“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

1.4. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D.3.6.1.5.1.3.4.4. F.2.5. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E.4.1. E.1. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D. F.5.3.1.1.8.3. F.1.2.5.3. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.4.2.4.1.3.1.1.3.4.2.1. F. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F.2. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F.1.2. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F. F.3. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.1. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.1. Flora:_______________________________________________________________________151 F.1. E.6. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F.2.5. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.3.2.2.4.1.4. F. Valilikler. Patojenler _________________________________________________________________________ D. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5.5.2.7.1.2.3.2.4.1.4. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F.1. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.2.5.9. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D. F. E. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F. 3 .2.2. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.4.2. F.1.3.1. F. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.5.3.1.4. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D.3. Arazi _______________________________________________________________________141 E.1.2. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D.2.3.1.5.2. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E.4.1.5.1.1. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Fauna ______________________________________________________________________159 F. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F.2. E.1. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E.2.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F.3.5.2.3.4.4.D. F.5.3.

16.1.5.17. G.5. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F.2.13.18.2.5.19. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F.6.1.21.5.16. 5. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F.2.5. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F.12.5.20.9.5. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G. G. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F.11.3.14. 1. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F.5.4.5. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.19.16.22.1. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.1.5.15. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.1.22.4. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G.17.1. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.5.5.17.17.22.16.3.8.10.5.5. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 . ___________________________________________ 182 F.5.1.3. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F.1.1.1.5.1. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.19.19.5. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F.1. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.5. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F.17.5.5.3.5. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F.1.1.5.2.5.2.2.1. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.4.1.3.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F.5. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G. G.3. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.5.5.4. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F.5. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F.5.2.1. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F.5. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F.5.7.5.2.22. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F.1.17. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.5. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F.5.2.5.5.5.5.5. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.5. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F.19.2. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F.16.F.

5. H.2. H. .1.1. H.2.2.G.5.1.4. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .1.2.1.1.1.1.1.2.2. J.2.1.1. . Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H. H.4.2. H.2.2. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.2.1.2.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.4.4.2.2. Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.2.1.3. 5 . Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H.2.1. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H.6. H.3.1.2.1.1. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 .3.2.2.1.1. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 .2.2. H. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 .2. H. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H.2.2.1.3. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2.5.5.1. H.2.2.2.1.6.4.2.1.1 H.2. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 . H. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .4.1.5. Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.1.2. I.2.2. H.2. H. H. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H. Turizm . H.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 .1. H.1.1.1.3.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H.2. H.

2. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K.3.4.2.1.7. K.1. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L. J.2. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 .2. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K. L.1.2. L.7 J.6.3.1.1.1.1.1. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1.2.3.1.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K.6.1.1. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L.1.1.2.2.2. L.1.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L.2. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K.1. J.J.1.2.5. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2 .2. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L.8 J.6.2. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.1.1. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J.2.9. K. J.1. J.3.1. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.1. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L.1.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K.4.1.2.1. Altyapı _____________________________________________________________________256 L. Asfalt. J. Benzin.1.2.1. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. K. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L.1. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L. K.3.1.1.1.1 l Sanayiinin Gelişimi.2.2.6.6.1. J.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K. K.2. Demiryolları : _________________________________________________________________ L.2.2. Motorin.4. J.5.5.3. J.2.5.4. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.6.1.6.3.2.4. Petrol (Fuel Oil. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K. L. Limanlar: _____________________________________________________________________ L. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. J.3.3.

1.1.3. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 .5.3.4. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M.2.3.6. M.1.4.5. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L.5.1.2.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M. M.10. M. M.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M.1.1. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M.1. M.2.5. M.1.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M.6. M.1. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M.2.5.5.4.1. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.5. M.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. M. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.1.4.1.1.3. M.3.1.9.3. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. M.2.6.1.4.7. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L. M.4.4. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M.6. M.3. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.5.2.3.11.2. Kültürel.3.L.1.4.7..3.4. M. M. M.4.3.2. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M. Tarihi. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.3.5.3. M. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M. M.3. M.1.5.3.1.8.3. M.5. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.6. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M.6.1.3.1.1.4.1.2.2. M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.2.4. M.1.6.3.

1.1.3.1. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.5. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N. Toplanması. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N. N.1.1.1.7.3.3.4.Katı Atıkların Biriktirilmesi.2.5. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P.6.1.3.1. O.1.4.4.7. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 .1.3. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N. M.5. N.4. O. N. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N. O. O.2 N.2.9.1.6.1. ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.1.2.1. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O. O. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O.1.1. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N.3.3. O.M.1. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N.7.4. Titreşim:____________________________________________________________________308 P. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.6. O. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.1.3.1. AFETLER________________________________________________________________ 309 P.3.2.10.1.3.1. M.8.3.2.2.1.1. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N.3.1.3.6. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P. N.3.4.2. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N. N.3.1. O. O. N.1.1. O.2. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N.6.1 O.1.3. N.1.5.6.2 .

3.2. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.1.4.1.2.1.2.P. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R.1. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R. ______________________________________________________318 R. P. Temel Sağlık Hizmetleri-.1.2.5.3.1 P.3. P.3.1.3.5. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P. P.3. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S. P. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P. R.2. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T.2.3.2.1.1. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R.4.2.5. P. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T.4.2.2.2. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S.1.5.2.2. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R.1.2.2.3.3.7. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 . Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R.1. Denizler: ______________________________________________________________________ R. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.2. P. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R. R.3.6.2.1.1. P. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S. Ölümlerin Hastalık.2.1. R. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P.2. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R.1.1.1.6. R.2.3.3.3.1. R.2.6.4.2.1.2.2.1.3. Sivil Savunma Birimleri:. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S.2.

Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 . Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T.T.4.5.

Sultan I. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. Gevhertaş.’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. COĞRAF KAPSAM A.1. sunu çukurları. Afyonkarahisar’da da verilmiştir.Ö. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Şehir. Hitit Krallığı kurulmuştur. hamam. 1800-1200): M. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Bu dönemde. ilk kez madenin işlendiği. Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır.Ö. Sultan I. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. ancak çevre illerde yapılan kazılar. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır.Ö. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19. saat:17. Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. Hitit Devleti’nin M. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. M. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır. lk yerleşim izine. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. II.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir.Ö. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. medrese. 11 .yy. kaplıcaları. şehrin güneyinde.) önemli mimarî eserlerdendir. Bu dönem. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. Atatürk. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu.A. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş. Kurtuluş Savaşında. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan.Alâaddin Keykubat.Ö. 1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. Bunun yanında çok sayıda mescit. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. kullanıma ve ihtiyaca göre. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur. Afyonkarahisar. 2. yerleşim yerleri bulunmaktadır. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde madenle birlikte. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. cami. medrese yapılmıştır.

Böylece Anadolu.Ö. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır.Ö.Ö. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. M. Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. 133. Büyük skender M. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi.IX.Ö. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. M.Ö. ve 10. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış. bölgede benimsenen Frig din. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri).Ö. Buna göre Bizanslılar.Ö. Docimeon. Pers hükümdarının tacını giydi.yüzyıla kadar sürmektedir. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir.M. Babil.Ö.Ö. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi. Roma hâkimiyeti sırasında. Apemeia. Bizans mparatoru olduğu 12 . Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır.Ö. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince.Ö. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. Romalılar. f) Romalılar (M. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti. d) Persler (M.Ö.Hititler. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır. b) Frigler (M. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp. VII. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. M.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır. 323’te Babil’de öldü. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir.S. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. Hisarköy. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. Dinar’a. 120’de Roma senatosu. 336’da Makedonya kralı Flip. M. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Roma hâkimiyetine girmiştir. 9. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes.Ö.S. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. 6. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. 6.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. (M. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. Amorium (Hisar köyü).yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. Sokrat tarafından geliştirilen.Ö. bu devirde. 1200-546): M. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu. Amorium önemli şehir olmuştur. M. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra. M. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. Docimeia ( scehisar ilçesi). Synnada. 334) III.Ö. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen. M. M.Ö. Eskişehir. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II. Afyonkarahisar.Ö. Dinar. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur.Ö. Komutanları. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü.301). 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse.Ö. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir. c) Lidyalılar (M. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır.Ö. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. 233-183) zamanıdır. bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında. Bunlardan önemlileri.yüzyıldan başlayarak 10.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir. Mısır. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür.Ö. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Sivrihisar’dan geçerek. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır. ssos’da yapılan savaşta (M. 333-281): M.Ö. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi.Ö. M.yüzyıla kadar tarihlenmektedir. e) Hellenistik Dönem (M.Ö. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur.

erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. Murat’a bırakmış.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır. Saltuk. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. (1428). büyük hakanlık tacı batı’ya. uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). XVII. bu eyaletlerden. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. 1833’te bir süre II. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk.nuyordu. Anadolu Selçuklularına geçmiştir.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. Afyonkarahisar. Germiyan Beyi II. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. Ayrıca Afyonkarahisar. XV. Afyonkarahisar. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . Yunanlıların son durağı olduğundan. Ayrıca Afyonkarahisar. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. Ayrıca Afyonkarahisar. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. Germiyanoğlu’nun damadı idi. Karahisari Sahip. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. Bunun sebebi. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. Afyonkarahisar’dan kuzeye. Tutuk. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. Kütahya. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. Afyonkarahisar. Yunanlılar. Afyonkarahisar-Kütahya. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. Ayrıca Afyonkarahisar. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. Mengücek. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. cephane. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Afyonkarahisar-Eskişehir. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. I. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. II. Beyliğini vasiyet yolu ile II. Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Afyonkarahisar ili. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. esir düşmüştür (1071). Afyonkarahisar’ın bu yönü. Yunanlılar. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir. Büyük Türk Sultanı Alparslan. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine. Moğal tahakkümü altına düşmüş. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir.

daha az kuvvet bırakılmıştı.kilometreyi bulan geniş cephede. bir ay. daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. 25 gün Yunan işgali altında kaldı. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl. önce Sakarya’da. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. (28-29 Mayıs 1919 172. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. Bu arada. Bu birlikler. düşmana ilk kurşunun.Alay Komutanı Ayvalık). Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri. 14 . bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. Afyonkarahisar Bölgesi. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. Çok kısa süren birinci işgalden sonra.

27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. Tınaztepe. ve 2. Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. saat 05. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. Daha sonra Şuhut’a gelindi. 26 Ağustos 1922 günü. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. dipçikle hatta elleriyle.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar. noktaları. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu.” demiştir. Atatürk. Erkmentepe. Esası Oldu. nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. makasla.oo) ele geçirildikten sonra.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03. Başkomutanımızın önderliğinde. saat 17.” 15 .30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. Dumlupınar Zaferi’nin 3. Belentepe. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. sıra sıra tel örgülü. çünkü Afyonkarahisar halkı. Kılıçarslan 1. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum. Türk Ordusunun. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. Gazi Mustafa Kemal. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. Hepinize selâm ve sevgiler.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

A.2. l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .

Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. 2 sağlık ocağı. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. Lâdik. ardıç. Roma. gül yetiştiriciliği. 7 Sağlık Evi.-Mark'tır. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir.521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. 18 . bu yüzden ilçenin.200 hektarı tarım arazisi. Yıllık geliri 1. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 185 hektarı funda ve ormanlık.000. lçe. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. Lidya. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. sûvarilerin.000. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. Bunun 8. 96. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. Ormanlarımız çam. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. 170 ton dane alınmaktadır. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir. Isparta. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. Kula. bulunmaktadır. lçede daha çok gül. limizin en güney ucunda yer almaktadır. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır. Hereke tipi halı dokumacılığı. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. çizmelerini burada yaptırdıkları. meşe. 182 ton kapsül. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. lçemiz batıdan Dazkırı. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir.772'dir. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir.Ayrıca. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. npazarcık. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur. Bizans.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır.TL'dir. 2 Sağlık Ocağı. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir. batıdan Bey ve Asar dağları.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. 20 . lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır. güneyden kazankaya dağları. lçede 11.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. 500. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. 1924 yılında ilçe olmuştur. npazarcık. genel olarak 8773'tür.000 adet yumurta tavuğu. Bugün. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. 1988 yılında ilçe olmuştur. BAYAT lçemiz. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. yaban ördeği. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157). 17650 adet keçi. . Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. Çanacık. pelikan. Roma. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. Ayrıca ilçe merkezinde 1. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. halkımıza hizmet vermektedir. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. Helenistik. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir.000. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir.135. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. tiftik keçisi. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. kuzeyinden Hendi Baba dağları. Hitit. Lidya. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme. koyun. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. karabatak. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. Tarım. lçede 4'ü merkezde. turna. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. Frig. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. buğday ve haşhaş gelmektedir. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır. En önemli yaylaları ise Bayat. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır. Mekan. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. Asarkale. meke. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken.836 adet sığır bulunmaktadır. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır. Çöğürlü. köylerinde 2 olmak üzere. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. il merkezine 61 km uzaklıkta. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. 3. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. 1993 yılında D. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. kaçak kesim.000. Afyonkarahisar . Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta.S. Selçuklu. lçe kuzey doğudan Çal dağları. lçemiz kara iklimine sahiptir.370 adet koyun. Yüzölçümü 926 km2'dir.000. kuğu. Yüzölçümü 465 km²'dir. Mekân Yaylası. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. ticaret.

ve 4. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır.000. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. Ayrıca 46 apart ünite. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır.458 hektardır. armut. Alaca Çeşmesi. lçede çayır ve mera alanı ise 25. 32 adet ilköğretim okulu. 50 yatak kapasitelidir. sazlığıyla. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. sucuk. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. okulu mevcut olup. Çepni. işlenmiş kereste. hasır.s. Yanık Kışla. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. elma. Güneyden Sultandağları (2519 m). Sahipata. 25 oda. Kaplıcada bulunan otel. tarım. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. demir doğrama.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. kayısı. haşhaş. lçemizin dağlarında sarı meşe. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. Eber Gölü. I. ayçiçeği yetiştirilmete. ticaret ve sanayiye bağlıdır. Bolvadin. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.Alaca Camiii. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. Bolvadin. Çarşı Camii. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. vb. sulamaya elverişli arazisi ise 28. Bunların yanı sıra ilçemizde 15. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. Kırkgöz köprüsü. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. Toplam süt üretimi 14.) imal edilmektedir.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. Buna bağlı olarak.000 hektardır.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Kara Çeşme. 33 ton bal üretilmektedir. kodein v. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz. 10 Sağlık Evi. yastık. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. arpa. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup. şekerpancarı. lçede ki halk kütüphanesi 15. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. Karamık 21 . Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir. Lala Sinan Paşa Camii. Hacı Ahmet Camii. 1958 yılında kurulmuştur. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. 2 adet semt sahası. bu okullarda toplam 9. Bunlar emaye ürünleri. Yazları sıcak ve kurak. 2000 nüfus sayımına göre 83.000 yumurta elde edilmektedir. hidrat. 12 adet ortaöğretim.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. Türbeler. kışları soğuk ve sert geçmektedir. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. hızlı bir gelişim içerisindedir. Bolvadin 3. lçenin. yumurta. vişne. ardıç ve çam ormanları vardır. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. Ak Çeşme.Tarih içinde Selçuklular. nohut. yeşil mercimek. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. Tek akarsuyu Akarçay'dır. Bu fabrikada yaklaşık. fiğ.000 hektardır. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir.000 kitap kapasitesine sahiptir. 500 işçi çalışmakta olup. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. Bunların dışında kereste. Kırklar Camiî. Heybeli kaplıcası. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. kaymak. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. Hacı Ahmet Çeşmesi. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. lçenin nüfusu. mısır. fasulye.932'dir.950 tondur. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü. teneke. Üzerinde Altıgöz. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır. Sultandağları.Bolvadin. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. 5 Sağlık Ocağı. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Eber Gölü. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. Develi. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin. Karkın. Bunun 55. kaleye Yazır. yem.

Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. güneyde Yalvaç. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. kiraz. Selçuklu Sultanı III. kışları sert ve soğuktur. Ege. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. meşe. ç Ege bölgesinde. Ege. lçede 27 ilköğretim okulu. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. lçe. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. Bu ormalık alanlarda ardıç. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. 14 Sağlık Ocağı. ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. Yazları sıcak. Bunun 20. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. Ağaçlandırma çalışmaları. kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14. Emir Ahmet Şah. üreticiler ödüllendirilmektedir. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda. ayçiçeği.509 hektarlık saha çayır ve merayla. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. bu göllerde balık avcılığı (sazan. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. patates. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. Germiyan Beyi I. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir.84'ünü oluşturan 5. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta. şekerpancarı. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar.Ö. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. bir gün sonra. Yüzölçümü 790 km2'dir. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. ilçeyi. 7 ortaöğretim. haşhaş. Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. 5 Sağlık Evi. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar.981' dir.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. % 6. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. önemli tarihî eserleridir. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. doğu-batı. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. 22 .338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş. ve IV. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. elma) yetiştirilmektedir. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Suriye. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. beyliğini vasiyet yoluyla II. fasulye. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur. Hititler. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir. 10. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. ihtiyaca cevap vermediğinden. Bunun 9.200 Tarım Alanı16. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış.283'dir. lçemiz. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13. kuzeydoğusunda ise scehisar. Anadolu Selçukluları zamanında. lçenin kuzeyinde Bayat. 1 Sağlık Evi mevcut olup. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I. lçede. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. Eski Yunanlılar. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. Yüzölçümü40. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur.000 Tarım Dışı Arazi3.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir.09. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir. Futbol takımı. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur.Sonradan. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha.358 Tarla Arazisi9.126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. 24 . Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5. Yüzölçümü 422 km²'dir.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. güneydoğusunda Çay. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. Toplam 2. lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı. eski devirlerde Lidyalılar. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar.279 öğrenciye.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş.

ayçiçeği. Dinar'ı hem iç. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M. susam. Pınarlı. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. 1950 adet sığır.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. vişne. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. çilek. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. Şehrimiz. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.453'tür. nohut. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. susam. kiraz. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş.880 hektarı tarım arazisidir. elma. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. lçemiz arazilerinin 19. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye. kavun. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. genel yüzölçümü 41. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. karpuz. 15. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. gibi bitkiler. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Frig. kayısı.5 km²'dir. Dinar'ın bilinen geçmişi M.000 keçi. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. Dinar. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. Kimmerler. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. il merkezine 106 km. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. tekstil.000 çift çorap üretilerek. Persler. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. 7 Sağlık Evi. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. dut. 3 Sağlık Ocağı. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. erik. buğday. Bu güzellikler. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası.000 koyun. güneydoğusundan.000 hektarı sulanabilir arazidir. mercimek. meyvecilik. salatalık. küçükbaş. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. Bu nüfusun 6. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. Boztepeler bulunmaktadır. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur.lçe. Dinar ve Evciler ilçeleri. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. kimyon. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. Roma. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. büyükbaş. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur.Ö. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. Üçlerce. turizmi canlandırmakta. Bülüçalan kaynağı. anason. 6. fasulye. Kuru tarım arazilerinde ise. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. Dinar gerek mesire yerleri. mısır. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. 16. lçemizde. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır.Ö.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. "Dinar". yonca. badem. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir.000 tavuk. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. hayvan pancarı. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. haşhaş. lçe merkezi. tınlı ve kireçlidir. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. lçemiz merkez. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. Hititlerden Aka. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. güneyinden Başmakçı. Yüzölçümü 1. kilimcilik. kâğıt. 25 .yon. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. arpa. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. rakımı 832 m'dir. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. Bölge genellikle düzgün olup. her yıl Afyonkarahisar I. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. eski çağlardan bu yana. lçemiz. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. armut. ceviz. D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. gül yetiştirilmektedir. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte.328 km²'dir.

kuzeyde Sandıklı. elma. süt. Söz konusu hayvanlardan.340 küçükbaş. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır.155 arı kovanı bulunmaktadır. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar. lçede 14. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. vişne. lçede 46 ilköğretim okulu. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. kuzey doğusunda Şuhut. 8 ortaöğretim okulu vardır. lçenin Dombay. kuzeybatıda Denizli. 26 . Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi. armut.700 hektardır.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır.00'da 6. tarım. Bu okullarda toplam 8. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. 21 Sağlık Evi. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. nohut'un. et. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi. endüstri bitkilerinden ayçiçeği.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. yoğurt. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. patates vd. 112.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. Geleine. Akdeniz ikliminden. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. şeker pancarı. lçede tahıllardan arpa. buğday.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. 1908 yılında ilçe olmuştur. güneydoğuda Isparta. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir. kuru soğan. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Karakuyu adıyla bir gölü. küçükbaş. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. 250 yurttaşımız yaralanmıştır.000 kanatlı hayvan. 3. 11 Sağlık Ocağı. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası.608'dir. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. Bu nüfusun 37. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir. Asmalı yol. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. 89. haşhaş ve yem bitkilerinin. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. Midas.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. Toplam tarım alanı 63. peynir.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63. lçe. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.464 hektar Hayvancılık olarak. mısır. sebzelerin. Anhoros.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken. çine tanrıların. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6. büyükbaş.375 büyükbaş.

000 ve diğer şehirlerde 30. lçenin yüzölçümü 2.162'dir. yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Arazinin %62'si (130. Emirdağ ilçemiz. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). Yedikapı (Başkonak köyü). kral yolu üzerindedir. Eskişehir'de 99. lçede yetişen ürünler şunlardır. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. Pınarbaşı. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır.Tiyatrosu. Arazi yapısı tarıma elverişlidir. Bizanslılar. Bu alan. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. 2 adet yem fabrikası. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş. erik. fasulye. kavun ve karpuz meyvelerden. kayısı.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır. lçede. Ekilebilir arazinin 8. Stadyumu. Ege bölgesinde yer alır.138 hektardır. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır. çalışmaları yürütülmektedir. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. nohut. Kösköslü. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. Toplam 7. kiraz. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. Karakuyu kuş cenneti.lçede ormanlık alan sahası 186. Hititler. vişne. 620) Amorium doğumludur.984 hektar) ormanlık ve fundalık.8'i (16. Romalılar. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir.089 hektar) çayır ve mera ve %7. Aurra (Hisarköy). salatalık. Suçıkanı. Adını. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. Çamçalı kilimleri.6'sı(31. elma. lçede spora büyük önem verilmektedir. Agorası (Pazar yeri). Helenler.500 hektar) ekilebilir arazi. Persler. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. Artemis Anaitis Tapınağı. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir.Amorium. 2 adet un fabrikası.000. Sentetik dokuma fabrikası. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. 10 Sağlık Ocağı. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası.409'u sulanmaktadır.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Kara döşeme. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur. buğday. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte. Bunun 20. 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. oya. Bölge. 1437 yılına kadar gitmektedir.2 adet çuval. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. haşhaş ve yonca. armut. ıspanak. Bindallı. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100.620 öğrenciye. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. Ünlü fabl ustası Ezop (M. Daha çok koyun yetiştirilir.Ö. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. Yoğun olarak kilim. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir. Dinar-Denizli karayolu üzerinde.4'ü (31. 2 adet teneke kutu. basketbol. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 1 Verem Savaş Dispanseri. biber. Sebzelerden. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Norgaz orman piknik alanı. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. Kuzeyde Eskişehir. %15. 201. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.Ö. domates. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. Okulda.511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. 27 . adına bronz sikke bastırılmıştır. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. Emirdağ yöresinde yerleşim M. şeker pancarı. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır.km'sinde 9 km içeridedir. dantel. ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. voleybol branşları bulunmaktadır. Lidyalılar.347 hektar) tarım dışı arazidir. ay çiçeği. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. doğuda Konya ile komşudur. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. yeşil mercimek. Aynalı. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir. Hayvancılık oldukça önemlidir. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. Arpa. 1 adet kot dikim atölyesi vardır. 15 Sağlık Evi. Asıklı. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. badem. %14. ve birçok semt sahaları vardır. lçede 52 adet ilköğretim.000 Emirdağlı yaşamaktadır.

güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. lçeye ulaşım hem karayolu. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. Hititler. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir. 1991 yılnda ilçe olmuştur. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. doğudan Dinar(26 km). Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. Almanya. Evciler ilçesinin. Sandıklı'ya 38 km. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. Codta ve lâhit gibidir. lçe ve ilçeye bağlı köy. Gölcük. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. Terra. tavukçuluk.Emirbaba. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. lçe. lçemizde. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Evciler. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. hem de demiryolu ile yapılmaktadır.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Ovanın batısında Maymun Dağı. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır. Bütün boş alanlar ekilidir. Bizanslılar. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. susam. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. haşhaş. lçe ekonomisi tarım. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. Bir başka deyişle. lçe. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. Helenler. 1 semt sahası bulunmaktadır. Frigler. mezar. Koruların dışında orman yoktur. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. Fransa ve Avusturya gb. kasabalarda Belçika. sviçre. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. arpa. Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. lçede genellikle karasal iklim görülür. Yörede Lidyalılar. Romalılar. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. Çiçekli yaylaları. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. Hititler. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. lçede 5 ilköğretim okulu. bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır.486'dır. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. 1990 yılında ilçe olmuştur. Persler. Bunun 5. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . Balcam mağarası. Nadas sistemi uygulanır.

batısında Burgaz. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. çam. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. batısında Denizli. Hayvancılık yapan aileler koyun. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır. lçe.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. güneyinde Sandıklı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. Sulu Tarım Arazisi: 1. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. Tarım ürünü olarak genellikle arpa.8 Bağlık . Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir. lçenin doğusunda Çal. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar. Helen. kışları soğuk ve yağışlıdır. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır.Meşe. Bunun 2.Bahçelik: 165 Ha . Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. mezar odaları. Aslantaş. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I. Bölge Pers. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır.Bunun 5. Doğudan scehisar.1959 yılında ilçe olmuştur.'dir. Yüzölçümü 888 km2'dir. klim bakımından yazları kurak ve sıcak.751'dir. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. lçenin köklü bir mazisi vardır. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. 1 kapalı spor salonu vardır. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. lçede 16 ilköğretim okulu. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir. yazın yaylaya çıkarlar. geçer. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. lçede 2 Sağlık Ocağı. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera.940 Ha -%17. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir.5 Bölgedeki akarsular. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. Hocalar ilçesi. Genellikle kışları soğuk. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar.835 Ha -%80. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir.224'dir. Frig Kaya Anıtları. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır.%1. Roma ve Bizanslıların. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. hsaniye. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2. Roma-Bizans kaya yerleşimleri.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. kuzeybatısında Uşak ili. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. 29 .095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. buğday ve haşhaş yetiştirilir. Rakımı 1093 metredir. Ayazin. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır.

362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. Karacalar. Bunun 11. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. Karahalilli. Karayatak. Karataş. tarım. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. Şapane Tepesi (1785 m). 30 . Coğrafî konumu itibariyle ilçe. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). Karaca. palamut ve karaağaçtır. lçemizde 19 ilköğretim. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri.209'dir. scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır.lçe ekonomisi. Asar Dağı (1400 m). 29 °c. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. Madentepe (1894 m). Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Şu halde Kara. batıdan Afyon merkez. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. batıda KIZILHAN. Kuzeyde KARAHAN. Karakuyu. meşe. birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. Aileler. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. 1987 yılında ilçe olmuştur. merkezde SARIHAN( lhan).MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. Karacaören (Belkaramık). 2 ortaöğretim bulunmaktadır. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. besicilik. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. Toplam: 4. Kızıl. Karadilli. lçenin adı.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. ardıç. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. Yazları sıcak ve kurak. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. Karakışla.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. Köroğlu Dağı (1526m). hayvancılık. Karasar. Elmadağı (1516m). Gök. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. 4 Sağlık Ocağı.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). Başlıca orman ağaçları karaçam. Karakol Tepesi (1721 m). Tarım ilçemizin 14. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Karasandıklı. Ak ve Sarı isimleri renk değil. Karayokuş. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. Selçuklu hükümdarı I. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. güneyde AKHAN.

b)Karo. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer.600 Orman ve Fundalık6. ayçiçeği. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. Halk. Frig ve Türk. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. haşhaş. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik. Daha çok koyun. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. peribacaları. Selimiye Kayalıkları. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. Bacak Kale. Kırkinler. Seydiler Gölü çevresi. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. Gresunlular Şehitliği. Dökümeon Kale surları.820 Çayır ve Mera5. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. 14. arpa. Deniz seviyesinden 1. kuzeyinde Sandıklı. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır.111 metre yüksekliktedir. Kızıl Kayalar. 1990 yılında ilçe olmuştur. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. Çatal Kayalar. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe. Bu rivayetlere göre ilçemiz. Hitit. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır. Alanyurt. Afyonkarahisar gülü. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır. boya ve kimya sanayiinde. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. sıva. Daha çok buğday. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. batısında Akdağ. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç. Frig. Kızılören. 31 . elma ve kayısı yetiştirilmektedir. güneyinde Dinar. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Selimiye. sığır. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. vişne. Afyonkarahisar şekeri. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. Mermer. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. kirli sarı.Seydiler Kalesi. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. Menevşeli Kayalar. Ornaş Kayalıkları. kaplan postu ve menekşedir. il merkezine 87 km uzaklıktadır. keçi. tavuk.

761 öğrenci öğrenim görmektedir.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.126'dır. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. Menteş (Stektoriom). 32 . yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. 5 Özel Yurt Pansiyon.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Karasandıklı (Bruzeus). okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. doğusunda Kumalar dağ silsilesi. Ayrıca. haşhaş ekimi yapılmaktadır. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. Sandıklı M. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. 1 Halk Eğitim Merkezi. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar. lçe. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim. 1 Özel Dersane.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. Emir Alpyoluk Afşin. Bunun 2.Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır. yine bu dönemde. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. lköğretim okullarında 6860. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. Kusura şehri. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. Bu şehir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. lçemizin merkez ve köylerinde. lçe. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır.982'dir. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. tarih itibariyle M. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır.S. Frigyalılar döneminde kurulduğu. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. lçe sınırları içerisinde. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur.Ö. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. halk oyunları. ufaklı beylikler kurulmuştur. Dolatan. arıcılık. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. Bunun 43. Bakır çağını yansıtmaktadır. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. Çoklukla buğday ve arpa.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları. güneyinde Akdağ. Sanduk Beyler bulunuyordu. lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır.km²'dir. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. Hititlerin M. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. kışları soğuk ve kar yağışlı. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır. Mesut. Ulu Camî.Ö.

T. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. Toplam büyükbaş 24.C. Sandıklı Yıldızı. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. lçede 7 banka şubesi vardır. patates ve vişne yetiştirilmektedir. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır.650 adet arı kovanı vardır. hektar Nadas Arazisi: 2. lçede 1 kütüphane bulunmakta.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54. Halk Bankası. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi. Ziraat Odası gazetesi.420 küçükbaş 56.820'dir. arpa. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. 33 .286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8.601 hektarHalkça: 4.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. Bunlar.1. "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. 4 adet yem. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. nohut. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu.23. Örnek niTlfik taşımaktadır. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. yatak kapasitesi bulunmaktadır.303. lçede 4 futbol takımı. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. Dağ köylerinde hayvancılık. çevre özelliğini bozmayan. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. Türk Ticaret Bankası. fiğ.450 kanatlı kümes hayvanı 147. Şeker Bank. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.Ziraat Bankası. ş Bankası ve Akbank'tır. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir. haşhaş. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Daha çok buğday. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5. şekerpancarı. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir.297 hektarDevletçe : 4. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. Hüdai Kaplıcaları.06. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir. lçe merkezinde 3 adet un. 6 ambulans.MP. 1 adet ısıcam.2000 tarih ve MPG. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. 1.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi.

hâkimiyeti altında kalan yöremiz. Bunun 14. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. doğrama. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. Çathöyük halkı. lçemizin M. lçede 40 ilköğretim okulu. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. çiçekçilik. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. pancar. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış. sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. arpa. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. okul ve hamam yaptırmıştır. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. Yüzölçümünün 72. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. oto motor tamiri. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. yazları kurak ve sıcak geçmektedir. oto elektrik. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde. Taşoluk. Sinanpaşa. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. XII. Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış. giyim. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir. Sulama. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. buğday.Ö.168'i ilçe merkezinde. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. 01. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Orman varlığı açısından.Ö. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. 13 Sağlık Ocağı. Zaman içerisinde Hititler.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. Merkez Çiğiltepe. klim karakteri kara step özelliği arz eder.104'dür. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. lçe. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan. % 3'ü sarptır. el sanatları. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. Kışları soğuk ve kar yağışlı. Bunun 6. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş. Arazinin % 31'i orta meyilli. Akören-Gecek Gediği. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. 57.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. II. radyo-TV tamiri. 64. % 21'i dik. 34 . Türkiye ortalamasının üzerindedir.zmir karayolu üzerinde. kalanı ise. Bu okullarda okuyan 7. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. 1953 yılında ilçe olmuştur. imaret. Bizanslılar. ayçiçeğidir. bilgisayar operatörlüğü. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında.299 öğrenciye. ilçe. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. Çathöyük köyü. M. patates. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir. Romalılar. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. Osmanlı döneminde. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra.01. mobilya. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş.

nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur.207'sı ilçe merkezinde. Kuzeyinde Bolvadin. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. Asmalı gibi mesire yerleri. Yıldırım Kemal Şehitliği. Hollanda. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68.Ö. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır.260.817 hektardır. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.477 hektardır. meyvelikler 33. tarım dışı arazi 7. ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. Bunun 7. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. arpa. Denizden yüksekliği 1020 metredir.579 hektardır. Taşköprü. Kiraz. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. lçede. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır.967. sığır. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Ayrıca Dort deresi. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. nadasa bırakılan 12. haşhaş. ngiltere. lçede 12 ilköğretim okulu. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. 7 Sağlık Ocağı. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır. 15. Karaadilli. Çiğdem düzü. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Esas yeri. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. 35 . 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. mercimek. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise. Lâleli Çeşmesi. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. Dumra.Napolyon kirazı. Fransa. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. Çoban Su Uçtuğu. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.625'dir.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. 1958 yılında ilçe olmuştur. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Buzluk Mağarası. Başkomutan Millîparkı. Hayvancılık olarak koyun. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. Sultandağı merkez. Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. Ekilebilir arazi 18. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). yazları ise sıcak ve kurak geçer.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı.630. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. fasülye. kıl keçisi. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir.156. Toplam 2. vişne. Büyük Taarruz Şehitliği. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. Otuziki nler. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. Önemli bir et ve patates üretim merkezidir.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. Kırka Göleti. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Çayır ve mera alanı 14. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır.

Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. batısında Dinar. başta stanbul olmak üzere. lçemizde genellikle buğday. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Afyonkarahisar'ın güneyindedir.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. makrome kurslarıdır. Dazkırı. giyim. daktilo. aile meyveciliği şeklindedir. futbolun yanı sıra voleybol. Güneyde bulunan Başmakçı. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü). lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. nakış. yolların kesiştiği. doğusunda Çay. elma. Bu kombinalarda hazırlanan etler. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda).Ö. ayçiçeği. Bu okullarda Toplam 6. makine. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. Bugünkü Şuhut. lçemizde hayvancılık. Truva Savaşları sonunda Trakyalı. Bundan başka kiraz. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar.862'si ilçe merkezinde. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. 1180'de kurulmuştur. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur. 7 adet spor kulübü vardır. Bunun 13. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut.137'dir. şeker pancarı. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta.M. Yüzölçümü ise 983 km²'dir.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. arpa. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. Sincanlı ilçeleri. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. bölgelerin birbirine 36 . bilgisayar. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. ç Anadolu) yayılan bir ldir.Ö. Sebzecilik. patates.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. nohut. lçede 45 adet ilköğretim. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. Şuhut Hisar Belediye Spor. 49. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. erik. Bininler. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. Akdeniz. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. Ayrıca. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta). lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur. Ankara. firikofirik vasıtalarla. lçede et kombinaları vardır. Bu kurslar genellikle halıcılık. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi.Ö. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. A. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. Sandıklı.3.

) ve Beydağ (1750 m. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi.6 24. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. Topraklarının % 14. olup. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi.)’dir. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. kuzeybatıda Kütahya. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir.bağlandığı bir merkez konumundadır. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442.034 m. lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır. Bu ova. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.1 64. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. Km. l toprakları. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır. Burgaz Dağı (1754 m. Afyonkarahisar Doğuda Konya.6’sı ormanlıktır. l Merkezi içinde.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. Denizden yüksekliği l. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur.5’nı dağlar. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir.7 180 -4. batıda Uşak.0 139 12 94 53 37 . etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. l merkezi.). Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Sandıklı yöresi. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir.). Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. % 32. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11. Ova. güneyde Burdur. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m.). çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. Afyonkarahisar li arazisinin % 47. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur.9’ unu ovalar oluşturur. Ovalar tamamen açıktır. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. güneybatıda Denizli.200 m. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.6’ sını plâtolar ve %19.

Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut . Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir.9 Eylül 18. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir.0 Mayı 14. 24.5 Yıllık 11. scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur. batısında ise Sincanlı. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir .Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır.5 Tem. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur. scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır.9 Nisa 12. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir. Çeşitli domsal yapılar gözlenir. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur.3 Ekim 11. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır. Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer.6 Kası 8.4 Mar 3. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur.1 A. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur.7 Ağu 21.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca . Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir.6 Ara 2. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. 38 .4. 19.7 Ha. Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır.Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır. Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . eğimleri yataya yakındır.0 Şub -0. Akşehir . Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır.4. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme . Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. Tektonik kökenli Şuhut Ovası. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur. Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir.

2 24.8 -0.4 50.3 898.5 24.1999 24.03.2 901.1 73.1999 17. (TAR H) MAKS.1994 07.8 3.1995 06.4 897.2 29.2000 15. SICAK.01.1990 27.8 12.1995 24.3 896.8 21 24.9 6.8 6.4 24.8 51.R ÜZ.6 76.9 50.4 02.3 15.4 -9.6 39.02.07.07.04.9 61.8 72.08.2 18.2 32 34.4 24.09.1 47 15.1995 -19 19.10.11.1 56.1995 26.3 13.1 897.6 1.1996 29.04.08.8 55.1991 27.1999 29.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX. (CM) 39 .4 16.9 66.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.0 72.1992 24.6 1.4 103.12.7 897.2 79. TAR H.1996 25.7 15.2 7.4 86.3 17 17.12.05.5 22.5 3.10.9 22.2000 34.3 139.6 -0.6 129.1990 20.6 22.2 22.1991 11.2 32.03.2 4.7 22.2000 27.1995 15.1997 10.2 23.5 899.01.04.2 -4 13.2 58.1998 27.2000 08.06.2000 19.12/ M MAX.1993 05.09.8 899.1990 01.05.1995 28.8 20.1992 27. YAĞIŞ (MM) MAX.0 53.2 34.1990 27.4 -7.1992 01.1 77.05.06. SICAK M N.2000 23.5 8.3 896.07.1 22.1993 28.1995 25.KAR KAL.3 18 17.2 30.3 12.12. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.02.10.1991 23.01.2 14.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.1997 04.02.08.9 62.1 42.06.1 22.03.9 39.1 900.11.1994 22.2 110.8 32.11.09. SICAK TAR H M N.6 24. RÜZ.0 897.8 37 34 30.5 72.2 19.2 16.

yüksekliğindeki bu dağ. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. yüksekliği olan bu dağlar. Bu ova. den aşağı düşmektedir. 2-Akdağ: 2449 m. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. 7-Maymun Dağları: 1622 m. yüksekliği olan bu dağımız. 3-Burgazdağı: 1754 m.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası.. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder. güneyi ise Kocakal (1675 m. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. batısında Murat dağları (2312 m. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. yüksekliktedir. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. 3-Dombay Ovası: Akdağ. 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. Küçük Sincanlı Ovası..Sultandağları: 2519 m. Emirdağları 2066 m.DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m.) ve Kayrak 40 . Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. Ortalama yükseltisi 1190 m. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova. yüksekliktedir. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m.) bulunmaktadır. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. küçük bir çöküntü ovasıdır. 10. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir. 6. Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. Çevresi ormanlıktır. Ova. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir.) güneyindeAhır dağları. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. Şamdağ 1500 m. 8-Bozdağ: 1250 m. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. yüksekliktedir. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. yüksekliktedir.

. Kilimatan ve Ahır Yaylaları. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m.) çevrilidir. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Döneryayla. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. Kadılar Yaylası. Kocayayla’dan 6 km. Gedikyayla.dağı ile çevrilidir. Horu Yaylası. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Merkez: Kalecik. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık.A. Gözeli.yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Kızdoğdu. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Karahal. uzunluğundadır. Horu Yaylası. 1700 m. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış. Kütüklü. kuzey-güney yönünde dardır. Yassıyurt. Kabaklı. Henüz bir inceleme yapılamamıştır.T. Darısekisi. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. Çiçekli.500 m. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. Doğu-batı yönünde uzun. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. YAYLALAR vardır. yükseklikte. 41 . Gölcük. Emirdağ: Yellibel. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla). Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Emirbaba Yaylaları. Hocalar: Burgaz. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. buz üretir. Buzluk Mağarası : 2. Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. “aleyçık.

Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir.A. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz. tatlı su kaynağı da vardır. M. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir. Buzluk Mağarası’nın girişi. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil. Dinar’da bulunan mağaraya. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. Askerin emrine develer. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. çok büyük olduğu sanılmaktadır. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. bir bölümü Ege’ye.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler. katırlar verilir ve asker yola çıkar.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 . uzaklıkta. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün. Buzluk Mağarası. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır.laşıyor. girişten itibaren 25 m.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. vadinin diğer yamacına tırmanarak. Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor. 4. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. limizin daha birçok yerinde.tılı olarak açıklanıyor. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup. Öteki bölümde ise. Hekimler. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır. 5.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan.T. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. Düşey doğrultuda gelişen mağara. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır. 6.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız.

DS XVIII. Hamamçayı gibi akarsuları vardır. Dinar yol kavşağından 10 km. Gölün derinliği bugün 1. Seyitsuyu. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Eber Gölü. daha sonraki zaman. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır.. Karakuyu Gölü. 14. denizden yüksekliği ise 966. Afyonkarahisar şehrinin atıkları. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. Derinliği 3. söğüt.dir. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. Eber Gölü. ye kadar düşmüştür. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. 43 . Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü.larda yalıçapkını. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. Bu projenin gereği olarak. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek. Bölge Müdürlüğü.70 m. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. O kış çok sayıda dikkuyruk.98 m. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır.6. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. Sahanın bu özelliği.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup. Su tutulması ile birlikte. çevre arazileri sulu tarıma açmak. sonra yolun hemen sağındadır. Kumalar eteğinden doğar. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl.98 m. sazdelicesi. Ayrıca limizin Kocaçay. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır.647 m. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. uzunbacak. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. 5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. bülbül. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu. sakarmeke. angıt. Diğer bir tehdit unsuru da. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır.

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

000.000. dir. keklik.m3 dür. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir..den fazladır.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7.Yeşilçat Göleti. kır güvercini. 750-800 m2. Yüzölçümü 40 km2. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km.5 km2’dir. merkeze 28 km. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında.5 m.Bayat Göleti. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık. faydalı su hacmi ise 72. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1.Tınaztepe Göleti 5. Denizden yüksekliği 842 m. 2. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır. domuz. Derinliği 4. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır.000. yaban ördeği. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur.000. tavşan ve tilki avı. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41.lik genel yüzölçümünden 211. Bunun 20 km2.Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü. Rezerv hacmi 80.Kayabelen Göleti 11.000 m3 . yaban kazı. Köroğlu Beli. yaban ördeği.6. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. Karamık Gölü. en derin noktası 3m. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı. 3. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304.000. 10.Pınarlı Göleti 8. ve denizden yüksekliği de 1. uzaklıktadır. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. sminden de anlaşılacağı gibi. Bataklıkta.001 m. 9.-m3 . Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna.Serban Barajı. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup.dir.Kırka Göleti.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1.000. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır. ile 210 cm. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir.000 m3’dür.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.19 m. Sultandağları. kayalık ve ormanlık bölgelerde. Rezerv 40. Derinliği ise 150 cm. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Eynihan dağları. 4. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir.dir. denizden yüksekliği 956. keklik. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları. Emirdağ. karabatak. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir.. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .7 km2. çulluk. faydalı su hacmi ise 32.Erkmen Göleti. arasındadır. Göl.4 km2.

STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. Miyosen karasal flüvyal.1. En sıcak ay ortalaması 22. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. kuzeybatısını. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup .5.2 derece (30. en yüksek sıcaklık ise 39. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. yeşil renkli. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır.dir. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. boz.27. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır.5. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir.1 derece. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir.2000). altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden.07. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin. Ayrıca. şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. mermer ve kalkşistler yer alır. yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur. Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. batısını. metakumtaşı. kuzeyini. en soğuk ay ortalaması 0. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. 1988) çalışmasından alınmıştır. (1987. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür.12. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık . BAŞA DÖN A. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir.3 derecedir.1948). l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır.8 derecedir (29. Afyonkarahisarın merkezi. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve.

K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. büyük bloklar verebilen. Sarımsı kahverengimsi. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. alacalı. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. 1. yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. Bu birimin. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. okside. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. şisti metavolkanitler. Afyonkarahisar K25 al. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim. kalın. Sert. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. Topografyada tepeler oluşturur. Paşadağında şistlerle geçişlidir. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. şist. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. gri. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. Boz renkli. beyaz feldispat benekli. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. 150-300 m arasında değişir. kalın-çok kalın tabakalanmalı. sert. Fosil içermeyen bu birim. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir.5 km genişliğinde bir alan kaplar. Afyonkarahisar’ın KB. kahverengimsi. şist. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. muskovit. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. a2. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. Paşadağında ise kireçtaşları. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. dayanımlı ve eklemlidir. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. Matriksi kum. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. krem renkli. sarımsı. bununla yanal ve düşey geçişli. kil ve şilttir. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. serisit-kuvars şist. Metamorfizma sonucu matriks biotit. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. düzgün katmanlı. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Fosil kapsamayan birim. kalın tabakalı. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. büyük mercekler oluşturur. Bayat ile Köroğlu Beli arasında.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. Kalınlığı değişken olup. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. nceleme alanında. mikrokristalen kuvars taneleri. çok kalın tabakalanmalı kuvars. ri çakıl. Boz-kahve renkli. 47 . Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. Beyaz. Üst dokanağı. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. beyaz benekli şisti yapılıdır. Birimin kalınlığı değişkendir. Kahve-boz renkli. kuvars-şist. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. bej. gri. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. kirli sarı. ince-orta-kahn katmanlı. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. Sarımsı. kahve. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Karaçlatepe formasyonu içinde. kalm-orta. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. ince-orta-kalın katmanlı. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. yeşil renkli. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. konglomera. siyah renkli. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. Boz. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. kumtaşı. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. kirli sarı renkli. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. mercek şeklinde gözlenir. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. Orta-kalın. metakonglomera. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. Beyaz ve gri renkli. Metin ve diğ. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. orta ve kalın tabakalanmah. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. Yer yer kireçtaşı mercekleri. Koraşi formasyonu. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. metadiyabaz blokları içeren birim. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. sarı.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Nusratlı. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. kalın. pis kokuludur. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Bademli köyü batısında. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. kahve. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. açık kahve renkli. breşoit 49 . Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. metadiyabaz blokları içermektedir. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. konglomera. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. Taşlıdere. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. koyu gri. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. yeşil renkli. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. düzgün katmanlı. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. orta ve kalın katmanlıdır. Bu kırıntılı tabakalar arasında. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. kumtaşı. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Eklem takımları oldukça belirgindir. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. kireçtaşı çakıllı. kirli beyaz renkli. Yer yer laminalamma sunar. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir.

turuncu renkli. Tersiyer nceleme Alanında. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. Koyu sarı. kumtaşı. kanal yapıları. Dövengerisi Tepe. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür. yaklaşık 10-100 m dir. ince-orta tabakalanmalı konglomera. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. sert. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. Bunlar. Tavşantepe. kalın ve kötü katmanlanmalı. kirli sarı.yeşil sarı renkli. laminalı. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. çapraz tabakalanma. oygu-dolgu. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. kuruma çatlakları. Yolluburundere. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. oygu-dolgu ve kanal yapılan. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. çapraz katmanlanma. Birim. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. Üste doğru siyah ve gri renkli. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. Aytepe. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Boz-kahve-mor. taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. ince-orta-kalın. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. ince-orta tabakalanmalı. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. Kocakırtepe. Birim çok kırıktı. akıntı izleri gibi 50 . Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. kirli beyaz renkli. genellikle yuvarlaktır. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. ince-orta-kalın tabakalı. 1987). yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. nce kesitinde. Elvanpaşa Köyü’nde . Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup.görünüşlüdür. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. Fosil tespit edemediğimiz birim. erimeli ve kalsit damarlıdır. Gri-kahve renkli. Karasal ortamda yelpaze. Karakaya Tepe. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar.kumtaşı. kalın tabakalanmalı konglomera. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. giriktir. orta-kalın tabakalanmalı. Kapaklı Tepe’de. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. turuncu renkli. iri ve ince taneli karbonat ile. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Çalköy’ün KB’sında. Bostanlıtepe’de. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. okside. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. turuncu renkli. kuruma çatlakları.

Birim fosilli düzeyler içerir. Dişli köyü batısında. sarımsı gri renkli. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. Dayanımlı olmayan birim. aglomera. lbudakdağı eteklerinde. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. birimin adı Metin ve diğ. Birimin yaşı. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. Soğukkuyu köyü dolayında. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. Tez köyünü kuzeyinde. Yağıdere’de. ince billurlu. Orta-Üst Miyosen’dir. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. yumuşak ve kolay dağılır. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Birim. tüf. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. Tabakalar eğim kazanmıştır. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. d2 . Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. Örgülü ırmak yatakları. sert. ise beyaz renkli. Bu birimin yaşı. orta tabakalanmalı. sert. mikritik. (1987) den alınmıştır. Taşağıl köyünün güneyinde. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Ozburun köyü doğusunda. alüvyon yelpazeleri. kumtaşı. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. Cebeciler Formasyonu. orta tabakalanmalı. nceleme alanında Erdemir köyünde. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Sarı ve boz renkli. sarımsı ve açık gri renkli. Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. Genellikle gevşek tutturulmuş olup. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. Birim. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. tüfit. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. kumtaşı. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. 25-100 m arasında değişir. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. Kocaardıç Tepe’nin batısında. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. üstte. kalın katmanlanmalı. Bu seviye Linyit oluşukları içerir.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. üstten. karasal konglomeralardır. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. Tavşan Tepe dolaylarında. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. kırılgan. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. tüf. taşkın ovalan. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. altta konglomera. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. kum-mil destekli. kalın ve kötü katmanlanmalı. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. Beyaz-krem renkli. Birim akarsu. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. Kapalı havzada. orta-ince tabakalı miltaşı. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. kolay ayrışır. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Birimin kalınlığı. okside. altta beyaz ve kirli beyaz. Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. mikritik. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. gri renkli. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. Karacalar Köyü dolaylarında. b3. orta katmanlanmalı konglomera. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). tüf. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. kırılgan. kireçtaşlarının altında yer alır. orta-kalın-çok kalın tabakalı. 25-350 m arasındadır. taşkın ovaları. yumuşak. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir.Gökağıl Tepe eteklerinde. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir.a1. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . gölsel ortamda çökelmiştir.

Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler. ojit andezit. latit andezit. Geniş yayılımı olan bu birim. tüflerin içinde incelenmiştir. En fazla kalınlık 50 m dir. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Şeydiler tüfü. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al.Kirli sarı-kahve renkli. Şeydiler köyü. di. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. di. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. yükseklikleri oluştururlar. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. Pınarayağı Tepe dolaylarında. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. plajiyoklasoligokias. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. Afyonkarahisar K25 b2. piroksenli andezit. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. çok kalın katmanlanma sunarlar. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında. gevşek tutturulmuş. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu.2. ve andezit olarak adlandırılmıştır. nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. ncelenen alanda. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. aglomeralar. altta tüfler.5. çok kalın tabakalanmalar gösterir. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. çakıl . Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. ovalarda biriken kum. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . havza içinde. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. traki-andezit. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. belirsiz tabakalı. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. el. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. trakibazalt. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. A. breşik görünüşlü oluşuklardır. Bunun dışında. tek bileşenli olmayıp. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. trakit. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. krem renkli olup. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. andezitler. Karapınar köyü yöresinde. genellikle süt beyazı. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. ojitandezit. d2. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. c2. Çaykışla köyü. alkalitrakit. trakitler. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. birbirleriyle geçişli olan andezit. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. sellenmelerin ürünüdür. c3. Yanal olarak değişkendir. 1987). Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır.

Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .yayılımlıdır.

biotitlerde opaklaşma izlenmektedir. plajioklas (Labrador) içermekte. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir.K-G. Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. Trakit. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. fenokrista! olarak piroksen. Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. koyu kahve renkli. Genel olarak kahve mor renkli. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır. 54 . traki-andezit. sert dayanımlıdır. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. mor görünümlü olup. Karapınar köyü dolaylarında. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir.Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Bazik kayaçiarın. siyahımsı.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. Afyonkarahisar K25b2 . gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. muhtemelen ojit. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. Afyonkarahisar K25 d1. biotit içerir.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. Çay.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. akıntı yapılı. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir. Tipik özelliği. tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen . Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. Bu doğrultular K10°-80°D . KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. kırmızımsı.2. Bademli ve Doburga dolaylarında. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. K10°-80°B arasında incelenmiştir. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. Miyosen kayaları.5. A. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. alkali feldispat (sanidin). kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde.B şeklinde bir yay oluştururlar. Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. bazaltik hornblend (Lambrobolit). Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. biotit. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. 5-6 km uzunluğundadır.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. onları kontrol eder mahiyettedir. Örneğin. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Doğu bloğu yükselmiş. KB tarafı yükselmiş. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Sultan dağlarının K. şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. Afyonkarahisar K24 b4. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. itki fayları oluşturmuştur. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. 56 . Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Bölgedeki kayaçlar. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. Bunların başlıcaları aşağıdadır. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. batı bloğu düşmüştür. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 . Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır. güneydoğu bloğu düşmüştür. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır. kuzeybatı bloğu yükselmiştir. En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır.

Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır. Yeraltısu seviyesi derindedir.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında. Sandıklı:Yerleşim alanı. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. Sultandağı:Şehir. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. derinliktedir. 1. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur. deece deprem bölgesindedir. 2. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m. derinlikte görülür.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. 2. Yeraltısu seviyesi 8-10 m.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. Civarda Jura-Kretase. derece deprem bölgesindedir.. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur. derinliktedir. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. derece deprem bölgesindedir.1. Dere ve göl çökelleri bu alandadır.) deprem yönünden oldukça risk altındadır. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. derece deprem bölgesindedir. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. derinliktedir. lçenin batısında Kuvaternere kil. derece deprem bölgesindedir.. Yeraltısu seviyesi 4-10 m.5-3 m. derece deprem bölgesindedir.1.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. Yüzeyde kil ve silte. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm.Bölge. derinliktedir. 1. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. derece deprem bölgesindedir. 1. 1. derece deprem bölgesindedir. güneydoğusunda 2-3 m. mesken mahalde 5-10 m. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. derinliktedir. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil. derinliktedir. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. lçe. kuru. derece deprem bölgesindedir. Yeraltısu seviyesi 1. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. çakıltaşı.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. BAŞA DÖN 60 .

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

60 1.B.53 435. B.(cal/cm^ 2.64 1.10 1.dakika) Gunluk Ort. Enerji Kaynakları B.1. 32 Guneslenme Suresi (saat.72 1. Guneslenme Sidt.19 440.1. 62 .(cal/cm^ 2. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0.72 B.60-1.00 m.71 375.42 m. ve 1.30 145. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.dak) 32 06:22 04:39 175.53 1. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur.34 1.dak) Aylik En Yuk.2.95 300. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm. lik iki linyit damarı vardır.25 1. 32 Guneslenme Sidt.1. lik bir linyit damarı vardır.34 530.87 581.1.40 576.97 359.47 1.72 510.34 1.19 1.1.21 197. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.43 251.60 m. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S.65 1.3.56 1.71 1. DOĞAL KAYNAKLAR B.

güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm. üretim yapılmıştır. Birkaç galeride 40 cm. Elvanpaşa'nın 2 km. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder.65 m.dir.dir. 20-30 m. Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır. ekonomik değildir. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan. ve derinliği 60 m. 63 . Toplam 1. kuzeydoğusunda 45 cm. Ayrıca damarlardan biri 1 m. lik bir kömür mostrası vardır. Ekonomik değildir. lik bir linyit damarı vardır. kalınlıkta olup. kalınlığında damarlar vardır.4. Sondajla araştırılmalıdır. Ekonomik değeri yoktur.lik horizonda birkaç tane 1 m. Ekonomik değeri yoktur. güneyinde 20-30 cm. lik önemsiz bir zuhurdur.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. kalınlığındadır. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir.yi geçmez. Kapalı işletme olarak işletilmiştir. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1.dir.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. Derinlik 50-60 m. güneybatısındaki bir derede 80 cm. Akça'nın yaklaşık 1. 10 cm.5 km. Dumlupınar'ın 5.5 km. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. Tüfitler arasında 40 cm. Kazanpınar'ın 7 km. Önceki yıllarda işletilmiştir. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B.1. kalınlığında linyite rastlanılmıştır. 4 m. olup.35 m.lik damarlar vardır. ve 25 cm.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup. AID 1238 Kcal/kg 8 m.lik damarlar görülür. Kalınlık yer yer 1 m. kalınlığında bir linyit damarı vardır. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm.

8. Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. B. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1 de yer almaktadır.7.5 °C 97. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği).1.6. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Florür içeren sodyumlu.1. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. B.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.B. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 . Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56.1. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır.5. yakacak odun üretimi yapılmaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu.

Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. gerek enerjetik. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma. kimyasal. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. (Sayı:227/01 Tarih. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 . Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. 3.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması.04. 4. 1. 2. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur. STANBUL TIP FAKÜLTES . termomineral suların çevreye. Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi. Afyon termomineral sulan kalsiyum.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. bikarbonatlı sular sınıfındandır. klorür. sodyum. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5.Gerek balneolojik. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer. Bu sorunlara yönelik tıbbi. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES . Hipertermal olan bu sular. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler.17. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. gerekse turistik kullanım sonrası.

66 . Bu bileşik ise. 3.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. daralma veya tıkanma önlenmektedir. IV. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3. IV.. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir. V. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler. 2. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların.5. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. ve 3. 6. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. bu durumda zararlı oldukları açıktır. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. sınıf sular için 6. 1. 2.Diğer yandan. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. 7. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1.5-8. Ayrıca. Kaplıca tedavisinde. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. V.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1. 5.68’e kadar düşürmektedir. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir. Ancak. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. 4.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. Sınıf sular için 6-9. Diğer yandan.

YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . mangan. dolayısıyla ekolojik denge bozulur.Alıcı ortamlara (Akarçay. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Öncelikle önerimiz. GEREK BALNEOLOJ K. 202 + NH4*----. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır. 5. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi. Fakat demir.9-2.5 ppm kadardır. yani oksijeni kullanırlar. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI. 3. Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. Şöyle ki. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. 2O2+HS --. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak.8 mg/l’dir. GEREK ENERJET K . Önerimiz.Afyon termomineral sularında. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır.Ayrıca.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. 2. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 . Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. 1.

Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Heybeli. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. Birinci hazne kaya Neojen. ülkemiz kaplıca geleneğine. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. Diğer yandan. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. Doğal Kaynak. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. Ömer. 68 . kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. Geçek. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. Yani. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 1. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Evet. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. Bu sağlıksız yaklaşım. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. kincisi. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. karbodioksit havaya uçacak. 37°C de 5 olmalıdır. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). 2. Sonuçta. Uyuz hamamı. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

Ş.ğı Mehmet SUSUZ SS. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl.Yaşam Kent Koop.Emin BÜYÜKERKMEN SS. Deva Termal Turz Tic.Tic.San. hangi sürede ve sıklıkta.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.Üçüncüsü.Kop.Tic. 4.Nursda Koop. AŞ M.Bşk.A.ğı SS.Ltd.lığı Çobanlar Beld. tehlikeli. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 .Ş. Bolvadın Bl. Tümer San Tic.Bşk. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz. bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme.San. Hayat Jeotermal Saray Termal San.Tic.A. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur. bilim dışı.Ş. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır. Hangi su sıcaklığında.3. Şöyle ki. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel.Şti. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir.A. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz.Türker Turz Geliş. Afyon Bld.Başk. Çarpık. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır.

hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.ğı SANJET A. Güven YALÇINKAYA SS.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd.Bşk.lmt.Beyza Koop. SS.Ş. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A. Başaranlar Turz.Rıza KARGA SS.ğü Sandıklı Bld. Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS.Barbaros Ter. l Md. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır.Yunus Termal Koop.Billur Termal Koop.Şti.Şti.Cansu Ter. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz.Koop. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .Koop.

5 11066. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407.5 12877 615 27205.5 9694 3314.0 Ha.BALTALIK 137.KORU 3951 15735 — — 16145 4600.5 2624 842 25754.2.’ı da bozuk baltalık alandır.Karacaören.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur.5 3083 3594 3269.0 Ha.KORU 3415. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.2.5 ORMAN ALANI 10003 21347. Tespit.5 1242 1052 — B. 9397.5 3111.5 B. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme . bunun 13325. Olup. 14685.5 33910. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118.5 14129. Biyolojik Çeşitlilik B.5 2741 45 4300 — 6002.5 256 569.2.1. Ormanlar: B.5 865 3808.’ı produktif koru ( verimli Koru ).2.5 4028 1316 842 9040 5975.5 22607.5 45490. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.1.5 7373 169453. Elvanpaşa. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir.2. 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.5 — 495 21203 9999.0 Ha.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071.1.Ayrıca 2005 72 .5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.BALTALIK 2499 342.’ı bozuk koru.5 490.Sandıklı/ Çakır Mah.5 B.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.5 1173 83248.550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.0 Ha.

Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. Engilli deresi. B. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer.5.str.1929. Polygonia egea (Cramer. Fabaceae (Baklagiller) 40.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon. 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür. %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.[1851]. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.1758).[1851]).str.[1851]).str.2.1771). Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.1936). Thersamonia (s. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). Bunlardan 8’i tür.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.[1894]).2. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. 1758). Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.1893). 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir.str. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir. maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir.1775). Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır.1851).str. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Quercus coccifera (Kermes Meşesi).Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 .[1852]) ve Spialia (s. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar .) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer. Polyommatus (s. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.1869).2. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.1758). ihalesi yapılarak alınmıştır. Hipparchia statilinus (Hufnagel. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir. Pinus brutia ( Kızılçam ). 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.3. Pinus nigra ( Karaçam ). Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü .[1775]). (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer.4. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80. 11’ i EN (Endangered-tehlikede).)) artaxerxes macedonica (Verity. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit.Adıyan suyu. Asteraceae (Papatyagiller) 33. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Lasiommata megera (Linnaeus. Tespit. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Polyommatus (s. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.) asabinus asabinus (Gerhard. Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ). Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. B. Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir. B. Tomares nesimachus (Oberthür. 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Polyommatus (Aricia (s. Pontia chloridice chloridice (Hübner. 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında.1766). Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus.000 kğ. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.[1813]).[1850]). 2000).

Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.03. sultana Forster) sayılabilir.bulunamamıştır. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. anatolicus Pagenstecher). Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Satyridae (1). Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Hesperiidae (3). Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 . Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. hadjina Rühl). Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Argynnidae (2).2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Türkiye’nin başka bölgelerinde. anatolica Wagner). Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Lycaenidae (8).

1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.500 m. Dinar-Karakuyu göleti.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus. orientalis Reverdin. (Admetusia)) admetus ssp.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. proteides (Wagner. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.1960 bugün Polyommatus (s. yüksekliktedir.1956) olarak kabul edilmektedir. olarak kabul Hesperia persica var. postranae Pfeiffer. Carcharodus orientalis ssp. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Plebejus sephyrus modica Verity. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Milli Parklar.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. anatoliensis Forster.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Akdağ’ın zirvesi ise 2.1929 bugün Muschampia proteides ssp.6.1934 olarak kabul edilmektedir. persicus (Reverdin. wagneri (Forster.2.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. centralanatolica Pfeiffer.1956 bugün Polyommatus (s.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Lycaena argus ssp.1927 Pyrgus armoricanus ssp. Agrodiaetus admetus ssp.str. Agrodiaetus damone ssp.1929) edilmektedir. Tabiat Parkları.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.) argus aegidion (Meisner. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. Hesperia proto ssp.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.str.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.str. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.1960) olarak kabul edilmektedir. Callophrys rubi ssp. Tabiat Anıtı.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky. ortalama 1. sultana Forster. Tabiat Parkları. herculeana Pfeiffer. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.1936 bugün Plebejus (s.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. wagneri Forster. proteides Wagner. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. anatolicus Lattin. B. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. Brenthis daphne anatolica Belter.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.600 m. anatoliensis (Forster.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer. 75 .

140. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.0 175. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. Arazi mik.869 ha.227 32.000. domuz.3. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. B.825.000 Ha.0 Devlet Su şlerince.9 2004 YILI SONU 76 . çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. gölcükler.904. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. su kaynakları.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639. kurt v. çayırlar. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler.0 209.613.0 463.9’udur. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında.892 HA.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir.227 ha). 639. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA. (Ha) lama Oranı % 178.518.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235. geyik. (Ha) 35. bisiklet parkurları. Tahmini 20 km.869 %55 Çayır . Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.mera Orman .066 Toplam Su sulanan arazi mik. (Ha) 109. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. (yılkı atları.423. tilki. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.773 Çiftçi imk.0 338. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. Doğa sevenlere. Sula. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. toplam sulanabilir arazinin (540. yaban hayatı izleme noktaları.388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik. atlı gezi yolları.892 ha) % 32.600 m.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. Toprak: l toprakların 783. SULANAB L R 540.131 ha. Anadolu’nun çıplak dağları. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.0 1. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. (Ha) 33.s.lık % 55’i kültüre elverişsiz.423.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km.

Yeraltında depolanan sular.55 km2 2. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında.4. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. akarsular. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. 77 .) yeryüzüne çıkartılır. dereleri.2. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir. kar. Yeraltı Su Kaynakları: Su. sondaj. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. dolu. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B.4. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. galeri vb.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu.4. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler. Bu dolaşım sonucunda. yağmur.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. gerekse memba. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. yüzeysel akışa geçerek. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek. bir bölümü de bitkiler karalar. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır. kütlelerin yapısına.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0.B. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları.1.54 hm3 B. Ülkemiz.

) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 . yeraltına süzülerek orada depolanan.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 3.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra. bazen dakika.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir. bazen birkaç metre.94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor. Özetle.3. Akarsular: 1.4.Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 2. B.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor. 4-Kumalar çayı.Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır. bazen yüzyıllar mertebebesinde.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.

5.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Yıllık ortalama akım: 8.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.02 hm3 79 .84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45. 8.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29. 6. 9. 7.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12.

12. 14.Yıllık ortalama debi: 0.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52. 13.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3.116 m3/s 80 . 11.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.

Engilli deresi.Adıyan suyu. B.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.KARAMIK GÖLÜ: 81 .4.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar .17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246. Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.

2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.7 km2 39.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005.4 km2 68.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar.40 hm3 82 .00 km2 16.75 km2 1. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.0 hm3 22.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.Maksimum işletme kotu: 1001. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0.

42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.802 km2 1.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır.595 km2 38. 4 metredir.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.082 m3/s 83 . Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar. BARAJLAR A.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar .00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.03 km2 60.07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1.54 km2 4.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.043 km2 0.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .194km2 1.80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.Amacı: Sulama 3.178 km2 1.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.078 km2 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

Mineral Kaynaklar: B. Bazı mostralar iyidir.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H. Ytong malzemesi için olumludur.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1.5.5.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır.B. kalınlığı vardır. 93 . Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir. 400 m. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır. Analiz sonucu yoktur. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır.1. 500 t kadar çıkarılmıştır.+Muh. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır.

ye varan bir kalınlık arzeder. kalınlığa sahiptir. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir.5.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır.2. şcehisar mermerleri. 5-7 m. 5-6 m. kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. kristalize şistler arasındadır. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B. Paleozoyik yaşlı mika. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir. TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 .Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok.

çoğunlukla limonite dönüşmüştür. Enerji Madenleri: Bu konuya B.5.3 – B.1. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri. Birkaç küçük yarma mevcuttur. Devamlılığı olmayıp. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır. lik mercek şeklindedir. mangan ve boksit eşlik eder. kuprit ve azurittir. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir.4. 95 . Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit. hematit ve limonitten oluşmaktadır. Metamorfikler içinde olup. Jeolojik Cevher minerali hematit olup.4 Mn : % 2.5-2 m.4 SiO2: % 29.6 Rezerv vermemektedir. psilomelandır.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50. de değinilmiştir.03 SiO2: % 1. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan.3.lik zonlarda toplanmıştır.4 Fe : % 50 Mn : % 17. 3-5 cm. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B. 466 000 t Rezerv vermemektedir.1. sedimanter ve metamorfik kökenli olup. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü. Cevher mineralleri malakit. 1. malakit ve azuritten ibarettir. üst tarafı vadlanmıştır. Bakır cevherleşmesi.

66 idi. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır.. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. C. Havadaki SO2. Sıvı petrol ve doğal gazın. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması.CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. problemi daha da artırmaktadır.4 de değinilmiştir. aldehitler. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri.B.1. Solunum fonksiyonlarında azalma olur. tezek. Buraların yüksek.1. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir .tandır vs) yakılmakta. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir.çalı çırpı.odun.gazel vs) kullanılrnaktadır. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır.çalı çırpı) oranı ise %91. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır.5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir.7 gibi çok yüksek bulunmuştur. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır.34 idi. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır . Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir.1. SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür.3. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir. Doğal Değişkenler 96 . poh”siklik organik maddeler. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır.O3. benzpiren. klim ve Hava: C. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2.NO2.4. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya .tezek.organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir..3 iken KOAH’lı kadınlarda %2.1.ocak. C. Ülkemizin iç.%20. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir .

4 210 2.1 130 2.7 164 2.5 90 2.4 215 2.9 501 3.3 352 2.8 126 2.1 98 IX 81 1.3 219 2.7 270 3.7 220 2. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.0 XI 198 1.4 160 2.1 97 .2 160 2.9 209 2.7 203 2.8 149 2.6 148 2.2 156 2.7 122 2.8 153 2.7 331 2.4 181 115 2.0 233 2.1 90 2.3 1.9 VI 50 1.2 170 3.3 153 1.8 76 X 139 1.2 157 2.2 239 2.1 346 2600 2.8 80 2.9 131 2.5 2.3 179 2.8 VII 57 2.8 136 1.7 118 2123 2.8 223 3.2 100 2.2 187 2.4 112 2.9 485 3.8 374 294 3.2 VIII 65 1.7 494 2.1 174 2.0 80 2.8 156 2.8 114 2.3 2.6 108 2.7 247 2.2 292 2.0 II 221 2.7 92 1.5 109 1834 2.9 AYLAR V 92 1.9 2.9 204 3.5 XII YILLIK 245 1715 2.5 2.5 96 1455 2.1.0 3.5 57 2.3 167 1878 2.5 189 2.8 141 2.0 162 2.6 150 2.4 3.8 74 1.7 157 2.6 279 2.0 95 1.1.4 402 2.3 197 2.C.8 106 1.5 107 2.1 312 2.8 130 2.4 1.1 2.1 364 2.9 2.7 236 4201 3.3 3.3 193 2.2 III 192 2.1.7 IV 125 2.8 237 2.9 155 2.7 1.6 193 3.5 169 2.3 91 2.3 221 3.7 79 2.0 181 2.3 182 1666 2.

Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.2 905.9 887.0 84 70 81 78 23 II 5.4 896.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .7 899.3 888.9 10.9 82 52 68 68 11 IV 7.2.4 897.0 31 877.5 886.4 911.1 900.3 31 914.6 78 47 64 64 2 9.8 13.9 881.6 898.4 897. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.1.2 12.4 899.1.1 906.7 875. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.8 81 43 63 63 6 XI 7.3.0 883.1 889.1 915.8 897.7 904.1.3 907.2 84 63 77 75 16 III 5.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.7 86 69 82 79 15 8.9 896.C.9 911.5 889.8 915.8 876.6 909.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5.6 897.5 901.7 895.9 912.6 907.1.5 878.3 904.7 875.2 883.0 C. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.9 11.

3 39.0 3.3 25. Sicaklik >= 5 C Old.4 Yuk.3 14.2.0 1. Sicaklik >= 10 C Old.7 24.0.2 21.9 202.8 26.8 26.0 36.8 10. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.2 4.3 11.4 11.0 2.2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.3 25. Ort.6 31.0 34.3 270.4 1 5.1 19.1 0.8 13.6 17.1.7 0. Ort.1 27 22 29 8 9 9.4 6.2 24.3 0.1 .1 5. Ort.1 C Old.0 30.2 4.3 18.8 14.6 4.5 29.7 27.4 14.3 11.1 18.8 2.0 0.8 7.1 25.6 1.2 4.0 21.2.9 10.1.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .0 1.0 1.8 38.2 6.2 72 3.3 12.3 16.3 11.4 6.0 35.2 15. Gunler Sayisi Ort.5 22.8 17.4 11.1 10.4 17.2 5.1 72 72 72 72 0.0 0.9 XI XII YILLIK 7.9 28.C.7 2. Gunler Sayisi 72 Yuk.9 30.8 .5 4.3 13.7 0.1 17.4 4 72 . (YIL) I II III 1.1 72 .0 11 7.1 9.9 22. Sicaklik >=30 C Old.6 12. Ort.5 .8 27.4 17.2 33.5 3. Gunler Sayisi 72 Yuk.0 7. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.9 31.1 1.8 5.0 101.4 16.1.7 30.0 21.0 30.9 16.3 20.8 30.4 21.5 39.9 18. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.7 5.0 16. Sicaklik >=25 C Old.3 16.2 72 72 72 4 27 30 1.4 0.9 160.6 4.4 1.0 14.0 4.3 30.4 30.0 10.4 15.8 13.0.2 21.3 10.2 29.3 7.8 0.9 19.1 0.0 29.5 27.7 . Sicaklik <=-0.4.0 31.1 10.2 0.6 6.7 16.0 0.2 28. Sicaklik >=20 C Old.0.2 26.8 6.0 18.8 5.5 17.0 31.1 72 .3 29. Gunler Sayisi 72 Yuk.8 .6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.1 27.1.3.4 20.0 31.0 8.

5 146.0 0.5 19.2 7.5 1.2 7.19 1.8 15. Ort.6 4.9 0.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.4 17.0 30. Ort.2 Dus.1 0. Sicaklik <=-20 C Old.0 91.2 1.1.40 576.4 0. Gunler Sayisi 72 Dus.90 -23.4 15.dak) 32 100 . Sicaklik >=20 C Old. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.4 18. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.72 1.56 1.9 0. Sicaklik <=-5 C Old.3.5 236.0 0. Guneslenme Sidt.0 0.65 1.8 3.25 1.5 13.3 0.2 -27.(cal/cm^2.0 0.1 0.72 510.0 12.7.7 1.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1.0 9.1 0.95 300.7 0.0 29.6 .0 71.0 4.1 0.7 1. Gunler Sayisi 72 Dus. Sicaklik <=-0.4 10.0 32.0 0. Gunler Sayisi 72 Dus.2 91.0 12.97 359.1 0.9 0.9 27. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.2 112. Sicaklik >=10 C Old.9 0.4 189.4 0.7 27.0 2.53 435.7.5 7. Ort.(cal/cm^2. Ort.0 3.5 18.64 1.5 0.2 11.4 0.6 0.71 1.60 1.4 160.5 31.5.0 14.9 27.4 26. Ort. Gunler Sayisi 72 0.8 220.dakika) Gunluk Ort. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.34 530. Sicaklik >=15 C Old.1.43 251.2 8. Sicaklik <=-15 C Old.3.2 0.1 22.0 -25.0 3. Gunler Sayisi 72 Dus. Guneslenme Suresi (saat.53 1.3 0.0 15.87 581.3 7.2 14.7 11.2 3.9 0.7 C.0 15.72 Aylik En Yuk.0 2. Sicaklik >=5 C Old.3 4.5 2.6 1.21 197.1 18.1 -27.1 0. Guneslenme Sidt.1 0.3 7.5 6.34 1.30 145.2 11.dak) 0.4 .10 1.0 . Sicaklik <=-10 C Old.2 .6 10.71 375.6 0.47 1.34 1.0 7.7 0.8 10.0 0. Ort.2 2.4 187.0 72 -27.2 2. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.19 440.3 0.0 15.0 0.7 25.8 51.0 4.1 C Old. Gunler Sayisi 72 Dus.7 4.3 -17.0 0. Sicaklik <=-3 C Old.0 102.1 0.

08.06.1.1.6. Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.1961 15.1961 23.1960 12.06.1962 15.10.06.06.01.05.1963 15.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 .1961 15.05.C.05.1961 15.1963 24.1961 20.06.01.06.06.1962 06.1962 09.1963 28.06.1963 16.06.1962 23.1961 23.

06.06.1968 12.1963 07.1966 10.06.1970 28.1963 19.07.03.1963 10.1964 09.1963 09.03.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .06.06.1964 25.05.1966 28.1969 27.1968 11.1970 07.1968 11.03.1965 24.03.03.05.03.1968 13.1963 08.1966 11.07.06.06.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.03.01.

07.07.06.1976 23.05.1972 14.1982 19.1974 11.1973 04.06.04.06.05.1979 25.1980 15.1979 30.06.06.05.1979 23.1982 30.1979 03.05.1981 21.1976 17.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .05.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.06.09.08.1976 28.1976 07.12.1979 04.1976 27.06.1979 25.06.

2.Yağmur: Saat 07 deki Ort.6 1.0 2.4 5.4 5.9 2.3 0.0 28.7 5. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.2 3.1 2.0 0.1 0.4 8.8 7.8 79.6.1.9 3.2 29.6 2.2 5.0 55.8 46.0 28.6 39.7 48.1 11.2 34.4 2.8 250.2 0.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.2 3.6 37.1 7.9 23.3 7.3 435.1 0.0 0.3 0.8 31.9 43.9 16.6 5.0 0.04.1 17.3 0.3 5.1984 20.5 6.0 55.5 1.1.0 2.1.0 3.5 35.7 C.2 7.1 46.5 51.2 5.4 5.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.6 9. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.6.4 0.9 4.2 29.7 2.7 4.8 54.7 5.3 0.0 1.0 2.0 35.1.5 27.1 0.0 1.7 7.1 4.4 12.9 8.1983 14.0 31.2 5.0 3.1.3 4.07.2 37.0 27.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.1984 15.0 79.9 1. Dolu.9 2.8 1.0 6.0 7.04.0 0.07.8 0.9 34.1983 14.8 3.4 5.1 0.2 7.7 104 .5 60.3 27.4 58.6 54.0 1.6 32.0 1.9 10.5 4.5 6.6 5.0 9.05.9 16.3 30.6 1.4 0.Kar.0 4.0 8.4 3.4 9.0 2.6 43.5 29.5 5. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.8 4.3 46.0 36.5 0.9 38.8 21. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.0 1.3 1.2 0.9 0.3 27.

1 0.5 3.8 0.3 8.6 10.1 0.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.5 3.4 0.1 2.1 0.3 8.4 9.3 0.4 105 .0 9.6 0.8 0.8 52.4 0.0 0.1 0.0 0.

Işıklar Kasabası T. 1 yer.T.T. Emirdağ-Karacalar Köyü T. Çobanlar. Merkez-Gebeceler Kas. 10.R. Şuhut.R. 3 yer. Çay-Eber Kas. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer.K.K 18.K 15. Dazkırı-Bozan. T.T.1. Evciler-Akyarma K. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. 33 yer.C.K 8. Merkez-Çıkrık Kas.T. T. 11. 5. 1 yer. 106 .T.K. 7. 14.K. 1 yer. 17.7.K. 1 yer. 4. Dinar lçe Merkezi T.K. 1 yer. Şuhut ilçe Merkezi T. 1 yer. 2. Çay-Deresinek Kas.K.K. 12. 1 yer.K. 1 yer.1.Kayabelen Kas. T. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir.yeri 2 Fab.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan. 13. 2 yer. 1 yer. Suvermez. 1 yer.K. 1 yer. 1 yer.K. Çay lçe Merkezi T.Kırca T. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1.K 9. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer.R. Emirdağ-Ekizce.yeri 2 Fab. Sultandağı. Taşkın Rusubat Kontrolu 16. Merkez-Anıtkaya Kas. Dağılgan T. 2 yer. 1 yer.yeri 6 yer. scehisar lçe Merkezi T.K.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 6.T.K. Şuhut-Karacaören Kas. 3. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. TAŞKIN.K.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

ısl.85. Köprü.1+300km Akçaköy Taşkın Rus.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962..ısl.sedde 114 .KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas.66.kanal. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO. 2 ad. Taş duv. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T.Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus.köprü.0+350km. Islah sekisi. duv. 2x780 m.yat. PROJE NO. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.yat. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv.sed.1+320 15 ad.. Kont. Kavşut 1+000km. top.2 ad.4 ad.kanal. tel. Yul yatak ısl. Kont. Demirbel Köyü Taşkın Rus.0+400 bendi. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. 2+500 km..ısl. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km.R.se.top.1+190 km.. 2 Adet tersip bendi 4 ad.4+991km.taş ad.ıslah sek.3 ad.tersip top.2+350km.duv.K. 3 ad. Dereçine Kasabası Taşkın Rus.brit.2x0+864km. 48 1972 1963 3 ad. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha..dikenli km. Brit. 1 ad.

Koçbeyli Rus.Kont.2 ad.Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus. Bax.2 ad. Deresinek Rus. 1 ad. Yükseklik) Tersip bendi.sek.. Tersip bendi 1 ad.Kont.ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas.Rus.taban kuş.Kont. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli.1 ad. Dere Taş. 14 m. 115 . Tersip bendi 1 ad.Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş..Kontrolu Büyükkarabağ Rus..

yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol.1. su. 116 . Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır.2.1.1. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C.1.9. kanalizasyon.8. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir.1. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C.1.1.2. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Yani göç olmamıştır. Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır.C. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır.

Ş.3. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1.586.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3.2. Afyonumuzun nüfusunu 130. ve Tic.1. Kanatlı Hay. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır.cal/kg.2. standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.Ç.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C. 29-Çiftçiler Yağ San. 31. T.K.1. A.2.58 M2 yeşil alan ve 12.500 hane mevcuttur.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San.278 M2 yeşil alan.timat Et Kombinası 20.şlek Gıd. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465.Ş. 30-Metiş A.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San. 26.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42.2.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46.Kemik Unu Fab.1.A.C.4.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . A. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay.Ş.ve Tic.Ş. M.

Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder. kuyularda. Fizyolojik etkileri yoktur. H DROJEN. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir.2. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir.C.AZOT. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. Karbondioksit. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir. dispne e terleme. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir.5 dir. 118 .2.hububat silolarında. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir.5.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler.ARGON. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. fermentasyon hücrelerinde. HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir.1. havagazı fırın ve ocakları. iyi yanmamış mangallar. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0.

2. plastik madde.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. C. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır.1.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir.2. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller.tekstil. KLOR : Klor. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. C. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır.2. kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde.

ozon ve asal gazlar (argon. Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir. Bu seviyeler rüzgar hızı.3.3. karbondioksit. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Mısır. Ozon. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1.5. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. neon)’ dır. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise. güneşlilik. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. Sıcaklığın fazla olması.2. buğday. helyum. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. öksürük. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Ozon.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Atmosferik Kirlilik C. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. metan. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır.2. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında.2. oksijenin karmaşık formudur. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise.4. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C.1. Ozon. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır. C. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur. nitrik oksit. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına. baş ağrısı. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. su buharı. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir.3.3’lük artış gözlenmiştir. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. Şayet. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir.

temel hücre kanseri. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. yarı saydamdır. Vücutta. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. bir benden veya benin yanından gelişebilir. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. Özellikle yüz. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. En genel ikinci cilt kanseridir. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. Çalışarak. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. Bunun sonucunda. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. Aktinik Keratosiz : Bu. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır. dudaklar. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. Dudak. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. sızıp akması. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. Oluştuğu bölümde kabarma.6 . Bunlar genellikle küçük. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. noktaların ve beneklerin pullanması. Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir.1. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bu tip. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. Eğer. önce insan derisinde bozulma. diğer cilt problemleri. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. tükürük bezleri. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde. dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. ağız. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 . eller. En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. Melanoma. Eğer erken teşhis edilirse. pullu hücre kanseri). Bununla birlikte. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. açık tenli insanlarda görülür. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. kabarır. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Zamanında anlaşılmaz ise. Bunlar. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. etli yuvarlaklardır. irin boşaltır ve bazen kanar. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. Yumrular başta ve boyunda bulunur. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır.

küpe çiçeği. pancar. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. soğan. fasulye. su lekeleri. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. begonya. buğdayda % 6. patates. Birim alandan elde edilen verim. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar. Aynı zamanda. tütün. kavun. yabani havuç. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. Stratosferdeki ozon dengesi ise. kabak. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. soya fasulyesinde % 13. bitki büyümesini yavaşlatır. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. lale. Değişkenlik bitkinin tür. C. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. ceviz ve salkım söğüt. ıhlamur.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. sardunya. Ozon. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. şeftali. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. çam (beyaz. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. yonca. kereviz. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. bezelye. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. çilek. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. skoçya). Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. yulaf. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir. ıspanak. maydanoz. kasımpatı. karanfil. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. akçaağaç. yerfıstığı. kara çam. dere otu. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. kuşyemi. brom. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. çim. domates. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. 122 . UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. ardıç ve biber. kılıç çiçeği. çavdar. sararma. baldıran. kavak. patlıcan. şimşir ağacı. salatalık. Çin lahanası. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. mısır (şeker). Brüksel lahanası. şalgam. tatlı patates. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla.2. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. iğ ağacı. Bu çalışmalar. meşe. bal kabağı. bu da fotosentezde azalma demektir. düğün çiçeği. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. mimoza. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. leylak.3. Ozon bitkileri hastalıklara. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. su kabağı. dişbudak. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. erken yaşlanma ve dökülme görülür. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. hindiba. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. asma. Atmosferdeki karbondioksit. turp. kayısı.5. akasya (siyah). arpa. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. O2. bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. HCL S. konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. NH3 SEKONDER SO3. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. H2S NO. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. nitrat gibi anyonlarla. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. SO3. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. azotoksit. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. H2SO4 NO2. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. CO2 HF. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. toksit ağır metallerin.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler.6’ dır. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir.

Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. ağır metaller. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. maksimum SO2 sınır değerleri. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . is. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. açık metal yüzeyler. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına.yağmur veya kar bulunmaz. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. yer altı suları. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Bununla beraber deri. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. bitkiler. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. Depolama hızı gazın tipi. Bu çerçevede belirtildiği gibi. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. yıllık ortalama 60 mg/m3 . 124 . boya kaplamalar ve bazı plastikler. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. yalnız yağmur değil. binalar. toprak. pH 4. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. kurum. atmosfere karışmaktadır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. günlük ortalama 150 mg/m3 . Tarihi yapılar. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. duman vs) üzerine yapışır. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır.

SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. C. Bina projelerinde. Motorlu taşıtlar için. duman.4.4. lokal olarak görülmektedir. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır.1. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.4 olması. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4. Bunun nedenleri. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır.1. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. C.4.2’ ye düşmesine karşın. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. Bunları başında Murgul-Göktaş. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır.1. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. 125 . Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek.ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir.

C.2.4.1.2” de verilmiştir. nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.4.1. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.4.Ç.4.C.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 .2.Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.K.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.4. C.3. C.

Bolvadin Ovası 2. Çay Ovası 3. Sandıklı Ovası 9. Su Kaynaklarının Kullanımı D.4 9.0 28.0 51.1. kireçtaşı suryelesi. Şuhut Ovası 6. Dombay Ovası 11. Emirdağ Ovası 4.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.Yarıkkaya-B. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.Sincanlı Ovası 8. Şuhut Ovası 6. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. B. Sandıklı Ovası 127 . Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların. Çay Ovası 3.Sincanlı Ovası 7. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri.5 18. kireçtaşı.0 45.Sincanlı Ovası 7. Emirdağ Ovası 4. Neojenra Kumlu çakıllı.0 9. B.5 28. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. Neojın kireçtaşı. Birilanti konisi Alüvyon. volkanikler.5 2.Sincanlı Ovası 8.5 15. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. K.5 1. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. Çöl Ovası 10. Mesosoyik kireçtaşı 92.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir.1. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum.1. Yarıkkaya-B. Neojen kumlu. K.D.0 13. SU D. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon. Bolvadin Ovası 2.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.

38060 ha brüt 128 . K. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 7. B. 3. 6. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Yarıkkaya-B. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir. 994 Kuyu. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. Çöl Ovası 10. 4. 8. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır.. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. 2. 10. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Dombay Ovası 11. 11. 1.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 9. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. 5. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır.9. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir. 32200 ha net.

4.1. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler. Seyitler.4. de değinilmiştir. Akarsular: Bu konuya B. de değinilmiştir.8. D. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B. Gecek.1. l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.3.1.4. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir.4.Özburun Çıldırım Serban.3. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B. Göller.Kuruçay.2. de değinilmiştir. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D.D.1. Kızılca Eber-Akşehir. Karakuyu. Yavaşlar. Selevir. 129 .

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.3.5 131 . Teslim Tarihi Laboratuvar No.3.2.03.NTU Pt . Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı.03. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII. D. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir. D.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir. DS XVIII. Dinar karakuyu kaynağı 13.3.JTU. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.1.2001 S.D.2001 13.1.5.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158.03.2.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.7 200 0.3 16. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.6 1.3 0.8 1.044 32.2 DS XVIII.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0.9 9.48 7.6 4.2 0 0 1.041 5.6 52.2 0.

06.1 133 .JTU.6 5.8 1.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08. Teslim Tarihi Laboratuar No.5 181.2 2.06.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.092 13. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.9 1.9 0.2001 S.5 0.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.2001 07. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.08 0.06.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.3 6.6 50.002 1.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.

7 0.08.JTU. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.08.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.2001 06.324 0.08.7 354 227 1 134 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06. Teslim Tarihi Laboratuvar No.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7.2001 S.7 5.09 DS XVIII.

305 7.8 3.998 0.7 0.4 15.002 2.1 1.6 0.5 0 7.7 13.3 4.8 54.12 DS XVIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 .Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.3 5.5 7.33 0.1 191.

12.9 6.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.4 0.8 136 .NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.5 5.12.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.JTU.53 1.3 0 0 1.2001 S.77 3 178 0. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.3 3. Teslim Tarihi Laboratuvar No.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.12. Dinar karakuyu kaynağı 03.008 4.2001 03.2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.

5.5.5.4. Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.3.3.1.5 5. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .4. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır. Denizlerde Kirlilik: D.3.5.6 1.2. Su ve Kıyı Yönetimi.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.1 13. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır.5.625 0.4. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. D. Göller.133 D. D. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D.3.

8. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 .5.3. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.4.5.2.5.5.5.1.6.5.9.7.5.5.5.6. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5.D.5. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.

039 196.081 127.sınıf arazi 20.600 Zon Top.646 Bolvadin 9.sınıf arazi 22.575 18.300 Emirdağ 30.252 93.719 17.509 1.555 9.805 7.121 21.329 11.440 139 . Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .841 0 22.482 11.431 676.528 60.004 29.201 110.811 43.501 0 30.828 3.026 248.155 285.890 7.851 6.926 29.217 9.321 S.909 1.sınıf arazi arazi 19.400 20.709 0 26.060 6.154 2.950 4.923 19.sınıf arazisi arazi 83.797 64.548 72.524 128.382 118.402 93.084 21.045 2.831 56.579 34.257 20.470 34.306 96.164 22.sınıf arazi 57.737 10.027 282 90.568 10.256 196 14.242 0 14.546 11.920 0 14.969 38.339 0 1. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.107 283 11.932 5.800 Sandıklı 13. 19.283 56.520 5.sınıf arazi 20. tarım 5.038 0 8.624 Dazkırı 5.180 42.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1.699 4.801 40.634 11.112 1.455 29.457 3.086 3.862 scehisar 692 2.524 11.1.012 7.603 13.643 741 54.505 1.921 5.105 9.390 27.208 164.606 3.500 66.sınıf 2.729 4.E.601 85.627 29.103 35.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.261 hsaniye 1.853 top.221 11.600 375 50.769 35.501 8.052 212.210 16.444 31.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.517 37.255 0 2.173 54 6.082 34. 60.542 7.358 11.855 0 9.753 Sincanlı 6.317 47.160 10.155 55.443 51.169 22.176 Zon Top.934 Şuhut 12.854 Dinar 12.444 9.908 221.151 63.482 4.515 40.

384 126.334 9 187.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.1.125 18.863 100 Çay 2. E.377 18.2.1.118 587.2.629 39. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır.791 13.236 8 59.501 8.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.374 Genel Top.322 10.566.278 18.2.128 38.254 570 14.351 21.306 1 416.823 19.565 14 44.743 150. E. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir.003 20.1.078 570 6.158 24.036 57.060 562. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.513 178. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C.1. 140 .1 de değinilmiştir.2. E.124 138.924 Zon Top.657 45 1.750 12 185.018 11.210 0 37. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. 121.356 45 5.2.2. Toprak Kirliliği: E.2. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.532 1.276 79. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.032 175. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir. 8.087 6.4.931 4.400 Sultandağ 5.586 5.106 11 48.878 33.Zon Top.566 4.811 149.467 70. Zon % 33. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.176 0 8.

282 8.1.E.sınıf 23% 141 .522 144.825 0 77 318 3.535 190.sınıf II.878 170.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.303 ha.920 0 235.Sınıf VIII.3.892 321.673 321.140 3.500 0 639. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.sınıf IV.008 134.sınıf VIII.sınıf II.350 5.158 88 86.sınıf VII.502 379.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.Sınıf VI.sınıf 13% I.411 0 14.943 0 1.904 122.600 178.310 7.Sınıf III.131 372 2.sınıf V.161 140. 118. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII.623 2.799 0 209.sınıf III.sınıf VI. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.192 2. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır. VI.062 177.sınıf 9% VIII. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.1.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.477 133.sınıf VI.sınıf V.3. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir. Arazi E.Sınıf VII.Sınıf II. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.sınıf 26% I.423.541 2. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I.sınıf 9% 0% 10% VII. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.142 338.217 121.142 1.Sınıf V.896 7.3. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir.632 1. Arazi Varlığı E.073 38.1.704 2.Sınıf IV.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III.

000 639.557 19. Olup.129 0 27.800 8.050 10.523 64.904 E. Bu dağılım haricinde toplam 91.328 6.100 15.680 18.594 19.900 70.050 3.000 ha.700 130.000 19.lık alanda çoraklık görülmektedir. Yüz Ölç.877 615 209.400 12. 142 .151 29.500 16.235.bunun 639.’ı orman arazisi ve 338.900 48.300 1.200 33.400 40. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.734 7.623 14. Arazi Problemleri l genelindeki 1.607 9.021 ha.140 ha.900 16.109 15.970 4.900 3.825 Tarım Dışı 8.100 17.800 8.752 9.600 110.600 216.535 338.’ı çayır-mera arazisi.E.315 25.743 11.500 34.423.500 57.699 14.131 ha.050 42.423.587 63.500 15. 64.209.1.’ı tarım arazisi.694 3. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.165 31.800 20.600 90.131 Orman 10. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.825 ha.066 12.630 42.900 37.140 Çayır Mera 15.400 13.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.788 22.985 3.336 ha. 98.900 11.206 22. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.904 ha.tarım arazilerinin oranı yüksektir.624 7.000 Tarım Al.900 118.754 11.200 1.988 59. 236.208 29.lık kısmı taşlı.373 842 10.390 9.926 16.050 235.146 15.700 103.620 7.100 29.972 13.000 35.2.045 6.209 ha.385 16.200 36. 219.455 ha.100 56.lık kısmı taşsız.325 17.664 21.800 128.3.600 85.003 11.347 2.998 1.3.158 2.2.000 ha arazinin yaklaşık 967.lık kısmı kayalıktır.497 13.800 79. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.673 36.600 54.423.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

511 2.458 0 150 .309 925 0 0 0 733 376 147 4.889 36.Flora: F.748 5.719 0 0 0 0 196 196 2.670 2.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.154 3.926 1.2.412 11.898 0 23.704 53.760 21 .813 1.857 7 49.299 1.895 17.062 12.189 38.173 0 0 0 704 290 81 5.390 0 0 0 0 0 625 4.2.248 0 1. Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.F.310 0 0 0 7.490 4 3. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.191 622 0 1.1.165 6 12.318 3 2.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.130 0 0 0 32.570 611 209 0 2.400 195.138 0 10.143 0 0 0 0 471 339 365 2.547 5 54 1.

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1.663 1.909 92. 11’ i EN (Endangered-tehlikede). En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.subsp. Fabaceae (Baklagiller) 40.671 135 3.2.018 3. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla. Fauna: F.2. Asteraceae (190).keckianum (Pax) Yalt. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.709 4. et Mey.030 59.309 1.937 1.083 16.503 1.043 0 0 0 709 5.394 338. Zon % Genel Top.625 2.3.069 5.945 72.369 12.512 2. Lamiaceae (111).287 8.3.573 1. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi.210 0 0 1. Brassicaceae (95).210 3.1. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 . Caryophyllaceae (85).688 3. Zon % Çay Sultandağ Zon Top.509 13.LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch. Fabaceae (140).710 15.284 80 3. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.921 13.442 570 0 570 4.970 472 2. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir. Poaceae (120).681 1.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top.674 27. Asteraceae (Papatyagiller) 33.996 14.910 4. F. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi.319 0 F. B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.

LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss. var. subsp.macrosciadia Boiss.W.VU C.et ReeseLR(cd) A.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C.) Reichb.subsp.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.fil. DC.reuterana Boiss. LR(Ic) A.LR(nt) Boreava aptera Boiss.)E.et Bal. fil.) Bornm.calolepis Boiss.) Heywood subsp.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A.ex Bornm. et Freyn ex Hausskn.LR(cd) A. subsp.H.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.lydia(Bornm.LR(Ic) B.Schultz subsp.et Bal. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss. compactum Boiss.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.sintenisii Freyn LR(nt) C. LR(cd) Echium orientale L. sipyleum O.falcato-incurvus P. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 .)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.LR(Ic) H.LR(Ic) Onosma armenum DC.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss. et Mey. subsp.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss.olympica C.et Bal.) Bornm.et Bal.aciphyllaLR(Ic) A. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm. LR(Ic) C.calycinum Boiss.et Heldr. VU Draba bruniifolia Stev. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss. et Bal.H.wallii Hub.polyclada DC. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp. subsp. LR(Ic) F.wiedemanniana Fisch.phrygia Bornm.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss.LR(cd) P. huetii Boiss.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.boissieri(Kusn.mathiolifolia Boiss.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss.KochLR(Ic) C.LR(Ic) C.et Bal.aurantiacum Boiss.pateri Nyar.LR(Ic) A. LR(Ic) F.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem.VU C.glandulosa Hub.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp.VU C.teretifolia Willd.-Mor.) Greuter subsp. LR(Ic) Senecio castagneanus DC.platycarpa Boiss.)Rech.)Tausch subsp.-Mor.aciphylla Boiss.LR(Ic) A.et Heldr. LR(Ic) Carduus nutans L.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A.discoidea Boiss.LR(Ic) C.)Boiss. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn. var.haradjianii(Grintz.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss.pseudocreticum Davis et Par. et Heldr. et Heldr. subsp.et F. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.) Chamb.leucopsis DC.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss.

leucophaeus Sibth.baibutensis BungeLR(Ic) A.LR(Ic) A.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss.subsp. LR(nt) 153 . lyrata Lam. Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A.)Bornm.)Janchen subsp.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm.campylosema Boiss.)Hand.et Heldr.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp. et Bal. akscheherensis Freyn et Bornm.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss. VU A.LR(Ic) M. lydius Boiss.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss. LR(Ic) A.anatolicaLR(Ic) M. oxytropifolius Boiss. LR(Ic) A. var.VU D.LR(nt) A.leucophaeusLR(Ic) D. var.alpinus Boiss. subsp.LR(nt) E. sipylea O. ledebouriana Fenzl var.-Mor.et Bal.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss.)DamboldtLR(Ic) A.LR(Ic) A. LR(Ic) C.LR(nt) A. lydus Boiss.LR(Ic) A. EN A.limonifolium (L. et Heldr. subsp. leucocephaloides (Bornm.pinetorum Boiss.) Chamb.pisidicus Boiss.var.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm. Schwarz VU Velezia hispida Boiss.mesogitana (Boiss.) Woron.)Miller subsp. et Heldr. LR(nt) A.)O.subsp.balansae Boiss. flavescens Boiss. gaeobotrys Boiss. falcata L.melanocephalus Boiss.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub. et Spach)Hub.macrostegia (Bornm.echinus(Boiss.) Chamb. LR(nt) A.orientalis (Lam.et Spach)Boiss. subsp. EN Thlaspi violascens Boiss.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss.et Heldr. var.LR(Ic) D.pestalozzae (Boiss. anatolica (Boiss.anacampserosLR(Ic) E. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S.linifolium(Boiss. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A.LR(nt) A.erinaceus Boiss.-Mazz.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L. pallidum Boiss.melanophrurius Boiss.densifolius Lam. kotschyanum Gay LR(Ic) E.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss.iconia PhitosEN C. var. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss. mitchelianus Boiss. LR(nt) A.LR(Ic) A.)Bornm.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub.) Woron var.LR(Ic) A.)Damboldt LR(nt) A. condensatus Ledeb. et Sm.LR(Ic) A.atropurpureus (Boiss.LR(Ic) D.mesogitanus Boiss.)Mc NeillVU M.phrygia(Bornm.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp.lyrataLR(Ic) C.lydia (Boiss. podperae Sirj. lycius Boiss.LR(Ic) A. paecilanthus Boiss.

LR(Ic) G. tmolea Boiss.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss. subsp.elongatum (Willd. et Huet LR(Ic) O. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp. iberica Bieb.)P. prusianus Boiss.chaubardii (Boiss. et Spach subsp.et Noe LR(nt) A.LR(nt) Ballota nigra L.subsp.cedronella Boiss.LR(Ic) T.glandulosidens(Hub.Schwarz et P. fil. squalidus Boiss. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P. aviculariifolium var. stereocalyx Bornm.DavisLR(cd) Stachys cretica L.leptoclada O.smyrnaea Rech. LR(Ic) P. subsp.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz.DavisVU M.LR(nt) A. strictispinis Boiss. chionaea Boiss. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L. dichroantha Stapf. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss.-Mor. var. Gibbs LR(cd) G.anotolica Rech.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss.Aytaç.phrygia P. subsp.reeseana(Guyot)Hub.H. dichotoma Huter LR(Ic) S.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 . et Spach subsp.linearis Boiss.filLR(Ic) Thymus longicaulis C.)Zoh.VU S. subsp. subsp. LR(Ic) S. heterophyllum Vent. LR(Ic) S.-Mor.H. trojanus Stev. pannonicum Jacq. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss. et Heldr.DönmezVU S.Ekici et A.iberica var. et Heldr.bounacanthus(Boiss.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss. LR(Ic) P. aviculariifolium Jaub. aviculariifoliumLR(Ic) H. et Heldr. vulnerariae DC.H. LR(Ic) A.anatolica P.tmoleus Boiss.LR(nt) A..densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S. Presl subsp. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss. subsp. LR(Ic) S. aviculariifolium Jaub. condensata Boiss. burdurensis P.Davis) P.H. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S.A.)R.LR(nt) Genista aucheri Boiss. fil. LR(nt) A. cristata (Hampe)Gris. subsp.H.H. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.depilatum LR(Ic) H.macrodon (Bornm.LR(Ic) S. LR(cd) S.) Jalas var.)Rabson var.et Spach subsp.et Bal. ex Reichb.LR(nt) Origanum sipyleum L.depilatum (Freyn et Bornm. LR(cd) A. pisidica Boiss. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan. cretica L.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris. subsp. LR(nt) A. M. fil. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp.carminea(P. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss.et Heldr. nissolii L.Davis LR(Ic) M.)Chamb. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H.pisidica Boiss.tauricolum Rech.

subsp. zygioides Griseb. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss. afyonense Hub.sipyleus var.LR(cd) V. lilaciflora Boiss. LR(Ic) L. LR(Ic) V. LR(Ic) R.LR(cd) V. krauseanum Murb.phrygia (Bornm.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller. uschakense ( Murb. LR(nt) A. luridiflorum Hub.et Bal. cheiranthifolium Boiss.Mor.)Hayek var.)Wag.symes Murb.genistifolia (L.)O. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B.H.pestalozzae Boiss.hirtella (Boiss. LR(Ic) L.fil. lachnopus Hub.et Rech.-Mor.subsp. et Heldr. nudatum Murb.major Boiss.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P. phrygium Bornm.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.hirsutum L.subsp.)Ehrend.nitida Sm. subsp.-Mor. LR(nt) V.VU V. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss.chrysorrhacos Boiss. LR(Ic) A.)Hub.subsp.-Tem.latibracteata(Boiss.var. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss.splendidum Boiss. LR(Ic) 155 . var. EN V. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub.heldreichii Boiss. et Mey.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss.-Mor.-Tem. subsp.LR(cd) V. et Trautv.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss.subsp.brevifoliumLR(Ic) G. subsp. EN V.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.sipyleusLR(Ic) T..T.lilacifloraLR(nt) A.spicatumLR(Ic) P.LR(Ic) A.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L. insulare Boiss.-Mor. var.-Mor.Pawl. brachysepalum (Fisch.brachystachyum Boiss.confertiflora (Boiss.LR(Ic) V.et Heldr. var.) Mill.anatolicum LR(Ic) L. et Heldr.EN V.LR(cd) G.campanelliferum Ehrend.stricta Boiss. subsp.stenocarpum Boiss. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P.et Bal.dumosum Boiss. spicatum Boiss.et Heldr.)Schönb.nudatum LR(nt) V.et Huet var.LR(Ic) V.Kuntze LR(Ic) V. subsp. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. LR(cd) V.anatolicum(Boiss.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC.)Boiss.pycnostachyum Boiss. reuterianus Boiss.)Ehrend. LR(Ic) Galium brevifolium Sm. et Schönb. var.virchowii Aschers et Sint ex Boiss. hirsutum L.VU V.VU V. stricta Boiss. LR(cd) V. var.et Kit subsp.lycaonicus(Celak. sipyleus Boiss.)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch.monticola Ehrend. heterobarbatum Hub.

var.dissectus T. fil. Sultandağları. çalı örtüsünü temsil eden 6.pallasiana (Lamb. Quercus cerris L.D.-Yves)Markgr.cerris. Doğan VU var.et Huet subsp.-Dannenb.et Bal.et Heldr. Bu türlerden Pinus nigra Arn. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss.subsp. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler. LR(Ic) F.subsp. multifida L.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp. Pinus brutia Ten.)BakerLR(Ic) M.var. Cistus laurifolius L. Juniperus foetidissima Willd..subsp.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır.crassifolia Boiss. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss. habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss. et Sch. Yves)Markgr. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. latifolium Kirk LR(Ic) M. ve Quercus 156 .et Bal.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss.var.bourgaei Baker LR(Ic) M. Populus tremula L. et Sint.)Bornm.Schwarz (Mazı meşesi). subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir.ex BakerLR(Ic) I. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss. Meşe türlerinden Quercus coccifera L. (Binbirdelikotu)’ dur. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir.cerris Akdağ.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır.divaricatus (Boiss.)M.(Kermes meşesi). Bayat-Köroğlubeli.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V. Sultandağları. ex) Kotschy. özellikle Pinus nigra Arn. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.pallasiana (Lamb.Baytop et Mathew VU C.pinifolia (Hackel ex Boiss.(Laden).crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss.. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir. paphlagonica F.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss. Pinus brutia Ten. Quercus coccifera L. Corylus avellana L. çalı.) Melderis subsp. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn.. ve Juniperus foetidissima Willd.pallasiana (Lamb. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır. Quercus vulcanica (Boiss. Juniperus excelsa Bieb. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç. sibthorpianum Sch. VU Pseudophleum gibbum (Boiss.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ.fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır.) Holmboe başlıca Akdağ.boissieri (Reuter) O.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent. avellana (Çalı fındığı). subsp.et Heldr. Quercus infectoria Oliv.-Dannenb. Ahırdağı (Sincanlı).LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss.var.BrickellLR(nt) C.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.phrygia (St.LR(cd) subsp.LR(Ic) A. Juniperus excelsa Bieb.) Holmboe.

itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır. Phragmites australis (Cav.infectoria Oliv. Artemisia campestris L.Söz konusu hayvanların korunması. Astragalus flavescens Boiss.alpina (Sm.) Desv.3.var.3. Hayvan Yaşama Hakları: F. Bunlardan Myriophyllum spicatum L. Populus tremula L.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup.3.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd. Potamogeton pectinatus L..(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon.ex Steudel (Kamış).3.(Su çobandeğneği). Eleocharis palustris (L.angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm. çalışmalar devam etmektedir.3.3. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır.3. burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır.2.Schwarz Akdağ’ da.) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois. subsp.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde.3. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda.1. Hypericum heterophyllum Vent. Peganum harmala L. Polygonum amphibium L. Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.) Celak. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam. Bolboschoenus maritimus (L. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss.. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur. F.1.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı).1. 3. (Yumak otu) Akdağ’ da.maritimus. F. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss.subsp. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.1. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır. subsp. subsp. Juniperus communis L. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de. Typha angustifolia L. subsp. Bayat-Köroğlubeli. 2.3.boissieri (Reuter) O. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır. hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.2.var. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da.) Palla var. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir.) Wag.3. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da..) Trin.3.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. 157 . Potamogeton lucens L. Alisma gramineum Lej.zmir yolunun 7. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir.Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir.) Bornm.(Hasır otu). Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu).var. Ceratophyllum demersum L. Evcil Hayvanlar: F.. Türler ve Populasyonları: F. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir.3.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.et Bal.3. 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır. Alhagi pseudalhagi (Bieb. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır. Astragalus angustifolius Lam. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss. F. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L.

Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır.3.3. Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir. 4. Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 . Valilikler.F.

Polygonia egea (Cramer.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir.str. Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. sultana Forster) sayılabilir. anatolica Wagner).1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer.1766).1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Satyridae (1). Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Polyommatus (s.1758).1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. anatolicus Lattin.[1852]) ve Spialia (s.1893).[1894]). Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.F. herculeana Pfeiffer.[1851].1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1851). hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Polyommatus (s.[1813]). Lycaenidae Strymon lynceus ssp. Polyommatus (Aricia (s. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. hadjina Rühl).)) artaxerxes macedonica (Verity. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.str. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1.[1775]). Mellicta athalia athalia (Rottemburg. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. anatolicus Pagenstecher).str. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. 159 . Hipparchia statilinus (Hufnagel.str.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. 1758). Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir.1936).[1851]). Brenthis daphne anatolica Belter. Lycaenidae (8). hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Bunlardan 8’i tür. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson.1869).[1851]). Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tomares nesimachus (Oberthür. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır.1758).1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius. Callophrys rubi ssp.2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir.1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1771). Lasiommata megera (Linnaeus.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas.) asabinus asabinus (Gerhard. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner.1929. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Pontia chloridice chloridice (Hübner.1775). Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.4. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Thersamonia (s.4.[1850]). 2000). Türkiye’nin başka bölgelerinde.str. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Hesperiidae (3).03. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Argynnidae (2).

Agrodiaetus admetus ssp.1. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.4.str.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.4.1936 bugün Plebejus (s.4.4.1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2.1927 Pyrgus armoricanus ssp.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Lycaena argus ssp.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp. Agrodiaetus damone ssp. Hesperia proto ssp.7.1960 bugün Polyommatus (s.2. F. anatoliensis Forster.. (Admetusia)) admetus ssp.9.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.5. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.8.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.4.4.1960) olarak kabul edilmektedir. Hesperia persica var. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.1. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.4.1956) olarak kabul edilmektedir. “Tabiat Parkları”.6. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49.3. postranae Pfeiffer. proteides (Wagner.1. anatoliensis (Forster.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.1.2.3. centralanatolica Pfeiffer. ve 20.1.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1. proteides Wagner. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 .1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir... sultana Forster. ve 5. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F.4.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1.1. wagneri Forster. wagneri (Forster.Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”.19. orientalis Reverdin.1.4.4. Plebejus sephyrus modica Verity.1. persicus (Reverdin. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.1929 bugün Muschampia proteides ssp. F.str.str. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F.) argus aegidion (Meisner.1956 bugün Polyommatus (s.1934 olarak kabul edilmektedir.1929) olarak kabul edilmektedir.

01. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I. Koruma Bölgeleri.4.2.F.1.12.4. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F.4.1. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT.4.1. Ve II. AD .2. 30.11.4. 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 .2.1.2.10. F.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır. F.1. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F.4.4. AYNALI) (Cyprinus carpio) F.13.

Acı veya Tuzlu.2.4. ve Doğal Alanlar F.2. Biogenetik Rezerv Alanları. Akarsular.3.4. Sulanan.2.4.F.3. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.3. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında.1.4. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır.2.2. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F.4.2.2.3. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan.4.4. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F. Tarihi. Tatlı. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I.4. III ve IV Olan Alanlar. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 .3.4. Jeotermal Alanlar vb.1.) F.3. II. F. Suların Durgun veya Akıntılı. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F. Ve II. Göller. ve 2.3.4.3. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay. Devamlı veya Geçici. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F.2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.2.2.4. Cenova Deklarasyonu’nun 17. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan.4. Sınıf ile.

morfolojik özellikler) 8.1.2.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8.3.1. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. Toprak Yapısı 163 . Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8. Kara Yüzeyi (km2) 3.5. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb.5. bilgiler dahil) 3. Yerleşimler ve Nüfusları 7.4. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip.F. Biyosfer Rezervi.4.4.4. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F. Alanın Resmi Adı 2. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F. Yasal Konumu 6. Mesire Yerleri. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8. Toplam Alan (km2) 3.6. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Su Yüzeyi (km2) 3.3. Jeomorfoloji (Topografya vb.2.3. klim Özellikleri 8. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5.3. Biyotoplar. Biyogenetik Rezerv Alanları. Alanı 3. Kıyı Uzunluğu (m) 4.

Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar.5 90.1.2 Ha. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere. rekreasyon. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.5 % 3. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil.Kuruluş amacı: 2.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha. yöreyi milli. Flora ve Fauna (Karasal.5 %31. 20440. ulaşım ve altyapı.0 % 0. 146. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park. endemik ve tehdit altındaki) 9.0 155.0 14046. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin. 560.5 6282. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.5 40769. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları.3 Ha.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır. 135.5.8. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında.6.0 146. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak.4 Ha.) d)ALANIN TANITIMI: 1.0 12747.şehitlikleri düzenlemek. özellikleri. vb.0 Ha. denizsel ve iç sular kapsamında.0 % 0.7 Ha.5 28021. 2.0 - Ha.0 26111.5 %68.0 290. 01.0 2. 13975.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .4 SU MZ. 13130.0 %0. 6465.5 20328.) 10.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.0 1382.0 12981.0 % 64.7 Ha. 5. vb.May 88. turizm.5 822.

5 ha.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.08. e) YASAL KONUM : 31.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 165 .1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü.) f) ARAZ MÜLK YET : 40.769 ha. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3.01.’lık kısmı orman alanı olup.’lık milli park sahasının 12747.5 ha.maddesine istinaden kurulmuş olup.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.geriye kalan 28021. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.04.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır.

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.Killi ve mikalı şistlere.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir.Sincanlı ovası güneybatısında.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler.Şistler. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.fillatlar. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.

Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir. Bölgede en çok alanı kaplayan birim.Genel olarak elemanları kireçtaşı.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir.ye erişir.Bölgede bulunan ve Afyon’dan .çatlaklı.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir.Savaşta.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.”prensibi ilke olarak alınmalıdır.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir. arasında değişmektedir.kahramanlığını.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır. 168 .Sincanlı ovalarında görülmektedir.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar..kadardır.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.Afyon çevresinde B.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz. a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli.erime boşluktu yatay tabakalıdır.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.Fagus orientalis.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.andezit ve tüf kökenlidir.Tabakalanma iyi görülmemektedir. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet.Sincan!ı ve yöresinde siltler.kuvarsit.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını. insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler. mesafede.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı. Bölgede andezitler. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri.Kızıl siyah renkli.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır.B.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler. 190 türden 73’ü Akdeniz.bitüm kokmaktadırlar.Kalınlıkları 10-20m.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.tarih yapmak kadar mühimdir.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.erkeği.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir.61’i Avrupa-Sibirya.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.

Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1.600 m.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi. F. 2. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 .600 m.3. ortalama 1.5. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. atlı gezi yolları. tilki. gölcükler. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. su kaynakları. Doğa sevenlere. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.5.5. F. domuz. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur.5.500 m. alabalık üretilmesi için küçük barajlar. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. bisiklet parkurları. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. yüksekliktedir. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Tabiat Parkları: Milli Parklar. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. F. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. (yılkı atları. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır. yaban hayatı izleme noktaları.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.4. Akdağ’ın zirvesi ise 2. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. a.5. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Tahmini 20 km.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. F. geyik. Tabiat Parkları.5. Dinar-Karakuyu göleti.s. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. Anadolu’nun çıplak dağları. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.4. Bolvadin ilçesi Eber Gölü.2. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. kurt v.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. 3. çayırlar.

5.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f. Alanı d. nsan nüfusu h.0 Ha. Tehdit altında olan tür yoktur. Coğrafi Konumu c.8. F.6.7.7 m/sec i. J. Büyük Menderes Nehri i.5. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır.b. Alanın Açıklamalı Tanıtımı e. F.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8. g.9. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12.3. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Mevcut Sorunlar : Kızılçam. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619.5.3mm Donlu Günler Sayısı :65. Ulaşım ve Alt Yapı i. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır. F. 170 .Alanın Kullanım Amaçları l. F.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. alt yapısı vardır.5. Flora ve Fauna k. : Stabilize yol mevcut olup.

yy. 19.5.16. F.5. F.5.5.5.14. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.yy.5.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19.5. F.2.5. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.11. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.NO YERLES M ADI Çay ES.Sit Alanları: F. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F.10. F. F.15.13. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .1.F.12. Tarihi Sit: S.16.5.16.

4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks.Mucadele 6 Savun. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil.5.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. Sit Alanı 7 Savun.16. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.Sip. Sit Alanı 8 F. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 .Mucadele 5 Siper Mil. SincanlıTınaztepe Kas.Sip.3.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Yerleşim Y. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Nekropol Yerleşim Y. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. Yerleşim Y. Karabag Bolvadin-Özburun Kasa.Alan Höyük Yerleşim Y. Yerleşim Y.Ortaokul Yeri. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1. Yerleşim Y.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K.Karabag Bolvadin-B. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Höyük Yer. Yerleşim Y. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y. BolvadinOrtakarabağ K. Yerleşim Y. Höyük 174 . Yerleşim Y.

Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas.i.Tap.Kut. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M.BinBa. EmirdagHamzahacılı K. 175 .Mez Anıt Anıt Tapınak Yer.Y.Bin Ba.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev.M.O.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.AIani D.Ala Y.yer.Bin M.I.I. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K. M.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y. EmirdağAşağıpiribey K.Steli Mez.Steli D.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez.Kut. EmirdağAşağıpiribey K. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.O.O.

Kilise Ki.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas.Mez.Yeri Höyük Kaya Yer.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.I. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas.M.I. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer.Bölgesi Yer. hsaniye-Üçler Kayası K.O.O.Bin M.Bin 176 .Bin M. K. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K.K a Yerlesim Y. Tao. hsaniye-Döğer Kas.Bar. hsaniye-Kayıhan Kas. Yerleşim Y.I.Bar.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y.Yeri Yer.Yerleşim K.I.O.Y Yer. hsaniye-Döğer Kas.Bin M. Yer.Bin M.O.I.O.Yerleşimi Yer. hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Yer.

Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas.Menevseli.Alanı YerAlanı Yer. Yer.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 .Alanı Yer.Alanı Yer.Alanı Yer.Alanı Bar.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar. scehisar-Seydiler Kas.Yeri Yer. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas.Alanı YerAlanı Yer. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer.Yeri Yer. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas.

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar. Sandıklı-Kusura Kas. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 . Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap.Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.Tim.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Höyük Sancayır In.

Bizans döneminde önemi artmış. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Bolvadin-Özburun Kasa. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. bir kenttir. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde.Nekropal Al. Hellenistik dönemde tam. Burada. 179 . Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Hicropolis.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde julia adını almış. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır. METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hellen. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. BRUZUS: Bruzus. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Hellen ve Roma döneminin. Ar. Eucarpeia.O. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Frig. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Pers döneminde kent. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. Roma mparatoru Elagabalus (M. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. Sülâle üç imparator çıkarmıştır.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. yarı özerk konumuyla. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. Amorium'a dayanır.

F.2 ile 0. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. Susuzluktan kavrulan kızcağız. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. nevrit. leriden onu gözleyen gözcüler. pH değerleri ise 6. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. yaraları tamamen geçmiş. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. yollara düşmüş. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma.5. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. Kazı çalışması yapılmamıştır. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. hidrofosfat. 4 adet havuzlu dublex villa. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında.9’dur. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. uzaklıktadır. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir.29 eman arasında değişmekte olup. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. karbonat. kalbin çalışma kapasitesine. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. nitrit. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. Bir hafta sonra çıbanları. kürler şeklinde yapılır. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş. florür. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. hem karayolu(Afyon. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler. Solunum yolu ile ise. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. safra kesesi. Ve saraya dönmüşler. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. atım hacmine etkileri.4. bikarbonat. bir huzur oluşmuş. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. artroz. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas. PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. çme tedavisi ise. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi. nitrat. Kral’ın kızı Suna. güneyinde yer alır. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . nevralji. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. bir sancı kesilme. O suyun yanında bir hafta kalmış. bikarbonat. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır.16. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. sülfat. ritmine.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. bromür. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. Hellen döneminde özerk. Suna’da “ Beni hekim değil. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. sodyum. iyodür. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam. Biraz su içebilmek için su aramış.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. klorür. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. karaciğer. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. Ağrıları yavaşlamış. Tarihçesi: Efsaneye göre.

hidrofosfat. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. 2 adet kükürt banyosu. nitrit. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. nitrat. sodyum. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. çinko. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. amonyum. mangan gibi katyonlar ile klorür. bakır. sodyum. magnezyum. alüminyum. kurşun. alüminyum. bikarbonat. bikarbonat sodyum.6 olarak belirlenmiştir. florür.strosiyum. pH değeri de 7.2 ile 10. nevralji. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. mangan. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş. çinko. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. radyoaktivitesi Rn. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir. bromür. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. demir. krom. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. lityum. nevrit. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış. pH değeri 6. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. titan. lityum. iyodür. sülfat. klorür. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. krom. uzaklıktadır. bikarbonat. iyodür. nitrat. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda. magnezyum. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . florür. spondilik(omur ve omurga iltihabı). l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. iyodür. nitrit. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. hidrofosfat. mangan. bakır. klorür. baryum. metabolik asidi. il merkezine 18 km. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. Bu toprak. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. demir. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. çerisinde amonyum. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. potasyum. karbondioksit. metabolik ve metasilikat asitleri. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. baryum. kurşun. overit. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. sülfat. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. 3. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. polinevrit. hidroarsenat. 2 açık büyük yüzme havuzu. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. nevrit. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. sülfat. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. magnezyum.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. metrit. titan. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. Çamur banyosu küvetini 30 cm. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. kimyasal olarak.6 veya 7’dir. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. kırık-çıkık tedavilerinde. polinevrit tedavilerinde.zmir demiryolu üzerindedir. 3 adet çelikli havuzu. potasyum. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. siyatik. alüminyum. kalsiyum. karbonat. stronsiyum. amonyum. Temperatürü 42 C.3 eman. hemiploji. nitrat. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. kalınlığında dolduran kil. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. kalsiyum ve ayrıca bromür. bikarbonat. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. 9 tanesi kiraya verilmektedir. nevralji. artroz artrit(iltihaplı romatizma). kalsiyum. karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu.

1 eman arasında değişmekte olup. kırık. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür.1.M. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. radyoaktivitesi 6. ürtiker vakaları.5. pH değeri 6. beslenme bozukluklarında. cilt hastalıklarında. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. çok tekrarlayan herpos vakaları. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. xomatoit artrite. fibrozitis. Nezle. ekzemalar. sodyum iyonu. 25 oda. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde. 2002 yılı başında 33 adet villa. periferik damar hastalıklarında. F. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. yatak sayısı 150 adettir. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. enfizem ve faranjit). bikarbonatlı. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. larenjit. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür. Temperatürü 43C ile 54 C arasında. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. romatit artrit. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. kalsiyum. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir. radyoaktiviteleri 9. Mafsal romatizması. kronik bronşit. bilhassa kuru ekzemalar. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. çocuk ekzemaları. spondilartrit. metabolizma bozukluklarında. TÜRÜ Camii ESR. magnezyum. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. 182 .5. artroz çeşitlerinde. farenjit. aneksit. uyuz vakaları bazılarıdır. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. Temperatürü 46C ile 52 C arasında. Ayrıca içerisinde hydroterapy. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.17. Afyon’a 30 km.1. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. 20 yataklı apart otel.5.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır. ankilopoetita. Banyolu oda sayısı 90. kadın hastalıkları. demir gibi katyonlar ile klorür. Seboreler. uzaklıktadır. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür.8 veya 7’dir. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca. parametrit. eklem rahatsızlıklarında.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M.17.9 ile 12. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum.17. sinir ve felç hastalıklarında.5 eman ve pH değeri de 7. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır.2’dir.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır.ekzema seboreikler. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. kronik amigdalit. perimentrit. Tarihi ve Doğal Alanlar F.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. pelandların bazı çeşitleri. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır.1.G. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. akneler. empetigo. sülfat iyonu. psoriazisler.

D.G.M. V.G. V.yy 1. V.G.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX. V. 1575 Ger.G. 12721273 XV-XX. Osmanlı XIX. V. V. V.G.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G.G. XV.M. Osmanlı G. V.G. V. Osmanlı G.190 1 1915/2 0 E.G.G.M. V. Osmanlı E.M.M.G.Çey.M.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. yy Ortası M.G.G. 1797 M 1495 XIX.M. V.G.M. V.G. Osmanlı Sahipata Oğ. Osmanlı E.M.G. 1863 XVI. V.M. V.M. V. M.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H.G. 1320 M.G. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. V. 1590 M.M. 1957 M. V. E. V.G.G.M.M.M.M.yy Osmanlı Selçuklu 183 . V.M. Selçuklu S.G.yy M.G.G.M.M.18K M.M.M.M.G. 1397 1218 XV.yy M.yy Başları XX. V.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M.M.

yy M. 1264 M. Selçuklu E.M.G. Osmanlı G.M.G.M.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T. Osmanlı Osmanlı E. 1386 And. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. 12311233 XI 1 1.G.G. V.G.M.180 6 M. V. Osmanlı 184 . yy XI 1 1. G.yy G. 1397 M. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.154 9 M.G. Asiye Sul. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M. V.G. V. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M.M. Osmanlı Selçuklu E.M. 1813 M.M.M.G. V.G. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. 1806 XIX.M. V. V. 1264 M. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1.G. V. Osmanlı G.M. Osmanlı Ermeni Dön. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. 1910 M.G.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M. 1711 G. V.M.M.G.M.145 3 Osmanlı Bar.G.

1553 E. 19061908 G.48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M.Osmanlı G~Osmanlı XIX.yy Osrnan ilk D.TURUNÇ V. Osmanlı G. Osmanlı ilk D. XVI yy Sonu Ermeni Dön.yy Başıı^ M.M.G. (Gedikahmet 185 . yy Baş E.G.G. Osmanlı XV. V. V. 1322 XfX. yy XVII.Osmanlı XVI 1 1. 1906 XX.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M.y yOnc XIX. 1475 1472M. Osmanlı E. V. 1794 XIX.G. Osmanlı M. 1764 |XV .M.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y.D.yy Sonu Çeşme M.y y 1926 H.yy Cumhuriyet XXBaşları S. 1886 M.yy Sonu XVI. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E.

D. E.E. Osmanlı S.Y.D. Osmanlı C. T.191 4 Osmanlı G. Osmanlı S. Karayolları G. Osmanlı Osmanlı D. D.M. D. D.y y.Ort. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis.D. yy M.C. Osmanlı H. Genel Müdürlüğü Y. D.G.G. Osmanlı S.C.D.M. Osmanlı 12311233 1914 XVII.Genel Müd. S.G. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T. Sel.M. T.Y.C.M. Osmanlı KlV.D. Dönemi C. Genel Müdürlüğü Y.Genel Müd.M Maliye Muhasebe Fak.G. Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. V. Y. Osmanlı XVI.öncesi G. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S.yy Sonu Beylikler D. Osmanlı G. S. M V. Emniyet Müdürlüğ V. E. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K. Beylikler D. E. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 .Müd/M. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . S. D.606 Selçuklu ç.

naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l. Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D. sas. Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon.Ahşap Bek.Y.Bin.D.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 . Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.MerkezAfyon-Merkez. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon.

Osmanlı Osmanlı S.Osmanlı S.D.G. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon.M. V. 1324 XV. V.G. V. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. Osmanlı Osmanlı Y.M.G. V.M.M. V.M.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.yy 1900 XVI. D. V.M. D.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel.G.G. Osmanlı S. D.G.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez.M. D. yy S.G.G.M. 188 . Osmanlı Y. D. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H.M.

Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva. Bel. D. Çay Başkanlığı V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX. D.G. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 . Osmanlı BeyNkler XIX.G. Belediyesi V.E.B.M. Bel. Cami CamiÇeş.B. Çay Başkanlığı V. M.M.B.M.M.E.G.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş. D. Osmanlı Osmanlı Y.G. M.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah.Ç.M. Çay Bel. Başkan lığ ı V.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M. V.B.S. Yy Osmanlı S. Dönemi G. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay.G. Biz.

yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V.göz.(Seyit XV. D.B. hsaniye-Kayıhan Kas.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop.M.G.D.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek.G.G.M. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel.Kas. scehisar-Alanyurt Kas.D. V. Türbe Hayranveli veCamii Döğ.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Başkanlığı V. Osmanlı G.M.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. hsaniyeKaracaahmet K. Osmanlı Osmanlı Osmanlı .Müd. Dazkırı. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas.G. scehisar-Alanyurt S. Bel. E Müz. 190 .dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas.G.G.G. ismail Sülalesi E. Alanyurt Başkanlığı Bel. Alanyurt Bel.M. Dinar Belediyesi K. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas. Kızılören Tüz. Osmanlı I.M. D. V.Kişiliği V. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi.M.M. D. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez. Köy Tüzel Kişiliği G. Döğer Baş. Bşk. Kayıhan B.

V. Beylikler Sel. Bşk.G. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 . yy XVI. yy XVI.M. Kusura Başkanlığı V.M.M. Bel. V. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. yy XVI. V. Hazine Maliye V.G. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö.G.G.M. V. Bel. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks. V.G. Ahmet Belediyesi V. V. Köy Tüzel Kişiliği V.M.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas.M.M. V. Beylikler Sel.G. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI.M. Akören Bld. Bel. Beylikler Sel.G. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. V. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel. scehisar-Alanyurt Kas.M.G. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI.G.G. Beylikler Osmanlı G.G. Sandıklı-Sorkun Kas.G.M.M. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y.M.M.G. yy Osmanlı Osmanlı Sel.

G.G. V. V.yy Başı.M. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 .G. yy XX.G. Sultandağı SultandağıDereçine Ks.M.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı.M.M. V.G.M. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX.yy XIX.M.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks. V.G. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. Şuhut Baş.G.M.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah. Şuhut Baş.yy Başı Cumhuriyet XIX. V.G. yy Başı XX.M.G.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel. Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI. V. Şuhut Baş. Şuhut Baş. V. V. XIX. Şuhut Baş.G. V.M.yy Osmanlı S. Şuhut Baş.M. Osmanlı Osmanlı XVI 1. Şuhut Baş. Seberoğlu Vakfı V.G.M. SultandağıDereçine Ks. Şuhut Baş. D. V.

yy Başı XV.M. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 .238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX. K.Kara Yol. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S.Kara Yol.G.M.NO YERLEŞ M ES.C. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Tar. T.G.04.K. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.Müd. Yüzbaşı Agah. V.C. V.G. Mil. Şb.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş.G.Müd. Kurtkaya Şehit. Şuhut Ask.K.

Savun. Osmanlı Sağlam 194 . lk Dönen T.NO YERLEŞ M ADI ES.1. Emin Tokman T. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham. Konut Konut Konut l.17.S.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES.D.Y. DRM.D. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. Sip. Sip. Yapı Toplulukları: S. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.C. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. Mücadele Mil. C. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil. Afyon-Merkez-Sülün F. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.5. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks.D.D.Av.C. D. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL.C.Y. sçileri Sen. Paşa Savun. Genel Müd. T. Milli Parklar Müd. lk Dön.Dön.2.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

Cumhuriyet S.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. Yar C.Nolu Konut 24.D. Nolu Konut 18. D.D.Osmanlı S. yy II. D. D. Nolu Konut 13.Nolu Konut 2. Nolu Konut 7.D. Osmanlı S. D. D. Nolu Konut 5. Nolu Konut 9. D. D. Osmanlı S. D. Osmanlı S.D. Nolu Konut 19.D. Nolu Konut 20. D. Nolu Konut 6. Nolu Konut 12.Osmanlı S. D. Nolu Konut 10. Osmanlı S. Nolu Konut 4. D.D.Nolu Konut 25. Nolu Konut 3. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 11. Osmanlı S. Osmanlı S.D. Nolu Konut D. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 .Nolu Konut 14. D.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 23. Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 15.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 21. Nolu Konut 8. Osmanlı S. D.Osmanlı S. D.Nolu Konut 17.Nolu Konut 18. Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S. D.Osmanlı S. Nolu Konut 22. D.

Osmanlı S. Nolu Konut 36.D. D.Nolu Konut 37.D. Nolu Konut 53. D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 29.Osmanlı S.D.D.D.D.D. Nolu Konut 32. Osmanlı S.D.D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 . Nolu Konut 28. Nolu Konut 50.D.D. Nolu Konut 57.Osmanlı S. Nolu Konut 56.Nolu Konut 31.Osmanlı S. Nolu Konut 42.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Nolu Konut S.D.Osmanlı S.Nolu Konut 33. Osmanlı S.D. Nolu Konut 46. Nolu Konut 44. Nolu Konut 54.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S. D. Nolu Konut 48.Osmanlı S. Nolu Konut 40.Osmanlı S.D. D.D. Nolu Konut 30.Nolu Konut 34.Osmanlı S. Nolu Konut 43. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 39.D. Nolu Konut 41.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 51.Osmanlı S.D. Nolu Konut 58.D. Nolu Konut 52. Nolu Konut 27.D.D. Nolu Konut 47.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S.D. Nolu Konut 45.Osmanlı S. Nolu Konut 35.D. Nolu Konut 49.D.D.D.39 40 41 42 43 44 45.Osmanlı S. Nolu Konut 55.Osmanlı S.Osmanlı S. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 38.

Osmanlı S. D.D. Nolu Konut 81.NoIu Konut 80. Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut S. D.D.Nolu Konut 61.Nolu Konut 75.Nolu Konut 86.Nolu Konut 78. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 91.D. Nolu Konut 70. Osmanlı S. Notu Konut 73.Nolu Konut 74.Osmanlı S.D.Nolu Konut 89.Nolu Konut 63. D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S.Nolu Konut 66. D.Nolu Konut 87.D. Nolu Konut 64. D.Osmanlı S.D.Nolu Kınut 79.Osmanlı S.D.Osmanlı S. D.D.Nolu Konut 90.Osmanlı S.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 .Nolu Konut 84.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 76.D.D. D.Nolu Konut 62.Nolu Konut 82.Nolu Konut 71.D. Nolu Konut 67. D.Nolu Konut 85. D. Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 77.Nolu Konut 88.Osmanlı S.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S. Osmanlı S.D.D.Nolu Konut 72. Nolu Konut 68.Nolu Konut 83. D.D. Osmanlı S.D. D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 65.Osmanlı S.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59. Osmanlı S. D.D. Osmanlı S.Nolu Konut 60.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S. Nolu Konut 69.

yy. Nolu Konut XX. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut.D.yy Başı S. Osmanlı S.Başı S.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut. Konut Konut Fırın 92. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S.Osmanlı XX.Osmanlı S.D. D.D.Nolu Konut 93.Osmanlı XX.D.yy Başı S.

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II. Balta Sokak No: 17/A 201 .

No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok.No:1 7.150 151 152 153 154 155 156 157.4/Â Rüştiye Camii Yanı.21.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 . Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.

1. Osmanlı S. D. Osmanlı S. Osmanlı S.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Mollabahşi Mah.3. Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah. 203 . Osmanlı S. D. F. D. D.5. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah.17. Hacıaftal Mah. Mollabahşi Mah. Osmanlı S. Osmanlı S. D. Hacıaftal Mah. Osmanlı S. D. D. D. Hacıaftal Mah.TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL.

5.5. F. F.17. F. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir.BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks.5.4. Sip. Mücadele Mil.20.5. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F.5. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil. 204 . Savun. SincanlıTınaztepe Kas. Sip. F. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.1.19.19.19. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.2. Milli Parklar Müd. F.5.19.3. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun.5. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.18. Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F. F.2.

5.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece i 3.lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.DiriFaylar(MTA) -----.F.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.Derece 205 .Derece ^.21.

4. 206 .5 bölümlerinde verilmiştir. ve A.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A.

Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler). Konglomera. Bu metamorfik temelde mikaşist. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir.40-1. Çünkü. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. Fakat %20 lik limitin altındadırlar. limit değerlerin altındadır. KB-GD ve B-D olup. Cl> HCO3> SO4 dır.12-0. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. Sıcaklık : 52-55°C. Debi : 0. kalkşist. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. kireçtaşı. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur. bazalt. Na>K>Ca>Mg. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. Yine sularda B. mam. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. F elementleri yüksek değerlerde olup. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır. HCOa. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 . Ancak. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. kalkşist. Debi : 0.10 It/sn (Toplam Debi : 2.33-1. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. yonların sıralanışı ise şöyledir. kuvarslı şist ve fillit egemendir. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur.10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup.33 It/sn (Toplam Debi : 2. yağmur suyunda SCU azdır.AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. Debi : 0. Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler.L . kil. kumtaşı. tüfit-aglomera. kumtaşı.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. Sıcaklık : 46-71 °C. Sıcaklık : 53-66°C. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB. CF ve Ca iyonları hakimdir. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. Yine hepsinde Na+. şistel kuvarsit. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. dokuz kaynak halinde yüzeyler. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Neojen yaşlı konglomera.

17 AF.5 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50. 208 .8 AF.18 AF.13 AF.5 250 125.12 AF.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.6 AF.14 AF.15 AF.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.2 AF.20 AF.7 >100 4.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.4 AF.11 AF.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.21 AF.16 AF.19 AF.5 363.7 207.7 AF.9 AF.AF.1 AF.6 305 230 212 227 235.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.3 AF.22 AF.4 211. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.7 218 260.10 AF.

6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.2-4409. kalk şist. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. DS kuyusu. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur.5 28 3 8 4. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . Na>Ca>Mg>K. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Gözenekli gölsel 209 . kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. Epimetamorf şistlerin üzerinde . KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. mika şist. fillit. Söz konusu metamorfik temeli killi şist. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. HCO3>CI>CO3>SO4 3. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. alt sınır değeri aşağısındadır.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır. kuvarsit. BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir.1 206.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular. Metamorfitlerin üzerine. B değerleri düşüktür.5 4-6 0.

5-50°C Debi : 0. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır. marn. Sıcaklık :30°C Debi :0.9 146.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır.30 252.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır. Sıcaklık : 36.kireçtaşı killi kireçtaşı. kalkşist. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır. Sıcaklık : 30°C Debi : 0. kumtaşı. tüfit. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri.1-3.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları.60 263. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 . SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir. 4. konglomera. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56. kumtaşı. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir.5 53 57 56 56.8 It/sn (Toplam debi: 6.5 50 37.

71-2038.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 .00 SICAKLIK (°C) 70. sodyumlu. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. Hüdai mevkiindedir. yeşilşist. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir. kalsiyumlu. Köprüaltı kaynakları. Madensuyu kaynağı.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır. kalker. milonitik kalker. Toplam mineralizasyon değerleri 1802.00 70.38 mg/lt değerleri arasındadır. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren.4 301. traverten ve alüvyon ile tamamlanır.15 79. silisifiye konglomera.YER BULDURU Saha. KB-GD ve KD-GB dır. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur. Bunlar kükürtlü banyo. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. erkek çamur banyosu. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir.00 76.50 49. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri. kalkşist. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur. tebeşirli mam. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker. sütfatlı. trakiandezit tüf. gevşek konglomeralarla devam eden istif. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Na>Ca>Mg>K. çok sayıdadır. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları.

323 %1.22’si kırsal alanda yaşamaktadır.F. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı.583 %2.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296. TARLA B TK LER 17.22.81 NADAS 121.22.) YEM B TK LER 18. F. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.49 SEBZE 8.441 %18. sürüm. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.827 %1. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir. 2000 yılından buyana . Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup.439 %2. l toplam nüfusunun %54. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL.27 SANAY B TK LER 41.65 MEYVE. vişne.734 END.091 SEBZELER 66.1.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha.80 212 . B TK LER 119.413 %6. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte.5.849 MEYVELER 68. ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır.5.688 %66.134 TARLA+YEM B TK LER 444. GÜL. BAĞ 11. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir.31 D. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup.

Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.2. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .5.3.3.5.22.F.2.22. 1.

doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir. alternatif turizm çeşitliliği. Mahalli giysilerimizde efe. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. doğuyu batıya.1. Kaplıcaları. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. Burgaz Dağı (1754 m. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır.G.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. ç Anadolu) yayılan bir ildir.)'dir. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır. l Merkezi içinde. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla. tarihi eserleri. Bunun başlıca sebeplerinden biri. seyman. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir. zengin doğal yapısı.2. Dazkırı. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Sandıklı yöresi. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. Bu ova. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. Yörenin Doğal Değerleri : G.). çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. TUR ZM G. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar.1. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur.). G. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları.1. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir.200 m. 214 . Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. Ova. l merkezi. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır. peri bacalarıyla.1. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. kızan. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. G.1. kabadayı. G. Güneyde bulunan Başmakçı. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. kültür ve inanç turizmi. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur.2. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır.1. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. yolların kesiştiği. limiz. l toprakları. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. Akdeniz. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer.) Güneybatıda Akdağ (2449 m.Konum: Afyon.1. zeybek. asırlık yapılarıyla. Bu özellikleri sebebiyle Afyon. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır.1. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir.) ve Beydağ (1750 m.1.). kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır.

Şalvarın dışında kalır. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir. önden düğmeli bir giysidir. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . yakasız. Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. Kalçaları örtecek uzunlukta.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol. Belden topuğa kadar uzanır. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. yanları ufak işlemelidir.

Dizlik. oyalı. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. pek basma veya parça kumaştan dikilir. karşılıklı iki oyuncu. Buna “Penz” adı verilir. Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Bir adı da kolçaklı zıbındır. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. Arkadan öne sarılır. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir. Meşinden yapılmıştır. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. Gögüs altında tek düğmelidir. lacivert. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. Zıbının üzerinden bele kadar takılır. Bunlar uzun yün üzerine giyilir. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. Arkadan üçgen görünümü verir. yapağı bol miktarda arasına sokulur. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. Fes üzerine iki sıra altın dizilir. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. kılıç-kalkan. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. Belden 3-4cm.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. Önde iki katlıdır. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. sazın melodisine uyarak. Bazılarında idonlar uzun olup. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. Diğerlerinde ise. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır.Bunların arasında paralar bulunur. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir. Erkek giysileri. pullu örtü takılır. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır. Dizin altına kadar uzanır. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. Düz ve baklava şeklindedir. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. mavi. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. kisi önde. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. tozluk içine sokularak dizler örtülür. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Ayrıca yün. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. 216 . Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Ayaklarda uzun konçlu. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Her genç kız gümüş küpe takar. Kolları ve önü hep işlemelidir.

yenge(amca.) sırasıyla takar. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. gerdanlık. mendil. Kollar ise. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. teyze. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. her iki taraf düğün için yakınları (eş. Esvap kesmeyle beraber. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak.b. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. şerbetinin içilmesi. çorap v. dizler hafif öne doğru bükülür. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. Gövde. düğün. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. inci. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar. hafif eşya) gönderilmesi. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler.b. nişan(yavuklu olma). küpe. Gelin kız. Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır. Gelin kız ile sağdıç el öperler. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. bunun üzerine bahşişler verilir. Gerdan kırma. eşyaya bakılır. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. Dünür gezme(görücülük). Düğün 3 gün devam eder. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. görümce. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. söz kesilip kahve içme. Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur.b. davetlilerle birlikte toplanır. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. bilezik v. buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. 217 . Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. Karşılama gündüzkü gibidir. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. çerez. Böylece düğün başlamış olur. kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. kaynananın bulunduğu yere gelir. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. Düğün haftasından önce iki aile. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider. sağ ayak da onun yanına getirilir. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. Sol ayak yana açılırken. Oyun oynarken. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. Misafirleri sağdıç karşılar. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). Önce kaynana. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder.Kırık Oyun Havaları Oynarken. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. hazırlıklara başlar. iç çamaşırı. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. ağırlar.

öğme. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. ok kayışı. çatal bıçak takımı. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. reçel. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. Çift atlıdır. halı. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. zarif ve hafiftirler. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. ziynet eşyası takanlarda olur. at keçesi. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. kazan. tabak. Bu yemek çok çeşitlidir. Bu kamyona çeyizler yüklenir. toka. tepsi v. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. kırmızı. su ve ocak güğümleri. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. tavan. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. gülünür. Hareket etmeden önce dua okunur. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. Kızın çeyizi sandık. Gelin kızın babası. fes. Yemekten sonra kahve içilir. Bu tören çok hüzünlü olur. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. Afyon’daki koşumcular. Gelin orada bulunanların elini öper. gem. şeker. yatak odası takımı. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. tabak. fincan takımı. peynir. kaşağı. Akrabalar oğlan evine giderler. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler. Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. alabildiğine süslü. kadınları öğle yemeğine. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. belleme. dizgin. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe.b. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. erkekleri akşam yemeğine davet eder. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. Yapılan keçeye. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. Gelin hazırlanır. yelek. mevlevi zikkesi. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. göbek. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. yakın akrabaları duvak örterler. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir. görümlük para verirler. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. koltuk takımı. yaylı tatar arabası. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. eğlenilir. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır.) oluşur. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. paldım. Kız evi üzüntülü. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. oğlan evi neşelidir. kullap. yıldız. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. ince. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. Baklavayı götüren kadınlar. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. 218 . tencere gibi çeşitlidir. Demiryolu. frank ve törpüsü. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. Duvağı örtülüdür. su takımı. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. keçelerin üzerine mavi. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. battaniye. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. fırdöndü. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. hıltar. nakışlı keçe. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. seccade. çay takımı. bebe keçesi. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. Gelini arabadan kayınpederi indirir.

Tarihi çok eskilere M. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. kare asimetrik) . Yar. koç boynuzu. Day. kız farı. seher kuşlu. lavabo. dikdörtgen. Ancak. alüminyum. karayolu ile Efes antik kentine. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. aman kız. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. fincan. elips. gelin harharı. süs ve büro malzemesi. Turistik tesislerde çevre tanzimi. kız yanağı. gri. menekşe. vazo. ahşap. avize. Bu farklara göre taşlara beyaz.Ö. bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. yastık. metal. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. aplik. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. satranç takımı. Afyon sumakisi. saksı. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. çini. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir.Hasır. terki heybesi. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. oval. yaryare küstü. çerçeveler. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. Afyon Valiliği Sos. Afyon sarısı. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin. turna katrı. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. Afyon dumankiri. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. kaplanpostu. pamuk beyaz. mutfak tezgahı. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. likör takımı. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır. şekerlik. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. yıldız. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. Bacasız sanayi 219 . kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. pembe sarı. beyaz sarı. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. zülüf. Gelin parmağı. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. eli belinde.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. şehirlerde peyzaj mimari. Afyon mermerinin tane çapları. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. abajur. kirli yanışlı.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. seccade. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir.

lokma pişi. katkılı pide. su takımı. yastık. Bamyalar. etli patlıcan sarması. Kadın çorapları ise nakışlı olur. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. bülüç gözleri. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. katmer. şiş. yastık. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. patlıcan çöp kebabı. bükme. patlıcan küllemesi. çörek. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. börek kenarı. pul oya gibi. Oyalar. haşhaşlı börek. halka pişi. kıyma. patlıcan oturtma.ilibada dolması. patlıcan pilakisi. ikiz börek. patlıcan köftesi. ev makarnası. Koyun yününü kirman. torba. kaynana yumruğu. kızartma. günlük oya. Dazkırı. mekik. içlik gibi eşyalar haline getirilir. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. heybe. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Patlıcan doğraması. bütün(parça) et patlıcan. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. ağzıaçık. patlıcan sırt dolması. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır. örümcek. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. Çoraplar beş şişle örülür. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. kavurmalı patlıcan kebabı. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. patlıcanlı pilav. övme. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. karyola takımı. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. yalım pidesi. şepit. ortancalı. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. cızdırma. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. patlıcan ezmesi. sehpa örtüsü. çarşaf.söğüş. bazlama. eldiven. ev hamuraşı. göce tarhanası. miyane çorbası. elti eltiye küstü. imam bayıldı. ak pide. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. Sarhoş bacağı. sulu köfte. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. kazak. tığ. Dinar. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. peksimet. gelir kaynağı olmuştur. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. hünkar beğendi. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. velense hamuraşı. Halıcılık:Seccade. tarak.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 . nohutlu patlıcan. nohut çöreği. ocak bükmesi. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. etli patlıcan yahnisi. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. haşhaşlı pide. karanfil. kaz bacağı. laleler. cücü. firkete gibi araçlarla örülür. bademler. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. Çok gösterişlidir. patlıcan turşusu. yanı yarma. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. iğne. nuska hamurası. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. patlıcan gömmesi. sakala çarpan. yelpaze. patlıcan dolması. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. oda takımı. börek. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır. demiryolu.olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte.

Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 . Sütlü Tatlılar : Ağız. – 2. pandispanya. erişte baklavası. Hamur Tatlıları : Bisküvi.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1.15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4. kara helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1. haşhaş helvası. kaymaklı lokum. palize.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. incir dolması. yepinti. saksağan beyni.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. fırma baklavası. höşmerin. kurabiye. kedi külümbe.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü . kırmaz helva. tel helva. kara helva. yumurta tatlısı. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. kaymaklı şeker.

Hollanda 14. Japon 2. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Fas 1. Avustralya 6.6. Brezilya 1. Turizm .nanç Turizmi 4. srail 1.Yayg.Kültür Turizmi 3. Çin 2.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.Termal Turizm 2. 1. Norveç 3. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. Almanyalı 25. Polonyalı 2. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME. ran 19.Doğa Turizmi 5.3.2. Irak 9. skoçya 2. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi. Slovakya 2.5. Kanadalı 7. Belçika 4. 222 .Av Turizmi G.Faal. spanya 4. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9. Öğretim le Sosyal ve Kült.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. sveç 1. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır. talya 13.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. Danimarka 1.4. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. rlanda 3. Meksika 1. G. sviçreli 9. Koreli 10. G.

KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.894 460.1.Emirdağ. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır. scehisar Çay. Sandıklı. Kızılören. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.Çayır – Mera b.turizm v. Alt Bölge Merkez.Bolvadin. TARIM VE HAYVANCILIK H.Sultandağı 14. Alt Bölge IV.H.Dinar.Çobanlar.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178.60 1. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.25 407 II.90 28. Alt Bölge III. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639.140 338.b.75 1.237 235.00 3.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 . Alt Bölge Basmakçı.825 209. hsaniye.60 100.70 1.Dazkırı. Evciler Bayat.Şuhut. Alan Şubat Ayı Ort.Orman – Fundalık c.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.sanayi.80 10.Hocalar 45.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Master Plan çalışmasında il.131 783.90 0. lçeler bazında tarım.Sincanlı.

926 58.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.372 Sebze Alanı 2.921 113 32 79 449 59 77 1.861 14.920 55.532 6.166 39.562 7.109 15.982 9.582 1498 6.820 7.753 8.409 1.782 9.019 16.740 121.000 35.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .550 36.500 58.000 639.546 32.817 18.733 26.612 63.515 6.464 3.402 10.500 15.616 15.190 2.972 14.061 12.055 200 4.099 37.556 970 2.227 1.224 22.500 16.752 9.545 14.2.351 611 16 41.482 121.411 8. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.437 5.914 27.108 2.221 14.621 454.601 2.686 100 2.675 23.750 236 4.127 3.688 10.061 385 696 204 7.080 6.500 34.466 80 189 1.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.496 1.702 80.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.987 3.629 1.760 5.690 42.046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.H.476 268 3.400 12.413 Toplam Alan 64.

27 TOPLAM 1. 225 .73 Bolvadin 110.000 3.000 8.398 1.1.055 169.1.310 9.312 495.690 28.800 39.740 58.600 14.894 hektar alanın.900 408 579.820 5.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.000 0 50 403 453 5.948 29.2.42 Sandıklı 103.61 scehisar 48.478 49.000 0 415 1.800 121.1.200 16.129 387 473.800 12.290 37.66 Kızılören 36.131 540.900 36.642 2.2.890 838 2.308 482.500 36.200 15.217 468.640 164.166 6. 39.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.125 9.711 39.000 30.400 0 1.15 hsaniye 90.894 33.600 7.2.500 9.752 60.000 0 1.Tarla Bitkileri H.211 570 4.972 9.423 3.800 2.1.400 42.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.500 30.983 6.723 5.250 39.74 Çay 79. H.000 30.100 64.2.04 Hocalar 56.604 40. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.400 12.913 164.060 1483.000 4.1.11 Sultandağı 70.676 20.80 Dinar 128.550 44.799 33.230 3.350 606 532.186 5.1 de değinilmiştir.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.000 7.000 0 926 1.492 58 4.728 9.900 37.569 163.600 63.138 178.200 34.534 75.612 11.842 162.940 58.844 3.276 1.000 1.700 15.900 35.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.273 46.109 8.000 2.500 1.350 925 516.987 16.570 10.892 28.882 36.72 Evciler 20.000 0 311 3.600 58.099 10.536 11.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.08 Sinanpaşa 85.293 3.556 17.221 124.777 10.2.250 hektarı DS .915 19.26 Dazkırı 33.725 5.057 1.000 0 1.755 3.751 166.3 H.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.45 Başmakçı 29.100 14.996 3. 28.83 Şuhut 118.718 1.611 14.1.000 4.092 1.955 13.015 425.000 639.649 150 1. Bitkisel Üretim H.000 380 4.634 506.600 9.510 336 603.512 80.19 Emirdağ 216.Baklagiller: Bu konuya H.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.500 30. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar.1.506 111.31 Bayat 54.1.000 2.423.447 453.000 0 252 326 578 6.17 Çobanlar 40.000 184 9 271 464 7.1.036 46.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.930 1.2.506 hektarı KH M 111.786 20.928 5. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.350 670 516.551 22.014 3.

567 11.382 8.061 540.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş. silajlık mısır.725 63. Bunların üretilmeleri. Haşhaş.142 190 5.900 3.990 2.939 1.650 5.423 8.3.270 540 1.969 60.567 1.984 615 3.1.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.537 417 226 .447 10845 13232 595.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.682 94 1.848 1.515 159.336 210 5.054 2.844 632 - 16.017 929.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.885 5.629 13.260 450 5.021 12.231 1.322 118 2.154 2.906 5.H.412 18.241 Üretim (Ton) 778.Ot Korunga Triticale 364 2.710 108.370 2. yonca. hayvan pancarı.041 8.642 9.322 8. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.2.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.186 185.586 7.130 1.212 150 2.035 14.183 15.638 207 5.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.338 S.493 7.191 650 3.372 9.844 14.530 2.568 938 146 4.400 42.4.256 85 826 1.308 770 83 2.252 11.540 122.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.076 7.320 12.875 588 3.460 9.252 1.428 3.141 17. Patates. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1.740 1.1.401 11.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.050 4.305 190 1.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.192 804. Ayçiçeği başlıcalarıdır.010 7.548 7.Mısır Fiğ Dane Fiğ K.136 2.472 1. fiğ.120 2.202 1.952 652 4.187 92 1.960 226 5.961 9.2.075 3.827 1.826 46.204 12.500 757 6.600 42.241 - H.955 4.035 2.330 553 2.500 1.Ot H.455 12.744 1. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.Pancarı YoncaK.400 20.500 27.752 16.250 200 4.898 690.655 13.734 13.262 2.925 8.1.472 14.257 14.393 8. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.545 9. korunga ve tritikaledir.1.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.096 8.680 43.359 145 1.253 930 111 4.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.

890 17.Ağa ç Sayı.125 87.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.340 1.2.750 291.970 7.122 424 26.Ver.635 72. kurutmalık.275 31.253 801 14 1.955 11.046 5.301 432 5.531 207 15.1.046 37.005 6.895 13.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey. çelik.621 14.212 22.895 6.007 285 111.435 94. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık. kurutmalık.410 108 15.040 20.555 600.103 562.894 398 3.040 179.595 96.590 3.600 231 96.040 588.940 432 19.263 41.958 253 4.335 42.100 25.282 1.401 26.222 253 2.082 6.300 39. şıra.475 28.200 6 882 1.700 282.945 13. 1.679 234 98.805 28.921 239 4.160 82.120 179. 2000 Mey.2. iç tüketim Sofralık.415 4.460 699.060 210 3. kurutmalık.810 10.Ağa ç Sayı.000 114 14.414 299 107.Ağa ç Sayı.108 332.170 6.803 6.800 177.740 26.700 41.000 17.550 12. 2003 Mey.629 3.650 6.664 145 10.538 948 9 1.644 1.122 14.695 201 99.766 365 28.360 26.720 4.769 433 24.785 10.475 11. kurutmalık.215 39.384 570.625 812.468 25. pekmez. kurutmalık.Ağa ç Sayı.325 3.193 6 1.Ver.305 88.426 696 6.177 1.910 42.043 698.495 635.815 256.207 22.331 388 25..1. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.661 1.291 1.680 95.805 6. Bahçe Bitkileri H.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.000 18.978 1.975 88.155 31.174 6 996 1.890 11. 2002 Mey.040 1.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.Ver.740 232 2.035 14.327 414 6.005 574.076 1.880 6.145 1.340 10. iç tüketim Sofralık.325 24.1.938 8.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) . iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.630 234.170 41. kurutmalık.Ver. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.Ver.508 1.150 170. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A. iç tüketim Sofralık.217 176.310 3.690 591.338 1. iç tüketim Taze Sofralık.160 106 16. kurutmalık.710 807.330 1.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112. 2004 Mey.2.Ağa ç Sayı.689 94.500 14.620 4. 2001 Mey.885 25. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.713 24.380 8.H.835 26.Ağa ç Sayı.Ver.2.605 93.

Ver. ihracat Sofralık. 2001 Mey. çerezlik Sofralık. 2004 Mey.5 16 H.551 1. iç tüketim Sofralık.655 11 7 5. fide Tohum Tohum.Ver. fide Tohum.Ağa ç Sayı.259 3 110 152 7.Ver. iç tüketim Sofralık. Sanayilik.2. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.690 1. iç tüketim Sofralık.262 5 260 136 7.657 3 7 5. ihracat Sofralık. Sanayilik. Nar Üzüm(Ha. 2002 Mey. iç tüketim. iç tüketim Sofralık. ihracat Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı.271 6 170 176 5.Ağa ç Sayı. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum.957 27 6 5. iç tüketim Sofralık.2. iç tüketim Sofralık.292 2 250 135 7.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum. fide Tohum Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık.298 5 270 183 6. iç tüketim Sofralık. Sanayilik. fide Tohum. iç tüketim. 2000 Mey.Ver. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .1999 ÜRÜN C NS Mey. fide Tohum.7 800 156 8287 37.450 1.2. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim.575 21 7 5.982 36 4 4400 1394 4.) Çilek (Ha) Kestane 5.570 1.Ağa ç Sayı.451 1.Ver.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık. iç tüketim. fide Tohum. 2003 Mey. iç tüketim Sofralık. fide Tohum.Ver.1.

310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.304 3.238 1.392 7.649 1.064 25.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.548 7.354 3.893 1.289 6.088 1.206 10.686 9.164 3.112 2.066 2.118 20.709 1.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.183 25 7 455 978 46.1.718 3.483 2.793 3.437 4.749 22.568 29 9 632 919 54.329 4.072 2.685 10.336 160 847 257 136 207 441 1.Kabak B.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.Biber Karpuz Kavun T.664 1.527 8.789 1.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.606 1.653 18.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.822 20.2.751 24.774 1.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.Soğan Havuç Turp T.553 3.666 3.440 44.421 1.245 18 43 636 976 45.ÜRÜN C NS 1.403 1.001 3.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.3.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.757 3.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.870 1.455 1.451 2.881 8.777 1.393 1.567 3.716 1.779 3.489 8.214 1.985 8.924 2. 229 .493 2.615 1.712 3.391 1.176 44.442 8.538 18 13 649 994 48.699 6.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.556 2.766 1.393 19 12 638 870 46.2.545 3.101 6.991 42 5 528 1.878 7.331 4.504 7.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.118 1.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.515 4. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.634 6.fasulye T.861 1.953 1.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.Biber D.

320 1.300 3.850 22.718 345.528 1.100 225.825 81.973 1.053 4.000 3.673 31.785 8.550 7.898 7.840 3.700 0 15. ŞUHUT TOPLAM 42.700 18. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.000 1.569 811 112.241 2.430 10.800 4.600 6.344 2.000 10.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.100 532.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.233 1.795 10.2.495 1.650 20 1.893 1.600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.850 316 18 2003 140.000 1.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.500 400 2.115 500 130 850 1.100 1.212 16.560 13.200 58.498 919 129.350 27.005 270 206 160 1.650 4.100 1.185 3.955 294 10 2002 144.450 15.000 1.875 14.000 12.300 10.050 871 0 500 0 614 160 0 1.300 6.000 110 3.000 125.276 39 19 64.911 1.000 1.014 16.600 0 1.770 4.000 11.585 0 0 0 15.350 503 330 4.160 14.000 470 2.067 990 2.500 0 3.000 1.315.923 450 1.000 2.239 134.120 44.100 14.000 50.000 74.2.500 140 7.000 107.H.225 41 18 62.911 378 3.720 850 19.194 17.760 1.500 1.540 42.120 428 28.000 5.000 753.070 45 20 73.779 14.850 475 4.315 1.350 836 6.469 1.580 18.750 9.565 1.140 7.000 450.230 1.761 1.000 820 12.300 800 4.671 1.000 28.000 250 100 68.800 0 0 0 0 0 1.080 43 17 81.078 1.050 71.970 0 750 3.000 25.312.000 420 9.500 4.585 63.580 307 17 2004 182.600 140 2.877 3.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .618 95.478 26.000 149.543 6.915 73.626 7.200 116 320 8.900 18.500 2.958 1.900 32.000 15.900 17.681 16.561 2.500 12.200 188.150 24.480 40.000 6.539 0 0 0 2.293 11.000 14.306 993 143.193 300 4.680 12.041 350 222 865 2.011 8.739 0 692 26.741 5.250 31.500 2.400 4.000 4.870 5.500 29.000 900 6.650 10.996 735 125.985 19.570 2.202 96 3 51.600 0 0 6.539 0 0 54 1.750 0 1.851 5.025 2.171 6.000 52.950 0 1.604 3.340 4.630 73.000 1.000 180 1.235 219 12 2001 161.

Bolvadin. hsaniye. Gübre olarak değerlendirilmektedir. Kültür ırkları Romlıç. Et sığırcılığı Şuhut.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat . H. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 . limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. Koyun.4. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır. Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman. Dağlıç’ tan oluşur.2. H. afyonkarahisar. Dinar. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar.H.2. ç pazarda tüketilmektedir. keçiliğin yapıldığı bölgeler. Dazkırı. H. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur.2. hsaniye. scehisar.2. hsaniye. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya . et. Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. Su Ürünleri: . yapağı şeklindedir.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır. Diar.3.2.2. Üretim yönü. Emirdağ.2. Emirdağ. Dazkırı.2. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir.2. tiftik. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin. Şuhut. süt. Almanyapağı Merinosu.

Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre . Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır.toprak iyileştiricileri. ilde 45.352 kg.711 adet (%14. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1.000..4. H.2.5 kg. H. Kamu işletmeleri: H. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII. Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir.dır.500 kg.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124. Polen.2.133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır.4.3.1. Gülyağı. 6.000 tl/kğ. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir. 14. < 9 da. iç pazara sunularak satılmaktadır. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21.Genel Tarım Sayımı.organik kökenli pestisitler vb.880 adet (%13) 20-49 da.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1. Arısütü. Gülsuyudur.6.8.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya .000 tl/kğ. 5.2.2. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H.5.4.068 dk. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır. 33. üretim yapılan saha ise 1.272 adet Bal.400.9) 10-19 da. Fiyat verilmiştir. Tarımsal şletmeler H. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır.S. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Kooperatif Almanya. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir.483 adet (%32) 232 .2. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür.

ekonomik.787 adet (%19. 8.303 adet (%7.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir.5) 100-199 da. 233 .3) 200 > da.politik ve kültürel vb.969 adet (%13. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır.50-99 da. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi. 5. Başta tabiat şartları olmak üzere. 3.

717 66.’lık kısmı (%54. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.169 ha.000 bitkisel üretim (adet) 10. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.899 56.000 2.678 12.) H.000 8.000 6.539 2.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde.2003 yılında bu alanın 346.73 16.28 0.000 14.16) kayıt altına alınmıştır.884 8.67 19.5.000 16. Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi.010 51 56.169 3.683 346.463 19.351 2.443 7. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.23 29.271 102.361 0.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları. 639.55 29.000 4. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.77 100 şletme (da) şletme (Ad. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır.000 12.971 14.77 3. 234 .2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.570 102.

2.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir.H. Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır. Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40.5. toprak tekstürü rol oynar. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir. Toprak Kullanımı: 235 . toprak havası.5. H. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750.1. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir.3. toprak sıcaklığı.000 ton azotlu gübre. 25.5.

. MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 .

5.1.5.4 de değinilmiştir. Sanayi Madenleri: Bu konuya B. Enerji Madenleri: Bu konuya B.2 de değinilmiştir.1 de değinilmiştir. Metalik Madenler: Bu konuya B.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .3 ve B. I. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.1.1.4.2.3.1.1. ..1.1. .

ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3. Karayolları 3.Böl.Ş.Md. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.Md.Böl.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.A.Md.Ş.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13.Md.Böl.ğü Alkim Alkali A.Bl.Böl.Md.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Tic.

Han A. Karayolları 3.Bl.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.Bl.ğü Karayolları 13.Ş.Ş.Md.Md. Gen .Md.Bl.Md. Karayolları 4.Md. Sincanlı/Taşoluk Ksb.Bl.ğü Karayolları 13.B:l.18.ğü Karayolları 3.Bl.Md.Md.Bl.ğü Karayolları 13. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md.Bl.Bl.ğü Karayolları 13.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb.ğü Karayolları 13.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Md.Ş.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13. Karayolları 3.Md.Bl.ğı Gen .Md.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13.Md.Han A.ğü Karayolları 13.Şti.ğü Karayolları 3.Bl.Bl.ğü Afyon Çimento Fab.Bl. Sincanlı/Kırka Ksb.ğü DS .Bl.Md.Md.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .ğü Karayolları 4.ğü Karayolları 3. A.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.Md.Bl. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.ğü Karayolları 13.Md.Md.ğü Karayolları 3.Şti. Gen .Bl.Bl.ğü DS .Md. Kumcuoğlu Ltd.Bl.Md.18.Ş. Ayazini Belediye Başk.Ş.Han A.Bl.Md.Bl.ı hsaniye/ Ayazini Ksb. Kumcuoğlu Ltd.Bl.Bl.Md.

Bl. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.ğü Karayolları 13.Bl.Md. .ğü DS .18.Md.ğü Karayolları 3.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.ğü Karayolları 3. BAŞA DÖN 240 .3.ğü Karayolları 13.Md.ğü Köy Hiz.2. .18.Bd. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .Bl.Bl.Md.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .ğü DS .ğü DS .18.Md. l Md.Bl.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3. .18.Bl.Md.Bl. Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.Bl.Md.Md.

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır. Toplam ısıl kapasite 72. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.6.1.1. Yeşilyol. olarak M. Alparslan Türkeş Bulvarı.1. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır.9.000. J.000 kcal/saat tir. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.7.000.1.5.1. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. C .’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.1.1.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir. 242 .10. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.8.2.1.Gecek havzasında Afjet Aş.A.360.1.’ye ait. J.000 kcal/saattir. J. J. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır.4. Kadınana Caddesi.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. J.1. J. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn.1.360. Mevcut şebekede 36. Birincil Enerji Kaynakları J.ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36. J. B . Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.3. Geriye kalan 36. ENERJ J. J.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer . 8 adet kuyu mevcuttur.T. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.J.1. Jeotermal: A .

dak) 32 175. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J.760 konut ve eşdeğeri 476.1.53 1. Guneslenme Sidt.1. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır.000. Guneslenme Suresi (saat.97 359.dir. tarafından belirlenmekte olup.484 = 40. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.2.11.87 581.71 1.000 TL.000 tondur.383.(cal/cm^2.21 197.A. J.25 1. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır.000. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.760 X 30. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda.40 576. yakılması.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için. Yukarıda yapılan hesaplarla . Guneslenme Sidt. E . J. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4.72 510.9 trilyon TL. olduğuna göre.71 375.56 1. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.30 145. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.000 X 12 ay = 1.43 251. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.T.95 300.7 trilyon TL. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S. Biyokütle: J. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir.19 1.47 Aylik En Yuk. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 .10 1. fosil yakıtlarının nakliyesi.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort.840 kcal/saattir.dak) 32 1.760 adettir. bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır.1.53 435.60 1.34 1. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.64 1.34 1. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.34 530.760 X 8.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının.1. Ayrıca.12.2. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir.19 440. her 100 m2 daire aylık ödemesi 30. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz.(cal/cm^2. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8.2.2.65 1. 4. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39.72 1. dir.13.72 J. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4. J.

2. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173.023.857. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J.302.228 668.189 30.4. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek.052. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.423 J.371 85.941. BAŞA DÖN 244 .177.edilen su: 83.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır.4.3.3 GWh/yıl’dır J. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek. J.928 155. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:.2. Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.707 223.3. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.

Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir. BAŞA DÖN K. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur.K. SANAY VE TEKNOLOJ K. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. Dinar. makarna. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Merkez lçe. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. Bolvadin. Kızılay Madensuyu şletmesi. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Sandıklı. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır. malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. un. Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Alkoloid. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Beton Travers.1 l Sanayiinin Gelişimi. Seka.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .K.

018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.520 Ton 39. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 .228.506 M3 3.K. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A.000 Ton 3.000 205.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.584. 157 6.063 Ton 19.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin .508 t 15.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt. Tereyağı Yoğurt.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99.Un rmik Kepek 157. Peynir Ayran 14.520.500 Ton 55. 11 2.000.4.988 t.600. 31 5 M2 15.000 Ton 82.874 Ton 34 248 .800 M2 2.000 t. 184 Ton 35. B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20. Ton 40.

368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San. Afyon K. ç Ve Dıştic.Şti.Ş.Ş.Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8.San.Şti. Ve Gıda San.A.Mad.Tınaztepe Makarna Taş.San.480 Ton 36 7.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.Tic. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5.A. Helva Pişmaniye.Ltd.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500.Ltd.Tic.Ş. Reçel Cezerye Şekerleme 17. Sincanlı Bulgur 10. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6.400 Ton 20 4.Şti.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum.A.Tic.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I.Ltd.Özbak Gıda Ve ht.Tic.590 Ton 14 C.Cari Kühne Fer.Şeker 6.Tic.000 Adet 166 249 .Ş.520 Ton 20 6-Sanpa San. Sincanlı Makarna 4. S.

Başteks Başmakçı Teks San.Şti.San.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ.3 Pamuklu Ham.Ş. Ve p.Tic.C.800kg 13 2Reis San. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.Döşeme Tavan Tahtası.603.3 Propilen plik Ve Çuval Doku.A.San.200 M 27 C. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End. Tic.555 Kg 114 3.933.Ltd.Lastik Ayakkabı Fb. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.A. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3.Vetic. A. (2adet) Dinar P. Bez.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33. (4adet) C.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 .Ş. Ş.Tic.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.

Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77. 160 Ton 126.Ş. 4. Lîd.. Şti.360 M3 323.San.S. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F. Ltd.000 Adet 473 F.274.074 Ton 425.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San. 100 Ton 29 5.450 Ton 132 251 .120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop. Gres Yağları Ve Jeller 2.2. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.Palkim Palah Kimya San.Ltd.Nak. Beton Mam.Tic. Afyon Klinker Çimento 41 5.Alkim Alkali Kimya A. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135.Ş.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh.Tic. Tic.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.Şti. Çağlayan Parke Orman Ür.Şti.Ta.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.2 Kg 7 29 3.A.Ş. Afyon 2-S. Afyon Ahşap Parke 46.. 164.

Emaye Mtfak Eşyası 4.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh. Dökümler 3. Ltd.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon.Gökay Makina San. Sandıklı Direk.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.Kesici Metal San.648. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3.San. 5 Adet 10 2.Şti.Ltd.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.397.000adet 463 G.Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh. Tic. Tic.Çelik Çatı 85 Adet.347 Ton 22 G.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 . Şti. Şti.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2. Ltd.Tic. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

180.S.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. 172.NO: 1.18 M2 2.000 M2 40.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1. 161.500 M2 2. 179. 166. 163.000 M2 45. 5. 173.959 M2 100 M2 100 M2 1.000 M² 400.500 M2 2. 174.835 M2 ( : ) 129.000 M2 50.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.F.453.200 M2 1. 6.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S.000 Kişi = 11. .425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.000 M2 100 M2 100 M2 1.400 M2 75 M2 6. 13. 164.453.428 M2 24.000 M² 250. 11. 162. Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136. 165.000 Kişi = :539. 182. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M.318 M2 ( : ) 129. 167.000 M² 600. 181. 177. 175. 3.100 M2 3. 7. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D.000 M² 120. 171. 4.959 M2 539.160. 14.453.000 M² 150. 170.400 M2 75 M2 5.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.722 M2 656.835 M2 04. 178.190 M2 24. 176.500 M2 4.27 M2 260 .000 M2 1. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1. 9. 2. 10. 12. 168.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116.100 M2 2. 169. 8.000 M2 8. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah.318 M2 1.

yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması. tramvay. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri. 261 . Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir.km L. vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı.1. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. L.km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu.5.1.2.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir.km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu. L2. L.4. vapur. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri . il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu.2. metro. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. otomobil.2. tramvay.1.1. Karayolları: L.1.1. minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır.1. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt.2. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir. Ulaşım: L. .2. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L. metro.3. otobüs. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler.

%40’ı (500 Km. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır.2.1. Kent çi Yollar: Kent içi yollar.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır.1. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17. L. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon .1.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr.1.2.3.5.-Sandıklı K. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km.4. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır. kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır. L. Toplam uzunluğu 1250 Km. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.L. L.2. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.3. L. batı. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2.2.2. %30’u (375 Km.2. L.) yaya yollarından oluşmaktadır. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir. 262 .2. L2.K.) ana arterlerden.2.2. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan. Sandıklı Ayr. L.3. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2.2.

4.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır.3. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 .L. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt. BAŞA DÖN L.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır. LÇES KAP.2. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt. SANTRAL SIRA NO.

eğitim-dinlenme tesislerinde. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına. . . lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde. 264 . duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında.2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır. otel.Araçların giremeyeceği. . .) . . Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır. . tesis ve işletmelerin.Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere.Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. fazla parça. eski eşya.Okul.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır. iş merkezlerinde. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan.Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır. karbondioksitli. sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. . sulu.L. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . . . . sıvılaştırılmış petrol gazı.4.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin. .Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır.24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal. köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. elbise. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. Her iş yerinde. içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. sinema.1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda. doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı.ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız.02. Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır. .

K. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. rüzgarın yönünü. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Sağlam malzemeleri yerlerine. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır.5. 54 yangın personeli.E. Yangına çıkış noktasından değil. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir.. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. L. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. Emniyet şeridini oluşturur. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. yangına isabetli su verilmektedir. olay mahallini polis ve T. cesaretli. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler. 5 adet yangına müdahale arazozü. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar.’na bildirir.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. 267 . 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Ali Çetinkaya Garı) 19. Birde mevcut doğal eşikler. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453). bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir.M.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir.1. M. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur. Günümüzde Ege. Tarihi kent.1. Orta Anadolu.1. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu.1. doğuya kent merkezine doğru uzantısında. Tarihsel yolların kavşağında. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra. Kentsel ve Kırsal Planlama M. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. Hıdırlık. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup.2.1.1.1. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur.1. son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir. M.

banyosu dışarıda 3 yapı.1.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte.. Günümüzde. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan. Bedesten.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur. Ot Pazarı. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. y. ortalama aile büyüklüğünü (3. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77).y.T. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde.K.1. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. 268 . zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir. 20. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. Eski Kasaplar. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. 169 iç sofalı. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. M. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. tarihsel yapılardan. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. değerlendirilmeleri yapılmıştır. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır.V. yoldan birkaç basamakla girişli 17. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. planlama alanı sınırları içinde. tuvaleti içerde 221 yapı.3. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu. banyosu içerde 138 yapı. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. tarihsel konut dokusu. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar. 96 dış sofalı. konutların küçük olmasına karşın. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir. Tarihsel-Kentsel dokuda. yükseltilmiş zeminli 68. Taşhan.

dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir. Konuttan işe. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. Esnaf. çarşı.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır.1. kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Bu yeni konut alanları. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır. Konut. Memur ve Emekli kesimidir.1. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır. sabahları batıdan doğuya.ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. okula.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Çarşı.

Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. taşıt trafiği için dardır. 19. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. Tarihsel. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. sosyal ve kültürel hizmetler.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. Buradan kent bütününün doğu. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. yol alt yapısı altında döşeli olup. Afyon bugün 150. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır.sanayi. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. sanayi. geçmiş dönemlerde. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. Kent nüfusu. ticaret. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. Kentin Sosyo. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. Ege. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. k. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. Otpazarı. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. tuğla. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. Kapasiteleri açısından. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. Belediye önü-anıtpark önüdür. ancak sürekli bir artış göstermektedir. idari. çimento. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. l merkezi oluşunun sağladığı. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır. idari. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın.Ekonomik gelişmesinde. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. Kamu tarafından gerçekleştirilen. şeker. Kent. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. Taşhan. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. kuzeydoğu. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur.000’e yaklaşan nüfusu.

1. askeri alanlar ve sanayi. Başlıcaları. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır. organik dokuda gelişmesi durmuş.1. Bu alanın doğusunda. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. otogar. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir. k. merkeze yakınlık. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. bunun doğusunda ise. Topografya. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde. kamu kuruluşları. merkez. Yapay Eşikler Kentin dokusu. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür. mikroklima. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. Yer seçimi yapılmış olan. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. Merkezin doğusundaki alan ise. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . Kale. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. M.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak.5. kent ovaya yayılmış. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. Kent. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. tarihi kalenin güneyinde kurulmuş. Geleneksel fiziki doku ile Merkez. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. işyerleri ve konut alanlarının konumu.

demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. gürültü. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. toz. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. D. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir. .unsurlardır. Bunun yanı sıra. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. taşkın yapmaktadır. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. kanallar. planlamada göz önüne alınması yanında. Bu alanlar harita dışındadır. Ciritler. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. Ova kesimi ise. yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile.S. ve 2. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. ulaşımın doğurduğu. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır. Güneyde. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . Jeolojik Yapı Planlama alanında.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır.1. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan. yükseklikleri. 275 . Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M. M. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir. Yapı düzeni.1.6.60 dan 0. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. M. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.94’e kadar değişkenlik göstermektedir.1. Kale. Mevlana.1.7. Tarihi. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir. Kültürel. Tacıahmet. (Zaviye)Yukarıpazar. Türbe.K. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır.2. Han. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir. Mescit.A. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. Çeşme. K.S da 0. 44 adet Camii. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır.1. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. Hamam. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür.

M.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 .2.1.1.2.2.1.1.2. M. BAŞA DÖN M.3.Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.2.M. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. M. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100.3.3.

Er Oğuz Akdağ Birleş.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 .Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ. O. .Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh. Ok.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75.Ö. Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ. Sın. Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.

Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ.ok.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 . O.Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht.ok.

KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M. Ok.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100.Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş. O. Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 .

Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ.

Ok. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. O. Sınıflı lköğretim Ok. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht.Yeşilyayla Mh. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. lk. Birleş. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 . Ok.Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. Sınıflı lköğ. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay. O.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.

Ö. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir. Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Bir. O. Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 . Sınıflı lköğretim O. Ok.O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı .O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.

Sınıf.Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. lköğretim Okulu. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş.Ok. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh.

Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok. Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A.Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Boyalı Şöhret Hanım Bir. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 .Ok. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr.

Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş. Sın.Ö.Ö. . Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 .Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir.O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75.Sınıf. Ö O Balçıkhisar lköğ.O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir. Sınıflı lköğ.

31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir.Ö. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.

Mes. Lis.ve Endüstri M.L.And.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A.Lis. Kız Mes.M.ve EML.L.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.Lis. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S.L.TL.M. Zübeyde Hanım And.T.NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.E. And.L.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis.T.Lis.And.Kız M. L.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S.ve End.Tek. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Mes. L.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu . Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A.H.L.H.Mes.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .M.L.3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S.Tur.Ot.Lis.L. Emir Murat Özdilek Ana. .T. TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.L.H.

Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC . Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.

15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.3.3.53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC .

Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13.yolu 16. Termal MERKEZ ( şl.Km. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.5357319 Tel: 272. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.Km Termal Otel Bel.2736131-32-33 Fax: 272.3.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272.Km.3. Termal Otel Bel.3. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . Termal Özel b.6.77 M. Termal Özel B. M.yolu 15. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272.yolu 23.7. . HSAN YE/ AFYON Özel B.2483457 Tel: 272. AFYON Kütahya K.5357327-28-29 Fax: 272.Md Özel B.5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.2483514 Fax: 272.5.3.km. M.yolu Termal Özel B. K.2515275-76-7778 Fax: 272. M.5357320-21-26 Fax: 272.4.Bel.Mikail Özel belgeli 293 . MERKEZ CENG Z) Termal (Md.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL. (Hasan Kaptan) Kütahya K.VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K.km.

No:25 MERKEZ Kadınana Cd. Termal Afyon-Konya k.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.yolu 30.sınıf maret Cami yanı N: 1 2.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.N: OTEL 2.Atatürk OTEL Cd.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları.Sınıf 25 41 Tel: 272.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.km.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları.2122111 31 70 Tel: 272.km. OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad. Emirdağ Cd.sınıf AFYON Hisar Mh. Termal Afyon-Konya k.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5.yolu BOLVAD N 30.km.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd.

5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı. 2/A-B Tel: 272.sınıf ncili Mh.Arabacılar Sk.Cad. Dinar Cd.Yok Çevre yolu üz.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah.Lütfi OTEL Sönmez cad. No:38 OTEL/1.Sınıf Sk.3512002 Tel: 272.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.SNF.T. Dinar Cd. 36 SANDIKLI/AF. OTEL/ OT.Dinar Cd.T. OTEL No: 41 3. Ece Mh. D NAR/AFYON H. OTEL No: 23 1. Cad.Hacıkadir sk. GOLDEN STAR otel stasyon Cad.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.4426281 Fax: 272.14/A ÇAY stasyon OTEL 3.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272. OTEL N:33 SANDIKLI /2.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272.snf.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1.Evler Mh.36 ÇAY/AFYN B.Sınıf No.SNF. No. C. S NCANLI 3.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l.Sınıf Ece Mh.N.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2. No:22 OTEL 1. Otel 2. Zafer cd. D NAR P. No: 28 1.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah. Dinamo OTEL 3.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.Eskişehir Cd.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3.6563112 295 .

Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272. Sultandağı stasyonCd.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot. Hacıbey Sk.zmir K.3132193 296 . OTEL 3.Snıf Cd. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.VE FAKS NO ADRES Tel: 272.2143300 Fax: 272.No: Sultandağı 23 Otel/ 2. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3.**** ODA S.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb.Kapalı 215 Kiş.Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh.yolu 9. S NCANLI Fax: 272.2525551-54. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon. AFYON Otel Müdürü Fax: 272. stasyon Cad. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272.km. 270 SU T ODA S.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.2143309 Süleyman Gönçer Cd. 16 YATA K S.Yeniyol mh. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.Sınıf Lokanta 515 Kiş.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd. Kocatepe OTEL 2.Afyon.2525553 : Tel: 272-5127351.yolu 9.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot.km. 55-56 Kedilik mev.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1.3132191.Çakır Mh.zmir K.km.

2525446 Tel: 272.2155301 Fax: 272. 55 Kiş.6964020. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272.yolu Köroğlu Mev. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.Lok.zmir K.lok. Ame. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.yolu 4.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa .Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.Snf. 55 Kiş.2131483 Afyon.zmir K.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan. AFYON (Opet) içi K.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2. 100 Kiş.Km. Kaf.2.Bayat/Afyon Köprülü köyü. Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara.KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1. 300 Kiş.zmir K.Öz. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 .Lok.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara.Sınıf Lok. Kiş.Lok.yolu 9.Sınf. 130 Kafet.zmir 3.Bar 120 Kiş.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2.Km.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272.Km.Yem.2525400 Afyon. yolu ÇET NGÜL (NOKTA. Vedat S ALPATA 2. Faks: 272. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd.

fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir.züccaciye.9.. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar.büro . betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.BAŞA DÖN 298 . Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir.ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un.gıda .şekerleme ürünleri.entegre tesisler oluşturulmuş olup. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu. Basın Caddesi: Fotoğrafçı. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür.yem. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya.giyim. Şahitler Kayası.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur.manifatura. Tuzpazarı Caddesi:Giyim.Züccaciye.11.eczane. Bunlar ise düz yada kademelidir.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1.3.M.et ve et ürünleri. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta.giyim.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal.tatlı. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda .Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir. Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN .3.gıda.10. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı.3. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.mermercilik. M. M.Berber.internet.3.gıda. Baskın olan tip ise iç sofalıdır. M.sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup. dış sofalıdır.8.yağ. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar.

ş Alanları ve şsizlik M.2.4.5.1. Maraşal Fevzi Çakmak. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Çetinkaya. 299 .6.4. Esentepe. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak . Kanlıca. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur.1. göçebe işçiler. M. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. M. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. Sosyo-Ekonomik Yapı: M. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır.M.4.5. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18. göçler. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı.5. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte.4.4. M.2.4.4.5. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir.3. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. BAŞA DÖN M.4. Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. M. Görüntü Kirliliği: M.

Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır. 300 . Hocalar. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir. Sincanlı. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır.230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU.47 oranında artığı görülmektedir. BAŞA DÖN M.N. M.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için .Bu işlem üç türlü yapılabilir. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken. Başmakçı. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir.' da ise 57 olmuştur.3. Afyon ilinin yüzölçümü 14. 17 lçe.Apartman . Dazkırı. göre 52 iken 2000 G.5.6.5. Emirdağ. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. Afyon linin idari bölünüşü.N. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. hastane.6. l Merkez ilçe.26'dır.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır.(asmolen döşeme v. Birincisi döşemenin üstüne halı. M. mantar . M.5.3. Nüfusun Yaş. sinema. Bolvadin.2. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması. sanayi mevcuttur.5. şehir nüfusu % 21. okul. M. Evciler. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır.5. Nüfus : M. scehisar. yüklenebilen cam yünü . Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir.44 ve l geneli nüfusunun % 9.Ancak çok katlı binalarda . Çobanlar. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. dari birim bazında Bayat. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M. lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür.b.S. Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir.6.74 . Sandıklı. hastane .Bunun içinde mantar. köy nüfusu % 1.4. Dinar. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır.6. M. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. okul. Afyon merkez. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri. zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G.6. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir. 482 bucak ve köyden oluşmaktadır. Çay.S.1. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir.

% 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır. yıllık genel nüfus artışı 9.6. M.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41.4.6. yıllık köy nüfus artışı % 1. % 58.47.6. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında. şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır.6. Nüfus değişim oranı.7.47. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.6.43’ü şehirde.78 olduğu görülmektedir.5. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir. yıllık şehir nüfus artışı % 19. BAŞA DÖN 301 .M. M. M.

Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz.500. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır. Kağıt % 5. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada. Organik Madde %35. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. Afyonkarahisarda yaklaşık 4. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır. elektrik enerjisi üretilecektir. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. Diğerleri %20.1. Metal % 5. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması. Afyonkarahisar Belediyesi. Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.000 tavuk yetiştirilmesi. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. Cam % 15.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. 302 .466. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde.000-5.N. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20.000. ATIKLAR N. Kağıt toplama kampanyasıdır. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup.

D. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır.3. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile.N.3. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A. N. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. N.Ş.2. Nak. Özel Atıklar : N.4.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N.3. A. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir.7.3.3. dahil 440. San.8. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir.5. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. N. N. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.3.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir.6. N. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak.2. nş.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır.3.3. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır.V.Ş. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır. 303 .3.1. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N.3. ve Tic.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir.4. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır.4.7. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. Transfer istasyonu mevcut değildir. Diğer Atıklar : N. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır.1.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. cam.N. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. cam. 305 . Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. N. diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır. kağıt.4. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte.4.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. organik madde) çalışmaları devam etmektedir. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır.5. teneke. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. Toplanması. N.6.3. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124.

Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. Atıkların Yapılması: N. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir. N.800 ton’dur. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır.10.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar. N. biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir.8.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır. tıbbi atıklar.8. Kompost: N. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır.2. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri.198. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. endüstriyel.3. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır. Çöp üreten kurum. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir. Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır. ( evsel. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. N. Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin. N.8. 306 .1.000 m2’ dir. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri.9. vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.8.Depo sahasının yüzölçümü 70.

O. O. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.1.1Gürültü Kaynakları O. O.1.1. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir. O.4.Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir.2 .3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir.1.2.1.1.1.3.1.3. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır. Ayrıca.1.2.1. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.1.1.1. GÜRÜLTÜ O. Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır.1.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin.1.O.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. Ayrıca saat 24.1.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.1.5.4. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir.1.3. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 . Gürültü: O. O. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.

Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.1.O. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .4.2.Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.4.1.1.1.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.3.2.1.

1. Doğal Afetler P. …………….1 6.1 6. Merkez ………………….N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez ………….1 6.1 6. …………….1 6.. Merkez …………….1 6. ……………. ……………. Köyü/Mah.9 6..1 6.1 6.1 S..1 6. ………………….1 6.1 6.1.1 6. ………………… …………….1 6..1 6..1 6. ……………. ………………….1 6.1 6..1 6..1 6. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….. ……………. ……………. ………………….1 6. ……………. …………….1 6. ………………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. …………….1 6. ………………… ……………. ………………….P. ………………… ……………. …………….1 6.1.1 6.1 6. ……………. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5. ……………. ……………. …………………. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 .1 6.1 6.1 6. ……………. …………….1 6.1 6. AFETLER P. ……………. ………………… …………….1 6. ………………… Merkez …………….1 6.1 6.1 6. ………………… …………….1 6. ………………….1 6.

……………. ………………… …………….. ………………… ………….1 6.4 6.8 5.4 6.1 6. ………………… …………….1 6.4 6.1 6. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek …………………. …………………. …………. …………………… ………………. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez ………….1 6.1 6. …………………. …………….. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak ……. …………… Kayran Mah. …………….4 6.1 6.1 6.1 6.4 6.1 6.8 6.1 6.1 6.1 6.4 6.4 6.4 6. ……………. …………….4 6.1 6. …………….4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .4 6.4 6. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı ………….44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay ……………. …………….. …………………. ………………… Merkez …………….4 6.4 6.4 6.4 6. ………………….4 6. Çavuş Mah... …………….8 5.1 6.1 6.Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.8 5. ……………. ………………….4 6.. ………….8 5. …………….1 6.4 6. …………………. ………………… …………….1 6.1 6. ……………. …………..1 5. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y..8 5. …………….4 6. ………………… …………….1 6.1 6..1 6. …………….4 6.4 6.1 6.8 5. …………… …………….. ………………….1 6.1 6.

Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez ………………… ……………..4 6.4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut ……………. …………….4 6.4 6.4 6..4 6.4 6. Boyalı Garipçe Gezler …………….4 6..Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6..4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. …………….4 6. ………………….4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.

Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı ……………. Köyü/Mah.N lçe Kasaba Köyü/Mah. MAG (Magnitüt Değeri) B.3. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış …….Ü.Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek ….2. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 . limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye ……………. Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar …………………. …………….. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir..1.1.N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez …………….. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S.

Bozuk Koru.8. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ …………….22 Ha.müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez ……………. P. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin …………….01 Ha.Normal Baltalık. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. ………………….Normal Koru.Bozuk Baltalık ve 7. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup.02 Ha.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22. Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış ……. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.8 Ha. 7.2 adedi Çoban Ateşi. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir.0. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.4.S. Alan yanmıştır. ……………. *Otlak Yangınları.1 adedi Piknik. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….0. 313 .Orman Yangını olarak görülmediğinden. .11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır.3 Ha.1.16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır.25 Ha.

2. P. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır. Diğer Afetler P. ilgili birimlere ulaştırmak. 314 .1. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma.Savaşta. biyolojik.1. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. A . Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı.2.1 Sivil Savunma Birimleri:. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. toplanma. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek.3. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların.2. afetlerde. yıllık eğitim programlan hazırlamak.3.5.2. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup . P.1. kurtarma. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır. aylık.2. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır. Afyonkarahisar ilinde. afetlerde ve kazalarda.GÖREVLER 1.3. uygulamasını sağlamak. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P.6. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN.P. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı.2. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P. madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek. nükleer. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır.Savaşta. kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek. arama. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek. tatbiki. P. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık.

Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma . lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır. yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.2. 5. 2.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak. 7. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak. 9.3. 315 . hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır. 10.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları. stihkam Ana Depo Komutanlığı. 11. P. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup.yangın merdiveni. Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak.Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel. resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. 4.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır.Türk telekom.3. P. 8. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak.Kapalı ve Açık Cezaevi vs.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. bu konuda ilgili birim. ihtiyaç duyulanların temin. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak. 6.2 merdivenli araç. 12. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak.Hava Meyan Komutanlığı.3.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak. Kiralama .erken uyarı sistemi. El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar .4.ne kadar maddi hasar meydana geldiği. gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak.3. P. 3.500.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu.

Park etme veya duraklama halinde. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . P..Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. Tehlikeli maddelerin. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı. yüklenmesi. yanıcı. prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. ilçe . trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. 316 . Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek. Patlayıcı. yakıcı. su . binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. Geçici iskan yerleri belirlenmiş .Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. battaniye .Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı .Bu Yönetmeliğe göre. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı.3. Ambalajların bozulmaması. Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır. aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.5. usul ve şartlara uymaları zorunludur. araç sürücüsü. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . parlayıcı. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur. yuvarlanmaması. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 . buralardaki yol . Elektrik donanımları kısa devre.yüksekten düşürülmemesi. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan . Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. çakmak. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir. kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. kibrit. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132.Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut .Y. Araca başka bir yük alınmayacak. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır.

Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. işaret ve malzemelerden. cins.f) Bu araçların sürücüleri. Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. Tehlikeli maddelerin.3. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır.6. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. bulundurulması zorunludur. Araçların. motor çalışır durumda bulunmayacak. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. nitelik ve özellikleri. yükleme. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. aktarılması ve depolanmaları. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları. P.

1.dir. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn.1.1. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru.Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır. çme.1.R.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1.500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km. Şehir şebekesinin 60 km. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R.2. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır.2.Temel Sağlık Hizmetleri R.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK. Depo Kapasitesi 11. 318 . 2. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.

süt.3.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.2.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.3.1.2.1. kimyasal.2.1.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R. 319 .şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.mikrobiyolojik.Sağlık Müdürlüğü.R.bakteriyolojik.analiz sonuçları değerlendirilmektedir.

1.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.4.Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.R.500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .014 663.

Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.1.38 21.17 2000 2001 2002 2003 2004 R.1.64 28.95 25.5.R.77 19. Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30. Ölümlerin Hastalık.1. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .7.6.

göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. binalar. yıllık ortalama 60 mg/m 3. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. boya kaplamalar ve bazı plastikler. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Bununla beraber deri. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. maksimum SO2sınır değerleri. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. kurum. günlük ortalama 150 mg/m3 .2. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. pH 4.1. açık metal yüzeyler. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. duman vs) üzerine yapışır. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir.R. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli.2. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. is. Tarihi yapılar. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. atmosfere karışmaktadır. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 . AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. asidik nemle tepkimenin sonucunda.

bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. ruhsal bozukluklar vb. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. SO2. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. yer altı suları. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. ağır metaller. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. bronşit. pulmoner fonksiyon bozuklukları. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. Bunun sonucu olarak. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. sinirlilik. Raşitizm 5. 14. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Eklem Romatizması 6. Akciğer Kanseri 2. Kronel Bronşit 4. Romatizma 12. Suç işleme oranında artış. Göz Yanmaları 8. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Kalp Hastalıkları 7. Kan zehirlenmesi başlar. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. kronik bronşit vakalarında artış. Bronşit 3. Nefes Darlığı 9. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar). Erkeklere oranla daha fazladır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. toprak. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur.

Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. 324 . kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. Kurşun. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. 0. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller. fosil yakıtların yanması. 1. Nikel. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal. Kan kurşun konsantrasyonu.3-0. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu.8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. endüstriyel işlemler.bulunmaktadır. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. yenilen yiyecekler. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. Kadmiyum. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. 0.

kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede.04-0. Kadmiyum sülfat. immunolojik değişim. tahribatı. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. peptit.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Bina projelerinde. aminoasit. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. trifosfat. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. Dünya Sağlık Örgütü. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. klorür. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. solunum borusu irritasyonu. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir.06 µ g/ml. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. Motorlu taşıtlar için. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı.01-0. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. Suda çözünebilir tuzları.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir. sülfat ve nitrattır. solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. kadmiyum nitrat. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. Yapılan araştırmalarda. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0.

15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. zihinsel işlevlerde yavaşlama. korku. kas gerilmeleri. . Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler. trafiğin yoğun olması. Gürültü. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken.2. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. gözbebeği büyümesi.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması. Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır.2. R. solunumda hızlanma. iş yerlerinden çıkan yüksek sesler. uykusuzluk. yorgunluk. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır. Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. stres.3.2. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür. R.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır.Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. sinir sisteminde bozukluklar.miktarı 0. Günümüzde. . insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir. 326 . yerli yersiz korna sesleri. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir.Düğün vb. Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. . evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. .ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. kalp atışlarının değişmesi. rahatsızlık. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması. elektrikli süpürge vb. . törenlerde çevrede yaşlı. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. R. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi.2.4.Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: . teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır.Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması. .

Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya.Hava alanlarının. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir.Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. insan vücuduna ilacın solunum. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu.5. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. . alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. R.Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. Pestisidler. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. . çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. .2. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. Akut zehirlenme. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. 327 . ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. . Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Örneğin tarla. .Bina içerisinde ayak sesleri. . . hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir.

Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. deri veya solunum yoluylagirmektedir. ile ifade edilir. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. Sekonder . sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. giderek bünyede konsantre olurlar. depolama. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. Akut zehirlenmeler. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 . laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. pestisidler ile insanların teması. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. ilaç üretimi. taşıma. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. acrolein (herbisit). rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. olarak ifade edilmektedir. Beher kg.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. ağırlık için mg. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların.

329 . Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır. ilacın yağmur. e. Milli Park Alanlarında. göl. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. ilacın absorbe edilme durumuna.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. bayilik ruhsatı. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. f. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. sudaki pestisid seviyesine. modern bölge laboratuarları kurulmalı. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. Bu kalıntılar. organizmanın fizyolojisine. Örneğin dekara 1. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir.saptanmıştır. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. Yapılan çeşitli araştırmalar. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. seralarda. c. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. gölet ve baraj havzalarında. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. b. kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. g. kullanılan ilacın grubuna. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. Topraktaki zararlı böceklere. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı.formülasyon şekline. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. kritik akarsu. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. a. toprak nemi ve sıcaklığına. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. sağlığa zararlı olup. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. Böylece üreticiler. toprak tekstürüne. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. d.

Orman Bakanlığı Dergisi. Örneğin ısı radyasyonu. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. 1993. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. kalınlık.2001. Sayı:19. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. Bu toprakların 330 . Ankara. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. YEN KÖY.. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. T. seviye. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri.2. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. ağırlık. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. i. 7. KÜÇÜKÇAKAR. Sayı:19. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. ı. 1992. Türkiye'nin Çevre Sorunları. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. 1993. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için.. DOĞAN. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. Islah Çalışmaları. 6. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. Ankara. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen.. 2001. Sayı:19. N. optik camlarda. Kaynaklar 1. Orman Bakanlığı Dergisi. Ankara. 1993. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. 3. Orman Bakanlığı Dergisi. 4. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir. . Ankara. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. O. lüks lambasının filtrelerinde. 2.h. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. R. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. ÇEL KKOL. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. O. zaman göstergelerinde. . viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 5. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. 1995. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. Ankara. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları.

insan sağlığına etkileri de önemli değildir.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz. maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Uluslararası kuruluşların. . Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . yonlaştırıcı radyasyon. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. Bunun dışında. Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . Bununla birlikte. çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. . Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. radyasyondan korunma uzmanları. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır. yıllık radyasyon dozumuz artar. Bu etkiyi. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. Bu radyoaktif potasyum. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. Örneğin. Taş ve tuğladan yapılan evlerle. Aynı şekilde.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Örneğin.

Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Mart-Nisan ’99. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. Tekniker Dergisi. Radyasyon. beta ışınından ise 100 misli fazladır. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a). Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8.8 mSv/yıl 5. Gamma ışınları. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe. Ancak. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. Giysilerle korunma sağlanamaz. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar.4 mSv/yıl 0. alfa parçacıkları vücuda solunum. alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. March 1985. 332 . Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları.

nükleer reaktörler. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur.Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. o kadar az radyasyona maruz kalınır. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. 333 . ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. Ortamda yoksa. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. o kadar az radyasyona maruz kalınır. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. demand valve resüsitatör gibi. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla.

Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. 2nd Ed. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır.Baskı. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. RADYOAKT F: Bir maddenin. Mick J. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak.A. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. Emergency Care in the Streets. ISBN: 0-323-00652-3. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a. gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. bir şey yemeyin. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. Enerjinin. 334 . içmeyin ve sigara içmeyin. Mosby’s Paramedic Textbook. Hücre moleküllerindeki değişiklikler.45- Olay yerinde asla. Sedyeye almadan önce. N. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. s: 413-416. herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. s:616 – 619 23- 4- 5- 1.S. 2000. U. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. Ancak yetişmiş eleman yoksa. Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. 3.b. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. 5 th Ed.Ray ile ışınlanmıştır. Nassetti. 2. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. Örnek: Işın tedavisi. farklı fiziksel özellikleri vardır. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. Ya da. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin. YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. 1995. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin. s: 759-766 Sanders. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. Caroline. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir..d ). Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. 1991.L.

Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir. RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. 1 curie = 3.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. Belli bir zaman biriminde. Kalite. katı. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde. Radyasyon düzeyini.2. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 . Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur.7. R. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir. emilen radyoaktivite miktarını ölçer.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır). bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir.

zcilerin görevlendirilmesi. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından. 336 . . .1. . Turgut Özal Parkı. S. ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. S.06.2. Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: . S. öğrencilerin görevlendirilmesi. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır. Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir. ÇEVRE EG T M S. . . 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir.2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. .2.2. “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla. 08.S. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır.Bursa iline gezi düzenlenmiştir.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. .hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde.2. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır.Çanakkale. ses-yayın cihazı temini. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır. N.Km.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır. sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır.limiz merkezindeki Hıdırlık.1.

337 . üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. S.3.. Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır.2.Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup.

3. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır. T. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. T.2. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı.T. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.1. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T.4.6. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 . T. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır.5. T.

Afyon Cad.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes. Otomotiv.Ş. hr.A.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik. Sarrafiye. hr. Tesisi Hayvancılık. Sarrafiye.Şti. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San.Ltd.Ş. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.A.Ltd.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29. 339 .Şti. Hayvancılık. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San. Otomotiv.San.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü.Ltd.ve Tic.Şti.Ltd. Et ve Et Ürünleri th.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San.Tic.Afyon Cad. Et ve Et Ürünleri th. Oruçoğlu Gıda ve çecek San.Şti.zmir Karayolu Km.04.Şti.San.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.Afyonkarahisar 9.Şti.Şti.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.Tic.Ltd.ve Tic.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.

Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.Raporu Tic. Sok.Ltd.Tic.654 Ada.Tic. Km.Ltd.Ş.Ltd.Şti.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.San.Cad.Böl. Hidromer Arıtma nş.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.Şti.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd. hr. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San.Bşk.Ltd.Ankara ller Bankası 5.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Ve Tic.Şti.Kemal Aşkar Cad.Şti.Ltd.Müd.Bölgesi 1. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San.Ltd. Hasan Deniz Müşavirlik nş.Öztabak Apt. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.Afyonkarahisar 5.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Böl.Üretim San.Şti. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.ve Müş.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .San. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.Tic.Şti.1.Müh.ve Tic.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.ve Tic.Şti.San.Ltd.Şti. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.A.Ltd.

Gıda San.Sokak Pazar Mah.ve Tic.Şti.Ada1.ve Tic. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105.Şti.Ltd.Ş.Şti.Ltd.Şti.Yeşilyol Köşem Apt. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti A.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Ltd.Şti.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.ve Tic.Ltd.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Ltd.Tic.No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Ltd. Tic.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.Ltd.Şti.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.Ltd.Şti.Şti. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Ltd.Afyon Cad.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Parsel Afyonkarahisar San.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Sok Afyon 341 .Ltd.Ltd.Şti.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.ve Tic.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Tic.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.

Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz. l Müd. Afyon Köy Hiz. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Km.Ltd.Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3. Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul. l Müd.18. l Müd.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Danışmanlık Ltd.Tic Tic.Şti.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Km.Bölge Müd.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.S.Şti.Ltd. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah. l Müd. .Konya Karayolları 3.Bölge 342 .Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah.18. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop. l Müd. Afyon Köy Hiz.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8. .S.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8.Km.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San. l Müd.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3.

Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Genel Müdürlüğü D.S. .S.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.S.Bölge Müd.G.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3. Karayolları Müd. .Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.S. .Konya 3.Müd.18.Konya Karayolları Müd.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.Konya 3.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd.Müd. .Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Konya 3.Bölge Müd.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Danışmanlık Ltd.18.Bölge Müd.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3. K.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Genel Müdürlüğü D.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge 33 Taş Ocağı D.Şti. .S.Bölge Müd.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.Genel Müdürlüğü D.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Antalya 13.Bölge Müd.G.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13.18.Bölge Müd.Bölge Müd.Bölge Müd.Konya 343 . .Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K. slitepe Taş Ocağı Nen Müh.S.

Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.ve Tic.Müd.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.Antalya Karayolları Müd. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .Tic. Aysberk Müh.Ankara Karayolları Müd. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.stanbul 1996 Maden Karaman Mah.A.Tic.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.Bölge Müd.Şti.Şti.Fakültesi.Cum. stanbul Üniversitesi Müh.Maden Sontajcılık Ltd.Ltd.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel.Bşk.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.A.Ankara Karayolları Müd.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Ziraat ve San.Antalya Karayolları Müd.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13. nş.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13.Antalya 13.Bölge 46 Ariyet ocağı.Bşk.Antalya Karayolları Müd.Ş.Başk.Bölge 47 Bolvadin Bel.Şti.Bölge Müd.Ş.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13.

Afyon ili Dinar lçesi.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .A.Tic.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd. nş.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.Şti Caner nşaat San.San. Ltd.2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .Ş. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah.A. Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Elkt.Şti Ankara Büro-Form Müh.Taah.letim A.B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk. Ve Tic.Tic.Oto.Ltd.letim A.S.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.Ltd.S.Taah.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.Mad.B1.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Ve Tic. ncirli Han Sok..24.Ltd.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.

Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.A.S.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.Turz. .MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.Ş Ankara D.Ankara Fon Müh.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.Tansa Cad.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.A.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.Nakl. th.Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.Ltd.Ve Müşavirlik A.Ve Tic.Şti.18.Tic.A.A.Tic.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh.Ltd.A.Gübre Tesisi San.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah. hr.A.

B 105.Şti.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.Tic.A.Ş stanbul Beril Mad.San.Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Tic. nş.S. şl.Tur.Tic.Ltd.Ltd.San.Ş Medaş Maden End.Müh. San. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.Müş.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.A.A.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.Dış.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.A.Ltd.Müş.Şti Ankara Öncü Mad.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.Tic.Ltd.San.A.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Müh. ç ve Dış Tic.Dış.A.Tic.

Ltd.Tic.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad. A.Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Şti.San.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı . 129.Hacı Musaoğlu Sok.Şti.Tic.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.Bucak mevkii.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Şti.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar . Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.NO:4 iscehisar .Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ltd.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.NO:7/A Afyon 348 .San.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Ltd.Köprübaşı Emirdağ.Tic.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.Sk.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.

Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .Teks.Ltd.Şti.Tic.Kom.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.San.No:107 Gebeceler .Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş.Şti.Ltd.Tic.Konf.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Ltd.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Ltd.Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.A.B 26.Tic.Ş Doruk Mad.Ada 3/B Parsel Afyon O.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. şn.Ltd.S.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.San.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.Ltd. Tic.Tic.S.Mad.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.San.Tic.Turz.San.

Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.Ve ve Yıkama Kırma Tic.Din. nönü Cad.Ş.Tic.Tic.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Şti Afyon Karayoları 3.Bölge Müd.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Akar.Ve Tic.Konya 96 Taş Ocağı. Büro-Form Müh.Pa z.San.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.Ltd.Taah.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.San.Mah.Tes.A.Ltd.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.Mad.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah. nş.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.ve Tic.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 . Ltd.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.

Ltd.Şti.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.ve Tic.ve Tic.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş. Ltd.A.San.Şti.Ltd.Ltd.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ve Tic.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 .Ltd. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah.San.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.San. km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.Ve Tic.San.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Şti.SanTic.Ltd.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.ve Tic.Şti.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.ve Tic.

Tur.Kuy. Ltd.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak.Malz.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Day.Tic.Hay.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.Nakl.Eml.Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.Tic.Ot.Tük.SanTic.Bölge Müd.Mal.San.Mer.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Mad.Yak. thalat Ltd.Plas.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Ve nş.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Müt.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Bet. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Lok.Tic.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Tek. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII. Ak.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Haz.Ltd.

Akaryakıt Tarım Turizm nş.A. Afyon DS XVIII.S.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.San.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .San.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.Ltd.Tic.Şti. Otomv.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta O.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII.Tic.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh.Tic.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.

Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ltd.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.Ürün.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım .Tic.San.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.Şti.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .Oto Yıkama Eleme Tur.NO:18 Emirdağ . Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3.Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Ltd. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Bşk. Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet. 354 .Ş Afyon Şeker Fab.Afyon Cad.

Gd.Şti.Kamil Miras Cad.Trz.Ş Bilim Mad. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Tic.Ltd.San.Savak Sok.Eğt.Ltd.Paketleme Fab.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.San Ve Tic.Ltd.Müş.San.Ltd. nş.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .A.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .Lt d.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Tic.Ve Tic.Tic. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Taah. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad.2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.

Ş Mermer San.4.Kirembe Sok.B Hisar Mah.S.S.Savak Sandıklı .A.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.Bölge Müd.Afyon Sok.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .S.S.Bölge Md.Ltd.Dok.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.Şti Karayolları 13.B 4.NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.1.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20.B 109.d.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.Sok.Cad. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad. Karayolları 13.B 101.Km Afyon-Ankara Yolu 8.Ada3.Sok.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.

Ş Gıda Rafine Anhid. l Müd.Protein Tic.Ltd.Bölge Müd.B 4. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 .Ltd.Hd.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi . 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid.Bölge Müd.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A.Tic.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad.S.Hocalar lçesi 2Bl.Şti Taş Ocağı Köy Hizm.San. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13.Antalya Dinar 12 Malaklar nş.Cad.Bölge Md.Şti Karayolları 13.4 NO:14 Sok.Bölge Müd. l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.

Paz.S.A.S.B 4.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.Tic.A.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.06.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.Ş.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San. Şuhut Merkez 358 .A.Tic.A.S.Ve Tic.Km O.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.B. Şuhut/ salı Köyü O.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.A.05.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7.Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San. 11.06.4 NO:27 Sok.Tic.San.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.2003 30.Cad.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3.A.B.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.A.

Şti. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.2003 21.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15.San.05.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop. O.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D.04.S.S. 30.Tic.S.B.Şti.S. Merkez 40 Kemal ESK 15. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.Başk.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş.Bölge 31.B.05.S.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O.2003 27. 28. 29. O.02.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .S.S.S.05.05.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.B.B.Ltd.04.S.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11./ISPARTA 18. Mushsin ÖZER 15.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05.Ltd. Müd.S.B.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.Tic.04.04.Şti.04. Merkez 43 Mermer Ocağı 05. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.B.B.02.01.B.

Bölge 24.12.2002 16.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S. Çay/Kızıldağ Köyü O. O.B.S.Şti.B.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .Ltd.Bölge 19.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.S.10.B. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.09. Karayolları 13.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.11.S. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.10.S. Müdürlüğü/Antalya Kayma. Müd.S. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.11.10.S.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O.11.ve 06.B. 18.12.09.B Merkez 57 D.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.09.S.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.S./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.S. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.11.2003 Gıda O.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27.S.B O.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.S.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23.

2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D. Müd.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.S./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.07./ISPARTA 18.S.09.S.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18.04.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3.2003 Maden Merkez 66 27.08.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.2003 28. Müd.2003 22.Bölge 11.den.05.B Merkez Merkez 61 D. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.Müd. Kum.07.2004 Kimya Sincanlı 361 . Kum. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30.07.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2004 30.05.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.04.S.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28.08. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.09.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.den.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.2003 Maden Taş.08.Bölge 24.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz.

04.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah.O.06.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.2004 17.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.07./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18.B.S.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.2004 09.04.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15. Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17.Başk).ve Tic.Tic. Merkez 75 25.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.02. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.B.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.02.Bölge 17.03.km Merkez 73 08.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5.km Afyon-Ankara Karayolu 5.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.S.S.Götürme Birl.02.ve 25.Ş. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San. Bolvadin/Santral Cad.04. Müd.Ş.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16. Bayram DEM RER 29.01.A. Emin ORBAY 19.03.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.O.04.2004 Maden Çetinkaya Mah.A.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San.

Çağlayan.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.08.09./ STANBUL Kısmet Hür.07.Çapalı.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.03L25A3.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.A.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.03L25B1.08.06.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.Çapalı.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.ŞT .Tic.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.Ltd.04.Bölge 23.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.06.03L25A3.San.09.01.LTD.Çağlayan.2004 Gıda Çobanlar yolu 1.Keklicek Mevkii Mermer San.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.Şti Osman Şen San.Ve 29.08.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.03L25B1.Tav.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .Ş Ziraii 27.

04.03. Böl.02.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.Ltd.Şti Sefa Kulaç 3. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.09. Bölge 07.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.02.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San.10.Şti 05.Ürün.Tic.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.10.Mer.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.San.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3. Ltd.2004 Maden zmir Cad.Teks.San.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.11.Ltd.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.2004 11.02.01.Bölge 18.Tic.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd.Bölge 21.Tic.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad.Yayla Sok.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.Başan Sok.2005 07.04. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.11.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.

2005 17.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.Tic.Ltd.Ltd.Mer.Ve 30.No:56 Afyon Dumlupınar Mah. scehisar Mermer San.Tic.Kamil Miras Cad.Mal Ve Oto.Tic. San.05.Gıda Mad.06.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02.143.Zemin Kat Afyon Afyon .05.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.2005 25.San.Ltd.05.06.Sok.06.San.Tic.Yalbı Sok.Ankara yolu 20.06.San Ve Tic.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.Fazilet Apt.06.Taah.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.Şti Şahin Kardeşler Elek.06.2005 05. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 . Ltd. Böl.03.Şti Remzi Çalıştır 06.05.Ürün.San.Ltd.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.Şti 16.Taah.Tic.Ltd.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.Teks.2005 16.Mer.06.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah.Şti Celal Ildız nş.2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15. Böl.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.Oruçreis Sok.

........................................................................................................... 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER ........................................................................................................................................................... 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI ............................ 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI ............................................................................................................................. 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER ................................................ 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ..................................................................................... 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ............................................................................................................................. 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI ....... 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER ..................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ...................... 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI ................................... 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ .................................................................................................................................................................................................................................... 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI ................................................................................................................................................................ 304 Başa Dön 366 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR............................................................................................................. 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ............................... 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES .......................................... 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI ............................................................................. 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES ........................................................................................................................................................................................................................................................... 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI ........................................................................................................................................................................................................................................................... 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ........................................................................................................... 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ............................................................................................................................................................................................................................. 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI ........................................................................................................................ 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI............................................................................................................................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ............ 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ .................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR .. 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI .............................................................................................................................................................................................................................................. 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT........................... 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI ............................. 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ........ 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER ..............................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful