“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADER NE TERK ED LEMEZ” K.

ATATÜRK

ÖNSÖZ
nsan Sanayi toplumu haline geldiği son 100 yılda var olmasını sağlayan her şeyi istemeden tahrip etmeye başlamıştır. Dünya’da toplumun yaşam kalitesini arttırmak için atılan teknolojik adımlarda ; Teknolojinin iyi etüt edilmeden seçilmesi, üretilen atıklar için alınacak önlemlerin düşünülmemesi, doğal kaynakların uygun kullanılmaması, düzensiz kentleşme ve gürültü gibi faktörler ekolojik dengenin bozulmasına, fauna ve floranın zarar görmesine, Toprak, Su, Hava ve Atmosferin kirlenmesine, sebep olmuştur. Gelişmekte olan Ülkemizde sanayileşme ve plansız kentleşmeye paralel olarak ortaya çıkan Çevre kirlenmesi ile beraberindeki Çevre sorunları direk olarak canlı yaşamını etkilediğinden, hepimizin üzerinde düşünmesi ve çalışması gereken hayati bir sorundur. Zira teknoloji diğer ülkelerden alınırken, teknolojinin getirdiği zararlara karşı alınan önlemler dikkate alınmamıştır. Ekonomik faaliyetlerden tüketim anlayışımıza kadar uzanan yaşam tarzı içinde her ferdin Çevre için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bunun içinde yaşadığı Çevreyi tanıması, sorunlarını ve bu sorunların boyutlarının bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duyuyorsak, hiç olmazsa yaşadığımız bölgeyi temiz tutarak, doğal kaynaklarımızı duyarlı de bilinçli kullanarak yaşadığımız Çevrenin korunmasına katkıda bulunabiliriz. limizin potansiyel çevresel varlıklarını ve sorunlarını belirlemek amacıyla l Çevre Ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan bu raporun müteakip çalışmalara kaynak olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel bir Afyonkarahisar’da yasamak dileğiyle...

Muzaffer D LEK AFYONKARAH SAR VAL S

BASLARKEN

Anayasamızın 56.maddesinde de belirtildiği gibi , herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek ,çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Çevrenin bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda hava kirliliği, yer altı sularının bilinçsizce kullanılması, yer üstü sularının kirletilmesi, atıklardan kaynaklanan kirlilik ve gürültü kirliliği konularında Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımıza büyük bir hevesle devam etmekteyiz. Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun, bundan sonraki yıllarda hazırlanacak Çevre Durum Raporlarına kaynak teşkil edebilmesi ve çevre ile ilgili yapılacak faaliyetlere ışık tutması dileğimle… Raporun hazırlanmasında emeği geçen dökümanları bizlerden esirgemeyen Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile l Çevre ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ederim.

Nazmiye UZUN l Çevre ve Orman Müdürü

T.C. AFYONKARAH SAR VAL L Ğ L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIRLAYANLAR Şükrü TUR Teoman KANTARCI V.H.K. . (Maden Müh.) Jeoloji Yük. Mühendisi

AFYONKARAH SAR L ÇEVRE DURUM RAPORU OKUMAK Ç N TIKLAYINIZ

A. COĞRAF KAPSAM ________________________________________________________ 11
A.1. Giriş:________________________________________________________________________11 A.2. l ve lçe sınırları: _____________________________________________________________17 A.3. lin Coğrafi Durumu: __________________________________________________________36 A.4. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:_______________________________________38 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: _____________________________________________________46
A.5.1. A.5.2. Metamorfizma ve Mağmatizma:____________________________________________________ 46 Tektonik ve Paleocoğrafya: _______________________________________________________ 52

B. DOĞAL KAYNAKLAR ______________________________________________________ 62
B.1. Enerji Kaynakları _____________________________________________________________62
B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.1.5. B.1.6. B.1.7. B.1.8. Güneş:________________________________________________________________________ Su Gücü: ______________________________________________________________________ Kömür: _______________________________________________________________________ Doğalgaz: _____________________________________________________________________ Rüzgar: _______________________________________________________________________ Biyomas (Biyogaz. Odun. Tezek)___________________________________________________ Petrol: ________________________________________________________________________ Jeotermal Sahalar:_______________________________________________________________ 62 62 62 63 64 64 64 64

B.2. Flora ve Fauna ________________________________________________________________72
B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. Ormanlar: _____________________________________________________________________ Çayır ve Mera: _________________________________________________________________ Sulak Alanlar:__________________________________________________________________ Endemik Bitkiler: _______________________________________________________________ Fauna ve Endemik Hayvanlar: _____________________________________________________ Milli Parklar. Tabiat Parklar. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları:______________________ 72 72 72 73 73 75

B.3. Toprak: _____________________________________________________________________76 B.4. Su Kaynakları: _______________________________________________________________76
B.4.1. B.4.2. B.4.3. B.4.4: çme Suyu Kaynakları ve Barajlar:__________________________________________________ Yeraltı Su Kaynakları: ___________________________________________________________ Akarsular: _____________________________________________________________________ Goller ve Göletler: ______________________________________________________________ 77 77 77 81

B.5. Mineral Kaynaklar: ___________________________________________________________93
B.5.1. Sanayi Madenleri:_______________________________________________________________ 93 B.5.2. Metalik Madenler: ______________________________________________________________ 94 B.5.3. Enerji Madenleri:________________________________________________________________ 95 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler ______________________________ 96 Bu Konuda Yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. ___________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

C. HAVA (ATMOSFER KL M) _________________________________________________ 96
C.1. klim ve Hava: ________________________________________________________________96
C.1.1. C.1.1.1. C.1.1.2. C.1.1.3. C.1.1.4. C.1.1.5. Doğal Değişkenler _______________________________________________________________ 96 Rüzgar: _______________________________________________________________________ 97 Basınç: _______________________________________________________________________ 98 Nem: _________________________________________________________________________ 98 Sıcaklık: ______________________________________________________________________ 99 Buharlaşma: __________________________________________________________________ 100

1

C.1.1.6. C.1.1.6.1. C.1.1.6.2. C.1.1.7. C.1.1.8. C.1.1.9. C.1.2. C.1.2.1. C.1.2.2. C.1.2.3. C.1.2.4. C.1.2.5.

Yağışlar: _____________________________________________________________________ Yağmur:______________________________________________________________________ Kar. Dolu. Sis ve Kırağı: _________________________________________________________ Seller:________________________________________________________________________ Kuraklık:_____________________________________________________________________ Mikroklima: ___________________________________________________________________ Yapay Etmenler ________________________________________________________________ Plansız Kentleşme: _____________________________________________________________ Yeşil Alanların Azalması: ________________________________________________________ Isınmada Kullanılan Yakıtlar______________________________________________________ Endüstriyel Emisyonlar: _________________________________________________________ Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: ________________________________________________

101 104 104 106 116 116 116 116 117 117 117 118

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları ___________________________________________118
C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman:___________________________________________ Partikül Madde (PM) Emisyonları: _________________________________________________ Karbonmonoksit: _______________________________________________________________ Nitrojen Oksitleri: ______________________________________________________________ Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: _______________________________________________ 119 119 119 120 120

C.3. Atmosferik Kirlilik ___________________________________________________________120
C.3.1. C.3.2. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri:_____________________________________________ 120 Asit Yağmurlarının Etkileri: ______________________________________________________ 122

C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri_______________________________________125
C.4.1. C.4.1.1 C.4.1.2. C.4.1.3. C.4.1.4. C.4.2. C.4.2.1 Doğal Çevreye Etkisi: ___________________________________________________________ 125 Su Üzerindeki Etkileri: __________________________________________________________ 125 Toprak Üzerine Etkileri: _________________________________________________________ 126 Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: ___________________________________________________ 126 nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: ___________________________________________________ 126 Yapay Çevreye Etkisi ___________________________________________________________ 126 Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri: ________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

D. SU ______________________________________________________________________ 127
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı ___________________________________________________127
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.1.4. Yeraltı Suları: _________________________________________________________________ Akarsular: ____________________________________________________________________ Göller. Göletler ve Rezervuarlar: __________________________________________________ Deniz: _______________________________________________________________________ 127 127 129 131

D.2. Doğal Drenaj Sistemleri: ______________________________________________________131 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri:____________________________________131
D.3.1. D.3.2. D.3.3. Yeraltı Suları ve Kirlilik: ________________________________________________________ 131 Akarsularda Kirlilik:____________________________________________________________ 131 Göller. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: __________________________________________ 137

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi. Strateji ve Politikaları: ______________________________________137 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: ____________________________________________137
D.5.1. Tuzluluk __________________________________________________________________________ D.5.2. Zehirli Gazlar ______________________________________________________________________ D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: ___________________________________________________ D.5.4. Ağır Metaller ve z Elementler: ________________________________________________________ D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler: ____________________________________________________________ D.5.5.1. Siyanürler: _______________________________________________________________________ 137 137 137 137 138 138

2

Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: _______Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Türler ve Populasyonları: ________________________________________________________ 151 Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 157 F.2.3.2.4.1. F.1.1.4.1.5.3.1.1.3. Arazı Problemleri _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2. Deterjanlar ve Su Kirliği: ___________________________________________________________ D. F.5.5.2.2.4.8. E.4. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 139 E. F.5.5.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği____________________________________________________ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 E.1.3. Kullanım Durumu: ____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Türler ve Populasyonları _________________________________________________________ 159 F. Patojenler _________________________________________________________________________ D.5.2.2. Hayvan Yaşama Hakları _________________________________________________________ 162 F.4. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: ____________________________________________________ D. E.2.9.3.2.6.5. Karasal Türler ve Populasyonları : _________________________________________________ 160 F.2.5. Balıklar: ______________________________________________________________________ 161 F.1.6.1.1.4.4.5.1. Sahipli Hayvanlar _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3.5.2. Pestisitler ve Su Kirliliği: ___________________________________________________________ D.2. E.4. Arazi _______________________________________________________________________141 E. Aquatik Türler ve Populasyonları __________________________________________________ 160 F.3. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER______________________________________ 143 F. Çayır ve Meralar: ____________________________________________________________150 F. F. Kürklü Hayvanlar: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4. Askıda Katı Maddeler _______________________________________________________________ D.1.D.2.3.1.2.1. Habitat ve Topluluklar: __________________________________________________________ 161 F. Petrol Türevleri ___________________________________________________________________ D.5.3.4.1. F.7. Toprak Kirliliği: _____________________________________________________________140 E. Genel Toprak Yapısı __________________________________________________________139 E. Ormanlar ___________________________________________________________________143 F.1.1.1.3.3. F. Ormanların Ekolojik Yapısı: ______________________________________________________ Bölgenin Orman Envanteri:_______________________________________________________ Orman Varlığının Yararları: ______________________________________________________ Orman Sayılan Alanlarının Daraltılması: _____________________________________________ 143 148 148 149 F. Hayvan Hakları hlalleri: ________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.5.4. F.2. E. Arazi Varlığı__________________________________________________________________ 141 E.4.1.1.4.3.1. F. F.4. Flora:_______________________________________________________________________151 F. Çayır ve Meraların Varlığı: _______________________________________________________ 150 Kullanım Amaçları ve Yararları: ___________________________________________________ 151 F.2. Nesli tehlike altında olan ve olması muhtemel olan hayvanlar_____Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.3.1. Sahipsiz Hayvanlar ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Arazi Sınıfları: ____________________________________________________________________ 141 E.1. 3 .4. F.2.1. Gübreler ve Su Kirliliği: ____________________________________________________________ D. Fauna ______________________________________________________________________159 F.2. Valilikler.3. Evcil Hayvanlar ________________________________________________________________ 162 F. Çözünmüş Organik Maddeler _________________________________________________________ D.2.3.4.5.3.3.1.3.2.5. F.2.3.2. Kimyasal Kirlenme:_____________________________________________________________ Atmosferik Kirlenme: ___________________________________________________________ Atıklardan Kirlenme: ____________________________________________________________ Mikrobiyal Kirlenme: ___________________________________________________________ 140 140 140 140 E.2.1.

3.14.1.F. Tabiat Parkları: ________________________________________________________________ 169 F. TUR ZM _________________________________________________________________ 214 G.5. G.5. Sınıf Tarım Alanları________________________________________________________ 213 F.2.17. Sitler: ________________________________________________________________________ 203 F. 5. Kentsel Sit: ___________________________________________________________________ 171 F. Doğal Sit:_____________________________________________________________________ 180 F. Sulak Alanlar: _________________________________________________________________ 170 F.4.5.1.4.16.5. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: _____________________________________________________ 204 F. Orman çi Dinlenme Yerleri:______________________________________________________ 169 F.12. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: __________________________________________________ 213 G. Tabiatı Koruma Alanları:_________________________________________________________ 169 F.5.1. Sit Alanları: ___________________________________________________________________ 171 F.5.18.1.5.10. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: 171 F.2.5.5.5.1. Turistik Altyapı: _____________________________________________________________222 G.5.5.2.5.1. G. Orta Mesafeli Koruma Alanı: _______________________________________________________ 204 F.16.5.5. Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: _____________________________________________ 204 F.19.13.2. Tarihi ve Doğal Alanlar ________________________________________ 182 F.22.17.20.5.5.5.5.16.2.1. Yörenin Turistik Değerleri: ____________________________________________________214 G.2. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları:______________________________ 204 F. Mutlak Koruma Alanları: ___________________________________________________________ 204 F. 1.1.2.17.3.17.1. Arkeolojik Sit: _________________________________________________________________ 172 F.4.5. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: ________________________________________ 171 F.2.16. Turizm Çeşitleri: _____________________________________________________________222 G.3.3.19.5.5.22.5. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları"_____________________________________________________________ 204 F. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar _________164 F.17.5.19.1.21.5.4. Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri: ______________ 204 F.5.1. Tabiat Anıtı:___________________________________________________________________ 169 F. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: __________________________ 171 F.17. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: _____________ 171 F.1.3.5.22.2. Biyogenetik Rezerv Alanları: _____________________________________________________ 170 F. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. Tarım Alanları: ________________________________________________________________ 212 F.5.3. Tarımsal Gelişim Alanları ________________________________________________________ 212 F.5.5. Yapı Toplulukları: ______________________________________________________________ 194 F. Yörenin Doğal Değerleri : ________________________________________________________ Konum: ______________________________________________________________________ Fiziki Özellikleri:_______________________________________________________________ Kültürel Değer: ________________________________________________________________ 214 214 214 214 G.1.3.1.5.5.1. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.1.22. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: ____________________________________________________ 170 F.5.16.5.2.19. Uzun Mesafeli Koruma Alanı:_______________________________________________________ 204 F.7. Biyosfer Rezerv Alanları: ________________________________________________________ 170 F.11. ___________________________________________ 182 F.19.1. Milli Parklar: __________________________________________________________________ 164 F.8. Anıtlar:_______________________________________________________________________ 182 F.1. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: _____________________________ 171 F. Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar:______________________________ 205 F.15. Turist Sayısı: ________________________________________________________________222 4 .5.5.9.5. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: __________________________________ 171 F. Tarihi Sit:_____________________________________________________________________ 171 F.6.5.5. G.

2.1.3.1.2.2. Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması ___________________________________242 J.1.2.3. I. Organik Tarım: _____________________________________________________________232 H.1.1.4.2.1. .1.G.2. H.1.2. 5 .5.3. Sanayi Madenleri: ______________________________________________________________ Metalik Madenler: ______________________________________________________________ Enerji Madenleri:_______________________________________________________________ Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: _____________________________ 237 237 237 237 .2. Birincil Enerji Kaynakları: _______________________________________________________ 242 Rüzgar Enerjisi: _______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.3. H. H. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler______________________________________________________________________237 .1.1. Tarımsal Faaliyetler: _________________________________________________________232 H. H. H. H.2.1.1. H.2.1. Turizm .2.2.2.2.4.4.2. H. H.1.1.4.1.2. H. H.2.5. TARIM VE HAYVANCILIK_________________________________________________ 223 H. Tarımsal üretim: _____________________________________________________________224 H.1. Genel Tarımsal Yapı: _________________________________________________________223 H. H.1.1. Pestisit Kullanımı: ______________________________________________________________ 235 Gübre Kullanımı:_______________________________________________________________ 235 . H.1. Cevher Zenginleştirme:________________________________________________________240 . Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: ___________________________240 .4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: _________________________________240 . Tarımsal şletmeler ___________________________________________________________232 H.6.2.1.1.2.5.6. MADENC L K ____________________________________________________________ 236 .2.2.1.2.2.1.1 H.Çevre ilişkisi: ________________________________________________________222 H.4.2. Kamu işletmeleri: ______________________________________________________________ 232 Özel işletmeler: ________________________________________________________________ 232 H.2.2. H.1. J.3.1.4.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: _____________________________________________________________________240 J.1.2. H. ENERJ __________________________________________________________________ 242 J.2.1.2.2. .1.5.2. Turizm Ekonomisi: ___________________________________________________________222 G.5.2.2.2.2. H.1. Bitkisel Üretim ________________________________________________________________ Tarla Bitkileri _________________________________________________________________ Buğdaygiller: __________________________________________________________________ Yem Bitkileri: _________________________________________________________________ Endüstriyel Bitkiler: ____________________________________________________________ Süs Bitkileri: __________________________________________________________________ Bahçe Bitkileri_________________________________________________________________ Meyve Üretimi: ________________________________________________________________ Sebze Üretimi: _________________________________________________________________ Hayvansal Üretim ______________________________________________________________ Büyükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Küçükbaş Hayvancılık: __________________________________________________________ Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): _____________________________________________ Su Ürünleri: ___________________________________________________________________ Kürk Hayvancılığı: _____________________________________________________________ Arıcılık ve pekböcekçiliği: _______________________________________________________ 225 225 225 225 226 226 226 227 228 229 231 231 231 231 232 232 H.

1.1 l Sanayiinin Gelişimi.5. Taşımacılıkta Demiryolları:_______________________________________________________ L. Demiryolları : _________________________________________________________________ L.1.1.3. Araç Sayıları:__________________________________________________________________ L2.7 J.1.1.5. Kent çi Yollar: ____________________________________________________________________ L. Kömür : _____________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4.2 .6. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI ___________________________________________ 256 L. L.4.1.4. K.1.1.2 Genel Anlamda Sanayi Guruplandırılması: ______________________________________245 K.3.6.1. Ulaşım Planlaması: _____________________________________________________________ L. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu:_______________________247 K. Enerji Tasarrufu ile ilgili Yapılan Çalışmalar: _____________________________________244 K.2. Biyomas Enerjisi: _____________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: __________________________________________________ L. Kullanılan Raylı Sistemler: _______________________________________________________ L.3.2.6. Petrol (Fuel Oil.1.1.2.5. Ulaşım: _____________________________________________________________________261 L. SANAY VE TEKNOLOJ ___________________________________________________ 245 K. J. Motorin. Benzin.2. Karayolları: ___________________________________________________________________ L.3. Lpg): ______________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. K.1. L.1.2.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:____________________254 K.6. Limanlar: _____________________________________________________________________ L. Taşımacılık: ___________________________________________________________________ 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 262 6 .1. L.2.2. Biyogaz Enerjisi: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1. K. Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi: _____________________________________ Yeşil Alanlar: _________________________________________________________________ Elektrik letim Hatları: __________________________________________________________ Doğalgaz Boru Hatları:__________________________________________________________ 256 256 257 261 261 L2.3.3.1. J. Jeotermal Enerji: ______________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2.4.3.J.2.2.3.2.1.1.6.1.1.1. Toplu Taşım Sistemleri: _________________________________________________________ L. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı: __________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.4. L.2.2.1. J. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: ______________245 K.1.1. J.2. ikincil Enerji Kaynakları: ________________________________________________________ 243 Termik Enerji: _________________________________________________________________ 243 Hidrolik Enerji: ________________________________________________________________ 243 Nükleer Enerji: ________________________________________________________________ 244 J.8 J. K.2.1. K. Karayolları Genel: ______________________________________________________________ L. J.1.6.2.1.2. J.1.1. Asfalt.1.5.3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: ______________________________________________247 K. Su Sistemi:____________________________________________________________________ Atık Su Sistemi.2. Su Enerjisi: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.9.2.1.2. J.1.2.2. J. Odun : ______________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:_____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği: _______________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:____________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: ___________________________________ Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:___________________________________________ Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı: ______________________________________________ 254 255 255 255 255 255 L.1.3.7.2. Altyapı _____________________________________________________________________256 L. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler_______________________254 K.6. J.2.

3.1.3.1.3. M.2.1.3.2.3. Nüfus : _____________________________________________________________________300 M. Planlı Kentsel Gelişme Alanları ______________________________________________________ M.5. Kentsel Alanlar_____________________________________________________________________ M.2. Kamu Binaları: ________________________________________________________________ Okullar:______________________________________________________________________ Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: ____________________________________________________ Sosyal ve Kültürel Tesisler_______________________________________________________ Endüstriyel Yapılar: ____________________________________________________________ Göçer ve Hareketli Barınaklar: ____________________________________________________ Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: ________________________________________ Bürolar ve Dükkanlar: ___________________________________________________________ Kırsal Alanda Yapılaşma: ________________________________________________________ Yerel Mimari özelikler: __________________________________________________________ Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:________________________________________ 276 276 276 293 293 293 293 298 298 298 298 M.1.4. Kültürel.Kırsal Yerleşme Deseni _____________________________________________________________ M. M.9.4.L. Kırsal Alanlar ______________________________________________________________________ M. M. M.1. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri ___________________________________________299 M.1. M.1. M. Tarihi.4.5.1.. Sosyo-Ekonomik Yapı:________________________________ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri ______________________________________________ M.1.5.3. M.2. M.3.2.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi:___________________________________________________ 300 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı: __________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.1. lin mar Durumu: ___________________________________________________________264 L. M.1.2. M. Göçler _______________________________________________________________________ Göçebe şçiler (Mevsimlik): ______________________________________________________ Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:________________________________________________ Konut Yapım Süreçleri:__________________________________________________________ Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: ______________________________________________ 299 299 299 299 299 M. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar___________________________________ M.5.2.5.2.1.1. Haberleşme: ________________________________________________________________263 L.3.1.1.5.5.6. M.5.4.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk _________________________________________________________ M. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi______________________________________________________ M.6.4. M.4. M.3.5.3.4. M.1.6.1.1.2.4. M. Kentsel Yenileme Alanları __________________________________________________________ M. Arazi Mülkiyeti ___________________________________________________________________ 267 267 267 268 269 271 275 275 275 276 276 M.5. Binalar ve Yapı Çeşitleri ______________________________________________________276 M.3. M.3.7. M. M.3. Altyapı: ____________________________________________________________________276 M.4.10.1. M. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS _________________________________________ 267 M.5.1.11.6.6.3. M. Kentsel ve Kırsal Planlama ____________________________________________________267 M.2.8.6.3.1.2.6.3.Kentsel Büyüme Deseni _____________________________________________________________ M. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: _________________________________________________ 300 Nüfus Değişim Oranı: ___________________________________________________________ 301 7 .7.4.1.4. ldeki Baz stasyonlar Sayısı: __________________________________________________265 M.4. M.3.1. M. Havayolları: ___________________________________________________________________ 263 L. Binalarda Ses izolasyonu: ________________________________________________________ Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: _______________________________ Ticari ve Endüstriyel Gürültü: _____________________________________________________ Kentsel Atıklar: ________________________________________________________________ Binalarda Isı Yalıtımı: ___________________________________________________________ 299 300 300 300 300 M.1.3.

3.3.6. N. O.1. Seller:________________________________________________________________________ 312 8 . O.1. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar:____________________________________________________303 N.4.1.1. AFETLER________________________________________________________________ 309 P.5.3.2.1.7. Diğer Atıklar : _______________________________________________________________305 N. Heyelan ve Çığlar: ______________________________________________________________ 312 P. O. Titreşim:____________________________________________________________________308 P.1. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri:____________________________________________306 O.Katı Atıkların Biriktirilmesi.6. Depremler: _________________________________________________________________________ 309 P.3.1 O.1. Özel Atıklar : ________________________________________________________________303 N. O.2.3. Tıbbi Atıklar: _________________________________________________________________ 303 Atık Yağlar: __________________________________________Hata! Yer işareti tanımlanmamış.1.2.1.2.3. Taşınması ve Transfer stasyonları:__________305 N.7.2 N.7.4. GÜRÜLTÜ _______________________________________________________________ 307 O.2.1. Gürültü: ____________________________________________________________________307 O.1. O. Pil ve Aküler:__________________________________________________________________ 303 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller:________________________________ 303 Tarama Çamurları:______________________________________________________________ 303 Elektrik ve Elektronik Atıklar: ____________________________________________________ 303 Kullanım ömrü Bitmiş Araçlar: ____________________________________________________ 303 N.1.6.5. Yer Değiştirme Olayları: _________________________________________________________ 301 Turizm ve Seyahat: _____________________________________________________________ 301 şsizlik: ______________________________________________________________________ 301 N.M.3.6.3. Atık Yönetimi: _______________________________________________________________305 N. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi:_____________________________________306 N. O.1.1. Toplanması.1.3.1.4.6.5. N.2. O.8.1. N. N.1.3.1. O. Afet Olayları_________________________________________________________________309 P. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu:_________________________________________305 N.4.1.1. Gürültü Kaynakları _____________________________________________________________ Trafik Gürültüsü: _______________________________________________________________ Endüstri Gürültüsü: _____________________________________________________________ nşaat Gürültüsü: _______________________________________________________________ Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: ____________________________________________ Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü:_____________________________________________ Gürültünün Çevreye Olan Etkileri :_________________________________________________ Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri:_______________________________________________ Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: _________________________________________________ Gürültünün insanlar Üzerine Etkileri________________________________________________ Fiziksel Etkisi: _________________________________________________________________ Psikolojik Etkisi: _______________________________________________________________ 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 308 308 O. N. O.9.2 . ATIKLAR ________________________________________________________________ 302 N.3.3.3.4.3. O. Evsel Katı Atıklar: ___________________________________________________________302 N.1.6. M.1.2. M.3.4.3.1.1.10.5.1. N.2.1. Atıkların Bertaraf Yöntemleri :_________________________________________________306 N. Radyoaktif Atıklar: _____________________________________________________________ 305 Hayvan Kadavraları: ____________________________________________________________ 305 Mezbaha Atıkları: ______________________________________________________________ 305 N. N.1.1.

P. Bebek Ölümleri: _______________________________________________________________ R.2.1.1.2.6. Bulaşıcı Hastalıklar: ______________________________________________________________ R.2.3.3. Aile Planlaması Çalışmaları: ______________________________________________________ 318 318 318 319 319 319 320 321 321 321 R.3. R.1. Afetler ve Sağlık Zararları _____________________________________________________314 P.2.2. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: _________________________________________314 P. R.1. R.2. Temel Sağlık Hizmetleri-.5.4. Orman ve Otlak Yangınları: ______________________________________________________ 312 Fırtınalar: ____________________________________________________________________ 314 P.4. ________________________________________________________ Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: ______________________________________________ lkyardım Servisleri: ____________________________________________________________ Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı:__________________________________________ Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: ______________ Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: ______________________________________________ 314 315 315 315 316 317 R.1.3.1. Gıda Hijyeni: __________________________________________________________________ R.P.5.3. Sağlık Kurumlarının Dağılımı: ____________________________________________________ R.2. P. P. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: _____________________________________________________________338 9 . P.3. Ölümlerin Hastalık.1.2. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri:_________________________________336 S. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: ___________________________321 R.5.1.1.2. ÇEVRE EG T M __________________________________________________________ 336 S. Denizler: ______________________________________________________________________ R. Kentsel Hava Kirliliğinin insan Sağlığı Üzerine Etkileri_________________________________ Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri _________________________________________ Atıkların insan Sağlığı Üzerine Etkileri______________________________________________ Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ___________________________________________ yonize Radyasyondan Korunma___________________________________________________ 322 322 326 326 326 327 S.2. Korunması ve Geliştirilmesi:____________________________________________________________________338 T. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: ___________________________336 S.3. Çevre Dernekleri ___________________________________________________________336 S.3. Zoonoz Hastalıklar: _____________________________________________________________ R.2. P. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA _________________________________________ 338 T.1.2.2.2. Çevre Vakıfları_____________________________________________________________336 S.1.3.5.3.3. Sivil Savunma Birimleri:. çme ve Kullanma Suları: ________________________________________________________ R. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: ______________________________338 T.2.3. Çevreyle lgili Federasyonlar_________________________________________________337 T.2.2.2.6.6.1.3. R.2. Aşılama Çalışmalar : ____________________________________________________________ R. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: _____________________________ R.2.1 P.3.1.1.1.7. P.2.1. SAĞLIK VE ÇEVRE _______________________________________________________ 318 R.1.1. R. Radyoaktif Maddeler: ___________________________________________________________ 314 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: _____________________________________ 314 Tehlikeli ve Zehirli Maddeler:_____________________________________________________ 314 P.1.4.2. P.2.2. ______________________________________________________318 R.1. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı.4.2.

4. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: ___________________338 T. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması ______________________________________338 10 .T.5.

1231 yılında lalası ve mimarı Bedrettin Gevhertaş’ı kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderir.Ö. Akronıum (Yüksek Tepe)’dir. Atatürk. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Mevlevî Tekkesi (Bugün cami olarak kullanılmaktadır. imaret ve camii’den müteşekkil) yaptırmıştır. Büyük Taarruzdan bir gün sonra 27 Ağustos 1922 günü. yukarı Kale’de küçük minareli mozaik çini mihraplı bir mescit ve onun doğu yanına da bir saray yaptırır. HintAvrupa kaynaklı bir kültürün etkisi altındadır. Hitit Krallığı kurulmuştur. Bunlardan en önemlisi Kusura Höyük’tür. kral soyunun da Hatti kökenli olduğu bilinmektedir. yerleşim yerleri bulunmaktadır. Stratejik yolların kavşağında çok çetin bir kalesi bulunması dolayısıyla. 1500’lerde başlayan “ mparatorluk” döneminde. Afyonkarahisar’da da verilmiştir. Millî Mücadeleyi zafere ulaştıran Başkomutanlık Meydan Savaşı. Eski Hitit Krallığı’nın batı sınırının Afyonkarahisar olduğu anlaşılmıştır. kullanıma ve ihtiyaca göre. Sarp kayalık üzerinde günümüze kadar korunarak gelmiş dinî amaçlı yapılanmadan.Ö. Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) adıyla ün yapmıştır. çok yüksek ve yalçın bir dağın tepesindedir. Afyonkarahisar. Şehir.1. 11 .’da yanmasından sonra dönemin padişahı II. ilk kez madenin işlendiği. Hititlerden sonra Anadolu’da uygarlık kurmuş olan Frigler’in izlerine. ancak çevre illerde yapılan kazılar. Bununla birlikte Hatti’lerin din ve kültür özellikleri yok olmamıştır. Bu dönem.A. Kurtuluş Savaşında. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beylikleri egemenliğinde kalmıştır. Alâaddin Keykubat’ın tahta çıkar çıkmaz başlattığı yurt kalelerinin onarımı sırasında Afyonkarahisar Kalesi’nin de onarılmasını buyurmasıdır. kaplıcaları. Adını dünyanın oluşumunun dördüncü zaman diliminde bir yanardağ ağzında meydana gelen sarp kayalar üzerine kurulan kaleden (Karahisar) ve ilk defa “Synnada” antik kenti sikkelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opium-Afyon)’dan alan Afyonkarahisar M. bir Türk boyu olan Karaşar’ lar yerleştirildiler. saat:17. lk yerleşim izine. sarp kayalık üzerinde tespit ettiğimiz Frig ihrabı. stiklâl Savaşı yıllarında Afyonkarahisar. sunu çukurları. Bu dönemde madenle birlikte. kalenin burç ve bedenlerini onardıktan sonra. cami.Ö. Milâdî 1147-1157 yılları arasında Sultan I. 2. Sultan I. şehrin güneyinde.) önemli mimarî eserlerdendir. 1800’den sonra Anadolu’da Afyonkarahisar’ın da içinde bulunduğu. Gevhertaş. Frig basamaklı sunağı gibi kayalığın zirvesinde bulunan Frig kaya tapınağında rastlamaktayız. daha sonra sırayla Eşrefoğulları. Afyonkarahisar’da da tarih öncesi çağlarda yerleşme yerleri bulunacağını göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa. Tunç’un kullanıldığı dönem olması “Tunç Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Mesud’un emri ile “Karahisar” adı ile tanınan kalenin eteklerine. Sultan I. medrese yapılmıştır. Ayrıca Alâaddin Medresesi adlı Hisarardı Medresesi’ni yaptırır. Bunun yanında çok sayıda mescit.oo’de Türk orduları Afyonkarahisar’a girmiş bundan sonra Başkomutanlık ve Garp Cephesi Karargâhı Afyonkarahisar’a taşınmış ve karargâh olarak kullanılmıştır. Murşil’in Arzava seferinde kullanıldığından bahsedilen ve Hapanova (Yüksek Tepe) olarak adlandırılan Kalede rastlamaktayız. M. Bu dönemde. büyük zafere kadar çalışmalarını buradan idare etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğolların hâkimiyetine girmesiyle Afyonkarahisar’da Sahipata Beyliği kurulmuş.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih şeridi yaşatır.Ö. II.Ö. 1-Tarih Öncesinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar topraklarında ilk insan topluluklarına ne zaman rastlandığını bilemiyoruz. 2-Tarihte Afyonkarahisar: a) Hititler (M. COĞRAF KAPSAM A. Sarp kayalar üzerindeki kalesi sağlam ve güvenilir olan Afyonkarahisar’da Selçuklu Devleti’nin hazineleri saklanır olmuş ve adına da “Karahisar-ı Devle” denilmiştir. 1800-1200): M. asıl önemine “Selçuklular” döneminde kavuşmuştur.Giriş: lin Adının Kaynağı Afyonkarahisar Kalesi . Bu gelişmeyi hızlandıran diğer bir olay da. taş ve kilden yapılan kap türü eşyalar görülmektedir. medrese. Hitit Devleti’nin M. Başkomutanlık Karargâhı olmuş. Roma ve Bizans döneminde Asya ve Anadolu eyaletine bağlı bir yerleşim yeri olan ilimizin adı. Hitit Devleti’nin bu ilk dönemi. Günümüze kadar ulaşan Hitit sur parçalarından da burasının Hititlerce ilk defa kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. Bu döneme ait Seydiler kasabası Yanarlar mevkiinde yapılan kazı ile eski Hitit küp mezarlığı ortaya çıkartılmış olup.3000 yıllarından itibaren yoğunlaşan. 28 Ağustos1922 günü Afyonkarahisar’daki karargâhına gelmiş. Osmanlı mparatorluğu döneminde genişleyerek büyümüştür. Mevlevîlik tarikatının yayıldığı merkez olan Afyonkarahisar’daki Mevlevi Tekkesi’nin 19. kale ile Hıdırlık (kalenin güneyinde bulunan tepe) tepesi arasındaki yerleşim alanı çok kısa sürede genişlemiştir.Alâaddin Keykubat. burasının Frigler döneminde dinî bir merkez olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Karaman Seferi sırasında Afyonkarahisar’da konaklamış ve 1472-1477 yılları arasında yapımı tamamlanan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’ni(sübyan mektebi. hamam.yy.

Hititler. hatta imparatorluk sınırlarını Makedonya’ya kadar uzatmışlardır. Çünkü batıda kudretli bir devlet kuran Romalılar’ın Asya işlerine karışmaları bu devirde başlamıştır. Bu antik şehire ait paralar üzerinde görülen haşhaş bitkisi resmi. 336’da Makedonya kralı Flip. M. f) Romalılar (M. Batı Anadolu’nun tamamı Roma mparatorluğuna bağlanmıştır. 6. Docimeon. Doğu ile batıyı birleştirmek istedi. Apemeia. Abassam (Bayat ilçesi) Docimeum ( scehisar) ve Ayazin’de geniş bir sahaya yayılmış olan oyma kilise ve manastırlar. Roma hâkimiyetine girmiştir. kültür ve dilinin Bizanslılar döneminde bile ilimiz sınırları içinde Frigya bölgesi adıyla varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. 660-546): Manisa ilinde bulunan Sart antik kentini merkez edinen Lidyalılar M.Ö. Anadolu’da birçok antik şehir kurulmuştur. aldığı kararla Anadolu’da bir Asya eyaleti kurulmasını lüzumlu görmüş. Anadolu’ya hâkim olan yeni siyasî birliğin başkenti olmuştur. 1380 dolaylarında Arzuva üzerine (batı) bir sefer düzenleyerek. ssos’da yapılan savaşta (M. 6.Ö. dinî yapılara ait mimari kalıntılar M. “Birleşik bir Yunan milletinin Asya’yı fethetmesi” düşüncesini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştır.yüzyıla kadar tarihlenmektedir. Kimmerlerin Anadolu’ya yaptıkları akınlar ile Frig hâkimiyetini çökertmesi sonucu M.Ö. Anadolu’yu Ermenistan’a kadar zeptetmiştir. 546-333): ran’da “Akamenid” ve “Pers” olarak adlandırılan devlet. Roma hâkimiyeti sırasında. M. Docimeia ( scehisar ilçesi). bu devirde. Pessinus’u da dini merkez yapmışlardır. 334 yılında Büyük skender’le yapılan savaşta yenilince. 120’de Roma senatosu. Buna göre Bizanslılar. 133. Daha sonra Constantionopolis ( stanbul) ve Nova Roma (Yeni Roma) adını alan şehir. yüzyıl Türklerin Anadolu’yu tehdit ettiği devirdir. Babil. Hayber geçidi yolu ile Hindistan’a ulaştı. Bölgede adı geçen şehir SYNNADA (Şuhut ilçesi) dır. hatta son yıllarda yapılan kazılar sonucuna göre Elmalı’ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Pers hükümdarının tacını giydi. Frigya bölgesi büyük oğlu Arkdios’un payına düşmüştür. 191 yılında Selevkosları Magnesia (Manisa)’ da harbe zorlamışlardır.yüzyıldan itibaren görülmeye başlamış olup Kimmerler’in M. Frig egemenliğinin Pers dönemiyle yok olmasına rağmen. 48’de Spartaküs isyanını sona erdiren Romalı komutan Luculluse. 395): Selevkosların en parlak devirleri Kral Antiochos II.Ö. Perslerin yıllarca süren hakîmiyetine son vererek yeni bir uygarlık anlayışını (HELLEN ZM) devrini başlatmış oldu. Bu antik şehrin kalıntılarına rastlanamamıştır. bölgede benimsenen Frig din.Ö. yeni uygarlık anlayışı ile ilgili bir iz barakmamışlarsa da. 9. Antigonos’a karşı galip gelen komutanlardan Babil hâkimi Selevkos. buralarını dini merkez olarak seçmişlerdir.Ö. Seyahati çok seven Roma mparatoru Hadriyan’ın (117-138) Pamphiaylia’dan Synnada’ya geldiği kaydedilmektedir.Ö. Lidya dönemi de tarihten silinmiş oldu.Ö. Torosların güneyine kadar uzanan topraklara sahip oldular. 1200-546): M. Darius komutasındaki Pers ordusunu yendi.Ö. Amorium (Hisar köyü). d) Persler (M. Dazkırı ilçelerimiz ile Burdur iline kadar yayılmıştır.660 yıllarında Frig egemenliğini yıkmasıyla Lidya’nın siyasi hakimiyeti. 233-183) zamanıdır.Ö.S. zaptettikleri ülkeleri paylaşmak için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Afyonkarahisar’ın bu devirdeki adı AKRON UM’dur. (M. M. Ön Asya’da kuvvetli bir hükümdarın bulunmasını Akdeniz siyaseti ve geleceğine ait emelleri bakımından zararlı ve tehlikeli gören Romalılar. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler’in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti. Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır. Çavdarlı Kovalık höyükte yapılan kazılardaki Roma tabakasında ele geçen paralar (sikkeler) üzerinde mparator Antonius (130-161) ile Constatinus’un (306-337) isimleri geçmektedir. Makedonya’ya sahip olan komutanlar ile Anadolu hâkimi komutan Antigonos ile olan mücadele psos-Julia’da (Çay) yapıldı (M. Romalılar ve Selevkoslar arasında üç yıl sonra Apameia’da yapılan anlaşma gereğince. hsaniye ve Altıntaş çevresinde yeniden kurulmuş. Dinar. Dinar’a. Böylece Anadolu.Ö.Ö.yüzyıla kadar sürmektedir. bütün imparatorluk sınırlarını Hellen hâkimiyetine kaptırmışlardır. Eskişehir. Kazandıkları zaferler ile Anadolu’nun tek kuvvetli devletini tesirsiz hâle getirmişlerdir. ordusu ile Anadolu’ya geçtiği zaman Heredot tarafından ortaya atılıp.Ö. 282’de Batı Anadolu’nun üzerine yürüdü.Ö. M. Afyonkarahisar. Afyonkarahisar ili de bu kurulan şehirler arasındadır. Trakya ve Makedonya hâkimiyetleri zamanında.Ö. M. M.Ö. Amorium önemli şehir olmuştur.yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasî hâkimiyet kurmuşlar ve Gordion’u siyasî merkez. Synnada. g) Bizans Dönemi (395-1068): mparator Constantinnus’un Yunan koloni şehri Byzantionu başşehir yapmasının (330) sebepleri bilinmemektedir.Ö. 333-281): M. Sokrat tarafından geliştirilen. Batı Roma’nın tamamen ortadan kalkmasından sonra.Ö. Kapadokyalı komutan Romanos Diogenes.Ö. M.yüzyıldan başlayarak 10. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol. Komutanları. haşhaşın tarihi hakkında ayrıca bilgi vermektedir.Ö. Hisarköy.546 yılında Perslerin Anadolu’ya egemen olmasıyla birlikte. doğuda hâkimiyetlerini sürdüren Bizanslılar zamanında. M. Büyük skender M.Ö. Prymnessus (Süğlün kasabası) gibi antik Roma şehir kalıntılarından ele geçen eserlere ve yazıtlara göre Afyonkarahisar bölgesinde Roma devri yerleşmesi 4. 546 yılından itibaren de tamamen egemen olmuşlar. Bunlardan önemlileri. 1200 yıllarından itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan Frigler. ve 10.301). Amorium ve Pentapolis adlarıyla bilinen kentlerdir. e) Hellenistik Dönem (M. Kütahya illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas’ın Şehri). bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır.Ö. 334) III. limizin güney kesiminde bu dönem izleri vardır. b) Frigler (M. 323’te Babil’de öldü. c) Lidyalılar (M. Roma mparatoru Teodosios’un ölümünden sonra (395) mparatorluk ikiye ayrılmış. Bizans mparatoru olduğu 12 . Romalılar. Sivrihisar’dan geçerek. Yerine geçen oğlu skender (Alexandros) önce güneye indi.yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya girmeye başlamış ve Geleneia (Dinar) kentini Anadolu’nun eyalet merkezi yaparak M. VII.IX.M.Ö. ilimiz sınırları içinde kendi adına sikke (para) basabilecek bağımsız 16 kent devleti kurmuştur.S. Mısır.Ö. M.

Afyonkarahisar. bu eyaletlerden.zmir demiryolu hattının başlangıç noktası Afyonkarahisar’dır. esir düşmüştür (1071). Sahib-Ata’nın yerine geçen torunu Şemsettin Ahmet Bey. dolayısıyla onun son kalesi ve durağı konumunda olan Afyonkarahisar’ı da bu yüzden işgal etmişlerdir. beş yüz yılı aşan Osmanlı hâkimiyeti devrinde Anadolu Beylerbeyinin bir sancağı olmuştur. Ayrıca Afyonkarahisar.zaman (1068) bütün kuvvetini doğuda Selçuklularla yapılacak savaş için toplamış. Tutuk. böylece Germiyan beyliği içinde bulunan Afyonkarahisar da OSMANLILAR’ın idaresine girmiştir. Beyazıt devrinde 1390 yılında Osmanlılara geçmiştir. Afyonkarahisar. ordumuzun nakliye ihtiyacı daha çok bu demiryolları vasıtasıyla sağlanmıştır. Bizans idaresinde 21 eyalete ayrılmış bulunuyordu. Mehmet’in Karamanoğullarını ortadan kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. son Germiyan Hükümdarı Yakup Bey’in 1429’da ölümü üzerine vasiyeti gereği bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Ebulkasım ve Atsız Bey” gibi büyük komutanların idaresindeki akıncı müfrezeleriyle birkaç yıl içinde Anadolu’nun fethini tamamlamıştır. Bu sebeple stiklâl Savaşında Afyonkarahisar’ın önemli ve seçkin bir yeri vardır. Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temel taşlarından biri olan Afyonkarahisar Kongresi’ni gerçekleştirmekle Doğu’da yapılan kongrelerle Batı’da yapılan kongrelerin birleşmesini sağlamış. bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir. Yunanlılar açısından son derece stratejik öneme sahip bir bölgedir. Selçuklulara bağlı olarak Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri de SAH B-ATA OĞULLARI’dır. ana tarafından bağlı bulunduğu Germiyan sarayına gitmiştir.Yakup samimî bir Osmanlı dostu idi. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tan Ege ve Marmara’ya kadar Anadolu’nun fethini istemişti. coğrafi konumu dolayısıyla her dönem insanların ele geçirmek istediği bir yerdir. Afyonkarahisar. O zamana kadar “Karahisar” denilen şehre onun adına izafeten “Karahisar-ı Sahib” denmiştir. iki bölge arasında çıkması muhtemel sürtüşmeler bu toplantıyla önlenmiştir. erzak naklinde son derece önemli rol oynamış. Ayrıca Afyonkarahisar. Yunanlıların son durağı olduğundan. Ayrıca Afyonkarahisar. Ayrıca Milli Mücadele’nin kalbi olan Ankara’nın hemen yakınında bulunması onunla komşu olmasıdır. Bu kongreyle bütün müdafaa-i hukuk. Önce bütün Afyonkarahisar çevresine hâkim iken. Ölümünden sonra yerine geçen oğulları Nusrettin Ahmet ve Muzaffereddin Devlet Beylerden Ahmet Bey. Saltuk. 1157’de Sultan Sancar’ın ölümü ile Büyük Selçuklular sona ermiş. ikinci işgal ise yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür.Mahmut ile mücadele hâlinde olan Mısır Valisi brahim Paşa’nın eline geçen şehir. Afyonkarahisar’ın bu yönü. Birinci işgal pek etkili olmayıp saman alevi biçiminde tezahür etmiş. uzun süren bu beyliğin başkenti olarak kaldı(1265-1333). Afyonkarahisar ili. Afyonkarahisar-Uşak demiryollarının odak noktası olması hasebiyle silâh. Kütahya. Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilmiş. Rumelide Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat biler Karamanoğulları. hayatını mülkü saydığı Afyonkarahisar’da geçirmiştir. Bu beyliğin kurucusu Sahib-Ata Fahrettin Ali. Afyonkarahisar’dan kuzeye. I. Eskişehir’e doğru uzanan ve 300 13 . zmir-Afyonkarahisar demiryolu hattıyla stanbul-Bağdat demiryolu hattı Afyonkarahisar’da birleştiklerinden. Karahisari Sahip. b) Osmanlı daresinde Afyonkarahisar: Afyonkarahisar. Ayrıca Afyonkarahisar. Afyonkarahisar. (1428). Yunanlılar. Beyliğini vasiyet yolu ile II. Afyonkarahisar. ngilizler tarafından Anadolu’yu işgale teşvik edilmişler ve onlardan büyük destek görmüşlerdir. Malazgirt Zaferinden sonra yapılan antlaşmayı Bizanslıların tanımaması üzerine.nuyordu. redd-i ilhak ve kuva-yı milliye harekâtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi altına alınmıştır. 1833’te bir süre II. Germiyan Beyi II. Dünya Savaşı sonuna doğru bağımsız mutasarrıflık olmuştur. Afyonkarahisar-Eskişehir. 1390’ dan 1399’a kadar psala’da Osmanlı ülkesinde oturmuştur. Yunanlılar Ege Bölgesi’ni. büyük hakanlık tacı batı’ya. cephane. Germiyanoğlu’nun damadı idi. 1243’te Kösedağ’da Moğollarla yapılan savaşta uğranılan bozgundan sonra dünyanın en güç-lü devleti olma imtiyazını kaybetmiş. Murat’a bırakmış. lhanlılara tâbi beyliklere ayrılmıştır. Afyonkarahisar. XV. Anadolu Selçuklularına geçmiştir. Yunanlılar. gittikçe küçülen beylik zamanında (1260-1428) Devlet Beyin oğulları şehirde hüküm sürmüşlerdir.Yüzyıl ortalarına doğru Osmanlıların. c) Afyonkarahisar’ın stiklâl Savaşı Tarihindeki Yeri: Adımızı bütün dünyaya altın harflerle yazdıran stiklal Savaşımızın geçtiği ilimiz. istikbâldeki Millî Mücadele bu topraklar üzerinde başlayacaktı. merkezi Konya(Conia) olan “Anatolik” eyaletine bağlı bulu. Bu demiryolu hattına sahip bir Yunan Ordusu iaşe ve ikmalini emniyetli ve süratli bir şekilde karşılama imkânına sahiptir. Türklüğü Anadolu’dan silmek sevdasına kapıldıklarından ve Anadolu içlerine yapılacak bir askerî harekâtın başlangıç noktası. Bunun sebepleri şöylece özetlenebilir: Afyonkarahisar bölgesi. II. muhtemel bir Anadolu harekâtının kilit noktasıdır. Ayrıca muhtemel bir geri çekilme harekatında bu demiryolu canlarının güvencesidir. Hamid taraflarına kadar akınlarda bulunarak bu yerleri yakıp yıkmışlardır. Afyonkarahisar’ın yolların birleştiği mevkide bulunmasıdır. yüzyılda başlayan Celâlî isyanlarından zaman zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. Emirdağ (Aziziye) yolu ile Polatlı önlerine kadar geldiğinde önemini göstermiştir. Afyonkarahisar-Kütahya. Büyük Türk Sultanı Alparslan. Yunanlılar tarafından iki defa işgal edilmiştir. Afyonkarahisar’ı gördüklerinden dolayı ordularının cephede yerleşmesi bu duruma göre düzenlenmiştir. Mengücek. XVII. Süleyman Şah “Başkomutan” olarak Türk ordusu başında Anadolu içlerine girmiş “Artuk. Moğal tahakkümü altına düşmüş. Ankara Savaşı’nın ardından Germiyanoğulları tekrar eski topraklarına sahip olmuşlarsa da. Bunun sebebi. 3) a) Afyonkarahisar’da Türk Hakimiyeti : Beylikler Döneminde Afyonkarahisar : Selçuk Türklerinin Anadolu fethine başladıkları tarihte Anadolu. Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir bölgedir. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasındaki bu gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar havalisi. bilhassa Sakarya Muharebesi’nde ortaya çıkmış düşman. 1917 yılına kadar Bursa’ya bağlı kalmış. 1071-1243 yılları Anadolu Selçuklu Türklerinin siyasî birlik olarak güçlü oldukları devirdir.

daha az kuvvet bırakılmıştı. Bu birlikler. bir Afyonkarahisarlı Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olmasıdır. hem de muhtemel harekatları açısından son derece öneme haiz bir bölge olarak mütalaa edilmiş. 21 Mayıs 1919’da iki subay ve 262 erden meydana gelen bir talyan birliği de Afyonkarahisar’a geldi. kaderleri de bu topraklarda belirlenmiştir. 13 Temmuz 1921’de Afyonkarahisar ikinci kez işgal edildi ve tam bir yıl.Alay Komutanı Ayvalık). Afyonkarahisar’ın Türk Millî Mücadelesinde şeref duyacağı bir husus da. Fransız ve talyan birlikleri yer yer Osmanlı topraklarına girdiler. (28-29 Mayıs 1919 172. 25 gün Yunan işgali altında kaldı.kilometreyi bulan geniş cephede. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Yunanlılar Afyonkarahisar’da yayılmak ve temelli yerleşmek istediler. bir ay. Afyonkarahisar Bölgesi. önce Sakarya’da. Yunanlılar tarafından hem güvenlikleri. 16 Nisan 1919’da Fransızlar Afyonkarahisar istasyonuna yerleşti. düşmana ilk kurşunun. 14 . 17 Mart 1920’de buradan çekilerek yerlerini Yunanlılara bıraktılar. daha sonra da bu yenilgiden kurtulamadan ve güçlenme fırsatı bile bulamadan Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir darbe yiyerek yurdumuzdan kovulmuştur. Şekil 1 Afyonkarahisar l Merkezi ve Afyonkarahisar Kalesi Mondros Barış Andlaşması’ndan (Aralık-1918) hemen sonra ngiliz. Bu arada. Çok kısa süren birinci işgalden sonra. limiz topraklarına yerleşmiş bulunan Yunan kuvvetleri.

Sayın Karahisarlıların askerî zaferimizde olduğu gibi ve sosyal devrimimizin en ön saflarında da kendine yaraşan saygılı yerde yürüyeceklerine eminim. Hepinize selâm ve sevgiler. Afyonkarahisar’ın Tarihi Savaşımızda Unutulmaz Parlak Bir Sayfası Vardır. Son Büyük Zaferin Kilidi Oldu. Milletin güven ve sevgi ile bağışladığı. ve 2. Atatürk.30 ‘da top ateşiyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz. üçüncü gün Batı Cephesi ve Ordu karargâhları Afyonkarahisar’a getirilip Belediye Binasında (bugünkü Zafer Müzesi) üslendirilmiş ve 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi buradan yönlendirilmiştir. Erkmentepe.Afyonkarahisar’ın kurtuluş plânları Akşehir’de yapıldı. Belentepe. Afyonkarahisar halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. 26 Ağustos 1922 günü.yıldönümünde Afyonkarahisar gençlerinin telgrafına Gazi Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor: “Dumlupınar’ın 3.” 15 . dipçikle hatta elleriyle. Kılıçarslan 1. Daha sonra Şuhut’a gelindi. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir sonuca bağlanan 5 günlük “Başkomutanlık Savaşı” sırasında.oo) ele geçirildikten sonra. noktaları. Bu bakımdan bana düşen vazifelerin yerine getirilmesi ve belli edilmesinde bir an bile tereddüt etmeyerek. büyük bir insan üstü güçle atılarak saldırıya geçmiş. nönü ve Fevzi Paşa’nın gizlice hazırladıkları Büyük Taarruz plânları Afyonkarahisar’da eski Belediye Binasında yapıldı. Gazi Mustafa Kemal. Esası Oldu. makasla. Milletimizin bütün insanlarının büyük çaba ve destekleri ile yurdumuz içinde bir tek düşman eri bırakılmayıncaya dek bu taarruz harekatımız sürdürülmüş ve zmir’de noktalanmıştır. makinalı tüfek ve top yuvalarıyla pekiştirilmiş Yunan mevzilerine. kuvvet ve yetkiyi iyiye kullanacağımı arz etmekle seviniyorum.30’da söylediği nutkun özetinde: “Afyonkarahisar.Yıldönümünü kutlarken beni hatırladığınız ve hakkımda gösterdiğiniz samimi duygular için teşekkürlerimi sunarım. bedenleriyle parçaladıkları tel örgüleri aşıp. lk gün 1 ve 2 nolu tepeler. mevzileri bir bir ele geçirerek Kurtuluş Savaşı destanını yazdırmıştır. Mustafa Kemal Paşa. Dumlupınar Zaferi’nin 3. 21 Ekim 1925 günü Afyonkarahisar Türk Ocağında ve Başkomutanlık Savaşının ilk kutlanışında. Millî Mücadelenin kazanılmasında Afyonkarahisar halkının büyük katkısı vardır. Tınaztepe. saat 17. 27 Ağustos 1922’de düşmandan temizlenen Afyonkarahisar’a 23 Mart 1923’te gelmiş. Türk Subay ve Komuta Heyetinin Yüksek Gücünü ve Kahramanlığını Tarihte Bir Daha Tespit Eden Çok Büyük Bir Eserdir. Türk Ordusunun. sıra sıra tel örgülü. 30 Ağustos 1924 günü Dumlupınar yakınlarında ki Çataltepe’de öğleden sonra saat 03.” “Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebeleri. ikinci gün Çiğiltepe ve Afyonkarahisar( 27 Ağustos 1922. Asrın bütün icaplarını tamamıyla anladıklarına inandığım.” demiştir. Bu Eser Türk Milletinin Hürriyet ve stiklâl Fikrinin Ölmez Anıtıdır. Başkomutanımızın önderliğinde. saat 05. Atatürk ve millî kuvvetlere manen ve maddeten büyük desteklerde bulundu. çünkü Afyonkarahisar halkı.

Şekil 2: Afyonkarahisar l Merkezi Uydu Görüntüsü BAŞA DÖN 16 .

l ve lçe sınırları: Şekil 3: Afyonkarahisar l ve lçe Sınırları L N GENEL DAR YAPISI LÇELER LE UZAKLIĞI 0 129 46 61 48 25 140 BELED YE SAYISI 16 2 1 5 9 2 2 KÖY SAYISI 31 13 12 12 14 3 15 MAHALLE SAYISI 133 10 4 71 48 9 8 KURULUŞ YILI 1924 1987 1988 1924 1958 1991 1959 MERKEZ LÇE BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI 17 .2.A.

çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. 30 hektarı tarıma elverişsiz arazi. 8500 ton pancar üretimi elde edilmektedir. doğuya doğru genişleyen ova ile güneybatıda Yandağı. bu yüzden ilçenin. Yıllık geliri 1. Söğüt dağlarıyla çevrilidir. lçemiz merkezinde Habibe EREN Ana Okulunda 2 öğretmenle 43 öğrenciye eğitim-öğretim verilmektedir. lçe merkezinin rakımı 836 m olup. lçede 500 seyirci kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. 50 hektarı ise mera ve otlaklıktır.-Mark'tır. bu gül çiçeklerinden 53 kg ekolojik. Toplu bir yerleşim merkezi olarak 1200-1300 yıl önce kurulduğu ve zaman içerisinde Eti. kayın ve çalılıklarla kaplıdır. lçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 7 Sağlık Evi. limizin en güney ucunda yer almaktadır. Lidya.D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM BAŞMAKÇI 106 70 132 100 35 23 87 60 33 68 29 9 6 2 2 9 3 1 11 13 7 7 107 56 70 6 14 23 11 4 47 23 7 31 392 62 25 6 7 18 12 2 37 57 31 36 576 1924 1924 1991 1990 1959 1990 1990 1924 1953 1958 1946 l merkezine 129 km karayoluyla bağlı Söğüt dağlarına yaslanmış şirin bir ilçedir. Yörede ayakkabıcılık ileri olduğundan. lçemiz batıdan Dazkırı. kuş cenneti Acıgöl'ü ve tavuk çiftlikleriyle ünlü Başmakçı. Lâdik. lçede 50 yataklı 1 devlet hastahanesi. Türkiye yumurta borsasının merkezidir. gül yetiştiriciliği. güneyden ise BurdurYeşilova ilçe toprakları ile Denizli-Çardak ilçesiyle çevrilidir. 170 ton dane alınmaktadır. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 15. 53 kg ince gül yağı üretimi gerçekleşmektedir. 185 hektarı funda ve ormanlık. çizmelerini burada yaptırdıkları. meşe.000. kuzey doğudan Isparta-Keçiborlu ilçesi. Bunun 8.200 hektarı tarım arazisi. 18 .521'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Kula. Üretilen gül yağları başta Almanya olmak üzere. Ormanlarımız çam. adını "ayakkabı ve çizme" anlamına gelen "Başmak" kelimesinden aldığı rivayet edilmektedir.000. lçe ve çevresinin geleneksel tarımını yaptığı haşhaş bitkisi. ardıç. sûvarilerin. lçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. şekerpancarı ve haşhaş bitkileri yetiştirilmektedir. lçe itibariyle 2000 dekarlık sahada yağ gülü bahçesi olup. Sulama alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan şeker pancarı 1700 dekar sahada ekilmiş olup. 96. lçede 11 ilköğretim okulu ile 1 orta öğretim okulunda toplam 1852 öğrenciye 104 öğretmenle eğitim verilmektedir. 182 ton kapsül. lçenin yüzölçümü 369 km2 olup. 2 sağlık ocağı. yaklaşık olarak 1600 dekarlık sahada ekilmekte. bulunmaktadır.772'dir. lçemizde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bizans ve Selçuklu egemenliğine girdiği söylenmekle birlikte bilinen yazılı tarihi Hacı Ahmet Hafız'a ait mezar taşına göre 470 yıllıktır. lçe. Hereke tipi halı dokumacılığı. yılda 300 ton civarında gül çiçeği üretilerek. Roma. Isparta. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile halkın istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. lçede daha çok gül. lçenin kurulu bulunduğu alanın ova ve yeşil olması sebebiyle sûvarilerin atlarını besledikleri ve arazileri arpalık olarak kullandıkları söylenmektedir. Afyonkarahisar-Burdur karayolua 23 km uzaklıkta bulunan Başmakçı 1988 yılında ilçe olmuştur.

Şekil 4 : Başmakçı Acıgöl’de Flamingolar 19 .

ilçenin dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta olup. Kolaylıtaş ve Çatal Çeşme.Yine bunun yanında gül kooperatifi üretmiş olduğu ekolojik gül yağı ile gül çiçeğini dünya pazarlarına ihraç etmektedir. Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Çevrede ekilebilir arazi nüfusa yetecek oranda değildir. Bugün. buğday ve haşhaş gelmektedir. il merkezine 61 km uzaklıkta. Bolvadin Cilâlı Taş-Maden devirlerini. Ayrıca Köroğlu Beli'nde yeme-içme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Afyonkarahisar'ın merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir. Yüzölçümü 465 km²'dir. Emir Mengücek de ordusunu kuzeydeki dağın yamacına yerleştirmiş. giyim ve toprak sanayi üzerinde gelişmiştir. lçemiz kara iklimine sahiptir. npazarcık. Helenistik. Tarım. lçede 750 seyirci kapasiteli stadyum bulunmaktadır. Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenarında kurulmuş. mandofon kırması ile yerli kara sığır beslenmektedir. Bizans. Ayrıca ilçe merkezinde 1. Sultan Mesut bu mücadelelerden sonra zamanını bu yerlerin iskânına ayırmıştır (1147-1157). keçi yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan ve yumurta tavukçuluğu daha fazla görülmektedir. kuzeyinden Hendi Baba dağları. 2 Sağlık Ocağı. Selçuklu. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait merkez ilçe ve köylerinde kilimcilik ve halıcılık kursları yedi yıldır devam etmektedir.TL'dir.370 adet koyun. lçede her yıl Temmuz ayında Bayat OğuzTürkmen Festivali düzenlenmektedir. başta nesli tükenmekte olan flâmingo kuşları olmak üzere. Yazları çok sıcak ve kurak sebebiyle kışları ise uzun ve soğuk geçmektedir. Roma. tiftik keçisi. 3. tarla açma ve keçi yetiştiriciliğiyle orman örtüsü tahrip edilmiştir. 3 adet sütçülük kooperatifi hizmet vermektedir. .S.000. Çanacık. Asarkale. lçede üretilen kök boyalı kilimler halkın başlıca gelir kaynağıdır. 1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında cereyan eden bir savaşta. lçe eski bir tarihî yerleşim bölgesi olması sebebiyle ilçe yakınlarında Kurtini.836 adet sığır bulunmaktadır.135. Kilim dokumacılığıyla dikkat çeken ilçede üretilen kök boyalı Bayat kilimleri Amerika. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. 17650 adet keçi. lçede en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin başında arpa. Bayat ve çevresinde halkın gelir kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanır.000. BOLVAD N Afyonkarahisar-Konya karayolundan 13 km içeride.Elicek ve Yanıkin adlarıyla bilinen Bizans dönemi yerleşim alanları vardır. Hitit. lçede 11. güneydoğusundan Mekecik ve Çal dağlarıyla çevrilidir. Yüzölçümü 926 km2'dir. 500. işte bu durum üzerine sultanın çekildiği dağa Sultandağı. lçenin dağlık olması sebebiyle ovası yoktur. lçe itibariyle 650 halı tezgâhında 1100-1200 genç kız halı dokumaktadır. Dört bir yanı çam ve meşe ormanlarıyla kaplı Köroğlu Beli. kuğu. pelikan. Dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta ve koyun. Yakın bir zamana kadar çevredeki tepeler ve yüksek dağlar oldukça zengin ormanlarla kaplı iken. Bunun 4717'si ilçe merkezinde yaşamaktadır. yaban ördeği. 1924 yılında ilçe olmuştur. 3 Sağlık Evi bulunmakta olup. Çöğürlü. kaçak kesim. 1 ortaöğretim bulunmaktadır. lçenin merkez ve köylerinde halı dokumacılığının mazisi çok eskilere dayanmaktadır. Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bolvadin'dir. karabatak. turna. mesire alanları olarak kullanılmaktadır. lçenin güney batısında yer alan Acıgöl. koyun. kaz ve çeşitli kuş türleriyle görülmeye değer bir kuş cenneti durumundadır. Barçınlı ve Han Barçın adlarıyla da anılan Bayat ilçesi stanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde olduğundan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir konaklama yeri olmuştur.000 adet yumurta tavuğu. lçe kuzey doğudan Çal dağları.Bayat'da toplam alanın ancak 1/3'ü ekilebilir durumdadır. Tavukçuluk kooperatifinin Başmakçı ekonomisine katkısı yıllık 3.000. Bayat Çayının kenarında kurulmuştur. lçede 4'ü merkezde. 1988 yılında ilçe olmuştur. Lidya. Bolvadin'de ilk yerleşim yeri. tarafından yaptırılan Bayat göletinde balık üretimi yapılmaktadır. yeni geliştirilen "mekecik ormanları"tdiye adlandırılan ormanları mevcuttur. Önemli bir geçim kaynağı durumundadır. Japonya ve birçok Avrupa ülkesinden sipariş alacak kadar ün kazanmıştır. Üçhöyükler mevki indeki "Kayster Pedion" şehridir. halkımıza hizmet vermektedir. Frig. Mekân Yaylası. köylerinde 2 olmak üzere. Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin Bayat'boyu tarafından 1147'de bugünkü yerinde. ticaret. npazarcık ve Esenlik yaylalarıdır. genel olarak 8773'tür. 10 adedi köylerde olmak üzere 14 ilköğretim. npazarcık. Emir'in çekildiği dağa da Emirdağı denilmiştir. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre. 20 . batıdan Bey ve Asar dağları.Ankara karayolu üzerinde il merkezine 46 km uzaklıktadır. Kooperatifin yıllık satışı 1 milyon Mark'tır. En önemli yaylaları ise Bayat. Büyük Sultan ordusunu güneydeki dağın yamacına. 1993 yılında D. Tarımsal kalkınma kooperatifi adedi 8'dir. Afyonkarahisar . meke.Ayrıca. lçe merkezindeki sütçülük kooperatifinin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 700 milyar TL'dır. güneyden kazankaya dağları. Hayvancılık için bol ve geniş merası bulunmaktadır. Toplam 1423 öğrenciye 84 öğretmenle hizmet vermektedir. BAYAT lçemiz. Mekan.

armut. Karkın.950 tondur. hidrat.s. tarım. teneke.000 yumurta elde edilmektedir. hızlı bir gelişim içerisindedir. lçemizin toplam ekilebilir sahası 36. il ve ilçelere sanayi mamülleri pazarlamaktadır. 50 yatak kapasitelidir. sazlığıyla. 184 yataklı ve 66 banyolu oda 270 yatak kapasitelidir. 25 oda.Sultan Murat zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Hacı Ahmet Çeşmesi. Akarçay'ın ve Sultandağları'nın kaynak sularıyla beslenerek ve zamanla su dolarak oluşturmuştur. Bunlardan en önemlisi Paşadağ ve Çoğu yaylalarıdır. Kırkgöz köprüsü. kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m)yla çevrilidir. 10 Sağlık Evi. Bunların yanı sıra ilçemizde 15. Yanık Kışla. Çarşı Camii. 1 Ana Çocuk Sağlığı. Kırklar Camiî. Sahipata. 1107 tarihinde Emir Mengücek Bey'in komutasındaki Türk birlikleri tarafından fethedilmiş olup.ve 4. 2 adet spor kulübü bulunmaktadır lçede ekonomik hayat. 5 gün süren Kaymak Şenliğinde. Develi.000. Ahır dağlarından doğar ve Eber Gölü'ne dökülür. lçede her yıl Ağustos ayının ilk Cuma günü başlayıp. Güneyden Sultandağları (2519 m). kayısı. Karamık 21 . 2000 nüfus sayımına göre 83.730 öğrenciye 446 öğretmenle hizmet verilmektedir. lçede çayır ve mera alanı ise 25. Bu fabrikada yaklaşık. vişne. Bunların dışında kereste. sucuk. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Eber Gölü havzası teknotik bir çukur olup. mısır. Tek akarsuyu Akarçay'dır.Selçuklular döneminde Haçlı Seferlerine sahne olmuştur. lçede tam teşekküllü 70 yatak kapasiteli 1 Devlet Hastanesi. Yine göl ve bataklık sahası ise 19. lçenin nüfusu. ardıç ve çam ormanları vardır.Hayvancılıkla birlikte kendi sanayisine alt yapı oluşturmakta olup. Ayrıca 46 apart ünite.Tarih içinde Selçuklular. elma. Diğer bir önemli sanayi kuruluşuda biride emaye mutfak eşyaları üretimi yapan Avşar Emaye sanayidir. Heybeli kaplıcası. Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde. ticaret ve sanayiye bağlıdır.458 hektardır. vb. 32 adet ilköğretim okulu. lçede ki halk kütüphanesi 15. devlet ve özel öğrenci yurtları da mevcuttur. küçükbaş hayvan sayısı ise 68963'tür. yem. kodein v. sulamaya elverişli arazisi ise 28. Bunlar emaye ürünleri. Özburun kasabasında minarelik deresinde peri bacaları ve insuyu mağarası gezip görülebilecek yerlerdir. Kemerkaya kasabasında yer altı şehri. Bunun 55.233'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Üzerinde Altıgöz. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı 1 Meslek Yüksekokulu bulunmakta olup. Çepni. lçe eğitim-öğretim açısından hayli gelişmiş durumdadır. okulu mevcut olup. Hâlen ilçede 3 adet anaokulu. lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça zengindir. Avşar ve Oğuz boyları yerleştirilmiştir. I. Eber Gölü.Alaca Camiii. Lala Sinan Paşa Camii. Son yıllarda büyük oranda kirlenen Eber Gölü. fasulye. lçenin. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. yeşil mercimek. lçe halkının diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. 1881 yılında da Sinanpaşa büyük bir külliye yaptırmıştır. Ak Çeşme. Alaca Çeşmesi. il merkezine 48 km uzaklıkta bulunan ilçemiz. Kaplıcada bulunan otel. 400 seyirci kapasiteli 1 spor salonu ve 2000 seyirci kapasiteli stadyum. işlenmiş kereste. imal edilen mutfak eşyalarının %90'nı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. Sultandağları. lçemizin kendi adını taşıyan ovasında buğday. Horan parkı gezi ve dinlenme yerleridir. Bolvadin. kiraz gibi meyveler de üretilmektedir. Türkiye'de tek olan ALKOLO D Fabrikası ilçeye hareketlilik kazandırmıştır. yastık. Kırkgöz ile Sırt köprüsü gibi köprüler vardır.manda besicileri ödüllendirilmekte ve Bolvadin'i tanıtma etkinliklerine ağırlık verilmektedir. lçemizin dağlarında sarı meşe. 33 ton bal üretilmektedir.932'dir. haşhaş. Bunların dışında 2862 hektarı ormanlık sahadır. Bolvadin 3.000 hektardır. yumurta. Eber Gölü. Toplam süt üretimi 14. Yazları sıcak ve kurak. 2 adet semt sahası. demir doğrama. KaramanBeyşehirli oğulları toprakları içinde yer almıştır. lçemizde 1350 adet fenni arı kovanı bulunmakta olup. "Heybeli Kaplıcaları" Turizm Bakanlığı'nca "Termal Turizm Merkezi" ilân edilmiştir. nohut. Coğrafî olarak ç Ege Bölgesinde bulunan ilçemizde kara iklimi hüküm sürmektedir. Halkın geçim kaynağındaki ana unsur tarım ve hayvancılıktır.) imal edilmektedir. kışları soğuk ve sert geçmektedir. hasır. lçemizdeki en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Afyonkarahisar Alkoloid Fabrikası 1981 yılında deneme üretimi ile hizmete girmiştir. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere Bolvadin hızlı bir gelişme göstermektedir.000 kitap kapasitesine sahiptir. bu okullarda toplam 9.Bolvadin. Hacı Ahmet Camii. Türbeler. ayçiçeği yetiştirilmete. arpa. 1958 yılında kurulmuştur. fiğ.000 hektardır. yüzen adacıklarıyla (kopak) ve balık avcılığı ile adını duyurmuştur. Kara Çeşme. Buna bağlı olarak. Emirdağları ve Paşadağları üzerinde muhtelif yaylaları bulunmaktadır. 1776 öğrenci ve 33 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 500 çalışanıyla bu kuruluşumuzda yılda 50-90 ton arasında afyon (morfin. 5 Sağlık Ocağı. kaymak.000 başlık toplam 66 adet tavuk kümesi bulunmakta ve günlük 800. 12 adet ortaöğretim. un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. kaleye Yazır. şekerpancarı. 500 işçi çalışmakta olup. Bolvadin. Afyonkarahisar'a 30 km uzaklıkta ki Bolvadin Belediyesince işletilmektedir. lçe ve köylerinde büyükbaş 16224. 1987 yılında Belediye Müzesi kurulmuştur. Bu imalâtın büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve ülkemize milyonlarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır.

kuzeyde Bolvadin'le çevrilidir.981' dir. Emir Ahmet Şah. ç Ege bölgesinde. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu fethi sırasında Bekçioğlu Emir Afşin. kiraz. ç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği noktada kurulan şirin ilçemizin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte tarihî eser sayısı azdır. daha sonra ise Germiyanoğullarına geçmiştir. elma) yetiştirilmektedir. bir gün sonra. Ege. Selçuklu Sultanı III. 400 hektarlık bağ ve bahçe arazisine sahip olan ilçede hububat. Yazları sıcak. beyliğini vasiyet yoluyla II. 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. 5 Sağlık Evi. lçenin kuzey doğusundaki Eber Gölü denizden 967 m yükseklikte olup 125 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. lçemizde 100 yataklı Devlet Hastahanesi. Ege. Toplam arazinin %48'ni oluşturan 39. Eski Tunç Çağına kadar uzanan tarihi içinde Mısır. Bölgenin ne şekilde kimler tarafından fethedildiğini bildiren kayıtlar olmamasına rağmen. Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. fasulye.84'ünü oluşturan 5. lçe yüzölçümünün %18'ini teşkil eden 14. bu göllerde balık avcılığı (sazan. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 49. lçede her yıl Temmuz ayı içerisinde Vişne Festivali yapılmakta. Haçlı savaşları sırasında Haçlı ordularınca tahrip edilen şehre. 3 Nisan 1921 günü ordumuzca geri alınmıştır. önce Eşrefoğullarına ve Sahipataoğullarına. Emir Sanduk ve Dolathankuvvetleri tarafından fethedildiği sanılmaktadır . Görülebilecek tarihi eserleri ise Selçuklulardan kalma Taş Camiî ve Kervansaray. Bozan ve Karakuş dağlarından inen sularla beslenen Karamık bataklığı denizden 1000 m yüksekliktedir. Suriye. 2519 metre rakımlı Toprak Tepe ve 2063 metre rakımlı Kırkkaya Tepe yörenin en yüksek noktalarını oluşturmaktadır. Yakup samimi bir Osmanlı dostu olup. çok büyük bölümü sulanabilir durumdadır. mevcut olup toplam 6701 öğrenciye 356 öğretmenle eğitim verilmektedir. şekerpancarı. adı da "Çay Değirmeni" olarak değiştirilmiştir. patates. çam ve çalı gibi ağaçlar bulunmaktadır. haşhaş. lçe. Bu ormalık alanlarda ardıç. 14 Sağlık Ocağı.Tabiî güzellikleri arasında Eber ve Karamık Gölleri bulunmakta olup. ilçeyi. Orta Anadolu'da Amerra(Emirdağ) önlerine kadar gelmiştir. Bunlardan hariç Çağlayan Parkı ve Şelâlesi. Kanlı Yer Kavaklığı çevrede tercih edilen mesire yerleridir. Geniş ve düz alanları ile ova görünümünde olan Çay ilçesi. 7 ortaöğretim. 35 gün sonra şanlı ordumuzca 24 Eylül 1921 günü tekrar kurtarılmıştır. iklim bakımından ç Anadolu'ya uyum gösteren tipik kara iklimi özelliklerine sahiptir. ayçiçeği.598 hektarlık alan ormanlarla kaplıdır. kuzey-güney doğrultulu antik yolların kavşak noktası olmuştur. % 6. Daha sonra 21 Ağustos 1921 günü Yunan ordusunca ikinci kez işgal edilen ilçemiz. Arazisinin %20'sine varan bölümü (yaklaşık olarak 16. darî sınırlar olarak doğuda Sultandağı. lk kuruluşuna ait bilgi ve belgelerine henüz rastlanmayan Çay ilçesinin geçmişi milâttan önceye dayanmaktadır. meşe. lçede 27 ilköğretim okulu. Murat'a bırakmış ve böylece Osmanlıların eline geçmiştir. Yüzölçümü 790 km2'dir.338 hektarlık kısmı tarla arazisi olup. önemli tarihî eserleridir. Ayrıca AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmakta olup.Ö. 484 öğrenci ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. doğu-batı. turna) ve çeşitli kuş avcılığı yapılmaktadır. 2 Nisan 1921 günü Yunan ordusunca işgal edien Çay ilçemiz. 22 . Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinin kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi. lçenin eteklerine yeleşmiş olduğu Sultandağları ilçenin yegâne dağlık alanı olup. güneyde Yalvaç. 1155 yıllarında Selçuklu Devleti tarafından Oğuz Türkleri yerleştirilmiş. Ağaçlandırma çalışmaları.sazlığı arasında Sultan dağlarına yaslanmış yeşillikler içinde şirin bir ilçemizdir. Gıyasettin Keyhüsrev öldükten sonra bölge. Trakya krallarının birleşik ordusu ile Gelene kralı Antigon arasındaki psos meydan savaşına(M. üreticiler ödüllendirilmektedir. aslında 1010 metrelik rakımı ile ç Anadolu plâtosu karakterini taşır. zamanların alüvyon topraklarından oluşmuştur. kışları sert ve soğuktur.243 hektar) göl ve bataklıklarla kaplıdır. ve IV. Ayrıca lçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe halkının istekleri doğrultusunda kurslar açarak hizmet vermektedir. muhtelif sebze ve büyük ölçüde meyve (vişne. bağlı olduğu Afyonkarahisar ilinin doğusunda.509 hektarlık saha çayır ve merayla. "Yeşil Çay"denilerek güzelleştirmiştir. bir silsile üzerinde yer alan 2610 m rakımlı Gelincikana Tepesi. batıda Şuhut ve Afyonkarahisar. Germiyan Beyi I. Karamık ve Eber Göllerinden kesilerek SEKA'da işlenen kamış ve meyvacılık önemli yer tutar. Geniş bir ova görünümünde olan zemini III(Neojen). Bunun 20.111'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. 301) ev sahipliği yapmasıyla ünlenmiş.

Şekil 5 : Bolvadin Kaymağı 23 .

lçe merkezinde 2 adet Sağlık Ocağı. lçemiz 1959 yılında ilçe olmuştur. güneydoğusunda Çay. Su motorundan taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan "PATPAT" adlı römork-pikap karışımı araçlar. Yüzölçümü40. 24 .126'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. ilimizin doğusunda düz ve geniş bir arazi üzerinde olup.283'dir. DAZKIRI Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerinde il merkezine 140 km mesafededir. Hititler.200 Topraklarının büyük bir bölümü sulanan Çobanlar. Bunun 9. Bugünkü Kocaöz (Feleli) köyünde antik Anabura kenti kurulmuştur. 10. merkez belediyesinin desteğiyle Afyonkarahisar I.279 öğrenciye.800 Toplam Kuru Tarla Alanı13.200 Tarım Alanı16. Yöre tarihinin Akarçay kenarındaki höyüklerle yaşıt olduğu ve eski Tunç Çağına kadar uzandığı bilinmektedir. Tarım ve hayvancılık ilçenin gelir kaynağını teşkil etmektedir. Toplam 2. tipik Osmanlı yapısını andıran avlu evlerden müteşekkildir.000 Tarım Dışı Arazi3. ilçenin küçük atölyelerinde imal edilmektedir. zemin ve birinci kat tamamlanarak çatısı kapatılmış bulunmaktadır. Bugün meydana çıkan eserlerde bu milletlere ait pek çok tarihî eserler bulunmaktadır. Becerisi büyük bu küçük ilçemizde Türk otomotiv sanayisinin en ilginç aracı üretilmektedir. Dazkırı ilçe merkezinin bugünkü sakinleri. Ayrıca ilçede 2 adet un fabrikası mevcuttur. bu isimlerin çokluğu ve "Polatlı" adıyla karıştığı gerekçesiyle "Dazkırı" olarak değiştirilmiştir. lçemiz. ihtiyaca cevap vermediğinden. lçenin nüfusu 2000 nüfus sayımına göre 13. Eski Yunanlılar. lçemiz kök boyalı halı dokuma ve satış reyonlarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. Tarımcılıkta pancar ekimi ön sırayı almaktadır. Futbol takımı. lçe merkezinde 8 ilköğretim okulu.Sonradan. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvancılığı olarak yapılmaktadır.358 Tarla Arazisi9.000 Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi310 Toplam Sulanan Tarım Alanı2. Anadolu Selçukluları zamanında. devlet-millet işbirliğiyle hastahane inşaatına başlanılmış. kuzeydoğusunda ise scehisar.09. Dazkırı'nın ismi o zamanlar "Apa" olarak adlandırılmıştır. Romalılar ve Bizanslılar hakimiyet kurmuşlardır. Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. lçede. 1 Sağlık Evi mevcut olup.000 Ormanlık ve Fundalık842 Çayır ve Mera20. "Tataroğulları" adıyla bilinen Kızılırmak boylarından gelenlerin ve daha sonraları Adana havalisinden gelerek yerleşen "Farşa" aşiretinin mensuplarıdır. 1 ortaöğretim okulu mevcuttur. 88 öğretmen tarafından eğitim verilmektedir. eski devirlerde Lidyalılar.485 Meyve Arazisi85 Sebze Arazisi160 Yem Bitkileri Arazisi600 Nadas5. lçemizde bir adet semt futbol sahası mevcuttur. lçenin kuzeyinde Bayat. Yüzölçümü 422 km²'dir.ÇOBANLAR Afyonkarahisar'ın 25 km doğusunda düz bir arazi üzerinde yeni kurulmuş ilçelerimizdedir Afyonkarahisar il merkezine bağlı olarak ilk defa 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuş. doğusunda Bolvadin ilçeleri vardır. lçenin Toplam Tarım Alanı ve Arazinin Genel Dağılımı Alan Ha. Afyonkarahisar Şeker Fabrikasının pancar deposudur.1991 tarihinde ise fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. Afyon Arkeoloji Müesinde bulunan Artemis heykeli buradan çıkarılmıştır.

D NAR Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde olup. eski çağlardan bu yana. lçemizin adeta sembolü durumunda bulunan Suçıkan. 7 Sağlık Evi. Yeşilçat göletleri ile Eldere kuş cenneti ve Çamlıköy koruluğu diğer mesire yerleridir. sürekli olarak bölgenin başkentliğini yapmıştır. üretilen çorapların tamamı Fransa'ya ihraç edilmektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisine önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. karpuz.453'tür. buğday. antik kral yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolu ile demiryolu kavşağında kurulmuştur. 16.Ö. Denizli-Antalya karayolu üzerinde şehrin girişinde yer alan dinlenme. kilimcilik. Çorap fabrikasında günlük ortalama 900. Dinar'ı hem iç. armut.000 koyun. ilçenin dinlenme ve mesire yerleridir.Ö. Ortalama derinliği 150-210 cm arasındadır. Üçlerce. üretilen sodyum sülfat'ın % 80'i yurt dışına ihraç edilmektedir. lçemiz arazilerinin 19. 1 Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup. tekstil. Bölge genellikle düzgün olup. 1996 yılında başlanan hastahane inşaatı devam etmektedir. lçemizde. turizmi canlandırmakta.000 tavuk. küçükbaş. Bölgenin sınırları içerisinde Acıgöl mevcut olup. kâğıt. Dinar gerek mesire yerleri. 150 öğretmenle eğitim hizmeti verilmektedir. Kışları az miktarda kar yağmakta ise de genellikle yağışlıdır. ayçiçeği. bu yol güzergâhı üzerinde bulunan Sanaos Halıcılık ve Muratköy Halıcılık şletmelerinin tur organize eden turizm şirketleriyle anlaşarak belirli bir plân dahilinde turist taşıyan turların turistik halı evlerine gelmesi. lçe merkezi. kimyon. bir adet çorap fabrikası ve yorgan fabrikası. lçenin yüzölçümü 570 km² olup. 1950 adet sığır. Kimmerler. vişne.000 çift çorap üretilerek. Yapağı ve Beşpınar kaynakları. kiraz. Dinar ve Evciler ilçeleri. Yüzölçümü 1. Arazilerin 2000 hektarı çayır-mera alanıdır. 6000 hektarı fiilen sulanabilen bu arazilerin 11. 1 belde ve 15 köyden teşekkül etmiştir. Bülüçalan kaynağı. lçede henüz bir Devlet Hastahanesi yoktur.1200 yıllarına kadar uzanmaktadır. 1200'lerde "Geleneia" adıyla kurulmuş. çilek. Sulu tarım arazilerinde şekerpancarı. tanrı Apollo ve Kral Midas'ın müzik yarışı yaptığı ncirli. lçemiz. Bu nüfusun 6. erik. Roma.5 km²'dir. haşhaş.328 km²'dir. ceviz. fasulye. tesis ve lokantalarıyla geçit turizmine hizmet vermekte ve gelecekte turizm açısından daha büyük canlılık kazanacak konumda bulunmaktadır.000 hektarı sulanabilir arazidir. her yıl Afyonkarahisar I. okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 2.880 hektarı tarım arazisidir. dut. 6. Dinar. gibi bitkiler. kasaba ve köylerinde yaklaşık olarak 120. güneyinden Başmakçı. lçemiz merkez. Bu güzellikler.lçe. "Dinar". Sodyum sülfat fabrikasında deterjan. elma. Afyon'da antepfıstığının yetiştirildiği tek ilçedir. genel yüzölçümü 41. ayva ve kavak gibi ağaçlar yetiştirilmektedir. lçe halkının % 60'ı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Dinar'ın bilinen geçmişi M. Şehrimiz. okuma-yazma bilenlerin oranı ise % 98'dir. hem de dış turizm açısından önemli bir turizm merkezi haline getirmektedir. Bizans ve Türklere kadar bir çok Anadolu medeniyetinden izler taşıyan Dinar. il merkezine 106 km. 7 adedi de orman sahası içerisinde yerleşmiştir. etlik ve yumurtalık kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Pınarlı.583'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. arpa. rakımı 832 m'dir. lçemizin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 14. güneydoğusundan. kavun. 1 Ana Çocuk Sağlığı. badem. halkımıza sağlık hizmetleri verilmektedir. Kuru tarım arazilerinde ise. 2 adet manda ve 130 adet at bulunmaktadır. lçede 250 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1990 yılında Yeni Dazkırı Belediyespor ve Alkimspor kulüplerimiz. lçemizde 1 Öğretmen Evi vardır. nohut. Dinar Hitit mparatorluğu döneminde Seha ırmağı (Büyük Menderes) Beyliğine bağlı olduğu tarih kitaplarından da anlaşılmaktadır. mısır. kayısı. Hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. ilçe arazisi doğudan batıya uzanan geniş bir vadidir. mercimek.yon. Beloluk ve bilhassa Suçıkan mevkileri. Bölgenin iklimi yazları kurak ve sıcak. 25 . tınlı ve kireçlidir. Frig. 3 Sağlık Ocağı. susam. bir adet sodyum sülfat fabrikası ve bir adet de yem fabrikası mevcuttur. Dinar Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. sonbaharda ılık ve yağışlıdır. lçenin E-24 karayolu güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle. Tarihin çok eski çağlarında sayısız imparatorun. lçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. aile parkları ve gerekse Afyonkarahisar-Denizli. lçe merkezi ve köylerinde toplam 12 ilköğretim okulu. %54'ü düz toprak yapısı kumlu. Menderes nehrine kaynaklık eden Pınarbaşı. Bu okullarda toplam 2351 öğrenciye.000 işcinin çalıştığı yün ipliği fabrikasında halı ipi üretilmektedir. Bunun 20 km²'si Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisindedir. Köylerin 8 adedi ovalık kesiminde. güneybatısından Denizli/Çardak ilçesi ve Maymun dağlarıyla çevrilidir. lçe nüfusunun 14-44 yaş grubunda. Boztepeler bulunmaktadır. ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. bitişiğinde kurulan "Apemeia" şehriyle birleşip "Dinar" adını almıştır. yonca. 15. salatalık. 5 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. lçenin merkezinde bir adet yün ipliği fabrikası. anason. Hititlerden Aka. gül yetiştirilmektedir.000 keçi. meyvecilik. cam ve ilâç sanayisinde kullanılan sodyum sülfat üretilmekte. susam. kalorifer ve bilgisayar kursları açılarak halkın ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. büyükbaş. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından nakış. hayvan pancarı. uzaklıkta bulunan ilçe 1924 yılında kurulmuştur. Persler. Bu vadi içerisinde Küçük yayla. tarih boyunca birkaç kez kurulmuş ve batmış şehirlerden (Kelainai-Celainai-Apemeia-Kiboyossimo-Geyikler-Dinar) sonra bu adla anılmaya başlanmıştır. Amatör Liginde ilçeler arasında düzenlenen spor müsabakalarına katılmaktadırlar. Truva Savaşlarında yenilerek Anadolu içlerine çekilen Ahiya (Akariyon) prenslerinden Geleinos tarafından M.

şeker pancarı. et.340 küçükbaş. bir akarsu olarak Büyük Menderes nehri vardır. 1 Ana Çocuk Sağlığı ve 1 Verem Savaş Dispanseri Tabibliği ve 1 adet 144 öğrencisi bulunan Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. 11 Sağlık Ocağı. Toplam tarım alanı 63.000 kanatlı hayvan. Göller bölgesi içerisinde incelenen Dinar ilçesi. kuzeyindeki köyler Ege bölgesindedir. tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. peynir. armut. lçe merkezi ile kasaba ve köylerinde 2 Devlet Hastanesi. 1908 yılında ilçe olmuştur. Söz konusu hayvanlardan. Geleine. Karakuyu adıyla bir gölü. Asmalı yol. Bu nüfusun 37. Antik Kral Yolu üzerinde Ege kıyılarına ve Akdeniz'e açılan karayolları ile demiryolu kavşağı üzerinde kurulmuş olan Dinar ilçesi.Dinar tarihin ilk müzik yarışmasının yapıldığı yerdir. küçükbaş. Haydarlı Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 30'dur. lçenin Dombay.320 hektar Toplam Sulanan Alan:41. lçemiz 1874 yılında Belediyelik. Ilıca ve Marsiyas efsaneleri dededen toruna anlatıla gelmiştir. 112.375 büyükbaş.700 hektar Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi: 195 hektar Mevcut Tarım Arazisinin Sulama Durumu: Devletçe Sulanan Alan: 6. Bu okullarda toplam 8. Çöl Ovası ve Dinar Ovası adıyla başlıca üç ovası.464 hektar Hayvancılık olarak. ç Anadolu kara iklimine geçiş karakteri gösteren yöresel klima alanıdır. hayvancılık ve ticarette gelişmiştir. lçe merkezi ve güneyindeki köyler Akdeniz bölgesinde. kuzey doğusunda Şuhut. lçede ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri bulunmaktadır. haşhaş ve yem bitkilerinin. 89. mısır. Akdeniz ve Ege bölgesi arasında kalır. 3. Anhoros. nohut'un. kuzeybatıda Denizli. Okulda 424 öğrenciye 13 öğretim görevlisiyle yükseköğretim verilmektedir. Dinar ve çevresinde halkın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. elma. kuzeyde Sandıklı. 26 . 8 ortaöğretim okulu vardır. Ayrıca 1 Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. lçede tahıllardan arpa. buğday. Cerit yaylası ve Dombay ncebel yaylası önemli yaylarımızdır. güneydoğuda Isparta. 2 semt sahası ve spor kulübü bulunmaktadır. Akdeniz ikliminden. 21 Sağlık Evi.700 hektardır.739 hektar Toplam Tarım Alanı: 63. yumurta ve bal üretilerek ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmaktadır. lçemize bağlı 9 kasaba ve 56 köy bulunmaktadır. kuru soğan.00'da 6.849 öğrenciye 459 öğretmenle eğitim verilmektedir. üzüm gibi meyvelerin üretimi yapılmaktadır. sebzelerin.608'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçede 14.155 arı kovanı bulunmaktadır. büyükbaş. endüstri bitkilerinden ayçiçeği. 250 yurttaşımız yaralanmıştır.1 şiddetinde deprem meydana gelmiş. patates vd. vişne. lçe. kralların karıştığı masallar ve efsaneler şehridir. lçenin 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 92. Midas. Afyon iline bağlı olan ilçemiz Dinar.608'dir. lçede 46 ilköğretim okulu. 94 vatandaşımız hayatını kaybederken.036 hektar Meyve Alanı: 688 hektar Sebze Alanı: 540 hektar Gül Diken Alan: 40 hektar Bağ Dikili Alan: 462 hektar Nadas: 3. süt. lçede 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 18. Tarım Arazisinin Dağılımı: Tarla Alanı: 58. tarım. çine tanrıların. güneyde Keçiborlu'yla çevrilidir. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum.144 hektar Halkça Sulanan Alan:35. yoğurt. Dinar Devlet Hastahanesinin yatak sayısı 150. güneybatısında ise Başmakçı ve Evciler.

AKÜ'ye bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Danteon (Tanrılar Kulu Tapınağı). nohut.089 hektar) çayır ve mera ve %7. Kuzeyde Eskişehir.000. Norgaz orman piknik alanı. haşhaş ve yonca. Bindallı. buğday. ıspanak. lçenin yüzölçümü 2. 11 öğretim görevlisi ile 625 öğrenciye eğitim verilmektedir. Sebzelerden. Ekilebilir arazinin 8. doğuda Konya ile komşudur. lçemiz 1924 yılında kurulmuştur. Bu kilimlerdeki desenler çok şeyin anlatımı gibidir. 10 Sağlık Ocağı.000 ve diğer şehirlerde 30. çalışmaları yürütülmektedir. badem. salatalık. Karakuyu kuş cenneti. Suçıkanı. 201. organize sanayi bölgesi olarak tespit edilmiştir. 2 adet makine ve tarım aletleri fabrikası. Aurra (Hisarköy).511 hektarlık araziye de sulama imkânı yaratılabilir.000 Emirdağlı yaşamaktadır. ceviz ve üzüm yetiştirilmektedir. Agorası (Pazar yeri). 8 adet ortaöğretim okulu mevcuttur. Adını. Ege bölgesinde yer alır. Lidyalılar. Çamçalı kilimleri. 1 adet kot dikim atölyesi vardır. Romalılar. Toplam 7. Bölge. lçede 100 yataklı bir Devlet Hastahanesi. el sanatlarının önemli bir yeri vardır. Yoğun olarak kilim. kiraz. Ticarî amaçlı bu motifler değiştirilmemiştir. Ünlü fabl ustası Ezop (M. Bizanslılar. adına bronz sikke bastırılmıştır. belediye imar sınırları içerisine alınmıştır. Helenler. lçede spora büyük önem verilmektedir. Kelleli seccadelerinin ünü yurt dışına taşmıştır. Bizans döneminde Avrupa'nın üçüncü. 2 adet teneke kutu.lçede ormanlık alan sahası 186. kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. 402 öğretmenle eğitim verilmektedir. 1 adet Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Asıklı. Bu alan. basketbol. Hititlere kadar uzanan tarihi zaman içinde kesintisiz bir yerleşim alanıdır.213 km²'dir : lçede yazlar sıcak ve kurak. %15. EM RDAĞ Afyonkarahisar'ın 70 km kuzeydoğusunda kurulmuş en eski ilçelerinden biridir. Emirdağ kilimleri %100 yün ve %100 tabiî kök boyasıyla üretilmektedir. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 47. yurt dışında çalışan işçiler tarafından ilçeye kazandırılmıştır. 1437 yılına kadar gitmektedir. lçenin güney tarafı Emirdağ sıradağları ile kuşatılmıştır. Dinar-Denizli karayolu üzerinde. Arazinin %62'si (130.km'sinde 9 km içeridedir. Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 41. Persler. Pınarbaşı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri vardır. Artemis Anaitis Tapınağı.409'u sulanmaktadır. kral yolu üzerindedir. voleybol branşları bulunmaktadır. Şirketler Limited Şirket:235 adet Anonim Şirket:16 adet Şahıslar:367 adet Kollektif: 7 adet lçede 9 adet dokuma. Anadolu'nun ikinci büyük kenti olmuştur.984 hektar) ormanlık ve fundalık. 50 adet kalkınma ve sulama kooperatifi ile 7 banka şubesi mevcuttur. Daha çok koyun yetiştirilir. lçede un fabrikası ile sentetik dokuma fabrikası vardır.Amorium.138 hektardır. Okulda. Stadyumu. Kilimlerde mahalli desen ve motifler yer alır. Eskişehir'de 99. lçede 625 kayıtlı üyesi bulunan Dinar Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 15 Sağlık Evi. 1 adet 1000 seyirci kapasiteli toprak zeminli stadyum. bölgeyi Türk iskânına açan Emir Afşin ile yaslandığı Emirdağlarından almıştır. Emirdağ organize sanayi bölgesi yeri tesbit edilmiş.6'sı(31. 1 adet balık ağları iplik fabrikası. Roma çağında Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline gelmiş. Sentetik dokuma fabrikası. dantel.8'i (16. 27 .Ö. %14. Cerit ve Zenderi yaylası ilçemizin ilgi odağıdır. ilçeye hareketlilik kazandırmaktadır. oya. Emirdağ yöresinde yerleşim M. Yol güzergâhında bulunan dinlenme tesisleri turizme hizmet vermekte. 620) Amorium doğumludur.4'ü (31. Arpa. lçede yetişen ürünler şunlardır. Arazi yapısı tarım ve hayvancılık için oldukça uygundur.495'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Hayvancılık oldukça önemlidir. kavun ve karpuz meyvelerden. armut. elma. Kara döşeme. erik. biber.2 adet çuval. 2 adet un fabrikası. Yedikapı (Başkonak köyü). ilçeye 12 km mesafedeki Akçaören-Göğebaan mevkiinde. lçede geleneksel el sanatlarının başında kilim gelir. Yurt dışında Emirdağ'dan göç etmiş yaklaşık olarak 100. Organize sanayiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. yaklaşık olarak 830 hektarlık alan. 1 adet 500 kişilik kapalı spor salonu. Selçuklular ve Osmanlılar egemenliğine girmiş olup bu toplumlara ait izler taşımaktadır. ve birçok semt sahaları vardır. Aynalı. vişne.620 öğrenciye. lçe çapında oldukça önemli miktarda süt üretilmektedir. Bunun 20.Tiyatrosu. lçede Aziziye Spor Kulübüne ait futbol.347 hektar) tarım dışı arazidir. şeker pancarı. Emirdağ ilçemiz. Arazi yapısı tarıma elverişlidir. lçede 52 adet ilköğretim. kayısı.500 hektar) ekilebilir arazi. Kösköslü.Ö. 2 adet yem fabrikası. Hititler. yeşil mercimek. 1 Verem Savaş Dispanseri. ay çiçeği. domates.162'dir. ipek halı gibi el sanatları yapılmaktadır. Ülkemizde Emirdağ yoğurtlarının lezzeti çok iyi bilinmektedir. Doğuda oldukça geniş ovası yer almaktadır. lçede. lçemizde küçük sanayi sitesi mevcuttur. fasulye.

1991 yılnda ilçe olmuştur. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 9. Bunun 5. tavukçuluk. Koruların dışında orman yoktur. Nadas sistemi uygulanır. Sandıklı'ya 38 km. M RA KUVALYA KRALLIĞI'nın yıkılışından sonra Seha Irmağı Krallığı'na katıldığı ve bu krallığın elinde çok kısa bir süre (40-50 yıl) kaldığı söylenmektedir. Bir başka deyişle. doğudan Dinar(26 km). Ege bölgesinin ç Batı Anadolu ile Göller Bölgesi arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 981 m'dir. Toplam 1166 öğrenciye 76 öğretmenle eğitim verilmektedir. bunların babaları "HOCA"(ulema) olduğundan. Sandıklı ve Banaz ilçelerini birleştiren karayolu üzerinde. "Hocalar" isminin verilmesiyle ilgili bir rivayet vardır. güney batıdan Dazkırı(21 km) ilçeleriyle komşudur. O dönemde bu yerleşim yerine ilk olarak üç kardeşin geldiği ve buraya yerleştiği. Evciler ovasının orta kısmında kurulmuş olup. susam. HOCALAR lçemiz il merkezine 100 km uzaklıkta olup. Banaz'a 35 km uzaklıktadır. 4 adet ilköğretim okulunda taşımalı sistem uygulanmaktadır. faaliyet gösteren 2 spor kulübü olup. Yeni Hitit devrinde Şuppiluliuam (MÖ. buradan dışarıya gidenlere sorulduğunda "HOCAG L'den" geldiklerini belirttiklerini. mezar. ayçiçeği ve şeker pancarıdır. lçedeki 2 Sağlık Ocağı. Selçuklular ve Osmanlılar yaşamışlardır. Ovanın batısında Maymun Dağı. diğer alanlarda ise kuru tarım yapılmaktadır. kuzeyden Denizli'nin Çivril (40 km). Önemli tarihî bulgular ve kalıntılar. 1 Sağlık Eviyle halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir. lçe. Helenler. lçe. Ahır dağlarında bulunan bronz Hitit heykeli yörenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yerleşim merkezi olduğu izlenimini vermektedir. Anadolu eski çağlardan bu tarafa pek çok medeniyetlerin beşiği olmuştur. Çiçekli yaylaları. zamanla bu yerleşim yerindeki nüfusun çoğalması ve dışarıdan bu 28 . Terra. Bugün ilçemizde Koca höyük ve Küçük höyük diye bilinen iki höyük ile Öküzviran ve Kocaviran isminde iki örenyatağı vardır.486'dır. haşhaş. Ayrıca 1 adet 20 ton/gün kapasiteli un fabrikası bulunmaktadır. Bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerinden birisi de Hocalar ilçesidir. Romalılar. Hititler. lçede 1 adet süt ve süt mamülleri işleyen 5 ton süt işleme kapasiteli mandra ile 1 adet 20 ton/gün kapasiteli süt toplama merkezi bulunmaktadır. Evciler ilçesinin. Yörede Lidyalılar. bu düzlük saha kuzey kısmına doğru yükselmektedir. En çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday. Bütün boş alanlar ekilidir. Yüzölçümü ise 235 km²'dir. Çevre höyüklerde bulunan parçalardan tarihinin Lidyalılara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Codta ve lâhit gibidir. Amorium ören yeri ve Sakarya nehrini besleyen Pınarbaşı gezip görülebilecek yerlerdir. lçe jeolojik olarak çok hafif meyilli bir morfoloji göstermektedir. Balcam mağarası. Avrupa ülkelerinde çalışan kayda değer sayıda işçi ailesi bulunmaktadır. bitki örtüsü bakımından çok zayıftır. lçede okuryazarlık oranı % 98-%100'dür. lçede genellikle karasal iklim görülür. Frigler. dışarıdan bu merkeze gelenler "Nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda "HOCAG L'e gidiyorum". lçemizde.1380-1345) zamanında Ege'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar uzanmış ve Ön Asya'nın en güçlü imparatorluğunu kurmuşlardır. Çünkü toprağın yarım metre derinliğinden sonra başlayan "kist" ağaçların gelişmesini engellemekte ve iki sene sonra kurutmaktadır. Evciler. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hocalar'ın 1300'lü yıllarda bir yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. sviçre. ç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bölgesindedir. az da olsa küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Küçük höyük ve Büyük höyük civarında sulu tarım. Persler. lçe ekonomisi tarım. lçeye ulaşım hem karayolu. Afyonkarahisar-Denizli karayolu üzerindedir. Fakat Işıklı Barajı ile Acıgöl'ün iklimi biraz daha yumuşattığı bilinmektedir. kuzey doğusunda ise Büyük Menderes. hem de demiryolu ile yapılmaktadır. Hititler. Işıklı Barajı ve Akdağ bulunmaktadır. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. 1990 yılında ilçe olmuştur. Evcilerde ticarî amaçlı olarak süt üreticiliği. Ovanın kuzey kenarı Bozdağ tepeleri ile çevrilmiştir. 1 semt sahası bulunmaktadır. Almanya.Emirbaba. lçe ve ilçeye bağlı köy. Gölcük. Bizanslılar. kasabalarda Belçika.139'u ilçe merkezinde yaşamaktadır. lçede 5 ilköğretim okulu. arpa. Fransa ve Avusturya gb. EVC LER Afyonkarahisar'a 132 km mesafede düz alanda kurulmuştur. Sebze ve meyvecilik gelişmemiştir.

%1. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.095'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Sulu Tarım Arazisi: 1. Roma ve Bizanslıların. güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir. çam.224'dir. 3 ortaöğretim okuluyla yapılmaktadır.Meşe. ormanlık ve dağlık-taşlık alanlardan oluşur. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Hayvancılık yapan aileler koyun.656'sı ilçe merkezinde yaşamaktadır. yaz mevsimi kısa ve sıcak Kuru Tarım Arazisi: 8. 5 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek lisesi bulunmaktadır. lçe sahip olduğu eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle oldukça iyi durumdadır. kuzeydoğusunda Sincanlı ilçesiyle çevrilidir. Millî Kurtuluş Savaşı'mız sırasında 22 Ağustos 1922'de düşman istilâsından kurtulmuştur. Hitit mparatorluğu'nu ortadan kaldıran Frigyalıların eski yapıların da hsaniye sınırları içerisinde raslanmaktadır. lçe spor faaliyetleri bakımından vasat bir seviyededir. Ayrıca tabiat harikası kütleler ve peribacalarının süslediği Frig bölgesi diye anılan saha bu yörenin Frigler zamanının önemli bir yerleşim bölgesi olduğunu gösterir. Maltaş ve Yılantaş gibi Göynüş Vadisi'ndeki yerler. adıç ormanları ve koruluklarla çevrilidir. Genellikle kışları soğuk. Aslantaş. Tarım ürünü olarak genellikle arpa. Rakımı 1093 metredir.yere başkalarının da gelmesi sonucu "HOCALAR" adı altında bir yerleşim merkezi meydana gelmiştir. yazın yaylaya çıkarlar. keçi ve büyükbaş hayvan beslerler. buğday ve haşhaş yetiştirilir. Ayrıca 500 kişi kapasiteli. kışları soğuk ve yağışlıdır. Helen. mevkii olarak Orta Anadolu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındadır. mezar odaları.1959 yılında ilçe olmuştur. güneyinde Sandıklı. Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türkleri tarafından 1085 yıllarında iskân edildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkımızın istekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri arttırıcı kurslar açarak hizmet vermektedir.5 Bölgedeki akarsular.Yerleşim yeri olarak ç Ege bölgesinde olan Hocalar. Toplam 5107 öğrenciye 72 öğretmenle eğitim verilmektedir. geçer.7 HSAN YE Afyonkarahisar'ın 35 km kuzeyinde tabiat ve tarihin en cömert davrandığı ilçelerimizden biridir. lçede 2 Sağlık Ocağı. lçenin doğusunda Çal. Yüzölçümü 888 km2'dir. lçenin köklü bir mazisi vardır.Amatör Liginde faaliyet göstermektedir. daha sonra Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Emre Gölü'nün beslendiği Döğer Çayı ile Üçler Kayası köyünün yakınından geçen Balıklıpınar ve Eğret'ten çıkan Cumalı çaylarıdır. 6 Sağlık Evi bulunmaktadır. hsaniye'nin vaktiyle Hitit mparatorluğu sınırları içerisinde bulunduğuna dair elde bazı belgeler mevcuttur. Döğer ve Anıtkaya yerleşim bölgelerinde Germiyanoğullarından kalan kervansarayların mevcut oluşu ilçenin bir yol kavşağı ve konaklama yeri olduğunun kuvvetli delilleridir. Bölge Pers. lçe genel görünümü itibariyle yayla karakterini göstermektedir. Toplam 2193 öğrenciye 93 öğretmenle eğitim verilmektedir.835 Ha -%80. denizlerden uzak ve dağlarla çevrili olduğu için tipik bir kara iklimine sahiptir. hsaniye 13 Temmuz 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve tam13 ay 14 gün düşman zulmü altında kalmıştır. mezar oldukları sanılan tarihî kalıntılar Frigler dönemine aittir. hsaniye. meslek edindirici kurslar açılmaktadır. batısında Burgaz.940 Ha -%17. batıdan kısmen Kütahya ve Altıntaş. Bunun 2. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 13.Gazlıgöl kaplıcası ve içmeleri.'dir. lçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu 34. Anadolu'nun 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır. batısında Denizli. il merkezinin güneyinde kurulmuş olup. Eski medeniyetlere beşiklik etmesi onun tarihî çehresini güzelleştirmektedir. Frig Kaya Anıtları. 1 kapalı spor salonu vardır. kuzeybatısında Uşak ili. Ayazin. Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bulunup. kuzeyden Seyitgazi ve kısmen Kütahya. lçede faaliyet gösteren Hocalar Belediye Spor Kulübü ilimiz I.Bahçelik: 165 Ha . klim bakımından yazları kurak ve sıcak. lçede 3 semt sahası ve 5 spor kulübü mevcuttur. kuzeydoğusunda Ahır dağı ve güneybatısında Akdağ bulunmaktadır. Hocalar ilçesi.751'dir. Merkez ile çevre yerleşim bölgelerinde 6 Sağlık Ocağı. Ekonomik durumu diğer ilçelere oranla çok düşüktür. yaklaşık olarak üç ay burada kalırlar.8 Bağlık . 29 . lçede 16 ilköğretim okulu. Bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eserlere rastlanmaktadır. Toplam alanın büyük bir kısmı kültüre elverişli olmayan mera. Roma-Bizans kaya yerleşimleri. peribacaları ve yaylaları ilgi odaklarından bazılarıdır. Doğudan scehisar. çevre yerleşim yerlerine nazaran orman ve fundalıklarla kaplıdır.Bunun 5. lçe. lçe ve çevresinde eğitim-öğretim halen 31 ilköğretim okulu. Hocaların toplam yüzölçümü 537 km2.

Madentepe (1894 m). Selçuklu hükümdarı I. Ege ve ç Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yakınlaştıkları yerde kurulduğu için. bu özelliğinden dolayı scehisar'da Akdeniz ve karasal iklimin özellikleri görülür. lçe merkezinde çalışan nüfusun büyük bir kısmı (% 80'i) ile köylerde çalışan nüfusun küçük bir kısmı (%20'si) mermercilikle uğraşmaktadır. Karahanlılar boyundan gelenlerle bölgeye " scekaraser" adını vermişlerdi. hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. palamut ve karaağaçtır. 4 Sağlık Ocağı. genel olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi yapmaktadırlar. Afyonkarahisar Belediyesince işletilmektedir. kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişler. Tarım alanları ilçenin güney ve batı kesimlerindedir. Sanayi olarak dünyaca ünlü Kızılay Madensuyu ve Yıldız Madensuyu şletmesi ve özel sektöre ait 2 adet un fabrikası bulunmaktadır. lçe de 1 Meslek Yüksekokulu bulunup 189 öğrenciye 8 öğretim görevlisiyle eğitim verilmektedir. tarım ve az da olsa ticarete dayanmaktadır. lçe topraklarının kuzey ve kuzey doğu kesimleri dağlık ve engebeli olmasına rağmen.209'dir. Karacalar.820 hektarlık alanında susuz tarım şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca Halk eğitim merkezi müdürlüğü merkez ilçe ve köylerinde kurslar açarak hizmet sunmaktadır. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Toplam: 4. Karacaören (Belkaramık).lçe ekonomisi. 29 °c. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz. kuzeyden hsaniye ve Çifteler(Eskişehir) ilçeleri. " scehisar" adı Karahan boyundan gelen Türklerin adıdır. lçenin adı. Karakol Tepesi (1721 m). Başlıca orman ağaçları karaçam. Aileler. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum ve 1 spor kulübü bulunmaktadır. Köroğlu Dağı (1526m). Karaca. tarım. Yazları sıcak ve kurak. 2 ortaöğretim bulunmaktadır. lçemizde 19 ilköğretim. merkezde SARIHAN( lhan). batıda KIZILHAN. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "Kar. klime uygun olarak ilçe çapında çoğlukla tahıl ürünleri yetiştirilmektedir.40′ -31°c-43′ doğu meridyenleri ile 37°-40′-39°-17′ kuzey paralelleri arasında olup doğudan Bayat. Karasandıklı. Zamanla bu isim scehisar'a dönüşmüştür. Afyonkarahisar'a 25 km uzaklıktadır. Bunun 11. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız: " Çin tarihlerine göre en eski Türk ili (TÜRK STAN) Hiyenigne(Koyunlu) devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu." Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde. Coğrafî konumu itibariyle ilçe. " scehisar" ismi ile ilgili olarak. lçe merkezi 7 tepe üzerinde kurulmuştur. Volkanik karakterli ve kalkerle bir yapıya sahip olanilçenin önemli yükseltileri şunlardır: Ağındağı (1526m). Ormanlık alanı ilçe yüzölçümünün 1/4'ü kadardır. Şu halde Kara. batıdan Afyon merkez. SCEH SAR Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıktadır. Gazlıgöl kaplıcası hsaniye ilçesi sınırları içerisinde. Ege bölgesinin en doğusundaki ilçelerimizden birisi olan scehisar. yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskân edilmiştir. lçenin genel görünümü ise yayla karakteri taşımaktadır. güneyden Gebeceler kasabasıyla çevrilmiştir. Karayatak. ardıç. 4 Sağlık Eviyle halka sağlık hizmeti verilmektedir. Gök. lçede 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi.MESUD döneminde Afyonkarahisar civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş. Tarım ilçemizin 14. Karasar. meşe. Ortalama yükseltisi 1050 m olan ilçenin yüzey şekillerinde önemli farklılaşmalar görülür. Yaşlıların zaman zaman kullandıkları " scekaraser" şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. hayvancılık. Oturumuna tahsis edilen milletin mensup olduğu boy adına göre bu bölgelerin adları konulmuştur. 1987 yılında ilçe olmuştur. Şapane Tepesi (1785 m). Asar Dağı (1400 m). Kızıl. Karakışla. lçenin ekonomisi büyük ölçüde mermerciliğe dayansa da tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Karadilli. güney ve batı kesimleri ise dalgalı ve düz bir yapı şeklinde görülür. besicilik. güneyde AKHAN. Karahalilli.362 öğrenciye 155 öğretmenle hizmet verilmektedir. ilk defa işitenler için oldukça dikkat çekicidir. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri mermercilikle birlikte olarak yürütülmektedir. Elmadağı (1516m). 30 . birer yön ve Türk li'nin ayrıldığı beş büyük boy adı demektir. doğuda GÖKHAN komuta ediyordu. Karayokuş. Karakuyu. Ak ve Sarı isimleri renk değil. klim karasal olduğu için halkımız elverişli olan yerlerde hayvancılığa yönelmiştir. lçede eğitim ve öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında yürütülmektedir. Kavaklı Beli (1444 m) lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre genel olarak 23. klim şartlarına ve yüzey şekil özelliklerine bağlı olarak belirlenen tabiî bitki örtüsü "bozkır" dır. (Karahisar-Afyon) scekarahisar ( scehisar). scehisar Çay'ı ilçeyi ikiye ayırmıştır. Kuzeyde KARAHAN.813'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Karataş.

kaplan postu ve menekşedir. Bu rivayetlere göre ilçemiz. 14. Mermer atıkları çeşitli alanlarda değerlendirilmektedir. Horasan'dan gelip Seydiler kasabasına yerleşmişler ve burada yaşamışlardır. sığır. doğusunda Kumalar dağı bulunmaktadır. Kızıl Kayalar. vişne. olduğu bunun 70 x 106 m3' ünün görünür rezerv olduğu hesaplanmıştır. batısında Akdağ. Mermer: Kalkerlerin metamorfizmaya uğraması sonucu meydana gelen kaya çeşitlerindendir. Deniz seviyesinden 1. arpa.Seydiler Kalesi. Şu andaki adını (Kızılören) daha sonra almıştır. lçenin Seydiler kasabasında Hasan bin Basri Türbesi ve Camisi bulunmaktadır. köylerimizde ise geçimi temin etmek için yapılmaktadır.600 Orman ve Fundalık6. Kırkinler. sıva. hindi ve ördek yetiştirilmektedir. Frig ve Türk. haşhaş. güneyinde Dinar.111 metre yüksekliktedir. elma ve kayısı yetiştirilmektedir. KIZILÖREN Afyonkarahisar-Antalya karayoluna 3 km'lik mesafede kurulmuş olan ilçe.000 Arazi kullanımında gösterilen işlenebilir arazinin 391 hektarında sulu. Afyonkarahisar şekeri. kuzeyinde Sandıklı. Selimiye Kayalıkları. Hitit. Frig. b)Karo. Bu dönemlere ait eserlerin bir kısmı tahrip olmakla birlikte önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Afyonkarahisar gülü. 31 . lçemizde hayvancılık ev ihtiyaçlarımızı karşılamak için. keçi. meydana gelen bir sel felâketinden sonra şu anda ilçenin bulunduğu alana göç etmiştir. scehisar'da 2000 yıldır mermer ocakları işletilmektedir. Köroğlu dağları ormanlık sahaları ve Acısu mevkii ilçenin belli başlı dinlenme yerleridir. Ankara-Antalya karayolu üzerinde bulunan Belediyeye ait akaryakıt istasyonunun bulunduğu Karapınar mevkiinde küçük bir köy olarak kurulmuştur. lçenin tarihî kuruluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bunların türbesi Hasan Bin Basri soyundan gelen "Tekkeşin" adı verilen kişilerce yaptırılmış ve bunlar türbenin bakım ve temizliğini nöbetleşe olarak üstlenmişlerdir. 1990 yılında ilçe olmuştur. Ornaş Kayalıkları. Gresunlular Şehitliği. Muhtemel mermer rezervinin 500x106 m3. Halk. Kuduz hastalığını tedavi eden Hasan Bin Basri ve beş bilgin arkadaşı. kirli sarı. Menevşeli Kayalar. Kızılören.820 Çayır ve Mera5. lçeye eskiden "Kızılviran" denirdi. Ancak ilçe halkının yaşlıları arasında eskiden beri söylene gelen rivayetler bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada "Afyonkarahisar Mermeri" olarak bilinen ve tanınan mermer scehisar'da çıkarılıp işlenmektedir. boya ve kimya sanayiinde. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. ayçiçeği. Hasan Bin Basri'nin muhafızları olduğu sanılan Çoban Dede yatırları da bu kasabamızdadır. Daha çok koyun.slâm dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır. Alanyurt.000 Kullanılmayan Arazi180 Tarıma Elverişli Olmayan Arazi10. 1983 yılına kadar hammadde olarak satılmakta iken 1983 yılından sonra işletmeye yönelmiştir. Mermer. bu yıldan sonra yeni teknolojik imkânlarla çıkarılmaya başlanmıştır. çimento ve buna benzer inşaat sektöründe c)Seramik.Arazi Dağılımı Alan(Ha) şlenen Tarım Arazisi14. Bunlardan bazıları şunlardır: a) lâç. Seydiler Gölü çevresi. Dökümeon Kale surları. Ocak mermerciliği: 1980 yılına kadar ilkel metodlarla çıkarılan mermer. il merkezine 87 km uzaklıktadır. porselen ve sert plâstik imalatında d)Filitrasyon işlerinde lçede çıkarılan mermer çeşitleri şunlardır: Afyonkarahisar kaymağı. Çatal Kayalar. peribacaları. Afyonkarahisar ilinin güney batısında kurulmuş. Daha çok buğday. tavuk.429 hektarında ise susuz tarım yapılmaktadır. Bacak Kale. lçe merkezinin kuzeyindeki ormanlık alanlar piknik yapmaya ve avcılığa oldukça müsaittir. Bundan dolayı taş kaybı azalmıştır. Selimiye. Tarihi oldukça eski olan ilçemizde Roma. Roma ve Bizans dönemlerine ait yerler görülmeye değer eser ve tabiat harikalarıdır. Çatağıl ve Dağlat çevreleri yayla ve dağ turizmine elverişlidir.

lçede ayrıca sağlık hizmetlerinin sunulduğu 1 Merkez Sağlık Ocağı ile 2 Sağlık Evi bulunmaktadır. Emir Alpyoluk Afşin. lköğretim okullarında 6860. Buradan çıkan eserler Afyon Arkeoloji Müzesi'nde olup.982'dir. tamamen Bizanslıların elinden alınmıştır. haşhaş ekimi yapılmaktadır. güneyinde Akdağ. Böylece Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. Timur'un Anadolu'yu istilâsı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Sandıklı. Sulu tarım yeterli düzeyde değildir. doğusunda Kumalar dağ silsilesi. Bunun 2. ilimizin güneybatısında kurulmuş olup. Sandıklı'yı çeyiz hediyesi olarak Yıldırım Beyazıt'a vermişlerdir. Bu dönemde bazı eserler yapılmış ve şehrin tamiri 1325'te tamamlanmıştır. stiklâl Savaşı yıllarında Sandıklı ve köyleri Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ise de uzun sürmemiştir. bir ara Karamanoğulları Beyliğinin elinde kalmış ise de. arıcılık. Mesut. Toplam 334 öğrenciye 29 öğretmenle hizmet verilmektedir. 2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu. 70 civarında işçinin çalıştığı YETAŞ Mobilya Fabrikası bulunmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan konfeksiyon atölyesi. 1 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. tarımla birlikte büyük ve küçük baş hayvan yetirtiriciliği de yapılmaktadır. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Dolatan. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 87. stiklâl Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçmiştir. kışları soğuk ve kar yağışlı. 1 Çıraklık Eğitim Merkezi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce giyim.Ö. Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla Anadolu'da irili. 1 Halk Eğitim Merkezi. Ayrıca. halk oyunları. 395 yılından 1078 yılına kadar geçen süre içerisinde Bizans yönetiminde kalmıştır. Bakır çağını yansıtmaktadır. Kaplıcası ve leblebisi ile tanınmaktadır.Winifert Lamb tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşılmıştır. 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. özel sektöre ait bir sanayi tesisi olarak. Yüzölçümü ise 337 lçede 2 ilköğretim okulu. 26 Mart 1379'da yapılarak ibadete açılmıştır. 32 . Sandıklı 1924 yılında ilçe olmuştur. lçemizin merkez ve köylerinde. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti kurulmuştur. lçe sınırları içerisinde. 1071 Malazgirt Savaşından sonra zamanla. yaz ayları ise kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. Hititlerin başşehri olarak bilinen Hattuşaş ayarında bir şehirdi. Yüzey şekli bakımından ovası alüvyonlu ve verimlidir. lçe merkezinde bulunan Ulu Cami ve korumaya alınan çınar ağacı görülmeye değer yerlerinden biridir. Bu durum Oxford Üniversitesinden Arkeolog Miss. Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde değişik alanlarda kurslar açılmaktadır. Bu şehir.stanbul demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir. Sandıklıda bu dönemde önem kazanmıştır. Menteş (Stektoriom). Tarihte Yanık Frigya olarak bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis bölümü bugünkü Sandıklı ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis). Ulu Camî.761 öğrenci öğrenim görmektedir. lçede 69 ilköğretim okulu (11'ü. 1 Öğretmen Evi mevcuttur. ortaöğretim okullarında 1901 olmak üzere toplam 8. özel sektörü teşvik etmek için kiraya verilmiştir. Frigyalılar döneminde kurulduğu.791'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. Antalya-Denizli karayolu ve zmir-Ankara. ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir. SANDIKLI l merkezine 60 km uzaklıktadır. lçedeki 20 yatak kapasiteli Sağlık Merkezi binası devlet-millet işbirliğiyle yapılmıştır. Hititlerin M. ilçede el sanatları olarak halıcılık yapılmaktadır.558'i ilçe merkezinde yaşamaktadır. daha sonra tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Selçuklular zamanında Germiyanoğulları. Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının başında Kutalmışoğlu Süleyman.S. Sanduk Beyler bulunuyordu. yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. ufaklı beylikler kurulmuştur.126'dır. Dinar ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır. lçe. lçenin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber.km²'dir. yaklaşık olarak 40 işçi ile faaliyetine devam etmektedir. lçede merkez belediye dahil 11 belediye ve 47 köy mevcuttur. Şehir merkezinde tarihî evler de mevcuttur. Sandıklı ovasının ortasından Kûfi çayı geçer. Kusura şehri. Bunun 43. batısında da Ahır dağları ile çevrilidir. 1 Özel Dersane. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip. Sandıklı M. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesi Dolatan ve Emir Sanduk kuvvetlerince Akdağ kesimine kadar.Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. yine bu dönemde. tamamı taşıma nedeniyle kapalı) 8 ortaöğretim okulu. okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmaktadır. 5 Özel Yurt Pansiyon. lçe. lçede toplam 441 öğretmen görev yapmaktadır. Çoklukla buğday ve arpa. lçenin nüfusu 22 Ekim 2000 genel nüfus sayımına göre 4. lçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı genel olarak tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. Germiyanoğulları bundan yararlanarak Sandıklı bölgesini hâkimiyetleri altına almışlardır.Ö. tarih itibariyle M. Karasandıklı (Bruzeus).Türkler bütün Anadolu'ya hâkim olmuşlardır.

Toplam büyükbaş 24.650 adet arı kovanı vardır. dağ köylerinde ise daha ziyade küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. lçenin Hüdai Kaplıcaları termal Turizm potansiyeli yönünden oldukça zengindir. Örnek niTlfik taşımaktadır.) lçede 165 yataklı 1 Devlet Hastahanesi.23. şekerpancarı. Ziraat Odası gazetesi. 1 Sağlık Meslek Lisesi sağlık alanında hizmet vermektedir. Halk Bankası. lçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. Şeker Bank. Türk Ticaret Bankası.lçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak Sandıklı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.420 küçükbaş 56. 1 adet ısıcam. rastgele inşaat yapımına müsaade edilmeyen niteliğini korumaktadır. GENEL ARAZ DAĞILIMI Toplam Arazi Miktarı: 63. Ayrıca patates un fabrikası yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Böylece iç ve dış turizme hizmet verilmektedir.000 hektarSulanabilir Arazi Ekilen Arazi: 54.286 hektar Sebze Arazisi: 377 hektarToplam: 8. 33 . "Akdağ" ve Akdağ'da bulunan "Kocayayla" ile "Tokalı Kanyon" görülmeye ve gezilmeye değer yerleridir.589 hektar Meyve Arazisi: 243 hektar Bağ Arazisi: 155 hektar Kullanılmayan Arazi: 5.303. Organize Sanayi kuruluşu çalışmaları devam etmektedir.C. 112 acil yardım ve kurtarma hizmetleri.820'dir. haşhaş. Dağ köylerinde hayvancılık. fiğ. 1 adet teneke ve gazoz fabrikası bulunmaktadır.Ziraat Bankası.327 hektar lçede hayvancılık tarım ile müşterek olarak yapılmaktadır. Bunlar.297 hektarDevletçe : 4. kış aylarında ise besi şeklinde yapılmaktadır. lçede 4 futbol takımı. 5 mahallî gazete yayınlanmaktadır. 4 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. nohut. Ayrıca ilçede 19 adet eczahane bulunmaktadır. (Sandıklı Postası ve Sandıklı Sesi haftalık olarak. Daha çok buğday. 6 ambulans. 1. Hüdai Kaplıcaları. lçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Orman Bakanlığının 29. ş Bankası ve Akbank'tır.601 hektarHalkça: 4. lçede 7 banka şubesi vardır. 4 adet yem. 03/270 sayılı Olur'larıyla "Tabiat Parkı" olarak tescil edilmiştir. 1 voleybol ve 1 basketbol takımı ile amatör spor kulübü vardır. lçe merkezinde 3 adet un. 1700 yataklı villâlar ve çadır kentler mevcuttur.2000 tarih ve MPG.1. devlet hastanesi bünyesinde 6 makineli dializ ünitesi. Ova köylerinde koyun ve büyükbaş. Üretilen patateslerin değerlendirilmesi için cips fabrikası inşaatı tamamlanmak üzeredir.450 kanatlı kümes hayvanı 147. patates ve vişne yetiştirilmektedir. Sandıklı Yıldızı. Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği 228 işyeri kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. ova köylerinde tarım daha ağır basmaktadır. lçede 250 kişilik bir kapalı spor salonu. yatak kapasitesi bulunmaktadır. Hayvancılık yaz aylarında daha çok ilçemiz hudutları içerisindeki yaylalarda ve otlaklarda.MP. lçe halkının büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. çevre özelliğini bozmayan.06. Haberde Sandıklı 15 günde ve Esnaf Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır. 14 Sağlık Ocağı ve 19 Sağlık Evi. Kaymakamlıkça her yıl düzenlenen futbol ve voleybol müsabakaları ile spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. T. lçede 1 kütüphane bulunmakta. 1500 kişilik portatif trübünü bulunan bir stadyum ve 2 semt sahası. arpa. Bu yüksekokula bağlı 4 bölüm( program) vardır : şletme Programı(Normal. Merkezdeki ve Hüdai Kaplıcasında bulunan otel ve villâların toplam yatak kapasitesi 2000'dir. Tarım faaliyetleri büyük ölçüde modern tarım makineleriyle sürdürülmektedir.kinci Öğretim) Turizm Programı (Normal-ikinci öğretim) Harita Kadastro Programı(Normal) Halıcılık Programı (Normal) Mobilya Dekorasyon Programı(Normal) Yüksekokulda ön lisans programı uygulanmaktadır. hektar Nadas Arazisi: 2. Hüdai Kaplıcaları Turizm Bakanlığı'nca "Turizm Merkezi" ilân edilmiştir (Bk: Turizm) Kaplıca merkezinde 328 yataklı 2 otel.

Cumhuriyet'ten sonra 1934 yılına kadar köy olarak kalmış. Çathöyük köyü. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamından olumlu sonuçlar alınmıştır. 13 Sağlık Ocağı. Güneyköy Kasabaları ile Yıldırım Kemal Köyünde ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. klim karakteri kara step özelliği arz eder. lçemizin M. hâkimiyeti altında kalan yöremiz. 4000 yıllarından günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan yerleşim yeri olduğu. bu köy arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve saraçiçi mevkiinde cami. pancar. lçede kök boyalı kilim ve halı dokumacılığı da yaygındır. Orman varlığı açısından. lçe. Zaman içerisinde Hititler. el sanatları. Fatih Sultan Mehmet. buğday. günümüzde izleri görülen antik yolların kavşağında. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra. Bu okullarda okuyan 7. Her iki yüzü de çam ormanlarıyla kaplıdır. giyim. 64. bu tarihten itibaren tekrar "Nahiye Merkezi" olmuştur. Akören-Gecek Gediği. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. kaynakçılık ve pastacılık başta olmak üzere çeşitli branşlarda da eğitim verilmektedir.1948 yılında Belediye teşkilâtı kurulmuş.000 hektarlık bölümü tarıma elverişlidir. lçe arazilerinin % 45'i ova niteliğindeki düzlüklerden oluşmaktadır.01. Sinanpaşa 1894 yılında Sincanlı' nın nahiye merkezi olmuş. bina içi pratik elektrik tesisatçılığı. Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Paşa. Romalılar. yani şimdiki Sinanpaşa Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan. 9 Sağlık Evi halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ilçe. Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhöyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. batıdan Uşak ilinin Banaz ve yine Kütahya ilinin Dumlupınar ilçesi. Arazinin % 31'i orta meyilli. Sinanpaşa. yazları kurak ve sıcak geçmektedir. lçede 500 kişi kapasiteli bir stadyum ve 12 spor kulübü bulunmaktadır.S NANPAŞA Afyonkarahisar-Uşak. Yüzölçümünün 72. koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Çathöyük halkı.299 öğrenciye. bilgisayar operatörlüğü. Merkez Çiğiltepe. doğrama. Uşak ilinin Banaz ilçe sınırlarını da kaplar. imaret. Taşoluk. il merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur. patates. Yetiştirilen başlıca ürünler haşhaş. Meyve olarak daha çok elma ve vişne yetiştirilmektedir. ayçiçeğidir. oto elektrik. Dağlık bölgelerde daha ziyade küçükbaş hayvancılığı yapılmakta.168'i ilçe merkezinde. kalanı ise. yapılan tarihi araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile. Türkiye ortalamasının üzerindedir.936'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Kışları soğuk ve kar yağışlı. lçede 40 ilköğretim okulu. Sincanlı ovasının ortasında bulunan Küçükhöyük Kasabasında yapılan yüzey araştırmalarında. lçe ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. babasıyla Fatih Sultan Mehmet'e sığınmış. Çiftliğine 10 kadar hizmetkârını yerleştirmiştir. okul ve hamam yaptırmıştır.000 hektarı sulanabilir niteliktedir. II. Güneybatıda yağcı ormanları ve Devlet Orman şletmesi vardır.Ö. Sulama. 01. Bizanslılar. 1953 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle perçinleşen Türk zaferiyle birlikte Yunanlıların işgalinden kurtarılmıştır. Sinanpaşa ve Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır dağları. sonradan cami etrafında birer ikişer yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış. lçenin 25 yataklı 1 Devlet Hastanesi. % 3'ü sarptır. Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine karşılık. çiçekçilik. 3000 yıllarında buralarda insanların yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. kuzeyden Kütahya'nın Altıntaş ve Afyonkarahisar Merkez ilçesi. 305 öğretmenle eğitim verilmektedir. Kendi adını taşıyan ovasında doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı. % 21'i dik. mobilya. Güneyden Sandıklı ve Hocalar. 57. oto motor tamiri.zmir karayolu üzerinde. M. Cidyessuz (Küçükhöyük) adıyla kurulmuş. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında önemli bir devlet olan Hersekzade Ahmet Paşa şimdi kendi ismi ile anılan Ahmet Paşa Kasabasına 1517 yılında yerleşmiştir. Osmanlı döneminde. lçe ekonomisinde hayvancılık önemli bir yer tutar. Ova kesiminde büyükbaş hayvan besiciliği yanında. Hitit dönemine kadar uzanan önemli bir merkezdir. Bunun 14. %80 oranında toprak-su kooperatifleriyle. arpa. 1953 yılında ilçe olmuştur. Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup. lçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda görev yapan Sinan Paşa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş. doğudan Afyonkarahisar Merkez ilçesi ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. 34 . sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. lçe de ekonomnin temelini tarım oluşturur. Yüzölçümü ise 845 km²'dir. radyo-TV tamiri. lçemizdeki Çıraklık Eğitim Merkezinde.Ö. XII. kültür ırkı süt inekçiliği de gelişme safhasındadır. Mezarı kasaba mezarlığı içerisindedir.104'dür. açılan meslekî kurslarda kursiyerlere makine nakışları. bu durum Yunan işgaline kadar devam etmiştir. vatandaşların kendi çabaları ve sondajla yapılmaktadır. Bunun 6. okuma-yazma ve daktilograf becerileri kazandırmaktadır.

Önemli bir et ve patates üretim merkezidir. Bunun 7. Çiğdem düzü. Asmalı gibi mesire yerleri. ŞUHUT ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut'un il merkezine uzaklığı 29 km'dir. Sultandağlarının etekleri ile demiryolu ve Akşehir Gölü arasında kalan sulanabilir alanlarında meyvecilik. ngiltere. Dort Deresi ve manastır başlıca gezip görülecek yerlerdir. lçemizin toplam ormanlık ve fundalık alanı 17. Yıldırım Kemal Şehitliği. Karapınar Üçkuyu kasabasında orman içi ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Dort Deresi Asmalı mevkiindeki orman sahasında Geyik Üretim Merkezi bulunmaktadır.260. Meyve bahçeleriyle ünlü ilçenin sınırları içerisine giren Eber ve Akşehir Gölleri. Kiraz üretiminin %80'i ihracata gitmekte olup. Göller Bölgesi olarak adlandırılan alanın kuzeyinde Eber-Akşehir Gölleri ile Batı Torosların ç Anadolu'daki uzantısı olan Sultandağı'nın eteklerinde yer almaktadır. lçede 2 semt sahası ve 2 spor kulübü vardır. 1 Sağlık Evi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır. Hitit döneminde ise Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde hüküm süren Mira Krallığına bağlı bir prenslik olan Kuvalya'nın başkentinin Şuhut olduğu bilinmektedir. lçede her yıl Yörükler Ayran Şöleni yapılmaktadır. Şuhut'un netleşmiş biçimdeki tarihi ise. Buzluk Mağarası. elma üretimi ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. lçede 12 ilköğretim okulu. meyvelikler 33. arpa. lçemizde meyveciliğin yanında daha çok buğday. güneyinde Isparta ili Yalvaç ilçesi. Kepirtepe Höyüğü'nün bu çağa ait eserler olduğu tahmin edilmektedir. Bakır Devrinde kurulmuş olan Sultandağı çok eski bir maziye sahiptir. 25 yataklı 1 Devlet Hastahanesi. 7 Sağlık Ocağı. hâkimiyeti 1180 yıllarında "Synnada" kentini kurmasıyla başlamaktadır.km'sinde Sultandağlarının eteğinde kurulmuş Sultandağı. nohut ve kimyon üretimi yapılmaktadır. Şuhut 1946 yılında ilçe olmuştur. Toplam 2.207'sı ilçe merkezinde. Kuzeyinde Bolvadin. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 22. Bizanslılar ve Selçuklular zamanına kadar batı ve doğunun yol uğrağıdır. Karaadilli. Dumra. Ayrıca Anadolu-Bağdat pek Yolu'nun Sultandağı'ndan geçmesi de ticarî bir önem kazanmıştır. Sanayi ve el sanatları pek gelişmemiştir. Dort ve Dereçine Derelerinde erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Çoban Su Uçtuğu. kıl keçisi.lçede Tazlar köyü orman içi piknik alanı. Başkomutan Millîparkı. 35 .579 hektardır. Taşköprü. yazları ise sıcak ve kurak geçer. nadasa bırakılan 12. Hayvancılık olarak koyun. 3 ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Otuziki nler.967. 242 öğrenciye 4 öğretim görevlisiyle eğitim hizmeti verilmektedir. Lâleli Çeşmesi. Buna bağ sahası da eklenince tarıma elverişli arazi toplamı 35. doğusunda Konya ili Akşehir ilçesi. sığır. lçemizde kışlar soğuk ve karlı. ilçenin diğer bölümlerinde ise hububat ve hayvancılık yapılmaktadır. 1958 yılında ilçe olmuştur.817 hektardır.156. Kırka Göleti. 15. haşhaş.625'dir. Esas yeri.418'i kasaba ve köylerinde yaşamaktadır. Kiraz. Çiğiltepe Albay Reşat Anıtı. SULTANDAĞI Afyonkarahisar-Konya karayolunun 68. lçede.Ö. lçemizin kuzeyinde bulunan dağlık ve kırsal alandaki halkın geçim kaynağı çok zor şartlarda yapılan kuru tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır(Göç olayının en hızlı olduğu yerleşim birimleride bu alanlardadır). Fındık ormanlarıyla kaplı Balaban. Sultandağı yerleşim olarak Ege bölgesi ile ç Anadolu bölgesinin kesişim noktasına yakın bir alandadır. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. Fransa. Denizden yüksekliği 1020 metredir. Alemas adlı Frig komutanının Truva Savaşlarına katılan ve mağlûplar arasında yer alan birliklerini buraya kadar çekerek M. elma ve vişne daha ziyade iç piyasaya sürülmekte. fasülye. Almanya ve Belçika'ya ihraç edilmektedir. Çayır ve mera alanı 14.655 öğrenciye 174 öğret-menle eğitim verilmektedir. mercimek. vişne. batısında ise Çay ile sınır komşusudur. lçenin sulanabilir arazileri üzerinde ise meyvecilik önde gelmektedir. kalan kısmı da ilçede bulunan Morello ve Konkav Kovala meyve suyu ve koservecilik fabrikalarında değerlerdirilmektedir. sebzelik arazi ise 22 hektardır. Büyük Taarruz Şehitliği. tavuk ve arıcılık yapılmaktadır. Çevre sağlık hizmetleri sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir. tarım dışı arazi 7. Ekilebilir arazi 18. Küçük ve Büyük Kirazlı yaylaları ise yayla turizmine elverişlidir. Merkez ve kasabalarımızda halk kütüphaneleri mevcuttur. Sinanpaşa ve Kureş Baba(Boyalı) Külliyeleri. Ayrıca Dort deresi. Şuhut "keşkek" yemeğiyle ünlüdür. Bu geyik üretim merkezinde geyikler koruma altındadır. Hollanda. lçenin tarihinin Neolitik çağa kadar uzandığı Şuhut Hisar. Ayrıca ilçede 1 Meslek Yüksekokulu olup. Devlet Hastahanesi 25 yataklıdır. Sahipata Kervansarayı ve Hamamı. Serban Göleti gezilip görülecek yerlerdir.477 hektardır. Sultandağı merkez.Napolyon kirazı.630.

Bundan başka kiraz. Türk hâkimiyetindeki Şuhut. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyonkarahisar’dan geçer. Günümüzde ise yayla barınağı olarak kullanılmaktadır. Batı Anadolu'yu ç Anadolu'ya bağlayan eşik arazi üzerinde olup. futbolun yanı sıra voleybol. armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. firikofirik vasıtalarla. inşaatına başlanan hizmet binası ve 450 kişi kapasiteli spor salonu da faaliyete geçmiştir. basketbol ve atletizm dallarında müsabakalara iştirak etmektedir. giyim. erik. makine. lçe ekonomisine yumurta üretimiyle çok büyük katkı sağlanmaktadır. 500 kişi kapasiteli Karaadilli Kasabasında bir stadyum mevcut olup amatör kupa maçları düzenlenmektedir.Bunlardan başka koyun ve süt sığırcılığı da önemli ölçüde gelişme göstermiştir. yolların kesiştiği. Bunun 13. güneyinde ise Isparta ilinin Yalvaç ve Senirkent ilçeleriyle çevrilidir. pazarlama bölümleri bulunmaktadır. lçemizde genellikle buğday. 1180'de kurulmuştur. 7 adet spor kulübü vardır. Kayalar üzerinde yer yer mezar odaları ve kaya mezarları ile eteklerinde Bizans dönemine ait ören yeri bulunmaktadır. arpa. makrome kurslarıdır.M. Besihanelerin çoğunluğunda dana besiciliği yapılmaktadır. patates.751 öğrenciye 330 öğretmenle eğitim ve öğretim verilmektedir. Şuhut Hisar Belediye Spor. Merkez ilçe ve köylerinde çok sayıda besihane bulunmaktadır. 1151 m rakımıyla Afyonkarahisa'uı en yüksek yerleşim merkezlerinden biridir. lçede et kombinaları vardır. doğusunda Çay. 3500'lere kadar uzanan tarihi içinde Roma döneminde bir başkent ve medeniyet merkezi olmuştur. Karaadilli Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 4. aile meyveciliği şeklindedir. ayçiçeği. lçede 1500 kişi kapasiteli 1 stadyum bulunmaktadır. Bizans döneminde "cfut" olan adı ise değişikliğe uğrayarak önce "çıfut" olmuş. 1 Sağlık Meslek Lisesi halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Coğrafî bölge olarak ç Ege bölgesinin en doğusunda yer alan Şuhut. lçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 63. 404 yılında bugünkü Balçıkhisar Kasabası sınırları içerisinde yer alan "Melisse" çiftliğinde ölmüştür. Sebzecilik. Kurtuluş Savaşımızda ise Şuhut. lçede şahıslara ait yağ ve un fabrikaları mevcuttur.862'si ilçe merkezinde. Makedonyalı ve Ahiyalı birlikleriyle bölgeye gelen Akomas tarafından "Synnada" adıyla M. batısında Dinar. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Kayabelen Göleti ve Selevir baraj gölü mesirelik ve dinlenme yerleridir. Sandıklı. şeker pancarı. Bininler. bölgelerin birbirine 36 . lçenin kuzeyinde Afyonkarahisar ili. Dazkırı. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. Ayrıca ilçemizde AKÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır. lçenin Kayabelen Kasabası'nda her yıl Mayıs ayının 1. ilçede büyük çapta aile ziraati şeklinde yapılmaktadır. 6 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. nakış. 251 öğrencisi bulunan Yüksekokulda şletme. lçede hayvancılık içerisinde ikinci sırayı tavukçuluk almaktadır.haftasında Şeyh Hamza Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bayramı. 1150 yıllarında Orta Asya'nın güneyinden göç eden Akan Boyu Türklerince kurulmuştur. Yüzölçümü ise 983 km²'dir. zmir ve Antalya'ya sevk edilmektedir. Bu kombinalarda hazırlanan etler.Ö. Akdeniz. başta stanbul olmak üzere. Güneyde bulunan Başmakçı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce halkımızın beceri ve görgüsünü arttırmak için kurslar açılmaktadır. ilçenin Senir Köyü'ne 5 km uzaklıkta. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. lçede 45 adet ilköğretim. Daha sonraki yıllarda ise Synnada'nın önce Lidya. 9 Sağlık Evi(personel yetersizliğinden sadece 1i kullanmda). Truva Savaşları sonunda Trakyalı. kısa süre de olsa Ulu Önder Atatürk'ü. haftasında geleneksel yağlı güreşler yapılmaktadır. Ankara. 12 Sağlık Ocağı (2 si kullanılmamakta).Ö. yumurta tavukçuluğu yapılmaktadır. haşhaş ziraatı yapılmaktadır. Vişne haricinde diğer meyvecilik alanları ticarî amaçtan çok. lçenin Hisartepesi (Synnada Höyüğü).137'dir. Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) slâm askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten "Şuhut" adını almıştır. Bu okullarda Toplam 6. Daha sonraki yıllarda Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine girdiği bilinmektedir. birbirine bağlantılı odalardan meydana gelen Bizans kaya yerleşimidir. Meyve ziraatinde vişne üretimi ön sırayı almaktadır. Sincanlı ilçeleri. Afyonkarahisar'ın güneyindedir. 49. Bininler Kaya Mezarları ve Asmakaya Kalesi eski yerleşim yerleri olup. daktilo. Meyvecilik son 15 yılda düzenli bir gelişme göstermiştir. lçede ki 75 yataklı 1 Devlet Hastanesi. lin Coğrafi Durumu: Afyonkarahisar. Bu kurslar genellikle halıcılık. elma.275'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. tarım alanı içinde ekonomik değer bakımından en önemlisidir. nohut. Ayrıca.3. Bu özellikleri sebebiyle Afyonkarahisar. Bu stadyumun yanında 1991 yılında. Hatta Perslere sığınan Atinalı ünlü komutan Alkibiyedes M. bilgisayar. lçe ekonomisinin temel taşını tarım ve hayvancılık sektörü teşkil etmektedir.Ö. 1 Merkez ve 6 Belde Belediyesi ile 31 köyü mevcuttur. lçe merkez ve köylerinde çok sayıda tavuk kümesi mevcut olup. A. ç Anadolu) yayılan bir ldir. Bugünkü Şuhut. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. daha sonrada Pers hâkimiyeti altına girdiği görülmektedir. lçemizde hayvancılık. dolayısıyla Başkomutan karargâhını ağırlama şerefine erişmiş bir ilçemizdir.

)’dir. Burgaz Dağı (1754 m. B TK ÖRTÜSÜ Afyonkarahisar’ın tabiî bitki örtüsü kara ikliminin elverdiği kuru orman topluluklarıdır.7 180 -4.5’nı dağlar. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyonkarahisar Ovası ile birleşir. güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir illeri ile komşudur. Afyonkarahisar Doğuda Konya.) ve Beydağ (1750 m. Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır.034 m.). Ankara stanbul zmir Antalya Konya Kütahya Denizli Eskişehir Isparta Uşak 467 327 291 231 96 223 168 165 112 Afyonkarahisar 256 BAŞA DÖN YÜZEY ŞEK LLLER Afyonkarahisar topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. Ovalarda akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. % 32. Denizden ortalama yüksekliği 1000-1200 m. güneybatıda Denizli. durgun su kıyılarında ise kamışlara rastlanır.). lin kuzey ve batısındaki yüksek dağlık kesimler Karaçam ve Ardıç ormanlıklarının yayılma alanlarıdır.9’ unu ovalar oluşturur.6’sı ormanlıktır. güneyde Burdur. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. Bu ova. Topraklarının % 14. kuzeybatıda Kütahya. Sandıklı’nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası’na gelinir. Afyonkarahisar çevresinin bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir.). Plâtolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileriyle kaplıdır. Şehir merkezinde Afyonkarahisar Kalesi.6’ sını plâtolar ve %19. 2000 Yılında Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Ölçtüğü Bazı Değerler Yıllık Ortalama Sıcaklık Nisbi Nemlilik Ortalaması En sıcak Ay Ortalaması Bulutlu Gün Sayısı En Soğuk Ay ortalaması Kapalı Gün Sayısı 11. Denizden yüksekliği l.0 47 Yıllık Yağış Miktarı Açık Gün Sayısı Sisli Gün Sayısı Donlu Gün Sayısı Kar Örtülü Gün Sayısı 442. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. limizin çevre ve yakın illere uzaklıkları aşağıdaki gibidir. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. Ovalar tamamen açıktır.6 24. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Ormanların yok edilmesi sonucu lin ovalık alanları bozkır görünümünü almıştır. 37o 45 ve 39o17 kuzey enlemi. 29o40 ve 31o43 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Ova. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası’na gelinir. Dağlık alanlarda varlığını sürdürmekte olan bu ormanlar düzlüklerde tamamıyle ortadan kaldırılmıştır. l Merkezi içinde. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır. batıda Uşak. Afyonkarahisar li arazisinin % 47. Sandıklı yöresi.1 64. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır.200 m. olup. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Burada ormanın üst sınırı 1800-1900 metrelere erişir. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası’na gelinir. l merkezi. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır.0 139 12 94 53 37 .) Güneybatıda Akdağ (2449 m.) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Km. l toprakları.bağlandığı bir merkez konumundadır. üzerinde ünlü Afyonkarahisar Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır.

Akarçay Havzasını güneyden kuşatan Sultandağları 2300 m yükseltisine kadar uzanır. Ovanın kuzeyinde metamorfik kaya birimlerinden meydana gelmiş yüksek temel önünde limnik-flüvyal kökenli Neojen katmanları genel olarak depresyonun güneyindeki Neojen çökellerine göre daha az eğimlenmiştir. eğimleri yataya yakındır.6 Ara 2. Depresyonun güneyinde volkanikler sertlikleri ve dayanıklıkları ile bölgenin yüksek kısımlarını oluşturur. Bölgedeki çökme ve yükselmelerin sonucunda kaide seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve Kuvaternerde erozyonun şiddetlenmesine neden olmuştur.4.0 Mayı 14.9 Nisa 12. Depresyonun kuzeyinde Paleozoyik yaşlı mermer . scehisar doğusunda Şeydiler Köyü çevresinde tüfler üzerinde farklı aşınım sonucunda mağara ve peri bacaları oluşmuştur.3 Ekim 11. Sultandağları’ndan çöküntü alanına akan dereler derin vadiler oluşturmuş ve bu derelerin düzlüklere ulaştığı yerlerde çok sayıda alüvyon yelpazesi oluşmuştur.7 Ha. Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanın en önemli akarsuyu olan Akarçay depresyon yönünde menderes çizerek akar ve Akarçay ‘in yatağı ovanın en alçak kısımlarını oluşturur. scehisarda Seyitler Deresi Vadisi tüfler içinde açılmış olgun bir vadidir. Çeşitli domsal yapılar gözlenir. Yarılmış plato yapısındaki Pliyo-Kuvaterner yüzeyine ilişkin masa düzlükleri. Bölgenin güneyinde yer alan K-G doğrultusunda uzanan Şuhut ovasının çevresi yüksek dağ ve tepeler ile çevrilidir. scehisar ve çevresinde KB-GD yönünde uzanan mermerler ve onların üzerinde volkanik kökenli birimler yer alır.4.7 Ağu 21. 38 . Akşehir . Kumalar Dağından gelen aşınım gereçleri ile dolmaktadır. güneyde ise bir alçalma şeklinde görüldüğü ve bu hareketlerin bölgenin morfolojik yapısında önemli rol oynadığı görülmektedir.Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi dağlık olan bölgeyi ikiye ayırır. daha sonra bu koniler dereler ile yarılmıştır. Bölgede genç epirojenik hareketlerin kuzeyde genel bir yükselme . Akarçay Havzası güneydoğudan ise Paleozoyik yaşlı kayaçlardan oluşan Toros Kuşağına ait Sultandağları ile sınırlandırılır.9 Eylül 18.4 Mar 3.1 A. Ovanın güneyinde birikinti konileri oluşmuş.Depresyonun güneyindeki dağlık alan Afyon kent merkezinin bulunduğu yerde ovanın kenarından başlayarak ve yükseltisi 1500 m’yi geçen volkanik tepelere geçer. 19. lin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu: KB-GD yönünde uzanan Akşehir . Burada akarsu örgülü drenaj tipindedir.5 Yıllık 11. batısında ise Sincanlı. Subsidans havzası niteliğindeki Akşehir-Afyonkarahisar çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD yönlerindedir. Sincanlı Ovası çevresi yüksek dağlar ile çevrili bir çöküntü ovasıdır.6 Kası 8. kuzeyinde Afyonkarahisar ovası yer alır. Tüfler palotopoğrafyanın çukur kısımlarını doldurmuştur. aşınıma dayanıklı silisifiye kireçtaşlarından oluşan yapısal yüzeyler olup . metakonglomera ve şistlerden oluşan kaya birimlerinden meydana gelmiş 1500 m ‘nin üzerinde yükseltiye sahip dağlar yer alır. Güneye doğru 1000 m yükseltisinde Afyon ovası yer alır. Tektonik kökenli Şuhut Ovası.0 Şub -0.AFYONKARAH SAR’DA ORTALAMA SICAKLIĞIN AYLAR’A DAĞILIMI Aylar Sıcaklık ( Oc ) Oca .Afyonkarahisar çöküntü alanının orta kesimlerinde Eber ve Akşehir Gölleri bulunur. Bu dağlık alanın doğusunda Şuhut .5 Tem. 24.

3 18 17.08.4 -7.1997 10.4 24.1 42.2 14.9 61.3 12.01.8 12.03.4 897.1995 25.9 62.1995 15.3 17 17.06.7 22.8 37 34 30.07.1991 11.8 21 24.2000 27. (CM) 39 .1998 27.1992 01.1993 05.4 86.5 22.4 103.2 32 34.3 13.1999 17.3 139.0 53.1990 01.2 22. (TAR H) MAKS.12.9 22.1 897. YAĞIŞ (MM) MAX.5 899.1993 28.6 24.1991 27.1990 20.2 32.2000 23.AFYONKARAH SAR METEOROLOJ STASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1990-2000 YILLARI ARASI 11 YILLIK ORTALAMA DEĞERLER) YILLAR BASINÇMB SICAK NEM % MAXSıca MAX.8 6.3 15.04.04.6 22.5 72.7 897.9 39.10.1995 24. SICAK.1 22.1 73.03.3 896. SICAK TAR H M N.2000 34.3 896.9 6.6 129.3 898.08.03.2 16.2000 08.02.4 -9.2 24.07.1996 29.0 897.1995 -19 19.2 23.05.1994 22.1996 SW SW NW SSW NW WSW N WNW W NNW SW W 15.R ÜZ. RÜZ.11.1995 06.8 899.8 51. SICAK M N. RÜZGAR YÖNÜ OCAK 1990-00 ŞUBAT 1990-00 MART 1990-00 N SAN 1990-00 MAYIS 1990-00 HAZ R 1990-00 TEMM 1990-00 AĞUS 90-2000 EYLÜL 1990-00 EK M 1990-00 KASIM 1990-00 ARALIK 1990-00 900.1990 27.8 20.2 79.1994 07.2 7.KAR KAL.2 4.05.12.09.2 34. TAR H.1999 24.1999 29.06.2000 19.1995 28.8 72.6 76.8 -0.1995 26.2000 15.8 55.1 900.10.4 24.2 19.1990 27.2 901.6 -0.6 39.07.1992 24.1 56.01.12/ M MAX.5 8.04.08.09.02.6 1.2 58.7 15.5 3.2 30.1996 25.4 02.2 110.2 29.10.1 47 15.8 32.1997 04.8 51 36 31 13 Leke 12 55 WILD BUHAR MAX.0 72.4 16.1992 27.8 3.06.4 50.1 77.12.2 18.1 22.11.6 1.11.9 50.01.05.02.9 66.09.1991 23.5 24.2 -4 13.

DAĞLAR 1-Ahır Dağları: 1940 m. Damlalı Boğazı ile Büyük Sincanlı Ovasına bağlıdır.) güneyindeAhır dağları.. OVALAR 1-Afyonkarahisar Ovası: Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Batısı derin vadilerle yarılmış dik ve çıplak Kumalar dağlarıyla. 7-Şuhut Ovası: Doğusu bir plâto ile sınırlıdır. Çevresi ormanlıktır. yüksekliktedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m.Sultandağları: 2519 m.) ve batıda Kalecik tepelerinin yer aldığı Kumalar dağları vardır. Küçük Sincanlı Ovası.olan ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. 3-Burgazdağı: 1754 m. Kumalar ve Samsun dağları ile çevrilidir. Kufi çayının akışı yönünde uzanarak Akdağ ile Burgaz dağları arasındaki vadide son bulur. 10. yüksekliktedir.Küçük Sincanlı Ovası: Büyük Sincanlı ve Sandıklı havzalarının arasında bulunan Küçük Sincanlı Ovası. 2-Dinar Ovası: Dinar Ovası. Dağın eteklerinde çamlıklar görülür. Akarçayın sağında ve solunda uzanan ova. yüksekliğindeki bu dağ. 5-Kumalar Dağları: 2447 m. den aşağı düşmektedir. 9-Söğüt Dağları: 1919 m. Ova. 5-Büyük Sincanlı Ovası: Kuzeyinde lbudak dağları(1563 m. batı ve kuzey yönünde Eskişehir iline kadar uzanan dağlara da Bey dağları denilir. Bu ova güneye doğru alçalan bir tekne gibidir. Emirdağları 2066 m. Başağaç Boğazı ile Sandıklı Ovası’na.) bulunmaktadır.. Eber ve Akşehir göllerine çok az bir eğimle alçalmaktadır. 4-Emirdağları: 2307 m yüksekliği olan bu dağlar. yükseklikte olan bu dağ batı bölgesindedir. yüksekliğinde olup batı bölgesindedir. 7-Maymun Dağları: 1622 m. Akarçay’ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. küçük bir çöküntü ovasıdır. 4-Sandıklı Ovası: Kufi çayının kolları olan Hamam çayı ile Sandıklı’nın içinden geçen (şimdi bu çay üzeri kapalı bir kanalla ilçe merkezinden geçer) Beylik deresinin birleştiği yerde yükselti 1000 m. kuzeyinde Sandıklı-Dinar arasındaki arızalı sahayı meydana getirir. yüksekliktedir. yüksekliği olan bu dağımız. 6.) ve Kayrak 40 . Kurtuluş Savaşı’nın burada başlamış olması bakımından önemlidir. yüksekliği olan bu dağlar. Bolvadin ve Bayat ilçeleri arasında yükselen tepeye Paşa dağı. Ortalama yükseltisi 1190 m. 3-Dombay Ovası: Akdağ. Güneyinde Çapalı bataklığına yer veren ova. Bu ova. güneyi ise Kocakal (1675 m. Bolvadin ilçesi ile adını verdiği Emirdağ ilçesi arasındadır. batısında Murat dağları (2312 m. Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındadır. 6-Paşa ve Bey Dağları: Paşa ve Bey dağları 1750 m. Hocalar ile Uşak ilinin Banaz ilçesi arasındadır. Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle Denizli’nin Çivril ilçeleri arasındadır. 8-Bozdağ: 1250 m. Sandıklı-Şuhut arasında yer alır. Dinar ve Dazkırı ilçelerimiz arasındadır. Dinar’dan doğarak (Suçıkan) akan Büyük Menderes’in Samsun dağları ile Karadağ arasında geçtiği vadide daralıp tekrar genişleyerek il sınırlarına kadar devam eder. adını verdiği Sultandağı ilçesi ve Akşehir yönünde uzanmaktadır. Şamdağ 1500 m. yüksekliktedir. 2-Akdağ: 2449 m. doğuya doğru çok hafif bir meyille uzanarak Afyon ovası ile birleşir.

41 . Alıçlı ve Eldizan Yaylaları Evciler : Bozyayla scehisar: Ağın ve Asar Yaylaları Kızılören: Akdağ ve Göküz Yaylaları Sandıklı: Akdağ-Kocayayla. Aynı bölgede (Akdağ-Kocayayla).. uzunluğundadır. orman içinde bulunan mağara tahminen 300 m. Emirbaba Yaylaları. mağara hakkındaki rapor uzmanlarca hazırlanmıştır. Ancak Sandıklı ilçemizde bulunan “Kurtini” mağarasında Turizm Müdürlüğünün isteği üzerine M. buz üretir. Karahal. Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlarca inceleme yapılmış. 1700 m. Kabaklı.500 m. kuzey-güney yönünde dardır. kıl çadır ve toprak örtülü dam” gibi basit malzemeli iskân yerleriyle bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir. Çırakdede ve Kocatepe Yaylaları Bayat: Çanacık. “aleyçık. Darısekisi. uzaklıkta “Bökenin Yurdu” olarak bilinen mevkidedir. Buzluk Mağarası : 2. Halk arasında “Buzluk Mağarası” olarak bilinen mağarayla ilgili şöyle bir rivayet vardır. Merkez: Kalecik.) çevrilidir. Kurtini Mağarası : Sandıklı ilçemize 34 km. 9-Emirdağ Ovası: Güneyde Emirdağlarıyla (2066 m. Cerit ve ncebel Yaylaları Dinar : Cerit Yaylası. Oktur(Menteş) Yaylası Sultandağı : Balaban ve Dumra Yaylaları Şuhut : Kumalar. Emirdağ: Yellibel.T.A. Kütüklü. Doğu-batı yönünde uzun. Kavaklı ve Bedeş Yaylaları MAĞARALAR limiz sınırları içerisinde bulunan mağaraların envanteri kesin olarak yapılmış değildir. Gözeli. Hocalar: Burgaz. Daha uzun olduğu tahmin edilen mağaranın tavanının göçmesinden dolayı ikinci bölümüne girilememiştir. Çiçekli. Horu Yaylası. yükseklikte. Tabanlarında geniş çayırlıklar bulunur. Mekân ve Çöğürlü Yaylaları Bolvadin: Paşadağ ve Çoğu Yaylaları Dazkırı: Söğütlü Yaylası. Yassıyurt. Henüz bir inceleme yapılamamıştır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dağ dizileriyle kaplı çbatı Anadolu kenti olan Afyon’da orta derece yükseltiye sahip sayısız yaylalar Yaylalarımız. Gedikyayla. Sultandağlarının kuzey etekleriyle Kumalar dağlarının güney etekleri arasında sıralanır. Kızdoğdu. 8-Çöl Ovası : Geneli ve Çamurca Ovaları: Bu küçük ovalar.dağı ile çevrilidir. Menteş kasabasına yakın bir mevkiide “Oktur Mağarası” bulunmaktadır. Horu Yaylası.yi bulan Sultandağlarının zirvesindeki mağara yüzyıllardan beri sadece yaz sıcağında. Döneryayla. Kilimatan ve Ahır Yaylaları. Gölcük. Kadılar Yaylası. Kocayayla’dan 6 km. YAYLALAR vardır.

M. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup. Suçıkan Park Oteli’nin arka tarafından girilmektedir. Buzluk Mağarası’nın dar bir girişi vardır. Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Kasabası’nın güneyinde Sultandağları’nın 2. 4. uzaklıkta. Hekimler.A. Buzluk Mağarası’nın girişi. Mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamıştır. serin boşluklar ile dışarısı arasındaki ısı farkı yüzünden güçlü hava dolaşımıyla buhar. ki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra. Afyon-Konya karayolu ile Buzluk Mağarası’na gitmek mümkün.tılı olarak açıklanıyor. 3-Dipevler / nsuyu Mağarası: Bolvadin’e 7 km. lkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla bol suya kavuşur. Haziran ayının sonuna kadar tepelerinden kar eksik olmayan Sultandağları’na ve Buzluk Mağarası’na yaz aylarından başka zamanlarda çıkmak mümkün değil. Evin kalıntılarının hâlâ ayakta olduğu söylenmektedir. soğumaya ve sonuçta mağara duvarlarının buz tabakası ile kaplanmasına yol açıyor.Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu 1300’lü yılların ortalarında padişahın bir yakını hastalanır.Karacamal ve Dipsiz Mağarası: Şuhut ilçemizin Balçıkhisar kasabasına 5 km. istediği kadar buzu samanların içerisinde muhafaza etmek suretiyle yaz sıcağında Karahisar’dan Bursa’ya götürür. bir bölümü de Eber ve Akşehir göllerinin yer aldığı kapalı havzaya gider. Burada sizi yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş beklemektedir.519 m ile en yüksek yeri olan kuzeybatı zirvelerinde yer alan tabiat harikasıdır. uzaklıkta Kocadere mevkiinde bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Düzgün rejimli olmayan akarsularımızı şöyle sıralayabiliriz: 42 . çok büyük olduğu sanılmaktadır. uzaklıkta Balcam köyüne yakın bir yerdedir. Mağara tabanının bir bölümünde ise duvardan aşağıya sarkan ve kayaların üzerini yorgan gibi örttükten sonra aşağıya doğru sarkıtlar meydana getiren buzlarla karşılaşıyorsunuz. Yazın ortasında buz nereden bulunacaktır? O sırada sarayda muhafız olarak bulunan Dereçineli (Sultandağı ilçesine bağlı kasaba) bir asker huzura çıkar ve kendisinin buz bulabileceğini söyler. askere sorar: Dile benden ne dilersen? Asker. katırlar verilir ve asker yola çıkar. sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte ve yukarıya doğru gittikçe üçgen biçiminde daralmaktadır. nohut büyüklüğünde milyonlarca buz kristali sanki bir elmas definesi izlenimini veriyor. AKARSULAR limiz akarsularının bir bölümü Karadeniz’e. Buharlaşmayla meydana gelen sıcaklık kaybı. ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Buzluk Mağarası. Mağaranın ağzında sizi karşılayan serin hava aşağıya doğru inildikçe daha da soğuyor ve girişin 5’inci metresinden itibaren yerlerdeki buzlanmayı görebiliyorsunuz. Padişah ferman buyurur : Tiz bu askerin köyüne bir ev yapıla! Hemen Dereçine’nin en güzel yerine asker için saray yavrusu bir ev yapılır. hastalığının çaresinin “buz” olduğunu söylerler.laşıyor. tatlı su kaynağı da vardır. Aracınızla meşe ormanlarının arasından geçerek otomobille gidebile. Söylenene göre mağaradan kışın buhar çıkıyor. 5. Buzluk Mağarası’nın duvarlarında buzların oluşması mağaranın biçimi ve iklim şartlarıyla bağlan. 6. köyünde başını sokacak bir evi olmadığını söyler ve kendine bir ev yapılmasını diler.T. Suçıkan Park Oteli’nin arkasından girilen mağaranın bilimsel incelemesi yapılmamış olmakla birlikte. bir bölümü Ege’ye. Düşey doğrultuda gelişen mağara. vadinin diğer yamacına tırmanarak. Hatta eve üç katlı olarak başlanır da evin yapıldığı yer rüzgâra açık olduğu için iki katlı olarak tamamlanır. ancak yazları cılızlaşıp kuruyan akarsularımız vardır.yi bulan 3 kademeden meydana geliyor. Dipevler köyü-Karayokuş mevkiindedir. Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece. çok büyük olduğu sanılmaktadır. Sultandağları’ndaki Buzluk Mağarası’na gelir. Düşey doğrultuda gelişen mağarada yazın duvarlardan sızan su. Derinlemesine uzanan galerilerden meydana gelen bir mağaradır. kendine özgü gizemleriyle araştırılmayı bekleyen mağaralar bulunmaktadır.Eğimin zaman zaman 70 dereceye yaklaştığı vadiden Elmas Deresi’ne indikten sonra.Suçıkan Mağarası: Dinar ilçesi. Askerin emrine develer.ceğiniz son nokta olan Küçük Kirazlı Yaylası’na ulaşırsınız. limizin daha birçok yerinde. Bu işten fazlasıyla memnun olan Padişah. girişten itibaren 25 m. Dinar’da bulunan mağaraya. bir peri bacasını andıran kaya kütlesinin ardında saklanmış gibi duran Buzluk Mağarası’na varabilirsiniz.Balcam Mağarası: Emirdağ ilçemize 10 km. Öteki bölümde ise.

5-Sakarya Çayı: Emir ve Beydağlarından gelen sel ve yağmur sularıyla beslenir. bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir bahçe iken. angıt. her türlü fizikî müdahaleye kapatılmış ve 2863-3386 sayılı yasalar gereği tescili yapılmıştır. flâmingo gibi kuşlar bu bölgede konaklamaya başlamıştır. çevre arazileri sulu tarıma açmak. sonra yolun hemen sağındadır. DS XVIII. Eber Gölü’nü tehdit eden en büyük unsurlar. Bu projenin gereği olarak. çbatı Toros kuşağı göller bölgesinde yer alan Burdur. O kış çok sayıda dikkuyruk. turna ve aynalı sazan balığı bulunmaktadır. hasırotu ve nilüferle kaplı durumdadır. Eber Gölünde dikkat çeken bir özellik de yerli halkın “kopak” adını verdiği.larda yalıçapkını. Hatta bu adacıklar üzerine balıkçıların ve avcıların barınaklar kurdukları da görülmüştür. uzunluğundaki sedlerle çevrilerek Kocapınar kaynakları suları 1099 hektar alanda depolanarak. Dinar ilçesi sınırları içerisinde Büyük Menderes nehri yukarı havzasının membasında yer almakta olup. 2-Kufi Çayı: Büyük Menderes’in kolu olan bu çay. Eber Gölü: limiz Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü. 14. 43 .Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilerek.6. Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan. atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. Eber Gölü. Sahanın bu özelliği. Karakuyu Gölü’nü ilk keşfedenler 1991 yılının kışında dikkuyruklar olmuştur. Eğirdir ve Işıklı göllerinin tam ortasında yer alması ve kaynak sularından oluşmasından dolayı “donmaması” sonucu.. bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıkların bulunmasıdır. 4 Kasım 1994 tarihinde de Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2122 No. Kocapınar kaynak sularını Karakuyu mevkisinde depolayarak büyük bir sulak alan meydana getirip. 4-Menderes Çayı: Kufi çayı ile Dinar Suçıkanın birleşmesinden oluşan bir akarsudur. sakarmeke.1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla “1. Kumalar eteğinden doğar.minden Akdeniz iklimine geçiş çizgisinde bulunması sebebiyle zengin bitki türüne de sahiptir. taşkından korumak ve enerji üretmek amacıyla 1979 yılında “Dinar-Karakuyu Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Bölge Müdürlüğü. denizden yüksekliği ise 966. bülbül. Akarçay ve Sultandağlarından gelen kaynak suları ile beslenmektedir. Dinar yol kavşağından 10 km. Karakuyu Gölü. Suyu çeşitli sıcak su kaynaklarıyla çoğalarak büyür. göl alanının organik maddece (peat) zengin olması ve ç Ege karasal ikli. Bu gün gölün tamamı olan 1099 hektar saha kamış. Su tutulması ile birlikte. Seyitsuyu. ördek ve turna Karakuyu’ya gelmiştir. bu proje 1990 yılında bitmiş ve su tutulmaya başlanmıştır.1-Akarçay: Ahır dağının kuzey eteklerinden doğarak Eber Gölü’ne dökülür.98 m.lu kararıyla Karakuyu Gölü’nün tamamı “I. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. Diğer bir tehdit unsuru da. kış mevsiminde kuşlar için tabii bir ortam oluşturmasıdır. Ayrıca limizin Kocaçay. Eber Gölü. Eylül-1994 tarihinde Orman Bakanlığınca “Yaban Hayatı Koruma Sahası” statüsüne alınmıştır. Afyonkarahisar şehrinin atıkları. uzunbacak. Ankara-Antalya karayolu güzergâhında. Yaz aylarına doğru leylek ve balıkçıl.Derece Tabiat Sit Alanı” ilân edilmiştir. Hamamçayı gibi akarsuları vardır.98 m. Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. sazdelicesi.dir. Gölün derinliği bugün 1.70 m. ye kadar düşmüştür. daha sonraki zaman. kuşların yuva yapma ve saklanmalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. GÖLLER Karakuyu Gölü: Karakuyu. Güneydeki dağlarda da yer yer kaya kartalları görülmüştür. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de l dışından birçok kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22. 3-Kali Çayı: Kocatepe ve çevresindeki dağlardan doğarak Eber Gölü’ne dökülür. söğüt.647 m. Karakuyu Gölü’nün ve Kocapınar kaynaklarının bir özelliği de. Derinliği 3.

Şekil 6: Eber Gölü ve Sultandağları 44 .

Bataklıkta.000 m3’dür. Köroğlu Beli. düden(yer altı ırmağı) vasıtasıyla Eğirdir Gölü’nü besleyerek bu gölün de kirlenmesine sebep olmaktadır. Set gölü özelliği taşımasına rağmen gölün oluşmasında kesin bir bilgi yoktur. uzaklıktadır.Kırka Göleti.den fazladır.Tınaztepe Göleti 5. faydalı su hacmi ise 72. 4. kuzeydoğusunda Selevir köyü yakınında.lik bölümü ilimiz Sultandağı ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.19 m. suyu acı olan gölden ihracaatı da yapılmakta olan sodyum sülfat üretilmektedir.Pınarlı Göleti 8. Derinliği ise 150 cm. Eynihan dağları. 3. Acı Göl: Afyonkarahisar ve Denizli il sınırları içerisinde bulunan gölün genel yüzölçümü 41. keklik. ve denizden yüksekliği de 1.6.000. yaban kazı.Kayabelen Göleti 11. yaban kazı ve flâmingo gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 842 m. 750-800 m2.000. 2.si limiz Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. sminden de anlaşılacağı gibi. Sularını güneydeki düden (suyutan) aracılığıyla Eğirdir Gölü’ne akıtır. en derin noktası 3m.4 km2. arasındadır.Taşoluk Göleti 6Örenler Barajı 7. Karagöl: Hocalar ilçesi sınırlarındaki Yağcı Ormanları içinde yer almaktadır. Göl.5 km2’dir. Seka Fabrikasının kimyasal atıklarıyla büyük tehdit altında bulunan bataklık suları. Eber Gölü ve Sultandağı akarsularıyla beslenmektedir. merkeze 28 km. kayalık ve ormanlık bölgelerde.Akarım Göleti nşaat Halindeki Göletler: Sinanpaşa Akdeğirmen Barajı hsaniye Üçler Kayası Göleti hsaniye Ayazin Göleti Sandıklı Karacaören Göleti Bolvadin Özburun Göleti Sincanlı Tınaztepe Göleti 45 .Karamık Gölü (Bataklığı): Çay ilçesi sınırları içinde yer alan Karamık Gölü. Kumalar ve Çapak çayırında tavşan. saz ve kamış üretimiyle sazan ve turna balığı yetişmektedir. Yapımı Bitmiş şletmede Olan Göletler : 1.001 m. faydalı su hacmi ise 32. Pınarbaşı : Emirdağ ilçesindedir. yaban ördeği.dir. karabatak. Bunun 20 km2.Bayat Göleti. ördek ve meke gibi kuş türleri de bulunmaktadır. Kali çayı üzerinde toprak dolgu olarak inşa edilmiştir. dir. BARAJLAR 1-Seydiler Barajı : Afyonkarahisar’ın Kuzeydoğusunda Gebeceler köyü yakınındaki Seyitler deresinde kurulan Seydiler Barajı.m3 dür. Bir zamanlar kerevit çıktığı halde bataklığın kirletilmesiyle nesli tükenmiş olup.lik genel yüzölçümünden 211.dir.Serban Barajı. 9. 2-Selevir Barajı : Şuhut ilçesinin 35 km. Afyonkarahisar Merkez ile çevresindeki dağlık.Yeşilçat Göleti.7 km2.1993 gün ve 1669 sayılı kararınca “1.000.000. domuz.Erkmen Göleti. keklik. karabatak ve karameke gibi göçmen kuşlar bulunmaktadır. denizden yüksekliği 956. çulluk. Emirdağ. karatavuk ve sığırcık avcılığı yapılır. Göl içinde turna ve sazan balığı yetişmekte olup. Rezerv 40.5 m. Alabalık avcılığı yapılan Pınarbaşı’nda yaban kazı. Akşehir Gölü: Afyonkarahisar-Konya il sınırları içerisinde bulunan Akşehir Gölü’nün 304. yaban ördeği gibi kuş türleri bulunmaktadır.lik alan kaplayan gölün derinliği 4-5 m. Sultandağları. Dinar-Çay karayolu güzergâhındadır. Derece Tabiat Sit Alanı” olarak ilân edilmiştir. Yüzölçümü 40 km2. 10. Derinliği 4. tavşan ve tilki avı..000 m3 . Rezerv hacmi 80. Karamık Gölü. Suyunun siyah olmasından dolayı “Karagöl” adı verilmiştir. yaban ördeği..000. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17. Gölün doğusunda bulunan dağlarda yırtıcı kuşlar ile turna. ile 210 cm. Gölde kara ve su ürünleri avcılığı fazla miktarda yapılmaktadır.-m3 . kır güvercini.000.

Bunların üzerine detritik bir seviye ile uyumsuz olarak gelen Emirdağ grubu. (1987. BAŞA DÖN A.2000). Pliyosen ise gölsel çökeller ile temsil edilmektedir.5. Mesozoyik kayaçları ise transgresif bir seri göstermektedir. Bunlar Toros Kuşağını oluşturan Sultandağları ile ç Toros Kuşağını oluşturan Paleozoyik yaşlı Afyonkarahisar metamorfitleri ile Mesazoyik yaşlı Emirdağ grubudur. genellikle kalın kireçtaşı istifinden oluşmuştur. üstte yer alan Emirdağ grubu ise karbonatlardan oluşmuş olup tüm bu kayaçlar farklı jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğramışlardır. Afyonkarahisar’da yıllık yağış miktarı 455 mm. En sıcak ay ortalaması 22. Afyon’da günümüze kadar rastlanan en düşük sıcaklık .27. metakumtaşı. 1988) çalışmasından alınmıştır. Sultandağlarında görülen birimler denizel şelf ortamında çökelmiş karbonatlardan oluşur.12. Afyonkarahisar dolayında geniş alanlar kaplayan ve 46 . Formasyon isimlendirmeleri Metin vd. Afyonkarahisar’da sıcaklığın sıfır dereceye düştüğü günlerin.5. Emirdağ Grubunun yaşı ise Triyas-Jura’dır.KL M Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen Ege iklimiyle bağdaşmaz. kuzeyini. l Merkezinde bir gözlem istasyonu vardır. Tersiyer bölgede denizel kireçtaşları ile temsil edilmekte olup kendisinden yaşlı birimler üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Bu çalışmalardan derlenen genel stratigrafik ve yapısal jeoloji bilgileri aşağıda sunulmuştur. Miyosen karasal flüvyal. Pliyosenden sonra bölgede epirojenik hareketler etkin olmuş ve çekim fayları meydana gelmiştir. kıvrımcıklı granoblastik dokulu. altta yer alan Afyonkarahisar Metamorfitleri konglomera kumtaşı ve silttaşı gibi detritiklerden. şistik yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren bu metamorfitler. lde yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir. Ayrıca bu şistler içerisinde yer yer büyük mercek ve bantlar halinde metakonglomera. Afyonkarahisarın merkezi. Metamorfizma ve Mağmatizma: JEOLOJ K EVR M: Çalışma alanında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki kaya topluluğu bulunmaktadır. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi: A. batısını.1. genel olarak albit-klorit-muskovit-biotit-kuvars şistlerden oluşmuştur. Toros Kuşağı ile ç Toros Kuşağı birimlerinin birbirine yaklaşımı Tersiyerde K-G doğrultusunda sıkışma kuvvetleri ile oluşmuştur. Bölgesel Jeoloji nceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı jeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.8 derecedir (29.1948). STRAT GRAF Stratigrafik olarak en altta yer alan “Afyonkarahisar Metamorfitleri” iç toros kuşağının en yaşlı birimlerini oluşturur. en soğuk ay ortalaması 0.07. Afyonkarahisar’ın GB’sında ise bu metamorfikler içerinde serisit-feldispat-kuvars şistten oluşan volkanik kökenli porfiroyidler geniş alanlar kaplar. Yaşlan Alt Paleozoyikten Mesazoyik ‘e kadar uzanan bu birimler yapraklanma göstermektedir. Afyonkarahisar’da meteorolojik gözlemlere 1929 yılında başlamıştır. Pliyosen sonunda ise bazaltik volkanizma gerçekleşmiştir. boz. Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emirdağ Grubu formasyonları Şist ve kristalize kireçtaşlarından oluşmuş olup . yani don olayı görülen günlerin sayısı 94’tür.3 derecedir.2 derece (30. PALEOZOY K Afyonkarahisar Metamorfitleri (Pzş) Genellikle kahve. Ocak alanımız ç Toros Kuşağı içinde kalmaktadır. Yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle Afyonkarahisar’ın iklim şartlarında ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Ayrıca. Üst Miyosenden itibaren bölgede andezitik volkanizma etkin olmuş . Afyonkarahisar Metamorfitleri yeşil şist fasiyesinde dinamo metamorfizme geçirmişlerdir. Bu nedenle Eosen öncesi bir karasallaşma söz konusudur. Sultan dağları kesimi ise “Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır. yeşil renkli. lkbahar ve sonbaharda yağışlar yağmur şeklindedir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yaşı olası Paleozoyik. kuzeybatısını. en yüksek sıcaklık ise 39. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı. Afyonkarahisar ve dolayında birbirinden tektonik dokanak ile ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Bölgede Paleozoyik sonuna kadar denizel bir ortam izlenmiştir. mermer ve kalkşistler yer alır. Pliyosende meydana gelen yükselme nedeniyle Kuvaterner ‘de hızlı bir aşama meydana gelmiştir. yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. Paleozoyik sonunda sığlaşma ve karasallaşma sözkonusudur.1 derece. kuzeydoğusunu içine alan bölge “ ç Toros Kuşağı” olarak adlandırılmıştır.dir.

Boz renkli. Boz-kahve renkli. 1. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşur. a2. kahverengimsi. Kayaboğazdere’de bu metakonglomeralar tipik olarak izlenir. çok kalın tabakalanmalı kuvars. Bayat ile Köroğlu Beli arasında. Birimin alt dokanağı Bayat dolayında. Paşadağında şistlerle geçişlidir. Sakartepe Metavolkaniti (Porfiroyid) (Pzemv3) Boz renkli. gri. ince kristalli çok kıymetli bir mermer türüdür. Bu birim de yüzlerce mermer ocağı işletilmektedir. Deliktaştepe Metakonglomeraları Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde. K ve GB ‘sında geniş alanlar kaplar. alkali-feldispat-kuvars şistlerden oluştuğu görülmüştür. Beyaz-kirli beyaz-gri-koyu gri renkli. Sahile yakın şelf ortamında çökelmiştir. Paşadağ Kireçtaşları tipik olarak. büyük mercekler oluşturur. Afyonkarahisar K25 c2 paftasında Kurtbaba Tepe. a3 paftalarında geniş mostraları vardır. Turmalin ve opak minerallerde kapsar. kalın-çok kalın tabakalanmalı. 150-300 m arasında değişir. nceleme alanında. kuvars-şist. Sanyartepe’de yeşil fillitlerle yanal ve düşey geçişlidir. Sert. Tersiyer yaşlı çekellerle örtülüdür. Kalınlık 100-250 m arasında değişir. büyük bloklar verebilen. Mineral parajenezlerinden de görüldüğü gibi. düzgün katmanlı. Topografyada tepeler oluşturur. Fosil içermeyen birim Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. inceleme alanında Sarıyartepe’de mostra verir. kalın. Sarımsı kahverengimsi. kalın tabakalanmalı olan bu metakonglomeralar iri kuvars. içinde bulunduğu Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. Çakıllar basınca dik olarak uzanmışlardır. bej. ri çakıl. Birimin kalınlığı değişkendir.temel kaya niteliğindeki bu birim içinde altı üye ayırdedilmiştir. Fosil içermeyen bu birim. Bunun dışında Dişli köyü batısında ve Ozburun KB’sında. klorit ve serisitten oluşan bir matriksie çimentolanmasından meydana gelmiştir. Ancak Tersiyer oluşukları ile örtülü olduğundan yer yer Tersiyer oluşukları altında mostra verir. Afyonkarahisar Metamorfitlerinde tarafımızdan ve eski çalışmalar tarafından herhangi bir yaş verebilecek fosile rastlanmamıştır. Yaklaşık 200 m kalınlığa sahiptir. 47 . yeşil ve kırmızı renkli şistlerle ardalanmalı olarak izlenir. üste doğru Paşadağ mermerlerine geçiş gösterir. Fosil kapsamayan birim. Yaklaşık 2000 m olduğu tahmin edilmektedir. kalın-çok kalın tabakalanmalıdır. şist. Kalınlığı değişken olup. Afyonkarahisar Metamorfitleri ile aynı yaştadır. mikrokristalen kuvars taneleri. beyaz benekli şisti yapılıdır. Bu birimin üzerine stratigrafık olarak gelen en yaşlı birim.5 km genişliğinde bir alan kaplar. Paşadağında ise kireçtaşları. kuzeye doğru 15 km uzunluğunda bir yayılım sunar. boz renkli kalın tabakalı olup adını mostrası yakınındaki scehisar kasabasından almıştır. Afyonkarahisar Metamorfitlerinin tabanı gözlenememiştir. adını aldığı Paşadağı’nda gö zlenir. Matriksi kum. Birimin yaklaşık kalınlığı 150-200 m dir. Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Boz renkli. alacalı. Bu birimin. okside. ayrıca Afyonkarahisar Metamorfitleri arasında küçük yüzlekier halinde tipik olarak izlenir. Üst dokanağı. Tabaka eğimleri 45°-50° doğuya doğrudur. klorit ve kuvars şiste dönüşmüştür. karbonat çimentolu oluşu ve mermer çakılları kapsaması ile Deliktaştepe Metakonglomeralarından farklı olarak yorumlanmıştır. Kalınlığı en fazla 300 m kadar olan birim. serisit-kuvars şist. Bu konglomeralar yuvarlanmış 2-10 cm çapında kuvars ve kuvarsit çakıllardan oluşmuştur. taze yüzeyi beyaz ve gri renkli. Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde yer alan bu birim. muhtemelen denize açılan bir alüvyon yelpazesi ürünü olabilir. Afyonkarahisar K25 al. sarımsı. Paşadağ Kireçtaşı Üyesi (Pzcmr) Beyaz. gri. Metamorfizma sonucu matriks biotit. yuvarlak ve iri kuvarsit çakıllarından oluşmuş metakonglomeralar en iyi gözlendiği yer olan Deliktaştepe’ye dayanılarak Deliktaştepe Metakonglomera Üyesi olarak adlandırılmıştır. kil ve şilttir. scehisar güneyinde KB-GD doğrultusunda uzanan yaklaşık 6 km uzunluğunda. kalın tabakalı. sert. Birimin kalınlığı yaklaşık 200 m dir. Bayat Metakonglomera Üyesi (Pzcmk) Kahve-boz renkli. Böylece Afyonkarahisar Metamorfitlerinin yaşını Orta-Üst Triyas öncesi diyebiliriz. Demirhöyük Tepe ile Köroğlu Beli arasında K-G yönünde 1-3 km genişlikte. Üst dokanağı ise Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı birimler tarafından diskordanslı olarak örtülmüştür. Beyaz. krem renkli. kayaç yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizma geçirmiştir. Afyonkarahisar’ın KB. Kahve-boz renkli. Feldispatlar beyaz benekler halinde kayacın üstünde gözlenmektedir. dayanımlı ve eklemlidir. çok kalın tabakalanmalı kuvarsit. Konglomerayı oluşturan kuvars ve kuvarsit çakılları basınca dik olarak uzanmışlardır. Genellikle kalın tabakalanmalı olarak izlenir. kum ve benzeri gereçlerden meydana gelmiş olan bu bîrim. kuvarsit ve mermer çakıllarından oluşmuştur. koyu gri renkli kalın tabakalanmalı kristaiize kireçtaşıdır. bununla yanal ve düşey geçişli. scehisar Mermerleri (Pzamr) Afyonkarahisar Mermerleri olarak bilinen bu birim beyaz. Bu birimde yapılan petrografik incelemelerde. beyaz feldispat benekli. detritik bir seviye ile başlayan ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Resulbaba formasyonunun yaşı Orta-Üst Triyas’tır. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri içinde mercek konumlu olarak incelenmiştir. en tipik olarak Sakartepe’de yüzeylenir. Afyonkarahisar Metamorfitleri’nin yeşil renkli şistleri ile yanal ve düşey geçişlidir. şisti metavolkanitler. Birimin tabanı görülemediği ve kıvrımcıklı oluşu nedeniyle gerçek kalınlığı verilmez. Sarıyartepe Kuvarsit Üyesi (Pzdq) Sarımsı. Bayat Metakonglomeraları ile geçişli olarak izlenir. şist. kristaiize ve yer yer mermer görünümündedir. muskovit.

Şekil 7: Afyonkarahisar ve Civarının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 48 .

silttaşı ve kireçtaşı ardalanımdan oluşan. düzgün tabakalanmah dolomitik kireçtaşı ve beyaz renkli kristalize kireçtaşlarından oluşmuştur. kirli beyaz renkli.Mesozoyik Triyas Emirdağ Grubu Emirdağ grubu adı altında üç formasyon ayırtlanmış olup. Birimin yaşı Orat-Üst TriyasJura’dır. Karaçaltepe kireçtaşı Yürük Karacaören kuzeyinde. grubun ana birimini Karaçaltepe kireçtaşı formasyonu oluşturur. Yer yer laminalamma sunar. Yunak güneydoğusundaki Gavur dağları silsilesi bu gruba ait birimlerden oluşmuştur. Yer yer oolitik yapı sunan birimlerde çatlaklarda kalsit dolguları izlenir. Karaçlatepe formasyonu içinde. Boz. Genel olarak KB_GD doğrultusunda uzanan bu grubun kayaları geniş alanlarda yüzeylenir. Bu beyaz kristalize kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenen dolomitize kireçtaşları gri. Yer yer kireçtaşı mercekleri. kalm-orta. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TR2-3a) Siyah renkli. Sarımsı. Koraşi formasyonu Karaçaltepe kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişli olarak incelenmiştir. onunla yanal ve düşey geçişli girikler gösteren kırıntılardan oluşmaktadır. kireçtaşı mercekleri ve stratiform bazik magmatik kaya mercekleri ve blokları gözlenir. orta ve kalın katmanlıdır. Karaçaltepe Kireçtaşı (Tra2-3) Karaçaltepe kireçtaşları. (1987)’nin Çatkuyu kireçtaşı üyesi olarak adlandırdıkları birimle eşdeğerdir. metakonglomera. Beyaz ve gri renkli. Kürklü Tepe ve Hacılar Yaylası dolaylarında. Taban konglomerası özelliğindeki metakonglomera çakılları alttaki Afyonkarahisar Metamorfitlerinden oluşmuş olup. Metin ve diğ. düzgün katmanlı. Emirdağ grubunun bütün birimleri yeşil şist fasiyesinde bölgesel metamorfizma geçirmiştir. Fakat bu birimin yanal ve düşey geçişli olarak. çerdiği metadiyabaz bloklarından alınan örneklerde mikroskop altında amfibol. metadiyabaz blokları içeren birim. silttaşı ve kireçtaşı ardalanımlıdır. Orta-kalın. Yer yer karstik şekiller gelişmiştir. alt düzeyleri kristalize ve mermerleşmiş. üst dokanağı daha genç birimlerde uyumsuzdur. kalın. Yürük Karacaören formasyonu genellikle konglomeralardan oluşmakta olup. metakumtaşı ve metakonglomeralardan oluşmuştur. ince ve orta oldukça düzgün katlanmalı. Avdan ve Gelincik köyleri güney kesimlerinde. mercek şeklinde gözlenir. kirli sarı renkli. Bu kırıntılı tabakalar arasında. Koraşi Formasyonu (T22-3) Boz. konglomera. Karaçaltepe Formasyonu’nun alt dokanağı çoğu yerlerde Afyonkarahisar Metamorfitleri ile tektoniktir. Kireçtaşları içinde zaman zaman çok kalın istiflenmeler gösterdikleri halde devamlılık sunmazlar. kumtaşı. Tüm formasyon için çört bant ve yumruları olağandır. içinde izlendiği Karaçaltepe kirectaşlannın yaşının Orta_üst Triyas olması nedeniyle Koraşi Formasyonu’nun yaşının Orta-Üst Triyas olması gerekir. Güney Köyleri dolaylarında Eşmeburnu Tepe’de tipik olarak gözlenir. Birimin alt dokanağı Yürük Karacaören Formasyonu ile geçişli olup. metadiyabaz blokları içermektedir. Emirdağ (Afyonkarahisar) ilçesinin güneyindeki Emirdağları. Nusratlı. kirli sarı. Koraşi köyünde tipik olarak yüzeylendiği için bu ad verilmiştir. Yaklaşık kalınlığının 800-1500 m arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Kayaç yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. koyu gri. Üste doğru kireçtaşı mercekleri kapsar. Yer yer metamorfizmadan etkilenmemiş düzeyler de gözlenmektedir. transgresif deniz ürünü olarak metamorfikler üzerine diskordan olarak gelmektedir. Koraşi Formasyonundan alınmış örneklerden yaş elde edilmemiştir. Yürük Karacaören Formasyonu (TR2) Genellikle ince taneli. Koraşi formasyonu ile yanal ve düşey geçişli olarak izlenmiştir. nceleme alanında Güveçci ve Türkmen Köyleri. sarı. kahve. Birimin üst dokanağı Karaçaltepe kireçtaşlan ile düşey geçişlidir. pis kokuludur. Taşlıdere. yeşil renkli. kireçtaşı çakıllı. Çatkuyu dolayında tipik olarak gözlenir. Resulbaba Formasyonu (TR2-3) Birimin adı. Bu birimin yüzeylendiği tek ve tipik yeri Yürük Karacaören köyünün kuzeyidir. Çukurcak köyü dolayında Tipevler köyü’nün kuzeydoğusunda Süngülüdede Tepe’de. orta ve kalın tabakalanmah. açık kahve renkli. düzgün katmanlı birim çoğunlukla erimeden dolayı katmanlama göstermez. kumtaşı. Koraşi formasyonu. Yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. epidot ve az miktarda plajioklas ve sfen izlenmiş ve kayaç epidot-amfibol şist olarak adlandırılmıştır. şeker dokuiu kristalize kireçtaşları yer yer mermerleşmiştir. Çaykışla batısında yer yer şisti görünümlü olan birimde talklaşmalar izlenmektedir. Bu formasyon siyah renkli kireçtaşı ile (Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi (TRa2-3)) bu kireçtaşları arasında yer alan ve kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli detritiklerden (Olucak Kırıntılıları Üyesi (TRb2-3) oluşur. Yenikarabağ köyü doğusunda yüzeylenir. Birim Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerinde diskordan olarak bulunur. ince-orta-kahn katmanlı. yeşil renkli. breşoit 49 . Yunak dolaylarında bloklu istif uyumsuz olarak Karaçaltepe Formasyonu üstüne gelir. Bademli köyü batısında. konglomera. oldukça yuvarlak ve boyları 1-20 cm arasında değişmektedir. ince-orta-kalın katmanlı. Eklem takımları oldukça belirgindir. kalsit kristalleri basınç nedeniyle uzamıştır. Kireçteşları metamorfizmadan dolayı fosilce fakirdir. Tane boyu küçülerek metakumtaşlarma geçen birim üstteki Karaçaltepe kireçtaşı formasyonunun dokanağına yaklaştıkça artan oranda kireçtaşı mercekleri içermektedir. Dolomitik kireçtaşları mikrokristalin dokuda olup. Karaçaltepe Kireçtaşları geçirdikleri metamorfizma sonucu çoğu yerde kristalize olmuşlardır. Genellikle alt düzeylerde yer alan beyaz. Afyonkarahisar K24 b1 paftasındaki Resulbaba Tepe’den alınmıştır. metakumtaşı gibi şisti kırıntılı katmanlardan oluşan birim. siyah renkli. kahve.

Miyosen Yeniköy Formasyonu (N 14-6) Koyu. kumtaşı-silttaşı ve şeyi ardalanmalı birim yer yer çakıl kapsamaktadır. Piribeyli Formasyonu altta ofıyolitli kayalar üzerine konglomeratik bir düzey ile uyumsuz olarak gelir. Yaklaşık kalınlığı 300 m olan birim. Alttan Aşağı Belova formasyonu ile düşey geçişli olan birim. Bostanlıtepe’de. düşük dereceli metamorfizme sonucu muskovit-kalk şist ve kuvars şiste dönüşmüştür. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. Gevşek tutturulmuş olan birimde ayrışma fazladır. Bol eklemli ve erime gösteren birimin tabakalanması çoğu zaman gözlenmez. yaşı Orta-Üst Triyas’tır. yer yer ceviz büyüklüğünde çört yumruları ve nummulit kapsayan. Oldukça kıvrımlı olan birim düzgün tabakalanma gösterir. taşkın ovası ve akarsu çökelleri olarak oluşmuştur. Çiçeklikaya Formasyonu (Jb2-3) Gri-mavi renkli. Boz-kahve-mor. Kapaklı Tepe’de. Küçükdede Tepe dolaylarında yayılım sunar. 1987). Birim çok kırıktı. okside. erimeli ve kalsit damarlıdır. Kendinden yaşlı tüm formasyonlara ait çakılları kapsar. Alt dokanağı diskordanslı olan birimin üst dokanağı Çiçeklikaya formasyonunun kireçtaşları ile düşey geçişlidir. Çorakyoludere’de geniş yayılım sunar. kanal yapıları. Kocakırtepe. konglomera-kumtaşı-silttaşı ve kiltaşı ardalanımından oluşan birim. lbudak Dağlarında geniş yayılımı olan birimin Bayatın KD’sunda küçük bir mostrası vardır. Bolvadin doğusunda Afyonkarahisar Metamorfitleri üzerine diskordan olarak geldiği gözlenmiştir. üstten Tersiyer yaşlı oluşuklar ile örtülmüştür.yeşil sarı renkli. kumtaşı-silttaşı ardalanmalı olan birim karbonat ara katkılı olup yer yer şisti yapı gösterir. Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile yanal ve düşey geçişli. detritiklerin çökelmesi için kırıntılı ve çakıl gelişimi olmuştur. kalın ve kötü tabakalanmalı konglomera. Birimin inceleme alanında alt dokanağı gözlenememekle beraber. Bunlar. Cumalıköy ve Olucak köyü dolaylarında ve lbudak Dağında yaygın olarak bulunur. akıntı izleri gibi 50 . Tavşantepe.görünüşlüdür. yanal ve düşey geçişli olduğu Çatkuyu Kireçtaşı Üyesi ile aynı yaşta olup. kalın ve kötü katmanlanmalı. Tabanda ince konglomeratik düzey üzerine beyaz. Yaklaşık kalınlığı 100 m dir. Karasal oluşukluklardan oluşan birimin kalınlığı yanal olarak değişken olup. Birim Orta-Üst Jura yaşlıdır. Çakıl boyları 1-15 cm olup. Karasal ortamda yelpaze. kiltaşı karışımından oluşmuş birim. Kireçtaşları çokelirken ortama nehirlerden. Yolluburundere. nceleme alanında yaş verebilecek bir fosile rastlanamamakla beraber bu birim eşdeğeri olan Emirdağ dolaylarında ki kireçtaşlarmda Orta-Üst Triyas saptanmıştır. Bu formasyon karasal kaba detritiklerden oluştuğu için fosil kapsamaz. Konglomera Üyesi (N l (4-6)a) : Koyu sarı. kirli sarı. Yer yer çörtlü seviyelere rastlanır. turuncu renkli. Üstten birçok yerlerde Cebeciler Formasyonu tarafından uyumlu olarak üstlenir. Birimin kalınlığı değişken olup 50-150 m dir. ince-orta tabakalanmalı. oygu-dolgu ve kanal yapılan. çapraz tabakalanma. Gri-kahve renkli. Formasyonu oluşturan litoloji ve kapsadığı fosillere göre. bu birim denizel ve dalga hareketlerinin etkin olduğu litoral bir ortamda çökelmiştir. Mg’ca zengin olan denizel ortamda dolomitizasyon olayı meydana gelmiştir. Çalköy’ün KB’sında. kiltaşı karışımından oluşmuş akarsu çökelleridir. küçük çört yumruları kapsayan killi kirectaşıdır. turuncu renkli. Tazlar köyünün 5 km batısında Aytepe ve Kapaklı Tepe dolaylarında. oygu-dolgu. iri ve ince taneli karbonat ile. mikritik dokuda bir kirectaşıdır. Birimin yaklaşık kalınlığı 250-300 m dir. yer yer kumtaşı ara katkılı kireçtaşından oluşmuştur. kuruma çatlakları. Karakaya Tepe. Eosen Piribeyli Formasyonu (Eı) Beyaz ve kirli beyaz renkli. giriktir. kumtaşı. eser miktarda kuvars taneleri ve bol miktarda nummulit kesitleri izlenir. nceleme alanında yalnız Yukarı Piribeyli ve Aşağı Piribeyli Köyleri arasında gözlenir ve adını bu yerleşim yerlerinden almıştır. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlere ayrılmıştır. kuruma çatlakları. nceleme alanı dışında daha batıda bu birimlerle düşey ve yanal geçişli olarak izlenen marnlardan elde edilen fosil bulgularına göre yaşı Orta-Üst Miyosen olarak saptanmıştır (Metin ve diğ. ince-orta-kalın. laminalı. kirli beyaz renkli. Üste doğru siyah ve gri renkli. Piribeyli Formasyonunun yaşı Alt Eosen’dir. Yaşı Alt Jura olarak verilmiştir. Aytepe. Koyu sarı. karbonat ara katkılı detritiklerden oluşmuştur. nceleme alanında Yakasinek köyü dolaylarında yayılımlıdır. Fosil tespit edemediğimiz birim. Eydemir köyünün kuzeyinde tipik olarak gözlenir. nce kesitinde. yaklaşık 10-100 m dir. Pelajik ve şelf ortamının geçiş fasiyesinde çökelmiştir. turuncu renkli. orta-kalın-çok kalın ve belirgin katmanlanmalı. pis kokulu kireçtaşına dönüşür. sert. orta-kalın tabakalanmalı. Bu formasyon iki üyeye ayrılarak incelenmiştir. Dövengerisi Tepe. kalın tabakalanmalı konglomera. çapraz katmanlanma. ince-orta-kalın tabakalı. Üstte daha genç olan Neojen Çökelleri tarafından örtülür. Birim.kumtaşı. geniş alanlar kaplayan Tersiyer yaşlı oluşuklar Eosen. Elvanpaşa Köyü’nde . kumtaşı-silttaşı ve şeyllerden oluşmuştur. Yanal olarak Kırıntılı Üyesi ile geçişli olan birim. Aşağıbelova ile diskordan olarak örtülüdür. ince-orta tabakalanmalı konglomera. Olucak Kırıntılı Üyesi (TRb2-3) Boz-kahve-mor-yeşil renkli. lbudak dağlarının GB yamacında Kocayaylak. Tersiyer nceleme Alanında. Jura Aşağı Belova Formasyonu (J1) Gri-kahve renkli. genellikle yuvarlaktır. akıntı izleri gibi karasal oluşukları simgeleyen sedimanter yapılar kapsar. Kendinden yaşlı tüm birimler üzerinde uyumsuzlukla izlenir.

Altta temel ve Yeniköy Formasyonu üzerine diskordan olarak gelen birim. Kalınlığı 30-50 m arasında değişir. Özburun ve Dişli Köylerinin kuzeydoğusunda tipik olarak gözlenir. 25-350 m arasındadır. kireçtaşlarının altında yer alır. Aşağı Piribeyli dolaylarında yüzeylenmektedir. Tez köyünü kuzeyinde. orta tabakalanmalı. nceleme alanında değişik yörelerde gözlenen birim tipik olarak Afyonkarahisar K26-dı) paftasının kuzey doğusunda Dipevler köyünden geçen Kundullu Dere’nin batı yamacında yüzeylenir. Dayanımlı olmayan birim. Üst dokanağı ise bazı kesimlerde Erdemir Konglomera Üyesi örtülmüştür. Pliyosen Cebeciler Formasyonu (N2) Genel olarak beyaz. Konglomeralar kendisinden eski tüm kayaların yuvarlak çakıllarını kapsar. Üst Miyosen-Üst Pliyosen’dir. Feleli Marn Üyesi (N22b) 51 . Temel kayalar üzerinde ise açısal uyumsuz olarak izlenmiştir. karasal ortamda çökeldîği için değişimler gösterir. bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. Yer yer ince kumtaşı seviyeleri kapsar.Gökağıl Tepe eteklerinde. sarımsı ve açık gri renkli. Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22a) Beyaz-krem renkli. Üstten Marn Üyesine yanal ve düşey geçiş gösterir. Dipevler köyünün kuzeybatısında geniş yayılımlar sunar. Üst dokanağı ise Erdemir Konglomerası. (1987) den alınmıştır. kolay ayrışır. sarımsı gri renkli. alüvyon yelpazesi gibi karasal ortamda çökelmiştir. kırılgan. iri ve yuvarlak kireçtaşı ile diğer cins çakıllardan oluşan karasal konglomeralar olup. camurtaşı ve marn ardalanmasından oluşmuştur. Taşağıl köyünün güneyinde. orta-ince tabakalı miltaşı. Afyon bölgesindeki salı Kömürleri bu birim içinde yer alır. Bu birimin yaşı. yumuşak ve kolay dağılır. yalnızca kuvaterner oluşukları bulunmaktadır. mikritik. taşkın ovalan. birimin adı Metin ve diğ. Sarı ve boz renkli. tüf. Bîrimin kalınlığı yöresel farklılıklar sunar. kumtaşı. Pliyosen yaşlı Cebeciler Formasyonu üstüne geldiğine göre yaşının en azından Üst PliyosenAlt Kuvaterner olması gerekmektedir. altta beyaz ve kirli beyaz. kum-mil destekli. Yenikardağ köyü kuzeydoğusunda. çok sert yer yer kil bantlı mikritk kireçtaşıdır.a1. Karacalar Köyü dolaylarında. bazı yörelerde Cebeciler formasyonu ile uyumlu olmasına karşın. Üst dokanağı Kuavterner yaşlı alüvyon tarafından örtülür. Alt dokanağı Yeniköy Formasyonu üzerinde çoğu uyumlu olarak izlenmesine karşın havza kenarına/ masiflere yakın uyumsuzdur. kırılgan. tüfit. Ozburun marn üyesi ile aynı faunayı kapsar ve aynı yaştadır. Bu seviye Linyit oluşukları içerir. Hacıisalı Mahallesi dolaylarında. Cebeciler Formasyonunda bulunan gölsel ortamda yaşayan fosillere göre yaşı Pliyosen’dir. tüfıt ve marnlardan oluşan Özburun üyesi (N^). Birim. tüf. mikritik. b3. nceleme alanında Derbent köyü güneyinde. d2 . Birimin kalınlığı inceleme alanında bölgesel değişiklikler gösterir. karasal konglomeralardır. bazı kesimlerde de özellikle havza kenarlarında temele yakın kesimlerde açısal uyumsuzluklar gözlenir. gölsel kireçtaşlarından oluşan Akpınar Kireçtaşı Üyesi (N22). Genellikle gevşek tutturulmuş olup. Yeniköy formasyonunun gerek konglomera üyesi ve gerekse de Marn Üyesi tamamen karasal akarsu. ince-orta ve kalın katmanlanmalı birim. orta-kalın-çok kalın tabakalı. Birimin litolojik özelliğine dayanılarak karsal ortamda çökeldiği düşünülmektedir. Alttaki Konglomera Üyesi ile geçişli olan birim. üstten. gölsel ortamda çökelmiştir. Masif eteklerinde alüvyon yelpaze ve yamaç örtüsü şeklinde gözlenir. Birimin yaşı. Kapalı havzada. Birimin kalınlığı. Dişli köyü batısında. orta-kalın-çok kalın tabakalı kireçtaşından oluşur. Ozburun Marn Üyesi (N21) Beyaz ve grimsi beyaz renkli. taşkın ovaları. yine görsel ve karasal bir oluşuk olan Cebeciler Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Ozburun köyü doğusunda. aglomera. Tavşan Tepe dolaylarında. kumtaşı. Kocaardıç Tepe’nin batısında. Akpınar köyünden geçen Eğridere ve Değirmendere yamaçları birim için tipik yerlerdir. yumuşak. Örgülü ırmak yatakları. kalın katmanlanmalı. Soğukkuyu köyü dolayında. Konglomera Üyesinin yaşının Orta-Üst Miyosen olabileceği tahmin edilmiştir. kumtaşı ara katkılı marnlardan oluşmuştur. gri renkli. Cebeciler Formasyonu. Birimin kalınlığı 220 m civarındadır. Birim. sert. Erdemir Konglomera Üyesi (N22a) Sarı ve boz renkli. 25-100 m arasında değişir. Birim akarsu. ise beyaz renkli. Ostracod ve gostrapod fosilleri kapsayan birimin yaşı Üst Miyosen-Üst Piyosen’dir. tüfit ve yer yerde anglomera ara katkılı marn tabakaları ile bunların üzerine çökelen beyaz renkli. Yaklaşık kalınlık 800 m dir. Cebeciler Formasyonunun kalınlığı genel olarak değişken olup. delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. Orta-Üst Miyosen’dir. Yaklaşık kalınlığı 50-300 m dir. üstten Akpınar Kireçtaşı Üyesi ile uyumludur. iri ve yuvarlak kireçtaşı ve diğer cins çakıllı.karasal oluşumları simgeleyen sedimanter yapıları kapsar. Genellikle gevşek tutturulmuş olan bu birimde ayrışma fazladır. Birim fosilli düzeyler içerir. tüf. a4 ve Afyonkarahisar K25 d3 paftasında salı Köyü dolaylarında yayılım sunar. Çakılları 2 mm-20 cm arasında değişen boyutlardadır. Marn Üyesi (N1(4-6)b) Sarı. Yeniköy formasyonunun Konglomera üyesi altta temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelir ve bu temel üzerine yaslanmış olarak izlenir. Birim volkanik gereçlerle beslenen gölsel ortamda çökelmiştir. Karasal bir oluşuk olan Erdemir Konglomeraları. gölsel kireçtaşı tabakalarından oluşur. Kaleköy ve Ozburun dolaylarında tipik mostralar verir. orta katmanlanmalı konglomera. okside. Erdemir Konglomera ve Feleli Marn üyesi olarak dört üye altında incelenmiştir. volkano-sedimanter kayaç ara katkılı genellikle marnlardan oluşan bu birim. ince billurlu. orta tabakalanmalı. üstte. Beyaz ve grimsi beyaz renkli. Çoğu yerlerde birimin üzerine herhangi bir formasyon gelmemekte. Alttan Ozburun Marn Üyesi ile uyumlu ve geçişlidir. kalın ve kötü katmanlanmalı. Erdemir Konglomeraları içinde fosil bulunamamıştır. Bazı kesimlerde temele yaslanmış ve 15°’ye yakın eğim kazanmıştır. nceleme alanında Afyonkarahisar K24 d1. Yağıdere’de. Tabakalar eğim kazanmıştır. sert. Birimin bazı düzeyleri yaprak fosilli izleri kapsar. Cebeciler Formasyonu litolojik özellikleri ve kapsadığı fosillere göre tatlı su göl ortamında çökelmiştir. Karapınar ve Üçkuyu köyleri dolaylarında. alüvyon yelpazeleri. Beyaz-krem renkli. lbudakdağı eteklerinde. altta konglomera. nceleme alanında Erdemir köyünde.

Üst Miyosen sonunda başlayarak tüm Pliyosen boyunca devam eden volkanik faaliyetlerin etkisinde kalmıştır. Büyükkaradağ köyü kuzeydoğusunda. c2. belirsiz tabakalı. yüksek dağlara sert ve dik topografyayı oluştururlar. alkalitrakit. Manastır Tepe ve Alıç Tepe’lerde yüzeylenirler.5 km güneydoğusundaki Şeydiler köyü yöresine tipik olarak gözlendikleri için bu isim verilmiştir (Metin ve diğ. tek bileşenli olmayıp. Yamaç Molozları (C2ym) Genellikle dağların yamaç ye eteklerinde oluşmuş eski ve yeni köşeli çakıllı. andezin-biyotit lamelleri ve opak taneleri) camsı bir çimento ile bağlanmasından oluşan dasitik tüflerdir. piroksenli andezit. Alınan çeşitli petrografik örneklerde. d2. Karapınar köyü yöresinde. aglomeralar. Çeşitli kristal parçalarının (kuvars. traki-andezit. hornblend mikrolitleri incelenmiştir. Bol miktarda kuvars kristali kapsar. kolay aşınabilen peri bacaları gibi aşınım bölgede hemen dikkat çekmektedir. Afyonkarahisar K26-bı paftasında Kuşkalesi Tepe. havzadaki göllerde devam eden sedimantasyona karışmışlardır. Gerek bu dağlardan aşınan ve taşınan gereçler. opaklaşma ve kil mineralleşmesinin yaygın olduğu görülmüştür. Kayacın dokusu hiyalopilitik olup. Ankara-Afyonkarahisar asfaltının 1. latit andezit. Cebeciler Formasyonu’nun bulunmadığı yerlerde ise direkt şistler üzerinde yer alır. yükseklikleri oluştururlar. Bölgedeki volkanik kayaçlann stratigrafik konumu. gerekse volkanlardan çıkan gereçler. tüflerin üzerinde de aglomeralar ve en üstte andezitler şeklindedir. birbirleriyle geçişli olan andezit. plajiyoklasoligokias. özellikle tektonik yükseltilerin önünde çok iyi gelişmiştir. tüflerin içinde incelenmiştir. Aglomeratik düzeyler iri volkanik gereçler ve tüf karışımından oluşmuştur. Fosil içermeyen birim Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyesini oluşturur. Feleli köyü dolayında yayılımlar sunar. kolay ayrışır çamurtaşı ve marnlardan oluşan birim içinde serpinti halinde kum ve çakıl içerir. çakıl . 1987). Bu nedenle birimin yaşı Üst Pliyosen’dir. Bu volkanik faaliyetlerin ürünü olarak dasitik tüfler. Bölgede çok geniş yayılımı olan bu birim. c3. Genellikle tutturulmamış kaba çakıllı. Pınarayağı Tepe dolaylarında. d3r d4 paftalarında çok geniş 52 . nceleme alanında bazı yörelerde (Sultandağı batısı) kalınlığı 200 m’ye ulaşır. çok kalın katmanlanma sunarlar. di. Seydiler Tüf ve Aglomeraları (N2v3v1) Şeydiler tüf ve aglomeraları inceleme alanının batısında. trakiandezitler ve bazaltlar bölgede çok geniş alanlar kapladıkları gibi. A. Andezitik kayalar inceleme alanında Afyonkarahisar K24 al. Aglomeralar ayrı bir birim olarak haritalanmayıp. trakit. Kahverengimsi ve boz renkte genellikle dasitik tüf ve aglomeralarm üzerinde yer alan andezitik kayaçlar. trakitler. Çaykışla köyü. Çok geniş yayılımları olan tüfler kolay aşınır topografyası ile dikkati çekerler. Şeydiler tüfü. ovalarda biriken kum. havza içinde.Kirli sarı-kahve renkli. Cebeciler Formasyonu’nun en üst seviyelerini oluşturan birim Akpınar Kireçtaşı üzerine uyumlu olarak gelir. mil türü tutturulmamış güncel çekellerdir. Yanal olarak değişkendir. andezitler. Şeydiler köyü. andezit-trakibazalt mineral kompozisyonuna sahiptirler. En fazla kalınlık 50 m dir. genellikle süt beyazı. Feleli kuzeyinde bu birim altında bazaltlar. Karsal ortamda çamur akıntısı şeklinde oluşmuştur. di. Afyonkarahisar K26-34 paftasının kuzeydoğusunda geniş yayılımı olup. breşik görünüşlü oluşuklardır. Andezitik volkanitler inceleme alanında Kemerkaya Kasabası dolaylarında. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-150 m dir. Dipevler köyü dolaylarında yüzeylenir.2. Tektonik ve Paleocoğrafya: VOLKAN K KAYAÇLAR ncelenen bölge. Afyonkarahisar K25 b2. Birimin yaklaşık kalınlığı 0-200 m dir. el. trakibazalt. Genellikle süt beyaz ve krem renkli olup. krem renkli olup. Şeydiler tüf ve aglomeraları beyaz renkli. çok büyük ve yüksek dağlar oluşturmuşlardır. akıntı yapısı içinde piajioklas mikrolitleri ve biotit. ojitandezit. Kuvaterner Alüvyon (Q2a1) Akarsu yataklarında. Afyonkarahisar K26-32 paftasının güney yarısında.5. Afyonkarahisar K26-as paftasının kuzey kesiminde. ojit andezit. gevşek tutturulmuş. sellenmelerin ürünüdür. Alüvyon Yelpazesi (Q2ay) Dağlardan havzalara ulaşan derelerin ağızlarından oluşmuş yelpaze şeklindeki birikintilerdir. Geniş yayılımı olan bu birim. piroksen andezit ve bazalt andezit gibi türlerden oluşmuştur. altta Cebeciler Formasyonu ile girik. ve andezit olarak adlandırılmıştır. Bunun dışında. altta tüfler. üstünde de Kuvaterner oluşuklar yer alır. çok kalın tabakalanmalar gösterir. Andezitik lav akıntısı görünümündeki kayaçta. ncelenen alanda. Adatepe Andeziti (N20c1) nceleme alanında andezitik volkanitler çok geniş yayılımlı olup.

Şekil 8: Seydiler Tüf ve Aglomeraları 53 .yayılımlıdır.

Bu doğrultular K10°-80°D . Afyonkarahisar K25 c3 paftasında K-G. Miyosen yaşlı birimler bazen 60D-70° ye varan eğimler sunarlar. plajioklas (Labrador) içermekte. Karakaya Bazaltı (N2B) Kahverenkli. biotit. Gözlenen çizgisel ve düzlemsel yapı elemanları.Hoyran hattının batısında sparta büklümünün konumuna uygun olarak KD-GB şeklinde değişir. Hamur volkanik camdan oluşmakta ve vitrofirik doku gözlenmektedir. altıgen soğuma sütunlu ve tablamsı konumları ile kolayca tanınırlar. Fakat tabaka yapıları bu gidişe genellikle aykırı olup tabaka doğrultuları KD-GB . Kuzey kesimi oluşturan formasyonların şiştozite ve tabakalarının genel doğrultuları Afyonkarahisar K25 c2 ve e1 paftalarında KD-GB. siyahımsı.Kocatepe Trakiti (N2T) Birimin adı Kocatepe’den alınmıştır. Bazaltik kayaçlar Kemerkaya dolaylarında. Birimin yaklaşık kalınlığı 40 m dir. Aynı birimlerin doğrultusu daha batıda. biotit mikrolitleri ve küçük taneli opak mineraller yer almaktadır.Şiştozite kazanmış tabakaların içinde kıvrımlar gelişmiştir. Tipik özelliği. yaklaşık K-G eksenli kıvrımlanmalar gösterir. Ayrıca fenokristaller yanında camsı hamur içerisinde sanidin ve plajioklas mikrolitler. Bazalt mostralarından alınan örneklerin ince kesitlerinde. A. Kireçtaşları yersel olarak mermerleşmiştir. traki-bazalt şeklinde arazide gözlenir.K-G. diğeri ise bunun kuzeyinde yer alan ç Toros Kuşağı’dır. kayda değer önemli kıvrım yapıları saptanamamıştır. koyu kahve renkli. gerekse kuzeyindeki ç Toros Kuşağı kesiminde kıvrım eksenleri de yukanda belirtilen tabaka doğrultuları ile aynıdır. Ancak şiddetli siklokasyonlar sebebiyle bu genel özellik yer yer bozulmuştur. gömülme metamorfızması sonucu glokofanitik yeşil şist fasiyesinde metamorfizmaya uğrayarak glokofan şistler oluşmuştur. K10°-80°B arasında incelenmiştir. mor görünümlü olup. Genel olarak kahve mor renkli. Tektonik ve Paleocoğrafya: YAPISAL JEOLOJ nceleme alanında birbirinden farklı tektonik stile sahip iki kesim mevcuttur. Ancak bölgenin tektonize oluşu ve tersiyer oluşukları ile örtülü bulunuşu kıvrım oluşuklarını örttüğünden.2. Trakit ve trakitik kayaçlar Afyonkarahisar K24 e1 paftasında Kılıçaslan köyünde. Toros orojenik kuşağında Sultandağları kesiminde Kambriyen .Mesozoyik yaşlı formasyonların genel doğrultulan morfolojik yapıya uygun olarak KB-GD şeklindedir. Bu yayın doğu kolu Sultandağları tarafından kesilir. Bölgesel metarnorfizma ve tektonik sonucu genellikle tabakalanmaya paralel şiştozite izlenir. sert dayanımlıdır. bazaltik hornblend (Lambrobolit).B şeklinde bir yay oluştururlar. Bu iki kesimin Neojen’den önceki yapısal durumlarına bakıldığında farklı yapısal özellikler gözlenir. Bölgede bazalt volkanizması genellikle andezitlerden genç ve onların üzerinde gözlenmiştir. KIVRIMLAR Genel olarak Toros Kuşağı kesiminde. Bademli ve Doburga dolaylarında. Büyük Karabağ köyü dolaylarında. Bu konumu ile Afyonkarahisar metamorfitleri Çobanlar Bucak merkezi ve Hamidiye Köyü dolaylarından başlayarak K45 D. KB-GD ve bazen de D-B doğrultulanndadır. Çay. Afyonkarahisar K25 d1. biotit içerir. Emirdağ Grubu Formasyonları yaklaşık K25°B gidişler yüzler vermektedir. Kale Tepe ile ncirlikaya Tepe dolaylarında yüzeylenir. muhtemelen ojit. Bazik kayaçiarın. Karapınar köyü dolaylarında. Daha önceden de söz edildiği gibi bunlardan biri Toros Kuşağı. Buna göre antiklinal ve senklinal özellikler saptanamamıştır. Miyosen kayaları. boyutları 10 cm’ye ulaşan sanidin kristalleri içermesidir. Emirdağ Grubuna ait Karaçaltepe Kireçtaşları’ndan alınan örneklerde yapılan petrografik incelemelerde kalsit kristallerinde belli bir yönde uzama ve basınç ikizlenmesi gözlenmiştir. akıntı yapılı. Tabaka doğrultularının bu şekilde değişmesi başlangıçtan günümüze değin gelişmiş olan değişik derecelerdeki yan basınçlara uğramış olmasındandır. Pliyosen kayalar ise yatay ve yataya yakındır. traki-andezit. Trakit. Afyonkarahisar K25b2 . biotitlerde opaklaşma izlenmektedir.5. alkali feldispat (sanidin). tarkitik doku gösteren kayaç feno kristaller halinde plajioklas (oligoklas-andezin). Kocatepe Tarkiti’nden alınan örneklerden yapılan petrografik incelemelerde. En altta yer alan Afyonkarahisar metamorfitlerini oluşturan kayaçları yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirdiği belirtilmiştir. TABAKALANMA VE YAPRAKLANMA ç Toros Kuşağını oluşturan Mesozoyik kayaları genel olarak çok kalın-kalın-orta ve belirgin tabakalanmadır. fenokrista! olarak piroksen. d3 paftalarında geniş yayılımlıdır. bl paftalarında KB-GD doğrultuludur.metamorfizma geçirdiği ve düşük derecede yeşil şist fasiyesinde bir metamorfizmaya uğradıkları görülmüştür. METAMORF ZMA nceleme alanında özellikle Mesozoyik yaşlı birimlerden alınan petrografik örneklerde yapılan incelemelerde mineral parajenezlerine göre bu kayaçlann bölgesel dinamo. 54 . bu kaya birimlerinde farklı yapıların gelişmiş olduğunu gösterir. kırmızımsı.

Şekil 9 : Afyonkarahisar Kalesi ve Volkanitler 55 .

K25 d2 paftalarında doğrultuları DB ve KB olan uzunluklar 10-15 km ‘ye varan genç oluşukları etkilemiş normal gravite fayları mevcuttur. Neojen’de sıkışmanın etkinliği kaybolmasına karşı zaman zaman Neojen yaşlı çökellerde yersel ters faylanmalara rastlanmaktadır.FAYLAR Bölge uzun zaman sıkışma tektoniğinin etkisi altında kalmıştır. Tersiyer formasyonlarını kesen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. 5-6 km uzunluğundadır. Neojen sonu ise bölgede çekim tektoniği sonucu normal faylar oluşmuştur. Afyonkarahisar K24 a2 paftasında Mesozoyik ve Pliyosen formasyonlarını kesen Afyonkarahisar K25 di paftasında Belkaracaören ile Bozdoğan arasında 1-2 km uzunluğunda KD-GB doğrultulu. Sultandağı Fayı: Toros kuşağını ç Toros kuşağından ayınr. Çukurca Fayı: Afyonkarahisar K26 el ve c2 paftalarında KD-GB doğrultulu yaklaşık 7-8 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. onlann üzerine Sultandağları kayaçlarının itilmelerini sağlamıştır. Sultandede Tepe’de Kambriyen Kireçtaşı. Başağaç köyü kuzeyinde de önemli bir itki fayı gözlenmiştir. Bu itki faylarının oluşumu Tersiyer öncesi. nceleme alanındaki röliyef horst-graben görünümündedir. Fay düzleminin eğimi kuzeydoğuyadır. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. onları kontrol eder mahiyettedir. Aynı şekilde Afyonkarahisar K24 d1 paftasında Çukurca Köyü G’inde D-B doğrultulu yaklaşık 3-4 km uzunluğundaki normal fay Orta. Afyonkarahisar K24 e1 paftasında yer alan KD-GB doğrultulu ve uzunluğu yaklaşık 7 km’yi bulan önemli bir fay. Uzunluğu yaklaşık 8 km kadardır. KB-GD doğrultusunda yaklaşık 100 km ‘lik bir uzanıma sahiptir. KD ‘ya bugünkü konumunu kazanmasını ve bu dağların yükselmesini sağlamıştır. nceleme alanında hem sıkışma ve hem de gerilme kuvvetleri etken olmaktadır. Bu sıkışma sonucu genellikle ters faylar. Batıda Afyonkarahisar’a doğru batı ve güneybatıya doğru bir dönüş yapmaktadır. Büyükkarabağ fayı Afyonkarahisar K26 d2 paftasından başlar ve kuzeydoğuya doğru Afyonkarahisar K26 a3 paftasında devam ederek Büyükkarabağ Köyü’nü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 45° xlik bir açı yaparak Afyonkarahisar K26 b2 paftası içindeki Bademli köyüne kadar uzanır. Büyükkarabağ Fayı 40 km xlik bir uzunluğa sahiptir. Örneğin. Uzunluğu yaklaşık 8-9 km civarındadır. Doğu bloğu yükselmiş. Taşlıdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında KD-GB doğrultulu yaklaşık 5 km uzunluğunda eğim atımlı bir faydır. Afyonkarahisar K25 c3 paftasında. batı bloğu düşmüştür. Sultandağı Fayı uzun süre aktivitesini korumuş bir itki fayı özelliğinde olup. Fay düzleminin eğimi güneydoğudadır. Bu durum Neojen’e kadar sürmüştür. Neojen sonucu meydana gelen faylar ise genellikle normal çekimli faylardır. Öce Tepe Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasında çamlıkdere fayını kesen KD-GB doğrultulu yaklaşık 7 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Bu genç kırıklar genellikle bugünkü havza doğrultularına paralel olup . Afyonkarahisar K24 b4. K-G doğrultulu düşey atımlı bir faydır.Üst Miyosen yaşlı Yeniköy Formasyonunu kesmiştir. KB tarafı yükselmiş. GD tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır. Büyükkarabağ Fayı: nceleme alanındaki fay sistemleri genellikle KD-GB doğrultuludur. itki fayları oluşturmuştur. 56 . büyük bir olasılıkla Kretase olmalıdır. Sultan dağlarının K. Ordovisien yaşlı Seydişehir Formasyonu üzerine itilmiştir. Bunların başlıcaları aşağıdadır. Sultandağları’ndaki Miyosen oluşuklarını dahi etkilemiş. Bu fayın hemen KB‘sında yine KB-GD doğrultulu ve 2 km uzunluğunda aynı nitelikli bir fayı yaklaşık 90° ile kesen bir başka fay gözlenir. Bölgedeki kayaçlar. Bu fay gerilme tektoniği sonucu Neojen sonunda meydana gelmiştir. Çambeyli KD ‘unda 3 km KB-GD’lu fay neojen oluşuklarını etkilemiştir. Fakat inceleme alanının GB kesiminde 8-10 km ‘lik bir kısmı izlenmektedir. Hacı Ahmetli Fayı: Ilgın K27 di paftasında . şiddetli sıkışma tektoniği etkisinde kalarak itki faylanmalarına uğramıştır. Çamlıkdere Fayı: Afyonkarahisar K26 a3 paftasının güneybatısında KD-GB doğrultuya sahip. Afyonkarahisar K25 d3 paftasında yine KD-GB doğrultulu ve uzunlukları 8-l0 km. Bu ters fay KB-GD doğrultulu olup. Afyonkarahisar K24 d3 paftasında. fay düzlemi güneydoğuya eğimli bir faydır.

Şekil 10: Türkiye Jeoloji Haritası 57 .

Şekil 11: Sultandağı Fayı 58 .

Zaman zaman çok net olarak izlenen bu hatlar.Cebrail Fayı: Ilgın K27 d1 paftasının güneydoğusunda K45°D doğrultulu yaklaşık 25-30 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Kuzeybatı bloğu yükselmiş. Daha sonra rastlanan önemli diskordanslar Afyon Metamorfitieri ile Mesazoyik birimleri arasındadır. Mesazoyik birimlerinin aşamalı olarak geçmesiyle oluşmuştur. Miyosen yaşlı birimler çok net olarak temel üzerine diskurdan olarak gelir. kuzeybatı bloğu yükselmiştir. Ayrıtepe Fayı: Ilgın K27 d1 ve d2 paftalarında Ayntepe Köyü vnün yaklaçık 3 km batısında kd-gb doğrultulu 15 km uzunluğunda normal eğim atımlı bir faydır. Doğrultusu K27 di paftasında D-B doğrultusunu alır. güneydoğu bloğu düşmüştür. Kuvaterner yaşlı oluşuklar diskordan olarak temel üzerine gelir. En son olarak Pliyosen kayaları bütün yaşlı birimler üzerinde bir diskordan hattı ile yatay olarak yer alır. Fay düzleminin eğimi güneydoğuya doğru olup güneydoğu bloğu düşmüş. D SKORDANSLAR : nceleme alanında stratigrafi istifinde belirlenebilen ilk diskordans Seydişehir şistleri ile Yalnızağaç Formasyonu arasındadır. Şekil 12 : Afyonkarahisar ve Civarının Fay Haritası 59 .

5-3 m. Kuzeydeki düzlükte artezyen halinde su çıkmaktadır. Civarda Jura-Kretase. şiddet arttırıcı bir rol oynayacağı bilinmelidir. 1.Şehrin içinde ve civarında yükselen tepeler volkanik kayaçlar (trakit) dan oluşmuştur. Yeraltısu seviyesi 1. Dinar ve civarındaki depremlerden etkilenmektedir. Dinar: lçe hafif engebeli yamaçlar ile alüvyon bir düzlükte kurulmuştur.Bölge. Sandıklı:Yerleşim alanı. derinliktedir. lçenin düz alüvyon sahalarında su seviyesi yüzeye oldukça yakındır. 2. Yeraltısu seviyesi 8-10 m. Dere ve göl çökelleri bu alandadır. Şuhut:Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerine kurulmuş olan şehir zeminin alüvyon olması ve yeraltısu seviyesinin yüksekte olması nedeniyle (2-10 m.Kuzeyde Eosen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşlarına. Doğuda uzanan ova ise Kuvaterner yaşlı alüvyondan ibarettir. derinliktedir. Bölgede meydana gelebilecek olası bir depremde yeraltısuyunu yüksekte bulunduğu ova kısmının diğer bölgelere nazaran. lçe. Yüzeyde kil ve silte. derinliktedir. güneydoğusunda 2-3 m. Çay:Şehir Sultandağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. diğerleri dolgu zemin (alüvyon) üzerinde bulunur.Yani şehrin düz kısmı dere ve göl birikintilerinin yüksekte bulunan kısmı ise tüf ve aglomeralar üzerinde bulunur. genellikle Kuvaterner yaşlı alüvyon ile. kireçtaşı ve marn) formasyonu yer alır. derinliktedir. Bayat: lçe zemini Neojen yaşlı andezit ve tüflerde oluşan volkaniklerden oluşmaktadır. doğuda ve güneyde Jura-Kretase’ ye ait kireçtaşları ve killi şistlere rastlanır. mesken mahalde 5-10 m.Ovada kalın bir toprak örtüsü altında.Eosen ve Neojen yaşlı formosyonlara rastlanır. Bucak deresinin iki yanında dağınık bir halde kurulmuştur. Yeraltısu seviyesi derindedir.1. derinlerde kum ve çakıla rastlanır. derinliktedir. Yer altı su seviyesi ova kesiminde 2-3 m. derece deprem bölgesindedir. Güneydoğu ve kuzeybatısında Eosen yaşlı fliş (ardışıklı kumtaşı. Civardaki depremlerin etkisi altındadır. derece deprem bölgesindedir. derece deprem bölgesindedir. Batıda bulunan mahalleleri üst kısımları tüf üzerinde. güneyinde ve batısında yer alan Neojen yaşlı konglomeraların üzerinde kurulmuştur. Kış mevsiminde su seviyesinin yüzeye kadar yükseldiği görülür.1. kum ve çakıl tabakalarına rastlanır. Tarihi depremlerle hasar gördüğü kayıtlara geçmiştir. 1. Bolvadin:Emirdağları ile Sultandağları arasında kalan ovada Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar üzerinde kuruludur. BAŞA DÖN 60 . Neojen yaşlı alüvyon çökeller ile doğuda yer alan tepeliklerin yamaç molozları üzerindedir. kuru. 1. Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesinde olup civarındaki depremlerden etkilenmektedir. etkin bir deprem merkezi olup ayrıca civarındaki etkin deprem bölgelerinin de tesiri altındadır.kum ve çakıldan ibaret) üzerinde kurulmuştur. çakıltaşı. derece deprem bölgesindedir. kum ve çakıldan ibaret alüvyon sahalar yer alır. Afyonkarahisar şehir merkezi 2. derece deprem bölgesindedir. 1. Dazkırı: lçe Kuvaterner yaşlı genç alüvyonlar (kil. deece deprem bölgesindedir. ince tabakalı ve gevrek yapıda gölsel Neojen yaşlı kireçtaşları görülür. lçe Afyonkarahisar-Akşehir-Ilgın kırık hattı deprem bölgesi (Argıthanı sismik boşluğu) içinde yer almakta olup 1. Emirdağ: lçe güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru uzanan. Başmakçı: lçe merkezinin tamamı Kuvaterner yaşlı geniş alüvyonlarla örtülüdür. Yeraltısu seviyesi 4-10 m. Yeraltısuyu ilçenin batısında 3-6 m. Civardaki depremler de ilçeyi etkilemektedir.. derece deprem bölgesindedir.AFYONKARAH SAR L N N ZEM N ÖZELL KLER VE DEPREMSELL Ğ Şehrin bir kısmı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar bir kısmıda Kuvaterner yaşlı alüvyon zemin üzerindedir. Afyon-Akşehir deprem bölgesi içerisinde yer alan ilçe 1. 2. derece deprem bölgesindedir.) deprem yönünden oldukça risk altındadır.. arasında değişen kumlu çakıllı bir serinin altında beyaz renkte. Sultandağı:Şehir. Güneyinde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerden oluşan birimler yer alır. Yeraltısu seviyesi alüvyon sahada 5-6 m. Yerleşim yerlerinin bulunduğu saha ve kuzeyi alüvyondur. lçenin batısında Kuvaternere kil. derece deprem bölgesindedir. derinliktedir. Mesken yerlerinin kuzeybatısındaki tepeliklerde kalınlığı 30-100 cm. derinlikte görülür. derece deprem bölgesindedir.Yeraltısu seviyesi 3-6 m. derece deprem bölgesindedir.

Şekil 13 : Afyonkarahisar Deprem Haritası 61 .

34 530. 32 Guneslenme Sidt. DOĞAL KAYNAKLAR B.42 m. ve 1.34 1. Güneş: METEOROL OJIK ELEMANLA R Rasat S.25 1.53 435.56 1. 62 .47 1.1.1. Guneslenme Sidt. B.71 1.60-1.95 300. AYLAR (YIL) 1 02:58 2 04:07 3 05:16 4 06:14 5 08:12 6 10:02 7 11:09 8 10:37 9 08:52 10 11 12 02:38 YILLIK 06:45 Gunluk Ort.1.65 1.dak) 32 06:22 04:39 175.1.10 1.B.64 1.87 581. Merkez Dumlupınar Oturak Açılmış galerilerde 0.2. lik iki linyit damarı vardır.72 510.(cal/cm^ 2.19 440. Su Gücü: Afyonkarahisar il sınırları içinde ırmaklar.43 251.3.(cal/cm^ 2.71 375.60 1. 32 Guneslenme Suresi (saat.40 576. Merkez Dumlupınar Karaköse Köyün güneyinde 10-50 cm. çaylar gibi enerjiye dönüştürülecek su kaynakları yoktur.21 197.30 145.53 1.72 1.60 m.97 359.dakika) Gunluk Ort. Enerji Kaynakları B.34 1. lik bir linyit damarı vardır.dak) Aylik En Yuk.72 B. kalınlığında kömür horizonları görülmektedir. Kömür: KÖMÜR ENVANTER LÇE KÖY MEVK KAL TE REZERV D ĞER B LG LER Merkez Dumlupınar Çingene çeşme Santimetre kalınlığında marnlarla ara katkılı 1.00 m.1.19 1.

yi geçmez.dir. AID 1238 Kcal/kg 8 m. Merkez Elvanpaşa Merkez Bolvadin Çorum Karabağ Bolvadin Özburun Çay Dinar salı Başmakçı Dinar Hırkaköy Kurucay Emirdağ Macaklı Yıkılgan Sandıklı Akça Sandıklı Karkın Karaçal Sandıklı Kazanpınar Sinanpaşa Sinanpaşa Akhanım Dumlupınar Karacaviran B.5 km. Kalınlık yer yer 1 m. ve 25 cm.5 km. üretim yapılmıştır. güneyinde 20-30 cm. Kazanpınar'ın 7 km. Akhanım köyünün kuzeydoğusunda 20 cm. Ekonomik değeri yoktur. kalınlığında linyit damarı tespit edilmiştir.lik horizon içinde kömür kalınlığı en fazla 10 cm. Ayrıca damarlardan biri 1 m.lik horizonda birkaç tane 1 m. ekonomik değildir. 4 m. lik bir kömür mostrası vardır. Toplam 1. AID 2820 Kcal/kg Muhtemel 3 870 000 t Ortalama kalınlığı 1. güneybatısındaki bir derede 80 cm.35 m. Dumlupınar'ın 5. Elvanpaşa'nın 2 km. Derinlik 50-60 m.dir. Çorum köyünün güneyinde 50 cm. olup. lik önemsiz bir zuhurdur. parlak kömürün potansiyeli çok sınırlıdır.lik damarlar görülür. 63 . Doğalgaz: limizde doğal gaz rezervi bulunmamaktadır.65 m. Akça'nın yaklaşık 1. kuzeydoğusunda 45 cm. Sondajla araştırılmalıdır. Kapalı işletme olarak işletilmiştir. lik bir linyit damarı vardır. 10 cm. Tüfitler arasında 40 cm. kalınlığında damarlar vardır. Tersiyer moloz çökelleri içinde mercek şeklinde olan. Ekonomik değeri yoktur.4.lik mercek şeklindeki horizonda 20-40 cm. güneydoğusundaki linyit horizonu içindeki damar kalınlığı 30-50 cm. güneydoğusunda bir dere yatağında 50 cm. Birkaç galeride 40 cm.lik iki ara kil seviyesi ihtiva eder.Merkez Merkez Merkez Hamamboğazı Hatipler Dumlupınar Aldere Banaz istasyonunun 13 km. ve derinliği 60 m.dir. Ekonomik değildir. kalınlığında bir linyit damarı vardır. kalınlıkta olup. kalınlığında linyite rastlanılmıştır. kalınlığındadır. Önceki yıllarda işletilmiştir. 20-30 m.1. kalınlığında kömür bantları şeklinde olup.lik damarlar vardır.

Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. potasyumlu ve klorürlü sıcaksu.5. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Mineralize sıcaksu SICAKLIK DEB D ĞER B LG LER 64 . Florür içeren sodyumlu. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. B. Jeotermal Sahalar: KÖY LÇE MEVK Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Bolvadin Gecek Gecek Gecek Gecek Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Ömer Heybeli (Kızılkilise) 51 °C 96 °C 56. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Petrol: Afyonkarahisar li sınırları içinde bilinen petrol rezervi bulunmamaktadır. Rüzgar: Konu hakkında detaylı bilgi bölüm C.6.B.1 de yer almaktadır.1. Biyokütle Yıl içerisinde Isparta Orman şletme Şefliği tarafından ortalama olarak toplam 700 m3 endüstriyel odun ve 800 st. l sınırları içerisinde elde edilen odun miktarı (Afyonkarahisar Orman şletme Şefliği).8. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.1.1.cinsi ve yerleri ( 2001 yılına mahsus ) a ) Hocalar lçesi ÇK yakacak odun = 2238 ster b)Sandıklı lçesi ÇK yakacak odun = 1000 ster c)Sinanpaşa lçesi ÇK yakacak odun =1911 ster d)AFYONKARAH SAR Merkez lçe ÇK yakacak odun =1000 ster Meşe yakacak odun = 400 ster e)Çay lçesi Meşe yakacak odun = 80 ster f)Emirdağ lçesi Meşe yakacak odun = 700 ster Not: ÇK = Kara çam B. B.4 °C 92 °C 98 °C 95 °C 95 °C 79 °C 92 °C 93 °C 20 lt/sn 60-80 lt/sn 50-60 lt/sn 80 lt/sn 15 lt/sn 6 lt/sn 5-6 lt/sn 5-10 lt/sn 62 lt/sn 100 lt/sn 64 lt/sn Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir. yakacak odun üretimi yapılmaktadır. Na>K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 karakterlidir.7.1.5 °C 97.

3.17. Ca (HCO3)2 basınç + ısı varlığında Ca (HC03)2 Rezervde dengede Ca (HCO3)2 Ca (HC03)2 basınç + ısı kalktığında * CaC03 + H20 + C02 Yeryüzünde dengede basınç + ısı kalktığında CaC03 + H20 + CO2 basınç + ısı varlığında 65 . termomineral suların çevreye. Sondaj ile yeryüzüne çıkarıldıklarında basınç ve sıcaklığın aniden düşmesi sonucu içerdikleri (erittikleri) mineraller kristalleşir ve çökelmeler oluşur.5 lt/sn 39 lt/sn 58 lt/sn 58 lt/sn Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Mineralize sıcaksu Gazlıgöl Gazlıgöl Hüdai Hüdai Kızılkilise 70 °C 54 °C 70. ENERJET K VE REKREAT F AMAÇLARLA KULLANILAN TERMOM NERAL SULARA LET M VE TAŞIMA S STEM NDE ÇÖKELMEY ÖNLEMEK Ç N YAYGIN B R B Ç MDE NH B TÖR MADDE KATILMASI. Çökelme olayının altında yatan fiziksel ve kimyasal süreçleri formüle edersek. letim borularında daralma ve tıkanmalara yol açan ve kabuklaşma da denilen bu olguda en çok kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın çökmesi söz konusudur. yüzey sularına ve/veya kanalizasyon sistemlerine doğrudan deşarj edilmesi. 2. Hipertermal olan bu sular. bikarbonatlı sular sınıfındandır. Ayrıca bünyelerinde hidrojen sülfür ve karbondioksit gazları.Sondajlarla çıkarılan termomineral kaynakların hidrojeolojik saptanmamış olması.Gerek balneolojik. Afyon termomineral sulan kalsiyum. Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim DalıBaşkanlığının hazırladığı “AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLARI ” adlı rapor aşağıda sunulmuştur. Ayrıca termomineral suyun içerdiği komponentlere göre. yer altı termomineral su kaynaklarının biliriçsizce israfı. başka maddelerin de çökelebileceği unutulmamalıdır. var olan hidrojeolojik etüdlere hiç baş vurulmaması.2001) AFYON TERMAL VE M NERALL SU KAYNAKLARININ KULLANILMASINDA BAŞLICA EKOLOJ K VE BALNEOLOJ K SORUNLAR ÜZER NE RAPOR Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine Afyon li Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının kullanımı ve deşarjı ile ilgili sorunları Bakanlık görevlileri ile birlikte yerinde inceleyen ekibimiz başlıca şu sorunları saptamıştır. ön etüdlerinin yapılmamış ve koruma alanlarının 5.04.Özellikle Gazlıgöl’de göze batan ama Ömer. klorür. Bu sorunlara yönelik tıbbi. biyolojik ve hidrojeolojik değerlendirme ve önerilerimiz ise aşağıdaki gibidir.Kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılması. gerek enerjetik.5 °C 69 °C 57-58 °C STANBUL ÜN VERS TES . (Sayı:227/01 Tarih. STANBUL TIP FAKÜLTES . Karbondioksitin havayla temasta uçması da bu olayı hızlandırmaktadır.Bolvadin Çay hsaniye hsaniye Sandıklı Sandıklı Çobanlar Heybeli (Kızılkilise) 60-78 °C 38 °C 3 lt/sn 15 lt/sn 4 lt/sn 0. 4. kimyasal. 1. sodyum. Geçek ve Bolvadin’de yaygınlaşma eğilimi görülen “devre mülk kaplıca evleri” şeklinde çarpık ve tehlikeli kaplıca organizasyonu ve yoğun çirkin yapılaşma. toprak altındaki rezervlerindeyken basınç ve sıcaklığın etkisiyle normal atmosferik basınç ve sıcaklık altında eritebilecekleri minerallerden çok daha fazlasını bünyelerinde eritirler.Sondaj ile yapay olarak yeryüzüne çıkarılan balneolojik. bor ve arsenik elementleri bulunmaktadır. gerekse turistik kullanım sonrası. enerjetik ve rekreaktif amaçlarla kullanılan termomineral sulara iletim ve taşıma sisteminde çökelmeyi önlemek için yaygın bir biçimde inhibitör madde katılması. SONDAJ LE YAPAY OLARAK YERYÜZÜNE ÇIKARILAN BALNEOLOJ K.

Çevreye doğrudan deşarj edilen inhibitörlü termal suların. hiçbir şekilde bu sulara kimyasal müdahale yapılmaması olduğunu vurgulamak gerekir.5 milyon ton/yıl ve balneolojik amaçlı kullanılan termomineral su miktarı 1.Afyon’ da inhibitör kullanılan termal suların pH değerlerinin 6’dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) termal havuzlarda kullanılan termornineral sulara kimyasal dezenfeksiyon (klorlama) izni verilmişken.Son olarak doğal ekolojik dengeye saygı duyulması çağdaş bir tutum olarak benimsenmelidir. Uzun yıllardır toprağa atılan veya ön işlemsiz ve hesapsızca reenjekte edilen Afyon termomineral sularındaki amonyum düzeyindeki artış bu olgunun göstergesidir. Afyon’da içme sularında fosfat düzeyi belirlenmeli ve içme suyu dezenfeksiyonunda bu olgu dikkate alınmalıdır. ve 3. Bu olgunun bir de maddi yönünü boyutlandırmak gerekir.5. Bu yöntem inceleme gezisinde ziyaret ettiğimiz her kurum ve işletmede kullanılmaktaydı. Sınıf sular için <6-9> olarak belirlenmiştir.Afyon termal su sondajlarının tümünde kullanılan inhibitör maddesindeki fosfatın hidrojeolojik döngüde yüzey sularına karışması kaçınılmazdır. nhibitörde bulunan demir iyonlarının da termomineral suda kimyasal değişimlere yol açması beklenmelidir. 3CaC03 + 2H3P04!_______^ Ca3(P03)2 + 3H20 + 3C02 Bu haliyle açılan sondaj kuyularında normal bir kimyasal döngü sayılabilecek bu prosesin çevre sorunlarının yaşanmasına yol açması beklenmelidir. Ayrıca. ncelemelerimizde bir kuyuda 3 günde ortalama 60 litre inhibitör kullanıldığı ifade edilmiştir.Termomineral suların tıbbi balneolojik kullanımında genel kabul gören yaklaşımın. özellikle de içme kürlerinde inhibitörlü termornineral suyun kullanılmasına son verilmelidir. Diğer yandan. 1.Öncelikle inhibitör (50 ppm katıldığında) suyun pH’ını 3. Bu haliyle deşarj edilen su toprağın pH’ını da düşürmekte ve oluşan asidik toprak ortamında bitki yetişmesi engellenmektedir. Bu dengeye kimyasal bir müdahalede bulunmak. elimizde bu olguyla ilgili veri bulunmamaktadır. Sınıf sular için 6-9. içme suyu şebekelerinde fosfat varlığının bakteri üremesini artırdığı ortaya konmuştur. suda çözünme yeteneğinden dolayı çökelme yapmamaktadır. bu durumda zararlı oldukları açıktır. 5. daralma veya tıkanma önlenmektedir. Kaplıca tedavisinde. inhibitörlü sular döküldükleri su havzalarındaki suların pH’ını da düşürerek flora ve fauna dengesi ve kompozisyonunu bozmakta ve başta balıklar olmak üzere çevredeki tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedirler.5 milyon ton/yıl olduğu ifade edilmiştir.Bu çökelmeyi önlemek amacıyla başvurulan yollardan biri Afyon’da da uygulanmaktadır. şimdilik deşarj edilen inhibitörlü termal suların tek bir noktada toplanması ve pH kontrollü olarak (nötralize edilerek) deşarj edilmesidir. Dolayısıyla borularda kabuklaşma olmamakta. Bu veriye göre Afyon’da bulunan yaklaşık 50 (belki de çok daha fazla) sondaj kuyusunda aylık inhibitör tüketimi kaba bir hesapla 30 tonu bulmaktadır. 6. Bu işlemde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar şöyledir. Bu bileşik ise. 3. bu dengeye saygısızlık etmek ve onu bozmak anlamına gelecetir.68’e kadar düşürmektedir. Bizim saptamalarımıza göre inhibitör kullanılmasının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz aşağıda verilmiştir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ ne göre (Resmi Gazete 7 Ocak 1991 Sayı 20748) sulama sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite kriterlerinde pH değeri 1. inhibitörlerde inhibitörün pH’ını tamponlamak amacıyla eklenen amonyum (NH%) hem yeraltı hem de yerüstü sularına karışarak kimyasal kirliliğe yol açmaktadır. Afyon örneğinde ki gibi inhibitör madde katmak. Bu yöntemde inhibitörde bulunduğu bilinen asidik fosfat anyonu kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum fosfat [Ca3(P03)2] halinde yeni bir bileşik meydana getirmektedir.5-8. Yılda 5 milyon ton suya katılan inhibitör maddenin toprağa ve de yeryüzü sularına ve beslenme havzalarına karışması düşünüldüğünde çevresel etkilenmenin ulaştığı boyutun büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 2. yeryüzünden ortalama 50-60 m aşağıda suya enjekte edilmektedir. Yörenin bitki örtüsündeki çoraklaşmanın başlıca nedeni de bizce bu asitleşme olgusudur. 66 . IV.Diğer yandan. 2. V.. 4. Kısa süreçli geçici çözüm olarak önerimiz. sınıf sular için 6. nhibitör diye anılan bir madde ya da kimyasal bileşim. Önerimiz termal sulara amonyum eklenmemesidir. Ancak. Çünkü doğal mineralli suyun balneolojik kullanımda spesifikliğini sağlayan kendine özgün kimyasal bileşiminin bozulmaması başlıca amaçtır. Bu nedenle yöredeki sulama ve içme sularında fosfat düzeylerinde artış beklenmelidir. 7. IV. sondaj sisteminde basınç ve ısı varlığında. Afyon’da jeotermal enerji için kullanılan termal su miktarı 3. Sınıf sular için ihtiyatla kullanılması gerekir açıklaması yapılırken. Sınıf suların zararlı ve kullanıma uygun olmadıkları belirtilmiştir. bazı ülkelerde (Örneğin Fransa) böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilmemektedir. Nitekim inhibitörlü olarak tonlarca tüketilen Afyon termomineral sularının yıllarca hiçbir işlemden geçirilmeden kontrolsüzce toprağa deşarj edilmesinin çevreye verdiği zararlar Afyon’da artık gözlerden gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Başka bir deyişle 30 ton/aylık katkı maddesi çevreye nüfuz etmektedir. V.

Kontrolsüzce yapılan reenjeksiyon sonucunda reenjeksiyon suyundaki arsenik konsantrasyonu doğal arsenik konsantrasyonunun üstüne eklenerek balneolojik kullanımı engelleyen limit değerlerin üstüne çıkabilecektir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bor birçok bitkiye toksik etki yapmaktadır. GEREKSE TUR ST K KULLANIM SONRASI. Arıtmasız toprağa deşarj edilen sularda. Afyon’da ne yazık ki aşırı bir yer altı termal suyu sondajlanması söz konusudur.Deşarj edilen Afyon termomineral sularındaki tuzluluk miktarı da çevrede ulaştığı düzeylerde bitki yetişmesini etkileyebilir. Bu da eko sistemi olumsuz etkiler. 1. kinci adımda potansiyel kaynak alanlarında tüm jeolojik ve hidrojeolojik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Kullanılan termomineral sular uygun jeolojik bir araştırmayla açılacak olan reenjekte kuyularına biyolojik ve fiziksel arıtımdan geçirilerek enjekte edilmesi alternatifinin düşünülmesini öneriyoruz. Bu nedenle alıcı ortamdaki (Akarçay ve Eber Gölü) bitkisel ve hayvansal organizmaların mevsimsel periyotlarda ve birkaç yıl boyunca incelenmesiyle termal su atıklarının biyolojik ortama etkilerinin saptanmasını öneriyoruz. Önerimiz. Öncelikle önerimiz. Jeolojik araştırmalarla stratigrafi. Yüksek düzeyde bor içeren suların boşaltıldığı toprak tabakası bitkilerin yetişemeyeceği bir forma girmektedir. mangan.5 ppm kadardır. KONTROLSÜZ VE Z NS Z ÇOK SAYIDA SONDAJ KUYUSUNUN KAR AMAÇLI ÖZEL KURULUŞLARCA EHL YETS Z VE DENEY MS Z KURUMLAR VE K Ş LERE AÇTIRILMASI. 5. Eber Gölü) sıcaklıkları daha fazla olan Afyon ili termomineral su atıkları’nm doğrudan deşarj edilmesi aynı zamanda termal bir kirlenmedir ve ekolojik yönden bir dizi değişikliğin oluşmasına yol açması kaçınılmazdır.2MnO2+4H Mangan yükseltgenmesi. TERMOM NERAL SULARIN ÇEVREYE. 2O2+HS --.Ayrıca. Ayrıca hidrojeolojik araştırmalarla yeraltı su hareketleri de belirlenmelidir. dolayısıyla ekolojik denge bozulur. yani oksijeni kullanırlar. rasyonel ve etkin bir biçimde değişik amaçlarla kullanılabilir. 2. Bu sondajlar ya hiç izin alınmadan yapılmakta ya da ön araştırmalar yapılmadan izin verilerek yürütülmektedir. Bitkilerin bora olan gereksinimleri oldukça düşük olup 0. Oysa termal su kaynaklarının sondajla çıkarılmaları için jeolojik ve jeofizik etüdler yapılmalıdır. öyle ki sonunda oksijen havacıl bakterilerin yaşayamayacağı değerlere ulaşır. rezervuar kayacını açıklamak olasıdır. volkanizma ve tektonik yapının ortaya konarak bu suların yeraltında bulundukları modeli. Böylece suda çözünmüş olan oksijen miktarı azalır.NO3 + 2H+ H2O nitrifikasyon 4. Ve jeotermal-araştırmalarda ilk adım Tersiyer ve Kuvaterner volkanik kuşaklarının incelenmesidir. 3. yeraltı su sistemine geren yağmur sularının atmosferik oksijenle olan teması nedeniyle redoks potansiyeli de yüksektir.Afyon termomineral sularında doğal olarak bulunan yüksek konsantrasyonlarda bulunan bor da deşarj sırasında toprağa karışmaktadır. YER ALTI TERMOM NERAL SU KAYNAKLARININ B L NÇS ZCE SRAFI. 202 + NH4*----. sülfür gibi maddeler bu çözünmüş oksijenle reaksiyona girerek yükseltgenirler. GEREK ENERJET K . Şöyle ki. termornineral suların inhibitör kullanılmadan yeryüzüne çıkarılabilme tekniklerinin araştırılıp kullanılmaya geçilmesidir. doğal olarak bulunan arsenik konsantrasyonu 0. GEREK BALNEOLOJ K. yeryüzü sularına karışarak içme ve kullanma sularındaki arsenik düzeyini müsaade edilen değerin üzerine çıkarabilecektir. Bir de toprakta bulunan organik maddeler de yükseltgenerek oksijen miktarını iyice düşürürler. Bu etkilenmenin kimyasal formülasyonu aşağıdaki gibi cereyan eder.S042+ H sülfür yükseltgenmesi 02 + 4Fe2+4H2----4Fe3+ 2H20demir yükseltgenmesi O2 + 2Mn2 + 2H2O----. VAR OLAN H DROJEOLOJ K ETÜDLERE H Ç BAŞ VURULMAMASI 67 .8 mg/l’dir. SONDAJLARLA ÇIKARILAN TERMOM NERAL KAYNAKLARIN H DROJEOLOJ K ÖN ETÜDLER N N YAPILMAMIŞ VE KORUMA ALANLARININ SAPTANMAMIŞ OLMASI. bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj açılmasının acilen önlenmesidir. YÜZEY SULARINA VE VEYA KANAL ZASYON S STEMLER NE DOĞRUDAN DEŞARJ ED LMES . yöredeki toprak tabakasında yetişebilecek bitki türlerinin araştırılarak hızla yeşillendirmeye gidilmesidir. sonuçta çevre ve insan sağlığı üzerinde bir dizi olumsuz etkileme söz konusu olacaktır.9-2. Başka bir deyişle çözünmüş oksijen bu tip sularda fazladır.Alıcı ortamlara (Akarçay. Alıcı ortamın doğal populasyonundaki çeşitlilik (bitkisel ve hayvansal organizmalar) sıcaklığın artmasıyla farklılaşarak sadece termofil (sıcağı seven) türlerin çoğalabildiği bir ortama dönüşür. Afyon’da termomineral deşarj sularının kontrolsüz ve doğrudan çevreye verilmesi yerüstü suları ile karışarak sulamada kullanılan veya içilen sulara karışmalarına yol açacak. Ancak bu şekilde bu doğal zenginlik israf edilmeden.Afyon termomineral sularında.Uzun vadede kalıcı çözüm olarak önerimiz ise. Fakat demir.

Uyuz hamamı. Yani. Maden ve çme Suları le Tıbbi Suların stihsali. Kaynağın koruma alanının saptanarak düzenlenmesinden sonra yapılacak bakteriyolojik analizlerle kirliliğin devam edip etmediği araştırılmalıdır. ülkemiz insanı kaplıcalarımızı geleneksel ve ampirik nitelikte kullanmaktadır. Heybeli. kalşist ve kuvarsit düzeyleri oluşturmaktadır. 1. Son yıllarda Afyon’da yeni ve modern kaplıca tesisleri açılmıştır. Birinci hazne kaya Neojen. Bu suların küvetlere doldurulması sonrası. mineralli suların bakteriyolojik parametrelerinde kaynak başında yapılan analizlerde 1 mi. Devre mülk kaplıca evlerinde kaplıca tedavisi için termomineral suların şebeke suyu gibi evlere verilmesi bir çok tehlike ve sorun beraberinde getirecektir. Bölgedeki termal ve mineralli sular iki hazne kayadan elde edilmektedir. 2. çoğunlukla doktor yönlendirmesi olmadan kendi karar vererek kaplıcaya gelmekte. kinci ve esas üretim zonlarmı Paleozoyik yaşlı mermer. GEÇEK VE BOLVAD N’DE YAYGINLAŞMA EĞ L M GÖRÜLEN “DEVRE MÜLK KAPLICA EVLER ” ŞEKL NDE ÇARPIK VE TEHL KEL KAPLICA ORGAN ZASYONU VE YOĞUN Ç RK N YAPILAŞMA. böyle bir sistemde evlere verilen termomineral suların mineral içeriklerinin hesaba katılmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 68 . kaplıcada genellikle zaten bulunmayan doktorun kontrolü ve tedavi düzenlemesi olmadan. Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik’e göre (Resmi Gazete 18 Ekim 1997 Sayı 23144). Bir kısım kaplıca tesisinin de inşaatı sürmektedir. Afyon bölgesinde yer alan jeotermal alanlar Afyon grabeni ismiyle anılan KB-GD doğrultulu ana çöküntü havzasında bulunmaktadır. Ülkemizde kaplıca tedavisi kullanımı kronik hastalıklarda ve özellikle de romatizmal hastalıklarda eski bir gelenek olarak çağdaş görünümlere de bürünerek sürmektedir. Evet. Oysa günümüz bilimsel tıbbında ve sağlık hizmeti örgütlenmesi içersinde bu tip bir tedavi kavramı ve uygulanması kabul edilebilir değildir. Afyon yer altı termomineral su kaynaklarının bilinçsizce israfı yanında. ne yazık ki Afyon’a da sıçramış durumdaydı. Afyon’da Gazlıgöl sondaj çıkışında tarafımızca yapılan örneklemenin bakteriyolojik analizinde bakteri üremesi tespit edilmemişken.Öncelikle çağdaş kaplıca tedavisi kavramı bu uygulama ile zedelenmekte ve çarpıtılmaktadır. Ömer. Afyon’da yapılacak bütün sondaj işlemlerinde MTA’nın varlığı bilinen bu çalışmaları bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilmelidir. çarpık bir yapılanma olan devre mülk kaplıca evleri kavramı sokulmaya çalışılmaktadır. Bu sağlıksız yaklaşım. 37°C de 5 olmalıdır. Ömer kaplıcası havuzunda defalarca yaşanmış ve bilinen yedi ölüme yol açmıştır. Çay ve Sandıklı alanları belirlenme çalışmaları tamamlanmıştır. Banyo sırasında kişinin bu gazı soluması baygınlığa ve boğulmalara neden olabilecektir. havadan ağır olduğu için de su üzerine çöküp bir gaz tabakası oluşturacaktır. bilinçsiz ve sağlıksız kullanımını yaygınlaştırıyordu. doğal olarak yeryüzüne çıkan Gazlıgöl Kokarsu kaynak çıkışından yaptığımız örneklemenin bakteriyolojik analizinde toplam bakteri sayısı Yönetmelikteki değerlerin üzerinde bulunmuştur. Bu olgu Afyon kaplıcaları için de geçerlidir. de toplam bakteri sayısı 20°C de 20. Önemli sayılabilecek jeotermal alanlarımızdan birisi olan Afyon’da. Doğal Kaynak. ÖZELL KLE GAZLIGÖL’DE GÖZE BATAN AMA ÖMER. kincisi. MTA’nın ayrıntılı arama çalışmaları 1968 yılından itibaren başlamış. o kaplıcada herkesin uyduğu ampirik kurallara ve yöntemlere uyarak tedavi olmaktadır. Devre mülk sistemi işte bu eski ve yetersiz kullanımı bir nevi meşru kılmaktadır. Afyon termomineral sularının en yaygın değerlendirilmesi kaplıca tedavisinde balneolojik kaynak olarak kullanımlarıdır. yaşlı kireçtaşları ve çakıltaşı. ülkemiz kaplıca geleneğine. Sonuçta.MTA Genel Müdürlüğü’nün arama çalışmalarında Ülkemizde sıcaklıkları 100°C civarında 600’den fazla sıcak su kaynakları belirlenmiştir. Örneğin Afyon Gazlı Göl kaplıca sularında önemli düzeylerde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Nitekim dile getirdiğimiz bu olgu.kumlası düzeylerinden oluşmuştur. Bu yanlış kaplıca kullanımı Afyon’daki kontrolsüz ve izinsiz çok sayıda sondaj kuyusunun kar amaçlı özel kuruluşlarca ehliyetsiz ve deneyimsiz kurumlar ve kişilere açtırılmasını da körükleyen nedendir. Bunlardan ikisi Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. karbodioksit havaya uçacak. Geçek. Diğer yandan.

Şekil 14: Jeotermal Su Sondaj Kuyusu ve Çevresi Şekil 15: Afyonkarahisar Merkez Ömer Kaplıcası Yüzme Havuzu 69 .

bu “devre tedavi sistemi” her türlü tıbbi yönlendirme.Ltd. AŞ M.Yaşam Kent Koop. kimyasal ve sosyal yönlerden kirletilmektedir.Üçüncüsü. devre mülk kaplıca evlerinin inşasına izin verilmemesidir. kontrol ve denetimi yapısı itibarıyla imkansız kılmaktadır. 4. Jeotermal Sahanın Bulunduğu yer Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Afyonkarahisar/Merkez Bolvadin/Heybeli Kaplıcası Çobanlar/Yeralan hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl Kaplıcası hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl Ruhsat Türü Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcaksu işletme Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcak Su Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme şletmecinin Adı ve Soyadı Oruçoğlu Termal kbal Dinlenme Tesisleri Afyon Jeotermal Tur. zararlı ve israfa dayalı bir gelişme olarak var olan girişimlerin de durdurulmasını öneriyoruz. Turizm Kullanma Amacı Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Afyon li’nin ısıtılmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve otel Isıtmasında Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal amaçlı Özer Turizm şl.San.Ayrıca devre mülk sistemi yoğun bir yapılaşma ile çirkin bir betonlaşmaya yol açmaktadır.A. Bu da kaplıca tedavisi değil plasebo tedavi anlamına gelecektir. Çarpık.3.Tic.Bşk. hangi sürede ve sıklıkta. Ahmet SÖNMEZ Arif BELCE 70 .ğı Mehmet SUSUZ SS.A.Türker Turz Geliş. Deva Termal Turz Tic. Bu durum bir çok yan etki ve komplikasyona zemin hazırlayacaktır. Hangi su sıcaklığında.Ş.A.Şti. Hayat Jeotermal Saray Termal San. tehlikeli.Ş. yaşanan örneklerde saptandığı gibi termomineral su yerine düz su evlere basılabilecektir.Başk.Ş.Nursda Koop. Ekolojik bir doğal yöntem olan kaplıca tedavisi kavramıyla asla uyuşmayan bir ekolojik ortam ur gibi büyümekte ve kaplıca ortamı fiziksel. limizde bulunan jeotermal sahaların listesi aşağıya çıkarılmıştır. hangi ortamda ve pozisyonda uygulama yapılacağı tamamen hastaya ve yakınlarına kalacaktır.San. Tümer San Tic. bilim dışı.Emin BÜYÜKERKMEN SS.Bşk. Burada yalnızca hangi tip su ile balneoterapi yapılacağı hiç olmazsa bellidir gibi düşünülse de. Şöyle ki.Kop. Bolvadın Bl. Afyon Bld.lığı Çobanlar Beld. Sıraladığımız bu nedenlerle önerimiz.ğı SS.Tic.Tic. böylesi yaygın su israfında bunun da gaıantisi olmayacaktır.

Ş.ğı SANJET A. brahim EMRE brahim TANER Köy Hiz.Cansu Ter.ğü Sandıklı Bld. l Md.Bşk. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal ve Isıtmada Kullanılacak Sandıklı lçesinin Isıtılmasında 71 .Koop.Barbaros Ter. Başaranlar Turz.Yunus Termal Koop.hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye/ Gazlıgöl hsaniye/ Yaylabağı hsaniye /Yaylabağı Sandıklı/ Kaplıcası Sandıklı/ Kaplıcası Hüdai Hüdai Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu işletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu Arama Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Sıcaksu şletme Niyazi ERTAŞ M.Şti.Koop. Halil BOZOKLUOĞLU Ramazan ÇALLI SS.Rıza KARGA SS. Termal ve Isıtmada Kullanılacak Termal amaçlı Termal ve Isıtmada Kullanılacak Pansiyon da kullanmaktadır.Billur Termal Koop. Güven YALÇINKAYA SS.lmt.Beyza Koop. Mustafa CEYLAN ftar SÖNMEZ SS.Ali SÖNMEZ Güven AKTAŞ Mehmet KIRKPINAR Mehmet KIRKPINAR Ali GÜNÇAR ÖzYıldız Ltd. Sefa Sitesi brahim AĞILGAT Ahmet SÖNMEZ A. SS.Şti.

tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanan Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyünde 2002 yılında başlayan toplam 5.0 Ha. Eyice köylerinde toplam 7162987 m2 mera tespit edilmiş olup halen işlemleri devam etmektedir. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları: Afyonkarahisar li hudutlarında kalan toplam ormanlık alan 37407. bunun 13325.5 1173 83248. 9397.5 3111.’ı da bozuk baltalık alandır.073 dekar mera alanının Mera Islah ve Amenajman Projeleri 2004 Yılında yapılmış ve onaylanmıştır.Hakkı S NANOĞLU Termal ve Isıtmada Kullanılacak B.Ayrıca 2005 72 . 4342 sayılı Mera Kanunun kapsamında ön tespiti tamamlanan Sinanpaşa lçesine bağlı Çalışlar .5 B.0 Ha.5 12877 615 27205.5 490.5 7373 169453.5 — 14738 3359 — 6690 120 — 3265 2071. Çayır ve Mera: Meraların yaklaşık % 50’sinden yani 118. Elvanpaşa.Sandıklı/ Çakır Mah.5 ORMAN ALANI 10003 21347.5 1675 — — 1887 — — — 320 6804 N.5 45490. Tespit.5 2741 45 4300 — 6002.0 Ha.2.000 ha’ lık kısımda planlı kullanımla hayvan otlatma amacıyla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü’nün Orman Durumu aşağıdadır: TOPLAM (Ha) LÇE SM Merkez Bayat Bolvadin Çobanlar Sandıklı Sinanpaşa hsaniye scehisar Kızılören Sultandağı Şuhut Hocalar Emirdağı Çay N.5 33910.5 865 3808. Ormanlar: B.5 — 495 21203 9999.5 1242 1052 — B. Olup.0 Ha.1. Dazkırı lçesi Yüreğil Beldesi ile Evciler lçesi Akyarma Köyüne ait toplam 17.5 9694 3314. Biyolojik Çeşitlilik B.1.5 14129.’ı produktif koru ( verimli Koru ).550 dekar mera alanındaki ıslah ve amenajman çalışmalarına devam edilmiştir.5 11066.’ı bozuk koru. 14685.Karacaören.5 4028 1316 842 9040 5975.BALTALIK 2499 342. Meraların aynı zaman da doğal olarak erozyonu önleyici yararı da bulunmaktadır.KORU 3951 15735 — — 16145 4600.2.BALTALIK 137.5 3083 3594 3269.5 2624 842 25754.2.KORU 3415.2.1.2.5 22607.5 B. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Sıcaksu işletme .5 256 569.

11’ i EN (Endangered-tehlikede). Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Engilli deresi.[1775]).[1813]). Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.[1894]). 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30.2. Tomares nesimachus (Oberthür. Tespit.[1850]). Thersamonia (s. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.1869).1766).1929. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Phıllyrea latifolia ( Akça Kesme ) ve Cistus dan oluşmaktadır. Lasiommata maera orientalis (Heyne. 1758).)) artaxerxes macedonica (Verity. (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer. türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. 4-ACIGÖL Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar .Mera Islahı ve yönetimi konularında görüş talep eden köylerimize her türlü teknik destek verilmiştir. Bu durumda belirtilen türlerin Afyonkarahisar’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.[1851]). Tahdit ve Tahsis Askı şlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde de Mera Birlikleri kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky.[1851]. Lasiommata megera (Linnaeus. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Asteraceae (Papatyagiller) 33. Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. Sulak Alanlar: 1-EBER GÖLÜ: Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.000 kğ. B. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede). Polyommatus (s.[1845]) türleri Afyonkarahisar vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek 73 . %26 'lık Amonyum Nitrat gübresi. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır. Bunlardan 8’i tür. Tahdit ve Tahsis Askı şlemlerinin çalışmaları devam etmektedir. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür. Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır. Gölü besleyen sular: Akarçay Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir. 4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Riskaz tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir. 2003 yılı içerisinde l Özel daresi tarafından karşılanan Emirdağ lçesi Çatallı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve uygulamasına ait çalışmalara devam edilmiştir. Quercus coccifera (Kermes Meşesi). B.yılındaki Merkeze bağlı Omuzca ve Burhaniye köyleri ile Bolvadin lçesine bağlı Hamidiye köyündeki mera ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 80.5.) asabinus asabinus (Gerhard. Polyommatus (s. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Polyommatus (Aricia (s. Fauna: Afyonkarahisar ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. Pontia chloridice chloridice (Hübner.str. Juniperus foetidissima ( Kokulu Ardıç ). maddesi kapsamında 5 adet yatırıma görüş verilmiştir.Adıyan suyu.1936).[1852]) ve Spialia (s. ihalesi yapılarak alınmıştır. Flora: Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz. Pinus nigra ( Karaçam ). Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir. 3-KARAMIK GÖLÜ: Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.1775). Polygonia egea (Cramer. 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.) phlomidis phlomidis (HerrichSchäffer.4.str.Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyon.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.1893) türü Afyonkarahisar faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu. B.str. 2000). Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.str.2. Hipparchia statilinus (Hufnagel.1851). Pinus brutia ( Kızılçam ).1893).1758).[1851]).str. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.1758). Juniperus excelsa ( Boylu Ardıç ). Daha önceki yıllarda hale kabul işlemleri tamamlanan yerleşim birimlerinde Tespit. Acıgöl’den faydalanma: Turizm amaçlı faydalanılmaktadır.Endemik türler hakkında bilgi bulunmaktadır. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966. Ormanlık alanlarda yetişen bitki örtüsü . En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.3.2.1771). 5’ i ise Afyonkarahisar için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Fabaceae (Baklagiller) 40.

hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır.2001 tarihinde Afyonkarahisar merkezden tespit edilmiştir. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. hadjina Rühl). Argynnidae (2). Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Lycaenidae (8). Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Şekil 16: Haşhaş (Afyon) Tarlası Şekil 17: Haşhaş Bitkisi 74 .1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31. Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson.03. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir. anatolica Wagner). Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir. Satyridae (1). Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1).bulunamamıştır. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Hesperiidae (3). Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. anatolicus Pagenstecher). Türkiye’nin başka bölgelerinde. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir. sultana Forster) sayılabilir.

1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.2.600 m. postranae Pfeiffer. proteides (Wagner. 75 . Agrodiaetus admetus ssp.str. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. yüksekliktedir. Agrodiaetus damone ssp.1929) edilmektedir.1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1960 bugün Polyommatus (s.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. Lycaenidae Strymon lynceus ssp. wagneri Forster.1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla.1927 Pyrgus armoricanus ssp. Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler: Milli Parklar.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.Milli Parklar.1956 bugün Polyommatus (s. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.1960) olarak kabul edilmektedir. proteides Wagner.1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.1929 bugün Muschampia proteides ssp.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.500 m.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg.1936 bugün Plebejus (s. centralanatolica Pfeiffer. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. Dinar-Karakuyu göleti. ortalama 1. Hesperia proto ssp. orientalis Reverdin. sultana Forster. B.1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür. Carcharodus orientalis ssp. Brenthis daphne anatolica Belter. Akdağ’ın zirvesi ise 2.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.) argus aegidion (Meisner. anatoliensis Forster.Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher. Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.str. (Agrodiaetus)) wagneri ssp.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1956) olarak kabul edilmektedir.6. anatoliensis (Forster. wagneri (Forster. Lycaena argus ssp. anatolicus Lattin. (Admetusia)) admetus ssp. olarak kabul Hesperia persica var. herculeana Pfeiffer. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner. Tabiat Parkları. Tabiat Anıtı.str.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. persicus (Reverdin. Callophrys rubi ssp. Plebejus sephyrus modica Verity.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tabiat Parkları.1934 olarak kabul edilmektedir.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.

388 Köy Hizmetleri'nce sulanan arazi mik.600 m.0 Devlet Su şlerince.fundalık Diğerleri KÜLTÜRE ELVER ŞL ARAZ 639.mera Orman . Anadolu’nun çıplak dağları.773 Çiftçi imk.131 %45 TOPLAM Sulu Tarım Arazisi Kuru Tarım Arazisi ALANI 235. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. (yılkı atları.227 ha). Tahmini 20 km. Sula. bisiklet parkurları. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. (Ha) lama Oranı % 178. Arazi mik. tilki.892 HA.825.3.lık % 55’i kültüre elverişsiz.131 ha. Toprak: l toprakların 783. geyik. SULANAB L R 540. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar. kurt v. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. gölcükler.’lık % 45’i kültüre elverişli niteliktedir. Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı AFYON L ARAZ KULLANIMI (Yüzölçümü : 1. çayırlar. yaban hayatı izleme noktaları.s. su kaynakları.0 1. (Ha) 35.000. Köy Hizmetleri l Müdürlüğünce ve çiftçi imkanları ile sulanan tarım alanları (178. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.518. atlı gezi yolları. domuz. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.423. Afyonkarahisar li Fiilen Sulanan Arazi Miktarları AFYON L NDE F LEN SULANAN ARAZ M KTARI VE SULAMA ORANI SULANAB L R 540892 HA. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.140.Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. toplam sulanabilir arazinin (540.423.227 32.066 Toplam Su sulanan arazi mik. (Ha) 109. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.9 2004 YILI SONU 76 . B.0 175.869 ha. (Ha) 33. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır.869 %55 Çayır .0 209. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.000 Ha. Doğal peyzajı bozmadan patika yolları. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.0 463.892 ha) % 32. 639. Doğa sevenlere.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir.) KULLANMA ŞEKL KÜLTÜRE ELVER ŞL OLMAYAN ARAZ 783. ARAZ SULANAN ARAZ M KTARI ARAZ DS 'nce sulanan arazi mik. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce.0 338.613.9’udur.904.

Bu dolaşım sonucunda. Yeryüzüne düşen yağışın bir bölümü yeraltına süzüldüğü gibi. suyun atmosferden gelip yeryüzüne düşmesinden başlayarak. göller ve denizlerden buharlaşarak (B) tekrar atmosfere kavuşur. kaynaklar şeklinde kendiliğinden yeryüzüne çıkar. Su Kaynakları: BAŞA DÖN B. bazende insan eli ile yapılan ameliyeler sonucunda (Kuyu. yüzeysel akışa geçerek. akarsular. çme Suyu Kaynakları ve Barajlar: Afyonkarahisar içme suyu projesi ile Afyonkarahisar il merkezinin 2030-2040 yılına kadar içme.4.54 hm3 B.55 km2 2. Yeraltında depolanan sular. Özellikle “Tatlı su” denilince atmosferden yeryüzüne su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan. kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.31 m Normal su seviyesi hacmi: 50. Jeolojik formasyonların suyu geçirme. kırağı ve çiğ şeklinde düşen “Atmosferik sular” yada meteorolojik sular anlaşılmaktadır.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın 0. normalin üzerinde (1000 mg/lt’den fazla) erimiş madde içeren maden suları. AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130. akarsuları oluşturan ve göl-deniz-okyanuslarla son bularak depolanır. faz değiştiren ancak zerresi kaybolmayan bu değerli varlığın öğeleri arasında Y=A+B+S şeklinde ifade edilen bir denge vardır. süzülerek aşağılara iner ve yeraltı suları depolarını oluşturur. kar.B.4. Yeraltı Su Kaynakları: Su. Ülkemiz. geçirdiği çeşitli evrelerden sonra tekrar atmosfere dönüşüne “Hidrolojik dolaşım” adı verilmektedir. Bu yüzey sularının bir bölümü tuzlu-acı su içerir.00 hm3 Minimum su seviyesi: 1111. dolu. yağmur. dereleri.4. normalin üzerinde sıcak (20 oC’den fazla) olan sular termal sular olarak isimlendirilirler. Yeryüzüne düşen yağış sularının önemli bir bölümü ise jeolojik formasyonların suyu geçirmesine ve taşımasına uygunluğu oranında. taşıma ve depolama özellik ve oranlarına AK FER adı verilir.) yeryüzüne çıkartılır.1. sondaj. bir bölümü de bitkiler karalar. gerek bol debili yüzey sularını içeren akarsu ağı. maden ve termal sular türündeki yeraltı suları açısından oldukça zengindir. Yeraltı suları bazen doğal yolları izleyerek. 77 . gerekse memba.2. kütlelerin yapısına. geçirimlilik özelliğine ve derinliğine göre kaynak (memba) suları. Yeryüzüne düşen suların bir bölümü. galeri vb.

Karadirek çayı-Başağaç(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 29.4. 4-Kumalar çayı. bazen birkaç metre.73 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. bazen yüzyıllar mertebebesinde.Y= Yağış A= Akış B= Buharlaşma S= Depolama katsayısı Bu denge formülündeki değerler sayısal olarak ölçülerek S= Y-(A + B) formülünden yeraltına süzülen ve depolanan su miktarı hesaplanabilir.Gömü deresi-Çevrepınar(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 13.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. bazen kilometrelerce uzun yol aldıktan sonra. soğuk veya sıcak su kaynakları şeklinde yeryüzüne çıkan yada kuyularla (sondaj-sığ kuyu-keson kuyu-galeri) çıkartılan yeraltı sularının ana kökeni atmosferik sulardır.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.04 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.10 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Serban göletini besliyor.3. 2. Özetle.Taşkesik deresi-Serban(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 3. B. 3. Beslenme-çekim dengesinin bozulmadığı sürece yıllık rezerv yenilenme kabiliyetine sahiptir. yeraltına süzülerek orada depolanan.Karakuyu(Büyük Menderes havzası) 78 .94 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Örenler barajını besliyor. bazen dakika. Akarsular: 1.413 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Yavaşlar barajını besliyor.

13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.18 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.22 hm3 Yıllık ortalama debi: 0. 9.39 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Kızılca barajını besliyor.00 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.43 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Eber gölünü besliyor.24 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Alpaslan gölünü besliyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 6.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.Kestel deresi-Kızılca(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 12. 8.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Adıyan suyu-Ortaköy(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 58.02 hm3 79 .Avşarlı çayı-Haydarlı(Büyük Menderes havzası) Yıllık ortalama akım: 7.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor. 5. 7.Yıllık ortalama akım: 8.69 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Nacak deresi-Balmahmut(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 45.25 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Çapalı gölünü besliyor.84 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.Nacak deresi -Akdeğirmen(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 29.

Engilli deresi-Cankurtaran(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 12.12 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.66 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.90 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.41 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor.68 m3/s Kullanım durumu: (Akşehir gölünü besliyor. 12. 11. 10-Kali çayı(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 52.) Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kuruyor.74 hm3 Yıllık ortalama debi: 2.Araplı deresi-Köprülü(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 66. 13.36 hm3 Yıllık ortalama debi: 0.Çay deresi-Çay(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 21. 14.Yıllık ortalama debi: 0.92 m3/s Kullanım durumu: Sulama (Eber gölünü besliyor.Değirmen deresi-Özburun(Akarçay havzası) Yıllık ortalama akım: 3.116 m3/s 80 .) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C1S1-C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.67 m3/s Kullanım durumu: Sulama(Selevir barajını besliyor.64 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.

Akşehir gölünün 21165 hektarı Afyonkarahisar.EBER GÖLÜ: Maksimum işletme kotu: 968.86 hm3 Minimum işletme kotu: 965.4.25 metre kotundan itibaren Akşehir gölüne deşarj olmuştur.61 km2 Maksimum işletme kotu hacmi: 333.00 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: 156.02 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: 368. Gölü besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 2-AKŞEH R GÖLÜ Projeli durumda maksimum su seviyesi: 959.KARAMIK GÖLÜ: 81 . Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm 3.17 hm3 Eber gölünün yüzey alanı: 13043 hektar Eber gölünün ortalama derinliği 4~5 metredir.49 km2 Minimum su seviyesi hacmi : 372.00 km2 Minimum işletme kotu hacmi: 42.76 hm3 Projeli durumda minimum su seviyesi: 954. Akşehir gölünün ortalama derinliği: 7~8 metredir.39 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: 246.42 km2 Maksimum isu seviyesi hacmi: 1903.Adıyan suyu. 9275 hektarı Konya il sınırları içerisindedir.28 hm3 Akşehir gölünün yüzey alanı: 30440 hektar . Engilli deresi. B.) Suyun sınıfı:C2S1 Yaz aylarındaki durumu:kurumuyor.Kullanım durumu: Sulama(Özburun barajını besliyor. Akşehir gölünü besleyen kaynaklar: Eber gölü sulama projesi geliştirilmeden önce(1990) 966.69 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: 74. Eber gölü ve kendi yağış havzasıdır.4: Göller ve Göletler: GÖLLER 1.

4 km2 68. Acıgöl’den faydalanma: Turizm olarak faydalanılmaktadır. Acıgöl’ün 2000 hektarı Afyonkarahisar.8 hm3 Karamık gölünün yüzey alanı: 4000 hektar Karamık gölünün ortalama derinliği: 3 metredir.ACIGÖL Fiili maksimum su seviyesi: 842.01 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi : km2 hm3 hm3 km2 Acıgöl’ün yüzey alanı: 4150 hektar.KARAKUYU ÇAPALI DEPOLAMASI: Maksimum işletme kotu: 1006.40 hm3 82 . 2150 hektarı Denizli il sınırları içerisindedir.24 hm3 Minimum işletme kotu: 1005. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Turizm SEDDELEMEL REZERVUARLAR 1-D NAR.Maksimum işletme kotu: 1001.5 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: Minimum işletme kotu: 1000.85 m Maksimum işletme kotu yüzey alanı: Maksimum işletme kotu hacmi: 11. Acıgöl’ün ortalama derinliği: 4 metredir.7 km2 39.00 km2 16. Karamık gölünü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.94 m Maksimum su seviyesi yüzey alanı: Maksimum su seviyesi hacmi: Fiili minimum su seviyesi: 842. Acıgöl’ü besleyen kaynaklar: Gölün kendi yağış havzasıdır.75 km2 1.0 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 23.10 m Minimum işletme kotu yüzey alanı: Minimum işletme kotu hacmi : 0. Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 4.0 hm3 22.

07 hm3 Minimum su seviyesi: 1034.50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 5.82 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama +taşkın 2-SEY TLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1047. BARAJLAR A. Kumalar çayı ve gölün kendi yağış havzasıdır. 4 metredir.082 m3/s 83 .03 km2 60.96 hm3 Seyitler barajının yüzey alanı: 451 hektar Barajı besleyen sular: Seyitler(Kuruçay) deresi Yıllık ortalama akım: 34.595 km2 38.13 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.54 km2 4.75 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 4.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.ŞLETMEDE OLAN BARAJLAR 1-SELEV R BARAJI: Normal su seviyesi: 1092.42 hm3 Yıllık ortalama debi: 1.50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1.68 hm3 Selevir barajının yüzey alanı: 503 hektar Barajı besleyen sular: Kali çayı Yıllık ortalama akım: 57. Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama ve balıkçılık olarak faydalanılmaktadır.802 km2 1.Çapalı depolaması yüzey alanı: 1099 hektar .72 hm3 Minimum su seviyesi: 1075. Karakuyu depolamasını besleyen kaynaklar: Kocapınar. Karakuyu depolamasının ortalama derinliği.

Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama +taşkın 3-ÖRENLER BARAJI: Normal su seviyesi: 1173,39 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 3,661 km2

26,278 hm3

Minimum su seviyesi: 1163,95 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 1,008 km2 4,70 hm3

Örenler barajının yüzey alanı: 356 hektar Barajı besleyen sular: Karadirek çayı Yıllık ortalama akım: 32,08hm3 Yıllık ortalama debi: 1,017 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın B-YATIRIM PROĞRAMINDA OLAN VE NŞAATI DEVAM EDEN BARAJLAR 1-AKDEĞ RMEN BARAJI: Normal su seviyesi: 1130,31 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 50,00 hm3 km2

Minimum su seviyesi: 1111,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,55 km2 2,54 hm3 hektar

Akdeğirmen barajının yüzey alanı: Barajı besleyen sular: Akarçay Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: çmesuyu+taşkın

C-PLANLAMASI HAZIR OLAN BARAJLAR 1. SANDIKLI-KIZILCA BARAJI Normal su seviyesi: 1137,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: 0,40 km2

84

Normal su seviyesi hacmi:

5,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1117,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,11 km2 0,76 hm3

Kızılca barajının yüzey alanı: 40 hektar Barajı besleyen sular: Kestel deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 2- S NCANLI- MERKEZ KURUÇAY BARAJI Normal su seviyesi: 1205,30 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,212 km2

2,60 hm3

Minimum su seviyesi: 1190,80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,08 km2

0,50 hm3

Kuruçay barajının yüzey alanı: 21 hektar Barajı besleyen sular: Kuruçay deresi Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama+taşkın 3-YAVAŞLAR BARAJI: Normal su seviyesi: 1040,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 2,00 km2

27,22 hm3

Minimum su seviyesi: 1018,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,48 km2

2,70 hm3

Yavaşlar barajının yüzey alanı: 200 hektar Barajı besleyen sular: Gömü deresi Yıllık ortalama akım: Yıllık ortalama debi: Suyun sınıfı: C2S1 m3/s hm3

85

Amacı: Sulama+taşkın GÖLETLER A- ŞLETMEDE OLAN GÖLETLER 1-ŞUHUT-KAYABELEN GÖLET : Normal su seviyesi: 1195,60 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,28 km2

2,477 hm3

Minimum su seviyesi: 1186,30 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,128 km2

0,499 hm3

Kayabelen göletinin yüzey alanı: 29 hektar Göleti besleyen sular:Ellez deresi Yıllık ortalama akım: 2,018 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,064 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2-BAYAT GÖLET Normal su seviyesi: 1102,15 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,26 km2

2,177 hm3

Minimum su seviyesi: 1092,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,102 km2

0,465 hm3

Bayat göletinin yüzey alanı: 24 hektar Göleti besleyen sular:Bayat yaylası deresi Yıllık ortalama akım: 2,167 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,069 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 3-D NAR-YEŞ LÇAT GÖLET Normal su seviyesi: 1053,50 m

86

Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi:

0,089 km2

0,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1043,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,094 hm3

Yeşilçat göletinin yüzey alanı: 8 hektar Göleti besleyen sular:Katır deresi Yıllık ortalama akım: 1,12 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,036 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 4-MERKEZ-ERKMEN GÖLET Normal su seviyesi: 1112,35 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,03 km2

0,315 hm3

Minimum su seviyesi: 1105,34 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,017 km2

0,02 hm3

Erkmen göletinin yüzey alanı: 3 hektar Göleti besleyen sular:Erkmen deresi Yıllık ortalama akım: 0,800hm3 Yıllık ortalama debi: 0,025 m3/s Suyun sınıfı: C3S1 Amacı: Sulama 5-TINAZTEPE GÖLET Normal su seviyesi: 1150,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,19 km2

1,62 hm3

Minimum su seviyesi: 1136,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,04 km2

0,092 hm3

87

Tınaztepe göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Dereçay Yıllık ortalama akım: 3,38 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,107 m3/s Suyun sınıfı: : Amacı: Sulama 6-S NCANLI-SERBAN GÖLET Normal su seviyesi: 1269,90 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,50 km2

3,344 hm3

Minimum su seviyesi: 1257,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,067 km2

0,207 hm3

Serban göletinin yüzey alanı: 48 hektar Göleti besleyen sular:Taşkesik deresi Yıllık ortalama akım: 4,08hm3 Yıllık ortalama debi: 0,129 m3/s Suyun sınıfı: C1S1-C2S1 Amacı: Sulama 7- D NAR-PINARLI GÖLET Normal su seviyesi: 1105,50 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,096 km2

0,718 hm3

Minimum su seviyesi: 994,36 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,024 km2

0,099 hm3

Pınarlı göletinin yüzey alanı: 10 hektar Göleti besleyen sular:Pınarlı kaynakları Yıllık ortalama akım: 2,4 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,076 m3/s Suyun sınıfı: C2S1

88

Amacı: Sulama 8-S NCANLI-KIRKA GÖLET Normal su seviyesi: 1228,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,184 km2

1,85 hm3

Minimum su seviyesi: 1214,50 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,054 km2

0,22 hm3

Kırka göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular:Değirmendere Yıllık ortalama akım: 2,355 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,075 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 9-S NCANLI-TAŞOLUK GÖLET Normal su seviyesi: 1280,53 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,127 km2

1,053 hm3

Minimum su seviyesi: 1269,00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,037 km2

0,154 hm3

Taşoluk göletinin yüzey alanı: 13 hektar Göleti besleyen sular:Kepez deresi Yıllık ortalama akım: 2,858 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,091 m3/s Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 10-SANDIKLI KARACAÖREN GÖLET Normal su seviyesi: 1200,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,15 km2

1,13 hm3

89

Minimum su seviyesi: 1184,35 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,011 km2

0,023 hm3

Karacaören göletinin yüzey alanı: 15 hektar Göleti besleyen sular:Karacaören deresi Yıllık ortalama akım: 1,736 hm3 Yıllık ortalama debi: 0,055 m3/s Suyun sınıfı: C1S1 Amacı: Sulama B- UYGULAMA PROĞRAMINDA VEYA NŞA HAL NDEK GÖLETLER 1- HSAN YE-AYAZ N GÖLET Normal su seviyesi: 1242,20 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,156 km2

1,32 hm3

Minimum su seviyesi: 1235,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,083 km2

0,49 hm3

Ayazini göletinin yüzey alanı: 16 hektar Göleti besleyen sular:Ayazini deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 2- HSAN YE-ÜÇLERKAYASI GÖLET Normal su seviyesi: 1129,00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0,204 km2

0,74 hm3

Minimum su seviyesi: 1122,10 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0,023 km2

0,045 hm3

Üçlerkayası göletinin yüzey alanı: 20 hektar Göleti besleyen sular: Balıklı deresi Suyun sınıfı: C1S1

90

194km2 1.69 hm3 Minimum su seviyesi: 1167.078 km2 0.13 hm3 Minimum su seviyesi: 1189.PLANLAMASI HAZIR OLAN GÖLETLER 1.00 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.20 hm3 Özburun barajının yüzey alanı: 18 hektar Barajı besleyen sular: Değirmen deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama+taşkın C.178 km2 1.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.300 hm3 Seydiler göletinin yüzey alanı: 19 hektar Göleti besleyen sular: Kabız deresi Suyun sınıfı: C2S1 Amacı: Sulama 91 .80 m Minimum su seviyesi yüzey alanı: Minimum su seviyesi hacmi: 0.SCEH SAR-SEYD LER GÖLET Normal su seviyesi: 1196.043 km2 0.00 m Normal su seviyesi yüzey alanı: Normal su seviyesi hacmi: 0.Amacı: Sulama 3.BOLVAD N-ÖZBURUN GÖLET Normal su seviyesi: 1182.

Şekil 18: Karamık Gölü ve Sazlığı Şekil 12: Karamık Gölü ve Nilüferler 92 .

+Muh. Permiyen yaşlı rekristalize kireçtaşlarıdır. Sanayi Madenleri: MADEN N C NS KÖY LÇE MEVK Seydiler köyü Avşar deresi D ATOM T scehisar H.5 200 000 000 t Paleozoik yaşlıdır. Saha Afyon Şeker Fabrikası'na aittir. KAL TE TENÖR REZERV D ĞER B LG LER Paleozoik yaşlı metamorfik şistler içerisinde beş ayrı cevherleşme vardır. 93 .5. Tersiyer volkanizmasına bağlı bazaltlar arasındadır.1.9-83 30 000 t Muhtemel K REÇTAŞI Afyon Merkez CaCO3: % 97 21 484 000 t Gör. 500 t kadar çıkarılmıştır. kalınlığı vardır. Analiz sonucu yoktur. 400 m. K REÇTAŞI Emirdağ Adaçal tepe CaCO3:% 96. Ytong malzemesi için olumludur. Mineral Kaynaklar: B.B. Bazı mostralar iyidir.5.Abdullah gediği Muhtemel 180 000 t Muhtemel GRAF T scehisar Gökçeyayla C : % 1.

TENÖR REZERV D ĞER B LG LER ANT MON T Bayat 94 . kalınlığında silisifiye zonda çok az antimonit ve yanında azurit ile malakit görülür. 5-6 m. Paleozoyik yaşlı mika. Metalik Madenler: KÖY MADEN N C NS LÇE MEVK ANT MON T Bayat Kılosman Değirmeni Şahinkaya tepe Rezerv yok. 50 000 t Muhtemel Kuvarsitler. 5-7 m. Volkanitlerle dolomitik kireştaşlarıdır.75 9 031 000 t şcehisar Gökçeyayla arası Gökçeyayla Metamorfikler içinde dört ayrı mostra halindedir. ye varan bir kalınlık arzeder.Muhtemel 8 000-10 000 t Cuğu boğazı SiO2 : % 70 KUVARS T Emirdağ Akpınar mevkii SiO2 : % 93 mrallı köyü SiO2 : % 95 Muhtemel 5 000 000 t Görünür KUVARS T Şuhut Taşoluk köyü SiO2 : % 95. kalınlığa sahiptir.5. kristalize şistler arasındadır. şcehisar mermerleri. killi şist ve fillatlarla ardalanmalı olarak bulunur. Rezerv vermemektedir Eski dönemlere ait oldukça yoğun madencilik faaliyetine rağmen posalar dışında cevher görülmemiştir.2. MTA Bölge Müdürlüğü uhdesindedir. Değişik renklerde 3-12 km² lik bir alanda 80 m. MERMER scehisar Kaliteli 629 milyon m³ Kaliteli Yeterli ON KS scehisar B.

4 SiO2: % 29. Metamorfikler içinde olup. üst tarafı vadlanmıştır. Bakır cevherleşmesi. Enerji Madenleri: Bu konuya B. 3-5 cm. Jeolojik 200 200 t Demir cevherleşmeleri.1. 1. Dolomitize kireçtaşları içinde kırık zonlarda yeralır. Rezerv vermemektedir Rezerv vermemektedir Demir mineralleri manyetit. de değinilmiştir. Birkaç küçük yarma mevcuttur.6 Rezerv vermemektedir. Jeolojik Cevher minerali hematit olup. MANGAN Sandıklı Kavaklıdere MANGAN Afyon Karakaya tepe B.1.4 Fe : % 50 Mn : % 17.Gecek BAKIR Afyon Dereboğazı mrallı köyü Kazankayatepe Şamdağ mevkii Özpınar npınar DEM R Bayat Tirşe kayası Gölyeri tepe Karatepe Sultandede DEM R Çay Çayderesi Tavasan tepe DEM R Şuhut Uzundere güneyi Fe : % 50.5-2 m. Devamlılığı olmayıp.lik zonlarda toplanmıştır.03 SiO2: % 1. sedimanter ve metamorfik kökenli olup.4 Mn : % 2. lik mercek şeklindedir.5. kuprit ve azurittir. çoğunlukla limonite dönüşmüştür.4. 466 000 t Rezerv vermemektedir. 95 .3. Cevher mineralleri malakit. psilomelandır. Sıvanmalar ve çatlak dolgusu şeklinde psilomelan. Meta-volkanitler içerisinde daha önce üretim yapılmış üst yüzeyi vad görünümlü. mangan ve boksit eşlik eder. hematit ve limonitten oluşmaktadır.3 – B. BAKIR Emirdağ Rezerv vermemektedir. malakit ve azuritten ibarettir.

1. daha az oranda da Batı Avrupa’da halen uluslar arası kabul edilen güvenilir sınırların üzerindedir . klim ve Hava: C. Modern yaşamda ev içi kirliliğinin sebebi kapalı ortamda sigara içilmesi ve alevli pişirme ve ısınma araçlarının havadaki azotu okside ile oluşan NO2’nin ortamda artmasıdır. Pek çok geri kalmış ülkede ısınma.66 idi. Ülkemizin iç. problemi daha da artırmaktadır. orman yangını söndürücülerinde de gözlenmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kırsal kesim ve şehirlerde yapılan çalışmalarda duman. Sigara içmeyen bu popülasyondaki kronik bronşitin bu denli yüksek oluşunun nedeni kapalı ortamda ve kötü teknikle veya kötü gereçlerde yakılan biomas yakıtlandır. Buraların yüksek. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler Bu konuya . benzpiren.Bu yakacaklar ilkel şartlarda (ocak.4.1.NO2. Odunun iç ortamda ısınmak için kullanıldığında bilinen FEV1 ‘deki düşme. poh”siklik organik maddeler.7 gibi çok yüksek bulunmuştur. Doğal Değişkenler 96 .organik ve elemanter karbon gibi gazlar ve partiküllerdir. aldehitler. alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla birlikte hava kirliliğinin başka formlarında artış gündeme gelmiştir.. Kayseri merkezinde 60 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH%5 oranındadır . SO2 düzeyleri özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da. gaz ve tozlara maruz kalmanın KOAH için bir risk faktörü olduğu gözlenmiştir.tandır vs) yakılmakta. konsantrasyonlan ve bireyin kişisel özellikleri bu etkide rol oynamaktadır. Hindistan ve Nepalde kırsal kesimdeki kadınlarda kronik bronşit oranı sırasıyla %18.gazel vs) kullanılrnaktadır.1. Havayı kirleten gaz ve partiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Solunum fonksiyonlarında azalma olur.odun.ocak.3 iken KOAH’lı kadınlarda %2.tezek. Sıvı petrol ve doğal gazın. Her gün 10 000-20 000 litre havayı soluduğumuza göre kuşkusuz hava yolları kirlilikten etkilenecektir. 1950’lerde Avrupa’da yürürlüğe giren Temiz Hava Antlaşması’ ve evlerde kullanılan yakıt türlerinin değişimi sonucunda bu tür hava kirliliğinde belli bir azalma olmasına karşın. Eviçi kirliliğinde en fazla araştırılan ısınma ve pişirme için kullanılan kötü yakıtlardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu problem halen devam etmektedir. pişirme için biomass dediğimiz organik artıklar (odun. C. tezek.B.çalı çırpı) oranı ise %91. Kirlilikte en önemli olan partiküler kirlenmedir . C. Havadaki SO2.1.5.çalı çırpı. HAVA (ATMOSFER KL M) HAVA K RL L Ğ Hava kirliliği.%20.CO düzeylerinin arttığı günlerde KOAH ile ilgili acil başvuruların ve rölatif ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. sert iklimli olması ve sağlıklı hizmetlerinin topluma çok iyi ulaşamaması. Yirminci yüz yılın başlarında geleneksel fosil yakıtların aşın kullanımı sonucu özellikle atmosferde sülfür dioksit (SO2) artışına bağlı olarak solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi artışlar görülmüştür. eviçi hava kirliliği inanılmaz derecede artmaktadır. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde yaşayanlarda Akciğer semptomlar daha sıktır. Kayseri yöresinde KOAH’h erkeklerde sigara içme alışkanlığı %89.O3. Dış hava kirliliği kadar eviçi hava kirliliği de önemlidir. Bu kadınlarda biomas kullanma (tandır..34 idi.4 de değinilmiştir. yaklaşık iki asır önce endüstri devrimiyle birlikte kömür kullanımı sonucu özellikle Batı ülkelerinde bir halk sağlığı problemi olmaya başlamıştır.3. Biomass kullanıldığında ortamdaki kirleticiler CO3NO25SO2. Ülkemiz ile ilgili fazla veri olmamasına karşın çalışmalar özellikle büyük kentlerde SO2 ve partikül kirliliğinin zaman zaman kabul edilebilir sınırların üzerine çıktığını göstermektedir.

5 57 2.8 149 2.2 157 2.6 108 2.8 VII 57 2.1 130 2.8 74 1.3 182 1666 2.9 501 3.7 157 2.2 292 2.1 97 .7 164 2.1 90 2.1 2.2 III 192 2.2 170 3.4 160 2.C.9 204 3.7 220 2.8 114 2.0 II 221 2.8 106 1.2 239 2.3 1.8 76 X 139 1.8 130 2.5 169 2.3 2.1.4 3.2 187 2.4 1.4 112 2.9 VI 50 1. Rüzgar: METEOROLOJIK ELEMANLAR S Ruzgarin Esme Sayilari Toplami S Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) SW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami SW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WSW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WSW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) W Ruzgarin Esme Sayilari Toplami W Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) WNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami WNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) NNW Ruzgarin Esme Sayilari Toplami NNW Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s) Rasat S.7 247 2.3 219 2.7 79 2.0 80 2.8 374 294 3.8 237 2.0 XI 198 1.3 179 2.7 IV 125 2.6 148 2.4 215 2.9 2.6 150 2.1 98 IX 81 1.5 2.8 126 2.7 236 4201 3.9 AYLAR V 92 1.5 107 2.5 90 2.0 233 2.3 167 1878 2.9 209 2.8 153 2.7 270 3.0 95 1.4 181 115 2.1 364 2.8 141 2.9 2.2 156 2.3 197 2.8 156 2.9 155 2.4 402 2.3 221 3.3 3.1.4 210 2.7 331 2.0 181 2.7 122 2.8 223 3.5 109 1834 2.2 100 2.3 352 2.8 136 1.6 279 2. (YIL) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 I 250 2.2 VIII 65 1.5 2.1 346 2600 2.7 1.7 494 2.1.3 153 1.7 118 2123 2.0 162 2.3 193 2.7 203 2.9 485 3.1 174 2.2 160 2.0 3.8 80 2.3 91 2.5 XII YILLIK 245 1715 2.9 131 2.7 92 1.5 96 1455 2.1 312 2.6 193 3.5 189 2.

1.5 901.4 911.2 905.8 81 43 63 63 6 XI 7.5 78 45 62 61 10 AYLAR V VI VII VIII IX X 8.5 878.7 904.3 907.2 84 63 77 75 16 III 5.0 86 56 75 72 14 XII YILLIK 5. Nem: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Buhar Basinci (hPa) Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%) Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%) Ortalama Bagil Nem (%) En dusuk Bagil Nem (%) Rasat S.6 897.9 911.1.3 31 914.4 897.6 909.9 10.1 889.0 C.9 82 52 68 68 11 IV 7.1.0 84 70 81 78 23 II 5.8 13.5 886.8 915.4 899.9 11.0 31 877.2.0 883.2 883.4 896.6 907. (YIL) I 31 72 72 72 72 72 5.4 897.7 875.1 900.6 898.9 887.7 899.1 906.8 897.3 888.2 12.6 78 47 64 64 2 9.1 915.4 76 43 61 60 10 72 38 56 55 8 67 32 50 49 2 69 30 47 49 2 74 34 51 53 4 98 .7 895.7 86 69 82 79 15 8.C.1. Basınç: METEOROLOJIK ELEMANLAR Ortalama Yerel Basinc (hPa) En Yuksek Yerel Basinc (hPa) En Dusuk Yerel Basinc (hPa) Rasat S.8 876.7 875.3 904. (YIL) I II III IV AYLAR V VI VII VIII IX X XI XII YILLIK 31 899.9 881.3.9 912.5 889.9 896.

0 34.8 13.5 3.1 .4 14.8 6.1 0.8 38.0 1.1 0.2 26.9 28.2 28.1 C Old.8 0.2 21.2 4.6 31.0 30.2 6.8 26.3 0.2 72 3.8 17. Ort.0 8. Ort.1 9.3 20.4 17.0 10.2 33.1 25.0 0.7 5.3 11.5 27.7 0.7 16.1 72 .1 10.3 39.1.3 13.8 30.2 29.0. Gunler Sayisi Ort.4 15.9 XI XII YILLIK 7.9 160.5 29.6 4.2 0.9 202.0.8 14.8 26.1. (YIL) I II III 1.7 24.3 270.8 .9 16.4 4 72 .4 17.1 17.2 72 72 72 4 27 30 1.1 18.8 .4 16. Gunler Sayisi 72 Yuk.3 7.8 27.3 12.9 31.3 14.0 31.6 4.2 15.1 5.6 23 29 1971 1958 1952 1998 1945 1942 2000 1987 1963 1943 1933 1963 2000 17.9 10. Gunler Sayisi 72 Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki En Dusuk sicaklik Gunu 72 28 9 1 6.1 27.2 5.4 6.3.9 19. Sicaklik >= 5 C Old.7 2.0 36.3 25. Sicaklik >=25 C Old.0 1.4 21.0 0.0 31.C.4 11.8 7.0 14.5 17.0 18.8 2.1 10. Gunler Sayisi Ortalama Yuksek Sicaklik Ortalama Dusuk Sicaklik En Yuksek Sicaklik Gunu En Yuksek Sicaklik Yili En Yuksek Sicaklik (C) Rasat S.1.8 13.0 30.3 30.3 16.0 11 7.7 30.8 10.5 4.4 6.0 21.6 1.6 17.0 2. Gunler Sayisi 72 Yuk.2 24.8 5.0 21.0 101.2 4.1 19. Gunler Sayisi 72 Yuk.3 16.0 7.4.1.2.7 .2 IV AYLAR V VI VII VIII IX X 6.7 0.4 1.2 4.0 29.2 21. Sicaklik >= 10 C Old.8 5.3 11.0 1.0 4. Sicaklik >=20 C Old.1 27 22 29 8 9 9.4 1 5.0.4 30.4 Yuk.0 0. Sicaklik >=30 C Old.5 22.4 20.1 72 72 72 72 0.3 25.1 72 .0 35. Sicaklik <=-0. Ort. Sıcaklık: METEOROLOJIK ELEMANLAR Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C) Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C) Ortalama Sicaklik (C) Ort.5 39.1 1.9 18.9 30.3 10. Ort.7 27.6 10 1 9 11 24 29 23 28 30 30 99 .2.9 22.3 29.6 6.4 11.3 18.4 0.6 12.5 .0 16.0 31.0 3.3 11.

5 2.0 9. Ort.0 12.25 1.2 14.4 18. Ort.5 146.6 10.4 0.4 160.2 3.19 440.3 0.8 3.1 0.7 11.8 15.1 0.1.0 -25.0 30.1 0. Sicaklik >=10 C Old. Sicaklik >=15 C Old.2 11. Gunler Sayisi 72 Dus.4 17.9 0. Gunler Sayisi 72 Dus.0 .5.7 0.0 72 -27.dak) 0.60 1.7 C. Ort.90 -23. Ort.4 10.34 530.1 0. Sicaklik <=-20 C Old.0 0.2 7.5 18.2 7.34 1.3.7 4. Guneslenme Sidt. Ort. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.0 3.6 .53 1.1 0.1 0.43 251.9 27.2 91.0 15.7. Ort.2 112.9 27. Buharlaşma: Ortalama Buharlasma (mm) Gunluk En Cok Buharlasma (mm) Gunluk Ort.53 435.71 1.72 1.2 -27.72 Aylik En Yuk.0 0.5 1.3 0.2 2.1 C Old.71 375.5 0.3 -17.0 3.6 1. Ort. Sicaklik >=20 C Old.65 1. Sicaklik <=-5 C Old.0 12.0 32.0 15.2 1.5 236.0 2.7 1.0 102.2 .1.0 91.8 51.3 4. Gunler Sayisi 72 Dus.0 15.95 300.3.9 0.9 0.7 0.34 1.0 71.(cal/cm^2.8 10.7 25.9 0.0 0.4 187.0 0.56 1.3 7.87 581.1 -27.30 145.0 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 32 175.10 1.4 26.5 6.5 19.4 0.0 29.0 0.4 189.dakika) Gunluk Ort.4 . Sicaklik <=-15 C Old.2 8.0 2. Ort. Gunler Sayisi 72 Dus.3 0.2 Dus.2 11.97 359.2 2.0 4.dak) 32 100 .5 13.1 0.4 15.8 220.9 0. Sicaklik <=-3 C Old.47 1.40 576.1 22. Gunler Sayisi 72 Dus. Ort.64 1.4 0.0 14.72 510. Guneslenme Sidt.(cal/cm^2. Gunler Sayisi 72 Dus.5 7.0 4. Sicaklik >=5 C Old.2 0.En Dusuk sicaklik Yili En Dusuk Sicaklik (C) 72 1954 1965 1985 1997 1981 1958 1958 1960 1931 1947 1948 1948 1948 1.7 1. Gunler Sayisi 72 0.7 27.5 31.0 0.0 0.19 1.6 4. Gunler Sayisi 72 Dus.1 18.0 0.1 0.0 7.6 0. Guneslenme Suresi (saat. Gunler Sayisi 72 Dus.7.6 0.21 197.3 7. Sicaklik <=-0. Sicaklik <=-10 C Old.

05.1961 15.1962 15.C.06.05.1961 20.1961 15.06.1960 12.01.1963 24.1963 15.1962 23.1963 28.6.06.1.06.06.1962 09.10.06.06.1963 16.1961 23.1961 15.1.1963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ürün Çevre 1 101 . Yağışlar: STASYON L TAR H Ş DDETL YAĞIŞ Sel Afyonkarahisar Bolvadin Çay Afyonkarahisar Dinar Afyonkarahisar Sandıklı Çay Şuhut Dinar Dazkırı Şuhut Çay Şuhut Emirdağ Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 15.08.1962 06.05.1961 23.01.06.06.

06.1963 10.1963 09.1970 07.03.03.03.1970 28.06.06.1972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 .05.1968 13.1963 19.06.1963 08.07.1968 12.Ümraniye Afyonkarahisar Bolvadin Şuhut Çay Sinanpaşa Şuhut Dinar Sinanpaşa Çay Bolvadin Çay Şuhut Sultandağı Sinanpaşa Çay Çay Emirdağ Sinanpaşa Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 30.1966 10.06.06.1964 25.06.03.03.1968 11.03.1964 09.07.1969 27.1963 07.1968 11.05.1966 28.1966 11.01.1965 24.03.

1972 14.1979 23.1982 19.06.1976 07.04.05.1976 27.05.1979 04.06.05.1979 30.1980 15.07.Sultandağı Sultandağı Çay Çay Çay Çay Haydarlı Sinanpaşa Çay Çay Çay Çay Emirdağ Emirdağ Haydarlı Sinanpaşa Emirdağ Emirdağ Haydarlı Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 19.07.05.1976 28.05.06.06.12.06.1976 23.09.1976 17.1979 03.08.1979 25.1979 25.06.1981 21.1974 11.1973 04.06.1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 .1982 30.06.

5 60.0 1.3 0.4 5. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 14 deki Ort.8 31.1983 14.0 35.9 1.6 2.0 2.5 27.2 3.0 28.0 28.2 3.7 5.4 3.5 6.9 0.8 7.3 0.9 2.9 16.5 51.1 4.9 4.1 46.1 2.4 8.8 1.1984 15.1 0.4 5.Yağmur: Saat 07 deki Ort.3 27.2 0.0 1.6 54.0 2.3 435.1 17.1.5 1.8 21.2 37.0 1.6 5.7 104 .3 4.6 32.7 C.6 39.0 0.0 55.0 2. Toplam Yagis Miktari (mm) Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm) Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm) Yagis >= 0.6.Kar.2 0.3 0.0 55.0 3.6 5.8 4.9 23.5 35.1 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi 32 71 71 71 71 71 71 71 71 7.0 27.4 9.7 2.2 34.1 0.6 1.1983 14.2.6.5 6.4 2.8 0.Bağlıca Emirdağ Bayat Çay Çay Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 09.9 38.5 29.7 7.6 43.5 5.0 1.3 27.0 3. Dolu.2 7.1985 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : YUKARIDAK TABLODA Ş DDETL YAĞIŞIN SAYISI VE ETK L OLAN ALANLAR GÖSTER LM ŞT R C.1.1 7.4 5.0 6.6 9.8 3.1984 20.2 29.3 30.0 9.2 5.9 10.0 0.0 7.5 4.07.9 3.8 46.0 31.1 11.8 250.1 0.9 34.6 1.3 46.0 1.1. Sis ve Kırağı: Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm) Ortalama Sisli Gunler Sayisi 73 31 73 12.4 58.7 48.9 16.0 79.7 5.4 0.1.04.2 5.0 0.5 0.6 37.1.0 2.4 12.7 4.2 29.8 79.0 0.9 8.9 2.2 7.3 5.1 0.3 0.9 43. Toplam Yagis Miktari (mm) Saat 21 deki Ort.4 0.05.4 5.3 7.07.0 8.04.8 54.0 4.0 36.3 1.2 5.

3 8.4 0.5 3.8 0.4 105 .8 52.3 0.5 3.0 0.4 9.1 0.1 0.0 0.8 0.6 0.0 9.3 8.6 10.1 2.1 0.1 0.4 0.Ortalama Dolulu Gunler Sayisi Ortalama Kiragili Gunler Sayisi Ortalama Orajli Gunler Sayisi 32 32 0.

yeri 2 Fab. 106 . 1 yer.K.K 9.K. Sultandağı.T. 5. 7.R. Dazkırı-Kızılören ve Hasandede K. 4. inşa halinde olan ve işletmede olan taşkın. scehisar lçe Merkezi T.Kırca T.yeri 2 Fab.K. Emirdağ-Ekizce. Dinar lçe Merkezi T. Çay-Eber Kas. Çay-Deresinek Kas. 13. 10.T.C.1. 2.Seller: l sınırları içinde planlama ve kesin projesi tamamlanan. Taşkın Rusubat Kontrolu 16.K. Merkez-Gebeceler Kas. 1 yer. Evciler-Akyarma K. Çay lçe Merkezi T. Şuhut.K.T. TAŞKIN.K : 23 Adet : : : : : : : : : : : : : : : 2562 ha 220 ha 800 ha 1040 ha 1100 ha 28 yer yeri 1 yer. 6.T.K 18. 17. : : : 167 ha 213 ha 135 ha 1 yer. 2 yer.R. 2 yer. 1 yer.7.Kayabelen Kas. 1 yer.K. T. 1 yer.K 8. 1 yer. Şuhut-Karacaören Kas. 12. Merkez-Çıkrık Kas. kurutma ve ıslah tesisleri aşağıda verilmiştir.R. Şuhut ilçe Merkezi T. 1 yer. T. 1 yer.K. Emirdağ-Karacalar Köyü T.yeri 6 yer. 14. 1 yer. Dağılgan T. Dazkırı-Bozan. 3 yer.Işıklar Kasabası T. KURUTMA VE ISLAH TES SLER Planlama ve kesin projesi tamamlanan Taşkın koruma ve kurutma tesisleri Erozyon ve Rusubat kontrol tesisleri : : : 49 Adet 41 Adet 8 Adet 4322 ha 3784 ha 558 ha 39 yer.K. 1 yer. 1 yer.K. 1 yer. 1 yer. nşa halinde olanlar Taşkın koruma 1. 11.K.K 15.K.1. T.T. Suvermez. Merkez-Anıtkaya Kas.T.K. 33 yer. Şuhut-Arızlı-Kılıçkaya-Demirbel-Çayıryaka T. 3.K. Çobanlar.

19. Çay-Karacaören, Pazarağaç Kas. T.R.K. 20. Çay- Koçbeyli –Ilgın D. T.R.K. 21. Şuhut- Balçıkhisar Kas. T.R.K. 22. Çay-Akkonak Kas. T.R.K. 23. Sandıklı-Çambeyli Köy.T.R.K.

: : : : :

-

227 ha 200 ha 256 ha 130 ha

2 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer. 1 yer.

107

ŞLETMEDE OLAN TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA PROJE T E S S N A D I SIRA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1102 1102 1102 1102 1102 1213 1213 1213 1213 NO. 1102 1102 1102 Akarçay Islahı Nuribey Kasabası Taşkın Koruma Erkmen Kasabası Taşkın Koruma Toplu Konut Alanı Tahliye Kanalı Değirmendere Taşkın Koruma Gebeceler Kasabası Taşkın Koruma Sadıkbey Köyü Taşkın Koruma Işıklar Kasabası Taşkın Koruma Ali Çetinkaya Organize San.Böl. Isl. Emirdağ lçe Merkezi Taşkın Koruma Gümü ve Türkmen Akören Köyü T.K. Çıldırım Çayı Taşkın Koruma Davulga Kasabası Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Çobanlar Çobanlar Çobanlar Merkez Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ 1 Kasaba 1Köy-1 Mah 1 lçe 2 Köy 160 350 1 Köy 1 Kasaba 1 Mah. 90 106 51 1 Kasaba Alanı 1 l Ha. 16170 50 192 YILLARI 1964-1996 1969 1976-1979 1997 1973-1990 1980-84-2000 1985 1996-97-2000 1986-1988 1959 1967-1985 1972-1990 1977-1990 19 ad. Köprü, 150+000 km. yatak ıslahı 2+800 km. yatak ıslahı, 1 ad. Köprü 8+200 km. çakıl, 15+000 km. hiz. Yolu, 5 ad. Isl. Seki 2+900 km. trapez kesitli toprak kanal. 2+400 km. yatak ıslahı, 3 ad. Seki 3+571 km. toprak kanal, 1 ad. Bax, 3 ad. Köprü 1 ad. Köprü, 1+050 km. kanal açılması 2 ad. Bax, 1 ad. Köprü 3 ad. Köprü,3+500 km. kanal temizliği 2x1+057 km. taş duvar, 2+500 km. yatak ıslahı 2 ad. Köprü, 2+200 km. yatak ıslahı 5 ad. Köprü,3+134 km. yatak ıslahı 2x0+509 km. tul taş duv., 0+395 km. tul yatak ıslahı, L LÇES Yerleşim Ara-zi YATIRIM AÇIKLAMALAR

108

14 15 16 17 18 19 20

1213 1213 1213 1213 1108 1108 1108

Adayazı Köyü Taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Korüma Ekizce,Suvermez,Yavuz, Dağıldan Bademli Kasabası Taşkın Koruma Balmahmut Yıldırım Kemal Bat.Tş.Kor. Sincanlı Ovası Yan Dere Islahı Kırka Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Emirdağ Emirdağ Emirdağ Emirdağ Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 1 Köy 5 Köy 1 Kasaba 200 200 50 2300 1 Kasaba 750

1980-1981 1986 1993-1996 1991-1993 1951-1952 1996-1970 1960-1990

2x1+1450 km. taş duv. 2 ad. Köprü, 1 ad. Brit 4 ad. B.A. Köprü, 1+500 km. yatak ıslahı 3 ad. Köprü, 7+800 km. kargir inşaatı, 2x0,75 km. 0+330 km. beton kanal, 0+456 km. taş duv. 6 ad. 2 ad. Plak köprü, 1+450 km. tahliye kanalı 2 ad. Köprü, 4 ad. Kasis, 26+610 km yatak ıslahı 1 ad. Tersip bendi,2 ad. Köprü,1+800 km. yatak ıslahı,

21 22 23 24 25 26

1108 1108 1108 1108 1108 1108

Kuruçay Taşkın Koruma Akören Deresi Islahı Sincanlı Kamışlı Deresi Taşkın Koruma Vecihi Deresi Taşkın Koruma Kayadibi Köyü Taşkın Koruma Çobanözü ve Tokuşlar Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı

1 Köy 2 Köy 245 200 1 Köy 1 Köy 1 Köy 106 360

1952-1959 1961-1990 1961 1961 1973 1976

2 ad.köprü,4 ad. Şut, 0+974 km. duvar 4 ad. Şut,4 ad. Köprü, 0+450 km. yatak ıslahı 1+350 km. yatak ıslahı,2+100 km.2 taraflı sedde 1+100 km. yatak ıslahı, 1+050 km. 2 taraflı sedde 0+393 km. 2 taraflı duv., 0+356 km. beton kap.kanal, 34 ad.brit, 5 ad.köp., 1 ad.sifon, 1 ad.şut,0+137 km.d.

27 28 29

1108 1108 1108

Karacaören Köyü Taşkın Koruma Serban Kasabası taşkın Koruma Boyalı Köyü Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon

Sincanlı Sincanlı Sincanlı 1 Kasaba 1 Kasaba

200

1967-1974 1993-1994 1993

2+764 km. yatak ıslahı, 3+100 km. seddeli yatak ısl. 0+195 km. tek tar. Duv., 5 ad. Brit, 0+325 çift duv. 2x440 m taş duvar, 1+825 m. top. Kanal,1+700 m.

109

30

1108 707

Güneykent Kasabası Taşkın Koruma Ergenli Düden Arş.ve Taşkın Koruma

Afyon Afyon

Sincanlı Dinar

1 Kasaba 1 Köy 1350

1993-1996 1971

2x400 m duv.kan., 6 ad. A.B.köp.,2x210 m. duv. Kan. 3 ad. Düden,2+100 km. toprak kanal.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 710 707 701 701 701 701 701 708 708 Dinar ilçe Merkezi Taşkın Koruma Doğanlı Köyü Taşkın Koruma Cumhuriyet Köyü Kemikli Der.Taş.Kor. Bülüçalanı Köyü taşkın Koruma Ulupınar Düden Taşkın Koruma Dinar Saz Arazileri Taşkın Koruma Tekin Köyü Taşkın Koruma Leylek Deresi Taşkın Koruma Çapalı Gölü Boşaltma Taşkın Koruma Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 1 Köy 50 50 30 150 100 150 473 1975-1982 1974 1959 1963 1936-1949 1958-1964 1970 1953-1977 1970-1982 0+350 km. yatak ıslahı,0+411 km. taş duv.,3 ad. Brit, 2x0+395 km.taş duv.,2 ad. Köprü, 2 ad brit Kıyı koruma Yatak ıslahı Yatak ıslahı,1 ad. Düden 2 ad. Köprü, 3 ad. Menfez, 1 ad. Düden 2x0+100 km taş duv., 0+607 km.kanal,1 ad.köprü Şut 5+350 km.yatak ısl.,4 ad. Köprü,5 ad. Şut,tersip bendi 3 ad. Köprü,tersip bendi,1+084km.kaplama kanal

41 42 43 44 45

708 701 708 708 1104

Çapalı Köyü Sancar Arz. Taşkın Kor. Haydarlı Kasabası Taşkın Koruma Donbay Köyü Taşkın Koruma Çapalı- ncesu Köyü Taşkın Koruma Kırca Kasabası taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Dinar Dinar Dinar Dinar Sultandağı 1 Köy 2 Köy 1 Köy

100 150

1972-1988 1986-1996 1991-1992 1988-1991

0+650 km taş duvar, 1 ad. Düden Köprü,Yatak ıslahı Yatak ıslahı 2+000 km. yatak ıslahı 0+250 km. yatak ıslahı,1 ad. B.A.köprü

150

1964-93-2000

110

46

1105

Çay lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon

Çay

1 lçe

1969-1993

2x0+993km. Taş duv.,1+910km. Yatak ısl.,6 ad. Brit,

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1105 1105 1105 1101 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 711

Karamık Kasabası Taşkın Koruma Armutlu Köyü taşkın Koruma Akkonak Kasabası Taşkın Koruma nli Kasabası Taşkın Koruma Uyanık Köyü Taşkın Koruma Gedil (Pınarkaya) Köyü Taşkın Koruma Akşehir Merkez Taşkın Koruma Mevlütlü Köyü taşkın Koruma Engilli-Savaş Köyü Taşkın Koruma Reis Kasabası taşkın Koruma Yeniköy Taşkın Koruma Ulupınar Taşkın Koruma Nadir Deresi taşkın Koruma Çakıllar Kasabası Taşkın Koruma Altuntaş Kasabası taşkın Koruma Sandıklı Ovası Yandereleri Taşkın Kor.

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Çay Çay Çay Çay Çay Çay Akşehir Akşehri Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Akşehir Sandıklı

1 Köy 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy 1 lçe 1 Köy 2 Köy 1 Kasaba 1 Köy 1 Köy1Mah 1 Köy 1 Kasaba 1 Kasaba

150 150

1969-1986 1975 1980-1981 1967-1974

2 ad. Batardo inş.giriş kapıları, 24m. Tünel açılması 2x0+343 km. taş duv., köprü,4 ad. Şut, 2 ad. Brit, 2x0225 km. taş duv., 2 ad. Köprü, 4 ad. Brit,0+195 km. 0+494 km. 2 tar duv., brit,tersip bendi, şut. 2+420km. Yatak ıslahı, 2+280 km. sağ sedde 0+560 km. sol sedde tan, 1+364km. Top.sedde priz. 2x1+801km.taş duv., 1+312km. Yatak ıslahı, tersip 0+475km.pere kaplama,şut,3 ad. Brit,3 ad. Kasis 10 ad. Brit, Köprü 1+000 km yatak ıslahı, köprü 1+300 km. yatak ıslahı 2X0+500 km. duv., 0+800 km. yatak ıslahı Yatak Islahı 0+284 km. taş duv., 5 ad. Şut 2x0+555 km. taş duv., 0+485 km. istinat duv., köprü, 25+382 km. yat ısl.,0+277 km kıyı kor.duv.,4 ad. Köprü

100 80

1963 1963 1957-1989 1971-1974

227 40 20 30 200

1980-1981 1981 1961-1981 1961 1961 1991-1992

556 2314

1978-1986 1968-1993

111

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

711 711 711 711 711 711 1107 1107 1107 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1104 1104

Seyyahşi Köyü Taşkın Koruma Kargın Köyü Taşkın Koruma Ballık Kasabası Taşkın Koruma Yavaşlar Kasabası taşkın Koruma Karacaören Köyü Taşkın Koruma Akharım Kasabası Taşkın Koruma hsaniye lçe Merkezi Taşkın Koruma Kıyır Köyü Taşkın Koruma Gazlıgöl Madensuyu Fab.Taş.Kor. Başmakçı lçe Merkezi Taşkın Koruma Ovacık Köyü Taşkın Korma Dazkırı lçe Merkezi Taşkın Koruma Evciller lçe Merkezi Taşkın Koruma Baraklı Köyü taşkın Koruma Çığır Köyü Taşkın Koruma Bolvadin ilçe Merkezi Taşkın Koruma Dişli Kasabası Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı Sandıklı hsaniye hsaniye hsaniye Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Başmakçı Bolvadin Bolvadin

1 Köy 1 Mah. 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 200 200 80

1971 1980 1980-1981 1980-1985 1967 1996-1997

0+400 km. yatak ısl., 6 ad. Mahmuz 2x0+124 km. taş duvar 2x0+640 km taş duvar 0+658 km. yatak ıslahı

26 ad. Brit, 2 ad. Köprü 3 ad. Büzlü geçit, 1+530 km. kanal ıslahı 2x0+682 km. duv., 26 ad. Brit 14+821 km yatak ıslahı 5+535 km. kanal açılması, 2 ad. Köprü 0+200 km kanal açılması, 0+979 km yatak ıslahı, 1+200 km taş duv., 0+950 km yatak ıslahı, 3+300 km. seddeli kanal, 6 ad. Kasis 1+002 km yatak açılması Köprü,Baks,1 ad. Köprü 8+794 km yatak ısl., 6 ad. Köprü,2333m²kuru pere 1+300km.yatak ısl.,2x0+790 km taş duv.,köprü

1 lçe 1 Köy 1 Fab. 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1 lçe 1 köy 1 köy 1 ilçe 1 Kasaba 1000 50

1970-1990 19751990 1972 1959-1990 1969-1970 1980-1990 1969-1975 1985 1996-1997 1969-1990 1969-1993

112

80 81 82 83 84 85

1104 1104 1104 1220 1102 1102 1101

Özburun Kasabası Taşkın Koruma Kemer kaya Kasabası Taşkın Koruma Müslümana Mahallesi taşkın Koruma Bayat Deresi taşkın Koruma sçehisar şçesi taşkın Koruma Doğlat Köyü taşkın Koruma Şuhut lçe Merkezi Taşkın Koruma

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat sçehisar sçehisar

1 Kasaba 1 Kasaba 1 Mah. 1 ilçe 1 lçe 1 Köy 1 lçe 1985

1971-1990 1976 1983 1962-1972 1983-1988 1993 1968-1997

2x0+361 km taş duv., köprü, şut 1+629 km yatak ısl., 20 ad. Brit,8 ad.köprü,taş duv. 2x0+193kmduv.,0+760km.yatak ısl.,şut,düşü hav. 1+300km.yatak ısl.2 ad.köprü,şut,0+814km duv. 2x2+023km taş duv.,9 ad. Köprü,1+200 km. taş duv., 0+825 km top.kanal,0+225 km.tek tar.taş duv. 0+965km.2 tar.taş duv., 4 ad.köprü,şut,5 ad.brit

Şuhut

86 87 88 1101 1101 Aydın Köyü Taşkın Koruma Akyuva Köyü Taşkın Koruma Afyon Afyon Şuhut Şuhut 2 Köy 1 köy 1968-1990 1985-1986 8+000 km. yatak ıslahı 0+654km.istinat duv.,2x0+200km.duv.,1 ad.köprü

89 90 91 92 93 94

1101 1101

Balçıkhisar Kasabası Taşkın Koruma Çakırözü Köyü Taşkın Koruma Hocalar Devlethan Köyü TKT Karacalar Köyü TKT. Kayabelen Kas.Taşkın Koruma Tes. Bozan Evciler Akyarma Köyleri T.K.T

Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon

Şuhut Şuhut Hocalar Emirdağ Sandıklı Dazkırı

1 Kasaba 1 Köy

150

1970-1982 1991-1997 1999 1999-2000

1+024km.duv.,5+323km.yatiısl.,1 ad. Kasis,1 ad köp. 1+500 km yatak tanzimi 1x0+222 m beton duvar 3 ad. Köprü 2 ad. brit 2x0+270 m tul beton duvar 1 ad. B.A. Köprü 2*0+800 m beton duvar 2 adet köprü

1 Kasaba

2000

113

kanal.kanal. Kavşut 1+000km. 2x780 m.2 ad.4 ad. 2 Adet tersip bendi 4 ad.ısl. Kontrolu Taşoluk Kasabası Rus.sed.1+190 km.ısl.Kontrolu 7 1104 Eber Kasabası Rus. 28 TES S N ADI L LÇES Yerleşim Alanı Arazi Ha. duv.0+400 bendi..yat.Kontrolu Taşkın Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Dinar Dinar Sultandağı Şuhut Sincanlı Dinar 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Kasaba 1 Köy 1 Kasaba 1 Köy 60 194 69 266 1969-1993 1993-1996 1962.taş ad.duv.. 48 1972 1963 3 ad. Demirbel Köyü Taşkın Rus.3 ad. tel.ısl.85.sedde 114 ..R.Kontrolu Taşkın Afyon Çay 1 Kasaba 167 1963-1964 Tersip bendi.1+300km Akçaköy Taşkın Rus. Drenaj kanalı TAŞKIN VE KURUTMA TES SLER ENVANTER FAYDA SIRA NO. Kont. Köprü.dikenli km.se.KURUTMALAR 1 2 1101 1108 Esoğlu Bataklığı Kurutulması Akören Gölü Kurutulması Afyon Afyon Merkez Sincanlı 1Köy-1Kas. Uluköy Kasabası Taşkın Rüs. Islah sekisi.0+350km. 2+500 km. 3 ad.. 2 ad. Taş duv. 1 ad. Yul yatak ısl.köprü. 1998 1981-1993 1980-1990 3+899km. Kont. YATIRIM YILLARI AÇIKLAMALAR 2x0+535kmduv. top.K.. EREZYON RUSUBAT 1 2 3 4 5 6 1108 708 707 708 1104 DinarTatarlı Kasabası T.2x0+864km.top.brit.4+991km. Brit.ıslah sek. PROJE NO.tersip top. Dereçine Kasabası Taşkın Rus.2+350km.1+320 15 ad.yat.66.

Koçbeyli Rus. Bax.2 ad.8 9 10 11 12 1105 1104 Doğancık Dort Rus.Taşkın Taşkın Taşkın Deresi Kasabası Kas. Deresinek Rus...Kontrolu 1108 1 Kasaba 1 Kasaba 213 1987 1998-1999 Taşoluk Kepez Taş. Yükseklik) Tersip bendi. 14 m.1 ad.taban kuş.Rus. 1 ad. 115 .2 ad. Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Sultandağı Bolvadin Çay Çay Sincanlı 1 Köy 1 Kasaba 679 2000 1993 1991-1997 1999 Tersip bendi (Kil çelirdekli..Kont.ıslah sekisi 18 kuru perde duvar Kas. Tersip bendi 1 ad.Kont.Kont. Dere Taş.Kontrolu Büyükkarabağ Rus. Tersip bendi 1 ad.sek.

1. yağmur atık suyu projeleri ilimizde uygulanmıştır.1. Kuraklık: AFYONKARAH SAR’IN UZUN YILLARA A T AYLIK KURAKLIK DEĞERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK KURAKLIK DURUMU NEML NEML CE NEML NEML CE KURAKÇA KURAK ÇOK KURAK ÇÖL ÇÖL KURAKÇA NEML CE NEML C. Ulaşımın merkezi konumundaki ilimize devlet ve özel sektör yatırımı olmadığı için nüfusumuz belirli bir projeksiyon içerisinde artmıştır.1. Ayrıca ilimiz imar planları cumhuriyet tarihi ile özdeş olması nedeniyle belirli yıllarda yenilenerek artan nüfusun ihtiyaçlarına sürekli cevap vermiştir.2. Bunun sağlanması amacıyla Botaş ile görüşmeler neticesinde ilimizde doğalgaz projesine dahil edilmiştir.8. Son 10 yılda yol boyu dinlenme tesisleri ile termal oteller sayesinde gelişim göstermiştir.Mikroklima: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C.2.1. Yani göç olmamıştır.1. Ancak Yapılanmanın artması ile birlikte kış aylarında sürekli hava kirliliği yaşanmaktadır. Yapay Etmenler Bu konuda bilgi bulunmamaktadır C. Kesin çözüm için ise doğal gaz kullanımı gerekmektedir. 1980 yılından sonra oluşan devlet anlayışı planlı kalkınmanın belediyeler ile oluşacağı yönündeki düşünce ile belediye yetkileri ve gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar neticesinde teknik alt yapı olarak bilinen yol.1.1. kanalizasyon. 116 . Bu durumdan son 10 yıla kadar fayda sağlayamamıştır. Yerleşik alanlarda hiçbir şekilde teknik alt yapı sorunu bulunmamaktadır.9. Bunun çözümü için Afjet ( Afyon Jeotermal) ısıtma sistemine Dumlupınar ve Dervişpaşa mahallelerinde geçilmiş ve hava kirliliği ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.C. Diğer yerleşim yerlerinde de Belediyemizce kaliteli kömür kullanımı ile kaloriferli binalarda baca filtresi kullanılması temin edilerek hava kirliliği önlenilmeye çalışılmaktadır. Plansız Kentleşme: limiz kara ve demiryolları ile yapılan ulaşımın ağını oluşturan bir merkez konumundadır. su.

278 M2 yeşil alan. Et Kombinası 27-Oruçoğlu Yağ San.500 hane mevcuttur.Kemik Unu Fab.Adaçal Kireç Fabrikası 32-Köroğlu Et Kombinası C.2.586. Kanatlı Hay. 31. Endüstriyel Emisyonlar: limizde Bulunan EM SYON ZN MEVCUT TES SLER 1-Döğer Belediye Mezbahası 2-Emirdağ Belediye Mezbahası 3-Sultandağı Belediye Mezbahası 4.K.58 M2 yeşil alan ve 12. Afyon merkezde yaklaşık olarak 46. Isınmada Kullanılan Yakıtlar Şehrimize 80’li yıllardan önce göç olayları ile birlikte ısınmada kullanılan Yakıtların muhtelifliği kaliteyi düşürmüş gelişen şehrimizde kış aylarında hava kirlilik oranı artmıştır. T.ve Tic.Ş.cal/kg. Ş.4.A. Yağ Fabrikası 28-Afyon Çimento San.2. Yeşil Alanlar: Belediyemizce Şehrimizde yapımı tamamlanmış ve aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 465.timat Et Kombinası 20. ve Tic. 26. 29-Çiftçiler Yağ San.1.şlek Gıd.1. Karar gereğince denetim komisyonu oluşturulup sonuca gidilmeye çalışılmıştır.3.kbal Et Kombinası 21-Topçuoğlu Et Kombinası 22-Göbekli Kardeşler Et Kombinası 23-Portakal Oğulları Et Kombinası 24-Küçük Kardeşler Et Kombinası 25-Kesici Hayvansal Urün. M.2 M2’de ağaçlandırma sahası düşmektedir C.Dişli Belediye Mezbahası 5-Sandıklı Belediye Mezbahası 7-Başmakçı Belediye Mezbahası 8-Çay Belediye Mezbahası 9-Şuhut Belediye Mezbahası 10-Bolvadin Belediye Mezbahası 11-Efendioğlu Et Kombinası 12-Alptürk Et Kombinası 13-Vahdet Et Kombinası 117 . standartı getirilmiş kömür satışları özel izne bağlanmış kükürt oranı 1 ‘lerde tutulmuş “Afjet”in devreye girmesiyle ısınmada kullanılan yakıtlarda düzelme olmuştur.2. A. Tahmini olarak Konutlarda Yakıt olarak: 4800 hane Jeotermal enerji 10 hane dökme gaz 290 hane kalorifer yakıtı 42.Ş.1. 14-Selahattin Mühsürler Et Kombinası 15-Kule Kardeşler Et Kombinası 16-Zekiler Kanatlı Hay. Et Kombinası 17-Özerler Et Kombinası 18-Cumhuriyet Et Kombinası 19.200 hane kömür ve bazı sobalı dairelerde odunda kullanılmaktadır.C. Afyonumuzun nüfusunu 130. A.Ç.000 olarak kabul edersek Kişi Başına 3. yine aşağıda isim veya mıntıkaları belirtilmiş muhtelif 1. 30-Metiş A.Ş.Ancak hava kirliliğini önlemek amacıyla ilimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararınca 4000 k.000 M2 (Kaldırım kenarları hariç) Ağaçlandırma Sahası yapılmış olup.2.

AZOT. kokusuz ve havadan biraz daha hafif bir gazdır. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar: l’deki Motorlu Kara Taşıtlarının Cinsi: “ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon TOPLAM BAŞA DÖN TAŞIT SAYISI 29 932 2 987 1 082 5 565 6 707 46 273 C.5 dir.Otomobil egzozundan çıkan gazda %7 oranında CO bulunur. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları Havada bulunabilen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan gazların bazıları ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır. tahriş edici gazlar ve sistemik zehirler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır.2. su ısıtılmasında kullanılan havagazı otomatları. Yer altı madenlerinde ve kapalı yerlerde bitkilerin çürümesi ile toplanabilmektedir. iyi yanmamış mangallar. kimyasal yoldan asfiksi meydana getirenler. iş yerlerinde zararsız olarak kabul edilebilecek en yüksek CO2 oranı %0. %6-10 arasında tremorlar ve görme bozuklukları meydana getirir.ARGON.hububat silolarında. kükürtlü hidrojen ve siyanürler bulunmaktadır. sanayide kullanılan bazı fırın ve kazanların civarında ve CO2 ile çalışan soğuk hava tesislerinde tehlikeli seviyelere çıkabilmektedir. kuyularda. ETAN: Kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. 118 . Havaya oldukça yüksek miktarda karıştıklarında veya havadaki oranlan önemli derecede arttığında normalde %20-21 olan 02 nispetini düşürerek asfiksî meydana getirirler. Fizyolojik etkileri yoktur. Karbonlu maddelerin tam olmayan yanması ile ortaya çıkar. Şehirlerde kullanılan ve maden kömüründen elde edilen havagazı %20-40 oranında CO ihtiva eder. NERT GAZLAR : Bu gruba giren gazların fizyolojik etkileri yoktur veya çok hafiftir.NEON : Bu gazlar sanayide kullandıkları esnada tüplerin açık kalması nedeniyle dar ve kapalı yerlerde tehlikeli seviyelere çıkabilirler. ASET LEN: Kaynakçılıkta ve aydınlatma gazı olarak kullanılmaktadır Asetilen tüpleri kapak yerlerde açık kalırsa veya calcium carbure (karpit) su ile karışırsa asetilen gazı oranı tehlikeli düzeylere yükselebilir. kömür ütüleri ve kapalı garajlarda otomobil egzozlarından çıkan gazlardır.1. Daha yüksek miktarlarında şuur kaybolur ve karbondioksit koması ortaya çıkar. K MYASAL YOLDAN ASF KS MEYDANA GET RENLER Bu grupta karbon monoksit.5. ZARARLI GAZLAR: Organizmaya solunum yolu ile girerek zararlı etki gösteren gazlar inert gazlar.C. Havadaki oranı %l-3 ise zararsızdır.2. dispne e terleme. havagazı fırın ve ocakları. fermentasyon hücrelerinde. HAVADAK O2 ORANINI DÜŞÜREN GAZLAR ŞUNLARDIR: METAN : Patlayıcı olmakla beraber fizyolojik olarak inerttir. H DROJEN. KARBONMONOKSIT : Karbon monoksit renksiz. Fakat %3-6 arasında baş ağrısı. Karbondioksit. KARBOND OKS T : Karbondioksit solunum havasında oldukça yüksek düzeylere çıktığı zaman toksit belirtiler meydana getiren bir gazdır. Mavi bir alevle yanarak CO2 meydana getirir.

Bir protoplasma zehiri olan CH2 O dezenfeksiyon işlerinde. KARBOND SÜLF T : Sanayide eritken olarak kullanılan ve kolaylıkla buharlaşan bir sıvıdır. : Eritrositlerde hemoliz ve santral sinir sisteminde ödem ve solunum merkezinde depresyon meydana getirir. plastik madde.tekstil.KÜKÜRTLÜ H DROJEN : Kuvvetli ve karakteristik kokusu nedeniyle çok defa hissedilmekle beraber lastik ve boya fabrikaları.kağıt ve boya endüstrisinde ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılır. KLOR : Klor. AMONYAK Amonyak sanayinin birçok dallarında bilhassa soğuk hava depolarında soğutucu gaz olarak kullanılmaktadır. S STEM K ZEH RLER ARS N FOSFIN ST B N Arsenik endüstrisinde açığa çıkar : Fosfor zehirlenmesi meydana getirir. kağıt ve boya sanayinde kullanılmaktadır. Çok keskin kokulu bir gaz olduğundan kendini erkenden belli eder ve ciddi zehirlenmeler ortaya çıkmaz.2.2. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI OCAK 129 140 125 86 *** AĞUSTOS 19 21 18 16 *** ŞUBAT 123 133 132 95 *** EYLÜL 24 25 19 20 *** MART 116 107 129 98 *** EK M 55 54 34 33 *** N SAN 64 84 83 79 *** KASIM 114 88 55 *** *** MAYIS 24 39 42 36 *** ARALIK 156 111 74 *** 18 24 23 20 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 115 105 92 *** 78 *** HAZ RAN TEMMUZ 18 18 19 17 *** YILLIK ORTALAMA 72 70 63 50 *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. FORMALDEHID : Keskin kokulu bir gazdır ve gayet belirgin bir irritan etkisi vardır.2. C. S YANÜRLER : Siyanhidrik asit ve tuzları hücre içindeki solunum fermentlerini inaktive ederek kan ile taşınan oksijenin hücre tarafından kullanılmasını engeller. Partikül Madde (PM) Emisyonları: ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI OCAK 122 131 123 ŞUBAT 119 123 131 MART 110 99 128 N SAN 57 78 81 MAYIS 23 38 40 17 24 22 HAZ RAN TEMMUZ 16 17 18 119 . kanalizasyon şebekesi ve bazı yer altı madenlerinde zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. TAHR Ş ED C GAZLAR: AZOTD OKS T VE AZOTTETRAOKSÎT : Nitro grubundan patlayıcı maddelerin tam olmayan infilakı. organik maddelerin nitrik asit ile karşılaşması ve havalanmayan yerlerde oksijen veya elektrik kaynağı yapılması esnasında NO2 ve N2O4 gazlan solunum havasında toksik düzeylere yükselebilmektedir.1. C.

Ozon kirliliği bazı yerlerde lokal olarak da oluşabilir. Ozon Tabakasının ncelmesinin Etkileri: Soluduğumuz havanın % 99’luk bölümünün. Bu seviyeler rüzgar hızı. Bu durum atmosferin enerji dengesini etkilediği gibi. ozon kirliliği nefes almak için zararlı olabilir. canlılar üzerinde de zararlı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.4. deriyi güneş yanığındaki gibi etkileyebilme ve solunum yollarını tahriş ederek akciğerde kalıcı zararlara sebep olabilmektedir. Ozonun her ne kadar dünyanın üzerinde koruyucu etkisi varsa da. nsanlar Üzerine Etkisi Dermatolojik Etkiler Toplam ozondaki değişim sonucunda. Bunların miktarı ise %1’ den daha azdır. Kırsal ve şehirsel bölgelerin her ikisi de yüksek ozon seviyesine sahip olabilir. Atmosferik Kirlilik C. bulutsuz günlerde ozonda görülen her % 1’lik azalmaya karşılık %1. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. ozon kirliliği sağlık açısından zararlıdır. Bu oran milyonlarca yıldır değişmemektedir. Azot Oksit (NOx) Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. neon)’ dır.3. yer yüzeyinde Ultraviole ışınlarının sebep olduğu insan derisindeki yanma olaylarında. Bazı durumlarda ise ışığa 120 . Ozon yoğunluğundaki azalma sonucunda. nitrik oksit.2003 YILI 2004 YILI 85 *** 93 *** 94 *** 78 *** 35 *** 19 *** 16 *** ÖLÇÜM YILI 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI AĞUSTOS 17 19 17 15 *** EYLÜL 24 22 18 19 *** EK M 53 52 33 32 *** KASIM 107 83 53 *** *** ARALIK 147 110 72 *** KIŞ DÖNEM ORTALAMASI 109 100 90 YILLIK ORTALAMA 68 66 61 49 *** 76 *** *** *** :Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı Arızalı Olduğundan Ölçüm Yapılamamıştır. Yukarı atmosferdeki ozon tabakası derimizi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Ozon.3. Ozon.5. oksijenin karmaşık formudur. metan. Ozonun sağlık açısından güvenlik sınırı 124 ppb' dir. Bu kirlilik zamanla genç ve yaşlılarda sağlık problemlerine sebep olabilir.2. buğday. baş ağrısı. % 78’ni nitrojen (azot) ve % 21’ni de oksijen gazları oluşturmaktadır. Akut olarak UV-B’ye maruz kalma Güneş yanıklarına. Ozon bizim için yararlı olmakla birlikte.3. güneşlilik. Ozon seviyesindeki kirlilik hava şartlarıyla alakalıdır. karbondioksit. Mısır. Sıcaklığın fazla olması. ozon ve asal gazlar (argon. mide bulantısı ve solunumla ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. helyum. soya fasulyesi gibi bitkilerde verimi düşürüp kaliteyi etkileyebilir. hava durgun ise ozon büyük bölgeleri etkileyebilir. Yüksek ozon seviyesine bir saat maruz kalmak nefes darlığı.1. aynı zamanda bitkilere de zarar verebilir. Az miktarda bulunan diğer gazlar ise.2. UV-b ışınlarının yer yüzeyine ulaşan miktarında bir artış olmaktadır. havadaki hareketsizlik ozon kirliliği için uygun koşullardır. Her on milyon hava molekülü ortalamasından ise yalnızca üçü ozondur. Karbonmonoksit Emisyonları: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır C. C.3’lük artış gözlenmiştir. Ozon. su buharı. Yüksek ozon seviyesi kauçuk ve tekstil ürünlerine de zarar verir. öksürük. Şayet. yönü ve yeryüzü şekillerine bağlıdır.2. cildin elastikliğinin kaybolmasına ve derinin yaşlanmasının hızlanmasına neden olur. kronik olarak UV-B’ye maruz kalma ise.

Kanser ile UV radyasyonu arasındaki ilişki. Özellikle yüz. Melanoma ciltte pigment üretimini kontrolsüz büyütür. bir benden veya benin yanından gelişebilir. dudaklar. açık tenli insanlarda görülür. Eğer erken teşhis edilirse. sık olarak kadın ve erkeklerin üst arka kısımlarında ve kadınların bacaklarında görülür. kırmızı veya pembe pullu boğumları vardır. fakat vücudun herhangi bir yerinde de gelişebilir. Pek çok bilim adamı çocukluktaki güneş yanıkları ile daha sonra ortaya çıkan melanoma arasında bir ilişkinin var olduğuna inanmaktadır. Aktinik Keratosiz : Bu. Atmosferik ozonun % 10 azalması halinde katarakt riskinin her yıl için % 5 (Dünya genelinde 1. katarakt ve diğer göz problemleri ile bağışıklık sisteminin baskı altına alınması gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceğini göstermiştir. noktaların ve beneklerin pullanması. Pullu hücre kanserlerinin genellikle kabarık. kızarma ve pürüzlü bir yapı gelişir. Zamanında anlaşılmaz ise yayılır ve çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. dışarıda güneşli ortamlarda geçirmekten hoşlanırlar. detaylı bir biçimde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının yayınlarında tartışılmış ve cilt kanserlerinin oluşumu ile ilişkili olduğu kesin olarak belirlenmiştir Melanoma : Melanoma. Siğile benzer şekilde büyür ve irin merkezidir. 40 yaşlarında tümör oluşumu ve 50 yaşlarında ise ileri safhada kanser görülebilmektedir. etli yuvarlaklardır. insanların bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. insanlar 15 yaşından önce yüksek düzeyde UV-b ışınlarına maruz kalmışsa 30 yaşlarında öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski oldukça fazladır.karşı şiddetli allerji olayları kaydedilmiştir. yarı saydamdır. genellikle açık ciltli insanlar arasında gelişir. temel hücre kanserleri ve pullu hücre kanserleridir. diğer cilt problemleri. ağız. Deniz Canlıları Üzerine Etkisi 121 . Bu sebepten vücuttaki benlerin görünmesi ve yerleşimini bilmek önemlidir. sızıp akması. deri kanserinde % 50-80’e varan oranlarda artış görülmektedir. fakat erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen tedavi edilebilir. eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgelerde de görülür.75 milyon vaka demek) artacağı hesaplanmaktadır. Göz içi Zararları UV Radyasyonu. Bu tip. bu iki melanomasız cilt kanseri %95 oranında tedavi edilir. oynayarak veya egzersiz yaparak gün boyu sürdürülen aktivitelerde.6 . dünyanın her tarafındaki insanlar daha sık hasta olma ve şiddetli enfeksiyon gibi. b) Pullu hücre kanserleri tümördür. Eğer. Temel hücre kanseri hızlı şekilde gelişmez ve nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılır. UV-b ışınlarına uzun süreli maruz kalınması durumunda. güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri (melanoma. Bununla beraber ışığa aşırı derecede maruz kalmamalıdır. inci gibi boğumlar şeklinde görülür. cildi kemiğe kadar delebilir ve epeyce büyük lokal zararlara sebep olabilir. özellikle bir benin rengindeki ve hacmindeki değişiklik veya diğer koruyucu ve düzensiz renk pigmentlerinin büyümesi. güneşten kaynaklanan hücre büyümesidir ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde oluşur. katarakt ve muhtemel noktasal dejenerasyon riskini arttırmaktadır. Melanomasız cilt kanserinin iki çeşidi vardır. Melanoma. En son yapılan tıbbi araştırmalar ise. Kanser Etkisi nsanlar zamanlarının çoğunu. genellikle vücudumuzun çoğu yeri açıkta kalır. Zamanında anlaşılmaz ise. UV radyasyonun bağışıklık sistemine yapmış olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalma risk altındadır. kanaması veya yumru görüntüsündeki değişiklikler belirleyici olabilir. pullu hücre kanseri).1. Melanomasız Cilt Kanserleri : Melanomaya benzemez. Temel hücre kanserine benzemez ve vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. Çalışarak. Eğer erken zamanda yakalanılmışsa melanoma çoğunlukla öldürücüdür. Bu büyüme koyu renklenmiş kötü huylu ben ve tümörlerin şekillenmesine önderlik eder. Yumrular başta ve boyunda bulunur. Bir çok faktör katarakt riskinin oluşmasına katkıda bulunur. Bunlar tipik olarak kulak kenarında görüldüğü gibi yüz. kabarır. tükürük bezleri. Dudak. temel hücre kanseri. Bu kanser geniş bir kütle içerisinde görülür. bu sayede her değişiklik belirlenmiş olacaktır. Bunlar. eller. Oluştuğu bölümde kabarma. Eğer bu gelişme gözlemlenirse hemen bir dermatolojiste gidilmelidir. Melanomalar aniden belirti olmaksızın görülür. bilekler ve boynun V kısmı lekenin bu tipine hassastır. dokularda fazla miktarda renk maddesinin toplanması sonucunda ortaya çıkan en ciddi cilt kanseri çeşidi olup. göz içi kanserleri gibi diğer kanserlerdeki artış riski ise bilinmemektedir. bu tür cilt kanserleri nadiren öldürücüdür. a) Temel hücre kanserleri cildin tümörleridir. aktinik keratosiz kötü huylu olabilir. fakat diğer hücre bölgelerinde de oluşabilir. Bunun sonucunda. Bağışıklık Sistemine Etkisi UV-b ışınları insanlara oldukça zarar verici etkiye sahip olduğundan. Burada esas mesele uyarıları ciddiye alıp hastalığı erken teşhis etmektir. En genel ikinci cilt kanseridir. Birçok insan da çok fazla güneş ışınlarına maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğunu bilmektedir. irin boşaltır ve bazen kanar. Ozon yoğunluğunda % 10’luk bir azalma olduğunda ise. Dünyada en hızlı yayılan kanser tiplerinden biridir. önce insan derisinde bozulma. Bununla birlikte. olağan olmayan herhangi bir cilt gelişiminde. Temel hücre kanseri tümörleri genellikle yavaşça gelişir. Vücutta. Anlaşılmaz ise kabuk bağlar. Pullu pullu boğumlar veya kızarıklıklar şeklinde görülür. Melanoma vücudun diğer bölümlerine hızlıca bulaşabilir. Bunlar genellikle küçük.

çavdar. Bunun sonucunda denizdeki planktonlar UV-b ışınlarından oldukça fazla zarar görür ve yok olurlar. Atmosferdeki karbondioksit. genetik çalışmalarla verim ve kalitesi fazla çeşitlerin elde edilmesi yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerle mümkün olabilmektedir. iğ ağacı. nsan ve hayvan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin artan nüfusa paralel olarak artırılması gerekmektedir. turp. ileriki yıllarda ozon zararının bitkiler açısından önemli olduğunun toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasıyla daha da önem arz edecektir. mimoza. Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere bağlı olup. 122 . soğan. şimşir ağacı. UV-b ışınları topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı verimsizleştirmektedir. dere otu. şeftali. Bitki fotosentez esnasında stomalarını açar ve CO2 alır. oksidasyon sonucu bileşimleri etkiler. Atmosferdeki CO2 ’i çözümleme yeteneğine sahip olan Planktonların azalması CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. mitokondri’ de enerji üretimini engeller. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verimde ortalama azalma mısırda % 2. Çin lahanası. Orta enlemlerde topraktaki mikroorganizmaların hektar başına yılda 500 kg azot tükettikleri göz önüne alınırsa zararları daha iyi anlaşılır. akasya (siyah). Bu çalışmalar. Soya fasülyesi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki. ülkemizde çok az bilgi birikimi olan konulardan bir tanesidir.3. hindiba. mısır (şeker). brom.2. pancar. Bazı bitkiler ozonun verdiği zararı yok edebilirler. kasımpatı. Ozon. ozon yoğunluğunda % 25’lik bir azalma % 50’lik bir ürün azalmasına neden olmaktadır. Brüksel lahanası. lale. klim Üzerine Etkisi : Dünyamızın iklimi. Aynı zamanda. hareket ve yeniden üreme kapasiteleri bozulur ve yok olurlar. Ayrıca pek çok üründe kalite düşmektedir. skoçya). dişbudak. Ozona Çok Hassas Bitkiler: Kızılağaç. Birim alandan elde edilen verim. Ozona maruz kalma ile bitki verimlerinde değişik oranlarda düşüş olmaktadır. su lekeleri. Ozonun da bitkilere zararlı olması dolayısıyla. erken yaşlanma ve dökülme görülür. bal kabağı. C.5. oksijen ve ozon dengesi canlılar tarafından sağlanmaktadır. baldıran. üzerinde yaşayan canlılarla çok yakından ilgilidir. Fakat verimli tarım arazilerinin artırılamaması nedeniyle birim alandan alınan verimin artırılması gerekmektedir. kuşyemi. begonya. sardunya. çilek. Stomalar ozondan korunmak için kapanırlar ve bu kapanma fotosentezin durmasına veya yavaşlamasına sebep olur. su kabağı. besinlerimiz ya doğrudan bitkilerden ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır. Ozon aynı zamanda bitkide çiçeklerin ve meyvelerin azalmasına. nsan beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünler dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayamamaktadır. çam (beyaz. kereviz. Bitkiler Üzerine Etkisi : Bitkiler gelişme ve büyümelerini devam ettirebilmek için fotosentez yaparlar. fasulye. ıhlamur. sararma. Bu nedenle günümüzde meteorolojistlerin ilgisini.Denizdeki planktonların UV-b ışınlarından fazla miktarda zarar görmesi sonucunda. kabak. tütün. karanfil. Bunlar besin zinciri içinde önemli yer tuttukları gibi. kılıç çiçeği. küpe çiçeği. asma. Asit Yağmurlarının Etkileri: Kirleticilerin yağmurla çökelmesi ve bu çökelmenin neden olacağı sonuçlar. buğdayda % 6. böceklere ve kuraklığa karşı hassaslaştırır ve zayıflatır. bazı besin zincirlerinin kesilmesi dahil çeşitli tahribatlara yol açabilmektedir. bitki büyümesini yavaşlatır. UV-b ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için yaprak alanlarını küçültürler. yulaf. arpa. Ozon bitkileri hastalıklara. ayrıca küresel olarak tüketilen karbondioksit tutarının yarıdan fazlasını da harcayarak dünya iklim dengesini sağlamaktadırlar. topraktaki bakterilerin ürettiği N2O ile gerçekleşir. kavun. yabani havuç. klim üzerine bu gazların etkileri ise farklıdır. Yapraklarda ozon zararı ile beneklenme. domates. yerfıstığı. kavak. UV-b baskısını yoğun olarak hisseden Aquatik ekosistem içinde planktonların değişimi oldukça belirgindir. Bu durumda dünya iklim dengesinin değişimine yol açmaktadır. patates. atmosfer fiziği ve kimyası ile birlikte biyolojisi de çekmekte ve bu konular ile giderek daha yakından ilgilenmektedirler. patlıcan. yonca. bu da fotosentezde azalma demektir. Yer yüzeyine ulaşan zararlı UV-B radyasyonuna maruz kalan küçük organizmaların ve planktonların azalması. bazı bitkiler ise bu zararı engelleyememektedir. yine UV-B radyasyonuna maruz kalan bitkilerin fotosentez mekanizmalarının zarar görmesi. salatalık. şalgam. Ozona Biraz Dayanıklı Bitkiler: Pamuk. Stratosferdeki ozon dengesi ise. tatlı patates. akçaağaç. leylak. maydanoz. meşe. alt tür ve varyete özellikleri ile ozona olan tepkisinin diğerlerinden daha fazla olmasına bağlıdır. suyun verimli kullanılmasının engellenmesine sebep olur. Atmosferdeki ozon miktarındaki azalmayla doğru orantılı olarak yer yüzeyine ulaşan yüksek düzeydeki UV-b radyasyonu. ceviz ve salkım söğüt. kayısı. kara çam. bezelye. soya fasulyesinde % 13. ozonun bitkilere etkisi ile ilgili çeşitli çalışmalar dünyadaki çeşitli bilim adamları tarafından yapılmaktadır. atmosferdeki CO2 miktarının artmasına ve sera etkisinin fazlalaşmasına yol açacaktır. Ozonun bitkilere verdiği zararın verim kaybına sebebiyet vermesi dolayısıyla araştırıcılar ilk etapta ekonomik değeri önemli olan bitkilerde çalışmaya başlamışlardır. ıspanak. yerfıstığında % 24 bulunmuştur. bu CO2 alımı esnasında gözeneklerden içeriye ozon (O3) girişi de olur. ardıç ve biber. düğün çiçeği. Değişkenlik bitkinin tür. çim. Bitkiler yapılarındaki farklılıklar nedeniyle ozona dayanıklılık açısından değişkenlik gösterirler.

bu faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte ve kükürtdioksit. nitrat gibi anyonlarla. AS T YAĞMURLARININ OLUŞUMU Endüstriyel faaliyetler. Yaş depolamada atmosferde oluşan bütün ürünler. O2.6’ dır. Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmış olan çalışmaların ışığında. toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların ve özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedir. 2 ile 7 gün arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler. Kuru depolamada ise atmosferdeki partiküllerin ve gazların yeryüzüne taşınması esnasında 123 . konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar. SO3. H2S NO. H2SO4 NO2. Laboratuvar eksikliklerinin ve sorunların büyük ölçüde giderilmesi ile 1998 Aralık ayında pilot bölge çalışmalarına Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan yağmur suyunda yapılan analizlerle başlamıştır. zaman zaman çok uzaklara taşınabilmekte. toksit ağır metallerin. kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında. azotoksit. Laboratuvar çalışmalarına işlerlik kazandırmak amacıyla 1998 yılında DM -ODTÜ arasında bir protokol yapılmıştır. toksit elementlerin toprak ve sedimentde mobilize olması sonucunu doğurduğu. Çamkoru ve Amasra Meteoroloji istasyonundan toplanan örnekler Laboratuvarımıda analiz edilecek daha sonra da kirlilik taşınım yolları üzerine kurulacak toplama sistemleri ile Türkiye’de asit yağmurlar ve sınırlar ötesi taşınabilir hava kirliliği konusunda önemli çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. Hava kirliliği izleme çalışmalarını WMO standartlarına çıkarabilmek ve ‘Envoirment Monitoring’ çerçevesinde laboratuarımaza gerekli olan 1 adet yon Kromotografi cihazı ve 1 adet Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre cihazlarının alımları gerçekleştirilmiştir. kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitlenmesine neden olduğu. Toz Endüstriyel Smog Partiküller Fume Mist s. Tabloda hava kirliliğine sebep olan kirletici bileşenlerin genel bir sıralamasını vermektedir. SINIFI Kükürtlü Bileşenler Azotlu Bileşenler K RLET C PR MER SO2. gerek kentlerde ve gerekse kırsal bölgelerde yaş ve kuru çökelmeyi izlemek amacıyla büyük ölçekli izleme ağları kurulmuştur. bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı global işletme programıdır. motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazları ve fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller. sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna sebebiyet vermektedir. atmosferde çeşitli kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğrayarak. 1996 yılında Polarografik Analizör cihazı alınmış olmasına rağmen laborotuvar alt yapısına ilişkin sorunların giderilmemiş olması ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklikler nedeniyle laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. WMO tarafından koordine edilerek yürütülen Global Atmospheric Watch (GAW) Programı. NOX gibi gazlar yağışla birleşip asit meydana getirebilmekte ve bunların yeryüzüne yağması ile asit yağmurları oluşmaktadır. HCL S. atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit (HSO). CO2 HF. Duman Hiç bir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile yağmur suyu hafif asidik karakterdedir ve pH derecesi 5. partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. Bunların yeryüzüne geri dönüşleri kuru ve yaş asit depolanması sonucu olur. NH3 SEKONDER SO3. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2. Bu amaçla global ve bölgesel ağların kurulmasında Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) bu tür izleme çalışmalarında organizatör görevi üstlenmektedir. 2003 Nisan – Mayıs aylarında cihazların teslim alınması ile.Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat. MNO3 YAPAY KAYNAK Sülfürlü yakıtlar Yüksek sıcaklıkta N2 ve O2’nin reaksiyonu Yakıtların yanması Petrolün damıtılması Eritkenlerin kullanımı Yanma Meteorolojik işlemler ( Fotokimyasal smog) Aldehitler Karbonlu Bileşenler C1 ve C5 Asitler Ketonlar Karbon Oksitler Halojenli Bileşenler CO. yağmur ve kar içinde çözünmüş halde yeryüzüne taşınırlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hava kirliliğ ve yağmur sularında iz element belirlenmesine yönelik girişimler 1993 yılında başlamıştır.

Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. atmosfere karışmaktadır. Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. bitkiler. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. asidik nemle tepkimenin sonucunda. yer altı suları. Depolama hızı gazın tipi. Kuru ve yaş birikimin bağlı miktarı hava kirliliği kaynağından olan uzaklığa. sis içinde aerosol şeklinde bulunurlar. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Ayrıca yıllık yağışların bol olduğu bölgelerde yaş depolama daha fazladır. atmosferdeki türbülansa ve alıcının yüzeyine bağlıdır. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. emisyon yüksekliğine ve meteorolojik şartlara göre değişmektedir. ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX ) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Bu çerçevede belirtildiği gibi. Kuru depolama emisyon kaynaklarının yakınında. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. pH 4. ağaçlar ve kayalar üzerinde yüzeye yakın bir yere sızarak toplanırlar. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa.yağmur veya kar bulunmaz. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. Tarihi yapılar. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki. maksimum SO2 sınır değerleri. 124 . yaş depolama ise kaynaktan uzakta etkin olan rüzgarlarla taşınmaz oldukları bölgelerde etkili olur. Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum. binalar. is. atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. ağır metaller. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. Bununla beraber deri. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. boya kaplamalar ve bazı plastikler. partikülün boyutu gibi kirleticinin tabiatına. günlük ortalama 150 mg/m3 . su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. yalnız yağmur değil. diğer bütün yağış biçimleri de asidik olabilmektedir. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. açık metal yüzeyler. duman vs) üzerine yapışır. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. toprak. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. yıllık ortalama 60 mg/m3 . Kuru depolamada atmosferdeki partiküller ve gazlar doğrudan doğruya yeryüzü suları. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. kurum. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir.

Doğal Çevreye Etkisi: limizde özellikle kış aylarında bacalardan çıkan emisyonun artması nedeniyle havadaki partiküler madde ve SO2 yoğunluğu yüksek olan iller arasında yer almaktadır. Motorlu taşıtlar için. Başkent Ankara’da henüz belirli semtlerde kullanıma sunulan doğal gazın çukur bölgelerdeki bütün mahallelere yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilmesi ve hava kirliliği olan diğer illerimize de doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir.4.4 olması. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır.Su Üzerindeki Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Her ne kadar pH değrleri Avrupa kadar düşük değil ise de asit yağmurları mevcuttur. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek. C. hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletirler.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Ankara çevresindeki tarım alanlarının etkilenmemesinin nedeni bazik karakterli oluşlarındandır. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekir. ortalama değerler asidik özellik göstermektedir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır.4. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. C. Yatağan Termik Santralinde günde yaklaşık 15 bin ton linyit kömürü (% 2 yanabilir S) yakılarak atmosfere 600 ton dolayında SO2 gazı verilmektedir. Samsun-Gelemen ve Muğla-Yatağan gelmektedir.1. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri C.4. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. 125 .ÜLKEM ZDE MEVCUT DURUM Ülkemiz ormanlarında da. Bina projelerinde. duman. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir. Yarımca ve Aliağa’ da bulunan petrokimya tesisleri üretim sonrasında kükürtdioksit. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan zehirli gazların orman ağaçları üzerindeki olumsuz etkileri. lokal olarak görülmektedir. doğu batı yönündeki sürekli hava akımlarının dumanı dağıtması ve havadaki tozun etkisiyle yağış suyundaki asitin tamponlanmasıdır. Ankara’ da yapılan ölçümlerde ortalama yağmur pH’ sının 5.2’ ye düşmesine karşın. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. Bursa-Uludağ ve zmit çevresi ormanları da kirli havanın olumsuz etkileri ile karşı karşıyadır. Bunları başında Murgul-Göktaş. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Baca gazında 5400 mg/m3 olarak hesaplanan SO2 derişimi “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” nde bu vasıftaki tesisler için izin verilen sınır değerlerinin çok üstündedir. Baca gazı emisyonlarının düşürülmesi amacıyla ilimiz MÇK toplantılarında ev ve kaloriferlerde yakılacak kömür kalitesine sınır getirilmiştir. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın.1. zmit çevresi yağışlardaki pH değerleri zaman zaman 4.1. asit yağmurlarının varlığını göstermektedir. Bunun nedenleri. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği.

Toprak Üzerine Etkileri: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.4.1.1. Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.4.C. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. C.K.1. nsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Bu konu ile ilgili bilgi bölüm “C.4. C.4.2” de verilmiştir. Gelişigüzel caddelere çıkan borular kaldırılmış.nun almış olduğu kararla 16 daire üzeri apt.ve benzeri işyerlerine filtre takılması zorunlu kılınarak hasarlar asgariye indirilmiştir BAŞA DÖN 126 .2.4.3.Ç.2. C.bacalar mar’a göre yaptırılmış bir dizi çalışma sonucu M.

5 18. Emirdağ Ovası 4. B.5 15.0 9.9 x 10 6 m3/yıl YAS işletme rezervlerinin ovalara göre dağılımı şöyledir. Emirdağ Ovası 4.0 13. volkanikler. Çöl Ovası 10.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5.D. Yarıkkaya-B. Sandıklı Ovası 9. Çay Ovası 3. Neojenra Kumlu çakıllı. Çay Ovası 3.Sincanlı Ovası 8. Şuhut Ovası 6. Yeraltı Suları: Afyonkarahisar il hudutları içinde kalan ovaların.5 2. Bolvadin Ovası 2. Su Kaynaklarının Kullanımı D. Acıgöl Havzası Akiferler: Akiferler Alüvyon. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon.Çakıllı seviyeleri ve kireçtaşları Alüvyon Neojenin kum.5 28. Mesosoyik kireçtaşı 92. Neojen kumlu. K. K. Mesosoyik kireçtaşı Alüvyon. Neojın kireçtaşı.0 28. Mesosoyik kireçtaşları Alüvyon. Şuhut Ovası 6.1.4 9. SU D. Dombay Ovası 11.Yarıkkaya-B. Sandıklı Ovası 127 .Sincanlı Ovası 7.1.Sincanlı Ovası 7. Birilanti konisi Alüvyon. kireçtaşı. geçmiş yıllarda yapılan yapılan çalışmalar sonuçlarına göre yeraltı suyu şletme Rezervi 312. B.0 51.Sincanlı Ovası 8. Neojen kireçtaşı ve volkanikler Alüvyon. kireçtaşı suryelesi.0 45.1. Bolvadin Ovası 2.5 1.Tuğluk-Yeniköy Ovaları 5. çakıl ve Tüfleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri. şletme Rezervi 10 6 m3/yıl 1.

Şuhut Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. 5. 994 adet işletme sondaj kuyusu ile 32200 ha net.Tuğluk-Yeniköy Ovaları: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Afyonkarahisar il hudutlarındaki ovalarda 165 adet sulama kooperatifi. 1. 994 Kuyu. Çöl Ovası 10. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1800 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 700 ile 1300 micromhos/cm arasında değişmektedir. 2. Sandıklı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Dombay Ovası 11. Yarıkkaya-B. Elektriki geçirgenlik değerleri 200 ile 400 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 700 micromhos/cm arasında değişmektedir. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 1500 micromhos/cm arasında değişmektedir. Emirdağ Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. Çay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 11.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Acıgöl Havzası Su Kimyası: Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Volkanikleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri Alüvyon Neojen kumlu çakıllı seviyeleri ve kireçtaşı DS amacına yönelik olarak sulama suyu kriterlerine göre kimyasal analizler yapılmıştır. Elektriki geçirgenlik değerleri 500 ile 1100 micromhos/cm arasında değişmektedir.9. Bolvadin Ovası : Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 38060 ha brüt 128 . Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 500 micromhos/cm arasında değişmektedir. 38060 ha brüt arazi yeraltından sulanmaktadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 300 ile 900 micromhos/cm arasında değişmektedir. 32200 ha net. Dombay Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. 4. Ayrıca inşaatı devam eden YAS tesisleri ile 82 yerleşim ve ünitede biriminde 8115 ha arazi sulanacaktır. 9. 8. Acıgöl Havzası: Sulama suyu kriterlerine göre sular C2S1 ve C3S1 sınıfındadır. şletme Halindeki Kooperatifler (YAS Tesisleri) 165 Koop. 10.Sincanlı Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Çöl Ovası: Sulama suyu kriterlerine göre su C2S1 sınıfındadır. Elektriki geçirgenlik değerleri 270 ile 2000 micromhos/cm arasında değişmektedir. B. 7.. 3. Elektriki geçirgenlik değerleri 750 micromhos/cm altındadır. K. 6.

l sınırları içinde 3 adet havza bulunmakta olup.D.4. Karakuyu.2. Jeotermal Kaynaklar: Bu konuya B.1. Akarsu Yüzeyleri: Sakarya Nehri Akarçay Çayı Işıklı Deresi Afşar Deresi Kumalar Çayı Yerüstü Su Potansiyeli: l çıkışı ortalama akım Akarçay Nehri Küfi Çayı Dinar-Çapalı-Kocapınar Burdur Göller Havzası Sakarya Nehri 941 hm3/yıl 486 hm3/yıl 131 hm3/yıl 95 hm3/yıl 26 hm3/yıl 203 hm3/yıl 45 ha 260 ha 60 ha 5 ha 5 ha D.3.Özburun Çıldırım Serban. Gecek.1.8.4. Selevir.4. Göletler ve Rezervuarlar: Bu konuya B. Yavaşlar. Akarçay havzası tamamı il sınırları içinde kalmakta olup Büyük Menderes havzası ve Sakarya havzası ilimiz sınırlarında başlayıp komşu illerde bitmektedir. Havza No 07 11 12 Havza Adı Büyük Menderes Havzası Akarçay Havzası Sakarya Havzası Yıllık Ortalama Akımı 226 hm3/yıl 678 hm3/yıl 203 hm3/yıl Akış/Yağış %13 %19 %11 Kapsadığı Projeler Örenler. de değinilmiştir.3. Kızılca Eber-Akşehir. de değinilmiştir. Akarsular: Bu konuya B. D.Kuruçay.1.1. de değinilmiştir. Seyitler.4. Göller. 129 .

Şekil 2013: Acıgöl ve Kuşlar Şekil 21: Acıgöl ve Doğal Hayat 130 .

03. DS XVIII.3.2.Co mg/lt CaCO3 353 226 4 5 5 158. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğünün Afyon ili sınırları içinde 2001 yılında su kalitesi gözlem çalışmaları programı.7 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.2001 Mehmet SARAÇ Açık 100C 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 14 7.2001/11 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU GÖZLEM 14.5.D. Teslim Tarihi Laboratuvar No.1.3. Dinar karakuyu kaynağı 13. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri: D. D. D.03. bu gözlem istasyonundan alınan numunelerin su analiz raporları aşağıda verilmiştir.NTU Pt .03. Yeraltı Suları ve Kirlilik: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.2001 13.JTU.5 131 .1. Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır D.2001 S. Akarsularda Kirlilik: DS XVIII.2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab. Doğal Drenaj Sistemleri: BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN Bu madde ile ilgili konular yukarıdaki Akarsular ve Yer altı Su Kaynakları bölümünde verilmiştir.3.

Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.48 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTASU ANAL Z RAPORU 132 .3 16.2 0.6 52.041 5.3 0.2 0 0 1.044 32.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 0. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.8 1.6 4.9 9.6 1.2 DS XVIII.7 200 0.

CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 351 225 2 3 5 172 3.06.08 0.5 0.2 2. Teslim Tarihi Laboratuar No.2001 07. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Dinar karakuyu kaynağı 07.6 50.2001/146 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 08.JTU.6 5.06.092 13.9 0.6 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.2001 Emine EK C Açık 170C 7-18-11-099 Not 13 7.9 1.3 6.5 181.8 1.06.2001 S.1 133 .002 1. Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.

NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 2 5 Dinar karakuyu kaynağı 06.2001 Emine EK C Açık 220C 7-18-11-099 Not 14 7.2001 06.JTU.08.Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 13.08. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.09 DS XVIII.08.7 5.7 0.7 354 227 1 134 . Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.2001/390 Birim m3/sn oC çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU AKIM STASYONU Ölçülen Değer GÖZLEM 07.2001 S.324 0. Teslim Tarihi Laboratuvar No.

998 0.8 3.305 7.7 0.5 0 7.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 182.33 0.12 DS XVIII.4 15.3 5.Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.002 2.3 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol ve Laboratuar Şube Müdürlüğü ISPARTA SU ANAL Z RAPORU 135 . Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.6 0.1 191.7 13.1 1.5 7.8 54.

2001 Mehmet SARAÇ YAĞIŞLI AKIM GÖZLEM STASYONU 7-18-11-099 Parametre Debi Su Sıcaklığı PH Elektriksel letkenlik (250C) Toplam Çözünmüş Katılar Askıdaki Katılar Toplam Katılar Bulanıklılık Renk Metil Oranj Alkalinite Fenolftalain Alkalinite Klorür Amonyak Azotu Nitrit Azotu Nitrat Azotu Çözünmüş Oksijen Permanganat Değeri Biyokimyasal Oksijen Değ.53 1. Teslim Tarihi Laboratuvar No.3 3.77 3 178 0.4 0.12.NTU Pt – Co mg/lt CaCO3 mg/lt CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt.3 0 0 1.2001 03.9 6.2001/468 çapalı ANAL ZE BAŞLAMA ÖRNEĞ ALAN HAVA DURUMU 04.5 mhos/cm mg/lt mg/lt mg/lt SiO2.008 4.JTU.12.ÖRNEK ALMA YER Örnek Alınan Tarih ve Saat Örneğin Lab.CaCO3 mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 349 223 2 1 5 176.5 5. Dinar karakuyu kaynağı 03.2001 S.12. Toplam Sertlik Orta – Fosfat Sülfat Serbest Karbondioksit Demir Mangan Sodyum Potasyum Birim m3/sn oC Ölçülen Değer Not 12 7.8 136 .

Tuzluluk Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Denizlerde Kirlilik: D.3.1 13.4. Ağır Metaller ve z Elementler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır 137 .133 D. Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik: Eber Gölünü kirleten tesislerle ilgili bir çalışma başlatılmıştır.5 5. Strateji ve Politikaları: Bu Konuda Yapılan Çalışma Bulunmamaktadır. Su ve Kıyı Yönetimi.4. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri: D.5.3.1.5.2. D.3.4. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.625 0. Göller.6 1. D. Zehirli Gazlar Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.3.5.Kalsiyum Magnezyum Toplam Koliform Toplam Germ Kimyasal Oksijen Değeri Toplam Kjeldahl Azotu Siyanür Çözünmüş Silis Florür Bor Çinko Toplam Fosfat Hidrojen Sülfür Fenol mg/lt mg/lt Sayı / 100 ml Sayı / 100 ml mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt 49.5.

D.5.5.4.5. Patojenler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D. Gübreler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Deterjanlar ve Su Kirliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.6. Petrol Türevleri Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5.5.9. Siyanürler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5. Çözünmüş Organik Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.8.5.3. Pestisitler ve Su Kirliliği: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.6.5. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği BAŞA DÖN Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır BAŞA DÖN BAŞA DÖN 138 .5.5. Zehirli Organik Bileşikler: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.2.1. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller: Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.5.5. Askıda Katı Maddeler Bu konuda yeterli bilgi bulumamaktadır D.7.5.5.5.

081 127. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.309 Zon % 9 10 10 8 37 0 14 42 7 100 Başmakçı 1.575 18.151 63.221 11.862 scehisar 692 2.026 248.176 Zon Top.805 7.709 0 26.443 51.078 Zon % 9 17 9 11 46 0 14 24 16 100 Bayat 0 328 1.180 42.321 S.169 22.524 128.921 5.103 35.923 19.sınıf arazi 20.769 35.160 10.520 5.444 9.470 34.851 6.261 hsaniye 1.339 0 1.624 Dazkırı 5.086 3.934 Şuhut 12.950 4.201 110.909 1.sınıf arazisi arazi 83.155 55.107 283 11.210 16.753 Sincanlı 6.908 221. tarım 5.027 282 90. Genel Toprak Yapısı AFYON L ARAZ SINIFLANDIRMA TABLOSU (ha)-(%) lçeler 1 .831 56.926 29.358 11.1.400 20.155 285.457 3.600 Zon Top.634 11.524 11.517 37.038 0 8.121 21.800 Sandıklı 13.515 40.sınıf arazi 20.579 34.505 1.646 Bolvadin 9.sınıf arazi 22.105 9.455 29.482 4.501 8.853 top.828 3.600 375 50.082 34.sınıf 2.329 11.084 21.811 43.606 3.112 1.060 6.920 0 14.542 7.699 4.306 96.004 29.546 11.627 29.039 196.729 4.643 741 54.431 676.317 47.444 31.052 212.548 72.855 0 9.402 93.509 1.217 9.555 9.257 20.501 0 30.252 93.603 13.841 0 22.390 27.012 7.173 54 6.500 66.737 10.890 7.sınıf arazi 57.164 22.482 11.045 2.242 0 14.sınıf arazi arazi 19. 19.154 2.283 56.300 Emirdağ 30.208 164.969 38. 60.932 5.440 139 .528 60.797 64.601 85.E.sınıf arazi TOPLAM Merkez 1.256 196 14.568 10.801 40.255 0 2.854 Dinar 12.382 118.719 17.

501 8.106 11 48.087 6.2.924 Zon Top. Üretim aşamasında özellikle atölye ve fabrikaların ürettiği katı atıklar ile kesim ve arıtma sırasında oluşan atık çamurlarda ilimize özel bir çevre sorunu oluşturmaktadır.2.750 12 185.236 8 59.566 4.2.003 20.158 24.878 33.629 39.356 45 5.278 18.128 38.467 70.036 57.060 562. 8.566.125 18. 121.351 21.743 150.931 4.863 100 Çay 2. Zon % 33. E.374 Genel Top.334 9 187. limizde yer alan ve Sağlık Turizmi’ne önemli katkılar sağlayan kaplıcaların ve sıcak su kaynaklarının ürettiği mineralce zengin jeotermal atık sularda kirlilik üretmektedir.2.1. Atıkların tekrar değerlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.032 175.018 11.176 0 8.254 570 14.118 587.400 Sultandağ 5.513 178.377 18. 140 .210 0 37.324 Zon % 6 13 13 7 38 0 9 26 26 100 Genel Top.791 13.4. E. limizde Türkiye çapında pek çok Belediyenin de ortak sorunu olan düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır.586 5.1 de değinilmiştir.811 149. E.124 138.1.657 45 1.2. Atıklardan Kirlenme: limizde mermer ve mermer sanayii çok yoğun olarak faaliyet göstermektedir.306 1 416.276 79.078 570 6. Kimyasal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.% 8 12 10 9 40 0 12 39 9 100 BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN E.2. Bu sorunun çözümü için kooperatif ve jeotermal su kullanan tesislere arıtma tesisi yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.322 10.2.1.565 14 44.823 19.1.Zon Top. Atmosferik Kirlenme: Bu Konuya C. Toprak Kirliliği: E.532 1. Afyon Belediyesi bu sorunun çözümü Katı Atık Yakma Tesisi projelendirmiştir. Mikrobiyal Kirlenme: Bu Konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.384 126.

522 144.sınıf 26% I.892 321.411 0 14.303 ha.161 140.3.535 190.131 372 2.500 0 639.140 3.878 170.623 2.Sınıf V.sınıf IV. Bu özellik ilin her yerinde aynı olmayıp bazen bir bölgede yüksek dağların arasında geniş ovaların yayıldığı görülür.3. Toprakların sınıflarına ve kullanım şekline göre dağılımı tabloda verilmiştir.Sınıf II.799 0 209.1.sınıf II.477 133.sınıf 9% 0% 10% VII.000 Ekilebilir alan(ha) Çayır-mera (ha) Orman (ha) Diğer (ha) Toplam (ha) III. Afyonkarahisar li toprak sınıflarına göre arazi kullanım durumu Toprak sınıfı (ha) I.943 0 1. VI.Sınıf III.192 2.1.sınıf VII.142 338.920 0 235.282 8.Sınıf VIII.062 177. Afyonkarahisar ilindeki arazilerin sınıflarına göre oransal dağılımı grafikde verilmiştir.sınıf 10% Afyonkarahisar linde Arazilerin Sınıflarına Göre Dağılımı IV.217 121. 118.sınıf VIII.008 134.350 5. sınıf araziler üzerinde de tarım yapılmakta olmasına rağmen bu araziler tarım için uygun nitelikte değildir.E.sınıf araziler üzerinde oransal olarak fazla olduğu görülmektedir.Sınıf VI.142 1.632 1. Afyonkarahisar’da değişik özelliklere sahip toprak sınıfları görülmektedir. Arazi Varlığı E.3.Sınıf Genel Toplam Kaynak : Köy Hizmetleri l Müdürlüğü Afyonkarahisar ilinde I-IV sınıf arazilerin toplamı 579.600 178.423.sınıf 13% I.sınıf II.sınıf V. Arazi Sınıfları: Afyonkarahisar ili genel görünümü itibariyle bir yayla karakteri taşır.sınıf 23% 141 .825 0 77 318 3.502 379. Arazi E.sınıf VI.sınıf V.158 88 86.1.310 7.704 2.Sınıf VII.073 38.Sınıf IV.673 321.sınıf VI.sınıf 9% VIII. Bu ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder. Çayır-mera alanlarının ve orman alanlarının VII. olup genelde tarım bu araziler üzerinde yapılmaktadır.904 122.896 7.541 2.sınıf III.

315 25.3.3.752 9.800 128.624 7.700 103.tarım arazilerinin oranı yüksektir.664 21.900 16.385 16.788 22. Kullanım Durumu: lin toplam yüz ölçümü 1.500 34.988 59. Bu dağılım haricinde toplam 91. Afyonkarahisar ili hayvan varlığı açısından iyi bir potansiyele sahip olmasına rağmen çayır-mera alanlarının azlığı kısıt teşkil etmektedir.623 14.bunun 639. 142 .600 85. Tarla alanlarının bir kısmının yem bitkileri ekilişine yönlendirebilecek olması hayvancılık açısından iyi bir potansiyel olacaktır.045 6.607 9.100 56.165 31.900 48.900 37.600 216. Afyonkarahisar li Arazi Dağılımı (2003) 23% diğer 45% tarım alanı tarım alanı orman 17% çayır-mera 15% orman çayır mera diğer Grafikden de görüldüğü gibi Afyonkarahisar ilinde çayır-mera ve orman alanlarının oranı düşük.100 15.754 11. Yüz Ölç.000 Tarım Al.825 ha.630 42.325 17.390 9. 236.400 40.673 36.151 29.021 ha.000 639.E.129 0 27.209 ha.300 1.100 17. Arazilerin lçeler tibariyle Kullanım Şekline Göre Dağılımı LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut Genel Top.100 29.900 118.2.600 110.877 615 209.998 1.500 16.497 13.003 11.050 42.904 ha. 98.’ı orman arazisi ve 338.594 19.000 19.926 16.’ı çayır-mera arazisi.200 1.336 ha.050 10.900 3.131 ha.000 35.347 2.557 19.423.500 57.328 6.455 ha.158 2.066 12.131 Orman 10.’ı tarım arazisi.140 ha.000 ha arazinin yaklaşık 967.200 36.1.587 63.lık kısmı kayalıktır.904 E.600 54.535 338.800 8.206 22.825 Tarım Dışı 8.423.500 15.985 3.2.050 235.146 15.000 ha.700 130.972 13.620 7.800 20. 64.400 13. Olup.lık alanda çoraklık görülmektedir.373 842 10.400 12.800 79.140 Çayır Mera 15.743 11. 219.235.734 7.523 64.600 90.200 33.’ ise diğer araziler olarak dağılım göstermektedir. Bu dağılım yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.680 18.900 11.lık kısmı taşlı.970 4.423.699 14.694 3.800 8.209.900 70.208 29. Arazi Problemleri l genelindeki 1.lık kısmı taşsız.109 15.050 3.

F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri F.1.1.
F.1.1.1.

Ormanlar:

Ormanların Ekolojik Yapısı:

Afyonkarahisar Orman şletme Müdürlüğü Ormanları Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır ve 1000 Mt.rakımdan itibaren başlar.Denizden uzak olması nedeniyle Karasal iklim görülmektedir.Yazlar kurak ve sıcak,kışlar soğuktur.Gündüz ile gece,yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.Ormanlarımızda kontinental ile Ege ikliminin birbirine geçişi şeklinde bir iklim hüküm sürer.Ancak kontinental iklim özellikleri daha ağır basar.Bu iklimde kışlar soğuk,yazlar kurak ve sıcaktır.Yağış azalır ve en fazla yağış alan mevsim kıştır.Yıllık ortalama sıcaklık 11-12 derece civarındadır.Yıllık yağış uzun yıllar ortalaması 455 mm.civarındadır.Ortalama nisbi nem %52 civarındadır.Hakim rüzgar yönü Kuzeydir. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında vejatasyon süresi genellikle Mart-Nisan aylarında başlayıp,Ekim-Kasım aylarında son bulur.Vejatasyon süresinde ortalama sıcaklık 19-20 derece olup,aylık ortalama yağış 32 mm.civarındadır. şletme Müdürlüğümüz Orman alanları Batı ve Orta-Kuzey kesimlerinde kristalin şistler, şist,kil şisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin, manyezit, peridodit, diozit, kabro, melafir ve diabas anakayalar bulunmaktadır.Doğu kısımlarında kalker,kil,kum,marn,trakit,andezit,bazalt kütlelere rastlanır.Bu kısımların ortalarında volkanik parçalara rastlanır.Güney kesimler ise genelde tüf,anglomera ve breş gibi volkanik anakayalar ihtiva eder. şletme Müdürlüğümüz Ormanlarında asli Orman ağacı Karaçam ve bazı Meşe türleridir. Münferit olarak Sedir,Ardıç,Sarıçam türlerinin bulunduğu Orman alanlarımız mevcuttur. Bunların dışında Ormanlarımızda Alıç,Titrek,Kavak,Yabani Armut ve Yabani Erik gibi türlere de rastlanır. Dazkırı şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 60 km.,Afyonkarahisar’a 90 km. ve Denizli l merkezine 50 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dazkırı nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır. Dazkırı şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü tarafından tanzim edilen haritaya göre, ikinci zamanda teşekkül eden Eosen-Kretose devri teşekkülatındandır.Kretose kalkeri ile oligosen konglomeralardan ibarettir. Şeflik mevkii itibariyle Ege ve iç Anadolu klimlerinin geçiş mıntıkasında yer almaktadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri Ardıç , Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimale göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz sınırları içerisinde 1985-1994 tarihleri arasında teşekkül edilen 1800 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur. Dinar şletme Şefliği Ormanlarının tamamı Devletin mülkiyetindedir. şletme Şefliği ormanları ortalama olarak Isparta l merkezine 40 km., Afyonkarahisar’a 100 km. ve Denizli l merkezine 90 km. mesafede dir.Ormanlar muhafaza karakterli olup fazla üretim yapılmamakta, yapılan üretim çevre halkının ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Dinar ve Başmakçı lçe nüfusunun büyük bir bölümünün ormanla sınır olmaması nedeniyle kaçakçılık olaylarına çok fazla rastlanılmamaktadır.

143

Dinar şletme Şefliği M.T.A. Enstitüsü’nden alınan bilgiler göre 1150000 ölçekli Jeolojik haritada Konya paftası içerisinde yer almakta olup mesazoik bir yapıya sahiptir. Şeflik mevkii itibariyle ç Anadolu iklim kuşağındadır.En yüksek yeri 1996 ile 2200 metre arasındadır. Ormanlarımızın asli ağaç türleri karaçam ve kızılçam , Tali ağaç türleri sedir Ardıç , akasya Flora olarak Kermes meşesi,Akçakesme,cistus mevcuttur. Ormanlarımız gerek ana kayanın kalkerli olması gerekse toprak yapısının az derin ve taşlı olması nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir.Ormanların aktüel kuruluşunun optimal’a göre gerek servet gerekse nitelik olarak çok düşük olması Muhafaza edilmesi gerektiği düşünülerek planlamalar yapılmaktadır. şletme Şefliğimiz hudutları içerisinde 1980-2003 yılları arasında teşekkül ettirilen 7128 hektar kızılçam ve karaçam ağaçlama sahası mevcuttur.

F.1.1.2.

lin Orman Envanteri:

Verimli (Normal) LÇES Orman Alanı (Ha.) Bozuk Orman Alanı (Ha.) MERKEZ BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR EM RDAĞ HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM 3553 5270 2368 4128,5 865 6002,5 4786,5 2741 45 9040 6466 6187 51452,5 6450 16077,5 256 3244,5 842 13264,5 21203 17821 6953 3269,5 16714,5 4600,5 6690 615 118001 10003 21347,5 2624 7373 842 14129,5 27205,5 22607,5 9694 3314,5 25754,5 11066,5 12877 615 169453,5 Toplam Orman Alanı (Ha.)

144

Dazkırı Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dazkırı lçesinin tamamı ile Evciler lçe Merkezini kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç ve çok az miktarda da meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 31914 hektar olup bu alanın 10822 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 21092 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.10822 hektarlık ormanlık alanın 5821 hektarı normal koru,4344 hektarı bozuk koru,657 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 5812 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 6926 m3 karaçam,118 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır. Dinar Orman şletme Şefliği Mülki hudut olarak Dinar ve Başmakçı lçelerinin tamamını kapsamaktadır. şletme Şefliği ormanlarının asli ağaç türü karaçam kısmen kızılçam,ardıç,akasya meşedir. şletme Şefliğimiz ormanları tek seri altında toplanmış olup 10 yıllık tanzim edilen Amenajman Planları ile sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.Şeflik ormanlarında yapılan planlamalar genelde Koruma ve Muhafaza karakterli yapılmakta olup Ormanlarımızdan sadece kar,böcek,rüzgar vb.gibi doğal etmenler sonucu kuruyan,kırılan ve devrilen ağaçlarımızın Ülke Ekonomisine kazandırmak amacıyla müdahaleler yapılmaktadır. şletme Şefliğimizin toplam sahası 186189 hektar olup bu alanın 26585 hektarı ormanlık saha,geriye kalan 159604 hektarı açıklık (Yerleşim alanları,göl,akarsu,ziraat arazisi) alandır.26585 hektarlık ormanlık alanın 7505 hektarı normal koru,10341 hektarı bozuk koru, 8739 hektarı bozuk baltalık orman şeklindedir. 1997-2006 yılları şletme Şefliği Amenajman planları gereği olarak toplan 7369 hektarlık ormanlık alanda on yıllık periyotta çalışma yapılması planlanmış toplam 2681 m3 karaçam,2108 m3 kızılçam olmak üzere ara hasılat alınması uygun görülmüştür.1997-2004 yılları arasında plan gereği çalışma yapılmış olup 2005 ve 2006 yılı planları ile verilen etaların alınması ile plan müddeti tamamlanacaktır.

F.1.1.3. F.1.1.4.

Orman Varlığının Yararları: Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları:

Yetişme muhiti envanteri: a)Jeolojik ve mineralojik yapı zamanı,olusma şekli,tektonik bünyesi, kayaların türleri vaziyeti ve ayrışma durumları: Plan ünitesinin batı ve orta-kuzey kesimlerinde, III .zamanın Neojen devrinde teşekkül etmiş olan kristalin şistler, şist, kilsisti, mikaşist, mermer, kalker, serpantin manyezit ,peridodit, diozit, kabro, melafîr ve diabas ana kayalar bulunmaktadır. Kuzey doğu kesimleri ise l. zamanın Permien devrine ait konglomera, bakirli kalker ,piritli ve bitümlü şistler ,dolamitli kalker ve tuz birikintilaerinden oluşmaktadır. Doğu kısımları l .zamanın ve III .zamanın Neojen devrine ait kalker ,kil ,kum, marene ,trakit, andezit ve bazalt kütlelerinden oluşur.Bu kısımların orta kesimlerinde ise volkanik parçalara rastlanır.Plan ünitesinin güney kesimleri ise genelde tüf, anglomera ve breş gibi volkanik ana kayalar ihtiva eder. Orta kesimden doğuya doğru dar bir şerit halinde, II.zamanın Mesozoik arazisi üzerine oturmuş III .zamana ait kalker, kil, kum, gre, mam ve alivüyol kitlelerden müteşekkil, aykırı tabakalaşma gösteren, bol fosilli tortul sahalar bulunmaktadır. Güney kesimlerde ise II.zamanın Jura ve Kratase devrine ait kütleler, ufak alanlar halinde bulunmaktadır.Bu kütleler, aykırı tabakalaşma gösteren ufak taneli, killi, silisli ve bilhassa kalkerli tortul kütlelerdir. b)Klimatolijik durum Coğrafi ve iklim mıntıkaları ve bölgeleri içindeki yeri: Afyonkarahisar Orman işletme şefliği ormanları, Ege Bölgesi ile ç Anadolu Bölgesi arasında yer alır .Buna rağmen denizden uzak olması nedeni ile karasal iklim görülmektedir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuktur.Gündüz ile gece ve yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

145

AFYONKARAH SAR’ DAK ORMANLARIN VE D ĞER B TK TOPLULUKLARININ EKOLOJ K YAPISI a)Ormanların Ekolojik Yapısı: Sandıklı-Akdağ’ daki Pinus nigra subsp.pallasiana (Karaçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Batı Anadolu’ daki yayılışın en doğu sınırlarından birinde bulunur. Başlıca dağın üst kesimleri ile, batı ve kuzey bölgelerinde yayılış gösterir. Ana tepelerin güney ve doğuya bakan kesimlerinde ise görülmez. Bölgede en geniş yayılışlı orman olmakla birlikte, geçirdiği ağır yangınlar sonucu doğal sınırlarını büyük oranda kaybetmiştir. Bu birlik, başlıca Paleozoyik yaşlı metamorfik ve mermerler ile Liyas yaşlı kalkerler üzerinde yayılış gösterir. Toprak tipi orta derinlikte kahverengi orman topraklarıdır. Kumlu-tın veya tın bünyeli olan bu topraklar; çok düşük tuz ve düşük CaCO3 miktarına, zayıf ve orta asit pH değerlerine sahiptirler. Asitliğin profil boyunca arttığı görülür. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde A horizonunda yüksek iken, aşağıya doğru bu değer düşmektedir. Bu değerler B horizonunda orta derecede olup, C’ de ise düşüktür. Bölgede 1080-1800 m yükseklik ve % 10-80 eğimli alanlarda yayılış göstermektedir. Sandıklı-Akdağdaki Pinus brutia (Kızılçam) Ormanı (GEM C , 1988) Araştırma alanında Pinus brutia, Büyük Menderes Vadisi boyunca Ege’ ye açık olan batı ve güneybatı kesimlerde küçük topluluklar oluşturur. Stepe en yakın kesimlerde yer alan bu topluluklar, cılız gelişmeleri nedeniyle, ormancılık açısından fazla önemli değildirler. Başlıca Osmanköy’ ün güneydoğusunda ve Belence Köyü’ nün güneyinde, 900-1200 m arasında bulunurlar. Çoğunlukla Paleozoyik yaşlı şist, kısmen de yine aynı yaşlı kalker ve mermer anakayalar ve yüzeysel derinliğe sahip kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Kumlu-tın ve tın bünyeye sahip bu topraklar, tuzca çok fakir ve CaCO3 bakımından çok zengin olup, hafif ve orta alkali reaksiyonludurlar. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda yüksek veya çok yüksek iken, aşağıya doğru düşmektedir. Bu orman, yükseklikleri 900-1170 m, eğimleri % 25-75 arasında değişen doğu, batı ve güneybatı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve J.foetidissima (Kokar ardıç) Ormanları (GEM C , 1988) Araştırma alanında başlıca batı, doğu ve güney kesimlerde 1000-1700 m arasında yayılış gösterirler. Karışık halde bulunmalarına karşın, çoğunlukla Juniperus .excelsa baskındır. J.foetidissima ise iklimin nispeten daha karasal olduğu kuzey bakılı yamaçlarda ve yüksek düzeylerde(1500 m’ den sonra) baskın duruma geçmektedir. Başlıca Paleozoyik yaşlı mermer, Paleosen yaşlı kalkerler ile çok sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Bu topraklar genelde kumlu-tın veya tın bir bünyeye, çok düşük tuz ve kireç içeriğine sahip olup, zayıf asit, nötr ya da hafif alkali karakterdedirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise genelde iyi olup, profil boyunca bir azalma göstermezler. Juniperus excelsa’ ormanları yüksekliği 1050-1520 m, eğimleri % 15-70 arasında olup, bakıları kuzey, kuzeybatı, güney, güneybatı ve güneydoğudur. J.foetidissima’ ormanları ise yükseklikleri 1250-1600 m, eğimleri % 25-40 arasında; bakıları batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde yayılış gösterir. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Park’ ındaki Quercus cerris var.cerris (Türk meşesi) ve Quercus.pubescens (Tüylü meşe) Ormanları (VURAL, 1985) Bu orman Kılıçaslan, Damlalı Boğazı girişinde yer alır. Genellikle kuzey yamaçlarda ve 1130-1200 m’ ler arasında yayılış gösterir. Birliğin ayırtedici ve karakter türleri Quercus cerris var.cerris ve Q.pubescens ormanı içinde bulunan diğer önemli türler; Trifolium ochroleucum, Ferulago macrosciadia, Agrimonia repens, Achillea nobilis subsp.neilrechii ve Trifolium alpestre’ dir. 1998) Afyonkarahisar’ ın Batısındaki (Erkmen Kasabası ve Çakırköy’ ün güneyi) Castanea sativa Miller (Kestane) Ormanı (KARGIOĞLU,

Bu orman, Afyonkarahisar ilinin batısında yer alan Erkmen kasabasının güneyindeki Ağlayan Tepe ile Çakırköy’ ün güneyindeki Tezekli Tepe’ nin kuzey yamaçlarında iki parça halindedir. Birlik Volkanik anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde gelişme gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından hafif asit-nötral reaksiyonludur. Organik madde bakımından fakir, fosfor ve potasyum yönünden ise zengindir. Bu orman, 1250-1400 m, eğimleri ise % 30-60 arasında değişen yerlerde yayılış göstermektedir.Castanea sativa aslında bir AvrupaSibirya fitocoğrafya bitkisidir. Afyonkarahisar’ da relikt (Kalıntı) olarak bulunmaktadır. Bu ormanlar hem Afyonkarahisar Kocatepe Milli Parkı sınırlarında bulunması hem de relikt olması nedeniyle koruma altına alınmış ormanlardandır. Orman içinde bulunan diğer ağaç türleri Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus vulcanica (Kasnak meşesi)’ dir. ÇALI ÖRTÜSÜ Sandıklı Akdağ’ daki Quercus infectoria subsp.boissieri (Mazı meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988)Bu orman araştırma alanında, güneybatı, batı ve kısmen de doğu kesimlerde 900-1200 m arasında yayılış gösterir. Çoğunlukla ko-dominant durumdaki Quercus pubescens ile karışık halde bulunur. Başlıca Paleozoyik yaşlı şist ve Pliyosen yaşlı çakıltaşları ile oldukça derin koluviyal topraklar üzerinde bulunur. Genelde killi-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca fakir ve yüksek kireçlidirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri A horizonunda yüksek olup, aşağıya doğru düşmektedir.

146

Orman, yükseklikleri 900-1050 m, eğimleri % 5-30 arasında değişen; kuzey, kuzeybatı, batı, güneydoğu ve güneybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Quercus coccifera (Kermes meşesi) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alanının güneyinde Işıklı-Dinar arasında, 850-1200 m arasında ve başlıca Paleosen yaşlı kalkerler ve Pliyosen yaşlı ofiyolitler ile çakıltaşları üzerinde yayılış gösterir. Birliğin yayılış gösterdiği bölgede kahverengi orman toprakları gösterilmekte ancak, bu topraklar muhtemelen yer yer koluviyal birikintilerle örtülmüş, yüzeysel derinliğe sahip terra-rossa topraklardır. Tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzca çok fakir, kireç bakımından oldukça zengindirler. Organik madde ve N.P.K. değerleri genel olarak A horizonunda çok yüksek, B horizonunda yüksek, C horizonunda ise orta veya düşüktür. Bu orman, yükseklikleri 850-1080 m, eğimleri % 5-40 arasında değişen güney, güneybatı ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu orman araştırma alnında karaçamın tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle karaçamın ağır yangınlar geçirdiği üst ve kuzey kesimlerde, yaklaşık 1200-1700 m arasında yayılış gösterir. Başlıca Paleozoyik yaşlı riyolit, kloroşist, kuvars-mikakloroşist, epidoşist, aktinolitşist ve metakumtaşları gibi metamorfitler ve Liyas yaşlı kireçtaşları ile oldukça sığ kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterir. Ancak metamorfitler üzerinde daha iyi geliştiği görülür. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuz ve kireç bakımından fakir olup, pH bakımından nötrdürler. Organik madde ve N.P.K. değerleri ise her iki horizonda da yüksektir. Pinar ormanları, yükseklikleri 1350-1500 m, eğimleri % 15-30 arasında değişen; doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu bakılı alanlarda yayılış gösterir. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1985) Cistus laurifolius ormanı, Damlalı Boğazının her iki yakasında, Çiğil Tepe’ de ve Tınaz Tepe-Otlukçu Tepe arasındaki Isırgan Tepe’ de 1250-1500 m’ lerde görülür. Alandaki herdemyeşil çalı formasyonunu temsil eden bir birliktir. Birliğin dominant çalısı olan Cistus laurifolius, Türkiye’ de genellikle Pinus nigra subsp.pallasiana ve bazen de Pinus sylvestris (Sarı çam)ormanlarının bünyesinde yer alır ve onlarla paralel bir yayılışa sahiptir. Bu ormanların özellikle yangınla tahrip olmasıyla dominant hale geçer. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Cistus laurifolius (Pinar, Laden) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu orman Pinus nigra subsp.pallasiana topluluğunun yangın ve kesim gibi biyotik faktörler gibi ağır tahribinden sonra ortaya çıkmaktadır. Cistus laurifolius birliği araştırma alanında 1100-1500 m’ ler arasında ve andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Cistus laurifolius ayrıca, Sincanlı (Ahırdağı) ve Sultandağları’ nda da topluluklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Populus tremula (Titrek kavak) Toplulukları ( VURAL, 1979) Bu orman da Pinus nigra subsp.pallasiana’ nın tahribi sonucu meydana gelmiştir. Populus tremula birliği araştırma alanında parçalar halinde 1300-1450 m’ ler arasında blok kayalar ve kışın uzun süre karla kaplı olan serin ve nemli yamaçlarda gelişir. Bu birlik de andesit anakaya üzerinde yayılış gösterir. Afyonkarahisar-Sultandağlarındaki Corylus avellana (Çalı fındığı) Toplulukları (KARGIOĞLU, 1998) Bu orman, Sultandağları-Kapıkayası tepesinin Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzeydoğu yamaçlarında yer almaktadır. Orman, yüksekliği 1300-1500 m, eğimleri ise % 20-60 arasında değişen alanlarda bulunur. Bu topluluk Paleozoyik yaşlı kalker anakaya ve az kireçli kahverengi orman toprağı üzerinde yayılış gösterir. Tın ve siltli-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, pH bakımından nötral reaksiyonludur. Organik madde, fosfor(P) ve potasyum(K) değerleri ise 0-30 cm’ de yüksek iken 30-60 cm’ de bu değerler düşmektedir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Bu topluluk su kaynaklarının geçtiği blok şekilli ana kayaların yüzeyinde ve 1450-1550 m’ ler arasında bulunur. Parçalar halinde dağılmış olan birlik genellikle diğer yerlerden daha nemli olan kaya çatlaklarını tercih eder. Sandıklı-Akdağ’ daki Hypericum heterophyllum (Binbirdelikotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Bu topluluk çalışma alanında, nispeten daha karasal olan kuzey kesimde lokal topluluklar oluşturur. Karaçam açıklıklarında 1200-1500 m arasında bulunan bu topluluklar, muhtemelen karaçamın tahribi sonucu baskın duruma geçmişlerdir. Paleozoyik yaşlı metamorfitler ve yüzeysel derinlikteki kahverengi orman toprakları üzerinde yayılış gösterirler. Tuz ve kireç bakımından fakir olan bu topraklar, A horizonunda orta, B ve C’ de kuvvetli asit reaksiyonludurlar. Organik madde A horizonunda yüksek, B ve C’ de orta, N.P.K. değerleri ise genelde bütün horizonlarda yüksektir. STEP VEJETASYONU

147

Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus ptilodes var.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia var.phrygia (Yumakotu) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında 1000-1200 m’ ler arasında yayılış gösteren ve kesin sınırlarla birbirinden ayrılmayan bu topluluklar, başlıca Lias yaşlı kalkerler ve çok sığ kahverengi topraklar üzerinde bulunurlar. Kumlu-tın bünyeli olan bu topraklar, tuzca fakir, kireçce çok zengin, orta alkali reaksiyonlu, düşük organik madde ve orta N.P.K. içeriklidirler. Afyonkarahisar Kocatepe Tarihi Milli Parkındaki Astragalus flavescens (Geven) Toplulukları (VURAL, 1985) Milli Park sahasının en yüksek ve arızalı kesimi olan Kocatepe bölümündeki tepelerde, 1500-1850 m’ lerde yayılış gösterir. Bu tepelerden başlıcaları Kocatepe, Haccet Tepe, Toklu Tepe, Tortgüney Tepe, Avlağı Tepe ve Tınaz Tepe’ dir. Yöresel endemik olan Astragalus flavescens topluluğun dominant türüdür. Astragalus flavescens topluluğu içinde bulunan diğer önemli türler; Thymus longicaulis subsp.longicaulis (Kekik), Astragalus condensatus (Geven), Verbascum krauseanum (Sığırkuyruğu), Astragalus parnassi subsp.parnassi (Geven), Minuartia hirsuta subsp.falcata, Acantholimon ulicinum subsp.lycaonicum (Kirpidikeni), Centaurea pichleri subsp.pichleri ve Erysimum alpestre’ dir. Afyonkarahisar-Köroğlu Beli ve Çevresindeki Artemisia campestris (Yavşanotu) Toplulukları (VURAL, 1979) Artemisia campestris topluluğu 1400-1500 m yüksekliklerde ve derin kumlu-tın topraklarda bulunur. Bu birlik yaklaşık olarak 2 hektar alanda alanda ve parçalar halinde yayılış gösterir. SUBALP N B TK TOPLULUKLARI Sandıklı-Akdağdaki Juniperus communis subsp.nana (Bodur ardıç) Toplulukları (GEM C , 1988)Araştırma alanında orman üst sınırından sonra bulunan topluluk, 1850-2250 m, arasında, Dogger yaşlı kireçtaşı ve dolomitlerle, Liyas yaşlı kireçtaşları üzerinde yayılış gösterir. Toprak oluşumu ise çok az olup, genelde kaya ve taşlar arasında ince bir toprak tabakası mevcuttur(Litoselik topraklar). Kumlu-tın bünyeye sahip olan bu topraklar, tuzsuz, kireçce fakir ve zayıf asit reaksiyonludurlar. A ve B horizonlarında orta, C’ de düşük organik madde içerirler. N.P.K. değerleri ise genel olarak A ve B horizonlarında yüksek, C’ de ortadır. Topluluk, yükseklikleri 1850-2100 m, eğimleri % 10-75 arasında değişen, kuzey ve kuzeybatı bakılı alanlarda yayılış gösterir. Sandıklı-Akdağ’ daki Astragalus angustifolius subsp.angustifolius (Geven)), Festuca punctoria (Yumakotu) ve Astragalus angustifolius subsp.longidens (Geven) Toplulukları (GEM C , 1988) Araştırma alanında Juniperus communis subsp.nana topluluğunu takiben, 2000 m’ den sonra, birbirleriyle kesin sınırlarla ayrılmayan Astragalus angustifolius subsp.angustifolius, A.angustifolius subsp.longidens, Festuca punctoria ve Festuca ustulata toplulukları yer alır. Başlıca Dogger yaşlı kalker ve dolomit anakayalar ve yüzeysel derinlikte litozolik karakterdeki yüksek dağ toprakları üzerinde yayılış gösterir.

F.1.2.

Çayır ve Meralar:

Afyonkarahisar ilindeki meraların toplam alanı 235.825 ha. olup, ildeki oranı % 17’dir. limizdeki mera alanlarının yaklaşık % 20 ‘si iyi vasıflı meralardan oluşmaktadır. Meraların düşük vasıflı olanlarından yaklaşık % 30’undan planlı kullanımla ekonomik yararlanma imkanı mevcuttur. Mera alanlarından yaklaşık % 50’si ıslah çalışmasına ihtiyaç duyan bozulmuş mera vasfındadır. Mera alanlarının bilinçsiz kullanımla halen bozulmaya devam ediyor olması, hayvancılık için önemli bir problemdir.

F.1.3.

Sulak Alanlar:

a)Odun ve diğer orman ürünleri sağlaması: Ormanlar çeşitli nitelikteki ürünlerin kaynağı olarak büyük ölçüde önem taşır. Orman ürünleri asli ( odun ) ve tali ( odun dışı ) ürünler olarak iki grupta toplanmaktadır. Ormandan sağlanan asli ürün odun hammaddesi olup buda yapacak ve yakacak odun olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Orman tali ürünleri ise bitkisel hayvansal ve mineral nitelikte olan ürünlerdir. Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları,ölçülebilen ve ölçülmesi kolay olan katkılar ile, para ile ifade edilmeyen ve ifade edilmesi güç olan katkılar olarak iki ana gruba ayırırız. Ölçülebilen katkıların ana unsuru,asli ve tali orman ürünleridir.Parasal olarak ölçülemeyen katkıları ise,iklim, toprak ve su gibi tabiat elamanlarını koruması ve denge içinde tutması,su rejimini düzenlemesi,erozyonu önlemesi/ekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması,insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi,turizme katkısı vb b)Su sağlama,su varlığını koruma ve düzenlemesi: Ormanlar başta içme suyu olmak üzere.,tanm ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Orman örtüsü ve toprağı yeraltı sularının oluşmasına yardım eder ve yer altı su kaynaklarının yıl boyunca sürekli ve düzenli olarak katkıda bulunur. c)Toprağı ve toprak verimliliğini koruması: Toprağın,sularla yıkanmasına ve rüzgarlarla taşınmasına erozyon denilmektedir. Ormanlar rüzgarın hızını azaltmak,yağışların ve akarsuların toprakları koparma ve sürükleme gücünü zayıflatmak suretiyle toprağı erozyona karşı en iyi

148

biçimde koruyarak taşınmasını önler. d) klim üzerinde olumlu etki yapması: Ormanlar, yıllık mevsimlik ve günlük aşırı sıcaklıkları düzenler,toprağın donmasını ve çözelmesini geciktirir.Ayrıca ormanlar su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesine neden olur. Öte yandan rüzgarların kurutucu etkilerini azaltır. e)Eğlenme ,dinlenme ve öteki boş zamanlan değerlendirme imkanları sağlaması: Ormanlar aynı zamanda gezme dinlenme alanlarıdır. Günümüzde büyük kentlerdeki nüfus artışı sanayileşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi insanları eğlenme,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. f)Sağlık üzerinde etkili olması: Ormanların iklim üzerinde olumlu etkisi ile yerleşme alanlarının çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ayrıca ormanların rekreasyon yönünden yararlı etkileri de insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. g) ş alanı ve geçim alanı sağlaması Ormanlar gerek ürün gerekse hizmet biçimindeki yararlarının topluma sunulması ile ilgili işlemlerde geniş bir işlendirme olanağına sahiptirler, h)Ulusal savunma ve güvenlik bakımından yararı: Ormanların yurt savunması ve güvenliği bakımından yararlı hizmetleri savaş ekonomisi ve tekniğine yöneliktir. Savaş ekonomisi yönünden yararı:Savaş tesisleri ile çeşitli araç,gereç ve silahların yapımında odun kullanılmasından ileri gelmektedir. I)Ormancılık sektörünün ülkemiz enerji üretimine etkisi: Ülkemizde yakacak odun üretimi yıllık ortalama 28 milyon m3 .Bu rakam içersinde Orman Bakanlığının ve özel sektörün katkıları bulunmaktadır. Yakacak odunun diğer enerji kaynakları arasındaki payı %20 dir.Bu oran 15 milyon ton kok kömürüne eşittir. J) Orman köylerine olan katkısı: “Yakın çevresinde bulunan köyler için tek geçim kaynağıdır.Ormancılık faaliyetlerinde iş gücü ihtiyacı orman köylerinden karşılanır.

F.1.4.

Diğer Alanlar (Stepler vb.):

Dinar Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dinar merkez, Bademli, Payamlı, Yelalan, Körpeli, Yıprak, Akçin, Çiçektepe, Sütlaç, Avdan, Bilgiç, Keklicek, Çamköy, Karataş, Palaz, Tekin, Yeşilçat, Cerityaylası, Başmakçı, Sarıköy, Ovacık ve Muratlı köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Fıkrası gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaçcık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen 49,43 Ha. araziler orman sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Dazkırı Orman şletme Şefliği hudutlarında kalan Dazkırı Merkez, Hasandede, Hisaralan, Darıcılar, dris ve yayla köylerinde orman kadastro çalışmaları yapılmış olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliği tam olarak kaybolan, üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman olarak kalmasında yarar olmayan tarım alanı veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alan olarak ayrılan yer yoktur. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin Orman Amenajman Planları 1997-2006 yıllarını kapsayacak şekilde Orman Amenajman heyetleri tarafından yapılmış olup, her 10 yıllık plan uygulama süresinin bitiminden itibaren bir on yıllık planlama daha yapılmaktadır. Dinar ve Dazkırı Orman şletme Şefliklerinin çalışma alanları içerisinde orman dışı kullanım amaçlı olarak taş ocağı, kum-çakıl ocağı, turba maden ocağı, mermer ocağı işletilmesine 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17 ve 18. maddeleri gereğince izin verilmiştir. Bölgede orman muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanlarına dönüştürülen miktar 4500 ha dır. Bölgede orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alan yoktur. Bölgede orman planlaması ile ilgili yapılmış çalışmalar 10 yılda bir kez OGM’ce görevlendirilen amenajman heyeti tarafından yapılmaktadır. yoktur. Bölgede orman alanlarının orman dışı kullanım amaçları ile yasal dayanaklar doğrultusunda daraltılması ile ilgili yapılmış çalışma BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

149

760 21 . Zon % Bayat 0 0 0 0 0 105 742 401 0 1.2.173 0 0 0 704 290 81 5.1.165 6 12.926 1.130 0 0 0 32.895 17.2.Habitat ve Toplulukları: Çayır-Mera arazilerinin toprak sınıflan içindeki dağılımı lçeler Merkez Bolvadin Çobanlar Kızılören Hocalar Sandıklı Sincanlı 1 84 81 0 0 0 47 72 0 284 2 1.570 611 209 0 2.Flora: F.310 0 0 0 7.138 0 10.704 53.309 925 0 0 0 733 376 147 4.143 0 0 0 0 471 339 365 2.813 1.390 0 0 0 0 0 625 4.F.547 5 54 1.154 3.412 11.670 2.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.511 2.062 12.248 0 1.857 7 49. Zon % Başmakçı Dazkırı Dinar Evciler Zon Top.898 0 23.458 0 150 .318 3 2.191 622 0 1.189 38.299 1.889 36.719 0 0 0 0 196 196 2.183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Şuhut Zon Top.748 5.400 195.490 4 3.

B)AFYONKARAH SAR SINIRLARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEM K B TK LER VE TEHL KE SINIFLARI Afyonkarahisar sınırlarında doğal olarak yayılış gösteren 1850 taksondan 242’ i ülkemiz.709 4.146 0 0 0 0 0 302 302 256 175 431 2. Lamiaceae (111).LR(Ic) ACERACEAE (Akçaağaçgiller) Acer hyrcanum Fisch.309 1. Astragalus (Geven) 28 ve Verbascum (Sığırkuyruğu) 18 türle en fazla endemik türü olan genuslardır.069 5. Fauna: F.083 16.663 1.210 3.970 472 2.subsp. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) 24 ve Caryophyllaceae (Karanfilgiller) 14’ tür.509 13.909 92. Fabaceae (Baklagiller) 40. LR(cd) DICOTYLEDONES ( K ÇENEKL LER) ACANTHACEAE (Ayıpençesigiller) 151 .2.671 135 3.284 80 3. Lamiaceae (Ballıbabagiller) 30. 5’ i ise Afyon için olmak üzere toplam 247’ sinin endemik olduğu tespit edildi. Poaceae (120). F.287 8.043 0 0 0 709 5. et Mey. AFYONKARAH SAR B TK LER N L STES SINIRLARINDAK ENDEM K Acanthus hirsutus Boiss. Liliaceae (60) ve Rosaceae (55)’ dir.3. Türler ve Populasyonlar: Habitat ve Toplulukları: A)AFYONKARAH SAR FLORASI Afyonkarahisar ili sınırlarında yapılan floristik çalışmalar sonunda yaklaşık 1850 bitkinin yayılış gösterdiği belirlendi. En fazla endemik türe sahip familyalar sırasıyla.394 338. 247 endemik bitkiden 2’ si CR (Critically Endangered-çok tehlikede).710 15.688 3.2. Asteraceae (Papatyagiller) 33.018 3. 22’ si VU (Vulnerable-zarar görebilir) ve 212 ‘ i LR (Lover Risk-az tehdit altında) IUCN kategorisine girmektedir.910 4.210 0 0 1. Zon % Çay Sultandağ Zon Top.3. Asteraceae (190).674 27.keckianum (Pax) Yalt. Afyonun florasında en fazla takson içren familyalar sırasıyla.625 2.503 1.945 72.1. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 123 0 0 123 993 431 88 1. Brassicaceae (95).996 14.681 1. Fabaceae (140).937 1.512 2.319 0 F. 11’ i EN (Endangered-tehlikede). Caryophyllaceae (85). Zon % Genel Top.921 13.030 59.369 12.573 1.Emirdağ hsaniye scehisar Zon Top.442 570 0 570 4.

pateri Nyar.et Bal.wiedemanniana Fisch.LR(cd) A.glandulosa Hub. var.fil.turcicum SnogerupLR(nt) Ferulago aucheri Boiss.LR(Ic) BRASSICACEAE (Hardalgiller) Alyssum argyrophyllum Schott et KotschyLR(nt) A.calycinum Boiss. subsp. LR(nt) Bupleurum heldreichii Boiss.wallii Hub.pseudocreticum Davis et Par.platycarpa Boiss.et Bal. et Bal.VU C.reuterana Boiss.Davis LR(cd) Centaurea aphrodisea Boiss.falcato-incurvus P.et Zahn)Sell et West LR(Ic) Ptilostemon afer (Jacq.teretifolia Willd.APIACEAE (Maydonozgiller) Astrantia maxima Pallas subsp. fil.leucopsis DC. var.discoidea Boiss. et Zahn) Sell et West LR(Ic) Inula anatolica Boiss.)Boiss.LR(Ic) A. et Heldr.et Bal. et Heldr.inexpectata WagenitzLR(Ic) C.et Heldr. et Freyn ex Hausskn.VU C.LR(Ic) C.LR(nt) Boreava aptera Boiss.pateriLR(Ic) Aubrieta canescens (Boiss.subsp.et ReeseLR(cd) A.calolepis Boiss.Hossain LR(Ic) BORAGINACEAE (Hodangiller) Alkanna tinctoria (L.LR(cd) P. LR(Ic) Senecio castagneanus DC. LR(Ic) F.lydia(Bornm. LR(Ic) Helichrysum chionophilum Boiss.) Reichb. huetii Boiss.LR(Ic) Peucedanum chryseum (Boiss.et F.)Eig LR(Ic) Pilosella hoppeana (Schultes)C.orientale GriersonLR(Ic) Tragopogon aureus Boiss.H.LR(Ic) Onosma armenum DC.et Bal.W. LR(Ic) Cirsium alatum(Gmelin)Bobrov subsp.LR(Ic) Cicerbita variabilis (Bornm.)E.)Rech. compactum Boiss.sintenisii Freyn LR(nt) C.macrosciadia Boiss. LR(Ic) Onopordum anatolicum (Boiss.LR(Ic) H.aurantiacum Boiss.) Greuter subsp.VU C.)BrowiczLR(Ic) ASTERACEAE (COMPOSITAE) (Papatyagiller) Achillea phrygia Boiss.et Heldr.canescensLR(Ic) Barbarea trichopoda Hausskn.) Bornm.)Tausch subsp.LR(Ic) Paracaryum aucheri (A. et Mey.LR(Ic) Moltkia aurea Boiss. LR(Ic) ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Chamb.mathiolifolia Boiss.) Bornm.ex Bornm.eburneus Greuter LR(Ic) Scorzonera eriophora DC.KochLR(Ic) C.Schwarz LR(nt) CRepis macropus Boiss. LR(Ic) Tanacetum cadmeum (Boiss. LR(Ic) Jurinea pontica Hausskn.boissieri(Kusn.H.hetrocoma(Fenzl)Coode et Cullen 152 .Schultz subsp. LR(Ic) Tripleurospermum callosum(Boiss.polyclada DC. DC. LR(Ic) Carduus nutans L.aciphyllaLR(Ic) A.haradjianii(Grintz. LR(Ic) C.LR(Ic) A. subsp.) Heywood subsp.LR(Ic) C.aciphylla Boiss.-Mor. subsp. subsp. VU Draba bruniifolia Stev. subsp. LR(Ic) Anthemis aciphylla Boiss. sipyleum O.phrygia Bornm. EN Hieracium lasiochaetum (Bornm. LR(cd) Echium orientale L.LR(Ic) B.olympica C.-Mor. LR(Ic) F. LR(Ic) A.et Bal.

Schwarz LR(Ic) FABACEAE(LEGUMINOSAE) (Baklagiller) Astragalus acicularis Bunge LR(Ic) A. var. leucophaeus Sibth.pisidicus Boiss.anatolicaLR(Ic) M.et Heldr.) Chamb.lycaonicum Coode et CullenLR(Ic) DIPSACACEAE (Fesçitarağıgiller) Pterocephalus pinardii Boiss.LR(nt) A.et Heldr. LR(Ic) A.LR(Ic) A. anatolica (Boiss.) Woron var.lyrataLR(Ic) C. EN Thlaspi violascens Boiss. et Sm.LR(Ic) A. EN A. sipylea O. Schwarz VU Velezia hispida Boiss.)Mc NeillVU M.LR(Ic) Dianthus anatolicus Boiss. leucocephaloides (Bornm.)Miller subsp.LR(Ic) A.-Mor. subsp.anacampserosLR(Ic) E. VU A. paecilanthus Boiss. gaeobotrys Boiss.) Woron. et Long LR(Ic) CARYOPHYLLACEAE (Karanfilgiller) Arenaria acerosa Boiss. subsp. LR(nt) A. acmonotrichus FenzlLR(Ic) A. pallidum Boiss. et Bal.)O.subsp.LR(Ic) Gypsophila tubulosa (Jaub.balansae Boiss.phrygia(Bornm.baibutensis BungeLR(Ic) A.melanophrurius Boiss.campylosema Boiss. falcata L. ledebouriana Fenzl var. var.erinaceus Boiss.LR(Ic) Scabiosa hololeuca Bornm.orientalis (Lam.EN EUPHORBIACEAE (Sütleğengiller) Euphorbia anacampseros Boiss.et JanchenLR(Ic) Helianthemum nummularium (L.et Bal.nana(Stapf)SchulzLR(Ic) Erysimum alpestre Kotschy ex Boiss. mitchelianus Boiss.LR(Ic) D. var.var. subsp.mesogitanus Boiss.LR(Ic) CAMPANULACEAE (Çançiçeğigiller) Asyneuma compactum (Boiss.LR(Ic) A.)McNeillLR(cd) Saponaria chlorifolia Kunze LR(Ic) Silene caryophylloides (Poiret)Otth subsp.LR(nt) A.pinetorum Boiss.LR(Ic) M.VU D.densifolius Lam. lyrata Lam.)Bornm.macrostegia (Bornm. akscheherensis Freyn et Bornm. lydus Boiss. et Heldr)Coode et Cullen LR(nt) S. LR(Ic) C.pauciflora Mc Neill LR(Ic) Bolanthus minuartioides (Jaub. lycius Boiss. LR(nt) 153 . podperae Sirj.pestalozzae (Boiss. flavescens Boiss.iconia PhitosEN C.sorgerae Phitos CR CAPRIFOLIACEAE (Hanımeligiller)Lonicera caucasica Pallas subsp.leucophaeusLR(Ic) D. oxytropifolius Boiss.)Janchen subsp. condensatus Ledeb. et Spach)Hub.mesogitana (Boiss.)Bornm.LR(Ic) D.LR(Ic) A.) Chamb.LR(Ic) A.)Damboldt LR(nt) A.alpinus Boiss.atropurpureus (Boiss.LR(nt) E. et Heldr. et Heldr. lydius Boiss.LR(Ic) Minuartia anatolica (Boiss.LR(Ic) A.)DamboldtLR(Ic) A. LR(nt) A. LR(nt) A.echinus(Boiss.subsp.lydia (Boiss. var.melanocephalus Boiss.LR(nt) A.LR(Ic) CISTACEAE (Ladengiller) Fumana paphlagonica Bornm.limonifolium (L.)Hand.-Mazz.linifolium(Boiss.et Spach)Boiss. kotschyanum Gay LR(Ic) E.linifoliumLR(Ic) Campanula argaea Boiss. LR(Ic) A.

glandulosidens(Hub.depilatum LR(Ic) H. LR(Ic) S. subsp. stereocalyx Bornm. LR(Ic) S. subsp.linearis Boiss.filLR(Ic) Thymus longicaulis C.H.H. fil.)P. ex Reichb.antalyanus (Klokov)JalasLR(nt) 154 . et Heldr. condensata Boiss.reeseana(Guyot)Hub.et Bal.anotolica Rech. fil. LR(Ic) ILLECEBRACEAE Paronychia carica Chaudhri VU P.iberica var.LR(nt) Genista aucheri Boiss. VU LAMIACEAE(LABIATAE) (Ballıbabagiller) Ajuga bombycina Boiss. Vural et KüçüködükCR Trifolium caudatum Boiss. tmolea Boiss.)Chamb. pisidica Boiss.densipilosa Bhattacharjee LR(Ic) S.DavisLR(cd) Stachys cretica L.LR(Ic) G. LR(nt) A.MillLR(nt) Marrubium astracanicum Jacq.H. subsp. LR(Ic) Salvia cadmica Boiss.-Mor.LR(nt) A.LR(Ic) T.globosumLR(Ic) Micromeria cristata(Hampe)Gris. et Heldr.LR(Ic) Lathyrus tukhtensis Czecz. LR(cd) S. ex ) Kotschy LR(nt) GUTTIFERAE (Binbirdelikotugiller) Hypericum adenotrichum Spach LR(Ic) H.bounacanthus(Boiss. heterophyllum Vent.LR(nt) Ballota nigra L.) Jalas var.H.Ekici et A. dichotoma Huter LR(Ic) S.Aytaç. Gibbs LR(cd) G.pisidica Boiss.depilatum (Freyn et Bornm.DavisVU M. fil. globosum Montbret et Aucher ex Bentham subsp. cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham LR(Ic) S. LR(Ic) FAGACEAE (Kayıngiller) Quercus vulcanica (Boiss.VU S.elongatum (Willd. aviculariifolium var. nissolii L.)Zoh. subsp. squalidus Boiss. pannonicum Jacq. LR(Ic) Teucrium chamaedrys L.tauricolum Rech.-Mor.Davis LR(Ic) M. LR(Ic) S.macrodon (Bornm. chionaea Boiss.smyrnaea Rech.leptoclada O. et Spach subsp. prusianus Boiss.chaubardii (Boiss. aviculariifolium Jaub.LR(cd) Thermopsis turcica Kit Tan. burdurensis P.et Noe LR(nt) A. Davis LR(Ic) Lamium eriocephalum Bentham subsp.et Spach subsp.subsp.Schwarz et P. aviculariifolium Jaub. subsp. et Heldr. dichroantha Stapf.DönmezVU S.phrygia P. LR(Ic) P. LR(nt) A. wiedemannianus Fischer LR(nt) Cytisopsis dorycniifolia Jaub. subsp. et Huet LR(Ic) O. aviculariifoliumLR(Ic) H.H.LR(nt) Origanum sipyleum L.H.et Heldr. ex Bentham LR(Ic) Sideritis akmanii Z.)R.LR(Ic) S.Davis) P.tmoleus Boiss. subsp. LR(Ic) Phlomis armeniaca Willd. LR(Ic) P.cedronella Boiss. Presl subsp.. LR(cd) A.carminea(P.Davis LR(Ic) Nepeta viscida Boiss. involucrata Spach LR(Ic) Hedysarum pestalozzae Boiss. subsp.A. LR(Ic) A. M.LR(nt) Sphaerophysa kotschyana Boiss. trojanus Stev.)Rabson var. strictispinis Boiss. cretica L.LR(nt) A.LR(Ic) Onobrychis armena Boiss. iberica Bieb. var. vulnerariae DC. et Spach subsp.anatolica P. cristata (Hampe)Gris.

EN V.lilacifloraLR(nt) A.salebrosum Coode et CullenLR(cd) RANUNCULACEAE (Düğünçiçeğigiller) Consolida aconiti (L. subsp.dumosum Boiss.LR(Ic) A.LR(Ic) V.et Heldr.Kuntze LR(Ic) V.VU RUBIACEAE (Kökboyasıgiller) Asperula lilaciflora Boiss. subsp.H.-Tem.VU V. lilaciflora Boiss. LR(Ic) Scrophularia cryptophila Boiss. zygioides Griseb. uschakense ( Murb. brachysepalum (Fisch. nudatum Murb.)Ehrend.)Wag.EN V. LR(Ic) L..LR(cd) V.-Mor.)Hayek var.et Kit subsp.T.subsp.sipyleus var. stricta Boiss.LR(Ic) Crucianella disticha Boiss.var. luridiflorum Hub. et Heldr. insulare Boiss.-Mor. et Trautv.LR(Ic) POLYGONACEAE (Karabuğdaygiller.major Boiss. hirsutum L. LR(cd) PLUMBAGINACEAE (Dişotugiller) Acantholimon acerosum (Willd.splendidum Boiss.stenocarpum Boiss.sipyleusLR(Ic) T.stricta Boiss. LR(Ic) 155 .)RonnigerLR(Ic) Wiedemannia orientalis Fisch.)Boiss.heldreichii Boiss.anatolicum Chowdhuri et DavisLR(Ic) Ranunculus demissus DC. sipyleus Boiss. et Heldr.) Mill.anatolicum LR(Ic) L. et Mey. LR(Ic) LINACEAE (Ketengiller) Linum cariense Boiss. LR(Ic) RHAMNACEAE (Cehrigiller) Rhamnus petiolaris Boiss.Mor. var. var. var. LR(Ic) V.pseudoanatolicum Davis LR(Ic) PAPAVERACEAE (Haşhaşgiller) Glaucium grandiflorum Boiss. cheiranthifolium Boiss.)O.symes Murb. LR(cd) V.pestalozzae Boiss.phrygia (Bornm.-Mor. phrygium Bornm. krauseanum Murb. EN V.hirsutum L.-Tem.virchowii Aschers et Sint ex Boiss.LR(cd) G.subsp.et Bal. Çobandeğneğigiller) Polygonum afyonicum Leblebici et GemiciEN P.confertiflora (Boiss.VU V.et Bal.torquatum CullenEN Papaver apokrinomenon Fedde LR(Ic) P.et Rech.Davis VU SCROPHULARIACEAE (Sıracaotugiller) inaria corifolia Desf.-Mor.genistifolia (L.chrysorrhacos Boiss.fil. LR(Ic) Limonium lilacinum(Boiss. et Schönb. LR(Ic) Verbascum adenocarpum Hub. subsp.EN Crataegus x bornmuelleri Zabel LR(nt) Potentilla buccoana Clem. LR(nt) V.-Mor.nitida Sm.hirtella (Boiss. spicatum Boiss.) DavisLR(Ic) Pedicularis cadmea Boiss. LR(Ic) ROSACEAE (Gülgiller) Alchemilla bursensis B.LR(Ic) SANTALACEAE Thesium scabriflorum P. LR(nt) A.lycaonicus(Celak.et Huet var.LR(cd) V. LR(Ic) A.VU V.anatolicum(Boiss. var. var.monticola Ehrend.nudatum LR(nt) V.subsp.)Schönb. subsp.LR(cd) V.)Hub. LR(Ic) L. subsp. lachnopus Hub. LR(cd) V.)Ehrend. subsp. heterobarbatum Hub. LR(Ic) R.brachystachyum Boiss. afyonense Hub.et Heldr.LR(Ic) V.latibracteata(Boiss. LR(Ic) Galium brevifolium Sm.spicatumLR(Ic) P.brevifoliumLR(Ic) G.Pawl. reuterianus Boiss.subsp.pycnostachyum Boiss.)Lindney LR(Ic) Delphinium fissum Waldst.campanelliferum Ehrend.

habitatları bakımından karalarda yayılış gösterenler ve sulak alanlarda yayılış gösterenler şeklinde başlıca iki tipe ayırmak mümkündür. Juniperus excelsa Bieb. çalı.(Laden). Pinus brutia Ten. Populus tremula L.divaricatus (Boiss. burthii Meikle LR(Ic) ritillaria armena Boiss. Bayat-Köroğlubeli.Schwarz (Mazı meşesi). Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Ahırdağı’ nda büyük topluluklar oluşturur.LR(Ic) MONOCOTYLEDONES (B R ÇENEKL LER) IRIDACEAE (Süsengiller) rocus flavus Weston subsp.dissectus T.) Holmboe.lycica (Baker) MaraisLR(Ic) POACEAE (GRAMINEAE) (Buğdaygiller) Elymus lazicus (Boiss..fleischeri GayLR(Ic) Iris kerneriana Asch. Sultandağları. avellana (Çalı fındığı).)BakerLR(Ic) M. et Sint. Meşe türlerinden Quercus coccifera L. ve Quercus 156 . paphlagonica F. Quercus coccifera L. a)Ağaç Örtüsü Afyon’ da Pinus nigra Arn.Veronica dichrus Schott et KotschyLR(nt) V.et Heldr. Cistus laurifolius L.ex BakerLR(Ic) I. özellikle Pinus nigra Arn.phrygia (St. Juniperus excelsa Bieb. b)Çalı Örtüsü Çalı örtüsünü oluşturan başlıca türler.(Kermes meşesi).)M.var. Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı’ nda yayılış göstermekte ve çalıları oluşturan türler arasında en fazla alanı kaplamaktadır. Sultandağları ve Ahırdağı’ ında yayılış göstermekte olup Afyonkarahisar’ daki ağaç türleri arasında en geniş alanı kaplamaktadır. Sultandağları.pallasiana (Lamb. fil. schachtii Markgraf LR(Ic) JUNCACEAE (Hasırotugiller) Juncus sparganiifolius Boiss.var.BrickellLR(nt) C.cerris. multifida L. muscarimi Medikus VU Ornithogalum alpigenum StapfLR(nt) Tulipa armena Boiss.LR(Ic) Nephelochloa orientalis Boiss.-Dannenb. Yine meşelerden ülkemiz için bir endemik tür olan Quercus vulcanica (Boiss. Quercus vulcanica (Boiss. Ahırdağı (Sincanlı). et Sch.subsp. ve Castanea sativa Miller topluluklar oluşturan başlıca ağaç türleridir.bourgaei Baker LR(Ic) M.) Holmboe’ nın tahrip edildiği Akdağ.-Dannenb. ex) Kotschy.LR(Ic) VALERIANACEAE (Kediotugiller) Valerianella glomerata Boiss.subsp. Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’ da da en geniş yayılış gösteren meşe türlerinden Quercus cerris L.) MelderisLR(Ic) Festuca paphlagonica (St.et Heldr. LR(Ic) F. toplulukları ise Akdağ’ da bulunmaktadır.subsp.) Melderis subsp. ex) Kotschy Sultandağları ve Kumalardağı’ nda geniş alanlar kaplamaktadır. Corylus avellana L. et Kotschy ex Buchenau LR(Ic) LILIACEAE (Zambakgiller) Allium scabriflorum Boiss. Bu vejetasyon tipinde ağaç örtüsünü temsil eden 7.pinifolia (Hackel ex Boiss. Quercus cerris L.var.D. çalı örtüsünü temsil eden 6. Doğan VU var.et Huet subsp. subalpin ve step bitki topluluklarını içine alır.et Bal.(Titrek kavak) ve Hypericum heterophyllum Vent.var.- AFYONKARAH SAR’ DAK B TK TOPLULUKLARI Afyonkarahisar’ ın coğrafi sınırları içinde yayılış gösteren bitki topluluklarını.crassifoliaLR(Ic) Gagea bithynica Pascher LR(Ic) Hyacinthella lineata (Steudel)Chouard LR(Ic) Muscari aucheri(Boiss. Juniperus foetidissima Willd. Bu örtüyü oluşturan türlerden Cistus laurifolius L.LR(Ic) Colchicum baytopiorum C.. latifolium Kirk LR(Ic) M. Bu türlerden Pinus nigra Arn.Baytop et Mathew VU C..crassifolia Boiss.cerris Akdağ. Bir Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi olan Castanea sativa Miller türü ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen ve Çakırköy’ ün güneyindeki tepelerin kuzey yamaçlarında topluluklar meydana getirmiştir. sibthorpianum Sch. Pinus brutia Ten. ve Juniperus foetidissima Willd. Yves)Markgr.et Bal. subsp.)Bornm.pallasiana (Lamb.pallasiana (Lamb. Quercus infectoria Oliv. VU Pseudophleum gibbum (Boiss. subalpin vejetasyonunu temsil eden 4 ve stebi temsil eden 4 bitki birliği ve topluluğu belirlenmiştir.) Holmboe başlıca Akdağ.LR(cd) subsp. 1)Karalarda Görülen Bitki Toplulukları Ağaç.LR(Ic) A.boissieri (Reuter) O.-Yves)Markgr. (Binbirdelikotu)’ dur.

Schwarz Akdağ’ da. Sahipli Hayvanlar: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde servisimize kayıtlı 265 adet sahipli hayvan( kedi – köpek)Bulunmaktadır.. (Geven) Ahırdağı ve Sultandağları’ nda topluluk oluşturan başlıca türlerdir. avellana ise Sultandağları’ nın Akşehir ve Eber göllerine bakan kuzey yamaçları ile Akdağ’ da da topluluklar oluşturmaktadır.3.(Hasır otu).angustifolius (Geven)-Festuca punctoria Sm.var. ve bir ülkemiz için bir endemik tür olan Limonium lilacinum (Boiss.) Celak..3.) Palla var. Potamogeton pectinatus L.infectoria Oliv. çalışmalar devam etmektedir.3. Bolboschoenus maritimus (L.) Roemer et Schultes (Bataklık sivri sazı). Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başı boş hayvanların toplanması işini yürüten ekipler.1.(Kunduzotu) toplulukları ise Afyon. F.zmir yolunun 7.boissieri (Reuter) O.Köpek bakım merkezimiz 100 hayvan alabilecek kapasitede olup. Evcil Hayvanlar: F.) Desv. (Dar yapraklı su sinirotu) Akşehir Gölü’ nde.1. subsp.Söz konusu hayvanların korunması.var.et Bal. (Bodur ardıç) ise Akdağ ve Sultandağlarında topluluklar oluşturmaktadır.) Wag. 157 . 2)Sulak ve Bataklık Alanların Bitki Örtüsü Sulak ve bataklık alanlarda toplam 15 bitki birliği ve topluluğu tespit edilmiştir.3. (Yumak otu) Akdağ’ da. pinifolia (Yumak otu) Akdağ’ da. Alisma gramineum Lej. Hayvan sahipleri sağlıklı bakım ve aşılar hakkında bilgilendirilmektdir.alpina (Sm.. Phragmites australis (Cav. Astragalus flavescens Boiss.) Trin. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar: Şehrimizdeki nesli tükenen hayvanlar hakkında servisimizde herhangi bir kayıt bulunmadığından bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değildir. subsp. Bayat-Köroğlubeli. Populus tremula L. 2.(Yavşan otu) Bayat-Köroğlubeli’ nde. Typha angustifolia L.3.2. Hayvan Hakları ihlalleri: Belediyemiz Veteriner Müdürlüğü bünyesinde bulunan başıboş hayvanların toplanması işini yürüten ekiplerimiz. hayvanların yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup. Halen Köpek Bakım Merkezimizde bakıma alınan 148 adet köpek mevcuttur.var. Türler ve Populasyonları: F. F.3. Bunlardan Myriophyllum spicatum L.(Su çobandeğneği). burada bakıma alınan hayvanlar 10 gün süre ile müşahade altında tutulduktan sonra AKÜ Veteriner Fakültesinde kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. (Geven) Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Kumalar Dağı’ nda. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.gerardi (Hasır otu) topluluğu Acı Göl’ de. itlaf çalışması kesinlikle yapılmamaktadır.ex Steudel (Kamış). Juniperus communis L. km’ sinde ve Ahmet Nejdet SEZER Kampüs’ ü BAŞA DÖN çevresinde geniş yayılış göstermekte ve topluluklar oluşturmaktadır. Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla (Saz otu).Ayrıca 04 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Belediyemiz ve AKÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile hayvan hakları hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları başlatılmış olup.Bu arada vatandaşlardan talep gelmesi durumunda hayvan bedeli Belediyemize yatırılmak kaydıyla vatandaşlara istediği hayvan verilmektedir.) Palla topluluğu Çapalı ve Eber Gölü’ nde ve Juncus gerardi Lois. Polygonum amphibium L. Astragalus angustifolius Lam.ptilodes (Geven) ve Festuca pinifolia(Hackel ex Boiss.angustifolius (Geven)-Astragalus microcephalus Willd.3.3. hayvanlarımızın yaşatılması hususunda gerekli titiz çalışmayı ilke edinmiş olup.Kısırlaştırılan hayvanlar iyileşme döneminden sonra Tarım l Müdürlüğü’nce kuduz aşısı yapılarak tekrar köpek bakım merkezinde bakıma alınmaktadır. d)Step Bitki Örtüsü Astragalus ptilodes Boiss.subsp. BayatKöroğlubeli ve Akdağ’ da.3.1. Hayvan Yaşama Hakları: F. BAŞA DÖN BAŞA DÖN F. Bu köpeklerden 45 adedi 2005 yılında kısırlaştırılmış durumdadır. Peganum harmala L. 3.) Bornm.3. F. Hypericum heterophyllum Vent. Alhagi pseudalhagi (Bieb. Potamogeton lucens L.2. subsp.. c)Subalpin Vejetasyon Astragalus angustifolius Lam.3. Artemisia campestris L. bakımı ve aşılanması yıl içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir. subsp. Sahipsiz Hayvanlar: Belediye sorumluluğu içerisindeki sahipsiz başıboş hayvanlar ekiplerimizce yakalanarak köpek bakım merkezimizde bakıma alınmaktadır.3.1. Ceratophyllum demersum L.(Üzerlik otu) bitkisi ise Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyazıt Mahallesi çevresinde topluluklar oluşturmaktadır. Avrupa-Sibirya floristik bölge temsilcisi türlerinden olan Corylus avellana L.3. Eleocharis palustris (L.maritimus.(Boynuzotu) toplulukları Akşehir ve Eber Gölü’ nde Schoenoplectus lacustris (L.

Valilikler. 4. Şekil 22: Kocayaylada Bitkilerinden Bazıları 158 . Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla şbirliği: Afyonkarahisar Belediyensinin bu konuda yaptığı çalışmalar sürekli takip edilmektedir.Bunun dışında çalışma bulunmamaktadır.3.F.3.

1766)’nın genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1929.1893). Argynnidae familyasından Mellicta athalia (ssp. herculeana Pfeiffer.2001 tarihinde Afyon merkezden tespit edilmiştir.1869). Satyridae Eumenis statilinus minutula Verity.1936). türleri Sultandağları için tarafımızdan ilk defa tespit edilmiştir.[1851]. Argynnidae (2).1927 bugün Callophrys rubi rubi (Linnaeus.1891’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin steneceği Alanlar F.[1851]).1775)’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Tomares nogelii nogelii (Herrich-Schaffer. Sultandağlarında bizzat yapılan toplama çalışmaları sonucunda ise 131 türe ait örnek toplanmıştır. Bazı Euro-Siberian elementlerinin buzul dönemi sırasında Sultandağları’nda sığındıkları bilinmektedir. Lasiommata megera (Linnaeus. Hipparchia statilinus (Hufnagel. 1758). Argynnidae Mellicta athalia anatolica Wagner.)) artaxerxes macedonica (Verity.[1813]). (Sublysandra)) myrrhus myrrhus (Herrich-Schäffer.1758).str. Bazı yazarlar bu türlerin Sultandağları’na özgü alttürlerle temsil edildiğini ileri sürmektedir. Callophrys rubi ssp. Bunlardan 8’i tür. 2000). Bunların familyalara göre dağılımı şöyledir: Papilionidae (1). anatolicus Pagenstecher).1780) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Polygonia egea (Cramer. Polyommatus (Aricia (s.str. Lycaenidae familyasından Plebejus argus (ssp. Polyommatus (s. Anthocharis gruneri gruneri Herrich-Schäffer.1851).1766).03.str.1. Papilionidae Parnassius apollo anatolicus Pagenstecher.[1850]). Ayrıca Euchloe (Elphinstonia) penia penia (Freyer. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Afyon ili çerçevesinde çalışmalarımız sırasında. (Agrodiaetus)) poseidon poseidon (Herrich-Schäffer. Satyridae familyasından Satyrus ferula (ssp. Zerynthia (Allancastria) deyrollei deyrollei (Oberthür. Tespit edilen türler arasında Tomares nesimachus (Oberthür.[1845]) türleri Afyon vilayetinden kayıt gösterilmesine rağmen araştırma alanımızda bu türlere ait örnek bulunamamıştır. Bu durumda belirtilen türlerin Afyon’daki varlığı bir kere daha kanıtlanmıştır. hatta kelebeklerde böyle relikt türler vardır. Bu çalışmada Lepidoptera taksonomisi ve nomenklatürü ile ilgili son yıllarda yapılan değişikliklere de yer verilerek bölge faunasının bilimsel isimleri güncelleştirilmiştir.) phlomidis phlomidis (Herrich-Schäffer. Sultandağları’ndan tanımlanan ve geçerli olan beş takson. Hesperiidae (3). Diğerleri sadece genç sinonim isimler olarak literatürde geçmektedir.1950 bugün Satyrium (Strymonidia) spini spini (Fabricius.1787) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Satyridae (1).) asabinus asabinus (Gerhard.1771). 159 .[1894]).F.1775). Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus. Bu isimlerle ilgili bir liste aşağıda düzenlenmiştir.1758) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. hadjina Rühl). Araştırmamızda konuyla ilgili toplam 19 bilimsel yayın değerlendirilmiştir.1789) türü de kayıtlarda mevcut olup tarafımızdan 31.1938 bugün Hipparchia statilinus statilinus (Hufnagel.str. Brenthis hecate transcaucasica Wnukowsky. Örnek olarak Papilionidae familyasından Parnassius apollo (ssp. Son taksonomik araştırmalara göre teklif edilen bu taksonlardan sadece beş isim bugün hala söz konusu taksonlarda geçerliliklerini korumaktadır. Cupido (Everes) argiades argiades (Pallas. Sultandağları’ndan bugüne kadar Papilionoidea ve Hesperioidea’ya ait toplam 15 takson tanımlanmıştır. Bu çalışma ile bölgenin Papilionoidea ve Hesperioidea faunası ilk defa kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve bu konuda yapılmış araştırmaların da sonuçları topluca değerlendirilmiştir. Polyommatus (s. Türkiye’nin başka bölgelerinde.[1851]).1912 bugün Parnassius apollo graslini Oberthür.[1775]).1893) türü Afyon faunası için yeni olup yazar tarafından önceki yıllarda yayınlanmıştır (Hüseyinoğlu.1929 bugün Mellicta athalia athalia (Rottemburg. hatta bazı komşu ülkelerde de bulunduğundan çalışma bölgesi için endemik değildir.[1852]) ve Spialia (s. Mellicta athalia athalia (Rottemburg. Bitkilerde olduğu gibi çeşitli hayvan gruplarında. Tomares nesimachus (Oberthür. sultana Forster) sayılabilir. Lasiommata maera orientalis (Heyne. Bunlara ilaveten Archon apollinus apollinus (Herbst. Lycaenidae Strymon lynceus ssp.1935 bugün Brenthis daphne daphne (Bergstraesser. anatolica Wagner). Brenthis daphne anatolica Belter. Sultandağları zoocoğrafik olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Thersamonia (s. Ancak 8 türe ait örnek bulunamamıştır.str. Afyon’un Sincanlı bölgesinde bu vilayet için yeni olarak tespit edilen Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus. 123’ü alttür seviyesinde teşhis edilmiştir. Lycaenidae (8). Diurnal (gündüz aktif olan) Kelebeklerden literatür kayıtları da dahil olmak üzere toplam 139 takson tespit edilmiştir.1758). anatolicus Lattin.4. Bu türler Sultandağları’nda Kuzey Anadolu’daki diğer komşu populasyonlarından izole olmuşlardır.4. Pontia chloridice chloridice (Hübner.

1929) olarak kabul edilmektedir.1934 bugün Cupido osiris majuspunctata Verity.4.1934 olarak kabul edilmektedir. “Tabiat Parkları”.6.2. Hesperiidae Carcharodus orientalis ssp. “Tabiat Alanları” ve “Tabiat Koruma Alanları” : F.str. Lycaena argus ssp. ve 5.1. persicus (Reverdin.1913) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.Maddesinin “a Tanımlar” Bendinin 1.9.1.1847) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.1.4.1. anatoliensis (Forster. (Admetusia)) admetus ssp.str.. wagneri Forster.1818) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir. Plebejus sephyrus modica Verity.1927 bugün Carcharodus (Reverdinus) orientalis ssp.1.1991 bugün Polyommatus (Aricia (Pseudaricia)) hyacinthus hyacinthus (Herrich-Schäffer.7.1956) olarak kabul edilmektedir.1936 bugün Plebejus (s.4..1835) ‘in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.3. “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun le 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) lgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F. postranae Pfeiffer. F. Hesperia persica var. Agrodiaetus admetus ssp. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F. (Agrodiaetus)) wagneri ssp. wagneri (Forster.19. proteides (Wagner.2. Agrodiaetus damone ssp.1.8.4. Polyommatus (Aricia) hyacinthus gulayae Schurian & Rose.str. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na öre Koruma Altına Alınan Alanlar 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 160 . orientalis Reverdin.1.1913’in genç sinonimi olarak kabul edilmektedir.4. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/199 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18..1960 bugün Polyommatus (s.1927 Pyrgus armoricanus ssp. proteides Wagner.Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3.3.4. Hesperia proto ssp.Cupido (Tiora) sebrus majuspunctata Verity.1960) olarak kabul edilmektedir.4. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri” F. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. anatoliensis Forster.1.Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”.4. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları” F. ve 20. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2.1935 bugün Plebejus (Plebejides) sephirus sephirus (Frivaldsky.1. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”.1929 bugün Muschampia proteides ssp.5.1. sultana Forster. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kapsamında Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahaları F.1956 bugün Polyommatus (s.) argus aegidion (Meisner.4. 2/11/1986 Tarihli 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. F.4. centralanatolica Pfeiffer.

4.11.F.4.12. Ve II.10. 30. F.1.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar Bu konularda yapılan çalışma bulunmamaktadır.13.2. “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” F.2. F.4.1.1.4.4. AYNALI) (Cyprinus carpio) F.1.4. Balıklar: L M ZDE BULUNAN BALIK TÜRLER VE LAT NCE S MLER ÇAPAK(Abramis broma) TURNA(Esox lucius) TATLI SU LEVREĞ (Perca fluviatilis) (Stisoztedion lucioperca) GÜMÜŞ(Atherina mochon) Atherina bayeri) YAYIN(Silurus glanis) ALABALIK(Oncorhnychus mykiss) SAZAN (OT.4.2. Koruma Bölgeleri.2. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılana Yerler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F. AD . 12/6/1981Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barceleno Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 161 . Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır F.1. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.

3.4. Biogenetik Rezerv Alanları. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F.1.2. Korunması Gereken Alanlar limizde bu konuda yapılan çalışma henüz bulunmamaktadır. Cenova Deklarasyonu’nun 17.2.4.3.4.3.4. Tarihi. 17/05/1994 Tarih ve 21937Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.3. Devamlı veya Geçici. Sınıf ile. Ve II.4. Denizlerin Gel-Git Hareketlerinin Çekilme devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan.4. Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşamı Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular.4. Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I.4. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay.2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel.2. Bataklık Sazlık ve Turbiyer ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F.1.4. Acı veya Tuzlu.2.3. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. Sulanan. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında.2. Göller.) F. Jeotermal Alanlar vb. ve Doğal Alanlar F. Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I.2.2. Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F. Tatlı.3. Akarsular. Suların Durgun veya Akıntılı.4. 23/10/1988 Tarih ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korumasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar F.F. ve 2. Yer altı Suyu şletme Sahaları 162 . II.3. III ve IV Olan Alanlar.2. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları.2. Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan. F.4.3. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre programı Tarafından yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar F.4.

2. Biyosfer Rezervi. Biyogenetik Rezerv Alanları.4. varsa jeotermal kaynaklar da dahil) 8.1. Yerleşimler ve Nüfusları 7.4. Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar (*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 8. Bilimsel Araştırmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar. Yasal Konumu 6.3.4. Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F.F. 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip.3. klim Özellikleri 8. Alanı 3. Alanın Açıklamalı Tanıtımı 5. Toprak Yapısı 163 . bilgiler dahil) 3. Jeomorfoloji (Topografya vb. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil) 8. Kıyı Uzunluğu (m) 4.4 Bölümdeki Alanlar çin stenen Bilgiler 1.3. Kara Yüzeyi (km2) 3. morfolojik özellikler) 8.1.5. Su Yüzeyi (km2) 3. Toplam Alan (km2) 3. Mesire Yerleri. Biyotoplar. Alanın Resmi Adı 2.5.6.2. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları.4. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler 8.3.

0 146. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar.5 6282.2 Ha. Anadolu’muzu işgal eden devletlerin. özellikleri. turizm.4 Ha.LIK Z RAAT SKAN TOPLAM BOLÜMÜ AFYON DUMLUPINAR TOPLAM % Ha. 560. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri varsa dahil.5 40769.6. c) ALANI:M LL PARK SAHASI ORMAN SAHA TOPLAMI AĞAÇSIZ SAHALAR GENEL SAHA TOPLAMI OT ZSKAN Ha.0 %0. 2.0 - Ha. 13130. 20440. 6465.0 14046.0 12747.5 20328. Flora ve Fauna (Karasal. 01.5 28021. rekreasyon. milli parkın gereği gibi anlaşılmasını ve tanıtılmasını sağlamak için 164 .5 822.38 59’ kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.5. mevcutların her türlü bakım ve onarımını yapmak. sosyal ve tanıtım tesisleri ile milli park içinde ihtiyaç duyulan her türlü alt yapıyı sağlamak. 29 52’-30 40’ doğu meridyenleri ile 38 38’.0 26111.) d)ALANIN TANITIMI: 1.5 %31.5 % 3. yöreyi milli.0 1382. endemik ve tehdit altındaki) 9.şehitlikleri düzenlemek. 13975. tarihi değeri ve kültürel potansiyeli ile oluşan turizm talebini karşılayacak uygun standartlar içinde gerekli tesislerle donatmak. 5.5 90. 135. yöreyi koruma kullanma dengesi içinde yapılan ve planlanan anıtları. 146. Türk Milletinin bağımsızlık aşkı ve mücadele azmi karşısında yok edildikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına temel olan Kurtuluş Savaşımızı kesin zafere ulaştıran Büyük Taarruz ve Başkomutan Savaşlarının geçtiği alanları bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere.0 % 0.5 %68.0 155.Kuruluş amacı: 2.0 Ha.0 100% (Milli Park Özel Amenajman Planından alınmıştır. ulaşım ve altyapı.7 Ha.3 Ha.8.1.4 SU MZ.) 10.0 2.7 Ha.Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK komutasında.0 % 64.) BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN F.May 88. denizsel ve iç sular kapsamında. Hassas Yöreler Kapsamında Olup {*) Bölümdeki Bilgilerin steneceği Alanlar F. vb. vb.0 290.0 % 0.0 12981. Milli Parklar: a) ALANIN RESM ADI: BAŞKOMUTAN TAR H M LL PARKI b) COĞRAF KONUMU:iç Batı Anadolu eşiği içersinde yer alan milli park.

08.5 ha.) f) ARAZ MÜLK YET : 40.Dumlupınar bölümü ise Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.1990 tarih ve 1067 sayılı kararları ile Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir.5 ha. e) YASAL KONUM : 31.769 ha. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.’lık kısmı orman alanı olup.Yörenin orman ve arazi kadastrosu henüz tamamlanmamıştır.’lık milli park sahasının 12747.1981 yılında Bakanlar Kurulunun 8/3580 sayılı kararları ile kurulan Milli Park ve Müdürlüğü. 2)2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 3)3386 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındadır.04.gerekli tanıtıcı ve bilgi verici tesisleri yapmaktır.geriye kalan 28021.01.2000 tarih ve 1040 sayılı kararları.maddesine istinaden kurulmuş olup. (Müdürlüğümüzün Afyon bölümü.’lık kısmı ise hazine ve özel mülkiyete ait alanlardır. 1)6831 sayılı Orman Kanununun 3. 165 .

Şekil 23: Başkomutanlık Milli Parkı 166 .

bazı seristli şist ve fillatlara da rastlandığı olmuştur.Kireçtaşları denizel kökenli olup 167 .Bölgede permomezosoik kireçtaşları mevcuttur.Bu kireçtaşları içinde yer yer zengin fuzulin faunası bulunmuştur. Metamorfik kayaçlar Afyon ile Afyon’un kuzeydoğugüneydoğu kesiminde görülürler.Kalecik 477 KÜTAHYA Dumlupınar K. Magmatik kayaçlar andezit ve bazaltlarla temsil edilir.g) NÜFUS DURUMU : BAŞKOMUTAN TAR H SAHASI Ç NDE BULUNAN M LL PARK MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞ M YERLER ve NÜFUSU L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI sayımı 2527 3153 L LÇES YERLEŞ M YER N N ADI 1995 YILI SAYI AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR AFYONKARAH SAR Toplam MERKEZ MERKEZ ATAKÖY B.fillatlar.Killi ve mikalı şistlere.Bu formasyonlarda palezoik şist-fillat kuvarsit ve kristalen kireçtaşlarından ibarettir.Park içerisinde kalan yerleşim yerlerinin tamamı asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlanmış durumdadır.Tortul kayaçlar permomezosoik ve neojen kireç taşları serili tüfık anglomera ve pliokuaterner kum-kil-çakıl serilerinden ibarettir.Milli Park ve çevresi diğer altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Kalecik KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Merkez B.Neojen yaşlı andezitler Afyon’un güney-güneybatısı ile B.Bunlar orta ve üst permien yaşı göstermektedirler. i) ARAZ VE JEOLOJ : Milli Park sahasında genel olarak Tortul.Sincanlı ovası güneybatısında.Konya-Afyon ve Uşak-Afyon demiryolları ile ulaşmak mümkündür. Aslıhanlar 3161 475 MERKEZ K.pliosen yaşlı bazaltlar ise Iscehisar bucağı çevresinde mostra verirler.Magmatik ve Metamorfik kayaçlar mevcuttur. Aslıhanlar 349 MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA MERKEZ S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA S NANPAŞA Erkmen Gezler Kaytadibi Kışlacık Tınaztepe Düzağaç Akçaşar Yıldırım Kemal 2538 271 920 845 5423 3066 491 368 KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Dumlupınar Altıntaş Altıntaş Ağaç Köy Allıören Hamur Köy Yüylük Selkisaray Keçiler Çalköy Hallaçlar 147 303 274 175 70 738 2288 460 22074 Toplam Genel Toplam 10435 32509 H) ULAŞIM VE ALTYAPI: Ülkemiz karayolu ve demiryolu ağının önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alan milli parka 650 ve E23 kod nolu devlet karayolları ve Eskişehir-Afyon.kuvarsitler bölgede genellikle bütün vadiler içinde görülür.Şistler.Yapılan etüdlerde tektonik hareket geçiren şistlerin genel eğilimlerinin ovaya doğru olduğu tesbit edilmiştir.

kadardır. Neojen sedimanları Paleozoik ve Permomesozoik formasyonlar üzerinde diskordan olarak oturmaktadır.Kalınlıkları batıdan doğuya doğru artar ve 5OOm.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına esas teşkil eden savaşların geçtiği alanlar milli parkın kaynak değerini teşkil eder.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaşta kadını.Afyon’da silt-kil ve çakıllar scehisar dolaylarında ise çakıl formasyonları hakimdir.Kalınlıkları 10-20m.56’sı ise Iran-Turan bölgelerine ait bitkilerdir.Birbirinden yaklaşık 40-50 km.61’i Avrupa-Sibirya. Milli Park Alanına bitişik yer alan 8 adet yerleşim alanının. Bölgede en çok alanı kaplayan birim. ri sanidin kristalli gri ve pembe renkli andezitler Afyon çevresinde sivri tepeler halinde olup sütunlu yapı gösterirler. Tersiyere ait göl sedimanları litoral malzeme ve volkanik kayaçlarda mevcuttur.bu düzenlemeler Milli Park’ın doğal bitki örtüsüyle desteklenecektir.Sincanlı ovalarında görülmektedir.Andezit kökenli tüf-tüfık anglomeralar. Neojen kireçtaşları ve tüfler arasında gevrek sileks solüsyonlarına raslanmıştır.Neojen taban konglomeralarının elamanları kireçtaşı. j)FLORA VE FAUNA: Akdeniz.Yerleşim Alanlarına lişkin Çalışmalar Milli Park Alanı içinde kalan 14 adet.310 cins ve 667 türden oluşmaktadır.Afyon’un kuzeydoğusunda mevzii mostralar halinde dasitler de bulunmaktadır. 190 türden 73’ü Akdeniz. Milli Park’ın içerisinde yer alan siperler ve tahkimatlar gerçek boyutlarında düzenlenecek.Afyon’un kuzeydoğusuna uzanan kum-kil-çakıl ardalanmalı marnlar ile konglomeralar pliokuaterner olarak kabul edilmektedirler.savaşın hemen sonrasında ve daha sonraki yıllarda çekilmiş fotoğraflar ile belgesel filmler çok iyi incelenmelidir.Kristalleşme derecesi kuzeye doğru artmaktadır.Bölgede bulunan ve Afyon’dan . a-Sosyo-ekonomik ve demografik yapılarının belirlenmesi.ışık ve ses gösterileri ile desteklenecektir.kahramanlığını.Kızıl siyah renkli.Bu düzenlemelerle parktan ayrılan ziyaretçilerin hafızalarında Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan canlı izler bırakılmış olacaktır.andezit ve tüf kökenlidir.”prensibi ilke olarak alınmalıdır.Tane irilikleri de batıdan doğuya doğru artmaktadır.Dere yatakları çevresinde ve göllerin etrafında bulunurlar. Bölgede andezitler.Sincanlı ovasının batısında daha ziyade marnlar yer almakta ve kalınlıkları 60-100 m.bitüm kokmaktadırlar.ye erişir. kesin sonuçlu zaferleri ile Türk Milletinin dipdiri olarak yeniden tarih sahnesine çıkmasında ve dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almasında temeli teşkil eder. Koyu gri ve mavi siyah renklidirler.Neojen kireçtaşları kirli beyaz renkli. Kuaterner yaşlı alüvyonlardır.Carpinus betulus’un yetiştiği diğer kesimlere göre daha nemli kısımlara yerleşmişlerdir. çürük dokulu ve sert olan dasitlerin Pliosen yaşlı olduğu tüfler üzerinde şapka şeklinde bulunmalarından anlaşılmaktadır. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın ana kaynağını oluşturan tarihi olaylar sadece saha sergileriyle değil.Fagus orientalis. nüfus gelişme eğilimlerinin tespiti.Avrupa-Sibirya ve ran-Turan fitocoğrafik bölgelerin özelliklerini taşıyan Başkomutan Tarihi Milli Parkı florası 73 familya.Sincan!ı ve yöresinde siltler. arasında değişmektedir.Neojen karışık sarıları olarak adlandırılan formasyon ise daha ziyade kırmızı-sarı killi kum ve az miktarda çakıl depozitlerinden ibaret olup bölgenin her tarafında gözlenmektedir.B.farklı iki alandan oluşan Milli Park sahasında Akdeniz ve ran-Turan yayılışlı bitkiler daha çok Kocatepe kesiminde ve Dumlupmar kesiminin doğu kısmında yer almaktadır.Neojende Anadolu volkanik faaliyetlerle doludur. I) ALANIN KULLANIM AMAÇLARI: Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kesimlerinden birini oluşturan.çatlaklı.Bu türlerin coğrafi yayılışlarına göre 190’ı yukarıda belirtilen 3 ana bitki coğrafyası bölgesinde de yaygın olduğu görülmüştür. mesafede. Bu olayın anlatımında ve düzenlemelerde en emin kaynak olan Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı dokümanları esas alınacaktır.Savaşta.Avrupa-Sibirya yayılışlı türler ise Dumlupmar kesiminin batı kısmındaki Pinus sylvestris. 168 .erime boşluktu yatay tabakalıdır.kuvarsit.azim ve fedakalığını Milli Park’a gelen ziyaretçilerin hafızalarından çıkmayacak şekilde sunmak yaşayan tarih espirisinin öğeleri olarak kullanılacaktır.Andezitler Afyon çevresinde bazı bölgelerde tüflerin altına girmişlerdir.Genel olarak elemanları kireçtaşı.Tabakalanma iyi görülmemektedir. andezit mostralarının bulunduğu Afyon ve .erkeği. m)MEVCUT SORUNLAR: 1.çocuğu ile tüm Türk Ulusunun ve Türk Askerinin bağımsızlık ve özgürlük aşkını. k) KORUMA ALANINDA VARSA TAR HSEL /KÜLTÜREL ÖZELL KLER: Kocatepe ve Dumlupmar meydan muharebeleri.Sincanlı ovasında Elvanpaşa ve Tazılar köylerinde mostra vermektedir.Oldukça sert ince beyaz kalsit damarları ihtiva ederler.Afyon çevresinde B.Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesini.tarih sayfalarından çıkarıp savaşın yoğun olarak cereyan ettiği kesimlerde o günlerin koşullarını demonstratif örneklerle gözler önüne sermek Milli Park’ta yapacağımız yaşayan tarih yorumunun ana esprisini teşkil eder.Bu düzenlemelerde Büyük Kurtarıcımız Ulu Önder Atatürk’ün “Tarih yazmak. insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır..killi şist ve kuvarsit olup çimentoludur.tarih yapmak kadar mühimdir.Yurdumuz için endemik türlerden 18’i Milli Park alanı ve yakın çevresi içinde endemiktir.

Tabiatı Koruma Alanları: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. F. F. Bolvadin ilçesi Eber Gölü. Bu eşsiz yer Orman Bakanlığı. Karadeniz bölgemizi aratmayacak yemyeşil ormanlar.5. yaban hayatı izleme noktaları. bisiklet parkurları. Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ. KAPLICALAR: Bu konuda bilgi F.Genel Arazi Kullanım Tespit Çalışmaları Mevcut duruma göre alandan fiilen faydalanmanın belirlenmesi ve yakın gelecekteki faydalanma eilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve etüdlerin noksanlığına bağlı sorunlar. Halkımız buralarda da piknik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Tabiat Parkları. çölleşmeye yüz tutmuş alanları yanında.500 m. keşfedilmeyi bekleyen pek çok mağara vardır.3. yüksekliktedir. Başmakçı ve Dazkırı ilçe sınırları içerisinde Acı Göl’ü sayabiliriz. gölcükler. havuzlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılacaktır. ortalama 1. Dinar-Karakuyu göleti. Doğa sevenlere. Tabiat Anıtı: Bu konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.5. geyik.5. Tabiat Parkları: Milli Parklar. Sorkun’dan itibaren ise stabilize orman yoluyla meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan 1. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçemize 35 km. F. Alanın Resmi Adı : Pınarlı Orman çi Dinlenme Yeri 169 . Doğal peyzajı bozmadan patika yolları.) monoton ve betonlaşan hayatımıza bir anda huzur ve canlılık kazandırmaktadır. uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril gölüne dökülen Akçay görülmeye değerdir.600 m. c-Yerleşim alanlarının fiziksel gelişme yönünün belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar.Doğal Kaynak Değerlerine ilişkin Çalışmalar Flora ve fauna tespiti a-önemli flora ve fauna alanlarının belirlenmesi.600 m. 2.b-Milli Park Alanına yönelik beklentilerinin belirlenmesi. 3. domuz. tilki. doğayla başbaşa kalmak isteyen her yaş grubu insana hizmet edecek etkinliklerin yapılabileceği Kocayayla civarında. Kanyon boyunca insanoğlunun ayak basmadığı mağaralar.2. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce. Yaban Hayatı Koruma Alanı : Sandıklı/Akdağ (Kocayayla) limiz Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla. Akdağ’ın zirvesi ise 2. günübirlikçiler ve kampçılar için sosyal tesisler. mesafede Ankara-Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt yol ile ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. Orman çi Dinlenme Yerleri: Dinar Orman şletme Şefliği hudutları içerisinde resmi olarak orman içi dinlenme yeri olarak ayrılan Pınarlı Orman çi dinlenme yeri mevcuttur. alabalık üretilmesi için küçük barajlar.5. b-Flora ve fauna için riskli alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmamasına bağlı sorunlar. Anadolu’nun çıplak dağları. Tahmini 20 km. “Yaban Hayatını Koruma Alanı” ilan edilmiştir.5. Bunun dışında orman içi dinlenme yeri veya piknik alanı olarak ayrılan yer olmamasına rağmen halkın piknik yapmasına müsait muhtelif yerler mevcuttur.4. F. çayırlar. su kaynakları. Yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır. a. trekkingcilerin ilgisini çekecek güzergahlar bulunmaktadır.s. kısacası zengin bitki örtüsüyle eş değerde yaban hayatı.5. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları : Afyon’da doğal değerler olarak. kurt v.4. (yılkı atları.4 Doğal Sit Bölümünde verilmiştir. atlı gezi yolları.

5. g. Toprak Envanteri ve Mülkiyeti : Orman Toprağı vasfında Devlet Ormanıdır.5.5. : Stabilize yol mevcut olup.0 Belli başlı sular ve dereler : Acıgöl. 170 . Alanın Açıklamalı Tanıtımı e. J. Bozdağ : Emirgazi ve Taraklı Tepesi : Cemkayalar sırtı : 15.b.3.0 Ha. Tehdit altında olan tür yoktur. F.3 Karlı Günler Sayısı En Hızlı Rüzgar Yönü :S En Hızlı Rüzgar Hızı :30.7 m/sec i.8.7. Biyogenetik Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Jeolojik Yapı : Mesozoik bir yapıya sahiptir. : “C” Tipi Orman çi Dinlenme Yeri : 07/08/1989 tarihli Orman Genel Müdürlük Olurları f. Kavak ve Çınar ağaçları mevcuttur. Biyosfer Rezerv Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Alanın Kullanım Amaçları l. F. F.9.6. Ulaşım ve Alt Yapı i.3mm Donlu Günler Sayısı :65. Yasal Konum : Isparta M 24 a2 Paftasında : 8.2-Topoğrafik Yapı Belli başlı dağlar Belli başlı tepeler Belli başlı sırtlar : Akdağ. Bu göllerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.1-Meteorolojik Değerler Ortalama Sıcaklık : 12. Flora ve Fauna k.5. Ortalama Nisbi Nem : %62 Ortalama Yağış :619. : Kayda değer herhangi bir problemi yoktur. F. Büyük Menderes Nehri i. : Günü birlik rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.Mevcut Sorunlar : Kızılçam.2 C : Günübirlik kullanım amaçlıdır. alt yapısı vardır. nsan nüfusu h. Coğrafi Konumu c. Alanı d. Sulak Alanlar: limiz sınırları dahilinde bulunan Eber ve Karamık Gölleri önemli sulak alanlarımnızdır.

5.16.yy. F. Av Hayvanlarını Koruma ve Üretme Sahaları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.16. F.10.5.2.5. Tarihi Sit: S. F. Koruma Altına Alınan Yabani Fauna ve Floıranın Yaşama Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.14. Akdenize Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.NO YERLES M ADI Çay ES. F. Kentsel Sit: 1 Afyon-Merkez 2 Bolvadin-Merkez Kentsel sit Kentsel sit Afyon Kentsel Siti Bolvadin Kentsel Siti 19. F.yy.5.5.5.1. F. F.5.Sit Alanları: F.13.11. 1 Tarihi Sit Mirya Kefelon Savas Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Saglam Milli Park Mudürlügü Sit Alan 2 Afyon-Merkez Tarihi Sit 3 AfyonMerkezBuyukkalecik Siper-Savun 171 .16.15.5. Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamları Olan Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. 19.12. Su Ürünleri Üretim Sahalarının Çevresindeki Kıyılar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.TURU ESER ADI TAR iHi OZELLiĞ DURUMU KiME AlT KULL.F.

Sit Alanı 8 F.Mucadele 6 Savun.4 BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye SincanlıAhmet Pasa Ks.Sip.Mucadele 5 Siper Mil. Tınaztepe Siperleri Sarlik Pınarı Siperi Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd.TURU ESER ADI Corca Höyük Höyük Gebeceler Kasabası Antik Yol Tümülüs 7 Adet (Inaz-Köprülü) Velibey (Sipsin) Höyük Piknik Köyü Höyüğü Beyyazi (Ambanaz) Höyüğü Ismail Köyü Höyüğü Fikirtepe Höyüğü Koca Höyük (Büyük Corca) Hamam Öreni Erkmen Kumartaş (Erenler) Köyü TARiHi 172 .3.16.Sip. Sit Alanı 7 Savun. SincanlıTınaztepe Kas.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YERLESIM ADI Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-MerkezVelibey Afyon-MerkezPiknik Köyü Afyon-MerkezBeyyazi Afyon-Merkezlsmail Köyü Afyon-MerkezErkmen Afyon-MerkezSadıkbey Afyon-MerkezErkmen Afvon-MerkezKumartas Höyük Yol-Tarla Tümülüs Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Höyük Hamam Köy Yerlesim ES. Arkeolojik Sit: AFYON ARKEOLOJlK SiTLER S.5. Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. AfyonMerkezSülün Siper Ahmet Dede Tepesi Siperieri Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Mil.

Şekil 24: Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden Bir Örnek 173 .

Yerleşim Y. Yerleşim Y. Üzerlik Tepe Höyüğü Inpazarcık Yapı Temel Kalıntıları Mezarlık Tepe Höyüğü Sarımsaklı Tepe Höyüğü Erkmen Höyüğü Höyük Dura Yeri (Örenyeri) Arap Dede Höyüğü Tümülüs (Kızılhöyük) Yerlesim Y. Karabag Bolvadin-Özburun Kasa. Tiyatro Stadyum Tapınak Höyük Çatal Höyük 1. Höyük 174 .Ortaokul Yeri. Höyük Yer. Yerleşim Y. Yerleşim Y. Yerleşim Y.Alan Höyük Yerleşim Y. Yerleşim Y. Karabag Höyüğü Eskice Höyüğü Dedeli Höyüğü Büyük Höyük Merkez Yeni Man. Yerleşim Y. BolvadinOrtakarabağ K. Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez BolvadinKöpekpınarı Bolvadin-Merkez BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ BolvadinDerekarabağ Bolvadin-B. Obruk Yeri Bozan Höyük Tiyatro ve Çevresi Stadyum Kalıntısı Artemis ANAITIS Tapınak Kal. Yerleşim Y.Karabag Bolvadin-B. Uyanık Köyü Başmakçı-Merkez Dazkırı-Bozan Köyü Dazkırı-Bozan Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Karakuyu Höyük Konut Alanı Yapi Yerleşim Y.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-BayatMerkez Afyon-BayatKaracaova BolvadinOrtakarabag K. Sinneli Höyük Çatal Höyük B. Nekropol Yerleşim Y. Yerleşim Y.

O. Emirdag-Suvermez Köyü Hocalar-Ahurhisar Kas.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Dinar-Yıprak Dinar-Pınarbaşı Burunkaya Emirdag-Hisarköy EmirdagAşağıpiribey K.O.Kut.AI Konut Döğer Bölgesi Genel Aslankaya ve Kayalığı Küçük Kapıkaya I Büyük Kapıkaya II Urukmuş Kayatigi ve inleri Karamusa(urumkusu) Kaya.yer.Steli D. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasabasi Kale-Sığınak Nekropol H.Y.Bin M.Ala Y.O.Mez Anıt Anıt Tapınak Yer.Tap. Hocalar-Kocagöl Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Üçler Kayasi K.YAlam Nekropol Kale Pınarbaşı mevkii (Nekropol Alans) Amorium Höyük Büyük Höyük Nekropol Alanı nli Höyük Nekropol Alanı Firikli Kaya Mezarligi Küçüküyecek Höyük Hamzahacılı Köy Ceşmesi Hamzahacılı Köy Çeşmesi Göynücek Köyü Hisartepe Öreni Tuğlupınar Mev.Steli Mez. EmirdağAşağıpiribey K. EmirdagHamzahacılı K.Alani Höyük Nekropol Höyük Nekropol Mezarlık Höyük Mez. M.Bin Ba.Kut.BinBa.AIani D.I. EmirdağAşağıpiribey K. 175 .I. Emirdağ-Salihler Köyü Emirdağ-Adayazı Köyü Emirdağ-Salihler Köyü EmirdağHamzahacılı K.M. inleri Kırk Merdiven Kayalığı M.i.(Nekropol-Ören) Ayazin Siti Y.

K.O.Bin M.K a Yerlesim Y.Yeri Yer.I.Bar.Mez.O. Yerleşim Y. Kült Anıtı Yer Alanı YerAlanı Kült Alanı Yer. hsaniye-Döğer Kas.Yerleşimi Yer.M.O. Tao.Bin M. hsaniye-Üçler Kayası K.Yeri Höyük Kaya Yer.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 hsaniye-Döğ Kasabası hsaniye-Döğer Kasabası Ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Döğer Kas.O.Bin 176 .I.Yerleşim K. hsaniye-Döğer Kas. hsaniye-Merkez hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-KayaörenHayveli hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Ucler Kayası K. hsaniye-Kayıhan Kas.Yeri Nallıhan Kayalığı ve nleri Alacaasma Kayalığı ve nleri Sulu In Kayalığı Eski Döğer Kayalıgı Asar Kayalığı Mermer Kayalığı Fırınkaya Frig Kaya Sunağı Dedemağacı Mezar ve Örenyeri Frig Vadisi Yerlesim Alanı Ayazin Köyü Sit Alanı Kızkapanı Kayalığı Bedesten Kayalıkları Köhnüş Vadisi Bayramaliler Köyü Üçler Kayası Köyü Karaoğlan Höyük ve Çevresi Kızkapanı Kayalığı II Kadıkaya Kult Anıtı Kaletepe Yumruk Kayalar Frig Kült Alanı Üçler Kayası M.Y Yer. hsaniye-Kayıhan Kas.Bölgesi Yer.Yeri Yer. Yer. hsaniye-Yaylabag Köyü hsaniye-Döğer Kasabası hsaniye-Döğer Kasabasi hsaniyeBayramaliler K hsaniye-Beyköy hsaniye-Döğer Kas.Kilise Ki.I.Mez Sunak Ören Yeri Yerleşim Y.Bin M.Bin M.O.I.I.Bar.

Alanı Yer.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 hsaniye-Demirli Köyü hsaniyeHayranveli Kby.Alanı Yer.Alanı YerAlanı Yer.Alanı YerAlanı Yer. ihsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-Demirli Kasabası hsaniye-DemirliBeyköy hsaniyeBayramaliler K scehisar-Seydiler Koyu scehisar-Merkez scehisar-Alanyurt Kas. Sandıklı-Çepni Koyu Sandıklı-Kusura Kas. Sandıklı-Bastepe Köyü Sandıklı-Merkez Kale Yer.Kutsal Y Kate Duvan Kaya Yer.Alanı Bar. Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Alacami Köyü Sandıklı-Karadirek Kas.Yeri Yer.Menevseli. Yer. scehisar-Seydiler Kas.Yeri Yer.Bölgesi Demirli Kalesi Boncuk nleri Frig Yolu Avdalaz Kalesi Asarlik Tepe Deliktaş Tepeleri Üçler Kayasi Aktepe Kurt Gedigi Tepeleri Kocataş Tepeleri Basamaktaşı ve Püren Tepeleri Kırk Inler Sur Gobuların Kaya Yerleşimi Çatal Kayalar.Kızılkayalar 97 98 99 100 101 102 103 Tümülüsler Höyük Höyük Höyük Tümülüs Höyük Höyük Örenarası ve Asarlıktepe Siti Kusura Höyük Köyaltı Höyüğü Çandir (Kir Ali’nin) Höyük Akyol Arkasi Tümülüsü Baştepe Höyüğü Sandıklı Hisar (Höyük) 177 .Alanı Yer. hsaniye-Hayranveli Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Ayazin Köyü hsaniye-Üçler Kayasi K. Yer.

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 SultandagıYakasinek Şuhut-Merkez Şuhut-Senir Köyü Çobanlar.Yeri Höyük Sancayır In. Sandıklı-Kusura Kas.dris Köyü hsaniye-Kayıhan Kas.Merkez scehisar-Doğanlar Köyü Afyon-MerkezKumartas Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAkçin Afyon-MerkezAkçin Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Bolvadin-Ağılönü Bolvadin-Merkez Yakmi Dazkırı. Dinar-Karabedir Köyü Dinar-Çiçektepe Köyü Dinar-Akçin Koyü Dinar -Karacaviran Köyü Dinar-Evciier Bolvadin Çay-Karamik Yerlesim YerAlanı Yer. Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezar Mezarlık Mezarlık Mezarlık Nekropol Tumulus Höyük Hoy.Tim.Antik Yerleşim Karamık Höyük Geç Roma 178 . Höyük Hamambren Höyük Koca Oğuz Höyüğü Synnada Höyüğü Hisar Bininler Kayalığı Kadiyeri ve Tasdibi Höyükleri Sancayır Inleri Kumartaş Köyü Mezarlığı Fethibey Mezarlığı Gebeceler Kasaba Mezarlığı Akçin Köyü Mezarlığı Ovez Tepesi Mezarlığı Mezarlık Mezarlık Erkmen Öksüz Mezarlık Yörük Zade dris Köyü Mezarlık Kayıhan Mezarlık Kusura Mezarlık Nekropol Alanı Çiçektepe Tümülüsleri Akgiri Höyük Harmanyeri Höyüğü tumulusu Sogütlü Çesme Höyüğü Heybeli Kap.

METROPOL S:Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş. Geç Roma Antik Kentler SYNNADA:Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. Pers döneminde kent. bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır. Sit Höyük Nekropol Ahmetpasa Kasabası Şamdağı Mev.Yeni Kuyu Hoyüğü Şamdağı Mev. APAMEIA:Bügünkü Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı ise Keleneia' dır. Frig. Ephesus'la birlikte ikinci büyük kentidir. Burada Roma döneminde yarı özerk konumuyla. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Roma mparatoru Elagabalus (M. Hellen.O. Hellenistik dönemde tam.Nekropal Al. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. OTRUS:Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Aynı zamanda Phrygia Salutaris (Şifalı Frigya)'nın merkezi olup "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Batı Anadolu'nun satraplık merkezi olmuştur. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Hititlerin döneminde bu kent "Aura" diye adlandırılmıştır. Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. Roma döneminde julia adını almış. 301 yılında yapılan psos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. D OCLE A:Kent yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Burada. imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Amorium ise kentin Klâsik Çağdaki adıdır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Burada Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk. Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. bir kenttir. Hadrianus'un kenti ziyareti sırasında. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Ocoklei ile ortak bronz sikkeleri bastırılmıştır. DOCIMEIUM: scehisar ilçe merkezinde. stanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir.129 130 131 Sincanlı Bolvadin-Özburun Kasa. mparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. EUCARPEIA:Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde kurulan Pentopalis kentlerinden biridir. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş. STECTORiUM:Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. BRUZUS: Bruzus. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. LYS AS:Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Sülâle üç imparator çıkarmıştır. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Roma döneminde ise yarı özerk olan kent. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Bizans Döneminde yönetimi eline geçiren ve Frıg Sülâlesi olarak bilinen sülâlenin kökeni. BEUDUS VETUS (PALAEOBEUDUS):Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır. OCOCL A:Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. Amorium'a dayanır. JUL A ( PSOS) :Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. 179 . S B DUNDA:Şuhut ilçesi Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Ephesus'la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. H EROPOL S:Sandıklı ilçesi. Bolvadin-Özburun Kasa. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit. Hellen dönemindeki özerk konumuyla. Bizans döneminde önemi artmış. yarı özerk konumuyla. Koçhisar köyünde kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Ar.Antonius) 'un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır. hatta Merkezî Frigya'nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Hellen ve Roma döneminin. Eski Tunç Çağından günümüze kadar yerleşim yeri olmuştur. imparator adına ve Hieropolis'le ortaklaşa. Hicropolis. Otrus ve Stectorium kentlerinin bulunduğu bölgenin adı olup beş şehir bölgesi anlamına gelmektedir. Eucarpeia. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır AMOR UM:Emirdağ'a bağlı Hisarköy'de bir kent. Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde kurulan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yeralmaktadır.

PRYMNESSUS:Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla. Tedavi Tesisleri:Kaplıcada halen 5 adet umumi havuzlu hamam. 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. sülfat. pH değerleri ise 6. Bir hafta sonra çıbanları. atım hacmine etkileri. safra kesesi. nitrat. ritmine. kızın iyileştiğini anlayınca yanına gelmişler. suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir. Ayrıca metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisi ile özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyeti hızlandırılırken. Kızına “Seni hangi hekim iyileştirdi. nevralji. Kral Midas her şeye sahip olmasına rağmen hiç çocuğu olmayan bir kralmış. koroner damarları genişletici ve arteriel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi. yaraları tamamen geçmiş. serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır. çme tedavisi ise. iyodür. nitrit. yollara düşmüş. hem karayolu(Afyon. 4 adet havuzlu dublex villa. Ayrıca kaplıcanın temperatürü 64 C radyoaktiviteleri Rn 0. içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi.C DYESSUS : Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında höyük mevkiindedir. Suların akisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören güzel Suna sevincinden deliye dönmüş. çevresindeki bataklığa aldırmadan koşmuş suya. Hellen döneminde özerk. Kazı çalışması yapılmamıştır. kürler şeklinde yapılır. hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra. diğeri ise cilt hamamı olarak adlandırılan ve özel kaynak suyu bulunan hamamdır.2 ile 0. florür. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için de şifalı su bulunmaktadır. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Güzel kız atmış kendini çamurlu suyun içine. Bu sulu çıbanları hiçbir hekim iyileştirememiş. Ve saraya dönmüşler. F. kızının bu iyileşmiş halini görünce çok sevinmiş. Suna’da “ Beni hekim değil. bikarbonat. ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi baba” diye cevap vermiş. Kralın toprakları içindeki Afyon yakınlarına kadar gelmiş güzel kız. mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları. karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde daha başka.hsaniye) hem de demiryolu ile (Afyon-Kütahya-Eskişehir) ulaşım imkanı mevcuttur. Afyon-Antalya karayolunun yakınından geçtiği kaplıcaya demiryolu ile de ulaşımı sağlanmaktadır. Kral bu duruma çok üzüldüğünden gece gündüz Allah’a yakarıp yalvarırmış bir çocuğu olması için. 5 adet umumi havuzlardan 1 adedi tarihi ve şifalı içme suyu. bir huzur oluşmuş.29 eman arasında değişmekte olup. bir sancı kesilme. saboreik deri hastalıkları ve kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir. Tam yaz aylarında olduğu için Suna çok susamış. söyle hekimbaşı yapayım “ demiş. Susuzluktan kavrulan kızcağız. nevrit. uzaklıktadır. Bu güzel kızın vücudunda çıbanlar çıkmış. Kral’ın kızı Suna. hidrofosfat. Genel olarak romatizmal hastalıklar ve dolaşım sistemi sendromları rahatsızlıkları adı altında. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül Heykeli'nin bulunduğu antik kenttir. Ağrıları yavaşlamış. karbonat. Suna başına gelenleri bir bir anlatmış. Sudan çıkıp günlerdir uykusuz ve yorgun olduğundan uzanıvermiş oraya ve derin bir uykuya dalmış. Solunum yolu ile ise. genç kızlığa adım attığı yıllarda illet bir hastalığa yakalanmış. Bu kaplıcanın Frigyalılar zamanından beri kullanıldığı sanılmaktadır. içmece kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışması düzenlenmektedir. Dağ tepe demeden gezip dolaşır olmuş. Şu an Gazlıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde yeşilliklerle çevrili bir su görmüş. : Telefon No: 0-272-214 42 55 180 . klorür. karaciğer. Biraz su içebilmek için su aramış. Kral Midas kızını kollamaları için peşinden gözcü yollamış. Şifa Özellikleri: Gazlıgöl kaplıcasından. sodyum. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının. solunum yollarını rahatlatıcı faktörleri de bulunmaktadır. Nihayet Kral Midas’ın dünyalar güzeli bir kızı olmuş. Gazlıgöl kaplıcasında vücudun gereksinim duyduğu kombine bir tedavi ve dinlenme olanağı rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu iki hamamda da hem kaynak suyu hem de sondaj suyu mevcuttur.4. Ağrısına ve sızısına ve bir türlü iyileşmeyen bu yaraların üzüntüsüne dayanamayan güzel kız Suna. leriden onu gözleyen gözcüler. Tarihçesi: Efsaneye göre. Doğal Sit: KAPLICALAR a-Gazlıgöl Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeyinde yer alan Gazlıgöl kaplıcası il merkezine 21 km. O suyun yanında bir hafta kalmış. Eğilerek o çamurlu sudan kana kana içmiş.5. Bunun üzerine Kral ”Tez oraya bir hamam yapılsın gelen geçen dertliye derman dağıtır” diye ferman vermiş.9’dur. artroz. kalbin çalışma kapasitesine. Suna uyandığında ağrılarının kalmadığını. çıbanların kurumaya başladığını görmüş. Ulaşımın kolay sağlanabildiği Gazlıgöl termaline. Birde bakmış suyun değdiği yerlerde bir tatlı gıcıklanma. bikarbonat. imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. bromür. Kızını merak edip gece gündüz yas tutan Kral Midas.16. Gazlıgöl Kaplıca şletmesi : Telefon No:0-272-273 61 31-32-33 Afyon Belediyesi b-Hüdai Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Sandıklı ilçesinin 8 km. güneyinde yer alır.

overit. hidrofosfat. pH değeri 6. 2 açık büyük yüzme havuzu. Ayrıca havuzlu –müstakil banyolu 1029 yatak kapasiteli 343 daire bulunmaktadır. arsenik ve radonlu olarak yapılmıştır. titan. bakır. üzerinden geçirilen sıcak kaplıca suyu ile çamur haline getirilerek ve ayrıca ayakla çiğnenerek banyoya hazır hale getirilmektedir. demir.3 eman. klorür. nevrit. hidroarsenat.strosiyum. çerisinde amonyum. nevrit. florür. 2 adet kükürt banyosu. Gecek Kaplıcasının yakınında ve il merkezine 15 km. nevralji. Hieropolis’te(Koçhisar) kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş.6 veya 7’dir. Ayrıca 1 tanesi bayanlara 1 tanesi erkeklere ait olmak üzere 2 tane umumi kapalı havuz vardır. hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmakta. iyodür. 3 adet çelikli havuzu. Banyosuz 240 dairenin yatak kapasitesi ise 720’dir. karbondioksit. polinevrit tedavilerinde. ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda. magnezyum. kalsiyum. Temperatürü 62C ile 68 C arasında değişmektedir. serbest kükürtlü hidrojen gazları da bulunmaktadır. amonyum. sodyum. kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinde faydalı olmaktadır. metasilikat asidi gibi iyonların dışında. Ayrıca suyun içerisinde potasyum. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisi ile romatizmal rahatsızlıklar. bikarbonat sodyum. demir arsenik ve karbondioksitli sınıflandırmaya alınmıştır. nitrat. mangan.Kütahya karayolu üzerinde bulunan Ömer Kaplıcası. sülfat. pH değeri de 7. bikarbonat. Tarihçesi: Eskiden beri kullanılan kaplıcanın tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber. kurşun. klorür. Telefon No:0-272-535 73 20 Telefon No:0-272-535 73 00 181 . baryum. Belirli bir süre çamurun içerisinde kalan hasta için günde bir defa bu işlem uygulanmaktadır. nitrit. alüminyum. potasyum. 9 tanesi kiraya verilmektedir. Çamur Banyoları: Toprak 68 derecelik şifalı su ile karıştırıldığında 40-45 derecelik bir çamur ortaya çıkar. Afyon-Kütahya karayolu ile AfyonUşak. alüminyum. l merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servisleri ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. HüdaiKaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No:0-272-535 73 27-28-29 Kaplıca Oteli Termal Yeni Otel c-Gecek Kaplıcası: Yeri ve Ulaşımı: Afyon’un kuzeybatısında. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis “Mukaddes Şehir” olarak tanınmış.2 ile 10. artroz artrit(iltihaplı romatizma). karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar ile. 3 adet saatlik banyodan oluşan bir gruptur. uzaklıktadır. kalınlığında dolduran kil. kalsiyum ve ayrıca bromür. nitrat. mangan. Ayrıca içme olarak faydalanıldığında ise şişmanlık ve diyabetik rahatsızlıklarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. metasilikat asidi ile gazlardan serbest karbondioksite rastlanılmıştır. siyatik. florür.zmir demiryolu üzerindedir. bikarbonat. karbonat. Kaplıcada Sandıklı Belediyesince işletilen 2 yıldız niteliğinde 32 oda 64 yatak kapasiteli ve 3 yıldız niteliğinde 132 oda 264 yatak kapasiteli 2 otel vardır. stronsiyum. yıl boyunca şifa arayanlar için hizmet vermektedir. nevralji. hemiploji. Özellikleri: Oldukça zengin olan Ömer Kaplıcası suyu. lityum. mangan gibi katyonlar ile klorür. magnezyum. titan. bikarbonat. bakır. magnezyum. çinko. Radyoaktivitesi 13 ile 25 arasında değişmekte olup. krom. Kaplıca tesisleri 3 kapalı büyük yüzme havuzu. il merkezine 18 km. çinko. bundan dolayı eski kitaplara Sen Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. kalsiyum. kalınlığında bir süre bekletildikten sonra kesilerek küvetten tamamen akıtılmaktadır. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılmasının klorür. metabolizma ve kadın hastalıklarında faydası gözlenmiştir. iyodür. iyodür. Tedavi Tesisleri: Hüdai Kaplıcası küçük bir tatil köyü görünümünde olup. amonyum. Daha sonra kürekle açılan çamurun içerisine hasta başı dışarıda kalacak şekilde uzanmakta üstü çamur ile örtülmektedir. bromür. hidrofosfat. kurşun. Tedavi Tesisleri: Kaplıcadaki 45 adet 6 kişilik dublex villadan 36 tanesi devre mülk sistemine dahil olup. Sıcak kaplıca suyu çamurun üzerinden 3-5 cm. uzaklıkta bulunan Gecek Kaplıcası. nitrit. nitrat. kırık-çıkık tedavilerinde. Temperatürü 42 C. sülfat. kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır. Çamur banyosu küvetini 30 cm. Bu toprak. Bu çamur banyosu da: her türlü romatizma. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 52 75-76-77 d-Ömer Kaplıcası: Yeri ve Ulaşım: Afyon. diğer kaplıcalarla beraber Afyon iline Frigya Salutaris(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. kimyasal olarak. paremetrit ve adneksit gibi kadın hastalıkları. potasyum. sodyum ve arsenikli olarak yapıldığı Gecek Kaplıcasının suyunda. metabolik asidi. metrit.Tarihçesi: Hüdai kaplıcası eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. lityum. Şifa Özellikleri: Banyo tedavisinde. spondilik(omur ve omurga iltihabı). alüminyum. baryum. çocuk felçlerinde ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu doktor raporlarıyla onaylanmıştır. sodyum. mialji(kas ağrıları) ile salpenjit. demir. Özellikleri:Kimyasal sınıflandırılması. kaplıca yakınlarından sağlanan çok az kumlu kızıl bir kildir. lk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Sen Mişel. 600 kişi/saat kapasiteli çamur kürü banyosu. 3. sülfat.6 olarak belirlenmiştir. çme kürleri neticesinde sindirim sistemi hastalıkları ve solunum yolları hastalıklarının iyileştiği gözlenmiştir. metabolik ve metasilikat asitleri. radyoaktivitesi Rn. polinevrit. krom.

parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında şişmanlık. kronik bronşit. Kaplıcaya ulaşım sorun teşkil etmemektedir.17.Roma devrinde kaplıcanın kuzeyinde leonte comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılıdır. 20 yataklı apart otel. Özellikleri: Kimyasal sınıflandırılması sodyum. xomatoit artrite. 25 oda. artroz çeşitlerinde. Temperatürü 43C ile 54 C arasında. 50 yatak kapasiteli bir turistik otel bulunan kaplıcada. Nevrit ve poli nevrit hastalıkları. Şifa Özellikleri: Heybeli Kaplıcası sularının iyi geldiği hastalıklarının başında deri hastalıkları gelir. Temperatürü 46C ile 52 C arasında. Tarihi ve Doğal Alanlar F.8 veya 7’dir. fizik tedavi üniteleri ve saunadan oluşan Afrodit Thermal kür komp-leksi ile özel kadın ve erkek banyoları. metabolizma bozukluklarında. ürtiker vakaları. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. 1911 ÖZELL Ğ Osmanlı DURUMU Sağlam K ME A T V. selülits gibi romatizmal hallerde (kronik bronşit. Seboreler.5.5 eman ve pH değeri de 7. Afyon’a 30 km. Tarihçesi: Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır.ADI Adeyze(Atize)Camii TAR H M. ekzemalar. 2002 yılı başında 33 adet villa. Şifa Özellikleri:Ömer Kaplıcası suyu banyo tedavisinde. kalsiyum sülfatlı olarak yapılan kaplıca suyunun içerisinde başkaca.1 eman arasında değişmekte olup.5. Mafsal romatizması.Konya karayolu üzerinde bulunan Heybeli kaplıcası. radyoaktivitesi 6. cilt hastalıklarında.17. kısırlık ve bronşit gibi hallerde faydalı olmaktadır. ayrıca diyabetlilerden kan ve idrar şekerinin azaldığı gözlenmiştir. endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde hydroterapy. mafsal şişliği ve yapışıklarda hemipleji. kadın hastalıkları. anfizem ve astma vakalarında koklama suretiyle fayda görülür.1. larenjit. çme tedavisi ile müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliği. uzaklıktadır.2’dir. bilhassa kuru ekzemalar. yatak sayısı 150 adettir. pelandların bazı çeşitleri. empetigo. Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar. Tedavi Tesisleri: Kaplıca Afyon Ticaret Borsası tarafından tadilata alınmış olup. Heybeli Kaplıcası şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-612 61 10 F. fibrozitis. periferik damar hastalıklarında.gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojeni barındırmaktadır. kalsiyum. sodyum iyonu. sülfat iyonu. beslenme bozukluklarında. farenjit. kırık.M. umumi havuz ve açık/kapalı termal havuz bulunmaktadır. 2 adet Türk Hamamı ve 1 adet kapalı büyük yüzme havuzunun tamamlanıp hizmete sokulması planlanmaktadır. miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüş. kronik amigdalit. parametrit. çok tekrarlayan herpos vakaları. eklem rahatsızlıklarında.1.9 ile 12. hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonlarda bulunmaktadır. ankilopoetita. F. uyuz vakaları bazılarıdır. 1 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu. pH değeri 6. bikarbonatlı. hazmı güç yapan mide ile hiposentik midelerde faydalı olmaktadır. Banyolu oda sayısı 90.1. perimentrit. magnezyum. Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır. sinir ve felç hastalıklarında. psoriazisler. Anıtlar: AFYON ANITSAL YAPILAR YERLEŞ M ADI 1 Afyon-Merkez ES. Ayrıca solunum yolu ile kronik bronşit enfizem ve faranjitte de yararlı görülmüştür. Türk hamamı gibi sağlık ünitelerinin yanında daha bir çok üniteyi barındıran 214 oda ve 428 yatak kapasiteli Thermal Resort Oruçoğlu otelinden de faydalanmak mümkündür. demir gibi katyonlar ile klorür. Nezle. Tedavi Tesisleri: Kaplıcada dört mevsim konaklamak mümkündür. TÜRÜ Camii ESR. akneler. Teneffüs cihazı ile çeşitli hastalıklarda yarar görülür. Kaplıca şletme Müdürlüğü Telefon No: 0-272-251 50 17 Termal Resort Oruçoğlu Telefon No: 0-272-251 50 50 Faks: 0-272-214 53 16 Faks: 0-272-251 50 60 e-Heybeli Kaplıcası (Kızılkilise): Yeri ve Ulaşım: Afyon. radyoaktiviteleri 9.ekzema seboreikler. çocuk ekzemaları. aneksit. enfizem ve faranjit). Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen Kültürel.17.G. spondilartrit.5. intertrigo ve streptoktan ileri gelen diğer deri iltihapları. 182 . romatit artrit.

M.18K M.133 0 Kubeli (Kubbeli) Camii Kuyulu Carnii Mevlevi (Türbe) Camii Mısri (sultan) Camii Ot Pazarı Camii Ulu Camii M. 1957 M. V.yy 1.G.G.M. V. V. V.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Akrnescit Camii Aksaraylı Camii Arap Mescit Carnii Aynı Oğlu Camii Esaniçeşme Camii Esel Mescidi Camii Burmalı Camii Çavuşbaş Camii Gürcani (Fakih) Pasa Camii imaret Camii (Gedikahmet) Paşa Kurra Camii Hacı Nasuh ( sli) Camii Hacı Nuh Carnii Hacı Yahya Camii M. V.G.G. Osmanlı XIX.M.M.M.G.M. Osmanlı E.G.yy Osmanlı Selçuklu 183 .M. V. 1863 XVI. 12721273 XV-XX.M.M. yy Ortası M.G. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.yy Başları XX.Oğulları Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bağlam 14721473 1645 H. V.M.Ortası Osmanlı 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Camii Kara Katip Camii Karaman Camii Keçe Pazarı Minare Güdük XX.M. V.G. M. Osmanlı E.G.M. Osmanlı Sahipata Oğ.G.190 1 1915/2 0 E. XV.G.M. 1590 M.G.G.G.M.M. V. 1797 M 1495 XIX. V. Selçuklu S.M. D. V. V. V.yy M.G.M.M.G. 1575 Ger.yy Sonu Osmanlı Osmanlı Osmanlı G. Osmanlı G. E.G.G. V. V.G.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.M. 1320 M.Çey. V. Osmanlı G. V.M.G.M. 1397 1218 XV.yy M. V.G. V.M. V.G.G.

M. V.G.M. V. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G.180 6 M.M.G. yy M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. 1264 M. Asiye Sul. 1264 M.M. 1910 M. 1397 M. Fele-Çavuş Türbesi Ermeni Kilise Kalıntısı Hacı Hüseyin Çeşmesi Kayadibi Çeşmesi Orta Çeşme Ak Mescid Orta Çeşme Selçuklu Selçuklu Germiyanoğlu ilk D. Süleyman Göktepe Mahalle Muhtar Yoncaaltı Carnii Yukarı Pazar Camii Arasta Mescidi Kale Mescidi Kalıntısı Kabe Mescid Sinan Halife Mescidi Süt Dede Mescidi Gedikahmet Medresesi Kabak Dede Yatırı Dedebası Yatırı Hisarardı Kalıntıları (Karadede) Medresesi Paşa M. V. Osmanlı 1472 Osmanlı ilk D Cumhuriyet Cumhuriyet M. Osmanlı Ermeni Dön. Selçuklu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Türbe Türbe Türbe Türbe Kilise Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kadmana Türbesi (1. 1711 G. Osmanlı Osmanlı E.25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Camii Camii Camii Camii Camii Camii Mescid Mescid Mescid Mescid Medrese Gömüt Gömüt Medrese Sulum Camii Yeni Camii Tacıahmet Camii (Tahtalı) M. V.G. Osmanlı 184 .145 3 Osmanlı Bar.G.M.G.yy G.G.M.M.G.) Sahipler Türbesi Germiyanoğlu Süleyman Bey T.G.M. Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi V. Mülk Sahiplerine Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi M.G.G.M. Selçuklu E. 1806 XIX.154 9 M. V. V. Osmanlı G. 1386 And.M. G. 1813 M. V.M. V. Osmanlı G.M.G. yy XI 1 1.G. V.M. 12311233 XI 1 1. V. Osmanlı Selçuklu E.

yy Baş E. 1764 |XV . Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam |Sağilam__ Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi lAfyon Belediyesi [Mütevellisi Y.Osmanlı G~Osmanlı XIX. V.M. V. Osmanlı XV.D.yy Sonu XVI. Osmanlı ilk D.M. 1794 XIX. 1906 XX. 1322 XfX.G. Osmanlı Cumhuriyet Osmanlı E.G.yy Cumhuriyet XXBaşları S. 1886 M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Hamam Taşpınar Çeşmesi Yeni (Çavuşoğlu) Ali Ağa Çeşmesi Hacı Aftal Çeşmesi Ceviz Altj_Çeşmesî Abdi Kadı Çeşmesi Ali Vezir Çeşmesi Arap Mescit Çeşmesi Baş Çeşme Bel Mescid Çeşmesi Boyacıoğju Çeşmesi Burmalı Çeşme Büyük OlucakÇeşjnesi Millet (Gavur) Hamamı Kadı Hamamı Yeni Hamam Dabakhane Hamamı Kasımpaşa Çitte Hamam limaret (Alaca) M. (Gedikahmet 185 .48 49 50 51 52 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Hodalı Çeşme Küp Çeşme (Kahil) Sinan Halife Çeşmesi Sulum Çeşme l Sulum Çeşme II Dağ 1910 M. yy XVII.yy Başıı^ M.M. Osmanlı G. Osmanlı E.Osmanlı XVI 1 1.y y 1926 H.yy Sonu Çeşme M.G. 1475 1472M. 19061908 G. V.y yOnc XIX.M. Osmanlı M.G.TURUNÇ V. XVI yy Sonu Ermeni Dön. 1553 E.yy Osrnan ilk D.

D.E. Osmanlı Osmanlı D.C.Müd/M. Osmanlı S.Y.Paşa) Ham 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezAnıtkaya Afyon-MerkezSaraydüzü K.M. Osmanlı 12311233 1914 XVII. Emniyet Müdürlüğ V. Beylikler D.606 Selçuklu ç. Osmanlı XVI.D.M.yy Sonu Beylikler D.D. Osmanlı S.Y. Osmanlı S. Genel Müdürlüğü Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Milli Savunma Bakanlığı Maliye Bakanlığı AF Lis.Genel Müd. S. D. Osmanlı H. Osmanlı C. S. Genel stanbul istasyonu Utku Odası Belediye) Köle Hanı Kale Bedesten Taşhan (Hoca Uveys Hanı) Eski Carni Gebeceler Eğret Kervan Sarayı Şirin Baba Türbesi l Özel dare Binası 186 . Osmanlı Cumhuriyet 19141916 Neo Klasik S. Osmanlı KlV. Sel.öncesi G.Ort.Genel Müd. Dönemi C. Osmanlı G.191 4 Osmanlı G. Tapu Sahipler Tapu Sahipleri T. D. E. Afyon-Merkez Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Köprü Su Deposu Gazino Halkevi Lise OtelOkul istasyon istasyon Belediye Han Kale Bedesten Han Camii Kervan Saray Türbe dari Yapı Kanlı Gölet Köprüsü Altıgöz Köprü Harmancık Köprüsü iki Göz Köprü Kurşunlu Köprü Hacı Gani Köprüsü 1 . Karayolları G.D.G. D.G. D.y y. Y. T. E. Genel Müdürlüğü Y. S. yy M.M. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. ilk Dönem (Eski 19191920 £um_.G. T. V. Genel Müdürlüğü Y.G.Nolu Su Deposu Ordu Evi Zabit Yurdu Eski Defterdarlık Afyon Lisesi Eski Atatürk ilkokulu Afyon Şehir stasyonu ( zmir) Hallkevi- 75 S.D.M Maliye Muhasebe Fak.M.C. M V. D.C. E.

naz Köyü lkokul Yatır Yatır Ygtır Yatır Köprü Köprü Çeşme Camii Çeşme Çeşme Çeşme Camii idari Yapı ilkokul idari Yapı idari Yapı Camii Bekleme Yr.Y. Yatırı Uzun Eren Yatrı Garip Eren Yatırı Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.MerkezAfyon-Merkez.Bin. Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Milli Bakanlığı Eğitim 187 . Binası Dumlupınar lkokulu Afyon Belediye Binası Ali Çetinkaya Meslek Lisesi Ömer Camii D.Yeri Secek Camii Türbe (Demir Çevre) Balıklı Çeşme Kız E.Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-Merkez-lnaz Köyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon. Köprü Çeşme Fethibey Ulu Camii Karadere Yatır Çeşmesi Gebeceler Eski Çeşme Kovalık Kesikleşme Gebeceler Kocaz Köyü Camii Gençlik ve Spor II Müd. Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş AfyonMerkez Kumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezFethibey Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezGebeceler Afyon-MerkezKocaöz Köyü Afyon. Cami Türbe Çeşme Kadınana ilkokulu Kumartaş Köyü Kumartaş Köyü l.Ahşap Bek. sas.D.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-MerkezKumartaş Afyon-MerkezKumartaş Afyon-Merkez.

G. D.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Çarşı Camii (Ulu Camii) Alaca Camii Kırklar (Tahtalı) Camii Abdülvahap Türbesi Abdülkadir Türbesi Abdülkadir Camii hsaniye Camii Kırık Minare Halil Dede Yeşil Melek Sultan Carullah Türbesi Üstü Açık türbe Cılklar Çeşmesi Balta Çeşme Hacı Ahmet Çeşmesi Geylani Geylani V.M.Osmanlı S. D. 1324 XV.G. Osmanlı S.naz Köyü Afyon Merkez – Çakırköyü Afyon-Merkez-inaz Köyü Afyon-BaşrnakçıMerkez Afyon-BayatMerkez Afyon. V.G. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.yy 1900 XVI.M.D Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolvadin Bel.M. Osmanlı Osmanlı S.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 AfyonMerkeznaz Köyü Afyon-Merkez.M. V. V.M.G. Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.G. V. 188 .G. D. D.M.G.M. V. Osmanlı Osmanlı Y. V.Bayat Afyon-Bayat Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Dişli Köyü Bolvadin Merkez Bolvadin Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Fırın Kap.G. D.G.D.M. Osmanlı Y. yy S. Havuzu Cami Hamam Camii Camii Konut Alanı Yapı Camii Camii Camii Camii Camii Türbe Türbe Camii Camii Kırık Minare Türbe Türbe Türbe Türbe Çeşme Çeşme Ceşme Çömlekçi Fırını Eski Kaplıca Havuzu Çakırköyü Camii Ömer Hamamı Ağalar Camii Merkez Camii n pazarcık Yapı Temel Kalıntıları Hacı Mahmut Camii maret Camii Sinan Paşa) (Lala H.

Osmanlı Osmanlı Y. Çay-Karamık Çay-Karamık Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay. Cami CamiÇeş.Askerlik Şubesi Sağlam Sağlam Sağlam Osmanlı Selçuklu Selçuklu Osmanlı C. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Bolvadin Belediyesi Bolvadin Belediyesi Bolva.B. M. M. Osmanlı BeyNkler XIX.G. D. V.Ç. Yy Osmanlı S.E.M.B.yy Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V. Biz. Bel.M. Belediyesi V.M. Türbe Çeşme Şıhlar Çeşmesi (Ağılönü) XVI II. D. Bel. Çay Başkanlığı V. maret Ceşmesi Rüstem Paşa Hamamı Kırkgöz Köprü Han Kışla Çeşmesi Meydan Çeşmesi Ecak Çeşmesi Çeşme Savaş lkokulu Akçeşme ilkokulu Yanık Kışla Abdülkadir Haziresi Köprü Hamam Tahtalı Camii Edici Han Feriz Hoca Camii Karamık Çeşme KaramıkÇeşrne Taş Çeşme Taş Han Taş Camii-TaşMedrese Orta Camii ve Çeşmesi Hacı Mahmut (Yeni) Camii Çengel Çeşmesi Camii ve XIX.S.Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay-Merkez Çay Kasabası Eber Çeşme Çeşme Hamam Köprü Han Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Okul Okul Kışla Hazire Köprü Hamam Camii Han Camii Çeşme Çeşme Çeşme Han Medrese CamiÇeş.G.M. Dönemi G.141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Yakını Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Erkmen Mah.G. Eber Köyü Muhtarı Isa (Ese) Dede Türbesi Miralay Şemsettin Çeşmesi – 189 .G. yy Ceylani Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.M. Başkan lığ ı V. Çay Bel. Çay Başkanlığı V.M. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam M. D.B.G.B.E.

Yeni Kayıtlı Cami Camii Tekkesi Mah.M. Bel. Tekke Kervans aray Türbe CamiTekke Cami Çeşme Camii Mez.G. scehisar-Alanyurt S.Alan Çeşme Ebheri Baba Kümbeti Idris Köyü Cami Kızılören Camii Ulu (Bababey Camii Ilıca Yıprak Merkez Camii Hamam Eski ilkokul Binası Daydalı Köyü Yatırı Isa (Ese) Dede Türbesi Salihler Dede Türbesi Çarşı Cami Yukarıpınar Çeşmesi Karacaahmet Camii Emre Tekke Çakırlar Kemal Sul) Tek. V.Kişiliği V. Belediye Aytar ve Döğer Kervansarayı Hayranveli Güneyi. D.M.B. hsaniye-Kayıhan Kas.G.(Seyit XV.G. Kızılören Tüz. Köy Tüzel Kişiliği G. Türbe Hayranveli veCamii Döğ. scehisar-Alanyurt Kas.dris Köyü Dazkırı-Kızılören Köyü Dinar-Merkez Dinar-Merkez Dinar-Yıprak Dinar-Dikici Köyü Ernirdağ-Davulga Kasabası Emirdağ-Daydalı Köyü Emirdağ-Merkez Emirdağ –Davulga Emirdağ Hocalar-Ahurhisar Kas. Kayıhan B. Dinar Belediyesi K. Osmanlı Osmanlı Osmanlı .Müd. Osmanlı I. Alanyurt Bel.Kas. D.M.G.G. V.M.M.Başkanlığı V. Bşk.169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Çay Kasabası Eber Türbe Cami Cami Camii Kemer Kop. Sarıkız Dede Çeşme ve Yunağı Merkez Cami Alanyurt Köy Mezarlığı Demokrat Çeşmesi Kayıhan Bel.D.M.cumhuriye l Sağlam Davulga Başkanlığı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam V.göz. Dazkırı. Osmanlı G. Alanyurt Başkanlığı Bel. Camii Hamam lkokul Binası Yatır Türbe Türbe Cami Çeşme TekkeCami Tekke Tür. E Müz. D. hsaniyeKaracaahmet K.G. Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.D. hsaniye-Döğer Kasaba hsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Döğer Kasaba Ihsaniye-Kayıhan Kas.G.M. ismail Sülalesi E. yy Tekkeçarşı) Selçuklu Sağlam Sağlam V. Döğer Baş.G. hsaniye ihsaniye-Döğer Kasaba ihsaniye-Kayıhan Kas. 190 .

V. yy Selçuklu Osmanlı Osmanlı Osmanlı Osmanlı XVI. V.G. V. Köy Tüzel Kişiliği Isçehisar Başkan. scehisar-Alanyurt Kas. Kusura Başkanlığı V. V.M. V.G. Sandıklı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Merkez Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Köyü -Boyalı Çeşme Cami Köy Odası Köprü Cami Camii Camii Türbe Hamam Hamam Külliye Sibyan Mek. Ahmet Belediyesi V. Bşk.G. Osmanlı (Goca Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Alanyurt Başkanlığı Alanyurt [Başkanlığı Bel. imaret Hamam Camii Türbe Medrese Külliye Türbe Türbe Çeşme Hamam Köprü Karacaahmet Çeşmesi Karacaahmet Camii Köy Odası Odası) Antik Köprü Köy Camii Ekinhisar Köyü Camii Ulu Camii Dede başı Türbesi Sorkun Hamamı Ece Hamamı Sinan Paşa Külliyesi Sinan Okulu Peşa Sibyan XVI. Bel.G. V.M.G.M. scehisar-Konarı Köyü scehisar-Merkez SandıklıBaşkuyucak Kö.M.M. Beylikler Sel. Beylikler Osmanlı G.M.G.G. Beylikler Sel. Bel. Köy Tüzel Kişiliği V.M. V.M. yy XVI. Paşa Hazinesi Sincanlı-Boyalı Köyü Sincanlı Paşa Ks.G.G.G. V.M. Sinan Paşa mareti Sinan Paşa Hamamı Sinan Paşa Camii Sinan Paşa Türbesi Hanikah (Medrese) Soyalı Külliyesi Kureyş Baba Kümbeti Eyyanlı Türbe Çeşme (Ahmet Paşa) Kırka Hamamı iki Göz Köprü y.193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Iscehisar-Alanyurt Kas.M. Bel. Akören Bld.M. yy XVI. Hazine Maliye V.M. Sandıklı-Ekinhisar Köyü Sandıklı-Merkez Sandıklı-Kusura Kas. yy Osmanlı Osmanlı Sel.M. yy XVI.G. Sandıklı-Sorkun Kas.G.G. Beylikler Sel. -Ahmet Sincanlı-Kırka Kasabası Sincanlı-Akören 191 .

Orta Mescit Camii Kebir Ulu Camii (Çarşı Camii) Kamber Çeşme (Kubbeli) XVI.M. yy Başı Selçuklu Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam XX. Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Ham Çeşme Çeşme Camii Camii Kervans aray Hamam Çeşme Çeşme Çeşme Camii Cami Mescit Cami Camii Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Çeşme Kayadibi Haman. Şuhut Baş. D.G.G.G. Şuhut Baş.21 6 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Sincanlı.yy Başı Sağlam Sağlam Köy Tüzel Kişiliği Sultandağı Bel.G. Sultandağı SultandağıDereçine Ks.Çeşme Laleli Çeşme Kethüda Ahmet Ağa Camii Çarşı (Aşağı) Camii shaklı (Sahipata) Kervansarayı Taş Ambar (Çifte ) Hamam Sığıreli Çeşmesi Halilağa Çeşmesi Çavuş Çeşme Elif Hatun Camii Elif Hatun Carnii-Çavuş Mah. Seberoğlu Vakfı V.G. Osmanlı Osmanlı XVI 1.G.G. yy XX.M.M.G.M.M. yy Başı XX. V.yy Başı. Şuhut Baş. V. Şuhut Baş. XIX.M.yy Başı Cumhuriyet XIX. Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Şuhut-Merkez Helvacı Çeşme Çukur Çeşme Karabekir Çeşmesi Ala (Ali) Çavuş Çeşme Meydanlık Çeşme Cafer Çeşme Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez 237 Şuhut-Merkez Çeşme Esas Çeşme Sağlam Belediye 192 .M. V. V. V. Şuhut Baş. SultandağıDereçine Ks. V.yy Osmanlı S. Şuhut Baş.Kayadibi Sultandağı-Merkez SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez Sultandağı-Merkez SultandağYeşilçiftlik SultandağıYeşilçiftlik Sultandağı-Merkez SultandağıDereçine Ks.M.yy XIX. V.G. Şuhut Baş.M.M. V. V.G.M. Şuhut Baş.G. V.

Kurtkaya Şehit. Şuhut-Merkez Şuhul-Merkez ŞEH TL KLER S.04. yy Başı XV. Belediye Şuhut-Merkez Şuhut-Merkez T.G.K.Müd.238 239 240 241 242 Şuhut-Merkez Çeşme Hamam Köprü Köprü Hamam Kader Çeşme Hamza Paşa Hamamı ki Göz (Üç Göz) Köprü Dört Göz Köprü Eski Hamam XX. Mil. Tar. Yüzbaşı Agah.K. Şb.G.M.1936 Cumhuriyet Sağlam 4 Şehitlik Al. Park Md AnıtMezar AnıtHeykel Anıt TAR H DÖNEM ÖZELL Ğ KULLANNIM 2 Kocatepe Anıtı Cumhuriyet Sağlam 3 Utku Anıtı 24.NO YERLEŞ M ES. yy Osmanlı Osmanlı Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Şuhut Baş.C.M. T.C. V.G.Müd. Şuhut Ask.G. Cumhuriyet Sağlam Şehitlik Al 5 Anıt Park Eğret (Anıtkaya) Höyük Şehitlik Cumhuriyet D Sağlam Milli Park Müdürlüğü Anıt Park 6 Anıt Suvermez Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Suvermez Köyü Muhtarlığı Hazine Anıt 7 Şehitlek Giresun şehitliği Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 8 AnıtMezar Miralay Reşat Ciğittepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Sandıklı Bel Başkanlığı AnıtMezar 9 SincanlıYıldırım Kemal ŞuhutMerkez Şehitlek Yıldırım Şehitliği Kemal Cumhuriyet Sağlam Milli Parklar Müd. Bşk Şehitlik 10 Şehitlik Cumhuriyet Sağlam Şehitlik 193 . K.Kara Yol. ADI 1 AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkez AfyonMerkezBüyükkalecik AfyonMerkezAnıtkaya EmirdağSuvermıez Köyü scehisarDoğanlar Köyü SandıklıMerkez TÜRÜ Anıt Mezar AnıtHeykel Anıt ESER ADI Hava Şehitliği 1933-1936 Cumhuriyet Sağlam Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Afyon Belediyesi Başkom.Kara Yol. V.

lk Dön.Av. sçileri Sen. D. Paşa Savun. Osmanlı Sağlam 194 .D.Y. C. Yılmaz TURUNÇ Konut Ev Yurt Ev Ham. Sit Alanı Sit Alanı Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit Alan Pazar Tepesi Siperleri 6 7 8 Sincanlı-Ahmet Ks. Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkezlnaz Köyü Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez Bolvadin-Merkez 25 Kapı Nolu Konut Emin Tokman Evi Mollaoğlu Yurt Evi Alibey Konağı Hamam Evleri ÖmerGecek 68 Adet Konut Hacı Mecittin Karahan Evi Çakmaklı Evi Cum. Emin Tokman T.D.5. 1 2 3 4 5 Çay Afyon-Merkez Afyon-Merkez-Büyük kalecik Bolvadin-Hamidiye Bolvadin-Hamidiye Tarihi Sit Tarihi Sit SiperSavunma Siper Siper Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Ahmet Dede Siperleri Tepesi Cumhuriyet Mil.Dön. Mücadele Mil.S.D. Milli Parklar Müd. Savun. Afyon-Merkez-Sülün F.N O 1 2 3 4 5 6 7 8 YERLEŞ M ADI ES.NO YERLEŞ M ADI ES.C. Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi Sincanlı-Tınaztepe Kas. lk Dönen T.Y.C.TÜRÜ ESER ADI TAR H ÖZELL Ğ DURUMU K ME AiT KULL.C. DRM. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd. Konut Konut Konut l.1.2. Sip. Genel Müd.A Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam sağlam Sağlam Sağlam T.D. Yapı Toplulukları: S. Sip. T. TÜRÜ Konut Ev Ev Konak Ham.17. Evleri Konut Konut Konut ESER ADI TAR H DURUMU K ME A T KUL.

Şekil 25: Büyük Taarruz Şehitliği Şekil 26: Büyük Taarruz Şehitliği 195 .

Şekil 27: limizden Mimari Örnekler 196 .

Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam__ Sağlam Sağlam Sağlam Şahıs Mülkü Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 197 . Nolu Konut 21.Osmanlı S. Osmanlı S. D. Nolu Konut 8.D.D. Nolu Konut 4. Osmanlı S. Osmanlı S. D. D. Nolu Konut 3.D. D. Osmanlı S.Nolu Konut 18. Nolu Konut D. D. ilk Dönemu Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibine Konut Konut Konut Ev Mehmet Göbekli Evi Taşdelioğlu Bitişiğindeki Ev Başdefioğlu Evi Hacıveli Oğlu (Atatürk) Evi 1.D.Nolu Konut 25. Osmanlı S.Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S. Yar C.Nolu Konut 14.Osmanlı S. Nolu Konut 19. Nolu Konut 10. Nolu Konut 6. yy II.Cumhuriyet S. Osmanlı S. Nolu Konut 7. D. Osmanlı S. D.D. Nolu Konut 22.Nolu Konut 23.Osmanlı S.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Pınar Uluköy Kasabası D i n a rMerkez Sandıklı Merkez SandıklıMerkez ŞuhutMerkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Ev Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konul: Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Tataç Konağı Ahmet XVIII. Nolu Konut 15. Nolu Konut 9.Nolu Konut 2. D. Osmanlı S. D. Osmanlı S. Nolu Konut 12. Osmanlı S. Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 24. Nolu Konut 20. D. D. D. D.D. Nolu Konut 5.Osmanlı S. Nolu Konut 13.Osmanlı S.D. Nolu Konut 11. Osmanlı S. D.Osmanlı S.Nolu Konut 17. Nolu Konut 18. D. Osmanlı S. D. D.D. Osmanlı S.

D.Nolu Konut 51. Nolu Konut 52.D.Osmanlı S. Nolu Konut 44.Osmanlı S. Nolu Konut 42. Nolu Konut 27.D.Osmanlı S. D. Nolu Konut 43. Nolu Konut 45.D.Osmanlı S.D.Nolu Konut 37.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 57.D.Nolu Konut 33.Osmanlı S. Nolu Konut 46.Osmanlı S. Nolu Konut 36. Nolu Konut 48.Osmanlı S. Nolu Konut 32.D.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.39 40 41 42 43 44 45.D. Nolu Konut 49. Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S. Nolu Konut 55. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahiplen Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 198 .D.Osmanlı S.Nolu Konut 34.D.D.Osmanlı S.D.D.Osmanlı S. Nolu Konut 30.D.Osmanlı S.D.Osmanlı S. Nolu Konut 47. Nolu Konut 56.Osmanlı S.D. Nolu Konut 28.Osmanlı S. Osmanlı S.D. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 26.Nolu Konut 31.D.Osmanlı S. D.Osmanlı S. Nolu Konut 39.D. Nolu Konut 41. Nolu Konut 50.D. Nolu Konut 58. Nolu Konut 53.D.D. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut.D.D.D. D.D.D.D. Nolu Konut 35. Nolu Konut 38. Nolu Konut 40. Osmanlı S. Nolu Konut 29.Osmanlı S. D.Nolu Konut S.Osmanlı S. Nolu Konut 54.Osmanlı S.Osmanlı S.Osmanlı S.

Osmanlı S. D. D.Nolu Konut 78.Osmanlı S. D. Osmanlı S. D. D.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam S.D.D.D.D.D. Osmanlı S. Osmanlı S.D. Nolu Konut 68. Nolu Konut S. Nolu Konut 69.Nolu Konut 75.D.Osmanlı S. Osmanlı S. Nolu Konut 81. D. Osmanlı S.D.Nolu Konut 91.Nolu Konut 89.Osmanlı S.Osmanlı S.Nolu Konut 84.Nolu Konut 63.Nolu Konut 66.Nolu Konut 60.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 59. Osmanlı S.Nolu Konut 87. Osmanlı S.Nolu Konut 82.D.Nolu Konut 62.D.Osmanlı S.Osmanlı S.D.Osmanlı S.Osmanlı S.NoIu Konut 80. D.Osmanlı S. D. Osmanlı S. D.Nolu Konut 65.D. Nolu Konut 67.Nolu Konut 72. Nolu Konut 70.Nolu Konut 90.Osmanlı Sağlam Sağlam 199 .D.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Konut 88.Osmanlı S. D.D.D.D.D.Nolu Konut 83.Osmanlı S.Nolu Konut 77.Nolu Konut 76.D. Notu Konut 73. Osmanlı S.Nolu Konut 86.Nolu Konut 85.Osmanlı S. Osmanlı S.Nolu Kınut 79. D.Nolu Konut 71.Osmanlı S. D.D.Nolu Konut 61.Nolu Konut 74.Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahipleri Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Nolu Konut 64.Osmanlı S.Osmanlı S.

Başı S. Osmanlı S.D.Osmanlı S.yy Başı Cumhuriyet Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Fırın Konut Konut Ev XX. Nolu Konut XX.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez Afyon-Merkez AfyonMerkezGebeceler BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut.Nolu Konut 93.D.Osmanlı XX.yy.yy Başı S.D. Konut Konut Fırın 92.D.yy Başı S.D.Osmanlı XX. D. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Kıraathane Konut Konut Köyodası 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Konut. Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut 200 .Osmanlı S.Osmanlı S.D.

Balta Sokak No: 17/A 201 .129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Adliye No:55 Kadriye No:51 Sokak Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Kantaroğlu Sokak No:59 Kantaroğlu Sokak No:88 Kantaroğlu Sokak No:41-43 Kantaroğlu Sokak No:42 Kantaroğlu Sokak No: 38 II.

Balta Sokak No:18-1i9/A Kantaroğlu Sokak No:36 Kantaroğlu Sokak No:32-34 Kantaroğlu Sokak No: 16 Kantaroğlu Sokak No: 10 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:8 Kantaroğlu Sokak No:4.23 Ali Efendi Sokak No:26 Ali Efendi Sokak No:28 Cılkoğlu Sokak No:56 168 169 170 Konut Konut Konut Konut Konut Konut 202 .150 151 152 153 154 155 156 157.No:8 Vahdet No: 18 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Vahdet Sokak Vahdet Sokak Vahdet Sokak nsaniye No:52 hsaniye No:50 skit PTT Caddesi No: 12 Demircileriçi Sokak No:39 Ali Efendi Sok. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BoilvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut II.No:1 7.4/Â Rüştiye Camii Yanı.21.

TÜRÜ Tarihi Sit Tarihi Sit Siper ESER ADI Mirya Kefelon Savaş Alanı Kurtuluş Savaşı Kocatepe Şehitliği Cumhuriyet Sağlam Milli Park Müdürlüğü Sit alan ÖZELL Ğ DURU MU K ME AiT KULL. D. D. Osmanlı S. Osmanlı S. Osmanlı S.1. D. Sitler: YERLEŞ M ADI Çay Afyon-Merkez Afyon-MerkezBüyükkalecik ES. Osmanlı S. Hacıaftal Mah.17. Osmanlı S. Mollabahşi Mah. Osmanlı S. D. Hacıaftal Mah.171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 BollvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez BolvadinMerkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Afyon Merkez Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Anaoğlu Sokak No: 14 Cılkoğlu Sokak No:2 Cılkoğlu Sokak No:23 Cılkoğlu Sokak No:66 stasyon Caddesi No:58 stasyon Caddesi No:56 Coturoğlu Sokak No:6-8 Cılkoğlu Sokak No:17 Cılkoğlu Sokak Mo:76 Dere No:3 Sokak Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut S. Osmanlı S. 203 . D. D. D. Mollabahşi Mah.5.3. Hacıaftal Mah. D. Hacıaftal Mah. Osmanlı Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Sahibi Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Konut Zafer Caddesi No:85 Zafer Caddesi No: 142 Hacıaftal Mah. Hacıaftal Mah. F.

BolvadinHamidiye BolvadinHamidiye Sincanlı-Ahmet Paşa Ks.19. F.5.2.3. Mutlak Koruma Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Belirlenen " Kıta çi Yüzeysel Suları Kapsayan çme ve Kullanma Suyu Rezervuarları" Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. F. Milli Parklar Müd.5. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Mücadele Mil. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19. Sip. Afyon-MerkezSülün Siper Siper Savun.19. F. Bölgeleri: Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği'nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.5. F.Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar: Kaplıcalar başlığı altında verilmiştir. 204 .5.5.17. Sip.4. F. Sit alanı Sit alanı Pazar Tepesi Siperleri Çiğiltepe Siperleri Tınaztepe Siperleri Sarlık Pınarı Siperi F.20.2. Mücadele Cumhuriyet Cumhuriyet Sağlam Sağlam Milli Parklar Müd.18.19.5. SincanlıTınaztepe Kas. Akdeniz de Ortak Öneme Sahip Kıyısal Tarihi Sit Alanları: limizin Denize kıyısı bulunmamaktadır F. F.1. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.19. Ahmet Dede Siperleri Tepesi Mil. Savun.5.5.

DiriFaylar(MTA) -----.5.F.Derece D l merkezi lçe merkezi Bucak merkezi -----.Derece ^.Yol —— Otoban • ı ı Demiryolu Nehir -----.Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.Derece i 3. Şekil 28:AFYONKARAH SAR VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI AFYON L DEPREM HAR TASI DEPREM ARAŞTIRMA DA RES ANKARA LDerece 2.21.Derece 205 .lçe sınırı • « • O 5 Km l sınırı 5.

ve A.Şekil 29: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI Doğrultu Atımlı Fay Muhtemel Fay Bindirme Normal Fay **Konu ile ilgili ayrınlılı açıklama A.4. 206 .5 bölümlerinde verilmiştir.

Cl> HCO3> SO4 dır. kalkşist. kumtaşı. yağmur suyunda SCU azdır. Sıcaklık : 46-71 °C. Traverten çökelleri ve alüvyon en genç birimlerdir. Afyon trakitik volkanizmasına bağlı trakitik. Yapılan arazi etütleri ve sondajlı çalışmalara göre Paleozoyik yaşlı kuvarsit. Bu metamorfik temelde mikaşist.ÖMER-GECEK-KIZIK-UYUZ JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b3 paftasında Afyon iline bağlı Ömer ve Gecek mevkiindedir.35 ha sera ısıtmacılığı yapılmaktadır. Sahadaki toplam mineralizasyon değerleri yaklaşık 3000-5000 mg/lt değerleri arasındadır. Metamorfik şist ve/veya kristalize kireçtaşları (mermer)’nın üzerine açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri oturur. şistel kuvarsit. AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H DERINLIK(m) SICAKLIK(°C) DEBÎ (It/sn) ÜRETiM ŞEKLi R-240 R-260 1971 1971 117 165 92 20 DEVRE DIŞI A 207 .10 It/sn) SICAKSULARIN KULLANIMI Gerek Ömer-Gecek alanındaki kuyulardan elde edilen sıcak akışkandan gerekse Kızık-Uyuz yöresindeki doğal kaynaklardan öncelikle kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Söz konusu bazalt lavlarını en genç kırık zonlarına bağlı olarak yüzeylenirler. KB-GD ve B-D olup. kireçtaşı. Bazı sularda ise SCU iyonu da fazladır. CF ve Ca iyonları hakimdir. Bor değerinin yaklaşık 10 mg/lt dolayında olması bitkilere zarar verebilecek değerlerdedir. Konglomera. bor’un alt sınır değeri 12 mg/lt dir. Metamorfik şistlerin üzerinde geçişli olarak kristalize kireçtaşları (mermerler) yer alır. bunlar Neojen sonu ve sonrası yaşlıdırlar. Ayrıca Afyon kentinin ısıtılması projesine başlanılmış olup. kuzeyinde 2 kaynak mevcut olup. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineralizasyonu 1000 mg/lt nin çok üzerindedir. kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. yonların sıralanışı ise şöyledir.16 It/sn) Gecek Hamamı kaynakları. Ayrıca Ömer-Gecek yöresinde bir resort otel ve 35 villa tipli motelin yanısıra 0. F elementleri yüksek değerlerde olup.10 It/sn (Toplam Debi : 2. Debi : 0. Alanda daha genç volkanizmayı bazalt lavlarına ilişkin volkanik etkinlik oluşturur. dokuz kaynak halinde yüzeyler. tüfit-aglomera. kuvarslı şist ve fillit egemendir. Debi : 0. çört ve lahar ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dolayındadır. Fakat %20 lik limitin altındadırlar. kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşiarı (mermerler).AFYON L JEOTERMAL ALANLARI 1. Yine sularda B. şu anda yaklaşık 5000 konutluk şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır.80 !t/sn (Toplam Debi : 1. Ancak. kalkşist. kumtaşı.33-1. aglomera ve lahar gibi kırıntılı ürünleridir. Yer yer mikaşist ve kalkşistlerle de ardalanan kristalize kireçtaşları (mermer)’nın kalınlığı en fazla 80 m dir.5 It/sn) Kızık-Uyuz Hamamı kaynakları. Na>K>Ca>Mg.12-0. mam. BÖLGE JEOLOJ S Sahada en yaşlı birim Paleozoyik’e ait metamorfik şistlerdir. Sıcaklık : 53-66°C. Yine hepsinde Na+. Sıcaklık : 52-55°C. SICAKSU KAYNAKLARI Ömer Hamamı kaynakları. çok sayıda da sızıntı kaynaklar vardır. Bunlardan HCOa ve Ca+ iyonunun fazla olması mermerler ve kireçtaşları ile olan temasa.L . Magmatik etkinlikle ilgili en yaşlı kayaçlar. Neojen yaşlı konglomera. Debi : 0. Çünkü. SO4 iyonun fazla olması da mermerler ve kireçtaşlan içerisindeki kanal akımlarına işaret olabilir. kuzey ve kuzeybatısında 3 kaynak mevcuttur. Kırık çizgilerinin genel istikameti KD-GB.33 It/sn (Toplam Debi : 2. kil. bazalt. Na+ ve özellikle Cl” iyonlarının fazla olması da volkanik kayaçlar ile temasa işarettir. traki-andezitik ve andezitik volkanitler ile bunların tüfit. limit değerlerin altındadır.40-1. HCOa.

208 .7 >100 4.10 AF.AF.5 250 125.6 AF.1 AF.13 AF.3 AF.7 AF.5 AF.2 AF.19 AF.20 AF.16 AF.4 211.3 107 98 97 95 79 92 93 91 49.7 A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A DEVRE DIŞI A A A A A A A A A A ASKILI A ARTEZYEN KOMPRESÖ RDE 50 A: Artezyen P: Pompaj 2.11 AF.5 >100 >50 >40 5 >100 45 50.14 AF.15 AF.GAZLIGÖL JEOTERMAL ALANI YER BULDURU Saha K24-b2.4 AF.6 305 230 212 227 235.22 AF.17 AF. K25-a1 paftasında Afyon iline bağlı Gazlıgöl kasabasında yer almaktadır.5 363.8 AF.12 AF.21 AF.9 AF.23 1974 1991 1975 1982 1982 1983 1983 1984 1990 1990 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 905 56.5 96 98 98 81 96 97 96 107 92 81 >90 91 95 90 20 >100 35 80 15 10 6 5 17 100 >100 15 4.7 218 260.18 AF.4 210 250 320 320 185 59 560 122 170.7 207.

Epimetamorf şistlerin üzerinde . HCO3>CI>CO3>SO4 3. Şehir ısıtmacılığı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. uyumsuz olarak Neojen yaşlı kil.6 mg/lt değerleri arasında olup mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. kuvarslı şist ve kuvarsit şistler oluşturur.1 206. Söz konusu metamorfik temeli killi şist. G-1 kuyusu ve G-2 Kuyusunda F değeri yüksek olmakla beraber. Tüm kaynakların ve kuyuların kimyasal analiz sonuçlarına göre suiarın sınıfı . alt sınır değeri aşağısındadır.geçişli olarak kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler yer alır.BÖLGE JEOLOJ S Yörede temeli. Epimetamorf şist ve/veya kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistleri açısal uyumsuzlukla Neojen çökelleri örter. SICAKSU KAYNAKLARI Gazlıgöl mahallesi doğusu ile Akçin Çayı arasında 4-5 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.2-4409. Sularda toplam mineraiizasyon değeri 2381.5 135 174 60 68 120 Gazlıgöl yöresinde tüm sıcak sular. Kırık çizgilerin genel istikameti KD-GB.5 4-6 0.1-2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO TAR H m) DERINLIK( C) SICAKLIK(° DEBÎ (It/sn) ŞEKL 66 51 74 43 46 57 63 66. fillit.3 6 6-8 A A A A A A A A ÜRET M G1 G 2 G 3 BAŞAK GÜNGÖRLE DS KHZ. 1000 mg/lt nin üzerinde olduğundan termal sular sınıfına girmektedir.5 28 3 8 4. SU K MYASI Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su örneklerine göre hepsinin toplam mineraiizasyon değeri. En genç oluşuklar Kuvatemer yaşlı traverten ve alüvyonlardır. BÖLGE JEOLOJ S Alanda en yaşlı birim Paleozoyik’e ait epimetamorf şistlerdir. kuvarslı şistler ile bunları kesen fay zonları rezervuar kaya özelliği taşırlar. şist ve kuvarsitlerin yer aldığı Paleozoyik yaşlı metamorfitler oluşturur. B değerleri düşüktür. DS kuyusu. KHZ-3 A : Artezyen SICAKSULARIN KULLANIMI 1974 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1997 138 300. Na>Ca>Mg>K. kalk şist. mika şist.HEYBEL (KIZILK RSE)-ÇAY JEOTERMAL ALANI BULDURU Saha K25-c1 paftasında Afyon iline bağlı Çay ilçesi -Heybeli mevkiindedir.” Sodyumlu bikarbonatlı termal sular” sınıfındadır. Paleozoyik temele ilişkin kuvarsitler. kuvarsit. KD ve KB-GD olup Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdırlar. Sıcaklık : 31-70°CDebi: 0. kaplıcacılıkta kullanılmaktadır. Gözenekli gölsel 209 . kumtaşı ve konglomera ardışıklı çökeller oturur. Metamorfitlerin üzerine.

SU K MYASI Alınan su numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre tüm kuyu ve kaynakların suları “Sodyumlu bikarbonatlı sıcak sular” sınıfına girmektedir. kalkşist.5 It/sn Çobanhamamı sıcaksu kaynakları.3 64 6 38 2-3 50 30 73 ÜRET M ŞEKL A P A A A A A SICAKSULARIN KULLANIMI Heybeli H-1 sondaj kuyusundan üretilen sıcak sulardan kaplıcacılıkta yararlanılmaktadır. Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlıdır. Traverten çökelleri ve alüvyon örtüsü en genç birimlerdir. Karaburun kaynağının 800m kuzeydoğusundadır. konglomera. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. 4. tüfit. Eğim atımlı normal faylarla temsil edilen bu kırık çizgileri. Genç volkanik etkinliğe ilişkin kayalar Neojen çökelleri arasındaki tüfıtler ile Neojen sonu ve/veya sonrası yaşlı bazaltlardır.9 It/sn) Karaburun sıcaksu kaynakları.9 146. kumtaşı. kil ve şilt ile temsil edilen birimin maksimum kalınlığı 300 m dir.1-3.5 53 57 56 56. kireçtaşı kaya birimleri ve yöredeki tüm fay zonları rezervuar kaya niteliğindedir. kumtaşı. Sıcaklık : 36. Sıcaklık :30°C Debi :0.60 263. K-1 kuyusu henüz üretime geçmemiştir.8 It/sn (Toplam debi: 6. kristalize kireçtaşı (mermer) ve kalkşistler ile Neojene ilişkin konglomera.kireçtaşı killi kireçtaşı. Karaburun kaynağının 800 m kuzeydoğusunda yer alır. Sıcaklık : 30°C Debi : 0.SANDIKLI JEOTERMAL ALANI 210 .5-50°C Debi : 0.7 It/sn Karaburun Tepe kuzey kaynağı.00 257 SICAKLIK (°C) DEBÎ (lt/sn) 56. SICAKSU KAYNAKLARI Heybeli kaplıcalarının bulunduğu yörede 3 kaynak halinde yüzeylenirler. Sıcaklık : 30°C Debi : 0. marn.2 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU NO H-1 H-2 K-1 AÇ-1 AÇ-2 H-4 H-5 TAR H 1978 1989 1984 2000 2000 2001 2001 DER NL K (m) 252 292 394. Sahada kırık istikametleri KD-GB ve KB-GD dur.Heybeli kaplıcalarının yaklaşık 6 km güneydoğusundadır.30 252.5 50 37.

bikarbonat!» sıcak sular”sınıfındadır. yeşilşist. kalkşist.38 mg/lt değerleri arasındadır.5 69 39 66 67 68 DEB (lt/sn) 39 59 7. sodyumlu. Mineral değerlerinin sıralanışı şöyledir. kalker. SU K MYASI Alınan su numunesi analiz sonuçlarına göre Batı Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre AFS-1. Madensuyu kaynağı. Köprüaltı kaynakları.4 301. Kırık çizgilerinin genel istikameti K-G. Buhar banyosu kaynağı olarak adlandırılır Sıcaklık: 57-68 °C Debi: Toplam 90 It/sn AÇILAN SONDAJLAR KUYU AFS-1 AFS-2 AFS-3 AFS-4 AFS-5 AFS-6 AFS-7 P: Pompaj SICAKSULARIN KULLANIMI Sıcak sulardan ısıtmacılıkta ve balneolojide yararlanılmaktadır.15 79. BÖLGEN N JEOLOJ S Yörede Paleozoyik temeli dolomitik kalker. Na>Ca>Mg>K.00 SICAKLIK (°C) 70. çok sayıdadır. L24-b1 paftasında Afyon iline bağlı Sandıktı ilçesi. gevşek konglomeralarla devam eden istif. erkek çamur banyosu.50 49.YER BULDURU Saha.00 70.71-2038. milonitik kalker. Paleozoyik temelin üzerine uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı kalker ve mamlı plaket kalker oluşturur. kuvarsit ve silisifiye konglomera oluşturur.00 76. traverten ve alüvyon ile tamamlanır.7 10 14 ÜRET M ŞEKL P P P P P Terk BAŞA DÖN 211 . Hüdai mevkiindedir. sütfatlı. tebeşirli mam. SICAKSU KAYNAKLARI Hamamca vadisi kaynakları. KB-GD ve KD-GB dır. trakiandezit tüf. SO4>HCO3>CO3>CI TAR H 1994 1994 2001 2001 2001 2001 2001 DER NL K (m) 226 139. Toplam mineralizasyon değerleri 1802. kalsiyumlu. Neojen’e ait oolitik göl kalkeri. Paleozoyik yaşlı kuvarsit. kalkşist ve kalkerler ile Mesozoyik’e ait kalker ve marnlı plaket kalkerler rezervuar kaya niteliklidir. Bunlar kükürtlü banyo. AFS-2 sondaj kuyuları işletme önü ve kaptaj kaynak suları “Florür içeren. silisifiye konglomera.

22’si kırsal alanda yaşamaktadır. nüfusun yaklaşık % 50’si tarımla uğraşmaktadır. ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla katkı sağlanmaktadır.413 %6. vişne.428 2003 YILI TARIMSAL FAAL YETTE KULLANILAN ARAZ DAĞILIMI (Ha. GÜL.827 %1. sürüm. limiz üretmiş olduğu bitkisel ve hayvansal ürünleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. limizdeki tarımsal üretimlerin 2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle milli ekonomiye katkısı 995 Trilyon 236 Milyar 550 Milyon TL’dir. l toplam nüfusunun %54. pancarı ve haşhaşı ile ülkede önemli merkezlerden birisi haline gelmiştir.441 %18. 2001 yılında uygulamaya başlanan Doğrudan Gelir Desteği Projesi ile çiftçilerimize dekar başına destekleme verilmek suretiyle girdi maliyetlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiştir. BAĞ 11.22.F.091 SEBZELER 66. hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yem bitkileri ekilişine getirilen teşvik priminden dolayı.5.849 MEYVELER 68. Çiftçilerimiz gün geçtikçe modern tekniklerle tarım yapmaya önem vermekte. Bunların yanında limiz meyvecilikte kiraz.) YEM B TK LER 18.134 TARLA+YEM B TK LER 444. Afyon yoğun olarak üretimini yaptığı hububatı.27 SANAY B TK LER 41.80 212 . ekim gibi girdi fiyatlarının yüksek oluşu üretimde olumsuzluklara ve eleştirilere yol açmıştır. B TK LER 119.65 MEYVE. F. 2000 yılından buyana . TARLA B TK LER 17.323 %1.68 Tarımsal Arazi Dağılımı HUBUBAT 437. Hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal üretimde de mazot. Tarımsal Gelişim Alanları 2003 YILI T BAR YLE TARIMSAL ÜRET MLER N M LL EKONOM YE KATKISI (M LYAR TL. kiraz üretiminin önemli bölümünü ihraç etmektedir.5. Afyon li tarımsal potansiyeli itibariyle Türkiye’de sayılı illerimizden biri olup.22.439 %2. lin hayvan varlığı yönünden potansiyeli oldukça iyi durumdadır.688 %66. Bunun yanında gübreye verilen desteklemenin kaldırılması çiftçide hoşnutsuzluğa yol açmıştır.734 END.583 %2. Sanayileşme yolunda bu güne kadar ilimizde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen ulaşılan nokta yeterli değildir.1. limizde sulanan tarım arazisinin yetersiz olması tarımsal ürünlerin verimlerinin düşmesine neden olmakta ve ürün çeşitliliğinin de sınırlı olmasına yol açmaktadır.81 NADAS 121.) Tarımsal Üretimin Ekonomiye Katkı Payları HAYVANSAL 296.49 SEBZE 8. elma üretimiyle önemli bir paya sahip olup. Tarım Alanları: limizin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. kaliteli ürün ve birim sahadan daha çok verim elde etmeye gayret gösterilmekte olup.31 D. Bu açıdan sulanan tarım alanlarının artırılması ve bu konuda yeni projelerle alt yapı yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. yem bitkileri ekilişinde de gözle görülür bir artış olmuştur.

2. Sınıf Tarım Alanları Bu konuda bilgi bulunmamaktadır F.22.5.3.22.3.F. 1. Özet Mahsul Plantasyon Alanları: Bu konuda bilgi bulunmamaktadır 213 .5.2.

) ve il merkezinin güneybatısındaki Kocatepe (1903 m. Ancak ilimizin çağdaş turizm sektörünün yaratmış olduğu imkânlardan tam anlamıyla yararlanabildiğini söyleyemeyiz. Batı ve kuzey bölgelerinde kahverengi orman toprakları hâkimdir. Bu ovanın çok yerleri çayırlıktır. lin güneybatısında Dazkırı Ovası yer alır.2. festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup. ç Anadolu) yayılan bir ildir. Kuzeybatısında Tınaztepe ve Çiğiltepe arasındaki Damlalı Boğazı geçilerek Büyük Sincanlı Ovası'na gelinir. Afyon Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır.1.Fiziki Özellikleri: Afyon topraklarının büyük bölümü akarsu vadileriyle yoğun bir biçimde yarılmış yaylalardan oluşur. kinci sebep ise toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması.200 m.). tarihi eserleri. Volkanik maddelerin oluşamadığı veya silindiği yerlerden neojen topraklar ve yer yer çernozen topraklar görülür.1.) Güneybatıda Akdağ (2449 m. 214 . Sarıkız Tepesi ile Cirit Tepe yer almaktadır. doğuya doğru çok hafif bir eğimle uzanarak Afyon Ovası ile birleşir.1. eski bir yanardağın krateri üzerine kurulmuştur. açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Bu yörelerde yaşayan halkın çoğu Türkmen aşiretinden oluşmaktadır. turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. Erozyon yüzünden kayalar açığa çıkmıştır. Kuzeydoğuya doğru dağlar arasındaki engebeli yöre geçilerek iki bölümden meydana gelen Dinar Ovası'na gelinir.1.1. Yörenin Doğal Değerleri : G. lin doğu ve kuzeydoğu kısımlarındaki bazı topraklar da ç Anadolu Bölgesine taşar. çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelinmemiş olunmasıdır. Bu sebeple son yıllarda fertler ve şirketler ve kooperatifler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmişlerdir. zeybek. doğuyu batıya. yolların kesiştiği. Kuzeydoğudan kuzeybatıya uzanan limiz arazisinde bazı özellikler görülür. Sandıklı yöresi. termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle. Bu ova. nihayetinde Afyon turizmde hak ettiği yerini alacaktır. Kültürel Değerler: Folklorik Değerlerimiz : Yöresel Giyim Kuşam :Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında alan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak sürdürülmektedir. ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla. Çukur düzlüklerde ise alüvyonlu topraklar yer alır. TUR ZM G. limizin geçici tur güzergâhı üzerinde olmasıdır.)'dir. Ova.). limiz. Eber ve Akşehir Göllerine doğru çok az bir eğimle alçalmaktadır.2.Konum: Afyon.1. Burgaz Dağı (1754 m. Büyük kısmı Ege bölgesinin çbatı Anadolu bölümünde bulunur. Güneyde bulunan Başmakçı. kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır. kızan. alternatif turizm çeşitliliği. Dinar ve Evciler ilçelerinin bazı toprakları Akdeniz Bölgesi sınırları içine girer. arasındaki bu yayla yüzeylerinin üzerinde bir bölümü volkanik oluşumlu dağlar yer alır. Sandıklı'nın Başağaç yöresindeki tepeleri geçtikten sonra Küçük Sincanlı Ovası'na gelinir. Denizden ortalama yüksekliği 10001200 m. G. bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez konumundadır.1. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege. Bu özellikleri sebebiyle Afyon. yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır. G. ağa gibi giysilerinde bazı parçaları oyun giysilerimizde görülmektedir. Şehir merkezinde Afyon Kalesi. Kaplıcaları. kabadayı.) ve Beydağ (1750 m. Bunlar Bolvadin ilçesinin kuzeydoğusundaki Emirdağ (2307 m. Yörenin Turistik Değerleri: limiz binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla. çeşitli özellikler arz etmesine rağmen. Ovanın etrafını çeviren dağlar çıplaktır. Yapılan araştırmalara göre beldemizde giysi olarak ençok özellik taşıyanları. asırlık yapılarıyla. etrafı dağlarla çevrili bir ovanın bulunduğu yüzey şekillerine sahiptir. Mahalli giysilerimizde efe. milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla. yükseltideki Sivritepe de bunların arasında sayılır. Sandıklı ilçesinin Kumalar dağı (2250 m. Dazkırı. çoğu volkanik topraklardan meydana gelmiştir. l Merkezi içinde.). zengin doğal yapısı. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek. Güneybatı Torosların uzantılarında Sultandağları (Topraktepe 2531 m. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “TERMAL TUR ZM” yıl boyu aktivitesini sürdürebilmektedir. l toprakları. Akdeniz. kültür ve inanç turizmi. Bunun başlıca sebeplerinden biri.1. Emirdağ ve Dinar yörelerinde bulunmaktadır. peri bacalarıyla. Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığınca.G. G. Önemli merkezleri birbirine bağlayan kara ve demiryolları Afyon'dan geçer.1. üzerinde ünlü Afyon Kalesinin yer aldığı volkanik kayalardan oluşan 1. seyman. l merkezi.

yakasız.Kadın Giysileri: Göynek: Özellikle sarı bürümcük ve şile bezi denilen kumaştan bol. Her yerde olmasa bile yanlarında işlemeleri vardır. Belden topuğa kadar uzanır. Kalçaları örtecek uzunlukta. önden düğmeli bir giysidir. Halk arasında kara boyalı göynek de denir. Şalvar: Kırmızı desenli kumaştan dikilir. Şalvarın içine bazı yörelerimizde kaput bezinden yapılmış ayrıca bir şalvarın giyildiği de görülür. Şekil 30: Döğer Kasabası Kaya Anıt 215 . yanları ufak işlemelidir. Şalvarın dışında kalır.

Baş: Çuhadan yapılmış kırmızı fesin üzerine çeki adı verilen işlemeli. Bazı yörelerde ardına pullu çiçek takılır. Önde iki katlıdır. Örneğin 9/8’lik Aksak usulünde olan “Hezin Hezin Gir Kapıdan” adlı türtümüze sazlar çalarken. karşılıklı iki oyuncu. altı tabanlı kundura veya küçük boy mes gibi çizme kullanılmaktadır. Arkadan üçgen görünümü verir. fesin üzerinde ince koyu renkli sarık. dizleri açıkta bırakan ”topdon” giyilmektedir. Bazılarının kol ağızlarında hayvan figürü olduğu görülmektedir. Erkeğin tamamen saçları kesilir ve saç gözükmezdi. Peştamal: Boyuna çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve bel büzgülüdür. Takı: Gök boncuktan altın veya gümüşten takılar takılır. lacivert. çte içlik(işlik) kullanılır üzerine kolsuz bir yelek giyilir ve kuşak içine sokulur. Bazılarında idonlar uzun olup. Kolları ve önü hep işlemelidir. Dize kadar uzanan bu şalvar diz kapağı altına kadar uzanır. ve zeybek oyunlarını sergileyenler. pullu örtü takılır.Kumaşın belli bir özelliği yoktur. özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli. Beldemizde oynanan Kırık havalar aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. dekani renkte çuha üstüne kaytan işlenerek yapılmaktadır. Motifler kadının iç dünyasını yansıtır ve üzerine çarık giyilir. Fesin tepesinde (tam ortasında) tepelik denilen gümüşten bürgüyü tutacak aksesuarlar vardır. kisi önde. Düz ve baklava şeklindedir. Ancak yaşlı kadınlarda bırakılan zülüf pek hoş karşılanmaz ayıplanır. Onun üstüne kolu ve kol uçları geniş bir cepken giyilir. yapağı bol miktarda arasına sokulur.Bunların arasında paralar bulunur. Her genç kız gümüş küpe takar. Diğerlerinde ise. Üzerine yağlık(büyük el mendili) veya dışa yarısı sarkacak biçimde silahlık üzerinden kuşağa sokulur. Bazılarında yarım kilodan fazla ağırlıklı olan püskülde sallanırdı. Boyundan ve sırttan bağlanır ve göğüs üstü sıkı aşağısı boldur. Bu iki kısmı ince arkadan tutturulmuş tek kayış birleştirir. alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi. pek basma veya parça kumaştan dikilir. kaşık vuruşları da aynı anda ritm tutar oynarlar. biri arkada olmak üzere 3 tane etekten yapıldığı için bu adı almıştır. kılıç-kalkan. Belden 3-4cm. Özellikle dikine çizgili kumaştan yapılır. Bunun içine gümüş tabaka(sigaralık) kehribardan sigara ağızlığı. çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla. 216 . Yeleğin ilikli kullanılması gerekir. Kuşak: Şalvarın üstünde bele arkadan bağlanır. Çorap: Kadınlar çeşitli motiflerden ördükleri çorapları giyerler. parmakların ikinci boğumuna kadar kol uzar. önden ilikli yapılır ve düğmeleri iplikten oluşur. Birzak: Emzikli kadınlar kullanır. Ayaklarda uzun konçlu. Yırmaçları ve öne gelen dilimleri bulunur. Göbek altından gögüs boşluğuna kadar bir genişlikte olur. Buna “Penz” adı verilir. Pullu Çiçek: Puldan veya kuru karanfilden yapılır. kök boyası ile yıkanır ve yumak yapılır. Arkadan öne sarılır. Bir adı da kolçaklı zıbındır. Üç etek: Genelde kına gecelerinde giyilir.Zıbın: Bazı yörelerimizde cepken de denilmektedir. Genç kız ve kadınlarda özenle takılan zülüfler vardır. Vücudun yan kısımlarına kadar uzanır. kızan ve zeybek giysileri önümüze çıkmaktadır. oyalı. Üzerinde “Neil” veya “bürgü” adı verilen örtü bulunur. Zıbının üzerinden bele kadar takılır.Pullu çiçeğin dik durması kadının mutluluğunu. Önce koyunun yünü incecik iğrilir. Dizin altına kadar uzanır. Kuşağın şalvarın bolluğu potluk verir ve günlük giysi olarak kullanılmaktadır.Alakoyun yününden kadınlar kendileri dokurlar. Bir kısmı da uzun ağızlı çizme kullanarak goncu diz kapaklarına kadar çıkartır. Alaca: Peştemalin başka bir türüdür. Erkek giysileri. ayrıca kuru karanfil ve çiçeklerle bezenmiş kolyeler takılır. Dizlik. çte bel kuşağı beli sıkı tutmak için kullanılır. Gögüs altında tek düğmelidir. Erkek Giysileri : Dinar ve Emirdağ yörelerinde özellikle erkek giysilerinde efe. Cepkenin üzerinde de kolsuz bir cameden bulunur. OYUNLARIMIZ : Afyonkarahisar’da eskiden mahalli halk oyunlarını oynayanlar. Üzerine tek bağla(kayışla) bağlanan efe silahlığı takılır. büzgüleri bele eşit aralıklı şekilde dağıtılır ve kolun arkasında bağlanır. Ayrıca yün. Dışta şalvar ve yelek cepken uçları içine alacak genişlikteki dış kuşak kullanılır. tozluk içine sokularak dizler örtülür. mavi. Simli ipekle veya kaytanla işlenir. Altta bol kumaşlı kenarları işli geniş ve kısa bir şalvar giyilir.Eski giysilerde Afyonkarahisar’lı erkeklerin başında fes. Bu ayakkabı nedeniyle dizlik yada tozluk kullanılmamış olur. Ayakta tozluk ile dizlik kullanılır. üzerine de yine koyu renkli yazma bağlarlar ve yanda düğümleyerek omuz üzerine düşürürlerdi. Meşinden yapılmıştır. Kadının rahatça çocuğunu emzirmesini sağlar. Fes üzerine iki sıra altın dizilir. zülüfle birlikte sarkması evlenmek istediği anlamına gelmektedir. genişlikte kola geçecek kısmı vardır. Üç eteğe “Enteri” de denilmektedir. sazın melodisine uyarak. Karanfiller ıslatılarak ipliğe dizilir ve ufak boncuklarda bulunur. sapları gümüşten işlenmiş kama ve yatağan veya çift kulaklı adı verilen kesici silahlar bulunur. diz kapağı altına kadar gelir ve ön kesiminde dizin yere teması durumunda yerde bulunan çizici ve kırıcı şeylerden korunması için kalkan gibi çıkıntılı yapılır. Mısırlara sarılır ve döğende dokunur. Bunlar uzun yün üzerine giyilir.

kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. çerez.b. DÜĞÜN VE D ĞER GELENEKLER : Afyonkarahisar’da evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır. Sol ayak yana açılırken.b. sonra sağdıcın sağ elinin üç parmağına(yarım el) yakılır. Kız tarafı kına yakanlara haşhaşlı pide. karşılıklı sini( tepsiyle baş üstünde nişan hediyesi olan şeker. dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola gene sallanarak oynanır. Kına yakılmaya başlarken saz heyeti ve düğünde bulunan gençler Kına Türküsü söylerler. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. iç çamaşırı. Böylece düğün başlamış olur. Kızın arkadaşları etrafını sararlar ve binbir özentiyle ellerine ve ayaklarına kına yakarlar. teyze. Bu kadın okuyucular düğün sahibinin yakınlarını ev ev dolaşarak düğüne davet ederler.) sırasıyla takar. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi kadınlar da erkek elbisesi giyerek oyunlarını sergilerler. ağırlar. Bu gecede damadın arkadaşları çoğunluktadır. sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır. Dünür gezme(görücülük). Kız evinden bir grup oğlan evine hayırlı olsun diye gelir. sağ ayak da onun yanına getirilir. Oğlan evinden kaynananın başkanlığında kalabalık bir kadın grubu kız evine gider. Kız Evinde Kına Gecesi: Saç kesme töreni gecesi. Esvap kesmeyle beraber. her iki taraf düğün için yakınları (eş. hazırlıklara başlar. dayı hanımları) birer ikişer saç telini kesmek suretiyle “Saç Kesme” töreni yerine getirilir. Gelin kız. Aynı hareket sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder. şerbetinin içilmesi. 217 . Kına gecesinde sağdıcın görevi çoktur. Gelin kızın avcuna bir parça kına konularak. dizler hafif öne doğru bükülür. Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda. Düğün 3 gün devam eder. küpe. oğlan evinden yine başlarında kaynana kalabalık bir grup kız evine gelir. Gerdan kırma. Kollar ise. Tören bittikten sonra gelişlerinde olduğu gibi giderlerken de çengiler ayakta çalaraktan uğurlarlar.yenge(amca. nikan ve esvap kesme gününü tesbit eder. Buna “Esvap Kesme” adı verilir. Önce kaynana. nişan(yavuklu olma). Kız evinde eğlence oğlan evi gittikten sonra daha çok olur. Mağazada gelin için alınacak giysi ve gelinlik v. Bayramlık(kız evinden oğlan evine. oğlan evinden kız evine karşılıklı çamaşır). hafif eşya) gönderilmesi. Aynı gün öğleden sonra “Saç kesme”yapılır. söz kesilip kahve içme. Vakit yatsıyı geçince kına yakma törenine başlanır. görümce. sini ardı(nişan tepsilerinin karşılıklı gönderilmesinden sonra kız evince yapılan yemek ziyafeti). buna karşılık kız evinden oğlan evine bir tepsi ağzıaçık. Oğlan Evinde Kına Gecesi:Oğlan evinde bir miktar kına ile gerekli mumlar hazırlanarak kız evine gönderilir. düğün. bunun üzerine bahşişler verilir. Düğün haftasından önce iki aile. Bir odada içkili sofra ve saz heyeti kurulur. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. Kına yakıldıktan sonra damat ile sağdıç babanın ve aile büyüklerinin ellerini öperler.dost ve akraba) davet etmek üzere “Okuyucu” adı verilen birer davetçi tutarlar ve davetiye kartı gönderirler. Oyun oynarken. Misafirleri sağdıç karşılar. gerdanlık. Saç kesme töreninin akşamı kına gecesi yapılır. Gövde. inci. Bu törende kaynana geline ziynet olarak ne takacaksa (altın.Kırık Oyun Havaları Oynarken. dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülerek oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. davetlilerle birlikte toplanır. mendil. Akşam yemeğine daha çok gençler(damadın arkadaşları) davet edilir. Hıdrellez daveti(nişanlık zamanı hıdrelleze rastlarsa oğlan tarafından “Hıdrellezlik” gönderilir. kandillikler(kandil günlerinde gönderilen kına ve kandil helvası. Kızlar defçinin eşliğinde kına türküsü söyleyerek geç saatlere kadar eğlenirler. Nişandan düğün haftasına kadar bu töre ve gelenekler ailelerin maddi durumuna göre yapılır.b. Çarşamba günü devam eden düğünde oğlan evinde yemek davetleri öğleden itibaren başlar. Kuzu kesilen yemekli kır daveti yapılır. kaynananın bulunduğu yere gelir. Bir tas içinde karılmış kına önce damadın. bir çeşit börek veya lokma) gönderilmesi. Karşılama gündüzkü gibidir. omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz. Kaynananın ve misafirlerin ellerini öptükten sonra kaynananın önüne diz çöker. bilezik v. Misafirler kız evinden çağrılmış olup. kesinlikle ayaklar dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Gelin kız ile sağdıç el öperler. Gelini oğlan evi tarafı tanınmış bir mağazaya davet eder. Kız evinden en az iki tefçi kadın oğlan evinden gelen kadın grubunu ayakta def çalarak ve türkü söyleyerek düğün evinin merdiveni başında veya taşlığında karşılar. eşyaya bakılır. çorap v. Çengiler durmadan türkü söylemeye devam eder.

Oğlan ve kız evinin ileri gelenlerinden birer grup birbirlerini ziyaret ederek hayırlı olmasını dilerler. kısa ve uzun yüzlü olarak dikilmesi. Yapılan keçeye. Yaylı arabanın üzerine yapan kişinin adının yazılması gelenektir. mevlevi zikkesi. dikilip içinin dışına çevrilmesi ve kıyısından çevrilmesidir (Dikilmesidir). frank ve törpüsü. Gelin evin önüne gelince arabadan inmeden bir kurban kesilir. Afyon’daki koşumcular. su ve ocak güğümleri. Atların arabaya koşulması için gerekli olan amut. Akrabalar oğlan evine giderler. fırdöndü. Yaylı arabalar genellikle tek atlı olarak yapılmakta ve tekerleklerine lastik kaplanmaktadır. hıltar. şeker. Çeyiz ndirme Daveti:El öpme davetinden birkaç gün sonra oğlan evi kız evinin kadınlarını öğle. fayton olmak üzere çeşitli biçimlerde üretilmektedir. nakışlı keçe. Gelin orada bulunanların elini öper. ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine işlenen motiflerden bazılarıdır. belleme. eğlenilir. halı. zeytin gibi yiyecekler ikram eder. gelin almak üzere oğlan evinin akrabaları ve kaynana kız evine giderler. kadınları öğle yemeğine. tavan. Gelin kızın babası. Oğlan evinin akrabaları el öpme sırasında geline görümlük hediyeler verirler. paldım. Çeyizle beraber kız evinden giden kadınlar çeyizleri asar ve gelin odasını hazırlar. Afyon’daki demirciler başlıca gecenez kapı zinciri. Koşumculuk: Afyon’un kökü çok eskilere dayanan el sanatlarından biridir. yakın akrabaları duvak örterler. Faytonlar ise geçmiş zamanların lüks taşıt araçları olduğundan. Bu tören çok hüzünlü olur. Şehirdeki çeşitli atölyelerden son derece sağlam ve özenle boyanarak. fes. ziynet eşyası takanlarda olur. yeşil renklerden oluşan motif ve şekiller işlenmektedir. Duvağı örtülüdür. reçel. Yemencilik: Afyon yemenilerinin en büyük özelliği. Bakırcılarında üzerinde en çok çalıştığı eşyalar güğüm. tabak. at keçesi. keçelerin üzerine mavi. Çift atlıdır. sırım gibi deri ürünlerinin yapımı ile uğraşan bir el sanatı dalıdır. Çevre illerde satışı yapılan at arabaları. kazan. alabildiğine süslü. manzara resimleriyle süslü arabaları yapılmaktadır. Arabanın önünde ve arkasında sarsıntıyı önlemek amacıyla yaylar bulunmaktadır. görümlük para verirler. EL SANATLARI: Keçecilik: Eskiden insan gücü ile hamamda pişirilerek yapılan keçe. peynir. su takımı. fincan takımı. Baklavayı götüren kadınlar.) oluşur. erkeklerini akşam yemeğine davet eder. Bu davetin amacı asılı duran çeyizlerin indirilmesiyle düğünün bittiğini gösterir. Üzerine körüklü bir kaplama ile dilendiğinde açılabilecek bir şekilde yapılır. zarif ve hafiftirler. Gelin hazırlanır. At Arabacılığı: Koşumculuğa paralel olarak gelişmiş el sanatıdır. Yemekten sonra kahve içilir. seccade. yatak takımı ve mutfak takımından(tencere. Geçim kaynağı keçecilik olan keçelerini eski usül ile yapan keçeci esnafı bu mesleğini “Keçeciler Çarşısı’nda sürdürmektedir. kırmızı. Endüstrileşme bu iki el sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Böylece düğünün bir kısmı bitmiş olur. oğlan evi neşelidir. kasaplardan aldıkları manda(camız) derilerini şapladıktan sonra. Cuma: Cuma günü öğleden sonra kadın misafirler gelin görmeye gelirler.öğme. Kız evi üzüntülü. çatal bıçak takımı. ok kayışı. Keçe çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kepenek. gem. El Öpme Daveti: Pazar günü kız evi oğlan evine bir tepsi baklava(Pazar baklavası) gönderir. Gelin Alma:Perşembe sabahı her iki tarafta da hareketlidir. göbek. ince. Demircilik ve Bakırcılık: Eskiden çok önemli olmalarına rağmen bugün özelliklerini yitirmiş olan el sanatıdır. Tatar arabası çift atlı olarak yapılır. Oğlan akrabaları va kayınpeder gelini beklemektedir. Kasa dingil üzerine oturur ve tekerlekleri demirle kaplıdır. Duvak örtülünce kaynana gelini arabaya bindirir. El öpme daveti Pazartesi günü yapılır. Hareket etmeden önce dua okunur. kayış haline getirmekte ve daha sonra koşum eşyalarını yapmaktadır. kaşağı. Boyadan başka pirinç çakma düğmelerle de süsleme zenginleştirilir. düğme gibi pek çok eşya yaparlar. kullap. Bu yüzden çok sarsıcıdırlar. yatak odası takımı. gülünür. Bu kamyona çeyizler yüklenir. dizgin. tepsi v. yapan ve yaptıran kişilerin adları yazılmakta. bugün makinalarda pişirilerek yapılmaktadır.b. erkekleri akşam yemeğine davet eder. Bu yemek çok çeşitlidir. tabak. bebe keçesi. yelek. kız evinin yeniden aldığı dürüler dağıtılır. Demiryolu. Oğlan evinden kız evine bir kamyon gönderilir. Koşumların üzerine dökümden yapılmış saçak ve püsküller süs için konulmaktadır. tencere gibi çeşitlidir. Koşumculuğa olan ilgi bugün yok denecek kadar azdır. çay takımı. koltuk takımı. battaniye. yaylı tatar arabası. Gelini arabadan kayınpederi indirir. toka. 218 . Kızın çeyizi sandık. yi yapılmış yemen normal koşullarda yaz kış iki yıl giyilebilmektedir. yıldız.

aplik. likör takımı. Mermer yekpare kullanıldığı gibi bakır. Afyon dumankiri. zülüf. Afyon sarısı. ahşap. koç boynuzu. kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. Bilhassa Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dışına uzanmıştır. Yar. mutfak tezgahı. çerçeveler. karayolu ile Efes antik kentine. Mermercilik son yıllarda farkına varılmaya çalışılan. oval. lavabo. turna katrı. Dokunan kilim ve benzeri eşyaların yünleri yine Türkmen kadınlarınca eğrilir ve kök boya ile boyanır. Vakfı-Hükümet Konağı AFYON Tel: 2139091 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı BAYAT Tel:4912118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı HOCALAR Tel:5512262 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı S NCANLI Tel:3117466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı –Hükümet Konağı D NAR Tel:3534910 Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü EM RDAĞ Tel: 4425467 Hasır ve Boyra Örücülüğü: lçemiz Yakasinek kasabası ve Taşköprü’de bazı yaşlı kişilerce hasır ve boyra örücülüğü yapılmaktadır. saksı. seher kuşlu. Vatikan ve Roma’da bir çok yapıda kullanıldığı ve bu mermerlerin scehisar’dan gittiği belgelenmiştir. pamuk beyaz. vazo. seccade.313 yılına rastlayan mermer ocakları Afyon’a 25 km. gri. Bunlar arsında en çok işlenen cinsler Afyon kremi. gelişen ülkemizde kullanım alışkanlığı ve yaygınlığı artan konumdadır. Basit tezgahlarda dokunan Türkmen Kilimleri benzersiz el sanatı ürünleri arasındadır. süs ve büro malzemesi. satranç takımı. anıt ve süslemecilikte kullanımıyla estetik kazandırmaktadır. güvercin göğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. Tarihi çok eskilere M. Ancak. kız farı. daha çok Akşehir ve Eber göllerinde yetişen Kındıra adı verilen bir çeşit su bitkisinin işlenerek basit tezgahlarda dokunması ile halı ve kilim altlarına serilerek kullanılır. gelin harharı. Turistik tesislerde çevre tanzimi. kare asimetrik) . bugün modern araçlarla (elmas tellerle) kesilerek bloklar halinde çıkarılarak zaiyat önlenmiştir. menekşe. avize. eli belinde. uzaklıkta bulunan scehisar ilçesinde yoğunluk kazanmıştır. kaplanpostu. Son yıllarda kök boya ile üretime başlayan Afyon-Bayat-Dinar-Sincanlı-Hocalar lçeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Halı-Kilim Bölümü talebi karşılamada zorluk çekmektedir. damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. şehirlerde peyzaj mimari. abajur. mozaik ve çelikle kullanımı sonucunda değişik şekilde de kullanıldığı yere otantik görünüş sağlamaktadır. Boyra(kamış hasırı) Akşehir ve Eber göllerinde yetişen kamışın işlenmesinden sonra tezgahında örülerek. dikdörtgen. kız yanağı. Miladi tarihlerde kullanılan bu mermer ocakları hala işletilmektedir. ahşap evlerin tavan kısımlarında üzerine atılacak talaş ve toprakların içlerine sızmasını önlemek için kullanıldığı gibi çeşitli yerlerde dekorasyon ve kamufle malzemesi olarak da kullanılmaktadır.Ö. yıldız. alüminyum. kirli yanışlı. Day. çapraz Emirdağ kilimlerinde kullanılan bazı motiflerin adlarıdır. Turizm sanayini etkilemekte ve aynı paralelde gelişmektedir. Hediyelik eşya ve el sanatlarında ocak. yaryare küstü. terki heybesi. Bacasız sanayi 219 . metal. Afyon bulgurlusu ve kaplan postu çeşitleridir. Gelin parmağı. şekerlik. Afyon sumakisi. cicim gibi eşyalar dokunmaktadır. Afyon Valiliği Sos. Bunlar kalkerlerin ve bazende dalomitik sıcaklı ve basınç etkisiyle değişikliğe(metamorfizm) uğraması sonunda meydana gelmişlerdir. masa ve masa üstü sehpa(yuvarlak. beyaz sarı. gelişen teknolojik yenilikler yukarıda anlattığımız hasır ve boyraya karşı olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. fincan. çini.Hasır. Mermerlerin bileşimi kalsiyum karbonat ve pek azda kalsiyum ve magnezyum karbonattır. metalli ve metalsiz sigara küllüğü. pembe sarı. Eskiden ilkel metotlarla parçalanan taşlar. oradan da gemiler ile Roma’ya taşındığı. elips. Türk mermerinin içte ve dışta tanınmasıyla mimaride estetik ve tabi malzeme olarak kıymeti kavranmıştır. aman kız. Antik çağlarda da çıkartılan mermerlerin.Kilimcilik: Emirdağ köylerinde kilim ve zilinin yanı sıra çuval. Mermercilik:Mermerler klasik billurlardan oluşmuş taşlardır. Afyon mermerinin tane çapları. Bu dokumalarda kullanılan motiflere verilen benzetme adlar ve belirli anlatıma dayalı kompozisyonlar adeta kilimlerin dilidir. yastık. Bu farklara göre taşlara beyaz.

cücü. haşhaşlı pide. pul oya gibi. nohutlu patlıcan. iğne. cızdırma. Patlıcan doğraması. sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi. patlıcan dolması. süslemeye yönelik el sanatı ürünleridir. oda takımı. şepit. tarak. Sarhoş bacağı. halka pişi. börek kenarı. Ticari amaçlı halılar ise halıcıların verdikleri desenle işlenmektedir. Dazkırı bölgesinde özel sektöre ait yapağıdan başlayarak. tülbent ve yazma kenarlarına geçirilir. imam bayıldı. sehpa örtüsü. patlıcan pilakisi. ikiz börek. örümcek. dantellerde kullanılan sayısız örneklerden bazılarıdır.söğüş. yastık. YEMEKLER: Afyonkarahisar’da yapılan yemekler şöyle sıralanabilir. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller. yoğurtlu et şkembe yemekleri(çorba. Dinar. patlıcan çöp kebabı. velense hamuraşı. Afyon’da kız çocuklarının çeyizleri beşikteyken hazırlanmaya başlanır. Örülecek erkek çorabı olduğu zaman çoğunlukla düz örgü yada kendinden motifli örgü çeşitleri kullanılır. övme. Bamyalar. yanı yarma. patlıcan ezmesi. düz pişi) ET YEMEKLER : Parça et. Kadın çorapları ise nakışlı olur. mekik. peksimet. masa örtüsü olarak da yapılmaktadır. gelir kaynağı olmuştur. yelpaze. Halkın dokuduğu halılarda kilim motifleri hakimdir. haşhaşlı börek. patlıcanlı pilav. halı dokunması dahil tüm evleri otantik ortam içinde gösteren halı satış reyonları turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. ak pide. nohut çöreği. Son yıllarda kooperatifçiler ve Sümerbank aracılığı ile Isparta tipi halı dokumacılığı gelişmiştir. Dantel ve Oyalar: Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları. katmer. ocak bükmesi. nuska hamurası. etli patlıcan sarması. bademler. Dazkırı. ev makarnası. kazak. bükme. iğ gibi basit araçlar kullanılarak çorap. patlıcan küllemesi. mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. laleler. bütün(parça) et patlıcan. kaz bacağı. börek. torba. ortancalı. tığ. Kur’anlık gibi eşyalar dokunmaktadır.) libada dolması Sırt dolması Şakşuka Zürbiye 220 .olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte. sulu köfte. Danteller ve oyalar kızların vazgeçilmez çeyiz eşyalarındandır. sırt dolması) Göce Yemekleri(göce köftesi. heybe. demiryolu. Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmiş. etli patlıcan yahnisi. kıyma. şiş. yoğurtlu sarmısaklı patlıcan kızartması. elti eltiye küstü. Renk renk motifler ve nakışlar zengin ve güzeldir. tas eti) Özbek Pilavı Paçık C)SEBZE YEMEKLER : Afyon salatası Patlıcan yemekleri( patlıcan böreği. sakala çarpan. eldiven. bülüç gözleri. çörek. MURATKÖY HALICILIK: Bozanköy DAZKIRI Tel:(272)4211059 AHMET HOCA HALICILIK: DAZKIRI Tel:(272) 4213047 Örgücülük: nsanların koyun yününü en ilkel biçimde kullandıkları çalışma alanı olan örgücülük de Afyon’da yaygın el sanatlarından biridir. yastık. Danteller beyaz veya krem ip kullanılarak örülür. kaynana yumruğu. miyane çorbası. kavurmalı patlıcan kebabı. karanfil. içlik gibi eşyalar haline getirilir. su takımı. yalım pidesi. firkete gibi araçlarla örülür. Oyalarda kullanılan örneklerden bazılarının adları şöyledir. ağzıaçık. kızartma. Çoraplar diz yüksekliğinde örülür. patlıcan sırt dolması. lokma pişi. ev hamuraşı. BUĞDAYDAN YAPILAN Y YECEKLER: Bulgur Yemekleri Düğün Yemekleri(çullama köfte. günlük oya. Oyalar. Halıcılık:Seccade. Renkli ipliklerle bazıları boncuklar ve pullar kullanılarak yapılan oyalar. patlıcan gömmesi. patlıcan oturtma. bazlama.ilibada dolması. çarşaf. Çoraplar beş şişle örülür. keşkek) Hamur şleri(arabaşı. karyola takımı. Çok gösterişlidir. göce tarhanası. katkılı pide. patlıcan turşusu. Koyun yününü kirman. patlıcan köftesi. hünkar beğendi.

Haftası Düzenleyen Kuruluş: Bolvadin Belediye Başkanlığı Tel: (272) 612 52 34Fax:612 48 29 MARSYAS MÜZ K VE SANAT ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – 6 Mayıs (Hıdrellez) Düzenleyen Kuruluş:Dinar Kaymakamlığı –Belediye Başkanlığı – Milli Eğitim Müdürlüğü . höşmerin. saksağan beyni. kaymaklı şeker. kırmaz helva. kara helva. – 2.Haftası Düzenleyen Kuruluş: ğdeli – Çatkuyu Köyü Muhtarlıkları – Afyon Yörükler Kültür Dayanışma Derneği Tel: (272) 215 38 31 – 215 36 47 K RAZ FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sultandağı – Temmuz 1. kurabiye.D)TATLILAR Çeşitli Tatlılar : Ekmek tatlısı. fırma baklavası. Hamur Tatlıları : Bisküvi. incir dolması. erişte baklavası. yepinti.15-22 Nisan Düzenleyen Kuruluş: hsaniye Kasabası Belediye Başkanlığı 46Fax: 278 80 03 Kaymakamlığı-Ayazini Tel: (272) 278 80 KARAAD LL GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLER Yeri ve Tarihi: Şuhut/Karaadilli kasabası – Mayıs 4.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Kayabelen Köyü Muhtarlığı – Folklor Araştırma Derneği Tel: (272) 738 62 57 – 738 64 20 KATMER VE AYRAN ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Emirdağ – Mayıs 2. kaymaklı lokum. haşhaş helvası.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Karaadilli Belediye Başkanlığı Tel: (272) 748 76 70Fax:748 76 60 SANDIKLI – TERMAL – KÜLTÜR – SANAT – SPOR VE TUR ZM FEST VAL Yeri ve Tarihi: Sandıklı – 23-25 Haziran Düzenleyen Kuruluş: Sandıklı Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 512 50 05Fax:512 50 14 YÖRÜK AYRANI ŞÖLEN Yeri ve Tarihi: Sincanlı – Temmuz 1. yumurta tatlısı. pandispanya. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Sultandağı Belediye Başkanlığı Tel: (272) 656 10 21Fax:656 10 16 V ŞNE FEST VAL Yeri ve Tarihi: Çay – Temmuz 2.Haftası Düzenleyen Kuruluş: Çay Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 631 20 25Fax:631 29 51 V ŞNE ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Dinar – Temmuz 1.Halk Eğitim Müdürlüğü – Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tel: 353 17 71 – 353 60 53Fax:353 60 37 – 353 66 22 UÇURTMA ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: Merkez – 6 Mayıs (Hıdırellez) Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:215 09 74 HAMZA ŞEYH DEDE’Y ANMA VE HIDIRELLEZ KÜLTÜR BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Şuhut/Kayabelen köyü – Mayıs 1. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Tez Köyü Muhtarlığı ve Güzelleştirme Derneği Tel: (272) 471 12 20 221 . Sütlü Tatlılar : Ağız. kara helva. Haftası Düzenleyen Kuruluş: Avşar Köyü Muhtarlığı Tel: (272) 367 12 20 KAYMAK VE KÜLTÜR ŞENL KLER Yeri ve Tarihi: Bolvadin – Ağustos 1. kedi külümbe. tel helva. FEST VAL VE ŞENL KLER: AYAZ N TUR ZM ŞENL Ğ Yeri ve Tarihi: hsaniye. palize.

2. Danimarka 1. Öğretim le Sosyal ve Kült. sviçreli 9.4. Polonyalı 2.6.ÇME TES SLER SAYISI:8 TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) SAYISI:5 G. Hollanda 14.Faal. Japon 2.Doğa Turizmi 5. Turist Sayısı: 2002 yılında limize gelen yabancı turist sayısı : Amerikalı 9. Slovakya 2. Irak 9. Çin 2. Meksika 1.5. Avustralya 6. Turistik Altyapı: AFYON L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTEL SAYISI : 37 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER SAYISI :6 TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME. 1. Kanadalı 7. srail 1. Yeni Zelenda 2 Toplam: 168 kişi.Termal Turizm 2. Turizm Ekonomisi: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. Belçika 4. Turizm . sveç 1. Almanyalı 25. G. ran 19. Fas 1.Yayg.ZAFER BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – 26-30 Ağustos Düzenleyen Kuruluş: Afyon Valiliği – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 12 46 – 215 22 55Fax: 214 07 59–212 04 53 MERMER VE KÜLTÜR FEST VAL Yeri ve Tarihi: scehisar – 15 Haziran Düzenleyen Kuruluş: scehisar Kaymakamlığı – Belediye Başkanlığı Tel: (272) 341 20 01Fax:341 30 96 AŞURE BAYRAMI Yeri ve Tarihi: Merkez – Muharrem Ayı 10. 222 . talya 13. 2003 yılında ait şu anda veriler elimizde mevcut değildir. skoçya 2. Koreli 10. spanya 4.Kültür Turizmi 3. G. Günü Düzenleyen Kuruluş: Afyon Belediye Başkanlığı Tel: (272) 215 22 55Fax:212 09 74 BAŞA DÖN AT YARIŞLARI Yeri ve Tarihi: Başmakçı Düzenleyen Kuruluş: Başmakçı Belediye Başkanlığı – Başmakçı Eğitim.3.nanç Turizmi 4.Çevre ilişkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanlığı Tel: (272) 411 20 47 – 411 35 06Fax:411 20 03 G. Norveç 3. rlanda 3. Turizm Çeşitleri: limizde öncelik sırasına göre aşağıdaki turizm çeşitleri bulunmaktadır.Av Turizmi G. Brezilya 1.

894 460.Çayır – Mera b.Bolvadin. Afyonkarahisar ilinin agro-ekolojik zonları LÇELER Agro-ekolojik Bölge Alt Bölgedeki lçeler KL MSEL FAKTÖRLER lde Kap.90 0. Alt Bölge IV.60 100.825 209.75 1.88 444 402 580 458 l Ortalaması Kaynak:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü.KH M Afyonkarahisar li Arazi Kullanımı (2004 Yılı) KULLANIM ŞEKL 1-Kültüre elverişli arazi a.Diğerleri TOPLAM ALANI ( Ha ) 178. scehisar Çay. sektörler açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.237 235. Sıcaklık Yıllık Yağış (mm) (%) (C) I.sanayi.Çobanlar.869 TOPLAM ALANA ORANI (%) 45 55 1 423 000 100 223 .Hocalar 45. Evciler Bayat.b.904 TOPLAM ALAN ( Ha ) 639.H.140 338.Orman – Fundalık c.131 783.turizm v. Alt Bölge Merkez.Dazkırı. Alt Bölge Basmakçı. hsaniye. Master Plan çalışmasında il.70 1.90 28.Sulu tarım arazisi b-Kuru tarım arazisi 2-Kültüre elverişli olmayan arazi a.Sultandağı 14.25 407 II. Alt bölgeler içerisinde yer alan ilçeler ve bazı iklim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. lçeler bazında tarım. Alan Şubat Ayı Ort. Kızılören. Genel Tarımsal Yapı: Afyonkarahisar il genelinde polikültür tarım yapılmakla beraber tarla bitkileri üretimi ağırlıktadır. Sandıklı. TARIM VE HAYVANCILIK H.80 10.Dinar.60 1.Emirdağ.1. tarımsal çeşitlilik ve iklim verileri dikkate alınarak 4 agroekolojik alt bölgeye ayrılarak incelenmiştir.Sincanlı.00 3. Alt Bölge III.Şuhut.

688 10.224 22.690 42.582 1498 6.545 14.061 12.500 15.546 32.550 36.702 80.476 268 3.099 37.920 55.221 14.750 236 4.675 23.402 10.464 3.921 113 32 79 449 59 77 1.727 384 159 108 237 63 138 631 566 4.820 7.190 2. Tarımsal üretim: Tarım Alanlarının Kullanılış Amaçlarına Göre Dağılımı 2004 Yılı Tarla LÇELER Merkez Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Çobanlar Dazkırı Dinar Emirdağ Evciler Hocalar hsaniye scehisar Kızılören Sandıklı Sinanpaşa Sultandağı Şuhut TOPLAM: Alanı 53.914 27.055 200 4.556 970 2.483 Süs Nadas Diğer Alan 1.972 14.982 9.227 1.616 15.542 Bağ Alanı 67 255 0 13 33 15 290 475 21 7 5 22 12 32 125 1 2 108 1.131 Bitkileri Alanı 0 200 0 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 224 .046 188 19 90 138 182 78 385 921 52 712 7.601 2.612 63.H.166 39.127 3.752 9.500 34.351 611 16 41.987 3.061 385 696 204 7.782 9.019 16.109 15.621 454.500 16.409 1.753 8.413 Toplam Alan 64.926 58.629 1.496 1.466 80 189 1.372 Sebze Alanı 2.740 121.541 Meyve Alanı 641 210 98 155 1.515 6.411 8.817 18.760 5.686 100 2.437 5.482 121.532 6.000 639.733 26.080 6.562 7.500 58.000 35.861 14.108 2.2.400 12.

400 42.604 40.913 164.700 15.740 58.751 166.293 3.26 Dazkırı 33.1.000 184 9 271 464 7.820 5.054 2002 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 196.786 20.799 33. Üreticiler ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendileri tüketmekte bir kısmını da satmaktadırlar.649 150 1.80 Dinar 128.129 387 473.2.273 46.972 9.634 506.230 3.109 8.000 8.100 64.752 60.2.72 Evciler 20.550 44.948 29. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) Buğday Arpa Mısır Da 208.1.1 de değinilmiştir.83 Şuhut 118.000 0 1.055 169.138 178.74 Çay 79.000 2.800 121. 39.711 39.570 10.000 1.015 425.125 9.186 5.Tarla Bitkileri H.1.2.350 925 516.290 37.447 453.31 Bayat 54.900 408 579.842 162. 225 .600 7. 28.08 Sinanpaşa 85. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.2.131 540.423.600 14.200 15.1.125 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.000 0 415 1.221 124.500 36.73 Bolvadin 110.250 hektarı DS .536 11.060 1483.612 11.000 3.983 6.534 75.676 20.400 0 1.900 36.675 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 208.3 H.800 2.000 30.014 3.1.310 9. H.250 39.940 58.642 2.556 17.996 3.398 1.092 1.166 6.987 16.1.Buğdaygiller: Bunların üretilmeleri.777 10.61 scehisar 48.1.Baklagiller: Bu konuya H.423 3.000 30.892 28.17 Çobanlar 40.11 Sultandağı 70.635 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 207.915 19.900 35.1.682 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 206.728 9.350 670 516.2.882 36.200 34.099 10.611 14.Afyonkarahisar ilinin ilçelere göre sulanabilirlik durumu (2004 Yılı) lçeler Yüzöl çümü (ha) Tarım Alanı (ha) Sulanabilir Alan (ha) Devlet Sulamaları(ha) Halk Sulamaları Toplam Sulama Alanı DS KH M Alan (Ha) Alan (ha) Oran (%) Merkez 98.725 5.057 1.506 111.217 468.690 28.500 30.894 hektar alanın.04 Hocalar 56.07 2004 Yılı sulanabilir tarım alanları toplamı olan 178.42 Sandıklı 103.036 46.308 482.600 63.600 58.894 33.000 7.312 495.000 0 926 1.000 639.551 22.000 4.1.2.955 13.500 30.350 606 532.200 16. Bitkisel Üretim H.000 0 50 403 453 5.000 380 4.000 4.928 5.723 5.138 hektarı da halk tarafından sulanmaktadır.27 TOPLAM 1.45 Başmakçı 29.640 164.890 838 2.100 14.000 0 1.569 163.800 12.506 hektarı KH M 111.211 570 4.844 3.000 0 252 326 578 6.19 Emirdağ 216.930 1.510 336 603.800 39.900 37.000 2.400 12.718 1.15 hsaniye 90.755 3.492 58 4.66 Kızılören 36.600 9.500 1.000 0 311 3.478 49.512 80.276 1.500 9.

642 9.875 588 3.939 1.493 7.054 2.472 1.725 63. yonca.682 94 1.191 650 3.472 14.050 4.Endüstriyel Bitkiler: Şeker Pancarı.336 210 5.256 85 826 1.021 12.969 60.1.734 13.Yem Bitkileri: limizde üretimi yapılan yem bitkileri.136 2.515 159.537 417 226 .154 2.848 1.241 - H. Patates.672 804 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 12.2.076 7.253 930 111 4.Ot Korunga Triticale 364 2.2.305 190 1.600 42.1.568 938 146 4.382 8.548 7. hayvan pancarı.400 42.322 118 2.192 804.260 450 5.898 690.500 1.885 5.393 8.372 9.061 540.Pancarı YoncaK.252 11.500 757 6.638 207 5.401 11.120 2.Pancar Ayçiçeği HaşhaşK HaşhaşD Susam Anason Kimyon 21.257 14.459 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.270 540 1.Ot H.555 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 14.187 92 1.4.096 8. korunga ve tritikaledir.183 15.961 9.212 150 2.204 12.650 5.844 632 - 16.540 122.241 Üretim (Ton) 778.322 8.017 929. Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Yem Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Üretim Al (Ha) (Ton) 1. Üreticiler ürettikleri ürünlerin hemen hemen tamamını kendi hayvancılık işletmelerinde kullanmaktadırlar.072 618 2004 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 13.911 2002 Ekiliş Al (Ha) 16.500 2001 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 3.202 1. Haşhaş.844 14.827 1.186 185.010 7.1.960 226 5.952 652 4.320 12. Bunların üretilmeleri.629 13.625 8708 8252 152 739 864 71 480 533 Ş.984 615 3.1.142 190 5. Ayçiçeği başlıcalarıdır.H.423 8.900 3.075 3.359 145 1.250 200 4.990 2.752 16. tohumlarının mibzerle veya elle serpilerek tarlaya ekilmeleriyle yapılır.130 1. silajlık mısır.500 27. fiğ.680 43.035 14.262 2.740 1.655 13.231 1.035 2.400 20.3.906 5.041 8.338 S.460 9.370 2.330 553 2.428 3. Afyonkarahisar linin Son 6 Yıllık Tarla Bitkileri Üretim Alanı Ve Üretim Miktarları ÜRÜN C NS YILLAR 1999 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2000 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 20.955 4.580 2003 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 2.455 12.252 1.826 46.545 9.412 18.530 2.567 11.586 7.Mısır Fiğ Dane Fiğ K.447 10845 13232 595.567 1.925 8.308 770 83 2.315 2002 Ekiliş Al Üretim (Ha) (Ton) 1.141 17.744 1.710 108.

1.894 398 3. 2002 Mey.007 285 111.150 170.291 1. daldırma Yavru bitki ile Tohum ve Aşı DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Taze Sofralık.555 600.Ağa ç Sayı.263 41. şıra.695 201 99.076 1.885 25.2.1.Ağa ç Sayı.200 6 882 1.713 24.769 433 24.2.305 88. 2004 Mey.700 41.740 232 2.620 4.120 179. kurutmalık.600 231 96.740 26.415 4.282 1.940 432 19.082 6.275 31. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı.005 574. iç tüketim Sofralık.590 3.340 1.895 13.475 11.040 179.301 432 5. kurutmalık.Ver.766 365 28.384 570.803 6.550 12.108 332.207 22. 2000 Mey.338 1.630 234.Ver.046 5.508 1.Meyve Üretimi: TÜR Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A. 2001 Mey.122 424 26.160 106 16.Ver.174 6 996 1. iç tüketim Sofralık iç tüketim ve ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık.325 3.035 14.177 1.253 801 14 1.880 6.661 1.Ağa ç Sayı.145 1.414 299 107.710 807.895 6.426 696 6.125 87.340 10.046 37. iç tüketim Sofralık.000 114 14.644 1.805 28.043 698.112 176390 8120 87265 4263 365190 13670 750303 14309 4500 44820 83280 10139 4.629 3.625 812.104 608 7985 204 3182 97 19640 382 26549 509 13.401 26.H. Kurutma ve iç tüketim hracat iç tüketim Sofralık iç tüketim ç tüketim Sofralık.Fıstığı Ceviz Badem Dut Nar Üzüm Çilek Kestane Y I L L A R ÜRET LME METODLARI Aşı Aşı Aşı Aşı Aşı Çelikle Aşı Çelikle Aşı Aşı Aşı Tohumla Aşı Aşı ve Tohumla Aşı ve Tohumla Aşı Toh.460 699.Ver.212 22.160 82. pekmez.468 25.945 13. iç tüketim Sofralık iç tüketim Sofralık iç tüketim Afyonkarahisar li Son 6 Yıllık Meyve Veren Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları 1999 ÜRÜN C NS Mey.040 20.215 39.815 256.155 31.970 7.325 24.435 94.605 93.Ağa ç Sayı. Armut Ayva Elma Muşmula Erik ğde Kayısı Kızılcık Kiraz Şeftali Vişne Zerdali A.Ver. iç tüketim Taze Sofralık.921 239 4.103 562.335 42. 2003 Mey.690 591.193 6 1.595 96.060 210 3.800 177.310 3.680 95.122 14.2. kurutmalık. Ve Çelikle Çelik ve Dipsürgünü Aşı.938 8.538 948 9 1.Ver. Bahçe Bitkileri H. kurutmalık.531 207 15.000 17.500 14.331 388 25.835 26.5 1577 1673 232 227 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .410 108 15.978 1.750 291.Ağa ç Sayı.958 253 4.170 6.005 6.890 17.040 1.380 8.. kurutmalık.785 10.330 1.100 25.621 14.910 42.300 39.700 282.689 94.720 4.217 176.810 10.222 253 2.635 72.040 588.360 26.975 88. 1.000 18.955 11. iç tüketim ç Tüketim ihracat kurutmalık meyve suyu ç tüketim sofralık sanayilik Sofralık sanayilik ihracat Sofralık iç tüketim Sofralık şoklama sanayilik ve ihracat Meyve suyu san.327 414 6.Fıstığı Ceviz Badem Dut 112.2.679 234 98.475 28.805 6. çelik. kurutmalık.1.664 145 10. kurutmalık.890 11.495 635.170 41.650 6.

ihracat Sofralık.262 5 260 136 7.259 3 110 152 7. çerezlik Sofralık.7 800 156 8287 37.657 3 7 5.298 5 270 183 6. iç tüketim Sofralık.1.292 2 250 135 7. arpacık ve baş soğan Tohum Tohum Tohum DEĞERLEND RME VE PAZARLAMA Sofralık.Ver.5 16 H. iç tüketim Sofralık. fide Tohum Tohum Tohum Tohum. fide Tohum.551 1. iç tüketim Sofralık.1999 ÜRÜN C NS Mey. iç tüketim.Ağa ç Sayı.690 1. ihracat Sofralık. fide Tohum. Nar Üzüm(Ha. 2003 Mey. iç tüketim Sofralık. iç tüketim.Ver.450 1. iç tüketim. iç tüketim Sofralık.575 21 7 5.Ağa ç Sayı.2. Sanayilik. 2001 Mey. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.Sebze Üretimi: TÜR Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane Sakız Kabak Bal Kabağı Hıyar Patlıcan Domates Sivri Biber Dolmalık Biber Karpuz Kavun Taze Fasulye Taze Soğan Havuç Turp Barbunya ÜRET LME METODLARI Tohum. iç tüketim. fide Tohum. fide Tohum Tohum.982 36 4 4400 1394 4. iç tüketim 228 Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) Üretim (Ton) .) Çilek (Ha) Kestane 5.Ağa ç Sayı.271 6 170 176 5.655 11 7 5.Ağa ç Sayı. fide Tohum Çelik ve Kardeş bitki Tohum Tohum Tohum. iç tüketim Sofralık. ihracat Sofralık.Ver.Ver. iç tüketim Sofralık.Ver. iç tüketim Sofralık.2. Sanayilik. 2002 Mey. iç tüketim Sofralık. 2004 Mey.Ağa ç Sayı. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık. iç tüketim Sofralık.Ağa ç Sayı. fide Tohum.451 1.2. iç tüketim Sofralık. fide Tohum. Sanayilik.570 1.957 27 6 5.Ver. 2000 Mey.

699 6.556 2.118 1.634 6.483 2.709 1.336 160 847 257 136 207 441 1.403 1.660 224 806 279 162 214 464 786 210 106 55 13 Üretim (Ton) 8.924 2.649 1.870 1.685 10.2.289 6.206 10.118 20.437 4.452 651 19 2003 Ekiliş Al (Ha) 279 119 171 410 8 3 24 77 2.100 137 95 43 5 Üretim (Ton) 8.345 668 10 Lahana Marul Ispanak Pırasa Maydanoz Nane S.670 179 837 274 146 182 411 999 170 102 50 6 Üretim (Ton) 7.331 4.2.451 2.fasulye T.527 8.615 1.Barbunya 310 117 160 426 12 4 31 65 2.214 1.309 678 65 2001 Ekiliş Al (Ha) 300 126 161 432 9 3 31 67 2.493 2.440 44.393 1.Kabak Hıyar Patlıcan Domates S.183 25 7 455 978 46.393 19 12 638 870 46.489 8.789 1.774 1.391 1.329 4.712 3.532 215 880 292 178 177 464 996 222 106 53 10 Üretim (Ton) 6.101 6.515 4.310 683 48 2002 Ekiliş Al (Ha) 292 116 164 422 10 4 30 69 2.Kabak B.Soğan Havuç Turp T.072 2.066 2.751 24.548 7.088 1.Süs Bitkileri: 2004 yılında 2650 dekar arazide toplam 570 ton yağlık gül üretimi gerçekleşmiş olup.953 1.Biber Karpuz Kavun T.538 18 13 649 994 48.350 517 20 2004 Ekiliş Al (Ha) 277 112 161 399 7 2 26 73 2.442 8.164 3.716 1.238 1. 229 .777 1.392 7.455 1.749 22.718 3.779 3.606 1.504 7.545 3.567 3.ÜRÜN C NS 1.666 3.3.653 18.664 1.991 42 5 528 1.893 1.878 7.985 8.757 3.271 153 687 56 2000 Ekiliş Al (Ha) 306 128 154 426 10 4 31 67 2.112 2.672 236 768 262 151 199 510 783 203 14 55 11 H.686 9.335 153 881 271 125 186 411 925 137 89 49 3 Üretim (Ton) 8.001 3.822 20.Biber D.881 8.304 3.1.861 1.064 25.553 3.354 3.793 3.421 1.176 44.766 1. Alımı Başmakçı Gül Kooperatifi tarafından yapılmaktadır.568 29 9 632 919 54.245 18 43 636 976 45.YILLAR 1999 Ekiliş Al (Ha) Üretim (Ton) 7.

600 0 0 0 0 0 200 430 120 49.681 16.306 993 143. Hayvansal Üretim Sığır(Saf Kültür) Merinos Koyun Arı Kovanı(Fenni) 345 25 40.212 16.000 28.000 1.898 7.528 1.500 2.000 74.650 4.000 753.000 1.500 29.851 5.000 25.H.000 1.760 1.539 0 0 0 2.500 12.000 180 1.570 2.000 107.320 1.500 140 7.300 3.225 41 18 62.840 3.478 26.561 2.350 503 330 4.996 735 125.500 4.2.580 18.000 1.973 1.970 0 750 3.185 3.078 1.000 15.739 0 692 26.070 45 20 73.630 73.600 0 1.041 350 222 865 2.400 4.955 294 10 2002 144.495 1.100 1.480 40.565 1.850 475 4.000 10.000 52.202 96 3 51.120 428 28.430 10.233 1.200 188.100 1.985 19.000 900 6.312.080 43 17 81.2.067 990 2.680 12.350 836 6.000 820 12.025 2.193 300 4.500 2.315.000 2.539 0 0 54 1.000 149.000 450.171 6.900 17.626 7.800 0 0 0 0 0 1.900 18. ŞUHUT TOPLAM 42.300 341 18 230 Hindi Katır Eşek Kaz At .000 5.500 400 2.120 44.673 31.469 1.028 0 0 10 0 0 0 13 0 0 30 140 14 49 700 122 255 419 307 31 75 238 106 13 90 290 81 80 330 450 120 204 100 0 0 14 0 0 15 26 0 0 45 0 0 5 45 116 0 12 780 135 590 198 151 55 55 530 1.344 2.850 316 18 2003 140.100 532.569 811 112.050 71.720 850 19.014 16.450 15.000 420 9.235 219 12 2001 161.498 919 129.115 500 130 850 1.000 1.350 27.825 81.600 6.560 13.650 20 1.761 1.543 6.000 125.000 4.500 1.239 134.276 39 19 64.130 Afyonkarahisar li Son 5 Yıllık Hayvansal Ürünler Üretim Miktarları Ürün Cinsi Süt (Ton) Kırmızı Et(Ton) Beyaz Et(Ton) Deri (Adet) Yapağı (Ton) Kıl(Ton) Tiftik(Ton) Yumurta (Ton) Kültür Balıkçılığı (Kg) Tatlı Su Ürünleri (kg) Bal (Ton) Bal Mumu (Ton) YILLAR 2000 159.727 Sığr(Kültür Melezi) Broiler Tavuk Tiftik Keçisi Yerli Koyun Sığır(Yerli) Yumurtacı Tavuk Kıl Keçisi Manda Ördek MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAND.340 4.300 6.000 470 2.600 140 2.000 14.875 14.315 1.140 7.911 1.585 0 0 0 15.870 5.877 3.000 12.770 4.618 95.700 0 15.241 2.750 9.000 250 100 68.785 8.671 1.194 17.000 6.000 50.300 10.800 4.011 8.580 307 17 2004 182.779 14.893 1.850 22.293 11.604 3.150 24.718 345.160 14.250 31.100 225.200 116 320 8.700 18.585 63.000 110 3.915 73.300 800 4.923 450 1.550 7.200 58.741 5.540 42.100 14.795 10.000 1.050 871 0 500 0 614 160 0 1.958 1.000 11.500 0 3.000 3.053 4.600 0 0 6.005 270 206 160 1.900 32.750 0 1.911 378 3.230 1.650 10.950 0 1.

Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yem veya gübre olarak değerlendirilir. Emirdağ. süt.2. Bolvadin canlı hayvan ihracatı yoktur.3. Rombulilet Alman etçi Meninos Kıl ve Tiftik keçisi yetiştiriciliği hızla azalmıştır. Gübre olarak değerlendirilmektedir. Bolvadin. Üretim yönü. H.Yapağılı Alabalık Tesisi Adres: Yapağılı Köyü / D NAR Kapasite: Fiili Kapasite 120 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasa ve füme balık olarak ihracat .2. Islah edilmiş bölgemize adapte olmuş kültür ırklarımız Mantofon sviçre esmeri Simentel Hostein Frisian ırkları bulunmaktadır. Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi): Bölgemizde bilhassa tavukçuluk ve yumurta tavukçuluğu oldukça yaygınlaşmıştır. scehisar. Emirdağ. Dazkırı. hsaniye.4. Şuhut. Et sığırcılığı Şuhut. ç pazarda tüketilmektedir. H. Dazkırı.2. Bayat ilçelerinde yoğun olmakla birlikte tüm ilçelerimizde yetiştirilmektedir. Kültür ırkları Romlıç.1 Büyükbaş Hayvancılık: Bölgemizde yerli kara denilen yerli ırklarımız çoğunluktadır. Üretim faaliyetleri sırasında oluşan atıklar.Gezler Alabalık Tesisi Adres: Gezler Köyü / S NANPAŞA Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya -Kaya Tarla Balıkçılığı (Aynalı Sazan) Adres: Cumhuriyet Köyü / ÇAY 231 .2. yapağı şeklindedir. H.H. Diar. limizde Holstein Frision Damızlık Süt Sığırı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. hsaniye. Almanyapağı Merinosu. Su Ürünleri: . Küçükbaş Hayvancılık: Bölgemizdeki koyun ırkları yerli ırklar: Akkaraman.2.2.2. Dağlıç’ tan oluşur.Özburun Alabalık Tesisi Adres: Özburun Kasabası / BOLVAD N Kapasite: 8 ton/yıl Değerlendirme: Canlı ve pişirerek ç Piyasaya . Afyonkarahisar Merez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. hsaniye. Koyun. tiftik. Dinar.2. afyonkarahisar.2. Süt sığırcılığı yapılan bölgeler Bolvadin. keçiliğin yapıldığı bölgeler. et.

Başmakçı LNolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" vardır. Arısütü.483 adet (%32) 232 .133 adet tarımsal işletme bulunmaktadır.2.2.2. Üreticilerin birçoğunun üretimde kaldırılan kimyasal girdilerin yerine organik kökenli girdileri ikame etmemeleri verim kayıplarını beraberinde getirmektedir.. 5.000 tl/kğ. Kooperatif Almanya. üretim yapılan saha ise 1. Arıcılık ve pekböcekçiliği: Bölgemizde arıcılık hızla gelişmektedir.272 adet Bal. Gülsuyudur. Arıcılık Yapan şletme Sayısı : 216 adet Arı Kovan Sayısı : 21.2. Bunların dağılımı aşağıda verilmekte ve Grafikde gösterilmektedir. iç pazara sunularak satılmaktadır.2. konvansiyonel üretilen gül çiçeğine ise 1. Bu konuda çiftçi eğitim çalışmalarında organik gübre kullanımı. sviçre ve Fransa'da dört değişik firma ile çalışmaktadır. Ekolojik gül çiçeği üretimi yapan çiftçi sayısı 468.S. Fiyat verilmiştir.3.4.Tarımsal şletmeler Araştırma Sonuçlarına göre .6.4.9) 10-19 da.500 kg.068 dk.1. 6. Ürün bazında 2001 yılı ekolojik ürün ihracatı.organik kökenli pestisitler vb. Kürk Hayvancılığı: Bu konuda yeterli bilgi bulunamamıştır H. < 9 da.400.5. 14.8. Ekolojik gül üretimi yapılmıştır. alternatif materyallerin tanıtılması gereklidir.711 adet (%14.352 kg.2001 yılı üretim sezonunda sözleşmeli üretilen ekolojik gül çiçeğine 1.Genel Tarım Sayımı.880 adet (%13) 20-49 da.dır. 33.4.000 tl/kğ. ilde 45. Polen.Bağlıca Alabalık Tesisi Adres: Bağlıca Köyü / EM RDAĞ Kapasite: 6 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya H.5 kg. Afyon'da organik tarım uygulamasını 1991 yılından bu yana oldukça başarılı bir şekilde ve kurumsal olarak uygulayan "S. Bitki flora yapısı arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir. Kamu işletmeleri: H. Tarımsal şletmeler H. l tarımsal yapısında mevcut üretim potansiyeline göre kimyasal kullanım oranı da düşüktür. H. Kooperatif ortaklarınca sözleşmeli olarak 2001 yılında 124. Talebe göre gül kurusu ihracatı da yapılmaktadır.toprak iyileştiricileri. Devlet statistik Enstitüsü 2001 yılında yapılan VII.000. H. Gülyağı. Özel işletmeler: Ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Organik Tarım: Türkiye'de organik tarım uygulamalarının en fazla yapıldığı il olan zmir'in yakın ulaşım bölgesinde yer alan ilimiz bu özelliği yanında kirlenmemiş doğal kaynaklan yönünden de bir potansiyeldir.Kapasite: 14 ton/yıl Değerlendirme: ç Piyasaya .

ekonomik. 5.3) Afyonkarahisar linde Tarımsal şletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (D E-2001) 100-199 da 14% 200 da > 8% <9 da 15% 50-99 da 20% 10-19 da 13% 20-49 da 32% Grafikten de görüldüğü gibi Afyonkarahisar’da 20-100 dekar arası işletme büyüklüğüne sahip olan çiftçilerin oranı % 50 ‘nin üzerindedir. problemler bu durumu zorunlu kılmaktadır. 233 .303 adet (%7. Afyonkarahisar linde Tarım şletmelerinin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı (D E1991) B TK SEL ÜRET M 26% HAYVANSAL ÜRET M 3% B TK SEL+HAYVAN SAL ÜRET M %71 Grafik ‘ten Afyonkarahisar’da da Türkiye genelinde olduğu gibi.5) 100-199 da.3) 200 > da.787 adet (%19.politik ve kültürel vb. 8. Başta tabiat şartları olmak üzere.969 adet (%13. tarım işletmeleri karma işletme tipindedir.50-99 da. 3.

443 7.’lık kısmı (%54.000 2.539 2.55 29. Afyonkarahisar li şletme Büyüklükleri (ÇKS & DGD – 2003 ) Büyüklüğü Toplam Arazi Miktarı (ha) Sayısı Oransal Arazi Büyüklüğü (%) < 10 10-20 20-50 50-100 100-200 200 -500 500> TOPLAM 2.463 19.899 56. 639.77 100 şletme (da) şletme (Ad.884 8.5. 234 . Tarımsal Faaliyetler: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.73 16. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS ve DGD Projesi kapsamında.971 14. l Müdürlüğümüze müracaat eden çiftçi sayıları.77 3.2003 yılı DGD ve ÇKS Projesi çerçevesinde.23 29.678 12.361 0.570 102.271 102.2003 yılında bu alanın 346. Afyonkarahisar ilinde bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan işletme sayısının oranı ¾’tür.000 4.000 8.131 ha tarım alanı bulunan ilimizde.Afyonkarahisar ilinde tarımsal işletme tipine göre arazi büyüklükleri ve işletme sayıları (D E 1991) 18.28 0.000 0 hayvansal üretim <9 da 10-19 da 20-49 da 50-99 da 100-199 da 200 da > bitkisel+hayvansal üretim Arazi Büyüklüğü (da) Grafiklerde görüldüğü gibi.683 346.000 14.67 19.169 ha. arazi büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.351 2.16) kayıt altına alınmıştır. Sadece bitkisel ya da sadece hayvansal üretim yapan işletme sayısı azdır.000 bitkisel üretim (adet) 10.010 51 56.000 12.) H.717 66.000 16.000 6.169 3.

Farklı bitki türlerinin besin maddelerini asimilasyon gücü farklı olduğu gibi aynı tür bitkinin genotipi bitkinin bu niteliğine etkili olmaktadır. Bitki besin maddelerinin alınımında bitki kökleri ve kök sistemleri.3.5.H. Hayvan gübresi olarak ta yaklaşık 750.5. Toprak Kullanımı: 235 .2. Pestisit Kullanımı: Zirai Mücadele laçları Tüketimi 2003 nsektisitler (ton) Fungusitler (ton) Herbisitler (ton) Rodendisit Ve Mollusidler (ton) Akarisitler (ton) Nematosit Ve Fumigantlar (ton) Kışlık Ve Yazlık Yağlar (ton) Diğerleri (ton) Toplam (ton) AFYON 34415 110779 96834 112 6782 2857 17900 3104 272783 H. 25.000 ton hayvan gübresi kullanılması gerekmektedir. toprak tekstürü rol oynar. Ne Kadar Kullanılması Gerektiği: Saf madde olarak yaklaşık 40.1.5. toprak havası.000 ton fosforlu gübre kullanılması gerekmektedir. limiz toprakları geneli potasyımca zengin olduğundan analiz sonucuna göre ancak potasyum gübre kullanmak gerekir.000 ton azotlu gübre. toprak sıcaklığı. Gübre Kullanımı: Gübre: Bileşiminde bitki besin maddelerinden birini vya birkaçını birarada bulunduran organik ya da kimyasal yolla elde dilen bileşiklerdir. H.

MADENC L K Şekil 31: Afyonkarahisar li Maden Haritası 236 ..

1. Enerji Madenleri: Bu konuya B.2.1. .1.3. Sanayi Madenleri: Bu konuya B.1. I. Metalik Madenler: Bu konuya B.5..1. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler: limiz Özel dare Müdürlüğü tarafından kayıt altında tutulan ocakların listesi ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.1.2 de değinilmiştir.5. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler . Malzemenin (Ruhsatın)bulunduğu Yer Malzemenin Türü şletme Sahibinin Adı ve Soyadı Rezerv Miktarı Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Toprak Ocağı Akbor Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Anataş Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Toprak Ocağı Uysallar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Afyon Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Taç Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Toprak Ocağı Kral Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Üçyıldız Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Akdağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Bereket Tuğla Fabrikası Bilinmiyor 237 .4.3 ve B.4 de değinilmiştir. .1.1 de değinilmiştir.1.

A.Md.ğü Karayolları 13.Md.Bl.Böl.Böl.Tic. Bilinmiyor Kum Ocağı Gebeceler Belediye Başkanlığı Bilinmiyor Taşocağı Taşocağı Toprak Ocağı Toprak Ocağı Sıva Kumu Taşocağı Kum Ocağı Ariyet Ariyet Kum Ocağı Üstübeç Karayolları 3.Böl.ğü Karayolları 3.Md.Md.Böl.Md.Ş.Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Sülümenli Kasabası Afyon/Merkez Karaaslan Köyü Afyon/Merkez Gebeceler Kasabası Afyon/Merkez Başmakcı/Merkez Bolvadin /Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Bolvadin/Merkez Çay Dazkırı/Söğütlü Köyü Dazkırı Dinar/Tatarlı Dinar/ Aktoprak Köyü Toprak Ocağı Petek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı pek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Hisar Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Batı Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Özçağ Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Has Avcı Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnek Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Emek Toprak Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Toprak Ocağı Örnekler Tuğla Fabrikası Bilinmiyor Mıcır – Kum Kolsan nş.ğü Cafer Tayyar Ç ÇEK Bünyamin UYAN Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 238 .Ş.ğü Baykan Tuğla Fabrikası Yazıcılar Tuğla Fabrikası Beşir Özçal Karayolları 3.ğü Alkim Alkali A. Karayolları 3.

Md.Ş.Bl.Md.Md. Karayolları 4.Bl.Ş.Md. Gen .Ş.Şti.Piribeyli Emirdağ/Kuzkaya Emirdağ/Kayalarönü Emirdağ/Boztepe Emirdağ/Kolanşam hsaniye/Kayıhan Ksb.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 3.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 3. Ayazini Belediye Başk.Md.Md.B:l.Md.18. Kumcuoğlu Ltd.Md.Bl.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 239 .ğü Karayolları 13.Bl.Bl.ğü Karayolları 3.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Bl.ğü Karayolları 13.ğü Karayolları 3.Bl. A.Bl.Md.ğü Karayolları 13.Bl. Sincanlı/Taşoluk Ksb.ı hsaniye/ Ayazini Ksb.Bl.ğü Karayolları 13.Ş.18.Han A. Kumcuoğlu Ltd.Md.ğü Karayolları 13.Bl.Bl.Bl.Bl.Bl.ğü Karayolları 4. Karayolları 3.ğü Komkisan Kombassan AŞ Türkiye Şeker Fab A.ğü DS .Ş. Karayolları 3.Han A. Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md.ğü Karayolları 13.Md. Sincanlı/Ahmetpaşa Ksb.Md.ğü DS .Bl.Bl.Md. Taşocağı Kum Ocağı Taş Ocağı Ariyet Taş Ocağı Taş Ocağı Taş Ocağı Stabilize Stabilize Ariyet Ariyet Ariyet Kireç Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Taşocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı TCDD Yolları-Afyon Karayolları 3.Md.Bl.ğü Karayolları 3.Han A.Dinar/Kılıçkaya Dinar/Araz Dinar/Nebikısığı Dinar/Küçüktepe Dinar/Kısıkderesi Dinar/Alacaltısırtı Dinar/Akalan Dinar/Harmanyeri Dinar/Uzunsay Dinar/Palamuttepe Dinar/Köyaltı Dinar/Evlenkaya Emirdağ/Merkez Emirdağ/ Merkez Emirdağ/A.Bl. Gen . Sincanlı/Kırka Ksb.Md.Md.Şti.ğü Afyon Çimento Fab.ğü Karayolları 3.Md. Sincanlı/Merkez Sincanlı/Çatkuyu Köyü Sincanlı/Merkez Sincanlı/Ahmetpaş Ksb.Md.Bl.Md.Md.Bl.ğı Gen .Md.

Cevher Zenginleştirme: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. l Md.ğü Karayolları 3.Md.18.Bl.ğü Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor .Sincanlı/Çobanözü Köyü Sincanlı/Çayhisar Köyü Sandıklı/Kuzcayaylası Sandıklı Sandıklı/Örenkaya Sandıklı/Kestelçayı Sandıklı/Cuma Mah.ğü Musa AYDOĞMUŞ Ahmet AYDOĞMUŞ Hasan GÖKMEN TCCDD Yolları Afyon Karayolları 3.Md.ğü Köy Hiz.18.ğü DS .18.Bl. .ğü Karayolları 13.Md.18.Md.Md.Bd.ğü Karayolları 3.ğü DS .5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. BAŞA DÖN 240 .Bl.Bl. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri: Bu konuda bilgi bulunamamıştır. .3.Bl.Md.Bl. Sandıklı/Selvi Tepesi Sandıklı/Karadirek Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Yeşilçiftlik Sultandağı/Adazalı Şuhut/Kocaçaltepe Kum Ocağı Kum Ocağı Taşocağı Taşlıdere Ariyet Kum Ocağı Taş Ocağı Toprak Ocağı Kum Ocağı Kum Ocağı Sıva Kumu Kum Ocağı Taşocağı Taşocağı DS .2.Md.Bl.Bl.Bl. .ğü Karayolları 13.Md.ğü DS .

Şekil 32: limizdeki Mermer Ocaklarından Biri 241 .

B . Kadınana Caddesi.T. J. Bitümlü Şist: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 kcal/saat lik ısı enerjisi yeni yapılacak bölgede kullanılabilir.1.000 kcal/saat tir. olarak M. Hampetrol: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J. J.360. Bu kuyuların jeotermal su kapasiteleri 402 lt/sn. Geriye kalan 36.4.1. Birincil Enerji Kaynakları J. Alparslan Türkeş Bulvarı. J. Linyit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Yeşilyol.1. J. Taşkömürü: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.’nın 2000 yılında yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilmiştir.9. Kurtuluş Caddesi ve Gazlıgöl Caddesi arasında kalan 2 adanın ve Cumhuriyet Mahallesinin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. J.1. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum): Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.000 kcal/saat ısı kullanımı vardır. J.3.J.2. C . Jeotermal: A .8. Hidrolik: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. J. Asfaltit: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.JEOTERMAL ENERJNN KAPASTES : Ömer .1.1.Gecek havzasında Afjet Aş. ki bölgeninde projeleri hazırlanmıştır. 8 adet kuyu mevcuttur.A. Doğalgaz: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır.1. Mevcut şebekede 36. ENERJ J.1.7.6.1.5.000.000.1. 242 .ISIL DEĞER : Şu anda mevcut bulunan (ısıtılan) bölgenin ısı değeri 36.1.’ye ait.YAPILACAK ÇALIŞMALAR : Mevcut bölge harici. Toplam ısıl kapasite 72.10.000 kcal/saattir.360. Orman: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. J.

bu bölgelerde altyapı çalışmalarıda başlatılacaktır. Konutların 24 saat süreyle ısıtıldığı ve Afyon’da kış sezonunun 6 ay sürdüğü dikkate alındığında tasarruf edilen kömür miktarı yaklaşık 39.000 tondur.34 1. Guneslenme Suresi (saat.72 J.13. Guneslenme Sidt.71 1.000 X 12 ay = 1. her 100 m2 net alanın ısıtılması için 8.21 197. yakılması.60 1. Guneslenme Sidt.34 1.87 581. binaların jeotermal ısı ile ısıtılması durumunda.53 435.1.1. E .1. J.EKONOM YE KATKISI : Afyon’da konut ısıtmacılığında jeotermal enerji kullanımının ekonomiye katkısının. Bunun parasal boyutu 2002 yılı rakamlarına göre 3.2. Bu enerji saatte yaklaşık 9 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerjidir.840 kcal/saattir.7 trilyon TL. Güneş: METEOROLOJIK ELEMANLAR (YIL) I II III Rasat S. fosil yakıt tüketimindeki azalma ve onun ülke ekonomisine sağladığı parasal katkı olarak gösterebiliriz.47 Aylik En Yuk. fosil yakıtlarının nakliyesi.65 1. Hidrolik Enerji: limizde çalışmakta olan tek hidroelektrik santral D NAR II HES olup bu baraja Tahsis 243 .(cal/cm^2.19 1. Buda küçümsenemeyecek bir rakamdır. kuyuların açılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.30 145.484 = 40. Buradan hareketle halen jeotermal enerji ile ısıtılan 4. Termik Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.484 kcal/saatlik bir ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır.10 1.34 530.383.dak) 32 1.97 359.71 375. Biyokütle: J.53 1.dak) 32 175.19 440.T. IV V VI VII VIII AYLAR IX X XI XII YILLIK Gunluk Ort.9 trilyon TL. J. Yeni açılacak kuyuların lokasyon noktalan M.000.dir.40 576.25 1. Ömer — Gecek havzasında yeni kuyular açılarak su kapasitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Afyon’da kış aylarındaki ortalama sıcaklık Türk Standartları TS 2164’e göre yapılan ısı hesabında.95 300.000.12. Rüzgar: Bu Konuda çalışma bulunmamaktadır. Birde jeotermal enerjinin çevre kirliliğinin azaltılmasına katkısıda göz önüne alınmalıdır.(cal/cm^2.000 TL. ikincil Enerji Kaynakları: Bu konuda bilgi bulunamamıştır J.760 adettir.2.760 X 30.72 1.64 1.11.72 510.760 X 8.2. Gerekli maddi olanakların sağlanması durumunda.1. Yukarıda yapılan hesaplarla . her 100 m2 daire aylık ödemesi 30.A. Ayrıca.43 251. dir. J.Bu bölgelerin her ikisinde ısıtılabilmesi için. D – MEVCUT DURUM :Bölgede şu anda jeotermal enerjiden faydalanan konut ve işyeri sayısı 100 m2 bazında 4.dakika) 32 02:58 04:07 05:16 06:14 08:12 10:02 11:09 10:37 08:52 06:22 04:39 02:38 06:45 Gunluk Ort. olduğuna göre.56 1.2. tarafından belirlenmekte olup.760 konut ve eşdeğeri 476. atıkları (kül ve duman) ve atıkların nakliyeside maliyeti artıran sebeplerdendir. 4.000 m2 konut alanı için harcanan enerji 4.

Yine ülkemizde teknik kayıp olarak ifade edilen elektrik şebekesinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi neticesinde oluşan kayıpların asgariye indirilerek tasarruf sağlanması amacıyla özellikle eski olan şebekelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılmakta.857.3.371 85.177.edilen su: 83. yine pek çok yerleşim birimimizde aydınlatma armatürlerimiz bir direk atlamalı olarak (bir direkte aydınlatma armatürü varsa bir sonraki direkte armatür kullanılmayarak) tesis edilerek.2. bölgenin durumuna göre ilave şebekeler tesis edilerek teknik kayıpların azaltılmasına çalışılmaktadır.928 155. BAŞA DÖN 244 .707 223. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi: J.023. Elektrik (kwH) Mesken Ticaret Sanayi Resmi Daire Diğer Toplam 173.0 hm3/yıl ve Üretim kapasitesi: 22. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı:. ödenekler parelelinde kısım kısım yer altına alınarak yine aynı şekilde teknik kayıpların azaltılması neticesi tasarruf sağlanmaktadır.4.4.3. Enerji Tasarrufu le lgili Yapılan Çalışmalar: Köylerimizde sokak aydınlatmada 110 W – 125 W gibi yüksek sarfiyatlı aydınlatma armatürleri yerine 3x11 W gücünde aynı aydınlatmayı sağlayan armatürler seçilerek.052. J.189 30.423 J. refüj aydınlatmalarında ise 23:30’a kadar tamamen yanan armatürlerin bu saatten sonra birer atlamalı yanacak şekilde otomasyonu sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar ili ve Sandıklı ilçesi merkezinde şebeke.302. Nükleer Enerji: Bu konuda bilgi bulunamamıştır.228 668.2.3 GWh/yıl’dır J.941.

Dinar. limizde özellikle 1950 ‘ li yıllarda tarım ve hayvancılığa dayalı yem. Bu Organize Sanayi Bölgelerinden sadece Afyonkarahisar Merkez lçede Çapakkırı Mevkiinde bulunan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde 431 sanayi parseli üretilerek sanayicilere tahsisi edilmiştir. Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler: limiz coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahiptir. Kızılay Madensuyu şletmesi. Yukarıda belirtilen fabrikalar belli yörede yoğunlaşmayıp ilin geneline yayılmıştır. Giyim ve Deri Sanayi: 025 Adet Orman Ürünleri Sanayi: 016 Adet Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi: 001 Adet Kimya Sanayi: 010 Adet Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi: 033 Adet Metal Ana Sanayi: --Metal Eşya. Sandıklı. Bu Organize Sanayi Bölgesinde 225 fabrika işletmeye geçmiştir. Çünkü iller ve Bölgeler arası önemli karayolları ve demiryolları limizden geçmektedir. limizin bu coğrafi konumu yatırımcılar için tercih nedeni olmaktadır. Alkoloid. Merkez lçe. Türkiye genelinde dört ayrı demiryolu hattının birleştiği tek il konumundadır. un. Sermaye birikiminin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde limiz scehisar lçesi ve Afyonkarahisar – Ankara Karayolu üzerinde mermer fabrikalarının. Afyonkarahisar – Konya karayolu üzerinde ise tuğla – kiremit fabrikalarının kurulması ile sonuçlanmıştır. çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve sanayinin belli bir plan çerçevesinde gelişmesini sağlamak. SANAY VE TEKNOLOJ K. Şeker Fabrikası ve Makina Fabrikası kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda kamu yatırımları olarak Çimento. makarna. Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sanayi: 281 Adet Gıda. Bolvadin. Seka.1 l Sanayiinin Gelişimi. Makine ve Teçhizat malat Sanayi: 040 Adet Diğer malat Sanayi: 053 Adet GENEL TOPLAM: 566 Adet 245 . Yatırımların artması yan sanayinin gelişmesinde öncü olmuş ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasını sağlamıştır. Dazkırı ve Emirdağ lçelerinde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Bu fabrikalar bir plan dahilinde kurulmadığı için görünüm ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. 1980’ li yıllardan sonra sanayideki bu dağınıklığı gidermek.K. BAŞA DÖN K. çki ve Tütün Sanayi: 107 Adet Tekstil. malt ve ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuştur. sanayiciye alt yapısı hazır arsalar temin etmek amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasına önem verilmiş olup bu kapsamda Afyonkarahisar. Beton Travers.2 Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması: limizde bulunan kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının sektörel dağılımı aşağıdadır. Bu fabrikaların kurulması ildeki işsizliği önlediği gibi ekonomiye de olumlu katkılar sağlamıştır.

Şekil 33: Mermer Ocağı BAŞA DÖN 246 .

3 Sanayiinin lçelere Göre Dağılımı: AFYONKARAH SAR L NDEK RESM VE ÖZEL SEKTÖR SANAY ŞLETMELER N N LÇELERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI A LÇE MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NANPAŞA SULTANDAĞI ŞUHUT TOPLAM MADENC L K VE TAŞ OCAKÇILIĞI B GIDA ÇK VE TÜTÜN C TEKST L G Y M VE DER D ORMAN ÜRÜNLER E KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLER F K MYA G TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI H METAL ANA I METAL EŞYA MAK NA VE TECH ZAT MALAT D ĞER MALAT TOPLAM 255 4 2 23 10 3 4 19 7 --1 7 164 1 27 24 1 14 566 98 --2 3 4 ------4 ------162 --2 6 ----281 49 1 --7 3 1 --5 1 --1 7 ----7 13 1 11 107 13 1 --------2 8 ------------1 ------25 6 ----6 ------------------1 2 1 ----16 --------1 --------------------------1 6 1 --1 ----1 --------------1 ------10 30 ----1 ------1 1 ------------------33 --------------------------------------- 20 ----3 2 1 --3 --------2 --7 1 --1 40 33 1 --2 --1 1 2 1 ----------7 3 --2 53 247 .K.

157 6.584.600.228.000 205.000.4.000 Ton 82.520 Ton 39. Kum şletmeleri (Sadet) B-Gıda Sanayi Ocağı Fayans Dekorasyon 901.Madencilik Ve Taş Ocakçılığı Sanayi Mermer Mermer Ocakları Ve Afyon scehisar Emirdağ Dinar Bayat Blok Plaka 99.000 Ton 3. 184 Ton 35.Un rmik Kepek 157. 31 5 M2 15.508 t 15.874 Ton 34 248 .520. 11 2.506 M3 3.800 M2 2. Peynir Ayran 14. Ton 40.500 Ton 901 B-2 Yağ Fabrikaları (9 Adet) B-3 Et Ürünleri Ve Kombinaları (10 Adet) Ham Yağ Rafine Yağ Küspe 33.018 şleme Fabrikaları (135 Adet) A-2 Taş.000 M3 44 Afyon Sincanlı Sandıklı Bolvadin Çay Şuhut Hocalar h San ye Afyon Şuhut Sincanlı Afyon Şuhut Bolvadin . B-5 Unlu Mamuller Sanayi (4adet) Afyon Ekmek 20. Tereyağı Yoğurt.000 Adet 63 B-6 Süt Ürünleri (3 Adet) Afyon Şuhut Süt.341 Adet 200 Ton Ton 336 Et Sucuk Deri şlenmiş Beyaz Et 272 B-4 Kaynak Suyu Maden Suyu Meşrubat Sanayi (5adet) hsaniye Sincanlı Sandıklı Şişelenmiş Kaynak Suyu Maden Suyu Muhtelif Meşrubat 41 .988 t.K.000 t.21 2 Adet Bolvadin scehisar Sincanlı Taş Ocağı Malzemesi Kum-Çakıl 336.500 Ton 55.063 Ton 19. Sanayi Gruplarına Göre şyeri Sayılan ve stihdam Durumu: limizde Özel Sektöre Ait Sanayi Kuruluşları Unvanı Yeri Üretim Konusu Fiili Üretim sçi Sayısı A.

Özbak Gıda Ve ht.Başmakçı B-7 Şekerleme Sanayi (10 Adet) Afyon Lokum.R\Arakoı Rvaraeşıer Tınaztepe Bulgur A. Sandıklı Turşu 604 Ton 7 3.A.Tic.Ş.Ş.Ltd.Şti.Mad. ç Ve Dıştic. Afyon K.Ltd. Gıda Sandıklı Dondurul Muş Patates 6.368 Ton 24 2Çelik Gıda Fermantasyon San. S.San.Tic.520 Ton 20 6-Sanpa San. Dinar şlenmiş Balık Salyangoz Kerevit Kurbağa 774 Ton 17 5. Helva Pişmaniye.Şti.400 Ton 20 4.Tic.Ş.Tınaztepe Makarna Taş.Şeker 6. Reçel Cezerye Şekerleme 17.Şti.A.Ş.Ltd.590 Ton 14 C. Sincanlı Bulgur 10.Tic.Tic.Tekstil Giyim Sanayi Afyon Dazkırı Pantolon Pijamat-Şhirt ş Elbisesi ş Çamaşırı Etek 500. Sincanlı Makarna 4. Ve Gıda San.000 Adet 166 249 .Dağı Alkol Üzüm Ve Elma Sirkesi 8.Cari Kühne Fer.480 Ton 36 7.A.San.Çalışkan Gıda Su Ürünleri San.414 Ton 153 B-8 Diğer Gıda malat Sanayi I.

Ş.3 Pamuklu Ham.Ş.933.Ltd.C. Bez. (4adet) C.Şti.200 M 27 C.San. Tekstil Afyon Karde-Penye Pamuk pliği 4.3 Propilen plik Ve Çuval Doku. Dinar Naylon Bağlık Ağı Ve pliği 33.Döşeme Tavan Tahtası.555 Kg 114 3.San. (2adet) Dinar P. Ve p. Tic.Ağsan Göller Bölgesi Balık Ağ. A. Başmakçı Bez Boyama 3600 Ton 55 D-Orman Sanayi Ürünleri 1 Kereste Fabrikaları (5adet) D-2 Diğerleri End. Dokuma (4adet) Afyon Lastik Ayakkabı 3. Bolvadin Sincanlı Sandıklı 15 Kereste Ahşap Doğrama 19376 M3 39 Kızılören Müh.905 M2 13192 Adet 1314 Takım 42 250 .Tic.604 Çift 214 Dinar Pamuklu Ham Bez 443.A.603.Başteks Başmakçı Teks San.Ş.800kg 13 2Reis San.Tic. P Çuval Ve plik 61 4 Ton 56 C-Diğerleri 1.Muhtelif Giyim Eşyası (Sadet) C. Profil Veokul Sırası Yemek Ve Yatak Odası 2.A.Vetic.Lastik Ayakkabı Fb.

120m3 87 F-3 Diğerleri 1 -Afyon Çimento San.Ş. Afyon Klinker Çimento 41 5. 100 Ton 29 5.Tic. Çağlayan Parke Orman Ür. Afyon Bitkisel Gelişim Düzenleyici 112 Ton 5 F.000 Adet 473 F. 4.274. 164. Gres Yağları Ve Jeller nce Gül Yağı 34.Nak. Başmakçı 1nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Koop.Palkim Palah Kimya San.2 Kg 7 29 3.205 Ton 97 Afyon Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop. Dazkırı An H d R Rafine Sodyum Sülfat 135. Gres Yağları Ve Jeller 2. Afyon 2-S. Başmakçı Alkid Polyester Ve Kolofan Reçinesi Neft Dop.A.San.Şti..Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Afyon Blok Tuğla 77.Şti.074 Ton 425.Tic.Kimend Kimya Endüstri Ve Tic.Ş. Tic.360 M3 323.080 M2 12 E-Kimya Sanayi 1-Pakimsan Palalı Kimya San. Afyon Ahşap Parke 46. 160 Ton 126.2. Şti.Ta.S. Ltd.Alkim Alkali Kimya A.Ltd.1 Tuğia Fabrikaları (14 Adet) F-2 Beton Mamulleri Sanayi (6 Adet) Afyon Hazır Beton Muh. Beton Mam.Ş.450 Ton 132 251 .. Lîd.

Mermer Ve nşaat Makinaları 923 Adet 96 G-3 Emaye Mutfak Eşyası malatı (2 Adet Bolvadin Müh.Şti. Şti. 5 Adet 10 2. Afyon 25 Tonluk Gezer Vinç 31 Adet 19 3.smail Erkan Varçın Afyon Asansör Mon.G-Metal Eşya Makina Ve Teçhizat malat Sanayi Çay Dinar Afyon Sandıklı Müh.Tic.Gökay Makina San.470 Adet 91 G-1 Tarımsal Ve Zirai Aletler malatı (12 Adet) G-2 Mermer Ve nşaat Makinaiarı malatı (4adet) Afyon scehisar Müh.4 Metal Döküm Sanayi (2 Adet) Afyon Müh.000adet 463 G. Tic.Kesici Metal San. Şti. Tic.Çelik Çatı 85 Adet.Ltd. Ltd. Sandıklı Direk.Osman Gümüş Şuhut Güneş Enerjisi 160 Adet 5 252 .San. Dökümler 3. 16 Adet 12 4Salt Elektrik Müh.715 Adet 35 G-7 Diğerleri 1.5 Teneke Kutu Ve Metal Ofset Baskı (2 Adet) Afyon Sandıklı Renkli Ofset Baskılıteneke Kutu 2.648.397. Tarım Alet Ve Makinaiarı 83.Emaye Mtfak Eşyası 4. Ltd.347 Ton 22 G. Afyon Ayırıcı Demir Direk Elek. Panosu 280 Adet 125 Adet 500 Adet 19 5.

6- Sayip Çağlar H- Diğer Muhtelif malat Sanayi

Çay Afyon Sandıklı Sincanlı Şuhut Başmakçı

Demir Tel Karma Yem Balık Yemi Kanatlı Hay. Yemi. Soya Unu (Yem Katkı Mad. Yem Konsantresi Kemik Et Unu Organik Gübre

150 Ton 201.681 Ton 2.346 Ton 28.381 Ton 6.480 Ton 4.31 2 Ton 452 Ton 250 Ton

5 316

H- 1 Yem Fabirakaları (17 Adet)

H-2 Plastik Ambalaj Sanayi (Sadet)

Afyon

Muh.Plastik Ambalaj Ve Kaplar

1 .970 Ton

74

H-3 Pvc Doğrama Sanayi (2 Adet)

Afyon

Pvc Doğrama malatı

65.500 Mtül

25

H-4 Karoser Sanayi (2 Adet)

Sandıklı

Damperli Ahşap Sac Karoser.Dorse.Tr Ayler

285 Adet

76

H-5 Kireç Sanayi (2 Adet)

Afyon Emir-dağ

Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç

50,340 Ton

110

H- 6 Diğerleri 1-Özer Konveyör Band Tur.San.Tic.A.Ş. Afyon Konveyör Band. Konveyör Bez Kauçuktu Karışım 175.058m2 90 Ton 1 .460.620m2 140 29

2. Diler nşaat San. Tic.Tur Ltd.Şti.

Afyon

Renkli Cam Mozaik

65. 100 M2

3. Genelioğlu nş.San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Styropor

24.000m3

10

4-Taşbaş Cam Ürn.Züc.San.Tic.Ltd.Şti

Afyon

Dekoratif Cam Bardak

61 2.300 Adet

7

5- Özen Cam şleme San.Ticaş. 6- Bünyamin Uyan

Sandıklı

Çift Cam (Isıcam)

48.000m2

20

Dinar

Üstübeç

1 .350 Ton

8

253

7- Özdemir Hobas Boru Üretim San.Tıc.A.Ş.

Afyon

Cam Elyaf Katkı!) Boru

1.189 Adet

34

8- Özer Mak.Pal.Las. Ve Kauçuk San. Tıc.A.Ş.

Afyon

Kauçuk Kaplama

1.1 79 Ton

16

9- Zeynep Savcın

Gülgün

Afyon

Kauçuk Kaplama

725 Ton

13

10- Hoca Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

Afyon

Her Ebatta Elektrik Panosu

376 Ton

6

Öztaşlar Ofset Afyon Basım Amb. San. Tic. Ltd. Şti.

Afyon

Karton Kutu Baskı

12.850.000.000 Adet

5

BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN

K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı:
Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği:
Afyon Set Çimento Fabrikasının baca gazları elektro statik filitrelerden geçirilerek temizlenmektedir. Fabrikada mevcut durumda toplam 4 adet elektrofiltre bulunmaktadır. Elektrofiltre bulunan üniteler : Farin değirmeni 2, Çimento değirmeni 3, Döner fırın 1 Döner fırın 2 Elektrofiltreler aşağıdaki kısımlardan meydana gelir: ( Bk. Resim 2 ) 1- Gövde : Rijit bir çerçevedir. Korozyon ve ısıya taş yünü ile izole edilir. 2- Gaz dağıtım sistemi 3- Toplama sistemi

254

4- Deşarj sistemi 5- Toz nakil sistemi 6- Yüksek gerilim sistemi Elektrofiltrelerin Çalışma prensibi 3 ana kısımdan oluşur: 1- toz taneciklerine elektrik şarj edilmesi 2- şarj edilen taneciklerin bir elektrik alanı içinde toplanması 3- toplanan taneciklerin elektrodlar üzerinden çekiçleme ile ayrılması

BAŞA DÖN

K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı:
Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.

255

L. ALTYAPI VE ARAZ KULLANIMI
L.1. Altyapı L.1.1. Temiz Su Sistemi:
çme ve Kullanma su kapasitesi: Şehrimizin içme–kullanma su ihtiyacı Küçük çobanlı mevkii ile Kalegörünmez mevkii’nde 32 Adet sondaj kuyusu ile kadınana memba suyundan sağlanmaktadır. Şehrimizin Su kapasitesi: 810 lt/sn Depo kapasitesi : 12.800 m3 Şebeke uzunluğu yaklaşık olarak : 425 km, dir. çme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi: çme – kullanma suyu şebekesi yaklaşık olarak 425 km’dir. Şebeke ; 60 km.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın ller Bankasınca çizilen projesi gereği Ø 800 Çelik boru, Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru, Ø 80 – 100 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme, Kullanma Suyunun dezenfektesi ve Tahlilleri: Şehir içme suyu ve kadınana memba suyunun dezenfektesinde mayi klor ve sıvı klor ( Sodyum Hipoklorit ) temin edilerek otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz klorlama yapılarak dezenfekte edilmekte olup bakiye klor ölçümleri ile 24 saat kontrol altında bulundurulmaktadır. Şehrimizin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınarak Çevre Arıtma Şube Müdürlüğü ile Sağlık l Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarında Bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak, tahlil raporlarına göre içme suyu Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmektedir. (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.2 . Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi:
Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon ( Evsel atık suları ) ve yağmursuyu hatları ayrı şebekeler halinde projelendirilerek inşa edilmiştir. Kanalizasyon şebeke hatlarına bağlı olan parsel atık suları muhtelif bölgelerdeki toplayıcı hatlar sayesinde akarçayın iki tarafında bulunan kollektör hatları vasıtasıyla Belediye Atık su arıtma tesisine deşarj olmaktadır. Yağmursuyu şebekesi mevcut olan bölgelerin yağmur atık suları ise yağmursuyu kollektör hatları vasıtasıyla akarçay ve ona bağlı çaylara deşarj olmaktadır. 2004 yılı sonu itibariyle Belediyeye ait toplam 357.941 metre kanalizasyon kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı; 16.143 metre de Yağmursuyu kollektör, toplayıcı ve şebeke hattı bulunmaktadır. Afyonkarahisar Atık su sistemi atık su arıtma tesisi ile sonlanmaktadır. Şehrin evsel nitelikteki atık sularının arıtılması maksadı ile yapılmıştır. Şehir atık suları iki kanalizasyon kollektör hattı ile arıtma tesislerine gelmektedir. 358 km.(Tamamlanması halinde 800 Km. Olacaktır.) ‘si kurulu ve işletmede olan kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Arıtma tesisi evsel nitelikte. 40 000 ton/gün atık suyu arıtmak üzere biyolojik damlatmalı filitre prosesi olarak planlanmıştır. Şehir nüfusunun 160.000 kişi hesapları ile 2002 yılı hedeflerine göre birinci bölümü inşa edilmiş, 2017 yılı içinde 320,000 nüfusa hizmet verecek şekilde ikinci bölüm inşaası için yer ayrılmıştır.

256

Tesis 2000 yılında şehir atık suları tamamen kanalizasyon sistemine alınması sebebiyle devreye sokularak atık su arıtımına başlamıştır. Tesis değerleri şu şekildedir. Günlük kapasite: 40.000 Ton/gün Saatlik debi: l.600 Ton/saat Arıtma çamur miktarı: 6000 Ton/yıl kurutulmuş Yıllık elektrik sarfiyatı: 1.050.000KWh. Çalışan personel sayısı: 18 Çalışma: 24 saat, 3 vardiya Arıtılan su; D.S. . kanalına desarj edilmekte , civar arazi sulamasında kullanılmakta. Atık çamur; 40 adet kurutma havuzunda kurutulan civar köylülere dağıtılmakta. (Tarım il Müdürlüğünden analiz bulunmaktadır.) (Bu konu kaynağı Afyonkarahisar Belediye Başkanlığıdır.)

L.1.3. Yeşil Alanlar:
1- PARK VE YEŞ L ALAN DETAYLARI S.NO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. PARK-YEŞ L ALANLAR : Net Yeşil Alan: Zafer park 3.501 M2 maret camii bahçesi ve eski müze önü 11.600 M2 Kocatepe parkı 5.580 M2 Eğitim parkı 17.550 M2 Hıdırlık Türk Dünyası parkı 25.855 M2 Devlet parkı 38.850 M2 Güvenevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.801 M2 Örnekevler parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Sahipata (Mec.) park ve çocuk oyun alanı 500 M2 mam-Hatip parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yeşil Camii parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Devrane parkı ve çocuk oyun alanı 2.500 M2 Şehit Mete SARAÇ parkı 3.000 M2 Özkan Hancıoğlu parkı ve çocuk oyun alanı 4.171 M2 Şehit smail Karcı parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Şehit Ahmet Şık parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M2 Şehit Oğuz Akdağ parkı ve çocuk oyun alanı 1.850 M2 2 Şehit Yzb.Erdinç Şatırer parkı ve çocuk oyun alanı 8.000 M Şehit Mustafa Sezer parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Büyük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 3.200 M2 Küçük Kanlıca parkı ve çocuk oyun alanı 2.750 M2 Sahipata parkı ve çocuk oyun alanı 2.400 M2 Otogar Lokal önü park sahası 5.510 M2 Fatih Semti I. park ve çocuk oyun alanı 2.600 M2 Et-Balık yolu üzeri I. park ve çocuk oyun alanı 2.300 M2 2 Et-Balık yolu üzeri II. park ve çocuk oyun alanı 2.500 M Dumlupınar mahallesi parkı ve çocuk oyun alanı 672 M2 M.F.Çakmak mah. camii yanı parkı 1.000 M2 Gazi mah. Bel. evleri yanı park-çocuk oyun alanı 1.200 M2 A. hsan Paşa mah.park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Karakatip parkı ve çocuk oyun alanı 650 M2 bni Sina parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Yenice mah. piknik alanı 2.600 M2 Diğer Alanlar: 10.544 M2 13.754 M2 45.882 M2 Toplam Alan: 3.501 M2 11.600 M2 5.580 M2 28.094 M2 39.609 M2 84.732 M2 2.801 M2 2.000 M2 500 M2 2.000 M2 2.000 M2 2.500 M2 3.000 M2 4.171 M2 3.200 M2 8.000 M2 1.850 M2 8.000 M2 2.000 M2 3.200 M2 2.750 M2 2.400 M2 5.510 M2 2.600 M2 2.300 M2 2.500 M2 672 M2 1.000 M2 1.200 M2 1.000 M2 650 M2 2.000 M2 2.600 M2

257

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Siteler parkı ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 Örnekevler mah. Fatih Gümüş parkı ve Üçgen park 1.150 M2 Olucak mah. Esentepe parkı 950 M2 Hasan Karaağaç mah. kbal cami yanı parkı 900 M2 Hoca Ahmet Yesevi mah. parkı 500 M2 Gökçe mah. Parkı ve çamlık 250 M2 Ulugüllük parkı 1.500 M2 Mehmetçik parkı ve çocuk oyun alanı 750 M2 Ayşegül Arsoy parkı 2.000 M2 Kemal Aşkar parkı 2.500 M2 Nuri Demirayak parkı ve piknik alanı 19.807 M2 Dr. Saadettin AYGEN parkı 2.000 M2 Efecik mah. parkı ve çocuk oyun alanı 4.000 M2 Şehreküstüm Sultan türbe bahçesi yeşil alan 1.250 M2 Taşpınar piknik alanı ve çeşme çevresi yeşil alan 5.500 M2 Çavuşağa parkı ve çocuk oyun alanı 659 M2 Reisler parkı 100 M2 Hüseyin Tiryakioğlu Parkı ve Spor kompleksi 15.000 M2 Erdal AKAR parkı 5.600 M2 Yılmaz ÜSTÜN parkı 250 M2 Turgut Özal piknik ve rekreasyon alanı 11.920 M2 Turgut Özal parkı kır kahvesi Kısmı 9.600 M2 Hafız .Söndürülmeyecek parkı 1.030 M2 Hasan Altıntırmık parkı ve çocuk oyun alanı 392 M2 Mis Yapı Kooperatifi yanı park-çocuk oyun alanı 396 M2 Ali Çetinkaya Gar parkı 1.716 M2 Sami Öznur parkı ve çocuk oyun alanı 2.000 M2 Şehit Salih Sel parkı ve rekreasyon alanı 750 M2 bni Sina Sağlık parkı 1.000 M2 Çıracı Mahmut çocuk oyun alanı M.F.Çakmak mah. Manolya sit. çocuk oyun alanı 2.000 M2 Esentepe Cezaevi arkası çocuk oyun alanı Günhan siteleri parkı ve çocuk oyun alanı 150 M2 Polis parkı ve çocuk oyun alanı 2.294 M2 Karşıyaka mah. parkı ve çocuk oyun alanı 534 M2 Saraykent park ve çocuk oyun alanı 1.000 M2 2 Çetinkaya siteleri yanı parkı ve çocuk oyun alanı 964 M Hürriyet lköğretim Okulu arkası çocuk oyun alanı 500 M2 Orhangazi mah. Belmes Evleri çocuk oyun alanı 400 M2 Osmangazi mah. demiryolu yanı çocuk oyun alanı Nakilci mah. kırk merdiven üzeri çocuk oyun alanı Karşıyaka S.Divani cami yanı çocuk oyun alanı 567 M2 Fakıpaşa mah. II.Bel.çar.arkası çocuk oyun alanı Fatih mah. Hakan evleri önü çocuk oyun alanı Orhangazi mah.Çetinkaya lk.Okulu çocuk oyun al. Taşpınar mah. minibüs yolu üzeri çocuk oyun alanı Reşat Çiğiltepe Parkı ve Köy Hiz. yanı yeşil alan 1.450 M2 Erdal AKAR parkı dış kenar 2.035 M2 Turgut ÖZAL kavşağı orta refüj 5.000 M2 Kocatepe Mezarlığı duvar kenarı yeşil bant 1.000 M2 Kocatepe Mezarlık girişi ve şehitlik içi yeşil alan 900 M2 Kültür park ve Fuar alanı yeşil alanları 71.501 M2 Atık su arıtma tesisleri yeşil alanları 16.500 M2 2 PTT kale görünmez ve Sosyal Kon.önü yeşil alan 10.000 M Yürüyüş Yolu ( zmir yolunda) 8.370 M2 Gazi E.M.L. önü yeşil bant 3.990 M2 Gazi E.M.L. önü orta refüj 1.169 M2 Kurtuluş caddesi orta refüj 8.337 M2 Karayolları kavşak ve refüjleri 1.672 M2 Özer kavşak ve refüjleri 3.850 M2 Fatih kavşak ve refüjleri 11.000 M2 Gazlıgöl kavşak ve refüjleri 3.650 M2 Sahipata-Fuar kavşağı yeşil alanlar 5.100 M2

1.100 M2 4.250 M2 800 M2 1.500 M2 3.600 M2 1.050 M2 1.450 M2 400 M2 275 M2 650 M2 2.774 M2 888 M2 984 M2 2.200 M2 500 M2 3.000 M2 340 M2 2.000 M2 2.000 M2 1.170 M2 1.656 M2 1.832 M2 1.230 M2 1.783 M2 500 M2 400 M2 100 M2 200 M2 567 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.630 M2 -

1.000 M2 1.150 M2 950 M2 900 M2 1.600 M2 4.500 M2 2.300 M2 2.250 M2 5.600 M2 3.550 M2 19.807 M2 3.450 M2 4.000 M2 1.250 M2 5.500 M2 659 M2 500 M2 15.000 M2 5.600 M2 525 M2 11.920 M2 9.600 M2 1.680 M2 3.166 M2 1.284 M2 2.700 M2 4.200 M2 1.250 M2 4.000 M2 340 M2 2.000 M2 1.320 M2 3.950 M2 2.366 M2 2.230 M2 2.747 M2 100 M2 200 M2 66 M2 300 M2 700 M2 150 M2 1.450 M2 2.035 M2 5.000 M2 1.000 M2 900 M2 71.501 M2 16.500 M2 10.000 M2 10.000 M2 3.990 M2 1.169 M2 8.337 M2 1.672 M2 3.850 M2 11.000 M2 3.650 M2 5.100 M2

258

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.

Ankara yolu orta refüj yeşil alanları 11.500 M2 Ankara yolu Travers önü orta refüj 2.000 M2 Şuhut kavşağı üçgen refüjler 1.052 M2 Yeşilyol orta refüj 6.200 M2 smet NÖNÜ bulvarı orta refüj 1.500 M2 Ordu bulvarı orta refüj 1.036 M2 Kocatepe kavşağı yeşil alan 750 M2 Şehir çarşısı yanı Bedesten göbeği yeşil alan 583 M2 Yeni müze çevresi yeşil alanlar 1.534 M2 DS önü-Cezaevi-Ataköy kavşağı arası yeşil bant 6.500 M2 Garnizon Komutanlığı önü yeşil bant 1.000 M2 Devlet ve Doğum Hastane önü yeşil bantlar 4.000 M2 2 Küçük sanayii girişi ve dükkan önleri yeşil alanlar 7.000 M Bayatcık su kuyusu çevresi yeşil alan 1.000 M2 Stad önü yeşil bant 3.000 M2 Mehmetçik Hobi evi bahçesi yeşil alan 650 M2 Meteoroloji önü yeşil alan 850 M2 Halil Ağa semt pazarı yeşil alanları 500 M2 Makine ikmal yeşil alanları 3.200 M2 Ümit Davala Futbol Sahası 4.050 M2 J.Alay Kom.lığı-Eşrefpaşa girişi refüj ve yamaç 5.500 M2 Yenice mahallesi 139. sokak yeşil alan 170 M2 Uydukent 103. sokak yeşil alan 70 M2 Sarıkız tepesi etekleri yeşil alan 652 M2 Turizm danışma önü 20 M2 Beşler su terfi merkezi 900 M2 Harb-iş semt pazarı 300 M2 Tedaş Trafo önü yeşil alan 150 M2 Atatürk caddesi opet karşısı yeşil alan 600 M2 Ulu cami arkası yeşil alan 450 M2 Belediye Lokal bahçesi yeşil alan 100 M2 Şehitler cami bahçesi ve çevresi yeşil alan 933 M2 Mevlevi cami bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Mısri cami bahçesi yeşil alan 151 M2 Zülali cami bahçesi yeşil alan 137 M2 Karayolları cami bahçesi yeşil alan 3.000 M2 Numune cami bahçesi yeşil alan 250 M2 Et Balık cami bahçesi yeşil alan 350 M2 Sahipata Kuran kursları bahçesi yeşil alan 1.130 M2 Eski Adliye binası bahçesi yeşil alan 665 M2 Huzurevi bahçesi yeşil alan 250 M2 Sanayi Halk Bankası önü yeşil alan 250 M2 Afyon Lisesi bahçesi yeşil alan 1.000 M2 Rektörlük binası bahçesi yeşil alan 409 M2 Yüntaş A.Ş. bahçesi yeşil alan 500 M2 Tekel Tesisleri bahçesi 450 M2 2 M.F.Çakmak lköğretim okulu bahçesi yeşil alan 150 M Sanat Okulu lojmanları bahçesi yeşil alan 600 M2 Fatih Hobievi bahçesi 100 M2 Yeşil cami bahçesi yeşil alan 275 M2 Ayşegül Arsoy lköğretim okulu bahçesi 600 M2 Kadayifçioğlu lköğretim okulu bahçesi 1.050 M2 H.Hayriye Özsoy lköğretim okulu bahçesi 1.000 M2 Mezarlık Kırmızı hastane önü yeşil alan 650 M2 Hasan Karaağaç cami yeşil alanları 500 M2 Çevik kuvvet yeşil alanları 1.200 M2 Örnekevler cami bahçesi yeşil alan 322 M2 Ziraat Bankası bahçesi yeşil alan 70 M2 Jandarma Alay Komutanlığı önü yeşil alan 1.063 M2 Garnizon Komutanlığı bahçesi yeşil alan 300 M2 Uydukent Sosyal Hizmetler binası çevresi 1.500 M2 Özerler cami bahçesi yeşil alan 750 M2 Ata Polis Sitesi önü yeşil alan 40 M2

950 M2 800 M2 -

11.500 M2 1.000 M2 1.052 M2 6.200 M2 1.500 M2 1.036 M2 750 M2 583 M2 1.534 M2 6.500 M2 1.000 M2 4.000 M2 7.000 M2 1.000 M2 3.000 M2 650 M2 850 M2 500 M2 3.200 M2 4.050 M2 5.500 M2 170 M2 70 M2 652 M2 20 M2 900 M2 300 M2 150 M2 600 M2 450 M2 100 M2 933 M2 1.000 M2 151 M2 137 M2 3.000 M2 250 M2 350 M2 1.130 M2 665 M2 250 M2 250 M2 1.000 M2 409 M2 500 M2 450 M2 1.100 M2 600 M2 900 M2 275 M2 600 M2 1.050 M2 1.000 M2 650 M2 500 M2 1.200 M2 322 M2 70 M2 1.063 M2 300 M2 1.500 M2 750 M2 40 M2

259

179.000 M² 600. 181. 180. AĞAÇLANDIRMA SAHALARI Asri Mezarlık Ağaçlandırma Sahası Asri Mezarlık üzeri Kızıl burun mevkii çamlık ve ağaçlandırma Sahası Hıdırlık ağaçlandırma Sahası Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Alparslan Türkeş Parkı ve Mesire Yeri Taşlıdere Mah. 177. 9.700 M2 357 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.835 M2 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2.835 M2 ( : ) 129.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 725 M2 63 M2 1.27 M2 260 . 5.722 M2 656. .453. 167. 163. 8.NO: 1.190 M2 24.000 M2 1. 175.000 M² 150. 7.500 M2 4.000 M² 120. 12.425 M2 420 M2 750 M2 900 M2 150 M2 150 M2 10 M2 6.000 M2 8.400 M2 75 M2 5.S.000 M2 50 M2 225 M2 200 M2 116. 6.453.500 M2 2.000 M2 100 M2 100 M2 1. 172. 170. 174. 178. 2. 165.Çakmak cami bahçesi yeşil alan Gaziler cami bahçesi yeşil alan Selçuklu lköğretim okulu bahçesi yeşil alan Kocatepe Anadolu Lisesi bahçesi yeşil alan Zülali cami aralığı yeşil alan Polis evi bahçesi yeşil alan Hüseyin Efendi cami bahçesi yeşil alan Hükümet konağı önü ve arkası yeşil alan Devrane yatır etrafı yeşil alan Nene Hatun Anaokulu bahçesi yeşil alan Yeni Adliye bahçesi yeşil alan B M Market önü yeşil alan Sanat Okulu bahçesi yeşil alan Stad girişi yeşil alan PARK-YEŞ L ALANLAR TOPLAMI : 150 M2 10 M2 100 M2 50 M2 20 M2 2. Gençlik Spor l Müdürlüğü Gazino önü Tedaş girişi yeşil alan Valilik Lojmanları Kütüphane yanı Yenice cami bahçesi yeşil alan Araç muayene istasyonu önü yeşil alan Ali Çetinkaya lköğretim okulu bahçesi Afyon Lisesi zci evi önü yeşil alan Polis evi önü yürüyüş yolu ve yeşil alan Kamyon garajı yeşil alanları M.200 M2 1. 171.000 M² 250. 161.000 M2 40. 162.318 M2 ( : ) 129. 168.959 M2 100 M2 100 M2 1.F.000 M2 50. 3. 164.453. 173.18 M2 2. Sırtları Ağaçlandırma Sahası Şehiriçi cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve fidanlar (Yaklaşık) Uydu kent ağaçlandırma sahaları D.AĞAÇLANDIRMA SAHASI DETAYLARI S. 4.000 Kişi = :539. 11.318 M2 1.400 M2 75 M2 6.959 M2 539. arkası Hıdırlık ağaçlandırma sahası Eğitim parkı ağaçlandırma sahası Devlet parkı ağaçlandırma sahası Hasan Altıntırmık parkı ağaçlandırma sahası DS arkası Jandarma ağaçlandırma sahası Kanlıca mah.000 M² 400. 10. 176.100 M2 2.000 M2 45. 182. 166.100 M2 3. 14.835 M2 04.500 M2 2.160. 13. Askeri Fabrika ve Depo Komutanlığı ağaçlandırma sahası AĞAÇLANDIRMA SAHALARI TOPLAMI : Toplam Alan: 136.318 M2 : 20/02/2005 tarihine kadar yapılan ağaçlandırma sahası miktarı : Kişi başına düşen ağaçlandırma sahası miktarı (2000 sayımı) : 1.428 M2 24. 169.557 M2 20/02/2005 tarihine kadar yapılan net yeşil alan miktarı Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (2000 sayımı) : 539.000 Kişi = 11.

tramvay. Ulaşım Planlaması: ( lde günlük olarak hareket eden insan sayısı. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi mevcut değildir. L2. Doğalgaz Boru Hatları: limizde ısınmaya ve sanayiye yönelik doğal gaz hattı uygulaması bulunmamaktadır. ayrıca kullanılan toplu taşıma sisteminin yolcu taşımasındaki ağırlığı ve yıllık olarak tükettikleri yakıtların cins ve miktarları) Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro.5. ulaşım ve trafik planlaması) Taşıt Hareketinde = 936499000 Taşıt. otobüs.2.1.1.1. 261 . il sınırları içerisinde bulunan çevre yolu ve otoban toplamları ve bu faaliyetler sonucunda kullanılan yakıt miktarı) Devlet Yolları Toplamı = 421 km nsan Taşımacılığında = 3 547 873 000 Yolcu. tramvay.km L. Ulaşım: L.2. Karayolları Genel: lin Ulaşımı ile ilgili çevresel değerlerin ve çevresel etkilerin ortaya çıkarılması ( il sınırları içinden geçen devlet yollarının toplamı. otomobil.km BSK SATH KAPLAMA TOPLAM AFYONKARAH SAR L NDE BSK = Bitümlü Sıcak Karışım 90 km 331 km 421 km Tüketilen yakıt miktarı ile ilgili bilgi mevcut değildir.km Yolcu Hareketinde = 3547873000 –Yolcu.4. L. yıllık hareket hareket halindeki taşıt sayısı. metro. sayım yapılan yollardaki insan ve araçların hareket sıklığı gibi bilgiler. Karayolları: L.1. minibüs gibi toplu ve ferdi taşıma araçları mevcuttur. Toplu Taşım Sistemleri: (Kent içi taşımacılıkta kullanılan hafif metro. Elektrik letim Hatları: Afyonkarahisar ili sınırları içinde kalan 380 kV ve 154 kVluk Enerji iletim Hatlarının güzergahları aşağıdaki resimde. vapur vb toplu taşıma sistemleri olmayıp.2. Gerek 380 kV gerekse 154 kVluk E. vapur. karakteristik özelliklerine ait bilgiler ise yine aşağıda çizelge halinde belirtilmiştir. yolcuların taşınmasında kullanılan araç kapasiteleri ve türleri.3.2.1.Hatlannm yer altında bölümleri olmayıp tamamı yer üstünde bulunmaktadır. .km Yük Taşımacılığında = 3 659 314 000 Yolcu.BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN L.1. metro. bu yolların yıllık taşımacılıkta( insan ve yük) kullanılması.1. minibüs gibi toplu taşıma sistemleri . L.2.

2.2.) ana arterlerden. L.) yaya yollarından oluşmaktadır.L.86’sı (1250 hektar) kadarı kent içi yollardan oluşmaktadır.4.2.Emirdağ Uşak-Sandıklı Ayr. L.1. %40’ı (500 Km. egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği ve yakıt tüketimi gibi özelliklerde azalma sağlanacaktır.2.2.2. Afyon Çevre Yolu çalışmaları tamamlanıp yol ulaşıma açıldığında şehir içi trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azalacağı gibi ayrıca taşıt hareketlerinden kaynaklanan ve çevreyi olumsuz etkileyen trafik gürültüsü.3. Bu artan trafik yükünü azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Çevre Yolu yapımı çalışmaları devam etmektedir. L.) toplayıcı ve dağıtıcı tali yollardan. Kullanılan Raylı Sistemler: limizden geçen TCDD’ye ait demiryolları haricinde raylı taşıma sistemi bulunmamaktadır.1.1. 262 . kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan bağlantı güzergahıdır. Araç Sayıları: YOLUN TANIMI Afyon . %30’u (375 Km.-Sandıklı K.K. L.5.2. Sandıklı Ayr.2.2.3. olan bu yolların yaklaşık olarak %30’u (375 Km.2.3. Bu nedenle her geçen gün trafik yükünde artış olmaktadır.2.1. L. Taşımacılık: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Afyonkarahisar Merkez ilçede toplam alan 7000 hektar olup bu alanın %17. batı.NO 260-01 300-07 300-07 665-02 650-09 OTOMOB L 1951 2258 5220 1251 3781 OTOBÜS 521 464 1232 163 611 KAMYON 1274 2376 5246 743 2268 TREYLER 104 297 373 16 248 TOPLAM 3850 5395 12071 2173 6908 Afyon li doğu. Toplam uzunluğu 1250 Km.2. Deniz Göl ve Nehir Taşımacılığı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Limanlar: limizde liman bulunmamaktadır. Taşımacılıkta Demiryolları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır. Kent çi Yollar: Kent içi yollar. L2. L.-Afyon Afyon – hsaniye Afyon Ayr. Demiryolları : Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.

L.) 468284 22553 13403 134078 60541 14161 28234 76404 111402 27162 10817 9235 26569 26378 85751 15165 50041 63146 1243324 YER ALTI KABLO % 48 41 7 36 22 24 32 28 25 33 6 28 34 0 40 42 28 19 36 HAVA KABLO % 52 59 93 64 78 76 68 72 75 67 94 72 66 100 60 58 72 81 64 263 .3. PRENS PAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTAN-DAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN 59418 2994 1937 11322 9051 1995 3295 13977 14291 2160 2522 5637 4815 876 16844 8831 6606 8970 175541 108320 6000 3350 26050 15250 4080 5170 36880 28730 3550 3450 9280 5500 900 24880 15700 10650 17350 325090 LOKAL 145220 7300 3350 34100 19900 54080 6170 42190 33540 4600 3450 9630 75550 900 29300 18120 14970 19100 521470 34554 6299 14121 11966 447894 ŞEBEKE KAPAS TES YER ALTI KABLO M KTARI (Mt.Havayolları: Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na ait bulunmamaktadır.4.) 242155 13410 12448 86153 47475 10717 19154 54703 83047 18209 10182 6677 17559 26378 51197 8866 35920 51180 795430 TOPLAM KABLO M KTARI (Mt.) 226129 9143 955 47925 13066 3444 9080 21701 28355 8953 635 2558 9010 HAVA KABLO M KTARI (Mt. hava alanı Aktif olarak kullanılmamaktadır. Fakat transit geçen uçaklar en düşük 5000 m ve üzerinde irtifalardan geçtiği için ilimizde gürülütü sorunu oluşturmamaktadır. Bu yüzden konuşlanmış hava aRacı Afyon li Hava Yolu Kavşağında bulunmaktadır. Haberleşme: limizdeki yer altı ve yerüstü haberleşme hatları ve uzunlıuklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.2. BAŞA DÖN L. SANTRAL SIRA NO. LÇES KAP.

L.Yangın önlemleri için bütün binaların çatı ve bodrumlarının amacı dışında kullanılmaması. yanıcı ve yakıcı eşyaların yok edilmesi amacıyla belediyemizce komisyon oluşturularak denetimlere başlanmıştır. eğitim-dinlenme tesislerinde.02. iş merkezlerinde.2000 m2’den büyük bütün binalar ile 1000 m2’ den büyük imalat ve atölyelerde yangın dolapları yaptırılmaktadır. fazla parça.Yüksek katlı binalarda yangın durumunda binadaki insanların emniyetli olarak ve süratle tahliyesi için yangın merdivenleri yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaktadır. sıvılaştırılmış petrol gazı. sulu.Sivil Savunma ve tfaiye haftalarında ilk ve orta dereceli okullarımızda yangından korunma için gerekli olan eğitimler tfaiye Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirleri ve önlemleri 14. tadil ve montaj hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerine göre LPG araçların kapalı yerlerde muhafazası yasaklandığından ve LPG li olan araçlar özellikle geceleri apartman giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılmak suretiyle yangınlara neden olduğundan.ş yeri binalarının tüm bölümlerinde yaşayanları yangın ve benzeri bir durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları bulundurtmaktayız.4.Yangın önlemleri için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknik alanlarındaki cam ve şişe kırıklarının tfaiye Müdürlüğümüzün önderliğinde okul öğrencilerinin. elbise. kullanımı öncesinde ve işletme ruhsatı alımı müracaatlarında. Her iş yerinde.Isı ve duman algılama dedektörlerinin gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere. .( 2005 yılı programında yangın önlemleri için 20 adet yer üstü yangın vanasının su şebekesine bağlantısı yaptırılacaktır. . . lin Plan Durumu: Afyonkarahisar ilimizde. 264 . . sivil örgüt kuruluşlarının ve temizlik şirketlerinin katılımı ile toplatılması yaptırılmaktadır. -Varolan durum ve risklere göre kuru kimyevi tozlu . karbondioksitli.Yangın ve acil durumlarda iletişim araçları ile tfaiye Müdürlüğümüze (110) haber vermeleri sağlanmaktadır. büyük yangınlarda etkili müdahale ve itfaiye araçlarının su temini için yerleşim yerlerinde var olan yer altı ve yer üstü yangın vanalarına.Aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarının her zaman aydınlatılmış durumda. sinema. . duman algılama ve uyarı cihazları bulundurtmaktayız.24143 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan araçların imal. birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmeleri yaptırılmaktadır. . otel. .1985 Tarih ve 3152 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı tfaiye teşkillerinin kuruluş görev eğitim ve denetim esaslarına dair Yönetmelik ile 2002/4390 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre aldırtmaktayız.Görsel ve yazılı basın aracılığı ile zaman zaman yangından korunma ve meydana gelen yangınlarda nelerin yapılması gerektiği hususlarında tfaiye Müdürlüğümüzce vatandaşlarımız bilgilendirilmekte ve basın açıklamalarında bulunulmaktadır. kamu ve özel kurum ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı.) . . Bina girişlerinde ikinci el araç satışı yapan iş yerlerinin gözden geçirilmesi ve oto galerilerinin şehrin belirli bir bölümünde belirlenecek yerlere taşınması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan işyerlerinde ısı. . . doğal gaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı (Paratoner) yaptırılmaktadır.Okul.Araçların giremeyeceği. köpüklü ve kuru metal tozlu taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması sağlanmaktadır. takviye yangın vanaları şehrin ana su şebekesine montajı yaptırılmaktadır. eski eşya. . . tesis ve işletmelerin.

yangının cinsine göre ne tür söndürücü kullanacağını. 3 adet merdivenli kurtarma ve yangına müdahale arazözü. Araç ve teçhizatlar tutumlu kullanılarak. Sorumludan yangına müdahale emrini alan ekipte sürat ve çabukluluk başta gelir. Yangını söndüren itfaiyeciler araçlar ve üzerindeki malzemeleri yangını söndürdükten sonra kontrol ederek uygun şekilde toplarlar. Yangın yerine ulaşıldığında sorumlu. Yangın binanın çatısında meydana gelmiş ise. l adet tıbbi donanımlı trafik kazalarına müdahale aracı. Araçlarını belirli kurallara göre yangın yerine yanaştıran ekip müdahale için hazırlıklarını tamamlar. Emniyet şeridini oluşturur..5.Kamu kurum ve Kuruluşları ile büyük yangınlarda. Yangına müdahale eden ekip yangının büyüklüğünü ve rüzgarın yönünü hesap ederek yangının başka alanlara sıçramasını önler.Yeni kurulacak baz istasyonları içinde meskun mahallerdeki 5 Watt ve üzeri güce sahip sistemler için güvenlik serfitikası alınması zorunluluğu vardır. teyit eder ( Yangın ihbarının doğru olup olmadığını öğrenmek için) hazır durumda bulunan ekip amirine ihbar formunu vererek. 2 adet hizmet aracı mevcudumuz ile asli görevimiz olan yangın önlemleri ve tedbirlerini aldırmak. Sağlam malzemeleri yerlerine. karşılıklı imkanlarımızdan yararlanmak için protokol düzenlenmekte ve ortak tatbikatlar yapılmaktadır. Yangın alanından guruba dönen ekipler araç ve teçhizatların arıza ve eksikliklerini giderir yeni olaylar için hazır bekletilir. Söndürme işi en az zarar verecek şekilde yapılmaktadır. Yangın söndürüldükten sonra guruba dönmeden olay yerinin son keşfi yapılarak. L. Ekip amiri ihbar formundan yangın sınıfını öğrenir. Bina içlerinde yangın meydana gelmiş ise binanın iç kısmına hortum sererek yangına müdahale edilir. Hareket eden yangın ekibi kısa yolu kullanarak olay yerine çabuk varmasının önemini bilerek hareket eder çünkü itfaiyecilikte kural yangın daha çıkış noktasında iken söndürmektir. bölgenin elektriğini kestirir ve insanların tahliyesini yaptırır. Aksi davranışlar yangının söndürülmesine değil büyümesine neden olur. yangının büyümesini ve ilerlemesini önler. süratle hazır durumda bekleyen yangın ekibine olay mahalline gidiş için gerekli talimatı verir. 54 yangın personeli. rüzgarın yönünü. çok atik ve hareketli olurken kendisini de korumasını bilmektedir. 5 adet yangına müdahale arazozü. araçların olay yerinde ne şekilde yerleştirileceğinin değerlendirmesini yapar. yayılma noktalarından müdahale ederek yangının ilerleme uçlarını kırar. tfaiye eri yangına suyu tutarken yangından korkmayan. cesaretli.’na bildirir. ldeki Baz stasyonları: Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından NMT ve GSM sistemleri baz istasyonları için meskun mahallerde 5 W ve üzeri güce sahip sistemler için istenen güvenlik serfitikaları şirketimiz ve diğer firmalar tarafından ayrı ayrı alınmış olup sistemler üzerine bir suretleri asılmıştır. yangınlara müdahale etmek ve söndürmek için merkez binamızda hazır kıta olarak beklemekteyiz. olay mahallini polis ve T. bulamazlar ise güvenlik kuvvetlerine teslim ederler. ekip koruyucu teçhizatları ile bina içinden ve binaya merdiven kurmak sureti ile yangına müdahalede bulunur.K.E. yıpranmış malzemeleri ayrı bir yere koyarak merkeze geldiklerinde tamiri yapılarak yerlerine konmaktadır. Yangını söndüren ekip olay yerini sahiplerine. yangına isabetli su verilmektedir. Yangına çıkış noktasından değil. Meydana gelen yangınlarda ihbarı alan santral görevlimiz ihtiyaç olan bilgileri alır. AFYON L NDEK BAZ STASYON SAYILARI F RMA S STEM AR A TELS M TÜRKCELL ( Ş-TM ) AYCELL AÇIKLAMA TÜRK TELEKOM 265 . yangın raporuna esas teşkil edecek bilgiler toplanır ve yetkililerce yangınla ilgili rapor düzenlenir. Yangının cinsini (Türü) binanın yapı tarzını. 24 Saat aralıksız görevinin başında bulunan itfaiye teşkilatımız.

NMT 8 L GENEL NDE GSM 57 62 10 L GENEL NDE TOPLAM 8 57 62 10 137 BAŞA DÖN 266 .

1. yüzyıl sonlarındaki kent bütününün çekirdeğini oluşturmuştur.1. Kentsel sit alanı içinde kalan kale çevresi ekonomik açıdan orta ve daha alt gelir guruplarının seçtikleri yerleşik alanlardır. ticari ve giderek endüstriyel fonksiyonlar üstlenmesine neden olmuştur. TAR HSEL-KENTSEL DOKUNUN AFYON KENT BÜTÜNÜ Ç NDEK YER VE L ŞK LER Afyonkarahisar Kalesi dışındaki ilk yerleşme ve pazar alanı olan Ulu Camii-Yukarı Pazar çevresinde doğu yönünde-vadi boyunca gelişen Kentsel-Tarihsel Konut dokusu ve bu dokuyu bütünleyen Otpazarı-Taşhan-Bedesten çevresindeki geleneksel çarşı.Kentsel Büyüme Deseni Afyonkarahisar kenti kadastral anlamda bile olsa 1930 yıllarından beri planlı bir gelişme göstermektedir. M. savunmaya uygun konumu geçmiş dönemlerde şehrimizin bir kale ve kentsel merkez olarak yönetimsel. Kent bu özelliğini kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman kaybetmemiştir.1. büyük alan kullanan kamu yatırımlarının yer seçimleri ile demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri ve imar planlarının ilke kararları önemli belirleyiciler olarak sayılabilir. Ülkemizin günümüze kadar gelebilen sayısız güzelliklerinden biride Afyonkarahisar Kalesidir. Çarşı-ticaret merkezine yaklaştıkça yapısal değişiklikler de gözlenmektedir. Akdeniz Bölgeleri arasında ç Batı Anadolu’da bir merkezdir.1. M.1. Tarihi kent. geleneksel-çarşı ticaret merkezi dokusuyla bütünleşmektedir. Tarihsel kent mekanı günümüzde mekan bütününde önemli bir yapısal değişim süreci göstermemiştir. Halen devam etmekte olan kent merkezine ve ticari merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan tarihsel doku içinde yaşayan insanların alt gelir düzeyinde olması nedeni ile bu kesimin hala önemsediği bir mekandır. Orta Anadolu. 226 m yüksekliğe sahip bu trakhit kütle insanların savunmaya ihtiyaç duydukları günden Osmanlı Devletinin sonlarına kadar bu amaçla kullanılmıştır. doğuya kent merkezine doğru uzantısında.M. Geçmiş yıllarda yeni konut alanları Konya Yolu çevresinde yoğunlaşmış olup. Kale ve yakın çevresi aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Bu durum Hititler döneminden günümüze kadar izlenebilmekte olup belgelerle de kanıtlanmıştır. Kentsel Alanlar AFYON KARAH SAR KORUMA AMAÇLI MAR PLANI Afyonkarahisar kenti geçiş bölgesi nitelikli konumu ile tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuş sarp kalesi ile de her zaman güvenilir bir korunak olma özelliğini taşımıştır. Birde mevcut doğal eşikler. Mekansal büyüme anayollar boyunca gelişme göstermektedir. Sırasıyla Karahisar-ı Sahip Sancağı (1453). Bu çerçevede kentin doğu ucunda yer alan maret Külliyesi (Gedik Ahmet Paşa) çevresinde Topografyanın elverdiği ölçüde önemli yerleşme alanları oluşmuştur. Tüm bu bölgeleri birbirine bağlayan kara ve demiryolu ulaşım akışlarının kesiştiği önemli bir merkez konumundadır. Tarihsel yolların kavşağında. Ali Çetinkaya Garı) 19. her iki tren istasyonunun geldiği ( zmir stasyonu. son yıllarda bu eğilim batı yönüne zmir Yolu çevresine kaymıştır. Şehrimiz 1868 den bu yana belediye örgütüne sahiptir.1. 267 .2.Hıdırlık arasındaki vadi boyunca zamanla doğu ve kuzey yönünde büyüyerek gelişmiştir. bu alanın konut bölgesi olarak değerini sürdürmesini sağlamaktadır. kale çevresi ve kalenin Güney-Güneybatısında kurulmuş kale. Günümüzde Ege.1. Bugünkü Tarihsel-Kentsel konut dokusunun. Hıdırlık. kentin ticari ve sosyo-kültürel yönetim merkezine fiziksel yakınlığı. (Bazı kamu yapıları dışında) Yerleşik tarihsel-kentsel konut dokusu. geleneksel merkez ve bunun uzantısındaki kent merkezi ve konut alanlarının konumu yanı sıra.1. Beylerbeylik (1668) Mutasarrıflık (Sancak 1867). Kentsel ve Kırsal Planlama M. Vilayet Merkezi (1919) olmuştur. YERLEŞ M ALANLARI VE NÜFUS M. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri Afyonkarahisar kentinin bugünkü mekansal yapı organizasyonunda Topografya-Mikroklima-Toprak Verimliliği gibi doğal etkenler: Tarihsel Kentsel doku. Kızılburun tepesi mekansal yapının belirlenmesinde etken unsurlardır.

M. 169 iç sofalı. tarihsel yapılardan. Taşhan. değerlendirmeye alınan 266 konut biriminden 204’ünde ev sahibi (%77). TEK YAPI ÖLÇEĞ NDE ÖZELL KLER Kentsel sit alanında tek yapı ölçeğinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler şu şekildedir: Plan tipleri açısından değerlendirilmeye alınan toplam 359 yapıdan.K. Tarihsel-Kentsel dokuda. Her konut kendine özgü mimari öğeler taşımaktadır. değerlendirilmeleri yapılmıştır. Aile büyüklüklerinin ortalama konut m2 büyüklükleri ile karşılaştırılmasından. Organik dokuda yollar topografyaya uygundur.96 kişi) çekirdek aile tipi olduğu. özel mülkiyette konut bahçelerinde ağaç ve yeşil varlığı sınırlıdır. başında çıkan büyük yangın sonrasında (bu yangında yaklaşık 1200 ev yanmıştır. Tarihsel Kentsel dokuda birbirinden farklı iki tür yerleşme görüntüsü tanımlanmaktadır. Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan küçük konut parsellerinde avlu ve bahçe geleneği bulunmakla birlikte. Geometrik dokuda ise birbirini dik kesen yollarda yamaçlara doğru sokaklar dikleştikçe merdiven görülür.V. tuvaleti içerde 221 yapı.1. mekan kullanımı ve genel biçimlenmesinde.3. düz yada kat boyu çıkmalı 102 yapı. Konfor durumuna göre farklı ölçütlerle değerlendirildiklerinde. Kale ve Hıdırlık arasında uzanan vadinin her iki yamacına tepelere doğru yerleşilmiştir. cephe ortasında çıkmalı 29 yapı. y.Tarihsel-Konut dokusu ile çevrelenmiş geleneksel çarşı alanları. ortalama aile büyüklüğünü (3. Eski Kasaplar. Özgün kent peyzajının önemli öğesi. Vadi tabanının ulaşılabilir oluşu. avlu giriş kapıları üstüne sarılan asmalardır.. cephenin bir yanında çıkmalı düz yapı. 94 tipolojiye katkısı olmayan yapı saptanmış yörenin geleneksel konut mimarisinde iç sofalı tipin yaygın olduğu belirlenmiştir.y. merkeze yakınlığını sürdürmektedir. 62’sinde kiracı (%23) oturanların büyük çoğunluğunun yerli (266 hane halkından 263’ü ) olduğu. dar sokaklar ve meydancıklar çevresinde oluşmuş olan organik konut dokusu yangın sonrası oluşan geometrik dokuda meydana gelen konutlar birbirinin aynısı değildir. konutların küçük olmasına karşın. Cephe tipolojisi açısından değerlendirilmeye alınan 321 yapıdan zemin üstünde 1 katta çıkma yapma geleneğinin yaygın olduğu. 20.1. Tarihsel – Kentsel konut dokusunda gerçekleştirilen sosyal araştırma sonuçlarına göre. yoldan birkaç basamakla girişli 17. Tarihsel-Kentsel yerleşmenin. kuruluşları çok eski olan yirmi mahalle bulunmaktadır. banyosu dışarıda 3 yapı. cephenin iki yanında çıkmalı 26 yapı. zamanla değişerek özelliklerini yitirmiş 58 yapı bulunmuştur.T. yaşam standartları açısından yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. köşeler özgün bakış noktaları oluşturur.) ‘Ebniye Nizamnamesi’ ne yeni yapılar oluşmuş küçük parsellerle ve küçük yapı adaları ile geometrik doku bu her yönde bütünleyen. 268 . banyosu içerde 138 yapı. Kadınlar Pazarı çevresinden kentin dış yol bağlantıları ve stasyonların yarattığı çekimle doğuya doğru gelişmiş tarihsel kentin ortasından akan dere kenarında bulunan tabakhanelerin kalkması ile derenin üzeri kapatılmış kentin gelişimi ivme kazanarak doğuya doğru gelişmiş bu alanlardaki eski mezarlıklar kaldırılarak kentin çağdaş yönetim-ticaret merkezi geleneksel çarşının uzantısında oluşmuştur. kent bütünündeki konumu ile imar planlarının getirdiği yeni yaygın kentsel gelişme alanlarına uzaklığına karşın. tarihsel konut dokusu. tuvaleti dışarıda 16 yapı bulunduğu belirlenmiştir. Ot Pazarı. planlama alanı sınırları içinde. çıkmasız sade yapı sayısının 74 olduğu görülmüştür. yükseltilmiş zeminli 68. Nüfusları 500 ile 1200 kişi arasında değişen bu mahallelerde bitişik düzende yoğun bir yerleşme düzeni tanımlanır. Günümüzde. 1993 ve 1994 yıllarında Konya K. Ortalama Kentsel nüfus yoğunluğu 261 kişi hektardır. Buna göre değerlendirmeye alınan 410 yapıdan yol kotundan girişli 267. Planlı Kentsel Gelişme Alanları Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusu 1988. gusül hanesi olan 179 yapıdan 89’nun gusül hanesinin kullanıldığı. Tanımlanan bu yerleşme biçimi tarihsel dokuda ilginç görünümler sunar.Yapı cephelerinde yapılan bir diğer analiz ve değerlendirme ve geleneksel yapıda giriş katı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. buna karşın yamaçların yokuşlu-merdivenli olması nedeni ile tabi olarak daha büyük planlı. 96 dış sofalı. yörenin genel morfolojisinin belirleyici etken olduğu söylenebilir. Kurulu kararları ile bugünkü en son Kentsel Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. Bedesten. zengin konutların vadi tabanına yakın daha küçük ve sade konutların yamaçlara doğru yer aldıkları izlenir.

Kent merkezi doğu yönünde sürekli kaymasına rağmen bu merkez hala dünkü fonksiyonunu bugün de sürdürmektedir. kentsel sit alanlarının batı ve 269 . Bu yeni konut alanları.pazara gidiş gelişlerde yaya ulaşımı ağırlıklıdır.dari merkeze yakınlığı bu bölgede yaşayan alt gelir gurubundaki insanların tercih sebebidir. Konuttan işe. akşamları doğudan batıya doğru gündelik sarkaç hareketi biçimindedir. okula. Konut. sabahları batıdan doğuya. Yaşayanların büyük çoğunluğu yerli olup kent merkezi çarşı ve diğer kentsel kullanımlara yakınlığı ile burayı seçen şçi.ş ilişkilerinde tanımlanan hareketlilik. Çarşı. Tarihsel doku bütünündeki geleneksel çarşı hemen yakın çevredeki kent merkezi-iş alanları maret Külliyesi çevresinde odaklanan diğer ticari faaliyetler bu bölgeyi toplanma alanları konumuna getirmiştir.1. Son yirmi yıl içinde iki kez yenilenen imar planları ile Afyon Kalesi güney-batısında yeni konut gelişme alanları açılmıştır. çarşı. Giderek yapılaşarak dolmakta olan bu kent parçalarında düzenli bir nüfus artışı izlenmektedir.Şekil 34: Afyonkarahisar Kent Merkezi Mimari Örnekleri M. Memur ve Emekli kesimidir.1. Kale ve Hıdırlık Tepe arasında vadi boyunca batıdan doğuya uzanan yerleşik alanlardır.4 Kentsel Alanlarda Yoğunluk TAR HSEL KENTSEL DOKUDA KENTSEL ULAŞIM VE ALT YAPI Afyonkarahisar kent bütününde Tarihsel – Kentsel dokuyu oluşturan alanlar. Bu alanlarda Afyon kent nüfusunun yaklaşık onikide biri yaşamaktadır. Esnaf.

tarihsel kentsel dokunun karekteristik yolları. yaya-atlı-atlı araba kullanımına elverişli. kiremit gibi inşaat malzemesi sanayi. Belediye önü-anıtpark önüdür. idari ve ticari hizmet faaliyetlerine dayalı ekonomisi ile çevre kırsal ve yarı – kentsel yerleşmeleri etkileyen bir kent görünümünü 1950’lere kadar sürdürmüştür. kuzeydoğu. 1950’den sonra gerek ülkede görülen kırdan kente göç olgusunun yansıması.000’e yaklaşan nüfusu. Kent içi otobüs ve minibüslerin tarihsel kentsel dokuya en çok yaklaştığı yer Milli Egemenlik Caddesi boyunca. Afyon’un bir kentsel merkez olarak. Kapasiteleri açısından. bu kentsel gelişmeyi ve kentsel fonksiyonları ve nüfus artışını da etkilemiştir. Otpazarı. sosyal ve kültürel hizmetler. ‘Kadınana suyu’ döneminden kalma tarihi sokak çeşmeleri artık akmamaktadır.Afyonkarahisar Tarihsel-Kentsel dokusundan kentsel teknik alt yapı. beton travers fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri. merkezi ve ulaşım bakımından elverişli bir konumda olmasına rağmen.kuzey batısında yer alırlar ve gündelik hareketlerini kentsel sit alanı üzerinden yaparlar. Aydınlatma armatürleri sokaklarda aykırı görünümlü salkım saçak elektrik ve telefon kabloları çevreyle uyumlu değildir. Kentsel sit alanının geometrik düzendeki kesimine küçük dikdörtgen yapı adaları aralarındaki yol sayısının fazlalığı. Bu faaliyetlerle görülen yatırım ve 270 . Bölgeleri birbirine bağlayan yolların birleştiği alanda ve savunmaya uygun konumda oluşu. taşıt trafiği için dardır. kamu mülkiyetinde başka bir alan bulunmamaktadır. ülke ve bölge kentsel nüfus artış hızlarının altında. Ulaşım olanaklarının da etkisiyle gelişen küçük sanayi ve küçük üretim. Afyon bugün 150. Ege. perakendeci niteliği ile hizmet götürdüğü sınıfların alım gücüne bağlı olarak sınırlı bir mal akımı izlenir. çevrede yer alan diğer kentsel merkezlerin etki alanını bölüşmesi sonucu. Kent nüfusu. Kentin iç dinamiği ile gelişen ve bölgesel ham madde kullanan mermer. lastik ayakkabı ve gıda sanayi gibi orta boy sanayiler. önemli yoğunluk artışları izlenmeyen geleneksel konut-çarşı yerleşmelerinin günümüzdeki ihtiyacına yeterli düzeydedir. sanayi. idari. kurtuluş savaşında da ekonomik ve fiziki olarak gerilemiştir. Kamu tarafından gerçekleştirilen. sosyal ve kültürel hizmetler ile ulaştırma faaliyetlerinde gelişme gösteren merkezdir. yüzyılda dışa açılma sürecinde sanayisi zayıflayan kent. Bu mahallelerden çıkarak kentsel sit alanı içinde belirli arterleri kullanan. k. SENTEZ VE ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLEND R LMES SOSYO – EKONOM K YAPI Afyon Kenti. (Çavuşbaş minübüsleri) Kentsel sit alanı içinden geçen otobüs güzergahı yoktur. gidiş-dönüş güzergahında sit alanı içinde durak yerleri olan bir minibüs hattı vardır. Tarihsel. Bu bölgeleri birbirine bağlayan kara demir yolu ulaşımı Afyon’da birleşmektedir.sanayi. ticaret. çimento. 19. Ancak yine de motorlu araç trafiği Tarihsel-Kentsel doku içinde ölçüleri zorlamakta ve çevrede huzursuzluk yaratmaktadır. sosyo – ekonomik etkinlik düzeyi gibi etkenlerin yanı sıra.Ekonomik gelişmesinde. kentsel doku içinde kale ve Hıdırlık sırtları ile kamu kuruluşlarına ait yapılı alanlar dışında. Cumhuriyet döneminin başlangıcında. göreli olarak geniş bir kapasite sağlar. ekonomik bakımdan yeterli gelişmeyi sağlayamayışı nüfus artışını da etkilemiştir. Ulaştırma hizmetleri de buna bağlı ticaret ve konaklama hizmetleri. Afyon ilinin parçalı coğrafyası. Kent. Kentin Sosyo. şeker. ancak sürekli bir artış göstermektedir. Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş bölgesi niteliğindeki ç Anadolu Bölgesinde yer alan bir merkezdir. kuzey ve batı kesimlerine farklı toplu taşım araçları ile ulaşılır. tuğla. gerekse kentte çoğunluğu kamuca gerçekleştirilen sanayi yatırımları nüfus ve sosyo ekonomik etkinlikler de artmıştır. geçmiş dönemlerde. l merkezi oluşunun sağladığı. Tarihsel yerleşme alanının vadi formasyonundaki ekseninde yağmur suyu akıntıları düzenli yolların eğimleri ve drenajı çalışır durumdadır. Afyon kentinin hinterlant l sınırlarının tümünü dahi kapsayamamış olup. Taşhan. idari. Hinterlandın dar ve coğrafi eşiklerle sınırlı oluşu yanında. yol alt yapısı altında döşeli olup. Kale ve Hıdırlık arasındaki vadinin ortasından geçen dere Tonoz sistemle kapatılarak günümüz ihtiyaçlarınada halen rahatlıkla da cevap vermektedir. farklı üretim ve pazarlama türlerinde çeşitlenmiş yapısına karşın. Bedesten çevresinde tarihsel yapılarını ve işlevlerini bir ölçüde sürdüren geleneksel çarşıda. Buradan kent bütününün doğu. tarımsal gelişmenin yavaş olması nüfus artış hızının düşmesine neden olmaktadır. faaliyetleri başlıca etken olmuştur. ticari ve endüstriel birçok fonksiyon yüklenmesine neden olmuştur.

Kent. Kamuya ait arazilerin konum ve büyüklükleri. Mekansal büyümenin ana yolları boyunca ağırlık kazandığı Afyon’da Konya yolu çevresi nitelikli konut gelişmesinin yer aldığı aksdır. işyerleri ve konut alanlarının konumu. Plan döneminde kentin sosyo – ekonomik ve demografik gelişmesini etkileyecek önemli yatırım kararları vardır. Konut alanlarının konumu Demiryolu ve karayolu kent içi geçişleri Büyük alan kullanan kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimi mar planı kararları gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. Yer seçimi yapılmış olan. bunun doğusunda ise. Kentin iç ve dış ana ulaşım bağlantıları ile bunların durak. Başlıcaları. merkeze yakınlık. kent ovaya yayılmış. kamu kuruluşları. organik dokuda gelişmesi durmuş. Kale. planla ve plan uygulamasında etken bir araç olarak değerlendirilmeleri de plan kararlarına etkileyecek bir faktördür. sosyal topografya kentsel arazi değerleri ve mekansal ilişki düzeyi bir bütün olarak kentsel gelişmeyi ve fiziki planlamayı etkileyecek unsurlardır. merkez. M. Bu alanda Kale çevresi eski yerleşim bölgesi niteliğinde.sanayi bölgelerinden oluşan bir kuşak.Küçük Sanayi Sitesi Toplu Konut Alanı Yer seçimi bugünden yapılmış olan bu yatırımlar kentin gelecekteki gelişme yönü ve mali reformunu da etkileyecek önemli unsurlardır. Kale’nin güney-batısında yer alan merkezi kullanışlarda kentin büyüme yönüne bağlı olarak doğu yönünde ana yollar boyunca gelişmektedir. k. kentin yaya ulaşımına dayalı mekansal yapısı değişime uğrayarak. Son 15 yıllık gelişmeler sonucu. garaj ve istasyon yerleri kentsel kullanımların yer seçimini etkileyen 271 . tarihi kalenin güneyinde kurulmuş.5. Merkezin doğusundaki alan ise. Karayolu çevre bağlantısının içinde kalan bölge gelişmesini tamamlamış olan nüfus ve faaliyeti yoğun olduğu bir alandır. Kentsel Yenileme Alanları MEKANSAL YAPI Afyon kentinin bugünkü mekansal yapı ve organizasyonun oluşmasında. imar planına göre yapılaşma sosyal ve teknik alt yapının yeterli oluşu gibi nedenlerle üst ve orta sosyal gurupların yarıştığı bir bölgedir. Organize Sanayi Bölgesi 2. Topografya. Batı ve güney-batıda topografya gelişmeyi önlediğinden. Batı Anadolu Vagon Fabrikası Organize Sanayi Bölgesi 2. mikroklima. Bu gelişme mekansal büyümenin yanısıra farklılaşma ve uzlaşmaya neden olmakta. Bu alanın doğusunda. fiziki büyüme doğu yönüne kaymıştır. sosyal bakımdan erozyona uğrayan kent parçasıdır. Geleneksel fiziki doku ile Merkez.1. geleneksel ve modern merkez ikilemini ortaya çıkarmaktadır. askeri alanlar ve sanayi. otogar. toplu taşıma sistemine geçilmiştir. Kentte çevre sorunu yaratan Çimento Fabrikasının konumu çevresindeki gelişmeyi etkilemektedir. Bu bölgeler ıslah imar planı yapılacak bölgeler olarak ele alınmaktadır. zamanla doğu yönünde ve Kale çevresinde büyümüştür. toprak verimliliği gibi doğal etkenler. Önerilen ve yer seçimi yapılan yatırımların gerçekleşmesi ile bugünkü yoğun kent dokusu yerine yaygın bir kentsel çevre oluşması beklenebilir.gelişmeler kentsel gelişmeyi de etkilemiştir.1. Küçük Sanayi Sitesi ve Batı Anadolu Vagon Fabrikası alanının konumu ile toplu konut alanı gibi yatırım talepleri planlamada veri olarak alınmaktadır. çoğunlukla imar planına aykırı olarak gelişen sosyal donatım ve çevre koşulları yetersiz sağlıksız konut alanları yer almaktadır. Yapay Eşikler Kentin dokusu.

Hidrolojik Yapı Planlama alanının kuzeyinden geçen Akarçay kanala alınmış olup. toz. planlamada göz önüne alınması yanında. Toprak kabiliyeti ve Sulu tarım alanları planlama alanında korunması gerekli 1. Jeolojik formasyonlar yerleşmeye uygundur. ulaşımın doğurduğu. Mücavir alan sınırları yeterli genişliktedir. demiryolu güzergahı gibi kullanışlar göz önüne alınacak eşiklerdir. Bunun yanı sıra. Ciritler. Bu alanlar harita dışındadır. yerleşim dışı bırakılması gereken kaya düşmesi olasılığı bulunan alan vardır. D. kanallar. Ancak alüvyon formasyonu zemin yönünden zayıf olduğundan özellikle yer altı su düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde drenaj gerekmektedir. Sarıkız ve Kale yükseltileri dışında tümü ile yerleşmeye uygun düz bir topografya oluşturmaktadır. Alüvyon formasyonunda çok katlı ve ağır yapılar için temel etütleri yapılmalı ve gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. Topografya: Kentin yerleşik alanı güney-batı-güney doğu doğrultusunda ova ile dağlık bölgeyi ayıran belirgin sınırın dağlık kesimi topografik açıdan yerleşmeye uygun değildir. Mikro klima: Eski kent dokusunun yer aldığı Kale çevresi kuzey – batı rüzgarlarından korunmuş olup. Planlama alanında yer alan yüksek gerilimli enerji nakil hatları. Ana ulaşım bağlantılarına bağımlı olan ve yakın olma eğilimindeki kentsel fonksiyonların değerlendirilerek. Konya ve Şuhut yolunun batısında ovadan dağlık alana geçişte yumuşayan topografya bu alanda da mikro klima bakımından elverişli bölgeler oluşturmaktadır.S. mikrokilimatik bakımdan yerleşmeye elverişli bir alandır. eksoz gibi kirletici faktörlerden ötürü bazı kullanışlar için olumsuz etkileri göz önüne alınmalıdır. gürültü. ve 2. Mevcut ulaşım bağlantılarının yanı sıra öneri güzergahları da planlamaya veri olarak girmektedir. KETSEL ALANDA MAHALLE BAZINDA KONUT VE NÜFUS YOĞUNLUK Ç ZELGES MAHALLE ADI AKMESC T AKSARAYLI AL ÇET NKAYA AL HSAN PAŞA BADEML BARBAROS NÜFUS 963 597 489 2662 386 676 KONUT 287 138 105 757 90 216 36 2 2 ŞYE R SAYISI SAYISI 272 . Ova kesimi ise. taşkın yapmaktadır.unsurlardır.’nin raporuna göre kentin batısında Çakır ve Erkmen Köylerinin kuzeyi ile Ankara yolunun kuzeyinde kalan alanlar sulu tarım alanı olarak projelendirilmiştir. Güneyde. sınıf topraklar Ankara ve zmir yolunun bazı kesimlerinde yer almaktadır. . yürürlükteki imar planı ile kazanılan haklar ile. Jeolojik Yapı Planlama alanında. Akarçayla birleşen küçük derelerin taşkın etütleri yapılmıştır. ıslah planı bölgeleri plan kararlarına veri olmaktadır.

BATTALGAZ BEDR K BEYAZIT BURMALI CAM KEB R CUMHUR YET ÇAVUŞBAŞ ÇAVUŞOĞLU DA RECEP DERV ŞPAŞA DOĞANCI DUMLUPINAR EFEC K ERTUĞRUL GAZ ESENTEPE EŞREFPAŞA FAKIPAŞA FAT H GAZ GÖKÇE GÜNDOĞMUŞ GÜVENEVLER H.ABDURRAHMAN HACI AFTAL HACI AL OĞLU HACI CAFER HACI EYÜP HACI MAHMUT HACI MUSTAFA HACI NASUH HACI NUH HACI YAHYA 869 408 907 854 16523 1401 975 678 4739 550 18017 1001 75 5642 3874 610 5007 4666 943 442 2641 467 683 191 785 297 684 604 637 284 458 141 175 50 206 187 4070 290 212 185 3261 111 4461 226 13 1365 1048 123 1421 1303 190 152 649 125 323 54 240 86 225 163 184 83 152 16 2 15 10 4 46 8 13 39 6 10 9 273 .

HAM D YE HASAN KARAAĞAÇ HATTAT KARAH SAR H SARALTI HOCA AHMET YESEV ST KLAL KALE KANLICA KARAKAT P KARAMAN KARAMANOĞLU KARŞIYAKA KASIMPAŞA KAYAD B KOCATEPE KUBEL MAREŞAL FEVZ ÇAKMAK MARULCU MEC D YE METL MEVLANA NAK LC NAZM SAATÇ OLUCAK ORHANGAZ OSMAN GAZ ÖRNEKEVLER SAH PATA SELÇUKLU S NANPAŞA SÜMER HACIAHMET 1812 1253 1696 715 1840 3102 448 3592 666 838 329 3420 557 1667 5807 782 5200 3525 1854 530 932 477 3821 2108 1106 1777 3408 4983 265 507 1020 1203 468 272 381 193 487 852 101 873 126 308 69 757 183 409 1397 164 1274 1070 600 152 269 141 1093 465 543 2706 769 1214 32 160 263 346 31 35 19 9 4 1 2 1 30 2 4 7 3 274 .

Kale. 275 . Tarihi. Hamam.K.2. yükseklikleri. M.80 oranında iyi ve orta nitelikte olduğu kenarlara doğru gidildikçe bu oranın %60 dolaylarında kaldığı gözlenmektedir.S da 0.1. 3 katlı yapılar ile üzerinde çatı katı ve ‘cihannüma’ bulunan 2 katlı yapıların tüm alanda homojen dağıldığı ve bunların bütün yapıların %20’si kadar olduğu görülür. bitişik düzende ortalama 2 katlı bir yapı düzeninin bulunduğu görülür.A. Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar TAR HSEL KENTSEL DOKUDA YAPI ÖZELL KLER Planlama alanı kapsamında kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tescilli. Mescit.1.1.94’e kadar değişkenlik göstermektedir. Çeşme. Tüm alanda 4 ve daha çok katlı yapı sayısı en çok 10-12 dir. Kırsal Alanlar Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. özelliklerini önemli ölçüde yitirmemiş olanlar ayrıca belirlenmiştir. 44 adet Camii. Tacıahmet. parsel büyüklükleri ve parselde dolu boş oranları açısından incelendiğinde tarihsel çevrede yerleşik konut dokusunda. (Zaviye)Yukarıpazar. Bu yapıların tamamına yakını kamu yapılarıdır. Tarihsel-Kentsel konut dokusu içinde tümü yeni yapı olmak üzere 4 kat ve daha fazla kat adedi olan yapılar. Bu alanda parsel büyüklükleri çok değişken olup 28 m2 den 180 m2’ye kadar değişiklik göstermektedir.1.1. Ancak tarihsel çevrenin karakteristiklerine aykırı bu yapılar bugün bile tek tek ve az sayıdadır. Türbe. Tarihsel kentsel dokuda bozulma oranı bölgelere göre değişim göstermektedir. Mevlana. Yeni Camii mahallelerinde % 70 . Han.7. daha çok yapısal değişime uğrayan kent merkezine yakın kesime doğru toplanıp yoğunlaşmaktadır. Yapılan görsel ve çevresel analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Tarihsel-Kentsel çevreyi oluşturan yol ve meydan strüktürü boyunca belirlenen karekteristik cepheler ve bunları bütünleyen çevreye olumlu katkısı olan yapılardan. K.60 dan 0. Kültürel. Çevresel değerli bu yapılar toplamı 340 adettir. Bedesten ve Anıtsal yapı dışında özgün nitelikleri nedeniyle korunmalarına karar verilmiş tescilli sivil mimarlık örneği yapıların toplamı 210 adettir. Kentsel-sit alanında ve yakın çevresinde iki katlı yapılar çoğunluktadır. Endüstri Alanlarında Yer Seçimi Bu Konuda yeterli Bilgi Bulunmamaktadır. Yapı düzeni.TAŞPINAR UMURBEY VEYSEL KARAN YARENLER YEN CAM YEN CE YEŞ LYURT YUKARIPAZAR YUNUS EMRE ZAFER 1372 209 2317 2883 607 4232 187 880 2152 4168 275 55 656 631 142 1040 40 203 524 905 TOPLAM 161932 45675 M.6. M. Bodrum kat kullanımı tüm yapıların ancak %10’u kadardır.

2. BAŞA DÖN M.Kırsal Yerleşme Deseni Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.1. Altyapı: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.2.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri M.1.3. Okullar: 2004-2005 ÖĞRET M YILI LKÖĞRETiM VE ORTAÖĞRET M ÖĞRENC SAYILARI SIRA NO LÇES 1 MERKEZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 525 650 1564 162 528 514 428 1058 480 481 801 685 872 241 637 305 251 631 774 252 640 631 371 556 152 191 1047 656 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 288 343 867 94 262 263 206 542 281 237 398 343 448 122 342 145 136 372 379 148 331 362 183 296 75 106 502 339 KIZ ÖĞRENC SAYISI 237 307 697 68 266 251 222 516 199 244 403 342 424 119 295 160 115 259 395 104 309 269 188 260 77 85 545 317 OKULUN ADI 27 Ağustos lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Beyazıt lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Dumlupınar lköğretim Okulu Ekrem Yavuz lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gedik Ahmet Paşa lköğretim Okulu Hacı Ahmet Özsoy lköğretim Okulu Hacı Hayriye Özsoy lköğretim Okulu Hisarbank 100.Yıl lköğretim Okulu Hoca Ahmet Yesevi lköğretim Okulu Hürriyet lköğretim Okulu Hüseyin Sümer lköğretim Okulu Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu Kadayifçioğlu lköğretim Okulu Kadınana lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu Kasımpaşa lköğretim Okulu Kazım Özer lköğretim Okulu Maraşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim Okulu Methiye Dumlu lköğretim Okulu Namık Kemal lköğretim Okulu Nurettin Karaman lköğretim Okulu Oruçoğlu lköğretim Okulu Osman Atilla lköğretim Okulu 276 . M.1. Arazi Mülkiyeti Bu Konuda yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.3.1.2. M. Kamu Binaları: Bu Konuda Bilgi Bulunmamaktadır.M.2. M.2.

Büyükkalecik Çıngıraklı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.Kalecik Bahçederesi Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Çayırbağ lköğretim Okulu Çıkrık lköğretim Okulu Değirmenayvalı lköğretim Okulu Değirmendere Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Demirçevre Birleştirilmiş sınııflı lköğretim Okulu Erenler lköğretim Okulu Erkmen lköğretim Okulu Fethibey lköğretim Okulu Gebeceler lköğretim Okulu smail Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Işıklar Dumlupınar lköğretim Okulu Işıklar Kocatepe lköğretim Okulu Işıklar Şeker lköğretim Okulu Kaplanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaaslan lköğretim Okulu Kışlacık lköğretim Okulu Kızıldağ lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Köprülü lköğretim Okulu Küçük Çobanlı Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Küçük Kalecik Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Nuribey smet Atilla lköğretim Okulu Sadıkbey lköğretim Okulu Salar Atatürk lköğretim Okulu Salar lköğretim Okulu Saraydüzü Şh.O 290 142 205 147 179 95 772 219 117 225 276 188 168 70 91 237 11831 14 139 262 18 27 237 40 38 6 248 26 95 311 225 226 29 6 127 179 201 296 31 117 431 99 22 78 59 142 36 97 41 34 219 119 95 286 51 273 103 180 109 222 73 536 194 100 232 304 101 273 41 66 165 10645 18 134 247 13 27 252 38 35 4 203 24 104 273 197 212 16 7 120 209 181 242 25 148 425 76 19 87 73 155 25 93 37 20 216 126 104 234 41 563 245 385 256 401 168 1308 413 217 457 580 289 441 111 157 402 22476 32 273 509 31 54 489 78 73 10 451 50 199 584 422 438 45 13 247 388 382 538 56 265 856 175 41 165 132 297 61 190 78 54 435 245 199 520 92 277 . . Belkaracaören Birleştirilmiş sınıfi lköğretim Okulu Beyyazı lköğretim Okulu Bostanlı Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Bozdoğan Halımoru Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.Ö. O. Büyükkalecik lköğretim Okulu Çakır Birleştirilmiş sınıfı lköğretim Okulu Çavdarlı Şehit Er Hüseyin Öğüt lköğ.Okulu Özel TED Koleji lköğretim Okulu Özel Zafer lköğretim Okulu TOPLAM Alçalı birleştirilmiş sınflı lköğretim Okulu Anıtkaya lköğretim Okulu Ataköy lköğretim Okulu B. Ok.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 MERKEZ Öğretmen Saniye Sayıoğlu lköğretim Okulu Özerler lköğretim Okulu Özlem Özyurt lköğretim Okulu Sahipata lköğretim Okulu Salim Pancar lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu Şemsettin Karahisarı lköğretim Okulu Ticaret Borsası lköğretim Okulu Yavuz Selim lköğretim Okulu Yunus Emre lköğretim Okulu Yüksel Varlı lköğretim Okulu 75. O.Er Oğuz Akdağ Birleş. Sın.Yıl Pansiyonlu lköğretim Okulu Ayşegül Arsoy Pansiyonlu lköğretim Okulu Karahisar şitme Engelliler lköğ.

Yaka lköğretim Okulu Yassıören Birleştirilmiş Sınıflı ilköğretim Okulu Yukarı Beltarla Karacaören lköğ.Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkeçili lköğretim Okulu Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Beltarla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çığrı Köyü lköğretim Okulu Yukarı Beltarla lköğ.ok.Öğretmen Birol rfan Aşkar ilköğ. O.ok. Derbent Ceritli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Derbent lköğretim Okulu mrallı lköğretim Okulu npınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sağırlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yukarı Çaybelen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI BAYAT TOPLAMI 79 87 75 61 302 8 20 14 10 12 119 111 7 15 16 332 634 278 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 161 171 149 130 611 10 41 32 19 23 200 234 12 25 24 620 1231 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 220 205 250 213 888 150 14 33 192 7 138 33 26 593 1481 .Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.83 84 85 86 87 88 89 90 Sarık lköğretim Okulu Susuz Atatürk lköğretim Okulu Susuz lköğretim Okulu Sülümenli lköğretim Okulu Sülümenli smet Atilla lköğretim Okulu Sülümenli Yavuz Selim lköğretim Okulu Sülün ilköğretim Okulu Yörükoğlu Atilla Millik Akçin lköğretim Okulu KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI MERKEZ GENEL TOPLAMI 72 97 243 146 87 101 175 125 5753 17584 53 77 209 163 84 117 217 112 5492 16137 125 174 452 309 171 218 392 237 11245 33721 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 109 92 114 94 409 80 5 15 103 1 67 16 14 301 710 KIZ ÖĞRENC SAYISI 82 84 74 69 309 2 21 18 9 11 81 123 5 10 8 288 597 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES BAŞMAKÇI OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Şht. KÖY TOPLAMI BAŞMAKÇI TOPLAMI 111 113 136 119 479 70 9 18 89 6 71 17 12 292 771 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LÇES BAYAT OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Merkez lköğretim Okulu Mimar Sinan lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Aşağı Çaybelen lköğretim Okulu Çukurkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Derbent Abdullahlı Mah.

KÖY TOPLAMI BOLVAD N TOPLAMI 105 102 77 150 171 305 76 56 199 172 101 199 141 105 165 64 58 110 2356 117 82 45 99 183 18 20 98 168 115 4 22 136 12 73 1192 3548 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LÇES ÇAY OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Çağlayan lköğretim Okulu Gazi Mustafa Kemal lköğretim Okulu Kurtuluş lköğretim Okulu Şehit Cengiz Karataş lköğretim Okulu Vali Ahmet Özyurt lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkonak Cumhuriyet lköğretim Okulu Akkonak lköğretim Okulu Armutlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 247 207 201 212 88 160 1115 56 122 4 279 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 488 361 361 444 158 304 2116 92 244 16 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 198 222 151 308 342 569 136 113 421 324 198 363 279 191 295 138 126 179 4553 247 172 68 206 367 36 34 179 346 208 15 41 272 24 144 2359 6912 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 93 120 74 158 171 264 60 57 222 152 97 164 138 86 130 74 68 69 2197 130 90 23 107 184 18 14 81 178 93 11 19 136 12 71 1167 3364 KIZ ÖĞRENC SAYISI 241 154 160 232 70 144 1001 36 122 12 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 LÇES BOLVAD N OKULUN ADI Ahmet Emet lköğretim Okulu Akçeşme lköğretim Okulu Alkasan lköğretim Okulu Alparslan lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Bolvadin lköğretim Okulu Cırıt Şehit Ali Duman lköğretim Okulu Ceylan Emet lköğretim Okulu Fatih Sultan Mehmet lköğretim Okulu Gazi lköğretim Okulu Hacı Ali Meryem Birdane lköğretim Okulu brahim Karasekreter lköğretim Okulu Kemalettin Sami Paşa lköğretim Okulu Kocatepe lköğretim Okulu M. Ok.Yıl lköğretim Okulu Özel Bolvadin Gökkuşagı anafen lköğretim Okulu ŞEH R LKÖĞRET M TOPLAMI Büyükkarabağ lköğretim Okulu Derekarabağ Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dıpevler Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Dişli Atatürk lköğretim Okulu Dişli lköğretim Okulu Güney Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hamidiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karayokuş lköğretim Okulu Kemerkaya lköğretim Okulu Kurucaova lköğretim Okulu Kutlu Birleştirilmişi Sınıflı lköğretim Okulu Orta Karabağ Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özburun lköğretim Okulu Taşlıdere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yörük Karacaören Birleştirilmiş Sınıfli lköğr.Kezban Bayramer lköğretim Okulu Naciye Nurettin Taktak lköğretim Okulu Taşağıl 100.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aydoğmuş Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bulanık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayırpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayıryazı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçekli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okului Deresinek lköğretim Okulu Doğan lköğretim Okulu nli lköğretim Okulu Kılıçyaka Birleştirilmiş lköğretim Okulu Kadıköy lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karacaören Yunus Emre lköğretim Okulu Karamık lköğretim Okulu Koçbeyli lköğretim Okulu Maltepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pazarağaç lköğretim Okulu Pınarkaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Seka lköğretim Okulu Yeşilyurt lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇAY TOPLAMI 23 8 24 18 20 69 44 156 4 7 154 135 90 110 8 207 13 70 126 1468 2583 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 19 4 26 17 23 41 38 154 8 14 130 102 73 128 6 203 8 73 111 1348 2349 KIZ ÖĞRENC SAYISI 196 184 119 140 639 12 90 84 181 367 1006 KIZ ÖĞRENC SAYISI 266 32 36 334 14 36 8 9 7 87 85 12 113 371 42 12 50 35 43 110 82 310 12 21 284 237 163 238 14 410 21 143 237 2816 4932 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 395 402 262 292 1351 21 183 154 370 728 2079 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 601 65 80 746 18 64 15 13 13 180 174 20 257 754 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 LÇES ÇOBANLAR OKULUN ADI Ahmet Özyurt lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akkoyunlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Göynük lköğretim Okulu Kale lköğretim Okulu Kocaöz lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ÇOBANLAR TOPLAMI 199 218 143 152 712 9 93 70 189 361 1073 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES DAZKIRI OKULUN ADI Alkım lkoğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Şerife Memiş Uçar lköğretim ŞEH R TOPLAMI Arıköy lköğretim Okulu Bozan lköğretim okulu Çiftlik lköğretim Okulu Darıcılar lköğretim Okulu Hasan Dede ilköğretium Okulu Karaağaç Kuyusu lköğretim Okulu Kızılören lköğretim Okulu Yukarı Yenice lköğretim Okulu Yüreğil Koralkim lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI 280 ERKEK ÖĞRENC SAYISI 335 33 44 412 4 28 7 4 6 93 89 8 144 383 .

Tatarlı Cumhuriyet lköğretim Okulu Tatarlı lköğretim Okulu Türkmetal Sendikası Avşar KöyüBirleş. Sınıflı Ö O Uluköy lköğretim Okulu Yapağlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yelalan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilçat Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeşilhüyük Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yıprak lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI D NAR TOPLAMI 187 193 472 303 237 469 1861 11 66 10 37 9 25 7 18 6 13 14 6 8 116 18 8 85 7 10 96 104 113 63 16 38 69 32 6 8 18 15 118 112 9 116 4 7 12 13 153 1596 3457 281 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 389 366 909 582 483 899 3628 21 137 31 67 19 43 16 27 18 24 33 17 15 244 39 17 170 19 15 171 186 196 112 26 76 159 64 16 13 31 31 222 222 16 248 13 12 17 23 299 3125 6753 .DAZKIRI TOPLAMI 795 705 1500 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 202 173 437 279 246 430 1767 10 71 21 30 10 18 9 9 12 11 19 11 7 128 21 9 85 12 5 75 82 83 49 10 38 90 32 10 5 13 16 104 110 7 132 9 5 5 10 146 1529 3296 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 LÇES D NAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Cengiz Topel lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Sermaye Piyasası Pansiyonlu lköğ O. Şakir Ünver lköğretim Okulu Yeniyol lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akgün lköğretim Okulu Akpınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alpaslan Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avdan lköğretim Okulu Bademli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bağcılar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Buluçalanı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Cerit YaylasıBirleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çağlayan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çakıcı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çayüstü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çürüklü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiçektepe lköğretim Okulu Çobansaray Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dikici Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğanlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Duman Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ergenli lköğretim Okulu Göçerli Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Haydarlı lköğretim Okulu Haydarlı MKB P O lköğretim Okulu Kadılar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karabedir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karahacılı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık lköğretim Okulu Ocaklı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Oğullar Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Okçular Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Pınarlı Birleşmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sütlaç Şehit RamazanBirleştirilmiş Sınıflı lköğ. O.

Büyük Tuğluk Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatallı Süleymanlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çay Kışla Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çiftlik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davulga lköğretim Okulu Demircili Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekizce Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Elhan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Eşrefli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Gömü lköğretim Okulu Gözeli lköğretim Okulu Güney Saray Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güvecci Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu ncik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karaağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacalar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Özkan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sığracık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Suvermez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tabaklar lköğretim Okulu Tez Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Tez nceli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Akören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Türkmen Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Veysel Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarıkkaya lköğretim Okulu Yenikapı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yeniköy lköğretim Okulu Yukarı Kurudere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu 191 110 156 142 189 144 270 177 242 101 1722 68 101 9 68 63 19 15 9 20 5 56 25 143 12 9 19 33 116 8 34 24 7 4 10 6 14 7 13 10 7 18 10 11 21 7 9 14 49 41 282 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 403 235 293 274 391 282 604 334 298 201 3315 133 212 27 122 125 32 25 20 40 10 122 45 275 21 16 41 48 230 16 65 57 13 12 22 14 33 19 21 13 16 42 17 27 32 17 22 28 90 92 .ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 212 125 137 132 202 138 334 157 56 100 1593 65 111 18 54 62 13 10 11 20 5 66 20 132 9 7 22 15 114 8 31 33 6 8 12 8 19 12 8 3 9 24 7 16 11 10 13 14 41 51 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 LÇES EM RDAĞ OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Aziziye lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Emirdağ lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu nkılap lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Mithat Paşa lköğretim Okulu Perihan Kemal Çuna Pansiyonlu lköğ.Okulu Şükrü Mola lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Adayazı lköğretim Okulu Aşağıpiribeyli lköğretim Okulu Aşağıaliçomak lköğretim Okulu Bademli lköğretim Okulu Bağlıca lköğretim Okulu Başkonak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Başkonak Hacıisalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O.

Birleş.Yeşilyayla Mh. Ok. Sınıflı lköğ. lk.Yusuf Yıldırım Birleştirilmiş Sınıflı lköğ.50 51 52 Yukarı Kurudere Mahrumlu Birleştirilmiş Sınıflı lk. Yüregil Döneli lköğretim Okulu Yüreğil Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI EM RDAĞ TOPLAMI 4 11 18 1147 2869 9 8 27 1142 2735 13 19 45 2289 5604 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 105 157 262 153 6 13 39 211 473 KIZ ÖĞRENC SAYISI 218 218 60 14 123 77 68 44 24 12 16 12 11 37 6 56 98 658 876 79 KIZ ÖĞRENC SAYISI 188 11 20 8 134 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 LÇES EVC LER OKULUN ADI Nedim Turan lkoğretim Okulu Şehit Hüdayi Çınar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Gökçek Doktor Sadık Ahmet lköğretim Okulu Körkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Madenler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Şehit Ali SerttaşBirleş. O. Güre Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim lkokulu Kocagöl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kozluca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örencik Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örtülü Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Uluköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yağcı Şht. Yeşilhisar lköğretim Okulu Yeşilhisar Yunus Emre lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI TOPLAM L SELER Hocalar Çok Programlı Lisesi 275 275 58 9 121 67 59 54 27 9 12 20 19 42 9 50 113 669 944 144 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 LÇES HSAN YE OKULUN ADI hsaniye Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Ablak Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Asagıtandır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Ay. KÖY TOPLAMI EVC LER TOPLAMI 132 152 284 152 8 24 58 242 526 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LÇES HOCALAR 1 OKULUN ADI Hocalar lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akçadere Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Avgancık Birleşitrilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çalca lköğretim Okulu Çepni Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Davılgı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Devlethan Şht. O. Sınıflı lköğretim Ok.Murat Korkmaz Birleştirilmiş Sın. Ok. Ayazın lköğretim Okulu 253 15 26 12 127 283 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 441 26 46 20 261 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 493 493 118 23 244 144 127 98 51 21 28 32 30 79 15 106 211 1327 1820 223 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 237 309 546 305 14 37 97 453 999 .

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Basirlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bayramalıler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Beyköy lköğretim Okulu Bozhüyük lköğretim Okulu Cumali Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Demirli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doger Fatih lköğretim Okulu Döğer lköğretim Okulu Döğer Yunus Emre lköğretim Okulu Eskieymir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Eynehan Öksüzler Birleştirilmiş Sınıflı lk O Gazlıgol lköğretim Okulu Gazlıgöl Belce Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Kıyır Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Muratlar lköğretim Okulu Osmankoy lköğretim Okulu Uclerkayası Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Yaylabağı lköğretim Okulu Yukarıtandır lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI HSAN YE TOPLAMI 9 34 111 196 6 10 114 188 116 23 17 109 33 108 79 7 143 149 21 28 62 61 26 164 73 2067 2320 7 25 89 188 5 6 103 156 134 41 10 141 21 101 78 3 167 166 18 21 72 71 21 182 95 2094 2282 16 59 200 384 11 16 217 344 250 64 27 250 54 209 157 10 310 315 39 49 134 132 47 346 168 4161 4602 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 183 200 285 196 146 1010 115 136 54 5 24 64 6 192 24 15 60 82 19 175 971 1981 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LÇES SCEH SAR OKULUN ADI Atatürk lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu scehisar lköğretim Okulu Mercan lköğretim Okulu Selçuklu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Alanyurt lköğretim Okulu Calıslar lköğretim Okulu Cevızlı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çatağıl Karşı Mahalle Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Sınıflı lköğretim Okulu Seydiler lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SCEH SAR TOPLAMI 197 210 304 233 140 1084 148 132 55 12 18 68 8 200 39 26 75 79 21 195 1076 2160 284 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 380 410 589 429 286 2094 263 268 109 17 42 132 14 392 63 41 135 161 40 370 2047 4141 .O Gazlıgölakören lköğretim Okulu Hacıbeylı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Konarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Olukpınar Öldümler Bir.Ö.O Karaagac lköğretim Okulu Karakaya Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karakaya Kavruklar Mah. Ok. Sınıflı lköğretim O. Kadımursel Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Karacaahmet lköğretim Okulu Kayıhan lköğretim Okulu Kayıhan Kunduzlu Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. O. Doganlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Doğlat Birleştirilmiş Sınıflı . Bir.

Mustafa Şimşek lköğretim Okulu Menteş lköğretim Okulu 178 265 194 67 280 273 155 95 121 44 118 109 1899 125 56 43 8 9 24 71 36 43 76 52 7 63 5 13 9 44 8 8 48 11 57 11 7 79 36 39 23 92 45 285 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 325 443 395 129 550 546 289 197 212 101 186 187 3560 256 111 103 11 17 44 141 68 90 139 107 11 112 8 26 24 74 14 11 85 22 109 19 17 157 72 74 44 157 93 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 216 71 287 . lköğretim Okulu. Gürsu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hırka Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Karadirek Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok. Çiğiltepe lköğretim Okulu Daylık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Dodurga Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Dutağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ekinhisar Yusuf Oğuz lköğretim Okulu Emirhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Ok.Ok.ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 113 39 152 KIZ ÖĞRENC SAYISI 147 178 201 62 270 273 134 102 91 57 68 78 1661 131 55 60 3 8 20 70 32 47 63 55 4 49 3 13 15 30 6 3 37 11 52 8 10 78 36 35 21 65 48 SIRA NO 1 2 LÇES KIZILÖREN OKULUN ADI Kızılören smet Atilla lköğretim Okulu Gülyazı lköğretim Okulu KIZILÖREN TOPLAMI 103 32 135 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 LÇES SANDIKLI OKULUN ADI 75.Yıl lköğretim Okulu Ali Çetinkaya lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu Barbaros lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Mehmet Akif Ersoy lköğretim Okulu Miralay Reşatbey lköğretim Okulu Mustafa Kemal lköğretim Okulu Yaşarlar Zekiye Ana lköğretim Okulu Yunusemre lköğretim Okulu Zafer lköğretim Okulu Özel Sandıklı lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Akharım lköğretim Okulu Akharım Atatürk Birleş. Sınıf. Karkın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kınık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kızık Mehmet Yaşar lköğretim Okulu Kızılca Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Koçhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kozvan Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Kusura Şh. lköğretim Okulu Alacami Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alagöz Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Alamescit Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Arızlar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Ballık lköğretim Okulu Başağaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Baştepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bekteş lköğretim Okulu Çambeyli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Çevrepınar Birleş.

43 44 45 46 47 48 49 Odaköy Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Örenkaya lköğretim Okulu Reşadiye Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Saltık Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Sorkun lköğretim Okulu Ülfeciler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yavaşlar Şehit Teğmen Uğur Acar lköğr. Sınıflı lköğretim O Bulca lköğretim Okulu Çayhisar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Çobanözü lköğretim Okulu Düzağaç lköğretim Okulu Düzağaç stiklal lköğretim Okulu Eyice Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Garipçe lköğretim Okulu Gezler Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Güneyköy lköğretim Okulu Karacaören Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O Kayadibi lköğretim Okulu Kılıçarslan lköğretim Okulu Kılıçaslan Muzaffer Yılmaz lköğretim Ok. O KÖY TOPLAMI S NANPAŞA TOPLAMI 213 101 314 87 86 10 239 10 25 48 71 15 103 109 141 10 98 6 161 21 81 115 105 141 177 147 61 94 151 126 176 66 56 97 7 2840 3154 286 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 426 228 654 193 154 27 455 22 57 106 133 30 198 212 281 17 198 11 304 37 181 227 195 275 352 276 106 185 300 234 364 136 100 231 18 5615 6269 .Ok. KÖY LKÖĞRET M TOPLAMI SANDIKLI TOPLAMI 6 120 104 33 57 4 115 1587 3486 5 116 104 30 73 7 91 1494 3155 11 236 208 63 130 11 206 3081 6641 ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 213 127 340 106 68 17 216 12 32 58 62 15 95 103 140 7 100 5 143 16 100 112 90 134 175 129 45 91 149 108 188 70 44 134 11 2775 3115 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LÇES S NANPAŞA OKULUN ADI 27 Ağustos Sinanpaşa lköğretim Okulu Atatürk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ahmetpaşa Atatürk lköğretim Okulu Ahmetpaşa lköğretim Okulu Akcasar Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Akören lköğretim Okulu Ayvalı Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Balmahmut Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim O. Boyalı Şöhret Hanım Bir.Mesut Yılmaz lköğretim Okulu Tınaztepe Atatürk lköğretim Okulu Tınaztepe Zafer lköğretim Okulu Tokuşlar lköğretim Okulu Yörükmezarı Birleştirilmiş Sınıflı lköğ. Kınık lköğretim Okulu Kırka lköğretim Okulu Küçükhüyük lköğretim Okulu Nuh Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Savran Kazım Özer lköğretim Okulu Taşoluk Fatih lköğretim Okulu Taşoluk lköğretim Okulu Tınaztepe A.

ERKEK ÖĞRENC SAYISI KIZ ÖĞRENC SAYISI 117 187 164 468 20 21 104 73 90 7 36 46 144 541 1009 KIZ ÖĞRENC SAYISI 234 134 115 70 256 121 930 48 86 25 18 169 71 30 78 39 86 82 47 70 109 20 33 32 26 58 220 51 69 31 142 SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LÇES SULTANDAĞI OKULUN ADI 75. Sınıflı lköğ. Sınıflı lköğretim O Mahmut lköğretim Okulu 235 119 117 92 283 118 964 65 71 31 30 166 57 23 86 42 74 102 45 76 113 22 28 37 24 60 242 49 77 16 138 287 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 469 253 232 162 539 239 1894 113 157 56 48 335 128 53 164 81 160 184 92 146 222 42 61 69 50 118 462 100 146 47 280 TOPLAM ÖĞRENC SAYISI 214 391 314 919 44 53 233 163 177 14 62 112 286 1144 2063 . .O Çakırözü lköğretim Okulu Çobankaya Şehit Mesut Akpınar Bir.Ö.Sınıf.Yıl lköğretim Okulu shaklı lköğretim Okulu Selçuk lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Çamözü birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Çukurcak Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Derecine lköğretim Okulu Karapınar lköğretim Okulu Kırca lköğretim Okulu Taşköprü Birleştirilmiş sınıflı lköğretim Okulu Üçkuyu Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yakasenek lköğretim Okulu Yeşilçiftlik lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI SULTANDAĞI TOPLAMI 97 204 150 451 24 32 129 90 87 7 26 66 142 603 1054 ERKEK ÖĞRENC SAYISI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÇES ŞUHUT OKULUN ADI Atatürk Pansiyonlu lköğretim Okulu Cumhuriyet lköğretim Okulu Fatih lköğretim Okulu Gazipaşa lköğretim Okulu Kurtuluş hsan Küçükarslan lköğretim O Zafer Yolu lköğretim Okulu ŞEH R TOPLAMI Ağzıkara lköğretim Okulu Akyuva lköğretim Okulu Anayurt Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Arızlı Kılıçkaya birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Atlıhisar lköğretim Okulu Aydın Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Bademli Şehit Abdurrahman Kılıçaslan Bir. Sın.O Efe lköğretim Okulu Güneytepe Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Hallaç Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu cikli Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu salı lköğretim Okulu Karacaören lköğretim Okulu Karadilli lköğretim Okulu Kavaklı lköğretim Okulu Kayabelen lköğretim Okulu Koçyatağı Şehit Mevlüt Daldal Bir.Okulu Balçıkhisar Merkez lköğretim Okulu Başören Şehit Yusuf Erol Birleş. O Dadak Birleştirilmiş Sınıflı .Ö. Ö O Balçıkhisar lköğ.

Ö.NO 1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 OKULUN ADI Salar Lisesi Dişli Lisesi Kemerkaya Lisesi Dinar Tatarlı Lisesi Dinar Uluköy Lisesi Aşaği Piribeyli Lisesi Davulga Lisesi Döğer Lisesi Taşoluk Lisesi Tınaztepe Lisesi Karadilli Lisesi ORTAÖĞRET M KÖY TOPLAMI ORTAÖĞRET M (KÖY+ŞEH R) ANADOLU ÖĞRETMEN L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 25 111 44 50 72 34 26 62 103 45 88 120 755 7847 27 21 14 11 15 2 12 24 10 52 53 241 3481 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Afyon Lisesi Anafartalar Lisesi Atatürk Lisesi Cumhuriyet Lisesi Fatih Lisesi Bolvadin Lisesi Dazkırı Lisesi Dinar Lisesi Emirdağ Lisesi hsaniye Lisesi Kızılören Lisesi Sandıklı Lisesi Sultandağı Lisesi Özel Zafer Lisesi ORTAÖĞRET M ŞEH R TOPLAMI KÖY L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1335 51 634 1209 749 465 166 734 348 232 49 638 197 285 7092 574 18 231 679 400 206 84 293 175 79 22 283 85 111 3240 TOPLAM ÖĞRENC S.L KURUM SAYISI 1 1 391 197 216 97 288 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .31 32 33 Ortapınar Şehit Muammer Çanta Bir. Sınıflı i Ö O Senir Birleştirilmiş Sınıflı lköğretim Okulu Yarışlı lköğretim Okulu KÖY TOPLAMI ŞUHUT TOPLAMI LÇELER LKÖĞRET M GENEL TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER ŞEH R TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC 66 25 136 1901 2865 49958 53 24 115 1832 2762 46704 119 49 251 3733 5627 96662 ERKEK ÖĞRENC 761 33 403 530 349 259 82 441 173 153 27 355 112 174 3852 ERKEK ÖĞRENC 84 23 36 61 19 24 50 79 35 36 67 514 4366 ERKEK ÖĞRENC 175 100 S.NO 1 2 OKULUN ADI Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Bolvadin Mustafa Hüsnü Gemici A.

NO 1 OKULUN ADI Süleyman Demirel Fen Lisesi ANADOLU L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 284 108 TOPLAM ÖĞRENC S.Tek.Lis.And. Çay Endüstri Meslek Lisesi Dazkırı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Dinar Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) Haydarlı Çok Programlı Lisesi Emirdağ Mesleki Eğitim Merkezi(METEM) Evciler Çok Programlı Lisesi Sandıklı Teknik Lise ve Endüstri M. ERKEK TEKN K TOPLAMI KIZ MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 907 1305 135 347 370 244 441 91 431 140 408 188 222 5229 44 23 51 0 16 60 120 32 119 55 17 39 0 576 TOPLAM ÖĞRENC S. Kız Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 491 292 491 292 289 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Kız M.M.L.Lis.Mes.ve End.E.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OKULUN ADI Afyon Koca tepe Anadolu Lisesi Milli Piyango Anadolu Lisesi Bolvadin Anadolu Lisesi Çay MKB Anadolu Lisesi Dazkırı Anadolu Lisesi Dinar Anadolu Lisesi Emirdağ Anadolu Lisesi scehisar Mehmet Çakmak A.ve EML. Yunus Emre Çok Programlı Lisesi TL Endüstri Meslek Lisesi ve Ç.NO 1 2 OKULUN ADI Ali Çetinkaya And.Mes.TL. Lis.T. And.L.Lisesi Sandıklı Anadolu Lisesi TOPLAM GENEL L SE TOPLAMI ENDÜSTR MESLEK L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39 491 466 214 192 113 237 217 222 220 2372 11325 232 246 89 100 75 122 110 117 118 1209 5220 TOPLAM ÖĞRENC S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OKULUN ADI Gazi And.And.T. Zübeyde Hanım And.ve Endüstri M.3 4 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi ANADOLU ÖĞRETMEN L SES TOP 1 1 4 84 150 822 40 85 400 44 65 422 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 176 ERKEK ÖĞRENC 259 220 125 92 38 115 107 105 102 1163 6105 ERKEK ÖĞRENC 863 1282 84 347 354 184 321 59 312 85 391 149 222 4653 ERKEK ÖĞRENC 0 0 S. L.L. Kız Mes. Bayat Çok Programlı Lisesi Bolvadin Teknik Lis.M.Lis.L. L.

Emir Murat Özdilek Ana.L. Sultandağı mam Hatip Lisesi Şuhut mam Hatip Lisesi MAM HAT P L SELER TOPLAMI Bolvadin şitme Engelliler Meslek Lisesi GENEL TOPLAM KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 45 307 235 161 6 51 67 86 180 68 198 1359 89 11815 129 45 58 3 37 14 57 53 3 70 469 0 3680 2004-2005 ÖĞRET M YILISAĞLIK MESLEK L SELER TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC 196 79 S. .L. Çay mam Hatip Lisesi Dazkırı mam Hatip Lisesi Dinar mam Hatip Lisesi Emirdağ mam Hatip Lisesi hsaniye mam Hatip Lisesi Sandıklı mam Hatip Lisesi ve A. TOPLAMI T CARET L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 7 122 267 237 165 202 1776 0 0 139 24 0 163 122 267 98 141 202 1613 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 63 481 251 141 130 26 322 102 121 144 122 24 153 260 2340 ERKEK ÖĞRENC 178 190 103 3 14 53 29 127 65 128 890 89 8135 ERKEK ÖĞRENC 0 8 S.Mes.L.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI Susuz Çok Programlı Lisesi Ticaret Meslek Lisesi ve And.H.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 OKULUN ADI mam Hatip Lisesi ve Anadolu . TOPLAMI MAM HATIP L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 70 685 325 233 159 37 572 149 156 223 156 37 205 355 3362 7 204 74 92 29 11 250 47 35 79 34 13 52 95 1022 TOPLAM ÖĞRENC S.M.L.Lis.H.T.NO 1 2 OKULUN ADI Atütürk Sağlık Meslek Lisesi Bolvadin Sağlık Meslek Lisesi KURUM SAYISI 1 1 196 87 290 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .Tur. Başmakçı Çok Programlı Lise Bolvadin Ticaret Meslek Lisesi Çay Akkonak Çok Programlı Lisesi Çay Çok Programlı Lisesi Çay Karacaören Çok Programlı Lise Çobanlar Çok Programlı Lise Hocalar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Ticaret Meslek Lisesi Sandıklı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sincanlı Çiğiltepe Çok Proğramlı Lisesi Şuhut Çok Proğramlı Lise T CARET GENEL MÜD.H. Bolvadin Anadolu mam Hatip Lve .3 4 5 6 7 Bolvadin Kız Meslek Lisesi Çay Kız Meslek Lisesi scehisar Çok Programlı Lisesi Sandıklı Meslek Lisesi Şuhut Kız Meslek Lisesi KIZ TEKN K GENEL MÜD.Ot.

Halil brahim ÖZSOY S M L Şuhut Sağlık Meslek Lisesi SAĞLIK MESLEK L SES TOPLAMI 2004-2005 GENEL L SELER TOPLAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 10 94 85 54 56 99 26 92 61 850 154 29 8 10 24 11 11 28 25 696 65 77 44 32 88 15 64 36 TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 3164 543 92 120 676 439 232 105 27 457 71 112 67 6105 ERKEK ÖĞRENC 3118 141 84 764 936 121 187 402 375 85 144 53 139 S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN KURUM SAYISI 9 1 1 6 7 1 2 4 3 1 1 2 1 4578 233 135 1039 1650 156 250 668 552 140 223 142 237 1460 92 51 275 714 35 63 266 177 55 79 89 98 291 KIZ ÖĞRENC KIZ ÖĞRENC .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÇEN N ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 2004-2005 MESLEK VE TEKN K L SELER TOPLAMI KURUM SAYISI 11 6006 2842 5 1 2 5 5 970 192 279 1161 803 427 100 159 485 364 2 1 1 2 2 1 1 39 335 222 49 858 133 197 120 11325 103 117 22 401 62 85 53 5220 TOPLAM ÖĞRENC S. Yıl Sağlık Meslek Lisesi Sultandağı Dr.3 4 5 6 7 8 9 10 Çay Sağlık Meslek Lisesi Dinar Sağlık Meslek Lisesi Emirdağ Gülsüm Hatun Sağlık Meslek Lisesi hsaniye Sağlık Meslek Lisesi Sandıklı Sağlık Meslek Lisesi Sinanpaşa 75.

15 16 17 18 SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT GENEL TOPLAM 6 2 3 5 55 1045 231 348 1038 12665 699 164 242 635 8289 346 67 106 403 4376 2004-2005 GENEL L SE VE MESLEK L SELER L TOPLAMI TOPLAM ÖĞRENC ERKEK ÖĞRENC 6282 141 84 1307 1028 121 307 1078 814 85 144 285 244 27 1156 235 354 702 14394 S. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri: Sağlığa lişkin Temel Bilgiler 2003 Hastane Sayısı Sağlık Merkezi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı Sağlık Evi Sayısı Dispanser Sayısı Toplam Yatak Sayısı Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı Yatak şgal Oranı (%) Toplam Sağlık Personeli Sayısı Hekim Sayısı Hekime Düşen Hasta Sayısı Hemşire Sayısı Ebe Sayısı AFYONKARAH SAR 17 1 141 426 3 1932 345 51.3.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OKULUN ADI MERKEZ BAŞMAKÇI BAYAT BOLVAD N ÇAY ÇOBANLAR DAZKIRI D NAR EM RDAĞ EVC LER HOCALAR HSAN YE SCEH SAR KIZILÖREN SANDIKLI S NCANLI SULTANDAĞI ŞUHUT KURUM SAYISI 20 1 1 11 8 1 4 9 8 1 1 4 2 1 8 4 4 6 94 10584 233 135 2009 1842 156 529 1829 1355 140 223 477 459 49 1903 364 545 1158 23990 4302 92 51 702 814 35 222 751 541 55 79 192 215 22 747 129 191 456 9596 GENEL TOPLAM M.53 2164 479 1391 564 502 292 KIZ ÖĞRENC .3.

Km Termal Otel Bel. Sosyal ve Kültürel Tesisler Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Endüstriyel Yapılar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.km. K. Termal 72 209 151 554 372 1600 132 264 32 64 Tel: 272.yolu 16.2483457 Tel: 272.Md Özel B. M.2736387 Tel: 272-2145315 2515261 Fax: 272-2140901 45 270 Tel: 272.Km.2483514 Fax: 272.3.5357320-21-26 Fax: 272.Cemalettin Gülnaz) Kütahya Yolu 13. Termal MERKEZ ( şl.5.3.2736131-32-33 Fax: 272.4. (Hasan Kaptan) Kütahya K. HSAN YE/ AFYON Özel B.yolu 23. Göçer ve Hareketli Barınaklar: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.7. M.HSAN YE ÖMER KAPLICA ŞLETMES -MERKEZ GECEK KAPLICA ŞLETMES MERKEZ HAYAT TERMAL TES SLER Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/ AFYON Hüdai Kaplıcaları SANDIKLI/AFYON Afyon-Konya 30.yolu 15.6.3.km.2515016 Tel: 272-2515070 (4 hat) Fax: 272-2515100 YATAK TEL. MERKEZ CENG Z) Termal (Md. Termal Otel Bel.5357319 Tel: 272.Mikail Özel belgeli 293 .5357319 Tel: 272-5357300 (18 hat) Fax: 272-5357319 Tel: 272.Eczane Sayısı Bebek Ölüm Hızı Dişhekimi 186 21. AFYON Kütahya K.5357327-28-29 Fax: 272.Km.77 M. .3.VE FAKS NO BOLVAD N/ AFYON Eskişehir K.Bel. Termal Özel B.2515275-76-7778 Fax: 272. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar: AFYONKARAH SAR L NDE BULUNAN BELED YE BELGEL OTELLER TES S N ADI ADRES TÜR/SNF ODA Sys KAPLICA OTEL / SANDIKLI TERMAL YEN OTEL/ SANDIKLI HÜDA KAPLICA ŞLETMES / SANDIKLI HEYBEL KAPLICA ŞLETMES -BOLVAD N GAZLIGÖL KAPLICA ŞLETMES . Termal Özel b. M.yolu Termal Özel B.

OTEL 1/A Tel: 0-272Fax: 0-272- 40 80 Tel: 2722152323 2156070- MERKEZ Fax: 272.N: OTEL 2.yolu BOLVAD N 30. BOLVAD N/AFYON 15 38 25 53 Tel: 0-272Fax:0-272- BOLTAŞ TERMAL OTEL Heybeli Kaplıcaları. Termal Afyon-Konya k. Lüks MERKEZ Fax: 272-2120120 LALE OTEL KARACA OTEL BAŞAK OTEL H SAR OTEL KENT OTEL GÜRKAN OTEL F DAN Milli Egemenlik Cd.Atatürk OTEL Cd.2122111 31 70 Tel: 272.sınıf maret Cami yanı N: 1 2.km.6129192 Yonca altı cami civarı OTEL/ No: 15 MERKEZ 3. Emirdağ Cd.2120948-49 Fax: 272-2151249 35 71 Tel: 272-2156530-2121250 Fax: 272-2136165 16 32 Tel: 272.km.Sınıf PTT arkası AFYON N: 21 2.2151580 Fax: 272- 40 77 Tel: 2722152951 2152851- Fax: 272-2130437 24 11 8 11 10 50 28 21 22 30 Tel: 272.2151618 Tel: 2152212 Tel: 2136333 Tel: 272-6l28379 Tel: 272.sınıf AFYON Hisar Mh.2138182 Fax: 272-2130188 36 77 Tel: 272-2133622-(3 hat) Fax: 2156670 10 58 Tel: 2722131312 2120364- Devlet Hastanesi Karşısı OTEL No:59 MERKEZ Kadınana Cd. N:23 OTEL MERKEZ Anbar Yolu Çıkışı no: 12 MERKEZ 1/A-B OTEL 2.yolu 30. No:25 MERKEZ Kadınana Cd. BOLVAD N/AFYON SOYDAN OTEL NAMAN OTEL S NADA OTEL HOCAOĞLU OTEL MAYA OTEL MERT OTEL Turan No:2 Emeksiz Cad. Termal Afyon-Konya k.Sınıf 174 OTEL Lüks Dumlupınar mh.Sınıf 25 41 Tel: 272.MERKEZ KARDEŞ HEYBEL TERMAL TES SLER Heybeli Kaplıcaları.Sınıf 35 BOLVAD N Çevre yolu üzeri 5.km. OTEL Otobüs garajı karşısı 294 .No:12 MERKEZ Anbaryolu AFYON No: 1/A-B OTEL 1/A-B OTEL 1.

GOLDEN STAR otel stasyon Cad. 36 SANDIKLI/AF. Dinar Cd.Cad.Sınıf No.Sınıf EM RDAĞ/AFYON Yeni Mah.Hacıkadir sk. Ece Mh.N.3512002 Tel: 272. Otel 2.36 ÇAY/AFYN B. OTEL N:33 SANDIKLI /2.Sınıf Ece Mh.SINIF EM RDAĞ/AFYON Cumhuriyet No:1 Meydanı OTEL 3. No.Dinar Cd. OTEL No: 41 3.sınıf DAZKIRI/AFYON Suçıkan Park D NAR/AFYON Motel 2.SNF. No:38 OTEL/1. 2/A-B Tel: 272. OTEL/ OT.SNF. C.T.Güvercin D NAR/AFYON OTEL 3.Sınıf Tel: 2726313786 Tel: 272-6312138 Tel: 0-272Fax: 0-272- 6312515- DÖRTYOL OTEL EK Z OTEL SUÇIKAN (MARSYAS) MOTEL KANARYA OTEL GÖNEN OTEL DEVRAN Otel ERENOĞLU OTEL MEYDAN OTEL ASYA OTEL TUĞRUL PALAS OTEL SÖNMEZ PALAS OTEL YEN EFEM OTEL YILDIZ OTEL 14 15 26 30 Yeniyol mah. Cad. Dinamo OTEL 3.14/A ÇAY stasyon OTEL 3.sınıf ncili Mh.Sınıf EM RDAĞ AFYON Ece Mh.Sınıf 29 14 5 12 S NANPAŞA BELED YE Cumhuriyet Meydanı. S NCANLI 3.Sınıf SANDIKLI Çakır Mah.Eskişehir Cd.5127011 Fax: 27288 76 40 20 33 Tel: 272-5151836 Tel: 272-5153262 5153952 Tel: 272-5153729 Tel: 2723117107 3117130 – F:- Cami Kebir Mh. D NAR P.4426576 21 49 Tel: 272-4424050 Fax: 16 44 Tel: 272-4426220 Fax: 27224 69 Tel: 272.OTEL BOLTAŞ OTEL FAT H OTEL BOLVAD N/AFYON 2. No:96 Otel/ SULTANDAĞI/AFY. D NAR/AFYON H.sınıf 21 38 Tel: 2723536130 3535322- Fax: 272.4426281 Fax: 272. 58 OTEL SANDIKLI/AFYON l. Zafer cd. Dinar Cd. OTEL No: 23 1.snf.Sınıf Sk.Evler Mh.Yok Çevre yolu üz.BP Otel Tesisleri Bolvadin Cumhuriyet Caddesi OTEL 1. No:22 OTEL 1.Arabacılar Sk.3512234 Tel: 272-3532323 Tel: 272. No: 28 1.6563112 295 .T.3536531 14 22 10 36 28 44 20 90 Tel: 272.Sınıf 12 12 30 35 Fax: 272.Lütfi OTEL Sönmez cad.

OTEL 3. stasyon Cad. Sultandağı stasyonCd.km. No:2 AFYON AFYON (GRAND) OTEL ÖZER **** OTEL DEĞERL VE D NLENME TES SLER BÜYÜK RAMA OTEL OTEL Otel ** Tel: 272. 16 YATA K S.yolu 9. hat) AFYON Fax: 272-2515060 Tel: 272.yolu 9.zmir K.No: Sultandağı 23 Otel/ 2.Lütfü 4213325/4214741 Sönmez Cd.MEHTAP (Doğan) OTEL DEM RHAN Otel EFES OTEL UĞUR PALAS OTEL Kayran Mh.Afyon.Gecek Gediği Mevki 92-93 Akören Ksb.2143309 Süleyman Gönçer Cd.Kapalı 215 Kiş. 55-56 Kedilik mev.ÇME TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI VARAN KONAKLAMA TES SLER 1. No:28 Dazkırı/Afyon Fax:-- TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL YEME.Snıf Cd.Yeniyol mh.5 Tesisi yıldız THERMAL RESORT ORUÇOĞLU OTEL Termal Ot. 5128720No:12 SANDIKLI/AFYON Fax: 272-5129880 OTEL ** 26 4 64 Sahibi Şakir ve Hidayet DAŞTAN EK Z OTEL OTEL * 15 -- 30 Osman EK Z Tel: 272.2143300 Fax: 272.2525551-54.VE FAKS NO ADRES Tel: 272. 270 SU T ODA S.Sınıf 18 17 6 5 36 30 18 10 Tel: 2726563142 Tel: 272-6561227 Tel: 272-7181403 Tel: 272- 6562873- Pazar Mh.2525553 : Tel: 272-5127351. Hacıbey Sk.zmir K.VE FAKS NO ADRES 294 12 624 Tel: 272-2515050 (10 Kütahya Karayolu l4.km. S NCANLI Fax: 272. AFYON Otel Müdürü Fax: 272. Kocatepe OTEL 2.Sınıf ŞUHUT/AFYON Cumhuriyet Cd. Fax: 272-2525524 AFYON şletme Müdürü TEL.Çakır Mh.Sınıf TUR ZM BAKANLIĞINDAN ŞLETME BELGEL KONAKLAMA TES SLER TES S N ADI TÜRÜ SINIFI KBAL OTEL Termal Sağlık ve Termal Ot. 604 Serdar TÜTÜNCÜ Genel Müdür Ahmet ÇAKAR Genel Müdür 90 10 210 Özcan ÖZNUR Genel Müdür 32 10 94 Ahmet MERMER T: 0-272-2525600 20 hat Afyon.3132193 296 .3132191. Yanı ŞUHUT PTT OTEL 3.Açık KAPAS TES ŞLETME MÜDÜRÜ Aslan BATI TEL.Sınıf Lokanta 515 Kiş.**** ODA S.km.

2525400 Afyon.6964545 Kasabası Kafeterya 210 Kişilik Kafeterya Mevki SULTANDAĞI Turgut Özal Bulvarı NO: 109/A AFYON 1.2130558 0-272-3132241 2133720 – Milli Park S NCANLI/AFYON (Tesis Kapalı) TUR ZM BAKANLIĞI’NDAN YATIRIM BELGEL KONAKLAMA TES SLER ( NŞAAT HAL NDE) TES S N ADI TÜR-SINIFI ODA Sa . Hüseyin Alparslan ÖZDEM R Tel: 272.Snf.6561437 Fax: 2720-272-2137682 2136385 Yeşilçiftlik Kasabası SULTANDAĞI / Ankara.2131483 Afyon.KOLAYLI TUR ST K TES SLER 2. Faks: 272.yolu Köroğlu Mev.2155301 Fax: 272.Öz. (10 Hat) Çakırköy AFYON Fax: 272.Sınıf Lokanta 5 Yıldızlı Otel 316 208 1492 SU T YATAK ODA 4 Sayısı 104 T: 0-272-2152066 4912900 T: 0-272-2133783-84 Şantiye: 2515257-58-59 T: 0-272-2153606 Cep: 0-532-3476917 ERSÖZ OTEL 2 Yıldızlı otel 2.yolu 4. Kaplıcaları AFYON Ömer TEL. 130 Kafet. AFYON (Opet) içi K. AFYON ÖZD LEK ALIŞVER Ş MERKEZ DEREÇ NE K RAZLI D NLENME TES SLER KADA FÇ OĞLU LOKANTASI 2.Km.yolu 9.Sınıf Lokanta TÜRKER OTEL 3 Yıldızlı otel 47 6 120 40 4 92 T: 272-2153818 2132657 T: 272-2168723 Ankara.2.Sınıf Lokanta 240 Kişilik Lokanta Yılmaz SAYAR Tel: 272.zmir 3.6964020. Ömer Kaplıcaları AFYON 297 . 300 Kiş.zmir K.Bayat/Afyon Köprülü köyü.Dereçine 6964544 Akyer Fax: 272.Sınıf OPET Lokanta RESTAURANT YARIMAY LOKANTASI (TES S KAPALI) 2. Kaf. yolu ÇET NGÜL (NOKTA. 55 Kiş.zmir K.lok. Vedat S ALPATA 2.Yem. Boyalı köyü S NCANLI/Afyonkarahisar naz köyü mevki.2525446 Tel: 272. Ame.Sınıf Lokanta 60 Kişilik lokanta 85 Kişilik Lokan. 100 Kiş.Lok.Sınf.Lok. KARAMEHMETOĞLU 3 Yıldızlı Otel 46 TUR ST K TES SLER AFYON SALUTAR S OTEL ÇAVUŞOĞLU OTEL 2 Yıldızlı otel 28 56 2. Kiş.Bar 120 Kiş.Km.VE FAKS NO ADRES Turan Emeksiz cd. No: 14 AFYONKARAH SAR Bozkır mevki.Lok. 55 Kiş.zmir K.Sınıf Lok.Km.Lokanta şletme Müdürü Tel: 272-2155086 Fax: 272-2123420 AKBAY ALABALIK TES SLER Tel: 272.

dış sofalıdır.tatlı.M.giyim.Züccaciye.yağ. Basın Caddesi: Fotoğrafçı.beyaz eşya işyeri büyüklükleri 20 m2 ile 200 m2 arası Uzunçarşı: Sarraf ve şekerleme 20 ile 100 m2 arası Saraçlar Çarşısı:Gıda .sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına giren işyerleri (fabrikalar) Kent merkezindeki gelişme yönü özellikle bölgemiz yerel ürünlerinin sanayi ve dönüşüm yeri olan organize sanayiye doğru yönelmiş olup.giyim.3. Şahitler Kayası.gıda .11. Baskın olan tip ise iç sofalıdır.gıda.Yeterli dinlenme tesisleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet öncesi ahşap ve kerpiç yapılardır.muhtelif Milli Birlik Caddesi: Bakkal. Özellikle zmir-Kütahya ve Eskişehir karayolu Belediyemiz mücavir alanları termal kent olma özelliğine sahiptir.züccaciye.büro .fırın Kurtuluş caddesi: Mobilya. 100-500 m2 arası Dumlupınar : Beyaz eşya.şekerleme ürünleri.bu yönde ilerlemeler kaydedilmiştir.yem.gıda 10-200 m2 arası Atatürk caddesi ve nönü Caddesi: Lokanta.3. orta veya cepheler boyunca devam eden çıkma şeklindedir. betonarme olarak tek veya çok katlı olarak yeni yapılanma bölgelerinde yapılmıştır.şekerleme Ordu Bulvarı: Hastane. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller: Ahşap ve kerpiç yapılarda kullanılan ahşap genelde çevre il ve ilçelerden temin edilmektedir. M.eczane.dükkanlar sanayi ve organize bölgelerindeki işyerlerinin büyüklüğü ve faaliyetlerinin araştırılmasında kent merkezinin gelişim yönü ana arterlerde aşağıdaki şekildedir. Cepheler ise zemin üstü birinci kat çıkmalıdır. köşe parsellerde tek veya iki cephede kenar.mermercilik. Kerpiç ve tuğla ise 1980 yılına kadar ilimiz Gazlıgöl Yolu.9.8.kırtasiye 100-200 m2 arası Yeşilyol caddesi: Cafe. Ara parsellerde tek cephede cephe ortası biçiminde.Yatırımlar bu yönde çoğalmıştır.BAŞA DÖN 298 . Altıgöz Köprüsü arasında yerel topraklardan daha sonraki yıllarda Konya Yolu üzerine yapılan blok tuğla fabrikalarında yakın köy arazilerinin toprakları ile yapılmıştır BA ŞA DÖN B AŞA DÖN .ayakkabı Bankalar Caddesi: Banka ve bürolar Ambaryolu : nşaat malzeme satış yerleri 120-200 m2 arası Gazlıgöl Caddesi: Un.Berber. M. Bunlar yaklaşık 80 yıllık süreçte günün ihtiyaçlarına göre yığma. Tuzpazarı Caddesi:Giyim.3.pastane100-300 m2 arası Sanayi: Tüm tamirhane ve atölyeler 60-200 m2 arası Organize: 1. M.Yıldızlı termal turistik oteller mevcuttur. Bürolar ve Dükkanlar: limiz merkezinde bürolar.manifatura.entegre tesisler oluşturulmuş olup. Bunlar ise düz yada kademelidir..10.gıda. Yerel Mimari Özelikler: limizdeki yapılanmaları iki kısıma ayırmak mümkündür. Bunlardaki genel karakteristikler iç sofalı.3. Kırsal Alanda Yapılaşma: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.et ve et ürünleri.internet.

3.1. 1970 yılından sonra başlayan apartman hayatı ile birlikte yap satcılar ( müteahhitler) oluşmuş bunlar şehrin yapılanmasında oldukça etkili olmuşlardır. M. Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde kaçak yapılaşmalar oluşmuş bunlarda yapılan ıslah imar planları ile disiplin altına alınmıştır. yer değiştirme olayları açıklanmadığından gösterilememiştir. Göçebe şçiler (Mevsimlik): 2000 Genel Nüfus Saymı kesin sonuçlarında.4.2. M. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı: Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır.2.4.4.4.5.4. 1970’e kadar kamu çalışmalarınca oluşturulan yapı kooperatifleri sayısı 3 olup bunlarda tek katlı konut yapmışlardır. Görüntü Kirliliği: M. BAŞA DÖN M. M. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri: Yeni imar alanları açacak 3194 Sayılı mar Kanununun 18.1. Maraşal Fevzi Çakmak. göçler. Göçler GÖÇMENLER 1951 YILINDA ISKAN ED LENLER 1989 YILINDA GELENLER TOPLAM • A LE NÜFUS 242 127 369 997 436 1433 M. Esentepe. Binalarda Ses izolasyonu: limizde uygulanan ısı yönetmeliği uyarınca özellikle yeni yapılan Özel ve Resmi binalarda dış duvarların izolasyonlu olarak . Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri Bu Konuda Yeterli Bilgiye Ulaşılamamıştır. nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarıına göre dağılımı. M.5. yap-sat şeklinde inşaatlar yapılmakta ve bireysel olarak konutlar yapılmaktadır.5. Buna göre yapılan binalar dış etkenlere karşı aynı zamanda ses izolasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca yapı kooperatiflerinin sayısı da devletin kooperatiflere konut kredisi vermesi nedeniyle artış göstermiştir.4. 1980 – 1985 arası ise kendi parselleri üzerine Sahipata. limiz hazine veya Belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondu yoktur. göçebe işçiler. Konut Yapım Süreçleri: limiz Halkı 1970’li yıllara kadar müstakil evde yaşama geleneği nedeniyle genelde kendi konutunu kendisi yapmış veya yaptırmıştır. 299 . Sosyo-Ekonomik Yapı: M. maddesi uygulanmak suretiyle bina yapımına hazır imarlı arsalar üretilmektedir. pencereler ise ısı camlı olarak yapılmaktadır.5. ş Alanları ve şsizlik M.4.6. Kentteki konut ihtiyacının karşılanması için kooperatif alanları üretilmekte.4. Kanlıca.M. Çetinkaya.

3. sinema. Bununla beraber yalıtım derecesi farklı olabilir.N. M.(asmolen döşeme v. köy nüfusu % 1.' da ise 57 olmuştur. Bolvadin. şehir nüfusu % 21. Emirdağ. Su ita nd ağı ve Şuhut ilçelerinde ise nüfus artmıştır. 482 bucak ve köyden oluşmaktadır. Sandıklı. Evciler. kinci olarak taşıyıcı döşemeyi boşluklu yapmak gerekir.47 oranında artığı görülmektedir.2. M. Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken. sanayi mevcuttur.N. zemin kat hariç bütün kat döşemelerinde kullanılan mekanın konforunun gerektirdiği hallerde ses yalıtımı yapılmalıdır.5. Meydan aktif olduğunda 310 derece istikametindeki kalkışlarda yerleşim yeri. Dazkırı.1. Bu mekanı çeviren elemanların narin ve rijit olması. l ve ilçelerin Nüfus Yoğunlukları: 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre lin nüfus (km2/kişi) yoğunluğu 52 ken 2000 Genel Nüfus sayınıma göre ise nüfus yoğunluğu 57 olmuştur. l Merkez ilçe. (l km2 ve düşen insan sayısı ) 1990 G. okul. 17 lçe.) Üçüncü olarak da döşeme kaplamasını taşıyıcı döşemeden bir ses yalıtımı malzemesiyle tamamen ayırmaktır. polistiren köpüğü gibi malzemeler kullanılarak ses izolasyonu yapılabilir. Malzemenin darbe neticesi doğan ve malzemenin içinde yayılan sesi yalıtmak içinde mümkün olduğu kadar darbenin kaynağına yakın bir yerde darbe neticesi doğacak titreşimin dağılmasına mani olmak gerekir.S.Bu işlem üç türlü yapılabilir. okul. Nüfusun Yaş.3. Binalarda Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı ile ilgili olarak imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun imalatlar yapılmaktadır.Bunun içinde mantar. hastane . mantar . lastik gibi yumuşak bir yalıtım malzemesiyle bağlamak bu darbenin şiddetini düşürür.Hava içinde yayılan sesi yalıtmamız için .230 km2 olduğu ve NÜFUS YOĞUNLUĞU. BAŞA DÖN M. Bu yüzden herhangi risk oluşturmamaktaır. M. hastane. Dinar. M.5.b. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları: Hava Meydan Komutanlığına ait Hava alanımızın pisti 310 ve 130 dereceler istikametinde yer almaktadır. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi: 1990 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçları karşılaştırıldığında. Çobanlar. dari birim bazında Bayat.6.5. M. Ancak 130 dereceye kalkışlarda herhengi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır.5.6.4.74 . Afyon merkez. Yerel yönetim olarak Afyon Belediyesinin yaptırım gücü bulunmamaktadır. Çay.5. yani ses dalgalarının çarpması neticesi titreşmemesi gerekir. Kentsel Atıklar: Kentsel atıklar Afyonkarahisar li mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen bölgelere dökülmektedir.Apartman .6. Ticari ve Endüstriyel Gürültü: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Cinsiyet ve Eğitim Guplarına Göre Dağılımı: M. scehisar. 300 . Başmakçı.44 ve l geneli nüfusunun % 9. göre 52 iken 2000 G. yüklenebilen cam yünü .26'dır. büro binaları ve otellerde ses yalıtımı yapılabilir. Nüfus : M.6.S. Sincanlı. 2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Afyon geneli okuma yazma oranı 88. Hocalar.6. Birincisi döşemenin üstüne halı. Afyon linin idari bölünüşü. Afyon ilinin yüzölçümü 14.Ancak çok katlı binalarda . Mekanı dışarı ile bağlayacak hiçbir delik olmaması.

şsizlik: 2003 Yılı tibariyle işsizlerin sayısı: ERKEK 7117 KADIN 1042TOPLAM 8159 kişi işsiz durumdadır.6. Turizm ve Seyahat: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.47. % 58.M. M. Bu durumda Köy nüfusu azalırken şehir nüfusunun giderek arttığını göstermektedir.7. M. BAŞA DÖN 301 . M.6.6. yıllık şehir nüfus artışı % 19. yıllık genel nüfus artışı 9.6.4. % 54’ü köylerde yaşadığı görülmektediır. Nüfus Değişim Oranı: 1990 Genel Nüfus Sayımı ile 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları karşılaştırıldığında.78 olduğu görülmektedir.47.56’sı köylerde yaşarken 2000 Genel Nüfus Sayımında ise % 46’sı şehirde. Yer Değiştirme Olayları: 1990 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusun % 41.5.6.43’ü şehirde. Nüfus değişim oranı. yıllık köy nüfus artışı % 1.

Ayrıca proseste oluşan mermer çamurlarının bir kısmını çimento fabrikası hammadde olarak kullanmakta ancak atığın çok fazla olması nedeniyle yeterli geri dönüşüm sağlanamamaktadır. limiz sınırları içinde kaynağında ayırma işlemi yapılmamakta olup. Evsel atıklar il genelinde konutlardan çıkartılan tüm atıklar ayrıştırılmadan Ankara Yolu 14. l Tarım Müdürlüğü ve l Sağlık Müdürlüğü personellerinden ekip oluşturularak denetimler yapılmaktadır. Cam % 15. Kampanya Süresince elde edilen gelir ile TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği tarafından Valiliğimiz tarafından daha önceden belirlenmiş olan Atık Kağıt Ormanına fidan dikimi sağlanacaktır. Afyonkarahisar Merkezde atık taşıyan araçların meskun mahal içinden geçmesi ve atıkları döküm alanına götürmeden yol güzergahlarına ve şahıs arazileri üzerine gelişigüzel dökmeleri. Bunun dışında Afyonkarahisar Belediyesi evsel katı atık yakma tesisi kurma çalışması başlatmıştır.N. Organik Madde %35.000-5. ller Bankası ile ortak yapılan çalışmalarda Bakanlığımız genelgeleri doğrultusunda Afyonkarahisar 5 bölge olarak planlanmış ve her bölgede alternatif Katı Atık Bertaraf alanları belirlenmiştir. Metal % 5. tavuk gübrelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. limizde katı atıklar ile ilgil yapılan diğer bir çalışmada. scehisarda ise Kaymakamlığın belirlediği bir atık bölgesine atılmasına karar verilmiştir. koku ve sinek üremesi önemli diğer bir sorundur.000. TEMA Vakfı Afyonkarahisar l Temsilciliği aracılığı ile düzenlenen. 302 . düzensiz depolama yapılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Hiçbir belediyenin düzenli katı atık depolama tesisi bulunmamaktadır. Evsel Katı Atıklar: Afyonkarahisar li Merkez ilçe dahil Toplam 18 lçe ve 90 Kasaba belediyesinden oluşmaktadır. Kağıt toplama kampanyasıdır. Afyonkarahisarın önemli bir sorunu da Mermer sanayisinden kaynaklanan atık mermer çamurları ve kullanım dışı parça mermer kırıklarıdır. Sorunun çözümü amacıyla yaz aylarında Müdürlüğümüz. scehisar lçesinde ise Kaymakamlığın belirlediği yer dışında başka bölgelere atık dökülmesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Burada ekonomiye kazandırılacak atıklar ayrıştırılmaktadır. “KAĞITLAR ÇÖPE G TMES N F DANA DÖNÜŞSÜN” sloganı ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 55 ton atık kağıt toplanmıştır. Afyonkarahisar Merkezde yaşanan kaçak atık dökme sorununa çözüm olarak.km'de bulunan çöp deponi alanına götürülmektedir. çöp döküm sahalarında şahıslar tarafından bir miktar ayrıştırma yapılmaktadır. elektrik enerjisi üretilecektir. Kağıt % 5. Belediyelerin Katı atık depo alanlarının yönetmeliğe uygun olmaması. Bu fabrika ve atölyelerden kaynaklanan atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Belirlenen alanlar için belediye birlikleri oluşturularak tesis kurma faaliyetlerin başlatılması Afyonkarahisarda çöplerin düzensiz depolanmasını önleyecektir.000 nüfusun bulunduğu ve buradan yaklaşık olarak 720 ton/gün evsel nitelikli katı atık üretimi olduğu bilinmektedir. Özellikle ilimizde tavukçuluğun çok yaygın olması. Afyonkarahisar Merkeze bağlı Susuz Kasabası sınırlarında ve scehisar lçesinde yoğun olarak bulunan mermer işletmelerinin oluşturduğu atıkların Afyonkarahisar Merkez Köselelik mevkiindeki alana ve Afyonkarahisar Merkez Örnekevler Kızılbeyli Mevkiindeki eski malzeme ocağına. Elde edilen gelir ile bu ormana şu ana kadar 2500 ağaç dikimi yapılmıştır. Afyonkarahisarda Merkez Organize Sanayi Bölgesinde. Diğerleri %20. limizde hayvancılığın yaygın olması ve Afyonkarahisar Merkez içinde hayvancılık yapılan mahallelerin olması nedeniyle gübre atıkları. limizde yaklaşık 500-550 Mermer Fabrikası ve atölyesi mevcuttur.000 tavuk yetiştirilmesi. Afyonkarahisarda yaklaşık 4.1. Özel bir Firma ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde kurulacak yakma tesisinde. Bu atıkların yaklaşık %98’i belediyeler tarafından toplanmaktadır. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde kurulan kontrol ekibi 24 saat denetim yapmaktadır.466. Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik % 20. Afyonkarahisar Merkez ve 17 ilçede (Belde Belediyeleri ve köyler hariç) 2002 yılı rakamları ile 371. Afyonkarahisar Belediyesi. Çöp deponi alanına hafriyat ve kalorifer curufları götürülmemektedir. limizde mermer artıklarını (kırık mermer) işleyen ( geri dönüşümünü sağlayan) fabrikalar tüm atıkları işleme kapasitesine sahip değildir. Bu tür atıklar şehir genelinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.500. ATIKLAR N.

3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar: N. N. limizde faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.3.3.5. 2004 yılı için Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti K. Pil ve Aküler: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. N. Tarama Çamurları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.3.3.3. dahil 440. kireçlenip gömülerek veya açıkta yakılarak bertaraf edilmektedir. Nak. ilçelerde 10 olmak üzere toplam 18 sağlık kuruluşu (hastahane) denetimimiz altında olup 16 kuruluşta tıbbi atıkların ayrı toplanması işlemi yapılmaktadır. nş.V.Tıbbi Atıklar: limizde tıbbi atıklarla ilgili yapılan çalışmalarda Afyonkarahisar merkezde 8.Ş.1. ve Tic. N.2.’ne ait (Bileşenleri Bilinmeyen Atık ) zaydaş/ zmit Fabrikası tarafından yakma yöntemiyle bertaraf edilmiştir. Atık Yağlar: Bu konuda kurumumuzca yapılan çalışma bulunmamaktadır. Tüm ilde günde yaklaşık 70 torba ( 394 kg ) tıbbi atık oluşmaktadır. ilgili yönetmeliğe göre imha etmektedir. San. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller: limizde Cips ve Diğer Yakma Fırınları bulunmamaktadır.6. N. N. Atık yağ üreten fabrikalar (ilimizdeki nebati yağ fabrikaları) ellerindeki atık yağları kendi imkanları ile.4.3.8.3.N.7. 303 .3. A. Özel Atıklar : N. Tehlikeli Atıklar: Afyonkarahisar Valiliğince 3 yıl geçerli olmak üzere Afyonkarahisar-Dinar ilçesinde faaliyet gösteren Gürbunar Tur.D.000 TL/kg olarak belirlenmiştir N. Düzensiz Katı Atık Bertaraf tesislerinde depolanarak. Düzenli Katı Atık bertaraf Tesisleri yapıldığında tıbbi atıkların bertarafındaki sorunlar çözülecektir. Elektrik ve Elektronik Atıklar: limizde elektrik ve elektronik atık bulunmamaktadır. Tıbbi atıkların hastanelerde evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasına rağmen geçici depolanmasının uygun olmayan tekniklerle yapılmasından dolayı evsel ve tıbbi atıklar birbirine karışmaktadır Bu atıkların tümü belediyelerce toplanarak.Ş.2. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.’ne Tehlikeli Yük Taşıma ve Araç lisansları verilmiştir.3.

Şekil 35: Mezbahada Büyükbaş Hayvanlar Şekil 36: Sucuk malathanesi Şekil 37: Pastırma malathanesi 304 .

Toplanması. Sosyal tesislerden kaynaklanan evsel atık sular şehir kanalizasyon şebekesine verilmekte. sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörler vasıtası ile buralardan toparlanıp.4. N. Bazı mahallelerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ( plastik. taşıma ve biriktirme işlemlerinin yürütülmesi görevi Belediyeye aittir.Tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı toplanmaktadır.4.2 Hayvan Kadavraları: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.4. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen aparatlarla da ( plastik.3. Taşınması ve Aktarma Merkezleri: Toplama. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu: l merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanan çöplerin kompozisyonları ve miktarları aşağıdadır. 12 adet Belediye Mezbahası mevcuttur. cam.5. Yazlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 282 ton / gün ( 15 Mayıs – 15 Ekim ) Kışlık – Günlük çöp miktarı yaklaşık olarak = 383 ton / gün ( 15 Ekim – 15 Mayıs ) Yıllık çöp miktarı yaklaşık olarak = ( 282 x 154 + 383 x 211 ) = 124. Atık Yönetimi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır N. direkt olarak çöp deponi alanına nakliyeleri yapılmaktadır. BAŞA DÖN BAŞA DÖN BAŞA DÖN N.Taşımadan kaynaklanan problemler bulunmamaktadır. limizde katı atıklar şehir merkezinde çöp konteynerleri. teneke. Kombinalardan kaynaklanan sıvı atıklar arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilmekte. Diğer Atıklar : N.241 ton / gün Katı Atık Türleri ve Yüzdeleri : Plastik% 20 Cam% 15 Metal % 5 Kağıt% 5 Organik Madde % 35 Diğerleri% 20 N. cam.4.N.7. Ambalaj Atıkları: limizde Radyoaktif atık üreten tesis bulunmamaktadır.6. 305 . diğer katı atıklar ve gübre günlük olarak tesis sahiplerince kombina ve mezbahalardan uzaklaştınlmaktadır. 2 adet Kanatlı Et Kombinası. Kemik ve yenilmeyen et kısımları limizde bulunan Rendering tesislerine (Et-Kemik Unu fabrikalarında değerlendirilmektedir. Transfer istasyonu mevcut değildir.1. kağıt ) toplama işlemi yürütülmektedir. N. 1 adet tıbbi atık aracımız toplama işini sürdürmektedir. organik madde) çalışmaları devam etmektedir. Atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları ve traktörlerle toplanmaktadır. Kombina ve Mezbaha atıkları tamamen organik yapıdadır. kağıt.Katı Atıkların Biriktirilmesi. Mezbaha Atıkları: limizde 14 adet Kırmızı Et Kombinası. diğer mahalle ve sokaklarda bidonlar tarafından biriktirilmekte olup.

vahşi depolama yöntemi uygulanmaktadır. tıbbi atıklar.1. Sahanın toplam kapasitesi ( 10 yıllık ) 1. Şehir merkezine uzaklığı 12 km’ dir. Bu sebeple çöp biriktirme alanlarının lokal etkileri olması tabidir. Katı Atıkların Depolanması: Afyonkarahisar linde 1 adet çöp deponi alanı bulunmaktadır. ( evsel.2. Taşıma Yöntemleri : Evsel ve mutfak türü atıklar sıkıştırmalı çöp kamyonları hafriyat ve kalorifer atıkları traktörler.10. yönetmeliğe uygun dizayn edilmiş araçlarla toplanıp nakilleri yapılmaktadır. Çöp üreten kurum. Düzenli çöp depolama alanı yapım hazırlıkları Belediyemizce sürdürülmektedir. N.800 ton’dur. poşetlemeden direkt olarak biriktirme kaplarına dökmeleri. Geçici sahaya 2 yıldır döküm yapılmaktadır. N.000 m2’ dir. aynı zamanda rüzgar etkisi ile saçılmanın azaltılması vb. Sahanın çevreye ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. N. Ayrıştırma çöp deponi alanında yapılmaktadır.Biriktirme aşamasında meydana gelen sorunlar.198. Bu alan geçici olarak tahsis edilmiş olup . biriktirme kaplarının kapaklarının kapatılması ve araç parkı nedeniyle biriktirme kaplarının sürekli yerleri değiştirilmektedir.8.8. 306 . Ancak mümkün olan koruma yöntemleri kullanılarak (yer seçiminde düşük permeabiliteli zemin. çevrenin çitle çevrilip hayvan girişinin önlenmesi. endüstriyel.8. Transfer istasyonu kullanılmamaktadır.) çevreye olabildiğince az zarar verilmesine çalışılmaktadır. N. Kompost: N. kuruluşlar veya vatandaşlar ürettikleri çöpleri. Atıkların Yapılması: N.9. Mahallinde toplanan atıklar ayrıştırılmadan.8. Katı Atıkların Depolanması : Geçici depolama alanında ( tescil harici ) şimdilik düzensiz depolama yapılmaktadır. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri: limizde katı atıklar her belediyenin kendine ait çöp döküm alanında toplanmaktadır. Taşımadan kaynaklanan problemler : Biriktirme kaplarına katı atıkların ayrıştırılmadan atılmaları nedeniyle metal türü atıklar katı atık nakil araçlarına zarar vermektedir. Kalıcı çöp alanı tamamlanana kadar döküme devam edilecektir.3.Depo sahasının yüzölçümü 70. direkt çöp deponi alanına götürülmektedir.Sahaya ilçe ve köylerden döküm yapılmamaktadır. Atıkların Bertaraf Yöntemleri : Katı atıklar Afyon l Merkezinde Afyon Belediyesi tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. tıbbi atık ) Saha en yakın yerleşim birimine ( Akçin Köyü ) 6 km uzaklıktadır. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi: Geri kazanım tesisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte zaman zaman eğitim için gelen uçakların iniş ve kalkışları esnasında gürültü oluşmaktadır. 2004 yılı içerisinde gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 219 araç hakkında işlem yaparak trafikten men etmiştir. O. gürültünün yüksek olduğu karayolu kenarlarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılmamakla birlikte.1.4.1. O.1.1. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri : Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O. O.1.1.4. oluşturduğu bir miktar gürültü bulunmaktadır.Trafik Gürültüsü: limiz için gürültü ölçüm değerleri mevcut değildir.1.1.1.1Gürültü Kaynakları O. şehir içi trafik gürültüsünün azaltmak ve şehir içi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Çevre Yolu yapım çalışmaları devam etmektedir. O.5. Gürültü le Mücadele: Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince.1. GÜRÜLTÜ O.1. nşaat Gürültüsü: l merkezinde yapılan inşaatlarda gürültüyü önlemek için önlemler inşaat sahipleri tarafından alınmaktadır.00’den sonra gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen 6 araca tutanak tutularak cezai işlem uygulanmıştır. Bununla birlikte ileriki yıllarda yapılacak proje çalışmalarında gürültünün etkisini azaltmak amacıyla gereken çalışmalar yapılacaktır O.1.2. Gürültü: O.3.3.1. Bununla birlikte yapılan gürültü ölçümü bulunmamaktadır. Ayrıca saat 24.1.1. O.Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü: limizde bulunan askeri hava alanı aktif değildir.2.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.Endüstri Gürültüsü: l merkezi dışında bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve dağınık durumda bulunan mermer işleme fabrikaları gibi sanayi tesislerinin.1.1.Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler: Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır.1.Gürültünün insanlar Üzerine Olan Etkileri Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 307 .1.3.O.2 .3. Ayrıca.

1.3.4.2.Fiziksel Etkisi: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4.2.1.Psikolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1.Performans Üzerine Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.1. Fizyolojik Etkileri: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır O.4. Titreşim: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır 308 .4.4.O.1.

1 6.1.1 6. …………….1 6.1 6.1 6.1 6. ……………. Depremler: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Son Yüzyılda Meydana Gelmiş Depremler MAG (Magnitüt Değeri) Ms 5. …………….1 6. …………….1 6.1 6.1 6.1 6. ……………. AFETLER P. ……………. ………………… ……………. …………….1 6.9 6. …………….1 6. ………………… Merkez …………….1 6..1 6. Köyü/Mah. …………………. Doğal Afetler P.1 6.1 6.1 6.1.1 6. ………………… …………….1 6.1 6.1 6. Merkez ………………….1 6.1 6..1 6.. …………………..1 6.1 6. ………………….1 6. ………………….1 6.1 6.1 6. ……………. ……………. …………….1 6. …………….1 6. Arıköy Bozan Karaağaçkuyusu …………… Avdan Çakıcı Kabaklı Kızıllı Tuğaylı Yaka Yapağlı Belenpınar Sütlaç Yüksel Yeşilhüyük Duman Bülüçalan Dikici Pınarlı Tekin Yeşilçat Gençali Karahacılı Oğullar Bademli Bilgiç Yelalan Çobansaray Donbay Keklicek Yeşilyurt Kazanpınar Çayüstü Cerityaylası Avşar Afet Tarihi 1925 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Deprem Bölgesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 309 .1 S. ………………….1 6.1 6. ……………. ………………… …………….1.N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 lçe Dinar Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Başmakçı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dazkırı Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Kasaba Merkez …………. …………… Akkoyunlu Hırka …………… Akkeçili Çevlik Küllüce ……………….. Merkez ……………. …………………. …………………... ………………… …………….1 6.1 6.1 6.1 6.1 6. …………….P. ……………. ……………. ………………… ……………. …………….1 6..

Çavuş Mah. …………………..4 6.1 6.1 6.4 6. Merkez Pazarağaç Akkonak Karacaören Eber Deresinek ………………….4 6..8 5.8 5. Çağlayan Karabedir Gökçeli Akgün Cumhuriyet Ulıköy Bağcılar Burunkaya Kınık Çürüklü Doğanlı Haydarlı Kadılar Karakuyu ncesu Merkez Gökçek Körkuyu Madenler Baraklı Altınova Bostancı ………….1 6.1 6.1 6. Dişli Merkez Merkez Merkez Dereçine Yakasenek Yeşilçiftlik Dişli Özburun Merkez ………….4 6. ………………… ……………. …………….1 6. ………………….1 6.1 6. …………… Kayran Mah.1 6. …………….1 6. ………………… ……………. …………. …………………. …………….1 6. …………….4 6.1 6.4 6.4 6. Türkbelkavak Gülyazı Yenibelkavak …….4 6. …………. …………………. …………….1 5. …………….1 6.4 6.. …………….. …………….4 6.1 6.1 6.4 6. ………………….8 5.4 6.8 5. Hamidiye Karayokuş Kurucaova Orta Karabağ Y.1 6.4 6.1 6.1 6. …………….1 6. …………………… ……………….4 6.8 5..1 6.4 6. …………….1 6.1 6.8 5. …………….1 6.4 6. ………………… …………….4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 310 .44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Evciler Kızılören Kızılören Kızılören Kızılören Bolvadin Çay Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bolvadin Bayat Bayat Bayat Bayat Bolvadin Bolvadin Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay Çay ……………..4 6. ………………… ………….4 6. ………………… Merkez ……………. ………………… …………….1 6.4 6.. …………….4 6. …………… …………….Karacaören Akpınar Aşağıçaybelen mrallı Yukarıçaybelen Güney Derekarabağ Cumhuriyet Çayırpınar 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6.. ……………. ………….8 6. ………………….1 6...4 6. ………………….

4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. …………….4 6. …………….4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Işıklar Gebeceler Salar Sülümenli ……………. Boyalı Garipçe Gezler …………….4 6.4 6.4 6..4 6.4 6.4 6. Çamözü Çukurcak Doğancık Taşköprü Yenikarabağ Çakırözü Çobankaya Dadak lyaslı cikli Oynağan Paşacık Yarışlı 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 6. ………………….4 6.4 6..4 6.4 6.4 6.4 6. ……………. Merkez ………………… ……………. Üçlerkayası …………… Cevizli Çatağıl Karaağaç Karakaya ……….4 6.99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Çay Çay Çay Çay Çobanlar Çobanlar Çobanlar hsaniye scehisar scehisar scehisar scehisar scehisar Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Sandıklı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sincanlı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Sultandağı Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut Şuhut …………….4 6.4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 .4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6. Ataköy Çavdarlı Değirmendere Erenler Gözsüzlü Halımoru Karaaslan Kızıldağ Köprülü K.4 6.4 6.Kalecik Sarık Belkaracaören Çambeyli ……………….4 6.4 6..4 6.4 6.4 6. ………………… Merkez Kocaöz Göynük ……………..4 6. Merkez Akören Merkez Merkez Merkez Merkez Kırca Dereçine Yeşilçiftlik Yakasenek Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Merkez Kadıköy Maltepe Pınarkaya Yeşilyurt ……………….4 6.4 6.4 6.4 6.

Heyelan ve Çığlar: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Heyelan ve Çığlarla lgili Olarak Yapılan şler S..Ü. …… Akpınar 1970 1983 10 Merkez Merkez Kızıldağ 1983 312 . Karayokuş Yüreğil ……… 1966 1966 6 Çay Deresenek ….N 1 2 3 4 lçe Merkez Sultandağı Şuhut Dinar Kasaba Dereçine Merkez …………….1.. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış 1 hsaniye …………….2. MAG (Magnitüt Değeri) B.N lçe Kasaba Köyü/Mah.Not : Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. 1967 7 Sultandağı Merkez Doğancık ……… 1967 8 9 Merkez Başmakçı Işıklar …………………. limizde bugüne kadar herhangi bir çığ afeti meydana gelmemiştir P. Afet Tarihi Bakanlığımızca Yapılan şlemler Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış ……..3. …………….1. Köyü/Mah. Yenice …………… Başören Muratlı Afet Tarihi 1959 1988 1992 1999 Yapılan şlemler Herhangi Bir şlem Yapılmamış Herhangi Bir şlem Yapılmamış Afete Maruz Konut Sahipleri Kendi mkanları le Başka Yerlere Yerleşmişler Yer seçimi Aşamasında Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir. Seller: Afyonkarahisar li ve lçelerinde Bügüne Kadar Meydana Gelmiş Sel Baskınları S.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi nternet Sitesinden alınmıştır P. Ablak 1960 2 Merkez Merkez Değirmendere 1962 3 Merkez Merkez Kızıldağ 1963 4 5 Bolvadin Dazkırı …………….

25 Ha.Normal Baltalık.8 Ha. *Bu yangınlarıan 3 adedi Anız.01 Ha. Tarafından Dere slahı 12 Sandıklı 13 Başmakçı …………….Bozuk Baltalık ve 7.3 Ha. Dadak Kızılören Akyarma 1998 1999 1999 21 Bolvadin …………….0. *Otlak Yangınları.2 adedi Çoban Ateşi. …………………. Ortakarabağ Hak sahiplerine 7269 sayılı 1968-1969 Kanun kapsamında konut yapılmış Not: Yukarıdaki bilgiler l Bayındırlık ve skan Müdürlüğü Arşivinde bulunan bilgi ve belgelere göre tanzim edilmiştir.02 Ha.1. Alan yanmıştır.müdahale edilmekte ancak kayıtlara alınıp form düzenlenmediğinden miktar olarak belirtilememektedir.Normal Koru. Dazkırı şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi. 313 .Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 7. Akçadere Akpınar 1987 1991 14 Dinar 15 Emirdağ …………….8. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamış.Sadece geniş tarım arazilerinde meydana gelen anız yangınları tehlike arz etmekte olup bunlarında tedbirleri zamanında alınmış ve alınmaya devam edilecektir. Orman ve Otlak ve Sazlık Yangınları: *2004 Yılında 22 Adet Orman Yangını çıkmış olup. Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında Etüt Proje Kapsamında 16 Merkez 17 Şuhut Merkez Merkez Kızıldağ Paşacık 1992 1992 18 Şuhut 19 Dazkırı 20 Evciler Merkez …………….0. …………….Bozuk Koru.1 adedi Piknik. P.Orman Yangını olarak görülmediğinden. halkın orman yangınlarına karşı hassasiyeti ve gereken önlemleri zamanında alınması nedeniyle son on yıllık periyot içinde kayda değer büyük bir orman yangını vuku u bulmamıştır. Kızıllı Dereköy 1991 1991 Yapılmış …….11 Şuhut Merkez Paşacık 1984 Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Hak Sahiplerine 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Konut yapılmış Etüt Proje Kapsamında D.S.22 Ha.. Dinar şletme Şefliğimiz ormanları yerleşim merkezlerine olan mesafesi.4. .16 adedi muhtelif sebeplerden çıkmıştır.Ağaçlandırma Sahası olmak üzere Toplam 22.

kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek. l Sivil Savunma Müdürlüğü Sivil savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bulunmaktadır. afetlerde ve kazalarda. ki müdürlük görev esnasında bağımsız veya koordineli çalışmaktadırlar. afetlerde. tatbiki. Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı.Savaşta.1 Sivil Savunma Birimleri:.2. nükleer.3. çeşitli hizmet gruplarında görev üstlenmiş olan Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması sağlanmaktadır.1. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. Sorumluluk sahamızdaki il ve ilçelerde olası afet anında en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme. bilgi ve becerileri ilefizikikabileyetleriniartırmakvegöreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık. ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek. yıllık eğitim programlan hazırlamak. Afyonkarahisar ilinde.Savaşta. biyolojik. Fırtınalar: limizde fırtına sebebi ile afet olmamıştır. aylık. P.3. Afyon Valiliğince açılacak kurslarda kurtarma. ki ayrı müdürlük birbirinden bağımsız olup. 314 . madde ile ilgili olarak 88/12777 sayılı Afetlere lişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Sivil Savunma Müdürlüğünce düzenlenmiş olan l.2. NBC maddelerinin temizlenmesine (dekontaminasyon) yardım etmek.lçe Afet Acil Yardım Planı” bulunmaktadır. Radyoaktif Maddeler: limizde herhangi radyoaktif madde kazası yaşanmamıştır.2. arama. ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerde yardımcı olmak. aralarında üstünlük durumu söz konusu değildir.2. uygulamasını sağlamak. büyük yangınlarda ve önemli kazalarda. Tehlikeli Maddeler: limizde tehlikeli maddelerle ilgili herhangi kaza yaşanmamıştır P. 2.3.2. kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek. ilgili birimlere ulaştırmak. P. Diğer Afetler P. S V L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B RL K MÜDÜRLÜĞÜNÜN. Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve Birlik personelinin nazarı. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri: P.1. P. toplanma. istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak. Eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında yapılacak eğitim ve tatbikatların.GÖREVLER 1. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri: limizde afetlerin etkileri ve olası afetlere karşı alınacak tedbirler konu başlığı ile belirtilen listedeki 3. A . kurtarma.1. Bu plan gereğince olası afet durumunda ilimiz dahilindeki Müdürlüklerin görev ve yetkileri belirlenmiş olup . Kamu ve Özel Kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak. yükleme ve intikal tatbikatları yapmak.6.P.5.

3.yangın merdiveni. 315 . resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Afyonkarahisar Merkez ilçe Başmakçı Bayat Bolvadin Çay Dazkırı Dinar Emirdağ scehisar Sandıklı Sincanlı Şuhut ilçelerinde 1 istasyon olarak görev yapmaktadır. 5.Yangına karşı önlemler (Yangın Söndürme cihazları.2. depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamak. Bayındırlık ve skan l Müdürlüğü Afetzedelerin iskanına ilişkin olarak ise Afet Acil Yardım Planında belirlenen 2 Hizmet grubunda ( Ön Hasar Tespit ve Geçici skan Hizmetleri Grubu ile Satın Alma . 2 istasyon lkyardım stasyonlarının Başlıca Görevleri: Yıllık hizmet plan ve programlarını ve ilin afet planını hazırlamak. stihkam Ana Depo Komutanlığı. yukarıda sayılan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.4. hizmetlerinin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak.Çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile (Sivil Savunma Müdürlüğü. 7.ilimiz ve çevre beldelere ve köylere de hizmet verilmektedir. P. Çıkan yangınların istatistiki bilgileri tfaiye Müdürlüğünde tutulmakta olup. lkyardım Servisleri: limizde mevcut olan ilkyardım istasyonları: 1.Bakanlık veya Afyon Valiliğince verilecek diğer görevleri yapmak. Acil sağlık hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu.Belediyemiz tfaiye Müdürlüğünde toplam 52 personel. 9.3.Hava Meyan Komutanlığı.3.) gibi kuruluşlarla tfaiye Müdürlüğümüzce yangın söndürme ile ilgili ortaklaşa tatbikatlar yapılmaktadır. buralardaki çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak.7 arazöz ve 2 adet pikap bulunmakta olp.500. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skanı: limizde afetzedeler ve mültecilerin yeniden iskanı ile ilgili yapılmış çalışmalar bölümünde Bayındırlık ve skan l Müdürlüğüün mültecilerin iskanına ilişkin bir çalışması mevcut değildir. gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak. 12. 4. uygulanması ve değerlendirmesini yapmak. 2.3. 8. ihtiyaç duyulanların temin. tespit olunan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak gibi genel hizmetlerle birlikte vatandaşlardan gelen hizmet çağrılarını değerlendirerek talep edilen sağlık hizmetini etkin ve düzenli bir halde gereken kişilere sunmaktır. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbîrleri: Afyon Belediyesince işyeri açmak için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın işyerleri Belediyemiz tfaiye Müdürlüğü elemanlarınca kontrol edilmekte olup. P. bu konuda ilgili birim. 6. 10. P. 11. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını yapmak.3. Kiralama . El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu ) çalışmalar yapmaktadır: limizde meydana gelen 03 Şubat 2002 Çay-Bolvadin-Sultandağı depreminde afetzedelerin iskanına ilişkin yapılan çalışmalar .Ayrıca havaların ısınması ile ağaçların bol olduğu Hıdırlık Mesire yeri ve çevresine atılan cam ve şişe parçaları ile yangına sebebiyet verecek her türlü malzemenin zaman zaman temizliği yapılmaktadır.Türk telekom.Kapalı ve Açık Cezaevi vs. ilgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak.2 merdivenli araç.yangın dolapları ve paratöner “Yıldırım önleyici”) işyerinin nevine göre temin ettirilmekte ve bu şekilde meydana gelebilecek yangınlara karşı gerekli önlemler aldırılmaktadır.ne kadar maddi hasar meydana geldiği.erken uyarı sistemi.yangının çıkış sebebi ve diğer bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek. zehirli ve radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı iki buçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte “TEHL KEL MADDE” yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması. Patlayıcı. battaniye . Tehlikeli maddelerin. çakmak. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak. fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı. yüklenmesi.yüksekten düşürülmemesi.3.. Maddesi gereği Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında alınacak tedbirlerin neler olduğu ve uyulması gereken kurallar belirtilmektedir. kibrit.Y yöntemiyle (evini yapana yardım) Bakanlığın teknik elemanlarının denetimi altında kalıcı konutlarını kendileri yapmaları sağlanmıştır. onarılması gereken veya ve yıktırılması gereken binalar belirlenerek gereğinin yapılması için ilgili Kaymakamlıklarına bilgi verilmiştir.5. yiyecek ve diğer malzemelerin Kızılay’ dan temini sağlanmış. usul ve şartlara uymaları zorunludur. kendi kendine veya kolayca ateş alıcı. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen köy yerleşik alanı içinde oturan haksahiplerinin E. yuvarlanmaması. 316 . TEHL KEL MADDELER N TAŞINMASI: MADDE 132 . yakıcı. Park etme veya duraklama halinde. elektrik gibi hizmetler ilgili kuruluşlara yaptırılmış bu alanlara geçici iskan barakaları . Elektrik donanımları kısa devre. mal sahibi veya hizmetliden başkası : “bindirilmeyecektir. Ambalajların bozulmaması. P. boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında. Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için ihtiyaç duyulan çadır . Araca başka bir yük alınmayacak. kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. araç sürücüsü. afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Valilikçe toplanan yardım paralarının dağıtımı yapılmıştır. aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir.Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek. kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana gelmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır.Y.Ön hasar tespitleri ve kesin hasar tespitleri yapılarak konut . Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarlar tespit edilmiştir. trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki esas. buralardaki yol . prefabrikler (konteynırlarla) kurulmuştur. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132 maddesi aşağıda açıklanmaktadır. binalarını kendi imkanları ile onarmak isteyenlere onarım yardımı. Geçici iskan yerleri belirlenmiş . Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Haksahiplerinin kalıcı konutlarının yapımı devam etmektedir. ilçe . Okul ve diğer resmi binalar veya misafirhanelerin çalışmalar süresince tahsisi sağlanmıştır. Bakanlıkça afetzede niteliği taşıyıp haksahibi oldukları kabul edilen belediye sınırları içinde oturan (il . yanıcı. parlayıcı.Geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere kira yardımı . Bakanlıkça belirlenen limitler içinde nakdi yardım yapılmıştır. su . hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa.Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan . Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınmağı çin Alınan Tedbirler: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayalı olarak hazırlanıp 25/06/1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 132. belde sınırları) haksahipleri için Bakanlığın onayı ile kurulan inşaat kontrol amirliği tarafından ihale yöntemiyle kooperatifler kurulmuştur.Bu Yönetmeliğe göre. araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

f) Bu araçların sürücüleri. boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir.6. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. P. Tehlikeli maddelerin. Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. Araçların. uluslararası taşımacılıkta ise aynı Yönetmelik Ek: 9-A’da verilen ve ilgili onayların yer aldığı uluslararası taşımacılık formları. motor çalışır durumda bulunmayacak. yükleme. işaret ve malzemelerden. Taşıdığı atığın tehlikelilik özelliğine göre tehlike etiket ve işaretleri. cins. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar: limizde endüstriyel madde kazası yaşanmamıştır 317 . Tehlikeli atık taşıyan araçların üzerinde aşağıdaki belirtilen belge. g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek.3. Tehlikeli atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek: 9-b’de verilen ve ilgili onayların yer aldığı atık taşıma formları. boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas. kaza halinde müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemeler. aktarılması ve depolanmaları. kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formları ve gerekli malzemeler. Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği. usul ve şartlar Bayındırlık ve skân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”te gösterilmiştir. Radyoaktif maddelerin yüklenmesi. yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. nitelik ve özellikleri. Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış “Lisans Belgesi”. gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. Tehlikeli atık taşımacılığı yapan taşıt sürücüsünün uluslararası eğitim sertifikası. bulundurulması zorunludur.

dir.1. 1 1 141 174 252 4 VEREM SAVAŞ D SPANSERLER HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SAĞLIK MESLEK L SELER 3 1 10 R. Periyodik olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır.Şehir içme suyu otomatik klorlama cihazı ile 24 saat kesintisiz 3 mg/lt miktarında klorlama yapılmaktadır. Kullanma ve Sulama Suları: Şehir içme suyu kapasitesi 580 lt/sn. 2.Bulaşıcı Hastalıklar: R.1. SAĞLIK VE ÇEVRE R.Sağlık Kurumlarının Dağılımı: SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARI DEVLET HASTANELER (FAAL) SAYISI 13 DOĞUM ve ÇOCUK BAKIMEV HASTANES GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANES SAĞLIK OCAKLARI (FAAL) KÖY SAĞLIK EVLER MAHALLE SAĞLIK EV ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve A LE PLANLAMASI MRK. Şehir şebekesinin 60 km.1. Ø 100 – 90 mm muhtelif miktarda PVC boru cinsinden inşaa edilmiştir. çme.Temel Sağlık Hizmetleri R. Depo Kapasitesi 11.1. 318 .500 m3 Şehir şebeke uzunluğu yaklaşık olarak 394 km.1. projesi gereği Ø 600 – 125 mm Muhtelif miktarda AÇB boru.si Ø 80-150 mm Çapında muhtelif miktarlarda P K Boru olup diğer kısmın.2.R.1.2.

bakteriyolojik.şekerleme ve diğer gıdalarla birlikte şehrimiz dışında üretimi yapılıp satışa sunulan gıda ürünlerinden Tarım l Müdürlüğü.1.Ankara Hıfzıssıhha da tahliller yapılmakta. 319 .3.2.fiziksel analizleri limiz Halk Sağlığı ve l Gıda Laboratuvarı.R.mikrobiyolojik.1.3.analiz sonuçları değerlendirilmektedir.Sağlık Müdürlüğü.2.süt.Gıda Hijyeni: Şehrimizde üretimi yapılan et.Belediye Başkanlığınca 560 sayılı kanun hükmünde kararname gereği periyodik olarak numune alınmakta olup.Zoonoz Hastalıklar: limizde 2004 yılında insanlarda görülen zoonotik hastalıklar : Hastalığın Adı Kuduz Brusellosis Leptospirosis Antraks Salmonellosis Tüberkülosis Uyuz Chlamydiosis Listeriosis Q Humması Sıtma Toxoplazma Ekinokokkosis Sistiserkoz Distamatosis Kalazar Leishmaniosis Trichomoniasis Teniasis Ascaridiosis Trişiniosis Shigellosis Tuleramie 2 2 3 1 34 74 1 162 Tutulan Sayısı Ölen Sayısı R.1. kimyasal.Denizler: limizin denize kıyısı bulunmamaktadır R.2.

500 AŞI D FTER BOĞMACA TETANOZ AŞISI TOPLAM DBT YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN DOZ SAYISI 0 Yaş(0-11 1-4 Yaş(12-59 5-9 Uygulama Ay) Ay) YAŞ 10-14 YAŞ 15 YAŞ Üzeri I II III R 36109 I II III R 11403 11884 12284 35571 I R 10836 44 I R 11224 11224 I II III 12993 12447 11723 37163 10836 11497 12187 12425 44 53 47 9647 9791 44 53 48 9555 9700 110 7 117 206 55 55 48 103 233 384 202 189 3668 3857 42 37 24 103 12959 87 1 1 48 33 27 108 13587 0 7594 1666 793 1089 179 89 3816 0 478 440 302 1220 959 TOPLAM 11541 12240 12472 9647 45900 11447 11937 12332 21669 57385 10946 7 10953 1498 11469 3668 15137 13609 13060 12309 38978 26546 0 9232 7865 5953 2675 687 323 26735 POL O AŞISI TOPLAM POL O KIZAMIK AŞISI TOP.4.R.129 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aylık 0-11 Ay Nüfus :13.KIZAMIK PPD BCG AŞISI TOPLAM BCG 12114 12114 HEPAT T B AŞISI TOPLAM DT AŞISI TT OKUL D ĞER TT 15-49 YAŞ KADIN TETANOZ AŞISI TOPLAM TT 4 TT 1 TT 2 TT 3 TT 4 TT 5 161 6199 5160 1586 508 234 13687 501 972 320 .Aşılama Çalışmaları : AŞI SONUÇLARI Ç ZELGES L : AY : YIL: AFYONKARAH SAR OCAK-ARALIK 2004 Sağlık Kuruluşu : Toplam Nüfusu :645.1.014 663.

Ölümlerin Hastalık.77 19. Bebek Ölümleri: YILLAR YIL ORTASI NÜFUSU 650882 658552 662016 666129 663741 CANLI DOĞUM SAYISI 9201 8530 7485 7072 8346 ÖLEN BEBEK SAYISI 282 247 190 154 160 Bebek ölüm Hızı(1000'de) 30.95 25.5.1.6. Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı: YAŞ 0-7 GÜN 8-28 GÜN 29-364 GÜN 1-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-24 YAŞ 25-44 YAŞ 45-49 YAŞ 50-64 YAŞ 65+ YAŞ TOPLAM C NS YET ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN 2000 48 26 10 16 100 82 23 15 7 5 11 2 34 10 85 38 49 19 239 149 779 768 1385 1130 2001 37 38 11 14 72 75 17 13 11 3 5 5 25 20 65 40 42 20 222 126 735 698 1242 1052 2002 44 17 10 13 52 54 25 12 10 5 4 5 21 13 49 24 35 30 205 130 798 726 1253 1029 2003 31 19 8 7 53 36 16 16 6 3 7 0 15 12 43 22 26 20 181 123 718 654 1104 912 2004 34 14 13 9 48 42 16 12 6 5 3 3 20 14 60 51 44 10 231 133 791 788 1266 1081 R.1. Aile Planlaması Çalışmaları: 2002 YILI HAP CONDOM ENJEKS YON RA 7988 kişi 18527 kişi 4414 kişi 3268 kişi 2003 YILI 9489 kişi 22191 kişi 1131 kişi 3082 kişi 321 .7.64 28.R.1.17 2000 2001 2002 2003 2004 R.38 21.

pH 4. Bu araştırmaların sonucu olarak asit depolanmasının insan sağlığı üzerinde dolaylı ve dolaysız olmak üzere 2 tür etkisi belirlenmiştir. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek.2.6’ ya kadar asitlenmiş göl sularında insan ve tavşan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda belirli bir takım etkiler belirlenmiş. toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. kurum. besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki.R. Azot Oksitler (NOX) NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 . atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt bileşikleridir. binalar. açık metal yüzeyler. Asidik zerrecikler genellikle sülfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluşur. Bununla beraber deri. Kentsel Hava Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri ATMOSFERDE AS TLEŞMEYE NEDEN OLAN K RLET C LER Kükürt Oksitler ( SOX) Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. AS T YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. yıllık ortalama 60 mg/m 3.1. nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. 1 saatlik ortalama 450 mg/m3 tür. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri: R. kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmekte ve normal koşullar altında çözünmez sayılan bu maddeler. 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak. sülfürdioksit ve yağışın sulandırdığı bu asitten dolayı bozulma gösterir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta. günlük ortalama 150 mg/m3 . Büyük şehirlerin çoğunda insan yapısı bina ve anıtlara asit yağmurlarının yaptığı zararın göstergesi çoktur. Bu güne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde dolaysız bir etkisini belirleyememiştir. atmosfere karışmaktadır. göz ve solunum sistemindeki direkt etkileri dikkat çekicidir. Ağaç köklerinin besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da gene asitleşme sonucunda toprakta harekete geçen alüminyumdur. magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta. boya kaplamalar ve bazı plastikler. duman vs) üzerine yapışır. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 322 . Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz. AS T YAĞMURLARININ NSAN SAĞLIĞI ÜZER NDEK ETK LER Temmuz 1984’ de Berlin’ de Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) Avrupa Bölgesel Toplantısında çeşitli gruplar tarafından sunulan araştırmalar asit yağmurlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç sonuçlar açığa çıkmıştır.2. Toprağın asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler. is. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. maksimum SO2sınır değerleri. asidik nemle tepkimenin sonucunda. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın asitleşmesinde rol oynamaktadır. Tarihi yapılar. endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Toprağa ya da göl yataklarına inmiş civa. pH’ ın 4 ten düşük olduğu değerlerde gözde tahriş ve kızarıklık oluşmuştur. Bu emisyonların en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan termik santrallerden meydana gelmektedir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum.

SO2. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. Kirli havanın altında yaşayan insanlarda aşırı derecede ihtiyarlama belirtileri görülmesi 11. Bunun sonucu olarak. Erkeklere oranla daha fazladır. her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır. Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınmasınedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri. pulmoner fonksiyon bozuklukları. Hava kirliliği içinde yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğu başlaması 13. Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları. EM SYONLARIN NSAN SAĞLIĞI ÜZER NE ETK LER Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin “ nsan Sağlığına Etkileri” aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: 1. sinirlilik. Çeşitli tozların vücuttaki birikiminden doğan iştahsızlık ve neticesinde. vücudun zayıf düşerek zafiyete uğraması ve hastalığın vücudun direncini zayıflatması 10. Yapılan hesaplamalarda bu değer maksimum 1 saatlik ortalama değer olan 350 µ g/m3'e eşdeğer 323 . Romatizma 12. PM ve Asit Aerosollerinin Sağlık Üzerine Etkileri Kükürt dioksit. bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış. Göz Yanmaları 8. toprak.akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Kronel Bronşit 4. yer altı suları. kronik bronşit vakalarında artış. ruhsal bozukluklar vb. Hamile kadınlarda daha çabuk gözükür. Hamile olduğu için zehirlenme oranı yüksektir. anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir. Akciğer Kanseri 2. Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından. Bronşit 3. 14. ağır metaller. Hamile kadınlar düşük yapabilir 15. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında. Suç işleme oranında artış. Kalp Hastalıkları 7. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sıcak akciğer alueollerinde kimyasal olarak kana geçebilirler. Kan zehirlenmesi başlar. solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir. Eklem Romatizması 6. Nefes Darlığı 9. Raşitizm 5. partiküler madde ve asit aerosolleri doğrudan doğruya solunum yollarınıetkilerler. bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 500 µ g/m3/10 dakika kükürt dioksit sınır değerinin aşılmaması tavsiye edilmektedir. bronşit. Çeşitli tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleşip kapamasıyla deri solunumuna mani olması (hava kirliliğinden dolayı vücutta solunum zorluğu başlar).

CO’in Sağlık Üzerine Etkileri Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri. yenilen yiyecekler. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak.2 µ g/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. Kurşun : Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır. Kurşun. beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir. içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. 0. 0. normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir. Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler. Azot Dioksitin Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri. 324 .8 µ g/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma. bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler. fosil yakıtların yanması. Kadmiyum. endüstriyel işlemler. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. 3000-9400 µ g/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda. astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 µ g/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 µ g/m3den az konsantrasyona maruziyette.2 µ g/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu.3-0. Kan kurşun konsantrasyonu. kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. Nikel. normal ve sağlıklı kişilerde 1880 µ g/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken. çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. nsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmalarınedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler.2 µ g/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. 1. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0. Kurşunun farklı enzim sistemleri ile etkileşim göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup. insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir. metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda. kurşun birikimi için odak noktalarını oluştururlar. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller. Ağır Metallerin Sağlık Üzerine Etkileri Havada bulunan partiküllerin % 0. 940 µ g/m3 Konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal.bulunmaktadır. Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır.

solunum savunma sistemi ile ilgili olarak. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda. baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı ve ısı yalıtımına önem verilmelidir. solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun 325 . kadmiyum nitrat.04-0. Kadmiyum : Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. sağlık üzerine olumsuz etkilerin gözlenmediği 0. nsanlarda temel (background) kan kurşun konsantrasyonunun 0. klorür. trifosfat. sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır. tahribatı. protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize doğal gazın götürülmesi gerekmektedir. kentsel alanlarda yaşayanlarda ise 0.02 µ g/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir.1 µ g/ml olduğu belirlenmiştir. immunolojik değişim. yakıtın yanma özelliğine göre standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bina projelerinde.06 µ g/ml. Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığının korunmasıiçin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun. Yapılan araştırmalarda. Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek.5-1 µ g/m3olarak hedeflenmesini önermektedir.01-0. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3limitini aşması durumunda.ü aşılmamasını tavsiye etmektedir.1 µ g/ml kan kurşun konsantrasyon limitinin aşılmaması amacı ile. silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. solunum borusu irritasyonu. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede. Kurşunun havadaki 1 µ g /m3 konsantrasyorıunun kanda 0. alveoler makrofaj hücre sayısında artış. Kanserojen etkisi nedeni ile güvenilirlik limitinin belirtilmesi mümkün değildir. Suda çözünebilir tuzları.Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin. kırsal alanlarda 1-5 ng/m3. sülfat ve nitrattır. Motorlu taşıtlar için. ALINAB LECEK ÖNLEMLER Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kadmiyum sülfat. burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır. karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu tesbit edilmiştir. uygun yakma kurallarını öğrenmeleri sağlanmalıdır. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. Sadece uçucu kül için elektrofiltre bulunan termik santrallere desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak kurdurulması sağlanmalıdır. aminoasit. nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra. böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş ağırlık üzerinden) 200 mg/kg'a ulaşması durumunda. peptit. kent havasındaki kurşun konsantrasyonunun 0. Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için kazanın. zirai faaliyetlerin bulunmadığı kentsel ve endüstriyel bölgelerde 10-20 ng/m3. Nikel : Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür.

iş yerlerinden çıkan yüksek sesler.2. şyerlerindeki gürültü düzeyi ile verimlilik arasında anlamlı bir ilişki vardır. zihinsel işlevlerde yavaşlama. solunumda hızlanma. . .Evlerde kullanılan televizyon ve müzik aletlerinin yüksek seste dinlenmemesi. _ Arabalarda gereksiz yere korna çalınmaması. elektrikli süpürge vb.15 gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir. Gürültü. gözbebeği büyümesi. rahatsızlık. törenlerde çevrede yaşlı. hasta ve bebeklerin olduğunu düşünerek buralarda aşırı gürültülü müzik çalınmaması ya da kapalı mekanların seçilmesi. . Bunların insan üzerindeki etkileri kısaca şunlardır: . . Gürültüye maruz kalma şiddeti ve süresi verilen zararın düzeyini etkiler. SONUÇ Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. korku.Düğün vb. Bu tehditleri kısaca 4 başlık altında toplayabiliriz. teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan gürültü kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. zarar tespitleri yapılmalıve ekosistem detaylı bir şekilde incelenmelidir.Çevredeki insanları rahatsız edecek gürültüden kaçınılması.Fiziksel Etkileri: şitme duyusunda meydana getirdiği olumsuz etkilerdir.2. kalp atışlarının değişmesi. Bunun yanında acil önlem olarak bir bölgede hava kirliliği. fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozarak iş verimliliğini düşürmektedir.4. stres. Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları ararken. trafiğin yoğun olması. yorgunluk.2.3. 326 . Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak benimsenmelidir. Bu gürültünün başlıca sebepleri arasında. . Gürültünün nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Bireyler üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden seslere gürültü denilmektedir. Atıkların nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. Buna karşın ülkemizde en az bilinen kirlilik türüdür. . evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler ve yapılan bakım-onarım çalışmaları gösterilebilir. Özellikle metropol kentlerimizde gürültü yoğunluğu oldukça yüksektir.2. Bu etkiler geçici veya kalıcı işitme kayıplarıdır.miktarı 0. yerli yersiz korna sesleri. sinir sisteminde bozukluklar. Gürültünün iş verimliliğini ve üretkenliği olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla saptanmıştır. insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit etmektedir. teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Alınacak bu önlemlerden bazılarını kısaca şöyle sıralayabiliriz: . Bu etkileri azaltmak için toplum olarak bunlarla mücadele etmeli ve gerekli önlemler almalıyız. R.Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları. R. Su Kirliliğinin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri limizde bu konu ile ilgili yapılan çalışma bulunmamaktadır. kas gerilmeleri. Günümüzde.ş Başarımına Etkileri: Gürültünün iş verimini azaltması ve seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. R.Ev aletlerinin (çamaşır makinesi. uykusuzluk.Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması.) komşulara rahatsızlık verecek zamanlarda kullanılmaması. Görüldüğü gibi gürültü kirliliği insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte.

Unutulmamalıdır ki çevremizde bizden başka insanlar da yaşamaktadır. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. ruh sağlığımızı ve çevremizi koruyabiliriz. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta.5. insan vücuduna ilacın solunum. Huzurlu bir ortamda yaşamak hepimizin hakkıdır. Akut zehirlenme. bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.Kamuya açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin rahatsız edecek düzeyde olmasının önlenmesi. Pestisidler.Bina içerisinde ayak sesleri. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. . Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır.2. 327 . Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veyaiçilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. merdiven ve aralarda yüksek sesle konuşmalar ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınması. . . Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzerebilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması. Pestisitlerin nsan Sağlığı Üzerine Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu.Evlerde yapılan kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültüden kaçınılması. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. _ Evlerde yapılan bakım onarım işlerinin uygun gün ve saatlerde yapılması._ Arabalardaki patlak eksozların tamir edilmesi. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde.Hava alanlarının. R.Tatil beldeleri ve dinlenme tesislerinde aşırı gürültü yapılmaması. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir.ş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü düzeyinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Örneğin tarla. Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. . pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun.Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesi. endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. Hepimiz küçücük fedâkârlıklarla ve söz konusu konularda biraz duyarlılıkla hayat standartlarımızı yükseltebilir. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. . . ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı organizmalar dikkate alınırsa. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. .

Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. pestisidler ile insanların teması. Beher kg. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile.000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi. bunların % 50’sini öldüren dozdur. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. acrolein (herbisit). Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemeksuretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. Pestisidlerin nsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. deri veya solunum yoluylagirmektedir. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların. Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. nsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. giderek bünyede konsantre olurlar. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Sekonder . civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. ağırlık için mg. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adıverilmektedir. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. taşıma. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içerenbesinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. ile ifade edilir.absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden. depolama. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas olduklarıbelirlenmiştir. olarak ifade edilmektedir. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır. Teneffüs edilen havanın her m3‘de mg. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu 328 . sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. ilaç üretimi. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. Akut zehirlenmeler.

kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. a. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. laç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Böylece üreticiler. g. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasalözellikleri denetlenmelidir. yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. Yapılan çeşitli araştırmalar. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı. toprak tekstürüne. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. d. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur. f. göl. ilacın absorbe edilme durumuna. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. c. Örneğin dekara 1. sağlığa zararlı olup. seralarda. Topraktaki zararlı böceklere.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. b. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Bu kalıntılar. sudaki pestisid seviyesine.formülasyon şekline. 329 . laç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri laç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. kritik akarsu.saptanmıştır. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler. bayilik ruhsatı. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması. tüketilen ürünler aracılığı ile insan. e. Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek. toprak nemi ve sıcaklığına. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir. ilacın yağmur. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele laç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır. modern bölge laboratuarları kurulmalı. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır. Milli Park Alanlarında. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. gölet ve baraj havzalarında. organizmanın fizyolojisine. kullanılan ilacın grubuna. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır.

h. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. ani bir flaş görme bozukluğuna neden olabilmektedir. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. Kaynaklar 1. radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları. optik camlarda. Orman Bakanlığı Dergisi. Sayı:19.. T.. yaşanılan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak maruz kalınan kozmik ışınlarla alınan radyasyon miktarı artar. Tarım Özel htisas Komisyonu Raporu. güneşten gelen ışınlar ile yeryüzünde. 1993. Örneğin ısı radyasyonu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Söz konusu bu doğal radyasyon kaynakları. yonlaştırıcı radyasyonun başlıca kaynakları : elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri. O. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. DOĞAN. Bu toprakların 330 . bazı seramiklerde ve yıldırımdan korunmak amacı ile üretilen paratonerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. eğitim ve araştırma laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoizotoplar. O. sıcaklık sağlamanın yanı sıra yanıklara neden olabilmektedir : Ultraviyole radyasyonu bronzluk sağlarken. Ankara. 5. Bununla birlikte toplumun geneli tarafından bilinen ve ilk akla gelen radyasyon türü “iyonlaştırıcı” radyasyondur. Bu tür radyasyonun riskli olduğunun bilinmesine rağmen ihtiyaç duyulduğu için kullanılmaktadır. yılda 1 miliSievert kadar doğal çevre radyasyonuna maruz kalıyoruz. KÜÇÜKÇAKAR. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. taşınabilir yoğunluk ve rutubet ölçerler. Görünür ışık radyasyonu nesneleri görmek için gerekli iken. seviye. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. i. zaman göstergelerinde. R.6. ağırlık. 1992. 2001.. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Ayrıca nerede ve nasıl yaşadığımıza bağlı olarak. yiyeceklerde ve vücudumuzda bulunan doğal radyoaktif maddelerdir.Kayalarda ve toprakta bulunan doğal radyoaktif maddeler nedeniyle belirli miktarda radyasyona maruz kalırız.. endüstride tahribatsız kalite kontrolü amacıyla kullanılan radyografi ve radyoskopi cihazları. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 1995. zamanın başlangıcından beri mevcuttur. viskozite gibi otomatik işlem kontrolünde kullanılan diğer ölçme sistemleri. diğer yandan yanıklara yol açabilmektedir. Ankara. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. YEN KÖY. 3. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. . Orman Bakanlığı Dergisi. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. yonlaştırıcı radyasyon kaynakları ayrıca tüketim maddeleri olarak isimlendirilen duman dedektörlerinde. Radyasyonun faydalı olduğu kadar bazı zararlı etkileri de bulunmaktadır. kalınlık. ı. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. 1993. tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoloji ve radyoterapi cihazları. Yüksek bölgelerde yaşayanlar deniz seviyesinde yaşayanlara oranla daha fazla radyasyona maruz kalırlar. Orman Bakanlığı Dergisi. Güneşten gelen kozmik ışınların bir kısmı dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası tarafından tutulmasına rağmen. Ankara. Sayı:19. yonize Radyasyondan Korunma Radyasyon yaşamın ayrılmaz bir parçası olup. 6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 7.2. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. . Islah Çalışmaları. Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı. nükleer tıp ve radioümminoassay laboratuarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddelerdir. Türkiye'nin Çevre Sorunları.2001. N. Sayı:19. Ankara. 4. lüks lambasının filtrelerinde. 2. ÇEL KKOL. Ankara. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. 1993.

Bununla birlikte. Radyasyon Kaynakları ve Dozları Radyasyon kaynağı Doz Doğal çevre (Kozmik ve Yeryüzü) Yellowknife(Kanada) Windsor(Kanada) Ankara Antalya Vücuttaki Potasyum-40 1. tuğla veya taş malzeme kullanılarak inşa edilen binada yaşayanlar. Bu değer son yıllarda 20 mSv’e inmiştir.4 mSv/yıl 7 mSv/yıl 2 mSv/yıl Diğer Nükleer silah denemelerinden Kaynaklanan radyoaktif yağış X – ışınına maruz kalma . Aynı şekilde.Diş filmi çekiminde 1 mSv/yıl 1 mSv/ yıl 4 mSv/yıl 331 . yönetmeliklerde bu dozları esas almışlardır. maruz kaldığımız radyasyon dozlarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. yıllık radyasyon dozumuz artar.nsan vücudunda radyoaktif potasyum bulunduğu için düzenli olarak bir başkasının yanında yatıyorsak. Taş ve tuğladan yapılan evlerle.çerisinde doğal radyum bulunan inşaat malzemelerinden radon gazı yayılır. tahta malzeme kullanılarak yapılan binada yaşayanlardan daha çok radyasyon alırlar. Bu varsayıma göre. yılda alınmasına izin verilen en yüksek radyasyon dozunu radyasyonla çalışan kişiler için 50 mSv ve halk için 5 mSv olarak önermişlerdir. Uluslararası kuruluşların. Doğal çevre ve tıbbi amaçlı tetkikler nedeniyle alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozları. nükleer endüstriden yayılan radyasyon miktarı yönetmeliklerle kontrol altına alınmıştır. normal putasyumun içinde doğal olarak bulunur ve yaşamımız için gereklidir. Bunların oldukça düşük dozlarda olduğu o nedenle de insanlarda genetik etki ve öldürücü kanser oluşturması açısından çok az risk oluşturdukları varsayılmaktadır.Göğüs röntgeni filmi çekiminde . yonlaştırıcı radyasyon. radyasyondan korunma uzmanları. aldıkları dozlarla orantılı olarak kansere maruz kalabileceklerini kabul ederler. çevre radyasyon seviyelerini önemli derecede arttırmadığı için. doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi uygulamalar nedeniyle yılda ortalama 2 mSv doz alınabileceği kabul edilir. Örneğin. Bu radyoaktif potasyum. Bu etkiyi. bilim adamları düşük dozlarda dahil olmak üzere iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalarak ışınlanan kişilerin. . Granit kaya taşlarından yapılmış yapılarda radyasyon miktarı en fazladır. gerektiğinde ve verimli olarak kullanılması için doktor ve diş hekimlerini uyarabiliriz. insan sağlığına etkileri de önemli değildir. Kanada ve Türkiye gibi bazı ülkeler.3 mSv / yıl 6 mSv/yıl 1. nükleer endüstriden salınan radyasyon miktarı. tıbbi teşhis amacı ile kullanılan x-ışını cihazlarının. iyonlaştırıcı radyasyona gereksiz yere maruz kalmamaya özen göstererek en aza indirebiliriz.inşaat malzemesi olarak kullanılması durumunda ise ölçülebilir radyasyon miktarı artar. . Bunun dışında. işyerlerinde uygun havalandırma ile radon gazının dışarıya atılması sağlanabilir. Radyasyonla ilgili tıbbi tetkiklerin yapılması halinde bu değer artabilir. insan sağlığı üzerine etki eden birçok nedenden sadece birisidir. Örneğin. yonlaştırıcı radyasyonun çok düşük dozları için daha sonra oluşabilecek biyolojik etkileri kesinlikle belirlenemez.

beta ışınından ise 100 misli fazladır.8 mSv/yıl 5. Tekniker Dergisi. vücuda hem içten hem de dıştan zarar verir. alfa parçacıklarından 1: 7000 oranında küçük olmaına karşın nüfuz etme yetenekleri ve enerjileri oldukça fazladır. Mart-Nisan ’99. Alfa ve Beta radyasyondan korunmak için. Alfa (a) parçacıkları : büyüktür. Radyasyon. O nedenle dış radyasyon kaynağı olarak en zararsız olandır. Dolayısıyla kağıt ve giysi gibi engellerle karşılaştıklarında vücuda giremezler. sindirim veya emilim yoluyla girerlerse içorganlara zarar verebilir ve kimyasal reaksiyonlarda bozulmalara neden olabilirler. Harry JOHNSON Marvıs TUTIAH) Benim aldığım kaynak: Sabri HIZARCI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). alfa radyasyonun vücuda girdiğinde verdiği zarar en fazladır. (Ref:Radıatıon ıs part of your lıfe. Yıllık ortalama mesleki radyasyon dozu 5 mSv değeri kabul edilerek lineer teoriden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Gamma (d) parçacıkları : Gamma ve X ışınları nüfuz etme yetenekleri çok fazla olduğundan en tehlikeli radyasyon çeşitleridir. deride etkilediği alanda yanıklar oluşturur.7 mSv/Yıl Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam kaybı Neden Sigara içmek Kalp rahatsızlığı Normalden % 30 daha fazla kilolu olmak Kömür madeninde çalışmak Kanser Alkol(Amerikan ortalaması) Radyasyon alanında çalışma* Yaşam süresinden gün kaybı 2250 2100 1300 1100 980 130 40* *Bu değer gerçekten gözlemlenmiştir. Gamma ışınları. Giysilerle korunma sağlanamaz. Ancak. birkaç milimetre ilerleyebilirler ve nüfuz etme (penetre olma) yetenekleri çok zayıftır. giysi ve özel solunum cihazından oluşan tam korunma gerekmektedir. 332 . s: 25 Radyoaktif parçacıklar genellikle alfa (a). alfa parçacıkları vücuda solunum. Beta (b) parçacıkları : beta parçacıkları.4 mSv/yıl 0. Gamma ışınının nüfuz etme gücü alfa ışınından 10 000. ç radyasyon kaynaklarına kıyaslandığında. Korunmak için kurşun levha gerekmektedir.Baryum ile lavman Mide barsak sistemi Tuğla veya betondan yapılmış Evde yaşanmasından 8. solunum ya da sindirim yoluyla vücuda girebilir. Beta parçacıkları zarar gören deriden ciltaltına geçebilir. beta (b) ve gamma (d) olarak sınıflandırılırlar. March 1985.

Radyasyona maruz kalındığında görülebilecek etkiler : Noniyonizan radyasyon : radyo dalgaları ya da mikrodalgalar içerdiklerinden tehlikeli olrak görülmezler. radyasyon kaynağı ile kazazede arasında park edilecek bir araç veya yerleştirilecek ağır malzemeler hem kazazedenin hem de koruyucunun radyasyondan daha az etkilenmesini sağlar. Bu radyasyon çeşidi hem kişiler hem de kurtarıcılar için tehlike oluşturur. eğer kontaminasyon olmadıysa ya da kontamine olan kişiler dekontamine edilerek radyoaktif maddeden temizlenmişlerse ve acil bakım ekibi için tehlike oluşturan ortam yoksa bu ortam ve kazazede “temiz” olarak sınıflandırılmaktadır. 333 . O nedenle hayati tehlike söz konusu olmadığı sürece AABT hasta dekontamine edilene kadar hastadan uzak durmalıdır. radyoaktif maddeler ve X-Ray cihazları vasıtasıyla yayılan radyasyondur. Kirli Kazalar: ortamda radyoaktif madde katı. Radyasyon kazalarının sağlık personeli açısından çeşitleri : 1Temiz Kazalar: nükleer reaktörlerde veya radyoaktif madde kullanılan endüstriyel alanlarda meydana gelen kazalarda. II – Mesafe : Radyasyon kaynağına ne kadar uzak olunura. Hasta kontaminedir ve AABT için tehlike oluşturur. Gamma radyasyon ve diğer radyasyon türleri için en iyi koruyucu kurşun levhadır. ilgililer tarafından önlem alınmadan alana girmemelidir. yonizan radyasyon : genellikle nükleer silahlar. o kadar az radyasyona maruz kalınır. çevredeki radyasyonu azaltacağından maruz kalınan radyasyon da azalacaktır. Uzun süre kalınması gerektiğinde mümkünse ekipteki kişiler sırayla yer değiştirsin. Hasta eksternal (vücudun dış kısmında) radyasyon almıştır. demand valve resüsitatör gibi. Radyasyondan Korunmak çin Dört Etken : I – Zaman : Radyasyon alanında ne kadar az kalınırsa. Sadece üzerlerine bulaşmış olan madde kurtarıcıya tehlike oluşturmaktadır. 23Tehlike ve uyarı işaret ile levhalarına harfiyen uyun. Ancak hastanın solunumu durmuşsa ve ağzında bulaş varsa. sıvı ve parçacıklar halinde bulunuyor ve kişiler için tehlike oluşturuyorsa veya kişilere bulaşmışsa bu ortam ve kazazede “kirli” olarak sınıflandırılmaktadır. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir. Ortamda yoksa. o kadar az radyasyona maruz kalınır. O nedenle hastaneöncesi acil bakım personeli. sıvı halde alınan radyoaktif madde öz konusu olabilir). Kirli kazazedeler üç şekilde olabilir: a) Hasta internal (vücut içine) radyasyon almıştır (örnek: tetkik amacıyla ağız yoluyla. nükleer reaktörler. III – Koruyucu : Alfa ve beta radyasyon söz konusu ise tam koruyucu giysi giyilmelidir ve solunum cihazı olmalıdır. AABT acil bakım süresince kendisini kontamine etmekten kaçınmalıdır. Vücutta ve yaralarda radyoaktif kontaminasyon söz konusu ise. Madde vücuttan atıldığında AABT için tehlike oluşturmaz. Ambulansı rüzgarın ters yönüne ( radyoaktif maddeyi ambulansa taşımayacak şekilde) olay yerinden en az 60-90 metre uzağa park edin. Suni solunum internal radyasyondaki gibidir 2- b) c) Radyasyon Kazalarında Kurtarma ve Acil Bakım çin Genel lkeler : 1Kendinizi ve kazazedeyi radyasyonun etkisinden koruyun. IV – Nicelik : Radyoaktif maddeleri veya bulaşmış maddeleri uzak bir alana muhafazalar içinde koyarak toplamak. AABT kendini korumak üzere ağızdan ağza suni solunumdan kaçınması ve mutlaka bir aracı kullanması gerekir ambu bag valve maske. D KKAT: Radyasyona maruz kalan kişi ya da nesne “ RADYOAKT F” değildir.

herhangi bir hastalığı ya da lezyonu radyoaktif madde kullanarak tedavi etme yöntemidir. 334 . 1991. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra kullanılan tüm malzemeleri ve kontamine olan giysilerinizi önerilen muhafazalar koyarak önerilen yerlere teslim edin. içmeyin ve sigara içmeyin.A. N. zotopların çekirdeklerindeki proton sayısı aynı iken nötronların sayısı farklıdır. 2. Bu durumda yıkama suyunun çevreye zarar vermeyeceği bir yer araştırın. RADYOAKT V TE: Bazı elementlerin (örnek: uranyum) çekirdekleri parçalandığında çevreye yaydıkları ışınlardır (a.b. 2000. bu kişiler çevredeki canlılarla temas ettiklerinde radyasyon açısından tehdit oluşturmazlar. Yararlanılan Kaynaklar : Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi. Kendinizi dekontamine etmek için : duşa girin. Mick J. ZOTOP: Aynı kimyasal özelliğe (atom numarası gibi) sahip olmakla beraber. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi 4. farklı fiziksel özellikleri vardır. 5 th Ed. Örnek: Işın tedavisi. Onların yönlendirmelerine uygun davranın. Dolayısıyla bu gibi yerlerde radyasyon kazalarında müdahale edecek uzman kişiler vardır. U. Bu konuda uzman kişi yoksa sizin yapmanız gerekebilir. Caroline. Enerjinin. Küvete yatarak temizlenemezsiniz. çekirdeğinden(nukleusundan) parçacıklar veya ışın yayma yeteneğidir. mutlaka gerekli teçhizat ve personel ile. belli bir odaktan çevreye yayılmasıdır. boşlukta veya etkilenmeyen maddelerle nakledilmesi işlemidir. haberleşme merkezini arayarak uzman yardımı isteyin.S. hücrenin normal işlevlerinin bozulmasına neden olurlar. Dekontamine edilmiş kazazedelere hemen acil bakım verin.. Ve mümkünse yıkadığınız suyu toplayıp ilgili kuruluşa (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) haber verin.45- Olay yerinde asla. Hücre moleküllerindeki değişiklikler. Hasta yatırıldıktan sonra battaniye ile iyice kapatın. RADYOAKT F: Bir maddenin. atom ağırlıkları farklı elementlerden her biri. s:616 – 619 23- 4- 5- 1.d ). YONLAŞTIRILMIŞ/ YON ZE RADYASYON: Atom veya moleküllerdeki elektronları değiştirebilen herhangi bir radyasyona denir. Ancak yetişmiş eleman yoksa. 1995. 2nd Ed. Kararsız izotoplar : kendiliğinden (spontan olarak) küçük atomlara parçalanarak. Mosby’s Paramedic Textbook. Sedyeye almadan önce. Kazalar genellikle radyasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı alanlarda meydana gelmektedir. Akan su ile iyice birkaç kez liflenin. Kurtarma çalışmalarına katılmanız gerekiyorsa. dalgalar halinde radyoaktif enerji yayarlar. ISBN: 0-323-00652-3. Örnek: röntgen filmi çekilen kişi X . gerekli korunma kurallarına uyarak katılın. s: 413-416. RADYASYONLA LG L TER MLER RADYASYON: Enerjinin dalgalar (elektromanyetik enerji dalgaları gibi) veya parçacıklar (partiküller) halinde. Kişiyi tümüyle soyarak akan su ve süngerle tüm vücudunu yıkayın. DEKONTAM NASYON VE HASTANIN NAKL 67- 1- Hasta transport edilmeden önce mutlaka dekontamine edilmelidir. sedyeye battaniye serin baş kısmına havlu yerleştirin. Ya da. bir şey yemeyin.Baskı. s: 759-766 Sanders. Emergency Care in the Streets.L. Nassetti. Baş kısmını sadece yüzü açıkta kalacak şekilde havlu ile sarın. IŞINLANMIŞ( RRAD ATED): Bir kişinin ya da nesnenin iyonlanmış radyasyona maruz kalmasıdır. Elementlerin izotopları birbirine çok yakın kimyasal özelliklere sahipken.Ray ile ışınlanmıştır. 3.

verilen belli bir miktardaki maddede oluşan çekirdek değişimlerinin sayısal değeridir.7 x1010 nükleer değişim/saniye RAD: Emilen (aborbe olan) radyasyon dozudur. DEKONTAM NASYON: Kişiden ya da nesneden radyoaktif maddenin temizlenmesi işlemidir. Röntgen veya Miliröntgen/ saat olarak gösterir. CUR E: Aktivitenin ölçümü için kullanılan birimdir. Aynı zamanda Gamma ve X ışınlarının radyasyonunu ölçme birimidir. Radyasyon düzeyini. RÖNTGEN: Sabit ısı ve basınç altında. F Z KSEL YARI ÖMÜR: Bir radyoaktif maddenin etkisinin % 50 sini kaybettiği zamandır. 1 curie = 3. Belli bir zaman biriminde. katı. 1 Rem = Rad x Kalite faktörü (radyasyonun tipine göre değişebilir) GE GER SAYACI: Çevrede bulunan radyoaktivite (genelde gamma radyasyonu) düzeyini ölçmektedir. yayılma ve diğer etkileyen faktörlerle çarpılarak elde edilen özel birimdir. R.KONTAM NASYON: Kişinin ya da nesnenin toz. 1 Rad = 1Rem = 1 IR (röntgen) REM: Rad olarak ifade edilen emilen doza eşdeğerdir. bir santimetreküp (1 cm3 ) kuru havada bir ünite iyonizasyon yaratacak radyasyon miktarıdır.2. Baz stasyonlarından Yayılan Radyosyonun nsan Sağlığı Üzerine Etkileri 335 . Bu durumda kişi ya da nesne çevredekilere bulaşma riski nedeniyle tehlike oluşturur. emilen radyoaktivite miktarını ölçer. parçacık veya sıvı haldeki radyoaktif madde ile fiziksel olarak kirlenmesidir (radyoaktif madde ile bulaşmasıdır). DOZ METRE: Radyoaktif maddelerle çalışan kişilerde.7. Kalite.

1. “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim” kampanyası çerçevesinde.2004 Salı günü hsaniye lçesi Ayazin bölgesi turizm kuşağında Hüseyin Türkmen lköğretim Okulu ve Ticaret Borsası lköğretim Okulundan 25’er kişilik izci öğrenciler tarafından çevre temizliği yapılmıştır. Turgut Özal Parkı. öğrencilerin görevlendirilmesi. Edirne ve stanbul illerini kapsayan tarihi mekanları tanıma. limiz TEMA Vakfı l Temsilciliği ile Afyonkarahisar Özel Egeliler Sistemli Dershanesinin işbirliğinde “Atık Kağıt Toplama Kampanyası” nın tanıtımı amacıyla hazırlanan ve üzerinde bilgi ve tanıtım belgesi bulunan atık kağıt kutularının limiz merkezindeki tüm okullara dağıtılması suretiyle başlatılan kampanya TEMA Vakfı l Temsilciliğince halen devam etmektedir. Demirayak parkı gibi alanlarda dernek üyelerinin tanışması ve kaynaşması için programlar yapılmıştır. . Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanlar Derneği’ nin 2004 yılı faaliyetleri şunlardır: . ziyaret etme ve piknik amaçlı 3 gün süreli gezi yapılmıştır. .S.2. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi île ilgili Faaliyetleri: Müdürlüğümüz tarafından l Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesi için ön çalışmalara başlanılmıştır.1. Çevre Dernekleri limizde Çevre ile ilgili olarak “Afyonkarahisar Çevre Dostu Çalışanları Derneği” bulunmaktadır. . 336 .Çanakkale. Mareşal Fevzi Çakmak lköğretim Okulundan 2 öğretmen nezaretinde 50 öğrenci ve Karahisar şitme Engelliler lköğretim Okulundan 1 öğretmen nezaretinde 10 öğrenci tarafından. .Bursa iline gezi düzenlenmiştir. . ses-yayın cihazı temini. ÇEVRE EG T M S. Diğer kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilinen eğitim çalışması bulunmamaktadır. S.Resmi kurum ve kuruluşlara tanışma ziyaretleri yapılmıştır. üyelere hizmet içi seminerler düzenlenmiştir. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde. Jeoloji Yüksek Mühendisi Teoman KANTARCI konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.limiz Merkezindeki Kazım Özer ÖO. Çevre ve Orman Bakanlığının. Çevreyle lgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri: limizde bulunan gönüllü çevre kuruluşlarının henüz faaliyetleri bulunmamaktadır.hsaniye – Döğer – Sarıcaova beldesinde piknik düzenlenmiştir. orman yangınları konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri sağlanmış ve köy öğretmenlerinin orman yangınları konusunda orman köylülerini uyarmaları sağlanmıştır. 03 Aralık 2004 Cuma günü scehisar Yolu Karagüney Mevkiinde bulunan Hatıra Ormanı sahasında fidan dikimi yapılmıştır.2. S. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle. S.2.Basın ve yayın kuruluşlarına tanışma ziyaretleri yapılmıştır.limiz merkezindeki Hıdırlık.’da “Çevre veÇocuk” konulu konferans düzenlenmiş olup. Müdürlüğümüzce Folklor Ekibi görevlendirilmesi. . . N.06. zcilerin görevlendirilmesi. Karagüney Mevkiinde yapılan Ağaç Bayramı Fidan Dikim Töreninde. 23 Mart 2004 Salı günü Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 16.2.Km. Çevre Vakıfları limizde Çevreyle lgili vakıf bulunmamaktadır. 08. sunucu görevlendirilmesi ve şiir okumak üzere öğrenci görevlendirilmesi yapılmıştır. Fakat 2003 senesi için bu kuruluşların organize edilerek çalıştırılmaları doğrultusunda girişimlerimiz devam etmektedir.Dernek üyelerinin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla.

Çevreyle lgili Federasyonlar limizde Çevreyle lgili Federasyon bulunmamaktadır. üyelerin tamamının katılımı ile 2004 yılı Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. S. 337 ..3.Derneğin resmi olarak kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar tamalanmış olup.2.

Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması: Henüz bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.4. bilinçsiz kullanım sonucu oluşacak çevre etkilerini de anlatan broşürler hazırlanacaktır. Tüm belediyeler mevcut veya yeni yaptırılan imar planlarına uygun olarak arazi kullanımı yapmaktadır T. limizin doğal zenginliklerinden olan yer altı sıcak sularının bilinçsiz kullanımını önlemek için MTA ve l Özel dare Müdürlüğü tarafından planlama yapılmaktadır. ÇEVRE YÖNET M VE PLANLAMA T.T. Çevresel Etki Değerlendirmesi 338 .3. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlanması l düzeyinde hazırlanmış bölge planı bulunmamaktadır. T. leriye dönük projelerimiz arasında şirket yetkilileri ve yerel halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacı ile seminerler verilmesi bulunmaktadır. T.1.5. Korunması ve Geliştirilmesi: limizde mevcut doğal kaynakları ve faydalarını tanıtıcı. T. Aynı üretim faaliyet konusuna sahip ve konumları da birbirine yakın olan işletmelerin çevreye vereceği zararın azaltılması aşamasında kümülatif etkilerin olacağı düşünülerek planlama yapılmaktadır.6. bu kaynakların azami kullanım ile verim alınmasına özendirecek. Çevrenin nsan-Psikososyal htiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması: Bu konuda yapılan çalışma bulunmamaktadır.2. T. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi: Yönetmeliklerce belirlenen yetkilerimiz kapsamında anlık ve periyodik denetimlerimiz devam etmektedir.

Otomotiv. hr.Şti.Şti.hsaniyeAfyonkarahisar 4 Mustafa SARIGÜL Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş 29.Ltd.San.Afyon Cad.04.zmir Karayolu Km.Ltd.Şti.San. ÇEDFEM Mühendislik Hizmetleri Ltd.Afyon Cad. BURSA Haziran 2002 Tekstil Afyonkarahisar li Başmakçı lçesi Eski Mera mevkiinde M24a11Ad pafta 1329113292-13293-13294-1329513302 nolu parseller Et Organize San.Şti.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 3 Oruçoğlu Meşrubat Fabrikası Un Fabrikası Çevre Koruma Teknolojisi Ltd.Tic.Şti.Ltd. Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic.ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Projeyi Kuruluş Hazırlayan Rapor Tarihi Sektör Faaliyet Konusu Kumaş Boyama Faaliyet Mevkii Adres 1 Kumaş Boyama Tesisi Başteks Başmakçı Tekstil San.Şti. 339 . Sarrafiye. Et ve Et Ürünleri th.Afyonkarahisar 9.Antalya Mart 2000 Gıda Basırlar Köyü.ve Tic.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Et Pazar Mah.A. Sarrafiye. hr.Şti.Bölgesi Afyonkarahisar Uzunçarşı Afyonkarahisar No:13 7 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED kbal Akaryakıt Ve Dinlenme Tes. Tesisi Hayvancılık.Bölgesi Belediye Mezbahanesi Karşısı Şuhut Basırlar Köyü hsaniye Hilal Mahallesi Başmakçı 2 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik. Oruçoğlu Gıda ve çecek San. Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Ahmet Zeki GENEL OĞLU Serdar Müşavirlik ç ve Dış Tic. Otomotiv. Et ve Et Ürünleri th.Bölgesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Sinanpaşa 5 Et Kombinası Vahdet Hipermarketçilik.Ş.ve Tic.Ş.Tic.A. Hayvancılık.1997 Gıda Un Fabrikası Sinanpaşa lçesi Karacaören Köyü Satı Yeri Mevkii Afyon ili Şuhut lçesi Belediye San.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 6 Ön Araştırma Kontrol Listesi Doldurulmuş Nisan 1997 Gıda Kanatlı Et Kombinası ve Entegre Tesisleri Beş Yıldızlı Turistik Otel Organize San. Serdar Müşavirlik ç Mühendislik ve Dış Şubat 1999 Turizm Afyon li-Merkez Çakırköy Mevkisi lçe Afyon.Ankara Şubat 1997 Gıda Et ve Ürünleri malatı Meşrubat Pazar Mah.

Tic.Şti.ve Tic.Tic. Ve Tic.Başkanlığı- 12 Keçiborlu Bel.Afyonkarahisar 5.Tic.Ltd.Ankara 8 Rendering Tesisi Kesici HayvansalÜrünler Tarım Gıda San.-Isparta Şubat-2003 Gıda Afyon li Dinar lçesi Eldere Mevkisi 13 Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gökçed Muğla Mühendislik - Ağustos-2002 Gıda Alabalık Yetiştiriciliği Afyon li Dinar lçesi Yapağılı Köyü PınarbaşıÇakmaklı Mevkisi Yapıyığılı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi DinarAfyonkarahisar 14 Kemik Unu Koyuncular Arı Yem Tavukçuluk Tekstikl Turizm Rendering Tesisi Maden ve Nakliyat th.1. çme Suyu Temin Projesi Alabalık Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şleme Entegre Tesisi Keçiborlu Bel.Ş.Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Müh. Km.Şti.Öztabak Apt. Sok.Şti.Müd. 22-K-3D Pafta 274 nolu Parsel Organize San.Cad.Bolvadin-Afyonkarahisar 340 .Ankara Ocak-2002 Gıda Kemik Tesisi Unu Afyon li Bolvadin lçesi Koru Kırı Mevkisi 22 Nolu Pafta 34 Nolu Ada 161 Nolu Parsel Emirdağ Yolu Üzeri 3.San. 11 Afyon Güçbirliği Tavukçuluk Hayvancılık Gıda Tarım ve Organik Gübre mlt.San.Antalya Ekim-2004 Gıda Afyon li Merkez lçe Akçin Köyü1321 numaralı Parsel Afyon-Ankara Yolu Km.Bşk. Kemik ve Kan Unu le Hayvansal Yağ Entegresi Kerevit Konserve Üretim Tesisi Hindi Kesim Tesisi Afyonkarahisar ili Merkez lçesi Organize San.Böl.Şti. Hidromer Arıtma nş. Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ltd.No:1/1 Afyonkarahisar Keçiborlu Isparta Bel.San.Üretim San.654 Ada.ve Tic.Ankara ller Bankası 5.Ltd.ve Müş. Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Ağustos-2004 Gıda Afyon li Dinar lçesi Dikici Köyü Eber Ovası Mevkisi Dikici Köyü Afyonkarahisar Dinar 10 Kısmet Zirai Üretim Tavukçuluk San.Ankara Şubat 2005 Gıda Et.Böl.A.Ltd.Ltd.Bölgesi 1. Mayıs-2003 Tarım Organik Gübre Fabrikası çme Suyu Projesi Afyon li Merkez Çavdarlı Köyü lçesi Dervişpaşa Mah.Kocaeli Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Şti.Kemal Aşkar Cad. hr.Ltd.Raporu Tic. No:63 Afyonkarahisar 9 Dondurulmuş Konserve Kerevit Üretim Tesisi Hindi Kesimhanesi Faaliyeti Organik Fabrikası Gübre ULLMO Gıda Su Ürünleri San.Şti.Ltd.Ltd.Şti.Şti.

Şti Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti Aralık-2003 Gıda Süt ve Süt Ürünleri Afyon li hsaniye lçesi ÜçlerKayası Köyü Çatlıkaya Mevkisi Üçler Köyü hsaniye-Afyon 20 Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Armasan Arıtma Madencilik nşaat San ve Ocak-2000 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 107.Ş.Şti.Yanı Kat:1No:2 Afyonkarahisar 18 Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyon Cad.Ltd.Ltd.Ltd.Ankara Nazka Mühendislik Müşavirlik San.Şti Temmuz-1999 Gıda Rafine Tesisi Yağ Organize Sanayi Bölgesi 104.Şti. Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Ada1.Ankara Nisan-1999 Gıda Organize Sanayi Bölgesi Milliyet Afyonkarahisar Cad.Bölgesi 19 Günkaya Süt ÜçlerKayası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürünleri ÜçlerKayası Köyü Üretim.Sok Afyon 341 .No:19 17 AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Gıda San.Şti Ekim-2001 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon ili Merkez lçe OSB Organize 50.Şti. Nisan 1999 Gıda Ekstrasyon Rafinasyon Organize Sanayi Bölgesi 105. Mezbahane Tesisi Yayla(Köroğlu Et Entegre) Temmuz-1998 Gıda Et ve Et Mamülleri Afyon li Merkez lçesi OSB Cumhuriyet Mah.Ltd.ve Tic.ve Tic.Şti.Ankara Aralık-1997 Gıda Et ve Ety Ürünleri Entegre Tesisi Et ve Et Mamülleri Afyon li Bolvadin Koru Kırı Mevkisi lçesi Buğday Pazarı No:7 BolvadinAfyonkarahisar 16 Afyon Et ve Et Mamülleri Afyon Et ve Et Mamülleri San.Ltd.Şti.Şti A.Şti.Tic.Ltd.Şti.Ltd.Ltd.Şti.Sokak 22 Oruçoğlu Yağ San.ve Tic.Yeşilyol Köşem Apt.Tic.Ltd.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Sokak Pazar Mah.Paketleme Ve Depolama Tesisi Çiftçiler Rafine Yağ Fabrikası Çiftçiler Yağ San.ve Tic.Ltd. Gıda San. Tic.15 Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisi Alptürk Et ve Et Ürünleri San.Ltd.No:40 Şuhut/Afyonkarahisar 21 Helvacıoğlu Rafine Yağ Fabrikası Oruçoğlu Ekstrasyon Helvacıoğlu Yağ San.Parsel Afyonkarahisar San.ve AFES(Talipoğlu Et VE Et Ürünleri Tic.Şti.

Afyonkarahisar Yolu 31 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Km.Gerenlik Belediye Hal Binası ŞuhutAfyon Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Ocak-1998 Turizm Termal Otel Afyon li Merkez lçesi naz Mah.18. Afyon Köy Hiz. l Müd.Konya Karayolları 3.Şti Ankara Ve Ambalaj Tesisleri Mayıs-2000 Gıda Et Kombinası Afyon ili Hacımusa Mevkisi Şuhut lçesi Mah.S. .Afyonkarahisar Yolu 30 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Ankara Kalıt Mühendislik nş.Afyonkarahisar Ağustos-2003 Maden Konya 8. le Kırka Köyü Kuruçay Dere Yatağı Afyon li Şuhut lçesi Arızlı Köyü Bağtepe Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Hacı Mehmet Mah.Tic Tic.Km.18. Ağustos-2003 Maden Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Kum ve Stabilize Ocağı Ariyet Ocağı 29 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Ltd. Afyon Köy Hiz.11 Pafta 2332 Parsel Özel dare ş Hanı Kat:3 Daire:49 Afyonarahisar 25 smail Hakkı S NANOĞLU ve Bilge ÖKTEM Dosya yer Seçim Aşamasında Yarım Kalmıştır 26 Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.Rafinasyon Ve Ambalaj Tesisleri 23 Küçük Kardeşler Et Sanayi Ticareti Küçük Kardeşler Et Gıda San.Şti.Afyonkarahisar Yolu 28 Kum ve Stabilize Ocağı Afyon Köy Hiz.Şti.Termal Oteli smail Hakkı Sinanoğlu Termal Tesisi Kuruçay Kum Çakıl Ocağı Türker Turizm Geliştirme Koop.Bölge Müdürlüğü Isparta Afyon Köy Hiz.Km.Bölge Mayıs-2004 Maden Karayolları 3. . Afyon li Sandıklı Çukurca Köyü lçesi smet NÖNÜ Bul. l Müd. zmir 24 Türker Turizm Geliştirme Koop.06100 Yücetepe -Ankara Konya 8.Bölge 342 .06100 Yücetepe -Ankara 27 Taş Ocağı Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü D.S. l Müd.Bölge Müd.Danışmanlık Ltd. l Müd. l Müd.Afyonkarahisar Temmuz-2003 Maden Afyon li hsaniye lçesi Döğer Beldesi Alanlı Kırka Deresi Afyon ili >Sincanlı lçesi Konya 8.Ltd. l Müd.

Konya 3. .S. Karayolları Genel Mayıs-2003 Maden Ariyet Ocağı Karayoları 3.Bölge 33 Taş Ocağı D.Konya Eylül-2002 Maden Taş Ocağı 37 Taş Ocağı Karayolları 3.Konya 40 Ariyet Ocağı Karayolları 3.06100 Yücetepe -Ankara 34 Taş Ocağı D.Danışmanlık Ltd.G.Bölge Müd. slitepe Taş Ocağı Nen Müh.Müd.Ankara Eylül-2002 Maden Taş Ocağı K.18.G. Karayolları Müd.Şti.18.Bölge 39 Kum Çakıl Ocağı Karayolları 3.Müdürlüğü Ekim-2003 Maden Taş Ocağı Karayolları Müd.Ankara Genel Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Genel Müdürlüğü D.Ankara Genel Ocak-2002 Maden KumÇakıl Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Kasabası Kütükpınarı Mevkisi Bilaci Deresi Afyon li Sincanlı lçesi Karayoları 3.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta Haziran-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul. . .S.Bölge Müd.Konya 343 .Bölge Müdürlüğü Isparta Temmuz-2003 Maden Taş Ocağı smet NÖNÜ Bul.Bölge Müd.Bölge 36 Taş Ocağı Karayolları 3.Konya Projesi Nuh Köyü Cerce Pınarı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Savran(Serban)Kasabası Cehennem Deresi Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Sarıca Ova Köyü Göktaş Tepe Mevkii Afyon li hsaniye Üçlerkayası Köyü Doğancık Sırtı Mevkii Afyon li hsaniye Ayazini Köyü Belağıl Tepe Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Kırantepe Mevkisi Afyon li Sandıklı lçesi Akharım Köyü slitepe Mevkisi Afyon li Sandıklı Kızlarkayası Mevkisi lçesi Müd.06100 Yücetepe -Ankara 35 Taş Ocağı D. K.Bölge Müd.Konya 32 Ariyet Ocağı Karayolları 3.Antalya 13.Bölge Müdürlüğü Isparta Karayolları Müd.Bölge Mart-2004 Maden Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Genel Müdürlüğü D. .Konya 3.06100 Yücetepe -Ankara Karayolları Müd. .S.Genel Müdürlüğü D.Konya 3.Bölge Müd.Bölge Müd.Bölge Müd.S.18.Müd.S.Konya Karayolları Müd.Konya 38 Taş Ocağı Karayolları 13. .S.

Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Turba Ocağı 42 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Tras Ocağı Tınaztepe Yapı Ürünleri San.Otogar Arkası Afyonkarahisar 44 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Antalya Genel Haziran-2002 Maden 13.ve Tic.Antalya 13.Fakültesi.Bölge 47 Bolvadin Bel.Şti.stanbul 1996 Maden Karaman Mah.A.Antalya Karayolları Müd. Konkasör ve Depo Sahası Kum Çakıl Ocağı Karayolları 13. nş.Ankara Genel Haziran-2002 Maden Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Ariyet Ocağı Projesi Karayolları Müd.Meydanı Denizli Sanayi Çarşısı Afyonkarahisar Dede Baklan- 41 Turba Ocağı Baklan Ovası Turizm nş.Maden Sontajcılık Ltd.Bşk. Aysberk Müh.Ziraat ve San.Bölge 45 Ariyet Ocağı Karayolları 13.Müd.Şti.Tic.Isparta Mayıs-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Dip Evler Köyü Çatalarkaş Tepesi Sarıdere Yatağı Mevkisi Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Beldesi Boz Mevkisi Bolvadin Bel.Bölge 46 Ariyet ocağı.Başk.Tic.Bşk.Antalya Karayolları Müd.A.Bölge Müdürlüğü Genel Temmuz-2002 Maden Afyon li Sandıklı lçesi Ala Mescit Köyü Mevkisi 13. Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 344 .Ankara Karayolları Müd.Ş.Bölge Müd.Ltd. stanbul Üniversitesi Müh.Cum.Şti.BolvadinAfyonkarahisar 48 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Gebeceler Bel.Antalya Karayolları Müd.Ankara Karayolları Müd. Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Bölge Müd. Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Tras Ocağı No:1 43 Afyon Çimento San.Ankara Projesi Kılıçaslan Kasabası Akkaya Tepesi Mevkii Afyon li Dinar lçesi Karakuyu Köyü Karakuyu Gölü Mevkisi Afyon li Sincanlı lçesi Tınaztepe Köyü Kayıştepe Mevkisi Afyon li hsaniye lçesi Kayıhan Bucağı Kunduzlu Mah.Ş.Su Çıkan Tepesi Mevkisi Eskişehir j25-d4 Afyon li Hocalar lçesi Karayokuş Tepesi Mevkii Afyon li Sandıklı Kısıkkaya Mevkisi lçesi Hüsamettin Mah.

B Sanyi ve Ticaret l Müdürlüğü Çevre Kimya Bilgisayar Madencilik Yayıncılık ve Tercümanlık Ticaret Ve San.Şti Ankara Büro-Form Müh. ncirli Han Sok.Elkt.Ltd.4A pafta 101 Ada 1 Nolu parsel Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 345 .Taah.Taah. NO: Sandıklı Afyon 53 Kum-Çakıl Ocağı Ahmet Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Temmuz-2003 Maden Kum Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 54 Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Tic. Ltd. Aralık-2004 Maden Kalker Ocağı Afyon li Merkez lçesi Halımoru Köyü Civarı Karaman Mah.letim A.Otogar Arkası Afyonkarahisar 56 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Ltd.24.Mad. nş.B Sanyi bölgesi 52 Kum-Çakıl Ocağı Uğuray Elk.Anıtpark Arkası-Afyonkarahisar 50 BozkurtKeçiborlu Enerji letim Hattı TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim .Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ocak .2001 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 55 Kalker Ocağı Afyon Çimento San. Ve Tic.Oto.A.letim A.San.Şti Ağustos-2001 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon ili Sandıklı ilçesi Yumruca köyü ncesırım Mevkii Pafta 1-2.Ltd.A.Şti Anakara Ekim-1997 Maden Mermer Ocağı scehisar Mermer O.Ş M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Tic.S.49 Taş Ocağı Afyonkarahisar Belediyesi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Taşlıtepe Mevkisi Denizli ili Bozkurt lçesi.Isparta ili Keçiborlu lçesi scehisar Kocakır Mevkii Hacı Mahmut Mah.Ş Çınar Mühendislik Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Ltd.S.Ş Ağustos-2000 Maden Kum Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Saadet Köyü Avanak Mevkii K.Şti Caner nşaat San.B1.Ş.Şti Şubat-1999 Enerji Enerji letim smet NÖNÜ Bulvarı NO:27 Bahçelievler -Ankara 51 scehisar Mermer O.Parsel 206 Afyon ili Sandılklı lçesi Yeşil Çiftlik Kasabası Kızılyer mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Uşak li Banaz lçesi Çay mah..Afyon ili Dinar lçesi.Ve Tic.

Nakl.Ş Aralık-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Tepebaşı Mevkisi Fatih Yolu Merkez -Afyon 60 Devlet Yolu yileştirme Projesi Taş Ocağı Karayolları Genel Müdürlüğü Haziran-1997 Ulaşım Ulaşım Afyon li Sandıklı lçesi Isparta li Keçiborlu Sandıklı Afyon li Sandılklı lçesi Cuma mah.Ankara Fon Müh.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.A.Ve Müşavirlik A.Çukurçayır Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii 23 Pafta 3017 nolu Parsel Afyon li Sincanlı lçesi Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 183.A.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 64 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Tansa Cad.A.Tic.Ş Mayıs 2000 Maden Kalker Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 63 GenHan Nakliyet Ve Tic.Ltd.NO:24 Dinar-Afyon 59 Taş Ocağı Ve Yıkama-KırmaEleme Tesisi Tümtaş Tüm nşaat San.Ş Ankara D.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Aralık-2002 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 65 Mermer Ocağı Ve GenHan Nakliyet Ve Tic.S.Şti Aralık-2004 Maden Kömür Paketleme Afyon li Dinar lçesi Burunkaya Köyü Boztoprak Mevkii Camikebir Mah.57 Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi GenHan Nakliyet Ve Tic.Ş Burçed Mühendislik Ağustos-2001 Maden Mermer Sanayi Sitesi 25 Blok No:47- 346 .A. .Bölge Müdürlüğü 1999 Maden Taş Ocağı 62 Kalker Taş Ocağı Ve Konkasör Tesisi Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic.Şti Ankara Kasım-2000 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Küçükresul Mevkii lçesi Köyü Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 58 Kömür Paketleme Barla Kömürçülük Nakliye nşaat Taah. th.Şti.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Teknik Müh. hr.Tic.Ltd.Gübre Tesisi San.A.Deliktaş Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Çatkuyu Köyü Terzigediği Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar mah.Ve Tic.18.Ş Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Nisan Mafencilik nşaat ve Müh.A.Turz.Şube Müdürlüğü 61 DS 18.

Tic. ç ve Dış Tic.A.Şti Hizmetleri-Bursa Ocağı Çatkuyu Köyü Şerife Çukuru ve Akkaya Mevkii Afyon li Sincalı lçesi Ahmetpaşa Belediyesi ğdekırı Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Akpınar Mah.Dış.Tic. San.Ş stanbul Beril Mad.NO:22 stanbul Nadide 71 Mermer Ocağı Tureks Turunç Mad.Ş Medaş Maden End.Dış.Şti Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Tur. nş.Ltd.Tic.A.Şti Tesisi Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Tarım Organik Gübre Fabrikası Yarımca Köyü Afyon 70 Mermer Ocağı Medaş Maden End.Şti.A.Tic.Tic.Kırma-Eleme Tesisi 66 Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Kum Ocağı Kumcuoğlu nşaat San.Sok Afyon 72 Tuğla Kiremit Fabrikası Kiziroğlu A.A.B 105.Müh.Müş. şl.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 68 Kum Ocağı GenHan Nakliyet Ve Tic. Gökçealan Mevkii Afyon li Sinapaşa lçesi Ahmetpaşa Beldesi Ada Mevkii Afyon li Merkez lçesi Yarımca Köyü Köy önü mevkii 5 Pafta 387 nolu Parsel Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Değirmenburnu Mevkii Afyon li Sandılklı lçesi Örenkaya Köyü Mevkii Afyon li Merkez lçesi Göksözlü Köyü Devepınarı Mevkii Afyon li Merkez lçesi 48 Afyonkarahisar Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ekim-2001 Maden Kum Ocağı OSB Afyon 67 GenHan Nakliyet Ve Tic.S.Ş Eylül 2000 Maden Mermer Ocağı Tuğla Fabrikası O.A.Ltd.San.Şti Ankara Öncü Mad.Ltd.Km Afyon 73 Tuğla Fabrikası Ender Toprak San.San.San.Ltd.Ankara Ekim-1999 Maden Mermer Ocağı Çiftecevizler Sok.Ş Ekim-1996 Maden Tuğla Fabrikası Özel dare ş Hanı No:98 Afyonarahisar 347 .Ş Mayıs-2001 Maden Konya Yolu 25.Ş Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2000 Maden Kum Ocağı Sanayi Sitesi 25 Blok No:4748 Afyonkarahisar 69 Yarımca Organik Yarımca Organik Gübre Tarım Ve Hayvancılık Gübre Üretim Tic.A.Müh.Müş.Ltd.

Tic.Ankara Eylül-1998 Maden Mermer Ocağı Kavak Mah. A. 129.Şti.74 Turba Ocağı Seydi Gürkan Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd.Şti Tesisi Kum Ocağı Yıkama ve Eleme Tesisi Atilla Erçalışkan Kum Temmuz-2002 Maden Kum Ocağı Afyon li Çay lçesi Orhaniye köyü Kumluk Mevkii Cumhuriyet cad.NO:25 Çay Afyon 78 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı Afyon li Emirdağ lçesi nkilap Mah.Bucak mevkii.Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü Yaraltı Mevkii Afyon li Merkez lçe Köprülü Köyü Karalar Mevkii Afyon li Emirdağ Adaçal Mevkii lçesi Girne Cad.Şti Ocağı Naklyat Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos-2001 Maden Ariyet Ocağı Projesi Kovalık Mevkii Aşağı Yenici Köyü Dazkırı .Ş Temmuz-1998 Maden Kireçtaşı Ocağı Babalık Mah.Ş Sistem Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik nş.Sk.Ankara Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Şti Ankara Nisan 1999 Maden Mermer Ocağı Afyon li Merkez Bayramgazi Güneykuyu Mevkii lçesi Köyü Yenice Mah.Ltd.Ltd.Afyon 80 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme Paketleme Fab.Şti.Hacı Musaoğlu Sok.Ankara Yılmaz Müşavirlik Mühendislik ç ve Dış Ticaret Ltd. Mermer Sahası Madeni Komkisan Kombasan Kireç San.NO:7/A Afyon 348 .NO:4 iscehisar .Köprübaşı Emirdağ.Şti.Ltd.Afyon 77 Kum Ocağı Yiğit Hafriyat Yıkama ve Eleme nş.Tic.Tic.Afyon 79 Mermer Ocağı Necati Ürün Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.Afyon şletmeleri 75 Mermer şletmesi Ocağı Kemal Şen Temmuz-2001 Maden Mermer Ocağı Afyon li scehisar lçesi Olukpınar Köyü Ağın Dağı Mevkii Afyon li Dazkırı Derbent Mevkii lçesi Olukpınar Afyon Köyü scehisar- 76 Ariyet Ocağı Alkim Alkali Kimya A.San.Ankara Kasım-1998 Maden Turba Ocağı Afyon li Dinar lçesi Otogar Termal Dinar .Şti.San.Ltd.Hazım Uluşahin şhanı B blok Kat 5 Konya 81 Kenan Şahin CMM Marsiyas Mermer Sanayi ve Tic.

Ltd.Ltd.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Topçuoğlu Mühendislik Ltd.Turz.Tic.San.Şti Mart-2004 Maden Demir Ocağı Afyon li Çay lçesi Akharım Köyü Mevkii Muratpaşa Cad.Mad.Ankara Ocak 2004 Maden Kum Ocağı Çay Belediyesi Afyon Başkanlığı 87 Demir şletmesi HOWARD Ocağı Anadolu Mad.A.Atacık şhanı Kat:1/2 Niğde 88 89 Kum Çakıl Ocağı Tutkunlar Kum-ÇakılVe Yıkama Eleme Hafr.Ltd.Konf.Şti Et Kombinası Et ve Et ürünleri Pisar Arıtma nş. şn.Şti.S.Ltd.Ş Doruk Mad.82 Taş Ocağı Kolsan nşaat Otomativ ve San.Tic.Afyon 90 Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Çiğil mevkii Çobanlar /Afyon 91 lkin Berberoğlu Fon Müh.Ada 3/B Parsel Afyon O.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-1996 Gıda Et Kombinası Et Kombinası Eski Kasaplar Çarşısı NO:25 Afyon Bankalar caddesi Özel dare ş Hanı Kat 2 NO:38 Afyon 84 Efendioğlu Et ve Et Ürünleri San.Şti Ankara Şubat-2001 Maden Taş Ocağı Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Keltepe Mevkii O.Afyon 83 Et Kombinası Göbekli Kardeşler Projesi San.Tic.Ltd.Ltd.San.B 26.Şti Ocak -1996 Gıda 85 Taş Ocağı Ayazini Belediye Başkanlığı Haziran -2004 Maden Taş Ocağı Afyon li hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi Mevkii Ayazini Belediye Başkanlığı Afyon 86 Kum-Çakıl Ocağı Çay Belediyesi Başkanlığı Fon Müh.Şti Tesisi Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi Kum Çakıl Ocağı Mevlüt Afyon Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Şubat-2003 Maden Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü Çal Mevkii ve Çayırbaşı Mevkii Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Kocatepe Mah.Kom.B Afyon Ordu Bulvarı Çamlı Apt.No:107 Gebeceler .Teks.Şti Ankara Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic. Tic.Müşavirlik- Temmuz-2003 Maden Kum-Çakıl Afyon li Çobanlar lçesi Fatih Yolu Merkez -Afyon 349 .Ltd.Tic.Şti.San.S.San.Tic.

Din.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2004 Maden Taş Ocağı 97 Afyon Çimento San. nönü Cad.Ltd.San.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Temmuz-2004 Maden Kil Sahası Afyon li Merkez Derekarşısı Mevkii lçesi Karaman Mah.Ltd.ve Tic.Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Projesi Kil+Marn Sahası Karayolları 3.Ş.Mah.Pa z.Akar.Taah.Şti Afyon Karayoları 3.Ve Yıkama Eleme Tesisi Planlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Akkum Hafriyat Nak.Tes. nş. Ltd.Bölge Müd.Otogar Arkası Afyonkarahisar 98 Üstübeç Ocağı Bünyamin Uyan Eylül-2004 Maden Üstübeç Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Oğullar Köyü Topraklık Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Köyü SarıkayaÇayırbaşı Mevkii Çakıcı Köyü Dinar-Afyon 99 Kum-Çakıl Ocağı Ayvazoğlu Orman Ürünleri Nakliyetcilik San.Mad.Şti Eleme Tesisi 2004 Maden Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 350 . Büro-Form Müh.Bucakçayırı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Işıklı Yol mevkii.Konya 96 Taş Ocağı.NO:99 Çay Afyon Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 93 Kum Ocağı ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kum-Çakıl Ocağı Sorkun Belediye Başkanlığı Temmuz-2004 Maden 94 Musa Aydoğmuş T DAP TUR ZM BURSA ÇED Haziran-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Yeşil Çiftlik Sultandağı-Afyon Kasabası 95 Kömür Paketleme Tesisi Çetin plikçioğlu Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2004 Maden Kömür Paketleme plikçioğlu Nak.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Damla Mühendislik Müşavirlik Afyon Haziran -2003 Maden Ocağı Çiğil Mevkii 92 Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Çay lçesi Dere Mah.San.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Fon Müh.Ve Tic.Ltd.Ve ve Yıkama Kırma Tic.A.Ketsel Çayı Üzeri Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Kızılyer Mevkii Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Akın Köyü Çebişoğlu Çeşmesi Mevkii Aktaş Mah.Tic.Tic.

Ltd.San.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar lçesi Çiğil Mevkii 4 Pafta 660 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4.Şti.SanTic.Ankara Hasan Deniz Müşavirlik nş.Şti.Şti Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Ali Tabak Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ankara Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Haziran-2005 Turizm Beş Yıldızlı Turistik Otel Demirçevre Köyü Girişi Afyon 105 Adnan Akdağ Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Kurtuluş Afyon Caddesi NO:68- 106 Kum Ocağı Meryem Can Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar Haziran-2005 Maden Kum Ocağı Seydiler Kasabası-Afyon 351 .Ve Tic.San.ve Tic.San. Ayaz Mevkii Sülümenli Kasabası -Afyon 101 Ağustos-2004 Maden Kum-Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 102 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi sa Üney Hasan Deniz Müşavirlik nş.Ş Hasan Deniz Müşavirlik nş.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Gebeceler Kasabası Sarıkaya Mevkii 14 Pafta 2403 Nolu Parsel Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Çiğili Mevkii 4. Ltd.A.Pafta 660 no'lu Parsel LE Afyon li Çobanlar lçesi Merkez Bent Başı Mevkii 4 Pafta 8 Nolu Parsel Afyon li Merkez lçesi Sülümenli Köyü Gerenboz Mevkii Afyon li Merkez lçesi Demirçevre Köyü 22H-2A Pafta 120Ada 2 Parsel Afyon li Merkez lçesi Nuribey Köyü Kazakdüzü Tepe Mevkii Afyon ili scehisar lçesi Seydiler Kasabası Cumhuriyet Mah. km Afyon 104 Beş Yıldızlı Turistik Otel-ÇED Raporu Tuğla Kiremit Kili Ocağı Deva Termal Tur.ve Tic.ve Tic.Ltd.ve Tic.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Nisan-2005 Maden Yıkama Tesisi Konya Karayolu 15.Ankara Ağustos-2004 Maden Kum Ocağı Sülümenli Kasabası -Afyon 103 Yıkama Tesisi Eleme Karadağlı Hafriyat Nak.100 Kum Ocağı ve Kandemirler Gıda Tarım Ürünleri Yem Gübre Yıkama Eleme Otomativ Akaryakıt Maden Tavukçuluk nşaat Tesisi Hafriyat Nakliyat San.Şti.Şti.Ltd.Ltd.San.Ve Tic.Ltd.

Tük.San. Şti Karadağlı Hafriyat Nak.Ltd.Bölge Müdürlüğü Isparta Aralık-2004 Maden Taş Ocağı DS XVIII.Afyon 110 Kum Ocağı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Ve nş.Day.Müt.Eml.Tic.Yak.Mer.Nakl.Özel dare Merkezi NO:3 Dinar-Afyon ş 109 Kum Çakıl Ocağı Ören Kum Gıda Teks.Hay.SanTic.107 Tuğla Kiremit Kili Ocağı Hüseyin Boran Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Tuğla Fabrikası Afyon li Merkez lçesi Karaaslan Köyü Aktışar Gediği Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çiçektepe Kasabası ncekoyak Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Otluk Kocakum Mevkii maret Camii Karşısı NO:3 /A Afyon 108 Kum Çakıl Ocağı Çiçekler Nak.Tic. Ltd.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Nisan-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Çobanlar Çiğil Mevkii lçesi Afyon -Konya Karayolu 15 km Afyon Karayoları 3.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Şefik Erdoğan Yanıkören Köyü Sandıklı .Lok.Tic.Plas.Tek.Kuy.Malz. Ak.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII. thalat Ltd.Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden 352 .Bet.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mayıs-2005 Maden Kum Ocağı Adliye Mah.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Şti Ali Mülayim Konya Mart-2005 Maden Kum Ocağı Afyon li Sultandağı lçesi Yeşilçiftlik Kasabası Bölükkaya Mevkii 8-13 Pafta 6626 Nolu'Parsel Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii 24 Ağustos Bulvarı Tektaş şhanı No:28 Akşehir .Bölge Müdürlüğü Aralık-2004 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kil Ocağı 115 Kil Ocağı DS XVIII.Tur.Mad.Bölge Müd.Bölge Müdürlüğü Isparta DS XVIII.Konya 113 Taş Ocağı Malzeme DS XVIII.Ot.Haz.Konya 111 Taş Ocağı Konkasör Tesisi ve Malzeme Depo Alanı Kum Ocağı Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Isparta 114 Kum-Çakıl Ocağı DS XVIII.Ltd. Bölge Müdürlüğü Eylül-2004 Maden Taş Ocağı Afyon li Dinar lçesi Karabedir Köyü Çattepesi Mevkii 112 Sözbir Türkay Kum Hafriyat San.Bölge Müdürlüğü DS XVIII.Mal.

Tic.Ltd.A.B NO:44/5 Afyon 117 DS XVIII.Bölge Müdürlüğü Isparta O.Akaryakıt Tarım Turizm nş.Ltd.San.116 Kömür Paketleme Tesisi Ağzıkara Göleti Adnan Sadık ntepe Enson Mühendislik Müşavirlik-Afyonkarahisar DS XVIII. Afyon DS XVIII.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon M&T Mühendislik Müşavirlik Ltd.Ş Celalettin Mühsürler Nisan-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Bolvadin lçesi Kule şhanı Kat:1 No:8 Bolvadin/Afyonkarahisar OSB Afyonkarahisar 121 Mayıs-2004 Gıda Mezbahane ve Sucuk malathanesi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı Afyon ili Merkez lçesi OSB Pafta 90 4130 Ada 3 nolu 122 Afyon Belediye Başkanlığı Ocak-2003 Enerji Afyon li Merkez Karaaslan Mevkii lçesi Afyon Afyon Belediye Başkanlığı 123 Kum Ocağı Başağaç Belediyesi Maden Afyon li Sandıklı lçesi Başağaç Kasabası Karamasat Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Hacı Musa Mah.Mevkii Başağaç Belediyesi Sandıklı Afyon 124 Kum-Çakıl Ocağı Osman Oynağanlı Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Maden Kum-Çakıl Ocağı Şuhut Afyon 353 .S.Afyonk arahisar Onat Çevre ve Arıtma Tekn.San.Tic.Şti.Bölge Müdürlüğü Isparta Fon Müh. Otomv.Tic.Ltd.Bölge Müdürlüğü Mart-2005 Ulaştırm a Gıda 118 Et Entegre Tesisi Alp Entegre Et Et Ürünleri Gıda Ve htiyaç Maddeleri Tekel Ürn.Şti Ocak-2005 Maden Kömür Paketleme Gölet Afyon li Sinanpaşa lçesi Düzağaç Kasabası Mevkii Afyon li Şuhut lçesi Ağızkara Göleti Mevkii Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Sanayi Çarşısı NO:14 zmir Yolu 35 km.Şti Ankara Egesu Arıtma-Havuzculuk nş.MüşavirlikPlanlama Ve Kimyasal Madde Pazarlama Dahili Ticaret Afyon Fon Müh.Şti Mayıs-2005 Et Entegre 119 Mezbahane Tesisi brahim Mazlum Aralık-2004 Gıda Mezbahane Afyon li Merkez Çapakkırı Mevkii lçe Yeni Saraçlar Çarşısı NO:44 Afyon 120 Mezbahane Tesisi Hayvan Kesim ve Sucuk Üretim Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Bolvadin Et Bolvadin Canlı Hayvan Ve Ürünleri Entegre Gıda Tarım Yem San.

Ankara Haziran 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Hürriyet Mah.NO:23 Bayat Afyon 133 Kireçtaşı Ocağı Ve Kireç Yakma Söndürme - Türkiye Şeker Fabrikalrı A.Şti.Bşk. Adaçal Mevkii Afyon Şeker Fab.Afyon 130 Katı Atık Bertaraf ller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan VE Yol Tesisi Dairesi Başkanlığı Art nşaat Mühendislik Arıyma Sanayi ve Ticaret Ltd.NO:18 Emirdağ . 354 .Afyon 132 Sadık Ceylan Maden Cumhuriyet Mah.Şti Tesisi Mermer Sahası Madeni Kemal Eski Temmuz 2002 - Maden Afyon li Emirdağ lçesi Türkmenakören Köyü ve Yeni Mahalle Mevkii Afyon li Bayat lçesi Eğerli Mevkii Emir Afin Cad.125 Mıcır Ocağı Malzeme Uluborlu Belediyesi Maden Mıcır Ocağı Afyon li Dinar lçesi Çapalı Köyü Sancar Mevkii Afyon li Merkez lçesi Gebeceler Kasabası Ballık Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Emirin Köyü Kumdere Mevkii Afyon li Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Afyon li Emirdağ lçesi Elhan Köyü Batık Mevkii Uluborlu Belediyesi Isparta 126 Kum Ocağı Gebeceler Bel.Ş Afyon Şeker Fab. Maden Kum Ocağı Gebeceler Beldesi MerkezAfyonkarahisar 127 Kum Ocağı Burhan Aktaş Maden Kum Ocağı Çilli Mah.Oto Yıkama Eleme Tur.Bölge Müdürlüğü Karayoları genel Müdürlüğü ile 3.Ltd.Afyon Cad.Bölge Müdürlüğü Ankara-Konya Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Ağustos 2001 - Maden Kum Ocağı 129 Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mustafa Bayrak Temmuz 2002 - Maden Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Katı Atık Yakma Tesisi Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Mermer Madeni Sahası Kireçtaşı Ocağı Bucak Mevkii Çevre Yolu Yanı Emirdağ .Ltd. Kocaman Sokak No:30 Emirdağ 128 Kum Ocağı Karayolları 3.Ürün.San.Tic.2000 Enerji Afyon li Susuz Kasabası Mevkii Umut Sokak NO:19 Kurtuluş Ankara 131 Kum Ocağı ve Kuş Hafriyat Nakliye Gıda Tüketim Pet.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Kasım . Serdar Mühendislik Müşavirlik ç ve Dış Tic.

Gd.Ltd.Lt d.Tic.Taah.Paketleme Fab.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Anbaryolu Atatürk Cad. Bahar Sitesi Afyon 138 Yıkama-Eleme Tesisi Ve KumÇakıl Ocağı Kum Ocağı ve Yıkama Eleme Tesisi Kuvarsit Ocağı Tevhid nş.Şti Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Mart .2001 Maden Kum-Çakıl Ocağı Kum-Çakıl Ocağı Afyon li Dinar lçesi Tatarlı Kasabası Kuzyaka Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karadirek Köyü Çaykıyısı Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Yanıkören Köyü Taşlıburun Mevkii Afyon li Sincanlı lçesi Kırka Köyü Pirenkırı Mevkii Tatarlı Kasabası /Afyon 135 Kum-Çakıl Ocağı ve Yıkama Kırma Eleme Tesisi Yıkama Tesisi Eleme Hasan Güldalı Haziran-2002 Maden Hisar Mah.Ve Tic.Savak Sok.A.Tic. nş.San.Kınacıoğlu Sitesi C Blok No:15 Dumlupınar Mah.Şti.Ltd.NO:19 Sandıklı/Afyon 136 Şefik Erdoğan Temmuz 2002 - Maden Yıkama Tesisi Yanıkören Köyü Afyom 137 Kum Ocağı Yücel Hafriyat Ve Kum Ocakları şl.Kamil Miras Cad.Ş Bilim Mad.Şti Eskişehir Ekim-1999 Maden Kuvarsit Ocağı Küre Beldesi Söğüt/Bilecik 355 .Tic.Trz. T DAP TUR ZM BURSA ÇED Eylül-2002 Maden Yıkama Tesisi Afyon li Sincanlı Bağduvarı Mevkii lçesi 139 Cengiz Gökdemir Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa Eylül-2000 Maden Kum Ocağı Afyon li Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kızılburun Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Celioğlu-Örenkaya Mevkii Sorkun Kasabası SandıklıAfyon 140 Çınarlar Mad.Ltd.Eğt.Ltd.San Ve Tic. 134 Kum-Çakıl Ocağı Cafer Tayyar Çiçek Burçed Mühendislik Hizmetleri-Bursa AK-TEL Müh.San.Müş.

Km Afyon-Ankara Yolu 8.Parsel No:55 Yeni Saraçlar Çarşısı No:44 Afyon Merkez 356 .Cad.d. Hayvan Şti Ali Güzel Gıda Döğer Kasabası Yunus Emre Mah.23a Pafta 304 parsel Sandıklı lçesi Karadirek Kasabası Ürkütları Mevkii O.4.Savak Sandıklı .Kirembe Sok. Ocak-2002 Gıda Sucuk malathanesi Kum Ocağı Milli Birlik Cad.B 4.Ve Faaliyet Satılmış Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım2001 Kasım- Maden Mermer Fabrikası Ordu Bulvarı NO:12 Afyon Merkez 6 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Ümit Özpınar Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Dinlenme Tesisi Afyon Ankar yolu 8.Bölge Müd.Dok.Sok.Şti Karayolları 13.NO:24 Döğer Kasabası hsaniye .Sok.NO:19 Dinar 2 Kum Ocağı Şubat-2002 Maden Kum Ocağı Sandıklı 3 Sucuk malathanesi Kum Ocağı Biçici Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Hayvan San.Antalya Sandıklı 5 Mermer Fabrikası Özeks Tic.B 109.B 101.1.ÇED GEREKL D R/GEREKL DEĞ LD R KARARI VER LEN FAAL YETLER L STES Projenin Adı Proje Sahibi Rapor Tarihi Dağıtım Mart-2002 Sektör Faaliyet Konusu Faaliyet Mevkii Adres lçe 1 Trafo Binası Tedaş Elektrik Müessesesi Hasan Güldalı Enerji Trafo Binası Dinar Aktoprak Köyü Harman Yeri Mevkii L24.Km Otogar No:34 Afyon Sinanpaşa 9 Sucuk malathanesi Sucuk smail Fırın Et Ve Et Ürünleri Gıda Sucuk malathanesi Sucuk Merkez 10 brahim Mazlum Gıda O.S.Afyon Sok.Km Afyon Merkez 7 Şerafettin Mutlu Mutlu Et Ür.A.S.S.Ada3.S.NO:26 Pafta 6 Parsel 586 Sinanpaşa lçesi Bulca Köyü 9 Pafta 625 Parsel O.NO:65 Afyon Merkez 4 Ocak-2002 Maden Sandıklı lçesi Sorkun Kasabası Kestel Çayı Mevkii O.Ltd.Ş Mermer San.Bölge Md.Afyon hsaniye 8 Turizm Güzelköy Dinlenme Tesisi Afyonzmir Karayolu 20. Karayolları 13.B Hisar Mah.

Antalya Dinar 12 Malaklar nş.4 NO:14 Sok.Ş Gıda Rafine Anhid.San.Şti Taş Ocağı Köy Hizm.Tic.Cad.malathanesi 11 Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Karayolları 13.Protein Tic.Sucukcular Sitesi hsaniye lçesi Ayazini Kasabası hsaniye 19 Sucuk malathanesi Makinalı Mermer Arama Taş Ocağı Mehmet Diyar Gıda Sucuk malathanesi Makinalı Arama Taş Ocağı Mermer Merkez 20 Adosan Afyon Doğaltaş Mermer Mad.Şti Karayolları 13. 2001 Ekim-2001 Maden malathanesi Stabilize Malzeme Ocağı Kum Ocağı Dinar lçesi Çobansaray Köyü Harmanyeri Mevkii Akçaköy Hudutları Uzunsaray Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Ahmetler Dede Tepesi Mevkii Karayolları 13. Bünyamin Uyan Ekim-2002 Ağustos2002 Ağustos2002 Temmuz2002 Haziran2002 Mayıs-2002 Ulaşım Maden Sandıklı lçesi .Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Alkim Alkali Kimya A. 14 Temmuz2001 Ekim-2002 Maden Taş Ocağı Şuhut lçesi Akyuva Köyü nönü Ağılları Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Köyü Kovalık Mevkii Dazkırı lçesi Aşağı Yenice Kavaklı Köyü Şuhut 15 Rafine Anhid.B 4.Bölge Müd.Hd. Maden Ankara Yolu 13 Km Susuz Boğazı 21 Maden Başmakçı lçesi Akpınar Köyü Argıt Tepesi Mevkii Başmakcı 357 . l Yolu Sandıklı 18 Taş Ocağı Metin Ardacı Maden Taş Ocağı hsaniye lçesi Ayazini Kasabası Topyeri Mevkii O.Sodyum Sülfat Üretim Tesisi l Yolu Üstübeç Ocağı Dazkırı 16 17 Karayolları 13.Hocalar lçesi 2Bl.Bölge Md.Bölge Müd.Taah Haziran2001 Ve Maden Bolvadin 13 Şahin Hayv.Ltd. l Müd.Ltd.Bölge Müd.S.

Tic.2003 30. Şuhut Merkez 358 .A.4 NO:27 Sok.S.Km O.Ş Afyon şletme Nail Karakol Nisan-2002 Kağıt Selülöz Üretimi Çay .Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 25 Mart-2002 Ankara Yolu 2.Ş Mart-2002 Lastik Ayakkabı Fabrikası Maden Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Ankara Yolu 2.A.A.A.S.Tic.Tic.06.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 28 29 Afyon Gıda San.Tic.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 26 Santaş Mermer San.B.2003 Maden Gıda Şuhut/ salı Köyü O.B 4.Cad.2003 Ulaşım Afyon-Kütahya(Afyon arası)devlet yolu 14.Ş Mart-2002 Gıda Ankara Karayolu 7. 11.Şti Ve Et Mart-2002 Mart-2002 Gıda Gıda Ankara Yolu 2.Tic.Afyon Çay-Dinar Yolu 12 Km Çay 23 Bitkisel Taşıma Toprak Mart-2002 Ulaşım Bitkisel Taşıma Toprak Çayırbağ Kasabası Pafta 20 3329 Parsel Sanayi Çarşısı 27.Blok NO:1-2 Merkez 24 Lastik Ayakkabı Fabrikası Çelik Ve Tekstil Kordlu Konveyör Band le Kauçuk Hamuru Üretimi Mermer ve Fayans Fabrikası Özçiçek Fabrikası Süt Fabrikası Sucuk malathanesi Devlet Yolu Yağ Özerler Ayakkabı Ve Lastik San.S.San.A.22 Selülöz Üretimi Türkiye Selülöz Ve Kağıt Fab.A.Km Ordu Bulvarı NO:12 Merkez 27 Afyon Gıda San.05.A.Bölge Hududu Afyon-Kütahya(Afyon 14.Ş Fayans Mart-2002 Maden Ankara Karayolu 7.Bölge Hududu arası)devlet yolu Sincanlı/Karacaören Köyü Merkez 31 Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Enerji Enerji Nakil Hattı ve trafo gücü Mermer Üretimi Sucuk malathanesi Sincanlı/Karacaören Köyü Sincanlı 32 33 Abdil AYDIN PEK Et Mamulleri ve Gıda Mad.Sucukcular Sitesi Ordu Bulvarı NO:12 Merkez Merkez 30 Karayolları 3. Şuhut/ salı Köyü O.Ş Özdiyaroğlu Et Ürünleri Ltd.06.Bölge Müdürlüğü/KONYA Ömer Faruk NTEPE Haziran2003 01.Ş.Paz.B.Ve Tic.Ş Özer Konveyör Banal Turizm San.

04. 29.S.02.2003 Maden Konarı Köyü/Küçükkepez Tepe MEVK Konarı MEVK Köyü/Küçükkepez Tepe Merkez 41 Mermer Çıkarma Adnan DEM REL(Mermer Sanayi Bölgesi/ scehisar) Karayolları 3.Ltd.05.2003 27.2003 Maden Taş Üretimi Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı/Yeşilçiftlik Kasabası Sultandağı 39 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma 15.B. Merkez 35 36 37 Yaşar URHAN Mustafa K REZ S. Konya-Çay Konya-Afyon Devlet Yolu KonyaÇay arasında bölünmüş yol O.2003 şyeri Maden Maden Gıda Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O.05. 30.05.Başk.2003 Gıda Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi O. 28.S.2003 Maden Mermer Çıkarma Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ/Yüreğil Köyü Emirdağ 42 Yol Çalışması 11. Mushsin ÖZER 15.2003 Maden Mermer Ocağı Merkez 44 Mermer Ocağı 05.S.S.Afyonkarahisar Sucukçular Toplu Koop./ISPARTA 18.Şti.Şti.S.05. Dazkırı/Hasandede Bucağı Işıklar Köyü/Tombak Tepe Mevkii O. Müd. Merkez 40 Kemal ESK 15.B.B.34 Sakatat şleme ve Parçalama Tesisi Mangan Arama Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi ONAY Sakatat ve Gıda San.S.2003 Maden Kum Ocağı Sincanlı/Çobanözü Köyü/Deredağ Mevkii Sincanlı 359 .S. Dazkırı Merkez Merkez 38 Taş Üretimi Yeşilçiftlik Belediye Başkanlığına/SULTANDAĞI ÜSTÜN Çiftliği Ltd.Tic.2003 Maden Mermer Ocağı Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Serban Köyü/Taşlıca Tepe Mevkii Sincanlı/Çobanözü Mevkii Köyü/Deredağ Sincanlı 45 Kum Ocağı D. O.B.04.B.2003 Ulaşım Yol Çalışması Konya-Afyon Devlet Yolu arasında bölünmüş yol O.S.San.B.2003 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.S.02.Şti. O.2003 21.04.S.B.Bölge 31.B.Ltd.Tic.04.01. Merkez 43 Mermer Ocağı 05.04.Bölge Müdürlüğü/KONYA BAYRAKTAROĞLU Maden Mermer nş.

11.Şti. Karayolları 13. smail ÇAKIR Erdinç BATTAL San.Bölge 19.2002 Maden Ariyet Ocağı Dinar/Yakaköy Köyü/Beşpınar Mevkii Köyü/Beşpınar Dinar 49 50 Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası 04.11. Çay Merkez 51 Arif UYSAL 31.S. Müdürlüğü/Antalya Kayma.S.10./ISPARTA Salim KÜÇÜKKURT 18.B Merkez 57 D.46 Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma Sabri ÖDEM Ş 08.B.2003 Maden Dazkırı/Örtülü Köyü Dazkırı 54 S. 18.09.B Sandıklı 56 Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı 23. Merkez 47 AYDIN Mermer Tic.S.11.10.B.2003 Gıda Şuhut /Hacı Mevkii Musa Mahallesi/Gerenlik Şuhut /Hacı Mahallesi/Gerenlik Mevkii Dazkırı/Örtülü Köyü Musa Şuhut 53 Muzaffer ÜNLÜ/Denizli 27. O.09. Çay/Kızıldağ Köyü O.Ltd.S.Bölge 24.ve 06.2002 16.B.2003 Maden Akdeğirmen Barajı için Akdeğirmen Barajı için Merkez 360 .10.S.B.S.12.11.09.2002 Gıda Sucuk malathanesi Mermer Çıkarma O.S.B O.2002 Maden Gıda Mermer Çıkarma Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Blok ve Moloz Mermer Üretimi Gülyağı Fabrikası Çay/Kızıldağ Köyü O. Başmakçı 1 nolu (Gül) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi D.2003 Maden Taş Ocağı Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii Sandıklı/Cuma Mahallesi/Deliklitaş Mevkii O.B Merkez 52 Ali AKCAN 29.S. Müd.S.2003 Gıda Sucuk malathanesi Kum-Çakıl Ocağı O.2003 Temizlik Başmakçı Başmakçı Başmakcı 55 Taş Ocağı 23.12.S.S.2002 Maden scehisar/Karakaya Köyü/Muslin Mevkii scehisar/Karakaya Mevkii Dinar/Yakaköy Mevkii Köyü/Muslin scehisar 48 Ariyet Ocağı Bölge Dinar 04.2003 Gıda O.

04. Müd.Müd./ISPARTA Feride KIRLIOĞLU 18./ISPARTA 18.2004 Maden Maden Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş.2003 Gıda Maden Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı MevkiiAfyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve Konya-Çay arasındaki yol ve malz. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.2004 30.2003 Maden Merkez 66 27.den.Bölge 24.2003 Maden Gıda Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.Bölge 11. Kum.Bölge Müdürlüğü/KONYA Niyazi Ç MEN Karayolları 3. Müd.04. Kum.05.2003 Maden Yapı Taşı(mermer) scehisar/Seydiler Köyü scehisar/Seydiler Köyü scehisar 59 60 Mustafa K REZ Mustafa D YAR 01.dekoratif amaçlı taş ve levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Karayolları 3.dekoratif amaçlı taş levha üretimi Mermer Ocağı yarı geçirimli malzeme Patlayıcı Madde Değişik lçeler 63 64 28./ISPARTA 58 Yapı Taşı(mermer) Mermer Ocağı Sucuk malathanesi Kum Ocağı Hasan Hüseyin ÇET NKAYA 11.den.ocakları Ayazini/ hsaniye Hocalar Sincanlı 65 03.S.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.2003 28.2004 Kimya Sincanlı 361 .2003 22.Bölge Müdürlüğü/KONYA Metin ARPACI(Vekil Muharrem ARPACI) 04.08.09.Bölge Müdürlüğü/KONYA Karayolları 3.2004 Maden hsaniye 67 68 Celal YILDIRIM/Eskişehir D.07.08. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat Sincanlı 69 30. Sincanlı/Boyalı Köyü - Bayat /Kuzören Köyü Akdeğirmen Barajı inş. Çakıl ve Ariyet Ocağı Alabalık Üretimi Kum Ocağı (Devlet Yolu için) Yol ve malzeme ocakları Mermer blok.08.B Işıklar Kasabası/Kurtmahmut Mevkii O.ocakları Ayazini/ hsaniye ve Hocalar/Çepni Köyü/Çambaş Mevkii Sincanlı/Çayhisar Köyü/Hisarçayı Mevkii-Afyon-Sandıklı yolu Konya-Afyon devlet yolu ve KonyaÇay arasındaki yol ve malz.05.S.07.2003 Maden Taş.07.2003 Maden Sincanlı/Kırka Mevkii Değişik ilçeler Kasabası/Değirmendere Sincanlı/Kırka Kasabası/Değirmendere Mevkii Değişik ilçeler Sincanlı 62 Taş.S.S.B Merkez Merkez 61 D.için Sincanlı/Akdeğirmen Köy.09.

Müd.Karakaya Mevkii / Erkmen Çetinkaya Mah.2004 Kimya Klor Depolama Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar/çapalı/demiryolu güzergahı Dinar 362 .07. Merkez 75 25.B.2004 Gıda Deposu Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Sandıklı/CUMA Mah.A.Bölge 17.Deposu 70 Sucuk malathanesi Alabalık Tesisi Ali YUMAK 21. Bolvadıin 76 77 Atalay YILMAZ Yüksel ENSON 17./ISPARTA Kadir GAYIRAN 18.O.km Merkez 73 08.2004 09.2004 Gıda Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Afyon-Ankara Karayolu 5.02.Açık Sebze Pazarı Sandıklı/CUMA Mah.2004 17. Bolvadin/Santral Cad.06.02.2004 Maden Çetinkaya Mah.02.A. ORUÇOĞLU Et ve Gıda Ürünleri San.2004 Gıda Bolvadin/Santral Cad.Tic.2004 Gıda Cumhuriyet Mah.03.B.2004 Gıda Emirdağ/Bağlıca Köyü/Çamlık Mevkii Emirdağ 72 Et Ürünleri malathanesi Sakatat Parçalama Tesisi Cam Elyaf Katkılı Boru Üretimi Sucuk malathanesi Mermer Üretimi Mermer Üretimi 15.2004 Maden Maden Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Deresi Kasabası/Karadirek Köprülü Köyü Şuhut lçesi/Atlıhisar Köyü/Oyuklu Tepe Mevkii Nuribey Köyü Sandıklı/Başağaç Kasabası/Karadirek Deresi Bayramgazi mevkii köyü/Bağlıca sırtı Merkez Şuhut 78 79 Mermer Üretimi Kum Ocağı Korhan GÜLHAN D.Götürme Birl.ve Tic.04.04.Başk).S.2004 Maden Mermer Ocağı Bayramgazi köyü/Bağlıca sırtı mevkii Merkez 81 Klor Depolama ZK M kimya San.km Afyon-Ankara Karayolu 5.01.03. Merkez 74 Özdemir Hobas Boru Üretim San.2004 Maden Maden Mermer Üretimi Kum Ocağı Merkez Sandıklı 80 Mermer Ocağı 16.ve 25. Emin ORBAY 19.04.04. Bayram DEM RER 29.Karakaya Mevkii / Erkmen Cumhuriyet Mah.Ş.S.Ş.S.O.Açık Sebze Pazarı Emirdağ/Bağlıca Mevkii Köyü/Çamlık Sandıklı 71 Emirdağ Kaymakamlığına(Köylere Hizm.

San.Tic.03L25 B4 Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Santral Cad.Bölgesi scehisar Dinar 90 Mermer Ocağı Adnan Demirel 06.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.Şti Osman Şen San.Tesisi 82 Hindi Kesimhanesi ve Hindi Eti şleme Tesisi Mermer Üretimi Tic.03L25A3.NO:33 Bolvadin Bolvadin 84 Mermer Üretimi rfan Koç 07.Çağlayan.ŞT .Ve 29.2004 Maden Mermer Ocağı Afyon li Dazkırı lçesi Yukarı Yenice Köyü Mevkii Afyon li Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Dazkırı 91 Maden Arama Talip Dinç 13.2004 Maden Mermer Üretimi Çay 85 Mermer Üretimi Aydın Mermer Tic.2004 Maden Mermer Üretimi Şuhut 87 Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocakları Kalay Sucuk ve Şarküteri 03.A.06.08.01.04.03L25B1.2004 Maden Maden Arama Tepecik Beldesi Dinar 363 .2004 Gıda Çobanlar yolu 1.08.08.07.09.Çağlayan.Tav.09.LTD.2004 Maden Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.2004 Gıda Sucuk malathanesi Sucuk malathanesi Ariyet Ocağı Bolvadin 88 Yükselti Sucukları 03.Ş Ziraii 27.2004 Gıda Tesisi Hindi Kesimi Merkez / Akçin Köyü Merkez / Akçin Köyü Merkez 83 Alimoğlu 05.Ltd.Çapalı.Km Bolvadin 89 Karayolları Müdürlüğü 13.Keklicek Mevkii Mermer San.06.03L25B1./ STANBUL Kısmet Hür.2004 Maden Mermer Üretimi Afyon li Şuhut lçesi Uzunpınar bucağı 03L25A3 Afyon li Şuhut lçesi Karadilli Bucağı Uzunpınar Köyü 03L25A3 Afyon li Bolvadin lçesi Çay Yolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Afyon li Bolvadin lçesi Çobanlar yolu Üzeri Şuhut 86 Mermer Üretimi 15.03L25B4 Afyon li Bolvadin lçesi Büyük Karabağ Bucağı Yarımdam Mevkii Afyon li Çay lçesi Çayırazı Köyü 03L25A2.Çapalı.Bölge 23.Keklicek Mevkii Afyon li Dinar lçesi Çakıcı.03L25A3.

04.92 Ariyet Ocakları Karayolları Müdürlüğü 13. Ltd.San.02.02.Ürün.Bölge 18.2005 Maden Maden Arama Çay lçesi Karacaören Köyü Mevkii Atatürk Bulvarı Bakanlıklar Ankara NO:127/512 Çay 101 Mermer Ocağı 25.Galericiler Sitesi Ankara Yolu:1 Afyon Karayolları 3. Böl.Şti Oğuzhan Mermercilik Tekstil Turizm Hayvancılık Soğuk Hava Deposu Ltd. Bölge Müdürlüğü Konya 2 Eylül Cad. Bölge 07.2004 11.Mer.San.2004 Maden zmir Cad.Ltd.11.Tic.Atılgan ş Merkezi Merkez 102 Malzeme Ocakları Mermer Ocağı Karayolları Müdürlüğü 3.Haliçi NO:4 Dinar Çay lçesi Pınarkaya Cevizlidere Mevkii Mermer San.Bölge 21.02.NO:1 Dinar Dinar 100 Maden Arama 07.Şti Sefa Kulaç 3. scehisar Tınaztepe Köyü Sandıklı 95 96 Balık Üretimi Kum Ocağı Ali Gürbüzel Karayolları Müdürlüğü Konya Adnan Demirel Poyraz Tekstil Gıda Turizm San.03.2004 Gıda Alabalık şletmeciliği Maden Arama Çay 94 Demir eksport 12.Şti Büyük Okyanus Madencilik nş.2004 Maden Ariyet Ocağı Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Afyon li Çay lçesi Çay Deresi-Kirazlı Dere Mevkii Afyon li Sandıklı lçesi Karacaören Köyü Afyon li Dinar lçesi Yaka Köyü Beşpınar Mevkii Çay Belediye Başkanlığı Dinar 93 Alabalık Çiftliği ve Dinlenme Tesisi Maden Arama Çay Belediye Başkanlığı 07.2005 Maden Mermer Ocağı Çobanlar lçesi Kızıltepe Mevkii 2.10.2005 07.Tic.Başan Sok.Yayla Sok.10.Şti 05.2005 Maden Mermer Ocağı Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii Dazkırı 364 .01.Tic. Koçhan NO:25/7 Kızılay Ankara Cami Kebir Mah.Teks.2005 Maden Malzeme Ocakları Uşak-Afyon Yolu Mevkii 103 Orçun Mad.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yeşilçat Köyü Mevkii Konak Mah.04.09.Ltd.2004 Gıda Maden Balık Üretimi Kum Ocağı Dinar lçesi Düden Suyu Kaynağı Çay lçesi Pınarkaya Köyü Cevizlidere Mevkii Emirdağ Yüreğil Köyü Sivrikale Mevkii Tınaztepe Dinar Çay 97 98 Mermer Üretimi Kaynak Suyu Dolum Tesisi Mermer Fabrikası 14.2005 Maden Gıda Mermer Üretimi Kaynak Suyu Emirdağ Sinanpaşa 99 17.11.

Fazilet Apt.Ve 30.05.San.Oruçreis Sok.Kamil Miras Cad.Ltd. Böl.Emirdağ Köyü Mahrumlu Emirdağ 113 114 115 Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Süreyya Demirel Ömer Demirel Karamehmet Mer.Ltd.Tic.104 Mermer Ocağı Sağlamlar San.Taah.San.Şti Adil Okumuş 107 108 Mermer Ocağı Maden Arama 11.Ltd.143.NO:14 Afyon Sanayi Sitesi 25/36 Afyon scehisar Bolvadin 109 Mermer Üretimi 02. scehisar Mermer San.Şti Şaban Özkara Malaklar nş.2005 25.06.Mer.05.Ltd.05. Ltd.05.06.Tic.2005 Maden Mermer Ocağı Sinanpaşa lçesi Serban Köyü Mevkii Park Çıkışı Töbank Yanı NO:3 Afyon Döğer Kasabası hsaniye Arifiye Mah.06.2005 17.Yılmazlar şhanı NO:16 Kat:3 D:5-6 Sinanpaşa 105 106 Mermer Ocağı Mermer Ocağı 09.Ürün.San Ve Tic.Gıda Mad. San.Şti Celal Ildız nş.Sok.06.Ltd.06.Zemin Kat Afyon Afyon .2005 Maden Mermer Üretimi scehisar lçesi Konarı Köyü Mevkii Kayadibi Mah.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Mermer Ocağı hsaniye lçesi Döğer Kasabası Mevkii Dazkırı lçesi Örtülü Köyü Mevkii hsaniye Dazkırı Orçun Mad.San.Ankara yolu 20.06.Taah.2005 Maden Maden Arama Emirdağ lçesi Yukarıkurudere Köyü Mevkii Yukarıkurudere Mah. Böl.No:56 Afyon Dumlupınar Mah. scehisar Ankara Asfaltı Üzeri scehisar Emirdağ Şuhut Emirdağ 365 .Tic.Tic.Teks.Şti 16.03.2005 Maden Mermer Üretimi Hocalar lçesi Davulga Köyü Mevkii Hocalar 111 Mermer Üretimi 15.06.2005 05.2005 16.Yalbı Sok.Tic.Şti Remzi Çalıştır 06.Mal Ve Oto.2005 Maden Maden Mermer Ocağı Maden Arama scehisar lçesi Damgalıkaya Mevkii Bolvadin lçesi Hamidiye Köyü Mevkii Sahipata Mah.2005 Maden Maden Maden Mermer Üretimi Mermer Üretimi Mermer Üretimi Emirdağ lçesi Hacı Mustafa Köyü Mevkii Şuhut lçesi Göçen Köyü Mevkii Emirdağ lçesi Başkonak Köyü Akören Mevkii Mermer San.Şti Şahin Kardeşler Elek.Km scehisar scehisar 110 Mermer Üretimi Aymer Mermer nş.Mer.2005 Maden Mermer Üretimi Dinar lçesi Yakınları Mevkii Dinar 112 Maden Arama 16.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 205 ŞEK L 27: AFYON VE C VARININ FAY HAR TASI ................................................................................................................................... 74 ŞEK L 15: HAŞHAŞ B TK S ................... 48 ŞEK L 8: SEYD LER TÜF VE AGLOMERALARI .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ŞEK L 6: EBER GÖLÜ VE SULTANDAĞLARI ................................. 53 ŞEK L 9 : AFYON KALES VE VOLKAN TLER .......................................................................................................... 195 ŞEK L 25: L M ZDEN M MAR ÖRNEKLER .................. 74 ŞEK L 16: KARAMIK GÖLÜ VE SAZLIĞI .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ŞEK L 4 : BAŞMAKÇI ACIGÖL’DE FLAM NGOLAR......................................................... 304 ŞEK L 34: SUCUK MALATHANES ............................................................................................................................................................................................................................................................. 44 ŞEK L 7: AFYON VE C VARININ GENELLEŞT R LM Ş STRAT GRAF K KES T ...........................................ŞEK LLER D Z N ŞEK L 1 AFYON L MERKEZ VE AFYON KALES . 304 ŞEK L 35: PASTIRMA MALTHANES ........................................................................................................................................... 304 Başa Dön 366 ...... 14 ŞEK L 2: AFYON L MERKEZ UYDU GÖRÜNTÜSÜ .................. 55 ŞEK L 10: TÜRK YE JEOLOJ HAR TASI .................. 196 ŞEK L 26:AFYON VE C VARININ DEPREMSELL K HAR TASI .................................................................................................. 130 ŞEK L 20: KOCAYAYLADA B TK LER NDEN BAZILARI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 ŞEK L 3: AFYON L VE LÇE SINIRLARI ............................................................................................................................................................. 195 ŞEK L 24: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ..................................................... 69 ŞEK L 13: AFYOM MERKEZ ÖMER KAPLICASI YÜZME HAVUZU ................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 ŞEK L 17: KARAMIK GÖLÜ VE N LÜFERLER .................................................................................................... 166 ŞEK L 22: CUMHUR YET DÖNEM M MAR S NDEN B R ÖRNEK ................................................................. 130 ŞEK L 19: ACIGÖL VE DOĞAL HAYAT................................... 269 ŞEK L 33: MEZBAHADA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR .......................................... 246 ŞEK L 32: AFYON KENT MERKEZ M MAR ÖRNEKLER ........................................... 19 ŞEK L 5 : BOLVAD N KAYMAĞI ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 156 ŞEK L 21: BAŞKOMUTANLIK M LL PARKI .................................................. 241 ŞEK L 31: MERMER OCAĞI .................................................................................................................................................................................................................. 92 ŞEK L 18: ACIGÖL VE KUŞLAR .................................................................................................................................................................................... 206 ŞEK L 28: DÖĞER KASABASI KAYA ANIT ............................................................... 57 ŞEK L 11: SULTANDAĞI FAYI.............................................................................................................................................................................................. 69 ŞEK L 14: HAŞHAŞ (AFYON) TARLASI ................................................................................................................................................................................................................... 215 ŞEK L 29: AFYON L MADEN HAR TASI .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 ŞEK L 12: JEOTERMAL SU SONDAJ KUYUSU VE ÇEVRES ....................................................................................................................................................................................................................................... 236 ŞEK L 30: L M ZDEK MERMER OCAKLARINDAN B R ............................................................................................................................................ 173 ŞEK L 23: BÜYÜK TAARRUZ ŞEH TL Ğ ..............................................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful