PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

1

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

Amaç İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

2

Psikososyal Risk Etmenleri

3

Psikososyal Risk Etmenleri

GİRİŞ
Mesleki riskler genel olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risklerden oluşur.

4

Bu etkileşimler algılanma ve yaşanma biçimleriyle işçinin sağlığı için risk oluşturur. iş örgütlenmesi ve yönetimi. çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır.Psikososyal Risk Etmenleri Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal riskleri iş doyumu. 5 .

Psikososyal Risk Etmenleri 6 .

"iş tasarımının. psikososyal risklerin stres yoluyla açığa çıkmayan doğrudan etkileri de vardır. 7 .Psikososyal Risk Etmenleri Bu tehlike stres yoluyla oluşur. iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır". Psikososyal tehlike. Ancak.

Psikososyal Risk Etmenleri

İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında(nicel aşırı yük, nitel düşük yük)ve özellikle işçinin işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda psikososyal riskler oluşur.

8

Psikososyal Risk Etmenleri

Fiziksel ve psikososyal tehlikelere maruziyet psikolojik ve fiziksel sağlığı etkileyebilir. Bu etkiler en az iki yolla ortaya çıkar: Doğrudan fiziksel yol, psikolojik stres üzerinden. Bu iki yol birbirinin seçeneği değildir, aksine birbirlerini tamamlar veya birbirinin etkisini güçlendirirler.

9

Psikososyal Risk Etmenleri

PSİKOSOYAL TEHLİKELER İşin içeriği 1950'lerden bu yana gündemdedir. Psikologlar önce çalışma çevresinin sağlık için tehlikeli olabilecek psikososyal boyutları yerine işçinin çalışma çevresine uygunluğunu ve uyarlanmasını sağlamaya yönelmişlerdir. İş psikolojisinin 1969'lara gelişmeye başlamasıyla birlikte, çalışma çevresinin psikososyal özelliklerinin sağlık üzerindeki etkileri öne çıkmıştır.
10

Psikososyal Risk Etmenleri

Psikososyal tehlikeler sağlığı doğrudan ya da stres aracılığıyla dolaylı olarak etkiler.

11

Psikososyal Risk Etmenleri 12 .

kişiler arası çatışma. evde yetersiz destek 13 .Psikososyal Risk Etmenleri Tehlikeyi Belirleyen Koşullar İşin yapıldığı koşullar ve iş çevresi (Context) Örgütsel kültür ve işlev Örgütsel rol Kariyer gelişimi İletişim. sorun çözme. üstlerle yetersiz ilişki. yetersiz sosyal destek İş ve evdeki beklentilerin çatışması. iş güvencesiz çalışma. düşük ücret. İşe verilen toplumsal değer yetersiz Karar serbestisi /Denetim İşte kişiler arası ilişkiler İş ev çatışması Yetersiz katılım ve iş üzerinde denetimin olmaması Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık. kişisel gelişim olanakları yetersiz. yetersiz. örgütsel amaçlar belirsiz Rol belirsizliği.rol çatışması Kariyer durgun ve belirsiz.

tekrarlatıcı iş. ulaşılabilirliği bakım ve onarımı ile ilgili sorunlar Tekdüze. denetleyememe. İşin strese yol açan özellikleri Psikososyal Risk Etmenleri İşin içeriği (Content) İş çevresi ve teçhizatı Görev tanımı Teçhizatın ve tesislerin güvenilirliği. anlamsız iş.Çizelge 1. asosyal iş saatleri Çizelge 1. yüksek zaman baskısı hızı İş yükü / iş hızı Çalışma saatleri Vardiyalı çalışma. vasıfsız iş. parçalanmış. belirsiz. İşin strese yol açan özellikleri 14 . uygunluğu. uzun. işte belirsizlik İşte aşırı yada yetersiz yüklenme. değişmez çalışma saatleri.

Bu algılamaya örgütsel işleyişin ve kültürün üç farklı boyutu temel oluşturur: 15 .Psikososyal Risk Etmenleri İŞİN YAPILDIĞI KOŞULLAR VE ÇEVRE 1. Örgütsel kültür ve işlev Kişi bir örgütün parçası olmayı kimliği. özgürlüğü ve özerkliği için bir tehdit olarak algılayabilir.

Psikososyal Risk Etmenleri 16 .

17 . Bu alanlar yetersiz görüldüğünde stres düzeyi artar. Gelişme çevresi olarak örgüt. 3. Sorun çözme çevresi olarak örgüt. Görev çevresi olarak örgüt.Psikososyal Risk Etmenleri 1. 2.

18 . Örgütteki rol Rol. rol yetersizliği. durumunda Aşırı rol yüklenmesi.Psikososyal Risk Etmenleri 2. başkalarının sorumluluğu da diğer tehlikeli boyutlardır. rol belirsizliği ve çatışması psikososyal tehlikeye dönüşür.

Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı. beklentiler. hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. iş güdüsünün azaldığı kan basıncının ve kalp hızının arttığı. işe bağlı gerilimin arttığı. depresyonun arttığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür. 19 . İşte amaçlar.Psikososyal Risk Etmenleri Rol belirsizliği: İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar. öz güvenin azaldığı.

Çatışma arttıkça iş doyumu azalır. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir. iş gerilimi ve kalp hızı artar. 20 .Psikososyal Risk Etmenleri Rol çatışması: İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar.

Psikososyal Risk Etmenleri Rol yetersizliği: Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. duygulanımsal tükenmenin ve ilişkilerde kişiliksizleşmenin arttığı gösterilmiştir. 21 . kolesterol düzeyinin ve kalp hastalıklarını arttığı. gerilimi artırır. İş doyumunu azaltır. Kişilerle ilgili sorumluluk: Kişilerin sorumluğu arttığı ölçüde kan basıncının.

Psikososyal Risk Etmenleri 22 .

işte eskimiş olarak görülme (işten atılma korkusu ve erken emekliliğe zorlanma gibi). Kariyer gelişimi Beklenen kariyer gelişiminin sağlanmaması stres nedenidir. statü uyumsuzluğu (düşük ya da aşırı statü tanınması. Yaşlı işçilerin sık maruz kaldığı bir durumdur 23 . Bu alanda üç unsur belirleyicidir: İş güvencesinin olmaması. statünün sonuna gelindiği duygusu).Psikososyal Risk Etmenleri 3.

İş güvencesizliği ve düşük ücret: İş güvencesizliği ve işten atılma korkusu işletmenin ek olarak işçilerden bağlılık beklediği durumlarda.Psikososyal Risk Etmenleri . 24 . stres nedenidir.

b. (örneğin sürgün. Statü uyuşmazlığı: Bugünkü statünün geçmiştekiyle uyumsuz olması durumudur.Psikososyal Risk Etmenleri Hakkaniyetsiz davranıldığı duygusu strese yol açar. 25 . Psikiyatrik hastalık nedenlerindendir. statü indirimi v.). Buna sıklıkla düşük ücret de eşlik eder.

Denetim yetersizliği ya da denetim kaybı –karar serbestisinin azalmasıstresi.Psikososyal Risk Etmenleri 4. isteksizliği ve tükenmeyi artırır. İşçinin işiyle ilgili kararlara ne ölçüde katılabildiği ile ilgilidir. 26 . sıkıntıyı. depresyonu. Karar serbestisi ve denetim İş tasarımında ve çalışma örgütlenmesinde önemli unsurlardandır.

aksi durum ise stresi ve fiziksel çöküşü ve iş doyumsuzluğunu artırır. Karar serbestisinin artırılmasının başarımı desteklediği.Psikososyal Risk Etmenleri Katılım: Karar verme sürecinde katılımın artması memnuniyeti ve özgüveni arttırır. ama karar serbestisi sonucu artan istemlerin de başlı başına stres nedeni olabileceği gösterilmiştir. 27 .

iş gerilimini ve iş doyumsuzluğunu artırır. duygulanımsal tükenmeyi.Psikososyal Risk Etmenleri 5. İşte kişiler arası ilişkiler Bu ilişkiler bireysel ve örgütsel sağlıklılık açısından önemlidir. 28 . astlarla ve aynı statülerdekilerle ilişkiler. Kişiler arası desteğin azalması sıkıntı hissini. Bu ilişkilerde üç belirleyici düzey vardır: üstlerle.

12 milyonunun da yıldırmaya ve psikolojik şiddete (Mobbing) maruz kaldığı saptanmıştır. 6 milyonunun fiziksel şiddete. AB’de yapılan araştırmada 3 milyon işçinin cinsel tacize. 29 .Psikososyal Risk Etmenleri İşte şiddet: İşte şiddet psikolojik ve fiziksel sağlığı etkiler.

İş ve aile: Bu çatışma eve zaman ayırma istemi ile işe yönelik taahhütler arasındadır.Psikososyal Risk Etmenleri 6. İş ev çatışması Bu çatışma yalnızca iş ile ev arasındaki değil iş ile iş dışı yaşam arasındaki çatışmadır. Bu çatışma evde küçük çocuğu olan kadın çalışanlarda belirgindir. 30 .

Psikososyal Risk Etmenleri 31 .

32 .Psikososyal Risk Etmenleri Boş zaman yetersizliği sendromu: Boş zaman kalmadıkça işçiler boş zaman beklentilerini sınırlarlar ve giderek yaşam anlamını yitirmeye başlar.

değişikliğin mi stres yarattığı yoksa. ulaşılabilirlik. İş çevresi ve teçhizatı Teçhizat ve tesislerin güvenilirlik. uygunluk. 33 . İŞİN İÇERİĞİ 1.Psikososyal Risk Etmenleri Değişim Değişikliğin psikososyal tehlike oluşturduğu. ama. ortaya çıkan belirsizliğin ve denetim kaybının mı strese yol açtığı kesinlik kazanmamıştır. bakım ve onarım sorunları.

Psikososyal Risk Etmenleri 2. Görev tasarımı İş içeriğinde tehlikeli olan pek çok boyut vardır: işin değersiz olması. belirsizlik. öğrenme fırsatı bulamama. 34 .. görev çeşitliliğinin olmaması. tekrarlayıcı iş. vasıfların kullanılamaması. istem çatışmaları ve yetersiz kaynaklar vb.

İstenen davranışlar ya da işin geleceği ile ilgili belirsizlikleri de derinleştirir. can sıkıntısı. Süre uzadığında stres nedenidir. depresyon ve genel psikolojik tükenme ile noktalanır. Belirsizlik: Başarımla ilgili geribildirim olmaması bir belirsizliktir. 35 .Psikososyal Risk Etmenleri Yarı vasıflı-vasıfsız çalışma: Tekrarlayıcı ve tekdüze çalışma.

36 . Nicel yük yapılacak toplam iş miktarını. İş yükü: İş yükü ve ağır işte çalışma nicel ve nitel yük tanımlarına karşılık gelir.Psikososyal Risk Etmenleri 3. Bu iki boyut birbirinden bağımsızdır. Aynı işte biri az diğeri çok olabilir. İş yükü ve iş hızı Ağır bir işte hızlı çalışma gereği özellikle süre uzadıkça stres oluşturur. nitel yük ise işin güçlüğünü tanımlar.

Sistem veya makine denetimli hızlarda fiziksel ve psikolojik sağlık için tehlikelidir. 37 . hızlanma Başarımın elektronik olarak denetlendiği bilgisayar destekli sistemler de aynı etkiyi yapar.Psikososyal Risk Etmenleri İş hızı ve zaman darlığı: İş yükü iş hızına göre değerlendirilmelidir. Zaman darlığı sebebiyle iş hızının artması çalışanda stres meydana getirir. Uzun çalışma süresi: Pek çok sağlık sorunu ile uzun çalışma süresi arasında ilişki vardır.

Psikososyal Risk Etmenleri 38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

fizyolojik işlevlerinde de bazı değişikliklere yol açabilir. düşünce ve davranışlarıyla birlikte.Psikososyal Risk Etmenleri STRES ETKİLERİ Stres kişinin duygu. 45 .

Psikososyal Risk Etmenleri 46 .

Psikososyal Risk Etmenleri Bu değişiklikler çoğunlukla bazı işlevsel bozukluklara ve rahatsızlık hissine yol ve yaşam kalitesini bozsa bile çoğunlukla geri dönüşlüdür. Ancak bazı işçilerde ve bazı koşullar altında psikolojik ve sosyal sorunlara ve bedensel sağlığın bozulmasına yol açabilir. 47 .

Psikososyal Risk Etmenleri Stres ile sağlık arasında ilişkinin sonuçları genel olarak iki ana başlık altında özetlenebilir: psikolojik ve toplumsal etkiler ve fizyolojik ve fiziksel etkiler . 48 .

solunum. bu etkilerin hormonal sistemin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. kalp ve dolaşım.Psikososyal Risk Etmenleri STRES REAKSİYONLARI 1. 49 . kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini de etkilediği. Fiziksel sonuçlar Psikososyal risk etmenlerinin yol açtığı stresin akıl sağlığı dışında. sindirim.

noradrenalin ve kortizol) veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme. 50 . strese bağlı hormonal değişikliklerle (adrenalin. aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. sistemi hastalıklarının Bu etki.Psikososyal Risk Etmenleri İş stresi kalp dolaşım oluşumunu da destekler.

mide asidi salgısı üzerine değişik etkileri vardır. Psikososyal kökenli akut stresin.Psikososyal Risk Etmenleri İş dış etkiyle artırılan işçinin kalp hızının ve kan basıncının işini kendi kararıyla artıran kişiden daha fazla arttığını göstermiştir. 51 . Bazı araştırmalar. işini kendi kararıyla artıran kişiden daha fazla arttığını göstermiştir.

bulantı gibi yakınmalara yol açan hazımsızlık ile iş stresi arasında ilişki olduğunu göstermiştir.Psikososyal Risk Etmenleri Vardiya sistemi ile çalışanlar. 52 . sindirim sistemi sorunları bakımından oldukça yüksek bir görülme sıklığına sahiptir. geğirme. Midede şişkinlik ve dolgunluk hissi.

Psikososyal Risk Etmenleri Araştırmacılar ve sağlıkçilar son zamanlarda stresin ülser olmayan dispepsi. İş stresi ile boyun. yakınmaların iş yoğunluğu ile doğru. 53 . irritabl kolon sendromu gibi diğer sindirim bozuklukları ile de ilişkili olabileceğini ileri sürdüler. omuz. karar verme ve işin gereklerini denetleme olanakları ile ters orantılı olarak arttığı gösterilmiştir. kol ve sırt kaslarında ve eklemlerinde ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu.

Psikososyal Risk Etmenleri 54 .

gibi davranışsal bozukluklar arasında ilişki vardır. iş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır. 2. işten kalma.Psikososyal Risk Etmenleri Bazı araştırmalara göre. madde bağımlılığı. Davranışsal Sonuçlar Çeşitli araştırmalara göre iş stresiyle sigara ve çay. uyku bozuklukları. kahve tüketiminin artması. 55 .

stresle başa çıkma yöntemi olarak artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Ancak bu maddelerin stres azaltıcı etkisinin kısa erimli olmakta ve bu etki hızla ortadan kalkmaktadır. alkol tüketimi ve madde bağımlılığı stresli işlerde. bu dönemi aşırı yorulmaya bağlı tükenme izler. kahve. Kafein yoğun çalışma etkinliğinde dayanıklılığı kısa süreli olarak artırmakla birlikte.Psikososyal Risk Etmenleri Sigara ve çay. 56 .

Psikososyal Risk Etmenleri Bu davranış değişiklikleri stresin yanı sıra. mesleki niteliğine ve eğitim düzeyine. Uyku bozukluklarının en yaygın olanı uykusuzluktur. 57 . sosyalleşme özelliklerine göre değişir. Stres en önemli geçici uykusuzluk nedenlerinden biridir. kişinin stresle ilgili deneyimine ve sosyal desteğine.

işten kalma ile iş stresi arasında ilişki bulunmadığını göstermekle birlikte. Araştırmalar. uyanık kalma gereği veya işten atılma kaygısının süreklilik kazanması uykusuzluğa yol açan önemli iş stresleridir. bu ilişki mesleğe göre değişir ve basit. tekdüze işler yapan vasıfsız işgücünde güçlenir.Psikososyal Risk Etmenleri Basit tekdüze işlerde yoğun çalışma. 58 .

Psikososyal Risk Etmenleri İLGİLİ MEVZUAT İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul TK. felsefî inanç. siyasal düşünce. ırk.2003 (10/6/2003-25134 S.R.) Eşit davranma ilkesi MADDE 5.Tarihi : 22. 59 .İş ilişkisinde dil.5. din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.G. . cinsiyet.

işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Feshin geçerli sebebe dayandırılması MADDE 18. . esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye.Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren. belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin.Psikososyal Risk Etmenleri İşveren. 60 .

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 24. aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 61 . .Süresi belirli olsun veya olmasın işçi.Psikososyal Risk Etmenleri a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

62 .Psikososyal Risk Etmenleri II. davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler.

kışkırtır. yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. sürükler. 63 . yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir.Psikososyal Risk Etmenleri İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse.

Psikososyal Risk Etmenleri d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 25.Süresi belirli olsun veya olmasın işveren. . aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 64 .

Psikososyal Risk Etmenleri II. Ücret ve ücretin ödenmesi MADDE 32. .Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 65 .Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

66 . kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Emre muharrer senetle (bono ile). Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir. Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. kural olarak.Psikososyal Risk Etmenleri Ücret.

67 . İş sözleşmelerinin sona ermesinde.Psikososyal Risk Etmenleri Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.Psikososyal Risk Etmenleri Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda. buralarda çalışanlar hariç. 68 . ücret ödemesi yapılamaz.

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi.Psikososyal Risk Etmenleri Ücretin gününde ödenmemesi MADDE 34. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. 69 . . iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz. bu işler başkalarına yaptırılamaz.Onbeş yaşını çocukların çalıştırılması yasaktır.Psikososyal Risk Etmenleri Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. doldurmamış 70 . Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı MADDE 71. .

zihinsel ve psikolojik gelişmeleri. zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleş+tirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik. sağlık. ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar. kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 71 .Psikososyal Risk Etmenleri Ancak. bedensel. bedensel.

onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. mesleki eğitiminin devamına engel olamaz. 72 .Psikososyal Risk Etmenleri Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine.

73 . ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler. ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.Psikososyal Risk Etmenleri Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış.

Ancak. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri. 74 . en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. eğitim saatleri dışında olmak üzere. onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.Psikososyal Risk Etmenleri Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.

MADDE 73.Psikososyal Risk Etmenleri Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. .Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 75 .

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. . Analık halinde çalışma ve süt izni MADDE 74. 76 .Psikososyal Risk Etmenleri Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

77 . kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Psikososyal Risk Etmenleri Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak. sağlık durumu uygun olduğu takdirde. Bu durumda.

hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Hamilelik süresince kadın işçiye kontroller için ücretli izin verilir. 78 . Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.Psikososyal Risk Etmenleri Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. periyodik Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde.

Bu süre. 79 .Psikososyal Risk Etmenleri Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. İsteği halinde kadın işçiye. yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

80 . Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.Psikososyal Risk Etmenleri Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

81 . -(Değ. 5763 s.) Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar (5763 sayılı Kanunla Ek)ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.Psikososyal Risk Etmenleri MADDE 85.Kan.

82 .Psikososyal Risk Etmenleri Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı. kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful