. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. eli belinde. avize. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. ahşap. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir. kaplanpostu. saksı. zülüf. Yar.

Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. Dinar. Çoraplar beş şişle örülür. nohutlu patlıcan. patlıcan pilakisi. şepit. laleler. patlıcan dolması. patlıcan turşusu. karanfil.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. lokma pişi. patlıcan gömmesi. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. Patlıcan doğraması. yelpaze. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. Bamyalar. yalım pidesi. kızartma. nohut çöreği. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür.söğüş. hünkar beğendi. haşhaşlı börek. börek kenarı. mekik. patlıcan küllemesi. Dazkırı. şiş. Çok gösterişlidir. Oyalar. Kadın çorapları ise nakışlı olur. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. göce tarhanası. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. yastık. elti eltiye küstü. bazlama. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. ortancalı. torba. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. yanı yarma. patlıcan ezmesi. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. nuska hamurası. tığ. sulu köfte. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. örümcek. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. kavurmalı patlıcan kebabı. peksimet. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. çörek. patlıcan oturtma. sehpa örtüsü. kazak.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. heybe. ikiz börek. patlıcan köftesi. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir.ilibada dolması. Sarhoş bacağı. ak pide. övme. Halıcılık:Seccade. sakala çarpan. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. bükme. patlıcan çöp kebabı. imam bayıldı. iğne. cızdırma. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. tarak. bülüç gözleri. katkılı pide. firkete gibi araçlarla örülür. kaz bacağı. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. bademler. ev makarnası. velense hamuraşı. kıyma. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. patlıcanlı pilav. ağzıaçık. demiryolu. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. patlıcan sırt dolması. gelir kaynağı olmuştur. oda takımı. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. içlik gibi eşyalar haline getirilir. çarşaf. miyane çorbası. cücü. yastık. eldiven. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. kaynana yumruğu. günlük oya. pul oya gibi. karyola takımı. bütün(parça) et patlıcan. katmer. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. etli patlıcan sarması. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. ocak bükmesi. börek. ev hamuraşı. su takımı. halka pişi. etli patlıcan yahnisi. haşhaşlı pide. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. Koyun yününü kirman.

Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü .15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4. kara helva. kırmaz helva. höşmerin.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. fırma baklavası. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2. yepinti.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. kara helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. incir dolması.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. saksağan beyni. Hamur Tatlıları : Bisküvi. haşhaş helvası.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye. kurabiye. kedi külümbe. pandispanya. kaymaklı şeker. tel helva. palize. erişte baklavası. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 .Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1. yumurta tatlısı. – 2. Sütlü Tatlılar : Ağız. kaymaklı lokum.

talya 13. Danimarka 1. Almanyalı 25.Doğa Turizmi 5. sviçreli 9.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10.Termal Turizm 2. Çin 2. Polonyalı 2.Kültür Turizmi 3. 1.5. srail 1. 222 . Irak 9.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Koreli 10. Norveç 3. Turizm . Slovakya 2.3. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim.nanç Turizmi 4. skoçya 2. Belçika 4. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. G. Meksika 1. ran 19. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. G. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.2.4. spanya 4.Av Turizmi G.6.Yayg. Japon 2. Brezilya 1. rlanda 3. Öğretim le Sosyal ve Kült. Kanadalı 7. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. Hollanda 14. Fas 1. Avustralya 6. sveç 1.Faal. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9.

90 0.140 338.Dazkırı. scehisar Çay. Kızılören. Sandıklı. TARIM VE HAYVANCILIK H.Orman – Fundalık c.Şuhut. Alt Bölge Basmakçı.75 1.70 1.131 783.80 10.turizm v. Alt Bölge III.25 407 II.Çobanlar.Çayır – Mera b.b.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a.Dinar.825 209.Hocalar 45.Sultandağı 14.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Alt Bölge Merkez. hsaniye.Sincanlı. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.00 3. lçeler bazında tarım.Emirdağ.894 460.60 100. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır.237 235. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap.60 1.90 28.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I. Evciler Bayat.1. Alt Bölge IV. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.Bolvadin. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Alan Şubat Ayı Ort.H.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .sanayi.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178. Master Plan çalışmasında il.

400 12.413 Toplam Alan 64.500 58.820 7.752 9.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.190 2.921 113 32 79 449 59 77 1.464 3.000 35.675 23.753 8.515 6.496 1.061 12.861 14.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.224 22.000 639.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .437 5.108 2.702 80.402 10.688 10.099 37.351 611 16 41.109 15.690 42.H.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.080 6.127 3.019 16.411 8.550 36.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.920 55.733 26.500 16.166 39.987 3.372 Sebze Alanı 2.782 9.616 15.926 58.409 1.546 32.982 9.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.500 15.556 970 2.740 121.227 1.221 14.760 5.612 63.545 14.582 1498 6.482 121.061 385 696 204 7.532 6.601 2.466 80 189 1.972 14.500 34.055 200 4.750 236 4.476 268 3.621 454.914 27. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.562 7.686 100 2.817 18.2.629 1.

635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.74 Çay 79.892 28.752 60.200 16.000 0 50 403 453 5.1.948 29.996 3.820 5.000 0 1.987 16.800 39.109 8.166 6.612 11.15 hsaniye 90.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.312 495.723 5.092 1.728 9.777 10.80 Dinar 128.900 408 579.350 925 516.423.273 46.31 Bayat 54.1.512 80.611 14.200 15.551 22.2.718 1.055 169.604 40.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.66 Kızılören 36.000 2.500 36.600 63. 28.060 1483.350 670 516.45 Başmakçı 29.100 64.500 9. 39.000 0 1.940 58.600 7.250 39.786 20.751 166.634 506.536 11.11 Sultandağı 70.447 453.570 10.1.500 30.000 3.800 12.550 44.100 14.640 164.350 606 532.755 3.Baklagiller: Bu konuya H.894 hektar alanın.649 150 1.400 42.1.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.398 1.73 Bolvadin 110.230 3.2.890 838 2.72 Evciler 20.800 2.2.000 4.1 de değinilmiştir.036 46.221 124.000 0 926 1.1.423 3.08 Sinanpaşa 85.26 Dazkırı 33.955 13.000 30.200 34.2.000 1.700 15.000 2.506 111. Bitkisel Üretim H.690 28.900 35.2. H.676 20.928 5.099 10.1.Tarla Bitkileri H.000 7.510 336 603.217 468.83 Şuhut 118.842 162.844 3.882 36.740 58.000 8.983 6.492 58 4.293 3.913 164.015 425. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.642 2.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.186 5. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.290 37.3 H.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.478 49.000 30.506 hektarı KH M 111.1.534 75.600 9.1.125 9.276 1.894 33.000 380 4.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206. 225 .000 0 311 3.000 4.800 121.569 163.725 5.057 1.000 0 252 326 578 6.930 1.138 178.61 scehisar 48.900 37.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.500 1.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.500 30.308 482.250 hektarı DS .014 3.972 9.711 39.400 0 1.42 Sandıklı 103.211 570 4.000 639.915 19.2.17 Çobanlar 40.600 14.1.04 Hocalar 56.27 TOPLAM 1.600 58.310 9.900 36.556 17.799 33.19 Emirdağ 216.129 387 473.131 540.000 0 415 1.000 184 9 271 464 7.400 12.

961 9.141 17.305 190 1.500 757 6.256 85 826 1.393 8.400 42.336 210 5.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.154 2.H.041 8.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.725 63.400 20.734 13.1.460 9.567 11.955 4.875 588 3.984 615 3.4.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.826 46.900 3.253 930 111 4.257 14.638 207 5.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.252 11. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1.382 8.655 13.500 27.191 650 3.186 185.740 1.262 2.925 8.187 92 1.537 417 226 .050 4.472 1.423 8.270 540 1. fiğ.035 2.250 200 4.330 553 2.827 1. Bunların üretilmeleri.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.960 226 5.428 3.Ot Korunga Triticale 364 2.642 9.567 1.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.075 3.1.192 804.202 1. yonca.035 14.2. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.952 652 4.260 450 5.Ot H.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.898 690. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.130 1.744 1.120 2.2.990 2.680 43.370 2.447 10845 13232 595.142 190 5.969 60.472 14.939 1.372 9.338 S.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.515 159.545 9.412 18.017 929.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.231 1.500 1.650 5.010 7.682 94 1.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.548 7.096 8.568 938 146 4.204 12.322 118 2.844 14.212 150 2.061 540. silajlık mısır.3.455 12.136 2.844 632 - 16. Ayçiçeği başlıcalarıdır.586 7.Mısır Fiğ Dane Fiğ K.Pancarı YoncaK.241 - H.252 1.906 5.183 15.241 Üretim (Ton) 778.848 1.320 12.600 42.359 145 1.629 13.054 2.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.530 2.322 8. korunga ve tritikaledir.1.493 7. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır. hayvan pancarı.308 770 83 2.401 11.710 108.076 7.021 12.752 16. Patates.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.885 5.1. Haşhaş.540 122.

414 299 107. 2004 Mey.880 6.000 18.Ver.212 22.060 210 3.Ver.040 588.661 1.621 14.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112. 2001 Mey.410 108 15.120 179.500 14.550 12.174 6 996 1.046 37.1.620 4.460 699.970 7.007 285 111.710 807.217 176.100 25.890 11.207 22.800 177.040 20.910 42.978 1. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.305 88. 2000 Mey.301 432 5.222 253 2.215 39.810 10.005 6. kurutmalık..700 41.426 696 6. kurutmalık.275 31.Ver.713 24.160 106 16.664 145 10. kurutmalık.155 31. 2003 Mey. iç tüketim Sofralık.495 635.625 812.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4. Bahçe Bitkileri H.1.170 6.958 253 4.Ağa ç Sayı.921 239 4.815 256.340 1.122 424 26.380 8.330 1.340 10.955 11. iç tüketim Sofralık.595 96.894 398 3. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey.679 234 98.415 4.Ver.108 332.2.040 1.975 88.2.895 6.2.680 95.193 6 1.629 3.177 1.2.331 388 25.360 26.508 1.690 591.Ağa ç Sayı.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) . 2002 Mey.750 291.145 1. kurutmalık.325 3. pekmez.000 17.Ağa ç Sayı.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.895 13.885 25.630 234.043 698. şıra.940 432 19.122 14.835 26.327 414 6.282 1.076 1.785 10.338 1.040 179.035 14. kurutmalık.435 94.Ver.695 201 99.945 13. 1.531 207 15.890 17.766 365 28.335 42. iç tüketim Taze Sofralık.700 282.H.291 1.401 26.689 94. kurutmalık.644 1.Ağa ç Sayı.103 562.803 6.650 6. kurutmalık.720 4.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.740 26.384 570.635 72. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.555 600.300 39.082 6.475 11.125 87. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.000 114 14.263 41.325 24.Ağa ç Sayı.740 232 2.769 433 24.538 948 9 1.1.310 3.Ver. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.590 3.805 28.170 41.938 8. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.150 170.Ağa ç Sayı.805 6.253 801 14 1.046 5. çelik. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.475 28.468 25. iç tüketim Sofralık.605 93.600 231 96.160 82.200 6 882 1.005 574.

657 3 7 5.Ağa ç Sayı. Nar Üzüm(Ha.259 3 110 152 7.2.Ver.Ver.655 11 7 5. 2003 Mey. fide Tohum. iç tüketim Sofralık. fide Tohum Tohum Tohum Tohum.271 6 170 176 5.982 36 4 4400 1394 4.690 1.Ver.Ver.Ağa ç Sayı. fide Tohum. çerezlik Sofralık. iç tüketim Sofralık. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.450 1.2.Ağa ç Sayı. iç tüketim.7 800 156 8287 37.570 1.2. iç tüketim Sofralık.) Çilek (Ha) Kestane 5. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı.5 16 H. 2000 Mey. fide Tohum. Sanayilik. iç tüketim Sofralık. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. fide Tohum Tohum. iç tüketim. 2002 Mey. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) . iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.575 21 7 5.298 5 270 183 6. fide Tohum. ihracat Sofralık. 2004 Mey. iç tüketim Sofralık.957 27 6 5. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.551 1.Ver. iç tüketim.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık.1. ihracat Sofralık.292 2 250 135 7. iç tüketim Sofralık. 2001 Mey.Ver. fide Tohum. ihracat Sofralık. Sanayilik.262 5 260 136 7.451 1.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum. Sanayilik. iç tüketim.1999 ÜRÜN C NS Mey. iç tüketim Sofralık.

Biber Karpuz Kavun T.336 160 847 257 136 207 441 1.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.548 7.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.774 1.289 6.779 3.354 3.483 2.712 3.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.392 7.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.991 42 5 528 1.442 8.001 3.568 29 9 632 919 54.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.3.331 4.515 4.421 1.953 1.556 2.878 7.777 1.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.2.653 18.686 9.2.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.527 8.064 25.766 1.403 1.751 24.985 8.ÜRÜN C NS 1.183 25 7 455 978 46.393 19 12 638 870 46.391 1.606 1.Soğan Havuç Turp T.538 18 13 649 994 48.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.101 6.176 44.793 3.861 1. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.749 22.112 2.716 1.699 6.451 2.206 10.118 20.649 1.393 1.238 1.Biber D.870 1.615 1.504 7.437 4.666 3.Kabak B.893 1.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.214 1.757 3. 229 .822 20.709 1.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.789 1.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.304 3.245 18 43 636 976 45.545 3.634 6.685 10.fasulye T.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.881 8.164 3.455 1.567 3.440 44.066 2.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.072 2.088 1.664 1.118 1.329 4.924 2.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.493 2.489 8.718 3.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.553 3.1.

900 18.200 188.500 4.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.500 0 3.000 250 100 68.580 18.000 5.750 0 1.202 96 3 51.750 9.539 0 0 54 1.000 3.560 13.011 8.000 74.000 2.000 900 6.570 2.680 12.212 16.300 10.500 400 2.000 12.985 19.955 294 10 2002 144.600 0 0 6.550 7.050 71.900 32.100 1.078 1.898 7.171 6.970 0 750 3.795 10.293 11.300 800 4.893 1.626 7.770 4.430 10.779 14.344 2.070 45 20 73.671 1.315.630 73.000 25.150 24. ŞUHUT TOPLAM 42.850 475 4.000 110 3.923 450 1.225 41 18 62.700 0 15.950 0 1.528 1.185 3.650 20 1.115 500 130 850 1.140 7.543 6.233 1.900 17.320 1.973 1.120 44.050 871 0 500 0 614 160 0 1.000 28.498 919 129.761 1.2.160 14.241 2.720 850 19.565 1.053 4.194 17.193 300 4.400 4.100 532.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.500 12.500 2.340 4.000 820 12.276 39 19 64.478 26.250 31.650 10.850 316 18 2003 140.H.785 8.877 3.851 5.000 1.100 14.800 0 0 0 0 0 1.300 3.500 29.480 40.312.000 470 2.911 378 3.540 42.000 1.005 270 206 160 1.604 3.500 1.700 18.561 2.600 6.500 2.800 4.000 15.067 990 2.600 140 2.000 180 1.000 11.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.911 1.958 1.739 0 692 26.230 1.000 149.000 4. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.000 450.315 1.681 16.350 503 330 4.200 116 320 8.850 22.915 73.000 10.650 4.000 1.041 350 222 865 2.200 58.025 2.000 420 9.996 735 125.239 134.000 1.080 43 17 81.306 993 143.718 345.870 5.469 1.741 5.350 836 6.600 0 1.000 6.014 16.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.500 140 7.450 15.000 107.000 125.840 3.000 1.235 219 12 2001 161.539 0 0 0 2.000 14.875 14.100 1.2.300 6.000 1.760 1.825 81.673 31.000 50.569 811 112.350 27.100 225.000 52.585 63.120 428 28.580 307 17 2004 182.000 753.585 0 0 0 15.495 1.618 95.

Almanyapağı Merinosu.2. afyonkarahisar. H.2. süt.H. Dazkırı.2. Bolvadin. Emirdağ. hsaniye.2. Gübre olarak değerlendirilmektedir. Su Ürünleri: . Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır. scehisar. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır.2.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . hsaniye. Dağlıç’ tan oluşur.2. limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır.2. Kültür ırkları Romlıç.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar. tiftik. Üretim yönü.3. H.4. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. Dinar. Dazkırı. Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır. keçiliğin yapıldığı bölgeler. Et sığırcılığı Şuhut. Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır.2. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. Koyun. ç pazarda tüketilmektedir. yapağı şeklindedir. Emirdağ.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır. Şuhut. Diar. H. et. hsaniye. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin.2.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya .

.Genel Tarım Sayımı. iç pazara sunularak satılmaktadır. 33.068 dk.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre .2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. 14. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır.400.6.organik kökenli pestisitler vb.711 adet (%14.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya .Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır.500 kg. Kooperatif Almanya.dır.272 adet Bal.000 tl/kğ. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124.133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır.4. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı.880 adet (%13) 20-49 da.352 kg. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1.483 adet (%32) 232 . Arısütü. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür.3. Fiyat verilmiştir. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir.toprak iyileştiricileri.8. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır.4. Tarımsal şletmeler H. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.2.5 kg. 5. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. ilde 45. H.000. < 9 da. Polen. H. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır.S.1. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir.000 tl/kğ.5.2. üretim yapılan saha ise 1. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII. 6.2.2. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir. Gülsuyudur. Kamu işletmeleri: H.9) 10-19 da. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H.2. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. Gülyağı.4. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21.

5.politik ve kültürel vb. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır.969 adet (%13.3) 200 > da. 8.787 adet (%19. ekonomik. 233 . 3.50-99 da.5) 100-199 da.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir. Başta tabiat şartları olmak üzere. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir.303 adet (%7.

539 2. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.000 16.717 66.000 8.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde.169 ha.884 8.000 12.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi.000 6.28 0.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.55 29.000 bitkisel üretim (adet) 10. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.443 7.000 4.361 0.73 16.971 14. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.010 51 56. 639. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları.683 346.000 2.2003 yılında bu alanın 346.77 3. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır.463 19.899 56. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.570 102.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.351 2.678 12.000 14.23 29.169 3.) H.67 19.16) kayıt altına alınmıştır.5.271 102.’lık kısmı (%54.77 100 şletme (da) şletme (Ad. 234 .

5.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir.H. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır. toprak havası. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750.3. toprak tekstürü rol oynar.5.1.5. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri. 25.000 ton azotlu gübre. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40. Toprak Kullanımı: 235 . Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H.2. H.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir. toprak sıcaklığı.

. MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 .

1.1 de değinilmiştir.1.5. Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .1.4.5.1..1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . .3. Metalik Madenler: Bu konuya B.1. Enerji Madenleri: Bu konuya B.1.1.3 ve B. I. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. .2. Sanayi Madenleri: Bu konuya B.2 de değinilmiştir.4 de değinilmiştir.

Md.Md. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3.Ş.ğü Karayolları 13. Karayolları 3.Ş.Böl.Böl.Böl.Bl.Böl.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.Md.Md.Md.A.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Tic.ğü Alkim Alkali A.ğü Karayolları 3.

18.Bl. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb. Karayolları 3.Bl. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Bl.Bl.Han A.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 4. Karayolları 3.B:l.ğü Karayolları 3.Md.Md.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.ı hsaniye/ Ayazini Ksb.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .Md.ğü Karayolları 3.Bl.ğü Karayolları 13.Md.Bl. Ayazini Belediye Başk. Karayolları 4.Bl.Md.Bl.ğü Karayolları 13.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Şti.Ş. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.ğü Karayolları 13. Sincanlı/Kırka Ksb.ğü DS .Md.Ş.ğı Gen .Md.Md.Bl.Md.Md.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.Md.Md.Şti. Gen .Ş.Md.Bl.ğü Afyon Çimento Fab.18.ğü Karayolları 13.Md.ğü Karayolları 3. A.Md.Md.ğü Karayolları 13.Ş.Bl.Han A.Bl.Bl.ğü Karayolları 13.Md.Md.Bl.Md.Bl.Bl.Ş. Gen .ğü Karayolları 13.Md.Han A.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 3.Bl.Md.ğü Karayolları 3. Kumcuoğlu Ltd. Sincanlı/Taşoluk Ksb.ğü DS .Bl. Kumcuoğlu Ltd.Md.Bl.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3.Bl.Bl.

18.Bl.Md.ğü Karayolları 3. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .ğü DS .Md.Md.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.Bl.Bl.Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.Md.Bl.Md. .4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. l Md. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Md.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.ğü Karayolları 3. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.ğü DS . . .Bl.Bl.18.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .ğü DS .18.2.Bl. BAŞA DÖN 240 .ğü Karayolları 13.Bd.ğü Karayolları 13.ğü Köy Hiz.Bl.Md.18.3.Md.

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

242 .10. B .1.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.6. Kadınana Caddesi. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır. J. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.J. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır. J.1.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer .’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.2.000.7.’ye ait.360. Birincil Enerji Kaynakları J. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Alparslan Türkeş Bulvarı.5. olarak M.000 kcal/saat tir. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.1.ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn.1. Yeşilyol. J.T.A.1. Jeotermal: A .1.1.1. Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000. ENERJ J. J.360.3.9.4.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. J.Gecek havzasında Afjet Aş.8.1. Toplam ısıl kapasite 72. 8 adet kuyu mevcuttur. C . J. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut şebekede 36. J.1. Geriye kalan 36.000 kcal/saattir. J.

yakılması.87 581.71 1. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.dak) 32 1. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.2. E .65 1.dir.2.56 1.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J.12.1. Ayrıca.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4.53 435.34 1.9 trilyon TL.72 510. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 . dir. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz.760 adettir.840 kcal/saattir. J.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir.760 konut ve eşdeğeri 476. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8.19 440.dak) 32 175. fosil yakıtlarının nakliyesi. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S.71 375.53 1. J.000 tondur.1. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39.97 359.383. Guneslenme Sidt.000.000 X 12 ay = 1. olduğuna göre.11.60 1.43 251.1. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.760 X 30. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Biyokütle: J. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.95 300. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.(cal/cm^2.13.72 1. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort.64 1. tarafından belirlenmekte olup.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4.40 576.21 197.25 1.T.72 J. Guneslenme Suresi (saat. J.000 TL. 4. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır.1.47 Aylik En Yuk.10 1.34 1. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır.000.30 145.484 = 40.2.760 X 8.A. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.(cal/cm^2.7 trilyon TL.34 530.2. Guneslenme Sidt. Yukarıda yapılan hesaplarla .19 1. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir.

707 223.857.edilen su: 83.423 J. J.371 85. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J.052. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.2.023.3.3 GWh/yıl’dır J. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır.4. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.928 155.189 30.2. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.4.177.3. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173.228 668. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.302. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek.941. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek. BAŞA DÖN 244 .0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22.

Alkoloid. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. SANAY VE TEKNOLOJ K. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. BAŞA DÖN K. Sandıklı. Merkez lçe.K. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. un. Kızılay Madensuyu şletmesi. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir.1 l Sanayiinin Gelişimi. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . Seka. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Beton Travers. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. makarna. Dinar.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. Bolvadin. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

K.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .

520 Ton 39.000 Ton 82.063 Ton 19. 184 Ton 35.500 Ton 55.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.000. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A. Peynir Ayran 14.506 M3 3. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20.000 205.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 .000 Ton 3.Un rmik Kepek 157.520. Ton 40.988 t.4.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.600.584.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99. Tereyağı Yoğurt.000 t. 31 5 M2 15. 11 2.K.874 Ton 34 248 .800 M2 2.508 t 15. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin .500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33. 157 6.018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.228.

480 Ton 36 7.Şeker 6.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San.Ş.Tınaztepe Makarna Taş.520 Ton 20 6-Sanpa San.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I. ç Ve Dıştic.Şti.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum.Cari Kühne Fer.Mad.Tic.590 Ton 14 C.000 Adet 166 249 . Sincanlı Bulgur 10.Tic.400 Ton 20 4.Ltd.Ş.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8. Reçel Cezerye Şekerleme 17. Ve Gıda San.Tic.A.A.Tic.Ş.Tic. Afyon K.Şti.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San. Helva Pişmaniye.San.Özbak Gıda Ve ht.San. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6. Sincanlı Makarna 4.A.Ş.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A.Ltd.Şti. S.Ltd. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500.

3 Pamuklu Ham. (4adet) C.Şti. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33. Tic.A.Ltd.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 . A.Lastik Ayakkabı Fb.Döşeme Tavan Tahtası. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1.Vetic.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C.Tic.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.San. Bez.Ş. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.San. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2. Ve p.603.Tic.555 Kg 114 3. Ş.Başteks Başmakçı Teks San.Ş. (2adet) Dinar P.200 M 27 C.C.3 Propilen plik Ve Çuval Doku.A. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End.933.800kg 13 2Reis San.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ.

Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.Ta.120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San.Ş.. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F. Çağlayan Parke Orman Ür. Tic.Palkim Palah Kimya San.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.074 Ton 425. Ltd. Şti. Afyon Ahşap Parke 46. 164. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop.Ş.360 M3 323.Şti.S.450 Ton 132 251 .. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135.Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.Ş.Alkim Alkali Kimya A.Şti. Lîd. Afyon Klinker Çimento 41 5.San. 100 Ton 29 5.A.000 Adet 473 F. 4. Beton Mam. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34.Tic.Tic.2.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San.274.Ltd.Nak.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop. Gres Yağları Ve Jeller 2. 160 Ton 126. Afyon 2-S.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh.2 Kg 7 29 3.

000adet 463 G.Çelik Çatı 85 Adet.Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh.648. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5.Ltd. Tic. Ltd.Tic.Gökay Makina San. Sandıklı Direk. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3. 5 Adet 10 2.Kesici Metal San.Şti. Tic. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83.397.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2.347 Ton 22 G. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh. Şti. Ltd.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 . Şti.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon.Emaye Mtfak Eşyası 4. Dökümler 3.San.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

453. 164.27 M2 260 .190 M2 24.835 M2 04. 2.000 M2 45.000 M2 100 M2 100 M2 1.000 M2 8.000 M² 400.100 M2 3. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah. 11. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D.500 M2 2. 170.000 M² 150.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 163. 9. 181. 3.835 M2 ( : ) 129. 8. 172.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1. 171.000 Kişi = 11. 166.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1. 7.500 M2 2.F.722 M2 656.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116. 173.000 M² 600.400 M2 75 M2 6.453.428 M2 24. 177.S.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539. 14. 169. 12.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6. 161.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah. 182. 165.000 M2 50.959 M2 539. 180.318 M2 ( : ) 129.500 M2 4.959 M2 100 M2 100 M2 1.160.NO: 1. 176.200 M2 1. 168. 10. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M. 167.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.000 M² 250. 4.000 M2 1.318 M2 1. . Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136. 179.000 M2 40. 175.000 M² 120.100 M2 2.18 M2 2.000 Kişi = :539. 174.453.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S. 13. 5. 162.400 M2 75 M2 5. 6. 178.

Ulaşım: L. vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp.4. .2.km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir.5.1. metro. L. vapur.1. 261 .1.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması. il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir. L. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler. otomobil. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı.1.2. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı.2.1. metro. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri. tramvay.2.3.1.km L.km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt. otobüs. tramvay.2. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri . minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur. Karayolları: L.1. L2.

) ana arterlerden. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.3. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. L. L2. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17.2.1.2.2.2. Kent çi Yollar: Kent içi yollar.L.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır.1.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan.2.3.2.2. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü. L. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km. %40’ı (500 Km.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr. L.3.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr.1. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.1. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır.5. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.K.4. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. L. L. L. 262 . %30’u (375 Km.2. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon .NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu.2. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır. batı. Toplam uzunluğu 1250 Km.2.) yaya yollarından oluşmaktadır. Sandıklı Ayr.2.2.-Sandıklı K.

Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt. BAŞA DÖN L.2.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır. SANTRAL SIRA NO.3.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 . hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır.L. LÇES KAP. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.4.

-Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. . elbise. sıvılaştırılmış petrol gazı.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin.) .Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. iş merkezlerinde.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır. . .2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır. Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. . yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır. tesis ve işletmelerin. . sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır.L. 264 .Okul. otel. . kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı. sinema.1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. . sulu.02. . .ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan. .Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır. .Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere. .4.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda.Araçların giremeyeceği. duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. eğitim-dinlenme tesislerinde.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır.( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır. köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. karbondioksitli. fazla parça. Her iş yerinde. lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde. eski eşya.24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal.

yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. Sağlam malzemeleri yerlerine. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler.’na bildirir. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. olay mahallini polis ve T. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız. Emniyet şeridini oluşturur. Yangına çıkış noktasından değil. L.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. rüzgarın yönünü. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak. 54 yangın personeli.K. yangına isabetli su verilmektedir.. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler.E. 5 adet yangına müdahale arazozü. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir.5. cesaretli. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

1.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir. Ali Çetinkaya Garı) 19. Kentsel ve Kırsal Planlama M. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu.1. M. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı. Birde mevcut doğal eşikler. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır.1. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir.2. Hıdırlık.1. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır.1. Günümüzde Ege. doğuya kent merkezine doğru uzantısında. Tarihsel yolların kavşağında. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. M. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra.M.1. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. 267 . Tarihi kent. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır.1. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453). her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. Orta Anadolu. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867).1. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir.

yoldan birkaç basamakla girişli 17. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. M. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. tarihsel yapılardan. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. yükseltilmiş zeminli 68. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. Taşhan. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir.K. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir. konutların küçük olmasına karşın.1. Günümüzde.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. y. tuvaleti içerde 221 yapı. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. banyosu dışarıda 3 yapı.y.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. banyosu içerde 138 yapı. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77).3. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. 169 iç sofalı.T. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. ortalama aile büyüklüğünü (3. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. planlama alanı sınırları içinde. 20. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. 268 . dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir.1. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. Ot Pazarı. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. değerlendirilmeleri yapılmıştır. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte.. Tarihsel-Kentsel dokuda. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur.V. 96 dış sofalı. Bedesten. tarihsel konut dokusu. Eski Kasaplar. zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir.

Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır. çarşı. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir. Çarşı. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi. Konuttan işe.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir.1.1. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır. Bu yeni konut alanları. okula. sabahları batıdan doğuya. kentsel sit alanlarının batı ve 269 .ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. Konut. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. Esnaf.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir. Memur ve Emekli kesimidir.

SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. çimento. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. k. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. 19.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. Kent nüfusu. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup.000’e yaklaşan nüfusu. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. Tarihsel. ancak sürekli bir artış göstermektedir. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. Taşhan. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . geçmiş dönemlerde. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. Belediye önü-anıtpark önüdür. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur. sanayi. ticaret. kuzeydoğu. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. Kapasiteleri açısından. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. tuğla. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. idari. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra.Ekonomik gelişmesinde. Kamu tarafından gerçekleştirilen. sosyal ve kültürel hizmetler. Kent. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. Ege. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır. l merkezi oluşunun sağladığı. şeker.sanayi. idari. Buradan kent bütününün doğu. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. Afyon bugün 150. Otpazarı. taşıt trafiği için dardır. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. Kentin Sosyo. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. yol alt yapısı altında döşeli olup. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. Cumhuriyet döneminin başlangıcında.

çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür. Kale. kent ovaya yayılmış. toplu taşıma sistemine geçilmiştir.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. k. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. mikroklima. Geleneksel fiziki doku ile Merkez. Merkezin doğusundaki alan ise. organik dokuda gelişmesi durmuş. merkez. bunun doğusunda ise. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır. Kent.1. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. Yer seçimi yapılmış olan. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. merkeze yakınlık. Başlıcaları. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden.5. kamu kuruluşları.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak.1. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. Topografya. Bu alanın doğusunda. otogar. Organize Sanayi Bölgesi 2. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. işyerleri ve konut alanlarının konumu. M. Yapay Eşikler Kentin dokusu. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır. askeri alanlar ve sanayi. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu.

gürültü. Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. Ciritler. Bunun yanı sıra. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek. Jeolojik Yapı Planlama alanında. Ova kesimi ise. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. planlamada göz önüne alınması yanında. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. Güneyde. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. D. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. Bu alanlar harita dışındadır. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. ve 2. kanallar. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır.unsurlardır. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. . Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir.S. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. toz.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. taşkın yapmaktadır. ulaşımın doğurduğu.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

Yapı düzeni. Hamam.1. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. M.1. Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır. Kültürel. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür.A. Tacıahmet. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir. Han.2.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M. Mescit. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . Çeşme.6. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır.1. 44 adet Camii. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır.1.7. Kale. (Zaviye)Yukarıpazar. M. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. yükseklikleri. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir. Mevlana.S da 0. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. K. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir.94’e kadar değişkenlik göstermektedir. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar.K. 275 .1. Tarihi.60 dan 0. Türbe.

2.1.2.1. M.3.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 .M.3. M. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.2.1. BAŞA DÖN M. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2.2. M. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.1.Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.3.

Ok.Er Oğuz Akdağ Birleş.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75.Ö. O. Sın. Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B. Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. . O.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 .Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ.

Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ. O.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht. Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 .ok.ok.

KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100. Ok.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ.DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 . O.

Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ. Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .

Birleş. Sınıflı lköğretim Ok.Yeşilyayla Mh. Sınıflı lköğ. Ok. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. lk.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 .Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. O. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht. O. Ok.

Ok.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı . Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O.Ö. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 . Bir. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. O. Sınıflı lköğretim O.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş. Sınıf.Ok.Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 . Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. lköğretim Okulu. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş.

Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok. Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr. Boyalı Şöhret Hanım Bir.Ok. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 .

Sın.O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir.O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir. .Sınıf.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir. Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. Sınıflı lköğ. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı . Ö O Balçıkhisar lköğ.Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş.Ö.Ö.

NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir.NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.Ö.

Lis.ve EML.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.M. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.TL.Kız M.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S.L. L. And.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A.Lis.L.And.L.Mes. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.Tek.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S. Zübeyde Hanım And.E. Kız Mes.And. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis. L. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Lis.L. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.ve Endüstri M.T.ve End.M.T.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And.Mes. Lis.

M. .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And.L.Lis.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Emir Murat Özdilek Ana. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.Mes. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve . TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.Ot.H.Tur.H. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD.3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD.T.H.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu .L.L.L.

Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75. Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.

15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S.53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC .3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.3.

Bel.3.yolu 23. M. K.5357320-21-26 Fax: 272. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Termal Otel Bel. MERKEZ CENG Z) Termal (Md.VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K.km. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . (Hasan Kaptan) Kütahya K.7. Termal Özel b. AFYON Kütahya K. . Termal MERKEZ ( şl. HSAN YE/ AFYON Özel B.4.yolu Termal Özel B.Md Özel B.3.yolu 15.5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Km.3. Termal Özel B.Km.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.5.km.6.2515275-76-7778 Fax: 272. M.3.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.2483514 Fax: 272.Km Termal Otel Bel.2736131-32-33 Fax: 272.5357327-28-29 Fax: 272.77 M.2483457 Tel: 272.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21.Mikail Özel belgeli 293 . M.Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13.yolu 16.5357319 Tel: 272.

No:25 MERKEZ Kadınana Cd. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272. OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272.km.yolu BOLVAD N 30.2122111 31 70 Tel: 272.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3.No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.Atatürk OTEL Cd. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh.sınıf AFYON Hisar Mh.yolu 30.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5.km.sınıf maret Cami yanı N: 1 2.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd. Emirdağ Cd. Termal Afyon-Konya k.N: OTEL 2. Termal Afyon-Konya k. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları.Sınıf 25 41 Tel: 272.km.

T.SNF. S NCANLI 3.Evler Mh. Cad.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh. No: 28 1.Hacıkadir sk.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah. Ece Mh. D NAR P.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.snf.N.Sınıf Ece Mh.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1. Zafer cd. No. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.Eskişehir Cd.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh. 2/A-B Tel: 272.SNF. Otel 2.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272. Dinar Cd.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272. OTEL/ OT.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı. OTEL No: 23 1.Sınıf Sk. D NAR/AFYON H.Cad. OTEL No: 41 3. 36 SANDIKLI/AF.sınıf ncili Mh. Dinamo OTEL 3.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272.Arabacılar Sk.T.Lütfi OTEL Sönmez cad. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l.36 ÇAY/AFYN B. Dinar Cd.4426281 Fax: 272. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2. OTEL N:33 SANDIKLI /2.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272.Dinar Cd. C.14/A ÇAY stasyon OTEL 3. No:38 OTEL/1.6563112 295 .Yok Çevre yolu üz.3512002 Tel: 272.Sınıf No. No:22 OTEL 1.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.

Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb.yolu 9. Kocatepe OTEL 2.Sınıf Lokanta 515 Kiş. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot. 270 SU T ODA S.2525553 : Tel: 272-5127351.zmir K.zmir K. OTEL 3.2143300 Fax: 272.VE FAKS NO ADRES Tel: 272.Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh.3132193 296 .2143309 Süleyman Gönçer Cd.Çakır Mh.**** ODA S.km.2525551-54.km. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3. stasyon Cad.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4. Hacıbey Sk.No: Sultandağı 23 Otel/ 2. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272. S NCANLI Fax: 272. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1. 55-56 Kedilik mev.3132191.yolu 9.km. Sultandağı stasyonCd.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd.Yeniyol mh. AFYON Otel Müdürü Fax: 272.Kapalı 215 Kiş.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd. 16 YATA K S.Afyon.Snıf Cd.

Kaplıcaları AFYON Ömer TEL.Bar 120 Kiş.6964020. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2.Snf.zmir 3.2525446 Tel: 272.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.Lok.Yem. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 . (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa .Km.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan.Bayat/Afyon Köprülü köyü.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1. Ame.Lok.Sınf.2.zmir K. 55 Kiş.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272.Öz.yolu 9. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2.Km.Sınıf Lok. 130 Kafet.Km. AFYON (Opet) içi K.2525400 Afyon.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2. Faks: 272. 100 Kiş.lok.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272.KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2.yolu Köroğlu Mev.yolu 4. Kaf. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki. 300 Kiş. Vedat S ALPATA 2. 55 Kiş.zmir K. yolu ÇET NGÜL (NOKTA. Kiş.zmir K.2155301 Fax: 272.Lok.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2.2131483 Afyon. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.

Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır. M.3. M. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.11.3.yem.giyim.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur.10.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup.büro .gıda.BAŞA DÖN 298 .8. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır.şekerleme ürünleri.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür. dış sofalıdır.eczane.Züccaciye.mermercilik.gıda..3. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir.M. Baskın olan tip ise iç sofalıdır.9.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane.internet.tatlı. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar.manifatura. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı.Berber.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un. M.3.gıda . Basın Caddesi: Fotoğrafçı.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda . Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir.entegre tesisler oluşturulmuş olup.züccaciye.fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya.yağ.giyim. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.et ve et ürünleri.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN . Tuzpazarı Caddesi:Giyim. Şahitler Kayası.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1. Bunlar ise düz yada kademelidir.

BAŞA DÖN M. M. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir.2. göçler. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır.6. M. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte.3.4. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak . ş Alanları ve şsizlik M. Kanlıca. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir.4. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.M. Esentepe.4.1. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.1. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir.5.5. Maraşal Fevzi Çakmak.4. M. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır. Çetinkaya. 299 . Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır.4.2. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. Görüntü Kirliliği: M.5. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. Sosyo-Ekonomik Yapı: M. M.4.4.4. göçebe işçiler.5.

sanayi mevcuttur. okul.5.(asmolen döşeme v.26'dır. Evciler. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. M.Apartman . zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. Dazkırı.5. Emirdağ. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir.47 oranında artığı görülmektedir. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması. l Merkez ilçe. Dinar. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır. Hocalar.6. Afyon linin idari bölünüşü. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır.3. Nüfusun Yaş. Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır.3. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir. köy nüfusu % 1.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için . Afyon merkez. M.6. Afyon ilinin yüzölçümü 14.S. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir. hastane. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür.5.5.6. hastane .S.6. dari birim bazında Bayat. M. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. sinema.N. Başmakçı. M. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri.b. Birincisi döşemenin üstüne halı. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması.Bu işlem üç türlü yapılabilir. Sincanlı. 300 . Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. göre 52 iken 2000 G. BAŞA DÖN M.4. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken.6. M. okul. Bolvadin. scehisar. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir. Nüfus : M.5.' da ise 57 olmuştur. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir.Bunun içinde mantar. Sandıklı.1.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır. şehir nüfusu % 21. 482 bucak ve köyden oluşmaktadır.74 .N. Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M.44 ve l geneli nüfusunun % 9. Çay. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. mantar . 17 lçe. Çobanlar. yüklenebilen cam yünü .230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU.2.Ancak çok katlı binalarda .

6. M.6.43’ü şehirde.47.5.6. yıllık genel nüfus artışı 9.6.4. yıllık şehir nüfus artışı % 19. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır. M. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.78 olduğu görülmektedir.7. yıllık köy nüfus artışı % 1. şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır. M.6. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında.M.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir. % 58. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41. BAŞA DÖN 301 .47. Nüfus değişim oranı.

Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. ATIKLAR N. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. Afyonkarahisarda yaklaşık 4. elektrik enerjisi üretilecektir.1. Kağıt % 5. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14.500. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup.000 tavuk yetiştirilmesi. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur. Organik Madde %35.466. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Cam % 15. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır. Metal % 5. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. Kağıt toplama kampanyasıdır. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri.000-5. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Afyonkarahisar Belediyesi. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları.N. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. 302 . düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371. Diğerleri %20.000. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

3.1. Özel Atıklar : N.Ş.N.3.3. N. N.Ş.3.3. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir.7. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. 303 .8.V. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır.5. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile. Nak. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. nş. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir. dahil 440.3.3. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir.3. N. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır.3. ve Tic.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N. N. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. San.3.D. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K.4. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir.6.2. N. A.2. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır.4. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır.241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N.N.7. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. cam. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır.4. cam. teneke.6. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. 305 .4. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır. kağıt.1. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124. Toplanması. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. N.4. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N. Diğer Atıklar : N. Transfer istasyonu mevcut değildir.5.3. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. N. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. organik madde) çalışmaları devam etmektedir. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur.

8. Kompost: N.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir.198.9. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri. tıbbi atıklar. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. Atıkların Yapılması: N. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır.Depo sahasının yüzölçümü 70. N. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler.800 ton’dur.8. endüstriyel.10.8. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. 306 . N. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. ( evsel. N.1. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.3. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir.000 m2’ dir. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır.8. N.2. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. Çöp üreten kurum.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır.

1. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte.3.1. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.2. Ayrıca.3.1. O.1. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.2 .1.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir.3.1.O.2.1.1.1Gürültü Kaynakları O. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 .3.1.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.4.1.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır. Ayrıca saat 24. GÜRÜLTÜ O.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir.1. O.4.1.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir. O. Gürültü: O.1.1.1. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin.Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir. O. O.5.1.1. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.

4.1.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.2.4.4.4.3.1.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.O.1.2.4.1.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez ………….1 6.1 6. …………….1 6.1 6.1 6.1.1 6. …………………. …………….P. Merkez …………………. AFETLER P. …………….1 6.1 6. ………………… ……………. Merkez ……………. ……………. ……………. ………………… …………….1 6..9 6. Doğal Afetler P. …………….1 6..1 6.1 6.1 6.1.1 6..1 6. …………………..1 6.1 6. …………….1 6.1 6. Köyü/Mah.1 6. ………………… …………….1 6. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5.1 6..1 6. …………………. …………….1 6. ……………. …………….1 6.1 6.1 6.1 6.. …………….1 6.1 6.1 6.1 6. ………………… Merkez …………….1 6. ………………….1 6.1 S. ………………… ……………. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….1 6. ……………. ………………….1 6.1 6.. …………….1.1 6. ………………… ……………. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 . ……………..1 6. ………………….1 6. ……………. ……………. …………………. …………….1 6.

………………… …………….1 6.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay ……………. Çavuş Mah. ……………..Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6. ………………… Merkez …………….4 6. ……………. ………………….4 6. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı …………. ………………… …………….1 6.. ……………. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y.. ………….1 6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .4 6. ……………. ………………….4 6.1 6.1 6.8 5..4 6.4 6.4 6.4 6.1 6. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak ……. ………………….. ………………… …………….4 6. …………….. ………………… ………….8 5.4 6.1 6. …………….1 6. …………… Kayran Mah. ……………..1 6. …………… ……………. ………………… ……………. …………….1 6..1 6.1 6...8 5.1 6. …………….4 6.1 6.4 6.4 6. …………….1 6.1 6.1 6. …………………. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez …………. ………………….1 6.1 6. …………….8 5.4 6.4 6. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek ………………….4 6.1 6. …………………… ……………….8 5. …………. ………………….1 6.4 6. ………………….8 5.1 6.4 6. …………. …………….1 5. …………….4 6.8 6.1 6.1 6.1 6.

4 6.4 6.4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli ……………. ………………… Merkez Kocaöz Göynük …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez ………………… …………….4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6.4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6. …………….4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6..4 6.4 6..4 6.4 6. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ………..4 6. ………………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 . Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.4 6. Boyalı Garipçe Gezler ……………. …………….4 6.. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K.

.2. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış ……..Ü. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek …. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….3.Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.1. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 ..Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P. MAG (Magnitüt Değeri) B.N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez ……………. Köyü/Mah. …………….1. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye ……………. Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar ………………….N lçe Kasaba Köyü/Mah.

Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış ……. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.Bozuk Baltalık ve 7. …………….3 Ha. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez …………….1 adedi Piknik.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.8.22 Ha. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır.Normal Koru.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22.25 Ha. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup.müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir.0.01 Ha..1. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ ……………. Alan yanmıştır.0.02 Ha. 313 .4. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin ……………. P. *Otlak Yangınları. 7.8 Ha. …………………. .Normal Baltalık.11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D.S. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış.Bozuk Koru.2 adedi Çoban Ateşi.Orman Yangını olarak görülmediğinden.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.

2.1.3. kurtarma. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme.2. biyolojik. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. Diğer Afetler P. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. aylık. afetlerde.Savaşta.6. madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l.2. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı.3.1. toplanma. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak.GÖREVLER 1. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. Afyonkarahisar ilinde. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek. 2.1.2. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup .3. P.5. P. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı. A . uygulamasını sağlamak. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. arama. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. P. kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek.P.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır.2. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. afetlerde ve kazalarda. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. nükleer. yıllık eğitim programlan hazırlamak.1 Sivil Savunma Birimleri:. 314 . ilgili birimlere ulaştırmak. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların.Savaşta. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek. tatbiki. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır.

2.2 merdivenli araç. P. 12.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü. gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak. 8. 11.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır. P.Türk telekom. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.yangın merdiveni. 10.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır.500. 4. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.Kapalı ve Açık Cezaevi vs. 6. yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır. P.3.Hava Meyan Komutanlığı. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup.3. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma .ne kadar maddi hasar meydana geldiği.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları. Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu. 7. Kiralama . 5.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel.erken uyarı sistemi. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1.4. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak. 315 . 3. bu konuda ilgili birim. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. ihtiyaç duyulanların temin. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir.3. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar . stihkam Ana Depo Komutanlığı. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak.2.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak.Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır. 9.3.

battaniye . buralardaki yol . Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . parlayıcı. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. çakmak. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı. Geçici iskan yerleri belirlenmiş . Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek.Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. su . yüklenmesi. yanıcı. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Ambalajların bozulmaması. Patlayıcı. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. 316 . boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan .Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. Park etme veya duraklama halinde. Tehlikeli maddelerin. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması. P. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir.Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır.. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. ilçe . usul ve şartlara uymaları zorunludur. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. yuvarlanmaması. fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı.Y. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. kibrit. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. araç sürücüsü.Bu Yönetmeliğe göre. Elektrik donanımları kısa devre.Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. Araca başka bir yük alınmayacak.3.yüksekten düşürülmemesi. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 . yakıcı.5.

bulundurulması zorunludur. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. motor çalışır durumda bulunmayacak. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. Tehlikeli maddelerin. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. Araçların. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir.f) Bu araçların sürücüleri. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir.6. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. cins. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 .3. P. işaret ve malzemelerden. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. nitelik ve özellikleri. yükleme. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. aktarılması ve depolanmaları.

Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1. 318 . Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır. Şehir şebekesinin 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.1. SAĞLIK VE ÇEVRE R. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK.1. 2.1.R.dir.2.2.1.Temel Sağlık Hizmetleri R. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.1. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru. çme. Depo Kapasitesi 11.

2.2.şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.1.1.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.3.mikrobiyolojik.analiz sonuçları değerlendirilmektedir. 319 .Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.3.Sağlık Müdürlüğü.1.2.bakteriyolojik.süt. kimyasal.R.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.

4.1.Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.014 663.R.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .

R. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 . Ölümlerin Hastalık.77 19.1.95 25. Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.38 21.6.5.17 2000 2001 2002 2003 2004 R.1.64 28.7.1. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.

su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. açık metal yüzeyler. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. pH 4. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. maksimum SO2sınır değerleri. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. günlük ortalama 150 mg/m3 . is. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. duman vs) üzerine yapışır. kurum. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. binalar. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır.2. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır.1. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R.R. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 .2. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. atmosfere karışmaktadır. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. Tarihi yapılar. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. Bununla beraber deri. yıllık ortalama 60 mg/m 3.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. boya kaplamalar ve bazı plastikler.

akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Nefes Darlığı 9. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. Eklem Romatizması 6. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. ağır metaller. yer altı suları. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. toprak. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. pulmoner fonksiyon bozuklukları. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Romatizma 12. Bunun sonucu olarak. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. Raşitizm 5. Bronşit 3. kronik bronşit vakalarında artış. Akciğer Kanseri 2. Göz Yanmaları 8. Erkeklere oranla daha fazladır. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. ruhsal bozukluklar vb. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. Kan zehirlenmesi başlar. bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. Kronel Bronşit 4. Kalp Hastalıkları 7. sinirlilik. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Suç işleme oranında artış. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. 14. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. SO2. bronşit. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10.

Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. Kan kurşun konsantrasyonu. 1. 0. 324 . çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. endüstriyel işlemler. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak.3-0. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. Kadmiyum. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0.bulunmaktadır. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. fosil yakıtların yanması. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller. yenilen yiyecekler. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. Nikel. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. 0. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. Kurşun. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir.

aminoasit. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra.01-0. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Bina projelerinde. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. Motorlu taşıtlar için. solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Dünya Sağlık Örgütü. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. immunolojik değişim. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. Suda çözünebilir tuzları. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0.04-0. kadmiyum nitrat. Yapılan araştırmalarda. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. Kadmiyum sülfat. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. solunum borusu irritasyonu. klorür. sülfat ve nitrattır. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın.06 µ g/ml.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir. peptit. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. tahribatı. trifosfat. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir.

Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . yorgunluk. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir. . şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. Günümüzde. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. R.3.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. gözbebeği büyümesi. kas gerilmeleri. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: .Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. trafiğin yoğun olması. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. sinir sisteminde bozukluklar. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır.2. solunumda hızlanma. .Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. R. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir. yerli yersiz korna sesleri.4. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. stres. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte. zihinsel işlevlerde yavaşlama. . zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. Gürültü. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. R. evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. törenlerde çevrede yaşlı. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. 326 . Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. kalp atışlarının değişmesi.miktarı 0. .Düğün vb. elektrikli süpürge vb. . Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır.2.2.Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması.2. uykusuzluk. . teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. korku. Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. rahatsızlık. Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz.

hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. . Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması.Bina içerisinde ayak sesleri. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. . Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. . 327 . Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. R. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Pestisidler. . .Hava alanlarının. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir.Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. Örneğin tarla. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. Akut zehirlenme. . Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir.Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. . canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir.2. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz.5. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. insan vücuduna ilacın solunum. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi.

acrolein (herbisit). denizler pestisidlerle kirlenmektedir. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 . merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. giderek bünyede konsantre olurlar. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Akut zehirlenmeler. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. Beher kg. pestisidler ile insanların teması. deri veya solunum yoluylagirmektedir.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. ile ifade edilir. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. ilaç üretimi. depolama. taşıma. Sekonder . Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. ağırlık için mg. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. olarak ifade edilmektedir. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir.

laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Yapılan çeşitli araştırmalar. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. 329 . Milli Park Alanlarında. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. g.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. Böylece üreticiler. sağlığa zararlı olup. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. toprak tekstürüne. gölet ve baraj havzalarında. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. bayilik ruhsatı. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. ilacın yağmur. ilacın absorbe edilme durumuna. e. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. kullanılan ilacın grubuna. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. b. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. sudaki pestisid seviyesine. Topraktaki zararlı böceklere. Bu kalıntılar. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. c. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. modern bölge laboratuarları kurulmalı.saptanmıştır. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. d. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. toprak nemi ve sıcaklığına. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar.formülasyon şekline. a. göl. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. kritik akarsu. organizmanın fizyolojisine. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. Örneğin dekara 1. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. seralarda. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. f.

N. kalınlık. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. lüks lambasının filtrelerinde. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen. 1993. 6. Sayı:19. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar.2001. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. Islah Çalışmaları. zaman göstergelerinde. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir.2. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. ı. ÇEL KKOL.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. 1993. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. 3.. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. 1992. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar.. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. Orman Bakanlığı Dergisi. 4. YEN KÖY. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler.. Ankara. R. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. . diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. Orman Bakanlığı Dergisi. KÜÇÜKÇAKAR. Ankara. . Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. 2001. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. 7. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. T. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. 1993. optik camlarda. 1995. DOĞAN. Türkiye'nin Çevre Sorunları. O. i. Bu toprakların 330 . Sayı:19. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Ankara. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sayı:19. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. Ankara.h. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir.. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. seviye. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ankara. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. ağırlık. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. 2.6. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. 5. Örneğin ısı radyasyonu. Orman Bakanlığı Dergisi. O. Kaynaklar 1.

maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. Aynı şekilde.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. Bunun dışında. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . Bu etkiyi. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır. yonlaştırıcı radyasyon. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. Uluslararası kuruluşların. Bu radyoaktif potasyum. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 .3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. . Bu varsayıma göre. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir. Bununla birlikte. radyasyondan korunma uzmanları.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. . Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. yıllık radyasyon dozumuz artar. Örneğin. Örneğin.

giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. Radyasyon. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. 332 . beta ışınından ise 100 misli fazladır. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir.4 mSv/yıl 0. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. March 1985. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a). Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. Giysilerle korunma sağlanamaz. Mart-Nisan ’99. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. alfa parçacıkları vücuda solunum. Gamma ışınları.8 mSv/yıl 5. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe. Tekniker Dergisi. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. Ancak.

III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). o kadar az radyasyona maruz kalınır. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. o kadar az radyasyona maruz kalınır. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. 333 . Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. nükleer reaktörler. demand valve resüsitatör gibi. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. Ortamda yoksa.

hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. 2nd Ed. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. Ancak yetişmiş eleman yoksa. 2. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. 5 th Ed.Baskı. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. Nassetti. Mosby’s Paramedic Textbook. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır. RADYOAKT F: Bir maddenin. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. Sedyeye almadan önce. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. s: 759-766 Sanders. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. N. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. 3. Enerjinin. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. Örnek: Işın tedavisi. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. s: 413-416. 2000.45- Olay yerinde asla. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. içmeyin ve sigara içmeyin. U. farklı fiziksel özellikleri vardır. bir şey yemeyin.d ). Ya da.. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. 1991. 1995. s:616 – 619 23- 4- 5- 1. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. 334 . Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. Caroline.S.L. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. Emergency Care in the Streets. ISBN: 0-323-00652-3. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar.Ray ile ışınlanmıştır. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. Mick J.b. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir.A.

RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir.2. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. Kalite. bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır. Belli bir zaman biriminde. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir.7. katı. 1 curie = 3. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 . yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır).KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. R. Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. Radyasyon düzeyini. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde.

limiz merkezindeki Hıdırlık. sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. . S. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır.2.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır.2. . “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde. Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: .’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup. . Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. . 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır.06. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır.Çanakkale.1. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının. öğrencilerin görevlendirilmesi. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. 336 . N. 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. S. zcilerin görevlendirilmesi. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla. ÇEVRE EG T M S. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından.2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir.2.1. . Turgut Özal Parkı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır.Bursa iline gezi düzenlenmiştir. S.2. .hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır. 08.Km. . ses-yayın cihazı temini.S. ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır.

3. 337 .2. Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır.Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup.. S. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

4. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 .5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır.1.T.6. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. T. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. T. T. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.2. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. T. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek.

339 .Ltd.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San.04. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San.A.Ş. hr.Tic.Ltd.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. hr.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.Şti. Sarrafiye.Ltd. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti.Afyon Cad.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.Tic. Oruçoğlu Gıda ve çecek San. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd. Et ve Et Ürünleri th.Şti. Hayvancılık. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.San. Et ve Et Ürünleri th.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Afyonkarahisar 9.Şti.A.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San.Şti.zmir Karayolu Km. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.San.Ş. Tesisi Hayvancılık.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd. Sarrafiye.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes.ve Tic.Afyon Cad. Otomotiv.Ltd.Şti. Otomotiv.ve Tic.Şti.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.

Kemal Aşkar Cad.Üretim San.Ltd. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.Şti.Ltd.Ş.Öztabak Apt.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel. Hasan Deniz Müşavirlik nş.San. Ve Tic.Bşk.Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.ve Tic.654 Ada.ve Tic.Şti.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San.Böl.Şti.Ankara ller Bankası 5. hr. Sok.San.San.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.ve Müş.Müh.Tic.Ltd.Ltd. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.Şti.A.Şti.Şti.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Tic.Şti. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San. Km.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.Ltd.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Ltd.Şti.Böl.Cad.Raporu Tic.Bölgesi 1.Tic. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San. Hidromer Arıtma nş.Ltd.Afyonkarahisar 5.1.Müd. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.

Şti A.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.Tic.Parsel Afyonkarahisar San.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.Sokak Pazar Mah.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San. Tic.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Sok Afyon 341 .Şti.Afyon Cad.Ltd.Ltd.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Ltd. Gıda San.Şti.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.Şti.Şti.Yeşilyol Köşem Apt.ve Tic.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.Şti.Şti. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Ltd.Ltd.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.ve Tic.Şti.Ş.Ada1.ve Tic.Ltd.ve Tic.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Şti.Şti.Ltd.Ltd.Ltd.Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.

Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah.Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.18. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.S.Km.Km.Şti.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8. .Tic Tic.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3.Bölge 342 . l Müd.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Ltd.S. l Müd. l Müd.Danışmanlık Ltd.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop. Afyon Köy Hiz.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.Konya Karayolları 3. l Müd.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.18. .Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah. l Müd. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz. Afyon Köy Hiz.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8.Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Bölge Müd.Şti.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah. l Müd. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Km.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.

.Konya Karayolları Müd.Bölge Müd. .Bölge Müd.Danışmanlık Ltd. .S.Şti.Konya 3.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.Konya 3.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.18.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müd.Bölge Müd.S.G.S.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd.Genel Müdürlüğü D.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Genel Müdürlüğü D.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D.Genel Müdürlüğü D.Müd. slitepe Taş Ocağı Nen Müh. K.S.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.S. Karayolları Müd. .Müd.Konya 3.Konya 343 . .Antalya 13.S.18.G. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.18.Bölge 33 Taş Ocağı D.Bölge Müd.Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.Bölge Müd.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd. .Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Bölge Müd.

stanbul 1996 Maden Karaman Mah.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Antalya Karayolları Müd.Fakültesi.Bşk. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Antalya Karayolları Müd.Maden Sontajcılık Ltd.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.Tic. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.Ziraat ve San.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd. nş.Cum.Bölge Müd.Başk.Ş.Bölge 46 Ariyet ocağı.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.A.Ankara Karayolları Müd.ve Tic.Bşk.Şti.Bölge 47 Bolvadin Bel. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel. Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.A.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Ankara Karayolları Müd.Antalya Karayolları Müd.Ş.Tic. Aysberk Müh.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel. stanbul Üniversitesi Müh.Müd.Şti.Ltd.Antalya 13.Şti.

Afyon ili Dinar lçesi.Oto.24.Elkt.Şti Ankara Büro-Form Müh.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk.Ş.B1.2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San.Mad.Tic.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K.Taah.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah. nş.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.Tic.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.S.S.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Ve Tic.Ltd.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San..A. Ltd.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd. ncirli Han Sok.Taah.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.San.letim A.Şti Caner nşaat San.Ltd.A. Ve Tic.letim A.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim . Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.Ltd.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .

Ve Tic.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.Tic.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.Gübre Tesisi San.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ltd.Nakl.Şti.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.Ankara Fon Müh.A.Ş Ankara D.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.A.Ltd.Ve Müşavirlik A.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.A. .Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.18.A.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.S.Turz.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 . th.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.A.A. hr.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah.Tansa Cad.Tic.

Ltd. şl.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Tic. ç ve Dış Tic.Tic.Müh.Tur.Müş.Şti Ankara Öncü Mad.San.Tic. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.Dış.San.Şti.Ş stanbul Beril Mad.Ltd.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.A.A.Ltd.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.A.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok.A.A.A.Dış.Tic.Müş.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Ş Medaş Maden End.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.S. San.Müh.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.San.Ltd. nş.Ltd.Tic.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .B 105.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A.

Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.Bucak mevkii.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.Ltd.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah.Şti.NO:4 iscehisar .Ltd.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Sk.Ltd.San.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.Şti.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.Tic.Ltd.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar .Şti.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.San.Tic.Hacı Musaoğlu Sok. Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San. A. 129.Şti.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.NO:7/A Afyon 348 .Köprübaşı Emirdağ.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Tic.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.

B 26.San. şn.Tic.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .Tic.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.Turz.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh. Tic.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.San.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.No:107 Gebeceler .Kom.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Tic.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.Tic.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Ltd.A.Konf.Ltd.Ltd.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.S.Ltd.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.Ltd.Tic.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.S.San.Mad.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Şti.Ltd.Ş Doruk Mad.Teks.San.Şti.Ada 3/B Parsel Afyon O.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.

Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.Tes.Pa z.Ltd.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.Ve Tic.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 .Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.San.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh. nönü Cad.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.Tic.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.Ltd. Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Taah.Ve ve Yıkama Kırma Tic.San. nş.Ş.Tic.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii. Büro-Form Müh.Mah.A.Bölge Müd.Mad.Konya 96 Taş Ocağı.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.Akar.Ltd.Din.ve Tic.Şti Afyon Karayoları 3.

Şti.ve Tic.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.Şti.San.ve Tic. Ltd.SanTic.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş.San.Ve Tic.ve Tic.Ltd.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.Ltd.ve Tic.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ltd.San.Şti.Ltd.Şti.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ve Tic.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 . km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.A. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.San.Ltd.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.

Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Mer.Malz.Müt.Yak.Haz.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.Kuy.Lok.Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.Bölge Müd.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII. Ak.Ot.Nakl.Mad.Plas.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .San. thalat Ltd.Mal.Bet.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Tek.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Tic.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Tur.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Hay.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3. Ltd.Tük.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Eml.Ve nş.Tic.Day.SanTic.Tic.

116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn. Otomv.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII. Afyon DS XVIII.Şti.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.Akaryakıt Tarım Turizm nş.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.San.Tic.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.S.San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .Tic.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Ltd.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.Ltd.A.Tic.

354 . Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.NO:18 Emirdağ .Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .Oto Yıkama Eleme Tur.Ş Afyon Şeker Fab.Tic. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Bşk.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Ltd. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Ürün.Şti.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım . Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3.125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.Afyon Cad.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.San.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet.

Gd.Savak Sok.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .Taah.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Kamil Miras Cad.San.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.Paketleme Fab.Ltd.Ltd.2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.San.Tic.Ve Tic. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Ltd.A. nş.Lt d.Müş.Ş Bilim Mad. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Tic.San Ve Tic.Şti.Eğt.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.Tic.Trz. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .Ltd.

Ş Mermer San.Bölge Müd.S.Bölge Md. Karayolları 13.Sok.Ltd.Afyon Sok.Kirembe Sok.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.Km Afyon-Ankara Yolu 8.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.Dok.B Hisar Mah.S.B 101.1. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.S.Ada3.A.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.B 4.S.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.Cad.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.d.Şti Karayolları 13.B 109.4.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.Savak Sandıklı .Sok.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .

Şti Karayolları 13.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Bölge Md.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.Bölge Müd. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid.Cad.Hd.4 NO:14 Sok. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi . 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13.Ş Gıda Rafine Anhid.Şti Taş Ocağı Köy Hizm.B 4.Bölge Müd.Ltd.Tic.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.Protein Tic.Bölge Müd.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A. l Müd.San.Ltd.S.Hocalar lçesi 2Bl. l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad.

Km O.B 4.Paz.B.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3.06.Tic.San. Şuhut/ salı Köyü O.S.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.Tic.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.A. 11.Cad.A.S.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.A.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.Tic.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.A.4 NO:27 Sok.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay . Şuhut Merkez 358 .Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.A.05.06.Ş.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.2003 30.S.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.A.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.Ve Tic.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.A.Tic.B.

B.Bölge 31.B.02.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .B.05.Şti. O.B.Şti.04.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.Ltd.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D.Tic.S.01.05. Müd.S. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O. Merkez 40 Kemal ESK 15.S. 30.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S. Mushsin ÖZER 15.S.04. O.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.B./ISPARTA 18. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd.Başk.S.04.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15.San. Merkez 43 Mermer Ocağı 05.B.2003 21.05. 28.S.S.05.Tic.Ltd.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.04.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O.S.S.Şti.S.B. 29.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş.04.02.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.B.2003 27.

Çay/Kızıldağ Köyü O.2002 16.B O.09. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.B. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D. Müdürlüğü/Antalya Kayma.S. Karayolları 13.S.S.S.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O.12.ve 06.Ltd.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.S.09. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.S.Şti.2003 Gıda O.S.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .11. Müd.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.B Merkez 57 D.B.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.Bölge 19.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.B. 18.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.S./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.12.B.Bölge 24.10.10.11.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.09.10.S.S.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.11.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23.S. O.11. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.

dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.04.2003 Maden Merkez 66 27.den.Bölge 11.den. Müd.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy. Müd.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.2004 Kimya Sincanlı 361 .S.08.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28.Bölge 24.B Merkez Merkez 61 D. Kum.09.2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D. Kum.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.07.07.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.08./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18.S.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.04. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.05./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.2004 30./ISPARTA 18.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.09.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.S.2003 28.S. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2003 22.08.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3.05.Müd.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz.07.2003 Maden Taş.

Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.07.O.B.02. Bayram DEM RER 29. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.Başk).Ş.Tic.Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.04.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.km Merkez 73 08.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5.04.Götürme Birl.B. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.A.2004 17.03. Emin ORBAY 19.2004 09.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.02.ve Tic.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah. Merkez 75 25.km Afyon-Ankara Karayolu 5.A.06.04.02.Bölge 17.S.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San.2004 Maden Çetinkaya Mah.S.03.S.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.04.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18. Bolvadin/Santral Cad.Ş.O.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.ve 25.01. Müd.

Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .Çağlayan.07.Çapalı.09.Bölge 23.03L25A3.03L25B1.06.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.Şti Osman Şen San.09.01.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.LTD.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.Ve 29.03L25B1.ŞT .Keklicek Mevkii Mermer San.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07./ STANBUL Kısmet Hür.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.08.08.Çapalı.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.Tic.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.Ltd.Tav.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.04.Ş Ziraii 27.A.06.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.San.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.08.03L25A3.Çağlayan.

Başan Sok.Ürün.04.Ltd.Mer.San.02.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.02.03. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.10.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.2004 11.04.02.Tic.11.Ltd.10.11.Şti Sefa Kulaç 3.Şti 05.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San.Bölge 21.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.Bölge 18.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.Tic.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07. Böl. Bölge 07.Yayla Sok.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.Tic.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.Teks.San.09.2005 07.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12. Ltd.01.2004 Maden zmir Cad. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .

06.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.06.Tic.Oruçreis Sok.San Ve Tic.06.Şti Remzi Çalıştır 06.Şti 16.Tic.Mer.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.Mal Ve Oto. San.Gıda Mad.Zemin Kat Afyon Afyon .Taah.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.05.05.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.06.Şti Şahin Kardeşler Elek.Teks.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah. Ltd.Taah.03.06.06.2005 05. scehisar Mermer San.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.2005 17.San.Kamil Miras Cad.Sok.Tic.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.143.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.05.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.2005 25.Fazilet Apt. Böl.Ürün.06.Şti Celal Ildız nş.2005 16.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.Ltd.San.Yalbı Sok.Ankara yolu 20.Ltd.Mer.Ltd.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .Ve 30.No:56 Afyon Dumlupınar Mah.Ltd.Tic.Ltd. Böl.Tic.San.05.

............................................................................ 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI ................................................................................................................................................... 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ..... 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI .................................. 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ............................................................................................................................................................................................................................ 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI ..................... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI .... 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI ................................................................................................................. 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI ............................................................................................. 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ............................................................... 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER ................................................................................................................................................................................................................................................... 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES .....................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ........ 304 Başa Dön 366 .................................................................................................... 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT.......................... 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ...... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES .................................................. 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI............................................................................................................................................ 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ..................................... 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ...... 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ............................................................................................................................................................................................ 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI .............................................................................................................................................................. 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI .................................................. 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI ................................................................................................................................................................ 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ............................................................................................................................................................................................................ 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER .... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR ........................................................................................................................... 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ ........................................................................................................................................... 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ................................................................................. 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T .......................................... 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES ......................................... 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->