İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESUYU, KANALİZASYON, YAPI İŞLERİ, İMAR PLANLAMA, HARİTA VE MAKİNA SONDAJ DAİRELERİ BAŞKANLIKLARI

KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ

17-22 Şubat 1997 İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri Konferans Salonu

Program Yöneticisi: Yaman İSKENDER, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Program Yönetici Yardımcıları: Bahri DOĞAN, İçmesuyu Dairesi Başkanı Ahmet DEMİREL, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Yusuf HASANÇEBİ, Yapı İşleri Dairesi Bşk. Yrd.

SUNUŞ
İller Bankası, Kuruluş Kanunu gereği ülkemizde belediye teşkilatı bulunan yerleşimlerin harita, imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, yapı tesislerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görevleri üstlenmektedir. Söz konusu hizmetlerin yıllık yatırım programları çerçevesinde, ilgili şartname ve yönetmelikler doğrultusunda; tüm sektörlerde ele alınan işlerin istenilen nitelikte, tekniğe uygun olarak ve zamanında sonuçlandırılmasında kontrollük hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bankamız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen bu seminerde, kontrollük hizmetlerinin etkinleştirilmesi, Bölge Müdürlüklerimiz ile Genel Müdürlük birimlerimiz arasında bilgi akışının sağlanması, sorunların tartışmaya açılarak en uygun çözümlere ulaşılması, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulamalarında bütünlük kurulması amaçlanmıştır.

Bildiri Adı
Açılış Konuşması..............................................................................................................

Sayfa No
1-4

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler ..........
Mimari Projelerin Önemi ve Uygulamadaki Sorunları ...................................................... Tesisat Projelerinin Önemi ve Uygulamadaki Sorunlar.................................................... Nakliyeler ve Özel Fiyat Analizleri .................................................................................. Binalarda Zemin Etüdleri, Zemin Emniyet Gerilme Tespitleri ve Önemi ........................ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler...................................... Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesinde Projenin Önemi A) Arıtma Tesislerinde................................................................................................... B) İçmesuyu Kaptaj, İsale, Depo ve Şebeke Tesislerinde ................................................ İhale Ön Tespitlerinde ve Keşif Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar.................... Yer Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................................................... Boruların Tahsis, Teslim, Korunması Ve Mahsubuna İlişkin Sorunlar............................. İş Programlarının Tanzimi ............................................................................................... İçmesuyu Tesislerinde Zeminin Önemi ve Zemin Emniyet Gerilmesi Tayin Yöntemi…. Sanat Yapılarında Beton ve Kalıbın Önemi... ................................................................... İçmesuyu Tesisleri Sanat Yapılarında Uygulamaya Yönelik Önemli Detaylar .................. İçmesuyu İnşaatında Çalışma Yeri, Hendek Taban Genişliği,Don Derinliği, Şev ve İksa Konularında Genel Notlar.............................................................................. Nakliyelerin Keşif İçindeki Önemi, Kazı Taşınması Ve Dikkat Edilecek Hususlar.. Servis Yolu Veya Platform Kazısının Ödeme Esasları....................................................... Boru Yataklanması, Kundaklanması, Boru Tecrübesi ve Hendek Dolgusu......................... Hakediş Tanziminde Göz Önünde Tutulması Gerekli Hususlar Hakediş TetkikGrubununÖnemi.......................................................................................................... Kabullerde Karşılaşılan Darboğazlar, Çözümler ve Ortaya Çıkan Yasal Problemler.............................................................................................................. İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kontrol ve Enstrümantasyon.......................................... Enerji Nakil Hattı İşlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ................................................... Çelik Boru Hatlarının Korunmasının Önemi .................................................................... Kesin Hesapların Önemi Ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ........................... Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler ........................ Kanalizasyon Projelerinde Etüdün Önemi........................................................................... Şebeke Projesi ve Proje Kontrollüğünde önemli Olan Hususlar .......................................... Terfi Merkezlerinin Proje İnşaat ve Montaj İşlerinin Önemi .......................................... Proje ve Kontrollük Hizmetlerinde Zemin ve İnşaat İlişkisi ........................................... Statik - Betonarme Hesap ve Proje Yapım Esasları Hakkında Bilgiler .............................. İhzarat, Malzeme Temini ve Takibinin Önemi ................................................................. Atıksu Arıtma Tesisleri, Deniz Deşarjı Tesisleri, Katı Atık Tesislerinde Yer Seçimi……. Prefabrik Beton ve Betonarme Borular İle Bacalardaki Yenilikler .................................. Kamulaştırma, Geçiş Hakları ve Zarar Ziyan Bedelleri..................................................... Belediye ve Bölge Talepleri, Proje Kademe Değişiklikleri............................................... İmalat - Şartname İlişkileri Ve İnşaatlarda Kalite ......................................................... İksa Uygulamaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Önemi ................................................. Arıtma Tesislerinde Enstrümantasyon Kontrol Kumanda ................................................. İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler İmar Planlama Çalışmalarında Kontrol Hizmetlerinin Etkinliği ...................................... Harita Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler Harita ve Projelerin Yapılmasında Uygulanan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinliği…….. Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bilgiler İçmesuyu Amaçlı Sondaj Kuyularının Açımı ve İnşaatında Uygulanan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinliği .................................................................................................. Teftiş Kurulu Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bilgiler Kontrollük Hizmetlerinin Önemi.....................................................................................

5
6 - 25 26 -31 32 - 43 44 - 46 47 48-52 53 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 64 65 - 70 71 - 73 74 - 84 85 - 86 87 - 94 95 96 97 -101 102 -105 106 -110 111 -115 116 -120 İçmesuyu 121 - 132 133 - 134 135 136 - 140 141 - 148 149 -152 153 - 170 171 -180 181 -182 183 - 185 186 -188 189 -191 192 -195 196 – 204 205 - 211 212 - 214 216 - 222 223 - 227

228 - 232 233 - 234

Yani temin edilen suyun arıtılmasına ihtiyaç duyulacaktır.. Ayrıca imkan dahilinde kontrol mühendisi arkadaşların da bu seminere katılması sağlanacaktır. Şube Müdürleri ve Baş Mühendislerin tamamının katılmasını öngördük. bir işin tenzilatı yüksek ona aşırı tolerans gösterelim. İşte bu seminerlerin ilki bugün açılan "Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" semineridir. Mahalli İdarelere düşen görevler de artmaktadır. davet sisteminde çok çeşitli değişiklikler olmaktadır. Köylerden kentlere göç edenleri düşünürsek. beraberlik ve adalet ilkeleri ön planda tutulsun. Buna rağmen kentleşme yüzde 5'ler civarında artış göstermektedir. derelerden ve yüzeysel sulardan karşılanmasını gerektirmektedir. mertebesinde arttırılarak başarı ile tamamlanmıştır. ele alınması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir seminere gerek duymamızın nedeni şudur. kanalizasyon hizmetlerine ağırlık vermiştir. Kıymetli Arkadaşlar. 1997 yılında bu sistemi Bölgelerimizde de yaygınlaştıracağız. bunları kesinlikle istemiyoruz. Bazen. onu sıkıştıralım.AÇILIŞ KONUŞMASI "Kıymetli Mesai Arkadaşlarım. Uygulamalarda eşitlik. islenilen sistem uygulanamamakta. Bizim elimizdeki tek rehber sözleşmelerimizdir. Seminerin sizlere. Böylece Belediyelere. sözleşmelerimizdeki uygulamaları hep beraber gözden geçirmek. Kıymetli Arkadaşlar. İller Bankası son 10 yıl içerisinde alt yapı hizmetleri konusunda büyük atılımlar göstermiştir. Türkiye'de nüfus artışları yüzde 2. Bu durumda da arıtma olayı ortaya çıkmaktadır. Kıymetli Arkadaşlar. 1984 yılından itibaren altyapı hizmetlerinin daha etkinleştirilmesi için programlarda özelikle içmesuyu.. Bu semineri katılamayan arkadaşlar için bir kez daha tekrarlayacağız. Tekrarlanacak seminere Bölge Müdür Yardımcıları. Bu konuyu bir kere daha ortaya koymak. Bankamıza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bankamızca her yıl rutin seminerler tertiplenir. kentlerdeki altyapı hizmetlerinin normal nüfus artışının dışında köy-kent nüfus artışına göre de planlanması. Yani bir işin tenzilatı az. 1996 yılı programı başarı ile neticelendirilmiştir. Bir işin yüksek tenzilatlı olarak ihale edilmesi o işin kontrollük sistemini değiştirmemelidir. Artan nüfusa altyapı hizmetlerinin daha etkin bir biçimde götürülmesi gereği ortaya çıkmakta. mertebesindeki 1996 yılı normal yatırım programı Belediyeler Fonu'ndan bankamıza tahsis edilen miktarda bir azalma olmasına rağmen 2 Trilyon TL.5'lar civarında. Adalete dayalı bir . Bu sene Güneydoğu ve Doğu Bölgeleri hariç olmak üzere tüm ihalelerimizde bu sistemi uyguladık.5 Trilyon TL. İçmesuyu ve kanalizasyon arıtımları için büyük çabalar sarf edilmiştir. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz arkadaşlar. Öncelikle bu çok önemli konuyu vurgulamak istiyorum. İçmesuyu ihtiyacı eskiden yeraltı suları ve kaynaklardan temin edilmekteydi. Artan kent nüfusu içmesuyu ihtiyacını göllerden. ihaleler yapılacaktır. tartışsınlar ve kafalarında hiçbir problem kalmasın. Teknik şartname ve uygulamalarımızdır. Bölgelerden seminere katılmak üzere gelen ve merkezden seminere katılan tüm arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlarım. A Bölgesinde başka uygulama B Bölgesinde başka uygulama olmasın. Uygulanan ihale sistemi serbest rekabete açık tüm iş yapma gücü olan müteahhitlerin iştirak edebileceği bir sistemdir. 1997 yılında çok etkin. Kıymetli Arkadaşlar. bir kontrollük hizmeti uygulamak üzere bu seminere gerek duyduk. bu vesileyle de İller Bankası'na düşen görevlerde de büyük artışlar olmaktadır. onun dışına çıkma zorunluluğu olmaktadır. 1996 yılında bu ihale sistemi ile başladığımız işlerde çok yüksek tenzilatlar yapıldı. 19. Onun için 1997 yılı ağırlıklı olarak arıtma yılı olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla ihale sisteminde. Kontrollük hizmetleri konusunda bu seminere katılan tüm arkadaşlar burada birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunsunlar. Biz bu yıl geçen yılki seminerlerin dışında farklı bir seminer gündeme getirelim dedik.

Ancak belediyeler suyu ekonomik kullanmıyorlar. Sayaç ve kademeli tarife bu iki unsur çok önemlidir. 200 adet de küçük belediyelerin yapı hizmetleri vardır. Ülkemiz şartlarına göre pahalı olan kanalizasyon işlerini geliştirmek lazım. Bunlara deniz deşarjı ve arıtma ihalelerini de katacağız. İçmesuyu programa giren tüm işleri ihale edeceğiz ve geçmiş yıllarda kalan işleri de tamamlayacağız. Bunu iki sebepten dolayı diyemeyeceğiz. "Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" olarak koyduk. Gerçi arkadaşlar. Personel yönünden Bankamızda azalmalar oldu. Ülkemizin gerçeklerine uygun kanalizasyon yapmak demek o belediyenin o beldenin gerçeklerine uygun kanalizasyon sistemini ortaya koymaktır. Kontrollük hizmetleri yerine. Başta etüdleri. Okumaları çok yararlı olacaktır. Sayaç ve kademeli tarife uygulanırsa suyun ekonomik kullanımını sağlanmış olur. Değerli arkadaşlar. Bu programda yeni 344 içmesuyu işi vardır. al sana program. adil bir uygulama yapılmalıdır. Bunun için çalışmalar sürüyor. Yeni bir imtihanla ihtiyaç duyulan alanlarda eleman alımına gireceğiz. Her kanalizasyon isteyen belediyeye alsana proje. İhtiyacın ötesinde suyun neden gerektiğini araştırmalıyız. Hazırlıklar yapılıyor. . Bu seminerin de 1997 programının etkin bir şekilde gerçekleştirileceğine katkısı olacağına inanıyorum. Bir kanalizasyon işinin etüdünü bu talimatnameye göre yapacağız. kaynağını bulup suyu getirmek yoluna gidiyoruz. 1977 yılı programı için DPT'na öneri götürdüğümüzde. yapı sektörü için de yine Belediye katkısı dahil 3. çok iyi yapmamız gerekmektedir. Yoğun bir ihale yılı geçireceğiz. Sayın Bakanla da bu konuda mutabık kaldık. 230 kanalizasyon işi programa girmiştir. Bu konuda uzun yıllardır kullanılan bir kanalizasyon talimatnamesi var. Arkadaşların dikkatini çekiyorum. Bu yıl kanalizasyon talebi olan Belediyeler için de bir etüd konusunu gündeme getirdik.6 Trilyon. Onun için hepinizin çok iyi bildiği kontrollük uygulamasını bir kere daha masaya yatırmanız. bıkmadan usanmadan anlatacağız. 1997 yılı programımız çok yoğundur. Yapı sektörü için de 16 Trilyon lise istedik. Ancak henüz müşavirlik hizmetleri bir başka sektör olarak. gelişme aşamasındadır. Zaten sizler de böyle bir uygulamaya girmezsiniz. Bölgeler ve merkez arasındaki farklı anlayışları masaya yatırarak tartışmanız için bu semineri düzenlemiş bulunuyoruz. Suyu çok ucuz kademeli tarifeyle uygulamak da ekonomik değildir. çok talep geliyor. Bu çok eski bir talimatname olmasına rağmen bugünkü kanalizasyon hizmetlerine cevap verebilecek düzeyde bir talimatnamedir. Çok yerde sayaç ve kademeli tarife uygulanmadığı için sık sık bize gelip suyun yetmediğini belirtiyorlar. Ancak bu sektörler için verilen para kanalizasyon için Belediye katkısı dahil 10. Her isteyene isteği suyu istediği yerden getirmek mümkün değildir. Bu paralar bir miktar azalmasına rağmen yine de programı gerçekleştirmeye çalışacağız. Personel ihtiyacımız oldukça fazladır. Biraz da içmesuyu etüdünden bahsetmek istiyorum. kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ibaresini kullanmak daha doğru olur. 1997 programındaki tüm içmesuyu projelerini gerçekleştireceğiz. Kanalizasyon ve yapı projeleri için gerçekleşme durumu çok zordur. Bu durumu çok iyi anlatacağız. bu talimatnameyi okumuyorlar. Ben Genel Müdürünüz olarak bunu sizlerden istiyorum. Bunun üzerinde durmak gerekiyor.kontrollük hizmeti istiyoruz. al sana ihale diyemeyeceğiz. Kanalizasyon tesisleri çok pahalı hizmetlerdir. Programdaki kanalizasyon işleri bu tahsisat hızıyla 40-60 yılda tamamlanabilecektir. Geçmiş yıllardan kalan kanalizasyon işleri ile yeni ihaleleri yapacağız. Mantık dışı bazı tenzilatlarda da "İdare beni kollar tenzilatım yüksektir" denmemeli. Belediyelere. içmesuyu işinde ihtiyaç o kadar arttı ki.1 Trilyon olarak verildi. 400 üzerinde ihalemiz olacaktır. İstenen suyun etüdünü yapıp. Bunun için çalışmalar fazladır. Memleketimizin bu pahalı hizmetlerin altından kalkması bugünkü konjonktürde mümkün görülmemektedir. Devlet Personel Dairesi Başkanlığından da olumlu gelişme sağlarsak sınavla eleman alımına gideceğiz. kanalizasyon sektörü için 40 Trilyon lira istedik. Sizlerin yaptığı kontrollük hizmetleri aynı zamanda müşavirlik hizmetlerini de kapsadığı için biz bu seminerin adını.

Genel Müdürünüz olarak. Faydalı olacağına inanıyorum.Seminer programının ilerleyen günlerinde çok iyi konuları tartışacaksınız. Bu seminerin." Nihat BAŞ Genel Müdür (17 Şubat 1997) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler . aranızdan çıkmış bir arkadaşınız olarak kontrollük hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini istiyorum. hepinize ve ailelerinize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Bankamıza. Bunun için sizlere her türlü imkan ve fedakarlığı tanımaya hazırız. memleketimize.

Bölge ve iklim koşulları dikkate alınarak detay çözümlerinde daha kolay ye ekonomik seçimlerin yapılabilmesi için tatbikat projelerinin ayrıntılı olarak hazırlanmasına ve bazı detay prensiplerinin de tatbikat projesi safhasında alınmasına gayret edilmektedir. Projesiz yapılan iş mühendislik değil usta işidir. Tesis inşaatlarımızda kullanılan projelerden bir diğeri de Ortak İdarelerce hazırlanarak ilgili Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri onayı ile Bankamıza intikal eden projelerdir ki. Bu tip projelerin uygulanmasında hemen hemen hiç bir sorun bulunmamaktadır. Ortak İdarelerin kısıtlı imkanlarıyla maksimum yararın sağlanması. tatbikat. betonarme. tatbikat ve detay safhaları gibi etaplardan oluşan proje hizmetleri Bankamız programında olup olmadığına bakılmaksızın Ortak İdarelerimizin istekleri doğrultusunda ya bizzat Bankamızca hazırlanmakta. Doğan SÖZER Başkan Yardımcısı "Kontrol Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi" seminerindeki bu konuşmamızda Bankamız Yapı Sektörü çalışmaları içerisinde yer alan ve betonarme. betonarme. sizlere mimari projelerin hazırlanmasında dikkat edilecek teknik hususlar.1995 gün ve 22311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 4110 sayılı kanun" nedeniyle bu projelere fazlaca müdahale edilememektedir. . tesisat ve elektrik projeleri arasındaki uyumun sağlanması için gerekli olan koordineli çalışma bu projelerde gözlenmemekte ve zaten Bayındırlık tasdiki ve 12. Mimarı Projelerin hazırlanması ve tetkikinde hangi etap olursa olsun (avan. Yapılan projelerin uygulanması yüklenicinin. proje bedel hesabı tekniği ve proje elde edilmesinde uyulması gerekli yönetmelik ve şartnameleri anlatmayacağız. elektrik ve tesisat projelerine esas olan mimari projelerin önemi ve uygulamadaki sorunları açısından konuya yaklaşarak kontrol hizmetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi için gereken önlem ve önerileri vermeye çalışacağız. tesisat. rasyonel ve fonksiyonel bir yapı tasarımı. Ancak proje müellifi ermin Bankamıza tadilat yetkisi vermesi halinde bu yetkiye istinaden revizyon projeleri özel şartnameler dahilinde ya inşaat yüklenicilerince ya da bizzat Bankamızca yapılarak sorunların en aza indirilmesine çalışılmaktadır. Zira proje yapım ve tasdik görevi bilindiği üzere Bölgelerimizin değil Merkezindir. turizm vasıfları yönetmeliği. inşaatlarımız sırasında en fazla sorunlara da bu projelerin uygulanması sırasında rastlanmaktadır. deprem yönetmeliği. İyi hazırlanmış ve birbirleriyle uyumlu Mimari. Bilindiği üzere avan. Ancak.6. Fakat her zaman birbiriyle uyumlu tam bir bir proje ile işe başlamak mümkün olamamaktadır. ya da konu üzerinde ihtisas sahibi bürolardan teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkartılarak Bankamız kontrollüğünde hazırlattırılmaktadır. Bunu biraz daha açıklayabilmek için proje temin yöntemlerimize çok kısa olarak değineceğiz.MİMARİ PROJELERİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI K.) göz önünde bulundurulmaktadır. fonksiyonlara uygun yapı plastiği ve yapının kentsel çevreye uygunluğunun sağlanması avan proje çalışmalarımızın esasını teşkil etmektedir. Bilindiği üzere mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin esası projedir. ısı yalıtım yönetmeliği. Özellikle tatbikat projelerinin yapımı aşamasında mimari. kesin. elektrik projeleri ile detayları tam bir projenin inşaatın sorunsuz devamım sağlayacağı bir gerçektir. sığınak yönetmeliği vb. otopark yönetmeliği. yapılan işin projeye uygun olmasını sağlamak ise kontrollüğün yani Bölgelerimizin görevidir. Avan proje aşamasında belirlenen prensiplere dayalı olarak geliştirilen tatbikat projeleri yapımında detay uygulamaları göz önünde bulundurulmakta. detay) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimari proje düzenleme esasları ile Bankamız teknik ve özel şartnameleri ve çeşitli yönetmelikler (beldenin imar yönetmeliği.

harita mühendisi ve varsa jeoloji mühendisinden oluşacak bir ekipçe yapılması arsa zemin bilgileri ile topoğrafik verilerin daha etüd safhasında belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Aksi halde imar plan değişiklikleri İdari Yargı tarafından iptal edilmektedir. ihale öncesi proje tetkiki. arsa tapu sureti. Bunun aksi inşaatın en başında yer tesliminden itibaren sorunlara neden olmakta. Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde maliyet açısından bodrum kattan vazgeçildiği. imar durumu ile tesis için tip veya özel proje mi uygulanacağı. Etüdlerde yer altı su seviyesi için 100. çıkma mesafelerini kapsar şekilde) ihtiyaç programı. Bu aşamada Bölgelerimizden tabii ki gerçek bir zemin . inşaat yaklaşma sınırları. ısıtma sistemi ve kullanılacak yakıt cinsi. ısı merkezi gibi hacimlerin zemin kata veya bina dışına alındığı malumunuzdur. Bu etüdlerin Bölgelerimizce mimar. . Bu rakamların gerçekçi olduğunu düşünmek mümkün görünmemektedir.Mimari projelerin temin yöntemlerine kısaca değindikten sonra etüd safhasından başlayarak inşaatın bitimine kadar geçen süre içerisinde mimari projelerin. inşaat sırasında bunların korunup korunmayacağı gibi bilgiler ile arsanın topoğrafik ve jeolojik yapısının belirtilmesi gerekmektedir. Bu durum da İdareler ve Vatandaşlar açısından telafisi güç maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. rantabilitesi. etüdler sırasında tip proje seçilirken arsa büyüklüğü. (çekme mesafesi. eden ihtiyaç programlan titizlikle hazırlanmalı. tesisin belde ihtiyacı olup olmadığı. mülkiyet sınırları ve imar şartları ile arsanın jeolojik ve topoğrafik yapısı dikkate alınmalıdır. özel proje ise projenin hangi idare tarafından yapılacağı ile seçilen tip proje ise numarası. proje revizyonları. Bölgelerimizce yapılan etüdlerde. Ancak. İhtiyaçların iyi tespit edilememesi yanı sıra değişen ve maksadı aşan mahalli idare istekleri ya kullanılmayan ya da fonksiyonel olmayan projelerin elde edilmesine neden olmaktadır. gerçek ihtiyaçların tespitine.etüdü beklenmemektedir. ya proje tadil edilmekte. Bir çok kez etüdler sırasında seçilen tip projelerin arsaya sığmadığı ancak yerleşim planları yapılırken hatta bazen de yer teslimleri sırasında fark edilebilmektedir. ve uygulama hataları yönünden ayrı ayrı irdelemesini yaparak Bölgelerimizin bu konularda yaptıkları ön çalışmaların projelerin şekillenmesinde ve uygulamada ne kadar yönlendirici olduğunu vurgulamaya çalışacağız. ye varan rakamlarla karşılaşılmaktadır. etüd safhası. Etüdlerde Belediyelerden temin edilen imar planları 1/1. Belediyelerden temin edilen tapuların ne derece gerçek olduğunu anlamak üzere kadastro planları da mutlak surette temin edilmeli. Belediyelerce önerilen arsaların etüdünde bu arsaların tesis için uygun olup olmadığı dikkatlice araştırılmalı. imar çapı. yoğunluk.çalışılmalıdır. Tesis projelerinin hazırlanmasına temel teşkil. sözleşme eki proje özel şartnamelerinin uygulanması. ETÜD SAFHASI Sağlıklı ve doğru bir projenin baştan doğru yapılmış etüdlere dayandığı bilinen bir gerçektir. GAP kapsamındaki beldelerde imar planları ve imar plan tadilatı üzerinde GAP İdaresi Başkanlığının tasdiki olup olmadığı araştırılmalı. arsanın kesin ölçüleri. Projelendirmenin temeli hatta önemli evrelerinden biri olan etüdlerin daha itinalı yapılması ve etüd föylerinin düzenlenmesinde gerçek verilere mümkün olduğunca yaklaşılmaya çalışılması bizleri daha doğru neticelere götürecek ve projenin yapımından inşaatın bitimine kadar çıkabilecek sorunları asgariye indirecektir. alt yapı ve arsa mülkiyet durumu. inşaat safhasında ortaya çıkabilecek zorluklar göz önünde bulundurulmalı. ya da hiç uygulanamamaktadır. arsa üzerinde yapı bulunup bulunmadığı. Jeoloji mühendisinin bulunmadığı bölgelerimizde mahallinde etüd yapan kişilerce çevre binalarda bodrum bulunup bulunmadığı şeklinde yapılacak bir araştırma bile projenin kurumu aşamasında özellikle imalat ve işçilik zorluklarının bulunduğu bölgelerde bodrum taban ve su basman kotunun daha gerçekçi olarak belirlenmesinde yararlı olacaktır.000 ölçekli tatbikat imar planlarının tasdikli suretleri olmalı. 200 hatta bazen de 300 mt. kat adedi. tadilat imar planı olması halinde ise bu planların Bayındırlık ve îskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce yayımlanmış 1992/1 sayılı Genelge esaslarına göre ehliyetli kişilerce yapılıp yapılmadığının ve tasdik şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin de irdelenmesi ve tadilata ait meclis kararlarının da mutlak surette temin edilmesi gerekmektedir.

arsa ölçüleri. arsada değişiklik olup olmadığının. Bu nedenlerle gerek plankote çıkartılması gerekse merkezce gönderilen yerleşim planlarının arazi üzerindeki incelemeleri Bölgelerince titizlikle yapılmalıdır. hafriyat. tapu ve kadastro planları 2. Bunun da zaman ve iş kaybına neden olduğu bilinmektedir. Özetle etüdlerin yapımında yukarıda belirtildiği üzere 3 ana husus üzerinde önemle durulmalıdır: 1. . bu nedenle bina kotlarında önemli değişiklikler gerektiği. Bu bilgilerin bizlere doğru aktarılması projelerin de gerçekçi olmasını sağlayacaktır. plankoteler yapan kişi tarafından imzalanarak Bölge Müdürlüklerince de tasdik edilmelidir. tabii ve bitmiş arazi ile kanalizasyon kotlarının. yer altı su seviyesi vb.İhtiyaçların ve buna göre uygulanacak projenin seçimi (Tip proje. bodrum katın mevcut kanal kotunu kurtarmadığı. yapılmış olup. Bölgelerimizce hazırlanan plankoteler arsanın büyüklüğüne göre 1/200 veya ' 1/500 ölçeğinde yapılmalı. bitmiş arazi kotlarının değişimine İhtiyaç duyulduğu. dokümanın tamamlanması yolunda gerekli yazışmalar. Bankaca özel proje. inşaat sırasında alınması gerekli tedbirler etüdlerde belirtilmelidir. Bu sene 287 adet yeni tesisin projesinin hazırlanabilmesi için bu gibi eksik. imar plan tadilatının gerekip gerekmediğinin. Böylece ihale öncesinde Bölgelerimizle temas kurularak problemlerin en aza indirilmesine çalışılmaktadır.Seçilen arsaların İmar Planlarında uygun olup olmadığının araştırılması. Amasya Belediye Binasının SİT alanında kalması gibi). bu dokümanların Bölgelerimizce yukarıda izah edilen şekilde hazırlanması . Çatalca Belediye Binasında su isale hattı. Kütahya Kültür Merkezi arsasındaki su isale hattı. (Yüksekova Belediye Hizmet Binası) plankote kotlarının değiştiği.Arsa verileri. hususların istendiği malumunuzdur. saçak kotları) vb. Uygulamada ise. uygun değil ise imar plan tadilatının ve meclis kararının temin edilmesi. Tesis arsalarından DSİ kanallarının. arsa ölçüleri ve imar şartlarının (çekme mesafeleri. Arsaya uygunluk araştırması. bazen de projenin hiç uygulanamadığı.yeni işlerimizin projelerinin problemsiz yürümesini sağlayacaktır. Bölgelerimizden istenen yukarıda konu edilen hususların merkeze intikalinden sonra tip projelerin yerleşim planlarına veya yeni projelerin hazırlanmasına başlanmaktadır. Belediyece özel proje gibi) Tesisin Bankamız programına girmesinden sonra proje hazırlıkları için gerekli olan plankotelerin hazırlanması: Bankamız programına giren her tesis için yapılacak projeye esas olmak üzere ayrı ayrı tesis arsası ve çevresindeki yol kotlarını kapsar plankotelerin. istinat duvarı. su isale hatlarının ve içmesuyu ana -dağıtım borularının geçmekte olduğunun. 3.) gerekli görülmesi durumunda arsa değişikliğine gidilmeli. arsanın bataklık yapısı. belediye mülkiyetinde başka bir arsa bulunamaması halinde ise. ihale öncesinde kazı ve dolgu alanları ile çevre duvarlarının asgariye indirilmesinin tetkikini gerektirmekte ve büyük önem taşımaktadır. aynı tesis için 2-3 kez yerleşim planının yapıldığı görülmektedir (Yüksekova Belediye Hizmet Binası). Başkanlığımıza intikal eden tasdiksiz imar planlan ve mülkiyet sınırlarını kapsamayan plankoteler zaman kaybına neden olmaktadır.(dolgu. Bölgelerimizce hazırlanmış plankoteler üzerinden düzenlenmiş projelerde bile ihale öncesinde uygundur görüşü alındığı halde yer tesliminde arsada mülkiyet sorunlarının tespit edildiği. (Denizli Et Kombinası) alman plankotenin başka bir arsaya ait olduğu. bu plankotelerde arsa ve çevresindeki yol kotları. yol bağlantılarının. İHALE ÖNCESİNDE Yapılan yerleşim planlanınız ihale öncesinde Bölgelerimize gönderilmekte ve Belediyesi ile temas kurularak projenin arsaya uygunluğunun araştırılması ve varsa Bölge ile Belediye önerilerinin bildirilmesi istenmektedir. alt yapı bağlantı güzergah ve kotlan gösterilmeli. projenin revize zorunluluğu ortaya çıktığı. mülkiyet sınırlarının. tesis arsalarının SİT alanları içinde kaldığının inşaata başlanıldığında fark edildiği de uygulamada karşımıza çıkan örnekledir ( Ürgüp çarşı-otopark tesisinde arsadan geçen DSİ kanal hattı.

tesisat -ve detay) ve yerleşim planlarının yer teslimi öncesinde işin tüm kontrollerince gerekiyorsa çakıştırılmak suretiyle mahallinde tetkiki yapılarak inşaat öncesinde projelere hakimiyetin sağlanması ve inşaat sırasında ortaya çıkabilecek sorunların bu aşamadan tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu tetkikler neticesinde Bölgelerce tespit edilen hususların Genel Müdürlüğe bildirilerek gerekiyorsa revizyon projelerinin hazırlattırılması ileride uygulama sırasında zamandan da tasarruf sağlayacaktır. PROJE REVİZYONLARI İhale sonrasında Başkanlığımızca tesis projeleri Bölgelerimize gönderilmektedir. daha sonra da orjinal projelerin temin edilemediği gözlenmektedir. Yer teslimlerinde Genel Müdürlükçe hazırlanmış yerleşim planlarına daha önce Bölge ve Belediye görüşü alınarak uygun olduğu bildirildiği halde bazen ihale yetkisi Bölgelerimize verilen ve yer teslimleri de Bölgelerimizce yapılan işlerde tasdikli yerleşim planına uyulmadığı. ileride herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek açısından önem taşımaktadır. İnşaat sırasında müteahhitlere hazırlatılan bu projelerin titizlikle tetkik edilerek gerekiyorsa önerileri de kapsar şekilde Bölgelerimizce vize edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve imalat iş programlan dikkate alınarak imalat öncesi hazırlattırılması gerekmektedir. hem de revizyon proje yapımını gerektirmeyecektir. bir çok şartnamede de belirtildiği üzere işin geçici kabulünden önce alınması gereken orjinal projelerin temin edilememesi halinde. Bilindiği üzere bu gibi projeler de tasdik edilmeyerek iade edilmektedir. Özellikle havalandırma tesisatı bulunan tesislerde havalandırma kanallarının yüksekliği betonarme ve dolayısıyla mimari projeleri de etkilemekte olup. Bazen de Bölgelerimizce hiç bir teknik zorunluluk olmaksızın proje revizyonlarının yapıldığı ve üstelik de uygulandıktan sonra bu projelerin tasdik için merkeze gönderildiği gözlenmektedir (Çaykara Belediye Hizmet Binası kat ilavesi. iş programı belir olduğu halde projelerin imalat sonrası hazırlandığı. elektrik. zorunlu durumlarda ise. İnşaat sırasında yaptırılan projelerin bedellerinin ödenmesinde sözleşme eki proje özel şartnameleri dikkate alınmalı. İnşaat müteahhitleri tarafından hazırlanan projelerde proje müellifinin isim. özellikle orjinallerin teslim alınmasına gereken önem verilmeli. bu projelerin koordineli hazırlanarak birlikte teslim edilmesi sağlanmalıdır(Sultanhisar Belediye Binası). üst katın misafirhane yapılmasının ıslak hacimler yönünden problem yaratacağı). Proje özel şartnameleri gereği yüklenici tarafından hazırlanması gereken tüm uygulama projelerinin aynı zamanda incelenmek üzere idareye teslim edilmesi. hatta binanın yerinin.PROJE ÖZEL ŞARTNAMELERİNİN UYGULANMASI İnşaat sözleşmeleri eki proje özel şartnameleri sözleşmenin imzasını müteakip Bölge müdürlüklerimizce uygulamaya geçirilmektedir. proje bedellerinin şartnamede belirtildiği halde projeler tasdik edilmeden ve orjinalleri alınmadan ödendiği. Yer teslimlerinde tasdikli yerleşim planlarına uyulması işin hem problemsiz yürümesini sağlayacak. bunların bedellerinin nasıl ödeneceği. Gönderilen bu projelerin (mimari. proje orjinalleri kabul noksanı olarak tutanağa geçirilmeli. Böyle durumlara meydan verilmemesi için proje revizyonu gerekli görülüyorsa iş programım aksatmayacak şekilde ve sebepleriyle birlikte zamanında merkeze gönderilmeli ve neticeye göre işlem yapılmalıdır. adres ve imzası ile müteahhit firma kaşe ve imzasının bulunmasına özen gösterilmelidir. Eğer çok gerekiyorsa yer teslimi sırasında Genel Müdürlük ile irtibata geçilerek hafriyata başlanmadan önce konunun en uygun şekilde çözümü sağlanmalıdır(Dinar İtfaiye . vize ve tasdik şartları ile proje orjinallerinin idareye nasıl teslim edileceği açıkça belirtilmektedir. Uygulamada ise bu projelerin verilen süre içerisinde tamamlatılmadığı Bölgelerimizce yeterince incelenmeden vize edildiği. nasıl hazırlanması gerektiği. çoğunlukla da yetersiz olduğu halde Bölgelerimizce vize edilerek tasdik için Merkeze gönderildiği. konumunun ve blok yerlerinin değiştirildiği gözlenmektedir. betonarme. Geçici Kabul istenmemeli. teslim tarihi belirtilmelidir. Proje orjinallerinin teslim alınması aynı projelerin uygulanacağı başka tesislerde ödenecek proje bedellerinde ekonomi sağlamak açısından da önem taşımaktadır. Bu şartnamelerde müteahhit tarafından hazırlanacak projeler.

çatı örtü malzemesinde yapılacak değişikliğin çatı meylinin ve mahya yüksekliğinin değişimine neden olacağı ve tüm bunların ise cephe orantılarının bozulmasına ve bazen de tüm projenin revizyonunu gerektireceği gibi hususlar düşünülmeden yapılan teklifler. Tüm şartnamelerde de belirtildiği üzere kullanılan malzemelerde TSE şartının yeterince irdelenmesi gerekmektedir. maliyeti arttırıcı hantal sistemlerden kaçınılmalıdır. Bitmiş arazi kotlarının yer teslimimden sonra imalat sırasında gereksiz yere değiştirildiği bile görülmektedir. Fiyatları olmayan imalatın yapımında ilgili genelgelere göre hareket edilmeli. UYGULAMA HATALARI Tasdikli projelerinde bulunduğu halde uygulaması hatalı yapılan imalat neticesinde telafisi imkansız durumların ortaya çıktığı da bilinen bir gerçektir. Proje ve detayların doğru uygulanması ve kontrollüğün iyi yapılması durumunda bu hataların tamamen önlenmesi mümkündür. bu ise inşaatta istenilmeyen rutubet ortamına sebep olmaktadır. İnşaatın devamı sırasında bazı Bölge Müdürlüklerimizce de revizyon projesi yapılarak. su giderleri mutlaka konulmalı ve toplanan sular yağmur suyu şebekesine bağlanmalıdır. . Betonarme kalıp yapıldıktan sonra beton dökümüne geçmeden önce kalıp kontrolden geçirilerek şakülünde olamayanlar şakülüne getirilmeli ve kalıp şişmesini önlemek için uygun görülen yerler takviye edilmelidir. aşağıda ve meyil verilmek suretiyle yapılmalı. Saha betonları mutlaka anolu ve dozajına uygun olarak dökülmeli. İnşaatın devamı sırasında müteahhitlere hazırlatılan PVC ya da alüminyum pencere ve kapı imalat detaylarının profil tip ve ağırlıklarının da bulunacağı üretici firma kataloglarıyla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesi temin edilmelidir. imalatı müteakip fiyatın tasdiki gibi Bankamızı zorlayıcı durumlara meydan verilmemelidir. Binanın statik projeleri ve keşif artışı düşünülmeden yapılan kat ilave talepleri.Binası). bu değişiklikler keşif artışı ve imalat şartları ve proje göz önünde bulundurularak irdelenmeli ve kabuk edilebilir olanları Genel Müdürlüğe teklif edilmelidir. beton kalitesine ihtimam gösterilerek satıhta bozulma ve ufalanmaya engel olunmalıdır. İşçilik hataları nedeniyle bodrum kat duvarlarında yer yer rutubete rastlandığı ve bu nedenle de sıva ve boya imalatında bozulmalar olduğu bir çok inşaatımızda göze çarpan bir husustur(İstanbul Bölge Binası). Bodrum kat hacimlerine hava ve ışık sağlayan kuranglezlerin projelerine uygun olarak yapılmadığı görülmektedir. Tesisat ve inşaat malzeme ve aksamının kullanımında malzemenin varsa TSE belgesine veya kalite belgesine haiz olmasına dikkat edilmelidir. Toprakla temas eden bodrum kat betonarme perde yüzeylerinde yapılacak nem izolasyonun işçiliği titizlikle yaptırılmalıdır. Örneğin şartnameye uygun olmayan tuğlanın kullanılması durumunda tuğla nem çekmekte. Kuranglezlerde kuranglez döşemesi taban kotu pencere denizlik hizasından minimum 20 cm. Bu tür iş kalemlerinin fiyatlarının da Makamca onaylandıktan sonra hakediş bünyesine girmesine dikkat edilmelidir. Genel Müdürlük onayı alınmadan imalatın yaptırıldığı gözlenmektedir. İnşaat sırasında Belediyelerce istenen değişiklikler Bölge süzgecinden geçirilmeli. Burada malzemelerin şartnameye uygun ve TSE standardında olduğu kabul edilmektedir. (Muğla Otogar inşaatında kiremite çevrilmesi istenen trapez alüminyum çatı kaplaması) imalat bitmiş olduğu halde o imalata ait değişiklik talepleri (Hakkari Belediye İşhanı çatısının ahşap oturtma çatıdan teras çatıya çevrilmesi talebi) uygulamada karşılaşılan örneklerdir. Örneğin bir hal tesisimizde hal dükkanları için daha önce defalarca uygulanmış olan bir tip proje öngörülmüş olup. revizyon projeleri ise imalat bittikten sonra Genel Müdürlüğe gönderilmiştir (Dazkırı-Afyon Hal). uygulama sırasında bu projenin çatı sistemi değiştirilerek kırma çatıya dönüştürülmüş. Tesis arsasının eğimli olması halinde çevre istinat duvarları arazinin eğimine uygun olarak kademeli yapılmalı. Şimdi bu uygulama hatalarından örnekler ile önerileri vermeye çalışacağız. İskan Müdürlüklerince onanmış projelerle ilgili değişiklik taleplerinde proje müelliflerinin telif haklan da dikkate alınarak müelliflerinden izin alınamayacak köklü değişikliklerin teklif edilmemesi gerekmektedir. Özellikle projelen Belediyesince hazırlatılan ve Bayındırlık ve.

ahşap kaplamalı kapı. Aslında bu husus yönetmelik ve talimatlarda da belirtilmektedir (Şekil 2). nin mutlak surette galvaniz veya paslanmaz malzemeden seçilerek kullanılmasına dikkat edilmelidir. nedeniyle tecritten beklenen netice alınamamakta.00 m.00 m. dikkate alınarak yerleşimi yapılmalı ve daha sonra seri imalata geçilmelidir. Detaylarında ve projelerde gösterildiği halde pencere denizlikleri ile parapet duvarı harpuştalarında damlalık ile yağmur inişleri bitiminde döfen veya dirsek yapılmaması. yi geçen 1 tuğla duvarlarda mutlaka ara hatılların yapılması gerekmektedir. plastik borulara ek yapılmaktadır. traverten kaplamalı merdivenlerde rıhtların basamağın arkasına getirildiği gözlenmektedir (Şekil 14). ters bir uygulama olarak da mermer. lavabo ve klozet gibi elemanların duvar yüzeylerine mesafelerinin ayarlanamadığı uygulamada rastlanan örneklerdir (Hasandede Otel). Merdiven tatbikatlarında basamak ve rıht ayarlamalarının yapılmadığı. Özellikle otel. Bu hususun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Tip 05. Esasen ödenmesi gerekli olan bedel de tariflenen bu imalatın tamamına aittir (Şekil 12. poz nosu ve rengi belirtildiği halde.13). yumuşak bakır 40 x 30 x 4 korniyer ile 40 x 9 lama arasına sıkıştırılmalıdır. ahşap kaplama dolap. ayrıca bu çatılarda yalıtım-parapet-baca dibi birleşimlerinin detaylarına uygun yapılmaması. radyatör yeri. özel imalatın yapımında fiyattaki tarifine uyulmadığı gözlenmektedir. detay projelerimizde de gösterildiği üzere buralarda madeni ve su yalıtımlı fugalar kullanılmalı. lavabosu. WC lerde baş veya rezervuardan suyu taşıyan boruların plastik yerine kurşun olması gerektiği daha önceki seminerlerimizde kararlaştırılmıştır. tesisat bağlantıları vb. Sıhhi tesisat bağlantı malzemeleri T.Mimari ve betonarme projelerde gösterilmemiş olsa bile yüksekliği 2. rakor vb. Fiyat tarifinde görünen ve görünmeyen yüzeyleri özel ahşap kaplama geçtiği halde uygulamada görünmeyen yüzeylerin sadece astarlanarak bırakıldığı. yi geçen 1/2 tuğla duyarlar ile yüksekliği 3. (Göreme Otel) detay projelerinde gösterildiği halde gerekli yerlerin masiflenmemesi sebebiyle menteşelerin suntalara tutturulmak zorunda kalındığı. Özellikle de döşeme dilatasyonları döşemeden alt kata su geçişini önlemek bakımından büyük önem taşımakta olup. zaman içinde cephe tamiratları bile gerekebilmektedir (Şekil 10.00-1. Özellikle rezervuara takılan uç ile WC taşına takılan uçlar farklı kalınlıkları sebebiyle problem çıkarmakta. İnşaat sırasında yapımı gerekli görülen ve genellikle de özel fiyatla ödemesi yapılan lambri kaplama. motel gibi ıslak hacimlerin çokça bulunduğu tesislerde seri imalata geçilmeden bir ıslak hacmin örnek şablon olarak kullanılmak üzere kapı açılışı. aynası.Misafirhane). Kapıların lavabolara çarptığı veya hiç açılamadığı. Bankamızca hazırlanan projelerde cephe kaplaması. suni mermer. 11). U dirsek. doğal taş ve suni mermer süpürgeliklerin sıva imalatı tamamlandıktan sonra yapıldığı bunun ise gereksiz kalınlıklar nedeniyle kapı imalatını bile etkileyerek kapı açılışlarını zorladığı ve bu tür imal edilmiş . Bu husus teras çatılar için de geçerli olup.50 metrede bir kelepçelenmemesi boruların cepheden ve birbirlerinden ayrılmasına sebep olmakta bu hususlar da cephelerde tahribata neden olmaktadır. klozeti. bu yüzden de menteşelerin kapakları taşıyamadığı. Mozaik süpürgelik. Yine ıslak hacim döşemelerinde gereken meyillerin verilmemesi bazen de ters meyil verilmesi sebebiyle tecrit işçiliğinin de dikkatli yapılmaması halinde meydana gelen akıntılar daha sonra da önlenememektedir(Macunköy. bakır içine bitüm doldurularak dilatasyon kapağı sadece bir taraftan vidalanmalı. yağmur iniş borularının tariflerinde de belirlendiği şekilde 1. Bu da kısa sürede tamirat gerektirmekte ve hatta fayans kırımlarına bile neden olabilmektedir. uygulamada projede farklı renkler içeren yatay veya düşey bantların teşkil edilmeyerek cephenin tek renk olarak boyandığı ve bu yüzden de projede verilmek istenen cephe ve renk uyumu sağlanamadığı gözlenmektedir (Besni-Adıyaman Belediye Binası. asma tavan vb. kapakların düştüğü ya da menteşe vida yerlerinin yalama olduğu karşılaşılan örneklerdir. İstanbul Bölge Binası). duş veya küveti. Hemen hemen tüm inşaatlarımızda dilatasyon imalatının detay projelerine uygun olmadığı sadece üst dilatasyon kapağının yapımı ile yetinildiği gözlenmektedir (Genel Müdürlük arka bina kat ilavesi. denizlik ve parapet ve harpuştaların genellikle silinmediği.18 Belediye binası uygulamaları).

Çatı arası ve çatı üzeri çıkış kapaklarının yapılmadığı tesislere bile rastlanmaktadır. Bu durumda yapı içi sıcaklığının istenilen ölçüde tutabilmek için kullanılması gereken ısı yalıtımını da arttırmak gerekmektedir. çatılarda dikme. aşık. çatı örtüsü ile baca ve kalkan duvar dibi bağlantı detaylarının uygun olarak imal ettirilmediği. Bodrum kat. Durun neticesi olarak da örtü gerecinin ek ve bini yerlerinden akıntılar başlayacaktır. Demir kapılarda kasaların detay projesinin aksine sıva ile hem yüz yapıldığı ve bu sebeple de duvar dişinin de olmadığı mekanlarda kanatların çalıştırılamadığı. hususlar göze çarpan örneklerdir. Havalandırma giriş ve çıkış deliklerinin hesap tarzı bu kitapta belirtilmiştir (Şekil 3). (Hasandede Otel) bu kısımların daha sonra silikon ile doldurulduğu. Kış mevsiminde ise çatı arası havalandırılmadığı takdirde. saçaklarda dış soğuk hava ile temas ettiğinde buzlaşacak. ve neticesinde çatı üzerinde yer yer göllenmeler meydana gelecek. ve damlalıkların ve kasa ile sıva arasına konması gereken T parçaların konulmadığı. ayrıca denizlik ve parapet imalatlarının da detayına uygun yapılmadığı gözlenmektedir(Şekill5). depo. aralıklarının proje ve şartnamelere uygun olarak yapılmadığı ve genel olarak aralıkların daha fazla bırakılması sebebiyle ahşap konstrüksiyonun sehim yaptığı. Soğuk hava odalarında iç sıva ve badana işlerinde tecriti bozması nedeniyle kesinlikle kireç kullanılmaması. Bunun sağlanması ise çatıda doğal termik havalandırmanın yapılmasıdır. fazla göz önünde olmayan mekanlarda işçilik kalitesinin çok düşük olduğu ve hatta bir takım imalatın da tamamlanmayarak yarım bırakıldığı gözlenmektedir. Giriş delikleri çatı boşluğunun en düşük. kiremitlerin bağlanmadığı. Hal dükkanları gibi sobalı tesislerde baca yeri yapılmasına rağmen baca ağzının açılmadığı. çıkış delikleri ise çatı boşluğunun en yüksek noktasında tertiplenmelidir. Çatı imalatında kullanılan tüm ahşap konstrüktif malzemenin minimum kesitleri ile aralıkları da yine SOĞUK ÇATILAR kitabında belirtilmektedir (Şekil 4). Bu bölümde ise. Yaz mevsiminde çatı arası havalandırılmayan tesislerde çatı arası boşluğundaki havanın sıcaklığı dış hava sıcaklığının üzerinde bir dereceye ulaşmakladır. Yukarıda belirtilen nedenlerle çatı arasındaki sıcaklığın dış sıcaklıkla eşitlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. çatı havalandırma boşluklarının bırakılmadığı. nedenlerle de çatılarda istenilen randımanın sağlanamadığı görülmektedir.süpürgeliklerin kısa sürede de sıva yüzeyinden ayrıldığı. çatı ahşap imalatında kullanılan kereste kalitesi vb. Bankamız soğuk hava tesisleri şartnamesine göre çimentolu imalat yapılmasına dikkat edilmelidir. Esasen çatı arası havalandırılan çatılara soğuk çatılar denildiğini ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı SOĞUK ÇATILAR kitabından tüm bölgelerimize de gönderildiği malumunuzdur. Tek kat boya yapılması. rüzgar bağlantılarının yapılmadığı. döşemelerin silinmemesi vb. tam açılamadığı ve bu noktalarda sıva tahribatlarının olduğu. mertek vb. Çatılarda rastlanan bu eksiklerin giderilmesi bakımından çatı imalatının yapımında dikkat edilmesi gerekli hususların bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Projelerde gösterilmemiş olsa bile öncelikle çatı havalandırma proje ve hesapları yaptırılmalı. beton oluk ve saçaklarda yapılan imalat hataları. Bu ise ısı ekonomisi yönünden uygun bir yöntem değildir. yapı tesislerinin önemli imalatlarından olan çatı imalatına ve bu imalatta rastlanan özür ve eksiklerine çok sık rastlanması nedeniyle daha fazla yer vereceğiz. Özellikle metal örtülü çatılarda çatı arası havalandırması büyük önem taşımaktadır. çatı arası boşluğundaki havanın sıcaklığı dış hava sıcaklığının üzerine yükseleceğinden özellikle karlı bölgelerde çatı üzerinde biriken karların erimesi durumu ortaya çıkacak eriyen karlar. Gözlemlerimizde. süpürgelik imalatının yarım bırakılması. bazı tesislerde de baca içlerinin sıvanmadığına rastlanmaktadır. Mermer ve suni mermer döşeme kaplamalarının cilası mutlaka makina ile ve şeffaf cila kullanılmak suretiyle yapılmalıdır (Erzurum Belediye Sarayında fırça ve renkli cila kullanılması). tasdikini müteakip uygulamaya geçilmelidir. PVC ve alüminyum profillerle imal edilen doğramalarda lastik fitil. asansör makine daireleri vb. teshin merkezi. Bu sıcaklık çatı örtü gerecinin ısı iletkenlik özelliğine göre değişiklik göstermekte ve metal örtülerde en yüksek değere ulaşmaktadır. ahşap kapı pervazlarında da detaylara uymayan imalat yapıldığı gözlenmektedir. mutfak . . kuşaklama ve göğüslemelerin tek taraflı yapıldığı.

Geçici kabullerden önce de Belediyelerince inşaatlarda tadilat yapılmasına müsaade edilmemelidir. Çatı imalatı tamamlandıktan sonra çatı üstü ve yatay yağmur oluk ve dereleri iyice temizlenmelidir.Kesinlikle yapılmaması gereken yanlış bir uygulama da çatı döşemesi üzerine konan ısı yalıtım malzemesini korumak gerekçesiyle bu yalıtımın üzerine bitümlü karton ya da naylon serilmesidir. Genellikle tesisat çalıştırılmadan ve deneyleri yapılmadan kabullerin istendiği görülmektedir. bunlara ait kriterler de SOĞUK ÇATILAR kitabındaki çizelgede belirtilmiştir(Şekil 5) Kiremit tel bağlantılarının uygulamada sadece damlalık aşığı civarındaki noktalardan 1 bazen de 2 sıra yapıldığı. Buralardaki harç ve kiremit döküntüleri yağmurla birlikte sürüklenerek yatay yağmur oluğundan düşey yağmur inişi birleşimlerini tıkamakta ve yağmur sularının çatı içerisine girmesine neden olmaktadır. Ayrıca rüberoit ek yerlerinin yapıştırılması zorunludur. Özellikle tip proje uygulamasının yapılacağı tesislerde tesisin yapılacağı yörenin iklim özelliklerine göre seçilecek çatı örtü malzemesinin cinsi ve çatı meylinin tespiti büyük önem taşımakta olup. Uygulamada ise. Çinko sıva eteklerinin detayına uygun imal edilmediği. Baca ve mahya birleşimlerinde çinkonun kiremit üstüne gelmesi gerekirken kiremit altına dahi konulduğu gözlenmektedir.8. diğerlerinin ise bağlanmadığı. Kiremit altında kaplama tahtası üzerine serilen rüberoitin serim yönü damlalık aşığından başlayarak mahya aşığına doğru olmalıdır. Bu durumda iç buhar basıncı etkisiyle çatı arası boşluğuna geçmeye çalışan buhar. birer sıra atlanarak bağlandığı. . çoklukla yapılan bir uygulama ile sıva üzerine tutturularak böylece bırakıldığı bu nedenle de daha geçici kabul safhasında sıva diplerinde ayrılmalar olduğu görülmektedir.10. özelikle de geçici kabule hazır olmayan tesislerin kabulünün istenmemesi önemle üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Bunun tersi halinde rüberoit ek yerlerindeki binmeler altta kalacak ve su akış yönüne ters olacak ve rüberoit sermenin bir anlamı kalmayacaktır. Bölgelerimizce geçici ve kesin kabul isteminden önce bu kabul şartlarının yerine gelip gelmediğinin de dikkatlice irdelenmesi. havalandırma yoluyla dışarı atlamadığından ısı yalıtımı içinde yoğunlaşacak ve ıslanan ısı yalıtım malzemesi de görevini yapamayacaktır.11). bağlama teli olarak galvanizli tel yerine betonarme bağlama teli kullanıldığı gibi örneklere de rastlanmaktadır (Şekil 6). Oysa tüm bu imalatın nasıl yapılması gerektiği SOĞUK ÇATILAR kitabında da belirtilmektedir (Şekil 7. genellikle sadece serildiği ancak yapıştırılmadığı görülmektedir.9.

Şekil 1 : Deprem Araştırma Daire Başkanlığınca hazırlanan duvar yapım usulleri .

Şekil 2 : Deprem Araştırma Daire Başkanlığınca hazırlanan duvar yapını usulleri Havalandırma giriş ve çıkış deliklerinin büyüklükleri ve birbirlerine oranları.5 ~ 2 katı olması yeterli olmaktadır. aşağıda izah edildiği gibi hesaplanacaktır. parçalı ve oluklu örtülerde (kremit. A (Giriş delikleri toplam alanı) = . 1 yatay çatı alanı 500 B (Çıkış delikleri toplam alanı) = 1. Ancak. 5 ~ 2 x giriş delikleri toplam alanı. çatı arası boşluğunun havalandırılması yeterli olacak ise. yapının özellikleri ve önemi de göz önünde bulundurulmak şartıyla ayrıca havalandırma yapılmayabilir. Giriş deliklerinin alanları toplamının çatı yatay izdüşümü alanının 1/5OO üne eşit. oluklu amyantlı çimento-eternit benzeri oluklu metal) örtü altında veya bini noktalarında bitümlü karton kullanılmadığı durumlarda. Çıkış delikleri alanları toplamının İse giriş delik alanları toplamının 1.

Doğal termik havalandırmanın temin edilebilmesinde giriş ve çıkış deliklerinin çatı yüzeyine ve birbirlerine göre oranı önemli bir faktör olduğu kadar dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da. Şekil 4 : Soğuk ahşap konstrüktif malzemesi minimum kesit ve açıklıklarına ait çizelge Şekil 5 : Bölgelere göre soğuk çatı kaplama malzeme ve meyillerini gösterir çizelge . havalandırılma giriş deliklerinin çatı boşluğunun en düşük. çıkış deliklerinin ise çatı boşluğunun en yüksek noktasında detaylandırılması gereğidir.

Şekil 6 (a) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (ahşap oturtma çatı üzerine kaplama tahtası) Şekil 6 (b) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (eğimli betonarme çatıda) Şekil 6 (c) : Kiremit örgüsü diziliş ve bağlantı şemaları (ahşap oturtma çatı üzerine latalı) .

Şekil 7 : Fenerli mahya havalandırma detayı Şekil 8 : Mahya havalandırma detayı .

Şekil 9 : Duvarla birleşen mahya havalandırma detayı Şekil 10 : Parapet duvarı ile birleşen mahya detayı .

Şekil 11 : Baca dibi detayı Şekil 12 : Dilatasyon detayı (döşemede) .

1) Başkanlığımızca temin edilen projeler bu projeleri ikiye ayırmak durumundayız. 4) Bir de bu projelerin dışında Belediyelerce temin edilen projelerden oluşmaktadır.Şekil 13 : Dilatasyon detayı (duvarda) TESİSAT PROJELERİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çetin ÇETİN . 3) İnşaat işinin ihalesi bünyesinde müteahhit firmaca yapımına karar verilen projeler ki bu projeler genelde elektrik. statik ve tesisatla ilgili projeler olmaktadır.Başkan Yardımcısı Bankamız yatırım programında yer alan çeşitli yapı sektörlerindeki işlere ait projelerin temini şu şekilde olmaktadır. Oysa ki Bölge Müdürlüğümüze intikal eden elektrik veya makine aksamlarına ait tesisat projelerinin ilgili bölge elemanları tarafından da iyice tetkik edilerek projeler üzerinden gerekli düzeltmelerin yapılması gereğinde tasarruf amacını da kapsayan notların düşülmesi hususu. a) Tip projeler b) İşin özelliğine istinaden Başkanlığımızca ele alınıp yapılan projeler. ISI YALITIMI Isı yalıtımı önemi en azından tüm teknik elemanları tarafından bilinen ve enerji tasarrufunda büyük fayda sağlayan 30 Ekim 1981 tarihinde yayınlanarak yürürlükte bulunan ve bugüne kadar muhtelif küçük değişikliklere uğramış olan ısı yalıtımı yönetmeliğinin üzerinden yaklaşık olarak 16 yıl . Bölgelerimiz kanalıyla gönderilmiş olan projelerin ilgili Bölgece bazen hiç tetkik edilmeden gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 2) Yine Başkanlığımızca ihaleten yaptırılan projeler. Belediyelerce temin edilen projeler genelde Bayındırlık İl Müdürlüklerine tasdik ettirilen projeler ile işin yapımını üstlenen firma tarafından yaptırılan tesisat projeleri Bölgelerimizin vizesine müteakip tetkik ve tasdik edilmek üzere Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımızca yapılan tetkiklerde. merkez teşkilatındaki meslektaşlarına ışık tutması açısından son derece yararlı olacaktır.

uzakta bulunmalarına. tavan.Kazan dairelerinin temiz ve havadar olması için gerekli duman bacalarının yanında yeterli kesitlerde kirli ve temiz hava bacalarının olması. Klima ve Havalandırma ile İlgili Sorunlar İhalelerden sonra işin seyri sırasında özellikle sıcak yörelerdeki işhanı. . 2) Mimari projelerdeki duvar. hamur yoğurma ekmeğe şekil verme. tarafından Direk Başkanlığımıza verilen kalorifer tesisatı projelerinde ısı yalıtımı yönünde şu aksaklıklar gözlenmektedir. Ayrıca kompresör. Bunun yanında bir otel tesisinde mutfak ve çamaşırhane kısımlarına birim fiyatla yapılan imalatların dışında sık sık faturalı imalatlarında gündeme geldiği bilinmektedir. Teshin merkezlerinde ise aşağıdaki hususlara fazla ilgi gösterilmediği anlaşılmaktadır. Değişik kapasitedeki fırın ekipmanlarından un eleme. otel. detaylarının kalorifer ısıtma soğutma projesinde belirtilen detaylara uygum sağlanamadığı.000 adet ekmek veren fırın şeklinde de olmaktadır.Ort tutturulmadığı.Kazanların üzerindeki düzenlerin gereğinde sökümü ve bakımının yapılması için bu düzengeçlerin üzerinde en azında 1 metrelik bir mesafenin bırakılması. 1) İşlerin yapıldığı (ısı-bölgelerinin) malzemeleri ısı geçirgenlik dirençlerinin uygun tutulmaması. tutulması. .Kalorifer kazanlarının iki veya daha fazla olması durumunda iki kazan arası mesafenin asgari 40 cm. dış duvar ortalama ısı geçirme katsayılarının K.Kazan dairelerinin bina içine ve bina dışına açılan en az iki kapılı olması. .000 ve 20. . Bölgelere göre pencere. İşin ihale keşfinde ve projesinde yer almayan imalat kalemlerinin yaptırılması durumunda ise yine finansman yönünde zorlanılmakta iş % 30'a girmekte ve bazen de ek sözleşme yapma zorunluluğu doğmaktadır. Gerçek Bölgelerimiz kanalıyla Başkanlığımıza intikal ettirilen ve gerekse yükleniciler . Tesisatlar Bünyesine Giren Faturalı İmalatlar Yapı sektöründe yer alan bazı tesisat işlerinde birim fiyatla yapılan imalatlar yetersiz kalmakta ve zorunlu olarak faturalı imalat yoluna gidilmektedir. Her kalorifer kazanı için ayrı baca yapımına itina gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü işin mimari projesinde normal kat yüksekliği yaklaşık 280 cm olduğundan dolayı bu tesisin klimalı duruma getirilmesi halinde kanal altındaki yükseklik yer yer 2 m ye düşmekte ve bu durum ise çirkin ve istenmeyen bir görünüm sergilemektedir.000-15. hamur tartma ve kesme makineleri ile piyasada çok kullanılan döner tipli fırının da birim fiyatları olmadığından dolayı zorunlu olarak faturalı imalat yoluna gidilmektedir. klima santral yeri hava kanallarının geçeceği sorun olduğundan bu tür sonradan ortaya çıkan isteklerin ilgili Bölgemizce gerekçeler ortaya konularak istek sahibi Belediyenin ikna edilmesi suretiyle talebinden vazgeçirilmesi cihetine-gidilmesi yerinde bir karar olacaktır. Oysaki Bankamıza fırın talebinde bulunan Belediyelerin istekleri 8 saatte 5. İşin projesinde ve ihale keşfinde olmayan ve bu imalatların tesislerin bünyesine sonradan girmesi durumunda büyük maliyet artışları olmakta ve önemli derecede proje ve inşaat tadilatları meydana getirmekte neticede de rantabl bir sonuç ve iyi bir görünüm vermemektedir. Örneğin ekmek pişiren bir fırın tesisi ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarında iadece 8 saatte 10. .000 ekmek pişiren matador tipi fırın ve ekipmanın fiyatları yer almaktadır. belediye hizmet binalarının ısıtma ve havalandırma şekillerinden değişikliğe gidilmesi inşaat bünyesine fan coil veya klima sistemlerinin girmesi zaman zaman Belediyelerce talep edilmektedir. 3) Dış cepheye açılan pencerelerin o cephedeki toplam alanın % 15'ini geçmemesine dikkat edilmediği. Teshin merkezlerinde kalorifer kazanlarının kenarları duvardan veya vana montajı yapılan cihazlardan en az 70 cm.geçmiş bulunmaktadır. döşeme.

berrak olması yanında sertlik oranına çok dikkat edilmelidir. Yurt içi piyasada bol miktarda bulunan. Direk. Bu yönetmeliğin kapsamında: Kırmızı et ve ürünlerini üreten. Bu nedenle benzer olayların tekerrür etmemesi bakımından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tüm tesisler. Şişelenmek istenen suyun serili derecesi 6 il 8 arasında olmalıdır. et ve ciğer taşıma arabaları. ruhsatlandırma. Manşon. taşıyıcı kanca sistemleri ete zarar vermeyecek şekilde kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve paslanmaz materyalden yapılmış olması gerekmektedir. Ancak bu tesislere işletme ruhsatı veren Sağlık Bakanlığı ile büyük pürüzler yaşanmasına neden olmuştur. hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin kurulma. ve pet şişe için ise 200 Milyar TL.hariç işin ihale keşfi dışına çıkılmamalı ve bu tür faturalı imalatların Belediyesine veya işletmeciye (müstecire) bırakılması yoluna gidilmelidir. çalışma ve denetleme usûl ve esaslarına dair bir yönetmelik 19 Ağustos 1996 tarih ve 22732 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Boru bağlantılarındaki T.yi aşan bu tesislerin iyi bir pazar bulamayacakları anlaşıldığı takdirde Belediye ilgilileri ikna edilerek bahis konusu tesisin yapımından vazgeçilmelidir. Nipal gibi elemanların tesis bünyesine girmelerindeki işçiliğe gerekli hassasiyet gösterilmeli ve boru bağlantılarında oluşabilecek gaz ve su kaçaklarına meydan verilmemelidir. Tesisat Bağlantı (fittings) Elemanları: Bilindiği üzere memleketimizde tesisat aksamlarında kaliteli sayılabilen bir çok malzemenin üretimi yapılmaktadır.Bu durumlara meydan verilmemesi açısından fırın tesisi gibi zorunlu işler. kombinalar ve buralarda çalışanların sahip olması gereken teknik. Etüd esnasında mutlak suretle çevredeki benzer nitelikteki tesislerin varlığı araştırılmalı maliyetleri bu gün için cam şişede 150 Milyar TL. mezbaha veya kombinada kullanılacak olan havai hat (Monoray sistemi). . Etle temas eden veya edebilecek olan yüzeylerin kaynak ve birleşme yerleri düzgün ve pürüz olması yanında. açılış. Mezbaha ve Kombina Tesisleri: Başkanlığımız çalışma sahasında yoğun olarak yer alan gıda sektöründeki mezbaha ve kombinaları da kapsamına alan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş. Yapımına karar verilmesi durumunda ise şişelenecek olan suyun analizleri iyi yapılmalı söz konusu suyun renksiz. bunların. çalışma ve denetleme esasları yer almaktadır. Bu aksamların görevlerini yerine getirebilmesi için mutlak suretle iyi bir işçilik ve kaliteli fittings (bağlantı) elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. yerine yerli üretim yapan Türkiye şartlarında iyi sonuç veren ve galvanizli malzemeden mamul olan Trakya dökümün (Haymak) üretmiş olduğu fitting malzemelerinin kullanılması yoluna gidilmelidir. Redüksiyon. Maden veya membaa suyu şişeleme tesislerinde etüdün önemi: Şişeleme tesislerinin etüdünde dikkat edilmesi gereken konunun başında pazarlama olayı gündeme gelmelidir. Yönetmelikte tesisat ile ilgili hususları şu şekilde sıralamak mümkündür. kokusuz. Bu sular ile ilgili olarak Belediyelerce yaptırılan analizlere itibar edilmemeli bu suların hıfzısıhha veya Bankamız Laboratuarlarında elde edilecek verilere göre değerlendirmeye alınması sonradan giderilmesi mümkün olmayan hataları ortadan kaldıracaktır. Tesiste kullanılan el aletlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerine en az 82° C sıcaklıkta su ve dezenfekten madde içeren kapların bulundurulması gerekmektedir. Şunu üzüntü ile söylemek durumundayım ki geçmişte bazı Belediyelerin tesis sahibi olabilmeleri için tesis yaptırmak istedikleri kaynağın dışında değişik kaynaklardan temin ettikleri su numuneleri ile tesisleri hayata geçirilmiş. kalite yönünde iyi ancak standart yönünde yeterli yerli malzemeye uyum sağlamayan diş sıyırmaları ile kaçaklara neden olan Yugoslav ve Brezilya menşeli fittings malzemelerine kontrollük teşkilatımızca itibar edilmemeli. Rekor.

olmaktadır. Soğuk Hava Tesisleri ile İlgili Sorunlar: Soğuk hava tesisleri ile ilgili etüdler yapılırken de depolanacak olan emtia miktarının tespiti Belediye yetkilileri dışında yörenin Ziraat Müdürlüklerinden alınması durumunda daha sağlıklı şekilde neticeye gidilmiş olacaktır. Bu nedenle inşaat firmasının tesisteki işi tamamen bittikten sonra inşaatın tesisat ihalesine hazır olduğu Başkanlığımıza bildirilmelidir. Bu doğrultudan hareketle yöredeki depolar da göz önüne alınarak soğuk hava deposu yapımına karar verildiği takdirde 500 ton ve üzerindeki depoların kar getirdiği dikkate alınmalı ihtiyaç duyulduğu takdirde bin. 1997 yılı yatırım programımızda sadece yeni işler arasında 42 adet mezbaha tesisinin yer aldığı dikkate alındığında ve bu tesislerin yaptırılması ve hizmet üretmelerindeki gerekli olan ruhsat işlemlerinin tekamülü bakımında ilgililerin bu Yönetmelikteki hükümlere göre işlem yapmalarında fayda görülmektedir. Bölgelerimizce inşaat ihaleleri yapılan soğuk hava tesislerin inşaat mutlak suretle yıl sonuna gelecek şekilde planlanmalıdır. Bir çok Belediyenin. Böylece kg. Bu yerlerin hayvan türleri için ayrı bölümler halinde olması. Lamel aralıkları küçük tutulan bir soğutucu laboratuar şartlarında istenilen kaloriyi (soğutma yükünü) verebilir.000 litre her küçükbaş hayvan içinde 250 litre tazyikli su imkanı ve uygun klorlama sisteminin kesim hane bünyesinde olması istenmektedir. Bankamızdan 300 ila 500 Milyon TL kredi talepleri dikkate alındığında belirtilen mevsimlik 8 ile 10 Milyar TL.E.Açık ve kapalı hayvan bekleme yerlerinin: (padokların) büyükbaş hayvanlar için 3m2 küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 0. Kesilecek her büyükbaş hayvan başına bir kesim için 1. Soğuk Hava Tesislerinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Diğer Hususlar: Soğuk hava tesislerimizin bünyesine giren tesisat kalemlerinin T.S. Süre uzatımları da dikkate alındığından inşaatın bitimi Mart ayını geçmemelidir. Bölgelerimizin mesajına istinaden ihalesi yapılan tesislerin yer teslimine gidildiğinde hala inşaat işinin bitirilmediği görülmektedir.7 m hesabıyla kesim kapasitesinin 2 katı olacak genişlikte kolayı temizlenip dezenfekte edilebilir özellikte dayanıklı ve su geçirmez zemine ve gerektiğinde hayvanları yemlemek ve sulamak için gerekli düzenekler ve yeterli. Ancak depolanan emtianın vereceği ısınma ısısından fermantasyonundan soğutucunun karlanacağı ve küçük olan lamel aralıkların donacağı dolayısıyla görev yapamaz durumda kalacağı bu durumda depoda muhafaza edilmekte olan binlerce tonluk emtianın bozulmasına neden olabileceğinden yani iki bin tonluk bir soğuk hava tesisinde elmanın bozulmasından dolayı meydana gelecek olan zararın . Belirtilen hususa riayet edildiği takdirde. Burada değinmek istediğim husus. Aynı tesiste iki müteahhit firmanın faaliyet göstermesinin sakıncaları herkes tarafından bilinmekte ve ayrıca bu durum süre uzatımlarına neden olduğu gibi bazen de iki müteahhit firma arasında istenmeyen olaylara sebebiyet verilmektedir. kabul edildiğinde bin ton kapasiteli tesiste mevsimlik depolama geliri yaklaşık 8 ila 10 Milyar TL.lik gelirin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İnşaat kısmı Bölgelerimizce tamamlanan bu tesislerin makine aksamlarının ihalesi ise ilgili Bölgelerimizin inşaatın tamamlandığını bildiren mesajlarından sonra Başkanlığımızca yapılmaktadır. iki bin. Çünkü bin veya iki bin ton kapasiteli soğuk hava tesisi makine aksamının yapım süresi sadece 4 veya 5 ay olmaktadır. Belgeli olmasına dikkat edilmeli Soğutucu aksamında kullanılmakta olan soğutucuların (Evaporatörlerin) lamel aralıkları kumpastla ölçülerek teknik şartnamedeki değerlerle karşılaştırılmalıdır. beş bin ton kapasiteli tip projelerimizin uygulanması cihetine gidilmelidir.su ve drenaj sistemine sahip olması aranır.ı 12 ile 15 bin liraya depolanan elma içi işletme masrafları maksimum 5 bin TL. tesis depolama mevsimine yani Eylül ayı sonu ile yetişmiş olacaktır. Soğuk hava tesislerimizin iki kategoride neticelendirildiği Bölgelerimizce bilinmektedir. yeterli sayıda muayene padoklarının bulunmasa ve farklı türlerdeki hayvanlara ait trafiğin çatışmasına meydan vermeyecek şekilde yapılmış olması gerekir.

Ayrıca yapı tesislerindeki hakediş tanzimlerinde elektrik kalemlerinin yer alması durumunda Bölge kontrolü Elektrik Mühendisinin de imzasının bulunmasında yarar görülmektedir. zaman zaman tesisat yönünün de güçlüklerle karşılaşılmakta bazen de yeterli hazırlıklar önceden yapılmadığından kabul işlemi yapılmadan dönülmekte veya şartlı kabul yapılmaktadır. 2) Malzemelerin temin edilecekleri Ocak ve Fabrika mesafeleri (iyi etüd edilerek) tespit edilmeli ve tahmini nakliye fiyatı bulunmalıdır.000 kg yük geldiğinden. herhangi bir çöküntüye meydan verilmemesi için döşeme tecritinde şartnamede belirtildiği gibi m3. teslimi olarak belirlenmiş malzemeler ile bilumum kazı imalatlarının inşaat ve depo mahalline taşınmaları karşılığında ödenmesi ön görülen bedele nakliye bedeli denilmekte ve istihkak tanziminde ayrı bir başlık altında düzenlenmektedir. olabileceği hususu göz önüne alındığında riskin ne kadar büyük olduğu ve konunun ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bir yapı tesisinin geçici kabulü genelde 3 veya 5 günlük bir sürede yapılmaktadır. keşfin % 30 lara ve hatta % 30 dışına taşmasına neden olmaktadır. 4) Sağlıklı bir şekilde keşiflere dahil edilmeyen nakliye bedeli. keşif içerisindeki nakliye tutarının gerçeğe yakın hesaplanması sağlanmalıdır. . 3) Bu şekilde bulunan nakliye miktarı ve fiyatı keşiflere dahil edilerek. 22 kg yoğunluğundan aşağı polistren köpüğü (strafor) malzemesinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. imalat aşamasında keşifte önemli oranda artışa neden olarak. Ancak kabul mahalline gelen heyet tesisin hala şantiye cereyanı ile çalışmakta olduğunu tesis için gerekli trifaze elektrik akımından 1 veya 2 fazm tesise eksik geldiği dolayısıyla tesis bünyesinde bulunan asansör. Kontrollük hizmetlerinin etkinleştirilmesi hususunda düzenlenmiş olan bu seminerde inşaat maliyeti içerisinde önemli bir yer tutan nakliye bedelleri konusunda son günlerde meydana gelen değişikliklere açıklık getirmek ve uygulamada birlikteliği sağlamak maksadıyla bu seminer notları hazırlanmıştır. NAKLİYELERİN KEŞFE ETKİSİ İnşaat maliyeti içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiğimiz Nakliye bedelleri ihale öncesi tanzim edilen keşif özeti içerisinde gerçeğe yakın bir değer ile yer almalıdır.750 ile 2. Bölgelerimizce geçici kabulü istenilen işlere gidildiğinde.asgari 100 Milyar TL. Ayrıca: Bu tesislerdeki tecrit imalatı tamamen Bölge kontrol teşkilatlarının gözetiminde yapıldığından soğuk odalarda m2'ye 1. soğuk oda veya brülörün çalışmadığı ayrıca soğuk oda için soğutucu gazın ve kalorifer kazanı içinde fuel-oil' in temin edilmediği çok olmamakla birlikte bazı tesislerde görülmektedir. Bunun içinde. Fabrika.Başkan Yardımcısı İnşaat işlerinde rayiç bedelleri Ocak. Kabul işlemlerinin seri ve problemsiz olarak yapılabilmesi için kabul talebinde bulunan Bölgelerimiz kontrol teşkilatlarınca mutlak suretle kabul öncesi tesiste yapacakları gerekli test ve deneylerden sonra Bölgelerimizin geçici kabul talebinde bulunmaları uygun olacaktır. NAKLİYELER ve ÖZEL FİYAT ANALİZLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yusuf HASANÇEBİ . keşifler çıkarılırken. 1) Hafriyat metrajı ve diğer nakliyeye tabi malzeme miktarları sağlıklı bir şekilde hesaplanmalıdır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Genel Teknik Şartname" kitabında yer alan taşıma formülleri.ise. a) Kum-çakıl stabilize v. Sözleşmesinde taşıma birim fiyatı bulunmayan ancak inşaat kapsamında kullanılması zorunlu olan malzemelerin taşıma birim. madde).1995 tarihinden önce ihale edilen işlerde . Ancak.1995 tarihinden sonra ihale edilecek Yapı tesislerinde söz konusu taşıma analizlerinin kullanılması mecburiyeti bulunmaktadır. Genelgede. Malzemelerin temin edileceği ocak ve. Bilindiği üzere Yapı tesislerinde. özellikleri şartnamelere uygun olmak ve her türlü hasar. yüklenici bir fiyat farkı talebinde bulunmamak kaydıyla malzemeyi. karayolları haritasından faydalanılarak.. d) Hafriyattan çıkacak malzemenin döküm yeri.s. a) 28.1995 tarihinden sonra ihale edilen işlerde. Aynı genelge o tarihte devam eden işler için ise: "Uygulama yılı birim fiyatlarının hesaplanmasında sözleşme birim fiyatlarının dayalı olduğu nakliye analizleri esas alınacaktır. İçmesuyu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ’ nin 'Taşıma Genel Teknik Şartnamesi" başlıklı 2 nci maddesindeki esaslar ile belirlenmiş ve bu esaslar doğrultusunda yapılan uygulama adı geçen genelge yayımlanana kadar her işte devam ettirilmiştir." hükmünü getirmiştir. Sonuç olarak nakliye bedeli ödenecek malzemelere.TATBİKATTA NAKLİYE İnşaatın ihalesini müteakip yer tesliminden sonra. ihalesi 28. gibi malzemelerin şantiyeye en yakın ocaktan temin edilmesi ana prensip olmakla birlikte. en yakın fabrikadan temin edilmelidir. nakliye bedeli ödenecek malzemelere nasıl ve ne şekilde taşıma bedeli ödeneceği. e) Diğer nakliyeye tabi malzemelerde en yakın mesafelerdeki ocak ve fabrikalardan temin edilecektir. b) Çimento ve B.4.4. Deniz Deşarjı tesis inşaatları ile içmesuyu ve pissu arıtma tesis inşaatları için) Genelge tarihinden itibaren ihale edilecek tüm işlerde imalat bünyesine girecek malzemelerin ihzarat ve imalat taşımalarına.4. devam eden işlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri taşıma formüllerinin uygulamasına devam edileceği hükmü açık bir şekilde ifade edilmiştir.S.fabrikaların tespitinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu çerçevede 28. Görüleceği üzere malzemenin inşaat mahalline en yakın ocak ve fabrikadan temin edilmesi ve nakliye mesafelerinin buna göre tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. T. Bankamız 1995 Yılı Birim Fiyat cetvelinde yer alan taşıma analizlerinin kullanılması hükmü getirilmiştir(6.1995 tarihinde yayımlanan 1995/21 sayılı genelge ile. zarar ve ziyandan mesul tutulmak şartıyla dilediği yerden satın almak ve dilediği yoldan dilediği vasıta ile taşımakta serbesttir.4. Yapı. Bankamıza ait taşıma analizleri. fiyatlarının hesaplanmasında. sözleşmesinde birim fiyatı bulunan malzemelerin taşıma birim fiyatlarının hesaplanması için kullanılan taşıma formülleri (İller Bankası Taşıma Formülleri veya Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Taşıma Formülleri) esas alınacaktır. Bazı işlerde yapılan hatalı uygulamalarla Bankamız nakliye analizleri kullanılmaktadır ki bu yanlış bir uygulamadır ve halen varsa düzeltilmesi gerekir. malzemenin kalitesi de ön planda tutulmalıdır. Tanzim edilen tutanak ve krokiler Bölge müdürlüğünce tasdik edilerek ara hakedişlere eklenir.1995 tarihinden önce. sözleşmesi ise bu tarihten sonra yapılmış işlerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Genel Teknik Şartname" kitabında yer alan taşıma formüllerinin kullanılmasıdır. . belgeli ve kaliteli olmasına dikkat edilecektir. b) 28.A demiri şantiyeye. c) Her çeşit tuğla ve kiremit yine en yakın tuğla fabrikasından temin edileceği gibi. Belediyesinden sorularak tespit edilecektir.4. kullanılarak nakliye bedeli tespit edilecektir. Burada dikkat edilecek en önemli husus. Bu ifadeyi açacak olursak.E. (Bankamızca yaptırılmakta olan Kanalizasyon. SÖZLEŞME VE GENELGE ESASLARINA GÖRE NAKLİYE ANALİZLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 28. kontrol mühendisi ve yüklenici tarafından mesafe tutanağı ile krokiler tanzim ve imza edilir. Mesafeler. mümkün olmadığı halde yerinde ölçülerek tespit edilecektir.

taşımanın fena iklim şartı zamanına rastlaması. nakliye formüllerine 1. taşımanın o mıntıkanın ticari nakliyesinin pek keşif olduğu mevsimine rastlaması. stabilize Hafif agrega (Tutanakla tespit edilecek) Tahkimat moloz taşı Parke.ye kadar taşıma yapılabilir ve el arabası formülü uygulanır. belirtilen hükümlere göre. fabrika. kum çakıl. gibi faktörler olması halinde.800 ton/m3 Yumuşak küskü 2. teçhizatsız 1.000 ton/m3 Sert küskü 2. Kazının Zemin Cinsine Göre Yoğunluktan Yumuşak toprak 1. bilumum kazılar. kaba yonu taşı İnce yonu taşı Kesme taşı Kiremit (Tutanakla tespit edilecek Tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Delikli tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Cephe tuğlası (Tutanakla tespit edilecek) Hafif gaz beton (Tutanakla tespit edilecek) Mermer tozu ve pirinci (Tutanakla tespit edilecek) Genleşmiş perlit (Tutanakla tespit edilecek) olarak belirlenmiştir. mermer tozu ve pirinci. Hayvan ve hayvanlarla çekilen taşıtlarla malzeme naklinde bu araçlara ait formüller uygulanmak suretiyle ödeme yapılması imkanı bulunmaktadır.800 ton/m3 … 1.800 ton/m3 2 000 ton/m3 2. demir.800ton/m3 olarak belirlenmiştir. direk.00 arasında değişen (A) katsayısı uygulanmaktadır. çimento. Figürede Ölçülen Malzemenin Yoğunlukları: Kum. şedde. özel hallerde. tuğla. tuvenan. El arabası ile en fazla 100 mt. Genel olarak karayolu taşımalarında hangi araç ile yapılırsa yapılsın (özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça) taşıma bedeli motorlu taşıt formüllerine göre ödenmektedir.600 ton/m3 Çok sert kaya 2. ocak teslimi olarak yer alan malzemelerdir.600 ton/m Sert toprak 1. (malzeme ne ile nakledilirse nakledilsin) taşıma bedeli olarak en ucuzunun uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır. taş. Bu arada hafızamıza yerleştirelim. Nakliye Bedeli Ödenecek Malzemeler: Genel Teknik Şartnamede. Demir yolu ve deniz yolu taşımaları. Taşıma yollarının özellikleri. büz kanalet.00-2. teçhizatsız ve teçhizatlı hafif gaz beton. yol. Görüleceği üzere.200 ton/m3 Yumuşak kaya 2. deniz motoru ile taşımalar arasında yapılacak mukayeseler sonucu.000 ton/m3 1. hafif agrega. çakıl. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri. bu malzemeler rayiç cetvelinde depo.GENEL TEKNİK ŞARTNAME TAŞIMA FORMÜLLERİ İLE BANKA NAKLİYE ANALİZLERİ UYGULAMASI ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLILIKLAR A-) Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartname Kitabına Göre Yapılan Uygulama: Şartnamenin "Taşıma Genel Teknik Şartnamesi" başlıklı 2 nci maddesinde. hafif agrega. baraj dolgularının sıkıştırılmasına münhasır kullanılacak olarak belirlenmiştir. kireç. mermer tozu ve pirinci. kırmataş Tuvenan.200 ton/m3 2400 ton/m3 … … … … … … … .400 ton/m Sert kaya 2. stabilize. boru ve ek parçalar. kiremit.

600 ton/m3 Paçal kazı .. bozuk.000 ton/m İnce yonutaşı 2. Oysa ki.....800 ton/m3 Hafif agrega (Tutanakla tespit edilecek) . fabrika veya depo teslimi olarak yer aldığından. sert veya çok sert kaya'da olsa yoğunluk 2. sert toprak.800 ton/m Parke. sert kaya.. Genel Teknik Şartnamede hatırlarsak.. nakliye bedeli hesabında.500ton Delikli tuğla (Tutanakla tespit edilecek) (Her çeşit yatay veya düşey delikli v. Tahkimat moloz taşı 1. İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri kitabının "TAŞIMA İŞLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR" başlıklı A-I maddesinde yer almakta olup.000 ADEDİ 2.700 ton/m Her nevi küskü 2.. Pres tuğla (Tutanakla tespit edilecek) Burada dikkat edilirse Genel Teknik Şartnamede taşıma bedeli ödenmesi öngörülen. taşımaların hayvan. Genel teknik şartnamede yoğunluklarının tutanakla tespit edileceği belirtilen söz konusu malzemelerin..000 ton/m3 Her nevi kil 2.. Bankamız Karayolu Taşıma formüllerinden başka bir formül kullanılmamaktadır. ton/m3 olarak belirlenmiştir...200 ton/m3 Her nevi kaya 2. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa.. çakıl. mermer tozu ve pirinci. kaba yonu taşı 2.. yumuşak veya sert küskü'de olsa yoğunluk 2. yumuşak küskü. taşıma birim fiyatlarının tespitinde ucuz yol ve vasıta mukayesesi yapılmadan Bankamız "Karayolu taşıma formülleri" esas alınmaktadır.ve teçhizatlı hafif gaz beton. yumuşak veya sert toprak'ta yoğunluğu 1.. sert küskü. kırmataş 0.400 ton/m3 Kiremit 1..600 ton/m3 Tuvenan. Yumuşak toprak.700 ton/m. Figürede Malzemenin Yoğunlukları: (Taşıma bedeli ödenmesi öngörülen) Kum.. hafif agrega.. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri taşıma bedeli ödenmesi öngörülen malzemeler içerisine dahil edilmemiş ve yoğunluklarının ne olduğu ve nasıl tespit edileceği belirtilmemiştir... örnek olarak zemin klası.bu maddeye göre. Kazının Zemin Cinsine Göre Yoğunlukları: Her nevi toprak 1..000 ton/m alınacaktır. teçhizatsız ve teçhizattı hafif gaz beton. stabilize 1. taşımanın yapıldığı yolun... B-) Banka Nakliye Analizlerine Göre Yapılan Uygulama: Taşıma işleri ile ilgili açıklamalar. Sözleşme ve ekleriyle özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça karayolu taşımalarında taşıma hangi taşıma aracı ile yapılırsa yapılsın..500 ton Tuğla..200 ton/m Kesme taşı 2. bu malzemeler rayiç cetvellerinde ocak. mutlaka şantiye mahalline kadar nakliye bedeli ödenmesi gerekmektedir. çamurlu. çok sert kaya gibi sınıflandırılmıştı. yumuşak kaya. taşıma bedeli Bankanın taşıma formülleriyle ödenmektedir.600 ton/m Zemin klası.. 1. . Zemin klası yumuşak. Yüklenici taşımayı hangi vasıta ve yoldan yaparsa yapsın. (Nakliye bedeline ayrıca yükleme-boşaltma bedeli ilave edilecektir. Bu nedenle. nakliye bedeli ödenecek malzemeler içerisinde yer almaktadır.000 ADEDİ (Dolu tuğla) 2. Bankamıza ait taşıma formülleri kullanılarak nakliye bedelinin bulunması mümkün bulunmaktadır. s) . meyilli veya arızalı olması. Buna göre. el' ve at arabaları gibi her çeşit vasıta ile yapılması halinde dahi. genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit mamulleri..

den sonrası Nakliye F=(0.06101 Poz No. boşaltma ve istif bedeli dahil edilmiştir. hendek dolguları için) Kazı malzemesi taşınması 07.lu Moloz taş taşınması (Her türlü inş.76578*m+25202.lu 07.İB-8 100000 mt.06103 Poz No.İB-7 30001-100000 mt(l000 mt dahil) Arası Nakliye F=(0.lu Stabilize Taşınması 07. B.00)*n m= mt.67819*m+2155.00)*n 07.00)*n 07.için) ve çeşitli pozlarda Boru taşınması ile ilgili Nakliye analizleri "BİRİM FİYAT ANALİZLERİ" kitabında yer almıştır.06106/2 Poz No.06105/2 Poz No. 07.06104/2 Poz No.87290*m+5227. Kum.İB-2 51-400 mt. Çakıl Taşınması El İle elenmiş Kum.A Demiri taşınması 07.lu Toprak Taşınması (Depo.(1000 mt dahil) Arası Nakliye F=(4.lu Çimento taşınması 07.İB-3 401-1000 mt.017 poz no.86189*m+15590. yapı tesislerinden inşaat mahallinde ihzarat malzemesinin depo edileceği bir alan/yer mevcut değilse ve ihzarat yeri olarak inşaat mahallinin dışında bir yer tespit edilirse.lu motorlu araç taşıma katsayısı Kl= Uygulama yılı 02.İB-5 3001-10000 mt.lu Profil Demiri ve Saç Taşınması 07.(30000 mt dahil) Arası Nakliye F=(0.06105/3 Poz No.00)*n 07.lu Kırma taş taşınması (İnşaat için) 07. şantiye içi nakliye ve ikinci kez yükleme-boşaltma bedeli ödenmesi mümkün olabilir.İB-1 0-50 mt.) şantiye içi.06104/3 Poz No.(400 mt dahil) Arası Nakliye F=(7. Yapı tesisleri geniş bir alana yayılmadığından malzemenin iş yerinde depolanması ve muhafazası mümkündür.lu B. ana depoda ihzar edilmiş malzemenin depodan iş yerinde naklinde. (3000 mt dahil) Arası Nakliye F=2. Yinede. taşımayla ilgili fiyat analizlerine ilave olarak. Çakıl ve Granülometrik Kum.(10000 mt dahil) Arası Nakliye F=(l-20792*m+10222.İB-4 1001-3000 mt. temel.06102 Poz No.00)*n 07. taşıması ilave edilmiş ve ikinci kez yükleme.lu motorlu araç taşıma katsayısı Taşıma mesafesine göre ayrı ayrı tanzim edilmiş. bu durumda yer teslim tutanağında veya yer teslim tutanağında belirtilmezse daha sonra Banka elemanları ve yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınan ve Bölge Müdürlüğü tarafından tasdik edilen bir tutanakla belirlenir. B.lu Kırma taş Taşınması 07.lu Tuvenan.lu 07.A demiri taşınması vb) şantiye içi taşıması ilave edilmiş ve ikinci kez yükleme.Bankamız Birim Fiyat Analizleri Kitabı Karayolu Taşıma Fiyat Analizleri 07. Ancak.017 poz no. boşaltma ve istif bedeli dahil edilmiştir. Bu analizlerden bazılarında (Çimento taşınması. Çakıl Taşınması 07.lu Moloz taş taşınması (Tahkimat ve dolgular için) 07.(50 mt dahil) Arası Nakliye F=(5.06104/1 Poz No. Bu analizlerden bazılarında (Çimento taşınması.95727*m+12729. Kanalizasyon ve/veya içmesuyu inşaatları gibi dağım ve geniş bir alana yayılmış şantiyelerde. Cinsinden taşıma mesafesi K0=1994 yılı 02.A demiri taşınması vb.İB-6 10001-30000 mt.00)*n 07.06106/1 Poz No. .06105/4 Poz No.78909*m+3311.00)*n 07.97016*m)*n 07.06105/1 Poz No.

Madde 15 . varsa (aynı görevi yapacak) Birim fiyatı bulunan imalatların tercih edilerek yapımına öncelik verilmesi Veya tesis için çok gerekli olmayan özel fiyatlı imalatların yaptırılmaması gibi hususlar. İlgili birimce oluşturulacak bir heyet tasdikli faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik eder. tamamen sözleşme eki ve konu ile ilgili çeşitli genelge hükümlerinin özeti şeklinde olup. Kontrollüğün etkinleştirilmesi konusunda düzenlenmiş olan bu seminerde. b) Sözleşme birim fiyatlarının tespitinde kullanılan analizlerle veya varsa o işe ait teklif analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. . Maddesi. Bu faturalar içerisinde en ucuz bedeli taşıyanı Ticaret.. ilgili sözleşme. açıklayıcı bilgilerle tamamlanmıştır. her şeye rağmen yaptırılması gerekli olan ve ÖZEL FİYAT tespit edilmesi gerekli olan imalatlar hususunda. Bankamızın genel prensipleri arasında bulunmaktadır. 1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip yayımlanan rayiçler veya varsa o işe ait teklif rayiçler.Bu tutanağa istinaden. c) Diğer idarelere ait benzer analizler. en az üç firmadan alınmış imalata girecek miktarda malzemeyi kapsayan proforma faturalar Bankaya verilir. eğer uygunsa bu bedel uygun değilse heyetçe alınacak fiyatlara göre tanzim edilecek tutanaktaki en ucuz bedel esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir. Bankamızın ÖZEL FİYAT uygulamaları hususuna-bir kere daha açıklık getirmek üzere derlenmiş olan bu notlar. İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "FİYATLARI BELLİ OLMAYAN İŞLER" başlıklı 15. Bunun dışında inşaat mahallinde depo edilen malzemelere. Yeni birim fiyatların tespitinde. yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır. "Fiyatları Belli Olmayan İşler. Sanayi veya Ticaret ve Sanayi odasına tasdikli olması gerekir. 2) Banka ve Diğer idarelerce tespit edilmiş rayiçler. Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylanmış memleket rayiçleri. depo yeri ile işyeri arasında ayrıca bir nakliye bedeli ve yüklemeboşaltma bedeli ödenebilir. imalat aşamasında yüklenici ile karşılıklı olarak imza altına alınmak suretiyle tanzim edilen analiz ve tutanaklar ile belirlenen fiyatlar ÖZEL FİYAT olarak isimlendirilmektedir.1993 tarih ve 6/552 sayılı kararlan ile.Keşif özetinde veya birim' fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması Bankaca istenen işlerin yeni birim fiyatlarının tespitinde öncelik sırası ile aşağıdaki analizler kullanılır. Bu usullerden hiçbiriyle yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa Müteahhitçe. keşif özetinde veya Birim fiyat cetvellerinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması zorunlu imalatlara. herhangi bir nedenle "şantiye içi taşınması" şantiye içi taşınması" adı altında bir bedel ödenemez. Bankamız Yönetim Kurulunun 29. Özel fiyatlardan mümkün olduğu ölçüde kaçınmak. yönetmelik ve genelge büküm/erine riayet etmek de. Bankamızın vazgeçemeyeceği prensibidir. a) Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) Birim fiyatların tespitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait teklif analizler. Özel Fiyatlar Bankamızca ihale edilen işlere ait. a) Yapım işlerine ait Tip sözleşme (yeni) b) İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi kabul edilerek yürürlüğe konulmuş ve bu tarihten sonra ihale edilen işlerde kullanılmaya başlanmıştır. 3) Bankaca kabul edilmek şartı ile Ticaret. d) Birim fiyatı tespit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında tutulacak puantaj la tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinaların çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler.4. Ancak.

bölgelerimizce yanlış algılandığından. Genel Müdürlükçe onaylanacağı ifade edilmiştir. Yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen analiz ve fiyat esas alınarak ve genel gider ve Müteahhit karı da ilave edilerek bir birim fiyat tutanağı düzenlenir.6. Belirtilen usullerden hiçbirisiyle yeni birim fiyat tespiti mümkün olamıyorsa. "Sözleşmede olmayan birim fiyatların analizi. Bu faturalar içerisinde en ucuz bedeli taşıyanı Ticaret Sanayi ve Ticaret ve Sanayi odasına tasdikli olması gerekir. b) Daha önceki sözleşmelerde ise. İlgili birimce oluşturulacak bir heyet tasdikli faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik eder. Bankaca çözümlenir. Bu açıklamalara rağmen az da olsa. o iş kalemine ait. eklerinde yer alan "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi''nin 20. Faturalı fiyatlarda takip edilecek usul ve esaslar ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde sözleşme eki "İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi" içerisine dahil olmuştur. Maddesi (sözleşme ekinde hangisi mevcutsa) esasları dahilinde öncelik sırasına göre fiyatların tespiti yoluna gidilecektir. fakat rayici olmayan fiyatları. 1990/41 sayılı genelge ile açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Maddesine göre. Maddesinde. en az üç firmadan alınmış imalat girecek miktarda malzemeyi kapsayan proforma faturalar Bankaya verilir. Yeni birim fiyatın tespitine. a) İller Bankası Yapını İşleri Genel Şartnamesinin "FİYATLARI BELLİ OLMAYAN İŞLER" başlıklı 15. faturalı fiyatlarda takip edilecek yol bu kadar detaylı olarak verilmemekle birlikte aynı konu hemen hemen benzer şekilde yer almıştır. Müteahhidin bundan sonraki itirazları dikkate alınmaz. b) Analizi mevcut. fakat rayici olan fiyatları. yine bölgece onaylanacaktır. keşif özetinde veya birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup da yapılması istenen imalatlarda.Yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen analiz ve fiyat esas alınarak ve genel gider ve Müteahhit karı da ilave edilerek bir birim fiyat tutanağı düzenlenir. "Müteahhitçe. Bu maddede belirlenen usullerle tespit edilen birim fiyatlara sözleşme veya eklerindeki esaslara göre varsa ihale indirimi uygulanır. Analizi matbu birim fiyat analizinde mevcut değilse bölgenin talebi üzerine noksan birim fiyat. sözleşme ekinde yer alan "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi"nin 20. Bankamız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı matbu birim fiyat analizlerinde ve rayiç cetvellerinde. Ticaret ve/veya Sanayi odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilebilir" şeklinde konu kısaca yer almıştır." belirtilen usullerden hiç birisiyle yeni fiyat tespiti mümkün olamıyorsa. Maddesinde. Genel Müdürlükçe tanzim edilerek Genel Müdürlükçe onaylanacaktır" hükmü ile analiz tasdikinde yetki sınırları belirlenmiştir. matbu birim fiyat analizinde mevcutsa. a) Analiz ve rayici bulunmayan fiyatları. İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 15.1985 tarih ve 49 sayılı genelge ile. Bu tutanak müteahhit ile ilgili birim tarafından İmzalanır ve onaya sunulur. 4. eğer uygunsa bu bedel uygun değilse heyetçe alınacak fiyatlara göre tanzim edilecek tutanaktaki en ucuz bedel esas alınarak yeni birim fiyat tespit edilir. yeni birim fiyatların tespitinde öncelik sırasını ve takip -edilecek yolu belirlemiştir. kapsadığı ve bu fiyatların bölgelerimizin istemi üzerine Bankamız ilgili dairelerince hazırlanarak. halen devam eden hatalı uygulamalar nedeniyle. Daha önceki sözleşmelerde ise. . Müteahhidin itirazı varsa anlaşmazlık. bu birim fiyatlar bölgece tanzim edilerek. Bu tutanak müteahhitle' ilgili birim tarafından imzalanır ve onaya sunulur" şeklinde faturalı fiyatlarda takip edilecek yolu belirlemiştir. konulan bir kere daha detaylı olarak ele almakta fayda görülmüştür. Analizi matbu birim fiyat analizinde mevcut değilse ifadesi." şeklinde. A) Analizi Ve Rayici Olmayan Fiyatlar(Faturalı İmalatlar) Analizi ve rayici olmayan fiyatları tespit etmek için. Bu ifadenin. Müteahhit anlaşmazlığın çözümünü beklemeden tespit edilmiş fiyatın uygulanması şartı ile devam etmek zorundadır. c) Analizi olmayan. Maddesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 20.

en uygun fiyat analize dahil edilerek tutanaklar tanzim edilecek ve yüklenici ile karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra Makamın oluruna sunulacaktır. o imalatın yapımı hususunda yükleniciye talimat verilecektir.2. yüklenicinin getirdiği proforma faturalar ve Bölge elemanlarının yapmış oldukları piyasa araştırması. fiyatların kesinleşmeyen imalatın yapımına izin verilmesidir. gerekli piyasa araştırması ve tetkikler sonucunda tespit edilecek. gerek yüklenici. Bölge elemanları yaptıkları piyasa araştırmasında yüklenici tarafından getirilen proforma faturaların en ucuzunun. Sözleşme ve genelge esasları doğrultusunda faturalı imalatlarda takip edilecek yol bir kere daha hatırlanacak olursa.Bu nedenle. araştırma yapmadan sadece yüklenicinin temin ettikleri proforma faturaları göndermekte.1990 tarih ve 1990/35 sayılı b) 27. Bu da araştırmaların ciddi yapılmadığını göstermektedir. yüklenici tarafından getirilen pröforma faturalar ile birlikte. 20 günden az kalmayacak şekilde teklif fiyat inceleme komisyonu raporu ekinde Genel Müdürlüğe iletilmiş olacaktır. faturada belirtilen malzemenin bedelini ve kalitesini piyasadan tetkik edecek.1992 tarih ve 1992/21 sayılı genelgeler yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Oysaki.1990 tarih ve 1990/41 sayılı c) 13. uygulamalarda ortaya çıkan bir takım tereddütleri ve yanlışlıkları ortadan kaldırmak maksadıyla. 1) En ucuz bedeli taşıyanı Ticaret ve/veya Sanayi odasınca tasdikli olmak üzere. genelgelerin üzerinde en çok durduğu husus. Buna rağmen yükleniciler proforma faturaları idareye ibraz ettikleri anda imalatın yapımına başlanmakta. Gerek yüklenici tarafından alınacak. bulundukları il ve çevresinde piyasa araştırması yapılan malzemenin bulunmadığı görüşüyle. Ayrıca. Yüklenicinin fiyatları ile Genel Müdürlüğün tespit ettiği fiyatlar arasıda bazen %50-% 100 gibi önemli oranda fark olmaktadır. buna rağmen uygulamada birçok yanlışlıklar yapılmakta ve bu yanlışlıklar Bankamız ile yükleniciler arasında ihtilaflara sebep olmaktadır.Müdürlüğe gönderecektir. bazı bölgelerden. Bu nedenle araştırmanın ciddi yapılması sağlanmalıdır. ancak yapılan incelemede malzemenin o bölgede mevcut olduğu.6. gerekse komisyon tarafından alınacak teklif mektubu veya pröforma faturalarda.7. 3) Genel Müdürlükçe. Bölge Müdürlüğü. 4) Fiyatların makam olurundan çıkaran kesinleşmesini müteakip. Bu arada Bölgelerimizce dikkat edilecek çok önemli bir hususu hatırlatmakta fayda görülmüştür. yüklenici tarafından en az üç adet fatura Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir. bölge görüşünü de içeren bir yazı ekinde. Her 3 genelge birbirini tamamlayıcı hükümler taşımakta ve uygulamada tereddüde mahal bırakmayacak esaslar getirmektedir. hatta daha sonra yapılan tespitlerde. teklif fiyat inceleme komisyonu raporunu Genel . Genel Müdürlükçe yapılan tetkik ve piyasa araştırması sonucunda fiyatlarda önemli bir düşme veya o imalatın maliyetinin yüksek bulunup yapılmaması konusunda bir görüş oluştuğunda. Ancak. Genel Müdürlükçe yapılan araştırmada. a) 15. a) Opsiyon müddetlerinin yeterli olmasına dikkat edilecek. malzemenin inşaatın yapıldığı ilden veya ilçeden temin edildiği görülmektedir. b) Pröforma faturaların aynı şartları kapsayacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır. yüklenici tarafından getirilen fiyatlara nazaran daha aşağıda fiyatlar alınmaktadır. . Genel Müdürlüğe ulaşmadan imalat tamamlanmaktadır. gerekse Bölgece imalatın tamamlandığı ifade edilmekte ve Bankamız bir emrivaki ile karşı karşıya kalmaktadır. opsiyon müddeti bitimine. Birkaç örnek vermek gerekirse. 2) Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan en az 2 kişilik bir heyet. en uygun teklif olarak saptandığını belirterek bu hususu tutanağa bağlamaktadırlar. tetkik sonucunda bir rapor hazırlayacak ve eğer ki yüklenicinin getirdiği fiyatlara nazaran daha uygun bir piyasa fiyatı saptarsa^ uygun fiyatı veren satıcı veya üreticiden alacağı belgeyi (pröforma fatura veya teklif mektubu) rapora ekleyecek ve Bölge Müdürlüğüne verecektir.

takip edilecek yol şudur: 1) Öncelikle şantiye mahallinde. Bu hususlara dikkat edilerek hataya düşülmemesi gerekmektedir. 3.-TL/ad Samsun'dan alınmış.-TL/ad Çorum'dan alınmış. Yüklenicinin getirdiği 3 adet faturayı tek tek ele aldığımızda. bölge görüşünü de içeren bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir. kullanılan malzemenin (zayiatlı) miktarı ve imalatın yapımı için yeterli işçilik saatleri tespit edilerek. Şartnamesinin 20. tuğla asmolen malzeme fiyatı piyasa araştırması ile belirlenmelidir. gibi illerden nakliye bedeli ödendiği görülmektedir. Ancak nakliye bedelinin hangi mesafeden ödeneceğine burada çok önemlidir. fakat rayici olmayan fiyatları tespit etmek için. 2) Bu yerinde tespit tutanakları Bölge Müdürlüğünce tasdik edilecek.500.091-18. DİĞER HUSUSLAR 1) Rayiç cetvelinde rayici mevcut malzemeden yapılan imalatlar içinde.100 Poz No.B. Piyasa araştırmasında (A) maddesinde belirtilen usul aynen uygulanacaktır.İ. Eğer ki. Ancak. Bu nedenle bu notun gereğinin mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. İnşaatın. 2.' 2) Nakliye bedeli ödenmesi öngörülen (örnek: Tuğla asmolen) malzemelere piyasa araştırması ile fiyat tespiti yapılıp. şantiye mahallinde gözlem ile malzeme ve işçilik miktarlarının tespiti gerekli olursa. fatura: 6. yüklenici ile birlikte bir tutanağa bağlanacaktır. olsun. Genel Müdürlüğe intikal ettirilmeden önce. fakat rayiç olan fiyatları tespit etmek için. daha sonra istihkakların tetkikinde tuğla asmolene Çorum vb. Rayiç Bedeli Olan Fiyatlar: Analizi olmayan. imalata giren miktara nakliye bedeli ödenmektedir. proforma faturalar temin edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmektedir.İ. B) Analizi Mevcut. nakliye bedelleri hesaplanıp mukayese yapıldığında. takip edilecek yol yine (sözleşme ekinde hangisi mevcutsa) İ. 1. fatura: 6. diğer malzeme ve işçilik değerleri aynen korunarak imalata ait birim fiyat bulunacak ve Genel Müdürlükçe tasdik edilecektir.G. Samsun'dan alman malzemenin bedeli yüksek olmasına rağmen. Samsun'da yapıldığı ve faturaların depo teslimi olarak verildiğini kabul edelim. . Maddesi esaslarındaki öncelik sırasına göre belirlenecektir. piyasa araştırması yapılıp. Mevcut analiz içerisinde rayici olmayan imalat kaleminin sadece malzeme fiyatı piyasa araştırması ile tespit edilecek ve tespit edilen fiyat analiz içine dahil edilerek.Genel müdürlükçe fiyat kesinleştirilip analizler tanzim edilirken fiyat tutanağının altına "imalata ait ödeme yapılırken yüklenici tarafından Ticaret ve/veya Sanayi odasınca tasdiklenmiş en az imalat miktarı kadar fatura idareye ibraz edildikten sonra ödeme yapılacaktır" şeklinde bir not konulmaktadır. herhangi bir ihtilaf halinde bankamız aleyhine sonuçlar doğurmaktadır.200. ancak yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınmış herhangi bir analiz tanzim edilmeden. Bu tür imalatlara örnek olarak. C) Analizi Olmayan.250. Genel Fiyat Analiz kitabında yer alan 18. fatura: 6.Y. Rayiç Bedeli Olmayan Fiyatlar Analizi mevcut.lu "tuğla asmolen döşeme blokları" imalat analizinde. yüklenici ile birlikte karşılıklı olarak imza altına alınmış bir analiz yasal olarak sözleşme eki haline gelmiş kabul edildiğinden. Bu nedenle Genel Müdürlükçe kesinleştirilen analiz yüklenici tarafından imzalanacaktır.G. Maddesi veya B. Şartnamesinin 15. analizleri hazırlamak ve tasdik edilmek üzere. en uygun teklif olarak alınmaktadır ve o fiyat analizlere dahil edilmektedir.-TL/ad Trabzon'dan alınmış. analiz^ tanzimi yapılmasını müteakip. sadece tuğla asmolene ait rayiç değeri bulunmamakta.

Kontrollükte. Bir yapının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zemin ve temel etütleri. sondajların. zemin emniyet gerilmeleri bazı tesisler için dışarıya ihale edilerek veya proje ve inşaat ihaleleri sözleşmeleri içinde tesise ait arsada zemin sondajları yaptırılarak elde edilmektedir. Başkanlığımızca. zeminde olabilecek oturma değerleri. Bankamız Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığınca yapılan zemin sondajlarında elde edilen numunelerin deneylerinin üniversite laboratuarları kullanılarak yaptırılması ve sonuçta üniversiteye zemin etüt raporunun hazırlatılması şeklinde olmaktadır. Etüdleri inşaat mühendisleri ile jeoloji mühendislerinin birlikte yapmasında yarar görülmektedir.BİNALARDA ZEMİN ETÜDLERİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TESPİTLERİ VE ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ayşe GÜR . Bankamızda zemin etüdleri gözlemle (tahmini). arsada yeraltı suyunun varlığının ve arsanın jeolojik durumunun belirlenmesi için yapılır. Etüdler sonucu elde edilen zemin emniyet gerilmesi. Tecrübeli mühendisler. İşlerin kontrollüğü ilgili Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. sondajın şartnamede verilen derinlikte yapılmasına ve yeraltı suyu ile çevre suyu ayırımına dikkat edilmelidir. arazinin çeşitli yerlerinde kuyular açılması ve zemin tabakalarının cinslerinin tespit edilmesiyle zemin emniyet gerilmesi için yaklaşık bir değer verebilir. yükleme deneyleriyle ve arazide sondaj çalışmalarıyla yapılmaktadır. yapının betonarme temel projelerinin hazırlanmasında göz önüne alman zemin emniyet gerilmesinin.) hakkında da bilgiler verilmelidir. Yükleme deneyleri ile zemin emniyet gerilmesinin tayini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın BİNA YAPILACAK ARSALARDA ZEMİN TETKİKİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TAYİNİ HAKKINDA TALİMAT’ ına göre yapılmakta ve sonuçta zemin etüt raporu hazırlanmaktadır. arazinin jeolojik yapısı (heyelan vb. . şöyle ki zemin sınıflarının isimlendirilmesi zemin mekaniği terimleriyle olmalı. özellikle zemin ve temel etkileşimi göz önüne alınarak ve temel ve kazı sistemlerinin doğru olarak projelendirilmiş olması ve yapım sırasında karşılaşılabilecek çeşitli zemin problemlerine önceden çözümler getirilmiş olması gereklidir.5-3'tür. sondaj kuyu ağzı kotlarının arazi kotlarına göre verilmesine. Ayrıca Bankamız tesislerinin etüdleri. Zemin sondajları için Bankamızca hazırlanmış birim fiyatlar bulunmadığından tüm zemin sondaj keşifleri "KARAYOLLARI' na göre hazırlanmaktadır. Ancak temel projelerinin hazırlanmasında zeminde meydana gelebilecek oturma ve kabarma durumları da dikkate alınmalıdır. arazinin enine ve boyuta kesitleri.Şube Müdürü Binaların oturduğu arsada yapılan zemin etütleri. zeminin nihai taşıma kapasitesinin. Zemin etüt raporunda özellikle çevre binaların zemin emniyet gerilmeleri. Ülkemizde uygulanan güvenlik katsayısı 2. yapının altına gelen kısımlarda yapılması uygun olduğundan sondaj kuyularının yerleri bina köşelerinde ve ortada olmak üzere tespit edilir. Sondajlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "YAPILAR İÇİN TEMEL SONDAJLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ’ ne göre Başkanlığımızca hazırlanan özel şartname esasları dahilinde yaptırılmaktadır. Sondaj çalışmaları sonucu hazırlanacak zemin etüt raporunda arazi ve laboratuar deney kayıt ve sonuçlan. Alman normu DİN 1054'de kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin kuruda ve suda tahmini zemin emniyet gerilmeleri verilmiştir. Arazide yapının oturacağı yer belli ise. Birimi yaygın olarak kg/cm2 ve t/m2 ile ifade edilen zemin emniyet gerilmesi statik-betonarme projelerde temel projelerinin hazırlanmasında kullanılır. bodrum kat olup olmadığı ve yeraltı suyu ile ilgili bilgiler kesin olarak verilmelidir. Aksi takdirde işin yapım aşamasında maliyeti artıran ve bazen de projenin büyük ölçüde değişmesine sebep olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. zemin ıslahı ve yeraltı suyuna karşı yalıtım ve çevre güvenliği (iksa) ile ilgili öneriler de bulunmalıdır. tüm yapılara ait zemin emniyet gerilmeleri. mühendislik yapısının özelliğine ve zemine göre değişebilen bir güvenlik katsayısına bölümü ile bulunur.

Bu konuda yapılan çalışmalarda sıvılaşma potansiyeli yüksek zeminler en çok 20 metre derinlikte. bütün deprem bölgelerinde önem katsayısı 1. Her kategoride etütler yapıların sınıfı. siltli kil içeren zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin bulunup bulmadığını arazi ve laboratuar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleri ile irdeleme ve çıkan sonuçları zemin etüd raporuna ekleme zorunluluğu getirilmektedir. zemin temel ön tasarımı ve sonuç öneriler yer alacaktır. Çimento veya kireç ile stabilizasyon 2. 13 Mayıs 1996 tarih ve 22635 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK". Yukarıda da açıklandığı gibi. arıtma tesisi ve benzeri yapım işlerinin projelendirme safhasında kullanılacak olan zemin ve temel etütlerinin uygun ve standart bir metotla yapılmasının gerekliliği. suya doygun ince taneli kum ve şilt gibi tabakaların deprem titreşimleri sırasında boşluk suyu basıncı değerinin artması ile efektif yanal gerilmenin sıfır olması sonucu tabakanın bir sıvı hale dönüşmesi olarak tanımlanabilir. temel yüklerinin sıvılaşma potansiyeli olmayan zemin tabakalarına aktarılması 3. normal ve yüksek riskli olmasına göre 3 kategoriye ayrılır. Eğer boşluk suyu basıncının titreşim altında sürekli artmasına izin verilirse bir süre sonra boşluk suyu basıncı toplam gerilmeye eşit hale gelir. penetrasyon değeri 20'den küçük olan kum. sıvılaşma riskini azaltabilmek için yerine ve durumuna göre. depo.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın 28 Haziran 1993 gün ve 373 sayılı genelgesi ile yürürlüğe giren "ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORUNUN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ ın da ise bina. boşluk suyu basıncı artar. SIVILAŞMA .5 ve 1. Taş ve kum kazıklarla stabilizasyon 4. gevşek kum ve yumuşak. zemin üstündeki yüklere karşı direnç azalacaktır. siltli kum veya killi kum tabakaların içeren bir zeminin sıvılaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığını saptayabilmek için. zemin koşulları. Vibroflatasyon 5. arazi ve laboratuar deneylerinin bir arada kullanıldığı çeşitli kriterler ve ampirik formüller oluşturulmuştur.olayı.4 olan binalarda Bankaca yapılan itfaiye bina ve tesisleri. Türkiye'de ise Dinar depremi sonrası yapılan zemin sondajlarında bazı zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin olduğu gözlenmiştir. üçüncü kısımda da. aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçı bir arada uygulanabilir. yeraltı suyu. Yüzeysel veya dinamik kompaksiyondur. Bu durumda zemin taneleri arasındaki etkileşim sıfıra yaklaşacak ve zemin sıvı gibi davranmaya başlayacaktır. Etüt sonunda hazırlanan rapor 3 kısımda sunulmalıdır: Birinci kısımda mevcut zeminle ve gerekiyorsa jeolojik özelliklerle ilgili veriler. önemi ve rapor hazırlanmasında göz önüne alınacak hususlar belirtilmektedir.005 mm ile 0. Sıvılaşma olayı dünyada 1964 Japonya ve Alaska depremlerinde görülmüş. Bu önlemler: 1.15 mm arasında olan genellikle suya doygun ve standart. Yeterli miktarda drenaj olmazsa. Özellikle suya doygun gevşek kumlar titreşime maruz kaldığında sıkışarak hacimsel azalmaya uğrar. işhanı ve düğün salonu tesislerinde sıvılaşma olayı göz önüne alınarak sıvılaşmayı önlemek için temeller kazık temel olarak projelendirilmiş ve işhanı tesisinde kazıkların imalatı da tamamlanmıştır. İnce kum. dane çaplan 0. kabul edilen zemin parametreler ive izahı. özellikle betonarme projesinin hazırlanmasından önce zemin etütlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasında büyük yarar . terminaller ve belediye yönetim binaları için gerekli saha ve laboratuar deneylerini içeren zemin araştırılmasının yapılmasını ilgili raporların düzenlenmesini ve zemin grupları ve yerel sınıflarının açık olarak belirtilerek proje dokümanlarına eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Bankamızca Dinar'da yapılan belediye binası. yapıların projelerinin. Söz konusu esaslarda yapılacak etütler yapı ve zemin koşullarının az. kaim alüvyon tabakaları. Kazık çakılarak. çevre yapılar. siltli kum ve siltli kum tabakalarıdır Sıvılaşma potansiyeli yüksek olan bir zeminde. Ayrıca tüm deprem bölgelerinde yeraltı suyu seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 metre içinde olduğu durumlarda yumuşak. Sonuç olarak. ikinci kısımda verilerin değerlendirilmesi. deprem durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. inşaat tarzı.

Dinar tesisleri toplam keşif bedeli 280 milyar. düğün salonu ve itfaiye binası için yaptırılan zemin sondajları maliyeti tesislerin keşif bedellerinin ancak % 0. İstanbul. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 8) Zemin Sıvılaşması Kriterlerinin Değerlendirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 7) Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesi.görülmektedir. Araştırma Raporu. işhanı. Dinar (AFYON) belediye binası. Prof. işhanı. Zemin etütlerinde en sağlıklı yöntem olan zemin sondajlarını yaptırmanın maliyetinin yapının inşaat maliyetinin yapımn inşaat maliyetine oram çok azdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 6) Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar. zemin etüt bedeli 600 milyon) mertebesinde olmuştur. temel hafriyatı yapıldıktan sonra zemininin iyileştirilmesi -dolayısıyla keşif artışı. Bankaca Alaçatı (İZMİR) otel tesisi. Semih S.Tezcan. Yapının inşaatı sırasında projenin değişmesi. 1996 İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanına İlişkin Bildiriler . Dr. zemin etüt keşif bedeli 570 milyon. KAYNAKÇA 1) TS1500 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sınıflandırılması 2) TS 1900 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri 3) TSİ901 İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yoluyla Örselenmiş ve Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri 4) TS5744 İnşaat Mühendisliğinde Temel Zemini özelliklerinin Yerinde Ölçümü 5) Bina Yapılacak Arsalarda Zemin Tetkiki ve Zemin Emniyet Gerilmesinin Tayini Hakkında Talimat. inşaatta gecikme. iş atölyesi.2'si (Alaçatı keşif bedeli 180 milyar.istenmiyorsa mutlaka önceden zemin ile ilgili bilgiler elde edilmelidir.

5 nüfus artışı ve % 5 kentleşme hızı ile sanayileşme sonucu su tüketimlerinin artması. İçmesuyu Kalitesinin tespitinde ise ♦ Türk İçme ve Kullanma Suyu Standardı (TS 266) ♦ Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ♦ Avrupa Topluluğu (AT) ♦ Fransa İçmesuyu ♦ Amerikan Su Kuruluşları Birliği ♦ Amerikan Halk Sağlığı ve Gıda Maddeleri Tüzüğü kullanılmaktadır. sayılabilir.) kombine çalışmasını gerektiren içmesuyu arıtma tesisi projelerinin yapımını gündeme getirmiştir. ülkeler arasında büyük farklılık göstermektedir.1991 gün 2081 sayı) ♦ Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (7. 19269 sayı) ♦ Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği (14. bu durum "Su baskısı" olarak isimlendirilir.KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNDE PROJENİN ÖNEMİ (ARITMA TESİSLERİ) İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sabiha NUMANOĞLU .670 m3'ün oranında değişirse. Tüm dünyada ise. 21489 sayı) olarak . Elektrik. 19019 sayı) ♦ Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (2.1986. Bilindiği üzere. 1990 yılında bu sayının 20 olduğu.2. % 70'i okyanuslarla kaplı olan dünyamız uzaydan bir su gezegeni olarak görülmesine rağmen.1983 gün. 2025 yılında ise 31'e yükseleceği tahmin edilmektedir. yeraltı su ve kaynak rezervleri azalmış veya kirlenmeye maruz kalmış ve bunun sonucu da yüzeysel suların kullanımı ve dolayısıyla arıtma tesislerinin yapımı gündeme gelmiştir. Yenilenebilir tatlı su miktarı 1.626 m3/kişi-yıl ve +2025 yılında ise bu değerin 2. Bu değerin 1. Bu kapsamda çevreye ilişkin yasal düzenlemeler: ♦ Çevre Kanunu (9. % 3 ünden azı tatlı sudur. Dünyadaki ve Türkiye deki su kaynakları potansiyeli ise ekte tablo (1) ve tablo (2) de yer almaktadır. dünyadaki ve Türkiye'deki su potansiyeli hakkında kısa bir bilgi verilmesinde yarar görülmektedir. nüfus artışı ile kişi başına düşen su miktarının azalacağı hususu da bilinmelidir. Bu kapsamda Bankamızda 1980 yılından sonra ağırlık kazanan içmesuyu arıtma tesislerinin yapımı ile tüm mühendislik branşlarının (Çevre.509 m3/kişi-yıl 1990 yılında 3.11. Kimya. Bunun da dörtte üçünden daha fazla bir kısmı kutuplarda donmuş halde bulunmaktadır.9.186 m3 e düşmesi beklenmektedir.Daire Başkan Yardımcısı Ülkemizde % 2. makine ve inşaat müh. Türkiye su baskısı veya su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almakla birlikte.3.000 m3'ün altına düşmesi durumunda o ülkenin "su kıtlığı" noktasına ulaştığı kabul edilir. Bilindiği üzere.1993 gün. içmesuyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi aşamasında Bankamız içmesuyu projelerinin hazırlanmasına ait yönetmelik ile şartnamelerin yanı sıra yürürlükte olan çevreye ilişkin yasal düzenlemeler ve içmesuyu standartları da göz önüne alınmaktadır. Kontrollük hizmetlerinde projenin önemine ilişkin açıklamalardan önce.8. kişi başına hızlı nüfus artışı. Bu miktar 1995 yılında 8. kentleşme ve sanayileşme olguları ile kişisel bazda su tüketiminin artmasında kaynakların hızla bir düşüş gözlenmektedir. 2872 sayılı) ♦ Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (4.1988 gün. 1955 yılında 7 ülkede su kıtlığı var iken.000 ila 1. Yine bir ülkede su kaynaklarının yeterli olup olmadığının en sağlıklı göstergesi yenilenebilir tatlı su değeridir. Ayrıca kullanılabilir su kaynaklarının dünya üzerindeki dağılımı da homojen olmayıp. Yenilenebilir tatlı su miktarının sabit olduğu düşünülürse.

dolgu ve diğer toprak işleri. ÖN PROJE Ön projede yapılması gerekli çalışmalar. Aşamada ♦ Proje raporu ♦ Proses ve mimari projeler (inşaat işleri teknik şartnamesi ve proses göz önüne alınarak) ♦ Proses ve enstrümantasyon (P/l) diyagramları verilir. KESİN PROJE Kesin Proje iki aşamalı yapılmaktadır: I. Aşamada ♦ Statik. ♦ Ham su Kalitesi ♦ Ham su Kaynağı ♦ Arıtma Tesis Yeri ♦ Arıtma Tesisi yapılacak beldenin sosyo-ekonomik yapısı göz önüne alınmaktadır. ♦ Saha drenajı . Bankamızca bugüne değin ele alman arıtma tesisleri tümüyle yüzeysel suların kullanımını içermektedir. ♦ Ön proje ♦ Arazi çalışmaları ve zemin etütleri ♦ Kesin proje ♦ İhale dosyası ve orijinal tesliminden oluşmaktadır. ölçekli ünite. havalandırma ve sıhhi tesisat projeleri ♦ Elektrik projeleri yapımı yer almaktadır. ♦ Arıtma tesisi yeri seçimi (ham su. temiz su iletiminde ekonomik faktör göz önüne alınarak) ♦ Kamulaştırma olanağı ♦ Atıkların tahliyesi ♦ 1/25. Sistem seçiminde. Betonarme ve Çelik projeleri ♦ Kazı. baraj).İçmesuyu temininde kullanılan su kaynakları olarak yeraltı suları (kaynak ve kuyular) ile yüzeysel sulardır(dere. II. Hazırlanan projeler uygulamaya yönelik olmakta ve bu amaçla da projelendirmede 1994 yılında düzenlenen ve onaylanan aşağıdaki şartnameler kullanılmaktadır: ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Özel Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Proses Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi İnşaat Teknik Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Mekanik Teknik Şartnamesi ♦ İçmesuyu arıtma tesisi projesi Elektrik Enstrüman Teknik Şartnamesi Özel Şartname gereği projenin bölümleri ise.2 maddede yer alan hükümler göz önüne alınarak arazi çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılmasını kapsamaktadır. plan ve kesitler ile genel yerleşim ve hidrolik profilin verilmesi olarak özetlenebilin ARAZİ ÇALIŞMALARI VE ZEMİN ETÜDLERİ: Özel Şartnamede 4.İçme ve Kullanma Suyu-kanalizasyon projeleri ♦ Mekanik Ekipman projeleri ♦ Isıtma. ♦ Su kaynaklarının belirlenmesi mevsimsel değişimleri ve analizleri. göl. Numune alınması ♦ Kalite sınıflandırılması ve kirlilik eğilimleri değerlendirilerek uygun proses seçimi. ♦ "Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik" hükümlerine uygun içmesuyu ihtiyacının belirlenmesi. .000 plan üzerinde mevcut ve yeni yapıların işlenmesi ♦ Sosyal ve idari yapılar dahil tüm sistemin boyutlandırılması.

müşterek çözümlere yönelinmesi 3) İçmesuyu ihtiyaç temininde yönetmeliğe uyulması 4) Arıtma tesisi yeri seçiminde a) Kamulaştırma kolaylığı b) Atık tahliyesi c) Sistemin cazibeli veya en az terfi ile çalışabilecek olması . eksiklikler tespit edilmeli ve yüklenici firmadan istenmelidir. gerekse uygulama aşamasında ÇED raporlarının gecikmeye neden olmayacak şekilde zamanında düzenlenmesi ve onaylatılması (*) Geometrik ortalama sağ sütunda verilen en düşük ve en yüksek değerlerin kareköklerinin çarpımı . uygulamanın kısa sürede ve doğru yapılmasını sağlayacaktır. d) Minimum kazı olacak şekilde yerlerinin' yâpılabilrrfesi krterienrün göz önüne alınması. Doğru ve detaylı proje. 9) Proje inceleme sürelerinin olabildiğince azaltılmasına özen gösterilmesi (1996/54 sayılı genelgeye göre) 10) İnşaat yapımı aşamasında düzenlenen uygulama projelerinin ihaleye esas proje ile keşfin baz alınarak kontrol edilmesi (hız kriterleri değiştiriliyor. kontrol sistemleri değiştirilerek.İHALE DOSYASI VE ORJİNAL TESLİMİ En son düzeltilmiş haliyle. 7 takım ozalit proje ile 7 takım A4 normunda kaliteli bez ciltli kopya verilecektir. proje kontrollüğünde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda ana başlıklar altında verilmektedir: 1) Proses seçiminin doğru yapılabilmesi için etüt aşamasında numune alımlarının özellikle yağışlı dönemlerde ve istenilen zaman aralıkları ile usulüne uygun alınması. Bu nedenle. elektrik ve enstrüman özel teknik ve idari şartnameler hazırlanacaktır. Mekanik. ünite sayıları arttırılıyor. Ham su kaynağı seçiminde su kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması 2) Proje öncesi yapılan etütlerde. Projelerin hangi detayda ve çiçekte verilmesi gerektiği hususu ise şartnamelerde yer almaktadır. Yine bu kapsamda : ♦ Metraj ve keşifler ♦ Malzeme Şartnameleri ♦ İnşaat. 6) Sözleşme ekinde yer alan şartnamelere uygun proje koacrollüğün yapılması 7) Proje kontrolünde meslek disiplinleri arasında koordinasyonun kurulması 8) Sondaj çalışmaları aşamasında yersel tetkikte belirlenen lokasyonlarda kuyuların açtırılması ve numune alımına ilişkin kontrollerin yapılması. her aşamada verilmesi gereken projeler ile detayları şartnameler göz önüne alınarak. proje revizyonlarında tüm mühendislik branşlarının görüşlerinin alınması ve müşterek karar verilmesi 12) Gerek proje aşamasında.. Bu nedenle. yeni malzeme alımları ve dolayısıyla yeni fiyat yapımı gündeme geliyor) 11) Uygulama aşamasında.

Ancak zaman zaman bu konuda aksaklıklar yaşanmaktadır. 1996 yılına 174 proje devredilmiş. yersel . 1996 yılı içinde 236 adet proje ele alınmış olup. Mutlaka hepimizin amacı sayısal büyüklüğün yanı sıra daha kaliteli ve inşaat aşamasına mümkün olduğu kadar daha az sorun taşıyacak projeler üretmektir. Ayfer ÖRGE . 1988 KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNDE PROJENİN ÖNEMİ (Kaptaj . 1996 yılında devredilen proje sayısı ise 151' dir. proje ve inşaat birbirini tamamlayan.10.İsale .Speidel et al. Uses and Abuses New York. "in Perspectives on Water. biri diğerine temel oluşturan çalışmalardır.Depo .. 1996 yılı ilk yansında ihale işlemi yapılmamasının da sonucu olarak ele alman 236 adet işin 144 adedi (%61). 1996 yılı proje çalışmalarım kısaca özetleyecek olursak.1996 tarih ve 1996/54 sayılı Genelge ile yersel inceleme yapılmasının esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda tüm Bölge Müdürlüklerimizin bu konuda göstermiş oldukları gayret ve çalışmalar nedeni ile teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu amaçla etüt aşamasından başlamak üzere yersel incelemelerde ve proje kararlarında gerekli titizliği göstererek daha iyiye ulaşmalıyız.Başkan Yardımcısı İnşaat sektörünün her dalında olduğu gibi içmesuyu tesisi inşaatlarında da istenilen kalitede ve başlangıç hedeflerine uygun sonuçların alınmasında etüt ve projelendirme çalışmalarının önemi büyüktür.Şebeke) İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI A. Etüt. Bu noktada idari işleyiş açısından önemli gördüğümüz birkaç noktaya değinmek istiyorum: ♦ Proje ve bölümlerinin kısa süre içinde ve süratle sonuçlandırılarak uygulamaya konulmasını teminen 24. Devam eden proje işlerinin bir çoğunun 1997 yılı yatırım programında olduğu da dikkate alındığında. Oxford University Press. onaylanan 253 projenin ise 158 (%62) adedi Bölge Müdürlüklerimiz eli ile gerçekleştirilmiştir.(**) En son yapılan on çalışmanın sonucunda ortaya çıkan en düşük ve en yüksek değerler Kaynak: David H. 253 adet proje onaylanmıştır.

. rapor aşamasında bu konunun ayrıca tetkiki ve rapor içeriğinde yer alıp almadığının belirlenmesi. bakteriyolojik analiz için numune alınmadan kuyu işleminin sonuçlandırılmaması. Bu nedenle projenin bu gibi ana kararlan ve sistem belirlemesi konusunda ilgili gruplara konunun bildirilmesi ve ana kararlarda mutabakat sağlanarak projelendirmeye geçilmesi uygun olacaktır. ♦ İletim hattı güzergahı heyelan etüdünün yapılması. 72 saat sağma tecrübesi yapılmadan sondajlı işlerde numune alınmaması. belediyesinin talep ve öncelikleri ve sistem açısından) daha fazla olduğundan bu çalışmanın Bölge Müdürlüğünce yapılması uygun olacaktır. gerekçelerinin Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve koordinasyon sağlanması işlerin takibi açısından önem taşımaktadır. îdari işleyiş yönünden bu konulara değindikten sonra bir bölümü etüt aşamasını da kapsayan ve önemli gördüğümüz bazı teknik konulara değinmek istiyorum. gerekse projelendirme aşamasında nüfus gelişimi-imar planı projeksiyonu ve ihtiyaç bağlantısının iyi kurulması. Genel Müdürlüğün talimatı olmadan proje çalışmasına başlanmaması. dere geçişlerinin askıda veya beton gömlek içinde yapılması seçeneklerinin incelenmesi. ♦ Gerek etüt. gerek sözleşme süreleri uygulaması yönünden. ♦ Etütten itibaren belediyece yaptırılmış ilave veya yeni imar planı ve halihazır haritalar hakkında yeterli bilgi derlenmesi. gerekli görülen yerlerde yağışlı ve yağışsız dönemlerde tekrarlanması. yerindeki koşulları Bölge Müdürlüğünün inceleme olanağı (nüfus. ♦ Yasal belgesi alınmamış ve analizleri yapılmamış veya kuyuda pompaj işlemi tamamlanmamış işlerde talimat verilmeksizin projelendirmeye geçilmemesi. Bir diğer yöntem olarak Genel Müdürlüğün bu verileri bildirmesi de düşünülebilir ancak. rapor aşamasında imar dışı gelişme alanlarının imar nüfusu-proje nüfusu karşılaştırması yapılarak ve belediyenin gelişme eğilimleri dikkate alınarak belirlenmesi.incelemelerin genelgede belirtilen süreler içinde yapılarak sonuçlandırılması. gerekse eksiklerin bir defada düzeltilmesine imkan sağlayacağından daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. bu süreler içinde yapılamaması durumunda. ♦ Arazi çalışmaları + proje yersel tetkiki aşamasında vantuz-tahliyeden kaçınılması imkanı varsa. tüm proje hesap ve sistemi etkilenerek yapılan çalışmaların tekrarı gerekmektedir. ♦ Proje aşamasında yükleniciler tarafından kaynakta fiziksel-kimyasal bakteriyolojik analiz tekrarının sağlanması. hidrolojik raporda tahkiki (bazen projede fark ediliyor) mahallerden oluşan belediyelerde proje kapsamına alınacak mahalle sayısının yerinde tespiti. ♦ Mevcut sistemlerin kullanılabilirliği ve yeterliliği ve kaynak veriminin etüt aşamasında çok iyi incelenmesi. gerekiyorsa projelendirilmesinin istenmesi. köprü geçiş detaylarının yerine uygunluğunun incelenmesi. Bilindiği üzere Bölge Müdürlüklerimizce yapılan projeler tek aşamada gerçekleştirilmekte ancak zaman zaman bu projelerde imar planı nüfusu açısından konunun incelenmemiş olması nedeni ile nüfus hesapları ve buna dayalı ihtiyaçların değişmesi sonucu. imar planı özellikleri. ♦ Arazi çalışmaları onay yetkisi Bölge Müdürlüklerimize verilmiş olduğundan sadece arazi ile ilgili eksiklikler ve hatalar nedeni ile projenin iadesi Bölge Müdürlüğünce yapılmalı ancak bu konuda Genel Müdürlüğe mutlaka bilgi için-yazı ve tutanak gönderilmelidir. ♦ Kaptaj şeklinin belirlenmesi tip kaptaj yapıları dışında farklı bir yapı gerekip gerekmediğinin rapor tetkikinde vurgulanması. gelişme. ♦ Etüt aşamasından itibaren numunelerin sağlıklı alınması. uygun alternatif güzergahların belirlenmesi. gerek mükerrer çalışma başlangıcını önlemek. proje çalışmalarına başlandığı konusunda bilgilendirilmesi. gerekse projenin kısmi çözüm yerine komple ele alınması gerekli olduğu durumlarda bu bütünlüğü sağlamak adına yararlı olmaktadır. buna ait ripajların yaptırılması. zorunlu hallerde Başkanlığın. Ancak proje bölümlerini ilgilendiren eksik ve yanlışlar nedeni ile yükleniciye iadesi yerine Başkanlığa gönderilmesi durumunda buradaki inceleme sonuçları ile birlikte yüklenicilere iadesi. ♦ Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlükleri arasındaki eşgüdüm açısından diğer önemli husus. ♦ Platform kazısı gerektiren yapım yerlerinin belirlenmesinde malzeme nakli ve ulaşım için zorunlulukların incelenmesi. ♦ Kaptajlarda koruma yapısı gerekip gerekmediği. buna göre tip projelerde tadilat yapılması veya koruma yapılarının projelendirilmesi.

Bilindiği gibi sınai imalatlarda. boru eğimi. ve 2. ♦ Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan yollara paralel bora geçişi önerilmesi durumunda çalışmaların istimlak sınırı dışında gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi. inşaat aşamasında keşif artışına neden olmayacak şekilde ilave mahalle ve hatların kesin şekline getirilmesi. kademe hatların iyi etüt edilip edilmediğinin rapor aşamasında çok iyi incelenmesi. terfi merkezi gibi sınai imalat yerlerinin sahipli olup olmadığı ile alternatif olarak kaydırılmalarının mümkün bulunup bulunmadığı hususu bu safhada irdelenerek kesinleştirilmeli.♦ Depo yerlerinde istimlak konusunun hidrolojik rapor aşamasında iyi incelenmesi. enerji nakil hattı gereksinimi gibi proje yönetmeliğinde belirtilen tüm hususlara uygunluğun sağlanması. Bunun ihale öncesi görülerek kesinleştirilmesi hem tesislerin zamanında ve sonradan fiyat sapmalarına meydan vermeden yapılmasına yol açacaktır. ihale sonrası tasdikli plankote dışına çıkılması halinde kazı fiyat değişikliği söz konusu olmakta bunun sonucunda da keşif artışlarıyla karşılaşılabilmektedir. harita.Tasdikli projede yer alan depo. gerekli karşılaştırma hesapları optimizasyon çalışmaların vb. poligon hattı ile iletim hattı güzergahının çakışmaması. ♦ Depo tahliye ayaklarının verileceği yerlerin raporda kesinleştirilmesi.dir. Şehir ve Kasabaların İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına ait Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde proje yapımı ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi halinde çok daha verimli projeler üretilebilecektir. proje aşamasında değişikliğe gidilmesi sistem esaslarını. İHALE ÖN TESPİTLERİNDE VE KEŞİF HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN . paralel geçişlerin zorunlu olduğu ve istimlak sınırı dışına topoğrafık koşullar nedeni ile çıkılamaması durumunda ise hidrolojik raporu takiben geçiş izni protokolü için Bölge Müdürlüklerince Karayolları ilgili Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması. inşaatta değişikliğe gidilmesi ise ihale şartlarını değiştirdiğinden bu konuya önem verilmesi. proje çizimi esasları.Daire Başkanı İçmesuyu tesislerinin yaptırılmasında en önemli hususlardan. some açıları krokisi.İhale öncesi tespitler yapılırken işin tasdikli projesi esas alınmalıdır. ♦ Geçerli nedenler ve zorunluluklar olmadıkça hidrolojik raporda belirtilen esasların proje aşamasında değiştirilmemesi. 2. alternatiflerin belirlenmesi. hususların yapılmasının temini. Sağlıklı olarak yapılacak ihale ön tespitiyle tesisler keşif kapsamında ve zamanında belirtilmiş olacaktır. Bazen aynı kotta ve aynı işlevi görebilecek alternatif istimlak sorunu bulunmayan' sahalar bulunabilmektedir. ♦ Şebekelerde 1. mühendislik disiplinlerinden ilgili eleman katılımının sağlanmasına özen gösterilmesi önemle üzerinde durulması gerekli hususlardır. . kazık ara mesafeleri. ♦ Proje keşifleri üzerinde gerekli incelemenin Bölge Müdürlüğünce de yapılması. makine vb. İhale öncesi tespitlerde aşağıdaki hususlar özellikle yerine getirilmelidir: 1.birisi de "İhale Ön Tespitleri" safhasıdır. ♦ Proje bölümlerinin yersel tetkiklerinde konunun özelliğine ve gerekliliğine göre jeoloji. ♦ Bölge Müdürlüklerimizce hazırlanan projelerin açıklama raporlarında yerindeki koşul ve gerekliliklerin açıkça belirtilmesi. bu nedenle rapor yersel tetkiklerinde proje kararlarının çok iyi irdelenmesi.

Örneğin.. maddesi uyarınca ihale öncesinde yeri ve miktarı tespit olunmayan platform kazılarının sonradan gerekmesi halinde bile bedel müteahhitlerce açılması gereklidir. 6. özellikle isale hatlarında heyelan v. Çevre Müh.Kazı klaslarına ait tespitlerde. 11 . Zorunlu olmayan yere platform öngörülmemelidir. ya da Şube Müdürünün katılmasına gayret edilmelidir. makine ulaşabilecek bir yere elle kazı öngörülmemelidir. bu Belediye kazıcılarından faydalanılarak gerek sınai imalatlarda gerekse borulu işlerde örnek ve yeterli sayıda kazı çukuru açılarak. İhale sırasında bu malzemeler için ocak yeri ve mesafesi için kesin tespit yapılması gerekmemekte ise de. İsalede tasdikli isale hattı güzergah planı haritası dışına çıkılması halinde klas değişikliği söz konusu olmaktadır. 16-İhale ön tespitlerinin önemi dikkate alınarak. 8. boyuna yada enine geçişler için ilgili TCK Bölge Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak gerekli izin sağlanmalı ve protokol konusunda ön mutabakat gerçekleştirilmelidir. 15-İlk planda yangına elverişli kesimlere konulacak yangın musluğu yer ve sayısı belirlenmeli. sade klas yüzdeleri verilmesi hususuna da gayret edilmelidir. Ayrıca bilindiği üzere teşekkül etmemiş sokaklara döşenen hatlar yol açısından tahrip olmaktadır.Bilindiği gibi. ileride paçal kazı hesaplamasında da gerekli kolaylık göz önünde tutularak. Bu husus göz önünde tutularak zorunlu yapımı gerekli platform kazısı miktar ve yeri ihale öncesinde tespit olunmalıdır. Elk. Memleket kaynaklarının sınırlı olduğu göz önünde tutularak boş sahalara boru döşenmesinden kaçınılmalıdır. 4.b. sokaklar tek tek gezilerek tespit edilerek tutanağa bağlanmalı.Bilindiği gibi tatbikat safhasında. asfalt vb. stabilize. vb.) uzunluk ve genişliği her biri için ayrı ayrı tespit olunmalıdır. 9. mevcut kazılarla mevcut lokasyonlarda irdelenmek suretiyle klas yüzdeleri verilmelidir. imkanlar ölçüsünde ilgili meslek gruplarında (İnşaat Müh. Bu ise makul olmayan keşif artışlarına yol açmaktadır. Kademede döşenecek şebeke hatları sanki işin müteahhidi belirlide ona yer teslimi yapılıyormuş ciddiyeti içerisinde.) yeterli ve tecrübeli eleman katılımı sağlanmalı. . parke. meskun hale gelmeyen ve gelme aşamasında olduğu görülmeyen yerlere ait hatlar kesinlikle tespit dışı bırakılmalıdır.Boru hatlarında.Sınai imalatlarda hazır beton kullanımı mümkün ise bunun da tespiti gerekir.1. hafriyat malzemelerinin mücbir sebeplerle geçici ya da kesin depolara taşınması önemli meblağlara baliğ olmaktadır. soran olup olmadığı. işin yüklenicisine yer teslimi yapılırcasına irdelenmelidir. 10. 5. Bilindiği gibi. mücbir durumlarda depolara malzeme götürülmesi ile isale hatlarının inşaatı için platform kazısı açılmaktadır.Yoğun trafiğe maruz ve yol kaplaması teşekkül etmiş yerlerde stabilize hendek dolgusu yapılması gerekli yerler titizlikle tespit edilmelidir.İsale hattı güzergahında ağaç kesimi söz konusu ise bunun da tespiti yapılarak ilgili Orman İdaresinden zamanında izin sağlanması yoluna gidilmelidir. arnavut kaldırımı. Müh. Klaslar verilirken el ve makinalı kazı oranlarında gerçekçi davranılmalıdır. 13. 7. yangın musluğu yerüstü ve yeraltı tip olarak ayrı ayrı tespit edilmelidir. Belediyesine de ocaklarda ihtiyaç malzemenin alınacağı hususu bildirilerek ileride sıkıntıya düşürmemelidir.3. ocak yerleri bizzat görülerek tespit edilmeli. 12-Devlet Karayoluna rastlayan hatların durumu irdelenerek mümkünse hatların Karayolu ağı dışına kaydırılması ihaleden önce belirlenmeli bu mümkün olmuyor ise. Harita Müh.TCK geçişlerinde mümkünse mevcut menfezlerden geçiş yolu seçilmelidir. bu tespitlere olabildiğince Bölge Müdür Yrd. kırma taş ve stabilize için tatbikatta malzemeler nereden temin olunursa oraya göre fiyat yapılması ile keşiflere geçici fiyat konulması uygulamasına geçilmiştir.. Bu bakımdan ihale öncesinde Belediyesi ile gerekli ve detaylı irdeleme yapılarak sıhhatli tespitler yapılmalı bunlar için keşiflere sağlıklı tahmini fiyatlar yansıtılmalıdır 1991 yılından itibaren kum-çakıl.. İçmesuyu İnşaatına Ait Özel ve Teknik Şartnamenin 27. yada Mak. 14-Yeraltı su durumu irdelenerek su ve çamur müşkülat zammı konusunda ön tespitler yapılıp keşiflere tahmini değerler yansıtılmalıdır. Jeoloji Müh. herhangi varyant değişikliği yapılıp yapılamayacağı yine. bugün artık her Belediyede basitte olsa kazı makinesi bulunduğu göz önünde tutularak. Kazı klaslarının verilmesinde.Mevcut yol kaplamalarının (beton yol. geçici fiyatlara esas tespitler mutlaka yapılmalı. maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19.

Maddesi'nde genel hatlarıyla verilmiştir. Keşif artışına neden olacak ilave üniteler kesinlikle yer teslim tutanağına dahil edilmemeli. 7. Özellikle. Maddesi. Yer teslim tarihi. Yer teslimi işlemiyle ilgili hususlar. Belediyesine ve Müteahhide (İadeli taahhütlü yazı ile) bildirilir.. İkinci defa Bankaca resmen belirlenen ve Müteahhide bildirilen günde Müteahhit veya yetkili temsilcisi yine hazır bulunmazsa. someler. Yer teslimi için tespit edilen günde müteahhit veya yetkili temsilcisi yer teslimi yapılacak iş yerinde bulunmazsa.İhale edilen işlerin yer tesliminde yalnızca ihale kapsamında bulunan ünitelerin yer teslimi yapılmalıdır. sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde yapılmaması veya yapıldığı halde Müteahhide tebliği 10 gün içinde yapılmaması halinde geciken süreler toplam taahhüt süresine ilave edileceğinden yer teslimleri bu süreler içinde yapılmalıdır. 5. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 3. YER TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : 1. 6. Belediyesinin ilave talepleri ÖNERİ olarak ayrı bir tutanakla tespit edilmelidir. dolgu payı paçal kazı hesabından düşürmektedir. yolluk. Bilindiği gibi Bankamızca dolgu bedeli ayrıca ödendiğinden ve kazı fiyat alt kalemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarından alındığında bu fiyatlar dolguyu da kapsadığından. İŞ YERİNİN MÜTEAHHİTE TESLİMİ İLLER BANKASI GENEL MUDURLUGU İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hüseyin ÖZASLAN . Bölge Müdürlüklerince ihale edilen işlerde bu işlemler Bölgelerce yapılır. Maddesi ile Özel ve Teknik Şartnamenin 2. Müteahhit ve Belediyesinin taraf olduğu bir tutanakla tespit edilir. zorunlu . 1. 3. temsilcinin Noter tasdikli yetki belgesinin olup olmadığı aranmalıdır. zemin üzerinde kontrol edilerek yükleniciye teslim edilmelidir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 30 gün içinde Banka Müteahhitle birlikte uygun bir gün tespit ederek Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 3'de belirtilen esaslar çerçevesinde Müteahhide yer teslimi yapar.Başkan Yardımcısı Genel Müdürlükçe veya Bölge Müdürlüklerince ihale edilen içmesuyu tesislerinin yer teslimleri yapılırken göz önünde tutulması gereken hususlar. taşıt ve zaruri giderler Müteahhitten tahsil edilir. Bankaca bu iş için görevlendirilen elemanlara yasalarla tanınan ücret. 1996/36 ve 1988/16 sayılı genelgeler ile tüm Bölge Müdürlüklerine gönderilen 08. Tip sözleşmenin 9. 2.İhale edilen işin keşfinde yer alan tüm ünitelerin inşa edilecekleri yerleri güzergahları arazide gezilmek suretiyle yükleniciye teslim edilmelidir. Tasdikli yer teslim tutanağı Müteahhide iadeli taahhütlü yazı ile tebliğ edilmelidir. 9. eksen kazıkları.1996 tarih ve 13827 sayılı talimat yazıda bu hususa yer verilmiştir.17-Keşiflere esas paçal kazı ve taşıma fiyatlarının büroda hazırlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. Varsa. 4. Banka sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 2. terfi ve isale hatları güzergahları. Yer tesliminin. Genel Müdürlükçe ihale edilip 1130 ve 1985/49 Sayılı genelgeler çerçevesinde Bölge Müdürlüklerine devredilen işlerin yer teslimi Genel Müdürlükçe programlanır gerekirse Genel Müdürlük elemanları yer teslimine katılır ve yer teslim tutanağı Genel Müdürlükçe onaylanarak dağıtım ve tebliği yapılır. Bu pay el ve makinelide farklıdır. belirlenen günde ve iş mahallinde Banka. röperler. Yer teslimine Müteahhit temsilcisinin katılması halinde. arazide gezilerek projenin araziye uygunluğu kontrol edilmeli. 8. sabit tesis yerleri vb. Bu payın unutulması uygulamada sıkıntıya yol açmaktadır.08.

Yer teslimi sırasında. içmesuyu proje hazırlanmasına ait yönetmelik ve şartname esasları.İhale kapsamında yapılması öngörülen şebeke hatlarından 1. Depo projelerinin tatbikatında ortaya çıkan tereddütlü durumları gidermek maksadıyla 1996/57 sayılı genelge yayınlanmıştır. kademede döşenecek hatların tespiti sıhhatli olarak yapılmalı. Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiş ve 01. depo. . isale ve terfi hattı güzergahlarında zarar ziyan bedeli ile irtifak hakkı tesis edilip edilmeyeceği tutanakta belirtilmelidir. yer teslim tutanakları. mümkün olduğunca sokak sokak gezilerek. TCK istimlak sınırı dışına alınma imkanları araştırılmalıdır. 8. şebeke hatlarındaki tali kaydırmalara ilişkin) değişiklikler.Su temin şekli membadan olacağına göre projesi tasdik edilen tesislerde yer teslimi sırasında. 5.1995 tarihinden itibaren yer teslimi yapılacak işlerde bu projelerin uygulanacağı Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir.Depo. kaptaj yapışırım şekli (zeminin jeolojik yapısı da göz önünde tutularak) tariflenmelidir 10. nokta veya kazık numarası belirtilmek suretiyle tutanakta açıklanmalıdır. Zira. plankote içerisinde kalacak şekilde sınai imalatların yerleşim dizaynı. terfi binası. 11. kademede döşenecek hatlar. yer teslimi sırasında ihale öncesi tasdikli projesinde zorunlu olarak tadilat veya ilave yapılması gerektiğinde. maslak.güzergah değişikliklerinin sebebi ve nasıl yapılması gerektiği hususu. çok gruplu terfi merkezleri. Tasdikli proje esaslarını değiştiren değişikliklerde ise. sınai yapıların yapılacağı yerlere ait korelasyon planlarının yüklenici tarafından yapılacağı hususu tutanakta belirtilmelidir. ünitelerin inşaatındaki öncelik sırasının. henüz açılmamış cadde ve sokaklara' isabet eden hatlar mutlaka 2.01. 4. arıtma tesisi ve diğer sınai yapıların inşa edileceği yerlerin sahipli arazi olup olmadığı ve kamulaştırma gerekip gerekmediği tespit edilmelidir. Bu genelgede yer alan Kalıp ve Beton ile ilgili hükümlere yer teslim tutanağında yer verilmelidir. çerçevesinde yüklenicisine yaptırılarak Bölge Müdürlüklerimizce tasdik edilecektir. kademeye bırakılmalı ve 1. ve 2.Bölge Müdürlüklerimizce ihale edilen içmesuyu tesislerinin yer teslimlerinde. Tasdikli proje esaslarını değiştirmeden proje içinde ve keşif dahilinde kalan tadilat ve ilaveleri kapsayan (isale hattı güzergah planı içerisindeki tali kaydırmalar.Projenin tasdiki aşamasında göz önünde tutulmuş olsa dahi.İçmesuyu tesisleri kapsamında inşaa edilecek olan betonarme depolara ait tip projeler Bankamızca hazırlattırılarak onaylanmış. düğüm nokta numarası. lojman.Kaptaj. arıtma tesisi. lojman vb. Enine geçişlerde de aynı yöntem uygulanmalıdır. 3. çap ve boy belirtilmek suretiyle bir liste halinde yer teslim tutanağına eklenmelidir. bu gibi hallerde proje yapım talimatı Başkanlığımızca verilmektedir. Ayrıca. Kaptaj-İsale-Depo-Şebeke silsilesi içerisinde daima Bölgesel bir bütünlük arz edecek ve su verilip işletmeye açılabilecek tarzda yürütülmesinin gerektiği tutanakta belirtilmelidir. Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte onay için Başkanlığımıza gönderilmelidir. 6. Ayrıca depo yeri zemin emniyet gerilmesi ve deprem bölgesi derecesi itibariyle gerekli tespitlerinde yer teslimi tutanağına dahil edilmesi gereklidir. boru hatlarından karayolları istimlak sahası içerisine isabet eden hattın olup olmadığı yer teslimi sırasında bir defa daha kontrol edilmeli/ şayet böyle bir hat var ise.İçmesuyu tesisinde klorlama işleminin nerede yapılacağı belirtilmeli ve gereksiz imalatların yapımına meydan verilmemelidir. 7. 9.

3. asbestli çimento borulara uygun hendek kazılarında boruların hendeğe indirilmesinde ve hendek dolgularında kontrol önemli konuların başında gelmektedir. Bankamızca bugüne kadar kullanılmakta olan boruların dış izolasyonlarının ekonomik olması nedeniyle bitüm kaplama yapılması izolasyonun bozulma riskini daha da artırmaktadır. işletme safhasında boru uçlarına büyük ekstra yükler gelmekte boru ve manşon uçları kırılmaktadır. hemen olumsuz cevap vermediği için ihmal edilmektedir. Döşenen boruların üzerleri toprakla kapatılmadan önce izolasyon bozuklukları özenle onarılmalı boru başı izolasyonları kusursuz yapılmalıdır.PVC Borular Çelik borularda korozyon. bu nedenle boru temin edilirken her aşamasında kontrollük hizmetleri oldukça önem arz etmektedir. Boruların taşınmasından döşenip basınç testi alınarak işletmeye alınmasına kadar ilgili standartlara ve uzun bilgi birikimi sonucu hazırlanan Bankamız ilgili şartnamelerinin titizlikle uygulanmasının izleyicisi olmak gereklidir. Katodik korumada tatbikatçıların çok haklı olarak talep ettikleri zorunlu hallerde daha pahalıda olsa daha iyi kaplama türleri kullanılmalı/ çelik boruların taşınmasında ve istiflenmesinde dış izolasyonların birbirine yapışıp bozulmaması için kum torbası yada ağaç takoz kullanılmalıdır. Boruların döşenmesinde küçük sapmalar (30° civarında dönüşler) boru manşon birleşmelerinden sağlanmaktadır. Oldukça pahalı olan bu stabilizatörün toprak altına gömülen borularda kullanılması hiçte ekonomik olmayan bir çözümdür. Özellikle Asbestli Çimento boruların üretiminde.A.Ç. Şantiyede hendeğe indirilen ve döşenen borunun sağlam olup olmadığına karar verebilmek için bir tek yöntem mevcuttur. Ç.Çelik Borular : Yüksek basınçlı su getirme hatlarında çelik boruya fazlaca alternatif bulunmamaktadır. . Asbestli çimento boruların işletmeye alınmasına kadar % 2. uzun hatların döşenip kapatılmasından sonra bir sorunun ortaya çıkmasında boru üretimi konusunda bir karar verebilmek için çok geç kalınmış olur. istiflenmesinde. Gerek taşımada gerekse döşemede izolasyonlarda meydana gelen bozulmalar. indirilmesinde. kırılgan olmasına mukavemetinin düşmesine sebep teşkil etmektedir. Metallerde sorun olan korozyon. kullanılmakta olan borular yaklaşık olarak tesis maliyetlerinin % 30'unu teşkil etmektedir. Bu yöntem Ferşiyat Şartnamesine uygun boyda hattı döşeyip basınç testi uygulamaktan ibarettir.BORULARIN TAHSİS. TESLİM.Şube Müdürü BORULARIN KONTROLÜ : 1. ne denli sorunsa PVC borularda da güneş ışınları önemli tahribatlar yapmakta borunun gevrek. KORUNMASI VE MAHSUBUNA İLİŞKİN SORUNLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Salih ELVER . ne denli nazik darbe ve çarpmalardan özenle korunması gereği ortaya çıkmaktadır. boruların toprak altına döşenmesi nedeniyle daha büyük boyutlar kazanmaktadır. taşınmasında. bu sapmalardan dolayı boruların özenle sıkıştırılmaması halinde. Bu konuda söylenilenleri birkaç cümle ile özetlemek istersek A.5 zayiat vereceğinin teknik olarak kabul gördüğü düşünülecek olursa. Borular : İçmesuyu tesislerinde. Güneş ışınlarına maruz PVC malzemelerde malzemenin güneş ışınlarına karşı direncini artırmak için (UV) stabilizatörü kullanılmaktadır. Bu teste özen gösterilmemesi. 2.

Sözleşme tarihi 6.Sözleşme süresi . Boruların yeterli korunmamasmdan dolayı ortaya çıkan renk değişikliklerinin görülmesinde istiflerin tetkiki ve gerekli ikazların yapılması gerekmektedir. Tasdik olunacak bu yeni iş programına yüklenici uymak mecburiyetindedir. 1 . denetleyebilmek mümkün olmamaktadır. Bölgelerimiz yüklenicilerin vermiş olduğu iş programını en çok 30 gün içerisinde inceleyip gerek gördüğü değişiklikleri de yaparak tasdik edeceklerdir. çok değişik merkezlerden sağlanan ham madde üretimde kullanılmakta bunca sayıdaki hammadde hakkında yeterli bilgi edinmek. ot vb.Keşif bedeli 3. İş programlarının tasdik yetkisi 1985/49 sayılı genelge ile Bölge Müdürlüklerimize verilmiştir. maddelerle örtülerek mutlak surette güneşten korunması gerekmektedir. İş programında sonradan bir değişiklik yapılmasına gerek duyulduğu takdirde Banka bu isteği yazılı olarak yükleniciye bildirecektir. mevzuatımız nedeni ile mümkün olmamakta. Bir iş programında aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir. konusunda sözleşmenin 10. Bu nedenle iş programlarının tasdikini bekletilmeden süresi içerisinde yapmak gerekmektedir. İŞ PROGRAMLARININ TANZİMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şahin GÜVEN .Sözleşme çerçevesinde yüklenicilere ödenecek fiyat farklarına esas yıllara göre yapılması gereken iş miktarlarının tespit edilmesidir. Yükleniciler taahhüdündeki tesisin iş programlarını. mümkünse sundurma altı.İşin adı 2. döşeme safhasına kadar boruların güneşte bırakılmaması.İhale bedeli 5. Bu takdirde yükleniciler resen yapılan bu iş programına aynen uymak mecburiyetindedir.Şube Müdürü İş programlarının tanzim edilmesindeki amaç: 1. maddesinde gerekli açıklık getirilmiştir. Boruların üretiminde iyi bir hammaddenin seçimi. bu mümkün değilse hasır. Sözleşmeye esas projede değişiklik yapılmayacaksa veya tali değişiklikler yapılacaksa yer teslimi tutanağı tasdikinin yükleniciye tebliğ tarihinden Sözleşmeye esas projede büyük ölçekte değişiklik olması halinde. maddesi ile Özel ve Teknik Şartnamenin 4.Yapılacak tesisten azami olarak faydalanabilmek için tesisin hangi bölümlerinin ne zaman yapılması gerektiğinin tespit edilmesi 2. Yüklenici ise 15 gün içerisinde iş programında istenilen değişikliği yaparak Bankaya verecektir.Tenzilatı 4. İş programlarının ne şekilde tanzim edileceği. Yükleniciler iş programım süresi içerisinde vermezse Banka iş programını resen yapar. İş programları.Tatbikatta. tesisin ana hatlarını gösteren projenin tasdikinin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Bankamızdan temin edeceği örneğe uygun olarak kontrol teşkilatı ile birlikte tanzim ederek tetkik ve tasdik edilmek üzere Bankaya verecektir. Bankamıza verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasdik olunmazsa her geçen gün kadar yükleniciye süre uzatımı verilir.

sözleşmeye ekli keşif özetindeki toplam boru uzunluğunun % 15'inin şevke hazır olduğunun yükleniciye tebliğ tarihinden. Sözleşme konusu işin yapılması için tespit olunan süreye rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi göz önünde tutulmuş olduğundan yükleniciler bu gibi günlerin varlığım ileri sürerek süre uzatımı talebinde bulunamaz.depo ve şebekedir. şayet borular şantiye teslimi olarak siparişe bağlanmışsa gene aynı miktar borunun yükleniciye teslim tutanağı tarihinden itibaren başlar. kazı. ve iş kalemlerinin yapım önceliği dikkate alınarak takvim günü esasına göre hazırlanır. Projenin yapım süresine Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günler dahildir. yeni bir proje yapılacaksa projenin tasdikinin yükleniciye tebliği tarihinden itibaren başlar. sözleşmeye esas ünitelerde. dolgu. projede bir değişiklik yoksa yer teslimi tutanağı tasdikinin yükleniciye tebliği tarihinden. bu ünitelerin imalat ve ihzaratlarına ait ana iş kalemleri olan nakliye. İş programı tanziminde yatay çubuklar her ünitenin ve her ünitede yer alan ana iş kalemlerinin yapım önceliği göz önüne alınarak sözleşme süresince takvim gününe göre çizilir. maddesinde belirtilen projenin yapımı için verilen süreye projenin tatbiki için Bankada geçen süre eklenerek işin başlangıç tarihi tespit edilir. Boruların % 15'inden geri kalanın tesliminde bir gecikme olması. Akaryakıt. Yüklenicilere yıllara göre verilmesi gereken fiyat farkı hesabında. Ancak çok özel durumlarda bu sıra iş programında belirtilmek kaydıyla bozulabilir. Ancak yıllara göre yapılması gereken iş miktarının tespitinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yörede tespit edilen çalışılamayan günler göz önüne alınacaktır. Ancak olumsuz hava şartlarının projenin yapımı için gerekli arazi çalışmalarım mümkün kılamıyorsa.Yer tesliminin tasdik tarihi 8. Boruların % 15!inin geç verilmesi halinde yüklenici iş programında belirtilen diğer sanat yapılarını yapmak mecburiyetindedir. Sözleşmeye esas işin tamamı sanat yapılarını kapsıyorsa sözleşme süresinin başlangıcı.Projenin tasdik tarihi 10.isale . SÜRE UZATIMLARI Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen sürenin başlangıcı. Verilen süre içerisinde gecikme giderilmezse Banka sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. yüklenicinin iş programına göre yılda yapması gereken işi yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Bilindiği üzere içmesuyu tesislerinde ünitelerin yapım sırası kaptaj .Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günlerin başlama ve bitiş tarihleri 14-Yüklenici adı ve adresi İş programları. . gerek boru güzergahlarında gerekse sanat yapılarının yerlerinde çıkan istimlak sorunları ve geçiş izinlerinin geç çözümlenmesi. çimento gibi malzemelere yılı içerisinde gelen fiyat artışlarından dolayı ödenecek malzeme bedel farkı hesabında da iş kaleminin tasdikli iş programında ki yapılması gereken zamanda yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek işi yapması gereken tarihteki fiyatları dikkate alınmalıdır. belgelemek şartıyla çalışılamayan günler dikkate alınır.İşin başlama ve bitiş tarihleri 9. demir. şap-sıva. Yükleniciler tasdikli iş programına aynen uymak zorundadır. İş programının tasdiki ve iş programında yapılacak değişiklikler yüklenicilere zamanında ve mutlaka taahhütlü yazı ile bildirilmelidir. Herhangi bir ünitede noksan iş yapması halinde Banka tarafından belirlenecek süre içerisinde gecikmenin telafisi istenir.7. Özel ve Teknik Şartnamenin 2. hakedişlerin sözleşmede belirtilen süreden daha geç ödenmesi. Her hakediş raporunda yüklenicinin iş programına göre her ünitede yapması gereken işi yapıp yapmadığı kontrol edilmeli ve iş programına göre geri kalınmış ünitedeki çalışmaların artırılması temin edilerek gecikmenin telafisi yoluna gidilmelidir.Yapılacak işlerin cinsi ve miktarı 12.Boruların % 15' inin yükleniciye teslim tarihi 11. ferşiyat miktarları.Aylık ve yıllık yapılması gereken iş miktarları 13. Şayet yüklenici projeyi verilen süre içerisinde Bankaya teslim etmemişse. beton-betonarme. önceden görülemeyen fakat inşaat anında ortaya çıkan ve Bankaca kabul edilecek sebeplerin varlığı halinde.

1. Birim fiyat esasına göre ihale edilerek yaptırılan içmesuyu inşaatlarında fiyat farkı. Bu formülle süre uzatımının uygulamaya konulmasıyla Tetkik ve Danışla Kurulunca alınan 1983/99 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır.% 30 onayı yüklenicinin cezalı çalışılmaya süresine girmesinden sonra alınmışsa sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren başlatılır. FİYAT FARKLARI VE MALZEME BEDEL FARKLARI Bilindiği üzere Bankamızca yaptırılmakta olan içmesuyu inşaatları Birim fiyat esasına göre ihale edilmektedir. ile) tj = Ödemenin geciktiği gün sayısı (gün) A = Keşif bedeli T = Sözleşmesine göre çalışılacak iş günü (gün) t1= Hakedişin gerçekleşen süresi Yükleniciye verilecek süre uzatımlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit olunan çalışılamayan günler dikkate alınır. Bölge müdürlüklerimizce ihale edilen işlerde ise Yönetim Kurulu Kararı ile Bölgeye verilen iş yapma yetkisini aşmamak üzere % 30 onayı Bölge Müdürlüklerimizce alınmalıdır. Kesinlikle ek sözleşme yapılmaması hususunda tüm Bölge Müdürlüklerinize yazı ile talimat verilmiştir. Ancak çok özel ve zaruri durumlarda ek sözleşme yapılması gerekirse. % 30 dahilinde verilecek süre.% 30 onayı sözleşme süresi bittikten sonra alınmışsa onayın yükleniciye tebliği tarihinden 2. Süre Uzatımı  a t i 1 i n i A 1 t T Bu formül 7. F = (B-A)(l-t) H = A(l-t)+F F = Uygulama yılında ödenecek fiyat farkı A = Uygulama yılında yapılan işin sözleşme hatlarıyla tutarı B = Uygulama yılında yapılan işin uygulama yılı fiyatlarıyla tutarı H = Uygulama yılında fiyat farkı dahil toplam hakediş tutan .% 30 onayı sözleşme süresi bitmeden ve henüz keşif bedeli dolmadan alınmışsa.imalatların fen ve sanat kurallarına uygun yapılabilmesi göz önüne alınarak gecikmenin işe etkisi ölçüsünde süre uzatımı verilir.11. Keşif bedelinin dolması nedeniyle keşif bedelinin % 30'una kadar ilave iş yaptırılması halinde verilecek süre ana sözleşme süresine orantılı olarak % 30 dahilinde yaptırılacak iş miktarına yetecek kadar verilir.% 30 onayı işin sözleşme süresinden evvel bitirilmesi halinde alınmışsa % 30 onayının yükleniciye tebliği tarihinden 4. sözleşme süresinin bitim tarihinden 3. sözleşme yılı birim fiyatlarına esas analizler kullanılmak kaydıyla bulunacak olan uygulama yılı birim hatları ile sözleşme yılı birim fiyatları arasındaki farka ihale tenzilatı uygulanarak hesaplanır. ana sözleşme ve ek sözleşmede belirtilen işlerin tamamı için gerekli süre ek sözleşmeden evvel tespit edilmeli ve işin bitiş tarihi sözleşmeye yazılmalıdır.1996 tarih ve 5147 sayılı onayla yürürlüğe konulmuş olup tüm bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur. Bilindiği üzere Genel Müdürlükçe ihale edilen işlerin % 30 onayı ile ilgili Teknik Daire Başkanlığınca makamdan alınmaktadır. Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı verilecek süre uzatımı. ai = Hakedişin ödenmesi geciken tutarı (Sözleşme B.F. Sözleşme süresinin bitim tarihi ile % 30 onayı tarihi arasında bir boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.

Yüklenicilerin tenzilatları yüksek . artan veya eksilen miktar imalat hangi yılda yapılırsa yapılsan geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere artış veya eksilişin kesinleştiği yılın hatlarıyla değerlendirilir. ödenek diliminin doldurulduğu hakedişten sonra.malzeme fiyatlarındaki artışlar için de malzeme bedel farkı ödenmelidir. İçmesuyu inşaatlarında karşılaştığımız malzeme bedel farkları çoğunlukla. Sözleşme fiyatı bu usulle hesaplanan iş kalemlerine de fiyat farkı uygulanır. Bundan sonra ihzaratlarda sanki imalatmış gibi fiyat farkı verilir. Betonarme demiri. kabul. Her yılın sonu itibariyle tespit hakedişleri düzenlenir. Malzeme bedel-farkları. düzenlenecek ilk hakedişte yapılmalıdır.biten yıla ait fiyatlarıyla tutan ile aynı miktarların ertesi yıla ait fiyatlar tutarı arasındaki fark ihale tenzilatına tabi tutularak ertesi yıl fiyatlarının uygulandığı ilk hakedişten kesilir. Yüklenici herhangi bir yılda. Ancak bir iş kaleminin birim fiyatının hesaplanmasında. İşin bir bölümü veya tamamı için bir süre verilmişse iş programı revize edilerek yıllık ödenek durumları kalan iş miktarları ve süre uzatımının bitiş tarihi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli ve durum yükleniciye taahhütlü bir yazı ile bildirilmelidir. prensip ve analizler kullanılmalıdır. sözleşme rayiçleri yerine işin yapıldığı yılın rayici veya fatura bedeli kullanılmışsa bu iş kalemine o yıla ait fiyat farkı uygulanmamalıdır. bu yoksa benzer iş kalemleri ile malzeme birim fiyatından elde edilecek oranlar. Tespit hakedişlerindeki imalat ve ihzarat miktarlar hiç bir zaman o yıl içerisinde yapılan son hakediş raporundaki miktarlardan az olmamalıdır. maddesinde çok açık olarak belirtilmiştir. Yıl sonunda yapılan tespit hakedişinde yüklenicinin iş programında yapması gereken kadar iş yapamadığı anlaşılması halinde. Bu malzemelere bedel farkı verilirken işin iş programına uygun olup olmadığı kontrol edilmeli. Sözleşmenin. Tespit hakedişindeki ihzarat miktarlarının.yıllık iş programına göre o yıl yapılabilecek iş kalemine yetecek kadar ihzarat yaptırılmalıdır. buda mümkün olamıyorsa Bankanın yetkili organlarınca kabul olunacak rayiçler esas alınır. Ancak ihzarat miktarlarında imalata giren miktarlar dikkate alınacaktır. Ancak ileriki yıllarda ihtiyaç duyulacak malzemeler. Bunu teminen öncelik sırasına göre varsa mevcut rayiçler. bu iş kalemlerinin uygulama yılı birim fiyatlarının hesaplanmasında aynı özel rayiç kabul. iş programındaki ödenek diliminin tamamlanmasına kadar yapılan imalat ve ihzarata geçen yılın fiyat farkı uygulanır. Kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalatın kesin veya ara metraj sonucu miktarında arıtma veya eksilme olduğu tespit edilir ise. İş programına uygun olarak yapılmışsa ve yıl içinde bir kaç kez fiyat artışı olmuşsa hangi artış döneminde yapması gerektiği tespit edilmelidir. Bu gibi durumlarda iş programının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için bu iş kaleminin sözleşme fiyatına tahvili gerekir.tasdikli iş programına uygun olmak kaydıyla ve Bakanın yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihraz edilebilir. Bu gibi durumlarda ihzarat kesintisi ile. Çimento ve Kerestedir.t = İhale tenzilatını göstermektedir. MALZEME BEDEL FARKLARI İnşaatlarda kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemelere yılı içerisinde meydana gelen fiyat artışlarından dolayı ödenecek malzeme bedel farklarının ne şekilde ve hangi malzemelere ödeneceği sözleşmenin 12. Profil demir. malzemenin yıl başındaki fiyatı ile yıl içindeki fiyatı arasındaki fark ihale tenzilatına tabi tutulmadan KDV hariç olmak üzere ödenir. Cezalı çalışma süresi içerisinde. yapması gerekenden fazla iş yapmış olsa dahi bir sonraki yılda yapması gereken iş tutarını gerçekleştirmek zorundadır. Akaryakıt. Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kaleminin yaptırılması halinde sözleşme rayiçleri kullanılarak yeni fiyat yapılmalıdır. prensip ve analizlerle hesap edilen iş kalemlerinin bulunması halinde. özel rayiç. İhzarat bedeli ödenecek malzemeler. Pik malzeme. Yıl içinde bitirilmek üzere ihale edilmiş işlere süre uzatımı verilerek ileriki yıllara sirayet etmesi halinde bu iş kalemlerine de fiyat farkı uygulanmalıdır. iş programında. Bu miktardan fazla yapılan ihzaratın bedeli ödenmemelidir.

alternatif yerlerin belirlenmesi ve tasarım etüdünü planlamak için yapılacağı belirtilerek.Başkan Yardımcısı Bir yapının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zemin ve temel etütlerinin. maddesi yeniden düzenlenmiştir. zemin tabakalarının belirlenmesi. deformasyon. içmesuyu projeleri kapsamında farklı firmalarca hazırlanmış ve uygulanmıştır. Tasarım etüdü kapsamına işe. Söz konusu Esaslarda yapı ve zemin koşulları açısından 3 kategoriye ayrılan zemin ve temel etütlerinden 2. Ön etüdün seçilen yerin uygunluğunun tespiti. arıtma tesisi gibi su tutucu yapılarda gündeme gelmektedir. bilindiği gibi içmesuyu tesislerinde kullanılan çeşitli hacimde depo projelen. ve 1. Bu nedenle sistem. permeabilite. Bu düzenlemede Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar da dikkate alınmıştır. ön etütlerde topoğrafık durum. İÇMESUYU TESİSLERİNDE ZEMİNİN ÖNEMİ VE ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ TAYİN YÖNTEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ayfer ÖRGE .Fizibilite ve Proje Özel Şartnamesinin 4. yerel depremsellik gibi bilgilerin yer alması öngörülmektedir.1995 tarihinden itibaren uygulamaya konulan projeler 4 farklı deprem bölgesi ve 2 kg/cm2 den büyük. İçmesuyu depolarında zeminle ilgili hususlara değinecek olursak. jeolojik kayıtların incelenmesi. Ancak zaman içinde söz konusu projelerin hesapları ve hesaplarda baz alman zemin emniyet gerilme değerleri temin edilemez duruma geldiği gibi. Malzeme bedel farkında ihale tenzilatı uygulanmadığından her ne kadar ihzarat kesintisi yapılsa dahi ihzarat kesintisine de ihale tenzilatı uygulandığından yüklenici bir miktar karlı duruma gelmektedir.ise yıl sonu itibariyle bir sonraki yılda kullanacağı malzemeleri tespit hakedişinde ihzarat olarak getirmektedirler.5 kg/cm2 arası ve 1 kg/cm olmak üzere 4 ayrı zemin emniyet gerilmesi için hazırlanmıştır.1. bir tasarım etüdü ve gerekirse kontrol etütleri ve yapı evresi gözlemleri ile ölçümlerin yer alması istenmektedir. civarda yapılmış önceki etütler. hidrolojik koşullar. kategoride yer alan yapılar için genellikle bir ön etüt. 1. İçmesuyu tesislerinde zeminin önemi iletim hatlarında ve depo. Ancak uygulamalar sonucunda gerek proje yüklenicilerinin gerekse Bölge Müdürlüklerimizin konuya yaklaşımlarında bazı farklılıklar ortaya çıkması nedeni ile konu tekrar gözden geçirilerek Etüt . Aksi halde. Çünkü yıl sonu fiyatı gelecek yılın baz fiyatına eşit olmaktadır. aynı hacimde farklı ebatta depo projeleri üretilmiştir. komşu yapılar ve kazıların incelenmesi. boşluk suyu basıncı özellikleri ile yeraltı suyunun zararlı özellikleri vb. özellikle zemin ve yapı etkileşimim göz önüne alarak ve temel tasarımı için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi kapsayacak şekilde yapılmış olması. Proje aşamasında zemin emniyet gerilmesinin belirlenmesine ve depo yerinin uygunluğuna ilişkin zemin etüt raporu hazırlanmasına ait esaslar ilgili şartnameler yanı sıra bir yazı ile Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir. temel ve kazı sistemlerinin doğru olarak projelendirilmesi gereklidir. hususların dahil edilebileceği belirtilmekte bu etütler için uygulanacak alışılmış yöntemler: . malzeme. çeşitlilik ve yemlenen yönetmelikler yönünden konunun bir bütün halinde ele alınarak aynı kriterler çerçevesinde projelendirilmesi zorunluluk haline gelmiş ve yeni depo tip projeleri hazırlanmıştır. işin yapımı aşamasında maliyeti arttıran ve bazen de projenin büyük ölçüde değişmesine neden olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. zemin mukavemet. eski haritalar. 2 kg/cm2 -1.

Depo yeri zemin raporları Bölge Müdürlüğünce incelenip rapor veya proje ile birlikte onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.000 1/2.Öncelikle gözlemsel inceleme yolu seçilir.İstisnasız her depo yerinde proje aşamasında sondaj işlemi yapılmasının getireceği maliyet unsuru. yapı yerinde deney çukuru açılıp gerekli incelemeler yapılarak ve zemin raporu hazırlanarak tarifleme getirilmelidir. rapor yersel tetkikinde yapılarak sonuçları tutanakta belirtilmeli. zemine uygun kısımların uygulanabilme kabiliyeti. proje ekinde hazırlanacak zemin raporu. Yeni düzenlemede söz konusu gözlemsel incelemelerin inşaat ve/veya çevre ve/veya jeoloji mühendisi tarafından gerçekleştirilmesi ve yüklenicilerden mutlaka jeoloji mühendisi istihdam şartı aranmaması da vurgulanmıştır. Buna göre.1.Özellikle çok sık kullanılan 50-700 m lük hacimli depoların monolitik sistemle çözülmüş olmaları sonucu zemin sınıfının inşaat sırasında değiştirilmesinin işin keşfine önemli ölçüde etkileşimi olmaması. 4. 2. maddede belirtilen şekilde tarifleme belirlenemiyorsa.sondajlar. mülkiyet ve ulaşım durumu. laboratuar deney sonuçlarına göre zemin raporu hazırlanıp buna bağlı olarak zemin emniyet gerilmesi belirlenmelidir. e) Heyelan durumu f) Depremsellik durumu hususlarına yer verilmelidir. madde kapsamında yapılan çalışmalar: hidrolojik rapora ek olarak hazırlanacak zemin raporu kapsamında açıklanarak. açılmış bulunan kazı çukurları.Depo yerlerinin genelde sağlam zemin olarak nitelenen alanlarda seçilmesi gibi hususlar da dikkate alınarak. bu aşamada çukurun açılamaması durumunda bu işlem proje aşamasına kadar yüklenici tarafından yapılarak. Zemin sondajı gerekmesi halinde bu işlem yüklenici firma tarafından proje hazırlanması aşamasında yaptırılarak aynı şekilde proje ekinde idareye teslim edilmelidir. 1.000 ölçeklerinden biri) b) Yapı yerinin genel topografyası. ilgili şartnamede yapılan son düzenlemede yapılacak işlemlerin öncelik sıralaması belirlenmiştir. bu rapor kapsamında: a) Yapı yakın çevresinin Jeolojik haritası(l/25. 2.000. zemin raporunda önerilen zemin emniyet gerilmesi hakkında görüş bildirilir.veya.1. d) Yeraltı suyu ve feyezan durumu. 5. 6. 1. bu durum gerekçeleri ile birlikte tutanakta belirtilmelidir. Bu çerçevede yükleniciler tarafından hazırlanan zemin raporu hidrolojik rapor yersel tetkiki sırasında Bölge Müdürlüğü inşaat ve jeoloji mühendisi tarafından incelenerek yersel tetkik tutanağında.maddelerde belirtilen hususların yapılmasına gerek duyulması halinde.nedeni ile söz konusu olabilen yer değişiklikleri.İnşaat aşamasında istimlak problemleri. 3. 2. Deney çukuru açılmasına gerek olması halinde bu işlem. temel sondajına gidilerek. 2.000.Proje aşamasında zemin sondaj ekipmanının ulaşımına uygun koşulların sağlanmasındaki zorluklar. idareye teslim edilmelidir. Bunun için yapı civarında imar planı raporlarındaki zemin emniyet gerilmesi. c) Yapı yerinde zeminin tabakalanması ve kesiti. 1/1.yerinde arazi deneyleri. . Projelendirme aşamasında yapılan bu incelemeler sonucu belirlenen zemin emniyet gerilmesi değerleri inşaat aşamasında temel seviyesinde kazı yapılmasını takiben tahkik edilmeli.Yeni depo tip projelerinin 4 farklı zemin için hazırlanmış olması nedeni ile inşaat aşamasında yeniden projelendirme gerektirmemesi. 1/5. 3. Bu esaslar yanı sıra içmesuyu depolama tesislerinde: 1. mevcut lokasyonlar. jeolojik haritalar ve yapılmış bulunan binalara ait baz alman zemin emniyet gerilme değerlerinden yararlanılmalıdır.laboratuar deneyleri olarak sıralanmaktadır.Yukarıdaki ilk iki madde ile de zemin emniyet gerilmesinin belirlenememesi halinde ise. inceleme çukurları.3. 3.

Şube Müdürü Beton: Çimento. ■ Nehir ve dere sulan gibi çamurlu sular havuzlar da dinlendirilip içindeki çamurlar çökeldikten sonra kullanılmalıdır. ■ Organik maddelerle endüstri atıkları hiç bir şekilde bulunmaması gerekmektedir. ■ Deniz suyu da betonda kullanılabilir. çamur. Tip Projeler Yapım Genel Teknik Şartnamesinde yapının oturacağı arazinin ilk 1. sulama ve yıkama suyu olarak kullanılmaz. Bu tanımları yaptıktan sonra kaliteli bir beton veya betonarme yapı inşaa edebilmek için. Betonarme: Beton ve çelikten meydana gelen birleşik bir yapı malzemesi Kalıp: Betonarme yapı malzemesinin bünyesine girmesine rağmen beton ve çelikten sonra üçüncü ve onlar kadar önemli bir öğedir. . çakıl ve suyun uygun ölçülerde karışımından elde edilir. SANAT YAPILARINDA BETON VE KALIBIN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Refik TUZLU . yüksek sıcaklıkta pişirildikten . sonraki her 1. ■ İçmesuyu elverişli (TS 266) sular en ideal beton karma suyu olarak kullanılabilir.000 m2 için en az iki sondaj yapılması önerilmektedir. lağım suyu alkali ve asitleri ihtiva etmemelidir.000 m2 si için yeterli derinlikte 4 sondaj. SU Beton yapılmasında. berrak olmalı. kum ve çakılın yıkanmasında. kil ve tabii kalker taşlarının sonra öğütülmesinden elde edilen hidrolik bağlayıcılardır. Turnusol kağıdı kırmızı renk veriyorsa bu su asitlidir. betonun bünyesine giren malzemeleri inceleyelim. Alman sertlik derecesi 5'in altında olan sular karma suyu olarak kullanılmaz. yağ. kum. . ■ Fransız sertlik derecesi 9. Depo yerlerine ait zemin çalışmalarının yanı sıra hidrolojik rapor yersel tetkiklerinde iletim hattı güzergahında heyelan etütlerinin yapılmasına da gerekli önem verilmeli. . Bu sular kesinlikle karma.Ancak aluminli çimento hiç bir zaman tuzlu su ile karıştırılmamalıdır. mümkün olduğu nispette güzergah üzerindeki aktif veya pasif heyelan alanlarından uzaklaşacak şekilde güzergah belirlenmesine özen gösterilmelidir. kil. Bu esaslar çerçevesinde zemin raporları düzenleme işleminin Bölge Müdürlüklerimizce hazırlanan projelendirme çalışmalarında da dikkate alınarak projelere dahil edilmesi beklenmektedir.tereddütlü durumlarda depo yeri istimlak ve ulaşım sorunları da çözümlenmiş olduğundan gerek duyulursa bu aşamada zemin sondajı yapımına gidilmelidir.Sülfatlı sular ise baryum klorür eriği ile beyaz çökelek vermesiyle tanınabilir. yapılmış inşaatın sulanmasında kullanılacak su temiz. ÇİMENTO : Çimentolar. ■ Çok kirlenmemiş olmak şartıyla tabiattaki var olan sular karma suyu olarak kullanılabilir. Karma suyu ile yapılacak beton numunelerinin 7 ve 28 günlük küp mukavemetleri.Kullanılan sular kesinlikle asitli ve sülfatlı olmamalıdır. aynı şartlarda fakat içmesuyu ile yapılan numunelerin küp mukavemetlerinin %90'ından az olmamalıdır. Ancak bu sulara yeteri kadar kireç katılarak sertliği arttırılıp kullanılması mümkündür. .Kullanılacak suların asitli olup olmadığı turnusol kağıdı ile anlaşılır.

Su ile karıştırılıp plastik bir hamur durumuna getirildikten sonra havada yada su içinde yavaş yavaş katılaşarak taşlaşırlar. Piriz adı verilen bu katılaşma olayı 1 saatte başlamak ve en çok 10 saatte tamamlanmak üzere gerçekleşir. ■ Bu süreyi soğuk yavaşlatır. ■ Bu süreyi sıcak hızlandırıcı etki yapar. a) Portland Çimentoları TS19 Portland Çimentosu Standardlarına göre üretilmektedir. Normal Portland çimentoları tam mukavemetlerinin yaklaşık % 70'ini 28 günde kazanır. ■ Normal Portland Çimentosu (NPÇ 350) ■ Yüksek Mukavemetli Portland Çimentosu (YPÇ 500) ■ İlk Mukavemeti Yüksek Portland Çimentosu (İPÇ 600) b) Beyaz Portland Çimentosu (BPÇ 350) c) Yüksek Fırın Cüruf Çimentoları ■ Demir Portland Çimentosu (NDPÇ 350) ■ Yüksek Fırın Portland Çimentosu (NYPÇ 350) Yüksek Fırın Portland Çimentoları, Portland çimentolarına kıyasla rutubete tuzlu suya endüstri gazlarının etkisine daha dayanıklıdır. d) Traslı Çimentolar (T.Ç) Genellikle, kütle betonlarında ve su yapıların da kullanılırlar. e) Alüminli Çimentolar Bu çimentoların sertleşmeleri çok hızlıdır. Prizden 24 saat sonra portland çimentosunun 28 günlük mukavemetine ulaşır. Sülfatlı ve asitli sularla yüksek ısının zararlı etkilerine karşı dirençleri yüksektir. Soğuk havada betonlamaya uygundurlar. Alüminli çimentoların, portland çimentosuyla karıştırılması sakıncalıdır. Çünkü böyle bir karışımda hacimsel genleşme olur. f) Diğer tür çimentolar Hava Sürükleyen Portland Çimentosu: Bu çimentolarda donmaya karşı direnç yükseltilmiştir. Genleşen (Ekspansif) Çimento; Rötre istenmeyen ve genleşme istenen yerlerde kullanılır. Geçirimsiz çimento: Geçirimsiz maddeler katılmış Portland çimentosudur. 3 aydan fazla muhafaza edilmiş çimentolar kullanılmadan önce tekrar kontrol edilmesi gerekir. Çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilmelidir. Muhtelif fabrikaların çimentoları aynı inşaat ünitesinde kullanılamaz. Çimento rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanmalıdır. Depo yada ambarlarda çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok 8 sıra halinde istif edilmelidir. AGREGA,KUM Kum; Kayaların ayrışmasıyla oluşan ve daneleri delik çapı 7 mm olan elekten geçebilen bir yapı malzemesidir. Kare Delikli Elek İnce kum 0-1 mm 0 - 0,8 mm Orta kum 1-3 mm 0,8-2,4 mm İri (kaba) kum 3 - 7 mm 2,4 - 4,3 mm Kum tabii ve suni olabilir. Tabii kum; dere yataklarından, kum ocaklarından ve deniz kıyısından elde edilir. Suni kum; kalker ve granit gibi taşların konkasörle kırılmasıyla mekanik olarak üretilir. Yapıda kullanılacak kum temiz olmalı beton mukavemetine zararlı yada çeliğe etkiyen maddeler bulunmamalıdır. Dane şekilleri mümkün olduğu kadar yuvarlak, kürevi veya kübik olmalı,

Yapılarda kullanılan kum yeterli derecede sağlam basınca dayanıklı ve çeşitli hava etkilerine mukavim olmalıdır. Deniz suyunun portland çimentosuna etkisi kötü olduğundan deniz kumu ile beton yapılmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle yüksek kaliteli betonlar için KUM temiz tatlı su ile yıkanmalıdır. Kum kalitesini basit olarak anlamak için; Bir avuç kum elde ovalandığında toprak gibi' ezilmemeli gıcırtılı bir ses çıkarmamalı, ele yapışmamak, avuçta atıldığında toz ve kir bırakmamalıdır. Kumun içinde toprak ve killi maddelerin varlığım anlamak için; Bir miktar kumu ölçekli cam bir kaba veya bir bardak içindeki suya atılarak basit bir deney yapılır. Su ile karıştırılan kum durulmaya bırakıldığında toprak ve kil kumun üzerinde bir tabaka şeklinde çökelir. Bu tabakanın kalınlığı kum kütlesinin yüksekliğinin 1/14 ünden çok olmamalıdır. ÇAKIL Çakıl ve kumun mukavemeti çimento mukavemetinden hiç bir zaman daha az olmamalıdır. Çünkü kırılma daima malzemenin zayıf olanından ileri gelir. Betonun bünyesine giren çakılların büyüklükleri genellikle 7-70 mm arasında kalır.

GRANÜLOMETRİ Bir kum-çakıl karışımıyla iyi kalitede beton yapılabilmesi için çeşitli çaplardaki tanelerin karışımı içinde bulunması gerekir. Granülometrik birleşimi belirlemek için çeşitli delik çaplarındaki bir elek dizisinden yararlanılır. Her elekten geçen malzeme miktarları bulunur. Agrega yıkandıktan sonra uygun granülometriyi verecek granülometri eğrisindeki limitlere göre en az 4 gruba ayrı ayrı depo edilecektir. BETONUN KARIŞTIRILMASI Karıştırma el ile yapılırsa; Kum, çakıl, çimento önce kuru olarak, beton, tahta veya saç platform üzerinde iyi karıştırılır, bu karıştırma bir yere aktarmak suretiyle en az üç kere yapılacaktır. Sonra süzgeçli kova ile gerektiği kadar su katılarak harç ile sarılmamış hiçbir çakıl veya kırmataş görülmeyinceye kadar karıştırma ve harmanlama işin deva edilecektir. Karıştırma Betoniyer ile yapılıyorsa; Betoniyere konulacak çimento, kum, çakıl yada kırmataş ve su hep birlikte homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Karma işi en az 1 dakika olmakla birlikte bu süre betoniyerin kapasitesine de bağlıdır. Mesela; (1.147) m3 kapasiteli betoniyerler için 1.5 dakika karıştırılır. Betona konulan su miktarı azaldıkça karıştırma süresi uzatılmalıdır. Kullanılacak betoniyerler su ayar tertibatlı olmalı. Elde edilen beton 20 dakika içinde kullanılmalıdır.

Betoniyer ile karıştırmada ikinci bir karışım konmadan önce betoniyer tamamıyla boşaltılmalıdır. İş bittiği veya durdurulduğunda betoniyer iyice temizlenmelidir. BETON DÖKÜLECEK YERİN HAZIRLANMASI Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri,- çamur, talaş, yonga, şekerli maddeler inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılmalı ve yüzey iyice temizlenmeli, su emme gücü olan yüzeyler beton suyunu emmemesi için beton dökülmeden önce iyice ıslatılmalıdır. BETONUN TAŞINMASI Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton hemen döküleceği yere taşınmalıdır. Taşıma sırasında beton elemanlarının birbirinden ayrılmaması için taşıma işi sarsılma ve çalkalanma yapmayan araçlarla yapılmalı, bu şekilde taşıma yapılamıyorsa betonun taşınıp döküleceği yerde bir kere daha karılması gerekir. Beton serbest olarak en fazla 1.5 m yükseklikten dökülmemeli; beton oluk yardımıyla dökülecek ve eğim çok fazla ise, oluğun yer yer paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalardan oluşturup sık sık yön değiştirilerek betonun hızının kesilmesi amaçlanmalıdır. Beton dökme işinde boru kullanılırsa borunun alt ucu dökülmüş beton içinde bulundurulacak, boru her zaman dolu olacaktır. Betonun karıldığı veya betoniyerden çıktığı an ile yerine döküldüğü an arasında geçici süre 20 dakikayı geçmemelidir. Özel karıştırma aletleriyle teçhiz edilmiş kamyonlarla (Transmikserler) taşımalarda süre 45 dakikayı geçmemelidir. BETONUN DÖKÜLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI Beton aralıksız dökülecek vibratör ya da el ile sıkıştırılarak sıklığı temin edilecektir. Vibratörle sıkıştırmada betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilmeli işin önemine göre vibratörün devir adedi tespit edilmelidir. Beton kat kat dökülecek vibre edilmiş katların kalınlığı vibratör iğnesinin uzunluğunun yarısı kadar olacaktır. El ile sıkıştırmada beton tabaka kalınlığı 15 cm den fazla olmayacak. İki tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmemelidir. Vibre edilen ve prize geçen betonlar tekrar vibre edilmez. Vibratör iğnesi son dökülmüş beton içine yavaş yavaş m2 yüzeye (4) dört defa eşit aralıklarla batırılacak; Bu aralıklar vibratörün etki alanının çapından fazla olmayacaktır. Döşeme ve kaplamalarda satıh vibratörü kullanılacak; Beton dökümünden 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunacaktır. SU İÇİNDE BETON DÖKÜLMESİ İçinde beton dökülecek suyun ısısı +10° altına düştüğünde dökülecek beton en az 300 dozlu ve dışarıda 50 kg fazladan ilave olunacaktır. 25 cm çapındaki borular, yada altı kapaklı kova ile sıkışık bir kütle halinde su altına bırakılacaktır. Beton hiç bir şekilde oynatılmayacak, suda dalga olmaması dikkat edilecektir. Tabandan kaynak suyu çıkıyor ise beton dökümüne zarar vermeyecek şekilde önlem alınacaktır. DENİZ SUYU ETKİSİNDE OLAN BETONUN DÖKÜLMESİ Projesinde 200, 250 dozlu gösterilmiş olan masif beton kısımlar deniz suyu etkisinde kalıyorsa, bu betonlar 300 dozlu olarak dökülecektir. Bu gibi betonlarda deniz suyunun kimyasal etkilerine dayanıklı çimento kullanılmamalıdır. ALKALİ VE SÜLFATLI SULARIN VE ZEMİNİN ETKİSİNDE KALAN BETONLARIN DÖKÜLMESİ Beton işin başından sonuna kadar aralıksız dökülecektir. Buna imkan bulunamazsa zeminden en az 45 cm daha yüksek bir seviyeye kadar aralıksız dökülecektir. Alkali zemin veya alkali suların beton

SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜLMESİ Hiç bir zaman donmuş zemin üzerine beton dökülmeyecektir. Alkali ve sülfatlı zemin ve sulara dayanıklı çimento kullanılacaktır. imalatın büyüklüğüne. . kırağı ile örtülmüş malzeme kullanılmayacaktır. Binalarda 40 m. hava şartlarına göre değişir. Eski beton ile yeni betonun birbirleri ile iyice kaynaması sağlanacaktır. Normal portland çimentosu kullanılıp hava sıcaklığı +3° üstünde kaldığı sürece. kar ile karışmış. 3 m den küçük açıklı kiriş. ± 3 derecede beton yapılması betonun dökülmesi ve korunması için basit tedbirler alınması gerekir. iskele ve kalıpları 8 gün Küçük kenarı 3 m daha büyük açıklıkta döşeme açıklıkları 3 m 21 gün geçmeden büyük kiriş ve kemer iskele ve kalıplan alınmamalıdır. BETONUN KORUNMASI Beton 7 gün süreyle nemli tutulmalı. Beton sarsıntılardan. hasır örtülmeli ve sulanmalı veya beton yüzeyine kimyevi koruyucu madde ilave edilerek korunmalıdır. En az + 3 dereceye kadar herhangi bir tedbir alınmadan beton dökülebilir. Isı + 3 derecenin altına düştüğü zaman dozaj en az 350 tutulmalı. Bir beton bileşimine giren su miktarı olarak Çimento ağırlığının % 25 Kum ağırlığının % 8 ~ 12 si Çakıl ağırlığının % 1 ~ 2 toplamını almak uygun bir yaklaşımdır. perde 3 gün gibi imalatların yan kalıpları Küçük kenarı 3 m küçük döşeme. Agrega ve su 40° kadar ısıtılmalı. yıkanacak kuvvetli dozlu çimento şerbeti döküldükten sonra yeni beton dökülecektir. Beton döküldükten 7 gün sonrasına kadar +15° üstünde tutulması gibi tedbirler alınmalıdır. rüzgardan. İstinat duvarlarında 10 m. Geceleri ısı 20° fazla olursa sulamaya devam edilmeli. yağmur ve kimyasal maddelerden korunmalıdır. BETON EK YERLERİ Momentlerin en az olduğu yerlerde beton 45° eğimli veya dişli olarak bırakılacak. kemer Kolon. BETONUN BİLEŞİMİ Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış 1 m3 beton bileşiminde bulunan çimento miktarı ağırlıkça belirlenir. Betonlara lüzumu halinde maksada uygun katkı malzemesi ilave edilecektir. Yeni beton döküldüğü zaman bu yüzeyler temizlenecek gerektiğinde tel fırça kullanılacak. İskele ve kalıpların alınması. Piriz devresinde hava sıcaklığı +3° altına düştüğünde ısının tekrar +3° çıkmasına kadar geçen müddet iskele ve kalıp alma müddetine sayılmaz. Lento . asgari bekleme müddetlerini doldurmadan kontrol mühendisinin onayı alınmadan İSKELE VE KALIP alınmaz.dökümü bittikten sonra 72 saat beton yüzüne değmemesi sağlanacaktır. çimento ve dökülen betonun cins ve özelliğine. Traslı çimento kullanılması halinde bu bekleme süresi bir misli artırılır. Suyun çimentoya oranı % 40 aşmamalı. Kanal kaplamalarında 2 m yi geçmemelidir. KALIP VE İSKELENİN ALINMA MÜDDETİ Beton yeteri derecede prizini yapmadan. Donmuş. üzeri çuval kum. kg/m3 biriminde bulunan bu değere dozaj denir. Prize çabuklaştırıcı katkı malzemeleri ilave edilmeli.hatıl. DİLATASYON DERZLERİ Bırakılacak dilatasyon derzleri projesinde gösterildiği gibi yapılacaktır.

Ayrıca çeliğe yeterli ölçüde bağlanmadığı için mukavemet düşer.130 0.710 0. Demirli betonlarda dozaj 250-400 kg/m olacak ve beton içindeki agrega ve su miktarları hacmen tayin edilecektir.125 0. Demirli beton agregası 30 mm ye kadar dane iriliğinde olacaktır.140 0. Birleşime giren su miktarı hem betonun kıvam ve dolayısıyla işlenebilme özelliği hem de mukavemeti üzerine etkir. Bundan ötürü işlenebilmesi güçleşir.135 0.145 0.500 0.155 Kum 0. Su gerektiğinden çoksa aşırı ölçüde su buharlaştığından geride boşluklu beton kalır ve rötre olayı büyük ölçüde artar.Beton çelik donatıyı paslanmaya karşı güvenle korumakla görevli olduğundan birleşimde yoğun beton elde edilmesi için yeterli ölçüde çimento bulunmalıdır. Sıvı betonlar betonarme yapılarda kullanılamaz.500 Çakıl 0.580 0. Çimentonun prizine yeterli nem bulunmayabilir böylece mukavemet düşer. Agrega Doz 250 300 350 400 Kırma Taş Doz 250 300 350 400 Kum 0. Yeterli ölçüde su konulmazsa beton çok kuru olur.500 0. Beton bileşimindeki diğer önemli nokta su miktarıdır.790 0.580 0. Betonarmede kullanılacak beton genellikle plastik kıvamında olmalı B225 ve B300 yapılacağı zaman su miktarları deneyle kontrol edilmesi gerekir.740 0.680 Su 0.760 0.500 0.740 0.150 0.790 0.580 Çakıl 0.580 0. Bazı yerlerde çakıllar toplanır. DOZAJ 250 kg/m3 300 kg/m3 400 kg/m3 Minimum Basınç Direnci 120 kg/cm2 160 kg/cm2 100 kg/cm2 140 kg/cm2 20 x 20 x 20 cm küp D=15 cm h=30 cm silindir 3 225 kg/cm2 195 kg/cm2 .160 Beton dozajlarına göre aranılacak 28 günlük en düşük basınç kırılma dirençleri aşağıda gösterilmiştir.740 Su 0.

betonarme işleri projelerindeki biçimde durmasım sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması bu kaplamanın bağlantı ve tahkimi için kullanılan parçalardan meydana gelen bir sistemdir.5 katı kalınlık etrafında kıvrılmalıdır. 2. KALIP Her çeşit beton. projede gösterilen yerlerine yerleştirilecektir. Demirlerin kalıp yüzeyine olan mesafesi. bükülme kesinlikle demir ısıtılmadan yapılacaktır. demir çubuk aralıkları 30 cm den az olduğu takdirde bir sıra atlayarak bağlanmalıdır. diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2. Yerine konmuş demir kirden. 1. kırma taş. döşeme gibi aksamın demirleri gruplanarak (poz no yazılı) etiketler takılmalıdır. Madeni mesnetler beton dış sathına çıktığından galvaniz olması gerekir.000 devirli vibratörün tesisine dayanacak şekilde takviyeli olacak ve kalıp yüzeyinin birleşme yerleri suyu sızdırmayacak nitelikte olacaktır. ÇIPLAK BETON KALIBI Görülen yüzleri olduğu gibi bırakılarak istenilen görünüşte yapılacak olan. **Kb<28-'28 günlük silindir numune (d=15 cm.000-12.Betonarme Demirlerin Yerine Koyma ve Bağlama Betonarme demirleri. madeni boru parçası kesinlikle kullanılmamalıdır. kiriş. KALIP VE İSKELE Beton ve Betonarme inşaatın kalıp ve iskeleleri projesine göre yapılacaktır. çapraz. yağ vs maddelerden temizlenmelidir.Betonun tanım ve sınıflandırılması: Kb28 (Kg/cm2) ** Sınıf Vb2s (kg/cm2)* I B300 300 240 iyi Beton II B225 225 195 Normal Beton III B160 160 140 Normal Beton *Vb28'-28 günlük küp numune (20x20x20 cm) basınç kırılma direnci. boya. İmal edilen kolon. tuğla parçası. Demir yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra kontrol mühendisi tarafından muayene ve kabul edildikten sonra beton dökülmeye başlanılmalıdır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette 30 cm den fazla olduğu zaman demir çubukların birbirini kestiği her noktada bağlanmalı. h=30 cm) basınç kırılma direnci. Etriyeler kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta. ahşap. Bu bloklar idarenin kabul edeceği şekil ve boyutlarda ÇİMENTO harcından yada MADENİ mesnetlerden yapılmalıdır. BETONARME DEMİRİ Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü olacaktır.Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması Betonarme demirler projesinde gösterildiği şekilde bükülecek. BLOKLAR ASKILAR vs. payanda. KALIP İSKELESİ Kalıp üzerine gelecek yükleri taşıyan makas. kalıplan indirme tertibatı ve parçalardan kurulu sisteme iskele denir. bağlantı. dikme tabanı ve yastıkları. zararlı pastan. Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak için çakıl. Bu kalıp dakikada 8. sınıf cam kereste mukavemetinden az olmayan diğer cins keresteden imal edilecektir. uygun araçlarla temin edilmeli. Beton dökümü ve betonun prizi esnasında yerinden onamayacak şekilde iyice bağlanmalıdır. Dönük çatlaklı Çıkar budaklı. demirli ve demirsiz betonların kalıbıdır. Ahşap olarak yapılır ise. Kesit değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı ÇAM veya 2. . dikme. İskele çelik veya ahşap olabilir.

dir. gibi. Kalıp tahtaları mutlak suretle eşit kalınlıkta olmalıdır. beton) vs. caraskalın kanca boyu 50 cm. genişliğinden az olmamalı. kapılar dışa açılır yapılmalı ve kapı. bu yükseklik. sert ağaçtan kamalar. Kalıp ve iskele hesaplarında taze beton yoğunluğu 2. Dış tesirlere. Kalıp cidarlarım birbirine bağlamak için kullanılan madeni gergiler beton yüzeyinden en az 5 mm içerden betona zarar vermeden kesilecek tarzda yapılmalıdır. olarak planlanması ve projelendirilmesi gerekmektedir. Kalıp ve iskele söküldükten sonra iskele altına çakılan kazıklar çıkarılarak veya kazık başları zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinden 0.50 m aşağıda kalmak üzere kesilmelidir.  Elyaf istikametinde basınç 60 kg/cm2  Eğilme istikametinde basınç 80 kg/cm2 Elyafa dik istikametle basınç 15 kg/cm2  Elyaf istikametinde kesme 6 kg/cm2 olarak proje tanzim edilecektir. Bina içindeki boru kanalının genişliği. yol durumu ve sondaj kuyusunun konumu dikkate alınmalı. Kurulan kalıp iskelenin şekil değiştirmesine sebep olacak sarsıntılı ve üzerine ilave yükleme yapılmayacaktır. Ancak. sistemin sürekli ve iyi bir şekilde çalıştırılması için. geldiğinden. terfi hattı istikameti. Tahtaların kalınlıkları mukavemet hesaplarına göre tayin edilecektir.25 m. İskelenin oturduğu zemin dayanıklı olmazsa tertibat alınacak (kazık. dalgıç pompa kolon borularının boylarının 3 m. olmasından dolayı.Bölge Müdür Yardımcısı Terfili içmesuyu tesislerinde. kuyu borusunun karşısına getirilmelidir. terfi merkezinin ortasına getirilmesine özen gösterilmelidir. terfi çapma göre. toplama depolarının yerleşimine çok dikkat edilmelidir. Kalıp ve iskele üzerindeki bütün yükler göz önünde bulundurulacaktır. . rahat bir montaj için bina yüksekliğinin 4 m. bina içinde bulunan boru kanalının terfi hattını karşılaması sağlanmalıdır. kuyunun duvara yaklaştırılmamasına. Kaide betonu yüksekliği 40 cm. darbelere maruz betonlarda sivri köşe ve hatlara mani olmak için bu kısımlarda kalıplar çıta ile beslenmelidir. Derin kuyu motopomp binalarının yerleşiminde.İskele keresteleri genellikle dört köşe kesitli olacaktır. her tesis için yeniden ölçümlendirilmelidir. çarpılmayacak. Ahşap kalıplar araları açılıp harcı akıtmayacak. Kalıp yüzünde kullanılacak tahtaların kalınlığı 2 cm' den az olmayacaktır. vidalar gibi ayarlayıcı ve indirici tertibatlar konulmalıdır.400 kg/m3 olarak alınacaktır. Ahşap gerilmeleri. Beton dökülmeden veya beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak ufak çöküntüleri düzeltmek. projedeki ölçülerde beton kitlesi elde edilebilecek tarzda sıhhatle yapılmış ve takviye edilmiş olacaktır. Bina yerleştirilirken. montaj ve demontajda sorun yaratmaktadır. kum kutuları. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Simavi BAKIR . İÇMESUYU TESİSLERİ SANAT YAPILARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ DETAYLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. Derinkuyu tip projelerindeki bina yüksekliği 3. öncelikle derin kuyu ve yatay milli motopomp terfi merkezi ile. kalıp ve iskelenin sökümü sırasında sarsıntı ve zararlı gerilmeleri önlemek için işin ehemmiyetine göre gerekleri yerlere verenler. pompa montajının ve demontajın kolaylıkla yapılabilmesi için. Terfi merkezi kapısı da m. Dikmelerin yuvarlak kesitli olmasında sakınca yoktur.

içmesuyu tesislerinde. Kırıldığı ve kontrol edilmediği taktirde. Toplama depolan. Örnek olarak. debisi fazla ve yüksek Nm'li motopomplar binaya girmemekte olup. pompa salonundan yer kazanmak için. belgeli olmasına dikkat edilmeli ve T. Bu binaların iyi şekilde yerleştirilmesi ve pompa salonunun dizaynında. terfi merkezinden daha aşağıya gömülmesi gerekecektir. Toplama deposu ve terfi merkezi yerleşiminde. çekvalfler. klor odasının yanında bulunan boşluğa tüp odası veya salona ilave edilmesi uygun olacaktır. İnşaat ve Makine Mühendisi arkadaşların koordineli olarak çalışmaları gerekmektedir. Ancak. keson çapının 3-3. terfi hatlarında binanın dışına kesinlikle hat vanası konulmalıdır. Terfili içmesuyu tesislerinde. Sondaj firması tarafından. rüzgar hakimiyeti dikkate alınarak. boruların aşırı eğim nedeniyle aşağıya kayma tehlikesi vardır. Keson kuyular üzerinde yapılan terfi binaları. Eğer buna dikkat etmezsek. motopomp salonuna açılan sürgülü veya katlanır kapı yapılması ve motopomp montaj ve demontajı için. terfi merkezi salon kotunun. yemlemeyi sağlamak için. Terfi hattı. demontaj parçaları ve yangın hidrantlarının T. ilettikleri suyun basıncı altında daima içsel kuvvetlere maruzdur. terfi hattının patlaması veya yağışlar nedeniyle. Toplama depolarının fazla gömülmesi halinde. İçmesuyu tesisleri bünyesinde bulunan depo manevra odaları ve şebekede terfi hatlarında kullanılan vanalar. bina içindeki kollektör kanalı çok yer tutabilir. kuyu binası bitmeden kapı. kum veya strafor ile binadan tecrit edilmelidir. kontrol elemanlarının dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir. emme kollektörü. üç gruplu terfi merkezi projesini ele alırsak. Kontrol Mühendisi arkadaşlar tarafından çok iyi incelenmesi gerekmektedir. binada çatlamalara. gaz kaçağı halinde. motopomp giriş ve klorlama kapıları dışa açılmalıdır. Tüm motopomp binalarının. Yatay milli motopompların yemlemeli olarak çalışmaları istendiğinden. toplama depolarının fazla gömülmemesi gerekmektedir. İçmesuyu tesislerinde diğer önemli konu da tespit kitleleridir. Yüksek terfili tesislerde. kuyu ağzına dökülen koruma betonu. Bu nedenle. o işin yazışma dosyasına konulmalıdır. ayrı bir terfi merkezi düşünülmeli veya keson kuyu üzerine yapılacak terfi binasının ölçüleri önceden planlanmalıdır. O taktirde. Bu nedenle. İçmesuyu tesislerinde. en önemli sanat yapılarından biri de yatay milli motopomp terfi merkezleridir. toplama depolarının yerleştirilmesi. Bunun gibi tip projelerin tadilatları. depo krepin kotu ile.E. bilhassa arıtma tesislerinde. emme kollektör borusu oraya yerleştirilir. terfi merkezi motopomp salonu ve toplama deposunun manevra odası sualtında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde inşaa edilmelidir. Motopompların üzerinde çalıştığı kaide betonları dökülmeden önce.5 m. terfi merkezinin gömülmesi halinde. Bu nedenle. kaidenin binadan tecrit edilmesidir. toplama deposu ve terfi merkezi kollektör kanalı tahliyesi cazibe ile sağlanmalı. pompa şase ölçülerine göre kaide ölçülerinin belirlenmesi ve işletme debisine göre. Bankamız motopomp binaları tip projelerinin. isale hatları ve şebeke boruları. her tesis için tadilatlarının.E. eğer sağlanmıyorsa. İletilen suyun hareketinden ve basıncından ileri gelen bu kuvvetler. ilgili Kontrol Mühendisleri ile görüşülüp. işe başlanmadan önce yapılması gerekmektedir. kuyuların doldurulduğu görülmektedir.Projede olmasa dahi. kollektör kanalı ve boru çaplarının ölçülendirilmesi gerekmektedir. Klorlama binaları. kuyulardan veya kaynaklardan gelen suların toplanıp. şebeke borularını rijitlemek ve hatları basınçlara karşı sağlamlaştırmak için. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de. Tip projede. bina dışında bir kanal yapılarak. pencere korkulukları takılmadan kırılmamalıdır. buna göre beton kaide kitlelerinin dökülmesi gerekmektedir. boru hatlarında hareketlenmelere ve bunun sonucunda su kaçaklarının ortaya çıkmasına sebep olurlar. Bunun yanında çok eğimli güzergahlarda. belgeleri alınıp." motopomp montajına uygun hale getirildikten sonra işe başlanması gerekmektedir. olması nedeniyle. alınacak tedbirlerin başında tespit kitleleri gelir. motopomp şase ölçüleri alınarak. Terfi debisine göre. iletim hatları ile. Kaide betonları. tesis gömme depolarına su terfi eden motopompları besleyen depolardır.S.S. motopompta arızalara sebep oluruz. montaj ve demontajda zorluklarla karşılaşılmaktadır. terfi . kesinlikle kreyn monte edilmesi gerekmektedir.

inşaatı biten kısımların su verilip işletmeye açılabilecek ve tasfiye kabulü yapılacak durumda bulunması sağlanmalıdır. 2. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sıtkı ŞİMŞEK . içmesuyu inşaatına ait Özel ve Teknik Şartname hükümleri ile 3. Ancak işletmeye açılan bu kısımları bir tutanak dahilinde belediyesine teslim edilmelidir. Bu hükümlere aynen uyulması zorunludur. c) Tesis inşaatı daima bölgesel bir bütünlük arz edecek ve su verilip işletmeye açılabilecek tarzda yürütülmelidir. Keza sözleşmenin feshi halinde de tesisin inşaatına başlanmış bölümlerinin azami ölçüde bütünlük arz edecek şekilde yapılmış olması sağlanmalıdır. b) Yıl içi ödeneğinin sağladığı imkanlar çerçevesinde işlerin yapımı esnasında.7. HENDEK TABAN GENİŞLİĞİ. Bu arızaların imalat hatalarından meydana gelmesi halinde sorumluluk yükleniciye aittir. depo ve şebeke öncelik sırasına uyulmalıdır. edilmediği kontrol edilmeli ve ona göre beton dökülmelidir. f) Uzun yıllara. İçmesuyu tesislerinde çalışma yerleri onaylı projesinde belirlenmektedir.İçmesuyu tesisi ile ilgili boru hattı veya sanat yapışırım yapıldığı mahal. Çünkü işletme esnasında çıkabilecek arıza ve hataların belediyesinden kaynaklanıyor ise bu arıza ve hataların sorumluluğu belediyesine aittir.İnşaat çukurlarında (Hendek veya Temel Kazısı) çalışmak için gerekli.1996 tarih ve 1996/36 sayılı genelgede belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. e) Çalışmanın bittiği kısımlar temizlenmeli. boru ek parçası armatür vs toplanarak şantiyede istif edilmelidir. Daima yerleşim birimine öncelikle içme suyunun ulaştırılması hedef alınmalıdır. zarar ziyan ve irtifak hakkı problemleri zamanında ve süratle çözümlenmeli ve tesis inşaatının zamanında ikmal edilmesi sağlanmalıdır. İÇMESUYU İNŞAATINDA ÇALIŞMA YERİ. Bankamız Yapım İşleri Genel Şartnamesi. Çalışma yeri konusunda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir: a) Onaylı projesi olmayan hiçbir ünitenin inşaatına başlanılmamalıdır.Bölge Müdür Vekili 1-ÇALIŞMAYERİ: 1.merkezindeki basma kollektör boruları ve bina dışındaki terfi hattı tespit kitle betonları dökülmeden pompalar çalıştırılmamalıdır. isale. sirayet etmesi muhtemel olan tesislerde yapılacak iş. Çalışma yeri konusunda.HENDEK TABAN GENİŞLİĞİ : Bankamız İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 13. 2. duvar geçiş parçalarına sızdırmazlık çemberlerinin kaynak edilip. Dolayısıyla bu gibi yerlerde dağınıklık önlenmelidir. . d) Belediyelerle gerekli koordinasyon sağlanarak kamulaştırma. Herhangi bir nedenle işin sözleşmesinin tasfiyesi halinde. arıtma tesisi bünyesinde bulunan giriş havalandırma yapıları. kaptaj. karıştırıcı. bölgesel bütünlük arz edecek şekilde tamamlanmalı bu kısımları Belediyenin talep etmesi halinde işletmeye açılmalıdır. çökeltme ve filtre havuzlarında sızdırmazlığı sağlamak için. yürünebilir alana çalışma yeri denir. İçmesuyu tesisleri depolarında. DON DERİNLİĞİ. ŞEV VE İKSA KONULARINDA GENEL NOTLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7.maddesi çok açık ve net olarak çalışma yeri ve hendek taban genişlikleri hakkında hüküm ihtiva etmektedir.

e) Kontrol Mühendisi ve Bölge Müdürünün gerekli görmesi şartı ile sanat yapılarında çalışma yeri genişliği en fazla 60'ar cm olacaktır. Tatbikat projesinde hendek kazı kesitleri bulunmuyorsa hendek tabanına varsa kuru dolguya oturduğu seviyede ölçülmek ve (d) boru dış çapı.60° den yatık şevli hendeklerde : d + 2 x 20 cm . . eğer yapılan iksa. ferşiyat ve imalatın yapılacağı dolgu üstü seviyesindeki hendek genişliği (a). kum-çakıl tabakası trapez kesitinin alt taban genişliği. den fazla olan hendek kazılarında zemin cinsi.50 m.İksalı hendeklerde :d + 2x20 + 2 x 5 c m b) 40 cm < d <70 cm ise. . i) Çalışma yeri genişliği.İksalı hendeklerde : d + 2 x 60 + 2 x 5 cm olarak alınır. Uygulamaya. (c).60° den dik şevli hendeklerde : d + 2 x 60 cm . Bu şartlan temin etmek üzere.den az olamaz. Ancak.80 m.60 m. d) Aynı hendek içinde birden fazla borunun yan yana bulunması halinde. kazı bedeli de iksasız paçal kazı bedeli üzerinden ödenecektir. fiilen yapılan iksa türüne göre. fiilen yapılan genişlik esas alınmak üzere. borular arasında 20 cm. yüklenici yollan eski haine dönüştürmek zorunluluğundadır. (c). derinliği 1. diğer . kazının şevli veya iksalı yapılabilir durumda olduğu veya kazının bu türlerden sadece birisi ile yapılabilir durumda olduğu hususunun. Ancak yukarıda sayılan sebeplerden ötürü şevli veya iksalı kazıdan herhangi birinin yapılmasının mümkün olamayacağı hallerde şev-iksa mukayesesine gidilmeden imalatın yapılmasını mümkün kılan kazı türü uygulanır. f) Hendek tabanına kum çakıl serilmesinde. g) 5 m. varsa dolgu üstü seviyesi ile kesiştiği noktaya kadar net genişliklerdir. kazı ve iksa projesinin gerekmesi halinde bu gibi yerlerde uygulamayı.Şevli hendeklerde : d + 2 x 20 cm .50 m. iksalı paçal kazı fiyatı tarifindeki iksa türlerinden ayrı ise. . ve daha derin hendeklerde 0. mesafe bırakılacaktır. (e) ve (f) fıkralarında belirtilen hükümlere göre ödenecektir h) Derinliği 1. iksalı inşaat çukurlarında yapı elemanının varsa taban betonunun dış yüzeyi ile iksa kaplama yüzeyi arasındaki (İksa hariç). a) d < 40 cm ise. den derin hendek ve temel kazılarında. Kazının iksalı yapılması halinde 2x5 cm ilave edilir. (b). hiçbir şekilde (d) boru dış çapı yada taban betonu dış genişliğinden az olmayacaktır. den az hendeklerde 0. gerekirse hendek tabanında (d) genişliğinde sandık şeklindeki kazı yapılacak ve bu kazı bedeli fiilen uygulanan iksa türü esas alınarak iksalı paçal kazı birim fiyatı üzerinden. müteahhit tarafından DİN 4124 ve TS 2519 a uygun olarak hazırlanacak kazı veya iksa projesinin Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından sonra başlanacaktır. den büyük oluşundan dolayı ferşiyatın yapılabilmesine imkan verecek iksa türü. trafik ve çevre şartları dikkate alınarak kazının şevli veya iksalı yapılmasının mümkün olması halinde şev-iksa mukayesesi yapılarak ekonomik olan kazı türüne göre ödeme yapılır. çalışma hacmi ile birlikte taban genişlikleri. Hendek tabanı genişlikleri. varsa taban betonu dış genişliği olmak üzere boru hatlarına ait hendeklerin içinde yürünebilir. iksasız inşaat çukurlarında da yapı elemanlarının varsa taban betonunun dış yüzeyinden zemin şevinin tabanla.Bütün kazılar tatbikat projesinde mevcut kazı kesitlerine uygun olarak yapılacaktır. den fazla döşenemez. iksa bedeli. içmesuyu boru boylarının 5 m.60° den dik şevli hendeklerde: d + 2 x 35 cm . (b).den ve 1. (d). Bölge "Müdürlüğünün yazılı emri olmadan borular arası 20 cm.İksalı hendeklerde : d + 2 x 35 + 2 x 5 cm c) d > 70 cm ise. Kazı ve iksa projesi verilmemesi halinde bedeli (a).50 m. (d) ve (e) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde tespit edilecektir. Kontrolün isteğine göre yolun yeniden yapımında kullanılması kabil olacak yol malzemesi. j) Sözleşmesinde başka koşul yok ise. yapılacak imalat türü.60° den yatık şevli hendeklerde: d + 2 x 45 cm . Bölge Müdürlüğünce onaylı tutanakla belirlenmesinden sonra başlanacaktır.

Sadme tesirleri ve lağım sularına karşı özel tedbirler alınarak hendek derinliği gerektiğinde azaltılabilir. 2. d) Sert kayada ise p= 90 ° olabilir. 4. kazı içinde ve yanındaki yükler ve sarsıntılar göz önünde tutulmak suretiyle saptanır. f) İnşaat çukuru yada hendek çevresindeki tesisler. h) Stabilite emniyet tahkiki (Bu standardın hükümlerine göre yapılması zorunluluğu olması halinde). Sökülecek kaldırım asfaltı ve beton yol kaplama malzemesi. . i) Şev-iksa maliyet mukayesesi gibi bilgilere ihtiyaç vardır. g) İksa cinsi ve uygulama resimleri. Bu gibi hallerde dolgunun yüzeysel sulara engel teşkil etmemesi için üst ve alt geçitler düşünülür. c) Yeraltı suyu durumu.kazı malzemesinden ayrılarak belirli yerlerde istif edilerek korunacak ve gerektiğinde kullanılacaktır. kotunun üzerindeki yerlerde boru üstünden zemin yüzüne kadar bu derinlik 1. Meskun mahalde. derinliğe borular döşenir.25 mt. a) İnşaat çukuru yada hendeğin boyutları ve derinliği. c) Yumuşak kayada p= 80°. genel olarak don seviyesi göz önüne alınarak incelendiğinde. inşaat çukuru ve hendeklerin açık bırakılacağı zaman süresi.DON DERİNLİĞİ Hendek derinliği. Zemin üstünde dolgu yapmanın imkanı varsa boru hattı su seviyesi üstüne alınır. lağım mecraları ile kesişme veya yakınlaşma hallerinde kesişme noktası projeleri hazırlanır.00 m. hendeğin projesinde belirlenen üst genişliğinde her bir taraf için 15 cm den fazla olmayacaktır. pissu kanalları ve benzerleri. 3. yeraltı suyunun fazla olduğu ve yüzeye çok yakın olduğu yerlerde su boşaltma giderleri ve zorluklan göz önünde tutularak şehir içi gibi zemin üstünde dolgu yapılmasının mümkün olmadığı hallerde yukarıda verilen değerler azaltılabilir.HENDEK DERİNLİĞİ .000 mt. maddesi c fıkrasında belirtildiği gibi gerek isale ve gerekse şebeke hatlarında don. kotuna kadar boru üstünden zemin yüzüne kadar 1. "Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik" in 6. sadme ve ısı etkileri göz önünde tutularak 0-2. d) Temel ve hendek derinliğinin çevredeki yapılara mesafesi.000 m. zemin mekaniği deneylerinin sonuçlan. don seviyesinin yüksek olduğu kısımda dolgu malzemesinin su geçirmeyecek şekilde istiflenmesine dikkat edilir. a) Kohezyonsuz yada yumuşak kohezyonlu zeminlerde p açısı en çok 45°. e) İnşaat çukurunun yada hendeğin içindeki ve dışındaki yükler ve sarsıntılar. b) Sert yada yan sert kohezyonlu zeminlerde p açısı en çok 60°. ŞEV VE İKSA Hendek yada inşaat çukurlan şevlerinin yada iksalarının stabilite emniyeti hakkında karar verebilmek için. Ancak. Müteahhit yol üst yapa malzemesini düşey ve düzgün kesecektir. Ayrıca. 4124 DİN normlarına göre şev açıları zeminin özelliğine göre aşağıdaki değerleri alabilir. zemindeki tabakalar. zeminin özelliği yanında. alınır. Şev eğimi.HENDEK YAN YÜZLERİNİN GÜVENLİĞİ. b) İnşaat temel zemininin durumu.

şev veya iksalı kazıdan hangisinin daha ucuz alacağının mukayesesini içeren tutanağın Bölge Müdürlüğünce onaylanması gereklidir. Kama. ankraj. den büyük olması. Karayolu için. Ancak. Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmamış yada yetersiz olarak alınmış olması dolayısıyla hasıl olan kaza ve zarardan müteahhit sorumlu olacaktır. Stabilite hesaplarında (çelik inşaata ait stabilite durumları. Ancak kendini tutamayan ve kazı yapılırken meydana gelen çökmelerle imalat veya ferşiyatın yapılmasını imkansız kılacak durumda olan zeminlerde kazının. hacim durumunu da kapsayacaktır. . İksalar en büyük yükler ve en elverişsiz durumlar gözetilerek TS 2519'a göre boyutlandırılacaktır. burkulma. derinliğe kadar kazı yan yüzeyleri düşey olacaktır. öncelikle kontrol mühendisi ile yüklenici arasında tanzim edilecek ve zeminin tarifini. İksa. ancak iksa güvenliğinin tehlikeye düşmeyeceğinin saptanması ile mümkündür. Yükler TS 498 standardına uygun olarak alınmalıdır. bunun değişmeleri. İksalar burkulmaya ve devrilmeye karşı stabil olmalıdır. özel yüklemeler ayrıca göz önünde bulundurulur. gergi ve bulonlar. İksa kaplaması zemin yüzeyinden yada güvenlik şeridinden en az 15 cm yüksek olmalıdır. Desteklerin kaymasına. Yağmur yada başka sebeplerle inşaat çukura ve hendek içerisine akıp herhangi bir hasar. işin yapılmasını mümkün kılacak ölçüde şevli veya iksalı olarak yapılması için. c) Özellik gösteren etkenlerin şev emniyetini tehlikeye düşürmesi hallerinde şevlerin kendini tutma emniyeti hesapla tahkik edilmelidir. devrilme hesapları. Kazıya iksa yapılması halinde. Statik hesaplar ve konstrüksiyon resimleri de onaya sunulacaktır. örselenmiş zemin durumları göz önünde tutulmalıdır. kaza yapabilecek sulara karşı müteahhit gerekli tedbirleri. Ahşap kaplama kalasları en az 5 cm kalınlıkta. den fazla ve zeminin kendini tutamaması halinde ise kazıya verilecek şev veya iksa seçiminde çalışma güvenliği de dikkate alınarak yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. iksanın teşkili için cidarlarda yapılan fazla kazının 5'er cm' den 10 cm' lik kısmı iksa tutucu perde genişliği olarak ölçüye ithal edilir. yapının temel seviyesindeki taban kenarlarına en çok 0.50 m.a) Mevcut yapı tesislerinin tehlikeye düşmesi. İksa elemanlarının inşaatının yürütülmesi sırasında aynı zamanda başka amaçla kullanılabilmesi. gevşemesine karşı gerekli önemler alınmalıdır. devrilme) esasları göz önünde tutulacaktır. yüklemelerde özel talimata uyulur. sarsıntılar ve ayrıca su düzeyleri. İksa elemanlarının tümünün boyutları hesaplanarak saptanır. düzgün kesilmiş ve keskin kenarlı olmalıdır. Bulonlu bağlantılarda yeterli büyüklükte ve kalınlıkta altlık levhalarının bulunması zorunludur. a) Sanat yapılarının serbest ve temel kazı hacimleri. Burkulma. Boru hendeklerinin iksasında uzun boruların hendeğe indirileceği ve mevcut alt yapı tesislerinin hendekle kesişeceği önceden dikkate alınmalıdır. (akarsu yataklarında zorunlu olarak yapılan imalatlar hariç) masrafı kendisine ait olmak. b) Şev yüksekliğinin 5 m. Fazla zemin yükleri ile şiddetli sarsıntıların oluştuğu yerlerde destek değiştirilmesinden ve ağır destekler kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. eklenerek (Kontrol Mühendisinin gerekli görmesi ve bilfiil yapılması şartı ile) bulunacak kazı boyutları esas alınmak suretiyle hesaplanır. temizleme ve nakliye bedelleri ödemede dikkate alınmaz.50 m. c) Kazıda yüklenicinin kusuru yüzünden meydana gelen kaymalardan kaynaklanan genişleme hacmi. Bankamız Birim Fiyat Tarifleri Cetvelinin "KAZILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER" Bölümünde. Yapı temelinde yada çevresinde oluşacak kabarmalar. kazı çukurundaki çalışma hacmini en az daraltacak biçimde yapılmalıdır. Ödemede daha ucuz olan fiyat uygulanır. oturmalar. proje ve şartnamelerde kayıt ve ayrıntı bulunmuyorsa.60 m. b) Serbest ve temel kazıları ile hendek kazılarında 1. iksanın yalnızca taşıma düzlemine göre yapılmayıp. Bankamız "İÇMESUYU İNŞAATINA AİT ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME" nin boru hendeklerinin güvenliği (madde 14) maddesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır. Kazı derinliğinin 1.

göğüslemeler ile yada levhalar en az 3 kalası tutabilecek biçimde yerleştirilir. bunların yerine başlık kirişleri. Şev iksa mukayesesinde. Kazı her zaman yaklaşık ve ancak bir kalas genişliği kadar ileride yürütülür. Kazı yapılırken ve kazı bitmiş durumda iken. çelik palplanş seçimi. İksa kaplamaları zemine sıkı sıkıya yaslanmalıdır. İksanın yapılmasında kazıya ayak uydurulması zorunludur. Destekler. kazıya paralel olarak indirilmelidir. Bütün elemanlar. zemin cinsine ve su durumuna göre saptanarak uygulama yapılır. destekler kuşaklara iyice tutturulmalıdır. Meskun mahalde ve yapılaşmanın olduğu yerlerde yatık şevin yapılamaması gibi. yapılacak iksanın uzun içmesuyu borularının ferşiyatını imkansız kılabileceği unutulmamalıdır.Eğer zemin kazı sırasında iksadan önce bir kalas genişliğinde kendini tutabiliyorsa. çelik ekleme levhaları. İksa kaplamaları ile zemin arasında oluşabilecek boşluklar derhal doldurulacaktır. Burulmuş yada eğilmiş çelik elemanların kullanılmasına izin verilmez. Kalaslar yalnız tabana kadar çıkabiliyor ve fazla indirilemiyorsa bu durumda özel güvenlik önlemleri alınır. aralıklar ile desteklenir. . İksa kaplamaları arasında iyi bir kenetlenmeye ve sızdırmazlığa gerek olmayan durumlarda.2. zemine çakılı olmalıdır.sıkıştırma ve çektirme olanağı sağlayacak biçimde olmalıdır. Her göğüsleme en az iki destek ile tespit edilir. kelepçe. Çelik kaplama elemanları bütün boylarınca aynı biçimde olmalı. kuşak ve başlık kirişleri ile birbirine tutturulur. Düşey kalaslar. Destekler ve ankrajlar sürekli olarak gergin tutulacak ve bu durum denetlenecektir. Ayrıca her kalasın sonlarına yakın birer destek yerleştirilir. Ahşap desteklerin ekli olmasına izin verilmez. Palplanşlar. Çelik iksa kaplama elemanlarının yanlara kaçmaması ve istenmeyen biçimde eğilmemeleri için. Çakılmış çelik profiller arasına destekler konmalıdır. ancak kuşaklara ve kelepçelere oturtulabilir. Arazide özel durumlarda ara destekler gerektiğinde. Bütün desteklerin mesnet ve oturma alanlarına sıkıca yerleştirilmesi zorunludur. Sarsıntılarda ve değişik yüklemelerde özel bir denetim zorunludur. Kalaslar genel olarak 1. yük dağıtma kirişleri yada uygun yardımcı elemanlar tercih edilebilir. izin verilen gerilmeler ve eğilmeleri aşmayacak biçimde boyutlandırılır. çakılırken ve yan yana gelince bir biri üzerine iyice oturmalıdır. çelik elemanlar ile kaplama yapılabilir.50 m. betonarme. idarece saptanıp Müteahhit palplanş bölgesinin de gereken sızdırmazlığını sağlar. yatay kaplamalı iksa uygulanır. Çakma derinlikleri. Sözleşmede belirtilmemiş ise. ahşap. düşey kalasların alt uçları en az 30 cm.50 . işin ekonomikliği yanında yapılabilirliğine de dikkat etmek gerekir.

KAZI TAŞINMASI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN .NAKLİYELERİN KEŞİF İÇİNDEKİ ÖNEMİ. . özellikle kazı ve stabilize taşımalarından ileri geldiği görülmektedir. son zamanlarda uygulamada bu oranın % 100 oranı aştığı durumlar gözlenmektedir. Demir. nakliyelerin imalatın % 15-20'si oranında tutmakta olduğu bilinmekle beraber. Önemli keşif yanılmalarına yol açtığı için seminerde bu konunun ayrıca işlenmesi amaçlanmıştır. Genel tecrübeler. çimento gibi malzemelerin nakliye bedellerinde yanılmalar önemli miktarda olmamakla birlikte bu orandaki aşırı artışların.Daire Başkanı İçmesuyu tesis inşaatlarında nakliyeler (imalat+ ihzarat) önemli yer tutmaktadır.

Daire Başkanı Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesis inşaatlarında depo ve isale hatları için zorunlu hallerde platform kazısı yaptırılmaktadır. mücbir yerlere ait platform kazı yer ve miktarı (uzunluk. sonradan gerekebilecek platform kazısının ise bila bedel yüklenici tarafından açılacağı öngörülmüştür. Ancak bazen acil durumlarda platform kazı projesinin. böylece ihale rekabeti yönünden de sıkıntı yaratılmamalıdır. bilahare projesinin hazırlanacağı göz önünde tutulmalıdır.Bunun sonucunda tesisler hedeflenen zamanda bitirilip hizmete sunulamamaktadır. Keşifte yer alması halinde de öngörülen kesimlerde. genişlik. Bunun için esas olan. işin projesinin hazırlanması sırasında hazırlanmayışı sonrasında. öngörülen miktarda platform kazısı açtırılıp bedeli ödenmeli.) ihale öncesinde belirlenmeli. Bu bakımdan tesislerin zamanında bitirilip hizmete girmesi için zorunlu olmadıkça kazı ve stabilize gibi önceden tahmin olunmayan taşımalara meydan verilmemelidir. Bu bakımdan işin keşfinde yer almaması halinde platform kazı bedeli ödenmemelidir. miktar vb. Bu fiyatların gerçekçi tespit edilmesi sonradan meydana gelebilecek yakınmaları önlemiş olacaktır. Örneğin yükleme-boşaltma ödenemeyecek bir imalata mükerrer yükleme-boşaltma bedeli ödenmemelidir. Uygulamada taşıma fiyatlarının neyi kapsayıp kapsamadığına dikkat edilmelidir. fazla yapılan kazı bedeli ise ödenmemelidir. bazen yer teslimlerinde keşifte yer almamasına rağmen hilafına platform kazılan gündeme getirilmektedir. Bu şartname hükümlerine rağmen. SERVİS YOLU VEYA PLATFORM KAZISININ ÖDEME ESASLARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN . Bazı durumlarda özellikle borularda malzemelerin uygun yerlere istif ettirilmemesinden dolayı. Borular için ihale öncesinde demir ve çimentoda da olduğu gibi şantiye içi taşıma mesafesi tespit edilerek fiyat belirlenmekte ve bu fiyatlar keşif ve birim fiyatlarına konulmaktadır. tesise ait proje yaptırılması safhasında gerekli yerler için platform kazısı projesinin de hazırlanmasıdır. Bankamız İçmesuyu İnşaatına Ait Özel ve Teknik Şartnamenin 27. . bu borular boru firmalarına şantiyede istifli teslim esasına göre ihale edilmektedir. maddesi ile Bankamız Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 19. Uygulamalar çerçevesinde zorunlu yapımı gerekli olabilecek bu tip taşımalar yeterince tahmin olunarak keşif yanılmalarına yol açılmamalı. mükerrer nakliyeler söz konusu olmakta böylece gereksiz keşif artışlarına yol açılmaktadır. Maddesinde platform kazı projesinin ihale öncesinde tespit zorunluluğu. Bilindiği gibi Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesis ihtiyacı borular Bankamızca verilmekte.

hendek tabanına sıkıştırılabilir.BORU YATAKLANMASI. Burada borcu cinsi. sivri kaya ucu gibi engeller yerinden çıkartılarak yok edilmelidir. dış izolasyon ve boru çapı dikkate alınarak.den az olamaz. Hendek tabanındaki yukarıda sayılan engeller tamamen ortadan kaldırılamıyor ise hendek tabam derince kazılır. toprak ve trafik yüklerinin yanı sıra hendek koşullarına. Boru hendek tabanı. Bu standart Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının yayımladığı ISO 27851986 (E) numaralı uluslararası standart esas alınarak TSE teknik kurulu tarafından Türk Standardı olarak kabul edilerek yayınlanmıştır. Hendek tabanı kayalık zemine isabet ediyorsa hendek tabam derince kazılır ve fazladan kazılan bu kesime taşsız ve iri çakılsız dolgu (yataklama) malzemesi hendek boyunca serilir. yataklama ve dolguların yapılış biçimlerine göre bazı faktörlerin etkisi altındadır. Bu standarda göre toplam dış yük hesap edilirken. Konunun önemi nedeniyle bu şartname maddesi aynen aşağıda aktarılmıştır. granülometrik malzeme veya ince taneli toprak (agresif olmayan) malzeme (gereken kalınlıkta) tabakalar halinde sıkıştırılarak serilir. Boruların yataklanmasının gerekmesi halinde. Bunun içindir ki iksaların sökülmesi ve desteklerin alınması dolgu işlemi ile birlikte yapılmalıdır. Ayrıca boru statiğine etki eden hendek koşullarına inşaat tarzında gerekli titizliklerin gösterilmemesi halinde boruya ek yük gelmektedir. olmalıdır. Açılan bu baş yuvaları için ayrıca bir bedel ödenmez. Yataklama tiplerinden de görüleceği gibi yataklama katsayısı 1. Boru statiğinde etkili olan hendek tabanı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Bankamız İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamesinin 15. Gereğinden fazla yapılan kazı ve dolgunun bedeli ödenmez. Onun içindir ki şantiye şefi ve kontrol mühendisleri boru döşemelerinde ve yataklama detaylarında gereken hassasiyeti göstermelidir. Granüler bir malzeme veya ince taneli toprak (agresif olmayan) serilmelidir. hendek tabanının düzeltilip düzeltilmediğine. Bu sırada meydana gelebilecek düzensizlikler ve boşluklar uygun malzeme ile doldurularak iyice sıkıştırılmalıdır. Yataklama tiplerine bakıldığında. Boruların döşenmesinden önce hendek tabanı muayene edilmelidir. yatak malzemesinin oturma hareketi. D. Dolgu malzemesi olarak cüruf ya da benzeri agresif özellik taşıyan malzemeler kullanılmaz. Kayalık zeminde fazladan kazılan hendek tabanına serilecek dolgu malzemesinin kalınlığı (yataklama kalınlığı) sıkıştırıldıktan sonra 20+(D/10) cm. Ancak tecrübeler göstermiştir ki bu hesap esaslarına ilaveten inşa tarzı da önemli ölçüde boruları etkilemektedir. Burada.1 ile 4. olmalıdır. Burada D. zeminin uygun olup olmadığına bakılır. Borulara etki eden dış yüklerin hesaplanmasında yürürlükte olan TS7397 standart esasları dikkate alınmaktadır.% 90 boru taşıma gücü fazlalaşmaktadır. BORU TECRÜBESİ VE HENDEK DOLGUSU İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bahri DOĞAN Daire Başkanı BORU YATAKLANMASI VE KUNDAKLANMASI Toprağa gömülü olan boru hatları. KUNDAKLANMASI. sadece boru mufunun yuvaya oturtulması ile % 10. Bu miktar hiçbir zaman 15 cm. Bu kontrolde özellikle hendek derinliğinin doğru olup olmadığına. boruların tüm boylarınca tabana oturacak biçimde düzenlenmelidir. kum yataklama yapılması ile de % 50 . Serilecek malzemenin kalınlığı (yataklama kalınlığı) sıkıştırıldıktan sonra 10+(D/10) cm. borunun dış çapıdır. hendek taban genişliğinin yeterli olup olmadığına. Maddesinde detaylıca açıklanmıştır. borunun cm . boru hattının deformasyonuna neden olur. Boruların hendek tabanına bütün boru boyunca oturmasını temin etmek için hendek tabanı düzeltilip pekiştirildikten sonra boru bağlantılarının yapımı ve denetimi için hendek tabanında baş yuvaları açılır. dolgu malzemesinin cinsi ve sıkışma modülü ile hendek koşulu ve yataklama tipi önemli olmaktadır. sıkışabilir.8 arasında değişmekte ve yataklama yapılması ile borunun taşıma gücü arttırılmış olmaktadır. Hendek tabanının düzeltilmesi sırasında ortaya çıkan in taş parçası.

düşey ve yanal zemin basıncı. boru tipi ve çapma. boru altında TS 7397'de belirtilen şartlara uygun olarak taşıyıcı bir yüzey (yataklama açısı) oluşması sağlanmalıdır. kabulü müteakip şantiyelere şevkine izin verilmektedir. zeminin taşıma gücüne. Dolgu (yataklama) malzemesi hendek boyunca üniform olarak sıkıştırılmış olmalı ve boruyu. yukarıya kadar kum. uygun tedbirlerle önlenir. Boruların şartnameler çerçevesinde döşenmesini takiben İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamede tariflenen boy ve esaslar dahilinde mutlaka basınç tecrübesinin yapılması. hareketli yükler vb. borular doğrudan doğruya hendek tabanına yerleştirilebilir. varsa trafik yükü vb. içinde taş parçalan vs. TS 7397'de belirtilen şartlara uygun bir yataklama açısı ile kavramalıdır. taş veya elek üstü iri malzeme ile yapılan dolgu üzerine küçük taneli çakıl serilerek yataklanması ve drenaj yapılması gibi önlemlerle güvenlik altına alınır. ankraj v. Boru hatlarında homojen bir taşıma gücü elde etmek amacıyla TS 7397 normu esaslarına göre borunun tipi. olarak yapılacak duvar. Maddesi uyarınca yüklenicilerin boruları teslim almasından sonra boruların her tür akıbetinden sorumlu olacağı öngörülmekte. hendek tabam borunun tüm boyunca zemine oturacak biçimde düzeltilip pekiştirildikten sonra.b. elenmiş agresif olmayan toprak. faktörler göz önüne alınarak mahallinde tespit edilir. Dolayısı ile teslim edilme sonrasında borularla ilgili itiraz ve sürtüşmelere meydan verilmemesi gereklidir. gerilmeleri mümkün olduğunca homojen olarak yayacak biçimde yapılması şarttır. hendek taban zemini üniform olarak gevşetilerek. Boruların yataklama biçiminin. şilt veya akıcı kum gibi oynak zemin (kohezyonlu) içerisinde bulunması halinde boru hattı. boru eksenine dik.cinsinden dış çapıdır. ince mıcır ya da benzeri dolgu malzemesi tabakalar halinde hendek genişliğince serilerek sıkıştırılır. . bulunmuyor ise. boru yataklamalarının. boru tepe noktasından 30 cm. BORU BASINÇ TECRÜBESİ Boruların döşenmesinde en önemli faktörlerden birisi de hattının basınç tecrübesinin yapılmasıdır. Boru hatları TS 7397 normuna uygun yataklama dolgusu üzerine oturtulduktan sonra borunun etrafı. düşey ve yanal zemin basıncına. balçık. boru malzemesi cinsine uygun düşecek ve agresif olmayan malzeme ile boru hattı gömlek içine alınır. Bu işlem yapılırken boruların dış izolasyonlarının zedelenmemesine dikkat edilir. Ancak anma çapı 600 mm ve daha büyük olan borular bu çeşit zeminde açılmış hendeklere yerleştirilmeden önce. faktörler dikkate alınarak uygun bir yataklama açısı seçilir. Hendek tabanının bataklık. döşeme işlemi ise tesis yüklenicilerince gerçekleştirilmektedir. Hendek tabanının bulunduğu zemin kumlu veya kumlu gibi (kohezyonsuz) üniform bir yapıya sahip olup. ilgili standartlar ve şartnameler çerçevesinde yapılmakta. bu yapılmadan hendeklerin doldurulmasına kesinlikle izin verilmemesi gereklidir. Agresif zeminlerde. Eğimli arazide yataklama ve dolgu malzemelerinin sürüklenmesi ve borunun kayması. Hendek dolgusundan önce tüm hat boyunca boru altına uygulanan yataklama dolgusu iyice sıkıştırılmalıdır. boru hatlarının taşıma gücünü önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle. Hendeğin geri kalan kısmı kazı malzemesi veya normal bir dolgu malzemesi ile doldurularak sıkıştırılır. İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 5. Bankamızca satın alman boruların şantiyeye şevkinden önce fabrikalarda gerekli deneyleri. çapı. teslim alma öncesinde herhangi bir tereddüt halinde tecrübe parasının yüklenici firmacı karşılanması durumunda tecrübesini isteyebileceği belirtilmektedir. Bilindiği gibi Bankamız uygulamalarında tesis ihtiyacı borular Bankamızca tahsis edilmekte. Taş veya elek üstü iri malzeme ile yapılacak dolgunun yüksekliği. 20 mm' den küçük daneli çakıl. Hendeğe gelebilecek sular nedeniyle yüzme tehlikesinde olan boru hatlarında gerekli özel önlemler (geçici ankraj ya da ek yükleme) uygulanır. Gerekli hallerde sürüklenmeye karşı yer yer yan taraflara tahliye yapılır.

Borunun Gömleklenmesi (Kundaklama) Yataklamanın üstünde boru üst noktasından 30 cm yukarıya kadar yapılan işlemdir. Eğer boru dış yüzeylerinde izolasyon mevcut ise.lik tabakalar halinde yapılmalıdır. böylece değme yüzeyleri artar. Gömlekleme iksaların sökülmesi ve dolgunun yapılması işleri birbirleriyle ilişkili ve birbirleriyle girişimlidir. gereğinden az ise daneler arası sürtünme ve kohezyon bir direnç ile danelerin birbiri üzerinden kayarak boşluklarına girmesini ve birbirlerine yakınlaşmasını önler.ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI Zeminler basınç altında boşluklarındaki suyu ya da havayı yitirerek sıkışırlar. Hendek tabanının yukarıda bahsedildiği gibi hazırlanıp borunun döşenmesini takiben dolgu işleminin yapılması gerekmektedir. Gömlekleme malzemesi sıkışabilir nitelikli malzeme olmalıdır. Sıkıştırma işlemi büyük çaplı borularda statik çizgisel yükü 30 kg/cm. sıkıştırma işlemi yapılırken zarar görmemesine dikkat edilmelidir. kum ve çakıl ise az sıkışır. alüvyonel zeminler büyük sıkışabilme özelliğine sahiptirler. gömlekleme malzemesinin boru yanlarına. Zemin bünyesindeki su. dolguların ve basınç tecrübesinin önemi yukarıda belirtilmiş olup. gömlekleme ile toprak yükü önemli ölçüde yayılır. Proktor deneyi her 50 m' de bir yenilenmelidir. Bu uygun değer "optimum su içeriği" adım alır. Bu amaçla makineli hafif sıkıştırıcı ya da yassı el tokmakları kullanılmalıdır. Zemin sıkışması ile daneler birbirine yaklaşır ve birbirlerine olabildiğince değerler. Gömlekleme yataklamanın tamamlayıcısıdır. . 1 . zemin içinden havanın kaçırılarak danelerin birbirine yaklaşması ve boşluk oranlarının düşürülmesi amacıyla yapılan işlemdir. Sıkıştırmada önemi olan sulama işlemine. İyi sıkışma sağlamak için su içeriği ne çok ne de az olmalı. şantiye şefi ve kontrol mühendislerince hassasiyet gösterilmelidir. sürtünmeyen daneler ve yüzeyler sürtünürler. Maddesinde detaylıca açıklanmıştır. Granüler malzeme sıkıştırılması sırasında malzemenin su içeriği standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriği + 2 değerinde kalmalıdır. SONUÇ Yataklamanın. Zemin sıkıştırmasında optimum su muhtevasının tespiti için TS 1900'de belirtildiği üzere standart Proktor deneyinin yapılması gerekir.. Uygulamada çoğu zaman sulama önemsenmemektedir. boruların dayanımı da önem taşımaktadır. Zeminin sıkışması. 2 . Killi.den az olmayan vibrasyonlu düz bandajlı silindirle 20-30 cm. Ayrıca statik projesinde ön görülen dolgu yüksekliğine kadar dolgu yapılmasına izin verilmelidir.Dolgu İşleri Boru gömleklemesi üzerine yapılan işlemdir. Boru üst noktasından 1 m yüksekliğe kadar makinalı ağır tokmak ve vibrasyonlu sıkıştırıcılar kullanılmamalıdır. siltli. Bu yanlış bir görüştür. Ayrıca döşemesinde titizlik gösterilmezse boru hatlarında oturmalar ya da hasarlar olacağı açıktır. üstüne sıkıştırılmasına özen gösterilmelidir. Bu durumda hendek dolgusu iki aşamada yapılmalıdır. Konsolidasyon olayında zemin boşluklarındaki suyun zemin kitlesi dışına çıkışı ile sıkışma meydana gelir. Hendek dolgusunun ne şekilde yapılacağı İçmesuyu İnşaatına ait Özel ve Teknik Şartnamenin 23. Demek ki zemin sıkıştırılması sonucunda zemin en sıkı ve en az boşluklu durumda bulunduğu gibi su ile doygun olmalıdır. Sonuçta zemin sıkışması ile taşıma gücü artmış olacaktır. belli bir değerde olmalıdır.

İmzalamaz ise veya itirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için. yapılması için yüklenici yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak kontrol teşkilatının emrine verir. röleve ve ataşman defterleri bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. sözleşmeye ekli birim fiyat cetvelinde veya keşif özetinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak. İş yerinde yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için örneklerine göre şantiye günlük. Hakediş raporlarının hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin.HAKEDİŞ TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKEDİŞ TETKİK GRUBUNUN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cevza VELİBEYOĞLU .Şube Müdürü Hakediş. Yüklenici bu belgelerde defterleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. yüklenici firma tarafından yapılan işlerin bedelleri. defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere 10 . yaptığı indirim ve sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler çıktıktan sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde ödeme işlemidir.

Özellikle içmesuyu arıtma tesislerinde yer alan mekanik ekipmanlarla ilgili olarak düzenlenen ihzarat tutanaklarında ekipmanın hangi ünitede yer aldığı belirtilmelidir. düzeltilmesi bakımından her türlü betonarme imalatın yapımı safhasında beton dökülmeden önce tasdikli projesine göre demir donatısının yapıldığını belirten demir teslim tutanağı tanzim edilmelidir.gün süre verilir. Aksi takdirde tesiste kullanılacak ekipmandan fazla ve tesis için gerekli olmayan ekipmanın temin edilmesi ve bunun bedelinin ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu ödemenin yapılabilmesi için ekipmanın fabrikada imalatının tamamlanması ve bunun Banka elemanlarımızca tespit edilerek tutanağa bağlanması gerekmektedir. TS 500-Betonarme yapıların hesap ve yapım Kuralları. Ataşmanlar yüklenici firma ve kontrol teşkilatınca eksiksiz olarak imzalanmalıdır. İhzarat miktarları iş programında o yıl için belirlenen miktardan fazla olmamalıdır. Ancak yüklenici bir sonraki yıla geçen işlerde Bankanın yazılı izni alınmak kaydıyla ihzarat yapılabilir. Adı geçen tutanakta demiri teslim alman projenin bölüm ve üniteleri ayrı ayrı belirtilecek. Bu tutanaklarla birlikte işçi duyuru tutanaklarının da düzenlenmesi gerekmektedir. Bölge Müdürünün tasdikinden geçirildikten sonra da hakediş raporuna eklenmelidir. Ayrıca bu ekipmanların fabrika deney belgeleri ihzarat tutanağına eklenmelidir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Ataşmanlar üzerine ilgili proje pafta numaraları yazılmalıdır. Bilindiği üzere henüz imalatı tamamlanmamış iş kalemleri yeşil defterde yer almalıdır. Düzenlenen bu tutanaklar yüklenici ve kontrol teşkilatınca karşılıklı imzalandıktan sonra Bölge Müdürlüğü'nce onaylanmalıdır. Bölge Müdürlüğü'nün uygun göreceği birden az olmamak üzere yeterli sayıda teknik eleman ve yüklenici veya şantiye şefinin iştiraki ile yapılıp bir tutanağa bağlanmalıdır. Ancak bilindiği üzere içmesuyu arıtma tesislerinde inşaat kalemleri ile birlikte mekanik ve elektrik işleri de yer almaktadır. Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında) TS 1248-Beton Yapım. bunların işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatların sözleşmesinde veya birim fiyat cetvelinde gösterilmiş bulunması gereklidir. TS 1247-Beton Yapım. İhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için. Uygulama sırasında projeye göre değişiklikler söz konusu olması halinde öncelikle revize projeler düzenlenip tasdikinden sonra uygulamaya geçilmeli ve bundan sonra ataşmanlar düzenlenmelidir. kazı artığının nakledilmesi durumunda nakliye mesafelerini içeren tutanaklar ile malzeme ağırlık tespit tutanakları düzenlenirken ifadeler açık ve net olmalıdır. Ayrıca beton ve betonarmenin hazırlanmasında. Kazıdaki şev oranları. 1991/80 sayılı genelgede de belirtildiğine üzere: İşlerin devamı süresince yapılacak denetimlerde yanlışların zamanında görülmesi. Döküm ve Bakım Kuralları (Anormal Hava Koşullarında) TS 2940-Taze Betondan Numune Alma Metotları TS 3314-Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu TS 3351-Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı ile Bayındırlık Genel Şartnamesi esaslarına dikkat edilmeli ve beton deney numuneleri Kontrol Mühendisince alınacak laboratuar sonuçları hakediş raporuna eklenmelidir. Yeşil defterdeki iş kalemleri bir sonraki hakedişte ataşmana geçirilmelidir. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa iş başına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez. Betonarme imalatın demir teslimleri. Keşif özetinde veya birim-fiyat . İhzarat cetvelleri düzenlenmeli ve bu cetvellerde bir önceki ihzarat miktarı bu hakedişte imalata giren miktar ve bu dönemde gelen ihzarat gösterilmelidir. Mekanik ekipmanların temin edilerek şantiyeye gelmesi zaman aldığından yüklenici firmanın bu ekipmanın temin bedelini talep etmesi durumunda sözleşmenin 13 .maddesine göre temin bedelinin % 80 ini geçmemek kaydıyla teminat mektubu karşılığında ihzarat bedeli ödenebilir. Hakediş raporu eki olarak düzenlenen ataşmanlar açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmeli ve tasdikli proje ile uyum sağlamalıdır. işin kontrol mühendisi.

Faturalara o işte kullanıldığına dair gerekli not yazılmalı ve imzalanmalıdır. hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en geç 10 gün içinde bu itirazı dilekçe ile Bankaya bildirmek zorundadır. Banka'ya vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu "Banka' ya verilen . hakediş raporunu imzaladığı tarihten itibaren yazı en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda. Faturalar ile birlikte o malzemenin fiyat artışlarım gösterir liste yükleniciden istenilmeli ve hakedişe eklenmelidir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Yüklenici başvurmadığı taktirde Banka. Tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılır. sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça en geç ayda bir defa düzenlenir. Ancak yüklenici herhangi bir. yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. yüklenici veya iş başında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.cetvelinde fiyatı gösterilmemiş olup ta yapılması Bankaca istenen işlerin yeni birim fiyatları Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 15. Yüklenici veya vekili. Tediye yüklenicinin hakediş raporunun imzalanmasın dan sonra yapılır.. Malzeme bedel farkı verilirken malzemenin iş programında belirtilen miktarda ihzar edilip edilmediğine dikkat edilmelidir. yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Eğer yüklenicinin. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu taktirde. hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa. Yüklenici veya vekili. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için. Hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine. sebeple Bankaya borçlu ise. Yüklenici hakediş raporlarım zamanında imzalamadığından dolayı tediye meydana gelecek gecikmeler sebebiyle hiç bir şikayet ve istekte bulunamaz. 3 ay içinde tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Maddesine göre süre uzatımı hakkı doğar. yüklenicinin imzası beklenmeksizin borcun mahsubu yapılır. Banka hakediş raporu üzerindeki incelemeleri ve diğer işlemleri tamamlayarak ödemeyi yapacak birime gönderir. bildirilen günde hakedişe esas ölçümlerin alınmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar. karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri.. maddesine göre tespit edilip ve bu birim fiyat onaylandıktan sonra işin yapımına geçilmeli ve hakediş raporlarında dikkate alınmalıdır. tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Hakediş raporu düzenlendikten sonra durumdan haberdar olduğu tarihten itibaren 7 gün içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu. hakediş raporunun Banka'ya gönderir. Ayrıca o malzemenin o iş için alındığım belgeleyen faturaların asılları yüklenici firmadan istenilmelidir. . Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği taktirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Aksi takdirde gün içinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama da bulunmak şartıyla. Bina tesisat işleri dışındaki tesis ve yapı inşaatlarında kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden sözleşmenin 12B maddesinde belirtilenlerin fiyatlarında veya Devlet tarafından işletilmekte olan Demiryolları ve Denizyollarına ait navlun ve nakliye bedellerinde sözleşme yılı ve uygulama yılı başındaki fiyat ve bedellere nazaran meydana gelen artma ve eksilmelerde KDV hariç olmak kaydıyla aradaki farklar genel gider ve yüklenici kan eklenmeden ve ihale indirimi veya zammı uygulanmaksızın net olarak ödenmekte veya kesilmektedir. Bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise..

Bilhassa kesin kabullerde bu konu dikkate alınmıyor bu hususa özellikle dikkat edilmelidir. 4) Kabul kurulu Başkanı'nın yönetmelik uyarınca mühendis veya mimar olması sağlanmalıdır. inşaatın seyrine paralel ileride çıkabilecek sorunları önlemek için kaptaj himayesi geçici kabul tarihine kadar mutlaka teşkil edilmelidir. tesisin tümüne ait ihale .Şube Müdürü Geçici ve Kesin Kabullerde karşılaşılan darboğazlar ve ortaya çıkan yasal sorunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz: Bankamızca yaptırılan içmesuyu tesislerinin geçici ve kesin kabul yapım yetkileri geçici kabullerin büyük bir kısmı hariç Bölge Müdürlüklerimize verilmektedir. kaynak gibi su alma yerleri koruma sahalarının oluşturulup oluşturulmadığı. 3) Kabul tutanakları 5 er nüsha düzenlenmeli ve basılı tutanaklardaki boşluklar yönetmeliğe uygun bilgileri kapsayacak şekilde doldurulmalıdır.6. depolara ait sızdırmazsızlık ve dezenfeksiyon tutanakları. kabul tutanaklarının dairemize ulaşması sırasında ve ulaşmasından sonra yapılan incelemesi sonucu bazı eksiklikler görülmekte olup dikkat edilmesi gerekli konulardan bazıları şunlardır. depo ve diğer sanat yapılarından yönetmelikte sayılanların 24 saatlik süredeki sızdırmazlık miktarı % olarak rakam ve yazı ile belirtilmelidir. 2. Bu hususlar belirtilmediği takdirde kabul tutanakları iade edilerek kabul yeniden yaptırılmalıdır. yazılı gerekçe alınmazsa diğer yelerce sözlü alınan gerekçe yada gerekçe bildirilmesi durumları tutanağa bağlanarak kabul tutanağına eklenmelidir. 1) Geçici kabule hazır olan bir tesisin 25. 8) Tesisle ilgili bilgiler kaptaj. bunların toplamının ihale bedelleri toplamına oram kabul tutanağının 2. ve diğer sayfalarda tesis bölümleri itibariyle yer almalı.KABULLERDE KARŞILAŞILAN DARBOĞAZLAR. 5) Kabul kurulu üyelerinin kabule katılımı sağlanmalı. 9) Tesisle ilgili kabul işlemlerinin Bölge Müdürlüklerimizin istemi sonucu yapıldığı göz önünde bulundurularak koşullu yada süre verilerek kabul yapılmamasına özen gösterilmelidir. ve depolara ait yeterli boyut ve sayıda fotoğraf gelmediği takdirde geçici kabul talepleri işleme konulmamaktadır. Zaman zaman bu sayılan işlemler yapılmadan kabul talebinde bulunulduğu gözlenmektedir. Ancak. ÇÖZÜMLER VE ORTAYA ÇIKAN YASAL PROBLEMLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Rüştü KİREMİTÇİ . kamu malı arazilerin devri sağlanmalı. kuyu.1993 tarihlerinde tüm Bölge müdürlüklerimize gönderilen yazılarımızda talep edilen geçici kabul istek yazılarında şebeke işletme planı. Kabul işlemi ve kabul tutanaklarının düzenlenmesine ilişkin esaslar Bankamız "İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği’nde çok detaylı bir şekilde belirtilmektedir. yüklenici firma şirket ise şirketi temsil eden şahsın adı soyadı ile birlikte vekaletnamenin noter tarihi ve numarası da belirtilmelidir. sayfadaki ihale bedelleri toplamı bölümüne kabulü yapılan tesis bölümlerinin ihale bedelleri toplamı hakedişten alınarak yazılmalı. 10) Geçici kabullerde tesisin işletilmesine engel olmayan özür ve noksanlar varsa bunların ihale bedelinin %5'i ile karşılaştırılmasına ilişkin bedeller 3. 11) Esasla ilgili olmayıp onarılması gerekli görülmeyen noksan özürlü ve nefis olmayan işler geçici kabul tutanağında belirtilmeli ancak nefaset bedeli saptanması ise kesin kabul kuruluna bırakılmalıdır. drenaj.12. terfi ya da isale hatlarının ölçülen iletim debisi.depo ve şebeke sırası gözetilerek yapılmalıdır. isale . terfi merkezi. 7) Tesis bölümleri tutanağın "özür ve eksikler" başlıklı 3 ve gerekmesi halinde diğer sayfalarda aynı başlıklar halinde yer almalı. 12) Kabulün kısmi olması halinde. 6) Kabul tutanağını imzalamayan yada koşullu imzalayan kişiden komisyon başkanınca yazılı gerekçesi alınıp kabul tutanağına eklenmeli.1992 ve 18.sayfadaki boşluğa mutlaka yazılmalıdır. himaye mıntıkalarının yapıldığına dair tutanakla kaptaj. 2) İşin yer teslimi yapılmasına müteakip Belediyesi ile koordine sağlayarak sahipli kaptaj sahalarında yeterli genişlikte kamulaştırma yapılmalı.

her türlü giderleri müteahhide ait olmak üzere yükleme ve benzeri teknik deneylerin yapılmasını veya yaptırılmasını müteahhitten isteyebilir. fen ve sanat kaidelerine uygunluk yönü ile ve varsa iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğu bakımından inceler.bedeli ise yazılmamalıdır. Heyet yapılan işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için. 16) Kabul tutanağına varsa Motopomplarla ilgili deney föyü mutlaka eklenmelidir. Geçici kabul heyetince de uygun bulunması halinde kontrol teşkilatının işin tamamlandığım bildirdiği bu tarih. teknik gereklilikler. müteahhidin alacaklarından kesilmek kaydı ile bunların karşılığı olarak o günün rayiçleri üzerinden uygun görülecek bir nefaset farkı bedeli tespit edilerek tesis bu haliyle de kabul edilebilir. belirlenen bu tarih. Kontrol teşkilatı bu incelemeler sonucunda taahhüt konusuna giren tüm işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını. tür. 18) İçmesuyu tesisine ait işletme projeleri 1990/31 sayılı Genelge esaslarına uygun biçimde 1/1. sözleşmesi ekinde Bankamız yapım işleri Genel şartnamesi yer alan işlerde ise yapım işleri genel şartnamesinin 40. 15) Kabul işlemlerinin. varsa geçici kabulde tespit edilen özürlü ve eksik işlerin tamamlatılması ve tip sözleşmede belirtilen teminat süresi dolduğunda kesin kabul talebinde bulunulması bölgelerce takip edilmelidir. Müteahhit tutanakları itirazı kayıtla imzalamış ise itiraz gerekçeleri tutanağa eklenir. Yapılacak çağrıya rağmen müteahhit veya vekili kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse. Kabule Müteahhidin noterden tasdikli vekaletnamesini haiz vekili katılırsa bu kişinin ehil olup olmadığına bakılmaksızın kabulde yaptığı bütün işlemler ve koyacağı imzaların tüm sonuçlarından müteahhit sorumludur. 13) Geçici kabulü yapılmış ve tutanağı imzalanmış işlerde. Müteahhit bu . varsa keşif artışlarına tekabül eden işler de dahil olmak üzere yapılan tüm işleri. Geçici kabulle ilgili genel bilgileri şöyle özetleyebiliriz. İller Bankası tarafından ihale suretiyle ve emanet usulü ile yaptırılan Sözleşme konusu iş tamamlanınca müteahhit bankaya vereceği bir yazı ile geçici kabul isteğinde bulunur. Genel Müdürlüğümüzü temsilen Bölge Müdürlüklerimizce yapılma kararının bildirilmesinden sonra uygun sürede sonuçlandırılmasına özen gösterilmelidir. 17) Şebeke bulunan işlerde. Teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de çok zor olan ve fazla zaman kaybı gerektiren kusur ve noksanlar görülecek olursa. proje. uygun bulunmazsa geçici kabul heyetinin tespit edeceği tarih geçici kabul tutanağına "Geçici Kabul İtibar Tarihi" olarak geçirilir. Kabul heyeti. kabule uygun olup olmadığım tespit eder. bu husus tutanakla belirtilir. nitelik.000 ölçeğinde düzenlenebilir. Bu durum kabul işlemlerinin yapılmasını engellemez.000 ölçeğinde. Bütün bu inceleme ve denemelerden sonra varsa noksan ve kusurlu işler tespit edilerek dökümü yapılır. Bu tarih aynı zamanda işin tamamlandığı tarih ve teminat süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. müteahhit ile birlikte. Banka. maddesi esaslarına göre belirlenecek. pafta sayısının fazla olduğu büyük yerleşimlerde ise 1/2. sözleşmede yazılı olmasa bile. Kontrol Teşkilatının yazısı üzerine mümkün olan en kısa sürede ve "İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği" esaslarına göre kabul heyetini oluşturur ve kabulün başlayacağı günü tespit ederek durumu Müteahhide ve diğer ilgililere bildirir. geçici kabul işleminin yapılmasına bir engelin olup olmadığım ve işin hangi tarihten itibaren tamamlanmış olduğunu tesis kabulü hazırsa bir yazı ile Bankaya bildirerek geçici kabul talebinde bulunulur. Yapılan işler yüklenici veya vekilinin katılımı ile (yoksa gıyabında) tesisin durumu ön incelemeden geçirilir. 14) Tesisle ilgili olarak yeni iş yapmaya yada boru verilmesine yönelik olarak Bankamızı yükümlülük altına sokacak işlerden kaçınılmalıdır. Bu konuya kabul istek yazılarında da dikkat edilmelidir. kabul talep formülleri ve kabul tutanaklarına kaydedilerek bunlar üzerinde sonradan herhangi bir şekilde tashihata meydan verilmemelidir.maddesi. şartname. işletme planının iş sahibi Belediyeye verildiği geçici kabul tutanağına yazılmalıdır. sözleşme ve ekleri. Müteahhit kabulde hazır bulunmak zorundadır. 19) Geçici kabul itibar tarihi sözleşmesi ekinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi yer alan işlerde Bayındırlık işleri genel şartnamesinin 41.

Bütün bu inceleme. Bu incelemede müteahhitte hazır bulunur. geçici kabulün yapılmaması hafinde işin bitirilmesi gereken tarih. Kabul işlemlerinde. Bu durumda kabul için görevlendirilen heyetin yevmiye. Geçici kabul tutanağı. Bu takdirde noksanlar tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder. Kontrol teşkilatının yazısında. Kesin kabul işlemleri de geçici kabul esaslarına uygun şekilde yapılarak tamamlanır. Bu konuda Şartnamenin 16. Bunlar özellikle su teminine yönelik ve uzun süre devam edebilecek işlerin kısmi geçici kabulü yapılır kısmi geçici kabul esaslarına göre yürütülür.işleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere bu tip kusur ve noksanları da verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorunda bırakılır. Bu inceleme sonucunda. Müteahhit tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken noksan ve kusurlardan. Ancak bu gecikme 30 günü geçtiği takdirde Banka işi dilediği şekil. İşin tamamlanmış olduğu ve kabulün yapılabileceği tespit edilirse yukarıda bildirilen kabul işlemleri aynen yapılır. Kabul heyetince tespit edilen noksan ve kusurlu işler belirlenen sürede Müteahhit tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra geçecek her gün için sözleşmede belirtilen gecikme cezasının dörtte biri tutarında ceza uygulanır. yolluk ve taşıt giderleri müteahhitten tahsil olunur. . teknik önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa. bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa geçirir. İşletmeye açılması Bankaca gerekli görülmesi halinde. tesisin tümü bitirilmeden sözleşme konusuna giren iş(erden biten kısımların kısmi geçici kabulleri de yapılabilir. noksanları tespit ederek bir tutanak düzenler ve kabulü reddeder. maddesi hükümleri uygulanır. esasa taalluk etmeyen ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olması gerekir. Geçici kabul heyeti işyerine gidip de tesisin kabulünün yapılamayacağını tespit ederse. varsa Sözleşme ve eklerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. işin kabule hazır olmadığı tespit edildiği takdirde müteahhide sözleşme hükümleri uygulanır. şart ve bedelle yapar veya tesis sahibi belediye veya. kabulü yapılan işin toplam ihale bedelinin %5'ini geçmemesi ve bu işlerin. gecikmenin 45 günden fazlası kadar uzatılır ve bu tarihten sonraki gecikmeler için gecikme cezası hükümleri uygulanır. Giderilmesi gereken noksan ve kusurlu işlerin sözleşme birim fiyatları ile bedelleri bulunur. işin geçici kabule hazır hale getirildiğini bildirdiği tarihten itibaren. Müteahhit başvurusunda gecikmiş olursa veya işi süresinde kabule elverişli duruma getirmemişse Banka bir heyetle işi yerinde tetkik ettirir ve durum bir tutanakla tespit edilir. idare dahil dilediği kimselere yaptırır. müteahhidin kusuru dışında geçici kabule 45 günden daha geç gidilirse. deneme ve tespitlerden sonra tutanakların düzenlenmesine geçilir. Geçici kabulün yapılabilmesi için bu bedelin. Süre belirtilmemiş ise bu süre deneme ve işletme süresinin bitim tarihi olarak kabul edilir. Sözleşmenin belirlediği tarihte işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve geçici kabul işleminin yapılabilmesi için müteahhidin Bankaya zamanında başvurarak geçici kabul isteminde bulunması gereklidir. Bankaca onaylandıktan sonra geçici kabul geçerli olur. Tutanağa noksanların giderilmesi için gerekli süre yazılır. tesisin sahibine teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak. Nefaset bedel farkı esasa taahhuk etmeyip noksan ve kusurlu işlerle ilgili olup bu bedel geçici kabul heyetince tespit edilerek kesilmesi kesin kabul heyetine bırakılır. Müteahhit yapılacak tebligata uymazsa Banka bu incelemeyi tek taraflı yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.

Bu kapsamda. pH metreler bir elektrot. Bulanıklık ölçerlerde maksimum ve minimum kontaklı tipleri bulunmakta. Su kontrolü : ham su ve temiz sudaki debi kontrolü. durultucu çıkışı temiz su çıkışı. çalışma pozisyonlar. Debi metreleri ham suyu veya temiz suyu ölçerek.İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON İLLER BANKASİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sabiha NUMANOĞLU . filtre çıkışı (özellikle filtre kontrolü için) ve filtre geri yıkama suyu hattında debi metreler tarafından yapılmaktadır. pH değeri 6. ölçülen pH değerini standart akım değerine çeviren transmitter (çevirici) ve pH değerini gösteren göstergeden (indikator) oluşmaktadır.Daire Başkan Yardımcısı İçmesuyu arıtma tesisleri ham su kalitesine bağlı olarak farklı prosesleri içeren tesislerdir. bakiye klor kontrolü. b) Filtre kontrolü olarak ele alınmalıdır. Debi metreye ait debi gösterilen dijital veya analog olarak hem debi metrenin monte edildiği yerde hem de ona kontrol panosunda bulunur. transmitter ve göstergesi olan elektronik bir cihazdır. kontrol sistemi de farklı olacağından kontrol parametreleri de değişken olabilmektedir. Ekipman Kontrolü : a) Ekipmanların arıza durumu. 8. dozlama pompalarının strok ayarı elektriksel olarak değiştirilerek dozlama miktarı otomatik olarak değiştirilmekte ve bu şekilde çıkış kalitesi de korunmaktadır. bulanıklığın set etilen maksimum ve minimum değerlerine göre ana kontrol panosundaki işletmeci sesli ve ışıklı olarak bilgilendirilmektedir.5) olarak belirlenmiştir. pH -değerleri set edilen değerin dışına çıktığı zaman. Bakiye Klor Ölçümü : Tesis çıkışma konulacak bakiye klor ölçümü cihazı ile arıtılmış sudaki klor miktarı ölçülür ve ölçü enstrümanında bulunan limit kontaklarla maksimum ve minimum değerlerde ışıklı ve sesli alarm sistemi. 1) Su kontrolü ve 2) Prosese bağlı olarak kullanılan ekipmanların kontrolü diye iki grupta toplamak mümkündür. . devreye girer. Bununla beraber bir genelleme yapıldığı takdirde. Arıtma tesislerinde genelde (4-20 MA) veya (0-20 MA) standart akım değerli debi metreler kullanılmaktadır. bulanıklık. pH Ölçümü : Tesise giren ham su pH değerinin bilinmesi kimyasal madde dozlanması için gerekli görülmektedir. Bulanıklık Ölçümü : Bulanıklık ölçerleri tesis girişinde durulmuş suda ve temiz su çıkışında bulanıklık değerlerini ölçer elektrod. işletmeni ikaz etmek üzere ana panoda-sesli ve ışıklı alarmsistemleri konulmuştur. Ayrıca debi metreden alınan sinyal ile tesise giren ham su değerine bağlı olarak. kontrol sistemini. taşkıntahliye. Optimum koagülasyon için pH değerlerini bu sınırlar içersinde bulunması gerekmektedir.58.5 değerinin üstünde ise sülfürik asit dozlaması yapılmaktadır. Ham sudaki değerine göre kimyasal madde dozajı yapılır. Bilindiği üzere TS 266'da içme ve kullanma suyu standardı uygun pH değerleri (6. Debi Kontrolü : Debi kontrolü ham su giriş. pH. ölçülen miktar elektrik akımına veya voltaja dönüştüren elektrot ile bu akım veya voltaj değerim standart akım ve voltaj değerini standart akım ve voltaj değerine dönüştüren çevirici (Transmilter) değerleri debi bölüntülü gösterge vasıtasıyla gösteren göstergeden oluşmaktadır. Bu durumda ham su debi göstergesi kimya binası panosunda da yer almalıdır. seviye olarak değerlendirilmektedir.5'in altında ise kireç. Alarm durumuna göre klor miktarı arttırılır veya azaltılarak tesis çıkışındaki klor miktarı standardın öngördüğü değere getirilir.

SÜRGÜLÜ VANALAR. Sürgülü vana. klor tüplerinden veya tanklarından kiorinatörlere kadar bakır boru. Yukarıda kısaca kontrol ekipmanları hakkında bilgi verildikten sonra. Klor sisteminde ise ejektöre kadar basınçlı suyu taşıyan hatlar galvanizli çelik boru. Küresel vana. Hareket mekanizmaları vanalarda olduğu gibi elle kumandalı. Sıyırıcılar: Durultucularda tabanda çöken çamuru çamur konilerine iletmek üzere kullanılır. KELEBEK VANALAR: Debi ayarı yapılacak ve açma-kapama sık yapılan yerler ile büyük çaplı borular üzerinde sürgülü vana yerine kullanılır. ahşap latalı süzücüler. Hidrolik kumandalı. Karıştırıcılar: Arıtma tesislerinde karıştırıcılar yumaklaştırma işleminin yapıldığı hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma ünitesi ile kimyasal maddelerin hazırlandığı çözelti hazırlama tanklarında yer alır. pompa emme ve basma hattı vanaları. Çelik kanatların altında sıyırma işlemini yapan bezli lastik bant bulunmaktadır. alüminyum sülfat polielektrolit. Motor kumandalı. motor kumandalı. kireç için PVC boru kullanılmaktadır.(kimyasal madde taşıyan hatlarda ve küçük çaplı boru hatlarında) SÜRGÜLÜ KAPAKLAR: Tesis üniteleri arasında suyun nakli kanal ile yapıldığında veya vana kullanılmasının zor olduğu durumlarda suyun akışım kesmek ve açmak amacıyla kullanılır. arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanlar liste halinde aşağıda yer almaktadır. sıhhi tesisat 1. Pnömatik (hava) kumandalı olarak ayrılır. Örneğin dip tahliye vanaları. Açma-kapama işlerinin az yapıldığı yerlerde tercih edilir.2. Taşkın ve tahliye hatları ise bina içinde ve rögara kadar çelik rögarlar arası AÇB olarak uygulanmaktadır. ahşap olması halinde de emprenye edilmiş olması gerekmektedir. 2. 2.1. Kumanda şekline göre: El kumandalı. Vanalar yapılarına göre: Kelebek vana. Sürgülü kapaklar beton yüzeylere monte edilmiş paslanmaz çelikten yapılmış sabit kılavuz sütunlar ile bronz malzemeden yapılmış sürgüden (hareketli kısımdan) oluşmaktadır. 2. dairesel durultucularda çelik konstrüksiyona haiz kanatlı sıyırıcılar kullanılır. Karıştırma kanat ve mil malzemelerinin metal olması halinde paslanmaz çelik. Sıyırıcılar motor kumandalı merkezden veya çevreden tahrikli yapılır. . havalandırma. hidrolik veya pnömatik olabilir. MEKANİK ERİPMANLAR: 1. Boru ve Vana Donanımı: Tesiste su iletim hatları genelde çelik boru olarak düzenlenmektedir. vana donanımı ve sürgülü kapaklar.pompalar 4.karıştırma üniteleri ve sıyırıcılar: 3. Karıştırma ekipmanları genel olarak motor-redüktör-varyatör grubu ile istenilen mil devirlerini sağlayarak mile bağlı ahşap veya metalden yapılmış kanat veya pedallar vasıtasıyla suya karıştırma gücünü iletirler.diğer ekipmanlar 5. Kimyasal madde dozlama hatlarında sülfürik asit için dikişsiz çelik boru. by-pass vanaları gibi KÜRESEL VANALAR: Genellikle yardımcı hatlarda kullanılır. ejektörden dozlama noktasına kadar PVC boru kullanılmaktadır.Tesis kapsamında bulunan tüm boru. Dikdörtgen durultucularda.Taşkın Tahliye Alarmı : Sistemdeki tüm su tutucu yapıların armut tipi veya kapasitif seviye ölçerlerle seviye kontrolü yapılır ve bu seviyeler ana kontrol panosunda gösterge ve alarm sistemleri ile işletmeciye iletilir.ısıtma.

kireç ve polielektrolit gibi) dozlama noktalarına basmak üzere kullanılır. malzemelerin TSE belgesi veya yabancı standartlara uygun olarak alınmasına dikkat edilmesi. debi. bulanıklık. 6. yüklenici firmadan sözleşme gereği makina ve ekipman montajı aşamasında şantiyede ilgili meslek branşından elemanın bulundurulmasının sağlanması. alarm sistemi. bakiye klora ilişkin maksimum ve minimum ikaz ve alarm sinyallerini. kontrol sistemine ilişkin açıklamalardan sonra uygulama aşamasında dikkat edilecek hususlardan bazıları da maddeler halinde aşağıda yer almaktadır: 1. seviye. ana kontrol panosuna sinyal ileticiler. 4. 2. Dozlama pompaları basma hatlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkları önlemek için seyreltme suyu pompaları ile basma hattına su verilerek çözelti seyreltilir. . pnometrik veya elektrik kumandalı sistem motorlarının çalışma arıza sinyaller -Start-Stop butonları . çamur pompaları ve dozlama pompaları olarak 3 grupta toplanabilir. Strok ayarlı pompalardır. pompalar üzerindeki piston kolu uzunluğunun değiştirilmesi (strok ayan) ile veya değişken devirli motorlarla sağlanır. KLORLAMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ: Klor kazaklı dedektörün otomatik fanlar yağmurlama sistemi ikaz lambası ve ihbar klaksonu Ana kontrol panosuna sinyal iletimi. titreşimleri çözümlendirmek için de. malzeme ve ekipman alımında projeye uyulması. FİLTRE KONTROL PANOLARI: Start-stop butonları çalışıyor. Dozlama pompalarının basma hatlarına genellikle bir yükleme vanası konularak hat basıncı sabit tutulur. kontrol ve enstrümantasyona ilişkin hassas cihazların tesisin devreye alınması aşamasında monte edilmesi. Temiz su pompalan: Filtre geri yıkama suyu pompaları. ANA KONTROL PANOSU: Sistemdeki tüm ekipmanların çalışıyor. arıza sinyalleri. klor binası ekipmanları (klofinatör klor tüp veya tankı. Dozlama ayan. tüm ölçüm ve kayıt sistemini içermektedir. temiz su pompaları.) ile ısıtma havalandırma ve sıhhi tesisatta kullanılan malzemeler yer almaktadır. ekipman ve malzeme alımında iş programına uyulması. vinçler (monoray vinç. motor.3. (Yük kaybına ilişkin) ve debimetre göstergesi KUMANDA KONTROL PANOLARI: Hidrolik. tüm vana. pH. karıştırıcı. İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan mekanik ve elektronik ekipman ve enstrümanlarına kısaca değindikten sonra tesiste kontrol sisteminde yer alan kontrol panoları ana başlıklar halinde verilebilir. 4. ekipman bilgi föylerine uygun katalogların idareye verilmesinden ve onaylanmasından sonra yükleniciye malzeme alımı konusunda talimat verilmesi. Arıtma tesislerindeki mekanik ekipmanlar.seçici şalterler ve basınç göstergeleri. 5. ceraskal. ikaz. otomatik tank cihazı vb. sıyırıcı gibi ekipmanların deneylerinin imalatçı firmada yapılması ve bankaca uygun görülmesinden sonra şevkinin yapılması. Çamur pompalan: Durultucu çamur konisinden ve çamur koyulaştırma tankından alman çamurlu suyu drenaja veya çamur kurutma yataklarına basmak üzere kullanılır. 3. hidrofor pompaları ve temiz su terfi pompalandır. arıza ve durma sinyalleri. köprü vinç) kimyasal madde yükleme kutuları. 7. Dozlama Pompalan: Kimyasal madde çeşitlerini (Alüminyum Sülfat. Diğer Ekipmanlar: Diğer ekipmanlar başlığı altında hava üfleyicileri. titreşim damperi kullanılır. Pompalar: İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan pompalar.

G. AG. tanzim edilecek elektrik projeleri merkezde ilgili Daire Başkanlığının ilgili ünitesinde tasdik edilmektedir. montaj planı 6.K. T.G.O.Müşterek direkli olarak yapılması gerektiğinde A.K.Şube Müdürü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 27. Bu itibarla. Hesaplar. a) Projenin gayesi : Kasabanın adının belirtilerek ne maksatla yapıldığının anlatılması. iletkenler çekilmeyecekse veya ileride . yedek güç. Kompanzasyon hesabı. d) Projeye ait açıklamalar : Yapılan projede proje içerisinde belirtilenleri anlatma yerine aşağıda belirtilen hususlar anlatılmalı.G. c) Enerjinin Temin Şekli : Motopomplara en yakın hattan enerji alacak şekilde planlanıp Enerji verilecek kuruluştan Enerji alınacak hattın adı direk no su. Bankamız programında yer alan içmesuyu ve kanalizasyon tesisleri içerisinde kurulan veya kurulacak pompa istasyonlarına gerekli olan enerjinin sağlanması bakımından.ENERJİ NAKİL HATTI İŞLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet YILDIRIM . Vaziyet planı. Tespit edilen şekle göre. Bu projeler tasdik edildikten sonra uygulamasına geçilmesini ve işin bitiminde geçici ve kesin kabullerinin Bankamız tarafından teşkil edilecek heyetler tarafından yapılması ve tanzim olunacak kabul tutanaklarının Bankamızca tasdiki yapılmaktadır. b) Güç ihtiyacı : Projenin yapıldığı tarihteki kurulu güç. Kurulan veya kurulacak pompa istasyonlarına ait elektrik tesisatı ile ilgili projeler tanzim edilmeden önce tesisin enerji ihtiyacı. gerilim düşümü hesaplan.G. Enerji verecek kuruluştan alman mutabakat yazısı 3.GA.E. bu yetki halen yürürlükte bulunmaktadır. iletken kesiti zincir izolatörlü. Tek hat salt şeması 7. Direk tespiti. O. veya mesnet izolatör(ü olup olmadığının yazılması. 4.E. Bu husus ilgili Bölge Müdürlüğümüzce.'nun ilgili birimi arasında yazılı olarak çözümlenip.) beslenme noktasının tespiti gerekmektedir. Keşifler 5.11. Direk seçim cetveli 9.1991 gün ve 11641 sayılı yazılarına istinaden yıllık yatırım programlarımıza alınmış bulunan elektrik tesislerine ait projelerin tasdik yetkisi Bankamız verilmiş olup. hattından enerji alınacak nokta belirlendikten sonra içmesuyu elektrik tesisleri için proje tanzim edilecek bu proje içerisinde bulunması gerekli bilgiler. . T. 1. Proje ile ilgili şartnameler 10. trafo resimleri buz yükü bölgelerine göre şartnameler Bu belirtilenleri kısaca açıkladığımızda. Gerekçe raporu 2. Gerekçe Raporu : Gerekçe raporu 4 şekilde açıklanmalı a) Projenin gayesi b) Güç ihtiyacı c) Enerji temin şekli d) Projeye ait açıklama. Enerji nakil hattı profili 8.Proje yapımında demir direk veya beton direk seçimindeki gerekçeler. beslenme şekli (O. . 1. Trafo gücü. Genel teknik şartname. ileride gelecek güç varsa bunların anlatılması.

K.G.çekilecekse 6/161 plan nolu müşterek direklerin 80 m. . direklerin tepeye gelen çerlere göre yeniden tayin edilip işin kapasitesi büyükse yükleniciden son durum tadilat projesi istenir. direği tipinin yükseltme sebebinin açıklanması. harici mi olacağının belirlenmesi gerekmekte.dan alınmış yazılı belge 2. isteğine bağlı olarak artırılabilir). Müşterek direklerde kritik köşe direkleri Vektör diyagramına göre direk tepe kuvveti bulunup tespit edilecek.G. Yer tesliminde projenin imalata geçme durumu şekillendirilir. Hesaplar : Projenin kapasitesine bağlı olarak bir Elk. Şartnameler : Yapılan proje içerisine konulması gerekli şartnameler bölgede mevcudu yoksa liste halinde isimleri yazılıp proje içerisine konulacak. .G. 6. yakınma ilk direk işaretlenip ve üzerine Sigortalı Topraklamak seksiyoner monte edilecek TR. (T.kadar T25 . Enerji nakil hattı profili veya müşterek direkli hatlar : Enerji alınacak T. Buz yükü bölgesine göre şablonla direk tipi ara mesafeleri tayin edilecek.E.K. direği ile branşman direği arasında 100 mt. 5.den az bir mesafe bulunduğu takdirde ilk direk üzerine yalnız sigortalı seksiyoner monte edilecek seksiyoner bulunduğu direğe A.Trafo gücünün ileride yükseltilmesi söz konusu ise TR. Yöresel şartlar varsa anlatılması 1. 7. gerilim düşümüne göre tespit edilmekte ise de.G. Proje yerine uygun ise direk tipleri aynen kabul edilir. 4. Enerji alınacak direkten başlanarak 30 m. 3.lik direk dikilecek. O. O. Enerji iletimi çok mecbur kalınmadıkça yer altı kablosu kullanılmamalı.G.E. Enerji alınacak kuruluştan izin alınmak ve gerekli tahkik hesapları yapılmak şartı ile mevcut branşman direği üzerine sigortalı veya sigortalı Topraklamak seksiyoner monte edilebilir.E. bizim içmesuyu tesisi güçleri 5 MVA altında olduğundan 3x Sallow kullanılmaktadır. 8.T35 k 315-400 KVA kadar T50 . Keşifler : Projenin yapıldığı yılda geçerli olan T. 9. direğinin dibindeki bir insan. panosunun dahili mi. Yer teslimi oldukça mühim bir konudur. Müh. Trafo direği üzerindeki sigortalı seksiyoner branşman direği ile trafo direği arasındaki hava hattı 1 km. Elektrik tesislerinin uygulaması yer teslimi : Proje tasdik edildikten sonra. Tatbikatta görüldüğü üzere içmesuyu inşaat işi elektrikle bazı yerlerde paralel yürümediği için Elektrik işinin tamamının bitirilebilmesi bakımından A. Direk seçim cetveli : Enerji nakil hattında tespit edilen direkler direk seçiminde traversleri ile birlikte tespit edilecek.t-12 Askı zincir izolatörlü olacak. T15-T15kl25KVA. Şayet projenin yapıldığı tarihten yer teslimi tarihine kadar imar durumu nedeni ile değişmişse açıya giren O. hattın adı. Bu şekilde projedeki değişiklik dikkate alındığında lüzumsuz direk imalatı önlenmiş olur. Belediye temsilcileri ile birlikte yükleniciye yer teslimi yapılmaktadır.O.E. Trafo direği güce bağlı olarak. Hattının adı direk nosu belirlenip bu direkten itibaren 10-30 mt. Tek hat Salt Şeması : Enerji alınacak E.K.G.G. Projede belirtilmemişse A. iletkeni çekilmeyecektir. Tabi . direkteki Sigortalı Topraklamalı seksiyoneri görebildiği takdirde Trafo 'direği üzerine ayrıca sigortalı seksiyoner konulmayabilir.G. Müsaade yazısı T.T25 k 160-250 KVA kadar T35 .T50 k 400 KVA kadar seçilecek Tl 5-125 KVA ise de zayıf olduğundan T25 seçilmesinde yarar vardır. proje keşfine göre Bölge Müdürlüklerimize yetki verilmektedir. A. tarafından yapılacaktır. hava hattı iletkeni güce.T-12 mesnet tipi olacak. açıklıkta kullanılması nedenleri.N. Bu yetki gereği bölgece ihale edilen elektrik işinin yer teslimi Bölge. Küçük Belediyelerin hangi kazaya bağlı olduğu belirtilerek hangi buz yüküne girdiği veya rakım nedeni ile buz yükü bölgesinin değiştirilmediğinin açıklanması. T-l 0. direk nosu belirlenip branşman direğinden itibaren yine 10-30 mt.den az ayrıca TR.K.nun malzeme+İşçilik dikkate alınarak eksiksiz keşfin yapılması gerekmektedir. panosunun Harici olması düşünülebilir. Branşman direği ile dikilecek ilk direk arasına bağlanacak iletken mevcut hat kesitinde veya cinsinde olacak şekilde tayin edilecek t-10.yi geçmemek üzere gevşek bağ yapılacak şekilde seksiyoner direk yeri tespit edilerek trafo direğine kadar alınır.

3.E.Müh. salt şemasında gösterilecek Motopomp şartnamesine göre TR. 5.G. Mak. ile gösterilir. Elk. AG. Bu sürede T. ELEKTRİK PROJE ve KABUL İŞLEMLERİNDEKİ SORUNLAR Yönetim Kurulunun 30. dibine A. hücreler önü kolonlardan itibaren inşaat safhasında inşaat müteahhidince tamamen kapatılıp bir kapıdan girilecek şekilde kapı açılıp üzerine ölüm tehlike levhası konulacak.G.G. fotokopi yapılmış projelerin tasdike gönderilmemesi 11. 1. 4. Elektrik tesisi kabulleri Bankamıza verilen yetki gereği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına yapıldığından Genel Müdürlüğün tayin edeceği bir Elk. işlerinin de aksamadan yürür kanaatindeyim. grubuna bildirilmesi ise Elk. 4-6 gruplu trafolu motopomp binalarında O. Tatbikatta gördüğümüzde TR. t-14 vs. Aksi taktirde T.G. Makina işlerinin zamanında aksamadan yürümesi için işin kapasitesine bağlı en az 6 ay önceden İnşaat Kontrol Müh. Trafo A.G. .05.K. Proje orjinale çizilip ozalite çekilerek projelerin tanzimi. panosu elektrik işi içinde yapılması gerekmektedir.G. dan müsaade yazısının alınması proje yapımı. panosu Sigorta ucundan koparılmakta.G. kuyu arasında kepçe çalışıp kablonun koparıldığı görülmüş A. Geçici kabul istenirken Belediyesine gerekli projeler verilerek sözleşme yaptırılmasının temini.G. enerji vermiyor. 6. giriş ölçü bölmesi tamamı tavrına kadar tel kafes ile kapatılacak yine O. NYY kablo Elektrik müteahhidince yapılacak bu uçlar motor kumanda panosuna motopomp firmasınca bağlanacak yine kumanda panosu motor arası kablo motopomp firmasınca temini ve montajı yapılacaktır. panosuna ihtiyaç vardır. Panolarında bulunan turnike manyetik otomatik şalterin akım ayar düğmesine m müdahale yapılabilecek şekilde monte edilmeli 10. tasdik yetkisi.maliyet açısından . TR’ nun en yakın yerden korunması lazım kabloda olan bir kısa devre direk olarak trafoya intikal etmiş olur. panosunun motor kumanda panosu ile bir yapılması görünüm ve derli toplu olması uygun görülmekte ise de bir TR. panosu ile motor kumanda panosu arası 1 Kv.Direk dikimi tel çekimi sırasında iletkenlere yaklaşan ağaçların kesimi istimlak işlerinin Belediyesince yapılacağı tutanağı yazılması gerekmektedir. Bu kablo trafoya direk bağlandığı düşünülürse trafo izolatörlerini koparabilir. t-12.G. Başkanlığında yapılması gerekmektedir.E. Motopomp panolarında kondansatörün ayrı bir bölmeye konulması (Enerji kesilmesinde kondansatör üzerindeki voltaj boşalmasından çarpılmayı önlemek kondansatör patlaması arızasından kontaktörler arıza görmemiş olacaktır.İzolatörler Askı veya mesnet tipi mi olacağı bu husus projede belirtilmiş ise de bir kere daha yer tesliminde kontrol edilmeli Askı tipi zincir izolatörlü direk tipleri t-0.Mak. yapımı için bu zamana ihtiyaç var. kontrolü arkadaşların metraj çıkartırken bu hususa dikkat etmeleri gerekli. Bu binalarda kablo kanallarının isteğe uygun yapılması. dan fazla kuyu besleniyorsa TR. .1974 tarih ve 27/1395 sayılı karan ile kabul edilmiş olan "İller Bankası İnşaat ve Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği" yönetmelik No:5-a 'ya göre kabul işlemleri yapılır.ce Bölge Müdürlüğü kanalı ile imzalı içmesuyu işinin ikmal edilebileceği Elk.G. 7. 8.+ Mak. Sorunlar.Temin açısından . Bölgelerde Elk. 9. A.K. Elektrik müteahhidinin işinin ikmal edip kabulünün yapılması bakımından da A.A. 2. Proje yapımında proje tasdik yönünden bir bütün olduğundan motor kompanzasyon değerleri O. Topraklamalara dikkat edilir. panosuna yine ihtiyaç var. panosu koyup tek bir noktadan trafoyu korumak ve ölçü yapmak için A.

2 . Ayrıca yeni fabrikanın tüketeceği ham madde kaynakları gelecek kuşaklara aktarılacağı gibi bu fabrikada kullanılmayan elektrik enerjisi ekonominin diğer kısımlarında kullanılacaktır. a) Kaplamanın elektrik direnci yüksek olmalıdır. su. d) Nakliye ve montajda zarar görmeyecek özellikte olmalıdır. b) Tatbikatı kolay olmalıdır. Bu şekilde kirlenen su salgın hastalıklara neden olabilmektedir. e) Isı değişikliklerinden etkilenmemelidir. şayet biz izole bir madde ile ortamdan çelik boru yüzeyinin izolasyonunu sağlarsak boru yüzeyindeki. Korozyonla delinen içmesuyu borularından kaçan içmesuyu hem ekonomik kayıp hem de tamirat için maddi kayıp hem de inkita demektir. Türkiye de ise korozyon kaybıyla ilgili olarak bu güne kadar bir çalışma yapılmamış. . baz ve bakterilerin bozucu etkisine mukavim olmalıdır. f) Basınca ve toprak gerilimlerine mukavim olmalıdır. Kaplamanın diğer bir faydası da katodik koruması yapılan hattın katodik koruma maliyetini düşürdüğünden nitelikli iyi kaplama ve döşeme şartları borunun ömrüne. g) Hava. İşte boru hatlarında yapılan kaplamanın görevi boru yüzeyi ile bulunduğu ortamı.Şube Müdürü KOROZYONUN ÖNEMİ 1. Delinen içmesuyu boru hatlarında suyun tamir için kesilmesiyle veya elektrik kesilmeleri sonucunda suyun düşük kotlara çekilmesi sonucunda boru içinde oluşan negatif basınçla borunun civarında bulunan kirli çamur borunun içine girer. Yapılan araştırmalara göre dünyada üretilen çeliğin 1/3'ü korozyon sonucunda yok olmaktadır.Neden kaplama yaparız. elektriksel olarak izole etmektedir.5 İ olduğu tespit edilmiştir.İÇMESUYU ÇELİK BORU HATLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vedat FİDAN . KORUYUCU KAPLAMALAR 1. 1970 yılında İngiltere'de yapılan araştırmalara göre korozyonun neden olduğu ekonomik kaybın İngiltere milli gelirinin %3. 1966 yılında Belçika'da yapılan araştırmaya göre korozyon kaybı kişi başına her yıl 34-40 dolar olduğu belirlenmiştir. h) Kaplama yapılan cidara iyi yapışma özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca delinen borulardan kaçan su enerji verilerek terfi edildiğinden hatlarda enerji kayıplarına da neden olmaktadır. katodik koruma maliyetine çok etki eden faktörlerdir. ancak korozyon nedeniyle oluşan kaybımızın yukarıda verilen rakamların biraz üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.İyi bir kaplamada bulunması gereken özellikler. Korozyon kayıpları sadece ekonomik değildir. tekrar su verildiğinde veya' elektriklerin gelmesiyle hatta tekrar su verilmesi durumunda boru içine giren kirli su abonelere kadar ulaşmaktadır. çevresindeki elektrik tesislerinden etkileşimi ve birçok nedenlerle çıplak boru yüzeyinde anodik ve katodik bölgeler oluşur bunun sonucunda ise anotta korozyon oluşur.4'ü korozyonla yok olmaktadır. Delinen borulardan sızan petrol hem ekonomik kayba hem de çevre kirliliğine neden oluyor. asit. anodik ve katodik bölgelerin oluşmasına engel olmuş oluruz. Yeraltına döşenen borular toprağa döşendikten sonra toprak yapısının çok farklı yapıda olması. Dünyada üretilen çeliğin 1/3 ü korozyon nedeniyle yok olması demek iyi bir korozyonla mücadeleyle kurulan her 3 çelik fabrikasının birsinin kurulmaması demektir. 2. Korozyon ürünleri çevreyi de kirletiyor. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre milli gelirin %3. Bu fabrikalar için ayrılan kaynağın başka alanlara kaydırılması suretiyle kaynaklar başka öncelikli alanlara kaydırılmış olacaktır.

kimyasal etkilere mukavim kaplama cinsleri seçilmelidir. Katodik korumada zeminin özgül direncine göre toprağın koroziflik sınıflandırılması yapılmıştır. Toprağın özgül direnci TS 5141 'de çizelge 2'de.i) Maliyeti ucuz olmalıdır. Buna paralel olarak katodik koruma maliyetleri de düşmektedir. Kaplama cinsi seçiminde borunun döşeneceği güzergah özelliği döşeme şartları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.1 Yukarıda verilen listede zeminin elektrik özgül direncine göre zeminin korozyon özelliği ve katodik koruma için gerekli olan akım ihtiyacı kaplamasız borular için verilmiştir.5 i<0. Çok korozif zeminlerde akım ihtiyaçlarının fazla olması nedeniyle özgül direnci düşük olan zeminlerde kaliteli kaplamaların kullanılması hem boru ömrünü etkilemekte hem de katodik koruma maliyetini düşürmektedir. Zemin Cinsi Çok Korozif Korozif Orta Korozif Az Korozif Zemin Özgül Direnci (ohm*cm) <1000 1. Akım ihtiyacının yüksek olması ise katodik koruma maliyetinin artmasına neden olmaktadır. TS .005 Yukarıda verilen listede çeşitli koruyucu kaplamalarla kaplanmış boruların katodik koruma için akım ihtiyaçları verilmiştir.Kaplama cinsinin seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlar. 3 .2 0.000-3.000 10.0.0.5141'de çizelge 3'te çeşitli koruyucu kaplama yapılmış boruların ortalama akım ihtiyacı değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Yukarıdaki listede görüldüğü gibi direncin düşük olduğu zeminlerde katodik koruma için gerekli olan akım ihtiyacının yüksek olduğu görülmektedir. Listeden de görüleceği gibi kaplama kalitesi arttıkça akım ihtiyacı düşmektedir. Katodik koruma maliyeti ve kaplama maliyetlerinin düşünülmesi için ve borunun ömrünün daha uzun olmasını temin etmek için proje aşamasında zemin özgül direnci ölçülmeli ölçülen dirence göre boru hattının daha az korozif bölgelerden geçirilmesi uygun olacaktır.005 . j) Kaplama yapılması için yüzey işlem maliyeti az olmalıdır. Kaplama Cinsi Sıcak bitüm kaplanla Bitüm emdirilmiş tek kat sargılı kaplama Bitüm emdirilmiş tek kat cam elyaf sargılı kapla Bitüm emdirilmiş çift kat cam elyaf sargılı kaplama Polietilen veya plastik kaplama Akım ihtiyacı (MA/m ) 0.05 0.5 0.0. k) Zamanla yukarı ki özelliklerin kaybolmaması ve bünyesine su işleyerek direnç değerini zamanla kaybetmeme özelliğine haiz olmalıdır. Örnek olarak bir kimya fabrikasının atık suyunun etkisi altında kalabilecek yöreye döşenecek olan boru kaplaması. .000 3.2 . Çelik boru hatlarında kullanılan çok çeşitli kaplamalar mevcut olup nitelikli kaplama ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.000< Borunun Ortalama Akım İhtiyacı (MA/m2) 20<i 20>i >5 5>i>0. Böylece kaplama maliyeti ve katodik koruma maliyetleri düşürülerek boru hattının daha sağlıklı ortamda çalışması sağlanmış olur.5-2.6 0.05 .000-10. Akım ihtiyacı yüksek olan düşük özgül dirençli zeminler daha yüksek kaliteli kaplama kullanılması kaplama için yapılan masrafları arttırmasına rağmen katodik koruma maliyetini düşüreceğinden tercih edilmelidir. kaplama maliyetlerinde kaplama cinsine göre çok farklılıklar mevcuttur.

Kaplamanın yüzeye iyice yapışması ve yüzeyle birlikte ısıl farklarda . Bu standartlarda geniş bilgiler mevcut olup daha fazla bilgi için söz konusu standartlara bakılmasında fayda vardır.Borunun yüzeyi kaplamasından sonra boru yüzeyinde mikro ölçekte dahi olsa deliklerin olup olmadığı "Holiday dedektör" ile kontrol edilir. taş toprak gibi malzemelerin kaplamaya verdiği hasarlar d) Borunun döşendikten sonra yer hareketleri ve ani darbeler nedeniyle oluşabilecek kuvvetlerin etkisiyle oluşan hasarlar e) Çeşitli bitki kökleri ve ağaç köklerinin kaplamaya verdiği hasarlar f) Borunun içinden geçen akışkan sıcaklığının sık sık değişmesi nedeniyle kaplama. Paslı yüzeylere yapılan kaplamalarda aradan zaman geçmesinden sonra ısı farkları sonucu pasif yüzey ısı değişimlerine karşı elastikiyet gösteremediğinden yüzeyden kaplamanın. 4. Bunları şöylece sıralayabiliriz. Borunun döşenmesine kadar geçen sürede kaplamanın korunmasıyla ilgili kontrol bizde olmasına karşın borunun üzeri kapandıktan sonra kaplamanın durumu ve oluşan olaylar kontrolden çıkmaktadır. a) Sülfürik asit banyosu + fosforik asit banyosu b) Hidroklorik asit banyosu + fosforik asit banyosu Son asit banyosu her zaman fosforik asitle yapılır.sıhhatli çalışması için. a) Kaplama yapımında meydana gelen işçilik hataları b) Kaplanmış borunun taşınmasında. ve borunun uzayıp kısalması nedeniyle oluşabilecek kaplama bozulmaları. 1 .5140 nolu standartlardır.4357. 3. Burada konunun özüne değinilmiştir.Kaplanacak borunun yüzeyi tel fırça ile temizlenmesi : Boru yüzeyi tel fırça ile fırçalanarak yüzeyde bulunan pas ve yabancı maddelerden arındırılır.Kum püskürtme yoluyla temizleme : Boru yüzeyine bileşiminde % 92 silis bulunan doğal kum püskürtülerek yüzeyde bulunan pas ve yabancı maddeler yüzeyden sökülür.Boru hatlarının kaplama yapılmasıyla korozyonun durdurulması veya yok edilmesi mümkün değildir. Holiday dedektörü ile boru yüzeyine 25 KV' lık orta gerilim tatbik edilir. İzolasyonun zayıf olduğu noktada dedektör sinyal vererek kaplamanın zayıf . depolanmasında ve hendeğe yerleştirilme safhalarında meydana gelen kaplama hasarları c) Hendeğin doldurulmasında oluşabilecek sert kaya. Boru kaplaması aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır. Yüzey temizliğinden sonra istenilen cins boru kaplaması ile yüzey kaplanır. kaplama yapılacak yüzeyin pırıl pırıl olması gerekmektedir.Kimyasal temizleme : Kumlama yapıldıktan sonra boru üzerinde bulunabilecek yağ uygun çözücülerle giderildikten sonra asit banyosundan geçirilir. TS . Fabrikada imal edildikten toprağa döşenmesine kadar birçok merhalelerden geçmekte olan boruda kaplama az veya çok hasar görmektedir. Boru kaplaması ne kadar kaliteli olursa olsun kaplamalarda çeşitli nedenlerle bozukluklar meydana gelebilir.4356 TS . Bu nedenle kaplanacak yüzeyin temizliği önem kazanmaktadır. Boru kaplamalarıyla ilgili standartlar TS . Çünkü fosforik asit demir yüzeyinde demir fosfat tabakası oluşturduğundan ve metali pasifleştirdiğinden kaplama yapılan kadar geçen zaman zarfında yüzeyde herhangi bir korozyon ürünü oluşmaz. g) Boru hattının bulunduğu güzergahta boru kaplamasını bozabilecek kimyasal tesislerin atıkları nedeniyle boru kaplamasında oluşabilecek bozulmalar. Bu nedenle boru ömrü açısından kontrolümüz dahilinde bulunan kaplama hatalarının döşeme aşamasında itinalı bir biçimde tamir edildikten sonra borunun kaplaması hasar görmeden dikkatlice borunun üzeri kapatılmalıdır. 2. h) Boru güzergahında çalışma yapılırken boru kaplamasına verilecek zararlar i) Çeşitli bakteri ve mikroorganizmaların yarattığı kaplama hasarları j) Katodik koruma uygulanmasında aşırı potansiyel uygulaması sonucunda katotta toplanan hidrojenin boru kaplamasına zarar verebilir. Asit banyosu için aşağıdaki banyolar kullanılmaktadır. kalkmasına neden olur.

Satın alman tecritli borunun mümkün olan en kısa sürede döşenerek üzeri kapatılmalıdır. Dedektörün tespit ettiği tecrit zayıflaması tamir edilerek daha sağlıklı bir kaplama yapılmış olur. 2. 3. benzer tel gibi teçhizatla yapılan yükleme ve boşaltmalarda kaplama üzerine tek noktadan basınç geleceğinden kaplama hasar görür. Boru kaplamalarının bozulmaması için nelere dikkat edilmelidir Boru kaplamalarının yapılması için yukarıda belirtildiği gibi çok miktarda işçilik malzeme dolayısıyla para harcanmaktadır. Şekil 17: Holiday dedektörü. Bu kadar emek ve masraf sonucu kaplanan boru hattının kaplamasının bozulmadan yerin altına gömülmesi için azami itina gösterilmesi gerekmektedir. Bu ise istenmeyen bir durumdur. indirilmelidir. 1. Yukarıda verilen Holiday dedektörü ile borunun tecridi fabrikada imalat aşamasında kontrol edildiği gibi boru hattının üzeri kapanmadan da boru hendekte iken de tecrit kontrolü yapılabilir. Borular birbiri üzerine gerekli önlem alınmadan konulduğu taktirde boru ağırlığı direk tecridin üzerine.Uzun süreli istif zorunluluğu olan boruların üzeri güneş ışığım yansıtmak için beyaz kireç ile boyanmalıdır. Çelik borulara ait tecridin bozulmaması ve tecritte beklenen performansı almak için aşağıdaki hususlara özenle riayet edilmelidir. boşaltma ve nakil yapılmamalıdır. 4. Şantiyelerde kireci yok olmuş borularda güneş ışığı etkisiyle boru iç kaplaması soyularak boru içinde sarkıklar oluşturmakta ayrıca borunun üst kısımlarındaki bitüm ısı etkisiyle incelmektedir. Hiçbir zaman tek' çizgi halinde mesnetleyen halat ve kalın iplerle yükleme. hasarlı kaplamanın tamiratı ise hem masraflı hem de işçilik açısından zaman kaybına neden olacaktır.noktası belirlenir. basınç yaptığından ve güneş ışığının etkisi ısı ve soğukluk etkisiyle kaplamalar birbirine yapışmakta ve borular birbirinden ayrılırken yapışmadan dolayı güçlükle çıkmakta kaplamalar birbirinden ayrılırken soyulmalarla .Çelik borunun siparişten sonra uzun süre beklemesi gerekiyor ise borular mümkün ise kapalı alanda istif edilmeli. istif sahasına nakilde ve hendeklere taşınmasında ve hendeklere indirilmesinde kaplamaların hasar görmemesi için yüzeyi geniş aşağıdaki şekilde gösterilen mesnetlerle kaldırılıp. Yağmur etkisiyle kireci kaybolan azalan boruların güneş ışığının etkin olduğu bölgeler zaman zaman kireçle boyanmalıdır.Borular istif alanına gelişi güzel istif edilmemelidir. Kaplamalı boruların fabrika sahasında taşıtlara yüklemesinde ve boşaltılmasında. Halatlarla v. Bu nedenle uzun süre depolanan boruların zaman zaman kontrol edilerek borunun üzeri kireçle beyaza boyanmalıdır. şayet kapalı alan yok ise ve açık alanda istif zorunluluğu var ise bu durumda mümkün mertebede güneş ışığının az olduğu serin yerler tercih edilmelidir.

2 .Borular. Kaplama cinsi ve döşeme esnasında hasar gören kaplamalar katodik koruma maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu kaplama genelde büyük çaplı borularda uygulanmaktadır. Bu kaplama cinsiyle ilgili detay bilgi TS 5139 da mevcuttur. nakliyede ve istiflenmede iki uç tarafında bulunan tecritsiz kısma tahta takozlarla mesnetlenmelidir.büyük miktarda tamirat gerektiren tecritsiz alanlar ortaya çıkmaktadır. İsteğe göre üzerine ayrıca bir veya iki kat bitümlendirilmiş cam tülü sarılarak daha etkin kaplama imalatı yapılmış olur. 1. Hem borunun korozyondan korumak için. hem de boruya mekanik mukavemetin sağlaması için beton kaplı borular özellikle büyük çaplıların iç kaplamalarının beton olarak yapılmasını gündeme getirmiştir. Yer altı Çelik Boru Hatlarında Katodik Koruma Yeraltı çelik boru hatlarını korozyona karşı korumak için borunun kaplama ile kaplandığı belirtilmiştir. Aşağıdaki şekillerde boruların tahta takozlarla veya plastik mesnetlerle istif sahasında istiflenmesi görülmektedir. A . boru hattı üzerinden ağır vasıtaların geçmesi sonucunda kaplamalarda bozulmalar olmaktadır. İçine yeterli miktarda dolgu maddesi ilavesiyle elde edilen sıvı bir fırça ile veya tabanca ile 'yüzeye tatbik edilir. Detay bilgi TS 5140ta mevcuttur. Ayrıca.Bitüm kaplamalar : Bitüm kaplamalar tatbik şekline göre ikiye ayrılmaktadır. Çözücü buharlaşarak yüzeyde kabuk tabakası oluşur. nakliye hatasından ve döşeme hatalarından. D) Beton kaplamalar : Boruların korozyona karşı korumakta ve boruların mukavemetini arttırmak için çelik borular betonla kaplanmaktadır. C) Epoksi kaplamalar : Bu kaplama iki bileşenli olup bu bileşenler uygun oranlarda karıştırılarak yüzeye sürülür. Katodik Koruma tesislerinin etkin bir şekilde çalışması ve koruma başarısının iyi bir kaplamaya ve iyi döşeme şartlarına bağlıdır. Bu nedenle yapılan koruyucu kaplamadan sonra etkin bir korozyon kontrolü için katodik korumanın yapılması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz incelemelerde bitüm kaplamalı borularda döşeme şartları maliyeti 1.Sıcak tatbikli kaplamalar : Bu kaplama cinsiyle ilgili detaylı bilgi TS 4356 ve TS 4357 de mevcut olmakla beraber maden kömürü zifti belirli ısılarda yüzeye eritilerek tatbik edilir. Kaplama ne kadar iyi nitelikli kaplama olursa olsun borunun nakliyesinde şantiyede istiflenmesinde hendeğe indirilmesinde ve hendeğin kapatılmasında çok itinalı davranılsa dahi borunun izolasyonunda mikro ölçekte dahi bir kaplama hatasından. Katodik Koruma tesisi -yapımı işi kompleks bir yapı olmayıp.İstiflenecek boruların istif alanı tasfiye edilmeli taş ve tecride zarar verecek kesici malzemelerden arındırılmalıdır. Tesisin projelendirilmesi ise katodik koruma konusunda tecrübeli kişiler tarafından . Bu ise emek ve malzeme kaybına neden olmaktadır. Sağlam bir kaplamanın oluşması için epoksi reçine ve maden kömürü katranı karıştırılarak kullanılmaktadır. Bant şeklindeki kaplama sarılarak bant sargı yüzeye iyice yapıştırılır. Bu kaplama cinsiyle ilgili detaylı bilgi yukarı ki standartlarda mevcuttur.Soğuk tatbikli bitüm kaplamaları maden kömürü zifti veya asfalt malzemesi uygun çözücü ile çözündürülür.5 veya 2 katı artırdığı özellikle korozif bölgelerde bu maliyet artışının daha da yüksek değerlere ulaştığı bilinmektedir. B) Plastik bant kaplamalar : Bu kaplamalar yüzey temizliğinden sonra yüzeye yapıştırıcı astar sürülür. 6. En çok 12 saat içinde sertleşerek kaplama oluşumu tamamlanır. Kaplama cinslerine de kısaca değinmekte yarar görülmektedir. Bunun üzerine tek kat veya iki kat bitüm emdirilmiş cam tülü sargı yapılarak kaplama işlemi tamamlanır Detaylı bilgi TS 5139'da mevcuttur. kaplamanın tatbikatı arazide de kolaylıkla yapılabilmektedir. boru hattının döşenmesinden sonra ani darbeler ve zemin oturmaları. 5. Korozyon hücrelenmeleri kaplamanın bu noktalarında oluşarak boru hattının delinmesine sebep olmaktadır. hatta. kurulması ve işletilmesi kolay bir tesistir.

5141'de mevcuttur. Şayet zeminden su almak imkanı yoksa anotların randımanlı çalışmalarının temini için zaman zaman su ile ıslatılmalıdır. 1. Galvanik anotlarla koruma. Anodun kullanılacağı direnç değeri arttıkça kullanılacak dolgu maddesi arttırılmalıdır. Katodik Korumanın Genel İlkeleri : Katodik korumanın temel prensibi borunun yapay yöntemlerle katot haline sokulması prensibine dayanmaktadır Yukarıdaki bölümde bahsedildiği üzere boru hattı güzergahı boyunca oluşan anot ve katot bölgelerinde anotta kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonların oluştuğu katotta ise bu reaksiyonların yürümediği bahsedilmişti. Şekil 18: Galvanik sistemle koruma. Galvanik anotlarla ilgili detay bilgi katodik koruma tesislerinde kullanılan malzemeler bölümünde verilmiş olup. 1Galvanik anot yatakları direncin düşük olduğu yerlere tesis edilmelidir. Yataklar mümkün mertebe zeminden yeraltı suyu alacak yerlere montajına özen gösterilmelidir. tesisin kurulması ise yine belirli bilgi birikimine haiz kişilerce yapılması gereklidir. Ancak magnezyum anotlarda.yapılması. Borunun katot halinde tutulabilmesi için yapay anotlar vasıtasıyla boruya dışardan elektrik akımı verilerek boru voltajı negatif yönde kaydırılır.Galvanik anotlarla koruma : Boru hattına çelikten daha elektro negatif potansiyelde olan magnezyum çinko alüminyum ve bunların alaşımlarından imal edilen galvanik anotlar yeter sayıda boru hattının muhtelif noktalarına bağlanarak boru hattı korozyona karşı korunur. Bu halde boru üzerinde anodik bölgelerin oluşmaması nedeniyle boru hattı üzerinde korozyon oluşmaz. Yapılan katodik koruma tesisinin işletilmesi ve bakımı da o kadar komplike bir iş değildir.Galvanik anodun zemin direncine göre geçiş direncini azaltmak için dolgu maddesi kullanılır. Anot tipleri ve dolgu maddesi ile ilgili detay bilgi TS . Katodik Koruma sistemlerinde de yapılan işlem korunacak yapının yapay olarak katot haline getirilmesi ve bu katot yapılan yapının enerji verilerek sürekli katot halinde tutulmasından ibarettir. direncin 1 500 ohm x cm olduğu yerlerde kullanılması gerekir Magnezyum anotlar ise daha yüksek dirençlerde başarı ile kullanılabilmektedir. Borunun ihtiyacı olan koruyucu akım galvanik anodun çözünmesiyle temin edilir.000 ohm x cm' deki topraklarda verebileceği koruyucu akım değeri iyice düştüğünden ekonomik olmadığı durumlar çıkmaktadır.Çinko anotlar. Dış akım kaynağı ile katodik koruma (Cebri sistemle korama) bunların çalışma prensiplerini kısaca inceleyelim. az bir elektrik bilgisi olan kişilerce kolaylıkla işletmesi ve bakımı yapılabilen sistemler benimsenmiştir. Yeraltına döşenen borunun korozyona karşı korumak için boru voltajının minimum .000 ohm x cm ile 10. 3. Katodik Koruma Yöntemleri : Genel prensipleri birbirine benzemesine rağmen iki tip koruma yöntemi mevcut olup bunlar. iyi bir galvanik anot sisteminin çalışmasını temin için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gereklidir. Çelik bora hattında korozyonun oluşmaması için borunun korumasız haldeki potansiyelinin 300 mv negatif yönde kaydırılması gerekmektedir. 2. . özgül direnç değerinin 6.850 MV olması gerekmektedir veya borunun korumasız haldeki potansiyelinin 300 MV kaydırılması da yeterli olmaktadır. Bankamızca yapılan katodik koruma tesislerinde.

Koruyucu Akım Kaçakları : Çelik boru hatlarının katodik korumalarını temin etmek için boru hattına verilen koruyucu akımlar boru hatlarında yapılan hatalı uygulamalar sonucu koruyucu akım verildiği halde gerekli faydanın sağlanamadığı görülmüştür Bu ise boşu boşuna enerji kaybına. Şekil 19: Dış akım kaynaklı koruma sistemi.2.2 – Dış Akım Kaynağı ile Katodik Koruma : Dış akım kaynağı ile yapılan korumadan borunun ihtiyacı olan koruyucu akım şehir şebekesinden alternatif akımı doğru akıma çeviren redresörlerle temin edilir. Bu kayıpların asgariye indirilmesi için başta boru izolasyonlarının korunmasına. İzole flanşların sağlıklı yapılmayışı koruma maliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. 1.İZOLE FLANŞ VE İZOLE FLANŞ YERİNİN TESBİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR İzole flanşlar katodik koruması yapılan tesisin koruma yapılmasına gerek görülmeyen bölümünü elektriksel olarak yalıtmayı sağlayan özel yapılmış elektriksel direnci yüksek olan yalıtkan malzemedir.3. Ancak pompalar sık sık sökme ve montaja maruz kalması izole flanşın bu sökme ve montajdan fonksiyonunu yapamaz hale gelmesi muhtemeldir. terfi merkezlerinin montajında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. Redresörün negatif ucu boruya pozitif ucu ise yardımcı anotlara bağlanır.4 nolu noktalara konulan izole flanşların diğer dezavantajı da basma borusunun tecritsiz olması ve tecritsiz borudan yine koruyucu akımın kaçmasına neden olmasıdır. Bu nedenle katodik koruma tesislerinin sağlıklı çalışmalarını sağlamak için boru hattının tesisinde. Unutmayalım ki koruyucu akım kaçağı israf edilen enerjidir. Aşağıdaki terfi merkezinde izole flanşlar pompa çıkışlarına konulabilir. İzole flanş yerleri seçilirken özellikle sökme ve montaj işinin sıklıkla yapıldığı yerlerden kaçınılmalı mümkünse sökme montaj işinin ve darbelerin az olduğu noktalara izole flanş montajı yapılmalıdır. işçiliktir. Ayrıca pompa çıkışlarına 4 izole flanş için ödenecek bedel yerine tek izole flanş bedeli ödeneceğinden hem izole flanş fonksiyonunu daha iyi bir şekilde yerine getirmesi hem de maliyetin düşürülmesi nedeniyle izole flanşın A noktasına konulması proje çalışmaları safhasında düşünülmeli ve tesiste buna göre yapılmalıdır. Bu nedenle izole flanş noktasının A noktasına konulması izole flanşın sağlıklı olarak fonksiyon görmesini sağlayacaktır. kapatılmadan önce bozuk izolasyonların tamiratının yapılmasına ve aşağıda belirtilen hatalı uygulamaların yapılmamasına gayret gösterilmelidir. Ayrıca şekilde 1. Şekil 20: Topraklama . anot kaybına neden olmaktadır. Tüm bunların sonucunda tarafımızca boşuna ödenecek faturadır. Aşağıda 4 gruplu bir terfi merkezinde izole flanşın yapılabileceği yerler ve en sağlıklı olarak flanşın monte edileceği yer gösterilmiştir. Anottur.

çelik köprüye irtibat yapıldığı ve bunun sonucunda da köprüye koruyucu akım kaçağının olduğu görülmüştür.Çelik boru tecritsiz durumda olan depo tahliye borusu üzerine temaslı olarak geçirilmemelidir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere depo giriş çıkışlarında çelik boru hatları depo manevra odası betonarme demirlerine irtibatlandırılmamalıdır. Aşağıda yanlış doğru bağlantı şekilleri görülmektedir.Boru hatlarının çelik köprü üzerlerinden geçme zorunluluğu olduğu yerlerde çelik boru. Şekil 21: Çelik köprüde izolasyon. Şekil 22: Manevra odası montajı. 3 . . Koruyucu akım kaçağının oluşmaması için çelik platform aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi izole edilmelidir.Tahliye vantuz ve kelepçe başları izole edilmelidir. 4 . Çelik köprülü dere geçişlerinde koruyucu akım kaçağının önlenmesi ve borunun elektriksel olarak yalıtılması için Boru çelik köprüye direk konulması halinde borunun korunması için verilen koruyucu akım çeliğin betona ve toprağa temas eden noktalarından kaybolması sonucunda platform bölgesinde katodik koruma için gerekli voltaj değeri temin edilememektedir.Depo girişi ve çıkışlarında koruyucu akım kaçaklarına karşı alınacak önlemler.2 . 5 . Bu nedenle boru hattının izolasyonunun iyi yapılması platform ve boru arasının kaim tahta takozlarla izole edilmesi ve boru kaynakla platforma tutturulmaması ve boru ile köprü arasında elektrikli bir bağın oluşturulmamasına özen gösterilmelidir.

KESİN HESAPLARIN ÖNEMİ VE DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet ÜNAL . Bu uygulama sadece vana için gösterilmiş olup vantuz. kesin hesabı bağlanmayan iş sayısı toplam 323 adet olup. bu işlerden 148 adedinin Bölgelerimizce hazırlama çalışmaları devam etmektedir. . yangın musluğu gibi yapılarda da aynı bağlantı ve tecritlerin yapılması gereklidir. Metal borunun da katodik korumasının yapılması şayet mümkün değil ise branşman alman boru ile korunan boru izole flanşla ayrılmalıdır. 31.Dere atlamalarında sel tecritli borunun tecridini bozduğu bunun sonucunda koruyucu akım kaçağına neden olmaktadır.12. İzolasyonsuz vana zemine oturtulması halinde koruyucu akım çıplak vana üzerinden çamura ve toprağa geçeceğinden bu tip uygulama zorunluluğu alan yerlerde mutlaka vananın izolasyonu yapılmalıdır.Şekil 23: Tahliyelerde izolasyon. her yıl yeni bitirilen işlerin de ilavesi ile toplam sayıda artış meydana geldiği görülmektedir. Bilindiği gibi Bankamızca yaptırılmakta olan içmesuyu işlerinde geçici kabul fesih veya tasfiye sonrası kesin hesapların mevzuatın gerektirdiği sürelerde tekemmül ettirilemediği.Şube Müdürü Seminer konumuz olan Kontrollük Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi’ne ilişkin kesin hesapların önemi ve düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sunacağım. Dere atlamalarında boru izolasyonu ve borunun hasar görmemesi için boru döşendikten sonra boru izolasyonu iyice tamir edilmeli ve boru tecrit tamiratından sonra beton gömlek altına alınmalıdır. 7 . metal borunun hattın koruma kriterlerinin değiştireceğinin bilinmesi gereklidir. 175 Adet işlerin ise henüz hazırlıklarına başlanılmadığı Bölge Müdürlüklerimizden üçer aylık dönemler sonucu gelen bilgilerden tespit edilmiştir.Çelik boru hattından metal boru ile branşman alınma zorunluluğu var ise. Bu bağlamdan hareketle 31/12/1996 sonu itibari ile Tüm Bölge Müdürlüklerimizce inşaatları tamamlanıp geçici kabulleri yapılarak kesin hesabı bağlanamayan tesis sayısında ve kesin hesap çalışmaları durumundan kısa bir açıklama yapmak istiyorum.1996 sonu itibari ile. 6 .

1992 tarih 1992/80 sayılı genelgedeki usul ve şartlar takip edilmelidir. Bütün işlerin tamamlanması ve geçici kabul işleminin bitmesinden sonra yüklenici ile birlikte Bölge Müdürlüğü ve Bankaca tayin olunan elemanlarla kesin hesabın düzenlenmesine başlanır. . kesin hesabı borçlu çıkan yüklenicilerin bu borçlarının tahsili için 23. BORÇ DURUMU Gerek Bölge Müdürlüklerimizce ihale edilen ve gerekse Genel Müdürlükçe ihale edilip de Bölge Müdürlüklerimize devredilen işlerden. Tüm Bölge Müdürlüklerimize 1993 yılından önce bitirilen işlere ait kesin hesaplan büyük bir gayret ve titizlikle bitme aşamasına getirmelerinden dolayı teşekkür ederiz.yeterlik verilmemesi cihetine gidilmelidir. Kesin hesapların tekemmülüne ilgi göstermeyen. Kesin hesapların nasıl yapılıp bağlanması hususunu sizlere uzun uzun anlatmama gerek yok.maddesinde belirtilen tüm usul ve şartlara uyulma zorunluluğu olmaktadır. Tenkitlere uğramamamız ve tesis hesaplarının sürüncemede kalmaması için kesin hesaplarının süresi içerisinde bitirilmesine gayret edilmelidir. fuzuli yazışmaya giren.9. Bu hazırlıklarda 1996 yılı İLLER BANKASI YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN 38. yüklenicilerin listesi çıkartılıp ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirilerek ve Tüm Bölge Müdürlüklerine bildirilerek bu yüklenicilerin ilgili Bölge Müdürlüklerindeki kesin hesaplarını sonuçlandırmadan yeni teklif istenmemesi ve. talimat ve tebligatlara uymayan. Şöyle ki her yıl Bankamızca yürütülerek Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesap durumları yıl sonu itibari ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına iletilen Bu Kurumun Müfettişlerince aynı işlerin her yıl sonu itibari ile listelerimizde yer alması Bankamızın tenkide uğramasına neden olmaktadır. Konu başlığından da anlaşıldığı gibi KESİN HESABIN ÖNEMİ büyüktür.Açıklamış olduğum rakamlara bakıldığında kesin hesapların Tüm Bölgelerimizce titizlikle ve büyük bir gayretle bitirilmeye -çalışıldığı görülmektedir. Bilhassa zaman zaman Bölgelerimiz uyarılarak 1993'den önce bitirilen işlerin tamamına yakının kesin hesapları bitirilme aşamasına getirilmiştir.

endüstride ve sokakların temizlenmesinde kullanılan sular. bölgenin havası bozulur. besin maddeleri artıkları. Bu maksatla yapılan tesislere Kanalizasyon Tesisleri denir. insan dışkıları. Neticede. Böyle bir ortamda yer altına döşenecek kanal ağı ile sıvı atıklar. . kızıl.Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler KANALİZASYON PROJELERİNDE ETÜDÜN ÖNEMİ İLLER FANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ali Rıza ÜREYEN . dizanteri ve benzeri sindirim organlarında kendilerini gösteren hastalıkların oluşmasına sebep olur. idrarlar. Ayrıca bu atık sular. bir kısım kirli sular yolların üzerinde toplanarak gidiş ve gelişi zorlaştırır.Şube Müdürü GENEL İnsanların toplu olarak yaşadıkları bölgeler. çamaşırhanelerden. bazı zararlı bakterilerin ve mantarların yaşamalarına ve kısa zamanda çoğalmalarına ve tifo. kolera. boğmaca ve difteri hastalıklarının mikropları da bulunabilir. banyolardan. yağış sulan ve benzerleri ile kirlenir. katı ve sıvı şekillerde bulunan mutfak süprüntüleri. Bir yerleşim alanında içme suları için bir boru şebekesi yapılır ve günün her saatinde yeter derecede içme ve kullanma suyu verilirse. Yine bu atık suların içinde verem. atık suların bir kısmı toprağa sızar ve yeraltı suyunu kirletir. kısa zamanda ve hatasız olarak yerleşim merkezi dışına taşınır ve orada tesis edilecek Arıtma Tesisinde arıtılıp zararsız hale getirilerek tabiata veya bu atık suları içerisinde temizleyebilecek büyük tabii sulara terk olunursa. Böyle bir bölgede toplu halde yaşayan insanların sağlık durumu bu atık sularla bozulabilir ve bulaşıcı hastalıklar hemen kendini gösterebilir. genel hamamlardan ve yüzme havuzlarından gelen sular. bu yerleşim alanının sıvı atıklarını kapalı sistem içinde akıtabilecek şartlar sağlanmış olur ve kullanılmış suları yerleşim alanı dışına atma imkanı bulunur. Bu mikroplar kötü şartlar altında dahi atık sularda kolayca yaşar ve çabuk çoğalırlar.

i) Fiili durum(Mevcut kanalizasyonun olup olmadığı. Aksi takdirde.. c) İçme ve kullanma suyu durumu. e) Sağlık durumu.. sistem sağlıklı çalışıyormuş gibi görünecek. hazırlanacak kanalizasyon projesi de uygulama yönünden o denli sağlıklı olur. şişmeler görülecektir. f) Çevre kirliliği. Şimdi bu maddeleri başlıklar halinde tek tek açıklayalım: İmar Durumu: Bir beldenin imar planı.Kanalizasyon İnşaatı. KANALİZASYON PROJESİ YAPIMI İLE İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ETÜD ÇALIŞMALARI Belediye Başkanlığının. Kanalizasyon projesi tanziminde esas done imar planı olmaktadır. yani mevcut olan son durumu ve şehrin alacağı en son şekli gösterirse. bir beldenin su ihtiyacı ve bu ihtiyacın temini ile temin edilen bu suyun fenni bir şekilde şebekeyle evlere dağıtımı önem arz etmektedir. b) Nüfus durumu. mümkün olduğu ölçüde beldenin en son imar planına göre projelendirilme yapılması sağlanmalıdır. gerekçelerini belirterek beldelerinin kanalizasyon proje ve inşaatının Bankamız aracılığı ile yaptırılmasını talep etmeleri durumunda. d) Turistik özelliği. Onun için. Kullanım kabiliyetini kaybetmekte olan bir imar planına göre yapılacak kanalizasyon projesi sağlıklı olmayacaktır. kanalizasyon sistemiyle toplanması durumunda sorun olacaktır.. Ancak. Nüfus: Kanalizasyon. İçme ve Kullanma Suyu Durumu: Yukarıda açıklandığı şekilde atıksuların oluşmasında temel faktör insan olmaktadır. akışa geçecek kadar atıksu teşekkül etmeyecek beldelerde (kanalizasyon projesi ve inşaatının yapılması halinde beklenilen hizmeti vermeyeceği göz önüne alınarak) kanalizasyon sorununun foseptiklerle çözümlenmesi tercih edilmelidir.. Tek tek evlerin atık sularının kendi imkanları ile (foseptikle) bertaraf etmeleri halinde sorun olmayan atıksular. İçmesuyu abone bağlantısı 300'den aşağı olan yerleşim yerleri için mecra .i) maddeleri için yersel incelemesi yapılır. varsa yeterlik ve yararlanılabilirlik durumu) j) Bankamız iş kapasitesi. insana hizmet vermektedir. 20 yıl ömürlü olarak hazırlanmaktadır. Böyle bir yerde kanalizasyon tesisi yapılması durumunda. g) Belediye imkanları. Söz konusu beldelerin a) İmar durumu. insanın içeceği ve kullanacağı su olmadan yeterli atıksu da oluşmayacaktır. Yönlerinden etüdü ve (a. ancak borular dolduktan sonra akım sağlanmadığı için parsel bacalarından ve evlerdeki tuvaletlerden geri tepmeler. h) Alıcı ortam durumu. Bankamız aracılığı ile ele alınması istenilen Belediyelerin kanalizasyon tesislerinin yapılabilmesi için öncelikle konu ile ilgili mahalli etüdlerin yapılması ve inşaat ihalesine esas olacak bir kanalizasyon projesinin hazırlanması gerekmektedir. kanalizasyon tesisinin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti için en önemli faktörlerden birisi de nüfus durumu olmaktadır. imar planı revizyonu veya sil baştan yenilenmesi halinde değişecek cadde ve sokakların durumuna göre tadilatlar yapılması gerekecektir. kullanım ömrünü yitirmekte olan 15-18 yıllık imar planlarına göre yapılacak bir kanalizasyon projesinde. Bu tadilatların en aza indirilmesi için. k) Bankamız finansman durumu. borular içinden akabilecek miktarda atık su teşekkül edemeyecektir. Borular doluncaya kadar. Bu nedenle. Bu nedenle. Nüfusu az olan bir beldede. İmar planı ne kadar yeni olursa.

atıksuların toplu halde deşarj edilebileceği bir alıcı ortamın bulunması. Turistik özellikler de. Her ne şekilde olursa olsun. memleketimiz ekonomisi yönünden bu yörelerin kanalizasyonunun öncelikle ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir. ■ Yabancı turistlerin. Nüfus artışı. Atıksu kirliliğinin oluşturduğu çirkin görünüm ve salgın hastalık riskinin beldeye gelen turistlerce görülüp turistlerin bir daha gelmemelerine neden olmaması için. beldenin mevcut temin edilebilen su miktarı nedir? Müstakbel su ihtiyacı ve temin edilebilme şansı nedir? İçmesuyu şebekesi ne durumdadır? İçmesuyu dağıtımında kaçaklar var mıdır? Varsa. Sağlık Durumu: Yerleşim merkezinde etüd yapıldığı tarihe kadar atıksulardan kaynaklanan herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı tespit edilir. memleketimiz ekonomisi. Buna göre. beldeye gelecek turistlerin oluşturacağı atıksular tespit edilmeli ve kanalizasyon projesi yapımında dikkate alınmalıdır. şebeke ile evlerden alınarak tek bir yerde toplanıp ve uygun bir alıcı ortama verilememesi halinde çok ciddi problemler doğacaktır. Buna göre de. Bu gerçek göz önünde bulundurularak. turistik özelliğe sahipse. Bu tarihe kadar herhangi bir salgın hastalık görülmemişse bundan sonra görülme ihtimalinin olup olmadığı araştırılır. insanların sağlıklı bir nefes almasını ne ölçüde engellemektedir? Tespit edilmelidir. bu beldede kanalizasyon sisteminin oluşturulmasının ne denli ihtiyaç olduğu belirlenmelidir.. Bu nedenle. o belde kanalizasyon projesinin ele alınması için önemli bir avantaj sağlamış olur. Beldenin Turistik Özelliği: Belde. kanalizasyon sistemi için hayati önem arz . kanalizasyon projesinin ele alınması kararı için öncelik sırasının belirlenmesinde etken olacak. Bu nedenle. gelip gittiği tarih. coğrafi özelliklere sahip yöre midir? ■ Yerli turistlerin gelip gittiği kaplıcaların olduğu yer midir? ■ Yoksa. tesisin ele alınması durumunda finansmanının nereden ve nasıl karşılanacağı da düşünülmelidir. Bu nedenle. bu tehlike açıkça belirtilmeli ve gerekli önlemin alınması istenilmelidir. dengesiz endüstrileşme gibi faktörlere bağlı olarak kirlilik yükünün anormal artması nedeniyle beldede pissulardan kaynaklanabilecek salgın hastalık çıkması riskinin olduğu tahmin edilirse. Çevre Kirliliği: Atıksuların çevreye verdiği zarar ne boyuttadır? Beldede yaşayan insanlara ve diğer canlılara hayati ölçüde zarar vermekte midir? İçmesuyu kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların doğmasına sebep olabilecek durumda mıdır? Çevrenin ekolojik dengesini ne ölçüde bozmaktadır? Doğadan. kendi mali imkanları ile kanalizasyon inşaatım gerçekleştirebileceklerini belirtirse. Beldelerinin kanalizasyon projesinin yaptırılması halinde.şeklinde bir kanalizasyon projesi ve inşaatının düşünülmemesi Talimatname hükmüdür. tüm yerleşim birimlerimizin aynı anda kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılayacak güçte ve yeterlilikte bulunmamaktadır. doğa güzelliği ve plajı olan günübirlik turistlerin gelip gittiği yer midir? Şeklinde faktörlere göre değerlendirilir. düzensiz gelişme. bu durum. bu kaçakların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor mu? Dağıtılan ve dağıtılacak olan içmesuyu ve kullanım suyunun atıksuya dönüşeceği miktar ne olacaktır? Özel sarfiyat veren tesisler var mıdır? Hepsi tek tek tespit edilmelidir. Alıcı Ortam Durumu: Yerleşim biriminde her bir evin atıksuyunu müstakil foseptik ile bertaraf etmesi durumunda sorun oluşturmayan atıksuların. piknik alanı ve rekreasyon alanı olarak yararlanılmasını. Belediye İmkanları: Kanalizasyon inşaatı pahalı bir yatırımdır. beldenin kanalizasyon projesinin yaptırılıp yaptırılmaması durumu irdelenmelidir. Belediyesi.

Bankamız finansman durumu da. çay. Mevcut bu tesislerden ne ölçüde ve nasıl yararlanılabileceği tespit edilir. varsa. İşlerimizin çok yoğun olduğu dönemlerde. o beldenin kanalizasyon projesi ve inşaatının ele alınması safhasında dikkate alınması gereken hususların tespitinde önemli rol oynayacaktır. nedenleri ile . arıtılmış atıksuların zeminin derinliklerine verilmesi olabilir. söz konusu "Global Bedel" harcanarak doldurulduktan sonra. olumlu yönler ve olumsuzluklar tek tek tespit edilir. Alıcı ortam durumunun. Bu alıcı ortam. Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) hazırlanan yatırım' programında yer alan "Kanalizasyon Projesi ve Araştırmaları" faslından ödenmektedir.etmektedir. açık açık ilgili belediye yetkililerine anlatılmalıdır.Yerleşim birimi karstik bir yapı üzerinde yer alıyorsa zemin çatlaklarının tespit edilerek arıtılan atıksuların bu çatlaklardan zemin içine sızdırılması. bu fasıl için konulan Global Bedelle doğru orantılıdır. tek bir yerde toplanan tüm atıksuların bertarafı için çözümler araştırılmalı ve bulunmalıdır. o yönde işlem yapılır. önceliklerine göre sıraya konulmakta ve sıraları geldikçe de ele alınmaktadır. . mecralarının uzunluğu. dere. Bu çözümler. . etkenlerden bir tanesi de. Bankamız aracılığı ile yaptırılan kanalizasyon projelerinin bedelleri. Bunun için. çapları.Arıtılan atıksuların yazın sulama suyu olarak kullanılması kışın ise açılan suni kanallarla bölgeden uzaklaştırılırken zemine sızdırılmasının sağlanması. Yüzeyde çatlaklar bulunmayıp tabanda karstik bir yapı olduğunun tespit edilmesi halinde. yeterli sayıda zemin sondajları açılarak bu sondaj kuyularından. boru cinsleri ve şebekenin tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı ile deşarj yerinin uygunluğu araştırılır. yeni projelerin yaptırılması mümkün olamamaktadır. DEĞERLENDİRME VE NETİCE Yukarıda. belirli bir program dahilinde yürütülen işlerimizin tamamlanıp onaylanarak işlemden kalkanların yerine yenileri alınmaktadır. Bankamızın yaptırabileceği proje adedi. Olumsuzlukların hakim olması halinde. Ele alınan projelerin büyüklüklerine bağlı olarak tespit edilen proje yapım bedellerine göre bu sayı yıllara göre değişmektedir. nehir şeklinde bir akarsu olabileceği gibi deniz veya boşalım ayağı bulunan göl olabilir. Pissu ya da yağmur sularının uzaklaştırılması için mi kullanılmasının uygun olacağı belirlenir. bir belde kanalizasyon projesinin Bankamız aracılığı ile ele alınması kararında önemli faktörlerden bir tanesi olmaktadır. Bankamız iş durumu olmaktadır. kanalizasyon yönünden sorunsuz olan beldenin sorunlu hale geleceği. Yukarıda açıklanan hususların bilinmesinin faydası. Bankamız İş Kapasitesi: Bir belde kanalizasyon projesinin Bankamız aracılığı ile ele alınarak yaptırılabilmesinin tespitinde. derinlikleri. Bu nedenle. ana başlıklar altında açıklanan hususların her biri eksiksiz olarak etüd edilir. beldeye yapılacak kanalizasyon hizmeti boyutunun tam olarak tespit edilmesi ve beldenin bu yeni yapılacak kanalizasyon hizmetine gerçekten ihtiyacının olup olmadığının sağlıklı olarak belirlenmesi olacaktır. bu durum. Fiili Durum: Beldenin mevcut kanalizasyon durumu tespit edilir. başlangıçta sağlıklı olarak bilinmesi. Kanalizasyonun olup olmadığı.Atıksuların ileri derecede arıtıldıktan sonra verilebileceği suni rekreasyon göllerinin oluşturulması. Bankamız Finansman Durumu. . Beldenin yakın çevresinde bunlardan hiçbirinin bulunmaması halinde. yukarıda açıklanan etüd çalışmalarının yapılması neticesinde kanalizasyon projelerinin Bankamız aracılığı ile yaptırılması uygun görülenler. Yılı içinde. eski durumu da aratacağı. Hangi taraf çoğunlukta ise. Beldeye kanalizasyon proje ve inşaatının yaptırılması halinde.

Kullanılmış sulan uzaklaştırma sistemleri gelecekte makul sayılan bir yıllar süresince. İyi araştırılıp sağlıklı yapılan bir proje. gerekse de Bölge teşkilatı olarak çok iyi bir kadro kurmak ve işlere gereken ilgi ve hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. işe gereken önemi göstermesi. tesis inşaatlarında son derece önemli bir yer tutar. yönlendiren olmak zorundayız. kontrol edilirken ve inşaa edilirken diğer alt ve üst yapı tesislerine göre çok daha fazla hassasiyet gösterilmelidir. Bu bakımdan kanalizasyon projelerini çok iyi kontrol edebilmek için bir projenin nasıl dizayn edildiğini öncelikle bilmek mecburiyetindeyiz.Daire Başkan Yardımcısı Herhangi bir yapının veya tesisin inşaa edilebilmesi için bu tesis boyutlarının çizim ve hesapla. bu durumlar ise kanalizasyon tesis inşaatlarında projenin önemini bir kaç kat daha artırmaktadır. Projeleri çok iyi değerlendirebilmek için gerek Merkez. belirlenmesi gerekir ki biz bu uğraşa proje hazırlanması veya tesisin projelendirilmesi diyoruz.Mevcut altyapı tesislerinin etüdü 4. Kontrol teşkilatı olarak yönlendirilen değil. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.Proje kriterlerinin tespiti . önemli ilave veya değişiklikler gerektirmeden. Bu nedenle kanalizasyon projeleri hazırlanırken.İmar planı ve Beldenin gelişme durumu 3. uygulayıcıya büyük rahatlık sağlar. projeye konu olan Beldeye ait araştırmaları yeterli hassasiyetle tamamlamış olması ve iş mahallini çok iyi etüd etmesi gereklidir. İyi bir kanalizasyon projesinin hazırlanabilmesi için projeyi yapan kişinin konunun ehli olması. sosyal ve ekonomik temayüllerinin tefsirinde hüner sahibi olmayı ve keza gelecek ihtiyaçları önceden tahmin maksadıyla geçmiş tecrübelerin analizinde sağlam bir muhakemenin kullanılmasını icap ettirir. Bilindiği gibi kanalizasyon sistemleri cazibe ile çalışan sistemler olup basınçlı çalışmaları istenmez.Nüfus hesaplan ve bu nüfusun dağılımı 2. Bu bakımdan proje. söz konusu meskun bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte yapılır. sağlayacağı ekonomi ve işletme kolaylığı yanında inşaat sırasında. Projelerin sağlıklı hazırlanmamış veya iyi araştırılmadan yapılmış olması tesis maliyetini bir kaç kat artırabileceği gibi işletmeyi de çok güçleştirmektedir. rahatlıkla yapılabilen bir inşaat ve kolaylıkla işletilebilen bir tesis için projeleri değerlendiren kontrol ekibinin de işe en az projeyi yapanlar kadar önem vermesi gereklidir. İşte burada İller Bankası olarak üzerimize çok büyük bir görev düşmektedir. Proje kapasitesini tayin etmek. Olumlu yönlerin çoğunlukta olması durumunda beldenin kanalizasyon projesi Bankamız aracılığı ile ele alınır ve yaptırılır. 1. Kanalizasyon projelerinde yapılacak en küçük bir hata dahi projenin tamamını etkileyebilecek konumda olup diğer altyapı tesislerinin yeterli hassasiyetle araştırılmamış olması ise tesiste tamiri imkansız veya çok güç mahsurlar doğurabilmektedir. Kanalizasyon Projeleri İncelenirken Dikkat Edilecek Hususlar : Kanalizasyon projeleri hazırlanırken veya incelenirken üzerinde dikkatle durulması gereken 7 önemli konu vardır. kullanılacak malzeme cinsi de gösterilerek.birlikte açık olarak ifade edilmeli ve belediyesinin kanalizasyon projesi yaptırılması talebinden vazgeçmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yine iyi bir proje. ŞEBEKE PROJESİ VE PROJE KONTROLLÜĞÜNDE ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mustafa ERAVCI .

kanalizasyon mecra derinlikleri oluşturulabilecek kısmi ve genel çözümler projede zikredilmelidir. Bu tespitler sonucunda kanalizasyon projesinde uygulanacak nüfus kesafetleri ve bu kesafetlerin kapsadığı alanlar şebeke planlan üzerinde işaretlenir Proje çözümünde her kesafet bölgesi( işaretlenmiş alanlar ) İçin ayrı birim debi hesaplanarak. Bir yerleşimin önce yeterli büyüklükte hali hazır haritası çıkarılır. eğimleri.Keşiflerin hazırlanması 1. imar planları ve hali hazır haritalardır. Bu tespitler ne kadar sağlıklı yapıldıysa hazırlanacak kanalizasyon projesi de o ölçüde sağlıklı olarak ihtiyaca cevap verecektir. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için hem imar planına hem de yöreye çok hakim olmak gerekmektedir. tesisler mutlaka incelenmeli bu gibi tesislerde oluşabilecek kesişmelerde tesisin konumu dikkate alınarak en uygun çözüm yolları belirlenmeli ve bunlara ait detay projeler mutlaka projeye dahil edilmelidir.Yörenin jeolojik durumu . Dere. derinlikleri.nin güzergah. 2. 3Mevcut altyapı tesislerinin etüdü: Kanalizasyon projelerinin tanziminde mevcut altyapı tesisleri mecra.Kanalizasyon sisteminin seçimi 7. Proje süresi içerisinde ihtiyaçları karşılanacak insan sayısı bu nüfusun ve gerekli olan hizmet şeklinin tahmini suretiyle belirlenir. Nihai kararlan verirken de Belediye yetkililerinin.Nüfus hesapları ve bu nüfusun dağılımı: a. Kanalizasyon projeleri ise 35 yıllık planlanır. inşaa tarzları hakkında gerekli incelemeler yapılmalı. daha sonra yerleşimin bugünkü ve gelecekteki durumuna göre diğer başka faktörlerde dikkate alınarak imar planı hazırlanır. hassas bir şekilde belirlenmeli. Bu bakımdan gerekirse sondaj yapılmak suretiyle mevcut kanalizasyon mecralarının güzergahları. derinlik. imar planı verileri ve hali hazır durum dikkate alınarak tespit edilir. imar planının yapımından sonra planlama kararlarına uyulup uyulmadığını araştıracak. çap ve konumlan öncelikle irdelenmeli ve proje tanziminde dikkate alınmalıdır. daha sonra da imar planına yerleşemeyen fazla nüfusu nereye nasıl yerleştireceğini tahmin edecektir.kablo. -Halkın sosyal ve ekonomik durumu .boru vs.İmar Planı ve Beldenin gelişme durumu : Kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında kullanılan esas doküman. eğer kanalizasyon sisteminde . alt geçit vb. Projeci önce mevcut imar planını çok iyi etüd edecek. İmar planları 20 yıllık planlanır.Nüfus hesapları: İçmesuyu ve kanalizasyon sistemlerinin her ikisi de ihtiyaç duyulan temiz su ve ortaya çıkan kullanılmış su miktarları ile bunları kullanan nüfus arasındaki bağıntı hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. o bölge içinde kalan mecralar için bu birim debi dikkate alınır. Bu durumda kanalizasyon projesini yapana büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir.Topoğrafik çalışmaların ve zemin etütlerinin sağlıklı belirlenmesi 6. Bilindiği gibi kanalizasyon sistemlerinde mecra derinliğine etki eden en önemli faktörlerden birisi mevcut altyapı tesislerinin derinliğidir. İmar planları kanalizasyon projeleri ile aynı zamanda yapılmış olsa dahi 15 yıl gibi bir yetersizlik söz konusu olmaktadır.Yörede yapılacak geleceğe dönük yatırımların etüdü b. çaplan.Yörenin turistik durumu . nüfus kesafetinin ve bölgeyi teşkil eden çeşitli tipten alanların iskan durumunun veya kullanılma şeklinin tahmin edilmesini gerektirir.Yörenin topoğrafik durumu . menfez.Nüfus dağılımı: Bir meskun bölge içinde suyun dağıtılması veya atıksuyun toplanması. plancıların ve yöre halkının da görüşleri alınmalıdır. İmar planı daha eski tarihlerde yapıldıysa bu fark daha da büyüyecektir. Nüfus hesabında dikkat edilecek önemli hususlar şunlar olmaktadır. Bu nedenle mevcut altyapı tesislerinin derinlik ve konumlan.5. Müstakbel nüfusun imar planı üzerindeki dağılışı. Ayrıca kanalizasyon projelerinin tanziminde mevcut kanalizasyon mecraları irdelenmeli ve bunlardan faydalanma yollan araştırılmalıdır.

kullanılabilecek konumda olanlar varsa bunlardan da sistem oluşumunda faydalanmalı, bu mümkün değilse yağmursuyu için istifade yolları araştırılmalıdır., 4- Proje kriterlerinin sağlıklı belirlenmesi : İyi bir kanalizasyon projesi oluşturabilmek için, proje kriterlerinin sağlıklı bir şekilde tespiti ve uygulaması gereklidir. Kanalizasyon projelerinin dizaynına en büyük etkiyi gösteren proje kriterleri ile bunların tespit şekilleri şunlardır. a) Nüfus ve debi miktarı; Beldeye ait müstakbel nüfus madde 1' deki nüfus hesapları bahsinde anlatıldığı şekilde tespit edilir. Bu nüfusa ait kanalizasyon pissu miktarı hesap edilir. Eğer varsa, özel sarfiyat verecek tesisler ve pissu miktarları ile infiltrasyon oluşacaksa miktarı tespit edilir. Bunların toplam miktarı hesaplanır böylece Belde kanalizasyon sistemine gelebilecek toplam atıksu miktarı belirlenmiş olur. Bu miktarın gereğinden fazla küçük veya büyük tespiti sistem kapasitesini etkileyeceğinden toplam debi miktarının çok iyi tespiti şarttır. b) Derinlik: Kanalizasyon mecra derinlikleri; trafik yüklerine, don etkisine, mevcut altyapı tesislerinin konumuna, yapılacak ev bağlantılarına, binaların bodrum durumuna ve binaların pissu çıkış kotuna bağlı olarak tespit edilir. c) Doluluk oranı ve hız şartlan: Kaide olarak yağmursuyu mecraları tam dolu, pissu mecraları ise çaplarına bağlı olarak 0.40-0.80 dolu aktığına göre hesaplanır. Mecralarda hızın 0.50 m/sn ' den pissu derinliğinin 2 cm ' den aşağı düşmemesine çalışılır. Ancak küçük çaplı borularla başlangıç mecralarında bu durumu sağlatmak imkanı bulunmayabilir. Bu yüzden Ф300 mm çapındaki mecralarda hızın 0,30 m/sn' den Ф400 mm'den büyük çaplı mecralarda ise hızın 0.50 m/sn den aşağı düşmemesi mutlaka sağlanmalıdır. Mecralarda maksimum hız, yağmursuyu mecralarında 4 m/sn, pissu mecralarında 2,5 m/sn civarında olmalıdır. Ancak her halükarda bu hızlar 5 m/sn ve 3 m/sn yi geçmemelidir. d) Eğim : Mecralarda uygulanacak eğimler doluluk, hız ve minimum su derinliği şartlarına uygun olarak tespit edilmekte ise de bu kriterlerin (tespit ve kontrollerinde daha önceki Bankamız uygulamalarına bakmak gereklidir, e) Baca ara mesafeleri : Kanalizasyon mecralarının kavşak yerleriyle eğim, yön ve kesit değişen yerlerine, ayrıca aynı doğrultuda giden mecralarda mecra çapına bağlı olarak 60 -150 m aralıkta baca konur. 5- Topoğrafik çalışmaların ve zemin etütlerinin sağlıklı belirlenmesi : Proje tanziminde proje ve inşaatın sıhhatine etki eden en önemli konulardan biriside arazi çalışmalarıdır. Arazi çalışmaları sağlıklı yapılmış ise uygun çözüm yollan kolaylıkla bulunabilir. Fakat zemin etüdleri sağlıklı yapılmamışsa çok gayri ekonomik ve teknik çözümler oluşturmuş olmak veya inşaat aşamasında geriye dönüşü imkansız engellerle karşılaşmak işten bile değildir. Bilindiği gibi arazi çalışmalarının yerinde ve büroda gerekli tüm kontrol ve kabullerinin 10,12.1985 tarihinde tüm Bölge Müdürlüklerimize gönderilen "Kanalizasyon Proje Topoğrafik Çalışmaları Yapım ve Kontrol Uygulamaları " başlıklı esaslara göre Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. Bu nedenle arazi çalışmaları Merkezde hiç bir kontrole tabi tutulmamakta, bu durum ise Bölge Müdürlüklerimizin bu konu üzerinde çok daha hassas bir şekilde durmalarını zorunlu kılmaktadır. Yukarıda açıklanan arazi çalışmalarının yapım ve kontrolü ile ilgili esaslarda konu etraflıca anlatılmış olmakla birlikte konunun önemine binaen kontrolde öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini ana başlıklarla anlatmaya çalışalım. a) Pissu şebeke planlarında;imar planı ve halihazır durum çakıştırılması imara uymayan kesimlerde Belediyesinin doğrultusunda hareket edilmeli ve bu kesimlerden toplayıcı hat geçirmemeye gayret edilmelidir. b) Şebeke planlarında;halihazır durumdaki açık yollar planlara işlenmeli,imar yollarının açık veya kapalı olanları ayrı notasyonlarla gösterilmeli,planlar üzerine cadde,sokak isimleri ile bölgenin tanımlanmasında yardımcı olacak mevcut tesis isimleri yazılmalıdır. c) Mevcut altyapı tesisleri çok iyi araştırılmalı,bilhassa büyük çaplı içmesuyu boruları, pissu, yağmursuyu, elektrik P.T.T hatları tespit edilerek çap, derinlik ve konumları etüd edilmeli ve planlara işlenmelidir.

d) Mecraların geçirildiği güzergahlarda istimlak, irtifak problemlerinin olup olmadığı, eğer varsa problemsiz güzergahlar bulunabilir mi, kollektör güzergahında inşaat aşamasında bir problem çıkabilir mi, alternatif çözüm var mıdır v.b. araştırmalar yapılmalıdır. e) Projenin tanzimini büyük ölçüde etkileyen dere, köprü, menfez, karayolu vb. geçişlerinde talveg kotları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca deşarj noktasındaki alıcı ortamın maksimum, minimum ve ortalama su seviyeleri ölçülmeli rasat yapma veya yapılmış rasat yoksa mahalli bilgilerden yararlanılarak bu kotlar tahmin edilmelidir. 6-Kanalizasyon sisteminin seçimi : Bir beldenin kanal ağının şekli o bölgenin topografyasına jeolojisine, ahcı ortamın uzaklık ve yakınlığına,arıtmanın yöntemine ve yerine,yerleşmenin özelliklerine göre tespit edilir. Tesisi ucuza mal etmek gerektiğinde kolayca genişletebilmek, iyi bir işletme yapabilmek için suların çabuk ve en kısa yollardan akıtmak ve deşarj yerlerini iyi seçmek lazımdır. Toplayıcı kanallar için kısmi yağış alanlarının en alçak yerleri elverişlidir. Arıtma tesisinin ve deşarj yerinin tespitinde pompaj gerektirmeyen suların cazibe ile akıtılmasını sağlayan çözümler tercih edilmelidir. 7-Keşiflerin hazırlanması Tatbikat Projeleri İncelenirken Bölge Teşkilatının Dikkat Edeceği Hususlar : Bölgelerimizde tatbikat projelerine,o işin kontrol mühendisinin bakmasında. Genel Müdürlük olarak büyük yararlar görüleceği kanısındayız. Eğer Bölgelerimizde sırf projelere bakmak için kurulmuş bir grup varsa yine bu grubun kontrol mühendisi ile ortak çalışmaları gerekmektedir. Bunun nedeni,kontrol mühendisi,aynı zamanda projenin uygulatıcısı oldukları için projenin daha sağlıklı incelenerek değerlendirilmesinde çok daha titiz davranacaktır. 1) Projede seçilen ana iskeletin,iyi bir çözüm olup olmadığı incelenerek büyük çaplı mecraların geçtiği güzergahlar iyi etüd edilmelidir. O çaptaki boruların planlarda gösterilmiş olan yollardan geçirilip geçirilemeyeceği araştırılmalıdır. (Caddeler bu çaptaki boruların inşaatlarının yapılmasına engel olmayacak kadar geniş midir, güzergah boyunca varsa diğer altyapı tesisleri inşaatın yapısını engelleyebilir mi, inşaat sırasında üst yapılar etkilenebilir mi, heyelan vb. var mı) yukarıdaki hususlar gerektiren yersel tetkikten önce mahalline gidilerek bir ön çalışma yapılabilmelidir. 2) Mevcut altyapı tesisleri çok iyi araştırılmalı, bilhassa büyük çaplı içmesuyu boruları, pissu, yağmursuyu, elektrik, P.T.T hatları tespit edilerek, şebekedeki hatlarımızla çakışma ve derinliklerinin belirlenmeleri gerekmektedir. Bu konuda Belediyesi ve ilgili diğer kuruluşlarla sıkı işbirliğine gidilmelidir. Projenin verdiği bilgiler, toplanan donelerin ışığında gözden geçirilmelidir. 3) Mecraların geçirildiği güzergahlarda istimlak problemi var mıdır, irtifak hakkı, var mıdır. İstimlak problemi olan güzergahlar yerine başka problemsiz güzergahlar bulunabilir mi; (çünkü istimlak problemi olan yerlerde istimlak bedelleri Bankamızca ödendiği için inşaat maliyeti artmaktadır.) 1. kademe hatların geçtiği yolların tamamı açık mıdır, açık olmayan yerler planlar üzerinde gösterilmelidir. Kollektör güzergahında inşaat safhasında problem çıkabilir mi (Örneğin kollektör ağaçlıklı bir araziden geçiyor olabilir, askeri sahalardan geçiyor olabilir. Bu gibi yerlerde başka çözümler var mıdır.) 4) En önemli hususlardan bir tanesi de kademelendirmenin çok iyi kontrol edilmesidir. İhaleye esas birinci keşifte, 1.kademe şebeke + kollektör ne alınmış, projeye göre verilen 2.keşifte ise metraj ne çıkmıştır, karşılaştırılmalıdır. Projede gereksiz tüm mecralar iptal edilmelidir. 1.kesifi aşan miktar şebeke, iş mahallinde yapılacak iyi bir incelemeden sonra daha az önemli kesimlere kaydırılarak bu alanlar planlarda işaretlenir. 5) Dere, karayolu, demiryolu, kanal, diğer altyapı tesisleri geçişleri v.s uygunluğu araştırılmalıdır. Dere ve kanal kesişimlerinde talveg kotları vs diğer kritik kotlar arazi çalışmaları safhasında alınmış mıdır, Daha uygun başka çözümler olabilir mı, kesişme sayılan azaltılabilir mı?

6) İmar planı dışında kalan fazla nüfusun, yerleştirildiği mücavir alanlar, mahallinde incelenerek kontrol edilmeli, planlarda gösterilmiş olan uç debi yerlerinin araziye dayalı olarak uygunluğu araştırılmalıdır. 7) Yeraltı suyu durumu kontrol edilmeli, projede alınan sızma debisinin değeri mukayese edilmelidir. Bölgede yağış bolsa yağmursuyu giriş payı alınabilir mi. 8) Belediye yetkilileri ile temas kurulup, proje hakkında onlarında görüşlerini alarak, ilgililerin başka alternatif veya tavsiyeleri varsa bunlar değerlendirilmelidir. 9) Büyük hacimli işlerde projeler kısa zamanda tamamlanamadığı için işlerin daha fazla gecikmemesi hususu göz önünde bulundurularak, bazen kısmi şebeke tasdikleri veya kollektörler tasdik edilebilmektedir. Bu gibi işlerde öncelikle yapılması gerekli olan kesimler, geçici deşarjlarının da sağlanması kaydıyla, Belediye yetkilileri ve mahallindeki incelemelerden sonra belirlenerek Genel Müdürlüğe sunulmalıdır, 10) Bodrum konusu da iyi araştırılmalıdır. Koskoca bir caddede birkaç bodrum için tüm hat bodrumlu düşünülmemelidir. 11) Avan projede ve yer tesliminde yağmursuyu projelendirilmesi istenmiş ise ve tatbikat projesinde de ilgili projeler verilmiş ise, bu projeler iyi araştırılmalı, daha ucuz ve uygun çözümler varsa bu çözümler tercih edilmelidir. 12) Projede verilmiş olan özel sarfiyatlı tesislerin verildikleri uç debi yerleri ye miktarları mahallinde değerlendirilmelidir. İnşaat sırasında bu tesislerin atıksuları kalite bakımından borumuza zarar verebilecek evsafta ise arıtıldıktan sonra şebekeye bağlantılarının yapılmasını temin etmek gerekmektedir. 13) Özel sanat yapılarının (Büyük çaplı borular ve bu borulara ait muayene bacaları, terfi binası, geçici deşarj yapısı, dere geçişleri, kara ve D.D.Y geçişleri vs) inşaatları sırasında proje ve uygulama arasında birtakım problemler çıkıyorsa veya daha pratik ve ekonomik çözümler varsa bu hususlar Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. 14) Kollektör projelerinde pissuların alıcı ortama verilmeden bir arıtma -tesisinden geçirilmesi planlanmışsa, bu durumda arıtma tesisinin kesin yerleşim konumu ye tipi belli olmadan hattı arıtma sahasının içerisinden geçirmek mahsurludur. Bu nedenle kollektör arıtma tesisinin alanına sokulmadan ve geçici deşarj yapısı ile alıcı ortama verilmelidir. 15) Arazi çalışmalar, planları ile şebeke planları karşılaştırılarak şebeke planlarındaki 1. kademe hatlardaki baca zemin kotlarının doğrulukları tahkik edilmelidir.
Kanalizasyon Proje Müdürlüğümüzün Bölge Müdürlüklerimizden İstekleri Belirtilmiştir:

1) Yer teslimine, tatbikat veya tadilat projenin yersel tetkiklerine iştirak eden bazı Bölge Müdürlüklerimiz elemanları işle ilgilenmedikleri ve kendilerini geri planda tuttukları yıllardır gözlenmektedir. Halbuki heyette görevli bulunan tüm elemanların alman kararlardan 1.derece sorumlu oldukları malumunuzdur. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda heyette görev alacak elemanlarınızın hazırlıklı gelmeleri, hiç değilse görev süresince işle ilgilenmeleri konusunda uyarılmaları gerekmektedir. 2) Bazı Bölge Müdürlüklerimizde kanalizasyon inşaatı sırasında zorunlu olarak meydana gelen tadilatların ferşiyatı tamamlandıktan sonra gerekli tadilat projesi hazırlanıp tasdik için Başkanlığımıza gönderilmektedir. Hazırlanan tadilat projesi sözleşme eki şartnamelere uygun bulunmadığı takdirde, projede gerekli düzeltmeler yapılıp tasdik edildiğinden imalatın tamamlanmış olması nedeniyle tashihatın yapılmaması için yüklenicilerin talebi karşısında Başkanlığımız zor durumda bırakılmaktadır. Bu duruma meydan verilmemesi için hattın inşaatına başlanmadan önce çıkabilecek sorunları bulunup bulunmadığı Bölge,Belediye ve Yüklenici işbirliği ile önceden tespit edilmeli ve proje tadilatım gerektiren bir durum var ise tadilat projesi yükleniciye yaptırılıp tasdik için Bölge Müdürlüğümüz kanalı ile Başkanlığımıza gönderilmeli ve Başkanlıkça tasdik edilmeden kesinlikle inşaatına geçilmemelidir. Ayrıca, tadilatın gerekçesi hakkında Bölge Müdürlüklerimiz ayrıntılı bilgi vermelidir. Aksi takdirde telefonla veya yazı ile bilgi alındığında projenin tasdiki

Örneğin bazı Bölge Müdürlüklerimiz kendilerine ayrılan bölüme mühür ve imza atmakta bazıları "Görülmüştür" kaşesini basıp mühürleyerek imzalamakta. PTT.kurarak yersel tetkike eleman gönderip göndermeyeceğimiz konusunda görüşümüzü almaları gerekmektedir. 3) Bazı Bölge Müdürlüklerimizin proje hakkındaki görüşleri Başkanlığımıza geç intikal ettiğinden projenin tasdikinde gecikmeye girilmekte ve bu nedenle de yüklenicinin süre uzatım talebi doğmaktadır. 9)Bölge Müdürlüklerimizce yapılan vize işlemlerinde değişik işaretler kullanılmaktadır. bazıları da hiç bir şey yazmadan ve mühürlemeden imzalamaktadır. Bazı Bölge Müdürlüklerimiz kanalizasyon projenin yersel tetkiki için gün belirlemektedir. bu güzergahlarda sıkıntı varsa bu problemler önceden ilgili kuruluşlarla temas edilerek çözümlenmelidir. Bundan böyle karışıklığı önlemek için projenin yersel tetkikine gün belirleme Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Bilindiği üzere küçük tadilatlar için Genel Müdürlükten eleman gönderilmemektedir. kademeye alman hatlar ile büyük ve küçük çaplı tadilat projelerinin yersel tetkiki için gün belirlemekte ve Başkanlığımıza da bilgi verilmektedir. 4} Bazı Bölge Müdürlüklerimiz 2. bazıları "Vize edildi" kaşesini basıp mühürleyip imzalamakta. Çünkü hakedişlerde bu tarihler esas alınmaktadır. boru.) imalatı sırasında bir takım sorunlar ve hatalar çıkıyorsa bunlar Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Bu durum -işlerin aksamasına ve gecikmesine neden olmaktadır. Deşarj noktasında rasat yapılmamışsa mahalli bilgilerden yararlanarak Başkanlığımıza bilgi verilmelidir. (DDY geçişi. 10) Proje bölümlerinin vize işlemleri Bölge Müdürlüklerimizce geciktirilmeden yapılmalıdır. . Bu konuda Bölge Müdürlüklerimizle bütünlüğü sağlamak için ayrılan bölüme "vize edildi". deşarj noktasındaki alıcı ortamın max. menfez. Bu nedenle Bölge Müdürlüklerimiz projenin bölümleri hakkındaki görüşlerini bir yazı ile Başkanlığımıza bildireceklerdir. irtifak. geçişleri. dere geçişi. DDY. Ayrıca.gecikmektedir/Tüm tadilat projelerinde şebeke planı. Aksi takdirde gereksiz yere fiyat farkı ödenme durumunda kalınmaktadır. TCK. hesap tablosu ve profiller bulunmalı ve tadilat projesi şartnamelere uygun olarak çizilmelidir. 13) Genel Müdürlükçe tasdik edilen özel tiplerin (özel baca. dere geçişleri vs. karayolu v. ortalama ve feyezan su seviyeleri ölçülmelidir. Bu duruma meydan verilmemesi için Bölge görüşlerinin en kısa sürede Başkanlığımıza intikali gerekmektedir.s geçişlerinde talveg kotlarının arazi çalışmaları sırasında mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. köprü. keşif içerisinde kalıp kalmadığı araştırılmalıdır..kademeden 1. Bu konuda arkadaşların yetiştirilmesi konularında üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. TCK geçişi. Ayrıca. terfi binası. 14) Bölgelerde muhakkak proje grupları oluşturulmalıdır. gibi) imalatın geciktirilmemesi için bu işlemlerin çözümü çok önceden sağlanmalıdır. ayrılan ödenek esas alınarak yapılacak hatlar belirlenmeli. yuvarlak mühür ve tarih ile projeye bakan kişi ve kişilerin kaşeleri basılarak imzalanması uygun olacaktır. 6) Proje bölümlerinden arazi çalışması hariç diğerlerinin iadesi Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. kademe değişikliği projelerinde mutlaka keşif verilmelidir. deşarj yapısı. 5) Projenin tanzimini büyük ölçüde etkileyen dere. bölge Müdürlüklerimizce ciddi bir biçimde ele alınmalı. 12) Kademe değişiklikleri. 7) Proje bölümlerinin Bölge Müdürlüğümüz evrakına giriş tarihlerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 8) Kanalizasyon projesinin büro tetkikim müteakip yersel tetkiki için Genel Müdürlükçe gün belirlenmekte ve ilgili yerlere de bilgi verilmektedir. istimlak. min. 11) Sene başında. Ancak bu konuda Bölge Müdürlüklerimizin Başkanlığımız ile temas . elektrik vs.

Terfi merkezleri veya pompa istasyonları gibi isimlerle nitelenen üniteler atıksuların belirli bir kottan alınarak istenilen bir kota iletimini sağlayan kanalizasyon sisteminin kalbini teşkil etmektedir. Bu şekilde montaj ve demontajda rahat bir çalışma sağlanmış olacaktır. Bu savunma yanlış ve hatalı bir savunmadır. Enerji maliyetleri ve işletme giderleri açısından bu tür tesisler ekonomik yönden tercih edilmeseler dahi. mertebesindeki ölçü hataları eksen kaçıklığına titreşimli çalışmalara ve çeşitli kırma işlemlerini gündeme getirmektedir. Bunun içinde terfi merkezi binasının kurulacağı alanın yeterli büyüklükte olması gerekmektedir. Çünkü derin kotlarda ızgara ve kum tutucu ünitelerinin çalıştırılması kolay olmamaktadır. sorulduğunda. 2.bazı durumlarda. Yanlış seçilen bir terfi merkezinin ilerdeki işletme aşamalarında problem olacağı unutulmamalıdır. (Keson. Bu ön şartlar değerlendirildikten sonra daha detaylı bir planlama yapılmalıdır. İnşaat işlerinde toleranslar ± cm mertebesindedir.Arazi Mülkiyeti: Terfi merkezinin inşaa edileceği arazinin şahıs mı. Mekanik ekipman imalatında ise bu mertebe ± mm seviyesindedir. Terfi merkezlerini projelendirirken burada bir takım mekanik ekipmanların çalışacağı dikkate alınarak rahat bir çalışma ortamı sağlamak düşüncesiyle bina ölçümlendirilmesinde ölçüler geniş tutulmalıdır. Diğer taraftan projelerin tatbikatı sırasında inşaatların yapımındaki mekanik ekipman yönünden ölçü hataları yapılmaktadır. Makine.Şube Müdürü Kanalizasyon tesislerinde şebeke sisteminin derinde yapımından kaçınma veya düşük kotlu sahaların drenajını sağlama gibi sebeplerle kullanılan pompalama tesisleri daha ziyade cazibeli akışın sağlanamadığı mahallerde tesis edilmektedir. projeleri paraflamaları gerekmektedir. Terfi merkezi projeleri Bölge Müdürlüklerimizce incelenirken İnşaat. Pompaların monte edileceği yerlerdeki cm. Terfi merkezi tipi olarak keson seçilmiş ancak pompa sayısına ve kapasitesine bakılacak olursa buranın dikdörtgen kuru tıp olarak planlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.TERFİ MERKEZLERİNİN PROJE İNŞAAT VE MONTAJ İŞLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adil ÜNAL .Enerji. 5.Bazen projelerde bu hususla karşılaşmaktayız. hazine arazisi mi istimlak işlerinin kolay olup olamayacağı araştırılmalıdır. Genel Müdürlüğümüze Bölgelerden gelen projelerde Makine.Tahliye İmkanları. gürültü. Su temini ve Haberleşme imkanları 4. Kontrollük hizmeti yapacak mühendisin her şeyden önce konuyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. 3. Emme ve basma deliklerinin projelerinde gösterilen ölçülerde imal edilmelerine dikkat edilmelidir.Jeolojik şartların uygunluğu: Terfi merkezinin yapılacağı yerdeki jeolojik yapı terfi merkezinin tipinin seçiminde önem arz etmektedir.Çevre ile ilişkiler : Koku. aldığımız cevaplar genellikle yerin dar olduğu bu alana sığmayacağı rahatlıkla söylenebilmektedir.Ulaşım şartlari : Terfi merkezinin yapımı esnasında malzeme nakliyesi ve ulaşım şartlarının kolaylığı dikkate alınmalıdır. Kullanılan ekipmanlarda pompaların kalite durumları da kontrol hizmetlerinin yeterli .) 6. Elektrik Mühendisi arkadaşlarımızın birlikte inceleyip.örneğin. Terfi merkezi sayısının azaltılması veya bire indirilmesi düşüncesiyle işletmeyi riske sokmamak lazımdır. Yani yerin büyüklüğüne göre değil de işin gerektirdiği büyüklükte alan seçilmelidir. Projeyi yapan arkadaşa bu hususlarla ilgili sorular . Terfi merkezlerinin önemini kısacada olsa belirttikten sonra bu tesislerin projelendirilme aşamasında dikkate alınması gereken bir takım hususlar var. Dikdörtgen tip vs. görünüm gibi hususların çevreyi ne derecede etkilediği belirlenmelidir. 1. Elektrik Mühendisi arkadaşların paraflan görülmemektedir. hattın derine batmasını önlemek veya atıksuların yüksek kotlara terfisini sağlayarak deşarjını sağlamak açısından zorunlu olmaktadır.

2. Bu olayı söylemek acıda olsa öz eleştiri yapmak zorundayız.olmadığı imajım da vermektedir. Şöyle ki fiyat açısından yerli pompalarla rekabet etme şansı bulunmamaktadır. 1.Montaj işlerinin montaj planlarına uygun olarak yapılması. Sonuç olarak şu ana kadar söylediklerimizi özetleyecek olursak. 3. Hepinizce de bilindiği üzere bugüne kadar alman pompaların %100' e yakın bir oranda yerli imalat olduğunu görüyoruz. İhale kanunumuz ithal pompa alımına pek müsait değildir.Yer teslimlerinde terfih sistemlerde mutlaka makine. Şekil 24: Kuru Tip Terfi Merkezi .Kontrol mekanizmasında işin özelliğine göre ilgili mesleklerden eleman bulundurulması. elektrik mühendisleri bulundurulmalı. Ancak bu pompaların çalışmasından memnun olduğumuzu söylememiz mümkün değildir.

Şekil 25: Yaş Tip Terfi Merkezi Şekil 26: Burgulu Tip Terfi Merkezi .

1. Yeni Avrupa Yapı Standartları (Eurocodes) 'nın Geoteknik Mühendisliği ile ilgili 7. Geoteknik kategoriler 4. çöken. yapı projelerinin zeminden bağımsız tasarımı. Şişen. Boşluk suyunun statik yüklenme sırasında kolaylıkla hareket edebileceği kaba daneli ve geçirimli zeminler bir uçta. İnşaatın kontrolü. stabilitesi. zemin (ground) ve üzerinde projelendirilecek yapının teknik etkileşiminin öngörülerek (predictıon) optimum (reliable) tasarımın (design) belirlenmesinde disiplinler arası (inter-disciplinary) bir mühendislik dalıdır. organik. zemin iyileştirilmesi 6. Müh. kendi mühendislik disiplinindeki uzman kişiler arasında teknik iletişiminin derecesi. Giriş 2. eriyen. teknik uygulanabilirlikten (design of reliability) uzaklaşması. yapı ve optimum tasarım bazındaki zemin mühendisliği etütlerinin. zeminler ile çeşitli tipte dolgular bu gruptadır. Dayanma yapıları 9. güvenlik. Geoteknik seriler 5. mühendislik yapılarının tasarımında geoteknik açıdan gerekli olan yapının mukavemeti. Müh. EC 7 (1990) adı altındaki taslak 1989 da görüşülmüş ve bu taslak'10 adet bölümden oluşmaktadır. serviste kalabilirliği ve duraylığı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Yük. Bunlar. yeterli ve sağlıklı zemin etüd ve araştırmalarına dayanmayan proje çalışmalarının güvenilir olamayacağı açık olup. Dolgular. Hasan KEZER – Jeo. Bu nedenle yeni Avrupa Yapı Standartları’nı hazırlamak üzere bu çalışmalara 1987 yılında başlatılmıştır. bu mühendislik disiplininin başarısızlığı olarak da yorumlanabilecektir.b. Dizayn esasları 3. danelerinin büyük çoğunluğu kil olan plastik zeminler diğer uçta değerlendirilmekte ve bu zeminler sırayla kum ve kil veya kohezyonsuz ve kohezyonlu şeklinde kesin hatlar i1e ayrılmaktadır. ölçme sistemi yerleştirilmesi. Bu nedenle mühendisin görevi yapının kapsamı ne olursa olsun zemini tanımak ve proje ve inşaat aşamasındaki tasarım ve imalatları buna göre yürütmektir. Ara karakterde bulunan zeminler büyük bir grup oluşturmaktadır ve bunlar ile ilgili problemlerin çözümleri anılan "uç" malzeme karakterleri ile çözülmeye çalışılmaktadır. Kurulan Avrupa Birliği ile Yapı Birim Dallarında ortak güvenlik amaçlanmaktadır. Kazık temeller 8. Başka bir deyişle. bakımıdır. yada tasarımın ekonomiklik. Şevler 10. disiplinler arası çalışmanın ne ölçüde amaca yönelik oluşu ve geoteknik tasarımdaki optîmizasyonun gerçekçiliği ile direk ilişkilidir. Zeminler çok çeşitlidir ve farklı davranış gösterirler. Özel grup zeminler diyebileceğimiz bir diğer grup zeminin davranışı alışılmışın dışında özelliklerden etkilenmektedir. projelendirilecek yapı özelliklerine yönelik gerçekleştirilmemesi. Bir geo-teknik çalışmanın başarısı.bölümde getirdiği yeni güvenlik kavramı ve bağlı olarak kısmi güvenlik faktörlerinden bahsedilmektedir. Zemin. dolayısıyla bu projeye göre yapılan inşaatın da sıhhatli olmayacağı malumdur. EC7. amaca yönelik olmaktan çıkacağı gibi. Hasan BALSEVEN – Jeo. GİRİŞ Geo-teknik yada zemin mühendisliği . Yüzeysel temeller 7. Bu zeminlerin davranışı alışagelmiş hesap yöntemlerinin dışına taşmaktadır. .PROJE VE KONTROLLÜK HİZMETLERİNDE ZEMİN VE İNŞAAT İLİŞKİSİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sevinç DENİZ – Şube Müdürü Ö. tropik v.

geo-teknik çalışmalar için henüz yeni düzeyde nitelendirilebilen bir çalışma için oldukça yüksektir ve önümüzdeki yıllarda bu düzeyin oldukça üzerinde bir performans beklenen Başkanlığımızda. Bu şekli ile projelendirme ve projenin inşaatı aşamalarında tasarım ve uygulama kriterleri ile bütünlük arz eden geo-teknik çalışmalarda daha önce belirtilen basan kriterlerinin sağlanmasının. İdari ve Bankamız mevzuatı yönünden de daha sıhhatli ve rantabl icraat yapımını ortaya koyacaktır. teknik bazda. 1991 yılı ile başlayan bu süreçte kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerine pis-su. Kanalizasyon Sisteminin Proje Çalışmaları Aşamasındaki Kontrollük Hizmetleri a) Teknik kontrollük hizmetleri Geo-teknik çalışmalardaki basan kriterlerinin sağlanmasında etkin unsurların ön plana çıktığı bu tür kontrollük hizmetlerinde saha kontrol mühendisince zemin etüdünün hangi tür . özel yapı tiplerinin temel dizaynı vb. idâri ve teknik bazda olmaktadır. hazırlanan projenin ne tür zemin yapısına sahip olduğu. proje firmasının bu konuda yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlenmesi ile başlayan süreç zarfında. BANKAMIZIN GEO-TEKNİK ÇALIŞMALARDAKİ PERFORMANSI Bankamız bünyesindeki alt-yapı hizmetlerine yönelik geo-teknik çalışmalar oldukça yeni olarak nitelendirilebilecek bir düzeydedir.Zemin etüd ve araştırmaları. iksa sistemleri. gereksefinansman yönünden ileriye dönük plan ve program yapmada. BAŞKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDEKİ GEO-TEKNİK ÇALIŞMALAR VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ Başkanlığımız bünyesinde geo-teknik çalışmalar alt-yapı hizmetlerimizin projelendirme ve/veya inşaat aşamalarında yapılmaktadır. proje etap (A) yersel tetkik tutanağı ile başlayan süreç zarfında da Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü teknik personellerinin eşgüdüm ve koordinasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır. belirtilen bu performansı önümüzdeki yıllarda daha yüksek düzeye çıkartacağı açıktır. geçen beş yıllık süreç zarfında kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerine ve pissu arıtma tesislerine yönelik yaklaşık 100 adet zemin etüdü. Başkanlığımız bünyesinde ise. Bu süreç zarfındaki kontrollük hizmetlerimiz ise. 1996/97 yılları zarfında 35 adet kanalizasyon tatbikat projesi için çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde yüksek düzeyde olan alt-yapı tesis ihtiyacının. inşaat ihalesinden sonra veya inşaat yapım aşamasında olmak üzere bu safhaların herhangi birinde yapılabilir. yataklama ve kundaklama yapılması hususlarının İdarece inşaat ihalesinden önce tespit ve tayini. geo-teknik çalışmaların daha önce. Ağırlıklı olarak projelendirme aşamasında yürütülen kontrollük hizmetlerimiz . etkin bir kontrollük hizmetine bağlı olduğu kabul edilmelidir. Beklenen bu performans. Projelendirme çalışmaları kapsamında geo-teknik etüdlerin ve etüd bazındaki geo-teknik tasarımın (zemin iyileştirmeleri. iş ve işçi güvenliği yönünden TS 2519 esaslarında uygulanacak iksa türleri. belirtilen başarı kriterlerinin sağlanmasında. Belirtilen süreç zarfında sağlanan bu performans. Zira. dolgu yüksekliği fazla olan hatlarda seçilecek boru tipi. içmesuyu arıtma tesisleri ile bazı su deposu yapılarına yönelik olarak zemin etüdleri yapılmıştır. Ancak bunlardan en ideali etüd ve araştırmaların proje aşamasında yapılmış olmasıdır. proje çalışmalarımız kapsamında yapılmıştır ve 48 adet projenin inşaatı sürmektedir. tasarımda belirlenen uygulama kriterlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. İdari bazda ise. yapının özelliğine göre zeminde tasma gücü tahkiki ve bunun için alınacak önlemler. inşaat ihalesinden önce. permeabilite tayini. gerek ihale muhtevasındaki işlerin gerçekleştirilmesi.) tamamlanması ardından projenin inşaat aşamasında yine teknik ve idari bazda kontrollük hizmetlerinde . proje aşamasında. Ayrıca 40 adet arıtma tesisinin inşaatı tamamlanmıştır ve 19 adet pissu arıtma tesisinin de inşaatı devam etmektedir. bu zemin ve varsa yeraltı suyunun da yapıya olumsuz yönde etki edecek agresif özellik olup olmadığı. yapının türüne göre şev stabilitesi tahkiki. etkin bir kontrollük hizmeti bazında teknik eleman yapılanmasını gerekli kılmaktadır. Aksi taktirde telafisi mümkün olmayan veya kısmen mümkün olan durumlar ortaya çıkabilecektir.

Toprak zeminler üzerinde projelendirilen kanalizasyon şebeke sistemi için. Kayaç zeminlerde. Bu nedenle. . jeolojik harita üzerinde yeraltı su seviyesinin yüzeyden derinliklerinin eş yeraltı su seviyesi eğrileri ile gösterildiği -ki eğer basınçlı aküfer şartları söz konusu ise piezometrik seviyelerinde ayrıca belirtildiği zemin hidro-jeolojik haritalarının oluşturulması. .Saha araştırma çukuru ve sondaj çalışmaları. yapı elemanı ile sağlanacağı zeminlerde ilerleme sıkı-katı yada sağlam zemine kadar devam ettirilmelidir. kesin sınırların belirlenmesi ve haritalanması bu aşamada gerçekleştirilmelidir. Bu aşama kapsamındaki kontrollük hizmetleri saha yerinde deney çalışmaları (in-situtesting) ve saha örnekleme çalışmaları (sampling) bazlarında verilmektedir.Araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlenmesi. Geo-teknik etütlerinin saha çalışmaları kapsamında araştırma çukuru-sondaj çalışmaları yanında yüzeysel gözlemlerin enterpolasyonu ile jeolojik harita sınırları kesinleştirilmelidir. yüksek kotlarda yer altı su seviyesine sahip. kanalizasyon sisteminin hafif ve sığ derinlikte (max. yaklaşık 6 mt. ciddi mühendislik problemlerinin oluşmasının beklenmemesi nedeni ile araştırma sondaj çalışmalarının bu tür zeminlerde yapılmaması gerekir. Araştırma sondaj çalışmalarının derinlikleri.5R )* düzeyinde olması. (1. proje alanını represente edecek miktarda araştırma sondaj uygulamalarının programlanması düşünülmelidir. geo-teknik çalışmalara ciddi katkı sağlayacaktır. bu yapıların inşaat sırasında ne tür bir mühendislik problemi ile karşılaşılabileceğinin ve bu problemin çözümünü sağlayacak yapı tasarımında ne tür zemin mühendislik parametrelerinin etüd sırasında saptanması gerektiğinin bilinmesi gerekir. kıyı kumulları ortamı vb. Belirlenen maksimum sondaj penetrasyon seviyelerinde katı-sıkı zeminlere (SPTN30) girildiğinde maksimum 5mt. penetrasyon düzeyinin en az 1. yalnızca sondaj loğları ile proje alanının reprezentasyonundaki güçlükler ve bu tür çalışmaların ekonomik boyutu nedeniyle etüdün son aşamalarında gerçekleştirilmektedir. riskli' zeminlerde ve düşük kotlarda. lagüner bataklık ortamı. düşük kotlarda yer altı suyu içeren yada basit iksa sistemlerinin veya şevli kazının kazı çukuru stabilitesini sağlayacağı zeminlerde. sağlam-dayanımlı kayaç zemine ( SPTN3O > 50 ) girildiğinde ise maksimum 3 mt ilerleme düzeyi ile sınırlama getirilmelidir. residüel toprak zonları. . inşaatında ciddi mühendislik problemleri yaşanmayacağından araştırma çukuru çalışmalarının programlanması. flüvial moloz ortamı.5 kat arttırılması (max.mühendislik yapılarına yönelik olduğunu. . terfi merkezleri için. sondaj lokasyonlarının saptanmasından önce yüzeysel şartlarda zemin tipleri (kayaç zeminler ile toprak zeminler olarak ilk aşamada. en azından.Saha gözlemleri. ancak özel iksa sistemleri ile kazı çukuru stabilitesinin sağlanabileceği zeminlerde. çok gevşek-yumuşak zeminde (SPTN3O < 5 ) kazı stabilitesinin yada zemin iyileştirmesinin fore kazık vb. bu tür zeminlerde kazı çukuru stabilitesinin direk kontrolüne olanak sağlaması nedeni ile de tercih edilmektedir. alüvyonel akarsu ortamı. 4mt. ikinci aşamada ise toprak zeminler.) kazılara sahip yapılar olması nedeni ile. projelendirilecek yapının özelliklerine ve kazı kotuna bağlı olarak. (etap (B) çalışmaları). 10 mt. Toprak zeminlerde ise.) gerekmektedir. yine zemin ve kanalizasyon sisteminin değişik ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak saptanmalıdır. olarak) ayırtlanmalıdır. (etap (B) çalışmaları) . Ayrıca özel iksa sistemlerinin alansal belirlenmesinde yeraltı su seviyesinin birincil etkinliği söz konusu ise . olarak belirlenmelidir. kohezyonlu. Daha sonra kanalizasyon sisteminin değişik yapılarının alternatif zeminleri göz önünde bulundurularak sondaj lokasyonları ve derinlikleri saptanmalıdır. (Etap (A) yarsel tetkik tutanağı) Bir saha incelemesi seçimi çalışmalarında araştırma sondajı uygulamaları. yaklaşık 15 mt. Kollektör ve toplayıcı hatlarındaki sondaj penetrasyonunda. Kanalizasyon sisteminin ağır yapıları için penetrasyon düzeyi . Özellikle toprak zeminlerin ayırtlanmasında. Teknik kontrollük hizmetlerindeki bu bilinç aşağıdaki aşamalarda açıklanmıştır.5B) arıtma tesisleri için ise maksimum 30 mt. ( z + R + 1. zemin homojenlik özelliğine. Bunun yanı sıra tüm araştırma sondaj uygulamalarında.

kazı çukurunda . Sondaj çalışmalarında uygulanan sistemin "rotary slide auger" (yada "rotary hole auger" dışında sistemler) olması durumunda. her 1. Örselenmemiş-UD örneklerin ve SPT deneylerinin kritik zemin şartlarında.5 mt. Saha çalışmaları sırasında alman tüm örnekler üzerinde tanımlama (classification) ve dayanım (strength) deneylerinin proglamlanması . Zemin etütlerinin saha çalışmaları kapsamında belirlenmesi gereken diğer önemli zemin paremetresi ise . muhafaza borusu kullanılarak açılan sondaj kuyularının PVC boru kullanılarak muhafazaya alınması hem etkin bir kontrollük hizmeti için. Zemin örnekleri . Yeraltı su seviyesinin projelendirilecek yapıyı etkilemesinin düşünüldüğü lokasyonlarda represantatif yeraltı su örneklemesi yapılmalıdır. Başkanlığımızca yürütülen geo-teknik çalışmalar sonucunda iki aşamada ve farklı normlara sahip geo-teknik raporlar hazırlanmaktadır. kritik zemin şartlarında. 0. zeminin fiziksel tanımlamasına olanak tanıyacak tek yöntem. saha SPT örneklerinin alınmasıdır. (proje etap (B) onayı). projelendirilecek yapının tipi ile olası kazı kotları dikkate alınarak ve özel mühendislik yapılarının tasarımı için gerekli zemin paremetrelerinin saptanmasına yönelik olarak yapılmalıdır.5 mt UD numunesinin alınması şeklindeki aşamalara alternatif olarak. üzerinde projelendirilecek yapının inşaatı aşamasında. 0. yeraltı su örnekleri ve zemin örnekleridir. Aynı değerlendirme şekli üste kohezyonlu altta kohezyonsuz zemin profilinin geçildiği.Yerinde deneylerin ve örnekleme çalışmalarının yapılmadığı yada yeterince yapılmadığı bir sondaj çalışması geo-teknik tasarıma katkı sağlamayacağı gibi. . tanımlanarak sınıflandırılması ve her bir zemin sınıfı için zemin mühendislik paremetrelerinin saptanması gerekir. Kritik olmayan zemin şartlarındaki 1. örselenmiş zemin örnekleri (disturbed-D soil sample) olarak. Bankamız bünyesinde alt-yapı hizmetlerine yönelik yerinde deneyler . olası karşılaşılabilecek mühendislik problemleri için (zeminde oturma ve şişme yada yapının yüzmesi. hem de periyodik yeraltı su seviyesi ölçümleri ile zemindeki yeraltı su şartlarının net bir şekilde ortaya konması için faydalı çalışmalardır. özellikle tesis tipinin stabilitasyon havuzu sisteminin seçilmesi halinde mutlaka yapılmalıdır. zemin sıkılık yada katılığının belirlenmesine yönelik olarak. Örselenmemiş zemin örnekleri ise (undisturbed-UD soil sample) "shelby tube" içerisine hidrolik baskı ile alman örneklerdir ve örnek koruma-nakliyesinde örselenmeye karşı titizliğin gösterilmesi gerekir. Etkin bir kontrollük hizmeti için laboratuar deney programının laboratuar şartlarında oluşturulması gereklidir. ilerleme sırasında yeraltı su seviyesine girildiği derinlik ile sondaj kuyusunda yeraltı suyunun yükseldiği seviye (piezometrik seviye) belirlenmelidir.lik sondaj manüplasyonunda. oldukça kısa bir ilerleme ile SPT deneylerinin yapılarak SPT-D ve UD numunelerinin alınması şeklinde aşamalar öngörülmelidir.lik kısımda SPT testi ve SPT numunesinin alınması. . yeraltı su seviyesidir. arıtma tesisi zeminlerinde. (etap (B) çalışmaları). İlk aşamada hazırlanan ön etüd geo-teknik raporlar (factual report) kapsamında .Laboratuar Çalışmaları.5 mt'de mutlaka yapılmalıdır. Daha sonra saptanan zemin türleri için .5 mt ilerleme ve 0. Saha zemin örnekleri. Zemin geçirimlilik deneyleri. SPT deneyleri . geo-teknik tasarımda kullanılacak zemin paremetrelerinin en sağlıklı saptama yöntemi olması nedeni ile mutlaka uygulanması gerekir. serbest aküfer şartlarının bulunduğu zeminlerde de yapılmalıdır. Yeraltı su seviyesinin mevsimsel şartlardan etkilenmesi göz önünde bulundurularak.Jeo-teknik raporlar. Özellikle basınçlı aküfer şartlarının geçerli olduğu formasyonlarda . proje alanındaki zeminlerin kesin sınırlar ile ayrılması. hatalı değerlendirmelere neden olacağı unutulmamalıdır. SPT (standart penetration test) ve zemin geçirimlilik-permeabilite deneyleridir. araştırma çukuru torba numuneleri ve SPT numuneleridir. Ayrıca yeraltı su örneklerinin kimyasal analizlerinin Bankamız bünyesindeki pissu laboratuarlarında yapılması mutlaka sağlanmalıdır.5 mt.

geo-teknik tasarıma baz oluşturacağı ve devam eden projelendirme çalışmalarında da yönlendirici etkiye sahip olacağı unutulmamalıdır. bu çalışmaların belirli bölümleri Bölge müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Bölgesel jeolojik formasyon özellikleri. Yersel-proje alanı kapsamındaki zemin formasyon özellikleri.000 ölçekli zemin haritaları ve profilleri). fore kazık vb. Bu amaçla her iki tip geo-teknik rapor için geo-teknik raporun içeriğindeki bulgular kapsamında. Özellikle Bölge Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülen (geo-teknik etüdlerin saha çalışmaları bölümüm vb. Ayrıca proje alanındaki kazı klasları sondaj SPT deney bulgularına ve kazı kotlarına bağlı olarak belirlenmelidir Bu amaçla proje özel şartnamesinde belirtilen unsurların yanı sıra-gerek görülmesi halinde. lokasyon ve güzergahları kesinleştirilmiş olan kanalizasyon yapılarının zeminleri için öngörülen zemin mühendislik problemlerine kesin çözümlerin (kazı çukur tabanının iyileştirilmesi tasarımı. Bölge Müdürlüklerinin görüşlerinin belirlenmesi gerekir.Proje ön etüd raporları ve etap (A) yersel tetkik tutanağı.etüd ve tasarımdaki bulguların güvenilirliği ve açıklığı konusunda tereddüt bırakılmaması gerekir.doğal şartlarda stabilitenin sağlanamaması.) gerçekçi geo-teknik tasarım ilkeleri bazında belirlenmesi gerekir. Belirtilen bazlardaki geo-teknik çalışmalar süresince verilecek idari kontrollük hizmetleri. Birinci ve ikinci kademe hatlarda şebeke. yeraltı su seviyesinin kazı ortamından uzaklaştırılması vb. b) İdari süreçteki kontrollük hizmetleri Projelendirme çalışmaları süresince Genel Müdürlük. Ağır yapıların temel tasarımları yer almalıdır. Bu öngörümler. geo-teknik açıklama raporunun içeriğinde . 2. . oturma. iksa sistemlerinin tasarımı. 4. 1. geo-teknik etüdlerin saha çalışmalarını yönlendirecek öngörümlerin de belirlenmesi gerekir. bölgesel jeolojik formasyon (1/25. .000 ölçekli jeolojik harita ve kesitleri) bazında alt-yapı tesislerine yönelik araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin belirlendiği bu aşamada. (1/5. Kazı çukur tabanının iyileştirilmesi analizleri. Bankamızın geo-teknik çalışmalardaki teknik ve idari yapılanmasının gereği olarak. (1/5. Zemin iyileştirme analizleri. Genel Müdürlüğün sorumluluğunda yürütülen aşamalar için. sistemlerin tasarımı. zemin ön yükleme ve kum dren tasarımı. (1/5. toplayıcı ve kollektor kazılarında derinliğe bağlı olarak oluşturulacak kazı klas tabloları. Her iki geo-teknik rapor kapsamında -ki özellikle ön geoteknik raporların ağırlıklı olarak saha çalışmaları bazında gerçekleştirildiği göz önünde bulundurularak. (sürşarj. Bölge Müdürlüğü ve Proje Firması arasındaki koordinasyonun sağlanması ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğünün eşgüdümlü çalışma oluşturması sıhhatli bir teknik ve idari kontrollük hizmetlerini ortaya koyacaktır. Özellikle ön geo-teknik raporlarla belirlenen unsurların. (1/25. İkinci aşamada hazırlanan geo-teknik açıklama raporları (design report) kapsamında ise . Proje alanı kapsamında hidro-jeolojik formasyon özellikleri.) öngörümlerin ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi' gerekir. (kazı çukuru tip kesitleri) 2. geo-teknik etüd ve tasarımın başarısındaki etkinliği tartışılmaz.) aşamalar ve diğer. ağır yapıların temel tasarımı vb.000 ölçekli jeolojik haritalar ve kesitleri). Proje ön etüd raporlarında yer alması gereken. 3. projenin inşaatı aşamasında karşılaşılabilecek mühendislik problemleridir ve proje firmasının bu mühendislik problemlerine çözüm sağlayacak bir etüd anlayışı içinde olması sağlanmalıdır. 3. Özel "iksa (palplanj perdeleri ve kazık sistemleri) stabilite analizleri. mutlak bir koordinasyon ve eşgüdümün.000 ölçekli hidro-jeolojik haritalar) yer almalıdır. Bu amaçla proje özel şartnamesinde de belirtilen unsurlara ek olarak ön geo-teknik rapor içeriğinde 1.000 ölçekli iksa sistemi haritaları). zaman eğrileri).

Bankamız bünyesinde yürütülen geo-teknik çalışmaların kapsamı proje alanındaki zeminlerin özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. (Proje etap (B) Çalışmaları). yersel tetkikin Genel Müdürlük ve Bölge müdürlüğünden. Firma yada kurum klasifıkasyonunda yapılacak işin standartlarına bağlı olarak. Ayrıca Başkanlığımız bünyesinde oluşturulması düşünülen bir zemin mekaniği laboratuarının da bu konudaki etkin kontrollük mekanizmasının oluşacağı hususu. Bu şekli ile geo-teknik firma ve laboratuar kuruluşlarında belirtilen bazda bir klasifikasyona gidilerek en uygun firmanın tespiti yoluna gidilmektedir.) ve yeraltı su seviyesinin belirlenmesinde azami titizlik gösterilmelidir. Proje geo-teknik etütlerinin saha çalışmaları bölümü Bölge Müdürlüklerimizin yetki ve sorumluluğunda yapılması ve devam eden diğer çalışma aşamalarındaki tüm teknik (geo-teknik tasarım vb. -Geo-teknik firmanın ve zemin laboratuar kuruluşunun onaylanması. kabul edilmelidir.) süreçlere baz teşkil etmesi bakımından Bölge Müdürlükleri Genel Müdürlük ve Proje firması arasında en iyi koordinasyonu sağlanan aşama.Belirtilen yaklaşımın sağlanmasında. Saha ve laboratuvar çalışmaları ile etap (A) yersel tetkik tutanağı ve saha tutanakları ile belirlenen mühendislik problemlerine Akılcı. kapılacak çalışmanın kapsamı ölçüsünde ise geo-teknik firmanın ve zemin laboratuar kuruluşundaki teknik ekipman. Araştırma çukur ve sondajlarının detaylı loğları ile saha çalışmaları sürecinde yapılan teknik işlemlerin belirtildiği tutanakların olabildiğince ayrıntılı hazırlanması gereklidir. zemin etüdleri saha tutanaklarıdır. iri taneli.) ve idari (geo-teknik hizmetler için istihkak düzenlenmesi vb. Ayrıca geo-teknik firmanın saha çalışmaları süresince teknik ekipman ve personel performansı ile ilgili Bölge görünüşünde saha tutanakları kapsamında yer alması geoteknik firmanın seçim kriterlerinin belirlenmesinde gerekli olacaktır. -Zemin etüdleri saha tutanakları. teknik personel ve çalışma performansı önem kazanmaktadır. bloklu vb. Laboratuar deney programlarının onaylanması.) saha tutanakları kapsamında belirlenmelidir. Laboratuar kuruluşlarında ise seçim önceliği yine yapılacak etüdün boyutuna bağlı olarak üniversite laboratuarları ile resmi kurum laboratuarlarına verilmektedir. Özellikle penetrasyonu sağlanan zeminlerin fiziksel tanımlamalarında (ince taneli. Etap (A) yersel tetkik tutanağında belirlenen araştırma sondajlarının uygulama kriterlerinin değiştirilmesi ve sondaj manuplasyonunda yapılan değişiklikler gerekçeleri ile açıklanmalıdır. Ön geo-teknik raporun vize edilmesi (proje etap (B) çalışmalar) : Ön geo-teknik raporlar bu aşamaya kadar verilen tüm teknik ve idari kontrollük hizmetlerinin sonuçlarının yer aldığı raporlardır. geo-teknik etüdün saha çalışmaları bölümünü yürütecek olan uzman geo-teknik elemanının katılması zorunlu kılınmalıdır. yetkili ve geo-teknik konusunda uzman kişilerin yanı sıra. proje firmasından da. alınacak tanıtım dosyalan ile bu konuda saha çalışmalarının tamamlanması ardından firmanın teknik ekipman ve personel kapasiteleri hakkında oluşturulacak Bölge Müdürlüğü görüşleri etken olacaktır. . gerçekçi çözüm alternatifleri ön geo-teknik raporların içeriğinde mutlaka yer alması gerekir. Saha çalışmalarının tüm aşamalarında yer alan saha kontrol mühendisleri tarafından yapılan saha gözlemleri de (zeminlerin saha geo-teknik tanımlamaları ve yüzeysel şartlarda ayırtlanması sonrasında zeminin belirlenen özellikleri bazında inşaası düşünülen yapı ile etkileşimi nedeniyle yaşanılacak problemler ve bu problemlerin giderilmesinde alternatif yeni lakasyonların veya güzergahların belirlenmesi vb. ( proje etap (B) çalışmaları) . (proje etap (B) çalışmaları : Projenin inşaat aşamasında yaşanılması düşünülen mühendislik problemleri işin yapılacak geo-teknik tasarımda gerekli tüm zemin mühendislik paremetrelerinin saptanmasına yönelik deney programı laboratuar şartlarında belirlenmesi etkin bir kontrollük hizmeti için gereklidir.

toplayıcı ve kollektör hatlarının yer aldığı alanlarda derinliğe bağlı olarak belirlenmelidir.) kabulü anlamına gelir. Projelendirme çalışmaları kapsamında geo-teknik etüd sonucunda belirlenmesi gereken ilk bulgu proje kazı klaslarının saptanmasıdır. en ekonomik ve teknik bakımdan uygulanabilirliği en kolay olan çözüm üzerinde yapılmalıdır. Proje etap (C) çalışmaları sonucunda kanalizasyon sisteminin değişik yapılan için kesin güzergah ve lokasyonların belirlenmesi gerekmektedir. Ф. Geo-teknik tasarımdan önce uygulama bazında yapılacak en son değerlendirme-yönlendirme olması açısından" önemli olan bu aşamada Genel Müdürlük. Belirtilen şartlar altında optimum tasarım en güvenli. Daha sonra belirlenen yapıların kazı kotlarına bağlı olarak kazı klasları belirlendikten sonra ortalaması alınarak paçallaştırılmalıdır. Mv. . Bölge Müdürlüğü. Bu yönü ile geo-teknik raporların onaylanması proje alanı kapsamındaki zeminler için zemin mühendislik parametrelerinin (C. Kontrollük amacıyla henüz Bankamızda bir laboratuvar çalışması yapılmadığından. diğer kontrollük mekanizmalarının önemi daha da artmakta ve olası hataların engellenmesi ancak böyle bir süreçle sağlanabilmektedir.Hazırlanan geo-teknik raporlarda belirtenin teknik bulguların gerçekçiliğinden emin olunmadığı sürece rapor vize edilmemeli yada en azından şartlı vize edilmelidir. Böylelikle geo-teknik raporlarda belirlenen mühendislik sorunlarına en gerçekçi çözüme yönelik geo-teknik tasarım için kullanılacak zemin parametreleri de belirlenmiş olmaktadır. tasarımda kullanılacak zemin paremetrelerinin represantatif seçilmesi gerekir. k. Her bir araştırma çukuru-sondajı için belirlenen kazı klasları birinci kademe ve ikinci kademede inşaatı yapılacak şebeke. kapsadığı geo-teknik çalışmalarda geo-teknik tasarımın tamamlandığı aşamadır. Şartlı vize edilmesi yada yalnızca vize edilmişi durumunda bile en azından geo-teknik çalışmaların devam eden aşamaları için saha çalışmalarına dayanan ve geo-teknik çalışmaların devam eden aşamalarına yönelik olarak Bölge Müdürlüğü görüşünün Genel Müdürlüğe iletmesi gerekmektedir. Geo-teknik raporun onayı (proje etap (B) onayı) : Geo-teknik raporun onaylanması ile geo-teknik etüd çalışmaları tamamlanmış olmakta ve geo-teknik çalışmalar devam eden süreçte tasarıma yönelik gerçekleştirilmektedir. saha gözlemleri ile laboratuvar çalışmaları bazında yapılabilmektedir ve bu süreç zarfında verilen teknik ve kontrollük hizmetlerinin direk etkinliği altındadır. Proje etap (D) çalışmaları. Bu şekli ile projedeki geo-teknik tasarım tüm unsurları ile belirlenmiş olmaktadır. projenin ekonomikliği yapı güvenliği ve teknik uygulanabilirlik bazında kapsamlı bir değerlendirme bu yönde yapılmalıdır. zemin probleminin etraflıca tanımlanması. Bu noktada geo-teknik çalışmalarla belirlenen zemin sorunlarına yapının lokasyon ve güzergahının değiştirilerek çözüm alternatifi sağlanabiliyorsa . Yani arazı çalışmalarındaki SPT deneylerinin kaliteli olması ve bu aşamada kontrollük mekanizmasının iyi çalışması ortaya güvenilir verileri koyacaktır. Geo-teknik raporun onaylanması sırasında bu aşamaya kadar yapılan çalışmaların fiyatlandırılması tamamıyla etap (B) saha tutanakları bazında yapılmakta ve özellikle penetrasyonu sağlanan zemin cinsi ile sondaj saha deneyleri titizlikle belirlenerek tutanaklarda herhangi bir çelişkiye olanak verilmemesi gerekir. Yn vb. qu. Cc. Geo-teknik hizmetlere ait istihkakın onayı.çözüm alternatifinin belirlenmesi hususlarında netliğin sağlanmış olması gerekir. ys. Belirtilen değerlendirme ancak saha çalışmaları sırasında yapılacak yerinde deneyler.Bu nedenle geoteknik raporda belirlenen zemin paremetrelerinin proje alanındaki zeminleri tam olarak yansıtması ve mühendislik problemine en gerçekçi . Proje Firması ve Geo-teknik firmanın yetkili ve uzman kişilerinin sahada bilfiil yapacağı değerlendirmenin büyük yaran vardır. Gerçekçi bir geo-teknik tasarımın yapılabilmesi için. Proje etap (C) yersel tetkik tutanağı. Proje için metraj ve keşiflerin belirlenmesinde hesaplama kolaylığı nedeni ile paçal oluşturulan kazı klasları için saha SPT sonuçlan ile proje yapılarının kazı kotlan dikkate alınmalıdır. Proje etap (D) geo-teknik açıklama raporlarının onayı.

Yapı sürşarjı nedeniyle oluşacak oturmaların analizini de önemli kılmaktadır.5 cm.ki genelde su yapılan için düşünülen 2. aktif ve pasif yanal basınçların belirlenmesinde kullanılan parametrelerin ve farklı hesap yöntemlerinde. Bu şartlar kohezyonsuz zeminlerde ve bu zemin şartlarındaki yeraltı su seviyesinin unstabiliteyi oluşturucu etkisi bazında gelişmektedir. yada kazık sistemlerine kadar uzanan bir tercih sistemi bulunmaktadır."well point". Kanalizasyon yapılarının zemin oturmalarına karşı hassas olmaları . Bu amaçla ilk etapta kazı iksa sistemleri tüm proje alam kapsamında belirlenerek bir iksa sistemleri haritasının oluşturulması sağlanmalıdır. Özellikle klasikleşmiş statik hesap tekniğinin yanı sıra. organik zeminler vb. kazık sistemleri vb. Özel iksa tiplerinden yalnızca palplanş iksa perdelerinin ve değişik tipte kazık sistemlerinin stabilite analizleri yapılarak tasarım gerçekleştirilmektedir. Çelik pano iksa tipinden çelik palplanş iksa tipine geçişte ana unsurun doğal şartlarda kohezyonsuz zeminde oluşan yanal toprak basınçlarındaki araşın olmayıp. zemin drenajı . şevli kazının iksalı kazıya göre ekonomik olması durumunda şev açılarının belirlendiği kazı projelerinin verilmesi gerekir. Gerek zeminde oluşacak oturmalara karşı. yada palplanş elemanının çakılamadığı bloklu zeminlerde) çelik palplanş perdeleri ile iksanın ekonomik güvenli ve teknik uygulanabilirliğinin olmadığı hallerde kazık sistemleri ile iksanın sağlanması düşünülebilecektir.) oluşturmayacağı düşünülen şartlarda çelik pano iksa tipi seçilmelidir.) gerçekleştirileceği sağlanan bölgeler için kazı iksa sistemi projelerinin yaptırılması gereklidir. Genel bir yaklaşımla basit iksa sistemleri olarak düşünülebilecek olan ahşap iksanın değişik formları yeraltı suyu içermeyen kohezyonlu zeminlerdeki değişik derinlikteki kazıların stabilitesinin sağlanmasında kullanılmalıdır. İlk aşamada şevli kazının yapılabileceği alanlar belirlenerek. Geo-teknik çalışmalar kapsamında bir diğer önemli tasarımın yapılması gereken husus zemin iyileştirme analizleridir. Bir başka değişle kohezyonsuz zeminlerde kazı kotunda rastlanılan yer altı su debinin oldukça yüksek olması durumunda çelik pano iksa tipinden çelik palplanş perdeleri ile oluşturulacak iksa tipine geçiş öngörülmelidir. gerekse zemin emniyet gerilmesinin arttırılmasına yönelik tasarımlarda temel dolgusu (kazı çukuru tabanının iyileştirilmesi). zemin enjeksiyonu. Özel iksa tiplerinin kaçınılmaz olduğu kohezyonsuz zeminlerde ki derin kazılarda kazı çukurundan yeraltı suyunun uzaklaştırılması klasik drenaj yöntemleri ile sağlanabildiği ve bu şekilde zemindeki hidrolik şartların değişiminin de (zemin yeraltı suyunda oluşacak kazı çukuru içine doğru akım vb. Kazı stabilitesinin ancak özel iksa tipleri ile (çelik pano. oturma özellikle farklı oturma şartlarında kabul edilebilir sınır olarak düşünülmemelidir. çelik palplanş.Geo-teknik açıklama raporları ile belirlenmesi gereken diğer önemli husus inşaat sırasında derin kazıda stabilitenin sağlanmasıdır.) çukur duvarlarında ciddi boyutlarda bir duraysızlığı (çukur tabanı kabarması vb. ön yükleme . Kazı çukur tabanının iyileştirilmesinde yapılan analizler sonucunda kabul edilebilir . Bazı şartlarda (kohezyonsuz. Ekonomik ve güvenlik koşullarının sağlanması durumunda şevli ve iksalı kazı kombinasyonu kazı projelerinde düşünülebilmektedir.kum dren. Bu belirlemede zemin mühendislik parametreleri ile zemin hidrojeolojik şartları ön planda olacaktır. kohezyonsuz zemindeki yeraltı suyunun çukur duvarlarında unstabiliteyi sağlayıcı etkileri olduğu unutulmamalıdır ve bu noktada yeraltı su seviyesi ile ilgili parametrelerin saptanmasındaki titizliğin katkılanda yadsınmamalıdır. doygun. Büyük çaplı kollektör hatları gibi kanalizasyon sisteminin ağır yapılarında analizi yapılan konsolidasyon oturmalarının derecesine (miktar ve zaman bazında) bağlı olarak kazı çukuru tabanının iyileştirme analizlerinden fore kazık sistemlerinin analizine kadar tasarımlar yapılmaktadır. Basit iksa sistemlerinden özel iksa sistemlerine geçişteki ana unsur kazı derinliğinin artması ve kazı çukurlarında oluşacak duraysızlık nedeni ile yanal zemin basınçlarının karşılanamaması olmalıdır. Zeminde kohezyonun azalması ile ve yeraltı su seviyesinin kazı çukur duvarlarında stabiliteyi olumsuz olarak etkilemesi nedeni ile kazı derinliğinin artmasına bağlı olarak iksa sistemleri tedrici olarak özel iksa tiplerine geçiş göstermelidir. bu parametrelerin kullanılış şeklinde güncel olarak revizeye gidilmesinde fayda vardır.

Diğer bir örnek de aşırı konsolidasyon oranının zeminlerin şişme davranışına etkisi olup. basit kesme deneyleri yapılmaktadır. Kum numunelerinin relatif sıkılıklarının artması ile maksimum kayma mukavemeti açılarının arttığı. halka kesme deneyi. olarak düşünülmesi ve Coulomb Hipotezinin geçerli olduğunun varsayılmasıdır.tg şeklindedir. şişme basıncının ve bunlara etkiyen faktörlerin önceden belirlenmesi . Ancak sonuç alınmaması durumunda zemin enjeksiyon ve kazık sistemi tasarımının yapılması gereklidir. Kanalizasyon sisteminin diğer ağır yapılarından terfi merkezlerinin -ki titreşimli yapılar olarak da kabul edilmesi gerekir ve arıtma tesislerinin özellikle yumuşak kohezyonlu zeminlerde inşaasında konsolidasyon oturmaları kaçınılmaz olacaktır. Kanalizasyon yapılarının kendi sistematiği içinde kazı kotonun ( Df) değiştirilmesi imkanı olmayan bu tür yapı dizaynında temel tipi ve zemin emniyet gerilmesi ile zemin oturma analizleri bazında tasarım yapılmalıdır. Şişme yüzdesinin. Burada  kayma düzlemi boyunca göçme atımda etkiyen kayma gerilmesi. alınarak kısa süre zarfında güvenilir oturma derecelerine ulaşılması sağlanmalıdır. şişme potansiyeli demlen şişme basına ve şişine yüzdesi ifade edilmektedir. Uygulamada. dünyanın birçok bölgesinde.Bu amaçla laboratuvarda kesme kutusu deneyi. "well point". malzemenin bir sürekli ortam. meydana gelebilecek zararlar azaltılabilmekte ya da tamamen önlenebilmektedir. Zemin mekaniğinde karşılaşılan bütün stabilite problemlerinin çözümü zeminin kayma mukavemetinin bilinmesine bağlıdır. Muhtelif kumlar üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu ulaşılan genel sonuçlara göre. kohezyonsuz zeminlerin mukavemeti bir kayma mukavemet açısı ile tanımlanmakta ve kohezyonsuz zeminlerin mukavemetini veren bağıntılarda bugün içinde yaygın olarak kullanılan yaklaşımın esası. kapiler yoldan su aldıkça büyük hacim değişikliklerine uğramakta bilhassa yol. Kohezyonsuz zeminlerin kayma mukavemeti açısı olarak kabul edilen  ’ nin değeri korelasyon suretiyle arazi penetrasyon deneylerinden veya arazi sıkılığında hazırlanmış numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinden elde edilmektedir. Numunelerin maksimum kayma mukavemeti açılarına etkiyen diğer iki önemli faktörün dane şekli ve üniformluk katsayısı olduğu sonucu elde edilmiştü. özellikle plastik limit ve altındaki su muhtevasının altında ve aşın konsolide olan kohezyonlu zeminler üzerine inşa edilen yapılar için oldukça önemli bir problem olduğu bilinmektedir. Bu tür yapılarda konsolidasyon oturmalarının inşaat öncesinde giderilmesi zorunludur. Genellikle aktif kil minerallerini ihtiva eden bu zeminler. Zeminlerin şişme özellikleri. Bu amaçla tasarımda ilk etapta zemin için farklı sürşarj etkilerinde oturma . relatif sıkılığın kumların maksimum kayma mukavemeti açısının değişmesinde en büyük etken olduğu.  n normal gerilmedir. Köşeli daneli numunelerde kayma mukavemeti açılarının küresel yüzeyli kumun kayma mukavemet açılarından daha büyük olduğu saptanmıştır.oturma ve zemin emniyet gerilmesi değerlerinin hangi tip. Kanalizasyon sisteminin oldukça ağır yapılan için (keson indirilerek inşaası mümkün olmayan büyük terfi merkezleri vb.   n .) temel tasarımı analizleri de mutlaka yapılmalıdır. istenilen oturma düzeyine ulaşılmaması durumunda ise analizler kapsamına kum dren. Yapılacak her tür tasarımın başarıya ulaşabilmesinde diğer etkin unsur uygulamadaki teknik kriterlerin sağlanmış olmasıdır. hava meydanı ve boru hatları gibi hafif yapılarda büyük hasarlar meydana getirmektedir. Kohezyonsuz zeminlerde Coulomb Bağıntısı . Şişme olayının. Bütün zeminlerin şişme davranışlarının ve bunlara etkiyen faktörlerin önceden belirlenmesi ile. 1. özetle.zaman grafikleri oluşturularak ön yükleme analizlerinin yapılması. 2. Çeşitli zeminlerin ne tür davranışlarda bulunduğunu yapılan araştırmaların sonuçlarına baktığımızda zemin inşaat ilişkisi bağlantılarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi görebileceğiz. üç eksenli basınç deneyi. özellikle de yan kurak alanlarda şişen zeminlere sıkça rastlanmaktadır. hangi kalınlıkta ve ne tür bir düzen içinde dolgu malzemesinin serilmesi ile elde edileceği belirlenerek tip kesitleri saptanmalıdır.

Diğer taraftan geoteknik tasarımın taşıma gücünden ziyade oturmalar tarafından kontrol edildiği gerçeği. Düşey drenler 3. rezidüel zeminler. Kum zeminlerde oturmalar genellikle arazi deneylerinden korelasyonlar yardımıyla bulunan deformasyon modülleri. zemin ıslah yöntemleri veya özel temel sistemleri uygulanabilir. Hesap yöntemleri klasikleşmiştir ve uygulama seviyesinde önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Zemindeki oturmalarla ilgili olarak da özetle. Sekonder (ikincil) denilen bu tip deplasmanlardan ön yükleme ile benzer şekilde kurtulmak mümkündür. Rüzgar depositleri olan lös zeminler.halinde. Derin sıkıştırma 4. sığ temellerde araştırmaların oturmalar yönünde ağırlık kazanmasına neden olmuştur. siltli killi kumlar çökme eğilimi gösteren zeminlerdir. İnce kum ve şiltler. Çökme eğilimi gösteren zeminler metastabil yapıda doygun olmayan. Yine Afyon arıtma tesisinde kum dren yöntemi ile birlikte bu yöntem uygulanmıştır. Diğer yöntemler ( Dondurma. Temel enjeksiyonu 5.Zayıf ve yumuşak zeminlerde önyükleme sırasında stabilite durumu hassasiyetle takip edilmelidir. Sığ temellerde taşıma gücü kavramı yerleşmiş bir teoriye dayanmaktadır. Bu yöntem Niğde arıtma tesisinde uygulanmıştır. Geotekstiller 7. yüksek boşluk oranı ve düşük birim ağırlığa sahip zeminlerdir. Bu tür zeminler üzerindeki uygulamalardan en yaygın ve bizce de bilineni. hacim değişiklikleri sonucunda üst yapıda oluşabilecek hasarlar an aza indirilebilmektedir. Böylece.Bu bazen su çekerek veya diğer yollar ile de olabilir. Önyükleme ve konsolidasyon sonucu kohezyonlu zeminin drenaj sız mukavemeti artar. 1. Yumuşak sıkışabilir zeminler önyüklemeye uygundur. bilhassa hafif yapılarda gerekli mühendislik önlemleri alınabilmektedir. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Zemin iyileştirme yöntemlerinin hızla gelişmesi derin temellere genellikle ekonomik alternatif olmalarından kaynaklanmaktadır. Şekil 27: Önyükleme mekaniği. Kil zeminlerde oturmalar konsolidasyon deneylerinde ölçülen zemin parametreleri ile hesaplanmaktadır. önceden göçme olayının gerçekleşemeyeceği durumlarda muhtemel ıslanma bölgesini geçen ve stabil derinliklere ulaşan kazıklı temel sistemi uygulamasıdır. Bu durum kademeli inşaat tekniğinin esasıdır. ve elastik teori kullanılarak hesaplanmaktadır. .) Önyükleme : Yapının inşaasından önce zeminin genellikle. volkanik küllerin oluşturduğu zeminler çöken zemin grubuna dahil birimlerdir. Organik zeminler gibi bazı zeminler artık boşluk basınçları söndükten sonra oturmaya devam ederler. Zemin güçlendirmesi 6. Belli başlı yöntemleri ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. yayılı toprak yükü ile yüklenmesidir. Amaç inşaat sırasında" ve sonrasında oturmaları en aza indirmektir.b. Ön yükleme ile şişme davranışı gözlenebilir. Ön yükleme ve sürşarj 2.elektro-ozmoz v.Islanmaları halinde ve üzerinde etkiyen yük olmaması durumunda bile önemli oranda hacim değişimine uğrarlar.

Temeli alttan destekleme işleri 10. İksa problemlerini rahatlatmak amacı ve zeminin güçlendirilmesi 7. Şev stabilizasyonu 11. Oturma hızlarını artırmak ve ön yükleme bekleme zamanlarını azaltmak için kullanılır. Şekil 28: Önyükleme mekaniği. Deprem kuşağı ilkelerde suya doygun.Düşey Drenler. plastik veya karton drenler çeşitlerindedir. Primer konsolidasyonda etkilidir. Düşey drenler drenaj yolunu azaltır. Boşluk suyu basınçları hızla sönümlenir. Derin Sıkıştırma . bu tip formasyonlar önemli yapılar altında derin sıkıştırmaya tabi tutulmaktadır. Şişen zeminlerin stabilizasyonu Enjeksiyon malzemesinin zemine sokulması üç şekilde olmaktadır. Tünel kazdan sırasında deplasmanları kontrol 6. kum. Permeasyon enjeksiyon (Danelerin konumunu bozmadan. Aşın oturmaları önlemek amacıyla boşlukları doldurma 2. daneler arası boşluklara girerek zemin hacmini ve yapısını değiştirmeden yapılan) B.) Drenler . Temel enjeksiyonu uygulama konulan aşağıda sıralanmıştır. ancak sıvılaşma bu tip zeminlerde esas problemdir. gevşek kohezyonsuz teminlerin derinlik boyunca sıkıştırılması esasına dayanmaktadır Temel Enjeksiyon : Her ne kadar teçhizata benzerse de çok yaygın olan ve çatlaklı kayaçların üzerine İnşa edilen barajların sızdırmazlığını sağlamak amacı ile yapılan enjeksiyon. Yeni yapılar veya mevcut yapıların büyütülmesi halinde zeminin emniyet gerilmesini artırma 3. Gevşek kohezyonsuz zeminler stabilite ve oturma yönleriyle genellikle önemli problemler çıkarmazlar. Sıvılaşmaya karşı gevşek kum tabakalarım taşlattırma 9. Yeraltı su akımını kontrol altına alma 4. zemin etüdleri yapılmalıdır. (Çünkü. sürekli çok sık karşılaşılan geçirmeli bant ve tabakalar düşey drenleri gereksiz kılmaktadır. A. temel mühendislikteki uygulamalardan farklıdır. Deplasman ve kompaksiyon enjeksiyonu (zemini tamamen deplase ederek enjeksiyon malzemesinin zemine sokulması suretiyle yapılan enjeksiyon koyu beton kıvamı karışım) C. Kazıkların düşey ve yatay kapasitelerini artırma amacı ile enjeksiyon 8. Derin sıkıştırma. Sınır hafriyatlarda veya kazık çakımı gibi işlemlerde gevşek veya orta gevşek kohezyonsuz zeminin oturmasını önleme 5. Bu sistemin uygulamaya geçilmeden öncesinde çok kaliteli. Hidrolik çatlatma veya zeminin içine belirli zayıf bölgeler itibarı ile girerek kısmi deplasman enjeksiyonu(yapraklanma) . 1.

Bu yöntem yumuşak ve ince daneli zeminlerde kireç veya portland çimentosunun ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle karıştırılıp kolonlar veya duvarlar oluşturulması şeklinde uygulanmaktadır. Elektro-ozmoz. filtrasyon.Hem taşıma gücüne hem de oturmaların azalmasına katkıda bulunurlar ve aynı zamanda düşey dren gibi çalışıp oturma hızlarını artırırlar. zeminin içine doğrudan donatı çakarak veya delip içine donatı yerleştirilip enjeksiyon karışımı ile basınçsız doldurmak suretiyle güçlendirmek prensibine dayanmaktadır. Zeminin Güçlendirilmesi : Bu grup altındaki yöntemlerden belli başlıkları şöyle sıralayabiliriz. Kohezyonu az ve ince daneli zeminlerde sıvılaşmaya karşı da önerilmektedir. Mini veya mikro kazıklar . ince daneli zeminlerde bir anot veya katot ile doğru akım devresi kurarak zeminden suyu drene ederek konsolide etme yöntemidir. Oto yollarda bu uygulama yaygın olarak yapılmaktadır. istinat duvarlarının ve şevlerin stabilizasyonunda yatay veya yataya yakın yerleştirilirler. Kazı kenarlarının. Duvar elemanları genellikle betonarme prekast panolar şeklindedir. Literatürde kireç kolonlar olarak tanınmaktadır. Bunların belli başlıları ayırma. Dolgular içine çeşitli tipte donanlar döşenerek zemin tabakalar halinde sıkıştırılır ve donatılar ön cephede duvar elemanlarına bağlanır. Mevcut yapıların takviyesi yaraşıra yeni yapılarda da kullanılmaktadır. 1. Donatılı zemin (Toprakarme) 4. Zemin çivileri 3. 2. koruma ve yalıtım (izolasyon) fonksiyonlarıdır. Donatılı zemin. Temel yüklerini taşımak veya heyelanların stabilizasyonunda kullanılmak üzere çok sayıda zemine sokulmaktadır. Kullanım alanları hızla artmaktadır. Diğer Yöntemler. Türkiye 'de uygulaması hemen hemen hiç olmayan veya seyrek olan yöntemlerden. . Derin karıştırma ile yapılan kazıklar veya kolonlar Mini kazıkların uygulama spektrumu geniştir. güçlendirme. son otuz yıldır uygulanan bu zemin güçlendirme yöntemi özellikle istinat duvarı teşkil etmek için sadece dolgu zeminlere uygulanan bir yöntemdir. Taş kolonlar. Küm/çakıl veya taş kolonlar 5. Küçük çapta (< 10 cm) ve çok sayıda düşey ve eğik kullanımı da olan mikro kazıklar bir nevi kütle iyileştirmesi yapmaktadır. Derin karıştırma . Geotekstilller veya Geosentetikler: Geotekstiller çeşitli amaçlar ile kullanılmaktadır. drenaj. Büyük olmayan sahalarda ve normal konsolide olmuş şiltler ve siltli killer için tesirli ve ekonomik olabilmektedir.Şekil 29: Ana enjeksiyon tipleri. Genellikle yumuşak ve orta yumuşak killi zeminlerde kullanılırlar Bunların amacı zemin üzerine gelen yükleri zeminle ortaklaşa taşımaktır. öngerilmeli zemin ankrajları zemin çivilerinin daha güçlüsü ve yüksek kapasiteli ve daha seyrek kullanılanıdır. Zemin çivilemesi.

Yapının Ömrü Süresince Yapıya Etkiyecek Yükler : Bir yapıya etkiyen yükler genellikle yerçekiminden meydana gelen ağırlıklar olmakla beraber bunların yanında başka yükler ve yüklerinkine benzer etkiler yapan olaylarda göz önüne alınmalıdır. temiz ve pissu v. malzemesi.BETONARME HESAP VE PROJE YAPIM ESASLARI HAKKINDA BİLGİLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erdoğuş TOPSAKAL . depo ve silo duvarlarındaki itki de yapıya etkiyen yatay kuvvetler olarak değerlendirilir.b. her çeşit tesisatın yapılabilmesine bunların elemanlarının yerleştirilmesi uygun olmalıdır. Ancak yapının tasarım ve öngörülen detayların uygulanabilir olması. ısıtma. kullanma biçimi. ses. Zemin. güvenlik ve ekonomi kadar önemlidir. . drenaj boru ve hendekleri. 1 .Şube Müdürü STATİK . yapım tarzı ne olursa olsun her yapı çeşitli yüklerin etkisi altında bulunur. destek ve kazı işlerinin yapılacağı yerde sondaj yöntemiyle delinir ve borular indirilerek dondurma tekniğinin tipine göre sistem kurulur. geçici iksa işlerinde ve yeraltı su tablasının bulunduğu hallerde kullanışlı bir yöntemdir. bunlar için yapılacak izolasyona imkan sağlamalı.Planlı bir şekilde açılan delikler etrafında tekniğe göre belirli bir çapta donmuş zemin oluşur. Bu nedenle taşıyıcı sistem kavramını iyi tanımak gerekmekte olup. yapının kendi ağırlığı olarak genelleştirilebilir. Bir yanı toprakla dolu bir duvardaki toprak itkisi. titreşim ve ısı geçirmeyi en aza indirgemeli. amacı. STATİK . az yer kaplamalı. aydınlatma. Kaptaj çukurlan. Bu yükler yapının kullanma amacına göre tahmin edilir. Yapının taşıması gereken yüklere ise HAREKETLİ YÜKLER veya YARARLI YÜKLER denilir. Sabit ve hareketli bu yükler ağırlıklar olup. Taşıyıcı elemanlar planda serbestlik sağlamalı. Bu yükleri uygun biçimde taşıyan ve zemine aktaran elemanların tümüne yapının TAŞIYICI SİSTEMİ adı verilir.Taşıyıcı Sistemin Seçimi: Büyüklüğü. Bu yüklere ÖLÜ YÜKLER adı da verilmekte olup. Su seviyesi veya akımı altında bulunan hendekler.BETONARME HESAP VE PROJE YAPIMI İÇİN TEMEL İLKELER Betonarme yapının tasarımında en önemli iki unsur Güvenlik ve Ekonomidir. tüneller su çekme yöntemleri ile inşaat sırasında çalışır hale getirilebilmektedir. açık kazılar.b. yangına dayanıklı. Zeminlerde ısı iyileştirmesi özellikle lös zeminlerde uygulanmıştır. nokta kuyular. şekil değiştirmeleri küçük kalmalıdır. Su çekme ve kontrolü yöntemlerine bir bakıma zemin iyileştirmesi olarak bakılabilir Temel mühendisliğinde uygulanan konulardan biridir. havalandırma. büyük çaplı ve teçhiz edilmiş kuyular en yaygın yöntemlerdir. düşey ve yere doğru yönlenmiştir.Dondurma yöntemi. Taşıyıcı olan ve olmayan elemanların ağırlıkları yapıda sürekli olarak bulunduklarından bunlara SABİT YÜKLER adı verilir. Diğer taraftan yükler altında çatlak v. Herhangi bir betonarme yapının oluşturulmasında izlenen aşamalar 5 grupta toplanabilir. 2 . arızalar kusurlar meydana gelmemeli.Donmuş zeminin mukavemeti çok yüksek olmaktadır. Vinçlerin ya da başka hareketli araçların hareket doğrultusunda fren ve ona dik olarak çarpma etkileri ise yatay kuvvetlerdir. taşıyıcı sistemler kendi ağırlıkları ile birlikte üzerlerine gelen yükleri taşımak ve en kısa yoldan zemine aktarmaktır. Ekonomi sağlamak amacıyla çok ayrıntılı ve karmaşık hesaplar yapılması pek gerçekçi olmamakla birlikte zaman ve mühendislik kaybına sebebiyet verdiği bilinmelidir.

Şayet zeminde betona zararlı kimyasalların bulunması halinde yapının zemine gömüldüğü kısımları için TS 3440e göre önlem önerilmeli gerekirse proje geliştirilmelidir. Su yapılarında mukavemet ve stabilitenin yanı sıra betonun geçirimsizliği ve oluşabilecek muhtemel çatlakların sınırlandırılması da önem kazanmaktadır. Ancak konumuz. yeraltı suyu yüksekliği ve etkinliği. Yapının teşkil edileceği yerin heyelan durumu. Temeldeki farklı oturmalar ya da başka sebeplerle meydana gelen mesnet çökmeleri de önemli kesit zorlan meydana getirebilir. Ancak.Yapının Tasarımında Öngörülen Uygun Bir Biçimde Yapımının Sağlanması: Bunun sağlanması için iyi bir sözleşme ve şartnameler ile etkin kontrollük ve denetimdir. toplam bina boyu. Zemine ait kotlar. Su yapılan çeşitli yük kombinasyonlarında dolu ve boş hallerine göre statik hesapları yapılarak en elverişsiz duruma göre uygun Betonarme Proje yapılmalıdır. 4 . yeraltı suyu ve varsa bu suyun betona olan etkileri ile zemin emniyet gerilmesinin doğru olarak tayin edilmesi gereklidir. Devrilme ve kayma için yapının önemi ve zemin durumu da dikkate alınmalı ve güvenlik katsayısı 1. balçık gibi ifade edilmeli. Su yapılarında betonarme hesaplarının Emniyet Gerilmeleri Yöntemi ile yapılması tavsiye edilmektedir. baca merdiven. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti olarak hesap edilirler. Özellikle yeraltı suyunun bulunduğu yerlerdeki su yapılarında (terfi merkezi kum tutucu . Bu yöntem. Ancak yapının geometrik şekli ne olursa olsun. aydınlık boşluk yerleri ve ebatları uygun olmalıdır.Belirlenen Bu Yükler Altında Kesit Zorlarının Bulunması: Normal Kuvvet. İstinat yapılarında betonarme hesaplar ve zemin emniyet gerilmeleri kontrolünün yanı sıra devrilme kayma ve burkulmaya karşı da kontrol edilmelidir. silt. . betonarme hesaplarda kesit tesirleri dikkate alınmalıdır. kum. saçak ve parepet detayları. Farklı oturmaların sebep olacağı çatlamaları inlemek ve yapıyı ona göre projelendirmek için de zemin etütlerinin titizlikle yapılması gereklidir. kat planındaki kotlar. çakıl. kanalizasyon tesislerine ait su yapılarında çok büyük gerilmeler meydana gelmediğinden. mimari projedeki aks ölçüleri. Taşıma Gücü prensiplerine göre yapılan betonarme hesaplarında kabul edilmektedir. 5 . en büyük gerilmelerin olduğu yerleri bulup çatlamaları en aza indirgemek açısından iyi fikir verebilmektedir. Söz konusu bu projeler tesisat projeleri ite de uyumlu olmalıdır. itibariyle kullanılan ifadeler ve öneriler su yapılarına yönelik olacaktır. Sabit yüklerin gerçeğe yalan olarak hesaplanabilmelerine karşılık Hareketli yükler tahmin edilebilir. Yine istinat yapılan için gerekmesi halinde toptan göçmeye karşı da şev stabilite analizi yapılmalıdır. ıslak hacim yerleri.arıtma tesisi üniteleri ve borular) suyun kaldırma kuvveti daima dikkate alınmalı ve gerekli tahkik yapılmalıdır. dilatasyon yerleri. Bu konuda Deprem Yönetmeliğine mutlaka uymak gerekir. zemin kesiti mutlaka gösterilmeli ve zemin cinsleri mekaniği terimleri ile kil.Yapıyı oluşturan elemanların teker teker ve bir arada hesaplanan kesit zorlan altında dayanım ile güvenliği sağlayacak şekilde boyutlandırılması ve donatı hesabının yapılması. eni. Yapılar çeşitli geometrik şekillerde olabilir. Bu nedenle yük kabullerinin mümkün mertebe doğruya en yakın şekilde tayin edilmesi gerilme dağılımı konusunda fikir vermesi açısından çok önem arz etmektedir. 3 .Rüzgar ve deprem etkileri özellikle yüksek yapılarda önemli olur ve yatay yük olarak değerlendirilir. Etüdlerde. toprak-küskü gibi genel ifade kullanılmamalıdır.5 dan az olmamalıdır. PROJELENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Projelendirmede dikkat edilecek hususlar her proje için geçerli Olmalıdır. Deprem etkisi yapının titreşimi sonucu ağırlığı ve depremin şiddeti ile orantılı olarak meydana gelen yatay kuvvetlerdir. Betonarme proje. Su yapılarında malzeme olarak B225 ve BÇ I veya BÇ III kullanılmalı ve her paftaya ayrı ayrı yazılmalıdır. daha önce tasdik edilen mimari projeye uygun olması gerekmektedir. ve bunların yapıda en elverişsiz durumu yaratacak biçimde etkidiği kabul edilir.

Su Yükü 4. PROJE BÖLÜMLERİ Betonarme proje hazırlanmasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar: 1. . açıklık ve yük bakımından birbirinin aynısı olmayan 1/20 ölçekli . Aksi halde yapılan daha küçük kısımlara ayırmak ve uygun derzler teşkil etmek gerekir. yönetmelik v. 2.1/20 ölçekli. serme şartı ve hendek şev eğimi de etkili olmaktadır. I . PROJENİN HAZIRLANMASINDA YARARLANILACAK STANDART. bakım kuralları (TS 1247). 8. Zemin yüklemesi halinde arka dolgunun aktif zemin basıncının en büyük teorik değeri kullanılmalı. temel zemininin sıkışma özelliğine önemle dikkat edilmelidir. 8. . Bu nedenle arazinin jeolojik yapısına. Temel ve Kalıp Planı.Mimari projenin uygulanmasında kullanılacak diğer detaylar (varsa). gerekmesi halinde (D.1/50 ölçekli.DLH gibi).Bayındırlık ve îskan Bakanlığı'nın Genel Tetkik Şartnamesi. hendek genişliği.Her kata veya değişen katlara ait 1/20 ölçekli. Su yapılarında boru giriş ve çıkışlarında ve diğer tesisatlarda esnek derzler yapılmalı veya gerektiği şekilde zemin iyileştirilmesine gidilmelidir.Su yapılarında iç duvarlar için sadece su yüklemesi söz konusu olup dış duvarlarda ise . Merdiven Detayları. BORUYA ETKİ EDEN KUVVETLER 1. 7. ŞARTNAMELER 1. 4.Statik ve Betonarme Hesaplan.1/20 ölçekli. 3. 4. 3.Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri (TS 498). Yapılardaki farklı oturmalardan dolayı meydana gelebilecek gerilmeler ve çatlaklar ciddi problemler yaratabilir. 9.Her kata veya değişen katlara ait 1/50 ölçekli. 5. KANALİZASYON BORULARININ STATİK HESAP ESASLARI Basınçlı veya basınçsız boruların seçimi. hendek yüksekliği.s.Su yüklemesi II .Diğer standart. Zemin yoğunluğunun 2 ton / m3 alınmasına rağmen .Boyut. YÖNETMELİK.Trafik Yükü 3. 7. Kiriş Detaylan. Proje Düzenleme Esasları.Bankamız yapı projelerinin hazırlanması ile ilgili Teknik Şartname.Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları (TS 500) 2.İçte su + dışta zemin yüklemesi beraberce ele alınmalıdır.Proje Açıklama Raporu veya Açıklama Notu.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bina yapılacak arsalarda zemin tetkiki ve emniyet gerilmesi tayini hakkında talimatlar. Aplikasyon Planı. Temel Detaylan.Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik. şartname. döküm.İ.S.Zemin yüklemesi III.Beton. A. 6. rüzgar yapı için önem arz ediyor ise tahkik yapılmalıdır. yapı depreme karşı tahkik edilmeli.Borunun Kendi Ağırlığı Dolgu Yükü : Boru dış üst kotu ile bitmiş zemin kotu arasındaki zemin ağırlığıdır.Dolgu Yükü 2. yapım. Kalıp ve Donatı Planı. 5. zemin cinsi. gömülü olan boruya zemin ve ilave dış yükler sebebiyle tesir eden dış basınçlar ile zemin ve borunun rölatif rijitlikleri ve ortak mekanik davranışları dikkate alınarak hesap yapılır. 6.

3 durumda incelenmektedir.5 0. Su Yükü : Borunun içindeki ve dışındaki su boruya kuvvet olarak etkimektedir. ZEMİN GRUBU ZEMİN CİNSİ İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI BİRİM AĞIRLIĞI t/m3 YATAY ZEMİN BASINÇ KATSAYILARI Ki K2 1 2 Kohezyonsuz (Çakıl.4 0.50 2 6 2 LT12 4 1. tekerlek aralığı.20 60 LT = Hafif vasıtayı göstermektedir.0 2.0 2.20 7 45 8 HT60 3 10 1. 1 . ZEMİN CİNSLERİ VE ZEMİN YÜKLERİ Bu etkiler 4 grupta incelenmektedir.40 6 38 HT45 3 7.40 4 26 2 HT 30 3 5 1. darbe faktörü.Yalnızca boru içinde su yükü olduğuna göre 4 . Boru dışındaki su yükü genelde boruya elverişsiz şekilde etkilememektedir.50 3 12 2 HT26 6.0 0. aks aralığı.40 5 30 HT38 3 6. C.5 1.3 3 4 2. .Trafik Yükü: Zemin üzerindeki trafiğin boruya olan etkisidir. B.20° turba) 2. Trafiğin cinsi (büyüklüğü). HT = Ağır vasıtayı göstermektedir. Elverişsiz durumun belirlenebilmesi için.Yalnızca boru dışında su yükü olduğuna göre 3 .1 NOT: K1 ile K2 daima birlikte ele alınır. Borunun Kendi Ağırlığı: Boru et kalınlığı ve boru betonunun yoğunluğu etkili olmaktadır.Hem boru içinde hem boru dışında su yükü olmadığına göre hesap yapılarak en elverişsiz durum belirlenir.50 1 3 2 LT 6 2 1.0 0. Boru içindeki su yükü hesaplara dahil edilmektedir.2 0.5 1. SERME ŞARTI Hendek duvarları ile dolgu arasındaki sürtünmedir.5 0. Standart Taşıtlar için Tekerlek Yükleri Tekerlek Yük NO SEMBOLÜ AĞIRLIĞI DİNGİL MAKSİMUM DARBE FAKTÖRÜ (ton) SAYISI TEKERLEK YÜKÜ (ton) LT 3 1 1.5 1.35° kum) ÇokAz Kohezyonlu 30° (Üniform olmayan kum veya çakıl Karışık kohezyonlu 25° (Killi kum) Kohezyonlu (kil-silt. borunun zemindeki derinliği ve boru çapı etkili olmaktadır.5 0:5 0.Boru içinde ve dışında su yükü olduğuna göre 2 .

2. Aksi halde donatı hesabı tepe basınç yüküne göre hesap edilmektedir. Beton genişliği D+20 cm' den az olmamalıdır (D. boyutları. .) D. tepe basınç yükleri ve bir çok detayları TS 821'de bulunmaktadır. Eliptik donatı bazı zorluklar ve olumsuzluklar nedeniyle kullanılmamaktadır. Dış donatı boru yanlarındaki momente göre. Tip Yük Dağılımı: Düşey ve yatay kuvvet etkilerine ilave olarak zeminin pasif tepkisini de dikkate alan bir yük dağılım tipidir. F. YATAKLAMA TİPLERİ 3 tip yataklama kabul edilmektedir. BORUNUN DONATILANDIRILMASI 1. iç donatı ise maksimum olan tepe veya taban momentine göre hesap edilmektedir. Tip Yük Dağılımı (Beton Yataklama) . tepe basınç yükünün. 2. Yataklama açısının 120° olması en ekonomik yataklama açısı olarak kabul edilmektedir.Borular Ф 600 mm.Donatı hesaplarında boruya gelen yükler tepe basınç yükünden fazla ise bu yüklere göre hesap edilmelidir. 3.Boru dış çapıdır). gerekirse tahkike tabi tutulmalıdır. Tip Yük Dağılımı: Yalnızca düşey ve yatay kuvvet etkilerinin dikkate .Ф 1200 mm' den küçük borular tek donatılı olarak donatılandırılmaktadır. Bu tip yataklamada boru zemine direk oturmaktadır. Bu donatılar boru et kalınlığının tam ortasına maksimum moment esas alınarak Yerleştirilmektedir. ve daha büyük çaplı borular çift donatılı olarak yapılmaktadır.DURUM 1 2 3 SERME ŞARTI İksasız veya Çok İnce İksalı Sıkıştırılmış Dolgu Boru Seviyesinde Sıkıştırılmış Boru Hidrolik Dolgu Olan Palplanş İksalı Dolgu SÜRTÜNME AÇISI (p') p' = Ф Üstü p* = 2/3 Ф Kalın Levhalarla İksa Edilmiş ve İksa Levhalar p' = 0 Alınmış Dolgu Ф = Dolgunun içsel sürtünme açısıdır. (İçsel sürtünme açısı.1 olması halidir.S. 1.1 olması halidir.) Vps: Boru zemin rijitliğidir. 4. 2. E.P. Yalnızca düşey ve yatay kuvvet etkilerinin dikkate alındığı ancak temel reaksiyonunun radyal olarak tepki gösterdiği yük dağılımıdır. (Vps > 0. yataklama açısı ve boru çapı da etkili olmaktadır. (Vps < 0. (Vps > 0.A TİPİ Yataklama : Yumuşak. 'den büyük çaplar için mukavemet yönünden donatılmalıdır.B TİPİ Yataklama : Kum. dolgu zemini ile hendek duvarı arasındaki sürtünme açısından büyük olamaz.alındığı yük dağılımıdır. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli zeminlerde yapılan yataklama tipidir. çok sert veya kayalık zeminlerde yapılan yataklama tipidir.Ф 1200 mm. BORU HESAPLARI Boru hesaplarında boruya etki eden kuvvetlerin yanı sıra borunun yataklama tipi.. YÜK DAĞILIMI 3 tipte incelenmektedir. 1.1 olması halidir. Ф 600 mm.) Boru zemin sistemi rijitliği V. H. Ancak.) 3. BORULARA AİT ÖZELLİKLER Boruların beton cinsi. 3. G. boruya etki eden yüklerden fazla olması halinde boru iç ve dış donatısı tepe basınç yüküne göre hesap edilir. Yataklama kalınlığı 10 cm' den az olmamak kaydıyla D/4 ölçü olarak alınır.C TİPİ Yataklama : Betondan yapılan yataklamadır. Yataklama kalınlığının minimum D/10 + 10 cm olması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİ Boruların yataklaması çok önem arz etmektedir. Bu nedenle 120° yataklama (2 a ) en ekonomik yataklama olarak önerilmekte ve örnek olarak ekte verilmektedir. çok sert olması. yataklama ve yatak ıslah malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış. plastik borayla. v. Şekil 30 : A Tipi Yataklama Kesiti GEÇİCİ NOTLAR: 1° Yataklamanın A tipi olacağına ve yatak ıslah tabakasının kalınlığına ilgili Bölge Müdürlüğümüzce karar verilecektir. kaya olması. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir. A TİPİ YATAKLAMA (120 Derece Zemin Yataklamalı) A Tipi yataklama: Boru projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. 180° yataklama da maksimum moment çok daha iyi alınmakta ancak. Ancak A tipi yataklama yapılan kazı hendeklerinde zemin ıslahı veya drenaj yapılması (kûmla. künkle.) durumlarında hendek tabanı kum-çakıl olacağından B tipi yataklama yapılır. 2° Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu. 90° yataklama yapılması halinde boruya maksimum moment intikal ettiğinden ve bu moment alınamadığından tavsiye edilmemektedir. . boruda ekonomi sağlanabilir.b. yumuşak olması. hendek tabanının. büzle. ve ya hendek tabanının temizlenemeyecek kadar taşlarla dolu olması halinde yapılmaktadır. granüler dolgu miktarı artmış olacağından maliyet artacaktır. Uygun ve iyi bir yataklama ile boru emniyete alınabilir.

hendek tabanında. Ayrıca A tipi yataklamalarda zemin ıslahı veya drenaj yapılması durumlarında da hendek tabanı kum-çakıl olacağından B tipi yataklama yapılır. GEÇİCİ NOT: Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu ve yataklama malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir.B TİPİ YATAKLAMA (120 DERECE ZEMİN YATAKLAMALI) B tipi yataklama: Bora projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. . kum. B TIPI YATAKLAMA (120 DERECE ZEMİN YATAKLAMALI) (ZEMİN ISLAHLI VEYA DRENAJLI) B tipi yataklama: Boru projesinde 120 derece zemin yataklaması bulunan hendeklerde. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli toprak zeminlerin bulunması veya bunların karışımlarının bulunması halinde yapılır. kum. hendek tabanında. çakıl ve yumuşak olmayan ince taneli toprak zeminlerin bulunması veya bunların karışımlarının bulunması halinde yapılmaktadır.

MALZEME TEMİNİ VE TAKİBİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mehmet Ali ÖZALP Şube Müdürü İhzarat.Şekil 32: B TİPİ YATAKLAMA KESİTİ GEÇİCİ NOTLAR 1° Zemin ıslahı veya drenaj tabakasının yapılıp yapılmayacağına. kum. çakıl. Ancak hem zemin ıslahının ve hem de drenajın gerekmesi halinde ayrı ayrı tabakalar halinde yapılmayacak. İHZARAT. zemin ıslahı ve drenaj malzemelerinin yerine konkasörle kırılmış.2. yataklama. lastik. elenmiş aynı boyut ve nitelikteki kırma taş malzeme kullanılabilecektir. ıslah veya drenaj tabakasının kalınlığı ile ıslah veya drenaj biçimine ilgili Bölge Müdürlüğümüzce karar verilecektir. Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilen malzeme için bedel ödenmez. ihale kapsamında yapılacak iş kalemleri için gerekli olan malzemenin yıllık iş programına göre yeterli olacak miktarda şantiyede hazırlanmasıdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ nın 15. demir. 2° Ekonomik olması ve ilgili Bölge Müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde yukarıdaki dolgu. Sözleşmesinde ihzarat bedeli ödenmesi ön görülen malzeme yıllık iş programına göre ve o yıl yapılacak iş kalemleri için yeterli olacak miktarda ihzar olunur. Ancak iş programına uygun olmak kaydıyla belirli bir süre beklemesinde salanca olmayan boru. conta ve font kapak gibi malzemelerden inşaatın ileriki yıllar ihtiyacı için Bankanın izniyle ihzarat yapabilir ve bedeli ödenir. drenaj zemin ıslahı içinde düşünülecektir.1984 gün 18313 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliği ile ihaleye tabi işlerde' kullanılacak malzemeler için TSE garanti belgesi olmayanların kontrol teşkilatınca kullandırılmaması istenildiğinden ihzar edilecek malzemelerden Türk Standardı .

TSE belgesi. belirli bir fiyat değişikliği tarihine kadar şantiyede bulundurulması gereken malzeme miktarı. deney raporlarıyla malzemenin uygunluğunun kanıtlanması hususlarına uyulacaktır. Yapılan işlerin kaliteli olması büyük ölçüde kullanılan malzemelerin kaliteli olmasına bağlı olduğundan hem malzemenin kalitesi hem de gereksiz ödemelere yer vermemek için temin olunan malzemelerin takibi büyük önem arz etmektedir.. temin süreleri ve yıl içi yatırımında dikkate alınması gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeterli süre önceden tahsis için talepte bulunularak teslimdeki gecikmelere ve işin aksamasına yer verilmemelidir. gibi bazı malzemeler de Bankamızca temin edilmektedir.demir kapak. Bu ahvalde de yine yukarıda belirtilen iş programına göre temin. Düzenlenen tespit tutanağındaki ihzarat miktarı o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki ihzarat miktarından az olmayacaktır.bulunanların TSE belgeli. kazan. boru ve teçhizatı gibi malzemeler iş yeri dışındaki bir kasaba veya şehirde imal edilebilir ve bu malzemeler imalat yerindeyken teminat mektubu karşılığında ihzarat birim fiyatının % 80 'ini geçmemek kaydıyla ihzarat bedeli ödenebilir. Yılı içinde olacak artış ve eksilişler değerlendirilirken yüklenicinin.1989 gün 89/54 sayılı genelge esaslarında malzemenin iş programındaki temin süresi içinde lineer olarak artan miktarlarla ihzar edileceği esasına göre tayin olunacak. pompa. Bankaya karşı yükümlülüğü varsa ve imalatı bu kasabada yapıyorsa bu malzemeye imalat yerinde iken teminat mektubu aranmaksızın yine ihzarat birim fiyatının %80 'ini geçmemek üzere ihzarat bedeli ödenebilir. Bankamızca temin olunan pompa. Türk Standardı bulunmayanların da ilgili standart ve normlara göre testleri yapılarak deney raporlarıyla uygunluklarının kanıtlanmış olmasına dikkat edilmelidir. .1988 gün 19905 sayılı resmi gazetede yayımlanan 88/13181 sayılı kararname Bina tesisat işleri dışındaki tesis ve yapı inşaasında kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemelerle nakliye bedellerinin sözleşme veya uygulama yılı başındaki fiyat ve bedellerine göre yılı içinde meydana gelecek artış ve eksilişlerin KDV hariç yüklenici kan eklenmeden ve ihale indirimine tabi tutulmadan aradaki farkların net olarak ödenmesini veya kesilmesini ön gördüğünden ihzaratın sağlıklı olarak takip olunmasının önemi daha açık görülmektedir. v. İmalata başlamadan önce Bankanın yazılı izni alınmak şartıyla demir direk.6. doğrama. 1988 ve sonraki yıllar baskılı sözleşmelerimizle 1988 den önceki yıllar sözleşmelerimizden de hükümlerinin eklendiği 20. makina.8. hava kazanı. İhzarat bedeli ödenmiş olan malzeme İdarenin malı olduğundan yılı içinde tüketilemeyip ertesi yıla intikal eden ihzarata uygulama yılında mükerrer bedel ödenmemesi için her yıl sonu itibariyle yapılan ihzarat bir tutanakla tespit olunarak ertesi yıla intikal eden ihzarat malzemesine uygulama yılında hakedişe uygulama yılı fiyatları dahîl olunduğunda sözleşme esaslarında ihzarat kesintisi yapılacaktır. süreleri.s. kaldırma tertibatı. sözleşme hükümleri ve 26. Bankaca verilecek malzemenin tesliminde gecikme olması halinde süre uzatımının ne şekilde tespit olunacağı özel şartnamede belirtilmiş olmakla beraber ilgili imalatın iş programındaki yapım zamanı ve gerekli malzemenin miktarı. Ancak son hakedişten sonra yıl sonuna kadar yapılmış bir iş alması halinde imalata giren ihzarat miktarı dikkate alınır Tespit olunan ihzarat miktarı olması gerekenden az olması halinde eksik olan miktarın tespit tarihindeki Bankaca temin olunabileceği malzeme ve nakliye bedelleri hakedişten düşülecektir. pano.şantiyeye gelen malzemeye ait sevk irsaliyesi tarihi ile fatura tarihi arasında 10 gün'den fazla fark olması halinde fatura geçerli olmayacaktır. Ancak yüklenicinin aynı il veya komşu il içinde başka bir kasabada. makine ve teçhizat için üretici firmalarla yapılan sözleşmelerde genellikle sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde yapılacak montaj bedeli de imalat bedeline dahil olmakta ve montajın anılan süre dışında yapılması halinde ayrıca montaj bedeli ödenmesi gerekmektedir. Çok sık olmasa da Bölgemiz talebine binaen Bankamızca tahsisi yapılan malzemenin ilgili sınai imalatının hazır olmayışı nedeniyle malzeme temin sözleşmesi süresi içinde montajı yapılamadığından ayrıca montaj bedeli ödenmesi durumunda kalınabilmektedir. malzemeyi temin etmekle yükümlü olduğu sürenin tespitinde onaylı iş programındaki süreler ve ihzaratın şantiyeye girdiğinin tespit olunduğu tarihler göz önünde bulundurulacak. Keşiflerde yer alan malzemelerden yüklenicinin temin edeceklerinin dışındaki boru.

Bu nedenle montaj yapılacak pompa.Ç. Daha sonra beton ve betonarme borular ve özel parçaları. vasıflan. PREFABRİK BETON VE BETONARME BORULAR İLE BACALARDAKİ YENİLİKLER İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhsan DİLSİZ .Ç.boruların kullanılmasından kısa süre sonra vazgeçilmiş.1990. Büyük çaplarda imal edilen beton boruların TS 821'de öngörülen et kalınlıklarının yeterli olmadığı gerekçesiyle kanalizasyon işlerinde kullanılacak boruların daha dayanıklı olması için Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde geçerli olan standartlara uygun boru üretimine geçilmesi karalaştırılmış ve kaynak olarak ISO (Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı) veya topluluğa üye ülkelerin standartlarından istifade edilmesi prensibi kabul edilmiştir. istenilen kalitede ve et kalınlıklarında yeterli tepe basıncına dayanıklı betonarme boruların ISO (Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı) 2785 yük kabulleri ile ASTM C 76 .Ф 1800 mm çaplarındaki prefabrik betonarme borular eliptik donatılı olarak imal edilmeye başlanmış olup. ölçü ve toleransları. Bankamız 10. Bu aşamada beton boru ve özel parçalarının imalat tarzı. Yoğun trafik yüküne maruz kalan mecralara döşenen Ф 600 mm den daha büyük çaplı beton borularda çatlama vakaları gözlendiğinden 1987 yılından itibaren Ф 700 mm ve daha büyük çaplı prefabrik boru ve yerinde dökme mecraların betonarme olarak imal edilmesi Bankamızca uygun görülmüştür.8.Borular kullanılmıştır. dairesel kesitli olarak imal edilmiştir. basınçsız yağmursuyu boruları İ985'de revize edilen TS 821'e göre yapılmaya başlanmıştır Bu normda üretilen boruların boyları 1 m. Söz konusu imalatlara ait esaslar 1978 yılında TS 821 olarak TS ye dahil edilmiştir.Şube Müdürü A. bu borulara ait birim fiyatlar 1988 yılında Bankamız Birim Fiyat Cetvellerine dahil edilmiştir.Beton ve betonarme borular Bankamızca kanalizasyon tesislerinin yapımına 1969 yılında başlanmış olup. tahsis olunan malzemenin takibi yapılarak süresinde yüklenicisince teslim alınması sağlanarak işin aksamasına ve montaj süreleri aşılarak ilave montaj bedeli ödenmesine yer verilmemelidir. Bu atölyelerde üretilen beton borular daha büyük çaplarda üretildiği için bu gelişme beton borular için bir aşama kabul edilmiştir. Ф 7OOmm . bu süreçte 0 500 mm ve daha büyük çaplı pis su mecraları. bunun yerine santrifüjlü boru makinelerinde üretilen beton boru imalatına başlanılmıştır. Daha sonra kanalizasyon ihalelerinin çoğalması ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle A.M 86 standartlarına uygun olarak . olup. Söz konusu makinelerde Ф 500 mm ve daha büyük çaplı borular üretilemediğinden. makine ve teçhizat gibi malzemelerin tahsis taleplerinde ilgili sınai imalatın montaja hazır olabileceği zaman ve malzemenin imal veya temin süreleri göz önünde bulundurularak yapılmalı.ilk aşamada pissu mecralarında boru olarak 5 atü' ye dayanıklı A. istif ve taşıma esaslarının belirlenmesinde DİN 4032 normu tatbik edilmiştir. yerinde dökme boru olarak imal edilmekte idi. 1975 yılından itibaren santrifüjlü boru imalatından vazgeçilerek bunun yerine Ф 1200 mm çapa kadar beton boru ve özel parçaları imal edildiği vibrasyonlu beton boru atölyelerinde üretilmeye başlanmıştır. muayene metotları. tarih 4401 sayılı yazı ile TS 821 ve 3830 standartlarında ön görülen et kalınlıklarının yetersiz kaldığını TSE'ne intikal ettirmesinden sonra .

1991 tarihinde tasdik edilerek uygulanması için Bölge müdürlüklerimize gönderilmiştir. ASTM C 76. taban elemanları TP 10/20 -D. Bilahare. lastik conta birleşimli muayene bacası prefabrik taban ve gövde elemanlarının projeleri Başkanlığımızca hazırlanmıştır. ve bu tarihten itibaren prefabrik baca elemanlarının yapımı yaygınlaşmıştır. Bankamızca-yüklenicilere talimat verilmiş. 1991 yılında Ф 1200 mm . imalatı tamamlanan muayene bacalarının % 80 den fazlası yer altı suyunu mecra içine aldığı teknik incelemeler sırasında tespit edilmiştir. Almanya'da yapılan uygulama yerinde incelenmiş ve bu esaslar çerçevesinde buhar kürlü. Büyük çaplı boruların üretimine ASTM C76. 10/20 tıp proje hazırlanmış ve tasdik edilerek uygulamaya konulmuştur. Kanalizasyon inşaatlarının kabulü ve işletmeye açılmasında en büyük hataların muayene bacalarından kaynaklandığını. konu ile ilgili araştırma ve çalışmalar Temmuz 1996 tarihinde tamamlanmıştır. buhar kürüne çok önem verilmesi gerekmektedir.1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. tip projeleri adı altında 9/10/1996 tarihinde .Ç.yılında yayımlanan Bankamız Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri kitaplarına dahil edilmiştir. deney ve yapım esasları yeniden belirlenmiş.Muayene ve parsel bacaları Ф 200 mm.M 86 standartlarında 1994 yılma kadar devam edilmiştir. Boruların kaliteli bir şekilde üretilebilmesi için.imal edilmesi için.0 3000 mm çaplar arasında imalatı yapılan mecralar için TP 10/20 -B muayene baca tip projeleri hazırlanmış olup. 3. Avrupa'da eski Din normlarındaki tip projeler 1970li yılların sonuna doğru uygulamadan kaldırılmış bunun yerine. gövde elemanları TP 10/20 -C. bu tarihten itibaren söz konusu boruların proje ve imalatları bu esaslara göre yapılmaya başlanmıştır.9.7. 1990 yılında TP 10/20 projelere esas olacak birim fiyat tarif ve analizleri hazırlanarak Bankamız Birim Fiyat Cetvellerine dahil edilmiş . Bu aşamada. Bu nedenle. İşçilik hatalarının minimuma indirilmesi bakımından muayene bacalarının taban betonlarının da prefabrik olarak yapılması ve tüm baca elemanları birleşimlerinin lastik conta ile yapılması esası Başkanlığımızca prensip olarak kabul edilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde yapılması kararlaştırılan buhar ve su kürlü beton ve betonarme boruların Birim Fiyat Analiz ve Birim Fiyat Tarifleri Başkanlığımızca hazırlanarak 1995. Revize TS 821'ın yayın tarihinden itibaren üç ay sonra eski TS 821 yürürlükten kaldırılmıştır. revize TS 821 6. Kasım 1993 revize TS 821'de belirlenen ölçü ve yapım esaslarına uygun olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Bu nedenle TS-3830' da belirlenen esaslara uygun olarak buhar kürü tatbik edilmesi ve bilahare su havuzlarında dinlendirilmesi gerekmektedir Buhar kürüne tabi tutulmuş beton elemanların rengi kuru halde A. Bankamızca yaptırılan kanalizasyon inşaatlarında uygulanmak üzere muayene bacası prefabrik elemanlarının yeniden projelendirilmesi çalışmalarına 1995 yılında başlanmış . yukarıda zikredilen özellikleri kapsayan muayene baca elemanları kullanılmaya başlanmıştır.Ф 1800 mm çaplar arasında imalatı yapılan mecralar için TP 10/20-A. Kabulü bankamızca yapılması koşulu ile söz konusu betonarme boruları üretecek fabrikaların yükleniciler tarafından kurulması şartı getirilmiştir. TS 821'in revizesini takiben kanalizasyon pissu ve yağmursuyu mecralarında kullanılan beton ve betonarme borular.M 86 Standartlarında boru üretimi yapacak fabrikanın muhteviyatı 1990 yılında Bankamızca bir tutanakla belirlenmiştir. B. Başkanlığımızca hazırlanan muayene bacası lastik conta birleşimli. ve 0 1800 mm . Söz konusu Projeler prefabrik olarak hazırlanmasına rağmen prefabrik elemanların birim fiyatları yapılmadığından 1990 yılma kadar baca imalatları yerinde dökme olarak yapılmıştır. işletilmesi sırasında teknik hataların minimum olması görüşü esas 'alınarak yürütülmelidir. Ancak 1993 yılında TS 821 revize edilerek beton ve betonarme boruların ölçü. Kuru olmasına rağmen rengi koyu gri görünümde olan borular buhar kürü tatbik edilmeyen boru olarak nitelendirilir.Boru görünümünde ( açık gri) olması gerekmektedir.Ф 1000 mm (Ф 1000 m hariç) çapa kadar döşenen mecralar için uygulanacak muayene bacaları için Alman DİN normlarından yararlanılarak 1973 yılında TP. Kanalizasyon inşaatlarının yapımı.

1996 tarihinde tasdik edilerek uygulama esaslarını belirtilen 5. TS 20. Beton borularda beton boru basınç mukavemeti en az TS 500'de öngörülen beton mukavemet sınıflarından BS 30'a.Şube Müdürü Bankamız yatırım programında yer alan tesisler nedeniyle. TS 3351 TS 1247. Genel Müdürlükçe talep uygun görüldüğü takdirde yetki verilecektir. 1-Kamulaştırma işlemi. KAMULAŞTIRMA. Kamulaştırma bedelinin tespiti için kıymet takdiri komisyonunca rapor düzenlenecektir. irtifak (geçiş) haklan bedeli ve zarar-ziyan bedellerinin Bankamızca karşılanması durumlarında aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılmaktadır. betonarme borularda ise BS 35 esastır. TS 3068.11. zemin ve gaz etkisinde kalan boruların üretiminde TS 3440’ daki kurallar esas alınır.1996 tarih ve 5087 sayılı onay ve projeler Bölge Müdürlüklerimize gönderilmiştir Kasım 1993 revize TS 821'e göre et kalınlığı normal cidarlı. TS 1248 Agrega granülometri çapı max 20 mm yi aşmayan bir karışım boru bağlantılarında kullanılacak contalar için TS 5434 deki kurallar esas alınır. . Bu belgelerin temininden sonra Bölge Müdürlüklerimiz matbu bilgi formlarını doldurarak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunacaklardır. Sudaki sülfat miktarı 600 mg/lt' nin üzerinde olduğunda TS 809' a uygun sülfata dayanıklı çimento kullanılır.11. 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili hükümlerine uygun olup olmadığının ve taşınmazın kamulaştırma bedeline karşı tenkis davasının açılıp açılamayacağı hususunun Belediyesince emsal rayiçlerle karşılaştırma yapılarak tespiti ve tespit edilen sonuç bir rapora bağlanacaktır. Sülfatın zararlı etkisi çok fazla ise kaplama veya gömlekleme gibi benzeri tedbirler alınır. Söz konusu imalatlara ait Birim Fiyat Tarif ve Analizleri ise bilahare Başkanlığımızca hazırlanmış ve 5.onaylanmıştır. TS 4559 TS 802 TS 500. Sızdırmazlık ve tepe basıncı deneyleri Kasım 1993 revize TS 821 esaslarına göre yapılır. Kıymet takdiri komisyonu raporunun. TS 3646 TS 500 TS 708. Zararlı kimyasal etkileri olan su. GEÇİŞ HAKLARI VE ZARAR ZİYAN BEDELLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Necdet DEMİRAL . Belediyelerce yapılan kamulaştırmalarla ilgili olarak. TS 809. kamulaştırma bedeli ile tezyidi bedel davaları sonucunda mahkemece karara bağlanan tezyidi bedel farkları . mukavemeti normal dayanımlı beton ve betonarme boruların özellikleri. TS 3830 TS 2940. Söz konusu taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamulaştırılmasına ait Belediye Meclisince kamulaştırma karan alınacaktır. Agregası Agrega granülometrisi Çimento özellikleri Karışım suyu Donatı çeliği Beton karışımlarının hazırlanmasına Boru yapımında Nitelik kontrolü için Taşıma ve yerleştirme işleminde TS 706 TS 3830 TS 26.

kamulaştırılan taşınmazın Belediye adına tescil edilmiş tasdikli tapu sureti veya kesinleştirilmiş el koyma ve tescil kararı yada bedel farkına ilişkin kesinleşmiş mahkeme karan belediyesinden istenecek ve bilahare matbu bilgi formu doldurularak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunacaktır. Belediyelerden. 6. hatların karayolu kamulaştırma hudutları dışından geçirilmesine özen gösterilmelidir. Kamulaştırma ve zarar ziyan bedellerinin ödemeleri ile ilgili. verile emri mukabilinde Bölge Müdürlüğümüzün hesabının bulunduğu bankaya verilecek ödeme talimatıyla hak sahiplerine ödenecektir. 4. Kamulaştırılacak alandaki parsel sınırlarının esas alınmasına dikkat edilmelidir.4.2. farkının (tezyidi bedel) Bankamızca ödenmesi istendiği takdirde.imar planı dahilinde kalan terfi merkezi yerlerinin imara uygunluğu tahkik edilmelidir. gerekli görülmesi halinde tadilat projelerinin hazırlanması sırasında.Zaruri haller dışında karayolu geçişlerinden kaçınılmalıdır. 5. proje kontrollerinde. 3.İçmesuyu ve kanalizasyon projeleri hazırlanırken. 1. yersel tetkiklerde. Ziraat Bankası Şubesine ödeme ile ilgili Belediye Meclis kararı ve gerile emri mukabilinde hak sahiplerine ödenmek veya hak sahipleri adına bloke edilmek ve neticede paranın alındığına dair hak sahiplerinin imzasını havi makbuz ödeme ile ilgili Belediye Meclis karan ve Verile Emri Bölge Müdürlüğüne gönderilmek" şartıyla havale edilecektir.Genel Müdürlükçe ödenmesi uygun görülen . Talep Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde gerekli yetki ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir. Bölge Müdürlüklerimizce belediyeler bilgilendirilmelidir. kıymet takdir komisyon kararı ile ödemeye ilişkin Belediye Meclis kararı istenecek ve matbu bilgi formu doldurularak Genel Müdürlüğümüzden yetki talebinde bulunulacaktır. Genel Müdürlüğe suret veya fotokopi gönderilmeyecektir. Ancak kamulaştırmanın kesinleşmesine müteakip taşınmazın tasdikli tapu sureti ilgili Teknik Daire Başkanlığına gönderilmelidir.1991 tarih ve 26 Nolu genelgede 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Belediye Encümen kararının alınması bahsedilmekte ise de Bankamız teamülünde Belediye Meclis kararının alınması prensip edinilmiştir.Belediyesince kamulaştırma bedelinin arttırılmasına ilişkin davaların açılması ve sonuca bağlanmasından sonra kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince kamulaştırma bedeli. 3. Kamulaştırma ve zarar ziyan bedelleri ile ilgili evraklar Bölge Müdürlüklerince muhafaza edilecek olup. 11. Bölge Müdürlüklerimizce. uygulamada meydana gelecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermek için aşağıdaki hususlarda titizlik göstermeleri.Özellikle kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında belirlenen arıtma tesisi yerlerinin sınırlan kadastro paftalarında da belirtilerek Belediyesine verilmelidir. kamulaştırma ile ilgili Belediye Meclis kararında kamulaştırılan taşınmazın hak sahiplerince açılacak tezyidi bedel davası sonucu ortaya çıkacak bedel farklarının Belediyece karşılanacağı belirtilmelidir. 4. 5. 2.hakkı bedelleri ile ilgili yetki ve para Bölge Müdürlüğüne intikal ettiğinde gereken para T. Talep Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde yetki gönderilecektir. Bankamız yatırım programında yer alan tesislerin yapımı için ayrılan yıl içi ödeneklerinin çok kısıtlı olduğu göz önüne alınarak kamulaştırma bedellerinin Belediyesince karşılanması hususunda. kamulaştırma ve zarar ziyan bedelleri için gönderilen paralan hiç bir şekilde diğer yatının ve cari harcamalar için kullanılmayacaktır. işin daha sağlıklı yapılmasını ve gecikmeleri önleyecektir. Kamulaştırma bedelinin Bankamızca karşılanması söz konusu olduğu durumlarda.İlk kamulaştırma ve irtifak. Mahkeme kararma göre talep edilen kamulaştırma bedeli farkı ile zarar-ziyan bedellerine ilişkin yetki Genel Müdürlükten alındıktan sonra bu bedeller usulüne göre muhasebeleştirilerek Belediyesinden istenecek hak sahipleri listesi ödeme ile ilgili Meclis kararı.C.Bölge Müdürlükleri.Şebeke projelerinin yapımı sırasında imar uygulaması yapılmayan sokaklardan özellikle taşıyıcı .Zarar ziyan bedelleri ile ilgili olarak ise.

talimatname ve Bankamızca yayınlanan genelgelere uyulması hususunda azami dikkatin gösterilmesidir. kapalı olan ve imar planına uygun olarak açılmamış1 yollar ise 2. Bu işlerden devam eden işler kapsamındaki 242 işin. 1 arıtma+deşarj. Belediyelerinin kamulaştırma bedellerinin Bankamızca karşılanması talepleri olmaktadır. Unutmamak gerekir ki iyi bir iş ancak kaliteli bir proje ile gerçekleştirilebilir. teknik şartname. 5 deniz deşarjı. imar planı.hatların geçirilmemesine özen gösterilmelidir. mevcut alt yapısı. Belirlenen bu esaslar üzerinden işin metraj ve inşaat keşifleri hazırlanmaktadır. Bu iş hacmi ile Bankamızın başarıya ulaşmasının ve yapılan imalatların gerek kullanıcılar tarafından gerekse kamuoyu tarafından beğenilmesinin tek yolu Genel Müdürlük. 6. her etap projesi ilgili Bölge Müdürlüğüne de iletilmektedir. imarda yolları açık. 1997 yılı yatırım programının kanalizasyon sektöründe 38 arıtma. Bu projeler belediye ve karakteristik bazında değerlendirildiğinde 456 adet belediyede 872 adet iş üzerinde çalışılacağı görülecektir. 21 şebeke+deşarj. Genel Müdürlükçe yürütülen işlerin tatbikat projeleri hazırlattırılırken. Tatbikat projeleri hazırlanma aşamasında Bölge Müdürlüklerimiz gereken titizliği göstermek durumundadır. PROJE KADEME DEĞİŞİKLİKLERİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ahmet DEMİREL Daire Başkanı İnsanlar yeryüzünde topluluklar halinde yaşamaya başladığından bu yana. zemin özellikleri etüd edilerek en uygun ve ekonomik sistem seçimi yapılıp. Bilindiği üzere ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaların büyük bir bölümünü Bankamız yürütmektedir. çalışma alam mutlaka Bölge Kontrol teşkilatınca belirlenmelidir. oluşan atıkların insan sağlığına zarar vermeden bulunduğu ortamdan uzaklaştırılabilmesi için de zaman içerisinde çeşitli yöntemleri denemiş. işe başlanmadan önce planlanarak alınmalıdır. Uygulamaya yönelik çıkabilecek . Aksi durumlarda hattın geçirilmesi için yapılacak imar uygulamasında. hayatlarını idame ettirebilmek ve bazı sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. BELEDİYE VE BÖLGE TALEPLERİ. Bankamızca yürütülen Kanalizasyon projeleri hazırlanırken. sosyal. yatırım programına yeni giren işlerden ise 454 işin ihalesinin yapılması gerekmektedir. proje.kademe olarak projelendirilmektedir. Kentlere getirilen bu suların kullanılması sonucunda. 25 şebeke. taşra teşkilatı. ekonomik ve teknik gelişmeler sonucunda da fenni anlamda kanalizasyon tesislerinin projelendirilmelerini geliştirmiştir. yerleşim yerinin nüfusu. 281 şebeke+arıtma ve 85 adet şebeke +arıtma+deniz deşarjı projesi yer almaktadır. 7-Karayolu ve diğer kuruluşlardan alınacak geçiş müsaadeleri. topoğrafık durumu. Yatırım programındaki diğer sektörlerin işleri de dikkate alındığında Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatımızın nedenli büyük bir iş yükü altında olduğu görülmektedir. Belediyelerce Bankamıza verilen yetkilere dayanarak tesis inşaatları ihale edilmekte ve yer teslimleri yapılarak Bölge Müdürlüklerimizin kontrolerliğinde uygulamaları yürütülmektedir. yüklenici ve belediyelerin uyum içinde çalışması ve yapılacak iş ve işlemlerde sözleşme. yerleştiği kentlerde altyapının önemini anlamış ve çok eski çağlardan beri yaşadıkları bu yerlere su getirebilmek amacıyla çeşitli projeler geliştirmişlerdir. iskan teşekkül etmiş kesimler 1.kademe olarak.Ekili arazilerde ve buna benzer yerlerde yapılan çalışmalarda .

problemler proje aşamasında tespit edilerek Genel Müdürlük uyarılmalıdır. Böylece ileride gerekebilecek tadilat projeleri önlenmiş olacaktır. Bu sebeple, tatbikat projesinin her aşamasında projeler Bölge'ce itina ile tetkik edilmelidir. Genel Müdürlükçe sözleşmeye bağlanan ve 1130 sayılı genelgeye göre Bölge Müdürlüklerimizce yürütülen işlerin tatbikat projeleri 1985/49 sayılı genelgeye göre Genel Müdürlükçe onaylanmaktadır. Bu genelge çerçevesinde düzenlenecek tadilat projeleri hakkında Genel Müdürlük görüşü alınması gerekmektedir. Uygulamada görülen bazı aksaklıklar sebebi ile 1986/67 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede ifade edilen temel hususlardan biri de tadilat projelerinin Genel Müdürlük tasdiki alınmadan inşaatına geçilmemesi hususudur. Esas olan şudur ki tatbikat projesi şartnameler ve proje hazırlama talimatnamelerine uygun hazırlanmış işlerin- imalatında sorun yaşanmaması gerekir. Aynı mantıkla, hazırlanacak tadilat projelerinin de şartname ve talimatnamelere uygun olması, uygulamadaki sorunları ortadan kaldıracaktır. 1985/49 ve 1986/67 sayılı genelgelere rağmen tadilat projeleri Genel Müdürlükçe tasdik edilmemiş işlerin imalatlarının yapılması, Genel Müdürlükçe tadilat projesinde yapılacak revizyonlarda büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu durumlara meydan verilmemesi için proje değişiklikleri konusunda Bölge, Belediye ve yüklenici işbirliği ile konu irdelenmeli, çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilmeli, yükleniciye tadilat projeleri yaptırıldıktan sonra Genel Müdürlük tasdikini müteakip imalatlara başlanılmalıdır. Ayrıca, tadilat projelerinin gerekçeleri hakkında Bölge Müdürlüklerimizce Genel Müdürlüğe ayrıntılı bilgi verilmelidir. Tüm tadilat projelerinde; şebeke planı, hesap tabloları ve profiller bulunmalıdır. Meskun halde bulunan, alt yapıları bir kaç kez ele alınarak fenni bir şekilde yapılmayan, röleve edilmeyen ve hassas bir işletme projesi olmayan yörelerde yaptırdığımız projelerde, uygulama sırasında bazı tadilatların çıkması ve yapılması doğal karşılanmaktadır. Ancak esasa taalluk eden bir değişikliğin olmaması gerekir. Aksi halde yapılan ilk projenin doğruluğu tartışılır olur ki bu durum olmaması gereken bir husustur. Bilindiği üzere projelerimizin arazi çalışmalarının kontrolü ve tasdiki 25.6.1986 tarih ve 1986/67 sayılı genelge ile Bölgelerimizin yetkisine verilmiştir. Proje çalışmalarının bazı bölümleri ile bilhassa tadilat projelerinin tetkik ve tasdik yetkisinin de Bölgelerimize verilmesi arzu edilmesine rağmen, bu hususa projelere gereken ilginin gösterilmemesi nedenleriyle karar verilememektedir. Ülkemizin ekonomik şartlarının getirdiği zorluklardan dolayı kanalizasyon tesislerine yeterli ödenek ayrılamamaktadır. Bunun sonucunda, inşaatların bitirilmesi çok uzun yıllar almaktadır. Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması neticesinde de ilk projelendirmede hedeflenen sınırların dışına çıkılmakta olduğu bir gerçektir. Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı işin sahibi belediyelerden zaman zaman ihale kapsamında olmayan ilave teklifler gelmektedir. Bu talepler, projede 2. kademe projelendirilmiş olup da 1. kademeye alınması istenen hatlar, imar dışında olup da belediyesi tarafından toplu konut alam olarak belirlenen alanların altyapılarının ele alınması talepleri çok sık rastlanan durumlardır. Ayrıca, belediye başkanlarının çoğu zaman siyasi kaygılar ve kamulaştırma bedellerinin yüksek oluşu gibi sebeplerle mesnetsiz proje değişikliği talepleri olabilmektedir. Özellikle, terfi merkezleri ve atıksu arıtma tesislerinin yapılacağı alanlarla ilgili olarak tatbikat projeleri onaylandıktan1, hatta inşaat ihalesi yapılma aşamasına gelindiğinde ve yapım çalışmaları sırasında bile bir takım yer değişikliği talepleri gelebilmektedir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda Bölge Müdürlüklerimiz belediye taleplerim mahallinde inceleyip etüd etmeden Genel Müdürlüğe intikal ettirmektedir. Şöyle ki, sanki taşradaki teşkilatların görevi bu talepleri merkeze intikâl ettirmekle sınırlıymış gibi düşünülmektedir. Halbuki bu durum, mahalli tetkiklerin Genel Müdürlükçe yapılmasını gerektirdiğinden, zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Kontrollük teşkilatı olarak, bu gibi taleplerin olması halinde işin ana sözleşme keşfi kapsamı dışına çıkılmaması ve ilave işler yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz;

1. Yapılan talebin işin ilk keşfini ne kadar etkilediği belirlenmeli, sözleşme keşfi kapsamı dışına taşıp taşmadığı irdelenmelidir. 2. Talep edilen yerlerin projede olup olmadığı, var ise kademe durumu incelenmeli, 2. kademede projelendirilmiş ise bu kesimlerdeki imar yollarının açılıp açılmadığı, iskan teşekkül edip etmediği araştırılmalıdır, 3. Projesinde 2,kademede olup da, 1. kademeye alınması istenilen kesimlerin ana sisteme bağlanabilmesi için ekstra imalatların gerekip gerekmediği, keşfi etkileme durumları etüd edilmelidir. 4. İnşaatı yapılması istenilen ilave yerlerde oluşan pissuların niteliklerinin belirlenmesi, bu pissuların kanalizasyon sistemine alınması halinde çalışan sistemi nasıl etkileyeceği araştırılmalıdır. Evsel nitelikli olmayan suların sisteme dahil edilmemesine azami derecede dikkat edilmelidir. 5. Toplu konut alanı altyapı taleplerinde, inşaata esas kanalizasyon projesinde bu kesimle ilgili herhangi bir uç debi, nüfus bırakılıp bırakılmadığı araştırılmalı, bırakılmadı ise düşünülen nüfustan ne kadar ilave debi geleceği, gelecek bu debiyi sistemin taşıyıp taşıyamayacağı etüd edilmelidir. 6. Sistemde belirlenen çapların ilave debiyi taşımaması durumunda ana proje dokusunun etkilenme durumu belirlenmelidir. 7. Toplu konut sahasında kanalizasyon sistemi yapılabilmesinde ana baz teşkil eden yol projelerinin yapılıp yapılmadığı tespit edilmelidir. Bankamızca, 1969 yılında başlatılan kanalizasyon çalışmalarından bu güne kadar 141 şebeke, 31 arıtma ve 26 deniz deşarjı işi bitirilebilmiş-bu tesislere 1997 fiyatlarıyla 130 trilyon TL harcama yapılmıştır. 1997 yılı yatırım programı 24 Ocak 1997 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yatırım programında mevcut işlerimize ilaveten 233 yeni iş programa dahil edilmiştir. 1996 yılı fiyatları ile devam etmekte olan işlerimizin toplam proje tutarı 314 trilyon TL, 1996 yılı-sonuna kadar tahmini harcama 83 trilyon TL'dir. 1997 yılı için talep edilen yıl içi ödeneği 40 trilyon TL olup, kabul edilen ise belediye katkısı dahil 10.6 trilyon TL'dir.. Yukarıda verilen sayısal değerlerin incelenmesi sonucu; yatırım programındaki 456 projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 21 yıla, 1997 yılı fiyatları ile ise yaklaşık 36 yıla ihtiyaç vardır. Kanalizasyon sektörü için gerekli finansman ve imkanların sağlanması halinde kapsamında bulunan tüm işlerin yapılması arzu edilen bir durumdur. Ancak yıllardır bu imkan bulunamamıştır. Bu nedenle 1996 yılında yapıldığı, gibi yürütülen işlerde ihale kapsamındaki işlerin tamamının yaptırılması mümkün olamayacaktır. Başka bir ifade ile I.kademe hatların tamamı yaptırılamayacağından II.kademeden I.kademeye hat alınması şimdilik düşünülmemektedir.

İMALAT-ŞARTNAME İLİŞKİLERİ ve İNŞAATLARDA KALİTE İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güniz MUTLU - Başkan Yardımcısı Bilindiği üzere,bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler,uluslararası rekabetin artması, Gümrük Birliğine giriş, Çevre Yönetimi, Zaman Yönetimi gibi ülkemiz gündemine ağırlığım koyan konular,mamul ve hizmetlerin kalitesine ilişkin yeni talepler yaratmaktadır. Günümüzde dünya çok küçülmüş,enformasyon,teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler ülkeleri acımasız bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yanşa yöneltmiştir. Bu yarışta teknolojilerini hızla geliştiren devletler,ortak çıkarlarını korumak amacıyla birlikler oluşturarak ve ekonomik alanda globalleşme politikaları uygulayarak,uluslararası pazarlara hakim olmaya başlamışlar ve karşımıza yeni ekonomik dengelerin kurulduğu bir dünya düzeni çıkmıştır. Yeni

ekonomik düzende yaşayabilme ve başarılı olabilmenin tek bir anahtarı vardır;bu anahtar da "KALİTELİ ÜRETİM" dir. Kaliteli üretimi sağlamak ise eğitilmiş nitelikli insan gücünün yanı sıra üretimin amacımıza uygun yöntem ve araçlarla gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu durumda,şartnameler çok önem kazanmaktadır. Zira üretimin nasıl yapılması gerektiği şartnamelerle tarif edilebilmektedir. Şartnameler çerçevesinde çalışmak,belirli bir kaliteyi sağlamanın yanı sıra standartlaşmayı,yani münferit her işte aynı kalitede imalat yapılabilmesini de sağlamaktadır. İmalatların şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bir teşkilatlanma modeli oluşturulması gerekmektedir. Bankamızca yaptırılan işlerde,genellikle yüklenici tarafından bir şantiye şefi, işveren tarafından da bir kontrol mühendisi bu işin sorumlusudur. Halbuki gelişmiş ülkelerde genel kabul gören yöntem şantiye şefinin yanı sıra bir "KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ" istihdam edilmesi ve bir "KALİTE KONTROL PLANI" uygulanması şeklindedir. Şimdi sizlere bir kalite kontrol planının ne olduğunu ve de neleri içerdiğini çeşitli başlıklar altında tanıtmaya çalışacağım. KALİTE KONTROL ORGANİZASYONU Tesisteki tüm imalatlarda yeterli denetim ve testleri yapmak, malzeme işçilik ince iş fonksiyonel performans ve işaretleme açısından mevcut şartnamelerle plan ve projelere uyumu denetlemek ve sağlamak amacıyla yüklemenin teşkilatı bünyesinde bir Kalite Kontrol (KK) ekibi oluşturulur.Bu ekipte sırasıyla KK mühendisi, inşaat işleri, mekanik ve çelik işleri, ile elektrik işleri, KK sorumluları ve büro işleri KK sorumlusu yer alır. KK Mühendisi sözleşme kapsamındaki tüm İmalatların Kalite Kontrolünden Proje Yöneticisine karşı sorumludur. AMAÇ Bu planın amacı sözleşme ve eklerinde istenilen hususlar hakkında bir KK ve rapor verme sistemi oluşturmak ve uygulamaktır. Bu plan çerçevesinde, tesisi, sözleşmesinde belirtilen süresi içinde şartnameler,projeler ve farklı iş kalemleri arasında uyumsuzluklar olmadan tamamlamak amacıyla imalatların yeterli sayıda denetimi ve testi yapılır. Bu kapsamda malzemelerin temin edileceği üretici firmaların ve varsa taşeronların malzeme ve işçiliğinin de teknik şartnamelerle ve çizimlerle uyumlu olup olmadığı denetlenir. YÖNTEM Sözleşme ve ekleri kapsamında yüklenicinin birinci hedefi malzeme ve işçilikte yüksek kaliteyi tutturmak olmalıdır. Bunun için de ■ öğretim, bilgilendirme ve denetim yoluyla istenilen yüksek kaliteye ulaşılmalı ■ şartnamelere, sözleşme hükümlerine, projelere uyum ile Kalite Kontrol Planının uygulanması sağlanmalı ■ İdarenin Kontrol Mühendisi (KM) ile Yüklenicinin Proje Yöneticisinin işin yapımı süresince karşılaşılan problemler hakkındaki uyarıları ve bunlara getirilecek çözümler üzerinde hassasiyetle durulmalı ■ kalitesiz uygulamalar hakkında KM nin direktifleri doğrultusunda Şantiye Şefiyle (ŞŞ) temasa geçilerek derhal önlem alınmalı ■ tesiste yapılan tüm denetim ve testler ile alman önlem vs.nin bir raporu tutularak günlük KK raporuna kaydedilmelidir, KK organizasyonunun hedefi; sözleşme hükümlerine göre yapılan işin hiçbir ekipman, malzeme,proje veya gerek yüklenicinin gerekse de taşeronların ya da malzeme üreticilerinin elemanlarından kaynaklanacak işçilik hataları olmadan işin devamı süresince denetimini sağlamaktır. Bu amaçla KKM' nin yanı sıra işteki ihtiyaca göre başka elemanlar da istihdam edilebilir. KKM numunelerin alması, laboratuarlara taşınması, KM' ne bu test sonuçlarının ve montaj detaylarının sunulması,malzemelerin ve ekipmanın denetim ve muhafazası ve de çizelgelerin

3)Müteakip denetimler . Ayrıca yine ihtiyaca göre özel ihtisas gerektiren durumlarda birkaç KKM Yardımcısı da KKM emrinde görevlendirilir.sonuçlarının muntazaman kaydedilmesi gibi hususlardır. koruyucu örtüleri ve mühürleri. KM veya KKM malzeme üreticilerinin fabrikalardaki malzeme üretim testlerini izlemek ve denetlemek ve de bu tür denetimleri yapmak durumundadır. sözleşme. (Bunlar mimar. İş programına uygun olarak imalatların yapımının izlenmesi de KKMnce yapılacaktır.malzeme kalite testleri ve üretici firmaların üretim . KMne her gün bu kayıtlar verilir ve şartnamelerin ilgili teknik bölümlerinde istendiği muntazam bir şekilde işin bitimine kadar muhafaza edilir.Malzeme üreticilerinin şantiye sahası dışındaki işyerlerinin veya fabrikalarının ziyaret edilmesi ve gerekli görüldükçe bu işyerlerinin de sözleşme. KKM ŞŞ ile aynı seviyede olup doğrudan Proje Yöneticisine bağlı olarak çalışır. KMnin en az 24 saat önceden haberdar edilerek hazırlık denetiminin yapılıp imalat işine başlayabilmek için iznin alınması gibi hususlardır. şartname ve projelere sürekli uyumun sağlanması. Eksikler tespit edilir.Gözle muayene. projelerin ve şartnamelerin. kapasite özelliklerinin ve miktarlarının sözleşme ve ekleriyle uyumu gibi hususlardır). makine veya elektrik mühendislerinden bir veya birkaçı olabilir. l)Hazırlık denetimleri . KK deneylerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların yeniden gözden geçirilmesi .Sözleşme ve eklerinin. şantiye şefi veya onun uygun göreceği bir sorumlu tarafından boşaltma ve ambalajının açılması işlemini müteakip başlar ve haya koşullarından etkilenmeyecek. MALZEME ŞEVKİ VE MUHAFAZASI İmalatlarda kullanılacak malzeme ve ekipmanın sevk ve' muhafazasının denetim süreci. ve diğer testler gerektikçe KKMnce yapılacak ve bulguları "malzeme muhafaza denetim" raporuna kaydedilecektir.beton numuneleri alıp teste gönderen kişilerisin devamı süresince ihtiyaç duyuldukça görevlendirilir. örneğin .bu yetkililere teknik yönden yardımcı olan.)Bunun yanı sıra KK Denetleyicisi adı altında KKM Yrd.kademesindeki testleri üzerinde günlük kontrol ve denetimler yapılır. hasar durumu. malzeme boyutlarının.çalışma sahasının incelenerek ön hazırlıkların tamamlanıp onaylandığının teyidi.üreticilere aksaklıklar konusunda gerekli uyanlar yapılarak çözüm yollan önerilecektir. KKM ihtiyaç oldukça çok kısa süreli tecrübeli bir KK Danışmanından yardım alabilir.gerekli testler yapılıp hatalı veya arızalı olup olmadıkları denetlenir. 2)Başlangıç denetimleri . emin bir yerde koruma altına alınmasına veya son imalat noktasına ulaşıncaya kadar devam eder.Örnek bir imalatın yapılmasını müteakip denetimler başlatılır. şartname ve projelerle tümüyle uyumlu olduğunun teyidi ile yüksek kaliteli bu ürünlerin zamanında şantiyeye tesliminin sağlanması gibi hususlardır. Şayet özel laboratuarlardan yararlanılacak olunursa. . ŞANTİYEDEKİ İMALATLAR ÜZERİNDEKİ KONTROLLER KK denetimleri en az 3 etapta ele alınmalıdır. (Gözlenecek hususlar sırasıyla muhafaza altındaki malzemenin tanımı. sözleşme eki şartname ve projelerine uygun olarak kontrol deneyleri yapılır.emniyeti ayrıca muhafaza alanının yangına karşı korunma önlemleri. Bu raporlardan birer tane KM ve ŞŞne verilecektir.Belli bir işin yapımı boyunca iş tamamlanana kadar her gün yapılan kontrol deneyleri. denetim ve deneylerin.ölçüm aletleri kontrolden geçirilir. 4)Şantiye sahası dışındaki denetimler . malzeme teslimat belgelerinin ve teknik bilgilerinin.na ya da doğrudan KKMne rapor veren kendi özel ihtisas konularında. DENETİM VE TESTLERİN KAYITLARI KKM bu kayıtlan tutmak zorundadır. işaretlenmesi. KM yine en az 24 saat öncesinde haberdar edilerek başlangıç denetimi yapılmış olur. Bu ziyaretlerin sonucu konusunda KMne bilgi verilecek.muntazaman tutulması ile sorumludur.gerekli olması halinde rutin deneyler. Beton numunelerinin alımı gibi test numune alımları ve beton çökme (slump) deneyleri de şantiyede ve eğitilmiş KK personelince bizzat yapılır. İşyeri haricindeki testler ise İdarece tanınmış belli başlı laboratuarlarda kalifiye denetim personelince yapılacaktır.malzeme ve ekipmanlar kontrolden geçirilir.temizliği.

güvenilir test işlemleri izlenerek bizzat KKM ve yetkili kadrosu tarafından yapılır. işin başlangıcından bitimine kadar süreklilik arz eden bir nitelik taşımaktadır. onları özenle kullanabilecek kadar bilgiye sahip olduğunun incelenip doğrulanması.arızalanan veya doğruluğundan şüphelenilen test ve ölçüm ekipmanı kullanılmayacak ve de yeniden kalibre edilecektir. MALZEME SERTİFİKALARI Tüm satın alman malzemelerle ilgili belgeler ile denetim gerektiren taşeron sözleşmeleri KKMne verilir ve kayda alınır. Her türlü imalattaki işçiliğin denetimi imalat süresince devam etmelidir ki aksaklık ve eksiklikten arındırılmış inşaat kalitesine ulaşılsın. Kalibrasyon kayıt ve sertifikaları ise KKMnce muhafaza edilip talep edildiğinde KMne verilecektir. kullanılacak alet ve edevatın özelliklerini. Bu kabul prosedürünün tamamlanmasını müteakip son denetim ve testler aşağıdaki sırayla ele alınacaktır. İŞÇİLİĞİN DENETİMİ Tüm imalatlardaki işçiliğin kaliteli olabilmesi için denetiminin KK personelince yapılması süreci. . SON DENETİM VE TESTLER Son denetim ve testten önce-. belli başlı denetim veya test kriterlerinin ve istenilen denetim Veya testlerin başarıyla tamamlanması için gerekenlerin tekrar gözden geçirilmesi. Talep edilmesi halinde bu dokümanların KMnce de incelenmesi sağlanır. Bu tür toplantı sonuçlarından tüm ilgili personel haberdar edilir. KALİTE KONTROL İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Tüm denetim ve testler denetim başlamadan 48 saat öncesinden haberdar edilmek kaydıyla KM ile birlikte yürütülür. Günlük denetimler. Test personelinin. Yere düşürülen. Her ekipmanın ölçüm hassasiyeti. Bu konuda aksaklıklar ile yapılması gereken düzeltmeler de kaydedilmelidir. Son kabul işlemleri genellikle ama yalnızca olmamak kaydıyla aşağıdaki genel hususları içerir. Şantiyede bir beton dökülme işlemi veya başka bir çeşit imalat yapılmadan önce bu imalatların şartnamelere ve projelere uygunluğu KKMnce denetlenmeli incelenip doğruluğu saptandıktan sonra kaydedilip kayıtlar imzalanmalıdır. KTCM ise kalite kontrolü konusundaki tüm teknik bilgiyi güncel olarak kaydetmekle yükümlü olup bu bilgiler üzerindeki değişiklik ve düzeltmeler ancak bu değişikliği yapmaya yetkili kişilerin onayıyla olacaktır.PROJE VE DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Proje yöneticisi ve ŞŞ tarafından KKM ve ilgili personelin de katılacağı günlük ve haftalık toplantılar periyodik olarak düzenlenerek gelecek gün ve haftalarda yapılacak çalışmalar gözden geçirilip tartışılır.tüm sistemlerin KKMnce denetim ve testleri tamamlanmış olacaktır.günlük denetim raporlarına detaylı olarak kaydedilirken bunlar işçilikle ilgili gözlemleri de içermelidir. Test ve ölçüm ekipmanının kalibrasyonunun yetkili bir otorite veya laboratuarca yapılması tavsiye edilir. üreticisinin direktifleri doğrultusunda kalibrasyon sıklığı göz önünde bulundurularak kontrolden geçirilecektir. Yukarıdaki hususların yerine getirilmesini müteakip denetim ve testlere devam edilir. Bu KK planında yer almayan ancak gerekmesi halinde KKMnce düzenlenecek toplantılarda tartışılarak bu plana ilaveler ve düzeltmeler yapılabilir. Bu toplantılarda ŞŞ KKMne gerekli tüm teknik bilgileri vermekle yükümlüdür. Her ekipman anlaşılır tarzda işaretlenecek ve sadece ekipmanın kullanımından sorumlu kişilerce öncelikle de test teknisyenlerince çalıştırılacaktır. EKİPMAN KALİBRASYONU Test ve ölçüm cihazları ilgili standart ve şartnamelere göre kalibre edilip öylece muhafaza edilmelidir. Testler son derece önemli ve .

başlangıç ve müteakip . eylemler tartışılır. sözleşme numarası.Denetleme türü (Gözle muayene. şartnamelere uyum sertifikaları. .Malzeme/ekipman checkleri ve ilgili bilgi föyleri. tarihi. RAPORLAR VE DOKÜMANTASYON KKMnin en önde gelen görevi aşağıda sıralanmış olan rapor ve dokümanların en doğru ve düzenli tarzda hazırlanmasını sağlamaktır. Bu malzeme ve ekipman sevkiyatı bilgileri KKM ve KMnin görüşleri de alınarak haftalık raporlar halinde düzenlenir ve bu haftalık muhafaza ve denetim raporlan muntazaman KMne ulaştırılır. ölçüm ve testlerin sonuçlan da günlük denetim raporlarına eklenerek KMne verilecektir.ŞŞnin denetim ve talimatları .Genel kontroller ve talimatlar . imalat bilgi föyleri. Bu dokümanlar günlük denetim raporlarının eki olacak tarzda takdim edilebilir.Yapılan iş ve imalatlar . personel ve ekipman hakkında bilgi.iş Güvenliği ile ilgili notlar (kazalar. deney sonuçları vs gibi dokümanlar KMne muntazaman ve zamanında verilir. .İstenilen deneyler. İDAREYE VERİLMESİ GEREKLİ DOKÜMAN VE EKLERİ Montaj çizimleri. . Rapor sayısı. proje yönetimi ve KKM arasında' düzenlenerek gerekli talimat. sebepleri.Rapor sayısı.KKMnin denetim ve talimatları . sözleşme numarası . Şantiye dışındaki imalatçıların ürünlerine ait denetim. TESTLER. proje iş günü.Periyodik olarak en az haftada bir defa KM ile KKM arasında bir görüşme yapılarak KK Planının yürütülmesi hakkında alınacak tedbirler. standartlara. malzeme örnekleri. deney sonuçları ve raporlan vs. kayıtları . hava durumu. vs.Görüşler • Hazırlık ve Başlangıç Denetim Raporları : Denetimden en geç 48 saat önce haberdar edilmek kaydıyla KM ile birlikte tutulacak bu denetim raporlan aşağıdaki konulan içerir. iş güvenliğini tehdit eden hususlar. DENETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI Tüm testler şartnamelerde belirtildiği çerçevede belirli standartlara uygun tarzda yapılır. Günlük toplantılar ise ŞŞ. Hazırlık.İlgili deney raporlan ve ekleri . haberdar edilir.KMnin denetim ve talimatları .) . kalifiye KK personelince yapılacak testlerden Önce. Günlük Denetim Raporu : KKMnce hazırlanacak bu raporlar yüklenici ve taşeronların imalatları hakkında aşağıdaki hususları içerir.Görüşler HAFTALIK DENETİM VE MALZEME MUHAFAZA RAPORLARI Şantiyeye gelen her tür malzeme ve ekipman bir yerde ya koruma altına alınır ya da imalatta kullanılmak üzere hazır bulundurulur. Bu dokümanlardan bir kopya muntazam olarak her gün KMne de verilecektir.Denetlenen işin adı ve tanımı . KKM sadece yüklenici firmanın yani elemanı olduğu firmasının değil taşeronların da imalatlarını inceleyip denetleyecek ve gerekli tedbirlerin alınması için ŞŞ ve taşeronları uyaracaktır. test. vs) . KM. TEST RAPORLARI Şantiyede veya laboratuarlarda yapılan tüm testlerin raporlan günlük denetim raporlarına eklenir ve KMne verilir. deney yöntemleri. rapor ve bilgi alışverişi sağlanmış olur. Bu istekler doğrultusunda alınacak tedbirler her gün yakından takip edilerek yine KKM nin tutacağı bir raporla sonuca bağlanacaktır. tarihi.

Arıtma Tesisleri Proses Gn. Her beton dökülmesinden önce bir beton dökme kartı doldurularak günlük denetim raporuna eklenir. kabaca düşündüğünü yaz. Programımızın tartışma bölümünde şartnamelere ne ölçüde uyulduğu ve şartnamelerin ihtiyacımıza cevap verip vermediğinin Bölgelerimiz elemanları tarafından tartışılmasında fayda görmekteyim. ■ Beton kürü: Betonun zamanında sulanması. ortaya çıkan ürünü denetlememekte. mutlaka belirli bir kalitede olacağını garanti etmemektedir. ■ Beton kıvamı: Genellikle kolay işlenilebilirlik için fazla sulu yapılmakta bu ise betonun bünyesinde boşluklar meydana getirerek evsafım düşürmektedir. veya gerektiğinden fazla toleranslı bulduğunuz şartname kurallarından bahsedebilirsiniz.Elektrik İşleri Gn.garanti edilen şey bu kaliteyi sağlayabilmek için gerekli teşkilatlanmanın ve yöntemlerin kurulu bulunduğudur. Tabii bu arada kontrollük teşkilatının teknik eleman sayısının azlığı ile imkanlarının yetersizliğinin etkin bir denetim yapılmasında önemli engel teşkil ettiği de bilinmektedir. Şartnamelere tam uyulmadığı ive kalitenin istenilen düzeyde olmadığı. Şartnamesi . Şartnamesidir.Mekanik Ekipman Gn. yaptığını tekrar yaz şeklinde özetlenebilir. Yapıların bünyesindeki en önemli malzeme betondur. Söz konusu bu ISÖ Standardı. . Vibratörle iyi sıkıştırılarak yapılmış bir imalatta % 10 mertebesinde daha fazla beton kullanıldığı söylenmektedir. ■ Betonun sıkıştırılması: Bazı yükleniciler vibratör kullanmaktan kaçınmakta sadece şişleyerek yerleştirmektedir. Bu yüzden yapımına çok özen gösterilmelidir. yazdığını yap. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu konuda asıl görüş bildireceklerin Bölgelerimiz olduğunu tekrar belirtiyorum. Şartnamesi .denetimler yukarıda" belirtildiği tarzda tüm imalatlar için yapılır. genel olarak birçoğumuz tarafından da bilindiğini sandığım bazı hususları ben burada tekrarlayacağım. granülometrisinin (yani dane çapları dağılımının) uygun olması gerekmektedir. ulaşım güçlüğünün söz konusu olduğu yörelerde. temiz olması. Şartnameleri . Kanalizasyon işleri ile ilgili olarak Bankamız uygulamalarında en çok kullanılan genel şartnameler. bahis konusu şartnamelere imalat sırasında hangi ölçüde uyulabildiği ve kalite kontrolünün hangi ölçüde yapılabildiği bölge teşkilatımız tarafından daha iyi bilinmektedir. Bilindiği üzere bu IŞQ standardı. Merkez teşkilatımız problemler çıktıkça çözümüne yardımcı olmaktadır. Ayrıca şartnamelere niçin uyulamadığı da mutlaka açık yüreklilikle anlatılmalı ve çözüm önerileri getirilmelidir. KKM de yüklenici tarafından istihdam edilip KMnin üzerindeki yükün büyük bir kısmını almaktadır.Bayındırlık İşleri Gn. kil vs. güneşten ve soğuktan korunması için örtü ve izolasyon şilteleri kullanılması gerekebilir. Kaliteyi etkilemeyeceği düşünülen ve fazla rijid bulunan şartnameler. Görüldüğü üzere bu plan son derece yoğun bir denetim ve rapor verme sistemidir. Denetlenen ve. Tüm test kayıtları muntazam bir şekilde tutulmalı ve KMne de her birinden birer kopya verilmelidir. Bu yaklaşım daha da geliştirilerek şu anda çok güncel olan ISO 900Ö serisi "Kalite Güvence Yönetimi" haline dönüşmüş durumdadır. . şartnamelere uygun ve belirli kalitede imalatı sağlamak daha zor olmaktadır. Böylece işin her aşamasında her şey yazıya dökülmekte ve bir aksilik olduğu zaman nereden kaynaklandığı kolayca tespit edilebilmektedir. ihtiva etmemesi. Bu konuda belli başlı dikkat edilecek hususlar (çimento miktarının yeterli olması dışında) şunlardır: ■ Agrega ile ilgili olarak. Ayrıca Bölgeden Bölgeye de farklı uygulamalar olabilmektedir. Şartnamesi .İller Bankası Yapım İşleri Gn. Bankamızda genellikle proje ve inşaat ihalesi aşamalarından sonra işlerin uygulanması ve denetimi tamamen Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. ■ Kalıp kalitesinin kötü olması: Kalıp tahtaları çok fazla sayıda kullanıldığında artık düzgün yüzeyler elde edilememekte tahtalar arasında büyük boşluklar kalmakta buralardan dışarı akan çimento şerbeti nedeniyle betonun dayanımı düşük olmakta. yüzeyinde kum ve çakıl görülmektedir. Ancak genel olarak şartnamelere tanı uyulduğu ve imalatların yeterli kalitede olduğunun söylenemeyeceği konusunda çoğumuzun hemfikir olduğunu sanıyorum. Örneğin eleman sayısı az. Bu bakımdan.

magnezyum alaşımlı alüminyum. . Bu konuyu ihale öncesinden yükleniciler de dikkate alıp kaliteden ödün verilmeyeceğini bilmelidirler.Ayrıca kalıpların iyi desteklenmemesi sonucunda şişmeler ve istikametten sapmalar olabilmektedir. İşlerin tamamlanabilmesi için mecburen bazı şartname kuralları esnekleştirilebilmekte ve kaliteden taviz verilmektedir.yaparak elde kalabilmektedir. bir şekilde bu döngünün kırılarak şartnamelerin tam olarak uygulanması sağlanmalı ve kalite yükseltilmelidir. Ayrıca şantiyede ihzarat ve montaj döneminde oluşan yüzey hasarlarının çok iyi tamir edilememesi nedeniyle kısa zamanda paslanmalar başlamaktadır. Zaman zaman donatıları dışarıdan görünecek şekilde beton yüzeylerine rastlanabilmektedir. Bu ise diğer yüklenicilere örnek teşkil etmekte ve giderek daha kalitesiz imalatlar ortaya çıkmaktadır. paslanmaz çelik veya uygun yerlerde plastik kökenli malzeme kullanılarak daha iyi sonuçlara ulaşılması da düşünülmelidir kanaatindeyim. örneğin makinalarda en önemli parçalardan olan rulmanların piyasadaki fiyatları (ve de kaliteleri) bire üç bire beş oranında farklılık arz etmektedir. ■ Yapıların etrafındaki dolgular çoğu zaman iyi sıkıştırılmamakta bu nedenle de birkaç ay sonra toprak oturunca tretuar. Bu durum kırılması çok zor bir kısır döngü haline gelmiştir. Ülkemizde yatırımların azlığı ve rekabetin çokluğu yüzünden düşük fiyatlarla iş alan yükleniciler birçok bakımlardan bu şartnamelere uygun imalat yapamamaktadır. Boru hatlarında her zaman sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Bu döngünün nasıl kırılacağını henüz hiçbirimiz bilmiyoruz sanırım. Daha iyi bir kaliteyi sağlamaya yönelik bütün bu uygulamaların elbetteki belirli bir maliyeti vardır. zift gibi şeyler metal yüzeylere yapıştığında temizlenememektedir. Bunların dışında kalan ekipman ve imalatlar için imalatçının tecrübesi ve yeterliliği konusunda bir şart olmadığı için bu ekipmanlar zaman zaman ilk defa bu tür ekipman imal etmiş olan imalatçılardan temin edilmekte ve de uzun dönemde ekipmanlarda problemler çıkabilmektedir. Belirli bir kalitenin bu fiyatlarla sağlanamayacağı görüleceğinden ihale tenzilatları daha makul seviyede olacaktır. yağ. Bu nedenlerle epoksi veya boya ile yapılacak korozyon koruması yerine mümkün olması halinde sıcak daldırma galvaniz. önceki konuların aksine mekanik aksam yalnızca Bölge Müdürlüklerimizce değil Merkez teşkilatımızla birlikte denetlenmektedir. Bu konuda. Halbuki şartnameler belirli bir süredir denenmiş imalatçılara yönelebilme inisiyatifini sağlamalıdır. İnşallah bu seminerdeki tartışmalarımızda bu konuya yönelik bir çözüm bulabiliriz. Şartnamelerimiz genellikle kumlama + epoksi boya türü koruma öngörmektedir. sadece bazı ekipmanlar için TSE veya TSEK belgeli ekipman şartı aranmaktadır. Mekanik ekipman ile ilgili hususlara gelince. Ayrıca pas paylarına da dikkat edilmesi gerekir. Kaliteden taviz verilince bu defa rekabet nedeniyle daha düşük fiyatlarla işler alınmaktadır. Ancak boya öncesi kumlamanın tam. Önemli bir diğer sorun da metal aksamın korozyona karşı korunmasıdır. Bu yüzden ucuz rulman kullanıldığında garanti dönemi bittikten kısa bir süre sonra ekipman arıza. olarak yapılıp yapılmadığının' denetlenememesinden dolayı istenilen kalite her zaman sağlanamayabilmektedir. Bu nedenle. Pissuda mevcut çamur. Aynı şekilde boruların kundaklanmasında da gerekli özen gösterilmeyince bir çok problemler ortaya çıkmaktadır. kaldırım gibi şeyler göçmekte ve çatlamaktadır. Marka ve imalatçı ismi belirtilemediği için sadece 'iyi kalite malzeme kullanılacaktır' ifadesi yeterince denetleyici olamamaktadır. Zira kazınırsa yüzey kaplaması da zarar görmektedir.

Ayrıca Bankamız 14. kazı yüzeylerini tutmakta kullanılan sistemin tümüdür. kazılar şevli veya iksalı olarak yapılacaktır. Bozulan bu dengeyi tekrar sağlamak için tedbir almak gerekir.2 de. İksaya Niçin Gerek Duyulmaktadır? Bankamız.25 mt. kanalizasyon gibi alt yapı işlerinde genelde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü' nün 14. denilmektedir. Şev eğiminin ise zeminin özelliği. sık kaplamalı veya tam kaplamalı ahşap iksa türleri kullanılmaktadır.Dar Derin Kazılarda Uygulama (Kazı genişliğinin 1. maddesine göre 50 mt. Kazıdan beklenen fayda.Ahşap İksalar Bankamızın yaptırmakta olduğu içmesuyu. Yine DİN 4124 madde 4. 1.lik derinlik şartı Kanalizasyon İnşaatına Ait Teknik Şartnamenin 30.50 mt.İksa ile sağlanır. kazı tabanında bir imalatı gerçekleştirmektir. Kazı yapılan bir yerde.25 mt. "Yüklenici yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelecek kaza ve çöküntülerden sorumludur" hükmü yer almaktadır.023/B poz nolu «Ahşap Kalaslarla Yapılan Düşey İksa» diye ayrı bir ahşap iksa pozu da geliştirilmiş ve bir süre kullanılmıştır.den küçük olması hali) : Bu uygulamada iksa fiyatı hafriyat fiyatı ile paçallaştırılmaktadır. 1 m3 .023/111 poz nolu aralıklı.023/11 ve 14. derinliğine kadar genellikle özel emniyet önlemleri alınmadan yan yüzeyleri düşey olarak yapılır. 14. sayfa 19 Açıklamalar bölümü madde 1 de: "1. maddesi ve 12 Eylül 1972 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 7/8602 sayılı kararname ile yürürlüğe giren Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 23. "İnşaat çukurları ve hendekler 1.1 de: "Toprak ve kayadaki çalışmalarda. inşaat çukuru ve hendeklerin açık bırakılacağı sürenin.25 mt. Şev Nedir? Kazı yüzeylerinin."denilmektedir. ancak bu yeni ahşap iksa türü artık pek kullanılmamaktadır. Bu ise kazıdan beklenen faydanın ve aynı zamanda iş yapmak için gerekli emniyetin sağlanamaması anlamına gelir. Buna göre.00 mt. Hangi Tür İksalar Kullanılmaktadır? I .İKSA UYGULAMALARI VE KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Cemal GENÇ Başkan Yardımcısı İksa Nedir? Konu ile ilgili TS 2529/Nisan 1989 da «İksa.50 mt ye kadar dahi emniyet tedbiri almak gerekebilir. kazı yüzeyinde göçmeler olur.» tarzında tarif edilmiştir. kazı yapılan yüzeyin zemininde mevcut olan denge bozulur. 1 . maddesinde. DİN 4124. yan yüzlerin 1. Bankamızda ahşap iksa uygulaması iki tarzda yapılmaktadır. zeminin kendini tutabileceği bir açıda eğimli olarak teşkil edilmesidir. Zemin yapısının veya fiziki şartların sevicin uygun olmaması halinde. . şevin fonksiyonunu iksa ile sağlamak gerekmektedir. olarak alınmıştır. "Kanalizasyon İnşaatına ait özel ve Teknik Şartname"nin 28. İnşaat çukur ve hendekleriyle ilgili DİN 4124 madde 4. Eğer bu tedbir alınmazsa. Ancak duruma ve zeminin yapısına göre 1.023/1. kazı derinliğinden sonra mutlaka emniyet tedbiri alınacak. Bu paçallaştırma işleminde.Şevli kazı ile veya . den yüksek olması halinde "iksa yapılmadığı takdirde inşaat temelindeki zemin ve yeraltı su durumuyla gelen yükler göz önünde tutularak kendini tutabilecek biçimde şevlendirilerek kazı yapılır" denilmiştir. kazı içinde ve yakınındaki yüklerin sarsıntıların da göz önünde tutularak saptanacağı belirtilmiştir.023/A ve 14.

UYGULAMA ESASLARI İksa tipi seçildikten sonra önemli olan uygulamadır.Kazırım açıkta kaldığı süre. 12 tondan ağır lastik tekerlekli kazıcılar ve yüklenicilerin kazı yüzeyinden en az 3 mt uzakta olması gerektiği. gerçek fiyat analizi yapma tekniğine uygun tarzda yapılacak fiyat analiz ve tarifleri bu sene (1997) yürürlüğe konulacaktır. . komşu yapı temellerinin iksa tabanından geçen hattın altında kalması.023/111 poz nolu aralıklı ahşap iksa fiyatı kazı fiyatına dahil edilmektedir.Taban suyu gibi faktörler etkendir. II . Özel iksa gerekmesi halinde ise durumu merkeze iletip iksa tespiti talebinde bulunacaklardır. Bu itibarla her iksa tipinin birim fiyat analizi ve tarifleri Bankamızca yeniden ele alınmış olup. kazı bedeli ayrı. arazi yüzeyinin yatay olması. . 18 tondan ağır yapı makineleri. Artık bu konulardaki gerekli bilgi birikimi Bankamızca oluşmuş bulunmaktadır. .Palplanş İksa Çok istisnai hallerde. çok çok ekstrem durumlarda ve yukarıdaki türlerin kafi gelmediği kullanılamadığı durumlarda «Kazık İksa» diyebileceğimiz. Bölgeler 1130 sayılı genelgeye göre bu konuda yetkili kılınmışlardır. (Düşey Ahşap iksa türü hariç) ahşap iksa ile yapımı mümkün olan hatlarda şev. ifade edilmektedir Bu durumda kullanılacak ahşap boyutları değişik durumlara göre TS 2519 da çeşitli tablolarda verilmektedir.00 mt.den büyük olması hali) : Kazı genişliği arttıkça 1 m3 kazıya isabet edecek iksa miktarının azalacağı esasından hareketle. 2 .Geniş Derin Kazılarda Uygulama (Kazı genişliğinin 1.hafriyata 2 m2 iksa çakılacağı kabulü yapılmakta ve 14.Fiziksel bazı nedenler. Ancak bu durumda sistemin .Hava şartları. 1. yukarıda belirtilen 2 tür nedenlerden dolayı her zaman maksada kafi gelmeyebilir. . Sonuçta. Bunların şimdiye kadar kullanılan birim fiyatları ve tarifleri geçiş döneminde günün şartlarına ve eldeki mevcut bilgilere göre yapılan fiyat ve tarifleridir. . Ancak TS 2519/Nisan 1989 da: sistemin bir statik hesaba dayandırılmaması halinde. uygulanan iksa türüne göre iksa bedeli ayrı olarak ödenmektedir.Özel İksalar . Bölgelerimiz bu faktörlerin tümünü mahalli şartlarla birlikte değerlendirerek gerekli çalışmayı yapacaklardır. . duruma göre beton kazıklarının yan yana teğet veya kesişmeli tarzda çakıldığı bir iksa türü de maalesef başka hiç bir alternatif bulunamadığı için kullanılmaktadır. Gerek çelik panolu ve gerekse palplanş iksa türleri ülkemizde üretilmeyen ve ithale ayali olan türlerdir.Kazı boyutları.Yan tesirler. bu gibi durumlarda.iksa maliyet mukayesesi de yapılarak (tabii şevli çalışma imkanının olması durumunda) ekonomik olanı tercih etmek suretiyle işlerini yürüteceklerdir. UYGULAMADA UYULACAK ESASLAR İksa Tipi Seçimi : Uygulanacak iksa tipinin seçimine. Ahşap iksa türleri ile yapılan uygulamada genelde sistem bir projeye dayandırılmamaktadır.Zeminin yapısı ve dayanımı. zeminin sert ve sıkı olması. Ahşap iksa. böyle durumlarda Bankamızca 2 ayrı tipte özel iksa kullanılmaktadır. Ahşap iksa fiyatları ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarından aynen alınmaktadır. .Çelik Panolu İksa 2 .Zemin kaynaklanan bir takım nedenler. Şüphesiz ahşap iksa ile bu tabloların dışına çıkılabilir.

b. neticede bu da kaliteden fedakarlık anlamına gelir. aralıklı ahşap iksa olarak kabul edersek. Uygulamada somut olarak ne yapılmalı.1990 tarih ve 7431-7449 sayılı yazılarla da yine tüm Bölgelerimize “Çelik Palplanş İksa Uygulamaları” ve ayrıca 1996/31 sayılı Genelgemiz ile yine tüm Bölgelerimize "Özel İksa Uygulamaları" hakkında tüm ayrıntılar ve uygulamada uyulması gereken hususlar bildirilmiştir. 27. mutlaka iksasız ödeme yapılmalıdır.Şayet zemin şartlan ahşap iksa ile de uygulama yapma imkanı vermiyorsa.Uygulanan iksa türleri bütün ayrıntıları ile mutlaka röleve defterine de işlenmeli (Eğer fiilen yapılmışsa) ve karşılıklı imza altına alınmalıdır.Şevli kazı yapma olanağı yoksa. 5.Şevli kazı yapma imkanı varsa. uygulanabilecek şev eğimi ve zemin durumuna göre uygulanabilecek iksa türü (Ahşap) tespit edilmelidir.5 mt kabul edersek İksa miktarı = 2x20000x2. projesine ve uygulama ile ilgili tüm yazı ve genelgelere ve ilgili birim fiyat tariflerine mutlaka uyularak yapılması gereken bir iş kalemidir.İmalat bitirilip dolgusu belli seviyeye getirilmeden iksaların sökülmesine müsaade edilmemelidir. d. 8. tüm ayrıntılar belirlenmiş durumdadır. 3. a. c. fen sanat kaidelerine uygun tarzda yapabilmek.5 =100000m2 Kullanılan kereste miktarı ise.İnşaatın yapılabilirliğini sağlamak. Ortalama hat derinliğini 2. Şayet bu bahsedilen hususlara uyulmazsa ne olur? Yüklenici parasını yine alır fakat iksadan beklenen fonksiyonlar yerine getirilmeden imalat yapılmaya çalışılmış olur ki bu. gibi önemli faktörlerden dolayı şartnamesine. fakat palplanş iksa türü için gerekli hesaplamalar yapılarak proje düzenlemekte ve bu projeye dayalı uygulama yapılmaktadır.0125 = 1250 m3 .12. 7. 2.Önce kazının şevli mi yoksa iksalı mı yapılacağı tespit edilmelidir. bu tutanağın Bölge Müdürlüğünce tasdikini müteakip uygulamaya geçilmelidir. Bir şantiyede farz edelim ki. Halbuki iksa uygulaması.İş emniyetini sağlamak.Özel iksa gerektiren kesimler özel iksa tespit heyetinin tespitleri sonucu merkezce onaylanan tespit tutanağı esasları çerçevesinde yürütülmelidir. Şöyle ki: 14. TS 2519 bu hesapta uyulacak esâsları da belirlemiş bulunmaktadır. bir inşaat sezonunda 20 km hat döşenmektedir. c. Esasında uygulama ile ilgili muhtelif genelgeler veya genel yazılar yayınlanmış olup. Buna rağmen iksa uygulamalarının tekniğine ve şartnamelere uygun yapıldığını söylemek zordur. Ekonomik olanın tercih edilmesi tabiidir.İmalatı projesine. Bütün mesele uygulamayı bu bahsedilen Genel Yazılar ve en son 1996/37 sayılı Genelge doğrul tuşunda yaptırmaktadır.Uygulanan iksa türleri mutlaka projesine veya birim fiyat tarifinde tariflenen ve analizinde belirlenen esaslara ve boyutlara uygun olmalıdır. ama böyle bir yeri eğer yüklenici iksasız yapıyorsa Ödeme mutlaka iksasız olarak yapılmalıdır. kaliteden fedakarlık ve işin yapılabilirliğini zorlaştırmak olur ki. bu durumda konu merkeze iletilecek olup özel iksa tespiti için talepte bulunulmalıdır. Sonra kazının yapılabildiği şev nispeti ile tespit edilen ahşap iksa türü arasında şev-iksa maliyet mukayesesi yapılmalıdır. Bütün bu hususlara uyulmazsa ne olur? Şöyle bir örnek vermek mümkündür. nasıl hareket edilmeli? 1. Yükleniciler zemin durumuna göre bazı kesimleri iksasız geçme eğilimindedirler.statik hesaplarını yapıp bir projeye dayandırmak gerekmektedir.11. Böyle hallerde. 6. Bilindiği gibi özel iksalardan çelik panolu iksa tipi de bir hesaba dayandırılmamakta.1980 tarih 6593-6710 sayılı yazılarla tüm Bölgelerimize "Çelik Panolu İksa Uygulamaları".Bu üç maddede belirtilen hususlar tutanakla tespit edilip. uygulanacak ahşap iksa türü tespit edilmelidir. 100000x0.İksa gerektiren bir yere" iksa yapma" denilemez. 4. iş emniyetini ihmal etmek.

% 0 tenzilat ise % 20 kar elde edileceği anlamına gelir. yapmadığı işin parasını almaktadır veya yaptığı işi de fen ve sanat kaidelerine uygun yapmamaktadır. Teorik olarak şöyle bir değerlendirme yapılabilir.25 F = m + 0.. yani.) Bu tablo çok daha uzatılabilir. kum serip 30 cm kum parası almak gibi. Hal böyle iken. M = K= 0. (mesela 1/3 şev yerine 1/1 şev alması veya 10 cm. mâliyetine yapılacağı ye hiç kar elde edilemeyeceği. Bu çerçevede. az yapıp çok parası almak gibi.. Buna rağmen kontrollüğü etkin bir tarzda yapmamak veya yapamamak konusunda neler söylenebilir? .25 M olur.25m K=İ. Her şeyin kağıt üstünde düşünüldüğü gibi cereyan etmesi halinde. hatta hattı döşemez.). KONTROLLÜK HİZMETİNİN ÖNEMİ Kontrollük. Buradan. ki bunlar idareyi ilgilendirmez. Bunlar birim fiyatların yüksekliğinden değil de kontrollük hizmetlerinin şu veya bu nedenle gerektiği tarzda ve etkin bir şekilde yapılmamasından ve yapılamamasından kaynaklanan hususlardır. % 70'lere varan tenzilatların açıklaması nasıl yapılır? Bu konuda muhtelif düşünceler üretilebilir..m = M dersek. 1 . veya iksanın mutlaka yapılması gerektiği şartına riayet edilmezse. (İksa yapmadan..) . K = 1. Birim fiyat = F. 1-İdarenin yaptığı birim fiyatlar çok yüksektir.Veya hiç kullanmaz.Yüklenici bunu daha çok sefer kullanır (kalıp ve iksa gibi. hatta genelde düşüktür. % 10 kar elde edileceği. veya eksik kazar vs.%1 tenzilat. milletin parasıyla devletin belirlediği esaslar çerçevesinde devletin işini yaptırma işidir.m İ. 3-Yüklenicinin kendine mahsus bir takım hesapları vardır.. hiç yapmayıp veya az yapıp parasını almak gibi. ama tam yapmış gibi parasını alır.% 20 tenzilat işin.25m = l. Yukarıda belirtilen 3 husustan idareyi ilgilendiren ilk 2 husus üzerinde durmakta yarar vardır. 2.F= 1x1.. İstisna olarak içlerinde çok değil de yüksek olanlar vardır.. 2 . Birim fiyat maliyeti = m..Keşif =K dersek.25 İ. F = malzeme + işçilik + kar Malzeme + işçilik = m Kar = 0. Üstelik de hem kazı için gerekli olan emniyet tedbirini almamış olur hem de işi tekniği ve fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapmamış olur. yaptım diye. Birim fiyatlar genelde bakıldığında çok yüksek oldukları söylenemez. ÖRNEK: Bir fiyat yaparken işin bünyesine girmeyen bir yardımcı malzemenin farzı misal 3 sefer kullanılacağını öngörürsünüz. Ayrıca. Buna benzer hususlar bir iş kalemi veya her birim fiyat için düşünülebilir. dolayısıyla kazmamış olur.. fiyatın özelliğinden kaynaklanan bazı durumlar vardır. İşin tüm maliyeti = M.) Tutanakla tespiti yapılan bazı iş kalemlerinde.80 K.80 keşif olur.25 m = l. Maliyet keşfin % 80 keşif olur.80 K veya Maliyet = 0. Esasında kontrollükle görevlendirilip bunu etkin bir tarzda yapmamanın makul bir izahı yoktur.Yani yukarıda uygulama esaslarına uyulmazsa.. Ancak bunların en önemlileri şu kategorilerde toplanabilir. Bu eşitliğe göre. parasını alması gibi. Bazı iş kalemlerini. % 20 den büyük tenzilat nasıl yapılır? % 20 tenzilat dahi karsız iş yapılacağı anlamına geliyor. . 3 .. İş kalemi = İ. (mesela hat tecrübesini yapmaz.Kontrollük hizmeti gerektiği gibi yapılmamaktadır. Neticede yüklenici. yüklenici yukarıda miktarı hesaplanan 1250 m3 kereste bedelini ve bunun iksa haline dönüştürülmesi için gerekli olan ve ilgili analizinde belirtilmiş olan işçilik bedellerini karlı fiyat üzerinden ve her sene almaya devam eder. M= 0.

1- Fiziki bir takım engeller vardır. İş olarak fazla yüklenmiş olmak, yeteri kadar şantiyeye gitmek fırsatı bulamamak gibi... Şantiyede olmadığı zaman işin takibinde güçlükler olması, sürveyan olmaması gibi... 2- Bilgi yetersizliği vardır. İlgili kontrol yeni olabilir, mesleki formasyonu eksik olabilir. 3- Yüklenici dürüst değildir, sürekli atlatma ve kandırma eğilimindedir. 4- İş zordur, inşai güçlükler vardır, sürekli meşguliyetin yanı sıra güçlü de yüklenici ister. Bütün bunlara başka bir sürü faktör daha eklemek mümkündür. Ama bu tabloyu ne kadar uzatırsak uzatalım, bu sayılanların hiçbiri kontrollük hizmetini gerektiği gibi yapamamanın veya yapamamanın gerekçesi olamaz. Kontrollük riskli bir iştir. Kontrol olarak yaptırılacak bir iş ilk etapta en doğru, en kaliteli ve proje ve şartnamelere uygun tarzda yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Yanlış veya kalitesiz olursa, yıktırıp yeniden yaptırırım mantığı her zaman baş vurulan bir yöntem olmamalıdır. Yıktırmak, yeniden yaptırmak malzeme ve zaman israfıdır, dökülen suyun kabını dolduramayacağı unutulmamalıdır. Yine de zorunlu hallerde mecburen yıktırılacak veya söktürülecek ve yeniden yaptırılacaktır. Ama asıl olan ilk seferde doğru ve kaliteli yapmak ve yaptırmaktır. Kontrol Mühendisliğinin mutlaka bir takım güçlükleri olacaktır. İş yapmak ve yaptırmak kolay değildir. Kontrollüğün esası, bütün olumsuzluklara rağmen doğru ve kaliteli iş yaptırabilmektir. Şüphesiz bu sonucun alınmasında kontrollüğü bir ekip çalışması olarak düşünmek gerekmektedir. Bu ekip tabidir ki Sürveyan, Mühendis, Baş Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve Genel Müdürlük zincirinden oluşmaktadır. Her kademe kendi yetkisi çerçevesinde bu ekip çalışmasına olumlu katkıda bulunmak durumundadır. Olumlu sonuç alınması, her kademedeki bu katkıların aksamaması ile direkt ilgilidir. 31 Ekim - 1 kasım tarihleri arasında yapılan Bankamız Bölge Müdürleri toplantısına katılan Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Cevat AYHAN' ın yapmış olduğu konuşmanın konu ile ilgili bölümünden bir alıntı yaparak sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki Sayın Bakanımız: “Yapacağımız tercihlerde proje olayı ve kontrollük hizmetleri mühimdir. Zaman zaman kamu ihalelerinde ihalelerin çok kırılması işin vasıfsız yapılması neticesini doğurmaktadır. İhalelerde esas olan rekabettir. İhalelerin çok kırılmadan verilmesi imkanı tartışmaları yapılmaktadır. Hiçbir firmayı korumadan ihaleyi sonuçlandırmak esastır. Amme menfaatini koruyarak toplumun gelişmesini rekabet ortamını sağlamak gerekmektedir. İşini kaliteli yapan, iyi organize eden, programını iyi uygulayan firma ayakta kalacak, işini . iyi yapmayan elenecektir. Kamu ihalelerinde esas olan şudur.: Tam rekabeti sağlamak ihalenin adaletli biçimde sonuçlandırılmasıdır. İhaleden sonra kontrollük de önemli bir faktördür. Kontrollük iyi yürümezse iş zarar ettirir, amme malını suiistimal ortamına götürür. İşin kontrollüğü çok ciddi takip ister. Bu takibi Genel Müdürden, Kontrol Mühendisliğine kadar herkes yapacaktır. Özellikle Bölge Müdürlerimiz çok iyi kontrol yapacaklardır. İller Bankamızdaki değerli arkadaşlarımızla da yalandan çalışarak kontrollük ve takip işlerini süratle yürüteceğiz. Bakanlığımızla ilgili tüm ihaleleri şeffaf, dürüst ve başarılı bir biçimde takip ederek sonuçlandıracağız. Bir ihaleyi müteahhide verdiğimizde iyi yapsın, kötü yapsın istihkakı hazırlar, getirir, bende gözü kapalı imzalarımşeklinde düşünmeyeceğiz. İşlerimizi teknik şartname çerçevesinde yaptıracağız. Şartname ne yazıyorsa, müteahhide ona göre para vereceğiz. Herkes işini bilerek yapacak ve helalinden kazanacaktır. Bunlar yapılmadan hiç kırmadan da ihale yapsanız yine işe yaramaz. Sistemin en önemli noktası bence budur”.

ARITMA TESİSLERİNDE ENSTRÜMANTASYON KONTROL KUMANDA İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adil ÜNAL Şube Müdürü Arıtma tesisinin çeşitli noktalarında ölçüm ve kontrol yapmak için kullanılan cihazlara genel olarak enstrüman denilmektedir. Tesislerimizde en çok kullanılan enstrümanlar şunlardır : 1) Seviye kontrolü için. a) Seviye şamandırası b) Kapasitif tip seviye ölçüm seti c) Ultrasonik tip seviye ölçüm seti 2) Debi kontrolü için. a) Ultrasonik tip debi ölçüm seti b) Elektromagnetik tip debi ölçüm seti 3) Oksijen ölçüm seti 4) Zaman kontrolü için zaman röleleri 5) Kayıt ve istatistik için kaydediciler Bunlar dışında bazı tesislerde çok daha kompleks kontroller için kullanılan enstrümanlar vardır ki bu tesisler sanayi ve kimyasal atıkların arıtıldığı büyük ve karmaşık proseslerin olduğu tesislerdir. Bu tesislerde kontrol edilecek parametre ve nokta sayısı fazla olduğundan basit röle sistemleri ile tesisin işletimi imkansızlaşır. Bu noktada PLC sistemi (Programmable iogic controller) programlanabilir kontrol devreleri kullanmak gerekir. Bu tür tesislerde çok sayıda sıcaklık ölçümü, gaz ölçümü, debi ölçümü ve motor kontrollü iki veya üç yolluk vanalar vardır. Birçok fiziksel ve kimyasal işlemi insan eliyle aynı anda yapılmasının imkansızlaşacağı için kontrol ve kumanda işlemleri programlanabilir elektronik kontrol cihazları ile sağlanır. TESİSE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ Tesise dışardan temin edilecek elektrik enerjisi 30-4.50 KV veya 15-6.3 KV olmalıdır. Tesis enerjisi en azından iki farklı dış kaynaktan temin edilmelidir. Her iki enerji kaynağında kesinti olması olasılığına karşın tesis içinde dizel motorlu bir elektrik jeneratörü bulundurulması en ideal çözümdür. ANA KUMANDA PANOSU Tesis dışından gelen yüksek gerilim 400 volta çevrilerek ana kumanda panosunun arkasındaki sigorta ve devre anahtarlarına bağlanır. Akım amper, voltaj, volt ve elektrik gücü kilowatt olarak ölçen ölçü cihazlarından geçer. Bu panoda ışıklı ika lambaları, arıza göstergeleri, seviye göstergeleri, debi kaydedicileri bulunmaktadır. Ayrıca tesisin akım şemasını gösteren minik diyagram bulunmaktadır. DAĞITIM SİSTEMİ 400 V.luk düşük voltaj dağıtım panosu tesisteki makinelerin veya aydınlatma sistemlerinin yerel kumanda tablolarına elektrik dağıtımında kullanılır. TESİS SAHASINDAKİ YEREL KONTROL PANOLARI Yerel kontrol panoları genellikle tesisteki sıyırıcı köprüler, burgulu pompalar gibi mekanik ekipmanların yakınında yer alırlar ve bu üniteleri kontrol ederler. ARITMA TESİSİNDEKİ MEKANİK EKİPMANLAR Tesis bünyesinde proses gereği bulunan bir takım mekanik ekipmanlardan da kısaca tesisin girişinden itibaren söz edecek olursak: 1 - Tesis giriş pompaları (Burgulu veya santrifüj kuru tip. dalgıç pompa olabilir.) 2 - Izgara kum tutucu üniteleri 3 - Ön çökeltme sıyırıcı köprü ve aksesuarı

4 - Havalandırma havuzlarındaki aeratör veya damlatmak filtre ünitesi arıtma sistemine göre değişir. 5 - Çamur pompaları 6 - Son çökeltme sıyırıcı köprü ve aksesuarı. Ön çökeltme ile aynı ekipmanlar. 7 - Çamur koyulaştırma ünitesi. 8 - Çamur susuzlaştırma ünitesi. Belt filtreler veya filter presler. 9 - Ayrıca tesis bünyesinde çeşitli tip ve çapta vana ve kapak bulunacaktır. Bu ekipmanların % 100 e yakın bir kısmı yerli olarak imal edilmektedir. Pompaların dışındaki ekipmanların çalışmasından fazla bir şikayet gelmemektedir. Pompalar hakkında kısaca da olsa bilgi vermek istiyorum. Genellikle arıtma tesislerinde girişinde akışın sürekliliğinin sağlanması ve debi değişimlerinden fazla etkilenme göstermeyen burgulu pompalar kullanılmaktadır. Daha ziyade kot farkının az olduğu debinin yüksek olduğu tesislerde, ızgara ve kum tutucu ünitelerinin derinde yapımından kaçıma gibi sebeplerle yüksek randımana sahip, tıkanma problemi olmayan burgulu pompalar tercih edilmektedir. Kot farkının fazla olduğu yerlerde santrifüj pompalar kullanılmaktadır. Kura tip olabilir, yaş dalgıç olabilir. Projesine göre değişir. Seçimin ne şekilde yapılabileceğini daha önceki projelendirme konusunda anlaşmıştık. Bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim: "Efendim, ızgara kum tutucu yapmayalım." Bu söz, daha ekipmanları veya pompaları kullanmadan gözden çıkarma demektir. Izgara kum tutucu yapmamızda amaç nedir? Biraz düşünelim... Tıkanmanın önlenmesi, kumun aşındırma etkisinin giderilmesi için kullanılmaktadır. Yüzücü maddeler gelmese, kum gelmese neden bu ünitelere ihtiyaç duyulsun. Çıkan malzemeleri sayacak olursak, araba lastiği, kalas parçalan, paçavralar, lifli malzemeler, teneke kutular kesilmiş hayvan başlan, bağırsak v.s. lere şahit olmaktayız. Bu malzemelerin gelmeyeceğine hangimiz garanti edebiliyoruz. Diğer taraftan yanlış bir bilgi daha var. Onu da düzeltmek istiyorum. Izgara kum tutucu yapmayalım da Flygt pompa kullanalım... Bu çok yanlış bir düşüncedir. Flygt pompa değişik bir pompa tipi değil, Flygt pompanın markası; aldığımız yerli pompalardan hiçbir farkı yoktur. Dizayn aynı, fark yalızca kalitededir. Bunu da bu şekilde bilmemizde fayda var. Yerli araba gibi düşünelim. Terfi hattı konusunda da çıkan bazı problemler hakkında bilgi vermek istiyorum. Seçilen terfi çapı ve uzunluğu bazen problem olmaktadır. Çap ve hız kriteri göz önüne alınarak min 0.5 m/sn - max 2.5 m/sn, uzunluk da 1.0 - 1.5 km. arasında seçilmelidir. Uzun hatlarda çökelmeler olmaktadır. Vantuzdan kaçınmalıyız. Vantuzların pissuda çalışması normal olmadığından tercih edilmemektedir.

orta. Plan kararlarını iki ayrı gruba ayırabiliriz. Bunlar. kaynak kullanımı ve korunması teklifleri birer plan kararıdır. a) Olumlu plan kararları : Yol gösterici. Kullanma kararlarıdır. . Biz bu kararların tümüne arazi kullanma kararları diyoruz. Hangi ölçekte olursa olsun. Yerleşme kararları. Uzun. sözlük anlamıyla tasarı. Koruma kararları. Her plan gerçekte kararlar zincirini oluşturur. engelleyicidir. toprağın kullanılmasında üç çeşit karar alınabilir.Daire Başkanı Plan. yönlendiricidir. b) Olumsuz plan kararları : Sınırlayıcı. kısa vadeli her tür önlemler.İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erol KÖSEBALABAN . düşünce anlamına gelmekte olup bu kelimeden türetilen planlama sözcüğü ise plan yapma anlamına gelmektedir.

yatırımlara. yürürlük süreleri içinde getirdiği yerleşme. Ülke Ölçeğinde Planlar Ülke bütününde. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden temin edilen toprak kabiliyet harita ve raporları. Sınırları belirlenen. Büyüklükleri ve özelliklerine göre bölge. Bölge planlaması. Çevre Düzeni planları. Nazım Plan ve Uygulama İmar Planı olmak üzere kademelendirilen kent planlan. zamanlama ve öncelikleri yanı sıra mekan boyutu da getirerek. deniz. alt bölge planlama sınırları. nüfus dağılımlarını toplum yararına dengeleyici. üst ve alt plan ölçekleri arasında ilişki kuran. alan büyüklüğü. bölgesel gelişmede öncelikli yörelerde çevre düzeni planlaması yapılacak alanları tespit eder. Bölge ülkenin bir alt mekansal parçası olup. ekonomik ve sosyal plan kararlarının fiziki plana aktarılmasına "Ülke fiziksel yerleşme düzeni planlaması" diyoruz. alan kullanımı. nüfus. metropoliten alan diye isimlendirilen bu fiziksel mekanlarda üretilecek plan kararları ülke yerleşme düzenini oluştururlar. kentsel gelişmeyi belirleyen hedeflere uymak zorunluluğundadır. Demiryolu geçişleri. çevresel bütünlüğü olan alanlarda düzenlenen çevre düzeni planları. hem de kentsel planlama tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir planlama ölçeğidir. a) Araştırma-Değerlendirme b) Planlama c) Onama çalışmalarını içermektedir. ihale suretiyle yaptırılan imar planlarının gerçekçi ve uygulanabilir olması. nüfus dağılımları. planlama yöntem ve teknikleri de farklı olmaktadır.ormanlık ve meralık alanları içerir.İ. dağlık. şehirleşme hızı ve özellikleri tespit edilerek. Bölge. Çevre Düzeni Planı ya da kent bütünü planlamalarından gelen uygulamaya yönelik ayrıntılara. koruma ve kısıtlama kararları ile kesin. imar planını düzenleyen plancı kadar araştırma değerlendirme çalışmalarım ve imar planını mahallinde ve . planlama standartları. D.Planlar. raporu. tarım alanları. makro düzeyden mikro düzeye doğru hiyerarşik olarak aşağıdaki şekilde sıralanırlar: a) Ülke ölçeğinde planlar b) Bölge ölçeğinde planlar c) Kent ölçeğinde planlar.S. Ülke fiziksel yerleşme düzeni planlaması. koruma ve kısıtlama kararları açısından kesin bağlayıcı niteliği ile uyulması gereken bir planlamadır. Bu süreç. sürekli gelişmeyi yönlendiren. bölgesel özellikleri ve gelişme potansiyelleri büyük farklılıklar gösterir. kentsel ve onunla bütünleşen veya çevreleyen alanlarda uygulamaya yönelik ayrıntılı kararları getiren. Karayolu. alt bölge. doğal ve kentsel SİT alanları sınırlarının ilgili kuruluşlardan temin edilmesi ile imar planı yapım sürecine girilmektedir. Bankamızca. Ülkenin sektör bazına dayalı ekonomik ve sosyal kalkınma planları ile bütünleşirler. göl ve nehir kıyıları. bu bağlamda planlaması yapılacak yerleşim ile ilgili jeolojik rapor. yönetimsel sınırlamalara uygun olarak belirlenir. Bu nedenle farklı özellik gösteren yerleşmeler için uygulanacak araştırmalar. bağlayıcı ve yenisi yapılıp onanıncaya kadar sürekliliği olan yasal belgelerdir. Ülkemizde yerleşmelerin. tüm yerleşme. bölgesel ölçekte tedbirler getiren. yoğunlukları. kent planlamasına çevreden yaklaşım sağlayan. bir yada birkaç alt bölge içerebilir. varsa üst düzeydeki Bölge Planı. yaşayan ve kendini sürekli yenileyen bir üst düzey planlamasıdır. Çevre Düzeni Planlaması hem bölgesel. metropoliten bölge. düzenli şehirleşme ve dengeli nüfus dağılımını sağlayarak. çevresel bütünlüğü olan alanların tümünü bir yada daha çok sayıda Belediye ve bunlara bağlı mücavir alanları. 3) Kent (Yerel) Ölçekte Planlar Kent planları. Halihazır haritaların onanmasından sonra imar planı ön çalışmalarına başlanılmakta. varsa orman alanları sının. Bölge Ölçeğinde Planlar Sınırları belirlenen Bölge planları.

büroda inceleyerek eleştirilerini ortaya koyan Bankamız teknik elemanlarının titiz. Çevre İle İlişkiler Amaç ve Hedeflerde Tutarlılık • Ülke. arazi birim fiyatları. • Uygulama plan aşamasında. yeterli ve gerekli ölçüde oluşu araştırılır. ekonomik yapı ve eğilimler ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi nazım plan aşamasında yapılır. yerleşme ve alan kullanımı kararları ile kentsel altyapının çevre sorunları (kirlenme. jeoloji. eğlenme ve bu fonksiyonlar arasında ulaşımı en iyi şekilde çözecek düzenlemeyi getirmek amacı ile hazırlanmaktadır. planlama döneminde verilerin ulaşacağı değerlerin bulunması için projeksiyon hesapları yapılır. aynı veriler. Bölgeden Yaklaşım. tarım potansiyelinin tarihsel arkeolojik değerlerin ve su kaynaklarının yitirilmemesi ilkesi dikkatle gözetilir. • Nüfus. 3) Sosyo . Bankamız teknik elemanları tarafından mahallinde ve büroda incelemeye tabi tutulurlar. çalışma alanlarına göre projeksiyonlar. tarafsız. sosyal. özverili çalışmalarının neticesidir. planlamaya dönük ve planlamanın amacına hizmet eder nitelik ve yeterlilikte olacağından.Değerlendirme Çalışmaları Kentin plan yapım. • Yeni kentsel yerleşme ve gelişme alanlarında yer seçimi kararlarının. Bu anlayış içinde. toprak ve su durumu ile doğal örtü gibi doğal veriler sentezi ile plan kararlarının özellikle nazım plan aşamasında değerlendirilmesi yapılır. • Planlamaya geçişte belirlenen "amaç" ve "hedeflere" uyumluluğu araştırılır. Plan kararlarının "kamu yararı" gözetmesi. sosyo-ekonomik ve alt yapı bilgileri mahalli çalışmalar safhasında toplanır ve gerekli Analizler yapılır. arazi mülkiyetleri. Toplanan bilgilerin birbirleriyle ilişkisini ortaya koyacak şekilde birleştirilmesi ile sentez işlemleri tamamlanır ve yoruma geçilir. gürültü gibi yaratma durumları irdelenir. yılındaki durumunu ortaya koymak üzere. İmar planı yapılan her yerleşim için hazırlanan Araştırma Değerlendirme Çalışmaları bir cilbent içinde ilgili müdürlüğe teslim edilir. Özellikle. çevre ve kent verileri dikkate alınarak. metropoliten bölge ve çevre düzeni ölçeğindeki plan kararlarına uygunluğu incelenir.Ekonomik Verilere Göre Olabilirlik • Planlamaya esas olacak Sosyo-ekonomik veriler sentezinin eksiksiz. demografik (nüfus yapısal. sosyal ve kültürel ihtiyaçlar. 2) Doğal Verilere Göre Olabilirlik • Planlamaya esas teşkil eden araştırma ve ön çalışmaların eksiksiz. ülke. koruma planlaması ilke ve kararlarını içeren sosyo ekonomik veriler sentezi ile plan kararlarının özellikle nazım plan aşamasında karşılaştırmalı değerlendirilmesi yapılır. bölge. çalışmalar incelenir eksik hususlar varsa tamamlatılır ve imar planı incelemesine geçilir. alt bölge. iklim. oturma. b) Planlama Çalışmaları îmar planları. sonuçlar değerlendirilir ve Plan Kararları belirlenerek planlamaya geçilir. İnceleme ve Değerlendirme Kriterleri 1) Üst Plan Kararları. kişi çıkarından çok toplumun yararlanması ilkesine uyumlu olmasına gayret edilir. Ülkeye ve topluma maliyeti pahalı çözümlere yönelmemesi. planlamaya yeterli ve gerekli ölçüde olup olmadığı incelenir. İmar planlarının inceleme ve değerlendirilmesi sırasında uyulması gereken kriterler aşağıda sıralanmıştır. • Kentin çevreye yayılmasında. işgücü. dinlenme. planlamanın cinsine ve yerleşmenin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. çalışma. fiziki. eğim. bölge. • Topografya. a) Araştırma . ayrıntıda getirilen önlem ve kararlarla yeniden test edilir. Mevcut bilgi ve yorumların ışığında. Araştırma konuları. düzenlenen imar planlan. .

yola bağımlı diğer teknik altyapının olabilirliği ve maliyet boyutu irdelenir. Mülkiyetlere olabildiğince uyumluluk. kentin ana fonksiyonları arasındaki ilişkiler sistemindeki gerçekçilik ve rasyonellik aranır. • Planın sosyo ekonomik ve fiziksel yapıya ne ölçüde uyum gösterdiği ve gelişme eğilimlerine ne ölçüde yön verdiği irdelenir.4) Arazi Kullanma . yapılaşmalar ve ifrazlarla tutarlılığına bakılır. gereğinde alternatif çözümler araştırılır. • Farklı kentsel fonksiyonlar yükümlenen kent bölgelerinin yer seçimi yanı sıra. yeterlilik ve rasyonellik plan kararları içeriğinde aranır. Yerleşmenin daha önceki planlama ve imar uygulaması süreci incelenir. sağlık. • Okullar. • Kent toprağının ekonomik değeri ile önerilen kullanış arasındaki ilişki araştırılır. • Genelde nüfus ve yapı yoğunlukları ile ilgili tüm testler yapılır. Düzeltilip teslim edilen planlar tekrar incelenir ve uygun görülmesi halinde onanmak üzere ilgili idareye gönderilir. İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olarak düzenlenen planlar. • Yerleşmenin büyüklüğü gereğince "toplu taşımın" su yolu ve raylı ulaşımın rasyonel kullanımı çözümleri araştırılır. planlamada bölgeleme ve kentsel alan kullanımına ilişkin ilke kararlarının kendi iç tutarlılıkları. iskele yer seçimlerinde isabet derecesi kentsel fonksiyonlar ve ilişkiler sistemi çerçevesinde araştırılır. • Plan üzerinde ve özel işaretlerde getirilen "uygulaması gerekli plan hükümleri" ve özel "plan koşulları"nın yeterliliği ve gerekliliği araştırılır. kademelerime ve yolların düşünülen kapasitelerine göre profil verilmesi. gerekli hesaplamalar da yapılarak irdelenir (ticaret bölgeleri. • Büyük kentlerde yada özelliği olan yerleşmelerde özellikle "merkezi iş alanları"nda. • Kent içi ve yakın. • Uygulama planı ölçeğinde ayrıntıda. 2) 1/25. endüstri. maddesi uyarınca çevre düzeni planlan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmaktadır. yapı düzeni kararları irdelenir. bölünme (ifraz) ve yapılanma koşullarında uygulanabilir ilkeleri gözetilir.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarında bütünlük ve devamlılık sağlanması için İmar Kanununun 9. 5) Kentsel Altyapı ve Donanım • Kentsel sosyal donanım ve teknik altyapıya ilişkin çözümlerde. kent bölgelerinde yoğunluk ve. kıyı kesimlerinde. istasyon. gerek görülüyorsa yeni hükümler ve koşullar eklenir. bugünkü mülkiyet durumu. 3) 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar kurulu Kararı ile ilan edilen Turizm . • Plan kararlarının. 1) Planların elde edilmesi sürecinde. • Tüm resmi ve idari yeni yapılar ile kentsel donanım alanlarının yer seçimi ve gerçekleştirilmelerinde ilgili kurumların görüşlerinin alınmasına çalışılır. c) Onama Mutlak bilinmesi gerekli hususlardan birisi de planların hangi idare tarafından onanacağıdır. Varsa önceki planların uygulamadaki yönlendirme ve başarı durumu ile planların ömürleri incelenir. Bu konuda da kısa bilgi vermek yararlı olacaktır. Yukarıda maddeler halinde sıralanan kriterlere göre incelenen imar planı ve araştırmaları eksikler varsa düzeltilmek üzere iade edilir. belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalıyorsa İl İdare Kurulu Kararları ile onanarak yürürlüğe girerler. büyüklükleri ve bu bölgelerde uygulanacak özel yapılanma koşulları.Bölgeleme ve Yerleşme Düzeni • Nazım plan aşamasında.yeterliliği ve kent mekanında uygun dağılımları test edilir. Kamu mülkiyetindeki alanlarda getirilen kullanışlara ne amaçlandığı araştırılır. tarihsel çevre ve ticaret alanlarında otopark ve yaya ulaşımı ile ilgili sistem çözümleri aranır. Terminal. spor donanımı ile yeşil alanların standartlara uygunluğu. rant yerine toplum yararına kullanış getirilmesine çalışılır. çevresi yol sisteminde. 6) Planın Gerçekleşme Olanağı ve İmar Açısından Uygulanabilirlik. belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalıyorsa belediye meclisleri.depolama alanları gibi).

İmar planına esas olacak bu jeolojik raporların aracı. Bankamıza ulaşan raporlarda etkin bir kontrol hizmeti sürdürülmektedir. koruma kurullarınca uygun görüldükten sonra. koruma kurullarınca SİT alanı ilan edilen. yaptırmak ve onamak yetkileri verilmiştir. Ancak onaylanan raporlarla uygulanması istenen teknik koşulların. Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan raporlarda şekil-içerik birlikteliği sağlamak amacıyla düzenlenmiş rapor formu. yerleşim açısından zeminleri değerlendirmek. yaptırmak. mevzii imar planlarını yapma ve onama yetkisi 4046 sayılı kanunla "Özelleştirme Yüksek Kuruluna" verilmiştir. Bu amaçla yerleşime koşullu veya koşulsuz uygun ile uygun olmayan alanları belirlemektir.000 ve 1/5. özel jeolojik etüd raporlarının kontrol ve onaylama işlemlerini en kısa sürede ve yerinde çözülebilmesi amacıyla. Bu konuda da kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. maddesine göre. inceleme ve onama işlemleri ile ilgili uyulması gereken kurallar ve alınacak kontrol ücreti ile bilgiler Bölge Müdürlüklerimize bildirilmiştir. imar planı uygulaması durdurulmakta.1987 gün ve B. Bilindiği üzere Daire Başkanlığımızda ve Bölge Müdürlüklerimizde imar planlarına esas teşkil edecek jeolojik raporların düzenlenmesi yanı sıra üniversite döner sermayeleri ve özel jeoloji büroları tarafından hazırlanan jeolojik etütler de incelenmekte ve uygun görülmesi durumunda onanmaktadır. Bankamızca hazırlanmış jeolojik raporların bazı özel büro ve Üniversite Döner Sermayelerince değiştirildiği ve heyelanlı alanların yerleşime açıldığı belirlendiğinden. belediyelerde . raporların Bankamız veya Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş bir saha ile ilgili olup olmadığı. Bu araştırmadan sonra raporlar. ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin.Bölge. bölgeleme. a) Turizm amaçlı kullanım kararlan içeriyorsa Turizm Bakanlığı tarafından. maddesi uyarınca "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen alanlarda. Herhangi bir belediyenin mücavir alan sınırları içinde kalan alanlarla ilgili tüm özel jeolojik etüd raporları önce Genel Müdürlüğümüze verilmektedir. 6) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 3386 sayılı Kanunla değiştirilen 17. Merkez ve Alanları'nda 1/25. koruma amaçlı imar planı yapılıp. Bakanlığımızın bu genelgesine göre: Özel Büro ve Üniversite Döner sermayeleri tarafından hazırlanan jeolojik etüd raporlarının geçerli olabilmesi için. eleman ve iş durumuna göre Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Müdürlüklerimizce kontrol edilip onaylanmaktadır. Burada amaç.1634 sayılı genelgesi yayınlanmıştır. bu hizmetleri Bölge Müdürlükleri bazında da yürütmeye başlamış ve bu amaçla çeşitli tarihlerde 4 ayrı genelge yayınlanmıştır.000 ölçekli nazım imar planlan ve değişikliklerinin onama işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca. b) Turizm dışı. ilgili ise istenilen ayrıntılara sahip olup olmadığı veya afete maruz Bölge kararının bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. 5) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına.09.kararları içeren bölümleri ise Turizm Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından onanmaktadır. 7) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan. bu şekilde onanan nazım planlara göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları. 4) 2782 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. çeşitli kullanım. her ölçekteki planları revize etmek ve re'sen onaylamak yetkisi 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Söz konusu genelgelerle. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 17. imar planı yapmak. Belediye veya Valilikçe onanmaktadır. Belediye mücavir alanları dışında kalan jeolojik etüd raporları ise doğrudan Bölge Müdürlüklerimize verilmekte ve tüm işlemler ilgili Bölgelerden yürütülmektedir. bölge kapsamındaki illerde nazım ve uygulama imar planları ile bunlar üzerinde yapılacak revizyon ve değişiklikleri yapmak. İller Bankası veya Afet İşleri Genel Müdürlüğünce kontrol edilip onaylanması şartı getirilmiştir.8. Bankamız.

Bu nedenle Bölge Müdürlüklerimizde Jeoloji Mühendislerinin sayılarının artırılması durumunda.yeterli sayıda ve nitelikte teknik eleman olmaması nedeniyle. zaman zaman istenilen şekilde yerine getirilmediğine tanık olmaktayız. Bankamız kontrol hizmeti verebilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgesine rağmen. İlgili Belediyelerin teknik konularda sürekli bilgilenmelerinin sağlanması sağlıklı kentler oluşturmakta atılan adımlardan önemli birisini oluşturacaktır. gerekse Valiliklerin sorumlu olduğu mücavir alan sınırları dışında. Harita Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler . teknik koşulların uygulanma aşamasında da. jeolojik etüd raporu olmadan yapılar inşa edilmekte veya onaylanmadan işleme koyulan jeolojik etüd raporları da bulunmaktadır. Ayrıca gerek Belediyelerin sorumlu olduğu mücavir alan sınırları içinde.

Bu nedenle keşif bedellerinin . Harita verileri her zaman altyapının temelini oluşturduğundan tartışmasız doğru olarak kabul edilebilir olmalıdır. arazi toplulaştırma planlan. Bu sistemin bankamıza kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün artık harita mühendisliğinde de bilgisayar. harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilmektedir. otomatik çizim sistemleri. demiryolu. Sözgelimi kent planlaması ve imar planlan için gerekli kent haritaları. Bu projelerin hazırlanabilmesi için harita ve imar planı hizmetlerinin tamamlanması gerekmektedir. haritası yapılacak mevcut detayların. Haritası ve imar planı olmayan yerde. Bugüne kadar klasik yöntemlerle yapılan çizgisel haritada. bu projelerin araziye uygulanması. Bu gelişmeler ışığında sayısal harita üretimine olanak sağlayan birim fiyatlar ve şartnameler hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Bilgi ve teknolojideki bu gelişmeler bilgisayarların üretim içinde yoğun kullanımım getirmiş ve bu değişim tüm mühendislik dallarını etkilemiştir. Halihazır harita için ayrılan ödeneklerin sınırlı olması ve halihazır harita taleplerinin de çok fazla olması nedeniyle gerçekleşmeler çoğunlukla yüzde yüzleri aşmaktadır. Dolayısıyla önceki yıllardan sonraki yıllara yoğun bir talep birikmesi olmaktadır (Çözüm için de daha çok ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır). Bölge Müdürlüklerimizce yapılan harita keşif bedelleri. harita mühendisliğinin yoğun bir işlevi vardır. vergilendirmeye esas değerleme haritaları. maden haritaları. Bankamız Harita Daire Başkanlığı belediyelerin bu harita taleplerini toplayarak ayrılan ödenek miktarına göre harita yatırımlarını gerçekleştirmekte ve halihazır harita üretimi konusunda belediyelerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. parselasyon planlan. sulama.Daire Başkanı Harita mühendisliği. harita sahasının sınırlarının tespiti ve tahdit krokisiyle keşif hesaplarının hazırlanması Bölge Müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Sağlıklı bir çevre oluşturulabilmesi. grafik görüntü ekranları ve sayısal çıkış veren yada otomatik kayıt yaparı veri derleme donanımları yoğun olarak kullanılmaktadır. yenileme ve revizyon şeklinde yaptırılan halihazır harita işlerinde. Yerleşim yerlerinin ve belediyelerin imar ve altyapı gereksinmelerini karşılamak için ilk adım olarak halihazır haritalarının yapılması gerekmektedir. belediye teknik hizmetlerinin (yol-sukanalizasyon vb. İlave. kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerini yapmak mümkün değildir. İmar hareketlerinin giriş kapısı harita hizmetleridir. imar planı uygulamaları. Bu güveni sıkı bir şekilde kendi kendine kontrol eden disiplinli bir mekanizma ile sağlayabiliriz. tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde projelendirmelerinde. Bunun için her yıl yatırım yönünden çok zorda kalınmakta. kadastro haritaları. yoğunluğunun tahmini tespitleriyle elde edilmektedir. 1970'li yılların ikinci yansından itibaren mikro elektronik teknolojide hızlı gelişmeler olmuş ve bu gelişmelere paralel bilgisayarların sağladığı olanaklarla da artmıştır. büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren meslek dalıdır. talepler bir sonraki yıllara devredilerek. Şöyle ki: Harita ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturur. yine ödenek dahilinde karşılanmaya çalışılmaktadır.HARİTA VE PROJELERİN YAPIMINDA UYGULANAN KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Veysel ÇELİK . içmesuyu. ek ödenek imkanları aranmaktadır Ancak. yine de belediyelerin bütün talepleri değerlendirilememekte. Ayrıca 1995'den itibaren uydu Jeodezisindeki gelişmeler dikkate alınarak GPS teknolojisinden yararlanmaya başlanmıştır. bilgisayar destekli sayısal harita üretimine geçilmiştir.) proje yapımlarında. ödenek öngörülmüştür. kamulaştırma planlan. ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini. yöre ihtiyaçlarını iyi gözeten projeler üretilmesiyle mümkündür. 1996 yılının ikinci yarısından itibaren Başkanlığımızca yaptırılan tüm haritalar sayısal olarak üretilmektedir. Karayolu. 1997 yılı programında devam eden ve yeni projelerimiz için 700 Milyar TL. araziye ilişkin küçük.

mahalli kontrollerinde işin büyüklüğüne göre ve her kademede o kademenin tümü üzerinde doğruluk kanaati gelinceye kadar arazi ve büro kontrolü yapılarak (kontrol sisteminde merkez ile tüm bölgelerin ortak hareket edebilmesi için) közleşme eki özel şartnamenin 8. İşin arazi çalışmalarında kontrol hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması için Bölge Müdürlüklerimizde ki kontrol mühendislerinin aşağıdaki husus/ara dikkat etmeleri gerekmektedir. Tahdit sınırlarının ve köşe noktalarının daha belirgin ve doğal noktalardan olmasına dikkat etmeleri (Tahdit krokisinin dış hudutlarını belirleyen sınır kırık noktalan. İşlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözleşme gereği işin devamı süresince iş başında bulunması gereken şantiye mühendisi hakkında her arazi kontrolünde tutanak tutulmalı ve bir nüshası Başkanlığımıza gönderilmelidir. hem de işin sonunda kesin hesap sırasında keşif bedeli ile büyük farkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Tutanakta şantiye mühendisinin arazide bulunmadığı günler ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Kontrol mühendislerimizin GPS ölçüm yöntemini ve kontrolünü ilgili yayınlardan takip ederek kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. ağın yeterli ülke nirengisine bağlantı yapılması sağlanmalıdır. Yükleniciler tarafından teslim edilen disketlerin bozuk olup olmadığına bakabilmek için şantiyelerde bilgisayar istenmelidir. arazi ve büro kontrolleri Bölge Müdürlüklerimiz ile Merkezde Başkanlığımızın müşterek çalışmasıyla yürütülmektedir. Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. halihazır harita alımı işlerinde. İlave ve revizyon harita alımları için hazırlanan tahdit krokilerinde. Güç arazi koşullarında nirengi ölçü ve hesaplamalarına çok büyük katkı sağlayan GPS teknolojisini bir kısım yüklenicilerimiz tarafından kullanmaya başlamıştır. (Meskun saha sınır noktalan muhakkak ölçülerek tahdit krokisine işlenmeli ve meskun alandaki bina sayısı gerçeğe çok yakın olarak tespit edilmelidir. yine yönetim kurulunca uygun görmesi halinde Bölge Müdürlüklerimiz için 18 adet kayıt üniteli Elektronik Takeometre ve 18 adet nivo aleti satın alınacaktır. eğer mevcut haritanın tamamı tahdit krokisinde. Bilindiği gibi İçmesuyu ve Kanalizasyon işlerinde verilen harita hizmetlerinin kontrollüğü de Bölge Müdürlüklerimizde harita mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Meskun saha sınırlarının ve bina adetlerinin daha doğru olarak tespit edilmesi. (Bu sistem için gerekli olan alet ve donanımların alınması hususu yönetim kuruluna sunulmuştur. Çünkü harita alımında meskun sahaya tesis edilecek poligon sayısı. 1.kesin hesap değerlerine yaklaşık çıkabilmesi ancak bölge kontrol mühendislerinin yapacağı titiz çalışmalara bağlıdır. Tahdit ve keşif hazırlanırken mevcut haritanın revizyon veya çürütülerek yeniden yapılması konusunda daha dikkatli karar vermeleri. 7. 2. mevcut haritanın 1/1000 ölçekli pafta lejantı yapılmalı. bu durum hem ara istihkak ödemelerinin gerçeğe uygun yapılmamasını. 6. Ayrıca. ihale suretiyle yaptırılan halihazır haritaların. Düzenlenen kontrol raporlan ve hakediş raporlarının Başkanlığımıza geciktirilmeden ulaştırılması. Bu nedenle. Tüm arazi ölçümleri kayıt üniteli elektronik ölçü aletleri ile yapılmaktadır. hektara düşen bina sayısına göre tespit edilmektedir. GPS teknolojisi de halihazır harita işlerinde kullanılmaya başlanmış. röperli noktalar. gösterilemiyor ise ilave saha ile kenarlaşan kısmın muhakkak 1 / 1000 ölçekli pafta lejantı yapılmalıdır. Bu nedenle eğer meskun alandaki bina sayısı hatalı tespit edilirse. Bankamızca ihale yoluyla yaptırılan.) bu bina sayısı tespitinde çok dikkat edilmesi gerekmektedir. 5. yarısından itibaren sayısal harita üretimine tamamen geçilmiştir. Bilindiği gibi 1996 yılının 2. işlerin kontrollerinin yapılmasını daha etkin hale getirecektir. yani bu noktaların yükleniciye yer teslimi sırasında kolaylıkla gösterilebilecek noktalar olmalıdır) 3. Nirengi istikşaf kanavalarının hazırlanmasında 10 km civarındaki bütün ülke nirengilerinin araştırılmadığı dolayısıyla nirengi ağının yeterli ülke nirengisine bağlanılmadığı görülmekte olup bütün ülke nirengilerinin araştırılarak bulunamayanlara rapor düzenlenmeli.) 8. 4. Bu hizmetlerin kontrollüğünün daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarının Harita Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışma içine girerek harita . Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde S adet GPS ölçü aleti satın alacaktır. Bu sistem Harita Mühendisliğine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. maddesine göre hazırlanmış olan arazi kontrol raporlarının harita kontrol mühendisleri tarafından sıhhatli bir şekilde doldurulması ile mümkün olmaktadır.

detay noksanlığı. Daha sonra yersel tetkik aşamasında güzergahın hatalı olduğu tespit edildiğinde bu güzergahın değiştirilerek yenilenmesi sıkıntı yaratmaktadır. Yeni bir teknoloji olan GPS teknolojisi de harita işlerinde kullanılmaya başlanılmıştır. haritanın yeterli boyutta alınmaması. Projelerin yersel tetkik ve kontrolünde harita mühendisi imzası şartı olmasına rağmen harita içi yapanın harita mühendisi olması ve imzası aranmamaktadır. yeterli sıklıkta RS atılmaması gibi temel esaslarla genellikle karşılaşıldığı. • Yükleniciye ihale edilen proje işlerinde genellikle yükleniciler arazi işlerini bir topoğrafa vermekte ve güzergah da o eleman tarafından tespit edilmektedir. takeometre ve nivelman ölçülerinde hata ve noksanlar. bölge kontrol mühendislerinin titiz çalışması ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendilerini hazırlamaları ile mümkün olacaktır. . teknik yönetmelik ve özel şartname hükümlerine uygun olarak sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi. Günümüz teknolojisiyle yapıları ölçüler bilgisayar ortamında değerlendirilip otomatik çizimlerle elde edildiğinden bölgelerimizde eksik olan bilgisayar yazılım ve donanımlarının tamamlanması gerekmektedir. poligon ve some noktalarının betonlanmaması.mühendisliğindeki yeniliklerin bu sektörlere de yansıması sağlanmalı. Bu nedenle haritalar sorumlu kişilere yaptırılmalı. Ayrıca tetkikler neticesinde yapılan haritalarda alım noktası noksanlığı. Harita Mühendisi imzası aranmalı ve işin başlangıcından sonuna dek Bölge Müdürlüklerimizin denetiminde olmalıdır. Proje arazi işleri başlandığında ve bitirildiğinde arazi çalışmalarım yaparı ekip iş mahallinden ayrılmadan Bölge Müdürlüğüne bilgi vermeli ve gerekli ara kontroller yapılabilmelidir. sözleşme. Bu durumun ise yapılan haritanın tekrar ele alınmasına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. ve her bölgede eşdeğer şekilde kontrol edilebilmesi. Harita yapım tekniği teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Genel Müdürlüğümüzce satın alınmakta olan GPS sistemi. bilgi birikimi ve deneyimlerine büyük katkı sağlayacaktır. bu hizmetlerin proje yapımı için faydalanılan yönetmeliklerin son gelişmeleri de içine alacak şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır. şehir haritalarına bağlanılmaması. yapılmama konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Başkanlığımız ve bölgelerimizin bu teknoloji ile ilgili. Bu konuda yeterli bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasıyla şartname ve birim fiyat hazırlama çalışmalarına başlanılacaktır. • Halihazır harita içerisinde kalan plankotelerde arazinin topoğrafık yapısı değişmemiş ise yeni plankote yapılıp. Bunun önlenebilmesi için güzergah tespitinde işin yüklenicisi ile birlikte bir harita mühendisinin mahallinde güzergahı tespit etmesi ve Bölge Müdürlüğüne bu aşamada bilgi vermesi daha sağlıklı bir çalışmayı sağlaması açısından çok önemlidir. İşlerin. (Bu konularda daha etkin kontrolün yapılabilmesi için Bölge Müdürlüklerimizden aldığımız uyarılar doğrultusunda aşağıdaki hususların yeniden ele alınarak açıklığa kavuşturulması gerekmektedir). röperlenmemesi.

açılacak olan kuyunun bulunduğu bölge. özellikle nüfus artışı ve göçler nedeniyle Marmara.Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı ile İlgili Bildiriler İÇMESUYU AMAÇLI SONDAJ KUYULARININ AÇIMI VE İNŞAASINDA UYGULANAN KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yusuf ŞİMŞEK Daire Başkan Vekili Sayın Genel Müdürüm. formasyon zorluğu. Ben de sizlere Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığınca yapılmakta olan İçmesuyu Sondaj kuyularının açılması ve inşasında uygulanan kontrollük hizmetlerinin etkinlikleri hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki beldeler ile Anadolu'nun bazı yerlerinde görülen nüfus fazlalaşmasından dolayı belediyelerin içmesuyu talebi artmaktadır. Bu nedenle seminer konumu iki ana başlıkta toplayarak özetlemek istiyorum. . kaynak ve yeraltı sularımız sürekli kirletilmekte. su kalite sorunu ve sondaj ekiplerimizin makine ve teçhizat durumları düşünülerek -gruplandırmaları yapıldıktan sonra emanet veya ihale yöntemi ile açılacağı belirlenmektedir. Bu talebin karşılanmasının bir çözümü de içmesuyu sondajları yardımıyla önceden varlığı tespit edilemeyen yeni içilebilir yeraltı suyu bulunduran havzaların tespit edilmesiyle mümkündür. Genel Müdür Yardımcılarım ve Değerli Arkadaşlarım. Ülkemizin nüfusu sürekli artmasına rağmen akarsu. debilerinde azalmalar görülmektedir. Bunlardan birincisi "Emanet yöntemi ile yapılan sondaj çalışmaları ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi" ikincisi ise "İhale yöntemi ile yapılan sondaj çalışmaları ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi" dir. Makine ve Sondaj Daire Başkanlığımızdan açılması istenen içmesuyu sondaj kuyularının. Mevcut kaynak sularının çoğu sulama suyu olarak kullanılmaları. göl. aciliyet.

Yapılan harcamalara karşılık alman faturaların denetlenmesi. Sondaj çalışmalarında ve lokasyon tespitlerinde. 7.Geçici işçilerin S. 4.Makina ve araçların çalışır halde bulundurulması için tamir ve bakımlarının zamanında yapılması. Emanet ve ihale yöntemi ile yapılan içme suyu sondaj çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen problemlerin biri de kuyu yeri muvafakat sorunudur. genelge. tüzük. 9.Yıkama ve çakıllamanın sondaj tekniğine uygun olarak yaptırılması. makina ve ekipmanlarının onarım ve bakımlarının rantabl bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla kadrolu usta ve yardımcıları ile takviyesinin sağlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte ve ekiplerde görev alan personelimizin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması için eğitim seminerleri ve kurslar düzenlenerek en iyi şekilde yetiştirilmelerine sürekli gayret sarf edilmektedir. 5. su kalitesi kötü olabilecek. başta komisyon başkanı jeoloji mühendisleri. talimat ve emirlere göre yürütülmektedir. yönetmelik. formasyon zorluğu bulunan. 10-İnkişaf ve su tecrübe çalışmalarının sondaj tekniğine uygun olarak yaptırılması. kuru kuyu sayısının minimuma düşürülmesinde tespit edilen sondaj lokasyonlarının önemi çok büyük olup bu maksatla yapılan jeolojik.02.K. işgücü. 3. yol durumu ile kuyu yerine taşınması gereken malzeme. muvafakat problemi olan. formların hazırlatılması.K. sondaj sırasında ilerlemede problem çıkabilecek içmesuyu sondaj kuyuları açılarak şu hizmetlerin kontrolü yapılmaktadır. araç ve taşıtların karşılaşacağı problemlerde iş verimini azaltan sebeplerdir. . 2. İş verimini azaltan. hidrojeolojik ve jeofizik etütler daha da önem kazanmaktadır.Formasyona uygun sondaj kuyu çalışmalarının yapılması. 6.Şilt sürmesi gözlenen havzalarda gerekli tedbirlerin alınması. kadrolu şoförler. zaman ve para kaybına sebep olan bu problemin asgariye indirilmesi için gerekli girişimde bulunulmaktadır.1990 tarih ve 7199 sayılı kararlarıyla kabul edilen Çalışma Yönetmeliği ve 1984 yılı sondaj ve su tecrübe emanet komisyonu çalışmalarında uyulması gereken esaslar çerçevesinde yürürlükteki kanun. 1. geçici işçilerimizin ve şantiyede bulunan araç. 8.Su kalitesini bozabilecek seviyelerin tecrit ettirilmesi. İçmesuyu çalışmalarından alman olumlu sonuçların arttırılması. Tüm arazi zorluklarına karşın jeoloji mühendislerinin komisyon başkanı olarak görevlendirildikleri ve kontrollük hizmetlerinin merkezle birlikte yürütüldüğü emanet yöntemi ile. Kuyu lokasyonunun bulunduğu yerin coğrafi şartlan.Sondaj kuyularının çap ve derinliklerinin istenen çap ve derinlikte olmasının sağlanması.a) Emanet Yöntemi İle Yapılan Sondaj Çalışmaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi Emanet yöntemi ile açılacak içmesuyu sondaj kuyuları ve daha önce açılmış olan kuyuların temizliği su tecrübelerinin yapılarak kuyulardan su numunelerinin alınması için oluşturulan sondaj ve su tecrübe emanet komisyonlarının kontrollük hizmetleri Yönetim Kurulu'nun 16. komisyon başkanı olarak görev yapan jeoloji mühendisi elemanlarımızın önerileri ve değerlendirmeleri ışığı altında yapılan çalışmalardan da son derece olumlu sonuçlar alındığı gözlenmektedir. aciliyet arz eden. Türkiye'miz genelinde içmesuyu ihtiyacını yeraltı sularından karşılayan belediyelerimizin içmesuyu için gerekli derin kuyu sondaj taleplerini yerine getirebilmek için 1997 yılı itibarıyla sondaj çalışmaları 11 adet sondaj ve 3 adet su tecrübe ekibince yürütülmektedir. ve Bölge Çalışma işlemlerinin eksiksiz tamamlanması.Sondaj kuyusuna indirilecek teçhiz borusunun çapının ve tipinin seçilmesi. Beldelerin içme suyu sondajlarının yapılması için giden sondaj ekipleri arazi sahipleri ve köylülerin direnişi ile karşılaşmakta bazen günlerce sondaj ekibi bekletildikten sonra kuyular açılamadan sondaj ekibi başka yere nakledilmektedir. Sondaj ve su tecrübe şantiyelerimizde görev yapan. teknik üye olarak görevlendirilen kadrolu sondörler.Her geçen gün artan talebin karşılanması ve verimin yükseltilmesi için kapasitesi daha yüksek kombine tip sondaj makinalarına ihtiyaç duyulmakta olup ihtiyaca paralel olarak bu makine ve ekipmanların temini sağlanmaktadır.

çapları ve boyları belirtilerek verilen . Hazırlanan sözleşme dosyası. İhale yoluyla yaptırılacak sondaj işleri Bankamız İhale Yönetmeliğine göre ve Bankamız genelinde uygulanan yöntemler kullanılarak ihaleye çıkarılmaktadır.Su verimi düşük veya kuru kuyulara boş yere teçhiz borularının indirilmemesi. eğer alınan kırıntı numunelerinden akifer özelliği gösteren seviyelerin tespitinde tereddüde düşülüyorsa kuyuda jeofizik test yaptırılması. Bu nedenle sondaj işleri. 17-Sondaj şantiyelerinin çalışma düzeninin sağlanması gibi çok çeşitli kontrollük hizmetleri emanet yöntemi ile ülkemiz genelinde başarı ile yürütülmektedir. Bu süreç içersinde meydana gelecek kesintiler kuyuda yıkılmalara neden olabilir ve işin yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. 13-Yapılan sondaj çalışmaları sonunda elde edilen bilgilerin süratli ve doğru bir şekilde ulaştırılması. Bankamız Yapım İşleri Tip Sözleşme ve Teklif Şartnamesi ile İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi. Bu nedenle. tasdikli iş programında belirtilen süreler içerisinde işlerin tamamlanmasının sağlanması. İnşaat Tesisat İşleri Kabul Yönetmeliği ayrıca İller Bankası Yeraltı suyu Derin Sondaj Kuyusu İnşasına Ait Teknik Şartname. sondaj kuyularının jeolojik etüt sonucu oluşturulan rapor ve ekindeki sondaj talimatında belirtilen lokasyonlarda açılmasının sağlanması. atık su boşalım kuyuları ve jeoteknik çalışmalar gibi ihtiyaç duyulan çalışmaların programlanması ve yürütülmesi için Yapı İşleri ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları ile ortak çalışmalarda kontrollük hizmetleri merkez sondaj birimleri ile görevlendirilen komisyon başkanlıklarınca ortak olarak yürütülerek yapılan çalışmaların sonuçları ile ilgili bilgiler birlikte çalışılan Daire Başkanlıklarına gönderilmektedir. 14-Kuyu loğlarının ve sondaj bilgilerinin en doğru ve tekniğine uygun olarak hazırlanması. Kuyunun sağlıklı bir şekilde açılıp inşasının yapılabilmesi için sözleşme eki olan İller Bankası Teknik Şartnamesi ve şartname ile ilintili olan DSİ Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği ve DSİ Yeraltı suları Teknik Şartnamesine uygun olarak inşaa edilmesi gerekmektedir. eğer sondaj lokasyonlarındaki jeolojik yapılanma ve jeolojik istifin akifer özelliğine göre avan projeye göre değişiklik gerekiyorsa kontrollüğün yetkisini kullanarak verilecek olan yazılı emirle değişiklik yapılarak sağlıklı sonucun alınmasının sağlanması. Sondaj kuyusu inşasına başlanıldığında işin tümü ile tamamlanması gerekmekte ve süreklilik arz etmektedir. 15. tamamen zaman sınırlaması olmadan takibi ve kontrolü gerektiren işler arasında değerlendirilmelidir. kuyudaki ilerleme esnasında her metrede alınan kırıntı numunelerin sağlıklı bir şekilde alınması ve kayıtlara geçirilmesi. sözleşme dosyası içerisinde bulunan kuyu avan projesine uygunluğunun sağlanması. oluşturulan üç adet su tecrübe emanet komisyon başkanlığı ile yürütülerek elde edilen bilgiler hazırlanarak ilgili yerlere ulaştırılmaktadır. 16-Kuru çıkan kuyudan sonra açılacak diğer kuyuların kuru çıkmasının önlenmesi gerekirse havza değişikliği önerilmesi.Fiziksel ve kimyasal ile bakteriyolojik su numunelerinin usulüne uygun olarak alınması. Başkanlığımızca emanet yöntemi ile yeraltı sulan dışında zemin sondajları. Birim Fiyat Cetveli ve ek olarak da DSİ Teknik Şartnamelerinden oluşmaktadır. Birim Fiyat Analizleri. Belediyelerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için evvelki yıllarda açılan kuyularda görülen malzeme dolması ve verim düşmesi gibi nedenlerle Başkanlığımızdan istenen kuyuların temizlenmesi ve su tecrübe deneylerinin yapılarak tahlil için su numunelerinin alınması çalışmaları.11. çıkacak sorunların çözülmesi. b) İhale Yöntemi İle Yapılan Sondaj Çalışmaları Ve Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi Başkanlığımızca ihale yöntemi ile yaptırılmakta olan sondaj işleri ise genellikle coğrafi yönden birbirlerine yakın olan ve aynı Bölge Müdürlüğünün çalışma alanında bulunan işyerleri gruplandırılarak ihale edilmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. 12-Çıkabilecek sondaj güçlükleri ve sondaj kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması. Birim Fiyat Tarifleri. kuyunun delme işi tamamlandıktan sonra kuyunun inşası için gerekecek olan teçhiz borularının tipleri.

3. akiferlerin değişken özellikleri nedeniyle gerektiğinde ek sürelerle kuyu geliştirme ve pompaj işlemlerinin yapılmasının sağlanmasında kontrollük hizmetlerinin önemli katkıları ve etkin denetimi gerekmektedir. ayrıca yüklenici firmanın kuyunun delme aşamasından başlayarak tüm işlemleri tamamlayana kadar işin başında sondaj işlerinden anlayan deneyimli jeoloji mühendisinin ve sondörün bulunmasının sağlanmasında da kontrollüğün yetkilerinin etkin olarak kullanılması gerekmektedir. 11-Su tecrübe çalışmaları tamamlandıktan sonra teknik şartnamelere uygun olarak kuyu ağzı kaynakla kapatılmalı ve ağız betonu atılmalıdır.İlerleme sırasında geçilen formasyonun akifer özelliğinin devam etmesi halinde avan projede belirtilen koşullarda kuyu derinlikleri arttırılmalı ve akifer formasyon tabanına kuyu delinmelidir. 7.Grubun parasal takibinin yapılabilmesi için hazırlanıp onaylanarak tahakkuka bağlanan hakedişlerin bir nüshası en kısa sürede Başkanlığımıza gönderilmelidir. Yukarıda bahsedilen konular ve işin yapılması esnasında tutulan tutanak ve poz tespitleri sağlıklı yapılarak İller Bankası İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri Birim Fiyat Tarifleri ve İller Bankası İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri Birim Fiyat Cetveline göre istihkak düzenleyip ödeme yapılmasına kadar etkin ve özenli kontrollük çalışmaları gerekmektedir.emirler doğrultusunda kuyunun inşasının sağlanması. 4. kuyu durumu ve kullanılan teçhizat formlarının. 9. teçhiz işleminden sonra usulüne uygun ve belirtilen ve gereken süreler içerisinde kuyunun yıkanıp çakıllama işleminin yapılması ve ardından kuyu inkişafı ve pompaj deneylerinin zaman geçirmeden ve süreleri içerisinde tamamlanmasının sağlanması. Sondaj Çalışmaları Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümler Yapılan kontrollüklerin sonucunda. mutlaka maksimum debi üzerinden 72 saat ölçüm alınarak yaptırılmalı. 1. Yukarıda bahse konu işlemler ve kuyu açımı ve inşası sırasında oluşan işlemlerin. Bunun yanı sıra kuyuların sağlıklı açılabilmesi için gerekli olan ekip ve ekipmanlar ile personel sayısı ve niteliğinin yeterli olup olmadığı.Kuyular tekniğine uygun olarak teçhiz edilmeli ve yıkama-çakıllaması teknik şartnameye uygun şekilde özenli olarak yapılmalıdır.İş bitiminde hazırlanacak kuyu loğları kısa sürede Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır. .Kuyu geliştirme işleminin su berrak hale gelinceye kadar yapılmasına özen gösterilmelidir. 2. kuyuların su verim deneyleri esnasında alman tüm ölçümlerin sağlıklı bir şekilde yazılmasının sağlanması da önemlidir. çamur kaçağı seviyeleri. 6.Kesin hesapların Bankamız ilgili genelgelerine göre kısa sürede tamamlanarak birer nüshasının Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.Sondaj kuyularındaki litolojik korelasyonun doğru yapılabilmesi için kırıntı numunelerin litolojik tanımlamaları sirkülasyon sıvısının kuyu içerisindeki yükselme hızı da göz önüne alınarak yapılmalıdır. işletme esnasında gelebilecek olumsuzlukların veya problemlerin giderilmesinde yararlanılmasını teminen yazılı belgeler şeklinde kalması için sondaj vardiya defterlerinin.fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizlerin sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için su numuneleri şartnamelere ve tekniğine uygun olarak alınmalıdır. teçhiz şeması verildikten sonra yapılacak olan borulama işleminin verilen talimata ve sondaj tekniğine uygun olarak kuyuya inilmesinin temini. sondajda karşılaşılan güçlükler belirtilmelidir.İnşası tamamlanan kuyulara ait devir-teslim tutanakları değerlendirilmek üzere İçmesuyu Dairesi Başkanlığına biran önce ulaştırılması için en kısa sürede Başkanlığımıza gönderilmelidir. 8. Bu nedenle kuru kuyu sayısının azaltılabilmesi için jeolojik ve hidrojeolojik etütlerin çok iyi yapılması gerekmektedir.Açılan kuyulardan yeterli verim elde edilememesi sonucu harcanan emek ve para boşa gitmektedir. 10-Kuyularda su tecrübe çalışmaları. 5. 12-Kuyu logları standartlara uygun olarak hazırlanmalı.

Teftişe başladığımız 1985 yılı ve müteakip yıllarda sıkça rastladığımız. Bu bakımdan kontrol mühendislerince istihkaklar tetkike verilmeden fatura asılları temin edilerek istihkak tetkik grubuna verilmesi gerekli görülmektedir. 4. Bu durum ise yanlışlıkların artmasına sebebiyet vermekte ve istenmeyen fazla ödemelere neden olmaktadır. Çeşitli Bölgelere ait teknik teftişlerde tespit edildiği üzere istihkak tetkik grupları teşkil edilmiş ve faal olarak çalıştırılmakla birlikte. İstihkakların bir kısmı bu grubun tetkikinden geçerken bir kısmı bu grup dışındaki kontrol mühendislerine tetkik ettirilmekte ve imzalattırılmaktadır. Ayrıca . Bu bakımdan sözleşme gereğince hakedişlerle birlikte bulundurulması gereken sigorta poliçeleri ile birlikte. ihzarat bedeli ödenmesi. bunun yanında bazı işlerde şantiyede bulunmayan ihzarata. Diğer bir husus ise sigorta konusudur. ya da faturasız olarak muhasebeleştirilerek tenkitlere mahal verilmektedir. 1993 ve sonrasına ait tip sözleşmelerde daha da netlik kazandırılan. kontrol mühendislerince çeşitli malzemelere ait malzeme bedel farkı hesapları yapıldığı halde.500$. Bankaca verilmiş malzemeyi ve ihzaratı da kapsamak üzere yapılması gereken "ali risk" sigorta işlemleri genelde 1993 yılı baskılı ve müteakip yıl sözleşmeleri ile ihale edilen işlerde istenilmekle birlikte . fiyat farklarını. Tüm Bölge Müdürlüklerince bu hususa gereken önem verilmelidir.Müfettiş Bölge Müdürlüklerimizin teknik teftişlerinde tespit edilerek. Yine poliçelere konulan diğer notlarda ise taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde sigortanın geçersiz olacağı hükümleri bulunmaktadır. fiyat farkı kararnameleri ve sözleşme hükümlerine göre istenilmesi gereken ilgili fatura asılları yükleniciden alınmakta ve tetkik grubuna verilmemekte olup. 1993 yılı öncesine ait sözleşmelerle ihale edilen işlerde istenilmemektedir. istihkak arkasından bir önceki istihkak yerine iki önceki istihkakın düşülmesi veya fiyat farkı hesabında bir önceki istihkak fiyat farkı tutarı yerine iki önceki istihkak fiyat farkı tutarının düşülmesi durumları en aza inmiş olmakla birlikte bazı Bölgelerimizde hâlâ rastlanmaktadır. kanalizasyon ye yapı sektörüne ait tüm istihkakların bu grubun tetkikinden geçirilmesi gerekli görülmektedir. istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi bakımından tecrübeli bir başmühendisin başında bulunduğu ihtisaslaşmış istihkak tetkik grubunun oluşturularak içmesuyu. 1993 yılı öncesi tip sözleşmelerde de bulunduğu halde. poliçe taksitlerine ait ödeme makbuzlarının da bulundurulması ve kontrollükçe takibi gerekli görülmektedir.Sigorta poliçelerinde tespit edilen diğer bir husus ise. muafiyet sınırlarının 7. Yine bazı Bölge Müdürlüklerinde tespit edildiği üzere. işlerin kapsamındaki çeşitli binalara ait çatılar kullanılmış kereste ile teşkil edildiği halde yeni kereste ile çatı yapılması pozundan ödeme yapılması gibi hiçbir zaman hoş karşılanmayacak fazla ödemelere sebebiyet verildiği hususlarına sıkça rastlanılmaktadır. düzeltilmesi vb tekrarlanmaması gereken durumlardan bahsedildiğinden aynı konulardan tekrar söz etmek istemiyorum. hala bazı Bölge Müdürlüklerinde bu hususa gereken önem henüz verilmemiş bulunmaktadır. ancak önemli gördüğüm aşağıdaki hususlara değinmek istiyorum.000$ gibi çok yüksek tespit edildiğidir. söz konusu faturalar istihkak tetkik grubunca yükleniciden istenilmekte. Belirtildiği şekildeki. Yine sigorta konusu ile ilgili olarak tespit edildiği üzere. 1. 10.KONTROLLÜK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Hasan ÖZTÜRK . cevaplı tenkit raporlarının genel hususlar başlığı altında toplanan ve ilgili Daire Başkanlıklarına intikal ettirilen konuların büyük bir çoğunluğu birçok konuşmacı tarafından dile getirilmiş vb bu hususlarda alınması gerekli tedbirler. dolayısı ile faturaların geç verilmesi nedeni ile ya istihkak gecikmeli olarak tasdik edilmekte. Halbuki sigorta mecburiyeti 1993 öncesi tip sözleşmelerde mevcuttur. Bu bakımdan bu hususa gereken önem verilmelidir. 3. Kontrol teşkilatınca gerekli hassasiyetin gösterilmesi durumunda bu tür hataların önüne mutlaka geçilebilecektir. genelde sigorta poliçeleri ve zeyilnameler üzerine konulan notlardan sigorta bedellerinin taksitle ödendiği anlaşılmaktadır. 2. işin bütün kısımlarını hakediş tutarları üzerinden.

maddesinde de belirtildiği üzere "ali risk" sigorta işlemlerinin asgari muafiyet esasına göre yaptırılmış ve sel. işlerin yapımı ve ödemelerle ilgili hususlar mümkün olduğu kadar açıklanmışsa da. sözleşme ve şartnameler esaslarına göre yürütmeye çalıştıkları inancında olduğumu belirtir. krings tipi çelik pano iksalar ve palplanş türü çelik iksalar için demir bedel farkı ödenmesi talep edilmiş ve ödenmiştir. . Önemli gördüğümüz diğer bir husus ise yıl sonu tespit istihkakları veya yıl sonu tespit tutanaklarıdır. İşlerin yapımı ile ilgili sözleşme ve şartnamelerde. Bu durumların dikkate alınarak Bankamız yapım işleri genel şartnamesinin 5. Poliçeler üzerine konulan bu şekildeki notlar nedeniyle yukarıda sayılan durumlarda sigorta şirketlerince hiçbir zarar ziyan bedeli ödenmeyecektir. Bu bakımdan ileride istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için yıl sonu tespitlerinin mutlaka şantiyedeki fiili duruma göre her ünitede gerekli tespitler yapılarak. Bazı işlerde yıl sonuna kadar işe devam edildiği ve istihkak tanzim edildiği halde. Örneğin. bazı işlerde de ödeneğin tamamlanması nedeni ile yıl sonundan birkaç ay önce istihkak düzenlenmesine son verilmekte. Bölge Müdürlüklerinden birinde rastladığımız üzere. daha sonra yeni yılın ilk ayında büyük meblağlara ulaşan istihkak bulunulmaktadır. Kontrollük hizmetlerini yürüten tüm arkadaşların büyük bir özveri ile işleri Yönetmelikler. Bu durum yıl sonu tespitlerinin sıhhatli yapılıp yapılmadığı kuşkusunu uyandırmaktadır. deprem gibi hasarların sigorta kapsamı dışında tutulduğu. Sözleşme ve şartnamelerde gerekli açıklamaların bulunmadığı ve Bankamız uygulama ve teamüllerinde olmayan bu gibi durumların Genel Müdürlük görüşü alındıktan sonra neticelendirilmesi uygun ve gerekli görülmektedir.sel. tüm dinleyenlere teşekkürlerimi sunarım. deprem gibi hasarlar ile açık hendek uzunluklarına sınır ve ön şart getirilmeden yapılmış olmasına gerekli dikkat gösterilmelidir. tutanağa bağlanmasına gereken önem verilmelidir. 6. veya hasarın gerekli tedbirlerin alındığının tespiti halinde ödeneceği gibi notlardır. bazı yüklenicilerin Bankamız teamüllerine aykırı şekilde talepleri olabilmektedir. 5. Bazen bu talepler milyarlar mertebesine de ulaşabilmektedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful