P. 1
Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

|Views: 88|Likes:
Yayınlayan: badpenni
AHT
AHT

More info:

Published by: badpenni on Feb 13, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

I Beni tanıyanlar, öyle olcuma yazma işleriyle büyük bir ilgirtı olmadığını bilirler.

Hattâ bütün mütalâalarım, çocukluğumda okuduğum Jul Vern ve Nik Karter hikâyelerini ortadan çıkarırsanız, Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla, Tûinâme, Binbir Gece, Ebu Ali Sinâ hikâyeleri gibi eserlerden ibarettir. Daha sonraki zamanlarda, enstitümüz kurulmadan evvel işsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman göz attığım gibi, bazen bütün günümü geçirdiğim Edirnekapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur kaldığım zamanlarda ufak tefek tefrika parçaları ve makaleleri de okudum. Adlî Tıpta müşahede altında bulunduğum zamanlarda tedavime çalışan, sonraları da bana o kadar iyiliği dokunan Doktor Ramiz'in psikanalize dair neşrettiği etütleri de bu arada sayabilirim. Bu kadar mühim işlerle uğraşan bu âlim zatın hakkımda gösterdiği teveccühe lâyık olabilmek için bu kitapların ve makalelerin bir satırını bile atlamadığıma sizi temin edebilirim. Fakat başlangıcını bilmediğim çok mühim meseleler üzerinde yazılmış bu eserler ne benim edebî zevkime, ne de anlayışıma hiçbir tesir yapmadılar. Sadece Doktor Ramiz'le uzun sohbetlerimizde -daima o söyler ben dinlerdim- yetkisizliğimi örtmeğe yaradılar. İnsan çocukluğunda aldığı terbiyeyi unutmuyor. Babam ilk zamalarda Emsile ve Avamil gibi 7 TANPiNAR Arapça sarf ve nahiv kitaplarından gayrı, sonraları mektep kitaplarının dışında kitap okumanın aleyhinde idi. Belki bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü okumayı reddetmiştim. Bununla beraber hayatımın bir safhasında ufak bir eser yazmağa muvaffak oldum. Fakat bunu, daima kötü gördüğüm bir benlik dâvası için -yani etrafa, "Bak bizim Hayri İrdal kitap yazmış!" de dirtmek için- yazmadığım gibi, kuvvetli, önüne geçilmez bir istidat zorladığı için de yazmış değilim. Şimdi lâğvedilmiş olan, daha doğrusu Halit Ayarcı'nın tam zamanında müdahalesiyle daimî tasfiye hâlinde bulunan enstitümüzün yayınları arasında çıkan bu eseri hangi maksatla, hangi şartlarla, nasıl ve niçin yazdığımı ilerde anlatacağım. Şu kadarını söyleyeyim ki, saatçilerin pîrî Şeyh Zamanî Hazretlerinin hayatını ve keşiflerini anlatan bu eserin gördüğü rağbeti doğrudan doğruya, enstitümüzün kurucusu, aziz velinimetim, büyük dostum, beni hiçten bugünkü şahsiyetime eriştiren Halit Ayarcı'nın yüksek meziyetlerine borçluyum. Zaten hayatımda iyi, güzel, faydalı ne varsa hepsi onun, bir otomobil kazasının üç hafta evvel aramızdan alıp götürdüğü o büyük adamındır. Bunu ispat için, vaktiyle yanında çalışmış olduğum Muvakkit Nuri Efendiye dair anlattığım şeyler ve saatçiliğe dair kendisine verdiğim izahatla birdenbire Şeyh Ahmet Zamanî Efendiyi bulduğunu -belki enstitümüz kadar büyük bir icat- ve onun Dördüncü Mehmet zamanında yetişmesi icap ettiğini keşfettiğini söylemem yeter sanırım. Bu iki dikkat ve keşifle bir zamanlar parlak şekilde kutlanan saat bayramlarımızın ağırlık merkezi bir hamlede teşekkül etmiş oldu. Bu kitabın muhtelif dillere tercüme edilmesi, dışarda ve içerde o kadar ağır başlıkla ve ehemmiyetle tenkit edilmesi de gösterdi ki, rahmetli dostum Halit Ayarcı ne Ahmet Zamanî Hazretlerinin yaşamış olması lüzumunda, ne de yaşaması icap eden asrı seçerken hiç hata etmemiştir. Bana gelince, esas fikri kendime ait olmasa bile, imzamı taşıyan bu eserin on sekiz dile tercüme edilmiş olması, bu dillerin gazetelerinde tenkit edilmesi, Van Humbert gibi bir âlimin sırf benimle tanışmak ve Ahmet Zamanî'nin kabrini ziyaret etmek 8 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ için Hollanda'dan buraya kadar gelmiş olması, diyebilirim ki, hayatımın en önemli hâdiselerinden biridir. Vakıa bu sonuncusu epeyce sıku.tılı oldu. Ecnebi bir âlimle, tercüman vasıtasıyla dahi olsa, bu kadar çetin bir bahiste konuşmak ve hiçbir suretle yaşamamış bir adama bir mezar bulmak zannedildiğinden güç şeylerdir. Birincisinden gazetelerin dediği gibi "derviş-çesine tavırlarımız ve lâubaliyane, hattâ tiryakice ahvalimiz" bizi kurtardı. İkincisinde ise, ecdadın mahlas kullanmak itiyadı imdadımıza yetişti.

Edirnekapı ve Eyüp mezarlıklarında, Karacaahmet meşherinde birkaç gün dolaştıktan sonra, bir Ahmet Zamanı Efendi nasıl olsa bulunacaktı. Nitekim bulduk da. Bir ölünün şahsiyetinde yaphğım bu küçük onarmadan pek o kadar müteessir değilim. Hiç olmazsa bu sayede adamcağızın kabri tamir edildi, adı tr.nıtıldı. Şöhret, âfet olduğu kadar da vesile-i rahmettir. Kabrinin fotoğrafları Hollanda'dan başlayarak bütün dünya gazetelerinde, tabiî daima baş ucunda bir elim taşa dayanmış olarak ve öbür elimde pardösiim, şapkam, gazateler filân, bizzat ben bulunmak şartıyla, neşredildi. Bugün bunları düşündükçe yalnız bir şeye üzülüyorum. Kitabım hakkında o kadar iyi şeyler ya7.an, beni dünyaya tanıtan, günlerce peşimde dolaşan Van Humbert'in bu mezara dayanarak bir resim aldırmasına müsaade etmedim. Her ricasında, "Siz n'olsa hıristi-yansınız, rııhıı muazzep olur!" diye reddeder, ancak sağ tarafımda durmasına müsaade ederdim. Fakat, düşünülürse beni de mazur görmek mümkündür. Herif beni aylarca sıkıntıya sokmuştu. Oh olsun! Ne diye durup dururken gelir, elâlemin rahatını kaçırırlar. Biz kendi âlemimizde yaşayan insanlarız! Her şeyimiz kendimize göredir. Bununla beraber ilerde görüleceği gibi Van Humbert benden öcünü aldı. Evet, ne okumaktan, ne yazmaktan hoşlanırım. Bu böyle iken bu sabah önümde koca bir defter, hâtıralarımı yazmağa uğraşıyorum. Hattâ bunun için her gün olduğundan daha erken, saat beşte kalktım. Kadın hizmetçilerimiz, erkek aşçımız Arif Efendi -tek kııTANPiNAR suru Bolulu olmamasıdır, gayet güzel yemek pişirir- evimize eski bir hanedan çeşnisi vermek için bin bir müşkülâtla arayıp bulduğumuz Arap kalfa Zeynep Hanım -ne garip, çocukluğumda zencisi o kadar bol İstanbul'a şimdi siyahı insan ithalât malı gibi giriyor-, hulâsa Villâ Saat'i ellerinin emekleriyle ve iyi niyetleriyle çeviren insanların hiçbiri uyanmamışlardı. İster istemez sabah kahvemi kendim pişirdim. Sonra koltuğuma gömülerek, hayatımı düşünmeğe, unutulması, bahsedilmeden geçilmesi veya değiştirilmesi icap eden şeyleri ayıklamağa, behemehal yazılacakları derinleştirmeğe, hulâsa bir yazıdan ve bilhassa hâtırat cinsinden bir yazıdan samimilik denen şeyin istediği bütün sıkı şartları göz önünde tutarak, hâdiseleri zihnimde sıralamağa çalıştım. Çünkü ben Hayri İrdal, her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsten kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemehal bir süzme, eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki, her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Sözü yarıda bırakmaktansa, vaktinde iyi tasarlamak, okuyucu ile behemehal anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet tek başına olan iş değildir. Bütün bunlara bakıp hakikaten hayatımı, mühim, anlatılması behemehal lâzım gelen bir şey sandığıma, ona olduğundan fazla bir değer verdiğime inanmayınız. Öteden beri Cenab-ı Hakk'ın insanlara bu hayatı yazmak için değil, iyi kötti yaşamak için bahşettiğine inananlardanım. Zaten yazılmış şekli mevcuttur. Nezd-i İlâhî'deki nüshasından, kaderimizden bahsediyorum. Hayır, hâtıralarımı yazmaktan kastım kendimi anlatmak değildir. Sadece şahidi olduğum birtakım vak'aların unutulmamasına yardım etmektir. Bir de üç hafta evvel toprağa gömdüğümüz aziz insanı anlatmak ve anmak. Ben insanların en naçizi ve mânasızı, karımın, vaktiyle enstitü müzun kurulmasından evvel hakkımda kullandığı dille, en sünepe-si, hakikaten büyük, icat dehasıyla doğmuş bir adamı tanıdım. Yıllarca yanı başında yaşadım. Çalışma şeklini gördüm. Fikrin kafa10 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ sında nasıl tutuştuğuna, nasıl birdenbire büyüyen bir ağaç gibi dal budak salıp âdeta bütün vücudunu kavradığına ve oradan hayata yayıldığına şahit oldum. Asrımızın belki en büyük, en faydalı müessesesinin, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün onun gözlerinde birdenbire beliren bir parıltıdan bugünkü yahut dünkü hâline gelişini gün gün hayatımın bir parçası gibi yaşadım. Hattâ kendimi methetmek gibi gülünç bir hâle düşmeden, diyebilirim ki, talih ve tesadüf, bu Hayri İrdal zavallısına bütün acizlerine rağmen, bu müessesenin kuruluşunda mühim bir rol oynamayı nasip dahi etti.

Bana öyle geliyor ki, gördüklerimi ve.işittiklerimi yazmak, gelecek nesillere karşı en büyük vazifemdir. Kaldı ki müessesemizin tarihçesini benden daha iyi yapabilecek tek insan, Halit Ayarcı, artık aramızda değildir. Dün akşam yine onun masamızdaki yerini boş gördüm. Karımın dolmuş gözlerle bütün yemek müddetince bu boş sandalyeye bakışını bir türlü unutamayacağım. Sanki etrafındaki her şeye yabancı idi. Nihayet dayanamadı, peşkiri ile gözlerini silerek masadan kalktı, odasına kapandı. Eminim ki bütün gece ağlamıştır. Hakkı da var, Halit Ayarcı benim velinimetimse, onun da en büyük dostu idi. Zaten bu hâtıraları yazmak fikfini bende, biraz da onun bu çok yerinde olan kederi uyandırdı. Kendi kendime, yatağımda uzun zaman düşündüm. "Hayri İrdal, dedim, çok şey gördün, geçirdin. Yaşın ancak altmış olduğu hâlde birkaç insanın ömrünü birden yaşadın. Sefaletin, bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını tattın. İkbalin merdivenlerinden çevik ve çâlâk çıktın. Hiçbir zaman ve hiçbir kuvvetin halledemeyeceği meselelerin halloldu. Bütün bunlar hep onun Halit Ayar-cı'nın sayesinde oldu. Seni mezbeleden o çekip çıkarttı. Hayatın için, düşüncen ve rahatın için hakikî düşman olan her şeyi ve herkesi o sana dost yaptı. Etrafında sade çirkinlik, fakirlik, sefalet gören bir adam iken birdenbire insana lâyık birtakım asil zevk ve saadetlerin bulunduğunu duydun ve insan ruhunun asilliğini anladın. Yakın sevgisini öğrendin. Karnı Pakize'yi bile asil yiizü iie o sana tanıttı; çocuklarını Cenab-ı Hakk'ın sana azap çektirmek için gönTANPiNAR derdiği birtakım biçareler zanederken birdenbire ve onun sayesinde evlât sahibi olmanın nimetlerine kavuştun.Bu kadar iyi, temiz, büyük, her mânasıyla büyük bir dostun hâtırası için hiçbir şey yapmayacak mısın? Onun unutulmasına, hâtırasının, bir yığın alayın, iftiranın altında kaybolmasına razı mı olacaksın? Düşün bir kere, Halit Ayarcı'yı tanımadan evvel hayatın ne idi? Şimdi nesin? Düşün, Edirnekapı'daki evi, her gün kapını yoklayan, yahut yolunu kesen alacaklıları, bir dilim ekmeğin peşindeki çırpınışlarını... Sonra bugünkü rahat ve saadetini diişün!.." II Halit Ayarcı'yı tanımadan evvelki hayatım, dedim. Fakat gerçekten buna bir hayat denebilir mi? Eğer yaşamak kelimesinin mânası her şeyden mahrum olmak ve ıstırap çekmekse, her an küçülmek ve bunu nefsinde her lâhza duymaksa, bir türlü aşamayacağı bir çemberin içinde durmadan çırpınmaksa, süphesiz ben de, benimkiler de en derin şekilde yaşıyorduk. Yok, bu kelimenin içinde biraz ruh ve imkân genişliği, birtakım hakları duymak, o içten sevinmeler, dışa karşı bir parçacık güven, etrafınızla müsavi şartlar içinde rahat bir karşılaşma filân varsa, o zaman iş çok değişir. Dikkat ediniz ki, bir şeyler yapmaktan, insanlara faydalı olmaktan hiç bahsetmedim. Zaten Halit Ayarcı'yı tanıyana kadar bu cinsten bir zevkin farkında bile değildim. Bugün ise hayatımın bir gayesi var. Arkamda az çok beni hatırlatacağına inandığım bir iş bırakıyorum. On yıl müddetle dünyanın en yeni,en faydalı müessesesinin müdür muavinliğini yaptım. Değil çoluk çocuğuma, uzak yakın bütün akrabama, eş ve dostuma, hattâ insan hâli, vaktiyle kalbimi kıranlara bile iyilik ettim, iş buldum, refaha kavuşturdum. Bu meselede sade enstitümüz memurları için -ki yarısı benim ve Halit Ayarcı 'nın akrabasıdır, çünkü enstitü kurulur kurulmaz kadrosunun müsavi şekilde mühim yerlerden tavsiye edilenlerle hısım ve akrabamızdan teşkil edilmesine Halit Ayarcı büyük bir isabetle karar vermiş ve bu 12 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kararı hiç şaşmadan takip etmiştik-, Suadiye tarafında yaptırdığımız mahalle ile şehrimizin imarına yaptığımız hizmeti hatırlamak kâfidir sanırım. Bilmem enstitümüzün daha ilga kararından çok evvel matbuatta aleyhinde başlayan ve ilga kararından sonra büsbütün şiddetini arttıran hücumlardan burada bahsetmeğe lüzum var mı? Hayat ne kadar gariptir? On sene evvel her yaptığımızı beğenen, öven, geniş teşkilâtımızı dünyaya bir örnek gibi gösteren gazeteler, vaktiyle o kadar dostum olan, gerek resmî kokteyllerimize, gerek basın toplantılarımıza can atan gazeteler şimdi aleyhimize yazmadıklarını bırakmıyorlar.

hele kalabalık bir yerde yapılan tek bir kontrolda epeyce miktarda bir para tahsili mümkündü. Suçlu. sonra işin mantığındaki sağlamlığı anlayınca. bir saat ya geri kalır. kontrol memurumuzdan bunu işitir işitmez. Kaç kişi memurlarımıza bilhassa ilk günlerde "Aman ne olur. eşya onlara uymak tabi atı ndadır. açıkta bulunan saatlerden biriyle uymayan her saatten alınan beş kuruştan ibaretti. Başta benim yazdığım "Şeyh Ahmet Zamanî ve Eseri" adlı kitap olmak üzere bütün çalışmalarımızı delik deşik ettiler. zamlı. tenzilâtlı ikramıyeh ve kollektif nakit ceza sistemimizi ele alarak. Fakat bu saat ile bir başka saatin arasında da ayar farkı varsa bu sefer ceza iki misli oluyordu. dostum Doktor Ramiz'in "Saat ve Psikanalizin". ihtisas ve se-lâhiyetlerini ele aldılar. on bir şube müdürlüğünün. Bizim nakit cezamız ise hiç böyle değildi. evvelâ şaşırıyor. yahut tehlikeli vesikaîarmış gibi günlerce gazetelerin ilk sayfalarında acayip başlıklar altında teşhir edildi. Daha sonra bu müdürlüklerde on sene ehliyetle çalışan. hüznünü. Böyle komşu olan saatlerin sayısı çoğaldıkça ceza da hendesî nispetle artıyordu. Fakat burada iş şahsîleşir. insanlar kâinatın sahibi nlmak üzere yaratıldıkları için. Hakkı da vardı. Halit Ayarcf nın "Sosyal Monizm ve Saat". Tam saat ayarı haddizatında imkânsız olduğu için -bu. Sâlise şubemiz şefinin -küçük baldızımın kocası-o kadar dikkatle ve emekle yazdığı "Lodos Rüzgârlarının Kozmik Saat Ayarları Üzerindeki Tesiri". meğer ki durmuş olsun. işte adresim" diye kartını uzatmış. şehrimiz halkını o kadar sevindiren. şehre ait umumî saatler başta olmak üzere. "Saat Karakterolojisinde İrdal Metodu". zemberek. keskinliğini benim yaşımda olanların hepsi bilir. üç müdürlüğün. Halbuki Halit Ayarcı ile karım Pakize'nin bitmez tükenmez vidolu tavla partilerini seyrederken. Hele bu bir ceza şeklinde olursa. Necker ve Schacht'la beraber anmakta hiç tereddüt etmeyeceğini her fırsatta tekrarlamıştı. nihayet bir zamanlar o kadar beğendikleri neşriyatımıza insafsızca hücum ettiler. saat. kırk yedi daktilo ve iki yüz yetmiş bir kontrol memurunun çokluğunu durmadan başımıza kaktılar. Bunlarla da kalmadılar. şimdiye kadar halkı mükellef kılan para işlerinde memnuniyetsizlik daima esastır. ayrıca otomobil parasını da vermişti.Evvelâ teşkilâtın genişliğinden ve lüzumsuzluğundan bahsettiler. gülmekten katılıyordu. can sıkıntısından bulduğum bu nakit ceza sistemini bir zamanlar nasıl alkışlamışlardı. saniye ve sâliseye ayrılmazmış gibi bu şube müdürlüklerinin adlarıyla alay ettiler. bunu karım behemehal görsün. akrep. Büyük bir maliyecimiz bu ceza sistemini maliye tarihinde gerçek bir buluş addettiğini resmen bildirmiş ve bundan sonra adımı Doktor Turgot. Kaldı ki. benim çocukluğumun geçtiği Abdülhamit devrinde cemiyetimiz neşesizdi. Herkes bilir ki. dakika. yahut ileri gider Bu işin üçüncü şekli yoktur. pandül. tebessüme başlıyor. daima insanı rahatsız eder. Nakit cezamızın dayandığı esas. Sonra. bittabi o zaman bııııu açıklıyamazdım-. eğ13 TANPiNAR lendiren ve müessesemize bütün ilmî ve içtimaî faaliyetlerini kolaylaştıracak imkânları sağlayan vidolu. tatbikattaki ciddiliği görür görmez. Meselâ. Şu itibarla ki. Bu da tam ayar imkânsızlığı gibi umu14 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ mî bir kaidedir. bir kere de bizim eve gelin. sanki bir saatte yelkovan. işlerinin içinde pişip yetişmiş memurlarımızın tahsillerini. Halbuki hâdiselerin lutfuyla birdenbire o kadar gülecek şey bulan bugünkü hayatımızda vapur düdüklerinin. mil hakikaten yokmuş ve hakikaten zaman dediğimiz şey. tramvay seslerinin neşesine bakın! . bizi düpedüz sahtekârlık ve dolandırıcılıkla vasıflandırdılar. Benim nazariyem şudur ki. İşsizliğin alabildiğine yürüdüğü bir memlekette bu kadar'insa-na iş bulmuş olmamızı hiç hesaba katmadan. "Saniye ve Sosyete" adlı kitaplarının kapakları sanki çok gülünç şeyler. Başta padişahın asık yüzünden gelen ve halka halka etrafa yayılan bu neşesizlik eşyaya da sirayet etmişti. saatlere mahsus bir ferdî hürriyet meselesidir. biz bu karışık hesaba bir de ilerilik ve gerilik farkı ilâve etmiştik. O zamanın vapur düdüklerinin acılığını.

koordinasyon. ayakkabılarımız. saat kadar derin şekilde olmasa bile bu benimseme ve uyma keyfiyeti bütün eşyamızda vardır. vaktiyle bana bir kat eski elbise hediye etmişti. İddia edebilirim ki. hiç olmazsa ayakkabılarımızdan birini hediye etmemizin hikmeti dc bu olsa gerektir. ister istemez sahibine temessül eder. Birdenbire ufkum. Sahiplerinin mizaçlarındaki ağırlığa. kendi isteksizliğime "zaruret". Fakat bu sevgi yakamı bırakmadı. Bittabi bütün bunlar Halit Ayarcı'da oldu ğıı gibi pürüzsüz geçmiyordu. ona bir değişikliğin arasından bakmak ihtiyacı. hayatı kendi teknemde yoğuracağım bir hamur gibi görüyordum. çalışmanın tanzimi. Hiç kimse ortada o kadar kanun müeyyidesi varken elbette durduğu yerde. Kendinden 15 TANPiNAR uzaklaşmak. hattâ ıstıraplarının çeşidini görmek mümkündür. Değişme. Fazla teferruata girmeden şurasını da işaret edeyim ki. dolu dizgin ilerlemiş bir cemiyette bu sonuncusuna. ben rahatça iddia edebilirim. Sahibinin en mahrem dostu olan. Sırtıma daha ilk geçirdiğim günde bütün varlığımın değiştiğini gördüm. kunduramızla yürüdüğü için. Cemal Beyle aramızda büyük mizaç farkları vardı. Yumuşak ve uysal. refikasına karşı beslediği sevgi sanki bu elbiseden bana geçti. mizaç ve inanç ayrılıklarının kendilerini bilhassa gösterdikleri yer saatlerimizdir. sefa leli tatmış tabiatım ikide bir işe karışıyor. titiz. seneler geçti. zihniyet değişikliği. sade geçim derdi ile meşgul benliğimin tam zıddı bir tabiat. Selma Hanımefendiye delicesine âşık oldum. Fakat tek zaafı. "imkânsızlık" gibi adlar koymağa. alışkanlıklarını. elbiselerimiz gün geçtikçe bizden bir parça olmazlar mı? Onları sık sık değiştirmek isteyişimiz de bu yüzden değil midir? Yeni bir elbise giyen adam az çok benliğinin dışına çıkmışa benzer. Bu benim için imkânsızdı. Yahut gizli bir yerde bağırır. Üzerime giydiğimin haftasında sıkı Müslüman terbiyeme.bu elbise üstümde lime lime oldu. göğsünün üstünde bütün heyecanlarını paylaşan. boyunbağı. Bilhassa bizim gibi üst üste inkılâplar yapmış. "Benim düşüncem şudur" diye bağırmaz. hayatındaki aksaklıkları.Saatler de böyledir. canı tezliğe. yahut masasının üstünde. onun gibi yaşamağa ve düşünmeğe alışır. türlü zümreleri ve nesilleri geride bırakarak. gün dediğimiz zaman bütününü onunla beraber bütün olup bittisiyle yaşayan saat. yani az çok siyasî şekline rastlamak gayet tabiîdir. üç çocuk babası olmama. her şeyi ciddî mizanlara vuran bir adamdı. evlilik hayatlarına ve siyasî akidelerine göre yürüyüşlerini ister istemez değiştirirler. insanlara "Acaba ne işe yarar?" diyen bir gözle bakıyor.-rahmetli Halit Ayarcı müessesemizin aleyhine çıkmak korkusu ile bu cins iddialardan sakınmamı bana şiddetle tavsiye ederdi. farkında olmadan bizim -itiyat ve düşüncelerimizi benimser. TtHü Meslekler Bankası'dan atılmama ve o kadar felâkete düşmeme sebep olan müdür Cemal Bey. ciddiliğinden kendim dc ürktüğüm hükümler vermeğe başladım. Hattâ Cemal Be yin refikası Selma Hanımefendiyi bile artık erişilmesi imkânsız bir varlık gibi görmüyordum. fakat mademki bu vesayet artık yoktur. Benim uysal. bir iki eski gömlek. merhametli. Sanki bu elbise değil bir büyü idi. Onun gibi. Bu siyasî akideler ise çok defa şu veya bu sebeple gizlenen şeylerdir.eski bir şapkadan ve ayakkabıdan sahibinin bütün huyunu. Bunu ben kendi nefsimde iki defa tecrübe ettim. bankadan ayrıldım. bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden. yahut "Ben artık bir başkasıyım!" diyebilmek saadeti. Hulâsa birbiri . İkinci elbiseyi bana enstitümüzün ilk kuruluş günlerinde o zamanki kıyafetimle müesseseye gelemeyeceğimi düşünen Halit Ayarcı heciiye etmişti. Vâkıa onun bu taraflarını pek benimseyemedim. Pakize gibi her cihetle bana üstün bir kadının kocası bulunmama rağmen. 16 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ilmî zihniyet gibi tabirlerle konuşmağa. Hizmetçilerimize hemen evimize gelir gelmez bir kat elbise. hulâsa onun hararetiyle ısınan ve onu uzviyetinde benimseyen. şarkla garp arasında ölçüsüz mukayeseler yapmağa. kibirli. Eski şapkalarımız. insanları küçük düşürmekten hoşlanan. O aksi. Bizi hiç tanımayan bu insan birdenbire elbisemizin içine girdiği. görüş zaviyem genişle di. İşte bu gizlenmelerin. tist düşünce. Hayatı onun gibi bir bütün olarak mütalâaya alıştım. kararlarımı değiştiriyordu. âdeta onun gizli zoru ile bize yaklaşır. Bir kelime ile onun cesareti ve icat kudreti bana aşılanmış gibiydi. lafımı kesiyor.

Bütün büyük adamların maiyetlerinde çalışanlara daima elbiselerini ve öteberilerini vermeleri bu yüzdendir. Çok mümkündür ki. gerilik farkı bulunduğu aşikârdır ve bu fark mühim bir farktır.arasından düşünen. Hangi bakımdan olursa olsun arada bir ilerilik. Doktor Ramiz'le aramızdaki fark -burada yalnız onun bana söylediklerini naklediyorum. Bu itibarla saatleri geri kalanlardan aldığımız nakit cezaya iki kuruş zam yapmamızı herkes gayet tabiî buldu. Biz yine saatlere dönelim. Siz. demişti. İleride sık sık adı geçecek olan rahmetli hocam Muvakkit Nuri Efendi tasavvuftan bahsederken "her şeyin zıddıyla maruf ve mümkün olduğunu" söylerdi. libido ve refulman noktalarından ele almasın-dadır.tekrarlandıkça cezaları artar. hattâ uzvî ve sıhhî sebepleri de olması icabettiği fikrindedir. konuşan bir adam olmuştum. Bu meseleyi beraberce münakaşa ettiğimiz karım ise. Bulduğum nakit ceza sisteminin üçüncü özelliği de. farkında olmadan tarihin biiyiik bir sırrını. "Böyle olması hususî hır çeşni veriyor. söylediğiniz son derecede doğrudur. Fakat büsbütün ilmî ve çok ayrı mahiyette birtakım istitratlarla bu hâtıraları ağırlaştırmaktan korktuğum için buıııı 17 TANPiNAR yapmayacağım. tekrarlanan cezalardan yaptığımız yüzde ondan yüzde otuza kadar tenzilâttı. Hattâ ekseriyetin hoşuna gitti. karar veren. Bilindiği gibi suçlar -dünyanın her cins kanun ve örfünde. Beni daima ciddiye almak lutfunu gösteren Doktor Ramiz bu düşüncelerinin sonunda benim büyük bir idealist olduğumu da ilâve etmişti. İşte biz nakit cezalarımızda yüzde ondan başlayarak yedinci ve sekizinci tekrarda yüzde otuza kadar inmek suretiyle bu tabiî neticeyi ve onun aksülâmellerim önlüyor-duk. Kaldı ki işin içinde ticarî bir taraf da vardı. Hattâ Osmanlı hükümdarlarının. Hasılatını belediyemizin bize bırakmak lııtfunda bulunduğu bu ceza sistemimizle bir nevi ticaret yapıyorduk. ancak ceza görmesi ve ayıplanması icap eden bir kötülüğün bulunmasıyla kabildir. bir çeşit psikolojik mekanizmayı keşfettiniz! Şüphesiz doğru söylüyordu. Böylece hem geriliğe lâyık olduğu cezayı veriyor. devam edin!" demişti. Birinci cürüm için söylemiyorum. hem de ileri düşünüşün hakkını teslim ediyorduk. vezirlerinin kürk ve kaftan ihsan etmeleri de bu yüzden olsa gerektir. Diyebilirim ki. sonra biiyiik bir iyi kalblilikle. bizzat iyilik dahi. Yine bu meseleyi münakaşa ettiğimiz günlerden birinde söylediği şeyleri burada kaydetmeden bir türlü geçemeyeceğim: -Aziz Hayri İrdal. Unutmayın ki bu keşif de onun elbisesi sırtıma geçtikten sonra olmuştu. krallar. o keşif dehasıyla doğmuş adamdı ve ben de onun kıyafetine büründüğiim için bunıı keşfetmiştim. Umumî ve hususî psikoloji ve bilhassa sosyoloji hakkında hiçbir fikrim olmamasına rağmen işin böyle olmasına ben de memnunum. Roma imparatorları.benim umumî psikoloji ve sosyoloji metoduyla işi ele almama mukabil. ilk işle18 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ nen cürüm ilk evlenme gibi insanda mutlak bir pişmanlık hissi uyandırsın. Bu ise suçlu ile vâz-ı kanun arasında bir nevi yarış ve hattâ inada sebep olur. Hangi ticarî müessese devamlı müşterilerine ufak bir ikramda bulunmaz? Öteden beri mevsim sonu tenzilâtlarına . onun meseleyi bütün psikanalizciler gibi cinsiyet. İsteyen daima müracaat edebilir. Halit Ayarcı benim bu ceza zammı teklifimi bilhassa bu noktada mühim bularak kabul etmişti. Fakat insanlık hâli ikincisinden sonra başlayan ceza artışlarında karşı tarafı ümitsizliğe düşüren bir nevi açık arttırma manzarası bulunduğu aşikârdır. Ufak tefek imtiyazların teşvikine de muhtaçtır. Burada Doktor Ramiz'in "Saatlerin Psikanalizi" adlı enstitümüz neşriyatından o çok mühim etütten de bahsetmek isterdim. İnsan yaratılışı tam bir eşitliğe razı olamaz. Kitap mevcuttur. Böylece vidolu ve kollektif olan ceza sistemimiz aynı zamanda bir nevi müessese ilgisi kazanıyordu. Hvet. Rahmetli Halit Ayarcı'ya bunu anlattığım /aman gülmüş. işin başka ve daha ciddî. büyük diktatörler hep kendileri gibi düşünsünler diye eşyalarını dostlarına hediye ederlerd'. saat ve zaman gibi insanla o kadar yakından alâkalı olan bir meselede cinsiyet tarafını büsbütün ihmal edişimin sadece idealistliğimden gelemeyeceği.

Fakir düşmüş bir ailede doğdum. hattâ büyük ıstıraplar pahasına yaşadım. Müessesemizin Halit Ayarcı'nın teşebbüs kudretinden. Sevimli küçükler. hattâ biraz uzakça şehirler halkı da bu işe merak sardırdılar. şehrimizin muhtelif dükkânlarında satılan fotoğraflarımızın âdeta yağma edildiğini elbette gazetelerde okumuşsunuzdur. Halkın kendi isteğiyle hattâ güle giile verdiği bu nakil ceza modası birdenbire şehri sardı. hattâ bu seyyahlar içinde birçoğunun Halit Ayarcı ile yahut benimle mülâkat yapmadan istanbul'dan ayrılmadıklarını. O kadar ki. büyük dostum oldu. Fakat hiç de saadet denen şeyi tatmadım diyemem. tenzilâtlı nakit cezanın ve bilhassa ceza abone karnelerinin ilk tatbik aylarında Demiryolları İdaresi bazı hatlarda ilâve seterler yapmağa mecbur oldu. 19 1ANPINAR Taşradan gelen halkın sabırsızlığı o dereceye vardı ki. Hâtıralarım ilerledikçe okuyucularım ömrüm boyunca ihtiyaç ve mah--umiyetin âdeta ikinci bir deri gibi vücuduma yapışmış olarak do-ştığımı göreceklerdir. uysal bir vasıtanın alâkası değildir. Metih veya zem.. civar köyler. öyle sadece bir âletin. O da bu müessesenin benim Şahsımla. Burada son zamanlarda müessesemiz hakkında yapılan bütün haksızlıkları teker teker sayacak değilim. Halit Ayarcı onu düşüncesinden bulduysa. içimizde etrafımızda ahenk bulunmak şartıyla -ve şüphesiz muayyen bir derecesinde. Onun da ." diyen ve gülen. O her manasıyla benim velinimetim. hattâ bu yüzden kadromuz yetişmediği için Saat Ayar İstasyonlarımızdan ve köyler için gençler arasından seçtiğimiz Ayar Ekiplerimizden personel almağa mecbur kalmıştık. Bu hâtıraların birinci vazifesi. kırılasıya gülen insanlarla dolup boşalıyordu. Buna rağmen çocukluğum epeyce mesut geçti. velut düşüncesinden çıktığını hiçbir zaman inkâr edecek değilim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden bahsedilirken daima bir hakikat unutulmuştur. Nitekim öyle oldu. Müessesemizin hudut haricindeki şöhretinin mühim bir kısmını da bu nakit ceza sisteminin yaptığını söylemek doğru olur. Kaldı ki. Bir türlii inanamadıkları. birinci20 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ sinden hiç de aşağı kalmayan ikinci vazifesi de bu küçük. Yalnız şahsıma ait bir noktaya da burada işaret etmekten vazgeçemeyeceğim. Fakirlik. Şurasını da söyleyeyim ki. yarı resmî bir müesseseden böyle bir şey pek beklenemezdi. Haydarpaşa ve Sirkeci garları her gün. hattâ mazimle olan sıkı bağlılığıdır. yahut "Olur şey değil. hakikaten de doğruymuş. fakat mühim hakikati belirtmektir.alışık olan ve ancak bu suretle ticaret erbabının kârı hakkında küçük bir fikir edinebilen istanbul halkının böyle bir şeyden memnun olacaklarını peşin olarak tahmin etmekle hiç hata etmemiştim. gerek rahmetli Halit Ayarcı'nın ve gerek müessesenin aleyhindeki isnat ve iftiraları red ise. ben de bütün hayatımda onu doğuran tesadüfleri. büyüklerin neşesine iştirak edebilmek için en güzel. Fakat Saatleri Ayarlama Müessesesi'nde-ki vaziyetim hiç de dışardakilerin zannettikleri ve sık sık ima ettikleri gibi. Trakya cihetinde Çatalca'dan başlayarak yakın istasyonlara ve bizzat şehir garlarına tahsise. "Aman şunu bir görsek". kontrol memurlarımızın mühim bir kısmını Anadolu tarafında Pendik'ten. O hayatımın bir meyvasıdır. sade İstanbul ahalisi değil. en iç gıdıklayıcı vasıtayı bulmuşlardı. Artık çocuklara oyuncak filân almağa ihtiyaç kalmadı. bir latife zannettikleri bu tenzilât işini bizzat görebilmek için halkımız birbirinin koluna girip ayarsız saatleri ellerinde bürolarımıza hücuma veya kont-rollarımızı yoldan çevirip kendileri için ceza yazdırmağa başladılar. Bu hâtıralar ilerledikçe okuyucularım onları görecekler ve nasıl bir gadre uğratıldığımıza kendileri hüküm vereceklerdir.zannedildiği kadar korkunç ve tahammülsüz bir şey değildir. III Yukarda hayatımın sıkıntılarından birkaç defa bahsettim. Birkaç seyyah vapuru yolcularının. yol üstünde kaptanlarını seyahat programlarını değiştirmeğe mecbur ettiklerini ve istanbul'da bir hafta kalıp hepsinin ellerinde birkaç tenzilâtlı ceza makbuzu yollarına devam ettiklerini.. Bu itibarla halkın hoşuna gitmesi ve rağbeti arttırması çok mümkündür.

etra-fımdaki yarışı en geri sıralardan. Hiç kimse mektebe giderken bin türlü sıkı tembihle beni öpmedi. burası zannımca en mühimidir. ne bugünkü refahım. sokaklara fırladık. Ne yazık! Onu politikaya mahsus bir şey addedenler korkarım ki. her şey değişti. onu bana hiç kimse vermedi. Kısa ömrümde yedi sekiz defa memleketimize geldiğini işittim. hiçbir şeye aldırmadan yaşamayı öğretti. Bıı sızdırılmış altın külçesini birdenbire kendi içimde buldum. ne sıcak paltom vardı. Mevsimler. Hiçbir ihtirasın peşinde beyhude yere emek sarf etmedim. davul zurna. bir yığın hürriyetsizliğin anahtarı veya ardına kadar açık duran kapısıdır. Ve işin garibi biz de yokluğuna pek çabuk alışıyoruz. ve bir tek insan onunla şöyle iyice karnını doyurmak istedi mi etrafındakiler mutlak surette aç kalsınlar. Vakıâ on yaşlarıma doğru bu mesut hayatı bir ihtiras bulandırdı. Bununla beraber mesuttum. Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla. Ve bir defa için buldum. Benim çocukluğumun belli başlı imtiyazı hürriyetti. Hürriyet aşkı. Evet. Hiçbir zaman sınıfımızın birincisi veya ikincisi. dizimizin dibinden ayırmazdık. Daima diz kapaklarım yamalı. seyretmek imkânını verdi. Meğer ki dünyanın en kıt nimeti olsun. resmî nutuklarda adının anılması kâfi geliyor. Bir ihtiras ne kadar masum olursa olsun yine tehlikeli bir şeydir. daima dirseklerim biraz dışarıya fırlamış gezdim. Bu kelimeyi bugün sadece siyasî mânasında kullanıyoruz. Lüzumsuz hiçbir şeyin peşinde koşmadım. Ne gezer? Daha geldiğinin ertesi günü ortada yoktur. Bulduğum günden beri de küçücük hayatım. ne de akşam üstıi yolumu dört gözle 22 SAATLERİ AYARI. insanlar. Hattâ eve ne kadar geç gelirsem etrafımdakiler o kadar rahattı. etrafımızdaki insanlar. Politikadaki hürriyet. Evvelâ. belki bir işinize yarar!" diye hediye mi ederiz? Yoksa masallarda. bir kere bile kimse bana gittiğini söylemediği hâlde. duvar diplerinde birdenbire parlayan fakat yanma yaklaşıp avuçlayınca gene birdenbire kömür veya toprak yığını hâline giren o büyülü hazinelere mi benzer? Rİ!" türlü anlayamadım. Ne yeni. Sizin olsun. uşaklarla gitmedim. Günde iki defa Edirnekapı ile Fatih arasındaki yolu en uzun zaman içinde. hiçbir zaman mânasını anlamayacaklardır. Butiin bu şeylerin yokluğuna karşılık hayatı ve sokağı kazanmıştım. Nereden gelir? Nasıl birdenbire gider? Veren mi tekrar elimizden alır? Yoksa biz mi birdenbire bıkar. İnsan işlerim' uzakian bakmayı oradan öğrendim. yedi sekiz defa geldi. Ne dünkü sefaletim. nasıl olsa beni artık ayıplayamaz. Fatih Riiştiyesi'ndeki sınıfımızın kalabalık mevcudu bana. Hayır. Bununla beraber mesut yaradılışım onun hayatımı büsbütün çığırından çıkarmasına mâni oldu. -haydi Halit Ayarcı'nın sevdiği kelime ile söyleyeyim. hattâ yirmincisi olmak istemedim. bendeniz artık hevesimi aldım. isterseniz buna kıra! locası deyin. Kıraat kitaplarında birkaç manzume.AMA ENSTİTÜSÜ beklediler. Bilâkis ona bir . fakir evimiz. eşya en munis. benim çocukluğumun hürriyeti. Ben bu kadar kendi zıddı ile beraber gelen ve zıtla-rının altında kaybolan nesne görmedim. ne su geçmez potinim. Vakıâ sonraları ben de onu kaybettim.kendine göre imtiyazları vardır. hayvanlar. her adımı ayrı ayrı hayaller peşinde atarak. önünden. bir daha gözümüzün. en değişik yüzleriyle benimdiler. ona hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. hakikaten sevseydik. hiç de bu cinsten bir hürriyet değildir. suda aydınlık gibi. "Buyurunuz efendim. kendine ait bir lügati kullandığım için benimle alay edemez!. ve o geldi diye biz sevincimizden. gider gelirdim. Dayımın sünnet hediyesi olarak verdiği saatle hayatımın ahengi biraz bozulur gibi oldu. o sık sık gelişlerinden birinde adamakıllı yakalar. süslü elbiselerim. O bana hiçbir şeye sahip olmadan. Tıpkı ağaçta kuş sesi. Hakikaten muhtaç olsaydık.bir nevi snobizmden başka bir şey değildir. 21 TANPINAR Nihayet şu kanaata vardım ki. hiçbir şey onun mucizesiyle doldurduğu seneleri benden bir daha alamadılar. Fakat ne olursa olsun bana temin ettiği şeyler hayatımın ne biiyıik hazinesi oldular.

istikamet verdi. Saat Allah'ı bulmanın en sağlam çaresi idi ve bu sıfatla eskilerin hayatını idare ederdi. saatlerini besmeleyle çıkarırlar. daha çok derin. kordonsuz. Onların rivayetine göre mescidin yandığı gece babam birçok kurtarılan eşya ile. Yani hayatım onunla şekil aldı. TANPINAR ğunu hile bile her serbest olduğum anda Edirnekapı mezarlıklarında. tam aksine olarak evimizde birkaç saat birden vardı. aynı zamanda gülünç ve âciz bir şeydir . her türlü ibadet saatle idi. asıl Hayri İr-dal'ın doğum tarihi bu saatin elime geçtiği gündür diyebilirim. kimi bir iğne yastığı. İnsanlar niçin yalan söylerler ve iftira ederler? Benim naçiz kanaatıma göre. bu saati babamın daha evvel kavyumluğunu yaptığı ahşap bir mescitten buraya getirdiğini iddia ederlerdi. Duvarlardaki küçüklü bu viikHi yazı levhaları. sadece savatlı. Bu küçük saat. bir başkasının oldu23. biiyiik ve ebedî inançların sesiydi. sonra kulaklarına götürerek sanki yakuı ve uzak zaman için kendilerine verdikleri müjdeleri dinlerlerdi. onların serin w rutubetli ko '24 SAATLERİ AYARI. ve ân/ası/ yollarını size acardıEvimizde. üsi katın sofasında babamın her başı sıkıldıkça sal mağa Kalkıştığı. Hiç olmazsa onun gelişiyle o zamana kadar benim diyebileceğim ne varsa hepsi birdenbire ikinci plana geçti.AMA ENSTİTÜSÜ kusuvla. günlerce ağzını bıçak açmazdı. yahut evimizde hiç saat bulunmadığını zannedecekler. kordonla. sayacağı zamanın kendileri ve çoluk çocukları için hayırlı olmasını dııa ederek ayar lariar. evvelâ etrafını temizlemek. Herkes bilir ki. öbür taraftan da peşinde koştuğunuz ebedî saadeti. surlarda bin türlü münasebetsizliğine tahammül ederek otlattığım komşumuz İbrahim Efendinin huysuz keçisi. kurarlar. İm alın her iki buudımda genişleyen hassaları vardı. camiin şurasından burasından aşırdığım kurşun parçalarını leblebiciye satarak tedarik ettiğim Karagöz takımım. Konsolun üzerindeki deve kuşu yumurtası. Onun. Saat sesi bu yüzden onlaı için şadırvanlanlaki su seslen gibi hemen hemen iç aleme. kimi vassı ve küçük. onun lekesi/. cıisselerine göre altın. Korkarım ki. Hayır. hulâsa etıalımda-ki her şey benim için mânalarını kaybettiler. servetlerine. kendisine mahsus. yahut kaplumbağa yavrusu kadar şişkin. Yine dayımın hediyesi mukavvadan iki şerefeli minarem -kendi çocuklarına başka türlü. yaşlarına. yerdeki hasırlar. belki de babamın kayyum olması ve evimizin Mihrimah Camii'nin yanı başında olmasından hana bu cins hediyeler verirdi. lıısan kötülemekten hoşlanan bazı komşularımız. bir türlü önüne geçemediği bu iftiraya üzülür. kendi hayat sahasını lâyıkıyla benimsemekle işe başladı. sene 1310 diye kaydetmiş olsun. bu hâtıraları okuyanlar. tavana asılı Mekke süpürgeleri ve kapı perdeleri de onlara göre bu eşyadandı. IV Babam istediği kadar doğum günümü eski bir kitabın arkasına 16 Reeeb-i Şerif.evimizin taşlığında o kadar dikkatle bütün mahalle çocukları hep beraber yaptığımız büyük uçurtma. gtimüş. iftira sade çirkin değil. ramazanlarda iftar.yastığımın üstüne koydukları günden itibaren hayatım sanki daha başka türlü. bilhassa o huysuz keçinin sahibi İbrahim Bey. eski hayatımız saat üzerine kurulmuştur. bu yazdıklarıma bakarak o güne kadar saat görmediğimi. Belki de bana hürriyetin asıl kapısını o açtı. sahur. fakat anlatacağını sebepler yüzünden bir turlu satamadığı biiyiik avaklı duvar saati <. En acele işi olanlar bile onların penceresi önünde durarak cebinden. daha gayeli oluverdi. Zavallı babam. isterseniz bugünkü tabirleriyle modern ve lâik hediyeler seçen dayım. (itinde beş vakit namaz. oda ve merdiven kapılarındaki kalın perdelerle beraber evimize küçük bir mescit hâli veren bu saat babama dedesinden mi ras kalmıştı. bilhassa yazı levhalarıyla beraber bu saati de eve getirmişti. Hattâ sonraları Muvakkit Nuri Efendiden öğrendiğime göre Avrupa saatçiliğinin en biiyiik müşterisi daima Müslümanlar ve onlar içinde en dindarı olan memleketimiz halkı imiş. 'irdi. Adım başında muvakkithaneler vardı. Uir taraftan bngiinümizii ve vazifelerinizi tâyin eder. Onu mavi kurdelesiyle -yengemin kordon parasından kurtulmak için bulduğu çare!.

İnsan tabiatı iktizasınca birbirlerini kötülemek isteyenler sadece düşmanlarının hayatlarına baksınlar. Bütün bunları rahmetliyi ayıplamak için söylemiyorum. kandillerini tedarik etmişti. Onun içindir ki. Babasından oturduğu konaktan başka on para mirasa konmayan Numan Beyin hayatı bu vasiyet yüzünden büsbütün perişan olmuş. ahır ve hizmetçiler kısmında oturduğumuz büyük konakla. Böylece teferruatı hazırladıktan sonra. Mısır meselesi zamanında bir iftira yüzünden başının çok sıkıştığı. Halbuki kadın parasızdı. adamcağız tam camiin inşasına başladığı sırada yeniden azledilmiş ve bir daha yakasını sıkıntıdan kurtaramadığı için temelleri kazılan camiin inşası kendiliğinden geri kalmıştı. nevi kendine mahsus şeylerdir. kurtulursa bir cami yaptırmayı nezretmişti. Ahmet Efendi ölürken oğlu Numan Beye bu 26 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ camiden bahsederek. eşi dostu ömrünün sonuna doğru onu Tevkiî yerine Takribî Ahmet Efendi diye anmağa başlamışlar. Zaten bu saatin büsbütün başka bir hikâyesi vardı. Bâb-ı Âli memurlarından Tevkiî Ahmet Efendi. Evlenme merakı bizim ailemizin ezelî derdidir. bir iki akar daha satın almıştı. kaşla göz arasında evlenmesi bu zaafların en iyi misalidir. o da ücretini vererek. Belki bu hakikatleri naklederken ufak tefek onarmalarda bulundu ğum olacaktır. 25. bu hâtıraları okuyanlar hiçbir yalan ve iftiraya tesadüf etmeyecekler.de. Onu behemehal yaptırmalısın!" vasiyetinde bulunmuş. bu babamın asla yapacağı iş değildir. herkes gibi. başına gelenlerin hemen hepsinden. Allah nasip etmedi. fakat eda edemedim. içten içe biraz da alacaklısı addettiği bu saati mesul tutar ve onunla böyle her gün burun buruna . anneme o kadar bağlı olan babam bu kadıncağızla. Fakat bu kendimi vazifelendirdiğim hâtırat yazarlığıma ıcaplarındandır Babamın birçok kusarları vardı ve zavallı hiçbirini gizlemezdi. Kul kusursuz olmaz. Paranın geri kalan kısmıyla da camiin hasırlarını. kapının yanına koyacağı büyük saati. hem de kocasından boşandığı giiniin haf-l. komşularımızın pek haklı şekilde istismar edebilecekleri bir yığın zaafı vardı. onu zengin zannettiği için evlenmişti. TANPINAR Asıl kötüsü.. yeter. İşler düzelip de rahat bir nefes alınca derhal işe koyulmuş. babasının nezrini yerine getirmek için konağın kendisine varıncıya kadar nesi var nesi yoksa hepsini satmış. Babama evimizdeki misafirlik bedelini ve bazı mahkeme masraflarını ödemek için ikide bir koynundan çıkarıp gözümün önünde açtığı büyükçe kesedeki mecidiyeler meğer bütün serveti imiş. Fakat hırsızlık. sadece birtakım şimdiye kadar gizli kalmış hakikatleri öğreneceklerdir. İlk karısını ve ondan olan çocukları zar zor beslerken şer'î mahkeme kararıyla evimizde birkaç gün için. ve bu aksaklıklar o insanla beraber yetişmiş. Ben. ömrünün sonuna kadar iki evli yaşadı. Çünkü her insanın hayatında hiçbir muhayyilenin icat edemeyeceği kadar aksaklık vardır.'sinda.duvarlara asacağı yazı levhalarını. hem de bir cami eşyasını almak. fakat bir türlü inşaata başlayamamıştı. Babamın dedesi . Velev ki vakıf malı olsun ve yanmış bir camiden gelsin! Hayır. Ben kendi hayatımda bunu tecrübe ettim. "Benim borcumdu. babamın da. Kendisine hayratının ne zaman biteceğini soranlara: "Takriben gelecek sene inşallah!" diye cevap verdiğinden dolayı. Şimdi senin üstüne borçtur. Buna rağmen babam bu kadını boşamadı. fakat parası yetmeyecek korkusuyla camiin arsasını aldıktan sonra geriye kalan para ile doğrudan doğruya binaya başlayama-mış. sözii sırf bu gerçek için söylenmiş bir sözdiir. misa kalan bir kadıncağızla.. büyümüş şahsî. yaptıracağı camie vakıf olmak üzere Edirnekapı'da uzun zaman bütün aile. Evet. İşte ailemizin cami eşyası ile döşeli olan bu küçük evde yaşaması bu yüzdendi. âdeta pazar malıyla giyinmeğe benzer. hattâ hayatının bile tehlikeye girdiği bir sırada. Hu hikmetin gösterdiği yoldan gidip karşımızdakini tanımağa çalışacağımız yerde iftiraya kalkmak. Evkafta oldukça iyi bir memurlukla işe başlayan ve ardı arası kesilmeyen talihsizlikler yüzünden küçük bir cami kayyumluğuna kadar inen babamın hayatını da dedesinin bu vasiyeti âdeta zehirle-mişti. kendim hep böyle yaptım. kilimlerini. Onun için babam.

Doğrusunu isterseniz ben birincilerini tercih ederim. ihtiyar bir adamdan geldiklerini hiçbir zaman unutma!.yaşamaktan sıkılırdı. fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? Ben bile bu yaşta işimle gücümle meşgul olacağım yerde radyo başına oturup saatlerce. Tek bir kusuru vardı. Kendi hâlinde. Artık unutulmuş olan cami hikâyesini tazelememek için bütün dedikodulara sessiz sadasız katlanır. Amma. -aziz okuyucum bu fikirleri dinlerken. yahut da onu iyi saatte olsunlar çarpmıştı. pusulalı. sonra ağır. Sanatının tam ehli olan ustam bu saati tamirden o kadar bıkmıştı ki. Çünkü bu bağımsız saat ne ayar. haftalardır işlemeyen saatin birdenbire en derin sesiyle 27 TANPİNAR vurmağa başlamasından sonra bu korku hepimizin içine yerleşti. gerek sofaya verdiği o iç kapatıcı manzara yüzünden ben bu saatin düşmanı olmuştum. Radyo çıktığından beri çalar saatler ortadan kayboldu. O başını almış giden. mevcut ve gayri mevcut bütün zaman28 SAATLERİ AYARI. Bir kere bozulunca kolay kolay tamir edilemiyordu. bu hikâyeyi kimseye anlatmazdı. alaturka ve alafranga.futbol maçlarının. neleri beklemek için birdenbire günlerce durur. Üçüncü saat babamın koyun saati idi. Nuri Efendi bile onu tam mânasıyla ve her yandan işletebileceği ne kani değildi. O da muhtelif marifetlerini bir tek ustanın lâyıkıyla tanımasına imkân olmamasıydı. sırf Halit Ayarcı'nın himmetiyle bu mühim müesseseye büyük ve şöhretli muganniye olarak girmesinden sonra. Bu büyük -aatten başka bir de küçük masa saatimiz vardı ki. cin yutmuş gibi dans havalan tepinmez. Sonra aylarca yalnız rakkasının gidiş gelişiyle kalırdı. Annem o günden sonra ayaklı saatimizden hep Mübarek diye bahsetti. ne yapayım ki. Bilhassa İbrahim Beyin vefat ettiği gece. kervanını kaybetmiş bir mekkâre gibi başı boş. ne ıslah ve ta mir kabul ederdi. aklımın erdiği kadarını söyleyeceğim tabiî. dalgın dalgın bir yürüyüşü vardı. bir kere Dile gidip görmediğim. Bazen durup dururken tisi tiste çalmağa başlardı. Halbuki güzel saatti. yahut gayretlerime rağmen hâlâ üç makamı ta-nıyamayan büyük baldızımın. Yalnız orta katındaki odasında oturulan evler gibi saatin yarısı muattal dururdu. insanlardan tecerrüt hâlinde yaşayan hususî bir zamandı.AMA ENSTİTÜSÜ ları sayan acayip bir saatti bu. felâket yağmuru havadisleriyle üzerinize çullanmaz. Ona göre hu saat ya bir evliya idi. böyle bir fikri ortaya atmam hiçbir zaman doğru olmaz. -tabiî sinemalardaki havadis filmleri hariç. dayımın hediyesi beni hiç de büsbütün gafil avla-mamıştı. ve sizinki susturulduğu zaman behemehal komşularınki başlamaz. kıblenüma!ı. ömrü kahve peykelerinde geçmiş. babamla annemin yattıkları odada bir masanın üzerinde dururdu. Görülüyor ki. sonunda babama kendi eliyle kurmasını bile menetmişti. radyo münasebetsiz bir icattır. Bütün dindarlığına rağmen daha beşerî düşünen babam ise ona Menhus adını koymuştu. Menhus veya Mübarek bu saat çocukluğumun bir tarafını zaptetmiş gibidir. hangi senenin peşinde koşar. tekdir belâsı saatlere . Annem onun bu ihtiyarî hâllerini hiç iyiye yormazdı. ne kadar garip mahluklarız? Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz. boks güreşlerinin hikâyesini dinliyorum. Hiç olmazsa çalar saat bütün gün alabildiğine şarkı söylemez. tok. Hulâsa hayatının gizli ve tek meselesi. Tam aksine olarak laik bir saatti. faciası bu saat olmuştu. Vakıâ sesi maazallah kapı gıcırtılarına benzeyen ve bütün gayretlerine. Hangi takvimle hareket eder. O yaşta bir saati olup da içinde ne vardır diye merak etmemek kabil midir? Hele insan. Gerek bu dedikodular. Bence radyo. belki de hemen hemen ay-nı sularda. Daha doğrusu onun hayatımda dolduracağı yer kendisi gelmeden çok evvel hazırlanmıştı. etrafı dolduran sesiyle hangi gizli ve mühim vak'ayı birdenbire ilân ederdi? Bun u hiç bilmezdik. Hususî zembereği kurulunca saat başlarında o zamanın çok moda olan bir türküsünü çalardı. hiç kimsenin işine karışmadan. Bu saat birincisi gibi dinî veya uhrevî değildi. Babamın Nuri Efendi ile dostluğu bu yüzden sık-laşmıştı. takvimli. benim gibi çocukluğu boyunca ayaklı bir saatin âdeta bir büyü gibi zaptettiği bir evde yaşamış olursa! O zamana kadar azar. muntazam bir tahsil görmemiş.insanoğullarına lüzumsuz meraklar aşılamaktan başka bir şeye yaramaz. Bazen düşünürüm.

duvar boyunca dizilmiş zaman nöbetçileri hâlinde ayaklı saatler. ertesi seneyi yolda bulduğum çok eski başka bir saat yüzünden aynı sınıfta geçirdim." diyerek bu zayıf cüsse-de şaşılacak bir şey olan kuvvetli pazularını gösterirdi. daha hoyratlarında yüzüme karşı hain gülmeler başlamıştı. kuru. paslı veya parlak bir yığın enkaz hâline geldiğini söylemeğe lüzum var mı? Bu tecrübeden elimde iki şey kaldı. zayıf. sağ tarafta Nuri Efendinin sedirinin üstündeki asma saat. hattâ semt halkının elbirliği eden yardımıyla rüştiyenin ikinci sınıfına atlayabildim. V Sabahtan akşama kadar vaktimin çoğunu geçirdiğim Nuri Efendinin muvakkithanesinde ne bu baş sallamaları. "Babam pehlivandı. kestane rengi çok yumuşak bakışlı gözleriyle insanın üzerinde garip bir tesir yapardı. elli beş. orta boylu. Sık sık. belki de görmediği. Her gördüğüm saati çözmek ve içine bakmak hevesi. hiç göremeyeceği. şuraya bu30 ' SAATİ. amma. U/un. Her pencerenin önünde karşı karşıya işleyen minder saatleri. el do-kundııramayacağı. fakat dinç bir ihtiyardı. dört köşe yüzü.. TANPINAR nesinde geçirmeğe başlamıştım. bir kısmı ise yarı evliya addederlerdi. Hakikatte pek az tahsil görmüş. altmış yaşlarında. . Onları sadece seyrediyor.. onları âdeta seçerek konuşurdu. Nuri Efendi benim tanımağa başladığım zamanlarda. Vaktimi daha ziyade Nuri Efendinin muvakkitha29. beyaz. Muvakkithaneye yerleştiğinden beri otuz beş sene geçtiği hâlde bir kere hiddet ettiğini. Bunu kendisi de gizlemezdi. Bu bakışlarla karşılaşanlar onu sadece iyilik yapmak için yaratılmış tasavvur ederlerdi. varlıklarından lezzet alıyordum.ERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ raya taşırdı. Bütün ömrüm boyunca her geçtiğim yerde beni karşılayan ve teşyi eden hazin baş sallamaları. Dayımın hediyesinin elime geçtiğinden hemen birkaç hafta sonra bir daha hiçbir işe yaramayacak hiçbir zamanı saymasına artık imkân olmayan iğri büğrü maden parçaları. ne o mânalı tebessümler ve kahkahalar vardı. O seneyi bu saat yüzünden. seyrek sakalı. Nuri Efendi gün boyunca bu saatlerle meşgul olur. Onun için rüştiyeyi bitirene kadar bir daha sınıfta kalmadım."Beni adam eden saatlerdir!" derdi. küçük raflarda tamir için getirilmiş. Vâkıa üçüncü senenin sonunda daha ziyade babamın sızlanışlarına acıdıkları için bütün mektebin.dünyadaki bütün saatleri düşünerek dinlenirdi. bazısı çırılçıplak. hattâ ufak bir diş ağrısı çekmediğini söyler ve bunu Rumeli toprağından gelmesine yorardı.sesini dinleyemeyeceği. bu devamsızlık mektep hayatım üzerinde epeyce müspet bir tesir yaptı. Nuri Efendinin konuşması çok tatlı idi. Dayımın hediyesi ile beraber bende kendilerini yakından tanımak ve anlamak ihtiyacı başladı. kendisini gizlemeğe çalışan merhametli tebessümler. Hocalarımız beni öyle sık sık görmedikleri için kabahatlerimi de görmüyorlardı. Ömründe hiç hastalık. bir de saatten gayrı şeye alâkasızlık. odanın her tarafında pencere içlerinde döşeme kenarlarında. Daha ilk elime aldığım gün zihnî hayatım birkaç merhaleyi birden atladı. Tane tane. Ben de gençliğimde epeyce güreştim. gözleri yorulunca "Yap bir kahve!" diyerek sedire uzanır. Hani o masallarda başınız sıkıldığı zaman yakıp imdadınıza çağırmak için size sakalından üç tel verip kaybolan ihtiyarlar gibi bir şey. bu taş oda içinde kabaran saat seslerinin içinde. bir kere bağırdığını gören olmamıştı. Bilhassa saatçilik üzerine sohbetten çok hoşlanırdı. kimi yarı çözülmüş kimi parça parça. Orada sadece saatler vardı.Tanıdıklarının bir kısmı onu biîyiik bir âlim. sedir üzerinde. bazısı sadece üstü açılmış bir yığın saat vardı. ancak bir iki sene cami derslerine devam etmişti. bende de artık okuma he-vesi kalmamıştı. (iariptir ki. Birisine kızdığı veya canı pek sıkıldığı zaman camiin avlusunda kim bilir hangi tamir zamanından kalmış kocaman bir taşı kucaklar.yalnız dışlarından bakmakla yaşamıştım.ımu içinde kaldım. Niçin? Neden? Ve nasıl? suallerinin hü-'. kelimelerine dikkat ederek. büyiik. Zaten artık mektebin Allahlık talebelerinden olmuştum.

Böylece Nur Efendinin sayesinde zamanına tekrar sahip olan insan sanki üarıldı-ğı karısı ile daha kolay barışabilir.. Kendisine saatlerini tamir için getirenlerle pazarlık etmez.. Bu halleriyle üzerimde bir saatçiden ziyade saat doktoru hissini bırakırdı. "Ne kadar bize benziyor. Halit Ayarcı ile ilk tanıştığım günün.ERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yalnız enstitümüzün. Allah insanı bırakırsa her şey mahvolur!" Saat hakkındaki düşünceleri bazen daha derinleşirdi: Saatin kendisi mekân. düşündüren ve avnı zamanda güldüren sloganlarının Nuri Efendinin bu naklet ¡j£jm cümlelerinden doğduğunu derhal ilâve edeyim. yahut.. bir muhtaca bakar gibi bakmağa alış!" ve Nuri Efene hakikaten öyle yapardı. Nuri Efendi böyle esaslı tadillerle yeniden zaman arabasına koştuğu saatlere o devrin silâhlarını kastederek hafif bir alayla "muaddel" adını verirdi." diye büsbütün beşerî bi dil konuşurdu. iyilik. Onlardan biri eline geçince çehresi âdeta yumı şardı: "Kalb işlemiyor artık. istanbul halkını o kadar şaşırtan. Nuri Efendinin hiçbir açık geliştirme yapmadan insanla saat. çaıklaı her biri ayrı fabrikalardan. Ondan sonrasına Allah kerimdir!. yürüyüşü zaman. Nasıl ki. Zaten saatle insanı birbirinden pek ayırmazdı.. Burada 32 SAATİ. Sık sık. yıllar boyunca merhum üstadımın bıı cümlelerini veva benzerlerini dinlemekle gençliğimi yok yere harcadığımı düşünmüş ve azap çekmiştim. "Nas yürüsün biçare. insanın hakikî kıymetlerini yapan umumî hizmete onların sayesinde nail oldum. Bazen de "Acele yok ha! Acele istemem!" diye arkasından bağırırdı. Yalnız saati bırakıp giderken. Çünkü bu saatlerde zemberek. ayarı insandır . zamanını hediye ediyordu. âdeta boynuma atılarak. tulumba.çoğuna cevabı idi. Fakat bir meslek adamından ziyade. Saat de böj ledir... atılması lâzım gelen. ayrı işçiliklerden gelmiş olurdu. Bunu yaparken iki türlü sevap işlediğine inandığı muhakkaktı.. "Sakın haber göndermeden gelip almağa kalkma!" derdi." derdi. ikbale.Galiba semtin en iyi saatçisi idi. Tıpkı bizim hayatımız!" derdi. "Siz büyük bir filozofla tanışmışsınız azizim!" diye bağırmıştı.bitirmeğe uğraştığım o yıllarda. bazen haftalarca el sürmeden karşıdan seyreder. saatle cemiyet arasında bulduğu yakınlıkları. Bıi cinsten bir saati eline alıp da evirip çevirirken. Bu fikri çok defa şöyle tamamlardı: "İnsan saatin arkasını bırakmamalıdır. sesini dinlerdi. İnsan da böyledir. Böylece kendisine emanet edilen saati bir kere açtıktan sonra bir cam kavanoz altına koyar. Hakk'ın bize lutufla bakışı sayesinde olur. çocuğu daha çabuk iyileşirmiş yahut hemen o gün borçlarından kurtulacakmış gibi sevinirdi. işin zevkinde bir keyif ehli gibi çalışırdı. Diyebilirim ki en çok üzerine düştüğü saat ler. Se lâh. sonradan Halit Ayarcı'nın verdiği isimle içtimaiyatçı tarafı idi. Halbuki refaha. Bu da gösterir ki. insanla mevcuttur!" Bu cins benzerlikler üzerinde ısrar eden bir yığın sözü daha var31 TANPINAR dı: "Maden. "Ccnab-ı Hak insanı kendi sureti üzere yarattı.. Çıinki bir yandan yarı ölü bir saati diriltmiş oluyor. hurda denebilecek kadar bozulmuş. Şurada burada tesadüf ettiği yaymacılardan bu cins bozuk saat leri satın alıp ötesini berisini değiştirerek tamir ettikten sonra faki dostlarına hediye ederdi: "Al bakayım şunu! Hele bir zamanına sa hip ol. kendiliğinden ayar kabul etmez. öbür yandan da bir insana yaşadığının şuurunu. insan da saati kendine benzer lcat etti." sözü kendisine dert ya nanların -fakir olmak şartıyla. daha doğrusu gecenin hikâyesini bütün teferruatıyla ilerki sahifelerde yazacağım. Beyinde de arıza var". iki ayağının ikisi de yok.. zaman ve mekân. ne verirlerse kabul ederdi. Bu Nuri Efendinin." Nuri Efendide saat sevgisi bir nevi ahlâktı: "Bozuk bir saat« bir hastaya. eğer işliyorsa zaman zaman üstüne eğilir. hatt atılmış saatlerdi. Bu sözleri senelerden sonra Halit Ayarcı'ya naklettiğim giin aziz velinimetim hakikî bir heyecana kapılmış. onların üzerine kurduğu hayat ve cemiyet felsefesini nereden anlayacak tim? Çıinku Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz'in sonradan bana .. Ne gariptir ki. Fakat elden ne gelir? Kör topal idadi tahsilimi -mektepten ve hocalardan elden geldiği kadar uzak kalmak şartıyla.

Fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazeret yoktu. Herkes günde saat başına bir saniye kaybetse. 34 SAATİ . Günün asıl faydalı kısmını on saat addetsek. çoluk çocuğumun sıhhatini düşünür. hattâ ömür defterimi tamamlanmış sandığım bir zamandi karşıma çıktı. Halit Ayarcı ile tanışmama o vesile oldu. insanüstü rolünü ilk anlayan ve takdir eden Halit Ayarcı'dit Zaten onun belli başlı meziyetlerinden biri de. ivi ayarlanmış bir saat. Hesap et artık senede kaç insanın ömrü birden kaybolur. Hemen hemen rahmetli hocam Nuri Efendi ve Şeyh Ahmet Zamanî ile bir ayarda geliyorum. bu demektir ki. dertlerimi dinlemekten hiç bıkma/. Nuri Efendinin bu sözlerini Halit Ayarcı ile beni tanıştırdığı o günden çok evvel. Hele umumî kanaatin dışına hiç çıkmaz Nitekim bana karşı davranışları da böyle oldu. İçlerinde yarım saat. hakkımdaki görüşü değişti ve hır daha methimi dilinden düşürmedi. Ancak Halit Ayarcı'ııın beni takdir ettiğini gördükten sonradır ki. Hana kalırsa bu kadarı da fazla idi. Bu da gösterir ki. yüz seksen milyon saniye eder. bir saat . Halit Ayarcı'dan sonra en Ç°k zikredilen ad benim adımdır. saatte on seki/ milyon sanı ve kaybederiz. onların "muaddel" bir halitası.' Bu dr mektir ki. İşte benim hayat mekiğim bu ik kutup arasında dolaştı. Young'dan. bir saniyeyi hile /. şüphesiz ayarsız saatlerdi. Sohbetimden hoşlanır. Tabiatında mazurdu. Meş-rutiyet'ten sonra bilhassa şehir saatleri çoğalınca "ayarsız saat göreceğim" korkusu ile muvakkithaneden çıkmaz olmuştu. bana ufak tefek yardımlar da ederdi. Hak kıtııdaki kanaati herkesin kanaati idi. günde el!i bin saat kaybediyoruz. Öyle ki elde mevcut dört ese r| nin indeksinde Freud'dan. Bir günde yüz seksen milyon saniye yani üç milyon dakika. Nuri Efendi belki saat tamirinden ziyade saatlerin ayarında titizdi. Ayarsız saat bu halim selim adamı âdeta çileden çıkarırdı. Yani bana ilk devirlerde hep haz. daha doğrusi benim vasıtamla Nuri Efendiyi ve bittabi Nuri Efendinin arasındaı beni ve ikimizin arasından da saatin ve zamanın hayattaki ferman ferma. okuyucuların ilerde görecekleri gi bi hayatımın başka bir tarafı ile. Şurasını da derhal kaydedeyim ki. gerek Nuri Efendiyi gerek beni. Tıpkı Nur Efendinin o kadar dikkatle ve ayrı ayrı işçiliklerden gelmiş parça ları birleştirerek tamir ettiği.. korkunç bir günahtı. düşün aziz. Daima dost ve miik rınıdi. Tabiî insanlık hâli ben de onun bu iltifatlarını mil kâfatsız bırakmadım. sanıvenm peşinde koşmaktır!" derdi Halit Ayırcı'yı pek şaşırtan sözlerinden biri de hu olmuştu: Düsun Havri Irdai. O bir içtimaî cürüm.söyle diklerine nazaran bu hakikî felsefe idi. gizli kalmış kıymet leri bulup çıkarmasıdır. hem de birçok defalar dinle diği hâlde ancak Halit Ayarcı onları beğendikten sonra kıymetleri ni anladı.iran etmez! Halbuki biz ne yapıyoruz? Bütün şehir ve memleket ne yapıyor' Avarı hozuk saatlerimizle yarı vaktimizi kaybediyoruz. Mamafih büsbütün haksızlık da etmeyelim. "Ayar. bir hayat dışı gözü ile baktı. onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytanın baş vurduğu çarelerden biri de Nuri Efendiye göre. Daima ufak tefek ücret zamlarıyla kendisir korudum.ı hususî meziyetleri de bulunan biçare bir meczup. terkip hâlinde eseriyim. ayrı zihniyette insanlar bü tün zaman ayrılıklarının üstünden hayatımda bir daha ayrılmama! şartıyla birleştiler. Ren böyle ilmî eserlerde adı geçccck 33 TANPINAR adam olmadım.AMA ENSTİTÜSÜ ¡MU1-ı Efendi sık sık. Seyit Lûtfullah'a bağlı tarafıyl alâkalı idi. goriınmczsem arar bulur. Uzun zama beni tedavi eden Doktor Ramiz. Nuri Efendi ve Halit Ayarcı. İnsanları iğfal etmek. Ona göre işlemeyen.HRt AYARI. zaman kervanına kattığı hurda saatleı gibi onlardan bir parça. Halbuki bu on sekiz milyonun yarısının saati yoktur. Doktor Ramiz. bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi. Öbürü her şeyden ümit kes tiğim. Fakat hiçbir zaman benim gerçek değerlerimi göymedi. ve mevcut saatlerin çoğu da işlemez. Doktor Ramiz daima biraz dalgındır. kabiliyetsiz hir adam.. Kendiliğinden her hangi bir şeyi güç bulur. R'risini çok gençken.. Fakat bu ayrı meziyette. Ben onların bir muhassalasıyım. kırılmış. dostum bu ne sözdür . insanlara ve hayat! gözlerim henüz açıldığı sırada tanıdım.

gecikenler vardır. Çıldırtırı bir kayıp... Çalışmamızdan, hayatımızdan, asıl ekonomimiz olan zamandan kayıp. Şimdi anladın mı Nuri Efendinin büyüklüğünü, dehasını?.. İşte biz onun sayesinde bu kaybın önüne geçe ceğiz. İşte enstitümüzün asıl faydalı tarafı... Muarızlarımız istediklerini söylesinler. Biz bu cemiyetle en mühim işi yapıyoruz. Derhal büyük ve sıhhatli bir istatistik hazırlayın vc broşürleri bu halta sonunda basalım... Daha doğrusu onu ben hazırlarını. Bu kadar mühim işi hiç kimseye veremem... Fakat si/ de Nuri Efendinin haya tını anlatan bir kitap yazın. Şöyle Avrupalıca bir kitap. Bunu yalnız siz yapabilirsiniz ve. vazifenizdir de... Bu adamı diinvava tanıtmalıyız. Bu kitabı yazamadım. Daha faydalı olması, müessesenin politikasına daha fazla yardım etmesi için onun yerine aynı fikirleri ve malzemeyi kullanarak Ahmet Zamcınî Efendi'nin Havatı ve Eserle r' ni yazdım. Acaba bu ustama bir ihanet midir? Nuri Efendi bana fazla iş vermez, verdiği işin de behemehal yapı İm asını istemezdi. Aceleye lüzum yoktu. O, zamanın sahibi idi ()na istediği gibi tasarruf eder, yanındakilere de az çok bu hakkı ta-nırdı. Zaten o beni daha ziyade bir dinleyici olarak kabul etmişti A™ sıra, "Oğlum Hayri! derdi. İyi bir saatçi olup olmayacağını bü >35 TANPINAR miyorum. Doğrusu, bunu senin hayrın için çok isterdim. Sen e yaşta bir iş tutup ona kendini vermezsen büyük sıkıntılara tığray lirsin. Yaradılışın mütevazı insan yaradılışı... Hayata ve etrafa k yeter derecede dayanıklı değilsin. Seni ancak iş kurtarabilir. Yazı bu iş için lâzım olan dikkat sende yok. Fakat saatleri seviyorsun, lara acıyorsun! Bu mühim bir şeydir. Sonra ayrıca dinlemek gibi hasletin var. Burası muhakkak. Dinlemesini biliyorsun, ki bu mu bir meziyettir. Hiçbir şeye yaramasa bile insanın boşluğunu ö karşısındakıyla aynı seviyeye çıkarır!" diye iltifat ederdi. Nuri Efendi her yıl bir takvim neşrederdi. Büyük bir kısmı yıl evvelkinden olduğu gibi aktarılan bu takvimi kasım sonları yazmağa başlar, şubat ortasında Nuruosmaniye'de bir matbaaya nimle yoilardı. Bu işin gözümün önünde olması beni çok şaşırtır Rumî, Arabî aylar, onların mevsimlerine aşılanmış daha başka ha eski yıl ve zaman bölümleri, güneş ve ay tutulmaları, en ince saplarıyla her gün için kaydedilen kuşluk, öğle, ikindi, akşam, y sı saatleri, büyük fırtınalar, küçük, fakat onun hesabında çok mâ lı rüzgârlar, gün dönümleri, şiddetli soğuklar, eyyamı bahur sıc lan, bu küçük cami odasında başında takkesi, alçak sedirinde s dizinin üstüne kâğıt tomarlarını dayayarak pirinç gibi rakam dizi rini sıralayan bu adamın kamış kalemiyle sarı pirinç divitinden, vaş yavaş âdeta çok çeşitli bir rüya gibi doğarlar, sanki sırası g dikçe meydana çıkmak, dünyamızda hüküm sürmek için odanın " köşesinde, ışığın en az uğradığı ve saat seslerinin en fazla yığıldı bir tarafında toplanırlardı. Onun bu takvime çalıştığı günlerde ben hakikî bir mucizeye ş hit oluyormuşum gibi kendimi esrar içinde kaybederdim. Bir se evvelki takvimi de aynı şekilde ömrümüzün bütün merhaleleriy hazırladığını bildiğim için âdeta onun tarafından tanzim ediimiş b dünyada, onun iradesinden çıkmış bir ışık içinde yaşadığımı zann der ve rahmetli üstadıma biraz da korku karışan başka türlü bir ha ranlıkla bağlanırdım. '36 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ VI Vefa ile Küçükpazar arasında, bir yokuşun üzerinde harap bir nedresede -âdeta bir baykuş gibi- oturan, Deli Seyit Lûtfullah, ehzade Camii'nin biraz aşağısında, Burmalı Mescit taraflarında Sı boyalı, cephesi bitmek tükenmek bilmeyen bir konakta atlı ara-alı muhteşem bir hayat süren Tunusluzâde Abdüsselâm Bey, Hır-aişerifte Halvetî Dergâhı'nın arkasında oturan Avcı Naşit Bey, ezneciler'de bir eczane işleten ve bu çok Müslüman semtin nadir ıristiyan ileri gelenlerinden olan Eczacı Aristidi Efendi, Nuri Efendiyi sık sık ziyaret ederlerdi. Abdüsselâm Bey, yirmi otuz odalı konağında bütün bir aşiretle aşayan, çok zengin, insan canlısı bir adamdı. Evinin hususiyeti bir irenin yahut içinde bir kere doğmak gafletini gösterenin bir daha ışarıya çıkamamasıydı. Beyaz kolalı

gömlekleri içinde daima ki-ar, zarif, bu eski İstanbul efendisi böylece farkında olmadan kona-ına imparatorluğun her köşesinden gelme, damat, gelin, birkaç enge ve enişte, sayısız adette çocuk, belki bir o kadar da kaynana aynata, ihtiyar hala, teyze, genç yeğen, sekiz on halayık yığmıştı, abamın zoru ile birkaç defa hanımının ziyaretine giden annem, er defasında eve bu kalabalıktan başı dönmüş, yorgun ve bitkin önmüştü. Çok küçükken bir defa da ben annemle gitmiştim. Hotozlu, fistanlı, beyaz sadakor entarili, yahut açık dekolteleri deklerine kadar inen ve orada dantelâlarla, kırmalarla kumaştan e süsten bir dalgacık gibi kabaran her yaştan yirmfye yakın kadın e bir o kadar çocuk içinde ne yapacağımı şaşırmış geçirdiğim o ünü hiç unutamam. Dışardan bitmez tükenmez,gibi görünen bu v'n içinde insanlar âdeta üst üste yaşıyordu. Bu kalabalıkta keyfi-et itibariyle de hemen hemen aynı karışıklık vardı. Kendisi Tunus eyinin yakın akrabası ilk karısı şerif sülâlesindendi. İkinci karısı baydan çırağ edilmiş, Abdülhamit'le senli benli konuştuğu söyle-en çok kibar bir Çerkesti. Bir kardeşinin karısı Hidiv ailesinden eliyordu, öbürününki bilmem hangi Kafkas kabilesinin reisinin kı37 TANPINAR zıydı. Gelinlerden her biri ya şöhretli müşirin, veya vezirin kızı, hut da bir Arnavutluk beyinin torunuydu. Bu kadar karışık bir a' nin Abdülhamit devrinde bir yığın vesvese, vehim, dedikodu uy dırabileceğini düşünen Abdüsselâm Bey kardeşlerinden birinin zını padişahın çok itimat ettiği hafiyelerden biriyle evlendirin muvaffak olmuştu. Bu zat, kendisinin aza olduğu Şııra-vı Devlet kâtip olduğu için evde ve dairede hemen hemen bütün gün onu « altında bulundurabiliyordu. Sabah akşam lastik tekerlekli arabas da Abdüsselâm Beyle kardeşinin damadının beraberce Şura Devlet'e gidip geldiklerini görmek onları tanıyanların pek hoşu gidermiş. Asıl garibi damadın, çok sevdiği, velinimet addettiği A düsselâm Beyi böyle göz altında bulundurmaktan üzülmesine m' kabil bir saat yalnız kalsa "'yangın var!" diye bağıracak, bomboş tramvaya binse tek yolcunun yanına gidip oturacak, yahut vatr nın yanında ayakta duracak cinsten olan Abdüsselâm Beyin bu rurî arkadaşlıktan pek memnun olmasıydı. Abdüsselâm Beyi Mütareke yıllarında daha yakından tanıdı Adamakıllı ihtiyarlamasına rağmen hafızası az çok yerinde idi. günleri bana anlatırken Ferhat Beyin bu çekingenliğine kahkahal la gülerdi. Abdüsselâm Bey askerden döndüğüm zaman yalnızlı ma acımış, -anam, babam hepsi ölmüşlerdi- beni küçük kızı ile ' raber oturduğu Bayezıt'taki evine almış, evlerinde yetişmiş bir kı la evlendiımişti. Hvet Zeynep'le Ahmet'in anneleri ilk karım bu e de büyümüştü. Abdüsselâm Beyin konağı Meşrııtiyet'in ilânına kadar bu şeki de devam etti. Bu konağın kalabalığı ve masrafı hakkında bir fik verebilmek için semtin iki bakkal, bir şekerci ve bir kasabının h men hemen bu konakla geçmeliğini söylemek yeter. Aristidi Ffe dinin eczanesinin belli başlı hasılatı da bu konaktandı. Hürriyet ilânından sonra, ayrı ayrı planlarda bir benzeri olduğu imparator! gibi, konak da yavaş yavaş dağıldı. İlk önce Bosna-Hersek, Bıılg ristan, Şarkî Rumeli ve Şimalî Afrika arazisi ile beraber birad beylerle hemşire hanımlar ayrıldılar, sonra Balkan Harbi sıraları 38 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ da küçük beylerin ve gelin hanımların bir kısmı evden çıktı. Sonuna doğru hemen hemen yalnız Ferhat Beyle -kardeşinin damadı-kendi çocuklarının bir kısmı kaldı. Ferhat Bey sonuna kadar Ab-düsseiâm Beyle beraber yaşadı. Onlar sabah akşam kendilerini Şu-ra-yı Devlet'e götürüp getiren lastik tekerlekli arabanın siyah, yağız Macar ve İngiliz kırması atları gibi birbirlerine alışıktılar. Son zamanlarda bu iki adamın birbiriyle konuşması sadece Ferhat Beyin Abdiilhamit'e, haftada bir, konak ahvaline dair verdiği jurnallar üzerine idi. Ferhat Beyin mahcubiyetten yüzü kızara kızara anlattığı bu hâtıralar sayesinde Abdüsselâm Bey, eski konağının iç yüzünü her gün yeni bir tarafından öğreniyor, nisbeten daha genç ve dinç yaşta, zengin, talihin alabildiğine yüzüne güldüğü, etrafında tam istediği cinsten cıvıl cıvıl, üst üste, Babil Kulesi kadar karışık, her dilden ve her kafada; fakat insan yakınlığının sıcaklığı ile dolu bir hayatın kaynaştığı o günleri âdeta yeniden yaşıyordu.

Fakat hemen her akşam gözlerimin önünde tekrarlanan bu canlandırma ve geçmişi yeni baştan yaşamada aksayan bir taraf vardı. Ferhat Beyi dinlerken Abdüsselâm Beyin gözlerini bulandıran mazi hasretine, garip, âdeta muzipçe bir parıltı, dudaklarının kenarında insan zaaflarıyla alay eden anlaşılmaz bir gülümseme karışırdı, ve bu hal Ferhat Beyi hikâyelerinde büsbütün şaşırtır, bir kat daha mahcup ederdi. Bir gün eski Şura-yı Devlet azası sırrını bana açtı: - Biçare damat bey, hakikaten bu işten fazla mahcup ve mustarip... Farkında değil ki, ben de her hafta kendisi için bir jurnal veriyordum... Benim Nuri Efendinin muvakkithanesine gidip gelmeğe başladığım sıralarda Abdüsselâm Beyin konağında ancak otuz yedi insan kalmıştı. Bunlar da kendi çocuklarının dışında, talihin cilvesiyle, daha ziyade emektar hizmetçiler, kardeşlerinin uzak akrabaları, kime ait olduğu her gün yeniden münakaşa edilen ihtiyar teyzeler, halalar, yengelerdi. Abdüsselâm Bey bu hâle içten içe üzülüyor, gizi i •39 TANPINAR ce daima temenni ettiğini söylediği hürriyetin evini böyle insansız çocuk şamatasız bırakmış olmasını bir türlii anlamıyor, konağın git tikçe sırtında ağır basan masraflarını çok münasebetsiz bir yiik bıı luyordu. Bu yükün altında, bütün bu uzak akraba, Ahdiısselâm Beye. ara yerdeki esas cümleler silinmiş, bu yüzden manası bir türlü çıkmayan bir metin gibi geliyor, onu şaşırtıyor, bununla beraber büsbütün yalnız kalmak korkusu ile bu beyhude kalabalığa yine dört elle sarılıyordu. Vll Abdiisselâm Bey ise daha ziyade servetinin mühim bir kısırımı şıı veya bu şekilde tüketmiş, fakat dışarıya ve bilhassa yeğenlerine karşı sevgisi hiç değişmemiş, hâlâ küçük meraklarında ısrar eden, olmayacak şekilde sağa sola yardıma koşan, sükûneti de telâşı kadar latif, hattâ hafifçe komik bir operet amcasına benziyordu. Şahsiyetlerini yapan hususiyetler ve garabetler ne olursa oksun her iki sinin de çehreleri kuvvetli bir insan zeminine düşerdi. Seyit I/ıtful-lah'da bu zeminin kendisi yoktu. Onun acayip gölgesi doğrudan doğruya yalanın boşluğunda yüzüyordu. O maskenin, yahut ödiinç kişiliğin kendisi idi. Çok hayalî bir piyeste asıl baş rolü, hakikatin tam inkârını üzerine alan aktör tasavvur edin ki, oyunun varışında sahneyi, ödünç şahsiyetini günlük hayatında yaşamak için bırakmış olsun ve o kıyafetle ve karakterle şehre, sokağa, insanların arasına fırlasın. İşte bu küçük gruba bir yığın merakı, ihtirası aşılayan, onların kendi başlarına kalmış olsalar çok tabiî geçecek hayatlarını alt üst eden Seyit Iütfııllah bu çeşit bir adamdı. Onda yalanın nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmezdi. Ne söylendiği gibi Medineli, ne de seyitti. Hattâ asıl adı bile bu olmayabilirdi. Nuri Efendiye göre seyitliği vaktiyle İrak taraflarında nikâhlandığı bir kadından geliyordu. Aslen Biilûçtu. Memleketini çok gençken bırakmış, hemen biilün Şark'ı gezdikten sonra Is tanbul'a gelmiş, Arap ("amii'nde giizel ve yanık sesiyle okuduğu ırt SAATİ .F.Rt AYARI AMA ENSTİTÜSÜ Kur'ân'laria dikkati çekmiş, bu sayede Emirgân'da oturan çok zen-hir ailenin bahçıvanının kızı ile evlenmiş, hattâ bu sayede bir M ı^ bile koparmıştı. Ru ilk gelişinde kendisini tanıyanlar, mazbut mutaassıp bir şeriatçı olduğunu, vaazlarında, münakaşalarında etrafı â(|cta yıldırdığını anlatırlardı. Babamın söylediğine göre bu vaazlarda Seyit Lûtfullah hemen hemen insan hayatında ibadetten başka bir şeve müsaade etmez, yemekten, içmekten, konuşmağa kadar her şeyi yasak edermiş. Hu ilk devre ancak üç yıl sürmüş, karısının ölümü üzerine her şevi bırakarak yeniden seyahate çıkmış, ancak on sene sonra Meşruti yet'ten iki yıl evvel, İstanbul'a dönmüş, o yıkık medrese odası na yerleşmişti. Fakat bu dönen Seyit Lûtfullah artık eski adam değildi. ((özlerinden biri akmış, ağzı hafifçe çarpılmış, bütün vücudu büyük hareketlerine zarar vermeyen, fakat onları bir türlü serbest de bırakmayan, her uzuv için ayrı, küçük, mânâsız ve lüzumsuz bir yığın dar sahalı harekette kendisini dağıtan bir tik kaplamıştı. Sol kolunu

bu noktada çok müspet dtişüncclı Aris tidi Efendi ile birleşirdi. Bana k lırsa inanmaktan daha mühim bir şeyle hareket ediyorlardı. Fakat AbdüsseP Beyin hatırını kıramadığı için Seyit Lûtfullah'ın getirdiği büyü simya karışık formülleri de ister istemez denemeğe razı olmuştu Hakikatte bütün bu insanlar hakikat denen duvarın ötesine g mek için birer delik bulmuş yaşıyorlardı. tembel. dolandırıcı addeden babam. yahut bu cinsten bir 41 TANPINAR mirasın neticesi addederdi. elindeki birkaç eski yazmadan getirdiği formülleri inanma tatbike çalışırdı." der. yah ameliyeyi bekliyordu. Halbuki gençliğinde daha ziyade güzel saydırmış. Hakikatte onu zani. Evet onların gördükleri. Fakat dostları yine aynı para sıkıntıları yü-zıindcn onu her şeyi fedaya hazır addettikleri için aralarına alma/ lardı Bıı yüzden hemen hepsine az çok düşmandı. uzvî suiistimallerin neticesi olan felçti. bütün köşede bırakılmış insan hıncıyla Seyit Ltitful-lah'a yüklenirdi. ne de gaip âlemle herhangi bir münasebet vardı. öbür taraftan da Seyit Lûtfullah'ın ipler dünyası ile olan münasebetini hiç gözden kaçırmaz. Onlar için "imkân" den şeyin hududu yoktu. formülü. her kendisini değiştirecek mucizeli kelimeyi. fakat para sıkıntısı içinde yaşadı için her cesur tecrübeyi mubah gören zavallı babam da son zama 42 SAATLERİ AYARI. Çoktan İstanbulbılaşmış. Buna rağmen Abdtisselâm Beyin ha' için. her şey bu hudutsuz imkânın eşiğinde. "Havass-ı Kıır'ân böyledir. dessas. duayı. Abdüsselâm Bey haki ten Seyit Lûtfullah'a inanıyor muydu? Burasını bilmem. Bu değişikliği gaip âlemle yaptığı mücadelelere yorardı. her zaman yardımını gördüğü Abdiisselâm Beye. hattâ onları ne olsa yine biraz sevdiği için. fakat iyi saatte olsıınların pek aksisine tesadüf etmiş olacak ki bu hâle gelmişti.elleriyle yokladıkl rı. Nuri Etendi ondan bahsederken. fakat tek zaafı olan tecessüsü yüzünden.AMA ENSTİTÜSÜ lırda dedesinin vasiyetini yerine getirmek için hıitün ümidim Seyit [ ûtfullah'a bağlamıştı. ayrıca eski bilgiler için kendisini tükenm bir hazine addederdi. ve mes hakikaten vaat ettiği gibi Kayser Andronikos'un hazinelerini gün bulacağına inanır. bilmem hangi zaviyede misafir kaldığı zamanlarda behemehal bir huddam tedarikine çalışmış. Bu devirlerdeki Abdüsselâm Beyi daima elinde bu iki atu ile imkânsız ameliyelere girişen bir kumarbaz görmemek imkânsız Aristidi Efendinin eczanenin arkasındaki gizli lâboratuvarın bütün masrafı onun sırtında idi ve bu lâboratuvarda günün birin altın yapılacağına gerçekten inanıyordu. Sol ayağı ise her zaman için ağırdı. Bu meselede Aristi Efendi ile aralarındaki fark bu sonuncusunun bu gayeye ancak m dern kimya ile erişilebileceğine inanmasıydı. Bu m him şey üçü için aynı şekilde mühimdi. Ona göıe Savuç Bulak'ta. Ona göre Eûtfullah "yalancı esrarkeşin biri" idi. . insan. Her şeyin mümkün olduğu bir âlemleri var Eşya. işretin. insandan ziyade peşinden koştuğu defineleri bekleyen bir ecinniye benziyordu. Meşin gibi esmer. Adamcağızın yüzünü bövle çıfıt çarşısına çeviren şey düpedüz esrarın. ne de eline diline üşenmeyen Avcı Naşit Beye açıktan açığa düşmanlık edemediği. hattâ Arapças unutmuş bu Tunuslu'da eski Mağrip sadece hurafeleriyle dev ediyordu. Aristidi ¦fendi onu bir şarlatan addeder. onun-'a °ynayanlar işte bu hâle gelirler. duyularına cevap veren şeylere herkes gibi inanmamaktan baş hiçbir günahları yoktu. ensesini kulunç kırar gibi büküyordu. çarpık yüzü ile uzun boyu yüzünden daha fazla göze hatan kamburu ile Seyit Lûtfullah benim gördüğüm zamanlarda. Abdüsselâm Bey ise eriyip tükenmiş servetinin lâfi imkânlarını bir taraftan Aristidi Efendinin lâboratuvarınd çalışmalara bağladığı hâlde. Orta yerde ne iyi saatte olsunlardan hazır bir huddam. küfürle omuz omuza yürüyen bu adamdan bir tür-li: vazgeçemezdi. Hemen herkesin Seyit Lûtfullah için ayrı bir fikri vardı. Fakat ne saatini bedava tamir eden Nuri Efendiye.durmadan araba çeker gibi ileriye geriye götürüyor. madde. İçlerinde en realistleri olan. vücudundaki değişiklikleri daha ziyade eksik tedavi edilmiş bir frengiye yorar. ne define.

birbirinden bir lahza ayrılmağa razı olmayan her yaştan hısım akraba bulunurdu. TANPINAR edalı yürüyüşü vardı. ezberden Mirdik. 44 SAATLERİ AYARI. büründüğü paçavralar gibi perişan. sülünlere haset ettirecek 43. Hint racaları gibi bir şey olması gerekirdi. "Ben. Onun için esrar tehlikeli bir keyif vasıtası değil büyüğe. Abdüsselâm Bey bu kalabalığın ortasında kırk genç cariye ile birden keyif süren Aselban'ın babasının hayatını hakikaten kendinden geçerek dinlerdi. hattâ imkânsızlığını iyiden iyiye ölçmüş gibi meyus. teni. kendisi de esrar kullandığım gızlemezdi. O zaman garip bir gurur kendisini istilâ eder. Aselban'ın babasının sarayında hemen hemen bine yakın. Aselban'ın geceden daha siyah saçları. Kvvelâ Kayser Andronikos'un hazinesi bulunacaktı.. Seyit Lûtfullah hakikî çehresini alacak. oturduğu harabe kadar yıkık dolaşırdı. Bu definenin bulunması gaip âlemdekilerin. . biçare yaşayan Seyit Lûtfullah. Böyle zamanlarda insanlardan kaçar. Bu davet olmazsa aylarca Seyit Lûtfullah bizim sefil dünyamızda... Yazık ki. Şahıs biliyor mu ben kimim?. bizim görmediğimiz o âlem de firuze saraylarda. yaseminden beyaz. serin su şakır-tıları içinde kendisi kadar güzel cariyeleriyle saz sohbetleri yapıp eğlenen.. kendisini seven bu harikulâde sevgili ile tam visal şimdilik bir çeşit "emr-i muhal" idi.. sırmalı kumaşlar bin çeşit tadılmamış güzellikler arasında yaşadığına inanmamak zordu. Aklı ortadan kaldırmadan hakikate ermenin imkânsızlığını her zaman söyler. ağzı köpüre köpti-re elindeki kuvvetlerle düşmanını harap edeceğini.. Ben ha. Hattâ orda. hakikate ermek için bir yol. rast geldikleri ile titiz. Anlattığına göre bu sır âleminde Aselban'ın dizleri dibinde yaşayan dostumuzun şimdi Amerikan filmlerinde seyrettiğimiz şark prensleri.. Böyle anlarında durmadan perdenin öbür tarafından bahseder. Bilhassa yerinden kımıldayamayacak kadar ihtiyar bir tazı ile ava çıkan avcı Naşit Beyin bulunduğu zamanlarda anlatılan bu av hikâyeleri bilmek bilmezdi.Mamafih Eûtfullah. Şahıs benim ne olduğumu biliyor mu acaba?. yani Aselban'm ana ve babasının ve bilhassa çok hiddetli ve Aselban kadar güzel kardeşinin sevgiliye erişmesi için koştukları şarttı." Çünkii böyle zamanlarda . o hazlar âleminde Aselban adlı bir de sevgilisi vardı Tıpkı masallarda olduğu gibi hiç solmayan güller arasında.. altın.Dün Aselban'la avda idik.. yahut bütün ihtiyaçlarını gaipten tedarik eden Seyit Lûtfullah'ın bu define işi ile uğraşmasının tek sebebi işte bu şarttı. Çöküntü anlarında bu işin bütün güçlüğünü. Haddizatında servete hiç ihtiyacı olmayan. lânetler yağdırırdı. Abdüsselâm Beyin yanında bu mesut hayat tasavvuru daha az hareketli ve daha cıvıl cıvıldı. Onu çıkarttıktan sonra Aselban bizim gibi insan kılığına girecek. Lûtfullah'ın bu hiddetleri bir sar'a nöbeti gibi korkunç ve yıpratıcı idi. Onu dinlerken bir tarafı ile orada. huysuz. yani güneş gibi bir şey olacak ve bu iki emsalsiz güzellik birbiriyle birleşecekler ve dünyamızda hakikî bir iktidar içinde mesut yaşayacaklardı. yıldızlardan daha parlak bakışları. etrafa hangi dilden olduğu pek bilinmeyen karmakarışık beddualar.. öldüreceğini söyler. büyük neşe ve iç açılış anlarında -yani mastor olduğu zamanlarda-kendisinin bizim gördüğümüz insan olmadığını. kendi karışık lûgatince "tarîk " idi. gül ve yasemin kokuları. berrak havuzların haşında bülbül sesleri. Çünkü bu define bir tılsımdı. görünenin ötesinde insanı bekleyen lezzetleri anlata anlata bitiremezdi.. kavgacı olurdu..AMA ENSTİTÜSÜ Bu saadetin tek lekesi Seyit Lûtfullah'ın ancak Aselban'ın kendisini çağırdığı zamanlar oraya gidebilmesi idi. Hele bir tanesi. mücevher. yahut penceresinde tek başına oturup dostumuzu düşüne düşüne gergef işleyen bu sevgilinin güzelliğini hepimiz. çok defa yarı mastor gezerdi. onu asıl çehresiyle kamaştırıcı güzelliği içinde görebilmemiz imkânsızlığını söylerdi. güzele. melekler kadar güzel çocuk. onların bir iki misli kadar birbirini seven ve düşünen. Yüz tazı birden bizimle koşuyordu! Öyle ceylânlar. Ben şahsın başına belâlar yağdırırım. kaplanlar vurduk ki. Ben.

.. Bu gurur Seyit Lûtfullah'ın bozuk kafasında çok acayip bir hayat ve ölüm felsesiyle beraber yürürdü. fırıncı Ahmet Efendiyi hu hâle koymazdı. yaşayış tarzının. Her dediğine inanıldı. büyük zahmetlerle alman bir yolun menzilleri gibi aydınlanıyordu.. hepsi. "Evvelsi gün.. Hemen telgraf çekile. Abdüsse lâm Bey çok kıymetli bir altın saati kaybettiğini sanmıştı. Tunuslu konağının en devamlı ve en muteber misafiri oldu. Bize şimdilik kudretimizi göstermek menedilmiştir" derdi. Olmasa. Cevabını vermişti. oturduğu medrese artığının da ayrı ayrı payları vardı. âdi cinsten bir mas saati çıktı. Üç gecenin içinde... pazar malı. sanduk vapurun ambarında. kıyafetini biraz değiştirmesi için verilen nasihatlere eliyle çok tehlikeli bir karanlığı gösteren bir işaret yaparak. Ve birdenbire bu meşum kudretten ürkerek yakasını çevirir. kıyafetinin. İsabet tam olsaydı. Mamafih babam bile onun bazı kuvvetlerine inanırdı: Herifte bir şeyler var. evi dükkânı yandı. Hiddeti geçince Seyit Lûtfullah'ta büsbütün başka türlü bir yeis başlardı. sandık.. İnsan işie-"nde hatanın oynadığı büyük ve faydalı rolü bilmem bundan iyi gösteren misal var mıdır? O tarihten itibaren Seyit Lûtfullah. derdi. Saat ve kadın emniyettedir.Saat hatunun sanduğunda. tükürürdü: insan değil.. Çünkü bütün teferruat ortadan kendiliğinden silinecekti. Emr-i devletlerine intiza olunduğu... vapu denizin ortasında.. Ve bu zaviye saye-sinde Seyit Lûtfullah'ın kerameti. Seyit Lûtfuliah İstanbul'daki bütün şöhretini borçlu idi Filhakika esasa ait olan bu küçük yanlış âdeta onun şaşırtıc kudretini ölçmek imkânını veren bir zaviye idi.. Birçok sırları ifşa ettim. Şimdi işler daha güçleşecek. Halbuki bu ufak yanlış sayesinde eldd edilen neticelerin hiçbiri ortadan kaybolmuyor. bütün ai-'esi silme öldü." Hiddeti de esrar gibi bir nevi sarhoşluktu. Nur Efendi vasıtasıyla müracaat ettiği Seyit Lûtfuliah kendisine. Kim bl|ir kimin canına kıydı? 45. Bu inanmada kılığının. Hulâsa bu yanlış. yelek gardrobun içinde gardrop Abdüsselâm Beyefendinin ikinci hanımının Mısır'dan ye ni getirttiği cariyenin odasında çıkmıştı. Şimdi kendisi Darülaceze'de. saat başka bir yeleğin cebinde. Aradaki farka gelince zaten Seyit Lûtfuliah iyi saatte olsuniarîa tam işi görüleceğini hiçbir zaman iddia etrne-j mişti." Bütün teferruatta doğru olan ve yalnız esasta aldanan bu yanlış! denebilir ki. 1906 yılında. bazı asabî hastalıklarda nefesini) ve bilhassa elinin çok iyi tesir ettiği daima söylenirdi. Hayatını.. TANPINAR Seyit Lûtfullah'ın yüzünü duvara çevirerek konuştuğu huddam ile baktığı falların doğru çıktığı.. Üç gün sonra vak'anın büsbütün başka türlü olduğu anlaşılmış tı.. onun ışığında. şöhreti yavaş yavaş başladığı sıralarda. birisi kalkıp onu pekâla tesadüfe yorabilirdi. Feillâ (aksi takdirde). âfet. Fakat tesadüfe bakın ki evden o günlerde memleketine gitmek üzere ayrılmış olan Ünyel bir hizmetçinin arkasından çekilen telgrafa şu cevap alınmıştı: "Kadın bulundu.. bilmem hangi camiin 999 penceresi gibi tek eksiğiyle zihinleri dolduran bir şeydi. gaiplı uzun müzakerelerden sonra o acayip Türkçesiyle: . kudret ve tasarruf derecesi geceleyin okyanuslarda çalkanan bir vapurun hakikî mevkiî gibi çok sarih şekilde okunuyordu.. 46 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ I(jen giden hizmetçi. Sandığında. "Şahıs bilir mi ki ben onu kül ederim?.Lûtfullah'ın karşısındaki adam dahi "o" veya "şahıs" olurdu. Maazallah başımıza taş yağdırabilir. vapurun ambarı. saat. ve bu anlarında Seyit Lûtfullah kendisini ölümün ve hayatın efendisi addederdi. Yani. Bu büyücüyü hükümet ne diye içeriye tıkmıyor? Dün akşam gene baca-§ını sıirükieye süriikleye Edirnekapı mezarlığına gidiyordu. "Müsaade etmiyorlar" diye . düşmanlarım (gaip âlemdekiler tabiî) beni kızdırdılar.

O büvük bir ruh ve idealistti. riizg âdeta oyadan yapılmış hissini veren servi fidanı idi.gelen gidenin bacakları ara da dolaşıp dururdu. Birinci Mahmut zamanında küçücük camii ile beraber yapıldığı söylenen bu bina sanki bugünkü hâlini alabilmek için. Zaten o zaman her şey yoluna girecekti.NSTİTÜSU „(alet ve haksızlık dâvası da vardı. Avlunun döşeme taşları ya kırılmış. Şiltenin etrafında. aırıııtcnahî hazlar ve kudretler elde etmek için tesadüfün kendisi-^ u. derdi. Sevıt I/ılfıılla" harabenin tek odasında yere serilmiş bir şiltede yatardı. Fakat en garibi. camiin arsası olması lâzım gelen yer. yuvarlanmak için en son anı. Söylediklerine bakılırsa bu medreseyi iyi saatte olsunlann k dişine ikametgâh diye tahsis etmelerinin asıl sebebi civardaki h ne idi. Dünyadan haksızlığı. eski dostumun garipliklerini kendisine anlattı i'im /. B.nii>ji nimetleri istihkar eden. sefaleti kaldıracak. Aselban madc siyle görünmeğe razı olacak. Çünkü bu acayip adamın âde müstakil bir cihaz gibi işleyen. Yatıp kalktığı medrese odasını da iyi saatte olsunların emriyle seçtiğini söylerdi. içlerine ga öteberisini koyduğu birkaç büyük küp vardı Bu acayip odada i na son derecede alışık bir kaplumbağa. ııçuru tam kenarında. Hayatta "hep"i elde etmek için •'hic' in kısır çölünde yaşamayı tercih etmişti.. tam t adaletle insanları idare edecekti. insanı en fazla kavrayanı Lûtfullah'ın yattığı odanın tam üstünde biten. -tabiî Aselban'ın hediy ve bu yüzden de adı Çeşminigâr'dı. son kararı bekle korkunç ve abes bir muvazene hissini bırakırdı. emeklerle hazırlanmış hissini bırakan pek az yer gördüm. Bu medrese artığı kadar insana her parçası ayrı ayrı dikkatlerle. Nasıl biz yit Lûtfullah'ın hakikî güzelliğini göremiyorsak bu sarayın ihti mını da öylece göremezdik. Bilâkis muhteşem ve aydınlık bir saraydı. Medresenin bütün avlusu. âşığı asıl çehresiyle ortada gezecek beraberce ebedî lezzetlerle dolu bir hayat yaşayacaklardı. kimi büsbütün yıkılmıştı.ı tarafından bakılırsa Seyit Liitfullah ebedî hayata kavuşmak. ." sözü ile iade etmişti. Velinimet mazur görsün. Tepesinde sallanan bu acayip sorguçla bu medrese.İşte o zaman hükmüm bütün dünyaya geçecek. Üç tarafındaki hücrelerin hemen hepsi -Seyit Lûtfullah'ın yattığı oda müstesna.. devrilmiş sütunların altından fışkıran dal budak 4*7 TANPINAR salanlar bile vardı. Ancak define meydana çıktığı zam bu saray da som altın sütunları. mezarlık. Kayser Andronikos'un zamanından kalma bu definenin e fında gaip âleminde yapılan mücadeleleri anlatmakla bitiremez Mamafih dostumuzun bana çok mahrem bir şekilde söyledi rine bakılırsa bu medrese hiç de öyh göründüğü gibi yıkık ve rap değildi. Seyit Lûtfullah bir masalı devam ettirmenin sırrını biliyordu.reddederdi.. sanki bütün bu terkibi sonsuz ve yenil tabiat namına zaptetmişe benzerdi. daha mimarın içinden Çıktığı günden itibaren ve çok muntazam bir plana göre yavaş yavaş yıkılmağa başlamıştı.aman bilhassa bu nokta üzerinde durmuş. her istediği olacak. onları doğru dürüst yaşamayan hiı adamdı. Bazı bul havalarda arkasındaki kül rengi boşlukla çok hayalî bir şey gibi ze çarpan bu servi fidanı. Doktor Rami/. her taraf kendi kendine bitmiş otlar ve ağaçlarla dolu idi. cami ve medreseyi yaptıran Kahvecibaşı ile beraber yatıyorlardı-ayakta duran Parmaklığı ile sokaktan ancak ayrılıyordu. firuze ve elmas kubbeleriyle par yacaktı. u ağaçlar içinde. Onun yanı başındaki şirin mezar-Hk —içinde gene bu devre ait kalbur üstü dört beş kişi. ince.. ve bu adalet ve hak sizlik meselesinin Seyit . Oda r bet içinde ve daima karanlıktı.kimi yarı yarıya. Avlunun sol taralında bulunan küçücük camiden sadece minarenin kapısı ile dört basamağı ayakta duruyordu. hattâ zaman zaman da asıl kişilii ni yapan garip hareketlerini içten idare ettiği duygusunu bırakan t 4» x\\ü TKİ AYARI AMA F. yahut da ortasında alabildiğine büyüyen çınar tarafından sökülmüştü. Ab-düsselâm Beyin zorla kendisine hediye ettiği bir cübbe ile sarığı üç gün sonra konağa. "Müsaade edilmedi. zarif.

vicdan azabından az kalsın ölecekti. Onun karşısında daima yüzünde taşımağa kendisini mecbur sar dığı o cehalete karşı Avrupalıca müsamahalı tebessüme. Biçare nerdeıı bu mühim adamları okusun. A-'istidi Ffendinin. diye sustururdu. değil defineyi bulmak. fildişi a tın aziz heykelleri yerine iki üç kemikle dibinde Sultan Mahmı devrinden tek bir mangır sallanan boş bir kavanozun çıkması Ari: tidi Efendiye de ister istemez bu şüpheyi vermişti. gaip âleme o kadar kuvvetle tasarruf eden Lû 50 SAATI. eritme ve bağlama)" gibi kelimeler hâlâ . Bu münakaşalarda Aristidi Efendinin münevver Avrupalı müsa mahası ve sabrı ile. Aristidi lifendi. Seyit Lûtfullah'ın asıl istediği kâinatın sırrına.Rİ AYARI AMA FN. Mir nokta olarak başlar ve birkaç saniyede büyük bir çığ olurdu..ûtfullairın Marx'» okuyup okumadığını bile merak eder olmuştu. değişmişti. O bizim sosyalist mektebimizin başlangıcıdır. evlendirme. sadece eski yerine getirebi mek için aylarca uğraşmağa mecbur olacağını söylediği zami adamcağız üzüntüden. Beklediği altın dolu küpler. Seyit Lûtfullah geceden sonra. kornelt arasında yapılan tecrübelerde de öbürleri gibi hazır bulunuyor.. körükler. koyulaştırma. teani. Kafası tama ıııivle ilmî metotlarla işleyen aziz dostum bir aralık hu yüzden Sevil I. Doktor Uamiz'in konuşması daima böyleydi.. Abdiisselâm Beyefendinin ihti-1 asları bu kadar sonsuz değildi. '¦'•Nallı eski dostumun şahidi olduğum ömründe bu cinsten bir mii-<-adele lıkrini verecek mühim bir şeve dc rastlamış değilim. . Zavallı doğru dürüst Türkçe bilmezdi! kabilinden itirazlarımı da: Sizler daima böylesiniz. mum vcv> muşamba hâline »etirme. maddeye ruhe tasarruf etmekti. tef.F. derdi. gaip âleminden emir beklemeleri beyh de idi. hal.S İTTUŞU . do gıırtma. Altın imbikle değil. Birkaç kazma ve kürekle derhal işe başlaması lâzım geliri Fakat iyi saatte olsunların dünyasında her şeyin kendisine mahs bir vakti ve erkânı vardı. Tipi Abdüsselâm Beyin saat hikâyesi gibi bu yanlış ameliye de Aristi« Efendide Seyit Lûtfullah'a karşı olan son mukavemetleri kırdı. Ona göre sej Lûtfullah'ın tereddütleri. "Tallin. toprak hâline getirme.1 /ıtfııllah vak'asının anahtarı veya anahtar larından biri olabileceğini bana defalarca söylemişti. ruhla yapılır. müce herler. eski kumaşlar ve saray eşyası. 1909 yılının en büyük hâdisesi Aristidi Efendinin bir gece tek b şına Kayser Andronikos'un hazinesini aramağa kalkması olmuşt Fakat daha ilk kazmada definenin yeri.hs. akit (temizleme. Naşit Beyin. esk yazmalardan çıkardığı formülleri Aristidi Efendiye veriyordu. t. hattâ yazma kitaplar. Aksi takdirde devrimizin büyük meselemi olan adalet ve haksızlık dâvalarını bu kadar kuvvetle benimse-nv/ ve uğrunda böyle mücadele etmezdi. tevlit. Ben kendi hesabı-ma hafit bilgi dağarcığımla bu büyük âlimi hiçbir zaman açıkça tenkit cesaretini kendimde duymadım.lımr ve alınganlığı tıpkı ateşte kaynayan hnvıik şişenin tl1 c1 rafmda dövüşen /ıt kuvvetler gibi birbiriyle karşılaşıl birkaç defasına şahiı olduğum bu Krriibclcrdm bende kalan lek hâtıra I Mullnh'ın kullandığı ıstılahlardı. başındaki gizli mücadele d vam etmek şartıyla.. tas'id te/vie. bir nei hurafevî korku karıştı ve dostumuzun karşısında ricat yolu kesilmi bir ordu gibi daima perişan ve tereddüt içinde kaldı. Sık sık "Marx veya Engels'i okumuş olması lâzım! Ya/ık ki tahkik etmemişsiniz" diye bana çıkışır ve benim. Hat tâ bu yüzden bu iki adamın arasında günlerce süren münakaşala oluyordu. Fakat ne yalan söyleyeyim. Ruhunuzu saran küçüklük duyguları ıçuıde büyıik değerlerimizi kaybedersiniz. kayınbiraderi olan vheliada'dakı ihtiyar bir papazdan Kayser Andronikos'uıı olsa °'sa imparator Adriveıı olabileceğini iyice öğrendikten sonra bu de -W TANPINAR fine işine sadece ilmî bir mesele gibi bakıyordu. Bununla beraber Aristidi Efendinin eczanesinin arka tarafında! gizli lâboratuvarda imbikler. her cinsten şişeler. Toprağın altınc ondan çok ne var? Mesele el dokunmadan yapmaktır. Azizim vazgeçin bu huvd an. Men kat'i von eminim ki Almanca biliyordu ve bütün sosyalist edebiyatı okumuştu.

kıyafetimde bile görülüyor. Oğlumun de gibi. Hvct o bana yem bir hayat bul-tin. çünkü iş. Şurası da var ki. Ahmet bana benzemiyor ve benzeme: için de elinden geleni yapıyor.. onunla mücadeleye alıştım. Nc va/. "hakikî çalışmanın nizamından" geçmedim. Liseyi bitirir bitirmez devlet hesabına silin çarelerini buldu. Villa Saat'ın verandasına ve mevsim çiçekleri ile dolu bahçesine açılan ğimiz şey bu. fakat satan o içten müdahalelerdir. o kadar ihtiyaç ve yoksulluk içinde. yaşı. Hiç farkında olmadan "özen Nuri Hfendi. bazen I.et. '"Her ne olursa olsun mazim bugünkü vaziyetimden bana bütün ¦bir mesele gibi geliyor.. bana bu in: ların tesirinden kurtulmak imkânını pek vermedi. kendi mazim «Isa bile o günlere karşı katılaşmış bir taraf var. Bir gün muayenehanesinde bir hastaya f ^rkeTgördüm. VIII Niçin. dört sene evvel bir antikacı jükkânında bulduğum ve derhal satın alarak çalışma odamın.e mahalle tulumbacıları Aristidi Hfendivı varı yanmış buldıılaı.aitleri Ayarlama Bnstıliisü turn hikâyesini bu uzak hâli ralarla ağırlaşl irdim? Neden bu mazi gölgeleri yüzünden yol tını bir denbire değişti? Bunlar o cins şeylerdi ki. almayacak kadar 'leri. hayatımın ileriki safhaları. di çehremde onlardan birini tanır gibi oluyorum. Zaman zaman onların aıına girdim. Zaman zaman insanların arasına onlardan bi benimseyerek çıktım. Bir saat sonra yetişebilen itfaiye . Realitenin içinde yaşa mağa.z. . En meşhur terzilerde yaj dığım elbiselerim sırtıma geçer geçmez bana Abdüsselâm Beyi lığını veriyorlar. Her hâlde bende olan budur.bile hana kııvvrih hir iradenin karşısında açılacak büyük imkân kapılan gibi görünür Pununla beraber bu kapılardan birinin bir giin. *""*"da Nurl Efendinin. Böyle ete olmasa. İçimde. imbik çatladı ve lâboraltıvar ateş aldı. Tıbbiyeyi bitirince . bu ıııa-^ dönüşünü yapmadan kendimi anlatamam. Bu 1912 yıiı şubatında oldu ve onun ölümüyle imbikle allın yapma ışı sona erdi Küçük grup için yalnız deline ümidi kalmışıı. ne de tamamiy-|le onun emrinde olabiliyorum. hem de en bek lenınedik şekilde açıldığını hepimiz gördük. Hattâ kendini bu yüzden birçok kânlardan mahrum etti. farkında olmadan yüzümde buld maskelerimdi. Tıpkı benim bir saate bakışım gibi bir şeydi bu. Onlar bende makarışık devam ettiler. onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemes Belki daha derin.ık ki.ûtfullalı -oya Abdiisselfmı Bey oldum.-. Halil Ayarcı'run hayatıma girdiği andan ili baıen ben büsbütün başka bir insan oldum. Daha dün gözlüklerimi değiştirmem icap edil artık o cinsin modası geçmiş olduğunu bile bile Aristidi Efend kine benzer bir altın gözlük aramadım mı? Belki de şahsiyet hissediyorum. daha kuvvetli bir şey. Hâlâ bile bazen aynaya baktığım zaman. yani hâfızanın ambarındaki maskelerin zenginli^ ^pı penceresine taktırdığım eski parmaklığın da elbette bir payı tesadüfü.Sİ TANPINAR SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Onlar benim örneklerim. geçmiş meyleri tahayyülden ve hatırlamadan artık le/. Şu anda Efendinin kendini yenmiş tebessümünü yüzümde dolaşıyor saı rum. Ben yıllarca bu adamkıl k a'aSIIU'a" on'ann rüyaları için yaşadım. . Bıı eski şeylerden şimdi çok uzaktayım. IX Bu hâtıraları bu kadar uzatmamda. Nuri Efendinin-^^benzesin. Bir başka defasındı bamın ümütsiz kıskançlığı ve sabırsızlığıyla perişan oluyoı Hattâ bu. 11e de gıi ¦''inç laıahnı bugünün insanı anlayamaz Bana gelince. Seyit Lûtfullah için şunun bunun muvakkithaneye bıraktığı Fakat ben onların hâtıralarını yazıyorum. Ne ondan kurtulabiliyorum. biraz sonra Lûtfullah'ın yalanı benimsemiş bakışlarını dimde bularak yaptığım işten ürküyorum. E herkes için söyleyemem. ke d kadar rüyalı ve ümitli geçen çocukluk günlerime bakar gibi oluyorum. Elbette benim gibi yaşamayanlar. mizaçlarım benimsedim. bu mirasları ikide bil rudan d°ğruya mazime. ne hakikatini. Çok temenni ederim ki. AbdiissHâm Bevın pa rası ile vapilaıı tın tecrübelerin bütün şerefini kendisine inhisar <-t liınıek isteyen Aristidi hfendi bir gece tek başına çalışırken. Kendi hayatımı y yorum. ona benden fazla hâkimdi.

Fakat ııe olsa içimde bir keder va" Kendi mazime ve bilhassa çocukken yaptığım bir ahde ihanet. belki de camii tamir ettirmeyi düşünürdüm. Bu sefer benim şakacı olduğuma karar verdi.k.. B< ki de halli o omuzunm dönmeme rağmen ellerimin nasıl îiifcdij! ııi fark etmişti. evvel. o yavaş yavaş indi ben adım adım çıktım. Âdeta 0 54 SAATLERİ AYARI.mevkiimin ve servet zin icabı olarak Amerika'da tahsilini tamamlamasını teklif ed derhal reddetti ve Anadolu'ya gitti. Fakat bende ki düşüncesine uymayan birtakım şeyleri beğenmediği birtakım lere düşman olduğu muhakkak. Konya'dan geldi. Büyüyünce ve eline para geçince bir başka camiye vakfetmeyi nezrettiğim büyük iuvar saatimiz gibi bundan tam on iki sene evvel.)m vij7 e|iiden tutturdum. son hastalığında iyileşmesi için her akşam ona gider dua etler. derhal üstüne atılır. güpegündüz bütün yakalanma tehlikesini gözüme alarak. Vi Saat'i süslemek için-depoyu gezerken birdenbire hu naımak! görmeyeyim mi? Eğer fiyatının birkaç misli aıtaı ağını bilmesi dini.' Hain Yahudi bütün gayretime rağmen ışı yine anladı. Anne. Hulâsa bana hiçbir şey sö meden benden gelen her şeye sırt çevirerek yaşadı.k medreseye götürdüğüm zamanlarda bu parmaklığm önünde durur.de doksan dokuz kııaiiçeliğim sağlayacağın!» T ıkı e'nın ina ğı bir kemer tedarik edebilmiştim. Müzelik eşya . Ayın a da son iki iinsını eski nalıım yaymacı Ali Efendiye vererek ondan üç akşam e\ vel se* nü/deki açık hava sinemasına çoluk çocuk girebilmek için r olarak bırakıığım komşumuz bakkal Hıılki Efendinin saatini almıştım. eski bir dost gibi kucaklardım. çok sıkışık bir zamanımda. maklığm tam önünde mumlar vakardım. Na-'t Beyin Çİftesiyle vurduğu kuşların kanadı gibi sarkan bu parmak-& b'r antikacıya otuz kâğıda satmıştım. Ben yüz altmışa çıktım. Oğlumun beni sevmediğini iddia edemem.AMA ENSTİTÜSÜ dediği gibi karesi! Nerde ise rakamların bu uygunluğuna al-lumun „pgi^ı <. Kaldı ki uzım zamanlar bu parmaklığın hemen arkasıı yatan kocaman taş kavuklu adamın evliyalığına belki de vanı baş da alabildiğine büyümüş dul ağacı yüzünden inanmıştım.jz eve gönderin. Fakat dersini/. Bu parmaklığın yıldız benekli. "Dokuz yiız lira Çok iyi bir şevdir. lam oluz misli bir faik. Geçici de olsa bu parmaklık evime çoktan beri görmediğim rahatlık ve genişlik getirmişti. genişçe ve ası i elbiseyi bir suretle Ilıtmayan. almak. Oıııın için butun dikkatimle Hint işi bii rahle üzeri de yaptığım pazarlıktan sonra sorduğum suale. yük baldızımın musikî meraklısı olan ııdıınu hilmem kaçıncı fa olarak. Sanki her şerefesine aVrı bir merdivenden çıkılan bir cami minaresinde imişiz ve tam orta yerde buluşmak için kalın duvarların arasından birbirimizi göz-leyebiliyor ve ona göre hareket ediyormuşuz gibi. indisini tutan son duvar parçası da koptuğu için olduğu yerde. fakat hu sefer derhal geriye alacağımdan emin olarak mire vermiş. -tabiî artık bir şeyler satmak için değil. el-rette benim de hisseme bir şeyler düşecekti. Buna rağmen gene içten içe o 52 vardır. ıe () zamaıı bu otuz kâğıt beni Andronikos Kayser'in bütün defi-es'm e'de etmişim veya Aristidi Efendinin imbiklerinde bütün 53 İANf'lNAR O gtin o para ile karım Pakize'ye ulak tefek hediyeler almış.. bu itibarla son derece göz alan ve bmaenal yiiz. ." diyecektim. zaman zaman uğradığım antikacı dükkânlar dan birinde. daha saf şekilde bulanlar var< >ey'eri ° y.bütün duvarı ve mezarlığı. Dört sene. daha kuvvetle. . Mandalin fifendi binden bir basamak üstte. dördüncü kere biiviik bir ı esaretle güzellik miisal-sına girmeğe hazırlanan ve bu iş için bize şeııidcn bilmez tüken" masraf kapıları açan küçıik baldızıma. Fakat iyi hesaplıyamamış olacağım ki. Aklımı başıma . bir gün kendisi defineyi ulursa veya Aristidi Efendi hakikaten cıvayı altın yaparsa hisseme düşen kısımdan -vâkıa kimse böyle bir şey söylememişti ama. lâle motifleri arasından doğlerini başka türlü. onu uzun uzadıya seyreder. Talih ve tesadüf bana tam aksini yaptırmıştı. cevabını <'6 di Otuz lira ve flokuz yüz lira. miştim. O darıldı. dört yüz yetmiş beşte durdu kaldı.

Artık bu mazi hâtırasına kavuşmaktan gelen sevincimi gizlemeğe lüzum görmedim".. radyatör rafı gibi şeyler olması da beni o kadar üzmüyor. en küçük kızımla Cenab-ı Hakk'ın altmışımdan sonra hana ihsan etti ği Halide ile beraber oy unlarını seyrediyorum Fillerinde küçük renkli kovalar. benim Halide için bulduğum. hususî hayatıma mal ettiğim için beni belki ayıplayacak olanlar bulunur. Kahvecibaşı Camii'nin mezarlığının parmaklığını evime getirdiğim. hafif buğday tenli Asi ve Hanımın beklemesine lağmen iviee biliyorum ki. Yanıbaşlarmda dadılarının. neden yalan söyleyeyim. Bugün hiç de iyi tüccar değildiniz.. "Şehrin ortasında bir mezarlık eksik" diye bu yaşımda oturup ağlayacak değilim her hâlde! Modern hayat ölüm düşüncesinden uzaklaşmayı emreder1 Hem ne oluyor kuzum. Konya'dan gelmediğini herkesten iyi. o canım yazılı. sonra kollarını uçacakmış gibi havaya kaldırdı: Ne yapalım paşam. İşin içinde insanı rahatsız eden bir taraf var. TANPINAR rinde yapılan apartmanları görünce insan ister isteme/. Binaenaleyh parmaklığı mutlak surette iadeye mecbur olduğum bir sahibi mevcut değildir. kürekler. Bu çocuğa Pakize'nin arzusu üzerine rahmetli Halit Ayarca'nın adını verdiğime ne . Onun güzelliğini ben fark ettim. Bir kaç adım ötesindeki yazılı kavağın. balık etli. dedi...AMA ENSTİTÜSÜ onlarla meşgul olanlar. Herhangi bir anlayışsız ele düşmesini ben önledim. teselli buluyor. insan canlısı Abdüsselâm Beyi. hem çok iyi bildiğim bu parmaklığı bana daha çok pahalıya satabilirdiniz. Müzelik olmasına müzelik olan. onları koruyanlar. Fakat ne kadar eski ve harap oluğunu yukarda anlattım. Fakat düşününce kendime teselli imkânları da bulmuyor değilim. güler yüzlü. şirin. işlenmiş taşların. ben Nuri Efendinin. kızım Zehra'nın kendi çocukları için tutmak gafletinde bulunduğu o susak İsveçli kızla. onun karşısında hayranlık duyan benim.. Oldu. hattâ Asel-han'ın hediyesi yırtık cübbesiyle Seyit Lûtfullah'ın şu dakikada onlarla beraber olduklarına inanıyorum. musluk taşı. Öbür müşteriler var!. fakat.Belki de bu mağlûbiyetin intikamını almak için parayı verdikten sonra eğildim. Sen sağ ol... Mezarlığın ortadan kalkması.ük ortada yoktur. Evet. kendi havalımızı mı yaşayacağı/. bahçenin kumlarını doldurup boşaltıyorlar. hâlâ alt tarafından çocukken yaktığım mumların izi görülen parmaklığı öptüm.. Evvelâ ne medrese. Vâkıa bu parmaklığı permden sökmüş olmakla bu binanın toptan ortadan kalkmasına bi-'a^aa ben sebep olmuş olabilirim. oldu.. Bu gidişle birkaç yıl içinde modern bir mahalle kurulacak! Ben artık modern adanu. Zaten ona yaptığım adaklara. Yoksa (illileri mi bekleyeceğiz'? Parmaklığın kendisine gelince. ne cami a. Semt âdeta şenlenmiş. Kahveci Salih Ağanın evliya olmadığını çoktan biliyorum. modern konforu seviyorum. yaktığım mumlara rağmen annemin yine ölmüş olmasını. bu harap binanın ye55. Kim bilir belki de kısa entarisinin allından mavi donu o kadar zarif şekilde sarkan Halide'yi çiçek tarhlarından birinin ortasındaki güneş saaatine öyle düşe kalka götüren ve orada iki eliyle taşa abanarak düşünmesine sebep olan Nuri Efendinin kendisidir. Mandalin bir müddet yüzüme baktı.. sedre ağacının onu da Boğaziçi'deki eski bahçeden söktürmüştıim-altında torunlarımın. Hulâsa onu ben kurtardım. dedim. neşelerini hakkıyla tadanlar büsbütün başka varlıklardı. bütün o garip insan kalabalığıy-la beraber kim seyredebilir'' Bu satırları yazarken ara sıra başımı kaldırıp ona bakıyorum. Ayrıca onu hangi zarurî şartlar altında ye-"nden söktüğümü de biliyorsunuz.. bir daha olur olmaz maceralara düşmemesini temin etmem kadar doğru bir şey olur mu? Sonra ondan benim kadar kim zevk alabilir? İnce arabeski arasından kendi mazisini. Kaldı ki. bu güzel sanat eserini ilk keşfeden. evliya olsun veya olmasın onu daha o zamanlarda kendisine affetmemiştim. şu anda asıl s 6 SAATLERİ AYARI. Hepimiz sağ olalım. modern mimariyi. Onu antikacının dükkânında ben yakaladım. Hattâ daha ileriye gittim: Mandalin Efendi.. ayna taşı.. Şüphesiz bundan ben de az çok müteessirim. Kurtardığım şeyi kendi evimde emniyet altına almam.

kadar isabet etmişim, (iıiıı geçtikçe ona benziyor. Küçük gül yaprağı yüzünde onun çizgileri peydahlanıyor, hattâ tabiatı bile yavaş yavaş o tarafa Kayıyor. Onun gibi iradesini herkese kabul ettiriyor, hoşuna giden her şeyi istemeden elde ediyor. Bu demektir ki, Seyit Eûtfullah'ın adlarımızın talihlerimiz üzerindeki tesirleri hakkında söylediği şeyler hiç de mübalâğalı değilmiş. Eminim ki, Halide'ye başka birinin adını verseydim, rahmetli velinimete bu kadar benzemezdi. X 1912 yılı hayatımın en ıstıraplı yıllarından biri oldu. Bu yılın hemen başında Nuri Efendi öldü. Onun ölümü ile hayatımda bir yığın mesele çıktı. Daha cenazeden dönerken kendimi on yedi yaşıma rağmen işsiz güçsüz buldum. İki yıl evveline kadar zar zor idadî tahsılımc devam etmiştim. Fakat bilhassa Seyit Eûtfullah'la dostlıı-Sl,m arttıktan sonra mektebin semtine bile uğramaz olmuştum. Ş'mdı kendimi ortada hissediyordum. Mektep, gençlik için daima e lı e nv m i y etlidir. Her şeyden sarfınazar o yaşlarda ömrün en azaplı meselesi olan "Ne olacağım?" sualini geciktirir. Bırakın ki vaktin-x'tışir, sonuna kadar sabreder, aktarmaları tam zamanında yaparsanız, içindekini behemehal bir yere götüren trenlere benzer. Cn hu trenden vaktinden çok evvel âdeta çöliin ortasında inmiştim. 57, TANPINAR Etrafımda yavaş yavaş beni hedef alan, üzerimde yüksek sesle düşünen bir teşhis uğultusu, çok cömert ve insanî bir endişe başlamıştı. Annemin dilinden "Bu çocuk ne olacak?" sözü düşmüyor, komşular babamla her karşılaştıklarında söze, "Oğlanı ne yapacaksın?" sualiy-le başlayorlardı. Kimisi behemehal okumam, kimisi bir sanat sahibi olmam lâzım olduğu fikrinde idi. Ve hepsi birden babamın bu işi her türlü zecrî tedbire baş vurarak halletmesini istiyorlardı. -Bir iş tutacağı yok, bari şunu evlendirsen... fikrinde bulunanlar bile vardı. Bu suali ben de kendi kendime soruyordum. Vâkıa meslek, iş, kazanç düşünmüyordum. Fakat gün ve zaman denen bir şey vardı ortada. Onu harcamak lâzımdı. O vakte kadar saatten başka bir şeye merak etmemiştim. Ondan da büyük bir şey anlamıyordum. Rahmetli Nuri Efendiden saat hakkında bir yığın malûmat edinmiştim. Fakat ciddî şekilde saatçiliğe yanaşmamıştım. Üstelik sakardım. Elimle gözüm beraber çalışmaktan uzaktı. Her ikisi birbirinden ayrı yaşıyorlardı. Yaradılıştan amatördüm. İş olarak üstüme aldığım her şeyden çarçabuk sıkılıyordum. İçimde birdenbire bir yol açılıyor ve ben elimdeki işten sessizce ona kayıyordum. Mektepte, Nuri Efendinin muvakkithanesinde. babamla yedi yaşımdan beri her Cuma ve Perşembe günleri gittiğimiz dergâhlarda bu hep böyleydi. Bununla beraber bir şey yapmam lâzımdı. Mııvakkithanenin biraz ilerisinde ihtiyar bir saatçinin yanına çırak girdim. Adamcağız fakir ve işsizdi. Ekmek parasını güç çıkarıyordu. Bununla beraber beni kabul etti. Kendi tamir edeceğim saatlerin parasından bana birkaç kuruş vermeğe bile razı oldu. Fakat talihime dükkâna o günlerde müşteri uğramıyordu. Usta çırak sessiz sadasız karşı karşıya oturuyorduk. Hiç de Nuri Efendiye benzemiyordu. Saat hakkında hiçbir fikri ve felsefesi yoktu. Bir gün Nuri Efendiden öğrendiğim şeyleri şöyle bir tekrarlayayım dedim, hiçbir şey anlamadı. Saat insana benzer, der demez,"Buraya bak, ben delilikten hoşlanmam!" cevabını veı di. 58 SAATİ FRİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Obıir yandan Seyit Lfltfullah peşimi bırakmıyordu. Gaip âlemle münasebette henim yardımıma alışmıştı. İkide bir dükkâna geliyor. 'Haydi kalk! Emir geldi. Etyemez'e gideceğiz!" diyor. Hana izin vermesi için ustaya rica ediyor, olmazsa onu cinlerle tehdit ediyordu. Etyemez, Eyüpsultan, Vaniköy, hulâsa bütiin İstanbul bizımdi Yarı topal bacağını siirükleye sürükleye, başında kirli sarığı, en ufak rüzgârda şişen cübbesi, o önde ben arkasında, karışık ve yamalı kıyafetimle dolaşıyorduk. Buna rağmen iyi kötü ihtiyar adamın yanında birkaç ay çalıştım. Evet, Asım Efendi saatin felsefesini bilmiyordu: fakat saat tamirini biliyor ve insana bir şeyler Öğretiyordu. Yazık ki, kötü bir hâdise beni dükkândan ayrılmağa mecbur etti. Günün birinde Seyit Eûtfııl-lah dükkâna tamir için verilmiş saatlerden

birini aşırdı. Hâdise ortaya çıkınca ben itham edildim. Saatlerce karakolda kaldım. Nihayet bir gün evvel onun dükkâna geldiği hatırlandı,çağırdılar. Adamcağız saati Andronikos Kayser'in hazinelerinin başında yakılacak tütsüyü satın almak için aşırdığını söyledi. Ve yok pahasına sattığı yeri de gösterdi. Bu işi huddamının ısrarıyla yaptığını, bu gibi defi ne araştırmalarında behemehal çalınmış bir şeye lüzum olduğunu iddia ediyordu. Böylece asıl kabahatli meydana çıkınca ben sal ive rildim. Fakat biçareyi orada o hâlde bırakmak istemediğim için bit türlii gidemiyordum. Nihayet Abdiisselâm Beye haber vermeği akıl eltim. Onun yardımıyla esrarkeşlik ve hırsızlık cürümleri yüzünden mahkemeye gitmekten kurtuldu. Abdiisselâm Bey birkaç mecidiye ile saati satıldığı yerden tekrar satın aldı. Fakat Asını Efendi beni ar tık istemiyordu. Hakkı da vardı. Bu kadar münasebetsiz ve mesııli yetsiz dostları olan bir çırak daima tehlikeli bir şeydi. XI Bu saat hâdisesi evimizde karakoldakindeıı şüphesiz daha mühim ve benim için daha tehlikeli ve rahatsız edici akisler uyandırabilirdi. Fakat tam ertesi günü olan bir hâdise, aile hayatımızı kö'59 TANPINAR kürıden sarstı, babamın hiddetine, annemin bitmek tükenmek bilmeyen şikâyet ve üzüntülerine büsbütün başka bir mecra verdi. Bu daima böyledir. Hâdiseler kendiliğinden unutulmaz. Onları unutturan, tesirlerini hafifleten, varsa kabahatlilerini affettiren daima öbür hâdiselerdir. Filhakika babamın benim yüzümden palas pandıras karakola çağırıldığının hemen ertesi günü halam öldü. Ve ikindiden biraz sonra tam gömülürken tekrar dirildi. Bu çift hâdise bütün aile hayatımızı alt iist etti. Babam onların tesirinden bir daha kurtulamadı. Halam, babamın yeryüzünde tek akrabası idi. Belki de bu yüzden birbirlerine huy, mizaç, hattâ sıhhat itibariyle taban tabana zıt idiler. Babam kanlı canlı, taş yese öğütür cinsten bir adamdı. Müthiş bir yaşamak, harcamak iştihası vardı. Kâinat onun için harman gibi satıp savrulacak bir şeydi, yahut da etrafı böyle hükmediyordu. Halam ise zayıf, çocukluğundan hastalıklı, kindar, içine kapanıktı. Babam çok dindar olduğu hâlde neşeli, saza, söze meraklı idi. Halam neşesiz, somurtkan, son derecede sofu, kibirli, alıngan, nefsine hakikî bir düşman muamelesi yapmaktan hoşlanan bir kadıncağızdı. Bu iki ayrı insan yalnız bir noktada birleşirlerdi. İkisi de sıkıntı içinde yaşarlardı. Daima hayalperest, olmayacak ümitler içinde yaşayan babam parasızlığı yüzünden sıkıntıda idi. Rahmetli kocası Siipürgeciler Kâhyası'nın oğlundan, Etyemez'deki konaktan başka birkaç han, hamam ve bir iki sarrafta işletilen para, bir yığın eshama konan halam ise hasisliği yüzünden yarı aç, yarı tok, kıt kanaat bir hayat geçiriyordu. Hattâ parasını yerler korkusuyla tekrar evlenmeğe bile cesaret edememiş, on altı odalı koca konakta yarı deli bir ahretlik ve kendisi kadar sofu, hasis, üstelik de dedikoducu ihtiyar bir kalfa ile yalnız başına bir baykuş gibi yaşamıştı. Kocasının ölümünün hemen haftasında işlerine biraz fazla karıştığı için babamın evine gidip gelmesini menetmişti. Onıın için halamı ancak, bayram, kandil gibi mübarek günlerde elini öpmek için evine gittiğimiz zaman görürdük. Bir de ramazanların ikinci haftasını camilere yakın 60 SAATLERİ AYARI.AMA ENSTİTÜSÜ diye bizim evde geçirmeği âdet edinmişti. Biz evine gittiğimiz zaman İstanbul'un en ucuz ikramlarını görvir, envai nasihatlerle en ucuz cinsten hediyelerini alardık. O bize geldiği zamanlar ise ikramda en ufak bir kusuru kabul etmez, kıyametleri koparırdı. İki hizmetçisiyle beraber bu huysuz misafiri ağırlamak korkusu evimizi daha iki ay evvelinden sarardı. Filhakika bize gelir gelmez hayat görüşü değişen, iştahı açılan halamı bir hafta ağırlayabilmek, ancak şabandan itibaren başlıyan ve gittikçe ağırlaşan bir perhizle kabil olabilirdi. Fakat en gücü, bu bir hafta içinde halamın nasihatlerine, tenkitlerine tahammüldü Hakikatte ne babamı, ne de bizi severdi. Hattâ sevmediğini açıktan açığa göstermekten âdeta zevk duyardı. Onun bizim şahsımızda ve ailemizde hısım akrabadan daha ziyade mirasçıyı gördüğü muhakkaktı. Evcek, onun için, ölüm denen

korkunç şeyin arkasın da işleyen makinanın bir kolu, hattâ netice düşünülürse bütünü idik. Halam bir gün ölürse, mirası dolayısıyla, bizim için ölmüş olacaktı. Her hareketimizden mâna çıkarır, en iyi niyetli sözlerimizden bizi itham ederdi. Bize verdiği nasihatler de bu mevzuda olurdu. "Kimsenin ölümünü beklemeyin, en büyük günahtır!" sözü dilinden düşmezdi. Hakikatte -hiç olmazsa ilk zamanlarda- hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yoktu. Babam kardeşine acır, hattâ mesut olmasını bile isterdi. Dul kaldığı zaman ahbabımız avcı Naşit Beyle evlenmesi için çok ısrar etmişti. Fakat çirkinliğine iyiden iyiye kani olan halam, bu fikre hiç yanaşmamış, "Ben paramı yedirecek adam aramıyorum" demişti. Hakikatte bu evlenme tasavvurunu babamın bir dolabı addediyordu. Bilhassa tam bu fikir ortaya atıldığı zaman babamın benimle Naşit Beyin kızını -çok küçük yaşlarımıza rağmen- nişanlamış olması bu düşünceyi onda uyandırmıştı. Bir defasında bir hastalığı esnasında babam vizite parasını kendi cebinden vererek bir doktor götürmüştü. O gün, "Acele etme! Nasıl olsa hepsi sana kalacak!" diye babama bağırdığını ve ikisini beraber kovduğunu evde hemen herkes sık sık hatırlardı. Son zamanlarda işleri epeyden epeye bozulduktan sonra baba61, IANP1NAR mın, halamın mirasına tek kurtuluş ümidi olarak bakmağa başladı ğını inkâr edemem. Kaldı ki, halamın sıhhati, takıp ettiği sıhhat re jimi sayesinde -az. yemek, hiç kımıldamamak, daima parasını dü şünmek vesaire- adamakıllı bozulmuş, ahlâkı da busbiitun kötüleşmişti. Babama hiç rahat vermiyor, çok yakın addettiği mirasına karşılık ondan akla gelmez fedakârlıklar istiyor, her vesile ile adamca ğızı azarlıyor, hırpalıyordu. Hulâsa halam yavaş yavaş babanı için bir kardeş olmaktan çıkmış, bir dert hâline gelmişti. Sona doğru halamın yarı vücudu işlemez olmuştu. Bu varisi işlemeyen vücutla onun yaşamakta ve bilhassa kendisine eziyet et meşinde devam etmesini babam bir türlü anlayamıyor, bunu ancak kendisine karşı tâ çocukluktan beri beslediği zalim hislere yoruyor dıı. Bir kelime ile, babama göre halam sadece ona inadından vasi yordu. Etyemez'deki konakta akşama kadar bu yatalak kadının heı türlü cefasını çektikten sonra her eve dönüşte: - Hiç imkân var mı? diyordu. Bu hâlde bir insan hiç yaşayabilirini? Menhus bana düşmanlığından yapıyor. Ama Allah büyüktür. Bu söz de gösterir ki; bu işte babam kendini doğrudan doğruya mazlûm addediyordu. Nihayet mukadder gün geldi. Deli ahretlik iki gözü iki çeşme babama, halamın vefatı haberini getirdi. Babam acele ile konağa gitti. lâzım gelen tedbirleri aldı. Namazı Eâleli'de kılındı Defin ış lerini komşumuz İbrahim Beye havale eden haham namazdan son ra konağa el koymak ve herhangi bir şeyin kaybolmasını önlemek için doğrudan doğruya Etyemez'e dönmüştü. Zanmına göre bu işte en büyük hatası da bu olmuştu. Birdenbire miras ve mal kaygısına düşmemiş olsaydı, evvelâ halam vaktinde gömülmüş olacak, vanı tekrar dirilmesi ihtimali azalacaktı. Sonra da böyle bir şey vâki olsa bile babamı başı ucunda meyus ve perişan, iki gözü iki çeşme ağlar, yakasını yırtar görmesi elbette ki çok başka tıirliı tesir ederdi. Halbuki iş tam aksine olmuştu. İbrahim Bey babamın bu iş için verdiği paradan kendisine, de bir şeyler arttırabilmek ıçiıı Süpürge çiler Kâhyası'nın gelinini âdeta bir fakir cenazesi gibi kaldırmıştı. •62 SAATLERİ AYARI.AMA ENSTİTÜSÜ Diğer taraftan aileden kimse bulunmadığı için yanına gömüleceği rahmetli zevcinin mezarı güç bulunmuş, geç kazılmış, araya bir yığın gecikme ve uygunsuzluk girmişti. Neticede tam kabir açılıp da kapağı ortadan kesilen tabut indirileceği zaman halam birdenbire etrafın ölüm sandığı laterjik uykudan uyanmış, ve öyle herhangi bir vaziyetten şaşıracak bir mahlûk olmadığı için, tabutun kapağını zorla kaldırarak etrafa bakmış, "ve daima mütehallik olduğu cevde-ti kariha sayesinde" durumu bir lahzada kavrayarak cenazede tek yakından tanıdığı Ftyemez imamına: "Haydi çabuk, beni eve götür..." emrini vermişti. İbrahim Beyin anlattığına göre cenazede bulunan kalabalığın büyük kısmı korkudan kaçtığı için, tabutun Merkezefcndidcn tek rar eve getirilmesi hayli güç olmuş. Hattâ halam kaçamayacak ka dar korkanları azarlamasaymış, bu iş biraz

TANPINAR ğumdan beri merakımı çeken. Safinaz. heyecandan. Böylece çöreklerini yiye yiye âhiretten dönen bu acayip ölünün arkasına sokakta her rast gelen takıldığı için halam vaktiyle gelin olarak girdiği eve âdeta birkaç mahallenin. Kötii-rüm halam. Birkaç saat evvel cennetteki ıckânına gönderdiğini sandığı huysuz. kardeş hakları namına zaptettiği evde kömürlükte gömülü olanlara kadar. Herkes bir kat daha şaşırmıştı. koynuna doldurduklarının hepsini teker teker çıkardı. Daha karışıktır. kendini çıkar maları için kısa birkaç emir verdi. yarı belinden gerisi içerde. yardımsız yürüyor.AMA ENSTİTÜSÜ beslenen ümidi dahi oracığa bırakmıştı."Aldıklarının hepsini çıkart!" dedi. Soğukkanlı ve heybetli. Büyük bir dikkatle hareketlerini takip eden halam babamın canından başka geriye alınacak bir şeyi kalmadığını anlayınca olduğu yerden: . Hayatımı düşündükçe . oturduğu bu garip sedyenin içinden bütün harekâtı halam kendisi idaıe elmiş. gibi götürün!" de diyebilirdi ve ondan daha ziyade bu beklenirdi!-hattâ şehre girdikten sonra ilk rast geldikleri poğaçacı dükkânından karnını doyuracak bir şeyler bile aldırmış. Bense tâ çocuklu 63. Yere indirilen tabuttan... şaşkınlıktan âdeta dili tutulmuştu.. hayranlıktan atan çenemle yukarıyı işaret ettim. Tarihin kaydettiği meydan mu harebelerini kazanan hiçbir kumandan şüphesiz kapısının önünde tabuttan indirilen bu kadın kadar soğukkanlı olamazdı. tam bir zafer alayı ile dönmüş Bu esnada babam. Mesele yalnız bir hak anlayışı değildir. Çabuk olun. karşısında göriir görmez.imkânsızlaşırmış. Fakat onları beklemeden.. sen benim yatağımı yap! Bir ıhlamur kaynatın bana. Hangi hâlle rinin yapmacık. ölen halam. bütün vücudu ile titriyordu. hangilerinin doğru olduğunu bilmediğim için de sızlanışlarına çokluk acımazdım. Babamı ikinci evlenişinden sonra pek sevmezdim. Filha kika ilk iş olarak imamdan.cepleri halamın başının ucundaki çekmecedeki mücevherler.. kazıcılardan birinin orada çukurun ya nında bıraktığı paltomsu şeyi isteyerek sıkı sıkıya örtündükten son rayarı beline kadar dışarda. evvelâ Etyemez'dcki konağa kadar kendisini taşayacak olanlarla sıkı bir pazarlık etmiş -halbuki "Getirdiğiniz. diye sordu. Yanındakilere. O budala oğlunu da al götür. fakat bir türlü şöyle yakından dokun mak fırsatını bulamadığım yemek odasının saatini sökmüş.Haydi.Tarih kitaplarında resimlerini gördüğüm kayserler gibi bir şeydi bu.. Halam şüphesiz bize karşı çok büyük bir haksızlık etmişti. Aralarında hiçbir karşılıklı konuşma olmadı. çok üşüdüm. Bütün mazlum doğmuşlar gibi başıma gelen talihsizliğin neresinden ve ne pahasına kurtulursam kâr sayardım.. Yüzü muşamba gibi sararmış. Hattâ alkışlamak imkânı bile bırakmadı. Bununla beraber o günkü hâlini hiçbir zaman unutamam. Halam yalnız. koşa koşa merdivenlerden çıkıyordu. Fazlasıyla. hizmetçileri sindirmiş. Beş dakika sonra küle basılmış siilük gibiydi.. Babam: Hoş geldin kardeşim. Biz baba oğul çarpılmış gibi evden çıktık. olan bitenden habersiz. Fakat ben hiçbir zaman hak diye kendime ait bir şeye inanmadım... "Beni yukarı götürün! Çabuk. İtiraf edeyim ki. Dışarda soğuk var. hattâ bütün semtin yarı halkını peşinden sürükleyerek. diye bir şeyler kekelemek istedi ve titreyen elleriyle ceplerine. halam." diye emretti. Kapıyı halama ben açtım. Kapıdan beni iterek girdi ve yüzüme bile bakmadan: Nerde o baban olacak herif?. şimdi git! dedi. Korkudan. Yazık ki. tahviller ve altınlarla dolu. o kalabalık da defolsun. adamcağızın korkudan. yükte hafif pahada ağır ne varsa hepsini meydana çıkarmış. odanın ortasına yığmış. bana o anda kendisine karşı duydu ğunı hayranlığı anlatmak fırsatını vermedi. ve hasis kardeşini böyle sırtında kefen. harıl harıl tamire uğraşıyordum. Bütün aldıklarını hattâ fazlasıyla vermişti. hiç kimsenin yardımı olmadan kendi kendine merdivenleri çıktı. çünkü istikbal için 64 SAATLERİ AYARI. bu garip hâdise benim üzerimde babama yaptığı tesiri yapmadı.. "Daha ne kaldı acaba?" der gibi etrafına bakınıyormuş.. öleceği beklenen..

ben halamın mirasından hissemi almıştım. Bu değişme. Herkes hayatının bir devrinde şu veya bu şekilde talihinin şuuruna erer. bir an. seneler boyunca beklediğimiz. İnşallah ibret alır da dedemizin vasiyetini o yerine getirir.. yine bildiğimiz halamdı. Her insan.AMA ENSTİTÜSÜ tattı. TANPINAR Evet. yaşlılık gibi.. bilmem niçin sofanın duvarına astığı ve bir daha oradan kaldırılmasına razı olmadığı saat rakkasına bakar ve sonra acayip ve mazlum bir gülüşle gülümseyerek yerinden fırlardı.. yeniden. en keskin ışık reklamlarıyla halamın vefatından. tavırlarını görmek. her tarafı değişmek. 65. bana kendi vaziyetimi daima unutturdu. Fakat tâ içinde. ne kadar müspet yaradılışta olursa olsun ölümünden sonra tekrar dirilmeyi düşünür. Şimdi sıhhatte artık. Babam bunu o kadar iyi biliyordu ki. Pek az insanın başına gelen bu hâdiseden sonra babam bir daha düzelmedi. her şeye sükûnetle katlanması beni hâlâ bile düşündürür. Ebedî uçurumun başından o kadar beklenmedik şekilde döndüğü zaman dahi. Vâkıa bu. isterseniz bu ihtilâl veya inkılâp -halamın hayatı dediğimiz ve evcek. ümitlendiğimiz bu mühim hâdiseden. müpheme atılmış bir mükâfatı gibidir. ve hepimiz. âdeta baştan aşağı beğenmemek. Halamın tekrar dirilmesiyle kaybettiğimiz şeylerden ziyade gözümün önündeki şeyler beni yakalamıştı. Eğer babam eve dönmek için bir kira arabası na binmeğe razı olacak kadar perişan olmasaydı. Ve onu elinde olmayan kusurlar yüzünden -çirkinlik.. onun karşısında babamın o garip duruşu arabada bizim hesabımıza dövüne dövüne günün olan bitenini babama anlatmağa çalışan İbrahim Beyin şaşkınlığı öyle sevinilmeyecek hattâ gülünmeyecek şeylerden değildi. bütün bu olan biten şeylerde kendi sabırsızlığının. "İşi daha çabuk tutabilirdim.. hattâ bütün tanıdıklarca kabul ettiğimiz düzeni bozduğu için ona bu son isimleri de verebiliriz. Ne dilindeki ağırlık. diye mırıldandı ve arkasından ilâve etti: O zaman asıl fenası olurdu. Bu hayat dediğimiz mihnetler silsilesinin çok ileri zamana. şüphelenen sızlanan adamın böyle birdenbire susması.dünyanın en büyük harfleriyle. En müsai' ve daima kazanacak kâğıtlarla oynanan bir oyun gibi. çok mühim bir şey değişmişti. kızan. Fakat dahası var. güzelleşmek şartıyla tekrar yaşamağa başlamak insanlığın elbette vazgeçemeyeceği bir hülyadır. bağıran. Asıl garibi evcek bütün selâmetimizi bağladığımız.-yaşım buna müsaittir-daima kendimde seyirci haleti ruhi-yesinin hâkim olduğunu gördüm." Babam yavaşça başım kaldırdı: Üzülme İbrahim Bey. biçimsizlik. inkâr etmek. O gün de şüphesiz böyle olmuştu.haksız . Takdiri İlâhi böyleymiş. kendi ihtiyatsızlığının payını bile düşünmeğe lüzum görmüyordu. Artık talihe karşı hiçbir mücadelede bulunmak hevesi kalmamıştı.. Garip bir sükûnete kavuşmuştu. babam ne derse desin. Babam. Kendi köşesinde sessiz sadasız oturan bir adam olmuştu. Başkalarının hâlini. ailem içinde böyle işitilmedik ve görülmedik bir hâdise vuku bulduğu için sevinirdim bile. Bir ara İbrahim Bey babamın yüzüne korka korka bakarak: "Bütün kabahat bende oldu" diye hayıflandı.. Süpürgeciler Kâhyası'nın servetinden kocaman bir saat rakkasının cebimde kalmasıydı. onlar üzerinde düşünmek. baba oğul el koyduğumuz konaktan.kanaatımca şu üç esaslı noktada toplanır: Evvelâ halam. değiştiğinden dolayı sevinme* için kalmışa benzeyen küçük bir mazi şuurundan başka her şeyi. ne de ellerindeki titreme geçti.. Bütün ömrünce o kadar çok konuşan. İşte halam milyonda bir insana ancak nasip olabilen bu saadeti 66 SAATLERİ AYARI. bâsübâdelmevt filân gibi tabirlerden beklenildiği şekilde tam ve yeniden bir doğuş olmadı. muvakkat ölümünden sonra kendisini o hasta ve mecalsiz hâlinde dahi âhiretten geriye getiren vücudunu bir daha eskisi gibi hor görmedi. onunla en zalim şekilde karşılaşmıştık. Halamın o heybetli hâli. özler. Yalnız ara sıra.

Kızıyorlar. Ve kadıncağız bir kira arabasında iki sandı68 SAATLERİ AYARI. onun kendi şahsıyla olan münasebetlerinin yeni baştan ve yeni bir statükoya göre düzenlenmesi ihtiyacını duydu. mucizeli dirilişiyle 67. "Her ne pahasına olursa olsun saklayacağım ve arttıracağım!" diyen ve evinin kömürlüğünü bir banka kasasına çeviren halam sanki o gün. seviyorlar. Beşiktaş'taki akrabasında bir müddet oturan Safinaz Hanım parasını bitirince birdenbire eski velinimetinin bir kardeşi bulunduğunu. ölümden kurtulmak sevinci. Bunlar yapılırken bir taraftan da Süpürgeciler Kâhyası Konağı temizlendi. elbette onun tekrar dirilmesine ve kendisini evine kadar getirmeğe mecbur etmesine tercih ederdi. Dönüşlerinde Naşit Bey İttihat ve Terakkî'ye mebus oldu. temiz bir evde . birdenbire ihanetine şahit olduğu bu servetin kendisine düşman olmuştu. Oturup çıtır çıtır yiyeceğim!" kararını verdi. TANPINAR her şeye birden ve başka şekilde sahip oldu. Sonra bir arabaya binerek tek başına iş adamına gitti. Bütün bu işlerde bizim saat rakkasından başka tek kazancımız Safinaz Hanım olmuştu. alâkadar oluyorlar. Mezarın başından evine kadar ve o acayip şartlar içinde yalnız kendi iradesiyle ve etrafının iradesini yenerek gelen halam -çünkü bütün o kalabalık. Günlerce giyimiyle. Ve onların girdiği gün halam ahretle bütün alâkasını kestiğini göstermek için Safinaz Hanımdan ahret kardeşliği unvanını geri aldı.bu macerada yaşama denen şeyin tadını almıştı. kuşamıyia meşgul oldu. etrafında gittikçe artan. geçmiş hayatında hâtıra diye sakladığı şeyleri vermek oldu. yani kendisi için ne kadar aziz olursa olsun bir başkasının ellerinde ve cebinde.yere mahkûm etmedi. Hulâsa evine gelirken hayatı. bir erkek ahçı. Böylece muvakkat ölümüyle her şeyi birden bırakan halam. para ve halam. ağlıyorlar. ne saklayacağım. badanalandı ve baştan aşağı yeniden döşendi. Kendisi niçin yaşamayacaktı? Hele bütün etrafın haset ettiği imkânlar elinde iken. yol boyunca yeniden kavuştuğu insan çehreleri o zamana kadar içinde uyuyan bir yığın şeyi kırbaçlamıştı. Hattâ lastik tekerlekli siyah bir kupa arabası dahi alındı. Arabanın geldiği gün eve bir uşak. Bilâkis o zamana kadar birbirine zıtmış gibi ayrı kutuplarda yaşayan. kızı ve oğlu ile beraber konağa yerleşti. bu düşmanlık hiç de ayırıcı bir şey olmadı. bir hafta sonra avcı Naşit Bey halamın ikinci kocası ve hepimizin eniştemiz sıfatıyla. gülüyorlar. tamir edildi. ve onu da peşine takarak Beyoğlu'nun en iyi terzilerini ziyaret etti. evinde de babamın ceplerinden ve koynundan zorla çekip çıkarttığı servetini bulmuştu.. Netice şu oldu: Şehrin hemen üçte biri tarafından zafer arabasında bir Sezar gibi evine getirilen halam uzun ve deliksiz bir uykudan sonra ertesi sabah sapasağlam yatağından fırladı. Altı ay sonra da karı koca sıhhi vaziyetlerini düzeltmek için Viyana'ya gittiler. kutu gibi güzel. Hattâ bu vücudun dünya dediğimiz bu kör döğüşünde tek dayanağı olduğunu iyice kafasına koydu ve kadrini bildi.AMA ENSTİTÜSÜ ğı ve cebindeki beş on kuruşla evden ayrıldı ve onun yerine. Biraz sonra halamın servetiyle genişçe bir ticarete girdi.. Hayat denen bir şey vardı. yeni yeni oda hizmetçileri de girdi. Korku. sur dışının o sert rüzgârı.onun Edirnekapı'da dört odalı. bir ölüyü gömmenin rahatlığını. böyle kolayca sahip değiştirmiş gördüğü andan itibaren. Mutlak barış taraftarları ne derlerse desinler. Netice? diyeceksiniz. yahut ayrı ayrı mevcut olmakla kalan iki şey. âdeta uğuldayan kalabalık. sakatlığını yenmişti. ıstırap çekiyorlar. ne de arttıracağım. Sanki o zamana kadar parasına göz koyduğunu sandığı insanlara düşman olan halam. Nihayet üçüncü değişiklik bizzat uzviyetinde olmuştu. O zamana kadar. İlk işi imamı çağırtmak ve ona merhumun bütiin elbiselerini. rahat. küçük. O kadar bağlı olduğu. kendisini sadece bir bekçi sandığı bu serveti birkaç saat için olsa bile kardeşinin. fakat yaşıyorlardı. "Hayır. İnceden inceye serpilen kar arasından yumuk yumuk gülen o mart güneşi. bu düşmanlık yüzünden birleştiler. İkinci değişiklik serveti hakkındaki düşüncelerinde oldu. Paralı parasız insanlar yaşıyorlardı. insan oğlu daima insana muhtaçtır. servetine kavuşma telâşı halamın kötürümlüğünü.

saadet diledi. "O Mehdi benim.AMA ENSTİTÜSÜ ki dostunda yeni eniştesini tebrik etti. halamla evlendiğinden beri hiç görmediğimiz Naşit Bey geldi. Fakat ne gelişti bu. iyice sayıp döktükten sonra bu işlerin böyle gidemeyeceğini. elini öpüp alnıma koydum.. Bu gelen hiç de tanıdığımız babacan. Belki. Ben. bu hazinenin başında iyi saatte olsunların yaptıkları muharebelerden. Fakat böyle de olsa hükümet. Halamın yeniden dirilmesi ve ölmesi ile miras ümitbri kapanıyordu. Fakat yakında edeceğim. bal rengi pardösüsü. İslâm âlemini tehdit eden maddî ve mânevî tehlikeleri. bilhassa ilk soruşturmada daha sarih konuşmak imkânını buldu. yahut hasreti akan Naşit Bey değildi. bir nevi beşinci kol kılıklı huddamdan epeyce bahsetti. İşte bu vaazlardan birinde adamcağız birdenbire o zamana kadar herkesten gizlediği mühim bir hakikati açıklamak ihtiyacını duymuştu. esrarın dalgası geçtikten sonra. Önümüzden birkaç yüz bin liralık servetin ve İttihat ve Terakkî nüfuzunun bir remzi gibi gururla geçti ve Abdüsselâm Beyin de bulunduğu odaya girdi. Mamafih onun ve biraz da Abdüsselâm Beyin bulunmaları işleri kolaylaştırdı. üzüntü ile kısık gözlerine tuhaf bir sertlik. Beş on dakika sonra ikisi birden çıktılar. TANPINAR Müphem bir zamana talik edilmekle beraber oldukça sarih olan bu müjdede Seyit Lûtfullah'ın o gün aldığı esrar miktarının elbette mühim bir hissesi vardı. O zaman hepiniz etrafımda olacaksınız. baktığı şeyi delen ve ötesine geçen bir dikkat gelmişti. Bu kadar mühim adamlarla konuştuktan sonra bizim gibilerin ifadelerini almak birdenbire lüzumsuz bir iş. yüzünden sadece para sıkıntısı ve yaşamak zevki. kendisine musallat olan huysuz ve hain. Böylece elimizde son ümit olarak Seyit Lûtfullah ve onun arayacağı define kalmıştı. içi boşalmış sandığını cebinde kalan son çeyreği ile bir kira arabasına atarak kalkıp bize geldi. Büyükçekmece yollarında ısrarla bana kızını ne vakit alacağımı soran. bunlara son verecek Mehdi'nin gelmesi yaklaştığını söylemiş ve vaazın nihayetinde son müjdeyi de vererek. "O Mehdi benim!" demişti... İstanbul'un bin türlü siyasî huzursuzlukla çalkandığı bir günde bunu hiçbir surette hoş göremezdi. Ortalığın gittikçe karıştığını. "İcabında yine çağırırız" sözüyle evlerimize gönderildik. Münasebetsiz bir hâdise bu ümidi de hiç beklenmedik bir zamanda kül etti. ben. temizledi." 69. O zamana kadar hep düşük gördüğümüz bıyıkları dünyaya meydan okur gibi sivril-miş. Bütün varlığından bir vakar ve büyüklük taşıyordu. Nuri Efendinin yerine muvakkitlik yapan Ispartalı Sadi Efendi. polis müdüriyetine çağrıldık. Böylece asıl kabahatlinin şimdilik hiçbir hükümet ve zabıta kuvveti tarafından ele geçirilmesi imkânı olmayan huddamı "Abdazah" olduğu tespit edilince kendisine daha hususî bir muamele yapmak ihtiyacı hâsıl oldu. "Bir iki sene sonra behemehal damadımsın!" deyip de başka bir şey demeyen adam şimdi öpmek için elini bana âdeta zorla verdi ve geriye aldıktan sonra tekrar eldivenlerini geçirmeden evvel mendili ile bir iyice sildi. XII Aristidi Efendinin ölümü altın arama işine son vermişti.. hele o zamanda. yani oraya kadar gelişinin ehemmiyetini herkese anlatan adımlarla yürüdü. Lûtfullah'ın tevkifinin hemen akşamında babam. tanığı olduğumuz hâdisenin. hattâ çekilmez bir angarya gibi göründü. fakat daha huruç etmedim. yani Mahmut Şevket Paşa'nın henüz öldürüldüğü. Hey gidi günler.yaşadığını hatırladı. bu Mehdilik fikrinin de onun haince bir telkini olduğunu söyledi. altın saplı bastonu ile ağır ağır. . Aselban'dan. Andronikos Kayser'in hazinelerinden. Sırtındaki eski avcı ceketini atmış. Bereket versin ki. Babam bu vesile ile es70 SAATLERİ AYARI. Seyit Lûtfullah son zamanlarda Yemiş İskelesi taraflarında küçük bir camide haftanın muayyen günlerinde va'zetmeğe başlamıştı. Abdüsse-lâm Bey. Biz ifademiz alınsın diye koridorda beklerken.

İki gün sanra da Seyit Lûtfullah, "esrarkeş ve meczup taifesinden, melekâtı akliyesine sahip olmayan, fakat bugünlerde serbest kalması da tehlikeli görülen" bir adam sıfatıyla Sinop'a gönderildi. Seyit Lûtfullah'ın gittiği günün akşamı bir emniyet memuru evimize bir sepet içinde Çeşminigâr'ı getirdi ve iyi bakmamızı sıkı sıkıya tembih etti. "Hoca efendi kitaplarını beraber götürdü!" diyordu. Böylece Andronikos'un hazinelerinden de hissemizi almış olduk. Fakat Çeşminigâr Safinaz Hanım gibi vefalı çıkmadı. Bizim evi bir türlü beğenmedi. Safinaz Hanımın, evin, etrafı seyredip tek nefes alacak yeri olan cumbanın önünden kalkmamasına mukabil, o hemen her fırsatta evden kaçtı. Semtte dolaşmadığı yer kalmadı. Hemen her gün ya biz, yahut komşulardan biri, Mihrimah Ca-mii'nde, yahut komşu bahçelerden birinde veya bir araba atının ayakları dibinde buluyorduk. Çok dikkat ettim, masallar adla başlar. Ceketinize veya boyun-bağınıza eskiliği veya güzelliği yüzünden bir ad verin, derhal hüviyeti değişir, bir çeşit şahsiyet olur. Çeşminigâr'a mahalleli, belki de asıl ismini yadırgadığı için Emanet adını vermişti. Ve bittabi hiç-kimse Emanet'in kaybolmasına razı olmuyordu. Mahallede herkes onun yüzünden âdeta gözü yerde dolaşıyordu. Bizde hasbî işlere verilen o büyük dikkat sayesinde, mutlaka bir yerde yakalıyorlar, 70, TANPINAR koşa koşa eve getiriyorlar ve bizi azarlayarak Emanet'i teslim ediyorlardı. Böylece küçük, dışardan bakılınca verimsiz teşebbüslerle semtin coğrafyası hakkında tam bir fikir edindikten sonra bir gün tamamiyle ortadan kayboldu. Bu ağır haberi ben âdeta korka korka Seyit Lûtfullah'a bildirdim. Fakat Sinop kalesinden aldığımız cevap hakikaten şaşırtıcı idi. Safranlı mürekkeple ve kargacık burgacık bir yazı ile yazılan bu mektupta siyasî menfi, Çeşminigâr'ın Sinop'ta gelip kendisini bulduğunu, bu itibarla endişelerimizin beyhude olduğunu, kendisinin sıhhatte olduğunu, Seyit Bilâl civarında Ümmi Gülsüm hazinesini aramakla meşgul olduğunu; yakında bulacağını, o zaman bütün istediklerinin tahakkuk edeceğini söylüyor, bu vaziyet karşısında artık ihtiyacı kalmadığı Andronikos Kay-ser'in hazinelerini bana hediye ediyordu. "Sabah akşam buluştuğumuz ve sohbet ettiğimiz, beraberce seyrana çıktığımız Aselban seni dünya kardeşi yaptı. Ve sana Andronikos Kayser'in hazinelerini kardeşlik hediyesi verdi. Amma sen de kadrini bilmelisin. Hazine şimdilik Kız Kulesi altında olmakla, çıkarılması emri muhal gibi görünür, amma pek yakında duamız ve tertibatımız berekâtıyla çıkarılması eshel bir mahalle naklolunacağından zerre kadar endişe olunmaya. Amma ihtiyatla hareket gerektir. Feillâ..." Böylece her şeyi kaybettikten sonra aşağı yukarı hepsini buluyor, yeni baştan servet ve kudrete sahip oluyorduk. XIII Seyit Lûtfullah'ın nefyinden sonra benim için, tekrar, ne olacağım meselesi meydana çıktı. İster istemez tekrar saatçi dükkânına gittim. Eski ustam, mâni ortadan kalktığı için beni sevinçle karşıladı. Fakat ben artık eski Hayri değildim. Nuri Efendinin muvakkit-hanesinde saatin sırrına hayranlıkla, aşkla baktığım günler geçmişti. Araya başka örnekler girmişti. Seyit Lûtfullah'ın mektebinden geçmiştim. Hayat kelimesi ile çalışma kelimesi arasında kafamda hiçbir münasebet kalmamıştı. Hayat benim için iki eli cebinde uy72 SAATLERİ AYARI.AMA ENSTİTÜSÜ durulan bir masaldı. Akşama kadar ihtiyar ve romatizmalı bir adamın dizleri dibinde oturup, onun şikâyetlerini dinleye dinleye çalışmak hoşuma gitmiyordu. Günün birinde mili, lupu ve dükkânın anahtarını önüne bıraktım. Cebimde bir gün evvelki gündeliğimden kalan beş on para ile sokağa fırladım. İlk solukta surlara kadar uzandım. Her şey birdenbire düzelmiş gibi mesuttum. O akşamı, Şehzadebaşı tiyatrolarından birinde geçirdim. Islık, alkış, kahkaha, satıcı sesi, sahne ışığı ve bilhassa o günlerde yeni meşhur.olmağa başlayan bir Ermeni kızının baygın bakışları ve biberli sesi bana yeni bir ufuk açtı. Fakat en hoşuma gideni her gün sokakta, kahvede karşılaştığım bu adamların sahnede, ışığın ve bozuk mızıka gürültüsünün ortasında başka hüviyetlerle yaşamaları, idi. Bu âdeta canlı

bir rüya idi. O gece kararımı verdim. Üç gün sonra tuluat kumpanyalarından birinde idim. Tabiî bana hiçbir mühim rol vermediler. Yaptığımızın fevkalâde bir iş olduğunu da hiç zannetmiyordum. Buna rağmen bu 1913 yılı, hayatımın en harika devri oldu. Gün baştan aşağı benimdi. Akşama doğru bir suikast hazırlar gibi yavaş yavaş tiyatroda toplanıyorduk. Sonra bir hay huydur başlıyordu. Davul, zurna, klârnet sesleri dışarda gecenin artık bizim olduğunu ilân ediyor, sahne ikinci bir dünya gibi hazırlanıyordu. Perdenin öbür tarafında müşteriler toplanıyor, ayak sesleri, gürültüler, çığlıklar, itişmeler, sabırsız ıslıklar salaşı kökünden sarsıyor, nihayet perde açılıyordu. Halk arasından ilk kantoları seyrediyorduk. İhtiyar kadın göbeği fincan gibi oynuyor, halk işin maskaralığını bile bile, belki de böyle olduğu için memnun, alkışlıyor, ıslık sesleri kumaşlar gibi yırtılıyordu. Her şey fakir, eski, biçare ve hasisti. Fakat ben Seyit Lûtful-lah'ın mektebinden geldiğim için bütün bu fakir ve biçare şeyler sırf yalan olduğu için kendiliğinden bana güzel görünüyordu. İlk giydiğim, Üçüncü Napolyon devri asilzadesinin pantalonu üç yerinden yırtıktı. Âşık olduğum kadın, daha iyisi kontes, ferah ferah annemi doğurmuş olabilirdi, fakat ne ehemmiyeti vardı? Mesele o anda adımın Hayri olmaması, gerçeğin dışında bulunmamda idi. Bu 73, TANPINAR tek' mânasıyla kaçıştı. Yalanın sihirli çizgisi içinde idim ve bu bana yetiyordu. Neler oynamıyorduk? Repertuvarımızda her türlü şaheser vardı. Hiçbir Don Kişot bizim kadar cesaretle ve iç rahatı ile yeldeğir-menlerine hücum etmemiştir. Yazık ki üçüncü ayında tiyatromuzda sıkı bir tensikat başladı. Ben kadro haricinde kaldım. Bu sefer Ka-dıköyü'ndeki bir kumpanyaya girdim. Kuşdili'nde küçük bir salaşta oyunlarımız başladı. Vâkıa kazancım mühim bir şey değildi. Yol parasını güç çıkarıyordum. Fakat bu sefer kumpanya yeni ve şöhretsiz olduğu için kadınlar gençti ve ben hepsine, istisnasız, âşıktım. Son vapurların yalnızlığında onların hayali ile bir evvelki yolculardan arta kalmış tahtakuralarını yüklenerek İstanbul'a dönüyordum. Şurası da var ki, bu sefer talihim biraz daha açıktı. İkinci, üçüncü derecede roller alabiliyordum. Üçüncü merhale yine Kadıköyü'nde, bu sefer bir operet oldu. Alaturka ile alafranga arasında sallanan bir musikîde sesimi tecrübe ettim. Hüzzam, Hüseyni, babamla her perşembe akşamı ve cuma günü devam ettiğimiz tekkelerde beraberce okuduğumuz, makamların bütün programı bu musikîye sığabiliyordu. Müdürümüz yalnız bir şey hususunda titizdi.Tek gözlüğünün camının temizliği! O pırıl pırıl yandıkça sanki dokunduğu her şeyi güzelleştiriyordu. Operetten sonra bir orta oyunu, orta oyunundan sonra Abdüsse-lâm Beyin ısrarıyla girdiğim Darülbedayi tiyatrosu, Antuan'ın hiçbir şey anlamadığım dersleri... Beni bu acayip dünyadan yorgunluğunun bir türlü anlayamadığım bu kargaşalıktan Birinci Dünya Harbi kurtardı. Onunla sanki ilk defa ayağım toprağa bastı. Fakat çok geç kaldığımı hissediyordum. 74 I Terhis olup da İstanbul'a döndüğüm zaman şehri, insanlarını değişmiş buldum. Her şey fakir, biçare ve alt üsttü. Babam harp içinde ölmüştü. Üvey anam evde tek başına yaşıyordu. Kapıdan girer girmez bu dört yılın beyhude geçtiğini daha ilk anda anladım. Evde hiçbir şey değişmemişti. Sofanın ve odaların kapısında daha yırtık, daha renkleri atmış, fakat dışarıya karşı yine eskisi kadar kapalı aynı perdeler sarkıyor, duvarlarda aynı levhalar asılı duruyordu. Sofadaki eski hasırın son parçası her adımda dağılmağa hazır, etrafı küf, rutubet kokusu ile dolduruyor, Mübarek daha tozlu, Kafkas çöllerinde hastalanmış bir çöl devesi gibi bitkin, kendi köşesinde hiçbir nizama girmeyen bir zamanı sayıklıyordu. Daha ilk adımı atar atmaz, gerçekten baba evine, çocukluğuma, ilk gençliğime, ne derseniz deyiniz, döndüğümü anladım. Halbuki ben bu dört seneden neler beklemiştim? Şimdi ise içimde aynı hayat isteksizliği, her şeyi aynı umursamamak vardı.

İlk günler o kadar üzücü olmadı. Üvey anam şefkat için doğmuştu. Acınacak derecede yalnızdı ve bu yalnızlığı içinde benim düşünceme yapışarak yaşamağa öyle alışmıştı ki, geldiğim gün sevincinden ölecek sandım. Dört sene, o zaman oldukça geniş olan bahçenin her meyvasından o sıkıntı içinde ayrı ayrı reçeller kurmuş ve saklamıştı. Bunu ilk kahvaltımda gördüm ve şaşırdım. "Şu erikten ye... Yaptığım zaman baban sağdı... Bu vişneyi evvelki sene yapmıştım... Sana sakladım... Yok canım, bozulmuş olur mu hiç?... Bu kayısı da o senenin a, olur mu, bir kere tadıver..." Böylece dört » 77 TANPINAR ayrı mevsimin reçellerini bir günde tatmağa mecbur olmuştum. Kadıncağız durup durup ağlıyor, boynuma sarılıyordu. Beni güzel, kahraman, beceı li buluyor, yaptığım büyük işlerin hikâyesini dinlemek istiyordu. Gelecek hakkında korkularımı anlatmağa kalktıkça sözümü kesiyor, "Hiç olur mu? Senin gibi adam! İşsiz kalır mısın hiç?" diyordu. Ben de yavaş yavaş buna inanmağa başladım. Durmadan iş arıyordum. Fakat İstanbul'da benim gibi terhis edilmiş on binlerce genç adam vardı. Vapurlar her gün esirlikten dönen yüzlerce insan getiriyordu. Bir türlü iş bulamıyordum. İlk aylar, birikmiş maaşlarımın verdiği nisbî bir rahatlık içinde geçti. Bir uçuruma uzatılmış bir kalas üzerinde yürür gibi sade tehlike ve muvazeneden ibaret bir hayat yaşıyordum. Tekrar mazinin ağına düşmemek için eski tanıdıklardan hiçbirini görmüyordum. Zaten Abdüsselâm Beyden başkası kalmamıştı. O kadar sevdiğim bu adamcağızı dahi görmemek için, o günlerde sık sık gittiğim Harbiye Nezareti'nin yolunu değiştirmiştim. Şehzade Camii'nin, Direklerarası'nın arkasından gidip geliyordum. Fakat o gelip beni buldu. Bu, dönüşümün üçüncü aynıdaydı. Bu sabah evimizin önünde, erkenden bir araba durdu. Pencereden yavaşça baktım. İçinden Abdüsselâm Beyin indiğini gördüm. Kapıda, "Nerede bu hayırsız oğlan!" diye soruyordu. Yukarıya çıkmadı. Aşağıda taşlıkta giyinmemi bekledi. Arabasına alıp Soğanağa'da yeni taşındığı konak yavrusu evine götürdü. Eski konak, debdebe, arabalar, atlar, hizmetçiler, her taraftan akan refah bu yeni evde şimdi hâtıra bile değildi. Ne de eski kalabalık vardı. Biçare adam küçiik kızı. damadı, onların çocııkiarı ve bir de karısı ölmüş olan Ferhat Beyle yapayalnız oturuyordu. Bir iki ihtiyar emektar, iki hafta sonra -beni ilk yapılacak iş bu imiş gibi- evlendirdiği yetiştirmesi Emine beraberlerinde idi. İlk önce ikinci katta kendi odasına çıktık. Üzerinde kıiçiik Hint işi bir çekmece duran bir sedire beni oturttu. Çekmecenin üstünde zarf zarf mektuplar, her birinin yerini ayrı ayrı bildiği, zarfından çıkarıp bana uzatıp gösterdiği fotoğraflar vardı. 78 SAATLERİ AYARI.AMA ENSTİTÜSÜ Ona, iş bulmak için çektiğim sıkıntımı anlattım. Bana hak verdi. Beraberce aramayı vaat etti. Fakat iş yoktu. Abdüsselâm Beyin eski tanıdıkları ya ortadan çekilmişler, yahut da adamcağıza ehemmiyet vermeyecek derecede değişmişlerdi. Birkaç gün sağa sola gidip geldikten sonra tahsilimi tamamlamama karar verildi. Onun ve bilhassa Ferhat Beyin teşvikiyle Posta Telgraf Mektebi'ne girdim. Mekteplerin hemen hemen bomboş olduğu, neredeyse araya simsar koyarak, mükâfat vaat ederek öğrenci aradıkları bir zamanda, hiç olmazsa dışardan en mütevazısı gibi görünen bu mektebi acaba neden seçmiştiler? Hakikat şu ki, beni o kadar sevmelerine rağmen hakkımdaki düşünceleri değişmemişti. Mamafih Abdüsselâm Beye bunun için mühim başka sebepler de gösteriyordu. Tahsil kısa idi. Talebeye ufak bir geçim parası veriliyordu. Ayrıca da telgrafçılığın saatçiliğe benzediğine hükmetmişti. Bu hükmü, belki alıcı ve verici âletlerin tıkırtı ile çalışmasından geliyordu. Belki de sadece işin içinde âlet denen şeyin bulunması yüzündendi. - Senin için bir şeyler kurcalamak lâzım geldiğine göre iyi kot; bu merakını bu işte tatmin edersin... diyordu. Mektebe yazıldıktan, yani kendime ait şöyle böyle emniyetli bir istikbalin eşiğine ayak bastıdan sonra, bir gün Abdüsselâm Beye benim behemehal Emine ile evlenmem lâzım geldiğini söyledi. Zaten evinden çıktığım yoktu. Kendisi sabah akşam bunun için ısrar ediyordu. Evlenme işi bu yakınlığı rahatlaştıracak, tabiî kılacaktı.

daima bir bahane bulup geciktirdiği yatma saatine kadar bir arada otururduk. bu işin imkânsızlığı kendisini öyle kavramıştı ki. o kadar yıl bir yatalağa baktığı. Akşam üstü beraber eve döner. Ömrü küçük bir kuş gibi Abdüsselâm Beyin evi denilen kafeste geçmişti. Bulması lâzımdı. binaenaleyh alışma güçlüğü falan d? yoktu. Arada yabancılık denen şey.. geçim sıkıntısı. İlk yıllarımız çok mesut geçti. O zaman emekliye ayrılan Ferhat Bey de tabiatiyle beraber bulunurdu. seneler dir o kadar aksi giden talihinden bu suretle öc alacaktı..Madem baba oğul gibiyiz. İnsanların saadet anlayışları da gariptir..bu sıkıntılı zamanda. Hiçbir vaziyette şaşıımadı. Sonuna kadar sağlam. Böylece hem iki taraf için Allah'ın emri yerine gelecek. insanoğlunun esas vasfı akıldır. en az müsait. yalnızlık gibi şeyler de -Abdüsselâm Bey bu yalnızlık kelimesinin üstünde bilhassa duruyordu-Soğanağa'daki evde hep beraberce oturacağımıza göre kendiliğinden ortadan kalkıyordu. Onun sayesinde diğer hayvanlardan ayrılır. TANPINAR rasını tabiî söylemiyordu. ~bu79. Abdüsselâm Beyin insan sevgisi bütün evdekiler gibi biran peşimizi bırakmıyordu. Evden çıkarken akşam hangi kahvede kendisini bulabileceğimi söyler ve benden bir saat evvel oraya gelirdi.. "Bir başkasının evinde benim ne işim var? Haydi. Sadece düşünceye ait. senin hakikî annen olsam neyse. Kitaplara bakarsanız. hem ben rahat edecektim. hattâ ısrar ettiği gibi üvey annem gelirse iki kişi birden ilâve etmiş olacak. Hayat karşısında şaşılacak bir cesareti vardı. O zamana göre iyi kazanıyordum. Babamla o kadar mesut olduğunu sandığı evi terk etmek istemiyordu. hususî bağlanışları hep bu aklın varlığını yalanlar. çarşı diliyle işlerin kesat gittiği günlerde. İş zamanları hariç ben hemen hemen yalnız ona aittim. Zavallı Emine!-Benim de şimdilik ondan iyisini bulmam oldukça güçtü. Gece yarısı sofada veya yandaki odalarda bir ayak sesi. zan üzerine kurulmuş bu saadet hâtırası o kadar kuvvetliydi ki. Sonra Abdüssclâm Bey bir dostu vasıtasıyla bana Tünel İdaresi'nde bir iş buldu. 80 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ sanlardan ibaretti. üvey annem. Evde her şey rahat.. neşeli kaldı. Emine benden iyisini bulamazdı. Buna mukabil . İlk çocuğumuzun yaşamamasından başka bir derdim yoktu. Üvey annem gelmedi. Babamla evlendikten sonra bu evin dışında yaşadığı yıllarda bir gün bu eve girebilmek saadetini gözünde öyle büyütmüş. Emine'nin sevine sevine benimle evlenmesi kadar gülünç. Bununla beraber böyleydi. kendilerini dinlerseniz. Evlendiğimiz zaman. cesur. Abdüsselâm Beyin beni o kadar ısrarla kendisine damat yapması. sonunda Abdüsselâm Bey bile hürmet etmeğe mecbur kaldı. Emine ile bu baba oğulluk bir düğüm daha kazanacaktı. Fakat kendi hayatlarına teker teker bakarsanız bu yapıcı unsurun zerre kadar müdahalesini göremezsiniz. kapıdan ilk çıktığı gün adımları sendeleyecek. Bir de kendimize ait bir hayatımız olmaması. zarurî olarak ev kadrosuna.. bol ve emniyetli idi. Buna rağmen. Üstelik. Fakat senelerce uzakta bekledikten sonra bir sığıntı gibi girdiği. Mektebi bitirdikten sonra evvelâ Posta Telgraftan çıktım. budalaca bir şeydi. Soğanağa'daki evde bizimle beraber oturmayı. her tecrübeyi kendisinde yaradılıştan hazır bulanlardan olacak ki. hiçbir zaman hakkıyla benimsenmediği. hiçbir şeyi yadırgamadı." gibi bir sebeple reddetseydi aklım elbette yatardı. Üvey annem evimizde mesut olduğunu sanıyordu.. Sana bile bir bakıma yabancı sayıldığıma göre. Fakat hür ve kendi başı/nıza değildik. galiba her şeyi. Bütün telâkkileri. bir gün yüzü gülmediği evimizi. her şeyin dı şında. saf ve her şeyden evvel iyi insandı. Yeni ve parasız evlileri o kadar korkutan ev açmak. geçmiş saadetleri adına bırakmayacağını söylemesi beni âdeta çıldırtmıştı. Emine.. Dünyası orada tanıdığı in. saadet denen şeyden en uzak şartlar altında girdiği bu evi şimdi bırakamıyordu. şirin. hafif bir öksürük işitse yardımımıza koşmak için bunu bir fırsat bilen Abdüsselâm Beyin yanında söz geçirebildiği herhangi bir insanın bir dakika tek başına kalmağa hakkı yoktu. korkup tekrar geri dönecek kadar bu evin dışındaki şeyler için yabancı ve tecrübesizdi. Beylik sözüyle. Bu aklın. hayata hükmeder. Sabahleyin kahvaltımızı beraber yapardık. mantığın. -Hakikatte bulurdu.

O kadar neşeli tabiatı yavaş yavaş bozulmuştu.AMA ENSTİTÜSÜ mekle yetindi. Abdüsselâm Bey uzun münakaşalar. borç içinde. fo/ar. yine eskisi gibi küçük kardeşiyle beraber bayram tebrikine geldiği zaman bir fırsatını bulup işin imkânsızlığını anlattı. itirazlar. Anadolu'da bulunan ortanca oğluna vaziyeti bildirerek babalarını yanlarına almalarını rica ettim. Emine ile ben bu vaziyette ona daha fazla yük olmayı istemiyorduk .Neden beğenmiyorsun. Emine.. Kaldı ki. Fakat bakışları hiç de emniyet eden adamın bakışları değildi. . Ortanca oğlu hiç cevap vermedi.. şikâyetlerden sonra ister istemez karı kocanın evden ayrılmasına razı oldu. atmış.. Kazandığımın hepsini veririm.. "Babam size emanet!. Allah kolaylık versin!.. Fakat o inanmıyordu: Sen babamı bilmezsin. Çamlıca'da oturan büyük oğluna. O kadar iyiliğini gördüğüm bu adamcağız için yapabileceğim tek şeydi bunlar. "Allah sabır versin. Hattâ Emine birkaç defa eski eve uğramış. Dalgın ve düşünceli idi...evin bütün erkekleri adına gezer. tavan arasında bir yere saklamıştı. Çarnâçar biz kaldık. Çok güzel.asıl damadı. Ayşe Hanımefendi. Tam bizim kendisine kararımızı açacağımız günlerde damadı kendisini Anadolu'da bir yerde bir memuriyete tâyin ettirmek fırsatını buldu. her şeyi birbirine karıştırıyordu. Giderken beni kapıda uzun uzun süzdü: "Sanaemniyetim var. bir de çocuklarının resimlerini gönder82 SAATLERİ AYARI. Hele bir şu muhabbet esirli»1 TANPINAR ğinden kurtulalım. evden ayrılacağı zaman ikimize birden. Bu gidişle borçlu çıkarsınız. cennet yaparım!. Kadıköyü'nde dul bir kadınla evlenmişti. dedim. dedim. Malınıza mukayyet olun!. Muhakkak vardır. Omuzlarını silkti. Hemen her şeyi unutuyor. Zaten sizin de babanız sayılır. hattâ ilk iş olarak sofadaki hasırları sökmüş. Çamlıca'da oturanı.. Elinde avucunda olanların hepsi satılmış. diyordu. İhtiyar adamı yalnız bırakamazdık. Babanıza bir şey olursa hepsi mahvolur. Emine ile ilk fırsatta evden ayrılmağa karar vermiştik. Yapamam" diyordu. borç para bulmak için gizlice sokağa çıkıyordu.. Ve Abdüsselâm Bey para sıkıntısını hiç kimseye fâş etmeden borçla yaşıyordu. Fakat projemizi bir türlü tatbik edemedik. üvey annemin mesut mazisine hürmet etmek şartıyla nasıl nizam vereceğini tasarlamış. Yavaş yavaş ihtiyar adamın düştüğü sıkıntı da bizi rahatsız ediyordu. küçük kızının kocası.... O yılın kurban bayramından sonra Ferhat Bey de evi terk etti.. kalanlar da rehinde idi..... kutu gibi bir ev.. ne de benim masrafı paylaşmamızı bir türlü kabul ettire-memiştik. Ayrıca Emine ile biz töhmet altında kalırız. Fakat o uzaklaşınca birdenbire: "Allah sabır versin sizlere" diye ilâve etti. dedi. "Karım bana yemin verdirdi. hikâyesini benimle evlenmeden çok evvel işittiği halamın saatinin rakkasını yerinden kaldırmış. Görürsün. Bari yardım edin. Zaten babası odaya girmişti. Parası yok. Ç'mkü benden para kabul etmek istemiyor. Bize böyle ayrılmayı düşündüren sadece yalnız Abdüsselâm Beyin insan sevgisi değildi. Ne damadının. Yanında kimse olmadan sokağa adım atmayan adam şimdi zaman zaman. Kim bilir nerede gizlidir! İyi ya. hattâ zaman zaman karısını alıp çıkardı." dedi. az çok. Vücudu gibi hâfızası da zayıflamıştı. Yazık değil mi bize? Gelin babanızla beraber oturun. şimdiki sinema dilini hiç bilmeden. zaten gizli olarak da sarf ediyorum. İçime garip bir korku girdi." Kocası da karısının yanında hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Abdiisselâm Beyin evindeki hayatımıza bakarak kendimize "muhabbet esiri" adını vermişti. anlamıyorum'?." dedi ve arkasından ilâve etti: "Aklınız varsa siz de benim gibi yapın!" . ne Ferhat Beyin. O da öbür damadı gibi bize... Yalnız o şeker bayramı babasına bir tebrik telgrafı çekmekle.. Fakat korka korka. bu son zamanlarında candan birinin bakmasına hakikaten muhtaçtı.

Belki tabiî umurdandır. kendisine her suretle yabancı iki insanın elinde ölecekti. her adım sesinde geleni karşılamak için ayağa kalkarak bekledi. Yaşayanlar bile orada kendi çocukluklarının. Düzine ile ipek mendiller. Dördüncü günün akşamı. hısım akraba sevgisiyle kendisine bu yalnızlığı hazırlamıştı. her an kapı zilinin çalındığını sanarak üç gün. Abdüsselâm Bey de insan sevgisiyle. belki de insanlara fazla düşkünlüğü. Şu paketleri kaldırın. bir eli her zaman için biçimli kesilmiş sakalında ve gözleri karşısındaki saatte. dedi. kravatlar. konsollar. Yavaş yavaş herkes evin kaybolmuş hayatının orada toplandığına inanmıştı. sokaktaki her gürültüye kulağını kabartarak.Abdüsselâm Beyin evinde biz karı koca ihtiyar adamla tek başımıza kalmıştık. Bu onun sakınılmaz kaderiydi. daima temiz kolalı gömleği. Çünkü bu üst iiStelik. böyle perişan olmayacaktı. torun. hepsinin yaşına ve mertebesine göre yine hediyeler alındı. kızlar için belki de ucuz cinsten mücevherler. Fakat her kandil ve bayramda olduğu gibi damat. Bu bayram günlerinde yine eskisi gibi bütün akrabayı doyurabilecek bollukta ve gelmeyeceklerine emin olduğumuz bu insanların zevklerine göre yemekler pişiyor. Aristidi Efendinin imbiğin patladığı gece yanarak ölümünden sonra bir gün muvakkithanede idim. Belki de bu adın sihri yüzünden bu odaya garip bir hava sinmişti. hısım ve akraba içinde yaşayan adam. Şimdi hatırlamadığım birisi de onun bu cinsten bir kazadan her zaman korktuğunu garip bir tesadüf gibi söylemişti. İnsanın daima en çok korktuğu şeyler başına geliyor. Geldikleri zaman alırlar! Bu oda Abdüsselâm Beyin evinin bir nevi deposu idi. Hâl yoktur. Ölümü kendisinde hazırdı. Büyük odanın ortasında daha ziyade karaya vurmuş gemi gibi bir yığın eşya hep onları hatırlatırdı. . hakiki bir yeis içinde: Emine kızım. eski 84 SAATLERİ AYARI. yalnızlığı bu kadar duymayacak. aynalar. gelin. paket paket odasına dizildi. TANPINAR Bana kalırsa bu hiç de garip değildir. erkek çocuklar için saatler. Abdüsselâm Bey. bir yığın mânâsız hayat artığı. yarattığı zaman dışılıkta. ilk gençliklerinin ölümünü seyrediyorlardı. Herkes kazaya dair bir şey anlatıyordu. On bir çocuk beşiği. gömlekler. Burmalı Mescid'in arkasındaki konakta bir aşiret kadar kalabalık oğul.. eşyanın kayıtsızlığını yok etmişti. Abdüsselâm Beyin muhtelif zifaflarına şahit olmuş birkaç karyola. Orası birikmiş ayrılıkların. Şüphesiz bu sevgi olmasaydı etrafındakiler kendisinden böyle kaçmayacaklar. Hulâsa bu oda Abdüsselâm Beyin kalbi gibi bir şeydi. büyümediği bu odaya "çocukların odası" adını vermiş ve garibi şu ki bu ad tutmuştu da..AMA ENSTİTÜSÜ oyuncaklar. üst üste yığılmış ölümlerin. Çocukların odasına koyun!. Bütün hayatım boyunca dikkat ettim. hâtıra ve unutulmaların odasıydı. mazi ve onun emrinde bir istikbal vardır. torun. içinde hiçbir çocuğun doğmadığı. Aristidi Efendi bu tecrübelere başladığı anda âkibetini hazırlamıştı. sofra bir lahzada kurulmağa hazır duruyordu. Biz farkında olmadan istikbalimizi inşa ederiz. belki de yaşamayan bütün akrabalar için. Ertesi senenin şeker bayramı eve hiçbir akraba uğramadı. Bunu bilmiş olmasına niçin hayret ediyorsunuz? demişti. gözlerinde daima parlak gözlükleri. eski emektarlar için alınmış entarilikler üst üste. O zamana kadar hiç ağzını açmadan konuşmayı dinleyen Nuri Efendi birdenbire elindeki saati bırakarak: 83. Onun içindir ki anahtarı daima kapının üzerinde durduğu hâlde hiç kimse içeriye girmezdi. hulâsa konak satılıp da hu sekiz odalı eve ta-şınıldığı zaman kızının ve damadının eskiciye vermelerine bir türlii razı olmadığı türlü eşya burada tozlar içinde. birbirinin üstüne yığılmış beklerdi. sandıklar. Bu iş için lâzım gelen parayı nasıl ve nereden bulmuştu? Bunu hiç kimse bilemezdi. Bu iyi ruhlu adamın yanında bizi o kadar huzursuz kılan şeyin ne olduğunu ancak bu odaya bir kere olsun girenler anlayabilirdi. Ve biçare ihtiyar sırtında eski redingotu.. yaşayan.

"Onlar dursun" dedi. "Yeniden büyük baba olacağım.. Sonra bir evvelki cevabımızı hatırlayarak parmaklarıyla hesaplıyordu. halı... Karım içinde büyüdüğü bu evi bütün psikolojik de-rinliğiyle benimsemişti. ağır ve ceviz oymalı bir beşikte uyudu.. Sonuna doğru bu teessür hakikî bir vicdan azabı hâline girdi. Kendimizi iradesizliğim yüzünden bir biçareye teslim etmiştik." sözü dilinden düşmüyordu. sofadan gelen ışıktan birdenbire canlanan büyük bir aynada hiç de bana benzemeyen silik bir hayali seyrede ede birkaç defa gidip geldim. Abdüsselâm Beyin çehresinde artık seyrekleşen tebessümlerinden biri belirmişti. çekmeceler. Galiba kız olacak!" diyordu. Ve oiraz evvelki korku. daha canlı. İhtiyar adam evvelâ bu yanlışlığa bizim kadar 86 SAATLERİ AYARI. İçimde garip. sonra müteessir oldu. Hiç durmadan tepinmesinden şikâyet ediyor. Abdüsselâm Beyin hısım akrabası tarafından unutulmuş olmasından duyduğu ıstırapları birdenbire hafifletti. Hemen hepsinde biçare ihtiyar "servet-i mevçudesini" "validesi Zehra Hanıma" terk ettiğini söylüyor ve bizim onun tahsil ve terbiyesine son derecede dikkat etmemizi şiddetle istiyordu. yalnızlık korkusunu geçiyordu. sebebini bilmediğim bir korku vardı." Emine'nin yüzü kıpkırmızı kesildi ve odadan çıktı. Artık bu insan sevgisini. . kimsesiz bir şey bulamadı mı? Birdenbire şaşırdım. Kendisini âdeta çocuğumuzu bizden çalmış sanıyordu. Odaya o girmedi. sorsana!" diye ısrar ediyordu. Takribi Ahmet Efendi ailesinin son torunu ilk uykularını gümüş zırhlı ve sedef kakmalı. Konağın eski âdeti üzerine çocuğa benim yerime o ad verdi Ve yanlışlıkla benim annemin adı olan Zahide adını vereceği yerde kendi annesinin adı olan Zehra'yı verdi. Çıkmayı istemiyormuş!. Epeyce zamandır evde çocuk doğmamıştı. Zehra'nın doğuşu. Onun yerine paketleri istemeye istemeye ben taşıdım. "Nasıl başa çıkacağım?" diye şimdiden ve şüphesiz yalancıktan tasalanıyordu. kendini ithama başladı. Ve mevcut servetini kızıma bağışlayan vasiyetnamelerle evin içi doldu. TANPINAR bu işin sevinci içinde idi. Karanlıkta adımlarım bütün bu eski.. İşin içine daha mühim şeyler giriyordu. neşeli tabiatına rağmen efendisinin hayatındaki ıstırapları âdeta benimseyen Emine ise bu odanın önünden bile geçmek istemezdi. Biz Emine ile her gün birkaç tanesini yırttığımız hâlde yine ölümünden sonra kucak dolusu vasiyetname çıkmıştı.baba evinden çıkmıyormuş.AMA ENSTİTÜSÜ güldü. "Onların sahibi behemehal gelecek. bir dekovil kadar büyük. "Çok gürültü yapıyor. Nereden geliyordu bu? Ve ne acayip şeydi? Durup dururken birdenbire nasıl kavramıştı bütün varlığımı? Halbuki sevinç delisi olmam lâzım gelen günleri yaşıyordum. Bu iş için muhakkak ahrette kendisine hesap sorulacaktı. Sıra biraz kenara konmuş son paketlere gelince.. Arada sırada gülerek bana. gözleriyle manalı manalı bakarak. onun vasiyetnameleriyle doldu. Tabiî Abdüsselâm Bey daha ilk günden itibaren başının ucundan ayrılmadı. "Kaç gün kaldı.. masa gözleri. Son üç sene içinde evin her tarafı. birbirinin peşini bırakmamış felâketler dizisi bu manasız yanlışlıklarla başladı. İkide bir bana. Çocukların odasından evin en mükellef beşiği çıkarıldı. Karım gebe idi vc doğumu bekliyorduk. Ferhat Beye sormadınız mı? Niçin refikasını buraya getirmedi de kendisi Kadıköyü'ne gitti? Hep beraber yaşardık. Diğer taraftan da bu ad benzerliği yüzünden "valide" diye çağırmağa başladığı Zehra'ya bir kat daha bağlandı. II İşte. kilim.Sağlam aklına. yastık altları. Çocuğun istikbalini düşünmeğe başladı. Abdüsselâm Bey bile bütün kederlerine rağmen 85. İnsan bu kadar yıllık evini bırakıp gider mi? -Hanım. sahipsiz eşyaya takı-la taktla. daha keskin şekilde içime yerleşti. Günde kaç vasiyetname yazardı? Burasını Allah bilir.. Abdüsselâm Bey yüzüme dik dik baktı: Ne diye öylesini aldı? Fakir..

. mühim bir kısmı İstanbul'da olduğu için ölümünü haber alanlar ertesi günü eve gelmişlerdi.. diye avaz avaz bağıra bilsem nasıl rahatlayacaktım. Altı aylık çocuk latifeden ne anlar? diyorlardı. bitip başlayan bu vasiyetnamelerde kendi kızımızı müşfik ihtiyar bize emanet ediyordu.. "Son zamanlarda rahmetli hiç de muvazenesine sahip değildi!" deyince bu sefer velinimetimize hakaretle. Yine vaziyeti aydınlatmağa çalışıyordum. Bunak olmasaydı evin içini ancak firavun ailelerinde görülen bu garip ana-oğul. nasıl itiraf ediyorlar?" Yârabbi. yedide... Tabiî vasiyet hükümden sâkıttı. Rahmetli ikisini birden kabul etmişti. hâtırasını tezyifle itham ediliyorduk. Bütün gününü beraber geçirirdi. burası böyle diyelim! Ya çocuğun. belki de bugünün arsa ve mülk fiyatlarının etrafındaki kazancı düşünerek yapmıştı bunları. merhum şakacı adamdı. Öyle ki işlerin tanzimi için mahkeme kararı zarurî oldu.. Kim bilir... Vasiyetnamelerin bazıları altı aylıkken başlıyor. ne kadar çok hisseli eşya vardı. sonra verese tarafından yapılan kandırıcı aydınlatmalarla kötü niyetimizden şüphelenmeğe başlıyorlardı. Hukuk ıstılahlarına yavaş yavaş alışıyordum: 88 SAATLERİ AYARI. Böyle vaziyetlerde kimseyi incitmeden konuşmak ne güç oluyordu. ortada miras denecek bir şey olmamasına rağmen babalarının zihnini kendilerinden çalmakla. babaâna hikâyesiyle doldurur muydu? Neticede zaten hükümsüz olan vasiyetname bir .. Bu arada hemen bütün verese bizi." diyorlar ve hemen arkasından sözlerimizi kendi dâvaları için yoruyorlardı: "Gördünüz mü? diyorlardı. diye anlatmağa çalışınca: . hattâ onda bir hissesi satılan arsa. biraz. "İftira!" diyorlardı. Bu nasıl iştir."Annesi kerimem Emine Hanım ile. Zehra'yı da kendisine "oğlum!" demeğe alıştırmıştı. Evlâdı gibi sevdiği kızımla bu tarzda latife ederdi. O akşam hemen herkesin elinde bu vasiyetnamelerden birkaçı vardı. Efendim. oğlunu arıyordu. Tarafeyn mtisa-vî. babası oğlum Hayri Efendinin tahsil ve terbiyesine itina etmeleri ve yetişip evlenene kadar. "İftira ve nimet-nâşinaslık.. sesimizi değiştirmeyiz?. Abdüsselâm Bey çoğu tutarı kadar mühim meblâğlara rehine verilmiş bir yığın ufak tefeği kızımın üzerine geçirmek için bazı tedbirlere müracaat etmiş. bu olmayacak şeye "türlü desiselerle inandırmakla" itham ediyordu. ama herkes yine yapar. Zaten bütün işler hep oradan gelmiyor mu? Biçare son zamanda yaşı dolayısıyla pek sağlam düşünemiyordu. Birinden birini seçin! Seçecek vaziyette olan ben değilim ki. Çekmeceler senet doluydu. Karşısına çıktığımız hâkimlerin çoğu evvelâ koskoca adamın ahretliğinin kızını "kendi annesi" zannetmesine hafifçe gülümsüyorlar. Ve tabiatiyle biz sadece evden çocuğumuzu ve şahsımıza ait eşyayı alıp çıkmağa çoktan razıydık.. Kız iki gözü iki çeşme. TANPINAR Yine kendimizi müdafaa için.. Anadolu harbi çoktan bittiği.. Hem evlâdı gibi diyorsunuz! Hem de anne diye şaka ettiğini söylüyorsunuz. Çocuklarla konuşurken hangimiz dilimizi. 87. Nitekim öyle yaptık. Ben dilimin döndüğü kadar: Efendim.. fakat zıt vaziyetlerde idiler.. akar değil.. anlamaz. Sade çocukla değil kedi veya köpekle oynarken bile ya kendimizi onun seviyesine indirir... nankörlük.. Filhakika doğruydu.Üç yaşındaki çocukla latife edilir mi? diye azarlanıyordum. öğretmişti.." diye devam eden. yahut onu kendi seviyemize çıkarırız. ihtiyar ve hâfızası bozulmuş adamı "Kızımız senin annendir!" diye kandırmak.. Rahmetli nerede altıda bir. Fakat aradan birkaç gün geçince hava değişti. pul koleksiyonu gibi bir şeydi. O kadar sevdiğim adam için bunaktı. mülk varsa hepsini almıştı. Rahmetli bu işte ortalama bir had bulmuştu. Anlamaz. Bu emlâk.AMA ENSTİTÜSÜ Peki. yani validesinin rahmetliye "oğlum" demesini nasıl izah edersiniz'/ Şahitlerin ifadeleri sarih. ayrıca bir iki notere de vasiyetname bırakmıştı.. Vefatını müteakip hep "oğlum nerede?" diye ağlarmış. Ve her senede mukabil birkaç borç senedi çıkıyordu. ve ne kadar çok resmî muamele zarureti ortaya çıkmıştı..

TANPINAR hükmediyorlardı. yahut mühim bir kısmı... ben ayrıca mahkeme huzurunda münasebetsiz münasebetsiz konuştuğum. Kaldı ki. Hiçbirisi bu işte beni dinlemiyorlardı. Borçlu idi. Şurada birkaç kadeh rakı içelim. yahut mesele dışı addediliyordu.. Fakat bitmedi. ya bir kalemde ortadan siliniyor. Az şey mi geldi başınıza. sadece mukaddes olan bir isteği görüyorlardı. budalalığıma 89. Borçla yaşıyordu. Yalnız. Efkârıumumiye safhası başladı. miras kelimeleri içinde boğulacağıma iyice inandığım bir günde iş biter gibi oldu. İllâ ki beni meyhanede teselli edecekti. Patronum bile bu umumî havaya katılmıştı.. bu kadar borcu nasıl yapabiliyordu? Şunu bunu rehine vererek. Zevk için içelim... Hiçbirine. evde içelim. Ama daha başka borçları olduğuna da eminim. Bir kısmı bana ve kıza acıyorlardı. hakkım da yoktu.herkes bana karşı yapılan haksızlığa isyan ediyor ve kendi mizacına göre tepkiler gösteriyordu. Bir akşam daireden çıkarken arkadaşlarımdan biri koluma girdi: Gel Hayriciğim.. "Bu adamın zaten parası yoktu.. Fakat Sabri Bey sözümü yanlış anlamağa karar vermişti: -Tabiî. konuşanın ruh hâline ve görüş zaviyesine göre. Belki bu miras meselesini iyice anlatmak fırsatını bulurum..kere daha iptal ediliyor. Benim derdim yok. III Vasiyetnamenin reddi küçük muhitimde derin bir akis uyandırmıştı. Bazıları beni artık yediğim darbenin altından kalkamayacak derecede yıkılmış görüyorlardı. Bütün tanıdıklar. Fazlasını beklemezdim. O kadar borçluydu. içelim. Mahallede . velinimetimin hâtırasına hürmetsizlik ettiğim için tazir ediliyordum. Abdiisselâm Beyin mirası bu münakaşalarda. amma derdim olduğu için değil. Ben bir şey kaybetmiş değilim ki. İçelim. O hep başını sallıyor. Velinimet... istersen bize gidelim. Bir diğer kısmı da bu kadar mühim hır serveti göz göre göre kaybettiğim için sünepeliğime. birkaç kuruş için yahut "dtinya malı için" babalarının son isteklerine hürmetsizlik eden vereseye kızıyorlardı. Filhakika karım ikinci çocuğum Ahmet'e gebe idi.. bunaklığından doğan şeylerdi. ticarethanede -o zaman Tünel şirketinden ayrılmış. Buna mukabil insanın behemehal açıkgöz ve çakır pençe olmasını isteyenler benim beceriksizliğimi büyütmek için durmadan kaybımızın yekûnunu hesaplıyorlardı. yahut bir çığ gibi büyüyor. Rakı her derde iyidir.. dedi. Durup dururken maaşıma beş lira teselli zammı yaptı. dedim..uyku uyumazdım. Her üç tarafın müşterek olduğu bir nokta vardı. Daha buna benzer şeyler. Bir kısmı da bizi unutuyor.. Çok iyiliğini gördüm. aynı suale dönüyordu: . Bırakın ki zaten istemem!" diyemiyordum. Sıkıntı vermek hoşuna gitmezdi. hususî bir mü essede çalışıyordum.. Yalnız ahlâkî değerlere ehemmiyet verenler ise bu servetin adını bile anmıyorlar. Sabri Bey bütün çirkinliğine rağmen karşıdan seyri insana rahat gelen bir kiloda idi. son altı yıl içinde parasızdı. Nitekim girdiğimiz meyhanede elimden geldiği kadar bu işteki 90 SAATLFRİ AYARLAMA F. Yukarıdan gelen bu acıma jesti etrafımdaki merhamet havasını bir kat daha arttırdı.. ümidiyle razı oldum.. Gerçekten mirasçısı olsaydım. Eve gelmek istemiyordu. beni ve bilhassa kızımı meşru bir haktan mahrum edilmiş addediyorlardı. Sabri Bey birdenbire harekete geçti: Peki. Ve bütün ağırlığıyla bana yüklendi... Karımı bugünlerde yalnız bırakmak doğru olmaz. baba.. Vasiyetname filân. Üstelik de kolumdan çıkacak karşıma oturacaktı.. Ve hakikaten inandırırım ümidiyle bir yığın izahat verdim..NSTİTIÏSU vaziyetimi anlatmağa çalıştım: Bu adamı baba gibi severdim. Hakkı da var kadıncağızın..

. Yok.. Farz et ki. Ben de "muhakkak unutmuştur" diye düşünüyordum.. masaya abandı: Nasıl şeymiş şu Şerbetçibaşı Elması? diye sordu. Gözleri meraktan parıldıyordu: Hiç gördün mü? Canım... Bir sistemi. Cezayir'de. Cebimde kalan tek yirmi beşliği garsona uzattım... nefsime. aynı kıymette. Muhakkak öyle olmalı. . -Tabiî sana göstermiştir. Doğru.. Çocuklarım satınca size borcumu öderler.. Bana acıdığı için zorla soktuğu bu meyhanede şimdi benden. Paraları verdim..İyi amma ona bu vaziyette nasıl borç veriyorlardı? Yani nasıl kandırıyordu? Artık sabrım tükenmişti: -Ne bileyim ben? Belki muayyen bir usulü vardı. Garsonu çağırdım. etrafı dolandırmak için metot öğrenmeğe kalkan bu budala ile neden alay etmeyecektim sanki? 91 TANPINAR Farz et ki. diye teselli etti.. Akşama doğru içime bir sükûnet geldi. İçtik. Halbuki askerden döndüğümden beri elimi saate sürmemiştim. o her şeyi alt üst eden karmakarışık korkulardan biri vardı... Şerbetçibaşı Elması kendisinde olsun. Bu sihirli kelimeyi duyar duymaz ikinci şişeyi ısmarladı: Canım anlaşılmayacak bir şey yok bunda... çocukluğumda bir masalda dinlemiş olabilirim. "O budala ile rakı içmeğe nasıl razı oldun?" diye azarladı. O bana Kayser Andronikos'un hazinelerinden bahsederken. Sarhoşken her şey konuşulur... Sabri Bev hiç ses çıkarmadan kısık gözleriyle beni seyrediyordu. meselâ elmas. Eve gelince Emine've vaziyeti anlattım. bizim saraya ait "Şerbetçibaşı" pırlantasının da bunların arasında bulunduğunu söylemişti.. Belli ki soracağı bir yığın şey da ha vardı.NSTİTIÏSU mez mi?. başıma açtığım işi anlamıştım.. aile yadigârı.Şerbetçibaşı Elması'nı. Şimdi beraber uydurmadık mı? Yani bir tahmin olarak konuşmuyor muyduk? Fakat adını biliyorsun!.. Sonra: Ehemmiyet verme. Tunus'ta. Onunla aiay edeyim diye. dedi. -Neyi? -. Elmas fikriyle beraber aklıma gelmiş olabilir. Başka bir şey olmalı. Bu sıcak yaz gününde terden yapış yapış. hiç olmazsa alacaklıların bildiği çok kıymetli bir şey. bir yerde arazi filân. Birisi böyle bir şeyden bahsetmiş olabilir." gibi bir şey söylemiş olabilir pekâlâ! Sabri Bey Şerbetçibaşı Elması'na iyice inandı.. Öyle değil mi? Tekrar kadehleri doldurdu. İçimde meselâ bir kolumu veya bacağımı kendi elimle kesmişim. Olmaz olur mu? Kaşıkçı Elması gibi bir şeydir muhakkak. Abdüsselâm Beyin çocuklarının miras karşılığı olarak bize hediye ettikleri eski saatleri tamirle uğraştım. Yahut beklediği bir miras.. Aynı büyüklükte.. "Allahaısmarladık!" bile demeden kapıdan fırladım. uydurdum. unııt. Sabri Bey bu sistem meselesinde bilhassa kulak kesildi. Ertesi günü tatildi. fakat herkesin. Birdenbire gözümün önünden Seyit Lûtfullah'ın hayali geçti. Birdenbire uyandım. oralar uzak.. "Satmıyorum. Merakı muhayyilemi çözmüştü.. çoluk çocuğuma karşı daha büyük bir hata yapmışım gibi bir azap.. Bütün günü evde. Aslı yok tabiî. Hem ne çıkar sanki! İnsan alay et'92 SAATLFRİ AYARLAMA F. Belli ki kendisi de böyle bir sisteme muhtaçtı. Bir yığın tanıdığı vardı... Ve üçüncü şişeyi ısmarladı. yok... Yahut da satmasına kıyamadığı.

Sabrı Bey hakkımdaki tahkikatın olduğu gibi. nihayet Abdüsselâm Beyin ailesine geliyordu. Nitekim öyle oldu. namus ve kanaatkârlığıma hayran olan. Bu cevabım hiç hoşa gitmedi.Fakat ertesi günü yazıhaneye ayak atar atmaz Sabri Bey köşesinden kalktı. yanıma geldi ve kulağıma yavaşça: Elmas. 93 TANPINAR Zarurî olarak beni de dâvaya kattılar. iskambil kâğıdı. Sonra birdenbire dâvanın ağırlık merkezi oldum.. Yavaş yavaş semtteki kahvelerin önünden geçemez oldum. eski zaman işlerini. Karım da. tanıyamazdı da. mahkemedeki duruşmaların da belli başlı kahramanı oldu. Bir iki "muhtemeldir ki. böyle bir eski ailede bu cinsten bir . Arada eski hukuk vardı. Kendisine vaziyeti anlattım. Kayser Andronikos'un hazinesinde idi!. Fakat Şerbetçibaşı Elması hikâyesi yayılmağa başlamıştı. Çok temkinli cevaplar verdi. Bu noktada Şerbetçi-başı Elması'nın elimizde bulunması hükmüne varmaları için birkaç adımlık biı mesafe vardı. "binaenar leyh.. Evde ihtiyar adamla seneler boyu yalnız başımıza kaldığımız için her şey gibi bunu da ancak bizim bulmamız gerekirdi. daha sonra Birinci Abdülhamit'in bir gözdesine hediye ettiğini öğrendik. ben de perişan hâlde idik. "Zannettiğinizden fazla zenginim" demişti. hiç de bahsetmezsin! Böyle meraklı hikâye anlatılmaz mı?. Hakikaten zengindi. Tabiatiyle ne bu Şerbetçi başı'nın. Şerbetçibaşı El-masfnın hikâyesini dinlemek istiyordu. "İşlerimi düzelttikten sonra öderim" vaadinde bulunmuştu. Sadece. İzahatım deliliğe vurma telâkkî edildi. IV İlk önce sadece mütalâasına müracaat edilen bir şahit olarak dinlendim. Beni tanımıyordu. Abdüsselâm Bey ona elmastan bahsetmemişti. Benim inkârım karşısında. diye fısıldadı. büyüyordu.. Biraz inanır gibi oldu.. Birdenbire herkes vaktiyle bir Şerbetçibaşı Elması'ndan bahsedildiğini şimdi hatırlıyor. En yakın akra94 SAATLFRİ AYARLAMA F. beni yoldan çeviriyorlar: "Bir çay içmez misin?" diye zorla beni içeriye tıkıyorlar. Hemen hepsi de elmas hikâyesini biliyorlardı. diye yakama yapışıyordu. Hayır. bir yığın insan fırlıyorlar. zar. Elinde tavla pulu. "Borçlarımın edasından sonra kalan servetimi". Birkaç celselik bir soruşturmadan sonra.Hayır. Ve çoğu ona dayanarak gizlenmiş mirasla alacaklarının ödenmesini istiyorlardı. Hemen her yüzleşmede kendisine söylediğim yeni bir şey hatırlıyordu. Alacaklılarına yazdığı mektuplarda da buna benzer cümleler vardı. "bakiye-i servetimi" gibi tabirler kullanmıştı. halamın kocası Naşit Beydi. elmas hikâyelerini bildiği kadar bu mevcut olmayan elmasın etrafında bir masal uyduruyordu.NSTİTIÏSU bam sıfatıyla ilk önce beni gözetmeğe çalıştı. ne de Saliha Sultan'ın kim olduğunu hiç kimse merak etmiyordu. Sadece elmasın kendisi asırlar boyunca ara sıra kaybolmak şartıyla elden ele geçiyor. domino taşı. ben bu elmastan açıkça bahsetmiştim. yani ona rehinsiz borç verenler verese aleyhine dâva açmağa başladılar. İfadeleri zeytinyağı lekesi gibi genişliyor. Kısık gözlerinde hep aynı parıltılı bakışlar vardı. Kaldı ki. Yavaş yavaş bütün tanıdıklar onu öğrendiler. Elmas meselesine gelince. İşte tam bu sıralarda Abdüsselâm Beyin senetli alacaklıları. Dâva boyunca bana olan muhabbetine rağmen hakikatin aydınlanması için insanüstü gayretler sarf etti.dedim. Kime rastlasam: Yahu. Bir iki oturumdan sonra elmasın bizde bulunmasına tabiî bir şey gibi bakıldı.."." ile bu mesafe de elbette geçilecekti. patron beni içeriye çağırdı. Bana kim bilir neler anlatmak istiyordu? Daha ertesi akşam. Bana sordukları zaman: . Alacaklılardan biri. onun ölümü üzerine hazineye girdiğini. Şerbetçibaşı Elması'nı anlatmamı istiyorlardı.. yahut bu yüzden beni biçarelikle itham edenler ben ayrıldıktan sonra baş başa verip dedikodu yapıyorlardı. başta ben olmak üzere herkes bu elmasın Saliha Sultan tarafından Şerbetçibaşı marifetiyle satın alındığını. Bana gelince. Abdüsselâm Bey vasiyetnamesinde.

İnanmazsanız. Son kelimeleri üzerine en gür sesimle haykırdım: Hayır. yavaş yavaş konuşuyor.. gözlüklerinin camını temizliyor. Ve ilâve ettim: Bu kızı evvelâ bana verecekti. O konuşurken ben çileden çıkıyordum.. daima yemin edebileceği aile meselelerinden birinin üzerinde zarurî olarak yeni bir suale yol açıyordu. Hiçbir şeyde acele etmiyor. yahut kendini çağırtın. "Hele bir evlenelim. hem de korkunç bir şekilde değiştirilerek. bir resmini isteyin bakın! Son zamanlarda resim çıkartmağa merak sardırdı. yüzümü bile görmek istemezdi. hava ve hevesine mağlûp bir kadındı.. Yalnız refikam cömerttir. Hattâ halamı Naşit Beyle evlenmekten menetmiş. fakat elimi ona doğru uzatıp haykırdım: . beni yanına almak şöyle dursun.. Fakat babam terbiyeme dikkat etmemişti. muhakkak Hayri'yi kardeşimden kurtarırım!" demişti. Fakat ne çıkar? Ben rahattım.. tabaka tabaka ağırlıklar kalkmış gibi hafifliyordum. halam hakikaten vefat etmişti. hayır. Neden bana düşmandı? Benden ne istiyordu? Niçin mahvıma 95 TANPINAR karar vermişti ve neden.hâtıranın bulunması elbette tabiîydi. Naşit Bey ikide bir mendilini çıkarıyor. hafiftim. Bunu halam kendisine söylemişti. Babam. görün. Bakınız bu resimlere. Halam Naşit Beyle evlenmeden evvel kendisine. Birdenbire üzerimden büyük yükler. Zannederim ki soğukkanlılığı. kimseyi sevmezdi. Nitekim tekrar halamın muvakkat ölümüne âdeta kendiliğinden dönmüştü. Burada tabiatıyla Takribî Ahmet Efendi Camii meselesi de ortaya çıkıyordu. kafamda her şey alt üst oluyordu.. Bütün bu garip ve mantıksız dâvanın devamı boyunca bundan korkmuştum. Galiba halam ölünce bütün servetinin bana geçeceğini bildiği için. hesaplılığı ve aleyhimde bu kadar kararlı oluşu beni bu hâle sokuyordu.dedesinin bu cami için ayırdığı parayı yemişti. bu harp zenginine. Hâlâ bile hatırladıkça utandığım yüz kızartıcı şeyler bunlar. iyi çocuktum. konuşun! Sözlerimin doğruluğunu anlarsınız! Herkes şaşırmıştı. Fakat babam bu evlenmenin olmaması için halamı benim yardımımla baygınlığından istifade ederek gömmeğe kalkınca benden nefret etmişti. Ve % SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ zengin olunca bana düşman oldu. Hattâ onun sıska kızına bile tahammül etti. temkinli düşmanlığı ile bu kapının arkasına sımsıkı dayanmış olan koruyucu meleği Emi-ne'yi oradan uzaklaştırmağa muvaffak olmuştu. ne diye ben kendimi yoracaktım? Devam ettim: Huyuna gelince. Yalnız bir adama tahammül etti. Sanki Naşit Bey hesaplı konuşmalarıyla. O zamandan sonra adımı bile anmamıştı. Paralarından ayrılmamak için hortladı. Fakat o tarzda söylüyordu ki. nasıl bu kadar ustalıklı idi? Anlamak mümkün değildi. Parasını çalarlar korkusuyla geceleri bu paranın saklı olduğu kömürlükte yatardı. Fakat hortladı. Sonra birdenbire değiştim." Bana gelince. Hasis. Kimseyi görmek istemez. Sanki çok cilâlı bir satıh üzerinde yine iyi ciiâlanmış herhangi bir şeyi ufak tefek dokunmalarla kaydırıyordu. Şimdi zengin oldu. . insanî hislere sahiptir. Daha ağzını açmadan bütün vücudumda bir şeyler kaynıyor. Fakat istemedim. huysuz. Bunu yapamadım. her şeyi tam vaktinde ve sorulduğu zaman söylüyordu. Bu dolandırıcıya. bu pervasızlık ve alâkasızlık Emine ile evlendiğim günden beri sıkı sıkı kapadığım bir kapının yeniden açılmasıydı. Seyii Lûtfullah'a büyüler yaptırmıştı. sonra alnının terlerini siliyor ve sözüne devam ediyordu. Para canlısı bir adam olduğu için başka hiçbir şeye bakmazdı. "Yüz elli senelik hanedan bu. Naşit Bey o zaman benden parasızdı. sözlerinin müphem kalan ucu ile hiç bahsetmek istemediğine. Hattâ bulunmaması gayri tabiî idi. Bu ruh hafifliği. Öyle derlerdi. Fakat Naşit Bey yüzünden başka adam olmuştum. Ve herkes zemin ve zamana göre onu yavaş yavaş yeniden yaratıyordu.Zaten aile itibariyle biraz para canlısıdırlar. O dakikada yılan olup onu ısırmağa razıydım. Sakindim. beğenmiyordum. Hattâ gömülmek üzere idi. Mademki herkesin ayrı bir hakikati vardı.

Naşit Bey ayrılmadan evvel bana tatlı tatlı gülümsedi. bu sarı meşin. bir hademe artan çığlıklarla beraber içeriye girdi: Salim Bey ölüyü açacağız diyor. Çıkarttığı cıgara paketinden bir tane bana ikram etti. evim bana olduklarından da ha çok uzakta. Duvarlardan birinde musluğu iyi kapanmayan bir lavabo vardı. Gelmeyecek misiniz?. Bir arı dikine bana doğru geldi. Müdürün yanından doğruca kendi odasına indik... bekliyordu. İçerden. Ben kemiğime kadar titredim. karımın taşlık ta boynuma sarılışı gözlerimin önünden gitmiyordu. Kapı vuruldu. Tek penceresi bahçe duvarına bakan dar.Harp zengini. hiç işitmediğim cinsten acayip ıstırap çığlıkları geliyordu. İstediğini hattâ fazlasıyla yapmıştım. Otuz yaşlarında. On beş dakika sonra Adlî Tıbba gönderilmeme karar verilmişti. erişilemeyecek şeyler gibi görünüyorlardı. tıknazlığa doğru gidebilecek yapıda... sonra bir çeşit mırıltıda âdeta izini karıştırmak ister gibi kayboluyordu. Benden bir karış ötede pencerenin pervazına mecalsiz kondu. Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu gözleri. sesi bozuktu. Mideyi kaynatsınlar. Bir an. Ellen sıcak sı 97. Tahsilini yaptığı Viyana'dan yeni dönmüştü. kendisine iyice alışınca. hepsini bu çantaya kor ve her açılıştan sonra behemehal kilitlerdi. Sonra bana döndü: Bir zehirleme vak'ası var da. dostum üstünde hiçbir şey taşımaz. yoktu. çok siyah gözleri vardı. Oturum tatil edildi. O zaman Adlî Tıp. Sesi de böyleydi. dalgın bakışlı. Ramiz Bey kendisiyle ilk karşılaşan insan üstünde daha ziyade anlaması güç bir aksaklık duygusu bırakıyordu. Ben kibrit aradım. Dolmabahçe'ye gelirken denizi görmüştüm. Karım. Büyük. İşte Doktor Ramiz'i bu müessesede tanıdım. ortadan uzun boylu. İçim alt üsttü. ben burada meşgulüm.. Sonradan. Ramiz. Doktor Ramiz'in odası alt katta idi. ne de düzgün sayılacak yüzünü görebiliyordu. benden ne istiyorsun? Tekrar aynı gürültü. genç bir adamdı.. Emine'yi de bu korkunç ağa sokacaklardı. Ben bir kenarda talihimi düşünüyordum. Ayrıca psikanalize merak etmiş ve bir müessesede bir iki sene bu metotla çalışmıştı. çantasından çıkardığı kolonya ile bir kat daha temizleniyordu. bu ses bana daima gayri muntazan kavislerle yapılmış he98 SAATLFRİ AYARLAMA F. Hâlâ bekleyen hademeye kahve ısmarladı. birdenbire uyandırıcı bir şey gibi girmişti. yanakları adamakıllı çukıırlaşmıştı. Ya karımı da bu işe karıştırırlarsa? Hâkim şimdiye kadar onu garip şekilde dışarda tutmuştu. dışardan kilitli. O hâlde bu ithamın ciddiliğine inanmıyordu. Garip ve açık aksanlarla başlıyor. Sonradan öğrendim ki. içerden güzel ve epeyce teşkilâtlı bir çanta idi. sonbahar güneşinin yaldıza boğduğu mavilik. Bey kolonyalı ellerini havada sallayarak kuruturken cevap verdi: Hayır. Daha doğrusu şüpheleniyoruz.. Tek pencerenin önünde. çok parlak diplomalar aldığını sonradan herkesten öğrendim. . alâkadar oldu ve beni incelemeyi üzerine aldı. Beni odaya aldıkları zaman müdürün yanında idi. sefil bir oda. Tekrar çantasını ele aldı. Dolma-bahçe'nin müştemilâtından bir yerde bulunuyordu. bütün dâvanın devamı boyunca korktuğum şey tekrar ak lıma geldi. Ramiz Bey ellerini yıkamış. Odaya girer girmez doktor ellerini yıkamağa başladı. Öyleyse ne diye beni buraya göndermişti? Hayır. âdeta sürünen mevsim sonu çiçeklerine bakarak düşünüyordum. Bir de kendisi aldı. O ikimizinkini de yaktı. Nedense bu çehre. hafif sarı esmer.NSTİTIÏSU lezonları hatırlatıyordu. Bu kaçış hâlindeki çene onun yüzünü hiç de tabiî şekilde bitirmiyordu.. bu duygunun ileriye doğru çıkık alnı ve kemikli yüzün düzgün mimarisiyle bütün çizgileri kaçmak istiyormuş gibi birdenbire biti-veren çenenin arasındaki uygunsuzluktan geldiğini anladım. çocuklarım. İyi doktor olduğunu. Bu bir ümitti. Sabun.. yavaş yavaş alışmağa başladığım talihimle arama. duvarın dibinde tozlu ve sefil. Ben sonra gelir bakarım. Hikâyemi herkesten fazla dikkatle dinledi. şeker hırsızı. TANPINAR çaktı.. (¡özlerinin altı. Tevkif edildiğimden beri on gıin geçtiği hâlde.

parasızlık. Kahvelerimiz gelince o masanın başına geçti. her hakkı yenmiş. cinayet. insanların yalnız hakkıyla yapabilecekleri işle meşgul oldukları bir dünyada yaşamanın nasıl bir saadet olabileceğini düşünmemek. sefalet. gelecek için düşündüklerini dinledikten sonra. Kendisi gibi. Ctgara paketini çıkardı. Oralarda ihtisasa hürmet vardı ve psikanaliz gündelik ekmek gibi bir ihtiyaçtı. Tekrar çantasını açtı.. O hayat muammasının biricik anahtarı idi. Çok zengin bir sözlüğü vardı. Cürüm. Birer ağara yaktık. düşmanlık. bir gayri memnun zannettiği için sevmiş.Sadece ikimizin vaziyetini mütaiâa etmek bunu anlamağa yeterdi. Ben başım-daki dertten kurtulmak şartıyla dünyayı gül gülistan görmeğe çoktan hazır olduğum için başlangıçta sözlerinden pek bir şey anlayamadım. Münasaip bir vak'a çıkarsa. Oraların intizamına. Hiçbir şeyin üzerinde duramayan... ancak dinlerde görülen o tek kurtuluş yolu gibi baktığını anladım. Ona dair bir yığın sual sordu. yapayalnız yaşıyordu.. Ona göre bu yeni ilim her şeydi. Benim gibi adama yapılır muamele miydi bu? Kendisine gelince memlekete döneli iki sene olduğu hâlde henüz ona doğru dürüst psikanaliz metodunu tatbik etmek fırsatını bile vermemişlerdi. tahlillerini. istihsal ve bilhassa hareket gibi kelimeler dilinden düşmüyordu. Zihniyet eskiydi. cemiyet içinde bir yeri olduğu hâlde kendisini biçare. diye tekrar söze başladı. ancak zarurî bir şekilde bir iş yaparken veya şikâyet ederken mesut olan insanlardandı. Viyana'dan döndüğü günden beri herkese dargın. umumî terbiye. Fakat sonra yavaş yavaş düşüncelerine ayak uydurmasını öğrendim. . fincanları önümüzden uzaklaştırdı: Şimdi anlatın bakalım?. benim gibi (!) gençlere kâfi derecede yer ve imkân verilmiyordu. Miidur evvelden vaat etmişti. Belki beni de kendisi gibi bir sınıf dışı. Bu yüzden çok güzel bir mesleği. paket çantaya kondu. hayatın rahatlığına beraberce hasret çektik. Öyle ki. bilhassa Viyana ve hele Almanya hiç böyle değildi. ihtiras. Kendisini tanıdığım zamanlarda bu dargınlık şahsiyetinden dalga dalga akıyordu. onunla birkaç saat konuştuktan.NSTİTIÏSU ayaklı saatini hep annemin verdiği adla anıyordu. şikâyetlerini. Mecburî hizmet müddetimi geçiriyorum. Beni de karşısına oturttu. Yalnız psikanaliz vardı. Kahvelerimiz bitince kalktı. Bilhassa çocukluğumun üstümle fazla duruyordu. Memlekette hiçbir şeyi beğenmiyordu. Evimizin 100 SAATLFRİ AYARLAMA F. Zaten yerim değil. hemen hemen. "Mübarekken pek hoşlanmıştı. O kadar eski metotla çalışıyorlar ki. himayesine almıştı. talihsizlik. . Bereket versin benim vaziyetim "vak'a" olarak mühimdi. gelecek için ümitsiz sanıyordu. Gençlik. böyle bir dünyayı özlememek imkânsızdı. 99 TANPINAR İlk önce ikimiz de ayakta umumî vaziyeti konuştuk. sakat doğma. hastalık. Beni burada hiç sevmezler. demişti. Hemen her söylediğimi birkaç dela tekrarlatıyordu. Yani ben ona kâfi bir teselli olmuştum. Daha o gün Doktor Ramiz'in hoşnutsuzluk denen şeyin tâ kendisi olduğunu anladım. İlk sözü bana bıraktı. Dönüşünde kendisine bu mucizeli manivelâ ile bütün memlekete mihver değiştirtecek bir mevki ve imkân vermedikleri için hemen herkese ve her şeye dargındı.. Geldiğinden beri ilk defa hasta yüzü görüyordu. Birbirimizin ezelden kısmeti olduğumuz nasıl belliydi' Bu izahattan sonra bir müddet daha Viyana'ya ve diğer Alman memleketlerine döndük. Hepsi dönüp dolaşıp ona geliyorlardı. Ben söyledikçe önündeki bir kâğıda not alıyordu.Daha o gün Doktor Ramiz'in bu tedavi sistemine. hulâsa insan hayatını bizim irademizin dışında cehennem yapan şeylerin hiçbiri yoktu. memleket meseleleri. hastası çıkınca tatbik edilecek bir usulden ziyade bütün dünyayı ıslah edecek tek vasıta. Sonra bütün havalımı anlatmamı istedi. Nasılsa sizi bana bıraktılar.. Bu dargınlığı besleyen şey ise Doktor Ramiz'in bilhassa içtimaî meselelere olan büyük ilgisiydi. Ona evvelâ kısaca vak'avı anlattım.. Kilitlendi. Halbuki Avrupa.

Eski İngiliz işi. Mamafih emsali var.. En sonunda bir tiirlü yapılamayan Takribî Ahmet Efendi Camii'nin hikâyesinde karar kıldı. dedim. Ben bu hakikati unuttuğuma müteessir.. İsterseniz gidelim..... Eski zaman değil ki. Zehra ile çocuk türküleri söylesem. hattâ hiç durmaması lâzımdı. Aynen söylüyorsunuz değil mi? Baştan aşağı irade ve dikkat kesilmiş..Nasıl bir şeydi bu?.. Çok mühim ve az görülmüş bir vak'a. Bu hâle girdiğim için teşekkür ediyordu. Neden öyle olması lâzımdı? Burasını pek anlıyamadım. tekrar Mübarek'e döndük. Son derece tipik ve nadir bir vak'a. Şimdilik imkânsız. Size teşekkür ederim... Bizim meseleye gelmeyecek miyiz? Hayır gelmeyeceğiz.. gelemeyeceğiz. Bütün tanıdıkları merak etti. görelim! Bu da şüphesiz bir kârdı.. Hani Üç Ambarlı dedikleri. sonra lafını ettirmezdi. çocuksuz kadınların üstüne çaput bağladıklarını anlattı. diye beni azarladı. dedim.. o kendiliğinden bir vecize bulduğundan memnun. hattâ komisyonculuk bedelini peşin olarak aldığını gardiyanlardan duymuştum. Omuzlarımı silktim. Yahut pek az. Fakat bozuk. Ve gözlerine satın alır ümidiyle bakıyordum.. Eski Mahmudiye Gemisi öyle idi. Sen de biliyorsun ki.... Tevkifhanede iken yanı başımdaki odada yatan kalantor bir Yahudinin Lizbon'da çürüğe çıkarılmış bir gemiyi Benderbuşirli bir İranlıya sattığını.. Evde karım tavan arasına kaldırdı.. Büyük bir ayaklı saat. "Anladık! diye bağırdı. Babamdan sonra anneme. Nihayet dayanamadım: Ucuz veririm.. Yani. Emine'yi doya doya görsem. Nuri Efendiye göre bir saatin işlemesi. Çok enteresan bir vak'a.. Çok iyi cinsten. Yüreğim ağzımda konuşuyor ve içimden kendi kendime düşünüyordum: "Ah bir merak etse de eve kadar gitsek. sabahları dönermiş. Selimiye Kışlası kadar büyükmüş içi. Ne diye sıkıştırırsın beni!" Bunu Mübarek'e mi söylemişti? Evet. daha korkuncu. yüzüme bakıyordu. dedim. bilhassa teşekkür ederim.. Bunu ben de pekâlâ yapabilirdim. Bu camiden evde çok bahsediliyor muydu? Hayır. Mecit zamanında alınmış. Dalgın mıydı? Beni iyice deli mi sanıyordu? Yoksa.. Sizin evde mi? diye sordu. Bilmem! Öyle olacak. Güzel sesi var. param yok. Daha doğrusu bakımsız! Bir müddet düşündü: -Tabiî öyle olması lâzım. "Muhakkak bir rapor yazacağım kongreye.. ve ben başıma geleceklerden habersiz hatırladıkça anlatıyordum: Bir gece hep beraber otururken saat birdenbire çalmağa başladı. Hattâ onu hatırlattığı için saate biraz düşmandı.. annemden sonra Nuri Efendiye. Böyle bir şey hiç de fena olmazdı. Babam eline biraz para geçmesini ümit etti mi ondan bahseder. Durmadan bir şeyler soruyor. Hangi saat? Büyük saat işte. Geceleri gizlice Sivastopol muharebesine gider tabyaları topa tutar... 101 TANPINAR Mübarek'e mi? Adıyla söylesenize şunu! Bir adı olan şey adıyla anılır. Âdeta tabu olmuş ve etrafında çeşitli kompleksler yaratmış. Babam hatırlıyordu.. taşlıktaki tulumbadan o su çekse ben yüzümü yıkasam.. Babam son derece öfkelendi.. galiba. çünkü Doktor Ramiz saatten sonra babama geçti. Evi zor geçindiriyorum. Ben lafı değiştirmek ümidiyle: Bizde de vardı." Bozuk dediniz değil mi? Bozuk. yahut başka bir adada eski bir topun evliya gibi ziyaret edildiğini. Ama yine isterseniz görmek mümkün." Bir daha söyleyin bakayım? Aynen tekrarladım. ... Ve bana Cava'da..

Birdenbire düştüğüm bu vaziyette bir şeyle oynamak.. keyfî. İyi hatırlayın. Şimdi sizin isti rahatın ize bakalım! Yatağınız geldi mi? Karım yollayacak. -Bu işte eski.. Bizim memlekette. Şuur hayatı yahut şuuaraltı hayatı her yerde birdir. dedim. Her şeyi biliyorsunuz artık. Acayip hâlleri vardı. anneniz? -Sonunda âdeta korkmağa başlamıştı ondan. Sonra aldığı notları okudu. Ve böylece hayatımda o kadar çok işiteceğim kelimelerden biri dudaklarının arasından bir lahzada fırladı. Ama. meşgul olmak en iyisiydi. Sözlerimi büyük bir ciddiyetle dinledi. Ben hasta mıyım? Dinlemeden odadan çıktı. Koğuşta sıkılırsınız.. Bitirince bana da ikram edecek sandım. -Ayasofyamı? Ettiğim hatayı anladım: Yani söz timsali söylüyorum. çok rahatsız olursunuz.. bu odada yatarsınız.. Hayri Bey. Başını sallaya sallaya beni dinledi. Sonra sıra cıgara paketine geldi. yaptığı işler. Ve korkudan ödüm patladı. Muayenem ne olmuştu? Hiç ondan bahsetmiyordu. Doktor Ramiz'in baş sevgilisi şehir benim meselemin yerine geçti. • 103 TANPINAR İsterseniz bir çeşit keyfi. O hâlde iyi. saat tuhaf bir saatti. En iptidaî insan ile aramızda hiçbir fark olamaz.. .. Keşke Viyana'da iken ta-nışsaydık!. Şunları yanınıza alsanız. Fakat çakıyı bana uzatmadı. Benim dediğim başka. Psikanaliz. Belki. cahil kadın. Lafımı da hiç dinlemezler. ihtiyarî... Ah. yahut da ihtiyari çalışması vardı. Artık dayanamadım. İşte böyle. bir taraftan çantasından çıkardığı çakı ile tırnaklarını temizliyordu. Yani.. dedim. acayip hâl.. Bir taraftan konuşuyor.. -Ben hasta değilim doktor.. Burada... Doktor. Ve deli olmadığımı anlatmak için tasrih ettim: Hiç koskoca zırhlı eve girer mi? Böyle bir şeyi almak için Aya-sofya kadar yer lâzım. diye haykırdım. İstanbul'da 102 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ demek istiyorum.. üvey annemin saadet anlayışından farksızdı. hayır. Her hâlde her yaptığı şey bize acayip görünürdü. Anneniz Mübarek'e çok ehemmiyet verirdi değil mi ? -Galiba. Ben müdürle bir konuşayım. dedi. lop yumurta gibi önüme oturdu. Yine teşekkür etti. yeni yoktur... Belki de bozuk olduğu için böyleydi. Not aldı... Evet. ve araya başka bir şey sokmasına müsaade etmeden tekrar hikâyeyi anlattım...Hayır. mademki hastamsınız.. Sonra?.. Tuhaf. Öyle değil mi? Çok enteresan.. Sonra en ümit edilmez anda döndük. Sıkıntı içinde idi: -Burada beni sevmezler. fakat aynı değil.... Artık sıkılmıştım. Doktorun rahat anlayışı.. Ayağa kalktı: -Yarın yine devam ederiz. fena olmayacaktı. Buna mukabil ikimiz de bol miktarda kolonyalandık. işi bitince tekrar çantaya koydu. dedim. dedim.. Sonra fikrini söyledi: Bu da çok enteresan. Hafif gülümsedi: Böylesi daha rahat. Ben konuşurken yüzü âdeta sevinçten parlıyordu. Bir müddet sonra arkasından bakarak düşündüm. insanoğlu! Siz çok can adamsınız. dinliyorum. Tekrar gözlerini gözlerime dikti. Malûm ya eski zaman insanları. Ve bittabi bir anda Viyana'ya gittik..

daha keskin.NSTİTIÏSU yormuştu. Odanın perdeleri indirildi. yatağımı ve yiyeceğimi getirdi. Sonra birdenbire bir yerde bir ke lime. Fakat yavaş yavaş halka daralıyordu.. Düşüncem sanki karanlık bir mahzen olmuştu. Biraz sonra Doktor Ramiz geldi. Tekrar geriye döndüm.. Ve ben oraya doğru yürüyordum. Fakat kendisine sizin daha ziyade benim sahamı alâkadar eden bir hasta olduğunuzu anlatınca razı oldu.. Hatırımda kalanları teker teker anlattım. ben hasta değilim. dedi. belki de yaradılış icabı pek rüya görmem. hasta. karım hasta. Size anlattım. Yarı açık bir kapının aralığından konuşmalar geliyordu. ha. Beni buradan bir an evvel çıkarın. Bu konuşma beni (©4 SAATLFRİ AYARLAMA F. O gittikten biraz sonra bir komşu.. fakat niçin açıyorlardı? Birdenbire içimde çılgın bir kaçma arzusu peydahlandı. Ben yürüdükçe çığlıklar artıyordu.. Fakat sesler beni âdeta kendilerine doğru çekiyordu. Hiçbir yere kımıldamak imkânı olmayan bir mahzen. Ben sabırsızlıktan. Korka korka kapıdan çıktım. O daha ziyade Şerbetçibaşı Elma-sı'na merak sarmıştı: . Çıldıracaktım. Geceleri burada yatacaksınız. Yalnız cıgara yasak! Geceleri cıgara içmeyeceğinizi müdüre vaat ettim. Kendime boş saatlerimde epeyce iş de bulmuştum. ölü açılacak demişti. Müdür yavaş yavaş bana alışmıştı. Etrafta dolaşmayın. Bu sefer rüyalarımı merak etmişti. Kendi kendime bu taraf değil dedim. Koridorda. Doktor. Onu aldatmak için konuştuğumu zannede ede konuşuyordum. fakat hiçbir şeyi unutmamıştı.... Onu da kapatmamış olabilirlerdi. diye kesip attı. rahat edersiniz. geldiğimi tahmin ettiğim tarafa doğru yürüdüm. Dördüncü giinü tedavi usulümüz değişti. Ben sizden mesulüm. daha kapatmamışlardı. Hayır.Zaten öyle mühimce bir iş değil. İlk önce müşkülât çıkarttı. tıpkı bir pencere açılmış gibi parlıyordu... daha ertesi günü Doktor Ramiz hep benimle meşgul oldu.. Bu iki saat kadar sürdü. Siz birkaç gün daha sabredin. Bu işte teşhis hemen hemen tedavidir. Emine hiçbir şeyi unutmuyor. Acaba açtılar mı? Belki de şimdi kapatmışlardır! Doktor kapıyı kapatmamıştı. Hay-ri Bey. Olağan işlerdir. Ertesi günü. O hâlde dışardakilerden farkım ne? O başka şey. yahut birisini bulup yolluyordu. daha korkunç geliyordu. bir hâtıra. Adına bakılırsa ceviz büyüklüğünde bir şey olmalı. Ara sıra odasına çağırıp benimle birkaç çift laf ediyordu... Başımı şöyle bir uzattım. Tekrar gözlerini gözlerime dikti. Sandalyeme büzüldüm. Fakat herkes gibi benim de az çok korkulu ve garip sayılabilecek rüyalarım vardı. -Ama doktor. dedik ya! 105 TANPINAR Sonra sözü değiştirdi. -Oldu. Ve ben durmadan konuşuyordum. Başta müdür olmak üzere birkaç kişinin saatini tamir etmiştim.. ya kendisi geliyor. Rahatım yerinde idi. Emine kendi gelememiş. Doktorun giderken açık bıraktığı kapıdan soğuk bir rüzgârla beraber deminki sesler. Perdeler açılınca kendimi gerçekten bitkin buldum. Fazla şey de düşünmeyin. Allah rızası için. "Birkaç sene.. üzüntüden çıldırıyordum. Sadece hatırıma gelenleri anlatmamı istiyordu. Ben bir kanepenin üzerine yüzüm duvara çevrik yattım. Yüzü sevinç içindeydi. Yüzünden belli. En katî sesiyle: Hastasınız." Rapor!.Hani öyle bir şey benim de elime geçse doğrusu. Ramiz Bey raporunu versin! . Kapıyı kapattım.. Şimdi ne olacak? -Tedavi edeceğiz. Yani muntazam devam edilirse birkaç senede biter.. Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır.. Koşa koşa odaya girdim. Kim bilir. Biitün vücudum zangır zangır titreyerek geriye çekildim. Ve bu sonuna kadar günlerce böyle devam etti. Ne oluyordu? Hakikaten bir deli mi bağırıyordu? Yoksa bir hasta mı? Adam. Artık sual sormuyordu.. O ayrı şey.Sonra musluğa koştum ve yüzümü yıkadım.

Bu arada benim psikanalizim bütün hararetiyle devam ediyordu. yeleğinin ceplerini karıştırdıktan sonra bir saat uzatıyordu: 106 SAATLFRİ AYARLAMA F... Ve ben gerçekten bunalmıştım. Sonra önümde durdu. kendi hayatımda onun cezasını çekiyorum... Şaşkın şaşkın etrafıma bakındım.. Zaten hayatınızı dinlerken bulmuştum. Tipik. kendimi kendim kurtaracaktım. Sizde tipik bir baba kompleksi var.Ve tam kapıdan çıkacağım zaman birdenbire duruyor.. Fakat bu iş böyle. Şuna bir baksanız.. -Dinleyin. Hem bütün ömrüniizce böyle devam etmiş. Merak etmeyin.... Bu sefer de başıma mânâsız bir iş geldi... Geçmedi de. Fakat bugün daha vuzuhla gördüm.. Hiç aklımdan geçmez.. Odanın içinde birkaç kere dolaştı. .. Daha muhakeme başlar başlamaz işime son vermişlerdi.. Bir gevezelik. Bir eliyle omuzuma dokundu: Evet! Hastalığınız anlaşıldı. Rüyalarınızdan ziyade hayatınızdan belliydi. Hacet yok! dedi. başka bir şey yok ortada. Yani reşit olamamışsınız. Düpedüz iftiraydı.. Sadece talihsizim. bilmiyorum. budalalık! Ne diye bir başka baba arayayım? İstesem de istemesem de onun oğluyum.. Başıma durmadan münasebetsiz işler gelir. Bu talihsizlik daha beni nereye kadar götürecek. Belki burada bütün insanlıkla birleşiyorum. Doktor Ramiz birdenbire konuşmayı kesti: -Bu devre artık bitti! dedi.. Bu kadar iyi bir adam için fenaya yorulacak bir söz nasıl ağzımdan çıkardı? Bununla beraber zaman geçiyordu. Bazılarını tamir ediyor. Lüzumsuz yere konuştum. Şakaklarım ter içinde idi: -Doktor lütfet!.. şahsiyetiniz bu yüzden durmadan karışmış. zalimlikti. Ağzımdan bir kelime çıktı. bazılarını da âlet yokluğundan sadece hastalığını teşhis ederek sağlık veriyordum. Onun etrafında bütün bir masal uydurdular.. Siz babanızı beğenmiyorsunuz. -Mühim bir hastalık.. 107 TANPINAR Demin de dedim ya. Nerde ise parasızlık da başlayacaktı.. dinleyin.. kolaylıkla önlenecek bir şey... Onun arkalığına dayanarak ilâve etti. Hastalığınızı buldum. Karımın. Reşit olmak için belki de en kısa yoldur. Fakat siz daha mühim bir şey yapmışsınız. Anla beni! Bana insanlar yüklendiler.. Fakat benimki başka türlü oldu. Babanızı beğenmemişsiniz.. İhtiyarsız ellerimi oğuşturdum.. Mahvıma kadar gittiler. Benimle konuşurken Ramiz Beyin adı geçtikçe müdürün gözlerindeki parıltıdan şüphelendiğim için vaziyetim hakkında herhangi bir şey söylemeğe cesaratim kalmamıştı. Ertesi günü hademe "bir arkadaşın" saatini getiriyordu.. Teşhisimde yanılmama imkân yok. Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız. Müesseseye girdiğimin onuncu günüydü ki. Fakat daha kötüsü de olabilirdi. çocuklarımın hayatında. Odanın öbür ucunda bir iskemleyi âdeta siper alır gibi önüne çekti. Aman doktor!. Hanımın saati! Çoktan beri iyi işlemiyor.. Ben maalesef kendim başladığım bir yalanın kurbanıyım. Beğenmedikten sonra kendiniz onun yerine geçeceğiniz yerde.. İşleriniz. Benim hiçbir şeyim yok..NSTİTIÏSU -Az kalsın unutuyordum. Bunu nasıl yaptım? Niçin yaptım? Bilmiyorum.. Bütün kuvvetimi topladım: Bak doktor! dedim. Başka bir şey değil... Babamı nasıl inkâr ederim? Maalesef böyie. Bu o kadar mühim değil. Emine günden güne daha hâlsiz ve biçare idi.. Bu fazlanın fazlasıydı. Tevkifimden beri beni âdeta sırtında bir yük gibi taşıyordu. kendinize durmadan baba aramışsınız. Hiçbir yerden bir yardım gelemezdi. dedi.. Ben canım ağzımda dinliyordum: Neymiş doktor?. Beğenmemişsiniz. Kurtarırsam... beni bir kalemde insanlığın dışına çıkarmaktı. Saçma. Tekrar uzaklaştı. fakat zararsız. hainlikti. Hep çocuk kalmışsınız! Öyle değil mi? Yerimden fırladım....

. Fakat nevi aldatabi lirdim. Hasta filân değilim. Abdüsselârn Beye gelince çok iyiliğini gördüm. benim bir şeyim yok. yalvarmak. Karım hasta! Hem korkuyorum. mahveder.. Seyit Lûtfullah. O hastalığımla. eski dediniz! Eşya oklu. Evet amma.. ihtiyar bir saat. Lûtfullah biçare bir meczuptu... ilk günler de. dedi. küçücük bir yalan. -Nuri Efendi ustamdı. ihtiyar sıfatını kullandınız.Kabil olsa yerde sürünecek. "Sakin olun. nasıl oldu da parçalamadı şaşıyorum. insanlara hangi derdini anlatabilir? Yıldızlar birbiriyle konuşabilir... Bir şaka! Daha kendime gelmiş bir hâlde anlatmağa çalışıyordum: Aradan bu yalanı çıkarın. Eski. Parçalamak değil amma. Ondan hep insanmış gibi bahsediyorsunuz. "yaptığı işler" tabirini kullanmıştınız! i 09 TANPINAR -Yani? -Yani çocukluğunuz bu saatin eve getirdiği hava içinde geçmiş.. Başımı eğdim. Yüzü berbattı geçen gün. Kendi malmı insan kıskan maz.... yakar.. çok hasta. Babanızı ikinci dereceye atmış. insanın insana hücumu. belki beğenmez. ayaklarına kapanacaktım. Hayri Bey!" diyordu. Yavaş yavaş içimde bir telâş başlamıştı. Babanız bile onu kıskanmış. yalan değildi. insan insanla konuşamaz... Bu sefer gönlünüz razı olmadı. mukaddes bir yer almış. o hiç yere düşmanlık. kime anlatabilirdim? İnsan neyi anlatabilir? İnsan insana. Başka ne yapabilirdim? Doktorcuğum lütfet! Bunlar mâkul şeyler değil. Saat kıskanılmaz. "tuhaf". dünyanın en iyi adamıydı. Abdüsselârn Beyler gelmiş.." deyip duruyordu. "Bana hiç rahat vermiyor ve menhus evimi âdeta zaptetti.. Doktor sevinçle yerinden fırladı. Sözünüze dikkat edin! Biçare dedikten sonra. ihtiyar.. Yani evden uzaklaştırmak istiyordu.. 108 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ O da durmadan. Dâvasının bir ispatını daha vermiştim. Konuşmam boyunca içimden kendimi hep bu vaziyette görüyordum... hattâ dinlemeğe hiç niyeti yoktu. İşler sizde çok karışmış. Bir şeyleri öpmek. Bütün ömrümde kaç defa rüyalarımdan kulaklarımda hep aynı gözyaşlarıyla ıslak bu sesle ve içimde bu korkunun tâ kendisiyle uyanmıştım. Ve ben devam ediyordum: Yalan.. Anlayın. Hasta arıyorsanız var!.. Saat mi? Biçare bir şey!. amma. Çünkü babanız sizden evvel tehlikeyi görmüş. kendim. eski dediniz.. Ayrı ayrı zamanlarda peşlerinden gidiyorsunuz.. Korku ve insan. daha doğrusu kendi teşhisiyle alâkadardı. Adamcağız ağzından iki kelime kaçırdı diye.... söyledikleri yaptıkları beni eğlendirirdi. Ah o andaki sesim! Nasıl tanıyordum bu sesi ve hıçkıran bütün vücudumu. kurtulurum... Hem babamı ne diye inkâr edeyim? -Sakin olun!. "ıhtiyarilik".. Masal gibi hoşuma giderdi.. Babam bu saate âdeta düşmandı... onda hemen herkesi ve bütün talihi inandırmak istiyordum. aşağılaşmak. Evden ayrıldığım gün o kadar değildi! Fakat ben.. Aile yadigârı Gördünüz mü? Biçare. hepsinin muayyen bir devresi var.. Hikâyesi dolayısıyla evde âdeta muhterem. Yeniden anlatmağa çalıştım.. Yeniden kuvvetlerimi topladım. Evin içinde kıymetler alt üst olmuş. satmak istiyordu. satar. hiçbir şey kalmaz. eski. Eşya kıskanılır mı hiç? Başkasında olsa anlarım. Sağlam adamım. Acaba böyle miydi0 Muhakkak ki. Maalesef beğenmiyorsunuz. korku ve insan talihi. Yani evvelâ bir insandan bahseder gibi bahsettiniz. beğenmemek.. Notlarını karıştırdı. İnkâr değil. hepsine ayrı ayrı bağlanmıştım.. Evvelâ Mübarek işi karıştırmış. Doktor Rainiz bir denbire büsbütün amansız kesildi: -Çocuğunuzun adını Abdüsselârn Beyin vermesini ne ile izah edersiniz? . atar. Sonra Nuri Efendi. Anneniz Mübarek adını verdiği hâlde babanız "Menhus" adını koymuş. "acayip hâller". "keyfilik". Hele Ramız Beyin bunları anlamağa.. Farkına vardınız. bıkar. Korku.

evinde oturuyordum. Bir baba kompleksi değil mi?. Cıgaramı söndürerek ayağa kalktım: Bu kadarı fazla değil mi doktor? dedim. İyi kötü biraz saatten anlarım..... Hem ikincisinin adını ben koydum. onun la meşgulüz...... Kaçmak istiyordum. Onu içinden değiştirmek istiyoruz. Büyük.. Yerime oturdum. Baba olamamışsınız. o tek selâmet yoluna dönmesi için yalvardım: 110 SAATLFRİ AYARLAMA F. Beni okutamadı. Bu ister istemez böyledir. Doğru dürüst okumadım.. Hem zavallı adamın ölümünden şu kadar yıl sonra. teyemmünen.. -Doğru. Teberrüken. hürmete şayan görülür.. -Tabiî.. Telâşa lü111 TANPINAR zum yok. O eliyle işaret ederek oturttu. Yani bir kelime ile size babalık etmişti.. kollarımı açtım. Babamı beğen mediğimi gösteren sözler söylemiştim.. adamcağız kızınıza kendi anasının adını veriyor... Onun üstüne bir başkasını aramak. Bakınız. Şu Etilere. Mamafih sonuncu babanızın ölümii ile size bir nevi istiklâl ve olgunluk gelmiş olabilir. mi? Halbuki bir baba daima sevilir. Hulâsa pek öyle sevilecek. Hem ben kendi annem değildim ki kendime başka baba seçeyim. Bu günlük bu kadar yetmez mi? diye yalvardım. oturun ve beni dinleyin! Siz de bilirsiniz ki psikanaliz. Babanızı kıskanmadınız. riayet edilecek adam değildi.. Öyle iyi. Doktor nerden bileceğim ben onıı? Ben cahil bir adamım. insaf. Bakın etrafa...Tekrar ellerimi uzattım. Yahut talihsiz adamdı. Zaten şuur altında bir hâdise olduğu için kendi kendisi kaldıkça ehemmiyetsiz bir şeydir.. vâkıa bu. Bu cins şeyler herkeste bulunur. Hayatımı on defa dinlediniz. Akıl ve mantığa. Bu rolü ona siz aşıladınız!. mazlum tarafları da vardı ki.NSTİTIÏSU -İnsaf doktor.. İyiliğini görmüştüm. Galiba bizi benzerlerimizin karşısında her gün birkaç defa çıldırmaktan bu. Birdenbire durdum... . demediniz... Mesele şimdi bu kompleksin neticelerinden kurtulmanızda. Hayır. O kadar kabul etmiştiniz ki.. Sevmesem bile acırdım. Sözü değiştirmek istedim. Fakat kahvelerimiz gelmişti. Telkin meselesi.. Nezaket meselesi. kuvvetli bir hasta yahut. Fakat ne yapalım ki. Rahmetli pek öyle sevilecek.. hep maziden şikâyet ediyoruz. işte o kadar!. Bilhassa bugünkü cemiyetimizde. Vâkıa babama pek hayran değildim. yanlışlık. Sözlerinizin kendisi de bunu gösteriyor.. "Nasıl oluyor da böyle düşünebiliyorlar!" diye hayret ettimse. Acayip tabiatları vardı... O zaman iş değişirdi. normal vaziyette baba kıskanılır. Artık bütün mukavemetim kırılmıştı. İnsaf edin! Ahmet'in adını ben koydum. Babam kâfi de recede sert değildi. Siz kuvvetli adamsınız Hayri Bey. Frikyalılara bilmem ne kavimlerine muhabbetimiz nedir'? Baba kompleksinden başka bir şey mi? Tekrar ayağa kalktım. Nerdeyse yalnız ona bakacak. doğru. hürmet. Yine kendimi ele vermiştim. küçük hepimiz onunla uğraşmıyor muyuz?. -Abdüsselâm Bey öldüğü için. Nasıl muhakeme esnasında günlerce herkese şaşırdımsa. hepimiz.. Çünkü içtimaî şekilde bu hastalık hemen hepimizde var.. Siz biraz fazla bu iş tize rinde gecikmişsiniz. Ama yine babamdı. Boynumu büktüm.. fazla konuşurdu. ona şaşıracaktım. ne derseniz deyin. Bunun mânası nedir. riayet edilecek bir adam değildi. babanızı kıskanmıyorsunuz. eskilerin dediği gibi takdisinimet için.. hayret kurtarır. Baba olunca geçer.. Ehemmiyetsiz ve hattâ tabiî bir şey.. hürmet. Siz de içinizden bunu kabul etmiştiniz. -Baba olamadım mı? İki çocuğum var. Bu da benim kabahatim mi? O verdi. Velinimetimdi. Kıskanmadınız! Çünkü onda meziyet bulmadınız. Huysuzdu. Neyini kıskanacaktım zavallının? Her ağzımı açışta doktorun gülüşü daha mânalaşıyordu.. kendisini idare edemezdi.

hem de bir şeyler anladığımı sanıyordum. Broşürü elime aldım.... Bitmiyor mu? dedi. Onu teselli için neşeli göründü m. İşin komiğini anlıyor.NSTİTIÏSU Bir müddet düşündü. kilitledi. Sizin gibi bir zat. Hiç yoktan başımıza bu iş gelsin.... .. Hâlâ rapordan eser yoktu. Hayır. Cıgara paketini çıkardı. Sonra kendime kızdım. Unutmuşum. Bu sefer doktor. psikanaliz. Tekrar paketi çantaya koydu. Buna mukabil yorgun ve sinirli idi. o aranıyor. dedim. şu raporu al!. Hoş Türkçe olsa ne anlayacaktım? Belki rüyama girer de keşfederim diye yastığımın altına koydum. Üstelik de yeniden tahsile başlamıştım.. Almanya'da hiç kadın tanımamış gibi davranıyordu. dedi. Oradan onun arkadaşı olan hastabakıcıya geçtik.Ve tabiî saat der demez evvelâ "Mübarek" sonra rahmetli Nuri Efendi.. Ben size kısaca öğretirim. Hem anlamadığımı biliyor. En iyisi işe baştan başlamaktır. ne yaparsan yap!. Çantasını açtı. bir de elâ-lemin işine karışıyordum. SAATLFRİ AYARLAMA F.. İkide bir çanta açılıyor. Hayır. Nasıl bakayım? Ben Almanca bilmem ki.. gözyaşlarını zorla tutuyordu. Sonra beni teselli etti: Öyle hastalık olmaz. bir akşam evvel bıraktığı kitaptan bahsetti.. Bir ara. Bereket versin doktor beni dinlemiyordu. sustum. Meraklı gözlerle bana bakıyor. Yeni başladık. Fakat bu sefer benzetmelerle işi anlatmağa başladı. Belki de yorgunluğu ve sinirliliği yüzünden anlattığım rüyaları hiç beğenmiyordu. Ne dersi? Delirdin mi? Bayağı ders işte.. Karımdı. Ha.. eller temizleniyordu. Buralarını biliyorum.. ben size anlatırım. Dün ilk dersi aldım. Bilâkis psikanaliz hak113 TANPINAR kındaki izahat devam etti. Ertesi günü sabahleyin "ziyaretçiniz var" dediler. İş büsbütün karışmıştı. Yüzü daha solgunca. İkinci hafta bitiyordu. Daha ertesi günü doğrudan doğruya rüyalarımızla meşgul olduk.. birde kendisi yaktı.. çanta tekrar açılıyor. merhamet. İlk ders akşama kadar sürdü. Biraz sonra tabiî sıra İngiliz çakısına geliyor. Saat ikiye doğru Doktor Ramiz. Bir tanesini bana ikram etti. evet. Ve genç kızlar tünel kayışı gibi biri öbürünü tanıştırarak gözümüzün önünden akıyordu. hastalığına uygun bir tek rüya görmüş olmasın! Bari bundan sonra biraz gayret etseniz. Gözlerinin altı halka halka mordu. yangın var. sonra tekrar kapanıyordu. İnsana ağız açtırmıyordu. Dünyanın en gülünç hastalığına tutulmuşum. fakat gülmeğe cesaret edemiyordu. "İşim var!" diye gitti. daha sonra kolonya şişesi çıkıyor. tırnaklar temizleniyor. Hiç uyumamış olacaktı. -Malûm malûm. Beni babasını beğenmeyen. Deli mi bunlar? dedi. Bu baba kompleksi korkunç bir şeydi. Psikanaliz öğreniyorum! Vaziyeti kendisine kısaca anlattım. o broşürdeki konferans vesilesiyle tanıdığı Alman kızının hâtırası girdi. Akşamüstü Doktor Ramiz bana Almanca basılmış bir konferansını bırakarak gitti. Başıma gelenleri düşünmeğe başladım. İnsaf. Ama üzülmeyin... -Nasıl olur? diyordu. Aldırma! Ha hı de. it?. yani ikinci babam hatırıma geldi. Buradan çık! O gün Ramiz Bey rapora hiç yanaşmadı. hepsi bir. Bilsem de bu yüksek ilim. Okumuş olsanız bir şey mi çıkardı sanıyorsunuz? Psikanaliz bilmedikten sonra.. Gece yatağımı odaya serdim. Zehir gibi Almanca idi. akıllı görün. Psikanaliz. Emine'nin bulanık gözlerine rağmen yüzünde beliren tebessümü seyretmek iç yıkıcı bir şeydi. Yalvar. yanakları daha çöküktü. cıgara paketi çıkıyor.. Zarar yok. deli ol. her rast geldiği yerde kendisine baba arayan adamların görmesi icap eden rüyaları görmemekle itham ediyordu.. Biraz baktınız mı? dedi. "Niçin cebine koymaz!" diye yeniden sinirlendim. Doktor Ramiz yüzüme âdeta şefkatle baktı. Zaten pek az dinlerdi. Bereket versin bu sefer araya.

Bu müspet bir ilimdir. sonra kitaplardan aldığı bu misalleri günlük hayata. beni âdeta görmemezlikten gelerek. sefil ve sıkıntılı hayallerden sonra. odanın içinde sinirli dolaştı. eroin düşkününün bulunduğu koğuştan kurtuluyor. bütün bunları behemehal okumuş olduğuma inandığı için hepsinden bana üstü kapalı misaller veriyor. Ve tabiî hemen arkasından bir yığın isim geliyordu. Doğrudan doğruya içinde bulunduğum vaziyetin aksi olan karmakarışık. doktorun emrini yerine getirememek korkusuyla derhal sıçrıyarak uykudan uyanıyor. Bütün büyük filozoflar ondan bahsederlerdi. Halbuki irade her şeydi. başkası olur.. her tarafı çamur birikintileri dolu bir kaldırım oluyor. Ve ben tabiî. kâh bozuk. Ne kadar acayip insansınız! Hiç iradeniz yok mu? Hep bugünle mi meşgul olursunuz? Biraz da bütün hayatınızı düşünün. Ve Doktor Ramiz.. Uykuda veya uyanık onunla meşgul115 TANPINAR düm. 114 SAATLFRİ AYARLAMA F. isteyerek rüya görülür mü hiç? Reçeteyle rüya. zeki. psikanalizin yanı başına konabilecek hayatı tıpkı bir kralın kıraliçesi gibi onunla paylaşmağa lâyık tek şeydi. Yatmadan evvel elimden geldiği kadar babamı düşünüyor. yahut onun istediği kadar. benim hayatıma. Hiç olmazsa Doktor Ra-miz'e göre irade. Onun için iradenizi toplayıp.. Yani babanızdan gelme aşağılık duygusundan. Zaten öyle görmedim mi babam olmaz. Bütün gayretinizi sarf edip öyle rüyalar görmeye çalışın! Evvelâ sembollerden kurtulmalısınız. memleket meselelerine tatbik ediyor ve oradan tabiatıyla Alman musikîsine geçiyorduk. yüzde yüz emniyetle deliliğe doğru gitmekti. daha esaslı şekilde. Bütün bunlar avukatımın deliliğimi mutlaka ispat etmem icap ederse baş vurmam için öğrettiği uydurma ateş oyununa hiç ihtiyaç kalmadan. Doktor Ramiz'e göre -sonradan Almanya'da okuyanların çoğunda bu hâli gördüm-Beethoven'i hemen hemen bizim sokağın arkasında oturan bir adam gibi behemehal tanımaklığım lâzım geliyordu. Fakat inadına babam hiç rüyama girmiyor. Buna "Dirije rüya" metodu adını verdim. tekrar gözlerimi sımsıkı kapayarak onu asıl çehresiyle düşünmeğe başlıyordum... -Doktor. bu sayede bir yığın hasta. istediğim kadar. Zaten hiçbirimiz değildik. Size bu hafta görmeniz lâzım gelen rüyaların listesini veriyorum. Anladınız mı? dedi. katil. ben küçük bir kayıkta çalkanırken üzerime geliyordu. yani doktorun sözüyle kontrol imkânı kalmayınca büsbütün başka türlü rüyalar başlıyordu.. Doktor Ramiz bütün bunlara kızıyor: -Size en yeni ve şahsî metodu. günümü Doktor Ramiz gibi terbiyeli. en ciddî sesiyle: -Sizden hastalığınıza daha uygun rüyalar görmenizi istiyorum. babanızın büründüğü sembollerden kurtulmağa çalışın. cıgara. serzeniş dolu gözlerine bakarak uyanıyordum. Ve elime bir kâğıt parçası uzattı. Bu işler siz farkında olmadan olur. İmkânsız.NSTİTIÏSU Ben her zaman babamı kendi çehresiyle görürüm.İşte bu son cümle tedavimde yeni bir merhalenin başlangıcı oldu. Evvelce görülmüş rüyalarla hastalığı teşhisten sonra hastanın rüyalarını sıkı bir kontrolle idare ederek onu tedavi etmek metodu. yahut hep Doktor Ra-miz'in sembolleriyle karşıma çıkıyordu. Hakikatte âkıbetimiz ve bilhassa Emine'nin sıhhatindeki perişanlık düşüncemi zaptetmişti. kendi hayatına. onu hayatımın her safhasında hatırlamağa çalışıyordum. daima onun solgun yüzüne ve şikâyet. kahve içiyordum. Onlar ortadan kalkınca babanızdan kurtulmak kolaylaşır. Yazık ki bunun için yeter derecede iradeli değildim.. Babanızı rüyanızda kendi çehresiyle gördünüz mü iş değişir. kendi bulduğum metodu tatbik ediyorum. O kadar kolay değil. Bu metodu bana siz ilham ettiğiniz hâlde şimdi hiç gayret etmiyorsunuz. Bu kadar iyiliğe karşı ben de elbette küçük bir karşılıkta bulunmayı isterdim. Bir yığın isim ki iradenin ta kendisi idiler: Nietzsche. bazen simsiyah bir vapur hâlinde.. O gün akşama kadar sustu. insancıl ve iyi niyetli bir adamla geçiriyor. Bu tecrübelerden adamakıllı yorulup da uyku basınca. Kâh çok dar ve yıkılmağa hazır bir köprü. her şey düzelir. sonra birdenbire kararını vermiş gibi karşıma geçti. Ne yapayım ki.. Wag-ner'e gelince o mutlaka ikimizin de akrabasıydı. Schopenhauer. Çok defa Dokuzuncu Senfoni'nin korosu ile veyaTenhauser'in marşıyle . âlim.. dostum! Burada itiraz olmaz.

dedi.. Hattâ biraz da sevinerek.. tevdi ettiği bu sırla baş başa bırakmak için çantası ve » 116 SAATLFRİ AYARLAMA F.. bu gece gayret ederim. bir daha rüyama girmedi. anahtar değil. Bir gün sonra bana: Arslan adalettir.. Çünkü rüyada arslan görmek adalet veya hükümet kudretidir... sabah kahvaltımızı yaparken herkes o gece gördüğü rüyayı anlatırdı. O zaman her şey hallolurdu.. O da bitince doktor birdenbire ayağa kalkar. Yahut öldürüp postuna girmeliydiniz... psikanaliz.. Yüzü birdenbire değişti: Yalnız.. Çok yazık! Biraz düşündükten sonra ilâve etti: O arslana kendinizi yedirtecektiniz. İlk önce hoşuna gitti: Evet. o ne demektir? diye sorunca ona eski tabirnamelerden bahsettim.. Amma sizinki gibi değil. Rüyamda-ki arslan bana dokunmamıştı. Evet böyle... yokluktan her şeyi çekecek büyük ve sihirli kelimeyi tekrar ederdi: ...... belki bu akşam yine gelir.. ıslıkla demin söylediği marşı veya koroyu tekrarlayarak odadan fırlardı. Tüylerim diken diken oldu: Aman doktor. bu beceriksizlikle. Hiç uymuyor. Bana hiç dokunmadı. O hâlde kurtulacaktım .. Zaten doğru dürüst gitmemişti. halbuki olduğu gibi kaldınız. Ve beni... Ve ben yalnız odada başım iki elimin arasında şaşkın ve budala "Beethoven. Fakat yapamadınız. Nafile. Hiç zahmet etme! Sonra tekrar gözlerini gözlerime dikti ve aşikâr bir yeis içinde: -Azizim. derdi. yani ölmek. Tekrar doğacaktınız.. Korkudan derhal uyandım.. Her şey bu kelimededir. Bayağı kitap! Her görülen şeyin karşılığı yazılı. Schopenhauer. Ben elimden geldiği kadar teselliye çalıştım: Üzül meyin doktor. Demek bizde de rüya anahtarları var? Hayır. hayır. Bere ket versin bir yerime dokunmadan geçti. Yapamadınız. Bununla beraber arslan sayesinde biraz ferahladım. Kaybolmak. Bu fırsatı kaçırdınız! Hakikî bir yeis içinde ellerini oğuştura oğuştura odanın içinde 117 TANPINAR dolaşıyordu: -Yapamadınız.NSTİTIÏSU pardösüsü kolunda.. Eskiler de rüya tabirlerine çok ehemmiyet verirlerdi.." diye tekrarlardım.... Bütün gayretlerimi mahvettiniz.. bu kadar mı? -Tabiî. Bir gece rüyamda bir arslanı üzerime saldırırken gördüm...biten konuşmalardan sonra doktorun ferdî hâtıraları başlardı.. isimler ve onlara inanmanın saadeti. O zamanlar yapılan tabirlerden arslanın "adalet"i temsil ettiğini öğrenmiştim. Arslan da babam gibi başına geleceği anlamış olacak ki. Sabahleyin Doktor Ramiz'i bu müjde ile karşıladım ve rüyamı anlattım. Çocukluğumda. Ah kelimeler. birbirimizi beyhude aldatmayalım! Sen iyi olmak istemiyorsun. Hiç gelir mi bir daha? Giden gelir mi hiç! Hakkı vardı. Masallarda dikkat etmediniz mi? Hep kaybolurlar... sonra tekrar dirilmek.. Nietzsche. Bir kompleksten kurtulmak için bundan daha emin çare yoktur. ne miras kaçırıcısı ve Doktor Ramiz'in hastası olmadığım o mesut zamanlarda.. Sonra yanımdan geçip gitti. irade. ne Şerbet-çibaşı Elması'nın hırsızı. Fakat o dinlemedi: Yazık! Büyük fırsat kaybetmişsiniz. Anladınız ya! İrade.İrade. . demiştiniz... tıpkı mutlak boşluğun karşısına dünyayı yaratmak iradesiyle dikilen bir tanrı gibi karşıma geçer. Hulâsa onda kaybolmalıydınız ve yine ondan doğmalıydınız.

beşikler. Gözünde birdenbire değişmiş. bayağı iki iş arkadaşı olmuştuk. hiç olmazsa dâvanın bana ait kısmında kâfi derecede kanaat edinmişti. Viyana'ya bir kongre için bu hususta bir rapor yazacaktı. sahaflarda öbek öbek yığılan yazma ve basma kitapların yarım ve biçare bilgileri onun için birdenbire çok mühim şeyler olmuştu. Bak ben psikanalizi nasıl birkaç günde size öğrettim. Tabirnameleri. hep beraberdik ve ayakta Aristidi Efendinin tecrübelerini takip ediyorduk.. Bereket versin ki. hulâsa. binaenaleyh her hatırladıkça kafamı zehirleyecek ve kendi kendimden şüphe ettirecek bir rüya görmeğe muvaffak olmuştum. yoksa "çocukların odası"nda mıydık? Vâkıa bütün o aynalar. önünde açılan yeni etüt sahaları uğrunda hakkımda vereceği raporu tamamiyle unuttuğu ve belki de en mucizeli şekilde iyileştiğime karar verdiği bugünlerden birinde beraatime daha doğrusu dâva dışı kalmama karar vermişti. hep beraber olduğumuzu biliyordum. ben adlî bir iş için müşahedeye alınan bir hasta.... Eski tıp... bir akşam yarım aydınlıkta içeriye girdiğim zaman kendi yüzümü içinde gördüğüm için o kadar acayip şekilde şaşırdığım ve korktuğum o büyük aynaya bakıyorduk. Doktor Ramiz'in.Doktor Ramiz bize ait şeyleri çok severdi. İyilikler de kötülükler gibidir. diye bağırdı ve hep birden gittikçe artan bir dikkatle. konsollar. iki ayrı hayatın arasındaki boşluktan gibi hatırlardı. Niçin eskilerden bahsederken başımızı sallarız? Bu bir âdet mi. Tamam.. kendi üstünde canlı bir mahlûk gibi toparlanıp dönen çamur ve toprak rengi buluta bakıyorduk. "Rapor. yahut onun içinde kaynıyordu. Toprak rengi bir külçe köpüre köpüre durmadan kendi üstünde dönüyor. Çünkü inbik bu aynanın kendisi idi.... Fakat orada olduklarını. ince kükürt rengi damarların filizlediği siyahımsı bir bulut gibi inbiğin tâ yukarılarına çıkıp iniyordu. ilm-i huruf. tükenmez hazine. ilm-i menafiülaza.. bu arada yargıç dosyayı ciddiyetle okumuş ve ifademin Abdüsselâm Beyin damadının ve kızının ifadeleriyle aynı olduğunu görmüş. cefir. fakat güçlükle. Anlamamış gibi yüzüme baktı. Tabiî kitap da alınacak. Aman dikkat. belki bütün tanıdıklarım. . Birdenbire Seyit Lûtfullah'ın sesini işittim... Tamam. üst üste yığılmış eşyanın hiçbiri ortada yoktu. Bu kararın bana tebliğ edildiği günün gecesinde ben de Doktor Ramiz'e beğendire-bileceğim cinsten. Beraber gelirler. Zaten benimle beraber bulunanlar da ortada yoktu. Ayrılırken o akşam için hangi rüyaları görmekliğim icap ettiğini sordum. Fakat burası hakikaten eczanenin laboratuvarı mıydı... Nuri Efendi. ilm-i simya. hem "çocukların odası" idi. şöyle dörtbaşı mamur. "Öyle ya öyle ya!" diye hatırladı ve derhal başını sallamağa başladı: Azizim. Seyit Lûtfullah. bu köpüren." dedi. o doktor olmaktan çıkmış.. Hep birden. yoksa yeni bir hastalık mı? O gün akşama kadar tabirnamelerden bahsettik. Oldu!... İşin garibi bunların hepsini benim vasıtam la öğrenmek istemesiydi.. Şöyle Bayezıt'ta Sahaflarda bir dolaşsanız sekiz on liraya kıyamet kadar toplarsınız! Evvelâ siz anlatın bir kere. Doktor Ranıiz. kitapları var bunların. Bununla beraber onların hepsi orada idiler.. 118 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ bu işi başarmak icap ettiğini söylüyordu. V Rüyamda Aristidi Efendinin eczanesinin arkasındaki laboratıı-varında idim. İkide bir sırtıma vuruyor. onun 119 TANPINAR büyük oğlu. bizim bu eskiler. Yanı başımdan bir ses: -Nerdeyse ayrılacaklar. Ve orası hem laboratuvar. Abdüsselâm Bey.. Amma ilim ağızdan nakledilir. ilm-i havas. Seyit Eûtftıl-lah'ın bütün repertuvarı. Fakat yeni dostumun öniinde miihim bir etüt sahası açılmıştı. sanki birkaç senelik bir gurbetten değil de. "Raporu yazın! Kongre yakın!" Bu rapor tabiî yazılmadı. gelenek mi. Benim böyle şeyleri bildiğimi söyleyerek yardımımı istedi. tiyatro diliyle. Canım doktor.

Kendi kendime bir daha tekrarladım: Rüya imiş. Emine durmadan: "Kurtar beni. Bırakın beni!" diyordum. Korkunç bir şeydi bu. yalnız kalbimin gürültüsünü dinleyerek etrafa bakındım. Ter içindeydim. "Biraz daha gayret. yerin ve göğün kendisi olacak!" diye söyleniyordum. Karanlıkta iyi mayalanmış bir hamur gibi. "Gitti. Tamam! Şimdi. Nefes alamıyor." diye bana saldırıyordu. doktor. yapmayın! diye yal varıyordum. gözleri korkudan açık saçları alev alev tutuşmuş. Yanımda Doktor Ramiz. Bakışlarını görmemek ister gibi gözlerimi kapadım. Fakat yolun çok uzun olduğunu.. Başımızdan dam bir lahzada uçtu. Biraz sonra kendimi karanlık gecede bir bayırdan aşağıya iner ken buldum. rüzgâr gibi yavaş yavaş kabarıyor. yalvarıyordu. her şeyi inkâr eden bu sessizliğin içinde. kurtarın beni!" diye bağırıyordu ve Seyit Lûtfullah: . büyüyecek... Buna rağ men uğraşıyor. Bununla beraber ne olsa ayaklarım yere basmıştı. âdeta koşarcasına yürüyordum... "Bırakın beni. bırakmayacaklar. Durmadan savrulan. Müthiş bir rüzgâr her şeyi savurmağa başladı. bir müddet olduğum yerde. boğulacak gibi kıvranıyordum. saçları kükürtlü !2t) SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ rüzgârda yarı tutuşmuş gibi dudakları solgun ve gözleri apaçık göründü. sadece olduğum yerden bir yere kımıldıyamı-yordum. yalvarıyordum. şimdi. diyor ve o acayip dualarını okuyordu. Ben korkudan yüreğim ağzımda aynanın içine girecekmişim gibi eğile eğile bakıyordum. Bu korku ile uyandım. Koca bina. Bana. Koluma girmiş. bir şey 121 TANPINAR ler söyleyerek beni çekiştire çekiştire yürüyordu. Dişlerim birbirine vura vura. "Büyüyecek. çırpmıyordum... Onun üstündeki kükürt rengi ışığın ortasında yavaş yavaş o açık bahar bulutlarına benzeyen henüz kıvamsız bir şekil peydahlanmağa başladı. Emine'nin başı. Dehşetten.O zaman inbiğin üstü yemyeşil bir ışıkla aydınlandı. O zaman. Seyit Lûtfullah durmadan: -Tamam. hay ret ve itham dolu iki büyük göz. Milyonlarca çekirgenin yapacağı bir hışırtı ile her lahza biraz daha kendi içinden büyüyordu.. Ve biliyordum ki. ona doğru gitmek istiyordum. Fakat Seyit Lûtfullah çengel gibi elleriyle beni yakalamıştı. kendi üstüne dönen en çiğ tirşe rengi bir ışığın arasından bana bakan korku. Biraz sonra. Ve ben. belki de hiç tutan yoktu. Bırakın!" diye yalvarıyor. eve erişsem de bunun hiçbir şeye yaramayacağını biliyordum. yahut inbiğe doğru atılmak için çırpmıyordum. Birdenbire beyaz bulut değişti. Garip bir sessizlik vardı.. Fakat bir türlü kımıldana-mıyordum. bu gittikçe büyüyen gölge Seyit Lût-fullah'ın kaplumbağası idi. Ben aynaya.. Ben muttasıl çırpınıyor. ümitsizlikten. etrafı kaplıyordu.. Siyah bulul aşağıya bir çamur gibi çökmüştü.. "Kurtar beni!. büyüyor. Ağzımdaki cıgara sonuna .Bu kadar zahmetten sonra nasıl olur? diye cevap veriyor. Dişlerim birbirine kenetli. Hepsi bana sarılmıştı. Birdenbire bir acı ile uyandım. Bir iki nefesten sonra yataktan çıktım. her yanımdan âdeta mengenelerle sıkıştırılmış gibiydim. sonra: "Dur. biraz daha. "Bütün bunlar senin yüzünden oldu!" diyen Emine'nin gözleri. Masanın başında bir sandalyeye oturdum. mahvoldu." diyordum. Bir cıgara yaktım.. Ne kadar çok eli vardı ve nasıl sıkı tutuyordu. onlarla boğuşuyordum. Bütün o kadar dehşetle yaşadığım şeyler rüya idi.. onu hiçbir zaman kurtaramayacağım. Fakat Emine'nin yüzü ve çığlıkları aklımdan gitmiyordu. sevgiden. sanki her tarafımdan yüzlerce el beni tutuyordu. üzerime dikilmiş. Ve hakikaten aynadaki hayal gittikçe değişiyordu. Hiçbir şey onun büyümesine mâni olamazdı. korkudan alabildiğine açık iki gözden başka bir şey kalmadı. işte bütün o gördüklerimden daha korkunç bir şey oldu. Bununla beraber.. ölü bir suda çalkanan bir gemi enkazı gibi sessiz sadasız yüzüyordu. Daha sabah olmamıştı.. acımaktan yarı çılgın uğraşıyor. İnbiğin içinde Emine. su gibi. olacak şeyi biliyormuşum gibi kalbim ağzımda: Yapmayın! Bırakın.. vardı. Aşağıda uçurumun dibinde bir ev ışıklar içinde parıl parıl parlıyordu." diye bağırıyordu. Dur. duvarlar kendiliğinden devrildi ve biz bu rüzgârda savrulmağa başladık. Birdenbire yanı başımızda bir gölge belirdi.

Ben. onun dehşetiyle kapıyı çaldım. bütün azametiyle kurulmuş aile yadigârına doğru koştu. "Bir an evvel. ben hep gördüğüm rüyayı düşünüyordum. onun ümitsiz manzarasıyla ve dehşetiyle karşılaşacakmışım hissi vardı. bir şeyler sormak aklımdan geçmiyordu. Geçen hafta indirdim. pırıl pırıl. Ellerinde ve boynunda hep aynı sıcaklık vardı.. Bir el omuzuma dokundu. Artık her şeyden korkuyorum. olur biter. Birkaç seans daha yaparız. Emine'nin sevincini gördüğüm âna kadar bu hep böyle devam etti. Heyhat! Eşyamı benimle beraber hazırladı. hemen o anda. Yukarda müdür bana gülerek kararı okudu.. Ve her zamanki neşesiyle.gelmiş. açık kalbiyle gülüyordu. Doğrudan doğruya serbest bırakılmamı söylüyorlardı. Tebliğ denen şey. bir bana bakıyor: "Bunu da nereden buldun?" der gibi işaretler yapıyordu. Hep. Ne kadar iyi insandı! Şu anda benden fazla sevindiğine hiç şüphe edilemezdi. iyiliğe gitmediği çok iyi bilinen bir yarayı kendi elimle açacakmışım. Korkuyorum. Onun arasından geçerek. Bununla beraber karşımdaydı. ikide bir gelecek zamanlardaki dostluğumuz namına projeler kuruyordu. Yüzüne bile bakmıyordum. Babacan bir adamdı. Onu yere attım.. Yolda rastladığımız her şeyi. Ben muttasıl ona. O konuşurken. bir türlü başından beri vaat ettiği öbür raporu vermemişti. onun âdeta bir başka parçasını yaşayarak mahallemize ve sokağımıza geldim. "Eve dönüp 122' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ de ne yapacağım?" der gibi bakıyordum. Ben. Sona doğru çılgın bir sabırsızlık beni yakaladı.. Canım. Müdür sonunda: Neniz var? diye sordu. tekrar omuzlarımı silktim ve bu yeni gelen amcanın . yeri âdeta boş duruyormuş! Doktor Ramiz. çoktan beri sargılı. Zaten tedaviniz. Zehra'nın ayakta.. Karım biraz zayıflamıştı.. Denebilir ki. Emine biraz öteden sessiz bir tebessümle bir ona. "Emine'yi kaybedecek olduktan sonra.. Yukarı çıktığımız zaman Doktor Ramiz birdenbire: "Mübarek!" diye haykırdı ve eski yerinde tertemiz. sonra yine gözlerimi kapadım. dedi. Hep aynı korku içinde giyindim.Ne yapayım. herkesi bu rüyanın içime iyice yer123 TANPINAR leşmiş havasında görüyordum. Bu gülüş bana kaybettiğimi sandığım her şeyi bir lahzada iade etti. Şu raporu da hazırlarız! Birdenbire tepem attı: Hangi rapor? diye bağırdım. gülerek: . Yazık ki bu sevinci lâyıkıyla paylaşamıyor. yere çömelmiş eski saatimize bakıyordu. Doktor Ramiz'in hademesiydi. terliklerimle üzerine bastım. öpmesi için elini uzatmasını beklediğinden habersiz. Bu işten kurtuldunuz ya. bizim kongre raporu. asıl onu görünce uykudan uyandım. "Hayırdır inşallah!" der gibi karıma baktım.. Şimdi bütün bunları unutmuş. Başımıza öyle şeyler geldi ki artık ben de bu işlere inanmağa başladım. Tabirnameler için. dudaklarımı yakmıştı. ehemmiyet vermeyin! Ve bana ayak üstünde kendi hikâyesini anlattı: Biz heyetten raporu çoktan göndermiştik! Aşağıda Doktor Ramiz sevinçten boynuma sarıldı: İşlerimize dışarda devam ederiz! diyordu. Eve kadar otomobille beraber gelmekte ısrar etti. O. adama "Niçin?" demek. Hiçbir şey anlamadan yüzüne baktım. Vereceği kötü haberden o kadar emindim ki. bir çocuk gibi seviniyor. "Saat on!" dedi. Buna rağmen altı hafta yerinden kımıldamamış. bir an evvel!" demeğe başladım. bitmiş gibiydi. İnsan işlerini biliyordu: Hepsi geçer. bizi unutmuştu." İçimde. Miidür beni istiyormuş. hiçbir sözüne cevap vere-miyordum. Her şey bitmişti. Yüzünde en büyük hasretine kavuşmuş insanların sevinci vardı. -Hiç dedim. Fena da olmadı hani.

evime. daha ilk adımımı atar atmaz bütün kahve sevinç çığlığı ile doldu. bu kıra-athanelerdeki bütün ahbaplarına. Hususuyla Emine'yi muayene edip 124 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ de.. Acayip maceramızı unutmağa başladım. sakatlıklarıyla kabul ediliyordu. hemen hemen o kadar yapmacık bir kıyafet ve başta Frenk taklidi sivri bir sakalla bir çehre uydurmuştu. türlü meziyetlerimi. Son derece sevimli. yaşanabilecek tek diyar gibi seçmiş olmasaydı. Acayibi. onu okusana canım!" diye bitirecekti. hiçbir şeyin üzerinde fazla durulmuyordu. "Hani yeni şiir ezberlemiştin. -Şimdi hastalığını da. Fakat hayır. iri yapılı. Burası Şehzadebaşı'nda. Bu irade sayesinde öyle bir rüya gördü ki!. birinci sınıf bir iş adamı olabilirdi. meslek hayatımın en mühim hastası budur. Doktor Ramiz masamızın önünden her geçeni durduruyor ve beni. Gerçekte onlar. sonra tekrar izahata başlıyordu.. doğuş tarihi gibi şeylerin ötesinde insanı herhangi bir karışıklığa artık meydan vermeyecek şekilde tâyin eden ayırıcı ve değişmez çizgilere benzerdi. Aksine hiçbir şey unutulmaz. Bu sayede kıraathanesini bir nevi kulüp yapmıştı. orda herhangi bir hareketin aksaklığını görmek imkânsızdı. güzel bir adamdı.. Kendisine mahsus eski ile yeni arasında bir dil. "Orada bir açık varmış!" diyordu. Bu yapma çehre ve kıyafet ve yapma dille. eski âlemimiz hakkındaki bilgimi. burası gerçekten garip bir yerdi. Sonra iradesi. birbirini tutmaz hareketleriyle artık eskisi gibi beni rahatsız etmiyor du. sonunda iflâs eden sahibinden alıyordu. aynı hükümleri tekrarlıyorlardı. Ömründe bir gün bile ciddî görünmek zahmetine katlanmamış olan bu adam İstanbul'un hemen yarısını tanıyordu. hiçbir şeyi yok. tedavisini de biliyor. olduğu gibi. Hiçbir şeye hayret edilmiyor. Fmrim geledursun hemen o gün işe başladım. Maaşım. "Haydi kalk! Amcanın karşısında biraz yürü bakayım!". saat tamirindeki maharetimi öyle övmüş. Doktor neredeyse sözlerini. Korkulacak derecede muvaffakiyetli bir politika adamı olmuştu. dediği zaman içimde ona karşı sadece minnet vardı.dalgınlığından istifade ederek kızımı bilmem kaçıncı defa tekrar kucakladım. çocuklarıma. Hattâ Doktor Ramiz bile acayip merakları. Bir gün mektepteki hocalarımdan birine rastladım. Mükemmel bir kültürü vardır. "Hakikî bir baba psikozu geçirdi. IJfak tefek kısıntılarla her şey yoluna girebilirdi. Fakat bu acayip kahvede onu tanıyanlar kendisine hâlâ aynı gözle bakıyorlar. Zaten dost olmak için bir kere görmesi kâfiydi. bilhassa hastalığım hakkında o kadar çok ve mühim tafsilât vermişti ki. doğru dürüst yaşayan insanların dünyasına yeniden kavuşmuştum. 125 TANPINAR İlk önce buna çok sıkıldım ve bayağı neticelerinden korktum. Fakat bu affedilmek değildi. Her şey yerli yerindeydi. diye sırtımı uzun uzun sıvazlamalarla devam eden bu izahat hakikaten garipti. günlerce süren münasebetsiz ısrarıyla bana musallat eden Doktor Ramiz'e karşı hiddetim bile yavaş yavaş geçti. Burada insan.. ben Adlî Tıpta iken. Hakikaten bu yer açıktı. Yıllardan sonra bu kahvede tanıdıklarımızdan birini bir vekil sandalyesinde gördük. bütün hususiyetleriyle. Zaten daha serbest kaldığımın haftasında beni öyle garip bir âleme sokmuştu ki. adı söylenince aynı şeyleri hatırlıyorlar. Daha muhakeme başlar başlamaz çalıştığım yerde işime son verdiklerini söylemiştim. Yaman adamdır. her işin dış tarafında kalmak şartıyla sabahtan akşama . boş zamanlarında vakit geçirdiği büyükçe bir kıraathaneydi. eski kazancımı tutmuyordu. VI Emine'nin neşesi ve cesareti yavaş yavaş bozulmuş sinirlerimi düzeltti. Fakat ehemmiyeti yoktu. Beni Fener Pos-tanesi'nin müdürüne yolladı. Adeta eski bir dost ve günün kahramanı gibi karşılandım. kabahatleriyle. Hürriyete. Aziz dostum. Ve bunlar ne kadar çok olursa o kadar hoşa gidiyordu. hattâ her zaman için hatırlanırdı. Bilhassa o korkunç rüyanın tesir ve korkuları gitmişti." diye takdim ediyor. maceramı o kadar yana yakıla anlatmış. pasaportlarda o kadar dikkatle kaydedilen ve isim. İlk günierim tabiatıyla iş aramakla geçti. Bütün hususiyetini. yahut.. Bu rüyayı.

ispritizma. psikanaliz. Hepsi çok uzun bir uykudan. binaenaleyh daima sırtında bir boşanma dâvası ile yaşardı. Hiçbir şey bulamazsa kendi hayatının hiç bahsedilmemesi lâzım gelen taraflarını naklederdi. hattâ rezi-letler bile burada aynı soğukkanlılıkla. birbiriyle sarmaş dolaş. bir ortaoyunu gibi evvelden tâyin edilmiş şartlarla devam ederdi. macera oradakilerden birkaçı arasında geçmişse. Anlatan. gazeteci. koklar. işinde. münasip bulduğunu etrafına ehemmiyetle gösterirdi. alelâde dedikodu. Burada konuşma yalnız kendisi için. gücünde. yahut oyunun tekrarına benzerdi ve sohbet. Bu konuşmalarda tekrar şarttı ve kimseyi yormazdı. Zaten bu cins ciddî şeylerden bahsedenler.daha yeni tafsilâta girerse. Zaten en sıhhatli vak'a bile söyleniş tarzı için anlatılırdı. musikişinaslar. beraberinde her rast geldiğini taşayan bir bahar seli gibi kabarık bu konuşmada beyhude ve şaşırtıcı. satranç ve dama ustaları. bir çeşit ölümden sonra hatırlanır gibi bu kahveye gelirdi.kadar dünyanın en akla sığmaz hikâyelerini anlatıyordu. Bu insanların çoğunu bütün ömrümce gördüm. akar giderdi. alâkadarlar aynı yerlerde tamamlayıcı sözü alırlardı.. söz derhal kesilir. hulâsa her meslekten adam. Hep aynı kelimelerle müdahale edilir. aynı yerlerde gülünür. Hiç kimsenin öbüründen saklı bir sırrı yoktu.aşırı çapkınlık. yani Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çalıştılar. çıplak hikâye. Herkes onları istediği gibi evirip çevirir. Büyük İskender veya An-nibal. günlük siyasî hâdise. Birbirlerini o kadar fazla dinlemişlerdi ki. Hemen daima âşıktı ve sevdiği kadınları bir başkasının beğenip sevmesine imkân olmayacak cinsten seçtiği için çok defa evlenmek zaruretinde kalır. Zaten bir cam kavanozda imiş gibi âdeta göz önünde yaşardı. Aristo mantığı. müflis veya tutunmuş tüccar. pederasti hikâyesine veya ortaoyunu taklidine indirildikten sonra kabul edilirdi. şöhretsiz şair. haysiyetli insanlardı. aktörler. bazılarını evlerinde tanıdım. Onlar Nizamıâlemcilerdi.. ressam. Zengin mirasyedi. Bazılarını işlerinde. hayatlarından sanki büyük bir dikkatle seçilmiş ve kendileri görülür görülmez hatırlanan ve hatırlatılan bir iki hikâyesi vardı. çok yüklü. Küçük gruplara ayrılmış olmalarına rağmen hemen hepsi yine beraber yaşar gibiydiler. yahut böyle görünmek için yapmayacakları fedakârlık yoktu. yahut kendi seviyesine indirene kadar öyle kalırdı. Başta kahve sahibi olmak üzere bütün gedikli müşterilerin burada takılmış hususî adları. korkunç veya meraklı macera. Hepsi iyi kötü. bir iki Darülfünun hocası bir yığın talebe. Bunun dışında. Bir kere alelâde çapkınlığa. hakikaten yeni bir fikir veya meselesi olanların sözü ilk defalar sadece nezaket ve biraz da tecessüs yüzünden dinlenirdi ve daima uya nık olan muhit muhayyilesi onu şakaya en çok müsait tarafından yakalayana. her biçarelik. Bütün ciddî şeyler böyleydi. Aksine olarak alışık çehresiyle gelmeyen şey yadırganırdı. Karagöz şakasına. konuşanların kabiliyetleri içindi ve daha ziyade sevilmiş bir eserin. hepsi anlatılanı aşağı yukarı evvelden bilirdi. M 26 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Kahveye her cins ve meşrepten insan geliyordu. Dünyayı düzeltmek zahmetini . Tabiî hiçbirinden 127 TANPINAR tam bahsedilmezdi. Herkes bir defa rast gel-diğiyle ikinci gün senli benli olurdu. eski pehlivanlar. Mamafih bu yeni şekil ve parça gelecek programda aynı dikkatle aranırdı. Bu kahvede nelef konuşulmazdı? Tarih. bu sayıklamağa benzer konuşmada sadece günlük hayatı uyuşturmak için icat edilmiş şeylerdi. yüksek mernur. Bir kısmı sonradan benim yanımda. Kirli veya temiz bütün çamaşırlar ortada idi. hattâ hepsi az çok hoşlanırdı. biri öbürünü yarıda bırakarak. bu cinsten takılmaları kendiliklerinden tahrik ederlerdi. Böyle olduğu hâlde bu vaziyetten hiçbiri sıkılmaz. kii-çıik veya büyük para dalaveresi âdeta adımlarınıza dolaşacak şekilde ortada idi. "Bunu yeni uydurdun!" denirdi. Kant'ın imperataif'ieri. İçlerinde daha o zamanlar bile mühim işlerde bulunanlar vardı. hattâ icap ederse bir çeşit şefkatle muhakeme ve kabul edilirdi. Yunan şiiri. Her fazilet. Bergson felsefesi. Pederasti. Bazıları sanki birdenbire unutulmaktan korkuyorlarmış gibi. hususî bir isim altında tanınırlardı.

Sonradan Emine ölüp de hayatım iyice mihverinden çıkınca bu payeyi kaybettim. Kahvenin sahibi sade kahvesini eline alır almaz. tırnaklarını temizleyerek." diye uydurma bir rüyaya başlıyor ve elmasın tarifini yapıyordu. Nuri Efendi gibi bu semtte yaşamış. elmasın bulunduğu tepsiyi bir "Bânu!" getiriyor. Nerdeyse "Evli mi. "Bu gece. Şiş. daima kendi işlerimle meşgul oluşum. aksayanın üzerinde zararsızca durmakla yetinenlerdi. İlk bakışta ortaoyununun. Nihayet üçüncü bir tabaka. bütün bu konuşmaları ciddî telâkkî etmeyişim tabiatıyla beni Nizam-lık yapıyordu. hiçbir inceliği olmayan. Daha ikinci haftasında Bedesten'de ayarcılık eden çok temiz ve iyi kalbli bir adam. Ve yavaş yavaş Esafil-i Şark arasına girdim. Doktor Ramiz'in beni ilk getirdiği günün haftasında. günlük üzüntülerden uzak. hele son ikisini birçoğunun şahsen tanıdıkları adamların hâtırası ise daha ilk adımımda tazelenmişti. Abdüsselâm Bey. medeniyetten bu kahvedeki müşterek hayata yarayacak kadarını almakla yetinen günlük hazların ve geçim sıkıntısının veya çaresizliklerinin dışında yalnızca komiğin. şehir hayatına intibak etmemiş. Hele muayyen bir hastalıkla ve birtakım olmaz şeylerle damgalı olarak aralarına girmiş olmaktan büsbütün ürkmüştüm. Hiçbir cemaat tarafından bu kadar hararetle kabul edilemezdim. Doktor. TANPINAR ledi. Onlar kültürden. Karagöz'ün. Daha üçüncü günü bana ciddiyetle Mübarek'in hatırını soranlar olmuştu. belki de kalabalık olduğu için Yarım Şiş diye kendi içinde de ayrıca sınıflanırdı. o zamanlar kadınlar arasında şöhret kazanan bir şeyhe bağlanışı ve serveti dolayısıyla en gözde müridi olması bu şöhreti birkaç sene muhtelif fâsılalarl? bes129. Binaenaleyh. Fakat bu o kadar kolay olmadı. âlem-i menamda. Kayser Andronikos'un hazinesinin Lûtfullah tarafından sureti hususiyede bana hediye edilmiş olması. Burada yarım saat evvel veya sonraki hayatıma âdeta bir başkasının imiş gibi bakıyordum. peşinde koşmadan bütün bir şöhret benim için evvelden hazırdı. Sıkılganlığım. yani baba psikozu dolayısıyla "Öksüz" adı üzerinde ittifak edildi. yahut kaba insiyaklarını yenememiş insanlardı. Adım bile değişmişti. yalnız şakadan bir âleme giriyordum. benim malım bulunması ise hiçbir suretle gözlerinden kaçmasına imkân olmayan bir vak'a idi. hiç istemeden. Şiş Taifesi'nden bir 128 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ insan kavga edebilirdi. üçüncüsünde Bânıı. yani halam oluyordu. Ne kadar hafif ve rahattı. Öksüz'dtim. Yavaş yavaş bu hayata ben de alıştım. Hulâsa. Şerbetçi başı Elma sı ise hemen her günün başlıca mevzuu idi. tuluatın. Câdu. Hakikatte hayatımın her tesadüfü bu şöhrete yardım ediyordu. yahut etrafı dinlemekle . daha ilk adımda. Nihayet hastalığım. huzurumda. sanki bir başkası oluyor. Kaldı ki. Ve yalnız bu taife. Aristidi Efendinin altın hikâyesine merak sarmıştı. Hakları da vardı! Böylece sınıfım tâyin edildikten sonra bana verilecek lakap üzerinde düşünüldü. Şiş Taifesi gelirdi. peşimden ayrılmıyor. Elinde sahaflardan satın aldığı bir yazma. Naşit Beyin birdenbire ölümü. bir Esafil-i Şark veya Nizamcı ancak Şiş'li-ği tutarsa kavga ederdi. Şiş'lik biraz da iptidaîlik mânasına geliyordu. halam benim bu acayip kalabalıkta unutulmama razı değilmiş gibi sonunda âşıkane nefesler bile yazmağa başladı. İkinci defasında bu rüya değişiyor. Seyit Lûtfullah. Cenab ı Hakk hayra tebdil eylesin. bana aitın bir tepsi üzerinde Şerbetçi başı Elması'nı sunuyorlardı. hayattan ve memleketteki tembellikten şikâyet etmekle. halamın hikâyesini canlandırdı. İşimden çıkar çıkmaz bir soluk oraya uğruyor. bekâr mı?" diye merak edeceklerdi. psikanaliz anlatmakla. Uysal kalabalık insana başta kendisi olmak üzere her şeyi unutturuyordu.üstlerine alan bu aristokratların altında daha geniş bir tabakaya "Esafil-i Şark" adı verilmişti. meddah hikâyesinin bir kalıntısı gibi gelen bu garip kalabalık ve onun hayatı başlangıçta beni sıktı. Halamın onun acısıyla kendisini dervişliğe vermesi. orada Hayri değildim. Fakat benim hikâyem çoktu. muttasıl bana bu sanatın sırrını soruyordu. hangi sınıftan olduğum keyfiyeti münakaşa edildi. Birkaç celseye ihtiyaç oldu. gününün bütün boş saatlerini bu kıraathanenin masalarından birinde çantasını açıp kapayarak.

kendi şeklini yaratmazsa böyle olur. Her neyse. bu enstitünün kurulmasında o kadar himmet ettiniz. yani hiç içeriye girmeyi düşünmeden. mâzi nasıl devam ediyor. Hiçbir mesele yoktu ki eninde sonunda bir kaçış. isterseniz onlara kapının dışında kalanlar da diyebiliriz.. Tamamlama Büromuzun şefi oldubütün bu işlerden bahsederken Halit Ayarcı'ya Doktor Ramiz'in bu fikrini söyleyince. Ve onu yaşayanlar. topluluğun kendisi de ehemmiyetli! Sosyal-psikanaliz için bundan iyi yer bulunmaz. Bu hâtıraları yazmağa başladığımdan beri içimde birçok değişiklikler oldu. ciddî onu nasıl yaşıyorlar. 130' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Bak. Fakat onun âlim bakışlarında iş tabiatıyla değişiyordu. Çalışmak ancak muayyen düzeniyle olur. yarı şaka. Hepsi hayallerinde büsbütün başka bir âlemde yaşıyor. Artık. asıl kapının dışında bir hayattı. kabule değerdi. Bütün bu acayip şeylerden sıkılıp sıkılmadığını kendisine her sordukça bana: . Hayat. tembel bir hayat! Öyle bir mâzi falanla pek alâkası olmasa gerek! Amma hepsinin bir işi vardı! diye yaptığım itiraz üzerine: Her iş. . bu kadar tecrübelisiniz. Bu.geçiriyordu. oğlum Ahmet'le birkaç gün evvel aramızda geçen münakaşanın neticesidir. Hâtıralarıyazdığımı öğrenir öğrenmez bir gün neşredilir korkusuyla soyadın. bu kahvede tanıdığım insanlar için en iyi teşhisi onun koyduğunu zannediyorum. Ve bir ucu içtimaî tenkide bağlanmak şartıyla her fikir onun için sevimli. yaşıyorlardı. Hemen her şeyle alâkadardı. İş evvelâ bir zihniyet ve zaman telâkkisidir. Buradaki insanları nerede bulabilirim? Kaldı ki.. Daha sonraları.. demişti.. belki de para ve refah dolayısıyla ona artık muhtaç olmadığım içindir. fakat aradan geçen zamanla yavaş yavaş yaptığımız işe hiç olmazsa başka zaviyelerden de bakılabileceğini söylemek istiyorum. Halit Ayarcı'nın iş hakkındaki fikirlerini tam mânasında kabul etmemekle beraber. Siz ki.. Belki de bu.. yok muydu? Bunun hakkında katiyetle hiçbir şey söyli-yemem. Bu kahve hakkında sizi dinlerken ben. Muasır zamana girememiş olmanın şaşkınlığı içinde yarı ciddî. Hepsi memleket meselelerinin içinde ve sade onunla yaşıyorlar. TANPINAR var mıydı. Topluluk hâlinde rüya görüyorlar. bir kurtulma vesilesi olmasın! Neden kaçarlardı. Araya menfaatlerimiz girmeyince hâdiseleri elbette başka türlü. Doktorun memleket meseleleri ve aydın konuşmalar dediği şey hakikatte alelâde dedikoduydu. hâtıra defterimi neşrettiğim zaman göreceksiniz. iş değildir. öbür ucu zaten elinde idi ve ko laylıkla Freud'a.Deli misin! diye cevap veriyordu. tasfiye hâlindeki enstitümüze eski gözle baktığımı iddia edebilecek hâlde değilim. değiştiren oğlumun bu müessese aleyhindeki fikirleri beni bu düşüncelere götürmüş olabilir. şaka. memlekette iş hayatını kurmaktan ziyade bazı işsizlerin kendilerine iş bulmasına yardım etmiş gibi görünüyor. yahut da bir ayakları daima eşikte. Jung'a bağlayabilirdi.. aziz velinimetim: Bana kalırsa bu çalışma hayatına tam intibak etmemekten gelen bir şeydir. Bana şimdi müessesemiz. bundan daha enteresan etüt mevzuu olabilir mi? Bana mesleğimi asıl sevdiren bu kahve oldu. çoğunu tanıdığım bu insanları hep bir çeşit aralıkta yaşıyorlarmış gibi düşündüm. enstitüye alınması hususunda o kadar ısrar ettiğim Yangeldi Asaf Bey dolayısıyla -ilerde görüleceği gibi Asaf Bey. Bir başka defasında yine aynı mesele için şöyle konuştu: Bu kadar aydın bir kalabalığı nerede bulabilirim? Hepsi ihtisas sahibi insanlar. o şekilde.. buna nasıl iş diyebiürsizin! diye beni paylamıştı. hakikaten daha uygun şekilde anlamağa ve yorumlamağa başlarız. Hiçbir gazetede bu kahve kadar havadis bulamazsınız. Bunu söylemekle oplum hayatına büyük faydalarımız olduğunu inkâr etmiyorum. Göreceksiniz. niçin kaçarlardı? Hiçbir mukavemetleri yok muydu? Yoksa hakikaten her şeye yabancı. Hakikaten buradaki hayat. bu adamlardan neler öğrendiğimi hep günü gününe okuyacaksınız. Enstitümüz kurulmadan evvel hakikaten bir çalışma hayatımız 131. Enstitümüz kurulmadan evvel memlekette hakikî iş hayatı olabileceğine inanmanıza hayret ediyorum. daha realist bir gözle görmeğe.

Dostlarımız tanıdıkları girgin. Para derhal gönüllüsünü bulur. Bunları öğrenmemiz için behemehal gözlerimizin önünden geçmeleri lâzım değildi. Şüphesiz işin içine menfaat girince her şey değişiyordu ve menfaat bu kahvede hiç de ikinci derecede kalan bir şey değildi. Derken otomobille gidip gelmeğe başladı. Her devrin ve yaşayışın kendisine göre bir insan tasarrufu vardır ki. Günde birkaç defa kahvede buluşup baş başa veriyorlar. Bir nesil evvelin şiir ve hayal lügatinden orta sınıfa geçmiş takma adlarla anılan genç. şık. yahut aralarındaki eşit haklı kardeşlik bozuluyor. teşrin yağmurlarına kadar sürdii. güzel kadınlar. diğeri maiyet oluyor. Ve bütün bu hesaplar. Zarif. aylarca bu yeni vaziyet devam ediyordu. alabildiğine açıkgöz ve çakır pençe olduklarını bir kere daha anlardık. Bazı defalar bu. Şoför ke133. sırasına göre munis ve yumuşak. Hemen her ' gün en kaba ve hoyrat hikâyelerden dinlediğimiz bu yaz cümbüşleri. TANPINAR limesi bunların şüphesiz en medenisi.skoslar. ertesi günü bir hesap yüzünden pençe pençeye geliyorlar. en iyisi vc en cemi-yetlisidir. Üç gün sonra kalantor bir bey daha geldi. katıldı. bütün bir zihniyeti ve inkârı güç realiteleri ifade eder. Bütün plajlar. Hepsinin elinde bir çanta peydahlanmıştı. hakkının on parasında bile dikkatli ve titiz. Her gün bir yığın para kavgasına. bazen teferruatlı ve uzun. yahut birbirleri için haber bırakıp gidiyorlardı. günlük haberlerin bir daha sonu gelmedi. kısa. bazen haftalarca süren fiskoslu konuşmalara şahit oluyorduk. "Şoför". kış sonlarında oluyordu. Nihayet yazın başında hepsi birden kayboldular. hiçbir gürültüsüz kendiliğinden olurdu. daima gülümseyen ve daima uyanık bir beyefendi ortaya çıktı. İlgililerden birisi veya her şeyin aslını bilen kahve sahibiyle yarım 132' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ saatlik bir konuşma yeterdi. yahut hiddetli veya canı sıkılmış ve hep bir imtiyaz ve içtimaî mevki ifadesiyle. karşılıklı vaziyetleri kendiliğinden kurardı. O günden itibaren bu dört kişi birbirinden ayrılmaz oldular. biraz uyku ilâcıydı. gizli eğlence yerleri sanki bitişiğimizde imişler veya sanki aramızda yalnız bir camlı kapı ve tül perdeli bir pencere varmış gibi bize sırlarını açtılar. daima bilmem kaç silindirin. burada her şey biraz afyon. "Bizim şoför" kelimeleri.. Bir defasında gedikli müşterilerden ikisini günlerce bir köşeye çekilmiş baş başa konuşur gördük. biri efendi. İkinci defasında pejmürde kılıklı bir adamcağız yanlarında idi. en latifi. . Sonra birdenbire bahara doğru pejmürde adamın üstü başı değişti. ılık gazoz şişelerimizden ve yapışkan şurup bardaklarımızdan çıkıp karşımızda soyunmağa başladılar. tecrübesiz kızlar. günlerce. Bu.her şeye kayıtsız mıydılar? Hayır. İki dudağın arasında bir öpüş taklidine benzeyen ve ilk hecede havaya bıraktığını ikinci hecede âdeta geriye alan bu kelimenin Türkçe'nin en mühim kazançlarından biri olduğuna bilmem dikkat ettiniz mi? Hangi şiveden söylenirse söylensin o daima mâna! ıdır. bitmez tükenmez hesaplara. O andan itibaren havadisler sızmağa başladı. Bazen oldukça çetin ve değişik safhalardan sonra yeni bir muvazeneye varırlardı. bazen çetin kavgalarda biten anlaşmazlıklar uysal dostlarımızı bile çok başka ışıklarda gösteren şeylerdi. Şimdi kendi himmetleriyle muazzam servetine kavuşan bu zengin dostu eğlendirmeğe çalışıyorlardı. Bunu öğrendiğimiz andan itibaren bir rasathane hoparlöründen herhangi bir yıldızla peykleri takip ediliyormuş gibi küçtik. Daha dün yapışık doğmuş ikizler gibi birbirinden ayrılmayan. içtiklerinde daima beraber görünen iki dost. İki ay evvel âdeta görünmeden gelip giden adam sanki bir radyo veya frijider reklamı gibi göze çarpmak için sağa sola selâm dağıtarak aramızda dolaşıyordu. para işlerini gayet iyi bilen bir avukatla adamcağızın çok çetrefil bir miras işini takip etmişlerdi. Onlar sayesinde bu insanların son derecede hesaplı. . Fakat hemen her şeklinde daima beklenmedik bir şey araya girerdi. şu kadar paranın ve saatte seksen kilometre süratin araya koyduğu fark ve imtiyazla ağzından düşmez oldu. yediklerinde.

bunlar insan değil. Hattâ mirasyedi. zarların dönüşünü takip ediyor. tavla şakırtılarını. Üstelik elden çıkarılan bu mağazanın sahibi eğlence yerlerine kendi delaletiyle sürüklediği. alçak. İki hafta sonra aynı kavga mirasyedi ile iki arkadaşı arasında oldu. hayalimizde birbiri ardınca patlatılan şampanya şişelerinin gürültüsü örttü. Bütün kahve halkını sevindiren bu haber üzerine epeyce münakaşalar yapıldı ve neticede âmme çoğunluğu ile çocuğa "Karışık!" adı verildi. Daha doğrusu birincileri attıkları için ikincileri giyindiler. Üst üste malî krizlerin bütün Avrupa'dan kovduğu yarı çıplak kızlar saksofon seslerinin dâüssılasında mayolarını ve sütyenlerinide âdeta gözlerimizin önünde attılar. her düşeşte bir kere el çırpıyordu. o bahar âdeta bir Kutup seyahati hazırlanıyormuş gibi bir sefer heyeti kuruldu. Birkaç gün sonra şikâyetleri ayyuka çıktı. melek" diye beğendiği sarışın ve kumral. Emine'nin bir gece bütün tutum fikirlerini yenerek Zehra'nın entarisini ve Ahmet'in ayakkabısını düşünmeden gitmeğe razı ol134' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ duğu bir eğlence yerinde. Rezil. kadınlar da böylece kahvemizin mahremiyetine fokstrot adımlarla ve tango kıvranışlanyla. Bir sene evvel o kadar haysiyetli ve kibirli tavırlarla bizi hiç beğenmeden aramıza gelen adam çamurlar içinden güçlükle kalktı. İJç ay sonra da mucizelerin mucizesi! bir yavrusu dünyaya geldi. Vâ-kıa bir sene adamakıllı eğlenmişlerdi amma. genç kiiheylânlar gibi girdiler. dağılmış saçları kalçalarını döve döve.Velini-met. "Ben sana gösteririm!" tehditleri duyuldu. arkasından tavlanın içine girecekmiş gibi eğiliyor. Bir tulumbacı gibi küfür ede ede yanağından sızan kanları sildi. dünyanın en masum çehresiyle zarları avucunda şakırdatarak fırlatıyor. Ertesi akşam elden çıkan mağazanın sahibi ile uzun bir tavla partisine. tekrar cüzdanlara kondu. muhtelif ve beklenmedik safhalarıyla bizi aylarca meşgul etti. Biz arkada kalanlar halecanla. Hepsi yorgun ve sinirli idi. heyecanla hâdiseleri takip . ellerinde hiçbir şey kalmamıştı. Kışın ortasına doğru bu çılgın eğlenceler birdenbire bitti. Eski dostumuz hiddetten kan başına sıçrayarak onu dinledi. düşmesine yardım ettiği kızlardan birine delice âşıktı. öbür taraftan da işittiğimiz bu hikâyeler sayesinde. Bir gece dördü birden geldiler. Fakat netice hiç de o gece sandığımız şekilde çıkmadı. Evvelâ bir köşede sessiz. Kamp eşyası alındı. "Ayol. rüzgârlı ve ağaçlı tepelerde cins tekeler gibi boğuştuk. öbürünün elinden bilmem neredeki büyük ve işlek mağazasını almıştı. Bu hâdise. Sonra Beyoğlu barlarının hikâyesi başladı. Bu sefer velinimet de aynı şekilde kahvenin kapısına bırakıldı. yahut kürklerle. iki saat kadar kahvenin sahibi ile baş başa konuştular. Trakya'nın bilmem hangi köyünde Balkan Muharebesi esnasında yere gömülen epeyce mühim bir parayı aramak için istanbul'a iki Bulgar gelmişti. her zamanki çocuk saflığıyla. Neticede mirasyedi ve iki arkadaşı avukatı sille tokat kahveden dışarıya attılar. Gözlükleri kırılmış olduğu için şapkasını ben bulup başına geçirdim. İkisi de şimdi beş parasızdılar. tatlı te135. On beş yirmi gün her taraf arandı. Nihayet hepsi birbirine girdiler. Yumruklar sıkıldı. Kamera. senetler çıktı. TANPINAR bessümiiyle bir gün gelip aramızda oturmasına mâni olmadı. cüzdanlar açıldı.Bir taraftan terden sırtımıza yapışmış fanilâlarımızı iskemlelerimizin arkalarına sürte sürte isiliklerimizi kaşırken. On beş gün sonra müflis mağaza sahibinin sevdiği kızla evlendiğini işittik. dolandırıcı kelimeleri arabacı kırbaçları gibi şakırdamağa başladı. Bütün bu işler mirasyedi ahbabımızın dünyanın en rahat. tarandı. Kahvemizin gedikli müşterileri olan iki ahbap çavuş daha ertesi sabah bize dert yanmağa başladılar. tutuştular. Bu adamlara bu kahvenin adresini kim vermişti? Hangi tesadüf bizimkilerin arasına onları atmıştı ? Söylemeğe hacet yok ki. ayışığında serin sularda yıkandık. mücevherlerle giyindiler. tekrar bizim kahveye döndü. nefes nefese zafer çığlıkları atarak. kendilerini sonradan bütün haklarından ıskata muvaffak olduğu çarpaşık bir şirket sayesinde birinin elinden baba evini. loş plaj kabinelerinde seviştik. sadasız münakaşa ettiler. küçük bir çatana tutuldu. Sonra hemen arkasından gelen bir başkası yüzünden unutuldu. buğday tenli kızlar. Sonra sesler birdenbire yükseldi.

şuraya koysan n'olur?" der demez. Süleymaniye'de İbrahim Paşa sebiline yakın bir yerde yaptığı üç katlı eve merdiven koymasını unutmuştu. düşünüyor. Kıt Türkçesi. Ev iskeleleri alındığı andan itibaren birbiriyle alâkası olmayan üç kısma ayrılıyordu. Biraz sonra mimarlıkla hayatını kazanmağa karar verdi ve sağ taraftaki masalardan biri onun bürosu oldu. On bin altın diyorlardı. TANPINAR Şurasını da söyleyeyim ki o zamanlar beni çok şaşırtan. Bu çalışma gözümüzün önünde tam dört sene sürdü Hiçbir mimar onun kadar sabırlı. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki. Bu evin merdivenle çıkılamayacak iki katına vazife aramak işini nedense biz üzerimize almış gibiydik. . aklımın bir türlü almadığı bu iki bina ile Doktor Mussak'ın kibrit kutularından yaptığı planlar. Filhakika o gece aramıza. yüz bine çıkıyordu. Sonra beş bine iniyor. daha aklı başında bir bina gibi görünüyordu. sonradan çok işime yaradı. Fakat hemen arkasından meşhur bir tarih üstadımız iiç saat süren bir Hazreti Ali çenginin hikâyesine başladı ve onun heyecanlı safhaları arasında umumî barış teinin edildi. Bereket versin ki. Müşterileriyle orada pazarlık ediyor. ne de hepimizle can ciğer dost olmasına mâni oldu. asansör ve merdivenlerin çıktığı pilpâyeler ve sütunlardan başka bir şey bulunmayan. bir hafta sonra parası tükendi ve umum hesabına yaşamağa başladı. hattâ garsonlar bile işe karışıyorlar. sonra kibrit kutularını bozup tekrar başlıyordu. kanaatkâr. bir yığın gidip gelmeden sonra talihin bir alayı olurdu. Daha o zaman kâğıt üzerine çizilen planla böyle kaldırılıp konması daima kabil eşya vasıtasıyla yapılan maketin arasındaki büyük farkı anlamıştım. kaybettiğimiz iki Bul gara mukabil bir 136' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ İsviçreli Alman müsteşrik katılmıştı.yalnız kömürlüğü ile tavan arası mevcut büyük konak bile bunun yanında daha doğru dürüst. sadece üstü kapalı bir teras hâlinde bıraktığımız ikinci katı doğrudan doğruya bir taraftan Süleymaniye'deki eve. Belki bütün yaz böyle geçecekti. değiştiriyor. Dostumuz. vâzıh olmak için şuur hayatını benzettiği birinci katı henüz boş. Adamcağız bu asil ve entel-lektüel muhite düştüğünden nasıl memnundu? Patates gibi sarı yüzünü geniş bir gülüş âdeta bir daha eklenmesi imkânsız denecek şekilde ikiye bölüyordu. Dönüşte bittabi tekrar bir masraf kavgası oldu. daha akla uygun bir çalışma olamazdı. Süleymaniye'deki evin vaziyeti aramızda çok münakaşa edildi. eve gitmemiştim. burada birdenbire en hafif ihtimal şekline girer. O gece en yüklü gecelerimizden biriydi. Enstitü binasını vücuda getirdim. yirmi bine. bizi tam zamanında bulmuştu. Bu daima böyleydi. Yazık ki hiç beklenmedik bir kaza bu çalışmaya birdenbire son verdi. diğer taraftan da Doktor Ramiz'in yukarıda bahsettiğim izahatına bağlıdır. "Şu iki kibrit kutusunu oraya değil de.ediyorduk. teşekkül etmemiş. orada herkesin gözü önünde bir sürü boş kibrit kutusundan mücessem planlarını yapıyor. Bilmiyorum kooperatif evlerini icat eden kimdir? Fakat kollektif mimariyi bu arkadaşımızın bulduğu muhakkaktır. Ben Emine'nin hastalığına rağmen Ramiz Beyin mezesi ve rakısı aynı derecede kıt ikramını kabul etmiş. Adlî Tıpta iken Doktor Ramiz'in bana psikanaliz öğrettiği günlerde. Doktor Mussak bir an gözlerini yumuyor. Bu kahvenin bir adım ötesinde yüzde yüz gibi bakılan bir hesap. Mussak'ın aynı ciddiyetle dinlediği ve çok defa kabul ettiği tekliflerde bulunuyorlardı. Üç sene bütün dünyaca münakaşa edilen bu binadan ileride tabiatıyla bahsedeceğim. Ne kadar ciddî başlarsa başlasın burada her iş en beklenmedik neticelerle biterdi. müşterisinin arzularına itaatli değildi. ikmal ediyordu. yahut. Her gün haberlerin şekline göre bulunacak definenin miktarı değişiyordu. kahvedeki müşteriler. bu binanın. Çalışmalar hepimizin gözü önünde olduğu için sade ev sahibi değil. Sipariş sahibi. 137. Dünyada bundan daha pratik. mahallî hükümetin müdahalesiyle iş sona erdi. Şurası var ki. ne bütün konuşmaları takip etmesine. Enstitümüze yeni bir bina yapılması için karar verilince yapılan tekliflerin hepsini redde-rek işi kendi üstüme aldım ve bu iki tecrübenin sayesinde İstanbul halkının o kadar beğendiği. Dr.

. her kımıldandıkça köksüz asabiyetler. "Emine. kulaklarımda farkına varmadan yokladığım derinliklerin ağırlığında gelen bir çınlama. Bu korkunç zalim bir şeydi. hattâ hastalanamazdı da. sonradan üzerinde düşünülünce bir kâbus gibi sıkıcı bir şeydi. VII Emine'nin ölümüyle son tutunduğum dal da kopmuş gibi büsbütün boşlukta kaldım. Hiçbir şeyin birbirini tutmadığı ve her şeyin en şaşırtıcı şekilde birbirine bağlı olduğu bir dünyada. Ne ben. Kader imbiği gözümün önünde kaynıyordu. daima bu baş çok uzaklarda yavaş yavaş siliniyor. yahut Yangeldi Asaf Beyle karşı karşıya. Ve ben farkında olmadan boynuma kadar ona gömülmüştüm. Bu işin çıkarı yoktur! Gençlik harekete geçmeli! Bu şark fatalizminden kurtulmalı! Doktor Ramiz suratını bir kat daha asıyor. ayaklarıyla daima dördünü birden işgal ettiği sandalyelerden şöyle bir toparlanıyor. yine her an benden biraz daha uzaklara çekiliyor. "Ne yaparsın. . bilgi kırıntıları ayaklarıma dolaşıyor. Bir baskıdan kurtulmuştum. TANPINAR dum. kısık gülüşler ve haz baygınlıkları içinde sömürüp tüketen bir hayvanın eline düşmüşüm gibi bu mânâsız âleme gömüldüm. çok yavaş fısıltılarla kulağına ninni söylerler. başım biraz evvelki hengâmeyi dağılan gür kahkahanın geldiği yere dönük. Artık Emine bir daha ölemezdi. çaresi yok ki bu işin!" der gibi bakıyordu. ve Emine'nin başı. bilmediğimiz bir yerde kopan bir fırtınanın getirdiği enkazdan yapılmış bir panayırda imişim gibi yaşamağa başladım. insanı âdeta bitmez tükenmez gıdıklamalar. Sonra bu haraplığa daha başka bir duygu. Kaybettiğim şey benim için o kadar büyüktü ki ilk önceleri bunu bir türlü anlayamadım. O zaman içimde birdenbire bir şey burkulur. bir çeşit kurtuluş duygusu karıştı.Evet. Sanki bir deniz altı kovuğunda yürüyormuşum gibi bir türlü kavrayamadığım fikirler. Emine yavaş yavaş. Adlî Tıpta son gece gördüğüm o acayip rüyadan beri biliyordum. Sade içimde simsiyah ve çok ağır bir şeyle dolaştım durdum. Bu fırtına nerede kopmuştu? Hangi tuhaf ve zıtlarla dolu âlemleri yağma etmiş. gülsün. gelecek yollar için hayaller kursun. kollarıyla. etrafımız tatlı bir mışıltı ile dolardı ve havada sanki yüzlerce melek hep birden maddesiz kanatlarıyla uçuşurlar. beni daha derinlere doğru çekiyor. neticesi sakınılmaz bir hastalık olmuştu. eve koşardım. uykusunun peteğini mâsum rüyaların balıyla doldururlardı. Bu yaşanırken çok rahat. gözlerimi her açtıkça ucunu bucağını göremediğim heyula dâvalar yarı karanlıkta üzerime saldırıyorlardı. hiç birimiz bir şey yapamıyorduk. yersiz inançlar çürümüş yosunlar gibi kollarıma ve vücuduma sarılıyor. oradan bana büyük. yüzümde. süreksiz ümitler. Zehra'yı gelin etsin. yastığımın öbür ucunda. yahut nasıl karmakarışık bir armadayı didik didik böyle savuşturmuş ki bize kadar getirip önümüze yığdığı şeylerin hiçbirini asıl kendi çehrelerinde tanımamıza imkân yoktu. Emine hasta idi. Bunu ben doktorlardan evvel biliyor139. Sonra hepsi birden bir mürekkep balığı gibi kendi savurdukları dumanın içinde kayboluyor. gözleri uzaklardan bana.Hulâsa bu abes denen şeyin bataklığı idi. Her şey bir hokkabaz şapkasın138' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ dan çıkar gibi birbirinin peşinden. damla damla gözlerimin önünde ölüyordu. yumuşak bir yığın kol ve kanatlı. Yangeldi Asaf Beye bu emri bekliyormuş gibi. Sanki çok tüylü. ne de kimse. Doktorların ilk önceleri ufak bir zayıflık dediği şey yavaş yavaş tehlikeli. ve bu kadar çetin hareketin derhal mükâfatını görmüş gibi. birbirine takılı geliyordu. Ne de hayatımdaki neticesini ölçebildim. dudaklarımda. ve bu uyku dünyanın en güzel.. açık gözleriyle bakıyordu. masaya çaprazlamasına dayadığı kollarının arasına başını gömüyor ve uyumağa başlıyordu. azizim." diye yerimden fırlar. O istediği kadar konuşsun. Ahmet'i Tıbbiye'den çıkartsın. Orada zihnimin bir köşesinde olduğu gibi . bir uykudan uyanmış gibi hiçbir şeyi tanımadan etrafa bakıyordum. en mâsum uykusuydu. avuçlarımın içinde iken. O gözlerini kapar kapamaz. Çünkü Yangeldi Asaf Beyin daima uykusu vardı. ve ben Doktor Ramiz'le.

o azapla yaşamayacaktım. kendi suratımı ayaklarımın ucuna fırlatacağını sandım. Artık hürdüm. hepsinden fenası. talihime kızıyor. acı değildi. Kahve ve arkadaşlar en yakını idi. Kararlar. Her şey müsavi idi. birbirine yaslanmış. hiç de böyle olmadı. Fakat ne faydası vardı? Ne yaşadığım hayatı beğeniyor. içiyor. kendi iradesizliğime. O zaman işte Emine. Hayatımda birçok şeyler daha beni korkutabilir. 141 TANPINAR Onları görür görmez içim merhametten parça parça oluyor. bana erişilmez şekilde güzel ve harikulade görünüyordu. başımı saatlerce duvarlara çarpmak istiyordum. Olabilecek şeylerin en kötüsü olmuştu. şaklabanlık etmek. Fakat çok defa onları kedi yavruları gibi birbirine sokulmuş. Ancak kendisine ihanet eden insanların duyacağı bir azaptı. onu kaybetmek ihtimali ve bunun korkusu artık yoktu. hulâsa etrafımla en rahat bir alışverişte. karanlıkta dökülen gözyaşları birbirini kovalıyordu. Niçin bu kadar mahzundular? Niçin bu kadar çok ağlıyorlardı ve neden böyle musallattılar? Mevcut olmalarıyla hayatıma getirdikleri güçlükler kâfi değil miydi? Hürriyetimi sıfıra indirmeleri ve beni küçücük bir daire içinde bir dolap beygiri gibi durmadan dolaşmağa mecbur etmeleri yetişmiyor muydu? . Arjantin. "Kendine gel!" diyordu. Postanede elime geçen uzak yerlerden gelmiş her mektup zarfı. Korku içimden doğru kabarıp büyümeyecek. gözyaşlarını kurutmak.kalacaktı. Böyle günlerden birinde idi. başıma türlü felâketler gelebilirdi. öbüründe rakı kadehim. tek bir odada tahtakurularıyla haşır neşir olan şu ihtiyar Yahudi kadının Meksika'da bir kardeşi vardı. çalışmanın lezzetini kaybetmiştim. İçimde o zamana kadar duymadığım bir eziklik vardı. Ve ben kendime geliyordum. Ve ben onlara gelen mektupların . iki çocukla baş başa kalmıştım. Sokağa adımımı atar atmaz. konuşuyor. Bir ara gözüm karşıdaki aynada kendi hayalime erişti. gönüllerini yapmağa çalışmak. dört yanımı kaplayamayacaktı. gece geç vakit eve dönüyordum. nerelerden gelmiyordu bu mektuplar? İki sokak ötede. o kadar zelil ve her tarafa sürüklenebilir. eğleniyor buldum. Kanada. Komşusu hahamın kızkardeşi Arjantin'de kürk ticareti ediyordu. güldürmek lâzımdı. kendimi bir yığın muvazaanın. Her şeyden düpedüz kopmuştum. Bir gün daha geçmişti ve ben hesap vermekten kurtulmuştum. Yeğeni Chicago'da hocalık yapıyordu. Vâkıa evim yıkılmıştı. Kap. ne yenisine gidebilecek kudreti kendimde buluyordum. o 40 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kalabalığın arasında buldum. evin bir tarafından çıkıyor. yeminler. Fakat en müthişi. Mısır. ağzımda cıgara. ahitler. üçüncü bakışta bu hayale de alıştım. Emine arkamda olmayınca her akıntı beni sürükleyebilirdi. Fakat hayır. her şeye mukavemetsiz ve her şeyden istifa etmiş gördüm ki. artık hiçbir şeye inanmıyordum. İkinci. İki yanına asılmış paltoların arasında kendi yüzümü o kadar memnun ve biçare. Çocuklarıma karşı beslediğim acıma hissinden başka etrafımla hiç bir bağım yoktu. Her şeye. Bir ucu iğrenmede biten garip bir duygu. İhtiyar bir kadın evde çocuklarımla meşgul oluyordu. O zaman işte günün en korkunç tarafı başlıyordu. yavaşça yanıma yaklaşıyor. Daha haftasında kendimi orada. Ben sabahleyin kalkabildiğim saatte işe gidiyor.evin bir köşesinde beni bekler buluyordum. işten kahveye geliyor. Fakat korkmuyordum da. İçimden geçenleri kendilerine sezdirmeden çocuklarımı kucağıma almak. Bazen çocukları yatmış buluyor. Bu korku değildi. Her şeyi unutmuş muydum? Hakikaten eğleniyor muydum? Şüphesiz hayır. oradan Doktor Ramiz'le veya başkasıyla civar meyhanelerden birisinde akşamcılık ediyor. yaptığım işten gayri her yer. herkese sadece katlanıyordum. Her an onun hastalığının arasından etrafa bakmayacak. bir an bil -lûrun beni kusacağını. her vakit yaptığı gibi elleriyle omuzıı-ma dokunuyor. Öte taraftaki Rtıırı bakkalın oğlu Mısır'da idi. Cadde üzerindeki yan dükkânların arkasına düşen ikinci salonda bir elimde iskambil kâğıtları. kulağım anlatılan hikâyede. her kartpostal beni çıldırtıyordu. sevine sevine kendim de yatıyordum. Peru. gafletin esiri görüyordum ve bulunduğum yerden.

Bütün bunlar benim için değildi. her şeyi bırakıp gitmek!. verdiği konferanslar dolayısıyla gerek kendisine ve gerek umuma açıldı. atların tepişmesinin insan sesine. Bir arı. Daha evvel Psikanaliz Cemiyeti'nin müdürü ve hemen hemen ona benzeyen İspritizmacılar Kulü-bü'nün de muhasibi idim. Fahrî müdür sıfatıyla hatibin bir basamak aşağısında. Evet. Ve kapısı ancak iki defa. Belki de böyle değildi. Ahmet'in geçirdiği büyükçe bir hastalık beni kendime getirene kadar böyle yaşadım.. Daha şimdiden zaman zaman. Aziz dostumun. gözlerim kendiliğinden kapanıyor. Odaya açık pencerelerden dalga dalga sıcak bir rüzgâr giriyor. Fakat hayır.Türkiye'de tedavi ettiği ilk hasta sıfatıyla ve tüyler ürpertici izahatla takdim etti. onu örtüyordu. ayak-kapların eskiliği için değil-onun iki kolunu işgal ettiği iki sandalyeden çektiğini. yüzlerimizi alazlıyor. yetmiş sahifelik taş basması bir tâbirnameyi başından sonuna kadar. tabiî müdür sıfatıyla oturmam için söylüyorum. TANPINAR feranslardan birincisinde Doktor Ramiz. terbiyeli terbiyeli oturduğum sandalyeden -Avrupa'da böyle yapılırmış. ağla veya korniş dedik142' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Icri yerde konuşan.. oraya. ıssız dağ başında soğuktan ve yüklü rüzgârdan boğulmak üzere olan bir adamın sığındığı sıcak.. az çok benden başka türlü yaşayanların. kendim başka bir adam oluyordum. Ben biçare bir gölge idim. Kaçmak. yüzüne bakmadıkları gün mevcut olmayan biçarenin biri. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne müdür muavini olduğum zaman. senelerce kirasını verdiği bir odada teessüs eden bu cemiyetin anahtarı. hem de müessesenin müdürü sıfatıyla ben de vardım. Mevsim yazdı. bol gübre kokulu. işlerin biraz müsait gittiği bir zamanda büyüyüp beni kurtaracağını zannettiğim o küçük noktada kaybolacak ve tamamiyle bu havaya teslim olacaktım. Aralarında sadece bir muhacir gibi yaşıyordum. Koşmak. onların aralarından geçerek Doktor Ramiz'in sesine sarılıp. iki kedi yavrusu gibi birbirine sokulan. ufak tefek izahlar mukayeselerle okudu. bilhassa ağlayan iki çocukla çapaçul. küçük cüssesinde birkaç dizel motörünün sesini bulmuş. atılmak. bi çare bir gölge. Bunları hatırlar hatırlamaz. mesut oluyordum. müdür sıfatıyla daima yeleğimin cebinde durdu. İkinci konferansta ise. Sonra birdenbire başı bu şapkanın arkasında kayboldu ve binlerce melek kemanlarını dinliyormuş gibi ilâhî bir . Yanımdan biraz siirtünerek geçen her adamın peşine takılan. ayakkaplarımın söküğü görülmesin diye gayretler ederek. ''Ah! İşte güzel hayat! Rahat ve mesut. enteresan buldukları zaman enteresan olan. taze çay ve kahve kokusuna karıştığı o yarı ahır. etrafım değişiyor. bütün bunları yapabilmek. onlarla düşünüyor. İşin aslında başka şeyler de vardı. kımıldamak. Bir tipi gecesinde. kahveye. ağlayan. durmadan başımızın üstünde vızıldıyor. Kendisinden başka doktor bulunmayan yirmi bir azası içinde.. hatibin iyi niyetine teslim ediyordu. Şüphesiz bir gün bu beğenmemezlik. iki elim dizimde. İlk önce Yangeldi Asaf Bey arka sırada seçtiği yerinde uyumağa başladı. ikinci karım Pakize'nin dikkatini çektim. isteyişinde devam etmek lâzımdı. bizi çok başka derinliklere çekip götürüyor ve sonra esneyerek.. şimdi itiraf edeyim ki. havada üst üste çelik levhalar deliyor. istemek. Ne adamlar!" demeğe başlamıştım bile. ondan ayrılır ayrılmaz. dinleyicilerine beni. kendisini alışkanlıklarının dışında denemek için başka türlü adam olmak lâzımdı. sonra tam önündeki umacı şapkalı kadının ensesine doğru dikkatle baktığını bir lahza görür gibi oldum. onlarla beraber yaşıyordum. Bu kon143. Ancak onu da kaybetmek korkusuyla talihime razı oldum. Bu adamları tamamiyle beğenmiyordum. hiç de bu cins işlerde tecrübesiz değildim.zarflarına bakar bakmaz. kendilerini hiç olmazsa benim gibi göz hapsinde tutmayan insanların arasına gidiyordum. Giil! dedikleri yerde gülen. ağlayan. Bu esnada Doktor Ramiz altı seneden beri üzerinde düşündüğü projeyi fiile koymuş. Onların yanında benim de hayatım oluyor. İşte bu sayede. Psikanaliz Cemiyeti'ni açmıştı. yarı han odası yerlerden biri gibi onların arasına sığınmış. birbirinin kucağında gülen. bu karışık ve yüklü havada ısınıyor.

itfaiye hortumları gibi sağa sola uzanıyordu. her an tetikte her hâdiseyi anında karşılıyor. Ördek yavruları artık ortalıkta görünmüyordu. bu kadar terbiyeli. ağızdan dolma toplar simsiyah gürlüyor. Hepsi uyur uyumaz hançeresinin müstait olduğu yahut tercih ettiği sesi derhal buluyor. binaenaleyh huysuz ve sinirli değildi. Onu biraz ötede bir başkası takip etti ve derhal bitmez tükenmez bir iştahla boşanan bir banyo oldu. zevci mukayyet ola. örfî idareler ilân ediyordu. sağa sola en beklenmedik şekilde hücum ediyor. Ve Doktor Ramiz'in sesi. Hiçbir zaman onu bu kadar kahraman ve vaziyete hâkim olma kararında görmemiştim. delinmiş su borusu. Ve dahî bir er kişi rüyasında kendisini cümlesi uyur bir taifenin arasında görse büyük beşarettir. Sesi. sinmesini bu kadar iyi bilen bir düşmanla nasıl mücadele edebilirdi! İki saniye evvel hakladığı. devam ediyordu. Halatlar gıcırdıyor. binaenaleyh neşeli ve rahattı. banyo dünyanın bütün sularını döndiire döndüre boşaltıyor. VIII Evlendiğimiz zaman Pakize'nin tiroit guddeleri henüz bozulmamıştı.Dahî bir avrat rüyasında azgın bir deli görse iyi niyet değildir. ellerim dizimde. imkânsız yokuşlarda kamyonlar vites değiştiriyor. durmadan şekil değiştiriyor. tehdit ediyor. hemen herkes uyudu. Doktor Ramiz bu cümlenin verdiği hürriyetten istifade etti ve başını hemen oracıkta. üst üste en beklenmedik nizamlar kuruyor. tekrar gölgede pusu başlıyor. Kırklık hanımın boynu birdenbire iri bir kumru oldu ve dem çekmeğe başladı. boğamadığını sindiriyordu. onu bütün rahatlığıyla yaşıyordu. arının vızıltısıyla beraber teşkil ettikleri küçük. üçüncü sırada o zamana kadar farkına varmadığım genç kadın ağır uykusundan derin bir "oh" çekerek yerinde gerindi. kaçmasını. bir saniye sonra tekrar diriliyor. cümle ef'alinde fâilimutlak olur ve kimseye hesap verme zorunda bulunmaz. vaat ediyor. Ben. Doktor Ramiz bu ilk ümit işaretine âdeta bir kurtarıcıya yapışır gibi yapıştı ve en gür sesiyle devam etti. kudrete. kakarak kendisine yol açmağa çalışıyor. Doktor Ramiz. onun bu gayretini seyrediyor. dudaklarından kırbaç şakırtılarıyla çıkıyor. Ve dahî bu mecnun er kişi ise ve çıplak ise ol avrat behemehal zina işler. vaveylâlar arasında yangınlar biiyü-yordu. ikide bir ağırlaşan göz kapaklarımı parmaklarımla açarak. en gürültülü tren kazaları birbirini kovalıyordu. görünmez düşmanlarıyla boğuşuyor. her an uyanık. gösterdiği cesarete. Fakat. sanki yirmi ağızdan birden üzerine hücum eden horlamaları iterek. Hayat hakkında hiçbir fikri yoktu. kelimeler. Üçüncü sahife-ye doğru bu mışıltıların. • 145 TANPINAR Yan tarafta.mışıltı başladı. her an biraz daha hayran oluyordum. değişmesini. elleriyle durmadan işaretler yapıyor. yakaladığını boğuyor. bir kobra yılanı gibi ıslık çalıyor.. En ön sırada oturan kırklık bir hanım bu karışıklıktan derhal istifade etti ve şüphesiz gelirken cebine gizlediği bir düzine kadar ördek yavrusunu usulcacık yere bıraktı ve kendini onların vakvaklan arkasında maskeledi.. Yüzü ter içindeydi. . Onuncu sahifeye doğru evlerinde ve daha rahat şartlar altında 144' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ uyumak için salonu terk edenler müstesna. hücumlar. bu kollektif ihanetle elinden geldiği kadar mücadele etti. derhal o ses ve hareket oluyor. yalvarıyor. Hattâ böyle bir ihtimal . Asaf Beyin mırıltılarının her lahza yeniden yetiştirdiği yumuşak otlar ve nebatlar arasında kükremiş bir aslan gibi fırlıyor. Hatip bu değişiklikten habersiz. ördek yavruları telâşlı telâşlı vaklıyor-lar. bir insan tek başına bu kadar çok. atılıyor. Annesi ile babası henüz ölmemişlerdi. ateşli ökseler gibi dört yana fırlıyor. hafif ve serin çalkantılı körfezde bizim gruptan genç bir şairin rüyaları yelken açtı ve tek başına şiddetli bir geçmiş zaman deniz muharebesine girdi.. Hemen tövbe ve istiğfar eyleye.. boynunun üstünde eğerek o da uyumağa başladı.

Sana bir şey söyleyeyim mi. asîl kibar dostlar.. Mübarek'in sakin bakışları altında. Emine'nin zamanındaki hayat değildi. dediğim gibi sinema ile tatmin oluyor. kardeşim. hesaplar karışıyordu. Filhakika çok güç bir şeydi bu. Hulâsa onun da bir firar anahtarı vardı. Kendisini bazen Jeanette Mac Donald. benim süvari ceketimi bulamadığı için üzüldü. ben galiba İspanyol dansını unuttum. Clark Gable ile.. o kadar her şeyi bırakırdı ki. Onun ciddiliği. Herkes alkışlamıştı. ayakta. Bununla beraber işin eğlenceli. Şüphesiz bu hayat. nereye gidiyorsun böyle?" diye seslenen bir kadınla evlenmedinizse bu işin acayipliğini size anlatamam. O. William Povvel ile karıştıran. onun idare meclisi azası bulunduğu ve sonradan reisi olduğu Türlü İşler Bankası'na memur olmamıştım. eskisi gibi İspanyol dansını yapamadığını söylemişti. bastığı yeri görmeyen bir insandan bu pek beklenmezdi. nisbeten rahat ve mesut geçirdik. tatmin ettiği insandı da. kendi âleminde yaşamasını biliyordu. İkinci karım hiç de ona benzemiyordu. ne de sakin güzelliği vardı Pakize'de.. kendisini beraber seyrettiğimiz bir filmin artisti ile. Bu itibarla bu akşamki yemeğe mutfakta yememizin veya hiç yememekliğimizin ehemmiyeti yoktu. Bununla beraber üzerinde düşünmemem imkânsızdı. Ben. sonunda yaşadığı hayatla seyrettiği macerayı birbirinden ayıramaz hâle gelirdi. Fakat İspanyol dansını bildiğini hiç işitmemiştim. Evet.. bahçeler. Sonra o zabit geldi. İnsan üç günde bildiği şeyi unutur mu? Ben senin İspanyol dansı ettiğini bilmiyorum. Bu evlendiğimizin ikinci yılında bir pazar sabahı oldu. elmaslar. bir türlü beceremedim. Neden sonra anladım ki. Pakize sinemanın sade terbiye değil. Karım. . Zaten doğru dürüst yürümesini bile bilmeyen. kendisini kaldıracak bir vinç bekliyordu. kahvaltı meselelerinde biraz daha sabırsız bir kadınla tesadüfen evlenmiş olmanın insana verebileceği saadetleri düşünüyordum. Evlendiğimizden beri sinemadan başka yere gitmemiştik. Gördüğü filmlerdeki her şey bizimdi. onu kendisi sanı147. Binaenaleyh elimde henüz güvenebileceğim bir işim vardı ve hayatımız emniyette idi. Bir başka sabah daireye giderken boynuma sarıldı ve dikkatli olmamı tekrar tekrar tembih etti. Vâkıa Adolf Men-jou gibi en aşağı yüz otuz kat elbisem olduğu için artık düğmelerim dikilmiyordu. TANPINAR yordu. Pakize'nin danstan hoşlandığını bilirdim. Canım unuttun mu? Geçen gün etmedim mi? Hani çok beğenmiştin? Gazinoda. şatolar. hayatımızın aksak taraflarına bakmıyordu. Hayatta sevdiği tek bir şey vardı. saadeti kendi içinde bulan cömert yaratılışı. dinç görünüyorlardı.. o da sinema idi. kendisine göre neşeliydi. Beyaz saten tuvalet elbisesi ortada görünmüyordu. Birdenbire karım: Hayri! diye beni çağırdı. Hayırdır inşallah! Hangi İspanyol dansı? Vallahi unutmuşum.kimsenin aklına gelmeyecek kadar sıhhatli. bazen Rosalinne Russel sanan. Birkaç gün sonra larmızı sabahlıklarını aradı. bunların hiçbiri henüz olmamıştı. hattâ faydalı tarafları da vardı. Üstelik Selma Hanımefendiye de henüz âşık olmamıştım. beni Charles Boyer ile.. saçlarını yastığa dağıtmış. karım. yatakta. Fakat gençti. dedim. Her an tehlikeli yanlışlıklar oluyor. küçük baldızım sadece irade ve ısrarıyla dünya güzeli olabileceği fikrine düşmemişti. İspritizma Cemiyeti'nde tanıdığım Cemal Beyin sözüne uyup Fener Postanesi'ndeki vazifemden henüz istifa ederek. tembel tembel. Fakat ceketimin dirsek yerlerinin çıktığını da pek fark etmiyordu. yataktan kalkmak hususunda daha atik. Beyaz perdenin karşısında o kadar kendinden geçer. Jeanette Mac Donald'la karıştırıyordu. Ben pencerenin önünde. Ayrıca büyük baldızım musikîye olan istidadını henüz keşfetmemiş. Bir gün dünyanın en büyük ciddiyetiyle bana. bu felâkete ağladı. Onun için evliliğimizin 146' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ilk senesini küçük evimizde. bir gün evvel komşu kızını Martha Egerth'e benzettikten sonra ertesi gün pencereden. "Martha. Dün bir deneyeyim... Bu itibarla kardeşleri henüz bizimle beraber yaşamağa karar vermemişlerdi.

çocuklarım. Fakat Pakize'de her inkılâp ters tarafından ve beklenmedik şekilde oluyordu. Fakat daha evvel İspritizma Cemiyeti'ndeki hayatımı anlatmalıyım. sonra misafir odasına asıl. Vâkıa daha beklediğimiz insanlar gelmeden Pakize'nin alabildiğine açtığı radyo ile on beş. ütülendi . Bir farkı da kadın azasının bolluğu idi. bir çeşit zeminin bu işe hazırlanması gerekirdi. Cemal Beyin peşine o kadar iradesizce takılmamın asıl sebebi elbette birazcık olsun Pakize'dir. Pakize haklı olarak uyanamayacağımı söyledi. kovboy filimlerine bayıldığını. Hemen her üç günde bir yukarı âlemden gelen tebliğler yayınlanır. boş zamanlarımda aidatı toplar. Nihayet sıra taç giymemiz merasimine geldi. o kadar budalaca âşık olmamın. tecrübeler yapılırdı. Medyum olanlardan başka sadece meraklı yedi sekiz kadın azamız vardı. Fakat hayatıma getirdiği karışıklığı da inkâr edemezler. Fakat olan olmuştu. Karım buna çok şaşırdı. Ben birdenbire üvey baba oluyordum. çocuklarım benim ve Emine'nin çocukları olmaktan o gün çıktılar ve Pakize'nin oldular. Bu ikinci. öteki yirmi sekizinde olan bu iki öksüze o kadar çok acıdı ki. IX İspritizma Cemiyeti hiç de Psikanaliz Cemiyeti'ne benzemiyordu. Hem göreceksin tam zamanında". Bu henüz birinci kademeydi. Biri otuz beşinde. Bu defteri okuyanlar belki de bu işi latif bulabilirler. "Yusuf'u bilmeziz amma seni rânâ tanırız" fehvasınca. Bunu anladığım zaman kollarımın arasında sıktığım. çok âlimane fikirler söylenirdi. beni iyi biliyordu. Orası şenlikli idi. Cemal Bey ise kollektif . "Kendini unutturacaksın!" diye bana çıkıştı. Bayağı bu iş için sabırsızlandı. Baldızlarım eve gelince karımın ayakları yere değdi. İşte Cemal Beyi her an yeni ve beklenmedik hâdiselerle dolu bu muhitle tanıdım. Cemal Bey itikadımca bir İspritizma Cemiyeti azası olacak insanların en sonuncusu idi. Annesinin. Böyle cemiyetler. daima sağ tarafına yatarak uyuduğunu ve ancak sabaha karşı horladığını anlattı durdu. Bitmez tükenmez münakaşalar. defterleri tutardım. Vâkıa Napolyon'u bilmiyordu ama. dedim. Lodostan uyuyama-dığım gecelerden birinin sabahında Pakize'ye yirmi dakika yatıp uyuyacağımı söyledim. Nihayet kendisini Joséphine Beauharnais sanarak üvey çocuklarını benimsedi ve ilk izdivacının mahsulleri addetmeğe başladı. Ve ondan sonra yavaş yavaş Halit Ayarcı'ya tesadüfüme kadar gittikçe hızını arttıran bir sefalet başladı.dı.Hangi zemberek bozulmuştu ki böyle durmadan sürükleniyor ve orda kalıyordu? Acaba can sıkıntısı mı onu zaman zaman böyle çocuk yapıyordu? Böyle olsa bile yine de kendisinde esaslı bir şeyin. Pakize'de aksayan bir taraf vardı. uyanırım. babasının birbiri ardınca ölümleri üzerine iş biraz değişti. Ertesi gün behemehal onları giymem için ısrara başladı. onlar tefsir edilir. daha ziyade beraberce yalan söyleyip. Halbuki bir saat sonra eve gelecek komşularla pikniğe gidecektik. Heybeli'nin çamları altında yalancı dolmalarımızı yerken veya hazmederken saatlerce büyük kumandanın da benim gibi sele zeytininden hoşlandığını. kendisi. Üç dört gün sonra benzeyiş bu sefer benim tarafımdan başladı: İhtiyat zabitliğimden kalma elbiselerim tavan arasından çıktı. Selma Hanıma. biraz daha karanlıklara gömüldüm. beraberce aldanıp hoşça vakit geçirmek isteyen insanların işidir. Evet. evvelâ yatak odamıza. Yarabbim bu budalalıkları yaparken ne kadar güzeldi. Sarışın yüzü nasıl tatlılaşıyordu. üçüncü planlara indik. Ben. yahut üçüncü kademe oldu. cemiyetin muhasebecisi ve kâtibi sıfatıyla her akşam işten çıkınca uğrar. yazılacak yazılarımı yazar. Daha o gün Pakize benimle Napolyon arasında mukayeselere başladı. Hayır. Laf olsun diye kim bilir kimden öğrendiğim o nadir tarih bilgilerimden birini yumurtladım: "Napolyon bunu her zaman 148' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yaparmış!" Söyler söylemez gözlerinden geçen küçük parıltıyı görerek pişman oldum. Ben. hayatımın mesuliyetlerini paylaştığım insan bana imkânsız şekilde yarım ve sakat görünmeğe başladı. Bu sefer de hayatımızın mihveri kardeşleri oldu. ikinci. Sanki dibi olmayan bir kuyuya indiriliyormuşum gibi her lahza biraz daha derine. "Hayır. Temizlendi. yirmi dakika sonra uyandım. asıl 49 TANPINAR acınacak kendisi ile biz olduk.

Masa başında sıkışlırıldığı zaman bazen on sene evvel ölmüş Adanalı bir riyaziye hocası. "Bu yaştan sonra hürriyetime ne diye karışır?" Arkadaşlar içinde Murat'la telefonda konuştuklarını iddia edenler bile vardı. Nevzat Hanımın hizmetçisiz kaldığı zaman evi Murat'ın muhafaza ettiğini. Bununla beraber muntazaman gelir...yalandan hoşlanacak adam değildi. Bazen bunu misafirlere yaptığı da söylenirdi. "Nevzat Hanım evde mi?" diye sorunca. başka bir şeydi. Âdeta kilometrelerce derin sis tabakalarını delerek. Ayrıca da cemiyetin 450' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ azasından Nevzat Hanımefendiye hafifçe âşıktı. Ve bu tafsilât. kaybederdi. Bazen ona emniyet ederek anahtarsız sokağa çıktı151. TANPINAR ğı da vardı. Nevzat Hanımın okumasını münasip bulmadıklarını yırtar. Bittabi arkadan bu mühim işin tafsilâtı geliyordu. Murat'ın bir başka huyu da hayatını gizlemesiydi. dudaklarında hep aynı etrafını küçümseyen tebessüm. Ve bütün bu işleri âşikâr şekilde gürültü ile yapardı. Bu yüzden bir balo dönüşünde kapıda kaldığını kendi ağzından işittim. Şişli'de ihtiyar kaynanasıyla beraber oturduğu büyükçe bir apartmanda masa tecrübeleri yaparak.. Bu yaşama tarzı az çok sıhhatini de bozmuştu. diye tamamlıyordu. içtimalarda. Nevzat Hanımla olan alâkası cemiyete rağmen ilerlememişti. bizi muhtelif meselelerde aydınlatırdı. El ayak çekilince mutlaka ortaya çıkar.. halıları silker. Ancak ölenler böyle darılabilir.. Nevzat Hanım ise bundan bilâkis memnun olur. tecrübelerde bulunur. Daima yarım baş ağrılarından ve uykusuzluktan şikâyet ederdi. Çok boğuk bir ses. bu bahislerden hoşlandığı muhakkaktı. Zaten kendisi için her şeyi mubah gören bu asil ve mühim adam. dargın konuşabilirdi! Bu kahvedeki grubumuzun belli başlı bir uzvu olan genç bir şairin hikâyesi idi. camları siler. Murat Nevzat Hanımın masa tecrübelerinde eve alışan bir ruhtu. ispritizmaya dair kitaplar okuyarak yaşıyordu. eşyanın yerini değiştirir. bir başka sebebi de Murat'tı. çok rahatsız. tabiatıyla maceranın sahibine göre değişiyordu. "Evde amma gelmeseniz iyi olur. Bazı ruh meseleleriyle alâkadar olduğu. Zengin bir tüccar olan Şuayp Bey büsbütün başka türlü anlatıyordu: Telefon açılınca ömrümde ilk defa sessizlik denen şeyi duydum. Kendisini hangi medenî hâl altında gösterirse göstersin bu vefalı ve işgüzar ve ahlâk prensiplerine son derecede bağlı ruh daima otoriteli ve daima kendi başına idi. bazen Nevzat Hanımın kocası Sezai Beyin ihtiyat zabiti iken tanıdığı bir mühendis olurdu. bazen Kırım muharebesinde şehit olmuş bir nefer. Kadıncağız. bir ucundan tuttuğu yalana tenezzül edemezdi.. Sonra "Kimsiniz?" diye birisi . başkasında yakaladığı en küçük kusuru bile affetmediği için karşısında öyle düpedüz yalan söylemek kabil değildi. hattâ bazen kadıncağız çantasından anahtarını çıkarmadan onun kapıyı açtığını hepimiz bilirdik. Sanki çok uzaktan geliyordu. Ses çok mahzundu. her mânasıyla oyunu bozan adamdı. Bununla beraber sözlerini işitiyordum. O. Yalan. onun için ferdî bir silâh. Daha doğrusu kendi içimde buluyordum. bazen da kendisini ve hayatını süslemek için müracaat ettiği bir vasıta idi. kitapları düzeltir. Onun için çok defa masa tecrübelerinde kendisine sorulan suallere "Böyle şeyleri düşünmeyin!" diye aksi cevap verirdi. Bu genç ve güzel kadın kocasının öldüğünden beri cinsî hayata kapılarını sıkı sıkıya kapatmış gibiydi." cevabını verdi. Hemen hemen apartmanı karargâh ittihaz etmişti. Uykusuzluğun belli başlı sebeplerinden biri geç vakte kadar süren ispritizima tecrübeleri ise. İşitmekle sarih şekilde düşünmek arasında bir şey. Fakat adı hiç değişmezdi. bana. Siyasî hayatı da bu yüzden yarıda kalmıştı. hattâ öviinürdü. Cemal Beyin Nevzat Hanıma verdiği çapkınca bir romanı daha ilk gecede yırttığını hepimiz biliyorduk. öyle herkesin dut hasırı gibi. Bu yüzdendir ki Cemal Beyin pusulalarını ve ufak tefek hediyelerini götürdüğüm zaman kapıyı çalarken bayağı korkardım. "Beni kıskanmağa ne hakkı var?" diye şikâyet ediyordu. Bu bizim tanıdığımız sessizlik değildi.

O zaman: "Bırakın kitabı filân da çabuk evinize gidin. eve gidince karısını merdivenden düşmüş bulmuştu. Üstelik ufak tefek kazançları ihmal edecek vaziyette değildim. Üçüncü defasında aynı ses: "Anlamıyor musunuz canım. Yüzüme karşı. nasihat veren Muratlara üç hafta sonra avukat Nail Bey bir başka Murat ilâve etti: Gayet garip bir şeydi bu! diyordu. hiddetten. Cemal Beye rastlamasay-dım hakikaten eğlenceli olurdu ve hiçbir şey pahasına bu cemiyetten ayrılmazdım.. hemen arkasından Selma Hanımın. onu unutmayacağıma. Ruhlarla konuşuyor! Israr etmeyin!" Bu sefer ben: "Kimsiniz?" diye sordum. Sonra ses duydum.. İlk önce müthiş bir gürültü duydum. Çünkü bu adları.adımı sordu. ziller. Kim beikemiğinde tatlı bir üşüme ile yaşamasını sevmez? Yazık ki Cemal Bey vardı ve yine daha yazık ki ben çok uysaldım. Doğrusunu isterseniz kendi hesabıma bundan hiç de şikâyetçi değilim. Söze: "Kuzum Hayri Bey. O zaman iş tahammülsüz bir hâle gelir.. çanlar çalıyor. Murat'la telefonda konuşmadık ve Şişli'deki apartmanda karşılaşmadık. yahut bu eşyaları kendim taşıyacağım. hulâsa yapacağım işi bütün teferruatıyla söylerdi. yedi sekiz defa okumak. saat on birde. İşte o zaman gö153. çanlar. itinalf kaşları birbirine geçirmek. sıralarını bozmayacağıma kendisini inandırmak lâzım gelirdi. farkında olmadan yumruğumu sıkardım. durmayın!" Adını sordum. . "Burası değil!" diyordu. sade üslûp ve eda bakışları. hanımefendi gelemez. küçük tatlı kahkahaları hayalimde canlanır. Yani evvelâ kılık kıyafetime şaşırdı. Fakat asıl garibi Murat'ın sesinin alaydan âdeta katılmasıydı. karşısındakini azarlayan. hulâsa sabrın ucunda beni bekleyen mükâfatı düşünür. "Tabiatını bilmiyor musunuz? Gelemez. Konuşmanın kendisi de gerçekten acayipti . tam on birde. Düdükler ötüyor. Yalnız Cemal Beyle ben.. düz ve kavisli çizgi hâlinde dağılacak vücudu. adresini. anlattığına göre. yapılacak işi bir kâğıda yazmak yetmezdi. "İyi amma. Aynı şey tekrarlandı.. adresleri.. Çok mühim bir şey!" Ses bu sefer âşikâr bir şekilde şikâyet etti.. işi var. anladınız mı! Ve bütün bunları her kelimeyi sanki beynim denen odun kütüğüne çakı ile kazmak istiyormuş gibi ince. Sesi insanı azarlar gibiydi. Ayakları burnuma nişan almadan benimle konuştuğunu pek az gördüm. Bütün konuşma esnasında çıngıraklar. sivri. ayakkabıcının. bulantı verecek kadar dikkatli bir sesle söylerdi. bu krem içinde yüzen tombul yanağı. saat on birde. sanki kıyamet kopuvor-du.Yarın. Cemal Bey beni ilk günden itibaren benimsedi.. insana baş dönmesi. Koşun. Kapattım. Şuayp Bey. "Tanımadınız mı?. mânâsız bozuk bir gramofon plağı gibi parçalamak için ömrümün yarısını nasıl seve seve verirdim.. zengin bezirgânın adını. Tekrar dediğimiz şey onda bir çeşit hakaret vasıtasıydı: . İspritizma Cemiyeti'ndeki hayatım. Bazen doğrudan doğruya gideceğim terzinin. kemeri bir lahza çözülse bir yığın ince. hepsi devam ediyordu. iğrenmeden âdeta boğulurdum. vapur düdükleri. Murat!" diye cevap verdi. bu yolunmuş.Baş üstüne beyefendi.. Öbür hayatın derinliğinden bizim dünyamızın işleriyle bu kadar sıkı sıkıya alâkadar olan. "Ben Murat'ım!" dedi ve telefonu kapattı. Eğer mümkünse. zarif. TANPINAR zümde her şey perdelenir. büyük mağazanın." diye en tatlı sesiyle başlar ve sonra bir lahzada iş değişirdi. Karınız bir kaza geçirdi.. tekrarlamak. dedim. Evet. Sonra şahsımı gülünç buldu. Cemiyete gelip de beni görür görmez aklına. "Demek böyle adam olurmuş!" diye açıktan açığa hayret etti ve hemen arkasından hususî işine koşturdu.." diye cevap verdi. Unutmazsınız değil mi?. limanda vapurdan çıkışını bekleyeceğim ve eşyaları otomobile taşınırken yardım edeceğim. bir daha 152' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ açtım. Fakat bu ancak bir saniye sürer. Ve bu sonuna kadar böyle devam etti. Meşgul. kendimi toplardım: . apartman meselesini konuşacaktım. yapılacak mühim bir işin gelmemesi imkânı yoktu. uyandıran. Ben adımı söyledim ve "Nevzat Hanımın bana vereceği kitabı sormak istiyorum" dedim. Ayrıca da Cemal Bey'in karşısında. Bu çeneyi dağıtmak.

"Görüyorsunuz ya. Şuayp Bey. Afroditi. hattâ hoş görmeğe çalışırdı. ne de kendisini toparlamak imkânını vermişti. zalim. ayrıca da banyonun fayanslarını değiştirmeyi. Bu herkes için aşağı yukarı böyleydi. "Emredersiniz efendim!"den başka bir şey çıkmıyordu. siz aldırmayın! Öyle tadını çıkarıyorum ki. ilhamı. ve yine de son derecede tatlı bir ses. Adam iyice yüzüme baktıktan sonra başını sallayarak. Talih ve tesadüf etrafını sanki bu adamdan korumak istermiş gibi bu iradeye ne tam bir hedef. Rakamlar yıkıcı idi. Fakat ileride anlaşılacağı gibi o da bir çeşit eksiklikle doğmuştu.. bu işin. İstemişti. hulâsa belki de farkına varmadan hareket ve hücum hâlinde bütün kadınlıktı. Afroditi'de her şey uzviyetinin bir nevi emri. kaçar. bir yığın cazibe ve dostluk. yahut da kahve ocağına girer. İnsana şöyle bir sıcaklık aşılaması bir yana dursun. ya benim çalıştığım odaya. Bu böyle iken yine herkes onu gözetir. Adamcağız mahcubiyetinden omuzlarının arasında âdeta kaybolmuştu. "Dün de şu iki yüz lirayı götürdüm. ve birdenbire gözümün önünde çıldırıyormuş gibi bir hiddet içinde. . sayar. hiç olmazsa şer babında. Zavallı ev sahibi iki seneden beri birikmiş kiraya mukabil birkaç yüz lira olsun behemehal koparmak kararıyla gittiği evde. Benim biçare. bu budaladan neler çekiyorum? Ama ben işin alayındayım. hardal gibi sert ve dik. sıkı sıkı örttüğü k \ pının arkasına dayanır.Bütün bunlara sadece en sonunda. ürkek tebessümümün. tahammül edilecek tek tarafı yoktu.. ev sahipliği denen mukaddes vazifeye dair sıkı bir ders almış. ayakkabıcısı. hesap puslasanı yırttı. arka balkona bir camekân yaptırmayı vaat etmeğe mecbur kalmıştı. her ağzını açışta bir ispirto alevi gibi parlayan otuz iki diş. uzun kirpikleri arkasında telkinleri bir ufuk gibi derinleşen bakışlar. Afroditi Cemal Beyi görür görmez bir elini yanağına götürerek tıraş işareti yapar. TANPINAR efendinin ropdöşambrına uymuyormuş! Ve hakikaten bu talihsizlikten mustarip görünüyordu. Hayatına girdikçe etrafına yaptığı tesiri daha iyi anlıyordum. Bu kuvvetle şüphesiz.. karşılarında Cemal Beyefendi." diye parmağıyla son rakamı işaret etti. Görmeden inanılacak şey değildi bu. Cemal Bey hiç sevimli değildi." mânasında güya yaptığım eğlenceli alaya onları da katan. yarı mağrur. İspritizma Cemiyeti'nde Cemal Beyin otoritesine ehemmiyet vermiyen. oturduğu katın sahibi hepsi aynı şekilde parai^nnı alıyordu. çok büyük şeyler yapabilirdi." diyordu... hattâ giz-leyememekten müteessir olduğu hediyeleriydi. ağzından. o yanına gelip oturunca elini kanapeden yavaşça çeker. Keskin Boşnak şivesiyle durmadan. Diyebilirim ki. hanım 155. sımsıkı bir ten. yarı alaycı bir gülümseme yapıştırır ve etraftakilere.. isteyerek çolpalaştırdığı hareketleriyle bir örümcek gibi dört bir tarafınızı saran eller. Avukat Nail Bey olduğu yerde âdeta kakı-lırdı. "Fayanslar. yahut bu defa olmazsa gelecek defa Selma Hanımı görmek ümidiyle katlanırdım. kendime cürüm ve eğlence arkadaşı yapan bakışlar atardım. kudretli. felce benzeyen bir üşüme kaplardı. kendinden emin.. hattâ böyle bir şeyin farkında bile olmayan tek insan Madmazel Afroditi idi. Dostluğu kayıtsızlığından beterdi.. toparlanır. Gömlekçisi."Yaktı. konuştukça sizin boğazınızda düğümlenen İtalyan babasından kalmış ağdalı.. bana göre hiç de mevcut olmayan bir pot için adamı azarlarken gördüm ve zavallının sabrına şaşırdım." diye arsız arsız bağırır. bu adamda bazı soğuk ve tehlikeli hayvanların avlarını büyüleyen ve kımıldamasına imkân vermeyen çekiciliği vardı.. Üç gün sonra Cemal Beyi sırtındaki elbisenin omuzıında. Durmadan özür diliyor. 154' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Hayır. sapkacısı. ondan çekinir. Bir gün terzisi bana hesap defterini gösterdi. yan bakışlarımın kim farkında idi? Orada. Bazen son bir müdafaa hissiyle dudaklarıma küçük. kırıcı hüviyetiyle her şeyi yangın kulesinin tepesinden seyreden otoritesi ve sevimsizliğiyle parlarken benim yüzümdeki değişikliği fener tutsam bile kimse göremezdi. Çok defa söyleyeceklerini yalnız bana işittirmek için koluma girdiği zaman bütün vücudumu acayip.

yaptığı tecrübelerde zihnini yavaş yavaş eski ehemmiyeti gözünden kaybolan bu mesele üzerinde tutmağa başlamış ve nihayetinde kendisini gece yarılarında uyandıran. Kelimeler çok defa İtalyanca. ne yapsın biçare. Bu rakamların içinde en sık geçeni 17 ve 153 rakamları idi. hattâ adını bile değiştirerek yaşadığı hâlde kendisini emniyette addetmediği için ailesiyle müna157. Gençliğinde hayatına mal olması ihtimali bulunan mühimce bir hâdise yüzünden İzmir'e kaçmış. Rumca. onun 156' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ başı ucunda beklerken. İlk önce kısa ve çok defa mânâsız kelimeler. Fransızca ve Türkçe oluyordu. Bu haysiyeti görmeden. mülk sahibi olmuştu. onunla karşılaşmadan ve onun tarafından rahatsız edilmeden Cemal Beyle münasebet kabil değildi. "Doktor değiştir!" cümlesini iğri büğrü çizgilerin arasından okumuş. bekçinin düdüğü gibi daima yanı başında. Hakikatte ise Afroditi'nin bu hâlleri onu sıkar. generalin yaveri. varsa eğer Afroditi'nin uzaktaki hısım akrabası idi. İyi kuyumcu ve tenordu. Uzun müddet birkaç dost arasında bu kabiliyetini denedikten sonra. Daha sonra geceleri sık sık yatağından önüne geçilmez bir kuvvetle sürüklenir gibi kalkmağa. zenginin otomobili. hiç ehemmiyet vermediği bir hâdise. yine farkında olmadan tekrarlanmıştı. TANPINAR sebetini kesmişti. karışık cümleler hâlindeki bu yazılar gitgide genişlemişler. Bazen de mânası doğru dürüst kavranmayan bir yığın başı boş kelimeler. oradan İstanbul'a gelmiş. bir zırh gibi büründüğü haysiyetini zedelerdi. para. "Gençliğe ve güzelliğe affedilmeyecek kusur yoktur. Dostlarının yanında. Bu adamda çok kötü bir şey var. Fakat Afroditi'nin babasının zamanındaki işçilik artık kalmamıştı. terbiyesi kıt!" der gibi tavırlar alırdı. Ancak kendisinde affedilebilen bu kışkırtıcı şaka bizi aldatmazdı. Mütareke yıllarının değişiklikleri arasında dükkân birdenbire büyümüş. babası ve bir de kız kardeşi bulunduğunu ancak biliyorlarmış. Bu geniş. yahut aileyi veya genç kızı.. İlk önce. isimler. polisin tabancası. hattâ şehrin hayatını alâkadar eden meselelere bağlı haber. Zaten o da bunu gizlemezdi: . büyük bir mağaza olmuştu. başı boş birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmağa başlamış. hâlâ onun yaptığı işlerin arandığı söylenirdi..Ne yapayım! Tahammül edemiyorum. Cemal Bey haysiyetli adamdı. elindeki kalemle masanın üzerine oynar gibi bir şeyler çizmeğe başlamış. Genç kızı medyumlukta ilerleten bu merak olmuştu. O zamandan sonra ne vakit elinde kalem. deçdi. açıklama gibi şeyler olmağa başlamışlardı. hattâ rakamlar. günün olaylarını. Yirmi yaşında iken. annesinin ağır hasta olduğu bir gece. masanın başına oturmaya ve sahi-feler dolusu yazılar yazmağa başladı. birbirini takip ediyordu. sonra bir dosta açılmış ve bilhassa beraber yaşadıkları dayısının ısrarıyla doktoru değiştirmişler ve kadın ölüm tehlikesinden kurtulmuş.daima kibaı. daima en göze çarpar yerde idi. Onu Cemal Beyden böyle kaçıran şeyin bir türlü yenemediği bir tiksinme olduğunu hepimiz bilirdik.hardallı sesiyle gülerdi.daima üstten bakışlı. Üçüncü gecenin sabahında Afroditi bu hâdiseyi olduğu gibi görmüş ve o zamana kadar başıboş eğleniyorum sandığı kâğıtlara dikkat etmiş. gündüzleri eline her kalem alıp gözünü yumdukça kargacık burgacık yazılarla varlığını anlatan . İskaçeri'nin ölümü üzerine zaten dükkânda yetiştirdiği kayını işin başına geçmiş. etrafın ısrarıyla kendisini muayyen mevzular üzerinde toparlamayı öğrenmiş ve müsait cevaplar da almıştı. Fakat aradan epeyce zaman geçtiği. aldırmak istememiş. Fakat Cemal Beye bunları görmezlikten gelir. ona dikkat etmeden. O kadar ki 1915 yılında öldüğü zaman etrafındakiler ailesinin Cenovalı olduğunu. Ne olduğunu bilmiyorum. zengin. ertesi gece ve daha ertesi gece aynı saatte. işlerini en iyi ustalara gördüren mağazada. bir Rum kızıyla evlenerek burada yerleşmişti. Çok defa böyle geceleyip yazdığı şeyleri ne kendisi. orada bir anası. O yıllarda Afroditi ile annesinin belli başlı düşünceleri bu adamın hayatı. Tünel civarında açtığı küçük dükkânı az zamanda tutunmuş. ne de başkası okuyabiliyordu. Haysiyeti. Afroditi'nin babası Cenovalı bir İtalyan'dı.

Bil-sen ne kadar üzüldük bu iş için.. halasını hiç olmazsa bir kere eline geçirip ona iyice bir teşekkür ettikten sonra. Ben evlenmedim.. "Niye bu kadar zahmet ettin. Fakat Afroditi böyle düşünmüyordu. Asıl hazini.u fedakâr ruh ölümün vaat ettiği hakiki istirahate çekilmişti. Sonuna doğru bu minnet hissine ve ıstıraba bir nevi azap da karışıyordu: Bana ne mirastan? deyip duruyordu..kuvvetin. yemedim içmedim. ölü hala onları daha yakından sıkıştırmağa başlamıştı: ." diyememişti. Ona kâfi derecede teşekkür bile edememiş. Bütün hayatını uzaktaki kardeşinin ve onun kaç tane olduklarını. Fakat kızının ve etrafındakilerin ısrarı karşısında. yapamadığı bu vazifeyi ölümden sonra da unutmamış. ne diye evlenmez? Bu yapılır iş mi? Haydi bunları yaptı.daima etrafında hazır görmek istiyor ve bulamadğı 159. elinde hiçbir vesika bulunmayan kadıncağız gittikçe ağır basan bu davete uyarak seyahate çıkmayı ilk önceleri hiç de akıllı bir iş gibi görmemişti. halacığım. yahut hakikaten mevcut olup olmadıklarını dahi bilmediği çocuklarının düşüncesine vakfetmiş. kaşlarını hafif çatıyor. elinde avucunda ne varsa onlar için saklamış. TANPINAR için de ıstırap çekiyordu. şimdi ne diye görünmüyor? Kanaatımca Afroditi'nin asıl istediği şey. Hakkı da vardı. Ortada büyük bir servet yoktu. Benim param var. Birdenbire alıştığı ve bağlandığı bir iradeyi -İspritizma Cemiyeti'nde Afroditi'nin halasının adı İrade idi. Sanki üzerindeki ağır yükü attıktan sonra b. Fakat hala görünmüyordu.Niye gelmiyorsunuz? Niye evimizde oturmuyorsunuz? Niçin mirasınızı aramıyorsunuz? diye üstlerine düşüyordu. Miras dar." diyebilmek için gözleri yolda beklemişti. ihtiyar halanın kardeşine bu evleri ve mobilyaları olduğu gibi saklamak için her türlü fedakârlığı yapmış olması. "Hiç olmazsa şöyle bir gezmiş oluruz" diye yola çıkmışlardı. bir pansiyon işleterek. her şeyi size sakladım. Fakat bu kadar şefkatli ve iradeli bir ruhun birdenbire vefasızlaşabileceğine de pek inanmadığı için: . fakat uzun bir sokakta biri 17 numarada. Hayatta. saatlerce şefkatli halanın tekrar konuşmasını bekliyordu. Ayrıca da onlara bir yığın dantelâ bırakmıştı. Bizim için ne diye yorulur. Afroditi ile annesi bu iki mülkün parasından çok fazlasını bu yolculukta sarf etmişlerdi. "İşte eviniz. işte benim sizin için biriktirdiğim şeyler. bütün bu zahmetlere beyhude yere katlandığını anlatmak ve belki de birdenbire kendisini unuttuğu için biraz paylamaktı.evlere hafif bir tamir geçtikten sonra dönmüşlerdi. ömrünün sonuna kadar dantelâ örerek hayatını kazanması idi. bir kere olsun. sonsuz boşluk içinde. alnını geriyor. dayanacağı hiçbir maddî mesnedi olmayan iradesi yıllarca bu kardeşin peşinde dolaşmış. Afroditi her boş kaldığı anda masa başına geçiyor. Niye gelmiyorsunuz? Kocasının adı ile. Fakat tek başlarına ve bu kadar eşine rastlanmaz şartlar altında bu işi halletmeleri iki kadını son derecede şaşırtmış ve düşündürmüştü. onları araya taraya Afroditi'nin genç kız yatağının başına kadar gelmişti. öbürü 153 numarada iki evle ihtiyar kadının 158' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ biriktirdiği beş on paradan ibaretti. yüzü mermerdenmiş gibi kaskatı ve bütün çizgileri âdeta içeriye geçmiş. 1923'te kardeşini ve onun çoluk çocuğunu bekle-ye bekleye ölen halası olduğunu öğrenmişti. Afroditi ile annesi bu kadar garip şekilde kendilerine gelen bu malları satmağa kıyamamışlar. miras meselesi kolayca halledilmişti... Ondan sonra tebliğler büsbütün sarihleşmiş.. Bu kadarı onlara yetmeliydi. onlara. Ondan sonra en şaşırtıcı tesadüfler birbirini kovalamış. Fakat bu biriktirme ve saklama merakı yüzünden evler de bakımsız kalmıştı. O tarihten itibaren hala ortada yoktu. ihtiyar halanın emrini tutarak İtalya'da kalmağa da gönülleri razı olmadığı için -zaten işleri İstanbul'da idi. Cenovalı olduğundan başka hiçbir şey bilmeyen. eline bir kalem alıyor.

Bu fikre biraz inanır gibi olduğu zamanlar Afroditi hakikaten mesuttu. mektep arkadaşı öyle medyum filân değildi ve hiç de olmamıştı. evimizde kalmamızı istiyordu. Afroditi'nin macerası cemiyetteki kadın ve erkek bütün azanın devamlı konusuydu. biraz da Pakize'nin ve kardeşlerinin huysuzlukları yüzünden âdeta İspritizma Cemiyeti'nin demirbaşı olduğum günlerde Afroditi bu işe bir başka hal çaresi bulmaya yeni başlamıştı. Bu o kadar böyle • 161 TANPINAR idi ki elime beş on para fazla geçsin diye aralarına katıldığım zaman bu cemiyetin daha ziyade bu ihtiyar kadınla Murat üzerinde konuşmak. İstanbul'a alıştık.. Bütün ahbaplarımız burada. O zaman gülüyor. Türk. İkide bir elbisesinin bir tarafını süsleyen halasının dantelâlarından birini iki parmağının arasında tutup bize göstererek: İnsan birisini bu kadar severse nasıl darılır? diyordu. Her toplantıya çağrılır. elbette evlenecek. Hepsi ona büyülenmiş gibi bağlı ve hepsi de bu yüzden az çok biçare idiler. olduğundan daha biçare tasavvur ediyordu.. Bu yüzden benim halamın o yaşta evlenmiş olmasını beğeniyordu: .. aralarındaki on yaş farka rağmen Dame de Sion'dan tanıyan (!) ve galiba hiç sevmediği hâlde son derecede sevdiğini iddia eden asıl medyumumuz Sabriye Hanımefendiye göre. Buna rağmen belki de hürriyetini sevdiği için bir türlü evlenmeğe razı olmuyordu. ecnebi kendi cemaatlerinden hemen hemen kalbur üstünde bütün İstanbul onu tanırdı. Ve evlenmemiş halasıyla benim. Naşit Beyin ölümünden sonra. o da hakikaten yirmi yaşına doğru çok gürültülü ve heyecanlı yaşadığı ve bütün tadını çıkardığı genç kız hayatını bir türlü bırakamıyor. şarkı söylüyor. Her yaşta bir yığın erkek arkadaşı vardı ve hepsiyle aynı cömert dostluk içinde yaşıyordu. yahut onları kabul etmek için kurulduğunu sanmıştım. Belki de orada. her türlü hareket imkânından mahrum. onların mevcudiyetinden şüphe etmek. beğendiği erkekleri kucaklayıp öpüyordu. diyordu. Ya bize darıldı. Bütün ecnebi kolonisi ve onlarla münasebette olan Türk muhitleri son . Ona göre bir kadının behemehal evlenmesi lâzımdı. Çünkü bu haşarı çocuk halasının kendileri yüzünden evlenmemiş olmasını kendisine bir türlü affetmiyor. hattâ hoş görüyordu. On sekiz yaşından beri Beyoğlu'nun en çok aranan kızıydı. biraz evvelki rüyalarının havasından bir türlü sıyrılamadığı için yatağından çıkamayan bir insan gibi. Genç kızı. şimdi üçüncü bir izdivaca hazırlandığını işittiğimiz halam arasında yaptığı bu canlılık ve irade mukayesesinde. yahut da mustarip ve huzursuz onun etrafında her gün aynı mahremiyet ve cazibelerin tesiri altında kala kala ona alışıyorlardı. Hiç darı-labilir mi? Muhakkak yorulmuştur. kadınlığının ve güzelliğinin ne kadar tehlikeli bir silâh olduğunu bilme yen bu genç kızdan ya büsbütün uzaklaşıyorlar. Babam bile buradan gitmek istemezdi.haksızlığını affediyor. O. O sadece İtalyan sefaretinde genç bir kâtiple birkaç sene sevişmişti. Öbür dünyada birisini buldu ve evlendi. bakımsız. b topluluğun değişmez ve eskimez mevzularından biriydi. Fakat bir müddet sonra. yahut da başına bir kaza geldi. Benim.. onun yarım 1-60 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kalmış hayatından içten içe kendisini suçlu tutuyordu. Herkes hayatîni yaşamalı! Ve sadece bizleri hiç düşünmeden evlenmiş olduğu için halamın bizlere karşı olan muamelesini.. Yahut da bizim yüzümüzden bu dünyada evlenemedi. İyiden iyiye uyandığı hâlde. pis pis düşünüyordu. Amma biz İstanbulluyuz! diyordu. Ve halasına geniş ve tıka basa gidip gelişlerle dolu feza yollarında birdenbire sakatlanmış. Nevzat Hanımın Murat'ı gibi. her gittiği yerde beş on âşık bulurdu. aradaki beş sene içinde birçok şeyin esaslı şekilde değişmesine rağmen onu devam ettirmek istiyordu. Aksi tam bir felâketti..Bu işte bir şey var. Yine Sabriye Hanıma göre bu aşk İstanbul'un o zamanki kibar muhitini çok meşgul etmişti.Elbette! diyordu. kendisini mağlûp gördüğü için horozu dövüşte yenilmiş bir mahalle delikanlısı gibi üzülüyor.

hayat yollarını darlaştıran. Binaenaleyh Kösem Sultan romanı bir müddet daha bekleyecekti. Bu canlı ve son derecede meraklı macera şöyle dursun. Hakikî Afroditi'nin hiç de meyııs bir hâli yoktu. Bir yalan olsalar bile mevcuttular. öğütlerle dolu şeylerdi. ve böylece varlığını ve yaşadığı şartların kudretini gözümüzün önüne koymuştu. bilmem nedense derhal gençliğinde pek rağbet kazanmış olan Kıraliçe Kristin adlı bir filmi ha-lıiıyordu. Çünkü Nevzat Hanımın Murat'ı gibi. aralarına girmiş. Vâkıa. Eğer bu cinsten bir yardım olmasa o kadar kısa bir zamanda böyle karışık işin halline imkân var mıydı? Sabriye Hanımın hemen herkese ayrı ayrı anlattığı bu hikâye acaba işin asıl hakikati miydi? Burasını hiç kimse bilemezdi. akla yakın izahatı dinlemezdi bile. üzülmüş. Bu kadarı kâfi gelmeliydi! Bu sevimli ruhlar. Kendi sanat hayatında bu film bir dönemeç yeri olmuştu. Fakat bu kitabı yazması için daha epeyce beklemesi lâzımdı. Bütün mesele genç diplomatın birdenbire memlekete dönmesiyle başlıyordu. erkek değiştirmek. Bu portre belki yalnız Atiye Hanımın muhayyilesinden doğmuştu. Çiinkii Atiye Hanımefendi bu filmi çok sevmişti. bu yüzden çok asil hislerle içlenmiş. karanlık ve karlı gecede. Afroditi'nin halası ile Nevzat Hanımın Mu•162 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ rat'ı ise bizim hayatımıza iyiden iyiye uzanan varlıklarıyla âdeta yanı başımızda idiler. halası kendisiyle artık meşgul olmadığı için tacından. İşte bu Kösem Sultan için. Sabriye Hanımın anlattığı şeylere inanmamasını icap ettirmezdi. Afroditi'nin halası idi. bu yorulmaz erkek müstehlikini ancak on sene evvelki aşkına kadar getirebilmişti. sadece geçmiş kudretini hatırlayarak yaşıyordu. O sadece vakıaların peşinde idi. size herhangi bir itiraz fırsatı vermeden sözü çeviriyor. Fakat Atiye Hanımefendi bir romancı sıfatıyla işi böyle alıyordu. Afroditi'nin halası da bu küçük topluluğun can kurtaranlarından biriydi. genç diplomata hiçbir itirazı . ona inanmak cemiyet azasının hoşuna gidecek bir şey değildi. Onun sayesinde ölümün bilinmezi birdenbire canlanmış. Bu tebliğleri bize dikte eden ruh. onlara lâzımdı. hatırlatmalar. O halanın mevcudiyetinin lüzumuna kanidi. Bu iş daha evvelden hazırlanmıştı. Birbiri ardınca çıkardığı on altı romanı. kendileriyle iş birliği etmişti. Çünkü Atiye Hanım. siz evinizde otururken birdenbire kapıyı çalan ve sobanızın önünde paltosunu ve boyun atkısını üzerlerindeki buzları çatırdata çatırdata çıkaran bir misafir gibi gelmiş. henüz hayatının kendisine hazırladığı mevzuları bitirmemişti. Zaten Atiye Hanım bu noktada da birdenbire. sevişmek. Bunu romancı Atiye Hanım çok iyi anlıyordu. teklifler. Çoktan beri tıpkı ona benzer bir Kösem Sultan yazmak istiyordu. Bu masal. Ve yaşamak onun için sevmek. hiç de kendisinin olmayan bir âlemde içimizden birisine delâlet etmiş. Onlar hemen hemen bizim gibi yaşıyorlardı. Miras meselesinin çarçabuk halli de bunu gösteriyordu. O zaman fikirleri biraz karışıyordu. Onun için Sabri-ye Hanımın verdiği. Yoksa. ıstırap çekmek olduğuna göre. Afroditi sevgilisiyle bir daha buluşmak ve evlenme şanslarını son defa denemek üzere yapmağa karar verdiği bu seyahate annesini razı edebilmek için bu macerayı uydurmuştu. doğru veya yanlış. tembihler. Afroditi'nin meselesinde öyle bir bedahet vardı ki inkâra kalkışmak beyhude idi. Afroditi'nin bugünkü hâli canlı bir örnek olacaktı. Mürşidimiz bile bu işte hakikatin peşinde değildi. ıstırap çekmişti. başından hiç olmazsa yeniden bir on altı cildi doldurabilecek maceralar geçmişti. tahtından uzaklaştırılmış bir kıraliçe gibi meyus ve biçare aramızda dolaşıyor. Böyle olması.derecede güzel ve kibar buldukları İtalyan diplomatı yüzünden bu aşkı her safhasında takip etmişlerdi. Halbuki aradaki on sene içinde hiç olmazsa bir o kadar da163 TANPINAR ha erkek harcamış. sonunda yine mahiyeti meçhul kalan tatsız tuzsuz bir hakikatten bahsediyordu. Zavallı kız. hiçbir akideyi incitmeden. Şurası muhakkak ki hakikat de olsa.

Büyüdükçe bu merak ve tecessüsü de kendisiyle beraber büyümüş. Nevzat Hanım. Meşrutiyet senelerinde Türkiye'ye hicret etmiş Lehistanlı bir Yahudinin torunu olan Madam Plotkin. "Senden bu şekilde intikam almamalıydım!" Çünkü Sabriye Hanım Cemal Beye âşıktı. mahalleye. İspritizma Cemiyeti bu gizli âleme açılmış pencerelerdi. Daha beş yaşından itibaren bir fareye benzeyen küçücük yüzünde alabildiğine açılmış gözleriyle ve alabildiğine delik kulaklarıyla evin içinde olan biten ne varsa hepsinin aslını öğrenmeğe çalışmıştı. Şimdi ufku daha geniş. sırasıyla sokağa. O zaman Sabriye Hanım içini çekerek vaziyeti tasrih ederdi: Zavallı Semih Bey. daima dudaklarında küçümseyici tebessümü kendilerini dinleyen Cemal Beye hafiften bakardı. Sabriye Hanıma inanıyordu.. Kaldı ki. İyi. Öyle olduğu hâlde günün birinde. Hiçbir meselesi yoktu. dünyamızı iyiden iyiye tanıdıktan sonra diğer yıldızlan hedef almışsa. gözlerinde acayip parıltıların dolaştığı andır.. Sonra incecik dudaklarını ısırır ve bir kutu kapatır gibi. ömrünün sonuna kadar kıskanmağa mahkumdu. Tecrübe masası. Vakıa kendisi gibi iyi bir mektepte okumamıştı. Polis. Ne onu. Böylece otuzuna kadar yaşadığı dünyada olan bitenleri iyice öğrendikten ve bilhassa öğrenme cihazlarını adamakıllı kurduktan sonra öbür dünyaya merak sardırmıştı. Hattâ bir romancı sıfatıyla bunun lüzumuna kanidi. dünyanın ölmüş ölmemiş bütün halaları bir araya gelse insan. Meselâ komşusu Zeynep Hanımın intiharı işinde. asil. bahsi açıldı diye. Sonra birdenbire yine sözü Afroditi'ye çevirirdi: Zavallı kızın hiç talihi yok! derdi. Bu itibarla bildiği bazı tafsilâtı da saklamazdı. O insan işlerine meraklıydı. ne yaparsın! Ve yan gözüyle. derdi. böyle bir münasebet olmadan kalkıp İtalya'ya gidemezdi.yoktu. amma doğrusu Brezilyalıyı daha güzel. Halbuki Semih Bey delicesine Nevzat Hanıma âşık. Atiye Hanımefendinin tam zıddına olarak.. artık dünyada kimseyi sevemez. sımsıkı kilitlerdi. hakikati anlamak için öbür dünyadakilere müracaat âdeta zarurî olmuştu. Sabriye Hanımefendi pencereleri seferdi. ne de başkasını. biraz kapalı yaşardı amma akıllı kadındı. kibar ve intiharı da gösteriyor ki talihsiz bir kadındı. Öbür dünya Sabriye Hanıma göre buranın bir devamıydı. Sabriye Hanım da şimdi öbür dünya ile. Beyhude yere akıntıya kürek çekiyor. Bu intihar Sabriye Hanımı kökünden sarsmıştı. Kocası zengindi ve kendisini seviyordu.. Muhakkak ki bu anlarda Sabriye Hanım içinden "Sevgilim. bu yüzden medyum olmamıştı. muhakkak bir veya birkaçı orada idi. Bu tecessüs çocukta belki üvey annesini babasından kıskandığı için başlamıştı. Bu şüphesiz susmak için değildi. oradan şehre. daha sonsuz bir pencerenin önünde idi. daima kibirli. hangi mesele ile meşgul olursa olsun ya alâkadarlardan biri. ve yanında bulunanlara söylerdi. semte. Fakat dedikoduyu hiç sevmediği için bu husustaki fikrini ancak. Meselâ genç diplomatın evlendiği Brezilyalı dul kadını geçen sene kocası Mösyö Plotkin'le beraber Çekoslovakya'ya gittiği zaman Prag'da tanımıştı. Fakat sinir denen şeyi . Bu an. Bittabi bütün bunları Sabriye'ye söylemenin hiç lüzumu yoktu.. O biçare kız. Nasıl ilim. oradaki hayatla meşguldü. Sabriye Hanımın kül rengi yanaklarını hafif bir kan dalgasının •164 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kapladığı. Evet. Belki de sadece böyle yaratıldığı içindi. İki dünya hakikatte birbirlerine çok yakındılar. işi asabî buhran diyerek kapatmıştı. hem de tabanca ile intihar etmişti. Bu sefer de Semih Beyi seviyor. Zeynep Hanımı 165 TANPINAR çok sever ve beğenirdi.. kendi nefsinden biliyordu. Şurası da var ki Sabriye Hanım bunu yaparken dünyamızla alâkasını hiç de kesmiş olmuyordu. daha comme il faut ve daha çok zengin bulmuştu. Madam Plotkin ayrıca hakikati de severdi. Fakat İspritizma Cemiyeti'ne bunun için girmemiş. O da Afroditi'yi pek severdi. şehirden bütün hayata taşmıştı. Yüzlerce tanıdık orada idi. beni affet!" derdi. Evinde kaldığı zamanlar evin her iki sokağa açılan pençelerinden hiçbirini ihmal etmezdi. Bunun büsbütün başka sebebi vardı. Amma erkek aklı. yahut en yakın müşahit.

Meselâ. meselâ eski bir Kadirî şeyhinin oğlu olan Hüsnü Beyde. Fakat Zeynep Hanımın intiharı hiçbir erkeği hafifletmişe benzemiyordu. alelâde dünya işleriyle meşgul olmayı tercih ediyorlardı. daha da yükselecek! Yüksek varlıkla hiç temas edebildiniz mi? cinsinden bir suale Hüsnü Beyin ağzından daima: O mertebeye gelebilmem için en aşağı on bin sene çile çek mem lâzım. sualleri sorar. Ne de yine bu erkeklerden herhangi birini tabiî kocasından başka. Zeynep Hanımın kocası aradan iki sene geçtiği hâlde hâlâ evlenmemişti. Kaldı ki medyum hür değildir. Şimdi tam tersine oluyordu. öbür dünya dediğimiz büyük depoda. böyle bir şey kendi başına gelse emindi ki bu Cemal Bey denen soğuk adam sevinirdi. 167 TANPINAR Çok defa da kendisini tam mevzuuna vermişken birdenbire sözü keser: Bulamıyorum. daima çok tafsilâtlı cevaplar aldığı ruhların tasfiyesi meselesini şayet yanlışlıkla Sabriye Hanımın ağzından dinlemek ve öğrenmek isterse mesele derhal değişiyor. bir başka medyumda. Operatör. Bazen de yine aynı dindar. Selma Hanım yalancıktan biraz ağlar görünmüş -o gün makyajı çok yerinde idi. Filhakika onun ağzından konuşan ruhlar her nedense çok defa mürşidin suallerine cevap verecek yerde. O kadar peşine düştüğü hâlde dışarda hiçbir münasebetini işitmemişti. •166 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ meçhulleri aydınlatmak için. Bununla beraber Sabriye Hanım iradesi. Zaten o zaman sizinle münasebette bulunamam! tarzında cevaplar gelmesine mukabil. büyük bir teessüre düşürmemişti. insanların daha temiz ve daha saf olabilmeleri çaresini sorduğu zaman: . Bir çeşme lülesi gibi ağzından başka birisinin düşüncesi akardı. Hep eski sessiz sadasız. Allah göstermesin.. Aksiyonlar yükseldi.. Yine tanıdıklarından hiçbir kadın.. yeni doğmuş çocuk hâlini muhafaza etmiş. Zavallı Zeynep Hanımın ölümüne sebep neydi? Bu intihar piçindi? Bunun gibi ortada birçok halledilmemiş mesele vardı. İspritizmayı bunun için merak etmişti. ispritizma lûgatıyla ruhların çirkin ihtiraslarından kurtulup temizlenmesi mânasına gelen bu tasfiye kelimesi insanların arasındaki alelâde mânasını alıyordu: Hayır. O geceleri kendi rahat yatağında bile bir kulağı kirişte uyurdu. O hâlde?. Hâfızasındaki dosyaları tamamlamak. Zeynep Hanımefendiyi bulamıyorum. Seher Hanım ise bir ay sonra haber almıştı.bu umumî kaideyi bozmağa muvaffak olmuştu. kıskanç ve sessiz bekliyordu. Fakat işin içine bir talihsizlik karışmıştı. kibar adamdı. Sual soramaz. ruh cevap verir. aynı apartmanda oturdukları hâlde hep aynı şaşkın. Atiye Hanım yazmakta olduğu romana sadece bu intiharı nakleden bir bahis ilâve etmekle kalmış -hangi romancı böyle bir fırsatı kaçırır?-. ne münasebet! Şirket tasfiye edilir mi hiç! Bilâkis eskisinden daha itibarda.. Sabriye Hanımın ağzında aynı ruh: Hayır. Halbuki Sabriye Hanım sualleri kendisinin sormasını isterdi. Bu işe bunun için girmişti. İradesi başkasının elindedir. gideceği yer de vardı. Operatör. ne sevinmiş.sadece başkalarının dalına binmek için bir vasıta gibi gören Sabriye Hanım böyle bir şeye inanmazdı. -bu hakikaten olur şey değildi. Şimdi başkası tarafından uyutulmak hiç hoşuna gitmiyordu. Tecrübelere başlar başlamaz medyum olduğu anlaşılmıştı. Ben de buranın yenisiyim. orada. Ben burada Rudolf Valentino'nun son muaşakasıyla meşgulüm! İsterseniz anlatayım! cevabını veriyordu. Hem son zamanlarda göz kenarlarındaki çizgilerden korkmağa başladı-. İşte Sabriye Hanım onları konuşturmak istiyordu. ne de vicdan azabı duymuştu. Hattâ düşünmedim bile. Yüzlerce. Nevzat Hanım. binlerce insan.. Medyum olmak Sabriye Hanımın hiç işine gelmezdi. hiç teşebbüs etmedim. Kusura bakmayın! diye itizar ederdi. galiba intihar edenlerin yeri ayrı. Madam Plotkin kocasının vekâletini aldığı Çekoslovakya'daki fabrikalardan gelecek mallarla o kadar meşguldü ki zaten böyle birşey aklına gelemezdi. Sırtından büyük bir yükü atmışa benzemiyordu. terbiyeli ve iyiliksever ruh mürşidin. kendi sırlarının üzerlerine kapanmış.

Seyit Lûtfullah'ı benim delâletimle çağırdıktan bir hafta sonra İspritizmacılar Cemiyeti'nde verdiği bir konferansta. bilmekten gelen saadet. Bununla beraber. oldukça dehşetli bir vaziyette görmek olduğuna göre bu da ihmal edilecek şeylerden değildi. Sarışın bir kadın. Hikâyesini benden dinlediği Seyit Lûtfullah'ı seçmesi ve aşağıda anlatacağım gibi onunla büyük bir iş birliği yapması bu yüzdendi. Çok defa düşünürüm. şirinliği. aramızda bırakır. çok mücrim bir aşkı. Bu tarzdaki tecrübelerde mürşidin. Gerek evinde. ve gösterilen düz duvara tırmanır. Böyle bir iş verildi mi derhal eski bir eteklik gibi vücudunu orada. aramıza çabuk dönmemek için her hileye baş vurur. bizim memleketimizde istidatlar hakikî yerlerini bulsa hayatımız ne kadar . bu şüphe ve onun getirdiği küçük facia havası da hoşa gitmez değildi. erken uyanmamak. Bugünlerde içinizden birini son derece şaşırtan bir hâdise hazırlanıyor! diye söyleniyordu. Hakikat şu ki. Bir akşam onun bütün elektriklerimizi söndürüp dakikalarca hepimizi heyecandan. Afroditi'nin halası gibi. O bir vuruşta böyle hiç lüzumsuz yere yıkılacak cinsten değildi. mürşide. gördüklerini ballandıra ballandıra anlatırdı. lafını esirgemez. bu çirkin kadını. Bu kadar sevilmiş ve benimsenmiş bir uzuv feda edilemezdi. Onun için operatörümüz. Sabriye Hanım. Murat Af-roditi'nin halasına da benzemezdi. O. Halbuki o değilmiş. "İsp169 TANPINAR ritizma ve sosyal temizlik" mevzuu üzerinde bir hayli ısrar etmiş ve ruhlardan müteşekkil bir istihbarat servisinin ne şartlarla kurulabileceğini ve ne gibi faydalar temin edebileceğini iyice anlatmıştı. Nevzat Hanımla Zeynep Hanımın kocası arasındaki gizli bir aşkın genç kadının intiharına sebep olduğunu zannediyordu. Filhakika mü-tecessis tabiatına en uygun olanı da bu idi. O da. Murat'a ne derecede mümkündür. Suat Hanım zannediyordum. Filhakika Sabriye Hanım. düşüncesiyle dolaşması idi. bir insanın. Sabriye Hanım. bu cinsten tecrübelere tek bir şart koşmuştu. âdeta tabiî uykusunda çok mesut bir rüya görüyormuş gibi güzelleştirirdi.. Filhakika onun sualleri karşısında şaşırmamak hemen hemen imkânsızdı.. yahut operatörün usulüne alışık olan ruhları çağırmamayı tercih ederdi. böyle olduğu için de sevimli ruhtan geliyordu. kibar ve çok okumuş adam hakikaten büyük ve ateşli bir temizlik meraklısıydı. hem •58 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ de kendisinin çok sevdiği bir insanın ölümüne sebep olan bir aşkı örtmek için icat edildiğine inanıyordu. bu aksi. titiz. Bu zengin. bunu hiç kimse bilemezdi. Ve hiçbirimiz onu darıltmak istemezdik. Bu meselede kulübün efkârıumumiyesi Sabriye Hanıma sadece iltihak etmemekle kalmıyor. "Ben. İspritizma Cemiyeti'nin yarı nüfuzu. onu düpedüz reddediyordu. Çünkü Nevzat Hanıma belki laf anlatmak kabildi ama. Murat'ın da bir yalan olduğuna ve bu yalanın. "Karşıdaki apartmanın üçüncü katına da bir dakika bakayım mı?" diye yalvarırdı. bunun farkında olduğu için uyutulmağa daima nazlanır. Bu hususta Taflan Deva Beyin kendisine sıkı sıkıya yardım ettiğini biliyorduk. dost havası. Böyle bir fırsat eline geçti mi. Uyandıktan ve kendine geldikten sonra da ilk sözü: "Ne söyledim? Acaba bir şey gördüm mü? Baktırdı mı?" suali olurdu. Mesele biraz da kendisini meraklı. bedeninin dışına çıkabilmesi.Siz budala mısınız? Bırakın bu meseleleri! Burnunuzun dibinde olan şeylere bakın. alelâde masa tecrübelerini tercih ederdi. Sabriye Hanıma bu iş için verdiği vaatleri tutmaz ve Sabriye Hanımı Nevzat Hanımın evinden daima uzakta bulundurmağa dikkat ederdi. Nevzat Hanımın evine bir göz atmak fırsatını vermeden uyandırmaması idi. tanıyamadım" diye bize gördüklerini anlatırken iyice katılaşmış yüzünde görmekten. Uzun boylu. istenilen pencereden seve seve bakar. Sabriye Hanımın medyumlukta en muvaffak olduğu şey. gerek kulüpte sık sık bu cins tecrübeler yapar ve nasılsa davetini kabul etmiş olan ruhlara hakikî âhiret azabının ne olduğunu öğretirdi. Sabriye Hanım. korkudan olduğumuz yerde titretmesini kim unutabilirdi? Bu hâdisenin olduğu günün haftasında cemiyet yeni aza kabul etmemek kararını almağa mecbur olmuştu. operatörün kendisini.

. Dört senede müşterilerin çoğu gitmişti. Doğrusunu isterseniz bu cemiyete girdiğim andan beri kendimi yeniden ona yakınlaşmış hissediyordum. Sonra latife ediyor sanarak cevap verdim: O emin ellerde. rahattı. Vâkıa sonunda iş biraz cıvık-laştı. Bol para alacaktım.. Cemal Beyin beni gönderdiği işlerde geçirdiğim zamandı. burası onun malikânesiydi. anlamadığımı göstermek için yüzüne baktım. Nail Bey. Sabriye Hanım kadar biliyordu. elime bir gün evvel yayınlanmış bir tebliği tutuşturdu. artık sıraya giriyordum. Fener Postanesi'ndeki cıgara yanıklarıyla dolu tahta masa telefon etmek için sıra bekleyen. değil mi?" diyordu. Sıraya girmiştim! Akşamları Şehzadebaşı'ndaki kıraathanede Doktor Ramiz'le buluşmağa başladık. dedi.. Ben o dakikada İspritizma Cemiyeti'nden eski dostumla beraber ayrıldığımı düşünüyordum. Kabiliyetli adamdım. Asıl mühim olan cemiyetin muzır düşüncelerden kurtulmasıydı.. Burada. Yirmi dört saatin içinde tek dinlenme zamanım. Ben. Onunla beraber çalışacaktım.değişir ve güzelleşir. bilhassa Seyit Lûtfullah'ın celselerde çağırılmaması tavsiye ediliyordu.sekizincisini tekrar gelmesi için çalmıştım. Cemal Beyin maiyetindeki işim rahattı. Teklif o kadar güzeldi ki ister istemez razı ol170' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ dum. Sonra bir gözünü yumarak: Seyit Lûtfullah.. Cemiyetteki hayatım beni de yormuştu. İrfanı. Uykum perişandı.. Muhit değişmişti. yedincisini kalkıp gitmesi. ikincisinde saati. Onun için sokak. Fakat Cemal Beyin hiç beklenmedik bir müdahalesi beni cemiyetten birdenbire uzaklaştırdı. Altıncısında cıgara ikram ederek karşıma oturtmuş. daima ikinci. Sabriye Hanım onunla meşgul. X Bu hayat sonuna kadar böyle devam edebilirdi.. ayağını denk al! Nail Beyin sözlerinin hakikî mânasını çok sonra anladım. İstanbul'a veya herhangi bir şehrimize Belediyfe reisi yapma hülyasına kapılmayan. Taflan Deva Beyi on dakika dinleyip de kaydı hayat şartıyla.. iyi terbiyesi. Yazık ki Taflan Deva Bey temizliği sadece içtimâ ve ahlâkî mânasında alıyordu. ev. Buradan daha büyük mevkilere geçebilirdim. her sınıftan bir yığın insanı tanımış ve kendisine bağlamış olması. Şirkette bana çok iyi bir vazife teklif etmişti. ispritizmacılar hemen hemen bütün vaktimi alıyordu. ne kadar ciddî meselelerle uğraşırsa uğraşsın. üçüncü derecede şeylerdi.. Fener Postanesi'ndeki işim gibi. dedi.. şehir. Saat beşten sonraki zamanım benimdi. hattâ bunun için varını yoğunu sarfa hazır olmayan. Akşam yemeklerimi evde yemem mümkün değildi. ister inanmayın.. İspritizma Cemiyeti'ne son zamanlarda kötü ruhların musallat olduğu söyleniyor. Fakat serbest kalmam bütün günüme sahip olmam icap ediyordu. Daha ilk gününde onu yanı başımda görür gibi olmuştum. Zil seslerine ben koşmuyordum. Ne . ne diye kendimi bu mânâsız işlerde israf ediyordum? Hele böyle alelâde hizmetçiliğe benzeyen bir işte ¡çalmam hiçbir suretle doğru değildi. üçüncüsünde paltomu tutup giydirmesini. İlk gün üst üste sekiz defa aynı hademeyi çağırdım.. Bazı tebliğlerde aşikâr şekilde müdahalesi oluyordu. onların birbirine karışan konuşmaları yoktu. Nail Bey: Seyit Lûtfullah çok şey biliyordu. bunu pekâlâ mümkiin kılabilirdi. Kulüpten ayrılırken veda ettiğim Nail Bey. Ru tebliğde. itişen kakışan yüzlerce insan. İster inanın. İşte Sabriye Hanımın bu merakı yüzünden Seyit Lûtfullah'la bir gece hiç ummadığım bir zamanda birdenbire karşılaştım. İspritizma Cemiye-ti'ni de bırakacaktım. Sen de ona karmakarışık sualler soruyorsun. bu benim için hakikî zevkti. dördüncüsünde çıkarmama yardım etmesini istedim. Neyse. aramızda hiç kimse yoktu zannederim. Fakat kahvede eski cümbüş kalmamıştı. beşincisinde adını öğrendim. Kendi tâbirince. Her şey kibar. 171 TANPINAR Birinde havayı sordum. Ne kadar ilmî gayelerle teşekkül etmiş olursa olsun. Bilâkis ben basınca koşan adamlar vardı. "Zaten arkadaşız. meseleyi benden bir daha dinledi. Telefon benim konuşmam içindi.

Küçük baldızım bu iltifatı o kadar ciddî kabul etti. . beni azarlıyor. Geçmiş zamandan konuştuk. Bu. Her dakika mangal dolusu ateş yutuyordum. Vâkıa Cemal Bey bana karşı olan muamelesini 172' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ değiştirmedi.. Kabule mecbur oldum. etimle. Hemen her safhasında sözlüğümü yeniden yapmıştım.. Yama parçaları birbirini tutmaz bir elbiseyle dolaşıyordum. Kâğıtları suratıma atıyor. ev sahibinin bütün kabahatleri yine benimdi. Nevzat Hanımın ziyaretini Cemal Bey nereden öğrenmişti? Daha ertesi günden itibaren bana karşı buz gibi soğuktu. Fvcek. Bazen cebinden avuç dolusu para çıkarıyor. iki üç ressam. Ve üçü de iradelerini şiddetle kullanmağa başladılar. O da benden o gece Sabriye Hanımın neler sorduğunu öğrenmek istedi. Ondan iki ay sonra. baldızlarım bu şık kadının kıyafetine hayran olmuşlardı. Evimizdeki kıyafet inkılâbı yüzünden kendi elbiselerim de satılmıştı. hepsinin namına yine ben hesap veriyor. O yılın kışı bu hesaplarla geçti. Fakat imkânsızdı. ev. Yukarıda cahil adam olduğumu söylemiştim. gömlekçinin. Kahve.Sakın ha!. Ve ben aralarında yeni tecrübelerimle zengin bayağı bir şahsiyet olmuştum. Evinde yapacağı bir toplantıya çağırıyordu. Bir gece Sabriye Hanım. Üç kardeş bu sefer hakikî zarafetin Nevzat Hanımda olduğuna karar verdiler. Doktor Ramiz. Bu sırada küçük bir hâdise oldu. ne de iki aylık tıraşım Pakize'yi beni kıskanmaktan alıkoyamıyordu. Halbuki önümde saydığı para ile bütün Karagümrük ahalisi hacca gidip gelebilirdi. bize ispritizmacılara dair havadis veriyordu. Bu esnada Cemal Beyle olan hususî münasebetimiz eskisi gibi devam ediyordu. gazeteci.. Hususî işlerinde ya'itığı tenkitler resmî işlerine de geçti. Hayatım kelime öğrenmekle geçti. büyük cüssesi sokağımızı kapatan bir otomobille beni evimde ziyarete geldi.. Fakat biraz sonra Cemal Beye bahsedince birdenbire kızdı: . Sakın. Hiçbir suretle gitmeyeceksin! Tabiî gitmedim. Bu arada bazı sıkıntılar da geçirdiğini bildiğim için buna yoruyordum. ayakkabıcının. bana ihtiyaç oldukça aranıyordum. Ara sıra şair Ethem Bey geliyor. biz vardık: Yangeldi Asaf Bey. Yine her şeyleri eksikti. hem de kendi hayatımda. Karaköy'deki kasabın. Bir ayın içinde üç maaşımı birden sarf ettim. birtakım parçalara ayırıyor. Ayrıca Cemal Beyin kendisi hakkındaki düşüncelerini merak ediyordu. Her şey yok pahasına satıldı.. hakikî cehennemdi. elbiseler. Her an hesaplar yapıyordu. Günümün her dakikası için hesap vermeğe mecburdum. Fakat ne bu hâlim. Sabriye Hanım giderken küçük baldızımı pek beğendiğini söylemişti. Sonra karımla. O zamana kadar hiç beğenmediği kocası birdenbire gözünde kıymetlenmişti. hâtıraları yâdettik. Bu cinsten bir kadının beni araması için ortada çok ciddî bir sebep olmalıydı. Sabriye Hanımdı. İyi giyinmenin paraya muhtaç olduğunu pek kestiremedikjeri için behemehal onu taklide karar verdiler.çıkar. gözümün önünde sayıyor. çamaşırlar değişecekti. -Ayı çıkaramayacağım! diyordu. Sonra vaziyet birdenbire düzeldi. İtizar ettim. Fakat para hesapları ortadan kalkmıştı. her tarafta. Nevzat Hanım son zamanlarda büsbütün dalgın ve neşesizdi. Sabriye Hanımın evimize gelişi hayatımızı kökünden sarstı. Üstelik Pakize bu sefer beni kıskanmağa başladı. emirlerini ne kadar dikkatle yaparsam yapayım. öyle inandı ki o senenin güzellik müsabakasına girmeğe karar verdi. ısrar etti. baldızlarımla öpüşerek ayrıldı. dedi. Fakat Cemal Bey değişmişti. Bu artık hayat değildi. Ben iki maaş daha peşin sarf ettim. Cemal Beyin hayatına dair benden bazı ufak tefek bilgi sızdırdı. Hiçbir yaptığımı be173 TANPINAR ğenmiyordu. Bir gün telefon çaldı. Müthiş parasızdı. sonra büyük bir yeisle cüzdanına yerleştiriyordu. itham ediyordu. Sabriye Hanım hemen hemen cemiyete uğramıyordu. ben azap çekiyordum. nasılsa adresimi bulan Nevzat Hanım evimize geldi. Karım. onlarca yalnız bir irade mese-lesiydi. terzinin. hademelerin karşısında bile bağırıp çağırıyordu. Muhakkak aramızda bir şey vardı. Her gün biraz daha hırçın oluyor. ben terliyor. zinhar.

Şimdi o kendi hayatımın malı olmuştu. Böyle miydi? Belki daha ziyade masallardaki cadılardan kurtulmuş kızlara benziyordu. Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti: İnsanoğlu insanoğlunu-nun cehennemidir. belki de yalnız bunun için benimle evlenmek istemişti. Bu korkunç bir realiteydi. Fakat yine de arada bir şey değişmişti. Hâlinde mürebbiyesinden izin almış bir çocuğun rahatlığı vardı.kemiğimle yaşayarak. Bir hâdise bunun yalnız benim için böyle olmadığını öğretti. Artık ne yaparsam yapayım. başkalarının hayatındaki yerini öğrendim. bütün etrafımda idi. yüzlerce vaziyet vardır. ya baldızlarımdan biri daireye ne yaptığımı görmek için gelecekler. Ve Cemal Bey sade benim hayatımda değildi. etekliğinin kıvrımlarıyla oynarken onu yakından seyrediyordum. Eve uğradım. Genç bir kadın. Bunlardan birisi için karısıyla konuşmam lâzımdı. Hiç tanımadığım cinsten bir korku içime yerleşmişti. o da kısa bir müddet için kurtulmuştu. Hayır. Selma Hanım ilk önce anlamamış göründü: Nevzat iyi değilmiş.. yorgunluklar. şimdi hızını arttırıyor. biraz sonra eksiltiyor. Vâkıa Selma Hanım boynuma sarılmadı. Fakat başkasının yerini hiçbiri alamaz. sadece tesadüfler yüzünden birtakım insanlarla tanışmıştım. Nevzat Hanım da muhakkak böyle olmalıydı. Şerbetçi Elması hikâyesi bana "abes" denen şeyi öğretmişti. kendisine vaziyetimi olduğu gibi anlattığım hâlde. güçlükler. Sıkıntılarım yine devam ediyordu. aşağı yukarı yine aynı şeylere maruz kalıyordum. Bir ara Selma Hanım. Ötekiler. Dairedeki!erin hepsi hemen hemen onu taklit ettikleri için. dışarıdan gelen emirlerle işliyor. Makina. İçlerinden birisi benimle alâkadar olmuştu. onun elinden kurtuldu ğum zaman muhakkak bir alacaklı ile karşılaşacaktım. daha emniyetli idi ve yüzünde o zamana kadar görmediğim bir hâl vardı. Fakat onun. Her şey eskisi gibiydi. O hâlde Cemal Bey diye bir şey vardı hayatımda. Her saat talihsizliğim başka bir çehresiyle karşıma çıkıyordu.. Sonra birdenbire uyanmış gibi yüzüme dikkatle baktı. ne bıçak. kemiklerim onun yüzünden çatırdamıyordu. dışarıda kurulmuş. Nevzat Hanımı görüp görmediğimi sordu. Bu üç günü yalnız Cemal Beyi düşünerek geçirdim. onlarla temasımı menetti. Yazın sonuna doğru Cemal Bey üç gün içip Ankara'ya gitti. Selma Hanım behemehal bir kahve içmemi istemişti. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık. Halbuki biitiin bunlara hiçbir sebep yoktu. Ondan kurtulamı-yordum. 175 » TANPINAR Artık içtimai mevkiimi iyi benimsemiş olduğumu göstermek için Cemal Beyden "Beyefendi" diye bahsederek cevap verdim: Beyefendi. rahattım. biraz sonra olacak bir şeyden korkuyordum. Suyun dibinde değildim. Ben de gidip göremedim. Evim eski hâldeydi. Daha rahattı. bazen duruyordu. . Onda da bir hafiflik. Hiçbiri bilerek yaptığım bir hata yüzünden değildi. vazgeçti. dedi. Cemal Bey gitmeden evvel bana birtakım işler vermişti. Fakat yine ferahtım. Salonda karşımda oturmuş. O da bir ağırlıktan kurtulmuştu. bir gevşeme bulunacaktı. Hepsi kendi kendine gelmişti. Biraz sonrası dediğimiz şeyden korkuyordum. İşte o zaman bir insanın. ne testere. Her saniye. Bu 174' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ üç gün bana tam bir cennet gibi geldi. hiçbir şey işlemiyordu. ne de sevincinden çiftetelli oynuyordu. kendi ağırlığıyla yaptığı tazyikten kurtulmuştum. Bir şeyler söylemek istedi. Hiç far kında olmadan. O zaman telâş ve azabın yerini derhal korku alıyordu. birtakım azap ve ıstıraplardı. Sırtımda o korkunç ağırlığı hissetmiyor. Bu abesi o güne kadar dışımda tanımıştım. onlar daha gitmeden Cemal Bey beni azarlamak için yanına çağıracak. Bir bakıma göre hayatımda hiçbir şey değişmemişti. şimdi onun pençesinde idim. Biliyordum ki şu yarım saat içinde ya karım. Her dakikam yeni bir zilletti. Beni anlamıştı. O zaman.

Evvelâ. diş diş bir güzelliği vardı. Bir iki defa bunun mühim olmadığını. yapamadığım şeyi biliyor ve yapıyor. bir başka mesele ile daha zehirlemekten başka hiçbir işe yaramazdı. Hayır bu başka şeydi. yorganım sofadaki sedire yığıldı. şüphesiz. Kendi içime kaçmak. Beni odasından kovmayı hakikî bir ceza addediyordu. Onlar üzüleceklerdi. Onlar kendi dertlerindeydiler. etrafında biraz iyilik. Sesini duymayacaktım. O sonra gelecek işti. Halbuki otuz beşine geldiği hâlde hâlâ doğru dürüst yatmasını öğrenmediği için onunla bir yatakta yatmaktansa. Başkaları TANPINAR rıyla olan kavgaları sadece aldatıcı bir karakol muharebesi addeder ve onlarda fazla gecikmeğe lüzum görmeksizin düşman kuvvetin bütünü addettiği bana karşı hücuma geçerdi. işimden çıkarıldığımı. ikisi birden on iki senelik bir gayretle kızı çirkin ve sevimsiz olduğuna inandırmışlardı. kardeşlerinin kızıma karşı olan vaziyetlerini az çok değiştirmeğe çalışmıştı. Zehra'ya çatmış. İçlerinde Sabriye Hanım da vardı. asıl üzülecek şeyin bu olduğunu anlatmağa çalıştım. hiç lüzumsuz yere oğlum Ahmet'i ağlatmıştı. Sonra felâket devrimizde talihin hesabını yalnız Zehra'dan sorabilirmiş gibi o da ona yüklenmişti. İçimdeki bulantı duracaktı.Fakat ne çıkardı? Hangi meseleyi hallederdi? Sadece talihin hediye ettiği bu üç günü. Kendisine yapılan haksızlıklara ses çıkarmayan. Nerdeyse ağlayacaklardı. o kadar düşünmüyordum. Zehra başka bir evde olsaydı. benim işten çıkarılmam olamazdı. daha o gece Pakize ile ve kardeşleriyle çetin bir kavgadan sonra. Hiddet. şişkin gözlerini seyrederek bir taraftan da bu güzel bahar gününü bana zehreden talihimi düşünüyordum. Üstelik de kabahatin bende olduğunu sanacaklardı. . Nasıl geçineceğimi. Zehra'da en hoşuma giden taıaf. Yazık ki bu isyan benim aleyhimde olmuştu Çünkü Pakize'nin bu gibi hâllerde tek bir tabiyesi vardır. Kavga hemen hemen gece yarısına kadar sürdü. Diin akşam hiç yere evvelâ büytik baldızım. Onun içindir ki. Demek biliyorlardı. Hiç olmazsa kendisinden kurtulmuştum. benim bilmediğim. Fakat bir içim var mıydı? Hattâ ben var mıydım? Ben dediğim şey. Pakize'nin o zamanlarda bana karşı cefada tek yanıldığı nokta burasıydı. diyordu. Nihayet yastığım. çiçek bozuğunun daha sakil yaptığı küt burnunu. Kim söylemişti acaba? Nerden haber almışlardı? Yavaşça Pakize'ye sordum: Nerden öğrendiniz? Pakize önündeki gazeteyi uzattı. Küçük baldızım hüngür hüngür ağlayarak: 176' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ . Önceleri Pakize. büyük kızım Zehra'yı vermeğe razı olduğum Topal İsmail domino oynuyordu. aç kalmamız tehlikesi bulunduğunu. Ben bir taraftan onun kirli sarı. O sene güzellik müsabakasının jürisinden üç kişi istifa etmişti. Pakize onun bu haksızlığını örtmek için. Yırtık elbilese-lerinin. şüphesiz tek talibi Topal İsmail olmazdı. dar alnının çizgileri rüyama girmeyecekti.Bana vaat etmişti. etleri dökülecekmiş gibi ablak yüzünü. Cemal Bey döner dönmez beni işimden çıkardığı zaman pek de müteessir olmadım. Tehlikeli bir geçit gibi beni korkutuyordu. bu sefer annesiyle çetin bir kavgaya girişmişti. Bu. 177 I Yanı başımdaki masada. Hepsinin yüzü asıktı. Bununla beraber eve bu haberi nasıl vereceğimi düşünüyordum. Pakize beni odasından atmıştı. Zehra. Eliyle gösterdiği yeri okudum. Ne yazık ki iki baldızım. biraz dikkat görseydi. Evdekileri büyük bir heyecan ve teessür içinde buldum. Ellerinin işaretleri. zaman zaman çok derinde kalmış bir şeyin kendisinde uyanınasıdır. bir yığın ihtiyaç. En iyisi düşünmemekti. ilk an denen şey vardı. Haksızlığa isyan edebiliyor. bakımsız kıyafetinin arasında bile bu bahar gününü andıran serin. musikî meraklısı ile güzellik kıraliçesi namzedi. Ben o kadar mühim adam değildim. azap ve korku idi. Bu sefer de öyle oldu. Yardım edecekti. fakat Ahmet'e dokunulmasını istemeyen Zehra. Alelâde bir kâtiptim. kin beni kemirmeyecekti. Kaçmaktı. İmkânsızdı. Onu görmeyecektim.

Hayır. Her gün bir kere uğrayıp fikrimi soruyor.. 183 TANPINAR Bir iki defa yerimden doğruldum.. Alt dudağın kalınlığı.." Fakat ne çıkardı? Talihi değişmeyecekti ki. Binaenaleyh kendini beğenmişti. O zaman onun gündüz hayatında mahrum olduğu şeyleri uykuda nasıl ele geçirdiğini öğrenirdim. Herkes uyuduktan sonra kızım yavaşça yanıma geldi. Bu da kısmetsizliğe ve hasisliğe delildi. acayip terkipler hâlinde vücuduma yapışır. nasıl olur. kavga zamanları." Ve geldiği gibi sessiz adımlarla. el ayaları geniş. Yarın annesi gelecek. Dişleri sarı. Bilakis daha kötüleşecekti. onun içine girmiş bütün vücudunu ayrı ayrı çalıştırıyor. diyordu.. 182' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ İşte o gece. Alın. eğlence ve sinema hariç. hıçkırıklarını kısarak çekilip gitti. Bu geniş küt parmaklı. "Ahmet'i de yanıma alırım. Razı olduğumu söyleyeceğim. gagalıyordu. dışarıdan yaptığı bir hareket değildi... hemen hemen yok denecek kadar dardı.. bu çoğalmış aza beni dört bir tarafımdan sarar. ne kadar kötülükle dolu idi. Fakat müstakbel damadımın attığı çığlıkla büyülenmiş gibi tekrar oturdum. şüphesiz tabiî hâllerde akla gelmesi ihtimali olmayan zulümler ve cürümler için yaratılmışa benziyordu. Pakize'nin bir huyu da rüyalarını sıcağı sıcağına anlatmak için beni uyandırmasıydı. hiçbir işin terbiyesini almamış eller. Ben odada yatayım. Kollar uzun ve parmaklar küt. İlmî menâfiülâzânın kaydettiği bütün menfi hasletler onda vardı. elleri. Dünyada rahat edemem! Seni öyle rahatsız yerde bildikçe gözüme uyku girmez." Zehra'nın dün gece beni o kadar teselli eder gibi olan bu cümlesi şimdi beni büsbütün korkutuyordu. ricaları: -A. Oyun oynarken çenesi ve üst dudağı bir saat zembereği gibi atıyor. Ahmet'i de alırım. kollan. sofada yatıyordum. kocam sofada. o kadar sâkin. Allah göstermesin. Sadece bu sesi medeniyetin yanından bile geçmediğini göstermeğe yeterdi. dürter.. hoyrat itişlerle ayrılırdı. Belki bakılır. bir örümcek gibi yüzükoyun yattığı yerden her nevi plastik danstan zenci ibadetlerine kadar perde perde yükselip alçalan bir hareket sar'asına tutulur. boğum boğum. ben buna kızımı veremezdim. katı ve yara gibi kırmızıydı. "Bakamıyorsun! Bu çocuğa bakmanın imkânı yok!. Bu hareket bolluğuna. diyerek reddetmişti. orada kurulmayı tercih ederdim. Gözleri yaş içindeydi. Ve Topal İsmail'le evlenmeğe karar verdiğini söyledi. horlama ve sayıklamaları da ilâve ederseniz gece hayatımın nasıl bir şenlik içinde geçtiğini tasavvur edebilirsiniz. Ne kadar çirkin ve kaba idi.. Sesi bir fırça gibi diken dikendi... Bütün çirkinliğiyle ve bu çirkinliği insan ruhunun derinliklerine doğru uzatan kötü huylarıyla onu olduğum yerden görüyordum. bacakları birdenbire çoğalır. ayrı yatacağım için mesut olurdum. Gündüz hayatında... "Artık tahammülüm kalmadı. Bir yerine iki kurban verecektik! Elimi alnıma götürdüm. Binaenaleyh kavgalarımız ne kadar çetin biterse ben. tatlı surette tembelliğe müsait olan karım uykuya dalar dalmaz bir nevi cambaz kesilir. Zavallı Zehra onunla ne yapacaktı? Yavaş yavaş sıkjlmağa başlamıştım. Yamalı kundurasından çorabının yırtığı görülen sağ ayağı masanın altından bir dikiş makinesinin kolu gibi işliyor. gırtlağı durmadan etrafa hücum . Onda muhakkak ki her kusur vardı. tiroit guddelerinin bozukluğundan gelen benirlemeleri. bir şeyleri didikletiyor. gözlerin yanlara doğru akışı da gösteriyordu ki zâlim ve ahmakça hilekâr ve yalancı idi. Her an kalkıp gitmek istiyordum. Fakat en kötüsü elleri idi. gırtlak kemiği yerinden fırlıyordu. kendine gel" diye düşündüm.ayaklarımı sofadaki sedirin uzunluğuna uydurarak. Halbuki asıl onun yanında rahatsızdım. Doktor Ramiz'i dört gözle beklediğim bu kahvede müstakbel damadım beni olduğu yerden zehirliyordu. "Hay -ri İrdal. imkânları genişler. Topal İsmail iki adım ötemizde idi. Ne kadar huysuzdu. Ve nasıl korkunç bir ihtirasla oynuyordu? Oyun. Pakize bu cezanın müeyyidesine o kadar inanmıştı ki onu kaybetmemek için yıllardan beri ayrı yatmamız için yaptığım teklifleri. birbiri üstüne binmiş ve ters türstü.

"Hem de küstah bir adama benziyor!" diye içimden söyleniyordum." Ve yabancı adama hiddetim bu yüzden bir kat daha artıyordu. Eski tababet bile. Kıyafetine bakmayın!" Sonra bana döndü: "Mektep arkadaşım Halit Ayarcı. ne alay vardı.. "Durmadan insana bakıyor. Enteresan adamdır. Halit Bey hem onu dinliyor. Sanki satın alacak gibi. Şöyle bir kahve içelim! Ve benimle eski mektep arkadaşı arasındaki servet. Tam ayrılacağımız." Ve mutad suallerine başladı. Nerden bilecektim ki o anda kahveye Dotor Ra miz'le gelen adam benim iyi talihimdir. beş senedir... karımın ve baldızlarımın istikbalidir.. Çünkü bu adamın mevcudiyeti bana Doktor Ramiz'den iki lira borç almama düpedüz mâni gibi geliyordu. uzun boylu. amma ne işime yarar?" der gibi bir tavırla beni seyrediyordu. İlm-i menâfiü'l-âzâ. nasıl ilm-i simya.. onlar Doktor Ra-miz'in uzaktan peylediği masaya geçecekleri sırada.. kırk iki. tıraşsız sakalıma ve derviş hâlime rağmen nasıl hiçbir tarikat-ten değilsem. Elinden her şey gelir.. ilm-i hurtıf. yanağımı okşamalar ve bu esnada baştan aşağıya kıyafetimi süzmek gibi mukaddemelere başlamak üzere iken -son zamanlarda herkes benimle bu tarzda meşguldü. yerini biliyorum. Çocuklarımın sıhhati. ve burun acayip homurtularıyla bütün hayatı kokutmağa çalışıyordu. Geçen günü bir teşhis koydu. refah. Onlarda ne küçültme ne yadırgama. Bir de Hayri Bey görsün şunu! Hayri Bey saatten çok iyi anlar. Bir taraftan soruyor. bir şeylere asılıyor. diye beni tanıştırdı. insanları aldatmakla geçiniyordum. Bununla beraber bakışlarında hiç de insanı rahatsız edecek bir şey yoktu.. ilm-i cifr. gösterişli ve hattâ güzel bir adam duruyordu. ben bile şaşırdım! Doğru idi. Sadece herhangi bir şeye bakar gibi bakıyordu. çene onların sömürdüğünü kusuyor. ilm-i sima. seviye. Birdenbire bana sordu: Hakikatten saaten anlar mısınız? Nasıl deryadil değilsem. ahmak ve hayvan.. ilm-i sihr. iyi ve temiz giyinmiş. yani işlerim büsbütün bozulduktan sonra Doktor Ramiz. Bu bakış. Doktor Ramiz yaşlandıkça lüzumsuz konuşmayı arttırdığı için devam etti: Bakma... Sadece eşya seviyesine indiriyordu. Onun için bakışları insanı taciz etmiyordu. kalender adamdır. terbiye. öylece saatten de .. âdeta tekellüflü bir tavırla: Buyurmaz mısın Hayri Bey.. kendimi bildim bileli üstümde hissettikle184' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ rime hiç benzemiyordu. hiç de öbürlerine. ben masama oturacağım. Boş masaya geçtikten sonra doktor dişlerini içerden eme eme temizleyerek meziyetlerimi sayrr a başladı: Hayri Bey. çenemi. parmakları çengel gibi muttasıl bir şeylere takılıyor. ve insanlarla yapan cinstendi... deryadil. Eski ahbaplarım beni birçok şeylere rağmen sevdiklerini göstermeğe kendilerini mecbur sanıyorlardı. birdenbire peydahladığı huyla. Sonra bana döndü. İnsan ne garip mahlûktur.. neler bilmez zaten.Çirkin. tam kamburumun üstünden beni kucakladı.ediyor. hafif buğday renkli. efendim çirkin! Çirkin ve ahmak. Son beş senedir böyle olmuştu. ilm-i simya. ilm-i cifr ve eski ta-bebeti bilmiyorsam. tahsil farklarına rağmen beni ne kadar sevdiğini Hafit Ayarcı'ya tam gösterebilmek için bu sefer sırtımdan. "Elime bir para geçerse muhakkak uğrar alırım. . Halit Bey ameliyesini insanlar üzerinde. dudakları etrafı somuruyor. O dakikada Halit Ayarcı'nın orada bu lunmasını âdeta bir şanssızlık sanıyordum. tam fihristimi yapmadan kimse yanımdan ayrılmıyordu-birdenbire durdu ve arkadaşına: Sen saatinden şikâyet ediyordun. omuzuma vurmalar. bir taraftan da bakışıyla ilerideki masada boş bir yeri peyliyordu.. Doktor Ramiz gülerek "Yine dalgadasın!" diyordu. Seyit Lûtfullah repertuvarını tekrarlaya185 TANPINAR rak. dükkânı filân yoktur amma saati bilir. başımdaki bereye. ilm-i havas. hem kendi kendine. kır üç yaşlarında... Doktor Ramiz bunların en masumu idi. Birdenbire omuzuma bir el dokundu. Yanı başında. birdenbire ağarmış saçlarıma.. Ne olduğumu anlamak istiyordu. o kadar. Doktor Ramiz ona: "Arkadaşım Hayri Bey.

Bu sözleri biraz karşımdakini yoklamak ve biraz da vakit kazanmak için söylemiştim. Saat de insan vücudu gibidir. Nerde ise İsmail'i de. Bir müddet Halit Ayarcı'ya baktım. Yarım saatlik bir iş. Yangeldi Asaf Beye. Sevdiğim birkaç şey kalmıştı. Doktor Ra-miz'e. Sabriye Hanıma. Hepsinin bizden bir ayrılış hikâyesi ve içimizden bir türlü gitmeyen bir hâtıra çehresi vardı. Cemal Beye. Senelerdir Cemal Beyin karısının saatini tamir ettiğimden beri bu kadar güzel işi elimde tutmamıştım. giyinirken. büsbütün yıkılmamıştım.NSTİ'I ÜNÜ Ha! i t Ayarcı bana dikkatle baktı: Hakkınız var! dedi. Doğru dürüst konuşuyordum. İnsanlar benim böyle olmamı istemişlerdi. herhangi bir uzviyeti değiştiremezler. bir harika. bize o anda lâzım olan her şey. bakalım! dedim. bizi hayalen ve Bitpazan'na. Evimizde -baldızlarıma ait olan şeylerin dışında-. Sofrada... Kordonsuz saat. 186' SAATI.. Elbette işlemez. Hayır. beğeniliyordum.... Hiç ümit etmediği bir rekoru kırmıştım. Cebinden kordonsuz. Hiçbir şeyciği yok. Doktor Ramiz sevincinden çıldıracaktı. büyük saatçilerin hepsinde bulunur. burada doğrudan doğruya hareket lâzımdı. Elim ilk soktuğum cebimden yanmış gibi çıktı. Halit Ayarcı. küçük bir altın saat çıkardı. herkese ayrı ayrı şekillerde söylenirdi. Hayatım denen bu kalp akçeyi başka türlü süremezdim.FRİ AYARLAMA F. Doktorlar tedavi ettikleri insanların bünyesini bazen bozarlar amma.. Sadece mıknatıslanmış. 187 TANPINAR Görmezler. Saat o kadar iyi işlenmişti ki avucumun içinde bir küçük güneş var sandım. Hakikaten içimde İspritizma Cemiyeti'nin azasının dilinden düşmeyen o altıncı his mi uyanmıştı. Bunun hususî bir âle ti vardır.. Hayır. Etrafımda yeni baştan bulduğum bu insan sıcaklığını . nikâhsız kadın gibidir. Ve çakımı aradım. Hata. hepsine. Nesi var acaba? diye tekrarlıyordu. Ondokuzuncu asır ortası. Yalnız bir fark vardır. Çakısını çıkardı.. görmesini bilen adamdı. Avucumun ortasına bıraktı. kızımı da unutacaktım. Çünkü çok güzel iş. Selma Hanıma. Daha doğrusu dikkat etmezler. Hem de büyük hata. İngiliz malı. Yahut da aradığımız şeyin yerini herhangi bir eskicinin çehresi. Sizin anlayacağınız.anlamıyordum. Bir şeyi mi değiştirmişler? Yapmayın yahu! Senelerdir tanıdığım insan... dedim. Son zamanlarda böyle olmuştuk. dedim.. çocuğunu muayene ettiriyormuş gibi âdeta heyecanla bakıyordu. iki defa düşürdüm. Yalancı idim. Sakın söktürmeğe filân kalkmayın! Lüzum yoktur. Saatini seven evvelâ bir kordonla kendisine bağlar.. Halit Ayar-cı'nın çehresinden hafif bir tebessüm geçti. Bir çakı olsaydı. Hayır. yatakta. Doktor Ramiz çantasını açtı. Ben: -Yazık! diye cevap verdim. insanı çıldırtan dikkati... soyunurken. Binaenaleyh saatten çok iyi anladığımı mı söylemem lâzımdı? Fakat bu en aşağı otuz beş türlü söylenirdi. yoksa karşımdakiIeri kendime hayran mı etmek istiyordum? Belki dc bu kahveden sıkılmıştım. Hakikî bir heyecan içindeydim: Burada âlet de yok. En yavaş sesimle: Bir görelim. Yedek parça hikâyesi. konuşurken hep bu canlandırma içinde yaşıyorduk. Çok defa alışılmış hastalıklar aranır. Halbuki bazen saat tamirinde bu olur. bakmasını. Onun için çok severim. ne de herhangi hususî bir dikkate. Fakat yalana alışmıştım. Halit Ayarcı başını salladı: Nasıl oldu da bunu görmediler. Çakı Malta çarşısında yaymacı Ali Efendide idi. yularsız hayvan. Saat hakikaten güzeldi. burun bükmesi alıyordu. ya Malta çarşısına götürüyordu. Ben avucumdan kayıp kaçar korkusuyla parmaklarımı saatin üzerine kapatırken o: İki aydır işlemiyor. Saati açtım. Bir müddet. Bugün epeyce nadirdir. hazin hazin tırnaklarına baktıktan sonra çakıyı bana uzattı. Baba yadigârı. Lupa ihtiyaç yoktu. Sadece mıknatıslanmıştı..

Fakat düşündüğüm olmadı. alınlarından öpmüyordum? Kerata. sapsarı yüzü. Zaten herifin katil olacağı gözlerin den. Müstakbel damadım. insanı böyle mahrum eder.. En aşağısı idam. Herif bu akşam hapiste. kuzum o sandalyenin parasını ödedin mi? Aman yavrum. böyle şeylere dikkat et! O sandalye senin kafanda 189 TANPINAR kırıldı. Eyvahlar olsun! Şimdi muhakkak bi rini." diye densizlik etmeğe kalkınca. sadece şiddet ile ret için düşündüğümüz şeylerin bile ceremesini öderiz. sanki talihimin anahtarını yakalamışım gibi saate sıkı sıkıya yapışmıştım. Yahut da sadece: "Kahve! Sandalye! Lokantacının Sabri!" der. bütün talâkatimle konuşmağa başladım: Siz o adama gidin! Evvelâ şuradan kaldırdığı taşı. Vâkıa bu iki ihtimalin ikisi de. Fakat arada kızım vardı.. ortada yalnız kendisi olsaydı pek o kadar üzüleceğim şeylerden değildi. yumruk yumruğa. kimseyi öldürmemişti. sonra kafasında kahvenin en sağlam görünüşlü iskemlesi parçalandı. Fakat ne diye burada böyle oturuyordum? Niçin ayağa kalkmıyor. Ben zamana. avını arayan şahin gibi dışarıya fırlamış. hattâ birkaçını öldürecek. o andaki sevincim! Evet. Ben. Daha sonra birbiri peşine gelen fasılasız tekmelerle âdeta ayakları yerden kesildi. Nihayet şu kılı da değiştirsin. Hani geçen günü senin dayak yediğin kahve yok mu? İşte oradan dönüyordum" diyebilirdim. kendi zamanıma çelme atmakla yaşıyordum. Haftaya da idamdır. ne de hapsolunacaktı. Kızım evlenmeden dul oldu. Zavallı yavrucak. Kader sarayında bizim işlere bakan büro hiç şaşmaz. Müstakbel damadım sanki ilm-i me-nâfiü'l-âzâyı ve ilm-i simayı iflâs ettirmeğe karar vermişti. gözlerimin önünde temiz bir dayak yemişti. O bana. Hakikatte ona bakmıyordum bile. havada uçmağa başladı ve kahvenin kapısı önündeki kaldırıma yığıldı. hangi pir aşkına olduğunu fark edemediğim iki sunturlu tokat yedi. Hiç kimseyi öldürmedi. Halit Ayarcı birkaç dakika sustu. Orda o tartıya ihtiyaç var.daha yakından kavramak mı istiyordum? Hulâsa. senin yüzünden!" Nihayet. diken diken saçlarıyla alabildiğine küfrediyor. . İdam olunmayacağına veya hapsedilmeyeceğine göre istersem kendisini damatlığa kabul edebilirdim. en mâsum ihtimallerin. kim bilir işitince nasıl üzülür? Kafamdan ancak gölgesi geçen bir düşüncenin iki dakika sonra böyle cezasını çekeceğimi nereden bilebilirdim? Biz fakirler böyle-vizdir. Bilâkis evvelâ suratına.. Hattâ bir tokatçık bile atamadı. Düşünmeğe vaktim vardı.. hem karşımda öyle saygısız saygısız sırıtırsın! Aptal aptal suratıma bakarsın! Nur olsun o eller. şöyle bir kahveye gittim de. Zihnimizden geçen en uzak. yine başımda kaldı 188' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Ayağımıza kadar gelmiş bu kısmeti beğenmediğim. iskemie iskemleye şiddetli bir kavga başlamıştı. müthiş bir sevinçti bu. Yahut. Kendi kendime: Eyvahlar olsun! dedim. veya benzerini. ben ona. "Hiç İsma-ilciğim. gırtlak kemiği. sille silleye. Sonra.Sen mi beğenmezsin? İşte Allah. Artık bana karşı eskisi gibi horozlanmasına imkân yoktu. Ağzının tam üstünü birinci sınıftan bir yumruk okşadı. tutmağa çalışanların üstünden durmadan saldırıyordu. dişlerinden belliydi. "İsmail. sevincimin üçüncü bir sebebi vardı. bu ümit de gitti. Kahve sahibinin suçıı ne? Ne diye ziyan çeksin adam. hiç olmazsa aynı tartıda bir taşı oraya koysun.. Kız. Vâkıa mühim bir şey değil amma. onu dövenleri alkışlamıyordum. İsmail bu dayaktan sonra en aşağı üç gün yerinden kalkamayacak. geçerdim.. Arkamdaki masada deminden beri devam edegelen münakaşa tam kıvamına girmiş. .. yahut müebbet hapis!. Eyvahlar olsun. Bazı insanların ömrü vakit kazanmakla geçer. Ah Yârabbim. hiç olmazsa evlenmeyi hatırlayamayacaktı. hor gördüğüm... nazlandığım için şimdi pişmandım.. ne var ne yok.. Sonra mıknatıstan kurtarsın. Evvelâ. "Moruk.. Binaenaleyh ne idam edilecek. ihmal etmez. Böyle bir saati yapan adam iki yakutun arasına bu mercimeği koymaz. Hem benim inci gibi kızıma göz korsun.

dedi. aradaki mesafeyi o kadar unutmamıştı.Halit Ayarcı bu içten konuşmalara birdenbire son verdi: Çabuk yaparlar mı bunu? -Azamî bir saat. Ya Allah göstermesin. Ben kendiliğimden şoförün yanına doğruldum. Selma Hanımın balo elbisesini gerçekten Hırka-i Şerifmiş gibi kucağımdan bir saniye ayırmadan ve ikide bir mukavva kutusunu öpüp okşayarak evlerine götürdüğüm geceden beri. Bir kış gecesi. 191 TANPINAR Topal İsmail'in gözümün önünde yediği dayak bir türlü aklımdan çıkmıyor. Zahmet olmazsa. haydi. kahve ikram etmiş. Zaten düştüğüm vaziyette kıyafetimi ve her şeyimi olduğu gibi kabulden başka çarem yoktu. "Haydi siz de gelin.. O da taşın bulunması. yerine konması yüzünden. eğer dostlar gelmezse sizinle gideceğim. O kadar çirkin burun ancak bu işe yarayabilirdi.. Fakat Halit Ayarcı benim hesaplarımı nereden bilecekti: Kıyafetinizde ne var? Sizi gören kim olduğunuzu yüzünüzden anlar. siz de lutfunuzu tam yapın. Cemal Bey seyahatteydi ve Selma Hanım beraberce baloya gedeceği dostlarını bekliyordu.. amma bir şartla. Bir ara. kolları ay ışığında gümüş ırmaklar gibi akıyordu. Fakat Halit Ayarcı kolumdan tutarak mâni oldu. Şurası da var ki cüssesi müsaitti. düşündükçe bir yığın yeni teferruatı hatırlıyordum. Selma Hanımın hâtırası ne kadar tatlı olursa olusun. hep beraber gidelim! Şu işi halledelim. Doktor Ramiz'e döndü: -Doktor. sonra da saat dörtten dokuza kadar peşinde koştuğum tuvaletini giyerek yanıma gelmişti. sade iyi seçilmiş elbise. bu vücudun birinci sınıf bir kadın vücudu olduğunu. en latif duruş ve çıldırtıcı bir yığın gülüş olmadığını. Garip adamdı. O gece ilk defa Selma Hanımefendinin sade üslûp. Hiçbir saray aynası onun sırtı kadar güzel olamazdı.. Zaten ben kaderimin yüzümde yazılı ol190' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ dıığunıı artık biliyordum. Şunu da söyleyeyim ki Halit Ayarcı hiç de başkaları gibi kılık kıyafetimi saymamış. Halit Ayarcı. izzet ikram davet edildiğim yerlerden çok defa yayan döndüğümü hatırlıyordum. tıpkı Selma Hanımefendinin o gece beni saadetten neredeyse çıldırtacak olan iltifatları gibi içimde daima hazır . onlarla beraber gitmezsem belki birkaç lira verirler ümidiy-leydi. hiç gelmemelerine. Hiçbir zaman benimle o kadar ahbap olmamış. Demek o da anlamıştı.... İtirazım kıyafetimle herhangi bir yere gitmekten utandığım için değildi. yerim elbette orası olacaktı. ayrıca bir vücudu bulunduğunu. bu gemi ile dünyanın en güzel seyahatleri yapılabileceğini görmüştüm." diye beni baloya götürmeğe bile kalkmıştı. Sonra Doktor Ramiz'i sürdü. Selma Hanımefendi beni yukarıya çağırtmış. yahut öldürüldüğünü sadece gazetede okusaydım. bir tıraş olursunuz... yahut mahallede komşulardan biri şüphesiz içinden sevine sevine ve şöyle gürünüşte açıyormuş gibi bana söyleseydi. Belki de müstakbel damadımın karşımda yediği dayağın verdiği hafiflikle bu nadir saadeti birdenbire hatırlamıştım." Ve ben içimden dostlarının hem geç kalmalarına. sadece yüzüme bakmıştı. hem bir an evvel gelip beni nerdeyse boğacak olan bu saaddetten kurtarmalarına dua ediyordum.. bütün ömrümce muhakkak hatırlayacaktım. Sonra gider bir yerde vakit geçiririz. Nazlanmam. Bir de öyle. şeref gibi meseleler artık mevzubahis bile olamazdı. İnci gibi kızını Topal İsmail budalasına vermeyi bir saniye bile düşünen insan için kıyafet. sade zarafet. Cemal'in elbiseleri var. benim tesadüfün hazırladığı bu nimetten hakkıyla istifadem lâzımdı. "Vazgeçtim. Nezaketi bile emir şeklindeydi ve icabında ellerini bile kullanmaktan çekinmiyordu. -Aman efendim bendeniz bu kıyafetle. Her tokatı yiyişinde burnunu bir çekişi vardı ki. Beyefendi. İlk geçen boş taksiyi çevirdiler. nihayet kendi girdi. Hayır. Halbuki şimdi bu hâtıra. o anda kahvede bulunmasaydım hâlim ne olurdu? Ve kafasının kırıldığını. Kaç senedir otomobile binmemiştim. O gece belki de hayatımın en mesut gecelerinden biri olmuştu. Sonra benim telâşımdan korkmuş gibi. unutmayın ki ben bu gece baloya gideceğim.. Öbür eliyle açtığı arabanın kapısından zorla beni içeri tıktı. ne çıkar sanki. haysiyet. vazgeçtim. o zaman içimden oh olsun kerataya deyip geçecektim..

. dünyaya. böyle tartaklanmağa gelmez. keratanın yatarken onları koynuna aldığı muhakkaktı. Belli ki. İsterseniz Eminönü'ndekine.bulunacaktı. bir sahipleri bu 193 TANPINAR lunması lâzım geldiğini. O zaten. dedi.. mendebur mahlûk. sonra. anla. Biri üç buçukta durmuştu. Belli ki dayak yediğinde bu kadar mustarip değildi. Hey Nuri Efendi. yüzü kan içinde yerden kalkışını.. Sahi yahu. başka bir zamanda ve tek başıma gel seydim hiç tereddüt etmeden Allah versin diyecekti. daha doğrusu bu ayakkabıların tek başına oraya gelmediklerini... Fakat artık tahammülüm kalmamıştı. sonra da Karaköy'dekine bir bakalım. Omuzlarımı silktim. Onu görüp de gömlekçisini. Bayezıt'a geldiğimiz zaman alışkanlık yüzünden evvelâ cebimi yokladım. izah buyurun. Saatçi. Satılalı sekiz ay olmuştu. bu sefer Selma Hanımı düşünmek istedim. o biçarenin de bir başı ve bu başta da bir çehrenin mevcut olabileceğini düşündü. Hiç kimse buna cevap vermedi. Kederimi dağıtmak için yeniden Topal İsmail'e döndiim.. dedim. Ne çıkardı! Zehra'yı o herife ver192' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ meyecektim ya. Saatçiyan Efendi gözlerini ayakkabılarımdan ayırdı. .. Ta ciğerinden zehirlenmişti. nasıl besleyecektim. Şuna da bir baksanız. o ite kızımı vermem! Yüzüme bakmayı hatırına getirmesine oldukça nazik bir tebessümle teşekkür ettikten sonra devam ettim: -Galiba çıraklarınız saati tamir ederken şu taşı düşürmüş olacaklar. Sonra müstakbel damadımın hâtırasını kafamdan bir yılan ölüsünü atar gibi kovduğum için memnun ve rahat ilâve ettim.. size yazılmamış. aziz ustam. şehrin hiçbir saati birbirini tutmaz. nasıl bakacaktım. rezil adi herif. Saatini çıkardı. en enteresan yerimmiş gibi gözleri ayaklarıma dikildi kaldı.. Hayır. Saatçi ellerini uğuştura uğuştura bir şeyler kekeledi. Bu doğrudan doğruya senin zaferindi. Bilirsiniz ki. el işi. öbürü belki dün gecenin on birinden rötarlı bir tren gibi bugünün akşamına yetişmeğe çalışıyordu. zengin ve son derece kibarlık meraklısı bir Ermeniydi.. üç defa hoyratça söküp bakmışsınız. hele berberini beğenmemek kabil değildi. kalb kalbe karşıdır. Bir söz söylemek için: Bu saatler de bir türlü doğru dürüst işlemezler. Herkes kendi düşüncesine dalmış gibiydi.. Saatim bittabi yanımda yoktu. Halit Ayarcı: Burada da yarım saat ileriyiz! dedi. bu saatler nazik aletlerdir. Şartlar ağır basıyordu. bakın şunun arkasına.. Fakat Yârabbim. Karaköy'de.. Ayakkabılarının cilâsına gelince. -Hem. Onu asıl yıkan bu dayağı benim karşımda yemesiydi. nur içinde yat.. Agop Saatçiyan. tutmadı. Eminönü'nde Doktor Ramiz'in sesini duydum. İstediğim zaman ona dönecek. bana dönerek: Lütfen Hayri Beyefendi. bu fabrika işi değil. yere kapanışını. belli ki. Senin cümlelerinden birini dinledikten sonradır ki. Sonra yavaşça dudaklarımı büktüm.. Ve saatin iç kapağına hakkedilmiş resimleri gösterdim.. evvelâ beni tepeden tırnağa kadar istihfaf ve merhametle süzdü. Mel'un kerata. tedip edilmek için gelmişti. tekrar yüzükoyun yere kapanmasını tatlı tatlı düşünecektim. O dakikada adamağı/in beni dinlerkenki hâlini görmeliydin. Gerisinin ehemmiyeti yoktu.. hâline bakmazsın da kızıma göz koyarsın ha.. Kapıdan çıkarken nasıl bana bakmıştı ah. yirmi beş dakika fark var. Halit Ayarcı'yı bir yığın Fransızca kelime ile karşıladı. -Zanaatkarın yerini tüccarın alması acınacak şeydir hakikaten! dedim. olmadı. dedim. Belki bu yüzden en sert sesimle elimdeki saatin vaziyetini anlattım. Sanki ustadan ustaya mektup. tekmenin indiği tarafı. Sonra meydanın saatlerine baktım.. Fakat o aldırmadı.

Üstelik de Büyiikdere'ye.. dedim. kurulmuş. diye kaydettim.Siz. zatınız İsviçrelisinizdir? diye sordu.. Neredeyse beraber gömülmeğe razı olacaktım. Ben içimden. tam denkleşmeyi kuracak taşın ağırlığı üzerinde o kadar hassas davranmıştım ki. bir daha bu cins saatlerle meşgul olurken fazla yağ kullanmamasını tembih ettim: İmambayıldı yapmıyorsunuz! Saat işletiyorsunuz... Sonra Halit Ayarcı'ya döndüm: Eskiden. Bittabi ."Hoş görsün! dedim. Bu sonunda beni öyle rahatsız etti ki. belki beni çıraklığa kabul ederdi. bu cins işler. Geceyi nerede geçireceklerdi? Daha doğrusu nerede geçirecektik? Nihayet Halit Ayarcı: Boğaz'a gidiyoruz. "Varan dört. Hem bıı ya194' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ğı da kullanmayın artık! Şimdi çok hafif kemik yağları var! Bütün bunlar olup biterken Halit Ayarcı bir kere bile gözlerini benden ayırmamıştı. Benim gibi akşam ne yiyeceğini düşünmeğe mecbur değil ya. Dükkânda bir buçuk saat kaldık.. bütün yol boyunca ve merasim esnasında nasırına basılmış gibi sinirli.. Sonra İstanbul'un en meşhur saatçisini bir buçuk saat gagalamıştım. Sevenler ve işin içinde yetişenler yaparlardı! Nuri Efendi kulağımın dibinde sanki bana: "Aferin oğlum!" diyordu. adamın yüzü ter içinde kalmıştı.. Bir saat içinde dört defa beyefendi olmuştum. Ben kısaca: Saatleri severim. Evdekiler açtı ve ben kendimin olsa bile fabrikasının adını bir türlü öğrenemeyeceğim bir otomobilde idim. Şüphesiz kafamdaki dertler olmasaydı. Saati elimize verip kovabilirdi de. Allah'ın inayeti ve ustamın ruhaniydi sayesinde sıkı ve çok faydalı bir meslek dersi verdim. Biz çıkarken dükkân sahibi Fransızcasını ta-mamiyle unutmuşa benziyordu. Mağazanın kapısı önünde Halit Beyle Doktor Ramiz kısa bir münakaşaya giriştiler. dedim. Belki de bu yüzden kızımı hiçbir zaman almayacaktı. Kendi kendime. Yaptığımdan utandım... Keşke bu adama bu kadar haşin davranmasaydım. Saatçi o dakikada kendini toparladı. diye kesip attı. Daha doğrusu dediklerimi... hem çok severim. Hayri Beyefendi bize şeref verirler. yalnız sermaye meselesi değildi. Bütün dünyaya meydan okuyabiliyor. somurtkan duran Cemal Beyin gözlerimiz karşılaştıkça. kendimi sonu gelmeyecek bir maceraya sürüklenmiş sanmasaydım ve evdekilerin akşam yiyecekleri beş on para olsaydı zavallı saatçiye bu muameleyi yapmazdım. "Bu işi yaptıktan sonra çıkar Hiinkârte-pe'de. Yoksa orada tahsil ettiniz? O da nereden çıktı? Saatten anlıyorsunuz da. dedim.. merhumeye refakat için kendi yerime onu fırlatmayı ve kaçıp gitmeyi düşündüm. bir iki defa açılan çukura. Aşk insana neler yaptırmaz? O günden kalan en korkunç hâtıram. Üstelik Topal İsmail karşımda dayak yemişti." Yârabbim. Beraber bir rakı içeriz değil mi beyefendi.. Büyük bir iltifat olsun diye: Beyefendi. Bilhassa saatinin hareketini bozmayacak. sağlam işlerin arkasına çekilince insan ne kadar rahat oluyor. Tam benim hayatımdı bu.. Bir ara adamcağızın yüzüne baktım. hâlime için için güldüğünü fark 195 TANPINAR etmemdi... Bu müddet zarfında saat tüccarına. Selma Hanımefendiye olan bağlılığım yüzünden hemen hemen merhumeyi tek başıma sırtımda taşımıştım. Son olarak saatçiye. Ev-velâ şu saati mıknatıstan kurtarın... dediğimi yapın. rakı içmeğe gidiyordum. Ömrümde o günkü yorgunluğumu unutamam. Büyiikdere'ye son defa Selma Hanımefendinin akrabasından bir hanımın cenazesi dolayısıyla gitmiştim. Niçin başka türkü değil? Onu da bilmiyordum. serin rüzgârda "Gemilerde talim var!" türküsünü söylerim.

Halit Ayarcı'nın devam eden sesini duydum: . Onunla ülfetim daha sıkı. Son zamanda kendimle yüksek sesle konuşmayı âdet etmiştim. hayalimde hep bu yerli film sahnesi. Fakat bu benim değil. diyecek. büsbütün tatlılaşan sesiyle: "Hayır.. Ama.. zavallı bir kadına bunu yapmayın!" Ben bütün o yorgunluğuma. bana. Sonra Halit Ayarcı'ya döndü: Hayri Bey. onun aleyhinde idi. gusülsüz. acaba Cemal Beyle olan münasebetlerimizde tamamiyle haklı olan ben miydim? diyorum. Üstelik dönüşte koluma girmek lutfunda bulunduğu için az çok kendisini de taşımış oldum. "Üzülme. Ben. aptallığıma kendi içimden inandırıyordu. Sonra bana döndü. Ve hemen beş dakikada bir. Bir ara. Doğrusu büyük zahmet ettiniz..yapamadım. Niçin hep fakir ve biçare adamlar dayak yer? Meselâ bizim Cemal Beyi hiç kimse dövmez... Hayri Bey gazetede okuyunca behemehal gelir" diyordu hep. "Evet. "Aptalsın! Tedavi edilmez şekilde aptalsın!" demiyordu. . Hani sizin halanızdan bir numara üstünü. Cemal Bey bu latif hülyayı beş dakikada bir kere yıkıyordu. Biçare. hiçbir şey söyleyemediğim için ayaklarına kapanacaktım.. Hakkı var ya!. bizim Cemal'i hiç sevmez. Hayri Bey. falan gibi bir şey. Ben daha Galatasaray'da iken birkaç defa bunu düşünmüştüm. Ya o mezarın başında oturup. "Merhume acayip kadındı.'.. Çok kötülük görmüştü. kekelemeğe başlayacak. Sadece bu hikâyeyi on defa anlatarak beni.. "Hayri Bey. ne olsa akraba idi. Düşün bir kere o suratı insan tokatlamaya başlarsa! Yan gözle ellerine baktım ve hakikaten bu işin olmadığına üzüldüm.Cemal'i biraz tanıyıp da öldürmek istememek kabil değildir." 196' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Evet. sizin. Rakı böyle değildi. daha derindi. diye izah etti. sevmezdi. O günden sonra bir daha Büyükdere'nin adını bile anmamıştım. Vâkıa istersem o vesilede Cemal Beyefendiyi hatırlıyabilirdim. evden zilzurna çıkmıştım. Ben birkaç defa düşünmedim değil. Zaten ben de sizi düşünerek ilânı o kadar teferruatlı vermiştim. böyle olmuştu. Sabahleyin ne yapaca-ğ. Bu sefer Selma Hanımefendi. kendisini ziyaret ettiğim için beni de oturtmuş. Meselâ ertesi gün veya bir hafta sonra Selma Hanımefendi ile tekrar karşılaşınca bana en şirin tebessümlerinden biriyle bakacak. hislerinin arasında bunalmış kalmış. Doktor Ramiz : Yine mi o mesele? diye bana şakadan çıkıştı. Selırıa'ya da söylemiştim. -bittabi Selma Hanımefendi bizim artistler gibi burnundan konuşmayacaktı. ben hepsini biliyorum. benim en iyi dostum olduğunuza emindim!" Ve daha buna benzer ne güzel şeyler söyleyecekti ve ben o zaman şaşıracak. birdenbire iştiham kapanmıştı ve sırf kendisine rakı nasıl içilir göstermek için üst üste sekiz kadehi bile yuvarlamış. abdestsiz." Ve her ağzını açışında ayaklarımın altından toprak kayar gibi oluyordu. Şimdi düşünüyorum da. İlk 197 tanpiNar yudumu ağzına alır almaz yüzünün öyle mendebur bir buruşması vardı ki.. Bunu yapmayın. Vapurda beni yanından bir dakika ayırmamışti. bilemezsiniz! Dostluğunuza nasıl minnettarım! Fakat emindim Hayri Bey. O da bize düşman gibiydi.m?" diye düşünüyordum. diyecekti. bana düpedüz. Bir kere başlarsam bırakmam! diye düşündüm. Bu işe gönüllü gitmiştim.. Selma bu kadını sevmezdi . bütün sırlarım yakalandığı için yüzüm kıpkırmızı pencereden baktım. Bir gün evinde sofra başında iken.. O. Fakat sonundan korktum. ikram etmişti. Ama ne olsa size yine minnettardır... Ne istersin adamcağızdan?. Selma tabiî 1. yanık vanık okuduğum aşir. Beni ne kadar duygulandırdınız. hayır. Çünkü adamcağızın karısından başka hiç ve hiçbir hâlini beğenmediğim o kadar aşikârdı ki. Halbuki ne hülyalar kurmuştum.. teyzeme karşı gösterdiğiniz bağlılığın hikâyesini Cemal'ben dinledim. Cemal Bey. dedi. "Çok yoruldunuz Hayri Bey.tahammül etmiştim. Bugünkü lutfunuzu hiç unutamam!" diyerek yorgunluğumu tazeledi. Son bir hizmetten çekinemezdik. bunu yapmayın! Hayri Bey.

. Deminden beri cıgamsızlıktan dudaklarımın kenarı ve içi.. müsrif. kaybettiği sevgililerinden bu kazanın hâtırasıyla bir denbire ayrılacak. bu iki saat evvel aklımın alacağı şey değildi. lütfen akşam üstü bize uğrar masınız? Selma sizi bekliyor. Herkes gibi ben de bir tek insan. Hayri Beyciğim. çişi gelmiş çocuklar gibi iki ayağının üstünde sallanıyor. dalgın Hayri.İkinci defa işsiz kalınca bir ara hakikaten rakıya düştüm. Pakize'nin kocası Hayri. Fakat niçin hep Selma Hanımı ve Cemal Beyi düşünüyorum. Galiba bir otomobile bindiğim için olacak. Bu gece belki de rüyasında onu görecek. -Teşekkürederim beyefendi! 198 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Böyle denmesi lâzım. Her şeyde bir çocuk saçı yumuşaklığı var. hemen oracıkta.. baldızlarımın eniştesi Hayri... Bu yüzden Şehzadebaşı'ndan Edirnekapı'ya kadar. esrarkeş Hayri. şarap renginden altın rengine kadar giden perdelerle. altı yıl evvel de böyle derdim. Üstelik buradaki ben. Hayri oğlum. Çemberlikuyu sırtlarında puslu havada. kır çiçekleri gibi ince ve çekingen. Otomobil yerlerinden söktüğü ağaçları tepemizden ata ata gidiyor. Hayri Bey. Hulâsa. bu güzel.. Biliyorum. arkamdan söylenecekleri hiç düşünmeden ve hiçbir kimsenin bakışlarıyla da karşılaşmamağa çalışarak âdeta boşlukla konuşuyormuş um gibi. Otomobil. Bu şeridin bir ucu sanki bizde imiş gibi onu ve etrafındaki akislerini toplaya toplaya gidiyorduk.. falcı Hayri.Hayri Beyefendi. bir kat daha güzelleşen akşam. buğulu bahar akşamını âdeta israf ederek uçuyordu. Ayrıca otomobilin yetmiş kilometre sürati. Hayır olmadı. öksüz Hayri. Eskiden. . sizin Hayri. "Şunu bir kenara koy. göz alabildiğine yeşillik arasında. daima böyledir! Hayri Beyefendi.. Büyükdere'yi de tanıyordum.. bir cıgara. Muhakkak tekrar çocuklu ğuma döndüm ve bir bayram yerindeyim! Pek dalgınsınız Hayri Beyefendi! Bereket versin. O varken benim kendime ait işlerde söz söylememe lüzum yoktur. Şimdi bir de Hayri Beyefendi ortaya çıkmıştı.. Elbette Büyükdere'de rakı içenler vardı. 199 TANPINAR Telefonda Cemal Beyin sesi. ama Hayri Beyefendi olarak ben. İkisinin yan yana gelmeleri de pek mümkündü. tezgâhın yanında çırağın arsızlıkları ve Yusuf Efendinin borcum ve evim hakkındaki imalı sözleri arasında yanlar. adama hiç dokunmadan geçti. Altı sene evvel ba kımsızlıktan ölen küçük kızımın saçları da böyle yumuşaktı. Lütfen. Ve üstümü kirletir korkusuyla hemen telefonu kapatıyorum. ayyaş." derdim.. bir şerit gibi uzanıyordu. Fakat ben bu işe nereden gitmiştim? İşte değişiklik burada idi.. Evet saat altı.. Ne şekle soksam. saatçi Hay-ri. Şimdi de o cevap veriyor: Hayri Bey. . rakı ve ben. bizim Hayri. rakı ve ben. Doktor Ramiz yanımda. Sevincimden beşinci "beyefendi"yi az kaldı kaçıracaktım. Ben cevap veriyorum: Baş üstüne beyefendi. yedide. bütün diş etlerim yanıyordu.. bugün dört defa "beyefendi" olmuştum. Bazen şişeyi eve götürmeğe ce¦ et edemez. ok gibi. İkisinin de bende bir yığın hâtırası vardı. Belli ki kendinde değil! Aferin şoföre. rakıyı da. Son zamanda belki bunu da unutmuştum. Yarı yıkık evimizin arasına göz koyan ve bu yüzden bana oldukça geniş bir kredi sağlayan semt bakkalındaki hesabımı da her akşam yalvara yakara aldığım kırk beşlikler kabartmıştı. şimdi hiddetten sapsarıdır.yol boyunca rastladığınız eşiğinden atlar atlamaz ekşimiş pilaki ve yanmış zeytinyağı kokusu ciğerinizi haşlayan meyhanelerin hepsine birkaç lira borcum vardı.. taze otlar kadar yumuşak. Hayrı Efendi. Ben. şu büyücü Hayri. Biiyükdere. N'olur birkaçını yolda eksek. Şimdi geçirdiği tehlikeyi anlayacak ve ürkecek. Büyükdere. rakı ve Büyük-dere. Ne kadar çok Hayri var. Telefonu daima kendisi kapatmak ister. Bari şu ihtiyarı çiğnemesek! Üstü başı benden perişan. kendim olsam. yarın akşam uğrarım..

Gözlerinde fena bir pırıltı var.. Üstüm başım da temiz olmalı! Ve ayrıca üstümdeki elbise Cemal Beyin üstünde görünmüş olmalı! Ve görenler. İçinde Selma Hanım var. fakat siz yine örtünün. hemen hemen aynı şekilde hizmet etmiyor muyuz? Bende hiç meslek tesanüdü yok mu? Hayır. Görüyorsunuz ben hastayım." Üşüyeceksiniz hanımefendi. Eli âdeta ceketime asıldı." . beşiklerini salladığımı da zannettirmem lâ-z>m. Yoksa. bir sandalyenin üzerine atılmış robdöşambrıyla odada hazır. abajurun büsbütün körlettiği ışığı ile bir deniz mağarasına benziyor. 201 TANPINAR doğrusu!" demeli.. küçük kızım.Saat yediyi bekliyorum. Ayşe size Cemal'in elbiselerinden birini verecek. kızmıyorum. Şakaklarım atıyor. Yatakta bir şeyler aranıyor: "Lütfen şuradan bir mendil. Ne Ahmet'in göğsünü. Zaten bu gece başka yere sözlü. hediyeyi almıştım.. Acele ediyorum.. göğsünüzü örtün.. Dün Doktor Ramiz uğramadı. Fakat bunun hastalığı başka türlü olmalı. Hizmetçi kız yılışarak gülüyor.. Ne yaparsın? Güzel olmak kâfi değil.. Bayağı kâmil bir hâli var. Cemel Beye gösterilen bu alâka kadar beni hiçbir şey mesut edemez.. Ben.. şezlongun üzerinde bir yığın ipekli çamaşır var.... Bütün takımıyla. Cemal Bey. Geçmiş olsun efendim.. Bizim de hediyemizi ailenin eski bir emektarıyla göndermemiz lâzım. kollarınızı. Fakat bunu nereye asarım? Kendisine uşaklık etmek kâfi değil.. yatağımın baş ucuna avize diye asacağım.. yoksa. "İyi bakıyorlar. Orada sandalyenin üstünde. yüzü çok değişikti. siz beni seversiniz.. Etrafa evlerinde doğup büyüdüğümü. Doğumevinde. "Geçenlerde Cemal'in giydiği elbise değil miydi? Adam boylu poslu! Sonra efendiden adam. İyi ama niçin benden saklansın! Ben ona o kadar aşağılardan bakıyorum ki. Fakat duvarları bu odada çok ince. Fakat Selma Hanıma bunlardan ne? Şimdi ben evimde olmalıydım.. Acaba hasta mı? Kızım da hasta. Fakat sizden başkası da bu işi yapamaz. Amma burada olduğum için mesudum. Anlıyorsunuz ya. 200' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Sabır.. Çok sevişiriz.Darılmadınız değil mi Hayri Bey? Zaten biliyorum. ne de en küçüğün hummasını düşünüyorum. Hem on günden beri. Fakat kadın aklı bu.. Şişli'de... Nuri Efendinin sesi içimde konuşuyor. Aksırma hiç güzel olur mu? Amma. O devam ediyor.. Ben bu kalenin içinden onu dinliyorum. sizi yine rahatsız ettim. Vücudunuzu gizleyin ki bu köpek sadakati bende devam etsin. ışık ve renk içinde. Hayrı Beyciğim.. Selma Hanımefendinin yatak odası indirilmiş perdeleri. Fakat ne söyleyebilirim? Küçük kızımın bu sabah ateşi otuz sekizdi. Sizden başkasını bulamadık! Hastalık muhakkak ki yakışıyor. Yine çok güzel ve şirin. Cemal gitmek istedi amma. Ufak bir ricam daha var. Bir şeyler daha bulup söylemem lâzım. Hayır. Bir şey çıkar başımıza diye korktum. Bu kahkahayı da götürmeliyim. Sandalyenin. Yatakta örtüler altında şekliniz kaybolsun. Yumruk tam yerine isabet etti. Oda sıcak! Oda sıcak. ne karımın tiroit guddelerini. Akrabadan bir hanım. insan oğlunun tek kalesidir. Bu nezle yakamı hiç bırakmadı. boynunuzu. Kim bilir ne kadar güzelleşeceksiniz! Bir kahkaha daha. elimden gelse alıp götüreceğim. zengin insanlar. Yatak büyük bir sedef gibi alaca ışıkta kabarıyor. Artık iş size düştü. ne Zehra'nın sinüzitini. Yüzü çocukluğumun şekerci dükkânlarına.. Bir hediye göndermemiz lâzım. çünkü ötekilerin hepsini bana unutturdu.. onun da sabahleyin ateşi vardı biraz.. bana darılmazsınız! .. Sanki holün ışığında çok derin bir karanlıktan bakıyor gibi. altı buçukta kapının önündeyim.. Niçin kızıyorum sanki? Aynı insanlara. Dünyanın en kötü kolonyasını sürünmüş. şimdiki çiçekçi vitrinlerine benziyor.

istirham ederim. O girerse. Pakize. Bütün müşterilerin gözü bizde. Garip. boşlukta sallanıyorum. Hayır ben Ayşe'den hoşlanacak insan değilim. Adım attıkça lokanta genişliyor. yumuşak. Başka çaresi yok. Şişli'ye kadar gitsem bile sonra eve ne ile döneceğim? Tabiî tramvayla. sonra herkesten. Cemal Beyin bu düşünceye yine kendi içimden fırlattığı kahkahalar. Niye böyle anlarda hepsi birden başıma üşüşürler? Yalnız Selma Hanım yok. Selma Hanım da bana ancak bahşiş. Kâinat lahana gibi. Beni karşısına aldı. Fakat nasıl. benim sevdiğimi biliyor. Yatak.. Nevzat Hanım. Halit Bey düğün gecesinde tabanca sıkar gibi emirler veriyor: Rakı. Bu kadar güzel kadına. ince bir plaj kumu gibi bu yüzükoyun yatan kadın vücudunun şeklini alıyor. Taşlıkta bizi lokanta sahibi karşılıyor. çözülüyor. kadının rahatını bozmak istemiyor... .. gece var.. Dışarda deniz var. bütün bir fütuhat! O zamanlar el sıkmak âdeti olsaydı. Otomobille gider gelirsiniz!" Ayşe hakikaten Uç gün evvel Cemal Beyin sırtında gördüğüm kahverengi elbiseleri hazırlamış. Saçları dağıldı. sonra geçerken alması kolay. eski elbise ve iş verebilir. peşin para ile çalışıyor. Ayşe.. Kenarda güzelce bir kadının başı önündeki tabağa gömüldü. Belli ki yine bana bir hakaret hazırlıyor: "Ayşe.. yaprak yaprak. Ben ikisinin ortasında. Bu sevinç bana yetişir. Demek bu paranın bana verilmesini istiyormuşum. tekrar dönüyor. Fakat Ayşe'nin kolları hiç de onunkine benzemiyor. Kadının başı tabaktan çıktı. Fakat onun gibi yapmam imkânsız. aynı gülümseme. Buna tenezzül etmemeliydim.... Ama sırtını deniz tarafına çevirmesinin sebebini biliyorum. Emine artık görünmez! Ona artık lâyık değilim. hani şu benim getirttiklerimden! Demek Kulüp rakısının başka cinsi de var. Belli ki o anda kendisi için benden başka kimse yok. Kadınlar da öyle değil mi? Selma Hanımefendi. Niçin olmasın? Her şey sınıf sınıf. Ayşe kapıyı açıyor. Artık tanıyıp tanımadığımı öğrenemem.Demek.. uzanıyor.. Param olursa ben de yaparım.. Mehtap biraz sonra tam karşıdan çıkacak. Ayşe kapının önünde. Keşke yeni ahbabımızın yüzüne vaktinde bakabilseydim. Lokantacı listeyi uzatıyor.. Şu paketi alıp kaçabilsem. Düşmemek için bir tarafa tutunmam lâzım. Halit Ayarcı elini sıkıyor. O güveni ben kendimde bulabilir miyim hiç? Bu lokantaya giriş değil. İçimde sevilmeyen insan vücudunun cıvıklığının bulantısı hâlâ devam ediyor. "Cemal'in de biraz ateşi var!" Otomobil birdenbire durdu. iki kolunda iki paket. Buyrunuz beyefendi. Biraz geç kaldım. İskender Mısır'a. çocuklarım. tekrar aynı cümbüşlü bakış. yolda gördüğümüz akşamdan toplanmış gibi kırmızı ile mavi arasında perde değiştiriyorlar. İçimde bütün dünyayı ikrah ettirecek bir bulantı var. Mutfağın yanındaki daracık yerde soyunuyorum. benim gibi değil. ne suretle? Kapıdan bir başka Hayri İrdal çıkıyor. Maaşımı kaç defa peşin alıyorum.. Birisini tütüncüye bırakırım. Ben de peşin para ile çalışıyorum. Yüzü tekrar yastığa gömüldü. Halbuki ben ancak Ayşe gibi kadınlarda kısmetimi aramalıyım! İkimizin boğazlarımızda bir yığın şey düğümleniyor. Halit Bey barta dönüyor: . hem de hizmetçisiyle ihanet etmek. ona doğru âdeta koşuyor. onu unutmazsam bu iş olmaz. Hayır.. Hepsi ayrı cinsten. kat kat. Fakat eski neşesi yok. Pakize. Örtüler dalganıyor. size para da verecek. Sade öyle mi ya? Bir taraftan da toparlanıyor. sessizliği insanın içine yerleşen. Lokantanın vitrinlerinde barbunyalar. bir rüya balığı gibi insanın içinde masmavi kımıldanan gece. Aman efendim. Demek bu da âdet. sonra dostlardan.. O hâlde Ay202' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ şe'yi niçin beğenmiyorum? Ayşe. Rmine. Ve Selma Hanımın. Selma Hanımefendi.. Daha niceleri var. sonra Pakize'nin kardeşi olduğu hâlde me203 TANPINAR selâ büyük baldızım. Amma öbürlerinden. Yani Kulüp rakısı. Dârâ Yunanistan'a girdikleri zaman muhakkak böyle yaparlardı. hepsi burada. Evvelâ mutemetten. O odasında yatağında bir kedi nazıyla dinleniyor. Pakize. geriliyor.

O da Balıkpazarı'nda satıcı iken. Belki adlarını bile bilmem. Buz rakıyı damar damar yaptı.. masanın üstünde psikanalizden başka ağza konacak doğru dürüst bir şey bulunmazdı. pencerenin dışında cama yapışıp kalacak. Hani kahvede.. kendim öyle yaptığımı sanıyorum. teşekkür ederim. Bu kadar da acele doğru mu ya? Biraz daha tadını çıkarmak lâzım değil mi? Bu gece yediğim. Rakı kadehimde mermer bir saray birdenbire çökmüş gibi değişti. o zamanlar ben bütün hayatını sırtında bir kambur gibi gezdiren o biçare insanlardandım. "Ben fakir adamım. Belki de ben. kapak gibi ağır bir şey döndü. Hayır. belki bütün lokantayı beraberinde götürecek. Yârabbim. ciğerlerimin kanı. Acaba aktörlüğü var mı? Hayır bu aktörlük değil v başka şey. herkes saatini onun kadar sevse ve hepsi de Doktor Ramiz'in dostu olsa. Sizin anlayacağınız. Halit Ayar-cı'ya ne kadar şefkatle. içtiğim. Hayır. on senedir. Büyüğünü de yarın Topal İsmail'e nikâhlayacağım. Ah.... Ben hazretin yalnız bir midye dolmasını bilirim. ancak kapısının önünden geçebilirdim. bu benim kırk beşlik değil. Lokantacı yanı başımızdan ayrılmıyor. Böylece istediğimiz zamana kadar eğleniriz. -Bırak doktor şu psikanalizi. Bir şey almıyorsunuz Hayri Beyefendi. Uzat doktor kadehini! Siz de beyefendi lütfen.. İkinci yudum. Artık sayamayacağım... hepsi önümde olunca karnım birdenbire doyar. Benim âdetim böyledir. sevgiyle bakıyor. Şehzadebaşı'ndaki küçük meyhanelere beni davet ettiği zaman verdiği bitmez tükenmez perhiz nasihatlerini birdenbire unutmuş gibi yiyor. Allah belâsını versin! Biz şimdi rakı içiyoruz. Onun tadını çıkaralım. Hayatı be•204 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ niınsemiş! Hiç mağlup olmamış.. Halit Ayarcı'nm sesi birdenbire diken diken oidu.. neredeyse elindeki meze tabaklarıyla pencereden dışarıya. onunla beraber olduğumuz zamanlarda benini de yapmak istediğim hep bu idi. Beş yıl evvel ölen en küçük kızının cenazesi bekçi kucağında kalkan adam. Dördüncü yudum: Kadeh boşaldı.. Fa205 TANPINAR kat beni davet ettiği meyhanelerde... Sonra yavaşlarız. denize. Siz getirmesey-diniz. huzur-ı âlinizde dayak yemek küstahlığını gösteren o mendebura.Buyurun mezeleri seçin! Birdenbire kendime geliyorum. Psikanaliz. Bütün vücudumda tanımadığım bir sıcaklık var. Doktor Ramiz derhal psikanalizi bırakıyor ve hemen onun yerini İstakozu alıyor. Biraz buz? Biraz daha. Sonra ilk yudumun zevki. yiyecek değilim! Halit Ayarcı kadehimi dolduruyor. devlimizin en mühim keşfidir.. içecek. Şimdi ilk kadehleri biraz acele içeriz. Oradan Halit Ayarcı'ya: "Ah. gördüğüm şeyleri nasıl olsa bir daha görecek.. Sesi ne rahat emir veriyor." diye her an seslenecek. Gözleri ona her iliştikçe. Kafamın içinde bir şey.. Ben sanki içinde büyük bir buz parçası eriyen büyük bir kadehin arkasından onu seyrediyorum. . çok ince bir sakız lezzeti var. Bu işleri ne kadar iyi biliyor. Dilimle damağıma hafif dokunuyorum." Fakat neye yarar? Bu kadar güzel başlayan geceyi niye bozmalı? Felek bu gece beni Hayri Beyefendi yaptı. Belki de yüzüm karmakarışıktır. biçarenin biri. Doktor Ramiz hiç bana benzemiyor. Belli ki bu masa bizim bakkalın tezgâhının arkasına hiç benzemiyor. göklere doğru uçacak. Bir ayağımı öbürünün üstüne atıyorum ve etrafa kayıtsız kayıtsız bakıyorum. Devam etmek istemiyorum.. Bizim Saatçiyan'a adamakkıllı ders verdiniz bugün. Siz burayı daha iyi tanırsınız. Ben Hayri İrdalım. şüphesiz fazla ileriye gitmeyecek. Çünkü siz de anladınız ya... tortulandı. Burada rakı için geniş zaman ayrılıyor. Sevinç adamcağızın iki yanına âdeta Cebrail kanatları takmış. Doğrusunu isterseniz. üçüncü yudum. Tabaklar önünden resnıigeçıt yapıyor. Yok. Kulaklarım hamamda imişim gibi çınlıyor.. Ayasofya'nın kubbesindeki melekler gibi oraya. Vazgeçtim.. ve gözlerimin nuru. İkinci günde ışık böyle yaratılmış olmalı..

Bu emniyetle sağ eli bir kadın saçı okşar gibi masaya uzandı. örtündük. daha kudretli.Belki biraz fazla oldu. O. Bu takdim şeklinden bir daha anladım ki Halit Ayarcı mazi ve istikbalini hâlin arasından gören zattır. Ben de onıı sevmiştim. Yeni gelen adam bir el işaretiyle bizi yeni baştan yarattı.. yüzlerce mâna ile zengin bir şeydi. Ben biraz daha bekleyebilirdim. Sonra kalantor adam ya nımıza geldi. Niçin aynı samimiliği barbunyalara göstermeyecek. yan yana. hazırlanan masanın etrafında. hayranlık ve mahcubiyetle giyindik... unutmamıştı vc unutmayacaktı da.. Sözümü bitiremedim. Sonra beni takdim etti. Bunu göstermek için serbest olan sol elini benim omuzuma koydu ve hep aynı tebessümle yüzüme baktı. Doktor Ramiz'le ben Tevrat'ın yeni yaratılmış adamı gibi. Hepsini bir anda. öbür gözleri biraz sonra aynı adamın kendi aralarında oturacağı sandalyede. Bu c-meliye iki üç dafa tekrarlandı. Bana bakışlarından bu samimiliği okunuyordu. ayakta. Bu Halit Ayarcı'nınkinin de üstünde.. hep beraber ve üç dört kelime ile yapıyordu. şakalaşarak onu bekliyorlardı.. Evvelâ Doktor Ramiz'i tanıştırdı. Lokantaya en aşağı on kişilik bir kafile girdi.. sandalyeler oynatıldı.. Fakat birdenbire masanın üstündeki barbunyalar dikkatini çekti. Fakat beni unutmadı. hem geriye alıyor. Hem çatal yemek ye-!î'ck içindi. Mamafih hak etmişti. Çatal fazla külfetti.. Soğuk barbunya ise hiçbir işe yaramazdı. Belli ki bu saadeti bana birkaç kelime ile anlatacaktı.uzaktan Halit Ayarcı'ya eliyle bir selâm verdi. Kalantor zat benimle teşerrüf ettiği için son derece mesuttu. bir gözleri bizim masaya doğru yürüyen adamda. hep aynı muhabbetle yüzüme bakıyordu. Kim bu arkadaşlar?. fakat ona iltifat eden daha çok mühimdir ve o. Aziz dostlarımdan Hayri İrdal Bey. hak etmişti. Sağlığınız efendim. O dakika hepimiz anladık ki Halit Ayarcı mühim adamdır. Yeni gelen. Misli bulunmaz bir adam. Masalar çekildi. bilardo masasında bileler gibi koşuşuyorlardı. üstüne çıkıyor. daha marifetli. Beni sevmişti. çocuk denecek bir yaşta Muvakkit Nuri Efendi adında bir zatla tanıştım. Hem iltifat ediyor. hepsi birden bu uğurda şaşı olmağa dünden razı. kalantor bir adam -şu gazetelerde günaşırı resimleri çıkanlardan biri olacak ti muhakkak. Memleketimizin en tanımış saat üstadı. Halit Bey? Ses diye işte buna derlerdi. Bu konuşma değil. Hem fazlasıyla! Halit Ayarcı tekrar beni satın almağa karar vermiş gibi rahat rahat gözlerini yüzüme dikti: Saatçiliği nerede öğrendiniz Hayrı Bey? Gençliğimde. Birdenbire yüzünde bir çocuk tebessümü belirdi. çok mühim adam olduğu için Halit Ayarcı birkaç yiiz daha mühimdir. ardı arası gelmeyen bir çarpı amcli206 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yesiydi. Beni kırk yıllık dostu gibi tanıtıyordu. Halit Ayarcı'nın omu/. kol kola yürüyordu. O samimî adamdı. sözde büyük bir rahatlık içinde birbirleriyle konuşarak.. araya bir vasıta koyacaktı. Kafilenin öbür kısmı. kucaklıyor. Tekrar bir barbunya döşeme tahtasına şöyle kayıtsızca alılan bir kılçık oldu.. böyle çerezler için değil! Beşinci barbunyadan sonra evvelkinden yüz defa daha anlayışla 207 TANPINAR . Konuşmağa lüzum yoktu. Babamın dostuydu. Herkesin başı onlara çevrildi. bir elini omuzuna koymak suretiyle Halit Ayarcı'ya ayağa kalkmak fırsatını vermeden iltifat etti: E. itiyor. Çatala lüzum yoktu. En önde yürüyen iriyarı..undan çektiği eliyle bir tanesini aldı ve hep aynı mesut çocuk tebessümüyle ağzıma götürdü. iltifatın altında üç santim kadar döşeme tahtasına gömüldüm. Onlar beklerlerse soğurlardı. Garsonlar salonun içinde.. Doğru. O yarı ayağa kalkarak son derecede haysiyetli bir tavırla selâmını aldı. anlaşıyorduk. Beni sevmişti. o anda duyduğumuz sevinç. Fakat Halit Ayarcı şaşırmıyordu. Fakat barbunyalar bekleyemezdi. ne var ne yok bakalım. Ben bu teveccühün.

Halit Ayarcı oralarda değildi. dostluğunu kastediyorum.sözüne devam etti: -Tabiî iktidarda olmadığı zamanlar. Bir ara Halit Bey kendisine: Bugünlerde sizi taciz edeceğim galiba. kaynamıştım. seleflerinde.. Hele Nuri Efendiden çok uzaktaydım. Ben ağzım hayretten bir karış açık. O zamanlar daha ziyade gazetelerde resimlerini görürüz. Bütün ağırlığiyle omuzuma basarak son emirlerini verdi: -Aman yiyin! Tam zamanıdır barbunyanın. hepsinde vardır. Rabbim. Gözlerim önündeki fotoğrafta: . Yerine oturur oturmaz. İş başında iken az çok değişir. Hayri İrdal. dedi. O daimî ve edebîdir. O zaman da cebimdeki gazetede bunun resmi vardı.. Zaten iktidarda iken görmek pek az nasip olur. Tuhaf bir konuşmaydı bu. Fakat bu şahsa ait bir hâl değildir. dinliyordum. Cebinden çıkardığı bir akşam gazetesini açarak ilk sahifedeki bir resme işaret etti: -Yerine gelen adam. bu iltifata mazhar olayım! Bu akıl alacak şey değildi. Böyle olduğunu hiç bilmezdim. dedi.. Gerisine ne lüzum vardı? Birdenbire buzlu badem tabağı dikkatini çekti. O kısaca cevap verdi: Muhakkak... "Hadise kapanmıştır" der gibi bir sesle bana: Evet. ne derseniz deyiniz. İştahından bahsetmiyorum. İltifatını. Sonra omuzlarını silkti ve beni çok muazzep eden hafif bir gülümseme ile -çünkü hakikaten bu büyük adama gerçekten ısınmıştım. ben pişirmişim gibi hep bana bakarak: Nefis. Buraya gelin. çok nefis. Çünkü kudreti benimsemiştir.. Ve hep aynı sevimli. Sonra omuzumdan istemeye istemeye elini çekti. ikimiz de yalnız olduğumuz için saatlerce baş başa konuşmuştuk. dost. Garip değü mi?.... en aşağı dördüncü kat gökte Hazreti Isa ile sarmaş dolaştım. O dalgın dalgın cevap verdi: Evet. gözlüklerinin pırıltısıyla bizi ihya ederek çekilip gitti. bu biçare hayat artığı. Galiba onun gelişiyle kesilen sözüme devam etmemi istiyordu. ne asil hâl leri var. Barbunyada ana baba bir kardeş olmuştuk. Daha doğrusu kudret denen şey onu benimsemiştir. bu iltifata taş olsam yine dayanamazdım. Ve artık bana bir daha bakmadı. dedi. fakat büsbütün boş durmak da hoşuna gitmediği için karşısındakinin bir şeyler söylemesini istiyordu.gözlerimin içine baktı ve barbunyaları ben yaratmışım. her zaman için emrinize hazır ve her zaman için sizden çok farklı. Fakat öyle düşmüşe müşmüşe pek benzemiyor. Doktor Ramiz'in yiizü sevinçten kıpkırmızıydı. hulâsa bütün ailede. diye atıldı... Biz tekrak yerimize oturduk. Her zaman böyledir. bağlanmıştım. Mektep kitaplarındaki Asur tanrılarının omuzları gibi nur içinde bakıyordu... düştükleri zaman da kendilerini. ben tutmuşum.. ve Halit Ayarcı'nın onu küçümsemesine. Bir ay evvel onunla burada karşılaşmış. Niçin olmasın? Bu samimiliğe. Ne babacan.. dedim. Haleflerinde. 2P8 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Fakat ben ne istediğini anlayacak hâlde değildim.. Adeta beraberlerinde gezer. Bir ara sol omuzuma baktım. beğenmemesine içerliyordum. Fakat bu ihaneti yaptığı için tatlı bir bakışla gönlümü almayı da ihmal etmedi.. babacan. hem yarın! Öğle yemeğinde. lehimlenmiştim. diğer taraftan Halit Beyle konuşuyordu. Her zaman iştahlı ve dost. Benzemez. Her zaman böyle midir? diye Halit Ayarcı'ya sordum. şurası da var ki rahmetli velinimeti daha pek o kadar tanımıyordum.. Doğrudan doğruya masaya döndü. Şüphesiz bu yeni icat edilmiş bir nesne olacaktı. Ramiz Bey hemen hemen Halit Beyin evetiyle aynı zamanda: Hakikaten büyük adam.. Ben. ne büyüksün sen! Yalnız bir kişi. Ben. Güzel pişmiş. Bir taraftan onu tadıyor.. dedi. Sonra beni bıraktı. Söyleneni dinlemiyor. Zaten mevsimi!... tebessümlerinin. badem denen nesne ile meşgul olduğu için kendisi de konuşmuyor.

daha ziyade maddî meselelerde. Kaldı ki bu mübareklerin hepsi dünya işlerinden uzak. hemen her semtte mevcut evliya ve keramet sahibi zatların yattıkları yeri tanır. -çünkü giden sıkıntılarımın yerine garip bir sevinç. ruhumuzu ve nefsimizi terbiye edeceğiz diye benimkinden beter sıkıntılar içinde yaşamış mala. her yudumda beni boğacağını sandığım sıkıntılar. kalbim mahzun oldu. Dua ettim. Birdenbire işti-ham artmış. benzerler. Türbe. Altıparmak'taki Şeyh Mustafa Hazretleri. bir iç rahatı. içim daha kapalı dönerdim. Doktor Ramiz bu sözleri işitmekten âdeta mustarip. Şeyh Viranî hepsi bu çeşit insanlardı. üç sene peşinden koştuktan ve o kadar yalvardıktan sonra. ben hiç yanında görmediğim hâlde. Edirnekapı. "Haydi. bir güvenme geliyordu-şüphesiz ondan.ne Tez210' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ veren Sultan. Ve içtik. Her kadehte. Durmadan içiyor. Eminönü taraflarına. gözleri hep devletlinin masasında. Devletlinin eli omuzuma ve bakışı gözlerime değdiği andan itibaren bende garip bir değişiklik olmuştu. surların içinde ve dışında. Çu-kurbostan'da bir mahzende yaşıyor. Halit Ayarcı omuzunu silkti. hakikaten üstünden büyüklük akıyor. fecir vakti cami avlula-rındaki ağaçlardan kalkan karga sürüleri gibi üzerimden kalkıyor. menale kıymet vermemiş. parmaklıklarına hiçbir şey bulmazsam ceketimin astarını yırtarak bağlardım. dirileri yalnız sabır ve kanaat dersi veriyorlardı. hulâsa bütün İstanbul'da. Hayretimden kekeliyordum.. mezarlarından taş alır. dedim. hattâ ayazmaların serinliğinde yatan.. Paranı geriye alacaksın! Amma bir daha böyle şey istemem. konuşuyordum. Evet. Yedikule. giyebileceğim şöyle temizce bir gömlek bulamıyorum diye yanıp yakılırken. ondan destur aldığı söylenen Yılanlı Dede. "Anlatılması güç!" der gibi bir işaret yaptı. Halit Beye çıkıştı: Ama. Hiçbirisi bana bu tesiri yapmamıştı. bir nevi saadet ve ferahlık kaplamıştı. yalvarır. hiçbiri.. Karpuz Hoca Sütlüce'de yıkık bir evde. Kocamustafapaşa. benim gibi bir biçareye beş on kuruş para temin etmek neden günah olsun? Bunu bir türlü anlıyamadım. Yekçeşim Ali Efendi Edirnekapı mezarlıklarında vakit ge-çiriyorlardı. üzerimdeki maişet sıkıntısını bir parmak kaldırmamışlardı. Çocukluğumda beni birçok türbelere götürmüşler. . ne Elekçi Raba. Kısıklı'daki Selâmiefendi'ye kadar. İçelim!. bir daha dönmemek üzere çok uzaklara uçuyorlardı. Fatih. Büyükada'nın. Bunların arasında komşumuz sayılan Yedigelin Emine Hanım. ben sende ve sen bende. Eyüpsultan'dan tâ Yuşâ tepesine. gözlerime akan mıknatıslı bakışlarındandı. Seyit Lûtfullah harap bir medresede oturuyor. yiyor. Dedim ya. Nitekim ölüleri yüzüme bile bakmıyor. Kınalı'nın en yüksek tepelerinde. hiçbiri derdime çare bulamamışlar. Bu anlaşılamayacak bir şeydi. Alkol bütün hafiflik kapılarını açmıştı. dua eder. Deli Hafız. bir yığın nefesi keskin zatlara okutmuşlardı. Ne Bukağılı Dede. Aksaray. dünya işlerinden gelen sıkıntılarıma çare bulamayacakları besbelli bir şeydi. Ayvansaray yolu. Sirkeci.Garip şey. kısmetimin açılmasını himmetinden beklediğim Gömleksiz Dede. biraz daha üzgün. Hırkaişerif. ne Üryan Dede. Böylesi zevatın. Ve eliyle. Ben. demişti. sabah akşam. rüzgârda köpüre köpüre uyuyan Hıristiyan evliyaları da dahil. yahut Heybeliada'nın. bütün vücudumu bir rahatlık hissi. Bu hafiflik. işte o hüviyetlerine 209 TANPINAR sinen iktidardır. Kadehini kaldırdı: İçelim!. Birbirlerine de benziyorlar. Hepsinden biraz yeis) i. bizzat kendileri. O benzeyen şey yok mu. çok efendi adam. gülüyor. çok yalvardın.Top-kapı. Beni günaha sokma!" Peki amma. zaman zaman ziyaret eder. ellerine geçeni de şuna buna dağıtmış insanlardı. elimdeki piyango biletini şöyle mübarek eliyle bir tutmuş. bu bir hulûl hâdisedir.. bu boşalma ve doluş. kendisine hediye edilen gömlekleri sokak ortasında cayır cayır yırtıp atmakla meşguldü. onun omuzumu çökerten ağır ve heybetli elinden.

Bilâkis hoşuna gideni kapan. Bu kadar yalvardıktan sonra muhakkak bir şeyler çıkarır!" diye bekledim. koskoca Büyükdere'de. taşım da taşım. kadın hulliyatı. Andronikos Kayser'in definesi ve cıvadan altın yapmanın en kolay usulünün ilm i havâs sayesinde bir hud-dam tedarikiyle olabileceği üzerinde az çok ısrarla durarak anlattım. ikramiyeler arasında benim liram. Naşit Beyi.yemeğe kıyamadığı. iltifat tarzı. Vâkıa bunlar bir günde olmadı. mâşallahlar. Sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Bütün ay. içlerindeki bütün eşya altın veya gümüşten.. bize lâyık bir şeydi. Hattâ çok güçlükle ve adım adım oldu. Ferhat Beyi. Hiç olmazsa on senedir bu münasebetsiz icada verdiklerimi geriye alayım!" Mümkün 211 TANPINAR mü? "Haydi o kabil değil. Eski zamanların cülus atiyeleri gibi sağı solu ihya eden. Halit Ayarcı o gece benden bütün hayatımı öğrendi.. Evet. Elbette insana bu yüzden birtakım iyilikler gelecekti. Halit Ayarcı gülerek: -Olmaz. tam lezzetine varmak için önünde tuttuğu tek midyeyi bile hoşuna gidince almakta tereddüt etmiyordu. tabiî onlar da nazar değmesin. benim tabağımda. Ona Nuri Efendiyi. Seyyit Lûtfullah'ı.dedi. bu lokantada. O geceden sonrat hattâ o gece içinde hemen hemen hayatımın mahreki ve mânası değişti. Hattâ rahmetli üstadımın takvimlerine. O daha ziyade Nuri Efendi üzerinde çalışıyordu." Hayır. alan. ara sıra çıkarttığı . Elbette böyle bir adamla karşılaşma. barbunyaları derhal görmesi. Fakat nafile. çe-lenkler. altın ve gümüş evanî. "Belki mahsustan böyle söyledi. etme!. Düşünün bir kere. Masamıza bakışı. en çetin hastalıkları bile perhizsiz yendiği aşikârdı. insanları anlayışım değişti. Nitekim öyle oldu. Ömründe hiçbir riyazet yapmadığı. göz göze gelme bir uğur. belki bu mühim ve zengin zata bu defineyi bulma ve kâinatın gizli kuvvetlerine tasarruf etme ihtirasını aşılarım ümidiyle bütün talâkatimi sarf ettim. Aristi-di Efendiyi. Ayrıca sandık sandık mücevherat. çatalımda takılı duran midye tavasını bile lahzada fark edişi. Hıristiyan devletlerinde verilmesi âdet olan ve sonraları bize de geçen nişanların hakikatte okunmuş. ve hep mücevher ve inci kakmalı. ayaklarına kapandım. O bizlere mahsustur. Seyyit Lûtfullah'ı tutmuyordu. servete batıran mükâfatlar. Hayır. bulamayınca canı sıkılan takımdandı. kısmetini köreltecek. kısmet ve nimet tarlalarının üzerinde nasıl şahinler gibi süzül-düğünü kendi malını velev âharın elinde olsa dahi nasıl seçip aldığını iyice gösteriyordu. Devletli hiç de bu cinsten. yüzükler. bu sene içinde verdiklerimi geriye versin! O da beş on kuruş eder. Mahzun mahzun döndüm. bir saadetti.Abdüsselâm Beyi. eşya212' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ vı görüşüm. Talihimin bu küşayişi anında hâlâ omuzumda devletlinin elinin ağırlığını hissediyordum. mübarek kadın sözünü tuttu. Hattâ çok defa bana rağmen oldu. yapma.Yedigelin Emine Hanıma o kadar yalvardım.. yıllardan beri kendisini tanıyan dostu Doktor Rainiz ona bu yüzden âdeta gıpta ile bakıyor. kabil değil. Ben onları kastediyorum. Bu evvelâ üzerimden bahsettiğim ağırlığın kalkmasıyla başladı. ruh terbiyesi diye kendini azaba sokacak.Bizanslılarda mâşallah yoktur. Ve o böyle yaptığı için de Hayri İrdal dünyalar kadar mesuttu. Fakat oldu.. Burasını düşünmeliydim. Fakat Halit Ayarcı. yarı tok ömrünü geçiren Hayri İrdal'ın taba-ğındaki tek midyeyi bile. Hattâ o zamana kadar hiç kimsenin bilmediği bazı izahat bile verdim. Hattâ dünyaya bakışım. "Şunu biraz arttır. âdeta onu kıskanıyordu. öğüten ve bunları yaptıktan sonra da gerisini arayan.. amma. ebedî saadetler uğrunda dünya nimetlerini tepecek insanlardan değildi. yani nefis. kupkuru ve tek başına.. Gâvur kısmının mâşallah denecek nesi olabilirdi? Mâşallah kelimesi elbette bizim olacaktı. kem gözden korusun diye bir şeyler takınıyorlardı. kıra salınmış uyuz keçi gibi salına salına döndü.. yiyen. kahve köşelerinde yarı aç. Bu iş için yaratılmıştı. üflenmiş tılsımlar olduğunu Seyyit Lûtfullah'tan işitmiştim. o başka çeliktendi. Evliya inadı bu. N'olur. ya mübarek! dedim. Yirmi yedi altın direkli çadır.

birtakım meseleler içinde bulunmak bizi eğlenmekten alıkoymamalı...zayiçelere. Çizgiler. filânla. Ben sarhoşum. Bizim Faik'in huyudur. 213 TANPINAR Çaresiz ben de sözü o tarafa döktüm. filân hepsi oynuyor.. Yalnız saatçiliğiyle meşguldü... Fakat ben onu dinlemiyordum. Rahmetli Nuri Efendi onun için bunlara ustadan ustaya mektup derdi. Eski saatler el işiydiler.. İşin garibi masa başındakiler bundan korkacakları. Hem hiç değilsiniz.. Ayağa kalkarak elimle işaret ede ede: Orada. Anladınız mı? Zaman. hem hakikî bir filozofsunuz! diyordu. bu tam filozof. ancak saatçi görür onları..... diyordu. Zehra'yı anlattım. karımı. baldızlarımı. İşsiz olmak. kaçacakları.. Mazallah... Bir de umumî sıhhat bozukça.. Sarhoşluğunuza gelince.. İşlerinizi şöyle beraberce gözden geçirelim. Gittiği yerlerden hokkabazlık eşyası getirir. bana ve benim olan şeylerin arasına. Monşer. tabaklar. Olsanız da açılırsınız. Hepsi aynı yere çıkar. Keşke ben de sizin gibi düşünebilseydim. Sanki hepsini cin tutmuştu. dedim. ancak saatçilerin açtıkları yerlerde olurdu. Halit Bey tekrar kadehe sarıldı: İçelim. Bana bir şey oldu. Meselâ sizin saatin iç kapağının altındaki gibi. . Fakat ben artık tedirgindim.. Bilhassa Hayri Bey siz için. Böyle gece hiç bırakılır mı? Şimdi oturun da bana şu ustadan ustaya mektubu anlatın. görmüyor musunuz? Devletlinin masasında. Hulâsa büyük mânada kuyumcuydular. Böyle bir adam. Bununla beraber Halit 214' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Ayarcı'nın merakını elimden geldiği kadar gidermeğe çalıştım. İşin fenası benim bu sözlerim üzerine kahkahaların ve onlarla beraber tabakların sallanmasının artmasıydı. Fakat evvelâ vaziyetinizi anlatı nız. Filhakika masadaki yemek tabaklarının bir kısmı lodos fırtınasına tutulmuş gibi sallanıyorlardı.. Evvelâ parasızsınız. Halit Ayarcı izah etti: Atena ile Herkül'den bahsediyorsunuz.. yazma kitaplarda bulduğu simya reçetelerine de pek kulak asmıyordu. Beni kandırıyorsunuz... onun elini omuzuna koyduğu acayip. hayır.. Yapanlar da maden işçiliğinden arılıyorlardı . gördünüz ki değilsiniz. -Gitmesine.. insan azma nı herif. Sonra yüzüme dik dik bakarak: Dünyanın en tabiî vaziyeti. Ve bunların en güzel.. düşünürsünüz. Sonra da evlendirilmesi lâzım üç genç kadın var evinizde. Benim olmayan bu hayattan. Hayır. hem de muhtaç olduğumuz filozof. diyordu. Hani o tulgalı kadınla. nasıl olsa hep beraber gideceğiz. dedim. yani sadece para meselesi. Halit Bey hemen her cümlemin arkasından: Olur şey değil. salâvat getirecekleri yerde kahkahadan kırılıyorlardı. Bir gün gelir. Salon eğlencelerine meraklıdır. Şimdi hepsi bana bakarak gülüyorlardı.. Fakat daha evvel içelim. ıstıraplarıma. Bu saatin bir eşini Nuri Efendide görmüştüm.. Siz de filozofsunuz Hayri Bey... Ahmet'i. dedi. oymalar. yani çalışma felsefesi. Tekrar içtik. aramızda bulunsun. bu eğlencelerden yorulmuştum. Halit Ayarcı beni teskin etti: -Aldırmayın. Doktor Ramiz bir aksiseda gibi tekrarladı: Evet içelim. demin de denizin dibinde Andronikos Kayser'in hazinelerini gördüm. Bırakın evime gideyim. Sonra bahse döndü: Öyle ya. dedi. Bu itibarla yaptıkları saatleri çok güzel eserlerle süslerlerdi. Doktor Ramiz'in arada sırada bazı mütalâalarla haşiyelediği hikâ yemi sonuna kadar dinledi. Ona evimi.en ehemmiyetlileri saatlerin iç kapaklarının iç tarafında yani çok defa. Evime. Zaman felsefesi. Onun yukarıda bahsettiğim sözlerini hâfızamda kaldığı kadar naklettim....... yoksulluğuma dönmek istiyordum. Amma böyle asık çehre ile değil. Hakikaten evime gitmek istiyordum artık.

Halit Bey bana bircıgara uzattı. Meselâ. Rastla Acemaşiranı birbirinden ayıramıyor.. öyle olacak! Ve hepsi de size karşı biraz kırgın.hangi büyük.. biraz bolca yiyip içme.. neyi sevmez? Bunu kimse . hiç yok. ne bileyim şahsen güzeldir. Elbette vermezsiniz. Evvelâ bu bir kalabalık işidir. Hatâ.. Alelâde hayata razı değiller.. Daha İsfahanla Mahuru. bir iki kanun teklifi ile meseleyi hallederiz. Bu demektir ki hepsi muvaffakiyetlerini kendilerinde taşıyorlar ve onun ıstırabını çekiyorlar... onu inkârınız... bir felâketle bu işler hallolur sanıyor. sonra kabiliyetsiz.. Ben tek çare olarak yalnız evcek bizi alıp götürecek bir salgın. şu musikî meraklısı. baldızlarım.. Dışar-da bütün cümbüşüyle devam eden mehtaba baktı.. Belki başka bilmediğim meziyetleri vardır. Hep hatâ. Ufak bir refah değişikliği. demesini bekledim. imkânsız. büyük baldızım büyük bir muganniye olduğuna kani. Hele büyüğü.. Kendilerini anlamıyorsunuz diye. biraz teşebbüs ve gayret. Sonra karşıki masanın münakaşasına kulak kabartır gibi oldu^fakat hemen omuzu-nu silkti. dedim. Şimdi sizden dinlediklerime göre hepsi ihtiraslı.. hangi artist. Herhangi bir gazinoda meşhur bir artist.. Tabiî.. muganniye sıfatıyla. Kalabalık neyi sever. Güzelden anlıyorsunuz. bugünün sanatından anlamıyorsunuz. O devam etti: -Hvet. Para. Kim alır! Halit Ayarcı bir müddet düşündü: -Anlattığınıza göre durup dururken kimsenin alacağı cinsten değil.. söz gelişi diyorum.. öbürleri.. Karım kendisini Hollyvvood'da zannediyor. Arz ettim. Fakat sanattan. yaşamaya azmetmiş insanlar. dedim. Vermem de ne yaparım? -Akranını bulursunuz. İstediğim kadar bu mesut hâdiseyi kutlayabilirdim. Hayır. Kızınız anlattığınıza göre zarif ve güzel bir çocuk. güzel olur da ben fark etmemiş olabilirim. 215 TANPINAR Tekrar aynı çıkmaza girdiğimi hissettim. Siz harbe girmeden mağlûp olmuş bir orduya benziyorsunuz.. Fakat o sesle musikîsi beğenilsin! Buna imkân yok. Altı saattir beraberinde bulunduğum. yahut üzüntülerimin sebebi böylece teşhis edildik216' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ten sonra içmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Elimdeki kadehi bıraktım. Kulağı yok efendim. Ne istersiniz kendinizden ve evinizin zavallı halkından?. üç izdivaç.. sesi çirkin. Görüyorsunuz ki her şeyin bir çaresi vardır. Teknenin üstüne çıkacağınız yerde altında kalmışsınız. radyoda büyükçe bir şöhret. bana döndü: -Güzel olamaz... küçük bir görüş farkı her şeyi ıslah edebilir. O yine devam etti: .. "Ondan sonra ağzımı bile açmam.. O kendiliğinden gelir... Hayır. Fakat bilinmez. Hayatınızı artık biliyorum.... Ben boynumu büktüm. Onları anlamadığınız için size kırgın olmaları kadar tabiî ne olabilir? Darılmayınız ama sizin insan ve hayat tecrübeniz hiç yok. Sesleri ayıramıyor. Hiç olmazsa bu işte beni anlayacaklarını sanıyordum. Ne olursa olsun akıl ve mantık namına bir kere daha işe karışacaktım. Bunun böyle olması için boğazıma sarılmasına. her hareketine hayran olduğum adam da deli idi. Fakat.Hele büyük baldızınız gibi hakikî bir artiste karşı muameleniz. Hastalığım. soyunup çırçıplak orta yerde takla atmasına hiç ihtiyaç yoktu.. Belki. Küçüğü.. Bereket versin bu akşam rakı boldu. Kendisi de bir tane yaktı. hiç değiller. dedi. Topal İsmail'e kızımı ben nasıl veririm? Elbette vermeyeceksiniz.. diyordu. Snnra. Tabiî.. Hemen arkasından. Siz güzel kadından anlıyorsunuz. onu bekliyordum.. yani değildir amma." -Aman beyefendi. İtiraf edeyim ki bunları hiç düşünmemiştim. Sonra cahil.Kelimeler değiştirilince işler ne kadar kolaylaşıyordu...

Sonra kulağın herkeste ayarı bozuldu. Şimdi artık o klasik devirde değiliz. Yani bozguncu olmak.. yahut halk musikîsine kaçan alafranga mı?. Siz . Farkında olmadan alayında... romatizma. Hattâ fazla realistim. bütün mesele burada. Bu gece fena olmayacak gibiye benziyor. Ben mi realist değilim! Realist olmasaydım size vak'ayı böyle anlatabilir miydim? Size baldızım hakkında en ufak bir ümitle bahsettim mi? Hiçbir tarafını değiştirdim mi? En ufak bir hâlini methettim mi? Ben öyle sanıyorum ki her şeyi olduğu gibi görenlerdenim.. ufak bir miktarda.. Bu kadarı da fazlaydı artık. rahatsız edecek kadar.. sesin bahsettiğiniz meziyetlerine göre -Halit Ayarcı burada yüzünü buruşturdu ve parmaklarıyla çok âdi bir kumaşı yokluyormuş gibi bir hareket yaptı-daha ziyade alafrangaya kaçan bazı mahallî halk türkülerinde muvaffak olacaktır.. her şey değişirdi. Vaatkâr. fakat musikîden o kadar anlamıyorlar ki. siz garip bir adamsınız. Evet bozgunculuk denen şey budur. çok geçimsizlik gibi günlerimizin tabiî arkadaşı oldu. Kötümser olursun. Karşı masadan mütemadiyen el işaretleri yapılıyordu. hani şu demin söylediğiniz. Burasmı anlamıyor musunuz? -Hangi alay? Çıldırıyorlar. Hakikati görmüşsün ne çıkar? Kendi başına hiçbir mânası ve kıymeti olmayan bir yığın hüküm vermekten başka neye yarar? İstediğin kadar uzatabileceğin bir eksikler ve ihtiyaçlar üstesinden başka ne yapabilirsin? Bir şey değiştirir mi bu? Bilâkis yolundan alıkor seni.. ustadan ustaya mektuplardı. Belki onunla en faydalı şekilde münasebetimizi tâyin etmektir. Halk musikîsi mi. nezle. Amma. aynı şekilde söylüyor. Fakat hepsini aynı sesle. Zevkten ümit kesildi mi onlara kolayca teslim oluruz. Bakın Hay-ri Bey. biz de onlara katılırız'. bunu burada. Bu sual bir kere soruldu mu sizin zevk. bu masa başında pek kesip atamayız. Bakın! Vaziyet çok müşkül olurdu. alaturka mı? Yoksa alafrangaya kaçan halk musikîsi mi. Dikkat edin. İşler karışınca zevkten ümit kesilir.. Bu 2İ7 TANPINAR işe bir de kalabalığı ilâve edin... Hayır. üslûp dediğiniz şeyler yoktur artık. demek istiyorum... Sonra bu mesele ümitsiz bir kalabalığın işidir. ben eminim ki bahsettiğimiz hanımefendi birkaç gün içinde yepyeni bir şöhret olark İstanbul'u fethedebilir. Demek son derecede şahsî! Mesele halloldu. Hayatlarına biraz duygu. Bir yudum rakı içti sonra bana döndü. Meğer ki Türkçe tangoyu tercih etsin! Yahut bazı şarkıları. kimi taklit ediyor? Meşhurların hemen hepsini... ben karar verdim. evvelâ "Hangi musikî?" sualini kendisine soruyor. kendini süslemek istiyor.. Fakat öyle sanıyorum ki. Siz bana söyleyin. Realiteyi görmüyorsunuz... Sonra idealistsiniz.. Onun için anlaşmamız lâzım. Bu meselelerde herkes işin alayında. harp ihtimali. Hal it Ayarcı gülümsedi. Çünkü onu hakikaten yıllar boyu öğrenmek lâzım. Sizin bahsettiğiniz ölçüler geçmiş zamanda kaldı. Orijinal ve yeni. Radyo devrindeyiz... apışır kalırsın. En büyük harflerle yeni! Yeninin bulunduğu yerde başka meziyete lüzum yoktur. Zavallı Hayri Bey.. Yüzüme dalgın dalgın baktı: Evet. Onlar.bilmez. Şu konuşmamızı bitirelim. Hakikaten afallamıştım. Tabiî. Hulâsa eski adamsınız. çok yazık! Biraz realist olsanız bir parça. yeni diyorum. şayet baldızınız hanımefendi batı musikîsine merak sarsaydı. Hakikati olduğu gibi görmek.. şarkıları güfteleri için seviyorlar.. beraber çalışacağız bundan sonra. Evet öyle tahmin ediyorum.. Şimdi seçilecek yol kaldı. para sıkıntısı.. Realist olmak hiç de hakikati olduğu gibi görmek değildir. Musikîyi nadir bir şey gibi dinlemiyoruz. ezilirsin. Siz de bilirsiniz ki zevk denen yüksek şeyin bizim içimizde içgüdüden kolaylığa kadar giden bir yığın karşılığı vardır. Herkes kendi boşluğunu bir parça duygu ile doldurmak. istisnaî zamanlar katmak istiyorlar.. Siz teşebbüs fikrinden mahrumsu218' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ nuz. Yazık. bundan doğar. Musikî denince herkes. İsfahanla Acemaşiranı birbirinden ayırmak kimsenin aklından geçmez. aynı makamdan... Bir müddet yüzüme baktı. O.

Yarın baldızınızla meşgul olurum. yarın unutacak olduktan sonra. Kendimi evimizin hemen arkasındaki Kamburkarga çıkmazında bir taşa çömelmiş. eiieriyic 220' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ selâmlar. Yeni adamın realizmi başkadır. bana dürbünün bakılacak yerini göstermişti. Ondan ötesi hakikî boşluk. Siz hakikî bir hazineye sahipsiniz. İçimde dünyanın en mesut hafifliği vardı. O geceden vâzıh olarak bende kalan hâtıra buraya kadardır. Bilin ki zamanımızda bu gibi işler için kuvvetle istemek kâfidir. Ben bir türlü buna yanaşmıyordum. hayat her gün yeni bir şey keşfediyor. Baldrzı mı keşfetmişti.. farkında değilsiniz. Halit Ayarcı yüzüme dostça baktı: Demek parmaklarını çıtırdatıyor ha.... Açık bir pencereden giren rüzgâr ve motor sesleri henüz yanmakta olan lambalara hücum ediyordu. sisler içinde yumuk yumuk bir sabahtı bu. Birincisini değiştiremeyeceğime göre.... Hattâ Hal it Ayarcı 'nın son cümlesi üzerine. Baldızım ve musikî... Zerre kadar....kelimelerle zehirlenen adamsınız. kırmızı topuklu iskarpinlerinin üstünde sallana sallana size bir. Elbette hayır. diyorsunuz. O hâlde dediğimi yapacaksınız. Meselâ bu bahiste en büyük hatanız musikîden.. -Ah bir görseniz. Hayat yürüyor. Bakın ben dört beş saat evvel sizi keşfettim. karşısında fıçı gibi terleye terleye.... dedim. tatlı... şarkı söylerken eşarbını parmaklarına dolayıp çözmeğe çalışmayacak. O hâlde elimde iki rakam var.... diyorsunuz. Azamî istifadem ne olabilir? dedi. şimdi de muganniye olarak baldızınızı keşfediyorum. parmaklarını çıtırdata çıtırdata. Neye yaramıştı? Bütün hayatım kepaze olmuştu. şu hâlde dokunaklı ve bazı havalara elverişli demektir. Yalnız sabaha karşı kendimi.. ne mükemmel. Toparlamağa çalışalım: Çirkin. Fakat o böyle yapmadı... -Allah razı olsun beyefendi.. "Gelse o şuh meclise... Bundan iyi ne istersiniz? İki eli birden serbest kalacak. elma olmak haysiyetiyle mütalâa etseydi belki çürümüş diye atabilirdi.. Hayri Bey..... Bir de bunu denesem ne çıkar sanki?. fakat azizim. İnat ediyordum. İnce. Sesi kötü. Elinde bulunan bu mal. Newton başına düşen elmayı. onun için size eskisiniz.. düşündüm. alkış tufanına teşekkür edecek.. Düşünün bir kere. Şu elmadan nasıl istifade edebilirim? diye kendine sordu. elinde udu şarkı söylüyor.. mendilini yırtmağa uğraşmayacak. binaenaleyh bugünün telâkkilerine göre sempatik demektir."yi bir kere okusa. Biz ayakta bu güzel sabaha karşı durmadan göbek atıyorduk. Halbuki baldızınız hanımefendi tarafından işi münakaşa ediniz... Onu değiştirebilir misiniz? Birden sıçradım. meşhurdur. gazetelerde ismi sık sık geçer. yahut dinlesiniz. ister istemez ikincisi hakkında fikirlerim değişecek. Siz kelimelerle zehirlenin durun. yani mücerret bir fikirden hareket ederek baldızınız hanımefendiyi mütalâa etmenizdir. başımın ucunda karımın kızkardeşi. öpücükler gönderecek.onun bu vasıflarıyla ben ne yapabilirim? İşte sorulacak sual. İmkânsız. Mübarek olsun. Halit Ayarcı geceki vaitlerini tutsun veya tutmasın.. Bununla beraber son itirazlarımı toparladım. Baldızıma hangi musikî uyar? Böyle düşünün! Sonuna kadar bu çıkmazda mı kalacaksınız? Elbette ki hayır. Hakikaten teşekkürden başka yapacağım bir şey yoktu. Bin defa hayır." diye düşündüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Büsbütün imkânsız. Siz de öyle yapın! Baldızım musikîden başka bir şeyde muvaffak ol219 TANPINAR mak istemiyor. karşı masa-dakilerden biriyle karşı karşıya çiftetelli oynarken buldum.. Doğdum doğalı herkes bana dürbünün ters tarafından bakmayı teklif ediyordu. II . bu başlıbaşına bir muvaffakiyet vasıtası. Ne iyi. Kabiliyetsiz diyorsunuz. o hâlde muhakkak orijinaldir. İcabında halka.. Yarından itibaren baldızınız sahnededir. "Vaat et. mesele ne kadar değişir. bu nesne ile..

Nermin Hanımın daha o gün ya örgü ördüğünü. Hal it Ayarcı'nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin Hanım beni görür görmez kırk yıllık ahbap gibi sevindi. hele sizi anlatınca müsterih oldum. Hele başınıza bir de bere koyarsanız. Hâlâ da ahbaplıkları devam ediyordu. Fakat amcam teşkilâtı kabul ettirince siz müdür muavini. Baldızımın her usul hatası çılgınca alkışlandı. Başına da bir kasket. icap ederse tepsi tepsi gönderir. Benim arkadaşlarımdan birinin kocası küçük kızlara meraklıymış. Bu hakikî bir zafer oldu. 221 TANPINAR Evet. Bir sabah ben. Daha o gecenin haftasında baldızım küçük bir gazinoda muganniye idi.. Ben getiririm.. Bu adam saç kesmesini bilmiyor. sanki o gece bana söylediklerini tatbik için bu salonu ve halkını tedarik etmişti.. Oh.. belediyenin civarındaki büromuzun kapısında göründüm. Hanımefendi hakikaten muvaffak olacak. dedim.. siz de.... İlk söz olarak: Elbiseniz yakışmış. Bununla da kalmadı.Bununla beraber Halit Ayarcı bütün sözlerini tuttu.. filân vardır. Doğrusu sizin gibi bir arkadaş bulduğuma memnunum. Sizin klasik makamlarınız böyle bir muvaffakiyeti dünyada elde edemezdi. yalnız kalınca örgü örerdi. birçok yabancı insan.. sırtımda bir gece evvel Hali t Ayarcı'nın göndermiş olduğu elbiseler. Şimdiden sonra yolu açıktır.. Avrıca da bir sene yeniden evlenme için müddet koydular. Eteklerinizi biraz kısaltıp saçlarınızı da kısa kestirdiniz mi. dedi.. Masamı gösterdi. Fakat erkeklerimizin fikrî terbiyesi henüz bu mertebeye gelmediği için. Yalnız çıkarken. İkincisinde mahkeme bir sene sürdü. Bugiin aile artık arkadaşlık üzerine kurulmuş bir müessese oldu. dâvayı sallıyorlar. ben kalem şefi olacağım! Halit amcam teşkilâtçıdır. dedim. Sükûtu sevmezdi.. Hayata inanmak lâzım Hayri Bey. Fakat amcam.. İlk önce olmaz filân dedi ama şimdi de adamcağız evden çıkmıyor. İhtiyar.. Bir de berberinizi değiştirin. Daha şimdiden muazzam bir proje hazırladı. Halit Ayarcı. dedi. İlk gece Pakize. Gördünüz mü nasıl beğenildi? Bu canlı insanın insanla karşılaşmasıdır. Halit Ayarcı. Yaşınız başınız da ahbaplığa müsait.. Kocam kıskanmaz. Kayınvalidem yemek pişirmesini sever. yenge. Amcam bu vazifeye devamımı isteyince tereddüt etmiştim. ikide bir bana dönüyor. abla çığlıkları birbirini kovaladı. yakışık almaz. Şimdi de genci ihtiyarı pek belli olmuyor ya. Yine o günlerde Saatleri Ayarlama Enstitü-sü'nün çekirdeği olan küçük dairemiz açıldı. Fakat baş başa olduğumuzu söyleyince. her lahza mahcubiyetimden yer açılıp da içine giriyorum sanırken kızcağız bayağı gecenin kahramanı oldu. dedi. Genç hanım lâzım.. Kardeş. Doktor Ramiz ve ailemizin bütün efradı dinleyiciler arasında idik.. Hayatında hiçbir sırrı yoktu. Ne olsa. aklı başında bir hademe beni karşıladı ve içeri aldı. Zavallı ne yapacağını bilmiyordu. Biliyorsunuz. Göreceksiniz neler yapar. Doğrusunu isterseniz ben onun buraya kâtip olmasını isterdim. Hele benden kurtulsun da. doğrusu çok iyi oldu sizinle beraber bulunmamız.. Nihayet akıl öğrettim. İlk kocamdan daha ne yaptığımı bilmeden boşanmıştım. yahut konuştuğunu öğrendim.. Hâkimler muttasıl barıştırmağa kalkıyor. Siz hayata değil . O zamana kadar tanıdığım kadınların hiçbirine benzemiyordu. Yalnız ayakkabılarınızı boyatmak lâzım. Üç kocasından da darılmadan dostça ayrılmağa muvaffak olmuştu. sırtına bir orta mektep önlüğü geçiriver. "Nasıl?" diye soruyordu. Daha doğrusu daima konuşur. Halit Ayarcı hiç ses çıkarmadan dinliyordu. İnsanla dost olması için bir saniye görmesi kâfiydi.Acemaşirana inanıyordunuz. Mamafih artık ben de bıktım. Ben. tahminim gibi. Biz Şişli'de oturduğumuz için yemeğimi de beraber getireceğim. Pakize. Siz de getirirseniz öğleleri beyhude yere yorulmaktan kurtulursunuz. sıkılırım. ben de şimdilik kâtibiz. Halit Bey sizi bana anlatınca bu elbisenin size uyacağını tahmin etmiştim. Eskiden boşanma denen 222' SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ şey kolaydı. "Yaşa" sesleri.. Zaten aklı başında insan bu asırda karısını kıskanmaz.. İş için elindeki örgüyü bile bırakmıştı. Mamafih sizin getirmenize lüzum da yok. Şimdi birdenbire güçleştirdiler. Ben sabahleyin dairenin yolunu bulamazsınız belki . Bu modern bir müessesedir.. Üçüncüsü büsbütün güç oldu.. Daire deyince insan çekiniyor. Hiç kimse ile darılmak âdeti değildi.

bizim hâl ve hatırımızı soruyor. ücret ayırmışlar. "Refahın yolu sağlam bir zaman anlayışından geçer" gibi şeylerdi bunlar. Bu esnada şehrin saatleri birbirini tutmadığı için büyük bir zata ait cenazede mühimce bir zat bulunamamıştı. Doğrusu o kadar sevindim ki. ( alışmayan. Birinci zevcine ve akrabasına dair uzun bir izahattan sonra şimdilik hiçbir işimiz olmadığını.Tekrar bir iş sahibi olduğumu. Artık gün boyunca kahve kahve şuna buna rastlamak ümidiyle koşmak yoktu. İkinci ayın ortasına doğru Halit Ayarcı bir gün daireye uğradı. Bu istediğine erişme sevinciyle kaybetme korkusunun beraberce vücuda getirdikleri acayip.. Daha ziyade bir masala ben ziyordu. Burada o bile yoktu. karışık. Hattâ aradaki farka terakki adı dahi verilemez. iyi kötü döşemişler. 224' SAATİ . birkaç kelimenin etrafında doğmuş bir şeydi. İnsanlarla. Hattâ İspritizma Cemiyeti'nde bile birbirlerine ve kendilerine yalan söylemekten hoşlanan birtakım insanlara hizmet ettiğimi bildiğim için gülünç dc olsa bir iş yaptığıma inanıyordum.Hakikatte günün on iki saatinde konuşan bir insandı. Şimdiden söyleyeyim ki alelade eşya ile döşenmiş bu odalarla İstanbul'un en asrî müessesesi olan enstitü binası arasında hiçbir münasebet yoktu. işsiz insan sıfatıyla evde horlanmıyor. İçimde müthiş bir gayret uyanmıştı. üç kocasından da kendisinin istemesiyle ayrılmış olmasıydı. Biitün gün dairede kaldığım için eski tanıdıklarımın beni gördükçe yol değiş (irmelerine. Ondan sonra esbabımucibe lâyihasını yazmağa başladı. Birincisinde Nermin Hanımla benim karşı karşıya masalarımız vardı. Her birinden biner tane basıyor ve şehre dağıtıyorduk.. kırtasiye eksikliklerimizi tamamlamamızı söylüyordu. Bir işim vardı. görmemezlikten gelmelerine. Nermin Hanıma bir ara işimizin ne olduğunu sordum. Böyle iş olur muydu? Hayatta yeri neydi bunun? . Bazen bunlara Halit Ayarcı'nın kendi buluşları da karışıyor ve onlar daha mânalı oluyordu: "Müşterek zaman müşterek iştir". Bizim odadan Halit Ayar223 TANPINAR cı'nın bürosuna geçiliyordu. Ben Halit Beye bir şeyler anlatmıştım. fakat yapacağım iş yoktu. Üçüncü aya doğru Halit Ayarcı enstitünün teşkilâtını hazırlamış olduğunu bir sabah bize müjdeledi. sanki ağır bir uykuda imişim gibi sevinçten benirleyerek yaşıyordum. Kendimi hayata yeniden başlamış sanıyordum.. sokakta her rast geldiğime talihsizliğimin hesabını vermeğe mecbur olmuyordum.ERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Biraz sonra ne yapacağım. Ayın sonuna doğru daktilo makinalanmız. muayyen bir kazancım bulunduğunu düşündükçe her saniye başında. vazgeçtim. Halit Ayarcı ara sıra telefon ediyor. Bu. benden kaçışlarına şahit olmuyordum. Ve bu hisle dünyanın en muntazam insanı gibi yaşıyordum. sualinden kurtulmuştum. bu yetmiyormuş gibi gün geçtikçe eksiklerimizi tamamlıyorlardı. Onu hiçbir zaman unutamam. Nermin Hanım işte böyle bir Nermin Hanımdı. Bu yeni vazifem öbürlerine hiç benzemiyordu. "Ayar saniyenin peşinde koşmaktır".. Bundan sonra bunların basılmasına nezaret işi başladı. Beraberce Nuri Efendinin hatırlayabildiğim sözlerinden yüz kadar slogan tertip ettik: "Maden kendiliğinden ayar kabul etmez". Bu üç ay bütün hayatımda bir istisna oldu. Dağlar devirmek istiyordum. Daire iç içe iki odadan ibaretti. Sonra hanımefendiyi rahatsız etmekten korktum. Her gün falıma bakarsınız değil mi?.. Onlar ayrı ayrı iki âlemdir. Bu yüzden on günün içinde bize bir bina bulmuşlar. Halit Bey birbirini tutmayan saatlere bakmış ve o esnada işsiz olduğunu hatırlamıştı Başka insanlar ona inanmıştı. Hayret edilecek nokta. perdelerimiz geldi.diye az kalsın otomobille eve kadar uğrayıp sizi alacaktım. Halbuki bu konuşmasına göre adamcağızların bunu kendilerinin düşünmüş olması lâzım gelirdi. Filhakika ilk ayımızı sadece bu işle geçirdik. Amcam sizin iyi fal baktığınızı söyledi. İşte burada mesele birdenbire değişiyordu.. sevinçle ve korku ile dolu bir devirdi. hayatla hiçbir alâkasını bulamıyordum. "Hakikî insan zaman şuurudur". sadece Halit Beyin gelmesini bekleyeceğimizi söyledi. Böylece hiç işi olmayan enstitümüz yavaş yavaş kendi varlığının etrafında bir yığın iş peydahlamış oldu. muntazam şekilde devam etmemizi.

Bana bir parça daha az gösterişlisi verildi. Doğrudan doğruya bir levazım müdürlüğü. Ama biraz işleri yoluna koyduktan sonra. Bana söz söylemek. Halit amcam yanılmaz. fırsatını verdiği nisbette bu işin sonu olamayacağını anlatmağa çalışıyordum. yeni bütçeye ve tam kadrosuyla teşekkülüne kadar tahsisat istiyor ve bir muhasiple bir başka kâtibin verilmesinde ısrar ediyordu. sonra on beş adım ötedeki telefon yetmezmiş gibi benim masama bir telefon kondu. şubelerden. Ay başından ay başına ücretlerimizi alırken görünmek en münasibiydi. Halit Ayarcı'ya birinci sınıftan bir Amerikan yazıhanesi verdiler. Fakat Nermin Hanımın Halit Ayarcı'ya itimadı vardı. sağa sola mektuplar yazıyor. Nermin Hanım durmadan yeni teş-^Inttan.AMA ENSTİTÜSÜ -Azizim Hayri Bey. beni sonuna kadar dinledikten sonra: 226 SAATLERİ AYARİ. yahut ufak telek emirler ve ıı yordu ¡•akat havadisleri geliyordu. Fakat hiç de böyle olmuyordu.. bana: -Hayri Bey! dedi.. "Bari anlatmasa. realist olun! Ve tekrar telefonu kapadı. telefonda yerlerini tâyin ediyordu.2S TANPINAR iremiz hiç de böyle şeylere kalkışmamalıydı. dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz. da ?. almakta olduğum üç hademe ücretinin peşinde idim. kimseye bir şey söylemese!" diye dua etmekten başka ne yapabilirdim? Bununla beraber belki de benim vesveselerimin tesiri altında o da üzülmeğe başladı: . Belki o gelse biraz iş de çıkardı. gorünmuyordu Yalnız telefon ediyor. Bana kalsaydı. muazzam kadrodan bahsediyordu. Gün geçmiyordu ki küçücük dairemize birtakım yeni eşya gelmesin.İşin fenası Halit Ayarcı'nın ortalıkta görünmemesıvdi. Daha sonra masalar değişti. Bir gün Halit Ayarcı'ya telefonda bunu açmağa çalıştım. Halit Ayarcı bütün bu eşyanın geleceği saatleri biliyor. Ben kiıcücük dairemi ''n varlığını guliinç bulurken o. aramızda bulunması biraz emniyet verirdi. bir nevi depo olmazsa dairemiz lâğvedilecek. sanki sahneye çıkacakmışım gibi benim kılık kıyafetimle de meşgul oluyordu. hele son günlerde durmadan müsveddeler yolluyor. Hâlâ küçük ücretinizi kaybetmekten korkuyor musunuz? Vazgeçin bu deliliklerden. Onu kaybederim korkusuyla çıldırıyordum. İmkân yok! diyordu. Bunlar yetişmiyormuş gibi Halit Ayarcı. yahut sözümü bitirmek.. Halit Ayarcı. Ben müdür muavinliğimin dc ğil. Mümkün mertebe kendimizi unutturmaiıydık. Hiç ol mazsa gelip gitseydi. Nermin Hanıma üzerinde kayabileceğiniz kadar cilâlı bir masa geldi. Realist olun! cevabıyla telefonu kapadı. şefliklerden dem vu-'"vordu. Evvelâ muşambalarımız değişti. Ertesi gün yarım düzine gece lambamız geldi. Bana Büyükdere'deki sözlerini hatırlatıyordu. Bütün bunların benim için tek bir mânası vardı. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi mühim bir müesseseye hâlâ gereği gibi ehemmiyet verilmediğinden" bahsediyor. İşin garibi. Fakat sesi gülmekten kırılıyordu. siyah parlak yazı takımının. Sonra güvenmediği işe girmez. üç gün sonra aldığımız cevapta bir yığın itirazdan sonra dediklerini yapmağa çalışılacağı söyleniyordu.. kurşun kaleminin nerede duracağını hep o tarif etti. Bu işleri konuşacak! İçimden. Siz Halit amcamı daha tanımıyor sunuz! Fakat niye gelmiyor? Gelecek. Benim masamın üstündeki gece lambasının. O teşkilâtçıdır. Endişelerimi artık Nermin Hanımdan gizlemiyordum. hâl hatır soruyor. Fakat gelmiyordu. kalem levazımının gönderilmesini istiyordu. Yarın Ankara'ya gidiyor. dairenin lâyıkıyla döşenmesini. hepimiz açıkta kalacaktık. Bir saat sonra tekrar telefonu açtı. Bir gün Nermin Hanıma onun gönderdiği müsveddelerden birini dikte ederken âdeta kederimden ağlayacaktım. Bütün bunlar beni endişelendiriyordu. amcam dediği Hali! Avarn'mn bı mı için tasavvurlarını anlatıyor.

Sonra ilâve etti. onu dinliyor. kaynanamla burun buruna yaşamak hiç hoşuma gitmiyor. Onıın için kaynanasıvin tekrar evde kapanmaktan bahsederken birdenbire ilk kocasına atlıyor. Hayri İrdal burada. filân da beklemiyordu. Faka! Nermin Hanım bana ben/emiyordu. Fakat .. demişti. "Belki tanırsınız. her giin değişen şapkalarını bir "Maşallah!" çekerek methediyor. döşemeci. İyi kadın ama iki çift laf etmeğe gelmiyor.Tıpkı daldan dala sıçrayan serçeler gibi düşünceden düşünceye atladığı için. hepsi onun hayatından bazı şeyleri bir kere olsun dinliyorlardı. Hayri îrdal Bey. Şüphesiz onun için dünyanın en rahat hayatıydı bu. fakat tam yarısında bahsettiği adamın kızı veya karısının adı geçince ameliye tekrarlanıyordu. benim akşama kadar sağdan soldan bulduğum saatleri tamir etmekliğim. Derhal kaçıyor. bu işe ben de şaşıyorum. önde belediye reisi. diyordu. büsbütün başka mevzulara dalıyordu... elektrikçi. Onun konuşması başka tiirlii idi. olması icap ettiği şekilde bir daireye kavuşmuştu. Vakıa gelip gideni pek olmadığı için bahşiş filân alamıyordu. Her defasında. ve müessesemiz birdenbire bir nevi canlılığa kavuştu. karmakarışık hâkle diliyle iki dudağının arasında yaşıyordu. Ben dahâ bu kadar ımihim adamı nasıl selâmlayacağıma karar vermeden Halit Ayarcı beni ona: .En kıymetli yardımcım.Paraya o kadar ihtiyacım yok. bu işte en büyük şansımızdır. diye takdim etti." mukaddimesiyle en aşağı yirmi kişiden bahsediyor. Ve bütün bunlar daima küçük büyük birtakım istitratlarla oluyordu. Ben ona Seyit Lût-f'ullah'la Aselban'ın sevişmelerini anlatıyordum. .. Onu yormuyorlar. Nermin Hanımın süveter örerek hayatını anlatması. ki bu işe tâyinimden heri kaynanamın huyu değişti Bütün ev işini iistiine aldı..ahattı. Fakat onun da aklı bu işi almıyor. Hal i t Ayarcı. O /amana kadar hademe denen mahlûkun kendi hayatının şartlarına göre ayrı bir cennet tasavvuru olabileceğini hiç düşünmemiştim. Nermin Hanımın dostluk yapması ve bütün hayatını parça parça anlatması için herhangi bir insanla bir kere karşılaşması kâfiydi. Bilir misiniz beyefendi. Bir gün bana utana utana : . onları lâyıkıyla tanıtacak izahat vermeğe kalkıyor.Beyim.. Binaenaleyh bu iş onun için de mantıksızdı. Nermin Hanımın konuşmasından yoruldukça kahve pişirmek bahanesiyle odadan sıvışıyordu. Üstelik. Biraz sonra bu telâş hadememiz Derviş Efendiye de geçti. Belediye reisi. Adamcağız bu yeni daireyi pek beğenmişti.. Fakat saadet telâkkimiz niçin hayat şartlarımıza göre olmasın? Üçüncü ayın sonlarına doğru idi ki bir gün bu tehlikeli durgunluk kırıldı. müessesemizin bu tek muvaffakiyet şansını "bir daha bırakmayacağım" der gibi bir elinden yakaladı.AMA ENSTİTÜSÜ ıcr girmeğe başladı. ev işi görmek. Nermin Hanım bermutat Halit Ayarcı'ya üçüncü süveterini örüyordu. yanlarında belediye reisinin yardımcılarından biri dairemize geldi. kimse kendisini taciz etmiyordu. azarlamıyorlar. daha sonra yeni aldığı şapkanın yakışıp yakışmadığını soruyordu. sırf müesseseye hizmet için âdeta fahrî çalışıyor. Otuz beş sene süren hademelik hayatında birdenbire hiç beklemediği zamanda. hamal. oradan Küçük Mustafa Paşa taraflarındaki konak •277 TANPINAR larında geçen çocukluğuna sıçrıyor. Mu-şambacı. bordrolarımızı imzalamağa getiıen kâtip. daldan dala sıçrayışları muayyen bir merkezin etrafında toplanmağa başladı. daha üçüncü cümlede başladığı noktayı ıınıı-luyor. Sonuna doğru konuşmasının başıboş. İnsan sadece susar mı? Bilir misini/. Fakat tekrar eve kapanmak.. Bu beklenmedik ziyaretle ikimiz birden şaşırmış ayağa fırladık.. Bütiin hayatı. öyle kapı önlerinde. kendisinin bizi seyretmesi için bütün bu işin kurulmuş olmasına şaşıyordu. Nermin Hanımın masasının yanı başındaki sandalyede oturuyor.. İçime acayip şüphe228 SAATLERİ AYARİ. Bununla beraber o da bu işin fazla süreceğinden şüphe etmeğe başlamıştı. bunaltmıyorlardı. ben tanımadığımı söyleyince üzülüyor. Hır sabah. Acaba öldüm de cennette miyim diye düşünüyorum.

Sonra mobilyayı tekrar gözden geçirdi. iki ayağı üzerinde 230 SAATLERİ AYARİ. Hakikaten utanılacak şey. Esas olan sizin bu kararı vermenizmiş.. Hatta perdelerin tülünü ayırarak o kadar senedir tanıdığı sokağa uzun uzun baktı.. fakat söylemiyor. Başını eğmiş.. İşin garibi belediye reisinin de bu işe gerçekten sıkılmış görünmesiydi. Halit Ayarcı bu fikri çok beğendiğini göstermek içiır. Belediye reisi bulunduğu yerle öteki odanın arasındaki birkaç adımı yarım saatlik bir mesafe yapmasını biliyordu.. Onun odasında da aynı dikkati gösterdi. Tabiî. Zaten nasıl olsa başka bir daireye geçmerpiz icap edecek. durmadan ayakkabılarına bakıyordu.. içtimaî meseleler üzerinde açılan bu küçük bahis kapandı. Onunki de büsbütün başka bir fedakârlık. Halit Ayarcı: Emrederseniz bir gezelim! diye teklif etti. heniiz kılıflarından çıkmamış daktilo makinalarına.Tam odadan çıkacağı sırada Halit Beyin bir gece evvel duvara astırdığı grafik nazarı dikkatini çekti... Fakat tecrübeli adamlar başka türlü oluyor. Demek. gözlerimin içine sevinçle baktı. Nermin Hanım kalem şefimizdir. aziz arkadaşımızı evinden çaldık. dosya dolabına....AMA ENSTİTÜSÜ sallanıyor.. Bu müjde belediye reisini âdeta kurtardı.. Belediye reisi bunu yardımcısına not ettirdi.. ne de görülecek şeye ihtiyaç varmış. Başını ayakkabılarından bir lahza ayırdı. Evet. Halit Ayarcı gülümseyerek cevap verdi: Evvelâ mesai arkadaşlarımızın şartlarını düşünmeme müsaade buyurun. Benim tasdikim üzerine. Halit Ayarcı'nın kapısı önünde bizim odayı bir daha süzdükten sonra: Perdeler güzel olmuş. sizinki pek hafif düşmüş. Ve teşekkür makamında elimi daha kuvvetle sıktı. Buraya sığamayacağız! O zaman değiştiririz. Dip duvardaki içi boş etajerlere.. yahut Halit Ayarcı'nın koluna eliyle dokunuyordu.. Halit Bey. Nermin Hanımın yüzü ilk bayramlığını giymiş bir kız çocuğu gibi kıpkırmızıydı. şimdiki vaziyeti muvakkat. bir şeyler düşündüğünü gösteriyor.. mobilyayı beğenmemişti: -Arkadaşlarınki neyse amma. Meğer ne kadar yanılıyormuşum? Bu cins gezme ve görmeler için ne öyle gezilecek geniş mesafeye. Sonra bir eli öbür odaya açılan kapının topuzunda tekrar döndü ve bir daha odayı gözden geçirdi. Teşkilâtımız.Kendisine verdiğimiz para utanılacak bir şey... hayat namına da kazandık! Ne dersiniz Hayri Bey?. hem nasıl? Belediye reisi de kendi sözünü beğenmişti. o kadar. "Nasılsınız? tyi misiniz?" suali karşısında tatlı bir tebessüm dişlerinin üstünde bir şekerleme gibi ezildi.. tam ağzını açacağı zaman vazgeçiyor. Ben de öm•229 TANPINAR rümde ilk defa olarak bir başkasının saadetiyle mesut olan bir adam gördüm. uzun ve fasılasız gece çalışmaları vaat eden ampulsuz masa lambalarımıza. perdelere dikkatle. teker teker ve tekrar tekrar baktı. Gezilecek ne vardı? Bizim odadan Halit Beyin odasına geçilecekti. Böylece yeni binanın temeli atılmış oldu. Onun için daha parlak ve o zamana kadar hiç söylenmemiş bir şekilde tamamladı: -Amma. Bizim için o kadar sevdiği evini bıraktı. siyah ciltli defterlere. Bu kadar mühim bir merkezde. sayenizde tamamlanınca Hayri Bey müdür muavinimiz olacak. Hayır.. Aziz velinimetim hakikaten bana yapılan haksızlığa ağlayacak-mış gibi konuşuyordu. öyle. Belediye reisi en basit şeyin karşısında birkaç saniye duruyor. masaların üzerinde ayniyattan alındığı gibi duran büyük.. Bu işler başka türlü yürümez. fiş dolaplarına. Uzun uzun baktı: Demek böyle ha! . dedi.. Birinci sınıf bir entellektüel.. çaldık.

Halit Ayarcı birdenbire çok tatlı ve cömert bir jestle kendini ortadan kaldırdı. Gayemiz o değil mi?. bu işteki muvaffakiyetin ta-mamiyle belediye reisine ait olduğuna kanidi. O...... sadece ona bağışladı. Halit Bey hiç de mütevazı değildi.. Nasıl. neşriyat bürosunun lüzumunu ve vazifesini defterine kaydetti. Bütün bu klasörlerin. Hay-ri Bey işi daha ciddî şekilde derinleştiriyor. Nermin Hanımla ben. .72 SAATLERİ AYARİ. ben de beraber hep size aidiz... diyerek muvaffakiyeti tekrar Halit Ayarcı'ya ve hattâ yan bir bakışla biraz.... o kendisine uzatılan tepsiyi yani büttin Zeynep Hanım servetini alıp kabul etmek alçak gönüllülüğünü gösterdikten sonra. evine ilk defa gelen Sultan Aziz'e hediye eden Yusuf Kâmil Paşaya ne kadar benziyordu! Bütün bu muvaffakiyetler sizindir.... Belediye reisi boş klasörlere.. Ne çare ki karşısındaki de aynı şekilde ısrar ediyordu.. Sonra gece lambalarımıza bakarak Halil Ayarcf yi en ciddî sesiyle tebrik etti. bilhassa sinema saatlerinde ve öğle yemeklerinde saat ayarları hatırlanır. Teşekkür ederim.. -Estağfurullah. belediye reisi de öylece kendisine hediye edilen muvaffakiyeti hafif ve çok kibar bir tebessümle. Hele böyle bir sosyal etüt hiç aklımdan geçmemişti. O. götürün. Cidden teşekkür ve tebrik ederim. gece lambalarının.Evet efendim. Fvet. Mühim söz bu... benimle ve Nermin Hanımla beraber buraya toplanmış olmalarındaki muvaffakiyeti olduğu gibi ona.. Bu hâliyle yeni yaptırdığı konağın senetlerini karısının bütün serveti külçe kiilçe mücevherler ve en güzel yazmalarla beraber. Ben sadece elimden gelen imkânı hazırladım. Tekrar bizim odaya geçtik. Halit Bey!. sonra: 2.iade etti. biz yalnız vazifemizi yaptık. Fakat karşısındaki de doğrusu istenirse Sultan Aziz'den daha az kibar davranmadı.. F akat Halit Ayarcı dinlemiyordu..AMA ENSTİTÜSÜ Hayır. dediğim gibi. bir yazma Kur'ân'ı seçerek gerisini olduğu gibi sahiplerine hediye etmişse." der gibi kabul etti. hayır. asıl muvaffakiyet sizindir. -Tahmin ederim efendim. Belediye reisi göz ucuyla muavinine işaret etti.. Duvarda sloganları okudu: Ayar saniyenin peşinde koşmaktır. kılıfları içinde uyuyan yazı makinalarına ve büyük siyah defterlere bir müddet daha baktı. Muhtelif mesleklere göre ayar meselesi çok değişiyor.. Asıl himmet ve mu vaffakiyet sizindir. burada salonun yarı aralık kapısının arkasında başında başörtüsü ayakta hünkârın emirlerini bekleyen Zeynep Hanımefendiye benziyorduk. -Demek geceleri de çalışılacak! Büyiik fedakârlık. biiyük muvaffakiyet. mamafih belediye reisine Nıı•231 TANPINAR ri Efendinin adını söylemeden. Bununla beraber bu sosyal etüdü yaptığım için bayağı memnundum.. Mamafih bu tam bir grafik değildir. efendim. enstitümüzün gayelerinden birinin de bu ustaları halkımıza tanıtmak olduğunu anlattı. çok memnun oldum.. altın bir tepsi üzerinde. "Zaten bunu bekliyordum. bu servetin içinden kendisine en lâyık olanı.. Şu hâlde tam bir sosyal etüt. Alın. odamızın kirli ve sıvasız duvarlarıyla hiç bağdaşmayan perdelerin. Muvaffakiyet efendimizin. Ve tepsi olduğu gibi yine bize geldi. Bizim vazifemiz çalışanlara yardımdır. Çeşitli mesleklere göre saat ayarı hakkında hiçbir fikrim yoktu. da bizlere -bizler. Neşriyat büromuzun vazifesi bu olacak.. Bunlar hep sayenizde oldu.eski saatçilerimiz tarafından bu cins birçok sözlerin söylendiğini ve bu adamların cemiyet ve çalışma işlerini çok iyi bildiklerini. ne yazacaklarını henüz kimsenin bilmediği makinaların. etajerlerin...

Ah elimden gelse de. Halit Ayarcı bu iki yardımcı olmaksızın çalışmanın gıiç olacağında bir müddet ısrar etti.HRİ AYARLAMA F. Bittabi bu teşkilâtımız bu binaya sığmayacak. Nihayet daire müdürlüğünden fedakârlık yaptı. Halit Ayarcı benden evvel cevap verdi. diye düşündüm. Yalnız bu daire müdürü fa/la değil mi'? Yani yukarıki kadrodaki. Son derecede modern bir metotla içtimaî hayatın tetkikine başlayan enstitümüzün.. diğer taraftan da israfın önüne geçiyordu. Çalışma İstatistiği şubeleri bulunacaktı. bu sefer o. Bunların hepsi mütehassıs zatlar olacaklar. o tebrik edilecek.NSTİTI ISI I [andı. Böylece parça parça bir adamın muhayyilesinde yaratıldıktan Miııra ayrıca da büyük bir teşkilâtın mihveri olmuştum. Birinci kısımda.. Bir taraftan müessesemizin iyi çalışması hususunda hiçbir fedakârlığı esirgemiyor. öteki çok mânalı bir kelime ile kendi hissesini ayırdıktan sonra yine geriye verecekti. diyordu. Yalnız şu daire müdürlüğü bana lüzumsuz gibi görünüyor. Böylece müdürlük ve yardımcı müdür maaşları barem hadlerini tccavüz etmez. Hattâ muamelât müdürlüğü de fazla gibi geliyor. Onu not ettik. her dairenin tabiî çatısı olan kadro olması itibariyle. umumî menfaat hesabına daima fedakârdır. Hattâ asıl tahsisatımızı da oradan almayı düşündük. Ben tamamladım: -Yani bu işi üzerime alabilirim. Böylece herkes yerleştikten sonra Saatleri Ayarlama Enstitüsü'niin kadrosunun münakaşası başladı. Bu kadar mütehassısı nereden bulacaksınız? .Demek usul bu idi. Halit Bey cebinden çıkardığı bir küçük defteri önüne açarak izahat veriyordu. Böylece üzerinde bu kadar devr ii teslim.. Bu mutlak kadrodan sonra ihtisas kadrosu geliyordu. Evvelâ muvaffakiyet denen bir şey kabul edilecek. Bu resmen muamelesini görmüş bir vâkıa idi. Bunu bilmiyordum. Bir nevi idarî ve organik iskelet gibi. muvaffakiyetin asıl karşısındakinin olduğunu iddia ederek ona aynıyla devredecek. Hskilerin te veecııh. Halit Ayarcı onun yanındaki koltuğa geçti. Ayrıca bir neşri •233 TANPINAR yat müdürüne. İkinci kısımda ise İçtimaî Koordinasyon. evvelâ bir müessese olmak haysiyetiyle mutlak kadro ve ihtiyaçlarını anlattı: Bir müdürümüz. Böylece mutlak kadronun esası kabul edilmiş oldu. hiisnünazar -iyi bakış. Artık müsterih olabilirdim. Halil Ayarcı ise: Zaten siz olmasaydınız hıı mesııliyctli işe dünyada girmezdim. iade ve tekrar iade muamelesi geçtikten sonra bu muvaffakiyetten artık kim şüphe edebilirdi? Enstitümüzün kurulması hiı muvaffakiyetti.. Hn iyisi yeni bir binanın yapılmasıdır. sonra sahibi aranıp bulunacak. Hayri Bey. devlet hesabına. diyordu. İçtimaî Koordinasyon kısmını da bendeniz idare edeceğim. Artık işi öğrenmiştim. Zaten Çalışma İstatistiğini Hayri Bey u/erine alacak. Bu da saatin kendi bünyesinden ve içtimaî hayattaki mevkiinden ve rolünden doğan bir kadro idi.dedikleri şey bu olacaktı. reis yardımcısı orta masasının kenarına ilişti.. Şimdilik mutlak kadromuz bundan ibarettir. Bu mutlak kadro ismini çok iyi bulmuşsunuz.. Bu işlerde aşağı yukarı mutabık kalınca belediye reisi son teıed dııtlerini söyledi. biz de birer sandalye bularak çemberi ka pattık.. bir kalem şefine. şimdilik yalnız Zemberek. Belediye reisinin burada gösterdiği hassasiyete hayran olmamak kabil değildi.. Hvct efendim. bir muamelât ve daire müdürüne muhtacı/.. Bir ara benim dc fikrimi sordu. Halit Bey. vaktim olsa da bütün dünya tarihini tekrar okuyabil sem. Siz ona mutlak kadro diyorsunuz. Mil ve Yelkovan şubeleri vardı. Bu anlaşmadan ve iki tarafın vaziyetinin böylece sıkı sıkıya tespitinden sonra belediye reisi teklifsizce Nermin Hanımın sandalyesine oturdu. Bu gayretim belediye reisi tarafından derhal bir teşekkürle karşıSAATİ. bir müdür yardımcımız var..

malûm ya. İnsan beyhude yere eşrefi mahlûkat olmadı... sonra karar verdini... Artık biliyordum.şııııdakinin lik ıint sonuna kadar yoklardım... Hn tabii şc* Icre bile intibak edemiyorlar. Personelimizi kendimi/ yetiştireceği/. Halit Bey bir el işaretiyle bütün bu vehimlere son verdi: Biz bu meseleyi hallettik.. Ne kadar kesin. Bu kadar personeli birden bulmak... kendi personelimizi kendimiz yetiştireceğiz. meselenin başı bu. hem de yadırgamalarına tahammül edilmiyor. İşte burada sizden ayrılıyorum. Dışardan ecnebi mütehassıs. Resmi konuşmalarda daima yorgun. filân. mahveder. -Yalnız. N'oluyoruz sanki? Her şeyi onlardan mı öğreneceğiz? Memleket evlâdını hiç mühim bir işte görmeyecek miyiz? Esasen Hayri Bey vaat etti. Ya böyle olurdu. dedi. Hayatı güçleştiren şeylerden hoşlanacak yaşta değilim. va vazgeçilirdi Hcııebiye ihtiyacımı/ yok. Dedikodu. Ah bu büyük kelimeler ve büyük benzetmeler. Hem laf anlatması lmiç oluyor. Evet.. Yalnız efkârıumumiye kâfi derecede güvenir mi bize? Ecnebi mütehassısa o kadar alışılmış ki.. Müessesemize tam referansı olmayan. . dairede sinek avlarken Halil Beyin kalasında bol bol düşünmüştüm. Hakikaten bir işe yarayacaklarını bilsek. Bunun için de prensipimiz gayet sağlam. Bütün kirimi/.. Hayri Bey bu işte haklı.. (. Daha cmııı şekilde çalışırlar.O kolay! Hayri Beyle biz onıı hallederi/. Belediye reisi Kanunî Sultan Süleyman'ın topu. Çünkü kendimize güveniyorduk. Böylelikle her nevi dedikoduyu önlemiş olacağız. tüfeği. Vi-yanalara kadar ecnebî mütehassıslarla mı gittik? O zamanlar herkes mütehassıstı. Kshseıı Hayrı Beyin hıı hususta çok faydalı bir fikri var. Belediye reisinin tereddüdü başka yerden geliyordu. Hayri Bey şimdi listeyi tanzim etti. tavsiyesiz. pasımı/ bıııa da. iyi tanımadığımız kimse giremez. Belediye reisi ellerini birbirine çarptı. O daima cömert ve realistti. Efkârıumumiye eninde sonunda bizimle birleşecek. hem de çekingendi Doğrusu ecnebiyi ben de istemiyorum.. Nitekim sonraları öyle yapıtın. Belediye reisi bunu çok beğendi. Bu iş son derecede mühim bir iş. kiiçıık aç ma/larla karşımdakini iyice söylettim. Halit Bey meseleyi şahsî taraftan almıyordu. Bu işi son derecede sıkı tutacağız. Tavsiyeli.. tek çaresi şöyle haysiyetli bir ricatti. Halil Bey dinlemiyordu bile. mızrak ve zırhıyla ortaya atılan kim bilir kaç yüz bin kişilik ordusuna karşı ne yapabilirdi. Yarısı da dışardan güvendiğimiz yüksek insanların tavsiyelileri.. Herkes kefaleti umumiye altında çalışacak. Esasen çok insan var. Bozar. Sonra birdenbire katîleşti: Yok efendim. Bıı iş onların anlayacağı ıs değil Biz mütehassıslarımızı kendi aramı/dan yetiştireceği/.'ünkii 235 TAN PINAR böyle şeylerde asıl karar değil. -Ben de sizin gibi düşünüyorum. böyle meselelerde. Memurlarımızın yarısı. haydi bir fedakârlık yapalım.. filândan bahsediyorum. o kararla mtinasebetli olan insanlar mühimdir. deriz. ııyııklar gibi tavırlar aldım.. Halit Ayarcı bunu katiyetle reddetli. Anlama/. Buraya ecnebî alamayız. -Sırf bunun için dahi yapmamak lâzım. Belediye reisi hem memnun görünüyordu. etrafı hiç yoklamağa bile liizıım görmeden ko nuşuyordu! Ya belediye reisi numunelik bir iki ecnebi istiyorsa''. Böyle şeylerde ben olsam daha dikkatli davranır kar. kendi akraba ve yakınlarımız 236 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ olacak.

filân?.. Yani o da içinde daha ziyade tuvalete yarar eşya bulunan çantasıyla ve Halit Beye teşekkür için örmeğe karar verdiği süveterin yünleriyle geldi. İki aydır üzerindeyiz. Zannederim ki bu son itiraz Halil Beyi kandırdı. Doğru. Tekrar belediye reisine döndü: -Zehra Hanım. bu. daha sonra da kontrol memurlarımız gibi tâli işleri görecek arkadaşlar kalıyor.. Kvvel ki gece Hayri Beyle son bir defa gözden geçirdik. Öz Türkçe devrinde. Halit Ayarcı tevazuyla gülümsedi. Onu rica edeceğiz. diyordu. Halit Bey... Hakikaten kestirme yollar buluyorsunuz.. Adamcağız umumî menfaat namına kazandığı bu zaferden çocuk gibi seviniyordu. Demek imtihan yapmayacaksınız? Hayır. Bunlar da tabiî kadromuz kabul edildikten sonra ihtiyaca göre tâyin edilecek. Nihayet daktilo. Belediye reisi bir lahza durdu. güneşe tutulmuş billur gibi çınlayan. Fakat bu süveterlerin içinde şüphesiz en güzelleri Nermin Hanımınkilerdi.. Eleğim-sağma gibi rengârenk.. Sonra bana döndü: Sizin Zehra Hanım acaba kabul eder mi? Tabiî ufak bir ücretle.. Sıra ile birkaç rakamdan başka.. Bunu bilhassa rica edecektim. Bu fedakârlığı da yaparsak eğer. mütehassıs ister. Hakikaten bir enstitü için yakışıksız bir isim.. Bu ara ben bir fırsatını bulup ayağa kalktım Halit Ayarcı'nın şu mucizeli defterinde yazılı şeyleri görmek istiyordum. Bir şeyler söyleyecekti. tamamiyle tatmin edilmiş olacaktı. İtiraz edemiyorum.. Hayır efendim. Yalnız şimdilik fazla insana ¡imit vermeyelim. Ben daima bu işlerde hassasım. Halit Ayarcı tekrar elindeki deftere baktı. O hâlde bizim de kendi tarafımızdan bazı hazırlıklar yapmamız. Hakikaier bir muamelât müdürüne ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Biı 238 SAATLERİ AYARİ. Şahadetname. Bu prensip bir yığın güçlüğü ortadan kaldırır. müstahdem. liyakatli insanlar aramamız lâzım geliyor. Şurasını söyleyeyim ki Halit Ayarcı birkaç sene içinde dünyanın en zengin süveter koleksiyonuna sahip oldu. Sonra birdenbire hatırladı: -Tabiî bir mucip sebepler lâyihası yazıyorsunuz! Halit Ayarcı gülümsedi: Merak etmeyiniz. asla. Hayri Beyin kızıdır. Yalnız şimdilik bir kâtibe daha ihtiyacımız var. Daire müdürlüğünü kaldırmış olmamızdan çok memnundu. Baba evi gibi bir şeydir.. Ben bu sabah size sormadan bazı yerlerini değiştirdim. O kadar miihim değil.. üzerinde daima saate ait şeyler bulunan bu süveterler hakikî şaheserlerdi.Hiç hatırıma gelmemişti. sadece majüskül birkaç harf vardı. Bu sağlam delil ve bürhan karşısında belediye reisi tek bir cevap bulabildi: -Allah bağışlasın! Üç gün sonra Zehra da Saatleri Ayarlama Enstitiisü'nde Nermin Hanımın maiyetinde işe başladı. O çoktan hazır... hayır.. çok doğru. 237 . TANPINaR Ama nihayet müessese ona yabancı sayılmaz. Sonra ikinci derecede personel kadrosundan birisini kullanırsınız. Adı da güzel değil. Onlar alelade memuriyetler' içııı lâzım gelen şeylerdir. Hem böylecc barem müşkülâtından kurtuluruz. Muamelât müdürü. Madem ki öyle emrediyorsunuz. Memur değil.AMA ENSTİTÜSÜ . Dairemizdeki daktiloların hemen hepsi ona bir veya birkaç süveter örmüştü. İkisi de mânalı şekilde bakıştılar. Sayenizde iyi hazırlandık. Halbuki bu hayatın bizatihi kendisi olan bir ış. çünkü karşıma tam bir sistemle çıktınız. Belediye reisi birdenbire tekrar eski meseleye döndü.

Yahut daha iyisi okuyayım. ne masraftan. Belediye reisi. Bütün yüzünden. dedi. . Halit Ayarcı: Onların keyfi yerinde! dedi. Ve birden yerinden fırladı: Yemek vakti. Bir sabah daireye geldiğim zaman onu masamın önünde çalışıyor buldum. hulâsa hiç ışı olmayanlar. Etrafımda her şey öyle ters ve tanınmaz bir mantık içinde idi. Biz Nermin Hanımla onları merdivene kadar teşyi ettik. İsterseniz başka vakte bırakalım.. dedi. bilhassa hizmetçiler. Ceketini çıkarmış.. Tam münasip cevabını vermek tizere iken Derviş Efendi elindeki tepsi ile girdi. Ah Yârabbim o dakikada karşımda bir ayna bulunmadığına.. mükemmel ev kadınıdır. o ana kadar kendisinde görmediğim asık bir çehre ile: Hay hay. Belediye reisi. Meslekler arasında saat ayarı daima değişi yor. dedi. Sonra hepimize birden baktı: Beraber yiyebiliriz değil mi? Nermin Hanımla ben itiraz ettik. Nermin Hanım bütün bunlardan habersiz: Belediye reisi cici adam değil mi? diyordu. ve herhangi vaziyette şaşıracak cinsten adam değildi. 240 SAATLERİ AYARİ. omuzlarından kendisini işe verdiği anlaşılıyordu.. Her gün saat on bire doğru Nermin Hanımın evine uğrayan Derviş Efendinin bize getirmediği şey yoktu. Hocalar da öyle Halbuki irat sahipleri. Sonra size gönderirim. Ve Halit Ayarcı elini ceketinin iç cebine doğru uzattı. Belki biraz daha tasarruf yapabiliriz! diye bitirdi. Bugün epeyce çalıştık. Muvaffakiyet ve kadro tanzimi işlerini öğrenmiştim. Çünkü bana hep iki elimin üstünde ve ayaklarım havada yürüyorum gibi geliyordu. işlerinden başka işleri olmayanlar.. muhakkak ona da bir süveter öreceğim.ev kadınları. Uç dört günde Halit Ayarcı eksiğimi tamamladı. Bu iki müdürlüğü kaldırmamız çok iyi oldu. başı bitmek üzere bulunan büyük bir grafiğe eğilmişti. İlk defa. Odaya girince başımı ellerimin arasına alarak iyice yokladım. Fakat o da zeki.. Yanına yaklaştım: Kolay gelsin beyefendi. Meselâ bakın buraya. Ve gözlerini her cefaya razı adam gibi kapadı. Arz ettim ya. Orada belediye reisi bana ve Nermin Hanıma son defa teşekkür etti. asıl mütehassıs sıfatıyla onun fazla ileriye gideceğini zannetmem. İki kolu sıvalı. Nermin Hanım neler getirmiştir bugün. ne zahmetten çekiniyordu. Kol kola çıktılar. ktiçıik işçiler. Halit Bey benim yerime cevap verdi: O benden beterdir beyefendi.. kadıncağızın dairede rahatı için elinden geleni esirgemiyor. Bütün gün gelinini dinlemekten kurtulan kaynanası. ameleler. kendimi doya doya seyredemediğime ne kadar müteessirdim. Fakat istatistik tanzimi ve bilhassa bu istatistiklerin grafiklerle gösterilmesi bahsinde daha çok acemiydim. Ben ilk uçuşunu yapan kırlangıç yavrusu gibi korka korka lafa karıştım: •239 TANPINAR Bu gibi işlerde en doğrusu randımanı sağlamaktır.AMA ENSTİTÜSÜ Ben bu "İşlerinden başka işleri olmayanlar" sözünden hiçbir şey anlamamıştım. Kim bilir. Belki ben ufak tefek pazarlığa ¦azı olurum amma. İsterseniz size umumî çizgileriyle anlatayım. Büyükdere'deki meşhur geceden beri bu âdeti edinmiştim. Bunları bana bakarak söylemişti. Şu Haliî amcamın-ki bitsin. sandalyenin arkasına asmıştı. Halit Beyle kapıdan çıkarlarken benden kadro üzerinde bir daha düşünmemi rica etti ve sözünü.. Nitekim birden saatine baktı. evet bütün ömrümde ilk defa böyle mühim bir cümle söylemiştim.¡ki nokta. dedim. O yüzüme bakmadan: • Evet böyle. Dediği doğruydu. kıiçiik memııılat saat ayarlarında daha litiz oluyorlar.

içimden öyle geldi cevabını verdi. bakın. Bakın. Demek ki içinden gelmiş. o hâlde bir sebebi vardır. Biz içtimaî bir dâvanın üzerindeyiz Hizmet için buraya geldik. (Kinde-likçi hizmetçiler de. Rica ederim hangi sayma ameliyesi benim şu anda sıkışmış zihnimin bulacağı meslek ismi kadar hakikate uygun olabilir? Saymak bizi daima aldatır. Çünkü bunu yaz mazsak saat ve zamanla alâkanın asıl yaşama şuuru olduğunu nasıl öğreteceğiz? Ne garip. Zannederim lâzım. Sonra hiçbir neticeye götürmez. dedim. Amma düşünmüş. Dışarda çalışan ev kadını da bovle.. Yan gözle masamın bir kenarına koyduğum öteberiye baktım. Belediye reisine verdiğiniz cevap son derece mükemmeldi. O. Hayatta benim için bundan başka bu is yok muydu sanıyorsunuz? Sizin için bilmem ama.. dedi. bize niçin inanmıyorsunuz? diye sordu.kendilerine gösterilen işlerden başka işi olmayanlar. Bu sebebi kendisine sabahleyin sordum. başarmaktır. Alışacaksınız. Halit Ayarcı ilk defa görüyormuş gibi yüzüme baktı: Eski usul. Şimdi ben sıra ile her renkli sütuna bir meslek adı koyuyorum.-Yani demek istiyorum ki.. Halit Ayarcı tekrar grafiğin üzerine eğildi. bu şartlar içinde. Bu bana bütün işittiklerimin ve gördüklerimin en garibi geldi. siz daha enstitümüzün niçin kurulduğunu bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Yani biitün zamanlarını yalnız ona verenler. Evet.. Bir gün alışırsınız. (îülünç ve eksik neticelere götürür... bu tam aksi olmuyor mu? Yanı evvelâ incelemeler yapılır. Ve olmadı da. insan tek bir hâl olsa istatistik denen bir şeye inanırım. Çünkü başka iş yapacaktır. Sonıa ha na döndü: Bırakın bunları. İnsan karı•241 TANPINAR şıktır. -Renkler güzel değil mi? dedi. Daha bir şey yapmış değildik. başlamak. kırmızı ile morun arasında. Bir gecenin içinde hazırlamış. İçten gelen her şey doğrudur. eski ve mânâsız.. Sonra onların ifadesi olan kolonlar tanzim edilir. durmadan değişir. -Yanılıyorsunuz Hayri Bey. bu daireyi kurmamız bir başarı değil mi? Birdenbire durdu. bu.. fakat ötekilerde saat mefhumu azalır. Nermin Hanım bunu bu tarzda düşünmeyebilirdi. O hâlde niye bu yorucu işe girmeli? Ben bu sarı sütunu ağır hastalarda saat ayarının azlığı için ayırıyorum. Hepsinden kısası. Yanı başındakilere nazaran altı misli kısa olması da bunu gösterir. Ben eski arkadaşıyım. İtiraza çalıştım: Aman beyefendi. Şimdi ben bu sütunun fonksiyonunu bulmak zorundayım. Meşe lâ okur yazar. benim için yoktu. Meselâ şu sarı küçük sütun. Hiç olmazsa benim bildi ğim böyle. Usulünü tarif ettim. Zaten herhangi bir şeyi saymanın imkânı yoktur. Müthiş zaman ver. O hâlde /aman onun için kıymetlidir. Yanılma ihtimali burada azalır.AMA ENSTİTÜSÜ beni temin etmek istiyormuş gibi gülümsedi: . Bilmiyorum. Çünkü kontrola imkân vermez. O zamandan beri fasılasız dostuz. Mektepte beraber okuduk. İyi ama. bu küçük odada büyük bir işe kendimizi vermemiz. Mademki düşünmüş. Hattâ bilhassa yazılmalı. Nermin Hanım yaptı. Nitekim buradaki tek siyah çizgi de ölülerin zamanla hiç alâkası kalmadığına işaret eder.. Yarım saattir bunun için kendimi yoruyorum.. Bura sını gayet iyi biliyorum.. yalnız? Bu muvaffakiyet meselesi beni pek şaşırttı. Böylesi daha doğrudur. Yalnız. bunu fark etmiş de 242 SAATLERİ AYARİ. yahut musikî seven kadın için ev işi çarçabuk bitirilmesi gereken şeydir.. Halit Ayarcı elindeki grafikte son rötuşlarını da yaptı. bunun yazılması behemehal lâzım mı? Bu o kadar tabiî bir şey ki. yani neticeler elde edilir. rakamlar. -Asıl sizin konuşmanız mükemmeldi. Galiba toparlanıp gitmek zamanı gelmişti. yüzüme dik dik baktı: Hayri Bey.

Yani kulaktan ne kaparsam. işler bizden sonra dünyaya gelmişlerdir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü her şeyden evvel kendisine inanılmağa muhtaçtır.. Birdenbire bana döndü: Dostum. telâş etmeyin. her şeyden evvel iştir. Siz mutlakın peşindesiniz. Halit Bey güldü: Kendinizi beyaza çekmeyin. Siz kimi teklif ediyorsunuz? Bilmem! dedim. . Sonra tekrar masaya oturdu.. Bunu bizden evvel kimsenin düşünmemesi veya başka şekilde düşünmüş olması mıisbet olmasına mâni midir. rahatsız oluyordu. Herhangi bir şeyi mantığın dışına çıkarmamız için ona biraz dikkat etmemiz kâfidir. Niye alkışlamadınız? diye bana sordu.. Sonra tekrar grafiğe eğildi. Kâğıda uzaktan bakmak için ayağa kalktı. bir yerden bir yere gidecek. O zamana kadar vücudunun güzelliğini anlamamaştım. Hakikaten anlamıyorum. Nuri Efendi ile Doktor Ramiz'den ve bir de sizden dinlediğim şeylerdir. götürülecek. yere çömeldi. bir saatçinin mutlak değerler peşinde koşması. İşte eksikliğiniz.. kakat bu kadarı kâfi değil. lâzım! En iyisi eski teraneye dönmekti. Hem beraber ayarlayacağız. Niçin inanmıyorsunuz? Hana mıisbet bir işimiz yok gibi geliyor. onu güneşten ayırdıkları zaman medeniyet en büyük adımını attı. Her taraftan adaleler kabarıyordu. diyeceğiz. zamanına sahip olmak. Tekrar omuzumdan yakaladı ve beni silkeledi: Değişeceksiniz. 244 . Saat zamandır. Çalışmak. -Zannederim ki hep saatte katıyor onun arkasındaki şeyleri ihmal ediyorsunuz. Oturduğu sandalyeyi bir ayağından ve en dibinden tutarak havaya kaldırdı.. İstersem herhangi bir sirkte kendime daima iş bulurum. bunu düşünmemiz.. Müstakil bir zamanı saymağa başladı. üç dakika üzerinde düşünmek her işi gülünç yapabilir.. Biz de bunu icat ettik. İnancınız yok. İşleri onları görecek adamlar icat eder. Elini masaya indirdi: Ve ayarlayacağım da..Hayır. Onun için bir iş lâzım. •243 TANPINAR Beyefendi. Konuşurken ağır bir yük taşıyormıış gibi soluyor. Ne garip. Sade bu kadar mı? -Ama sizin aklınızla. Fakat saatleri ayarlamayı tercih ettim. Bir müddet düşündü. Bu müsbet bir hareket değil midir? Bayağı müteessirdi. iş ise zamandır. Fakat öğrenmek istiyorum.. Müsbet işten kastınız nedir? Herkesin inandığı aklın bir lahzada kavradığı değil mi? Meselâ hamallık! Fşya var. Ve birdenbire yerinden fırladı. Şaşırdınız da onun için değil mi? Benim bu cinsten seksene yakın marifetim vardır. Ben de iddia ediyorum ki çok şey biliyorsunuz. ne kapmışsam onlar. Sizinle bu müessesede yapacağımız çok iş var... İçinde yaşadığımız havaya bir yığın kelime ve fikir atacağız. beni karşısına aldı: Doktor Ramiz'i unuttuk. hattâ beş dakika. Etrafımıza zaman şuurunu vereceğiz. İnsan. Tabiattan koptu. Sandalyeyi bırakınca geniş bir nefes aldı. İnsanlar saatlerini ceplerinde gezdirdikleri.. Kâfi derecede zekisiniz. Hakikaten çok güzel ve çevik adamdı. Saat bir vasıta. onu kullanmasını bilmektir.. Nereden bileceğim bunları?. Tabiî mühim bir âlettir.. hem mühim bir iş. Bütün bilgim. sonra kolunu hiç bükmeden dimdik ayağa kalktı ve hep aynı vaziyette odanın içinde dolaştı. Sonra başını arkaya doğru eğerek elindeki sandalyeyi bir ayağı ile tam burnunun ucuna oturttu vc iki yana açtığı kollarıyla muvazenesini araya araya odanın içinde yavaş yavaş gezinmeğe başladı.. yani mantığınızla hepsine itiraz edilebilir! On dakika. lerakkî saatin tekâmülüyle başlar. bir âlettir. Sizden ayrılmak istemiyorum. biliyorsunuz ki ben cahil bir adamım. sanıyorsunuz? Biz bir iş yapıyoruz. Zaman gibi izafî bir şeyle meşgul olan bir adamın. Hayri Bey değişeceksiniz. Doktor benim tarafımdan giriyor. Biz bunun yolunu açacağız.

Gayet sakin bir tavırla: Şayanı dikkat adam. O da niçin? diye sordum. yolcu ve fare bulun.. yahut konuşurken.. Asaf Beyi sonra düşüneceğiz! Başka teklifiniz? -Zehra Hanımı söylemiyorum. masrafı kısma gibi lâflar çıkar. Beni çok sever.. yaşlarında var. Öyle konuşmadık mı o gün? Bir onlardan. giderdi.. İyi oturmuş. hangi iş? Doğrusu adını çok beğendim. bacak.... lüzumlu unsurlarımızı mı çıkaracağız? Yakın akrabalarımızı.... Asaf Bfeyi nereye teklif ediyorsunuz? . dar bir kadro ile işe başlamak. diyeceğim. anladınız mı? Dar kadro demek çalışmamak demektir. Hayır. Biz sizinle iki kişi olduğumuza göre o hâlde ben bir kişi teklif edince siz de birisini teklif etmek hakkını kazanıyorsunuz.. Siz de bilirsiniz ki dünyanın her tarafında resmî... Daha ziyade uyumayı severdi. dedi. güvertesi. -Şair Ekrem Bey... Güzel. yan resmî müesseselere karşı bir kıskançlık vardır.. kamarası. Hattâ daha ileriye giderek lüzumsuz unsurlar bile bulunmalı. Hemen her zaman iktisat... -Tamam. Meselâ çark şubesine.Şubelerden birine. Ve çok defa hasta beklemediği için hemen dönerdi... Muhakkak bir şey var işin içinde. gemime tayfa.AMA ENSTİTÜSÜ Hakikatte ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Kahvede uyurken. Sonra düşüneceğiz onu. Hepsi ile bütündür.. Böyle bir tedbiri almak mecburiyetinde kalsak ne yapacağız. Genç bir insan. Şimdi değil mi? -Hayır. Öyle ki memuriyetlerimiz okununca saat ve zaman denen şey kendiliğinden görünsün. Çünkü o Nermin Hanımı karşılıyor.. daha bilmem her şeyi. Herkes ne yapılacağını anlasın! Binaenaleyh sizin icabında teklif edeceğimiz vazifeleri kabul edecek insanlar üzerinde düşünmeniz lâzım. Bir başkasını bulun. Zannederim ki reddetmez. müşterilerden biri elini ağzında iken ısırdığından beri mesleğini bıraktı. Bütün cesaretimi topladım. Hepsi lâzım. tam kadromuz değildir. kaptan köprüsü. çünkii neden bahsct-liöini anlamamıştım... bir müşteri gelirse hizmetçileri haber verir. Ve muhakkak ki bizde göreceği. Bir müessese canlı bir mahlûktur. Halit Bey Ramiz'i teklif etmişti.. Siz bana yalnız dtimen ve bacası olan bir gemi ile yolculuğa çıkmamı teklif ediyorsunuz. Çünkü elimden geldiği kadar geniş tutmak mecburiyetindeyim. Kaptandan farelerine varıncaya kadar! Bana. Halit Beyi bu hikâyenin güldüreceğini sanmıştım. İhtiyaç oldukça teşkilât genişler.. Doktor Ramiz mesleği icabı iş ve koordinasyon kısmına girecck.. dedi. Onun için müessesenin tam bir teşkilât olmasını istiyorum. Sadece deniz tutmuş gibi bir baş dönmesi içindeydim.. Ben bir iki günah keçisi almak niyetindeyim. Fakat o hiç aldırmadı. bir bizden. küpeştesi. Kadromuzun yarısı aramızdan olacak. ben de kendisini severim.. o da yavaş yavaş uyanır. muvaffak olacağı bir ış bulunur I'akat ilk hamlede olmaz. Kabul.. bozulmamış bir kabiliyet... daha doğru değil mi? İmkânsız.. Halit Bey sabırlı sabırlı: Bakın anlatayım. Şimdi ben Ramız'i teklif ettim.. Yapabilir mi? Eskiden dişçi idi. Zaten işten hoşlanmayan bir adamdı... dostlarımızı mı feda edeceğiz? Hayır. Bu kadro. İcabında çıkartmak için. İşte bu iyi. Bir çeşit aile oyunu oynuyorduk. Mide. Zaten hiçbir şey anlamıyordum.. rahat müesseseler emniyet verirler. kararlar verilir. ne iş görür? •245 TANPINAR Hemen hemen hiçbir iş görmedi şimdiye kadar. Otu/.. Hayır. gemi dediğin bir bütündür. Biliyorsunuz değil mi? Kski Yahudiler her sene . Daha az. kol. Makinası.SAATLERİ AYARİ. Yangeldi Asaf Bey. Ben teşkilâtımız münakaşa edilmeden kadro teklifi vermeyeceğim. Bu sefer rahatladım.

"Mademki dört ay sonra burası yoktur. durmadan geziniyordu. Şehrin kibar ve zengin semtlerinde kalabalık caddelerinde açılacak ilk istasyonlardan sonra yavaş yavaş daha ilerine. Ayrıca saat ayarı istasyonlarımız için personel arayacağız. dedim. insanlarla münasebetinde daha dişli bir adam olmalıydım. Herkes rast geldiği dükkânın kapısından başını şovle bir uzatıp saatini düzeltir. "Ha-lit Bey bu işte belki muvaffak olmayabilir. Siz bana inanın! Kadromuzun tasdikine dört ay vardı. bu personelin müşterilere hitap tarzım hususi 7/K * . yahut müracaat sahibi ile meşgul olurken Ayarlama Enstitüsü'nün asıl içtimaî gayelerini ona anlatması icap eden bu genç unsurların zeki. Kurulmamızdan iki sene sonra israf lâfı çıkar. Biz yine başından tedbirli olalım. kadın veya kızlarda icap ederse yaşı örtmeğe ve bilhassa az çok cins dışına çıkararak güzelliği daha keskin... Müşteri. Bövlecc daha karakteristik. hattâ takibat yapacağı cinsten birkaç kişi.. daha atılgan ve daha kayıtsız. O hâlde muvaffak olmam için daha cesur.. Ondan sonrası için Allah kerimdi.. beylerin.. Fakat muhakkak ki hiç bir zaman cesareti kırılmayacak ve daima aynı kalacaktır. Her şeyi evvelden düşünmek lâzım.246 SAATLERİ AYARİ. Hemen her müessesenin kolaylıkla vazgeçebileceği. Bu itibarla fazla üzülme dim. Bıitiin o başıbozuk kalabalığını halk ne yapsın? Hali t Bey bir iki dakika düşündü: Oldu diye bağırdı.. Elimizde birkaç kişi bulunsun. Tâ ki vicdan azabı çekmeyelim. Talih herhangi bir adam gibi yaşamama imkân vermemişti. Halit Ayarcı: Hayır. o kadar güzel elemanlar bulacağız ki •247 TANPINAR en işlek mağazaları geçecek. dedi. Ayar istasyonları. Hurda da maalesef yine Halit Ayarcı'ya itiraz ettim: Bu kadar basit bir şey için kim ayakkabı boyatır gibi bir dıik kâna gider? Kaldı ki modern hayat yavaş yavaş berber ve boyacı gibi muhallebicilerden sonra memleketimizin en işlek iş ve ticaret sa hası olan meslekleri bile söndürüyor. o hâlde ilerisi için hazırlık yapalım!" diye düşıınüyordum. -Biliyorsunuz ki ben tutacağına inanmıyorum. sevimli ve konuşkan olmaları da lâzımdı. Nitekim ilk iki istasyonumuzu Galatasaray'la Teşvikiye'de açtık.AMA ENSTİTÜSÜ çöle günahlarını yükledikleri bir keçi salarlarmış. Bu istasyonlara öyle zarif bir şekil vereceğiz. -Ayrıca... mahalle içlerine kadar girecekti. oldukça kalabalık bir personele muhtaç olacağımız tabiiydi. Fakat tutması için böyle bir üniforma bana şart görünüyor. daha tecessüsü gıcıklayan bir cihaz elde eden/. Burada genç hanımlar. ısırıcı daha sinema yapmağa yarayacak bir üniforma. Bilakis koşacaklar. Dört av daha rahat edecektim. Hiç olmazsa bir nevi kaskelimsi bir şey! Daha ziyade genç erkek hâli ve recek bir kıyafet! O ne için? -Dikkati çeksin diye.. Benim elimden gelen bu idi. Biz de icabında öyle yapacağız. Onlar için de küçük işaretler buluruz. saatleri durmuş hanımların ve beylerin saatlerinin ayarlarını düzeltmek için yol üstünde uğrayacakları küçük yerlerdi.. Ayakta. O zaman ne yapacağız? Kura mı çekeceğiz aramızda? Belki onıı da yaparız ama. Acaba onu taklit edemez miyim? Meselâ şu ayar istasyonları bahsinde onu geçmeğe çalışayım!" Ve müessesemiz açıldığından beri ilk büyük gayretimi yaptım. Kendi kendime. Hiç olmazsa rozetimsi bir şey! Bütün personelimizin kıyafeti olacak. Erkeklerde vücudun bütün güzelliğini gösterecek. genç ve güzel delikanlılar da hanımların saatlerini küçük ve makbuz mukabili bir ücretle kurup ayarlayacaklardı. yanılıyorsun. umumî efkâra iyi niyetimizi göstermek için rahatça feda edebileceğimiz bir iki kişi lâzımdır. Hat tâ bütün personelimiz için bunu yapacağız. Böyle bir teşebbüs için muayyen şartları haiz. Henüz düşünmedim. Kazandınız! Bir üniformamız olacak. Bu demektir ki.. Müdürlerin dışında. Personelin muayyen üniforması olacak mı? diye sordum.

.. Kendi yakınım addederek. Harika! Ve beni kucakladı: -Tebrik ederim Hayri Bey! Asrımızın bütün psikolojik vakıasına dokundunuz. Fakat çok güç..... Fakat şahıslar üzerinde müteredditti. Hepsi kabul. Halit Ayarcı'nın sevincine hudut yoktu: -Bu da iyi! dedi. Bir müddet düşündü. Asrımızın asıl büyük zaafı ve kudreti .. takip de eder. "Baba uyuyor musun?" diye âdeta tartaklayan biletçi vardı.. kendisinin de biraz tanıdığı Sabrive Hanımdan bahsettim. bunu da kabul. Daha doğrusu bir kadın. Cemal Beyle Nevzat Hanım için biraz daha bekleyelim! Çıkarken. .. ve bilhassa bu iş için kurulmuş saatler gibi hareket ederlerse.. Sevimsizdir amma yapar bu işi! Hele takibi mükemmel becerir. yaşlarına göre tuhaf görünecek bir ciddilikle söyleyeceklerini söyleyip birden susarlarsa.AMA ENSTİTÜSÜ şekilde öğretmemiz lâzım.... çok ehemmiyetsiz bir şeyden bahseder gibi. Bir iki tavsiyeli de gelsin. İçten içe hazırlanan aydınlık ve düzenli yeni Orta Çağ'ın temeli ve belkemiği. Bir yığın delikanlıyı otomat hâline ne diye sokalım! Zaten yapamayız. tatlı ve ölçülü olurlarsa. Müessesenin müdürü sıfatıyla zatıâliniz Sabriye Hanımı teklif buyurdunuz. Haklısınız. bilhassa aynı zamanda son derecede mültefit. enstitüden hep aynı kelimelerde. nazik ve ciddî olmayı da öğretirsek rağbet artar. İşte o zaman ben biraz evvel öğrendiğim şekilde kozumu oynadım. büyük bir ihtisas iddiasıyla bahsederlerse. Benim bu günlerde çok işim var zaten. Fakat ısrar etmedim. Çünkii aklıma başka bir şey daha gelmişti. son zamanlarda aldı yürüdü. patron.. •249 TANPINAR Bana kalırsa hu avar istasyonları personelini sadece genç kızlara ve kadınlara inhisar ettirelim. Işimiyarayacağına eminim. Sessizce beni süzdü. Bendeniz kabul ettim. Bunu nasıl yapabiliriz'? Ben bu işi becerebilecek birisini tanıyorum. her iki taraf aynı şekilde muamele görmeliydi.. Hiç erkek almayalım. değil mi? Plak insan.. Hayır.. Amma kocasını ne yapacağız'? Onu da günah keçisi olarak alırız. Hattâ kin tutmayı bile biliyorsunuz. dedim. baba. İkisiyle de temas edin. Malûm ya. Ona.. amca.. İspritizma Cemiyeti'ndeki ahbaplar gccc gündüz aklımdan çıkmıyordu. dayı.. Hayri Bey siz bir dâhisiniz... Yarından tezi yok. Meseleyi öğrendiniz. Şimdi ona mukabil kendi hakkımı kullanıyorum ve Selma Hanımı kendime mensup bir insan sıfatıyla teklif ediyorum. Erkekler için başka işler ararız... yenge. Sizin de diğiniz şekilde bir terbiyeyi ancak genç kızlara verebiliriz.. Halit Ayarcı bir müddet düşündü. Öyle bir şey buldunuz ki. Fakat unutmayın ki kadro paylaşılmıştır. Şimdi kadınlar da erkekler kadar genç ve güzel kadınlarla anlaşabiliyorlar. Sabrıye Hanım sade öğretmez... Sinema artistlerine hayranlıklarından belli. mıydık? Yüzüm kızara kızara Halit Ayarcı'ya bu meseleyi açtım.. Daha? Konuşurken de aynı şekilde yeknesak. usta. konuşun. -Yani bir nevi otomatizm. Acaba Selma Hanımefendiyi ve Nevzat Hanımı beraberce müesseseye alamaz. bir mektupla kendisini davet edelim..SAATLERİ AYARİ... Sonra gülmeğe başladı: Bunu böyle bir prensip meselesi yaparsanız kabul... Bu üniforma ve kıyafet meselesinde bizim bir estetik müşavirine mutlaka ihtiyacımız olacaktı. Sizde epeyce iş var! dedi. Hattâ Nevzat Hanım dahi. Ben erkekler içinde hiç olmazsa kadınlar kadar beyinsiz bulunduğuna emindim.. ondan sonra karar veririz. abla gibi kelimeler gırla gidiyor! Bir hısım akrabalıktır gidiyor kUsormayın! Bunları söylerken hayalimde hep biraz evvel tramvayda beni. Tam çalar saat gibi konuşup susacak insanlar.. araya hiçbir şey katmazlarsa. Bir insan ki eline geçen herkese istediği şekli verebilir. Selma için söylemiyorum.. Zaten böyle bir işi ancak bir kadın yapabilir. Saatten. Fsas prensipi kabul ediyordu.. Hayri Bey.

dedim. . Beni gördüğüne son derecede memnun oldu.a gülerek beni tanıyıp tanımadığını sordum. dedi.. Damadımı da dışarda bırakacak değildim ya! Küçük baldızım. -Tabiî tanıdım. Bilhassa bu sonuncu izdivaç bana enstitüde ayrıca bir nikâh memurluğu tesisi fikrini verdi. Onu da enstitümüzde iş arayan tavsiyesiz bir genç. saat ayar istasyonlarından birine iki sene sonra uğradım. ezberlemiş gibi konuşmamızı. Daha doğrusu ben kendim de böyle bir iş arıyordum.. Genç kı-'. müesseseye girmek için başka çare kalmadığını anlayınca. Zehra enstitüde pek az kaldı. Bu aydan itibaren üç yüz liıa alacaksınız! İlk önce teşekkür için boynuna sarılmayı. fakat Sabriye Hanımın verdiği talimatın dışına çıkmak istemedim. bana kozmik saat ayarından bile bahsetti. Büsbütün canım sıkılıyor. -Peki. onun gibi hareket etmeğe karar vermiştim. Ve en ciddî sesimle. Sabriye Hanımı bu işe tavsiye ederken hiç de yanılmamıştım. Fakat bence asıl mesele müessesenin muvaffakiyetidir. Ayrıca beni daha düzgün bir kıyafetle ve bayağı mesuliyetini taşıdığım bir işin arasında gördüğü için memnundu. tabiî kendi saatiyle ayarladığı için ayarını bozdu. Ve o sayede evlendi. Ayrıca Hürriyet Tepesi'nde yapılmakta olan yeni enstitü binamızı behemehal ziyaret etmemi tavsiye etti ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir yıllık ayar abonesi..İspritizma Cemiyeti dağıldı. İkimiz birbirimize bir dakika kadar bakıştık: Fvet. Ve bütiin bunları yaparken de saat hakkında. Bilhassa sözü saatten gayrı bir şeye nakletmeme zerre kadar müsaade etmedi. -Teşekkür ederim. Bu benim tek çaremdi. fam ayrılacağım sırada istasyonun duvarlarını süsleyen fotoğraflar arasında beni gösteren bir resmin önünde durdum.AMA ENSTİTÜSÜ . Kendisine şimdilik daha personelimizi tanzim etmediğimizi. Fakat Halit Ayarcı işin ciddiyetini bozar korkusuyla bu çok yerinde teklifi reddetti. insan hakkında benim bildiklerimden viiz defa daha ahmakça sözleri hep aynı şirin tebessümle tekrarladı. yine enstitümüzün bastığı takvimden üç nüsha birden sattı. Fvvelâ böyle bir su alnı son derecede şahsî olduğunu ve ayar istasyonları nizamnameTANPINAR sinde kendisini buna cevap vermeğe mecbur edecek bir madde bulunmadığını söyledi.aman isterseniz emrinize hazırım. az kaldı unutacaktım. 2. asıl mesele odur. son derecede gayrişahsî davranmak şartıyla şahsî olmamızı ve daima saatten bahsetmemizi. hemen o gün istedi. Yarı yolda kendimi tuttum. Ona yetişmeğe. hattâ suallerime cevap verdi. Sonra ısrarım üzerine. Selma Hanımefendinin bana göstermek için getirdiği yeni kıyafet modelleri nı seçerken çekilmiş olan bu resim benim en iyi resmimdi. Zehra'dan boş kalan yere tâyin edilmişti. Ve tabiî evlenir evlenmez kocasını yelkovan şubesi şefi ve mütehassısı yaptık. Sabriye Hanımı yukarda anlattığım konuşmadan iki gıın sonra evinde ziyaret ettim. Uçak hosteslerini andıran bir kıyafetle giyinmiş genç bir kız dünyanın en tatlı tebes-sümleriyle beni birdenbire yakaladı. dedi. dedi.. fakat birdenbire demin verdiğim karar aklıma geldi. O bize müşterilerin yüzlerine fazla bakmadan gülümsememizi. Meseleyi kendisine açınca beraber çalışmamız ihtimaline çok sevindi. Geçmiş zamandan hakikaten bir kalbi varmış gibi hüzün ve teessürle bahsetti. Ne /. O zaman sizi dinleyebilirim..-Ha! dedi.. Ve çıkarken de elime enstitüye ait yine az çok benim kalemimden çıkmış bir yığın prospektüs tutuşturdu. dedi. Bileğimden çıkartmama müsaade etmediği saatimi kurdu. şimdi tanıdınız! Ne yapmanız lâzım geldiğini düşünüyorsunuz? Duvardaki saate baktı: -Yedide işim bitiyor. O ayar istasyonlarında çalışmayı tercih etmişti. bir örümcek gibi sardı. Belediye reisi kadronun çık250 SAATLERt AYARI^AMA ENSTİTÜSÜ masına intizaren ücretinizi biraz arttırdı. iki elini öpmeyi dii-şıindüm. Bu suretle esaslarını beraberce düşünmüş olduğumuz.52 SAATLERİ AYARİ. enstitüye dair her türlii izahatı en açık şekilde vermemizi söylemişti.

Sabriye Hanım zihnimden geçenleri anlamış gibi birdenbire sözü değiştirdi: Hayri Bey.. Çok rahatsınız. Bilir'misiniz ki alelâde işi sevmez. Belki de kendisini iyi tanıdığım için sevmez. İş dediğin onun için evvelâ bir sergüzeşt olmalı. Fakat ben onu çok beğenirim. Hattâ müesseseyi bu tutturabilir. Yalnız lâalettâyinden hoşlanmaz. her şey elinden gelir. O hâlde arada bir şey değişmişti. Siz de bu meseleyi düşünün.onar gruptuk genç kızlar bir bakıma mânâsız bir iş için toplanmış olacaklar. fakat rahatsız etmemeli.." der gibi gülümsedi. kaçakçılık. Daha başka bir şeydi. üçüncü derecede kalıyordu. Beşer. gönül alma. Öyle sanıyorum ki sonradan bu istasyonlara başka fonksiyonlar da verebiliriz. çok değiştiniz! Sakın darılmayın. Fakat o zaman bana yapılan her ikramda bir nevi okşama. Bütün mesele burada idi. Devlet memuriyetlerinde bu yüzden kalmadı. fakat yakında bunların halledileceğini ümit ettiğimizi söyledim.. Sabriye Hanıma. Zaten demin siz müessesenin gayelerini anlatırken onun kelimelerini kullandığınızı derhal anladım. Bunlar hep onun düşünebileceği cinsten şeyler. Biitün büyükler dostudur..hattâ kadromuzun bile çıkmadığını. kendi kendini tatmin vardı.. Fakat aynı zamanda inanacağı bir tarafı da bulunmalı yaptığı işin. Göreceksiniz ne cümbüş olacak. Halit Bey beni sevmez. Hiç böyle fırsatı kaybeder miyim? diyordu. Fakat tutması lâzım. herhangi bir şeyle oynar gibi oynuyordu. hattâ onu taklit ederek yaşadığımı bir daha anladım. O da benim gibi. Hayatla. geliyorum. Bütün muvaffakiyetleri bu çocukların davranışlarında olacak. dedi. Beş sene evvel de ben bu eve sık sık gelir ve Sabriye Hanımla böyle karşı karşıya otururdum. kızdırmak. herkesi şaşırtmalı ve hattâ korkutmaiı! Sonra da iş olmalı. -Halit Beyle iş görenlerin hemen hepsi kabiliyetleri derecesinde bu rahatlığı alırlar. Yine cemiyet için çok iyi bir şey. Selma Hanımın adı geçer geçmez. Şimdi bunları yetiştirmek meselesi var. Biliyor musunuz ki bu Halit Beyin tesiridir.. filân değildi. buna eminim. candaşım. Başka bir şeydi. Çünkü sergüzeşt değildi. etrafta gürültü yapmak da lâzım. Selma Hanım gelir. Nevzat Hanımla Cemal Beyi ve Sel ma Hanımı da Halit Ayarcı'nın müesseseye almak fikrinde olduğunu söyledim. biliyor musunuz ki siz çok değiştiniz! dedi. Fakat bir türlü sevmedi. Fakat faydalı olması büyük olması ona yetmez. -Hayır. Hayatınıza. Onu tanıdığımdan beri ister istemez hep onun verdiği çerçeveler içinde düşündüğümü. "Bekliyordum bunu. Her şeyden evvel hoşa gitmeli ve mümkün olduğu kadar fazla şaşırtmalı. Sabriye Hanım dudaklarını kısmış beni dinliyordu. Niçin bunu yapıyoruz? Burasını bilmiyorum. Hattâ çağırdığınız için çok memnun olur. Zannederim ki Ce 254 SAATİ FRİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ . fakat başka sebeplerle bir şeyle meşgul olması lâzım. Meselâ siz zannetmem ki bu işleri ciddî bulaşınız. Bu hakikatin yanı başında Sabriye Hanımın bana anlattığı diğer hususiyetleri ikinci. hattâ içinize bir rahatlık gelmiş. Bu para meselesi.. imkânsız bir şey düşünüyor.. O da bir vakitler onların arasında idi.. Halit Ayarcı ile beraber olduğunuzu söylemeseydiniz de ben onunla beraber olduğunuzu anlardım. Halit Bey rahat adamdır. Sonra tuhaf olmalı.. Sabriye Hanımın salonunda onunla karşı karşıya oturmuş çay •253 TANPINAR içerken ister istemez hayatımdaki değişikliği düşünüyordum. küçültmek için söylemiyorum. Kutup seyahati. sizi kırmak. Bu değişikliği. Eminim ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü de böyledir. nasıl yapacaktım da bütün hayatıma mal edecektim? Bunu devam ettirebilmenin çaresi neydi? Bu iş meselesini de geçiyordu. Zannederim ki çalışmağa ihtiyacı var. yüksek sevap. Halit Bey rahat insandı. Dedim va herkesi şaşırtmak. Halbuki Halit Ayarcı bu işe imanla girmiştir. Sabriye Hanımı konuşturmak için sual sormamak lâzım geldiğini biliyordum. Hayırdır inşallah! dedim. Özetliyorum. Evet öyle. Ondan daha sonraki zamanlarda bu kapıyı çalmağa bile cesaret edemeyecek hâlde idim. Alelâde kendine güvenme hissi de değildi. imkânsız olmalı.

Bir yığın ¡sıkıntısı var! Fakat Nevzat'ın geleceğinden şüpheliyim! Niçin? Nevzat. Nerelerdesiniz a canım!. nasıl canlı. Zaten Selma'yı da çok değişmiş göreceksiniz. türlü sıkıntılar arasında çehresini bile unuttuğum kadın birdenbire Sabri-vc Hanımın söylediği birkaç sözle şimdi dört bir tarafımı bir yangın gibi sarmıştı.... Belki bu yüzden ilk rast geldiğim dükkândan Cemal Beyin evine telefon ettim. Karşıma Cemal Bey çıkarsa telefonu kapamağa karar vermiştim. Sabahtan akşama kadar Kut 'ân okuyor.. Benden ilk önce iş hakkında izahat istedi. Çok çocukça bir saflıkla. Sonunda o da razı oldu. Cemal Bey ona benim is255 TANPINAR tifa ettiğimi söylemişti. Yalnız Cemal Beye bir kere sorması lâzımdı.. Kendisinden rica ettiğimiz şeyi de söyledim.. Elimden geldiği kadar müesseseyi izah ettim.. Korkuyu bütün ömrümce tatmıştım. Sabri-ve Hanımdan kendisine telefon eder etmez. Hele siz ki bu işleri çok iyi bilirsiniz. geleceği vaadini alarak evden çıktım. Hakikaten şaka gibi bir şey. Daha ilk anda kendisinde bir yığın şeyin değiştiği görülüyordu. Cemal'ın de işleri pek bozuk.. Bize yardım edip edemeyeceğini sordum. Ne mükemmel kadın. Bü~ iıın dostlarıyla alâkasını kesti. Fakat makinada bozuk bir şey vardı. Eğlenceli bir iş olacağını tahmin ediyordu.. Belki de yalnız bu sonuncusu vardı. o kadar mükemmel bir zevkiniz var. telefona Selma Hanım cevap verdi. Bunu söylerken elleriyle yaptığı işaret o kadar güzeldi ki bütün konuşma boyunca bir daha yapmasını bekledim. Cemal'c soruyorum. Ertesi sabah enstitüye geleceğini vaat etti. Hattâ âşıkâne şiirleri bile var. Fakat Nevzat gittikçe daha dalgınlaştı. Hayri Bey bu.. Ve bütün bunları hep. Eski neşesi kalmamıştı. Âdeta bir günahı ödüyor gibi yaşı-vor Çok kovu bir dindarlık çöktü üstüne. namaz kılıyor. bugünlerde ben kiminle dostum? Halanızla. Murat n'oldıı? O da kayboldu. O da biliyorsunuz tasavvufa merak etti. belki de bir korku arasından konuşuyordu. Istırap denen çemberden geçtiği muhakkaktı. Hattâ ruhları bile çağırmıyor. diyordu. Fakat neden korkuyordu? Niçin telâşlıydı? Buralarını anlamam kabil değildi. Nliııir mi hiç? İstifa etti.. Zannettiğiniz gibi değil! dedim. hiç dc eski Nevzat değil artık. Bir kere içimize yerleşti mi bulandırmaya-cağı hiçbir şey yoktu. O kadar ara! diye yalvardım. âdeta şakaya benziyor.. o yılanı gayet iyi bilirdim. Dedim ya! Artık eski Nevzat Hanım değil.." diyordu. Onun için vaat etmeyeyim! Mesele çıkarmayalım! -Ne mesele çıkacak! Zannetmem ki Cemal Bey sizin herhangi bir arzunuzu reddetmeğe kalksın! . Zaten giyim kuşam en sevdiği şeydi.. "Ben böyle şeyleri yapamam ki. Sizi ele geçiremedik vesselam. Beş seneden beri görmediğim... içine bir yığın çocuk neşesi karışan o incc billûr sesle söylemişti. bir türlü bulamamıştı! Kendisine vaziyeti anlattım. Aramış. berrak görüşlü bir insan ki . Yine eskisi gibi güzel ve zarifti.. gitti.... -Belki istemez. Yarın çayına gideceğim. Halbuki işlerimizin yavaş yavaş düzeldiği bıı günlerde l'akize ile yeniden tatlı balayı günleri geçiriyorduk. Hele bir anlatın. Konuşmanın bundan sonrasının beni sıkacağını anladım. Sabriye Hanımın Selma Hanım için söylediği şeyler beni hakikaten üzmüştü. Sonra birdenbire sözü değiştirdi: Bilir misiniz. Bütün hareketlerine hâkimdi. O kadar açık fikirli. Onu o günlerde kaleme devam etmeğe başlayan Zehra'nın yüzünden Halit Beyin odasına aldım. Gülüşü ateş oyunu gibi bir şeydi. Sadece müesseseye fikir vereceksiniz! Hiçbir güçlüğü yok.mal Beyle aralan çok fena. Zannederim her tarafa baş vurdu. Demek böyle idi. Saatleri Ayarlama Enstitüsu'nün adı pek hoşuna gitmişti: Bu nasıl iş canım? diyordu. Ben huyu suyu bilinmeyen bir adamdım. yaşını nasıl yeniyor! Doğrusu aranızın açık olmasına sizin hesabınıza müteessirim. düşünceler.. eliyor. Sanki bilmediğimiz üzüntüler.

Fakat şimdi eminim. ondan hiç şüphe etmeden. Bununla da kalmıyordu.. Mademki yavaş yavaş yine kendim oluyorum.. Deminki duruşunuz bana her şeyi öğretti... oraya kendisi getirdiği hâlde? Belki ötekiler çıkmamda ısrar ettiler. Bir müddet yüzüne dalgın dalgın baktım.. İmkânsız. ben de kendime bir iş bulur bulmaz Selma Hanıma dönmüştüm. benim aradaki beş senelik hayatımı merak etti.'rar bir sessizlik oldu.. Elimden geldiği kadar kendisini tatmine çalıştım. ne de Selma Hanım zarurî şekilde Cemal Beyin varlığını hatırlatmıştı. Asıl felâketi o kadar beğendiğim kadının birdenbire hayatından şikâyet edecek kadar herkese benzemesiydi. herhangi bir hastalığı da olabilirdi. Fakat sizi işten ne diye çıkarttı.. Cemal Beyle evli olduğunu biliyor ve sadece kabul ediyordum.AMA ENSTİTÜSÜ Bunu mahsus söylemiştim.. Demek ki o Cemal Beyi hiç anlamadan. Ben de hiç uğramadım. Cemil'in yalan söylediğini ben biliyorum. gözü kapalı ve biçare yaşamıştı. İyi ama sizi görmüşler.. Sonra gözlerini gözlerime dikti: Kim bilir. Şimdi bir anda onu kıskanmağa başlamıştım. Benim için üzülmeyin ve mesele yapmayın bunu. Çok karışık bir iş bu! Benden gizlemesine o kadar ehemmiyet vermiyorum. Fakat onu hiçbir zaman kıskanmamıştım. Fakat farz edin ki öyle. Böyle olsa o zaman benden gizlemezdi. sonra yavaşça ilâve etti: Daha doğrusu şüphe ediyorum. o zaman nasıl razı oldu? Hayır. Rahatınız bozulmasın! . Her şeyden evvel şirketten niçin istifa ettiğimi soruyordu: •257 TANPINAR -Biliyorsunuz ki o günlerde Cemal hep maaşınızın artacağından bahsediyordu. Fakat ne diye acele edecektim sanki? Belki de sözlerime inanmayacaktı. hep İzmir'de kaldım. Fakat o kendi düşüncesinde devam ediyordu: -Hayır! dedi. -Aldırmayın! dedim. Bu mesele zannettiğiniz kadar basit değil. Kocası olduğu gibi. En iyisi bir yalanla işin içinden sıyrılmaktı: İstanbul'dan uzakta idim. bu işte mutlaka başka bir şey var. hattâ daha gülüncü vardı. O zamana kadar bu kadını bütün hayatından sıyırarak sevmiştim.." İş meselesi böyle halledilince Selma Hanım.256 SAATLERİ AYARİ. ve ondan korkuyordu. Şimdi ise onu kıskandığını anlayınca birdenbire vaziyet değişmişti.. "Buna niçin şaşma-h? diye düşünüyordum.. Te'.. Selma Hanım başını kaldırarak yüzüme baktı: Niçin doğrusunu söylemiyorsunuz? dedi. Onu bütün ömrünce insan olgunluklarının bir numunesi gibi görmüş ve öyle sevmişti. Sıkıntılarımdan biraz çıkar çıkmaz kendime yeni ıstıraplar bulmamdı. dedim. Fakat daha garibi. ahbaptık! Üzülürüm.. İçime yumruk gibi bir şey tıkandı. Yahut hayatına yeni bir üzüntü daha ilâve edecektim. Onu seviyor. Her şey düzeldi şimdi. Başını salladı: Cemal son zamanlarda hiç eski Cemal değil! O kadar kendisine hâkim olan kadın neredeyse karşımda ağlayacaktı.. Çünkü ortada bir sürü yalan var. Asıl beni şaşırtan bu sözlerin altında Selma Hanımın bütün hayatının bulunmasıydı.. hoş bu da affedilecek şey değil. Bir yığın kinim vardı. ne kadar sıkıntı çektiniz. Nerede ise her şeyi söyleyecektim. Hattâ bizim teklifimizi de unutun. Bileklerimden yukarıya doğru bütün damarlarım çekile çekile: Peki sorun! dedim.. Benim içimde ne Cemal Bey bana Selma Hanımı. diye gizlemiş olabilir. Çok zahmetimi çekmiştiniz.... O zamana kadar Cemal Beyden sadece nefret ederdim. Fakat ikisinin arasındaki münasebetin üzerinde durmamıştım. Onun emrinde idi. Ona bağlıydı.. demedim ya. Gömüldüğü dalgaların içinden başını çıkarır çıkarmaz karşı sahili gören bir yüzücü gibi.. Nihayet sizi sevdiğimi biliyordu. Ümit ederim ki reddetmez. kıskanıyor. belki karşılaşmamızı istemez.

•259 TANPINAR para ile bunun yapılması imkânsız. III Belediye reisinin ziyaretinden iki ay sonra daha mühim. icap ederse kirpik işaretleriyle sizi tasdik ediyordu. Halit Ayarcı bu teklifi yalnız bir. İşsizlik zamanlarımda sadece irademle geçinebilmek için. Enstitünün bu günkü parasıyla. İş meselesine gelince. çünkü o da maddî şartları sadece iradesiyle yenmişe benziyordu.. Yalnız her şeyi paraya bağlamamalıdır. herkese benzeyecekti. İnsan iradesi daima maddî şartları yener."Ic karşıladı. diye tasdik etti. Kapının önünde. İtikadımca belediye reisinin bu içte hakkı vardı. Şüphesiz bu mühim işin usullerini kendimizin bulmasını istiyordu... Müessesenin esas gayesini anlattı. Halit Ayarcı'yı bu yeni misafir de şaşırtmadı. Bu kadar yalan söylesin! diyerek ayrıldı. belediye reisini.. hattâ bu sene bütçeye koyduğumuz. belediye reisiyle beraber izahat verdi.. Her neyse. Bunun sırrını bir kere öğrenseydim her şey halledilecekti. Zehra. yani karşısındakinin fikrini daima doğru bula bula tekrar hatırlatmağa çalıştı. Halit Ayarcı her sabah geliyor. sakin ve alâkasız. sizi tekrar bulduğuma memnunun. Ben size telefon ederim. yahut Zehra'ya bir yığın şey dikte ediyordu. ya Nermin Hanıma. daha sa-lâhiyetli. Ekrem Beyi iş fikrine yavaş yavaş alıştırıyordu. Bana çok açık. gerçeği bu olmakla beraber. bu cevheri o kadar sarf etmiştim ki çoktan beri bende zer-res! bile kalmamıştı. Etrafındaki konuşmanın bitmesini. diye cevap verdi. hattâ yurdun her tarafına dağıtmamızın lüzumundan bahsetti.. Bu yeni ziyaretçinin eskisinden bir farkı vardı.. Bu her şeyden evvel bir tahsisat meselesi. sadece gözlerini gözlerinize dikerek dinliyor. Fakat biz artık eski binada değildik. bu kadar üstün şeklini görmemiştim. Masanın bir köşesine hafifçe yaslanmış. Garip şekilde roller değişmişti. Fakat devam etmedi. Fakat siz bir kere aranızda anlaşın! Sizleri huyunuzdan vazgeçiremem . birdenbire kabaran bir rüzgârın savurduğu bir toz dalgasının geçmesini bekler gibi bekliyordu.. Halit Ayarcı bütün bu konuşma boyunca âdeta lâkayt kalmıştı. Ve belki de bu yüzden aylardır Halit Ayar-cı'nın ayağıyla ittiği bir futbol topuna benzemiştim. geniş bir yere geçmiştik. "Ben işe karışacağım zamanı biliyorum. Çok rahat. Kızımın daktilo acemiliklerine ehemmiyet vermiyor. 258 SAATLERİ AYARİ. Salâhiyetli zat. Bunları şehrin..AMA ENSTİTÜSÜ Benim artık rahatım yok! dedi. "Düşünüyoruz efendim. Binaenaleyh. hattâ mutlak denecek kadar salâhiyetli bir zat dairemize geldi. -Tabiî. Hakikaten şaşılacak şey. Fkrem Bey. Hakikaten şaşılacak şeydi.Selma Hanım bir müddet çantasında mendilini aradı. O da izahattan sonra müesseseyi gezmeyi istedi. Duvarlara asılacak vecizeleri çok beğendi.. Merdivenlerden beraber indik. cevabı içinde sualler sordu ve kendi üslûbunda cevaplar aldı.. belediye reisi onun yerini almıştı. Personelimiz de çoğalmıştı. Fakat belediye reisi. Sözüne devam etsin diye ne kadar dua ettim. Bu sefer Halit Bey benim yerime geçmiş. Bu hiç konuşmuyor. bilhassa bu kadar masraflı bir işin büsbütün de parasız yapılamayacağını. Hiçbir zaman can sıkıntısı denen şeyin bu kadar asîl. daha düşünürüz. .. benimle beraber tam bir büro kadrosuyduk. yeni kurulmuş bir müessesede. beyhude sözlerle israf edilen zamana pek fazla fark ettirmeden acır gibi etrafına bakıyordu. Nermin Hanım. Muhakkak hayalimizdeki yerinden inecek. Hiç kimse yıldız olarak kalamıyordu. Mamafih Halit Bey çalışıyor. İnsan talihi bu idi. Mamafih Halit Ayarcı yine benim unutulmama razı olmadı. Bir müddet ayakta. Ben dördüncü planda idim. yapılsa bile bu iş için sarf edilecek iradenin çok pahalıya mal olacağını en münasip dille. Belediye reisinin bu hususa hiçbir itirazı yoktu.. İşlerimiz de artmıştı.

. .. Bu sefer dikkatli bakışların tek hedefi ben oldum. ...AMA ENSTİTÜSÜ sabır ve tahammül olduğunu ancak bu kadar terbiyeli şekilde gösterebilirdi. bu adamı ben taklit edemezdim. Belediye reisi bu fırsattan istifade ederek beni daha yakından tanıtmağa muvaffak oldu. Sonra kendi kendine hesap etti.... Ahmet Zamanî Efendi ve Eseri. Çaresiz tahammül edeceğim... Hayri Bey biraz yorulacak ama.. Hattâ Graham'dan evvel rabia hesaplarını bulmuş diyorlar... Müessesenin açış resmini de o zaman yaparız. En büyük saadetimiz için.Bu fırsat kaçırılmaz... Bana... Fakat bitmek üzere. dedi. Halit Ayarcı beni yolun ortasına kadar götürmüştü... Zaten saatten ve felsefesinden çok iyi anlar. Açış törenini bendeniz yeni binamızda düşünmüştüm. Ona yetişmek imkânsızdı. Kitabınız bitti mi? Artık sıra bana gelmişti... Her türlü fedakârlığı yapacağız. Nihayet salâhiyetli zat kararını verdi. Ben mümkün olduğu kadar tutumlu olmak gerektiğini söylemek istiyordum. Hattâ bitmiş gibi. Demek hazır eserleriniz var! Ne çabuk böyle? Evvelâ büyük bir etüdümüz var. Dördüncü Mehmet devri adamı.. Muvakkit Nuri Efendinin. -Ahmet Zamanî Efendi mi? Hiç işitmedim. Kanunun anlattığı mânada tam bir cürmümeşruttu bu. Mademki bu işe girdik. Hayır. Evet. Para işini merak etmeyin.... Tam klasik devrimizde. Zannederim ki gelecek nisana yetiştirirsiniz. Halit Ayarcı tekrar konuşmağa katıldı. değil mi Hayri Bey? Bu vesile ile daha parlak olur. Tekrar bakışlar benden yana çevrildi.. dedi. "Ah Yârabbim bir kaçabilsem!" Fakat niye kaçacaktım sanki? Böyle bir ilgiyi bütün ömrümde görmemiştim.... Halit Beyin niyeti de öyle efendim. Halit Ayarcı tekrar dinamik rehavetinden ve alâkasızlığından sıyrıldı. Kitabınızın ismi nedir. Bu sefer ilk defa olarak iki taraf da itiraz etti.... Sonra misafire döndü. Bu kadarını yapabilirdim.ki. Ne yapmış bu adam? •261 TANPINAR Devrin en mühim saatçisi. tam yüz seksen sene oluyor. Hayri Bey doğrudan doğruya onun mektebinden gelen bir zatın talebesidir. Suçüstü.. -İmkânlarımız biraz genişlerse elde bulunan çok faydalı bir eseri de neşretmey-i düşünüyoruz! dedi. Nasıl olsa olduğum yere geleceksiniz". -Gelecek nisanın sekizi Ahmet Zamanı Efendinin ölümünün yüz sekseninci yıldönümüdür de. Belediye reisi bu çok basit temenniye hemen hemen aynı zikzaklardan geçen bir cümle ile teşekkür etti.. -On yedinci asrın meşhur âlimlerinden.. Hayri Bey arkadaşımız eski saatçiliğimizin tarihini belki en iyi bilen adamdır. Bundan sonrası benim işim-di. Nereye gideceğimi biliyordum... İşte o zaman Halit Ayarcı dayandığı masadan ayrıldı ve seyirci vaziyetinden çıktı.. -Doğrusunu isterseniz henüz hayır! Yani halledilecek bir iki mesele var.... Demek büyük bir merasim yapabiliriz? Halit Ayarcı konuşmanın topunu yine belediye reisine bıraktı. Hayri Beyefendi? Ben bu sualle birdenbire yuvarlandığım karanlık uçurumda tutunacak bir yer ararken Halit Ayarcı benim yerime cevap verdi: -Ahmet Zamanı Efendiye ait bir etüt. Arkadaşım Hayri Beyin hemen hemen bütün ömrünü sarf ederek yazdığı bir kitap. Suçüstü. Bir insan karşısındakine o anda yalnız ?H) SAATLERİ AYARİ.

Garip huyları varmış. güneşin rengidir. Ben söyledikçe belediye reisinin de. Çengelköy'de küçük bir camiin müezziniymiş. yavaş ve en kandırıcı sesimle cevap verdim: -Eskiler malûm efendim. dermiş. siyah gözlü bir adammış! Dili gençliğinde biraz peltekmiş. çok ehemmiyetli bir devir. Fakat nasıl oldu da hiç adı işitilmedi? Sanki demin kafamdan geçenleri düşünen ben değilmişim gibi... falan var mıymış? Artık ne dönmem.. Zaten büyük bir mekanik merakı var. İki üç çizgi. cesaretimi topladım. Nasıl bir insanmış bu?. küçük büyük icatlarla meşgul. Çok aradım ama bu kanaatin nereden geldiğini bulamadım. Devir. "Ah Yârabbim. "Ya pîr!" Fakat yalancıların piri kimdi acaba? •263 TANPINAR Uzun boylu. bu kitap şubata kadar bitecek. Fakat Halit Ayarcı orada idi: Niçin olmasın efendim? Sözüne devam edeceği yerde masanın camı üzerine iyice bastırdığı büyük.. Daha doğrusu hocam rahmetli Nuri Efendi böyle söylerdi. Burada artık işin telkini yoktu. Rabia hesapları o devirde. Birden fazla kadın almanın aleyhinde bulunduğu için devrinde pek sevilmezmiş...AMA ENSTİTÜSÜ doğru değil.. Eskileri o kadar az biliyoruz ki.. Şöhrete âfet diye bakarlardı. -Öyle ya niçin olmasın?. O da selâmlığını açmış. Hattâ adını ilk defa işitiyordum. Hemen herkes.. ne de durmam kabildi.. Bu kadar mühim bir zatın unutulmuş olması 762 SAATLERİ AYARİ.. Baş üstüne efendim. diyorlar.. diyordu.. Sarı. Fakat evlenme meselesindeki fikirleri yüzünden çıkartmışlar. Ahmet Zamanı Efendi isminde hiçbir insan tanımamıştım.. kumral sakallı.. Sonra çok genç yaşta öldü... işte size bütün bir hayat.... Ah. Zaten takdim ettiğimiz projede yazılı.. Zengin bir adamın ço-cuğuymuş. Âdeta bizden! Aşağı yukarı.. Halit Bey tekrar tavzih etti. her gün yeni bir parçasıyla karşılaştığım âdeta tefrika hâlinde bir yalan olmuştum. Salâhiyettar zat Ahmet Zamanî Efendiden bir türlü vazgeçemi-yordu.. Demek modern bir adam. Bilginin kendisi vardı. Bu sualle nefesim birdenbire tükendi..Tevekkeli değil eskiler yalnız şiir söylemişler! Bir işi. Halit Ayarcı bu sefer de ceketinin düğmeleriyle oynamağa başlamıştı. iş bana düşüyordu.. Ek bir liste takdim ederim.. Fakat kendi kendine. iradesiyle düzeltmiş.... Ucunu bucağını bilmediğim. Minareden minareye uçma tecrübeleri bile var. Kırk iki yaşında falanmış. Bal ve şeker gibi şeyler de kullanmazmış. Hattâ pek mutat olmadığı hâlde sarı cübbe. salâhiyetli zatın da yüzleri tebessüme gark oluyordu. Bunu sizden katî şekilde istiyorum. Bu demekti ki. Sarı rengi çok severmiş.. sarı kaplı kürk giydiğini hocam Nuri Efendi söylerdi... Siz de bana bu neşriyat meselesini hatırlatın. hayır. Bütün kuvvetimi. bu küçük teferruat... sarışın.. Ezanı da evin penceresinden okurmuş! . İster istemez yoluma devam edecek. birkaç konuşma parçası. Mühim bir keşif. geniş ayali eline bakmağa başladı.. Zaten yeni bina için ayrı bir açış töreni daima yapılabilir! Bu gibi törenler ne kadar sık olursa o kadar faydalıdır! Salâhiyettar zat tekrar bana döndü: Hayri Bey. Meselâ çok iyi meyva yetişti-diği hâlde üzümden başkasını yemezmiş.Hayır.. yeni yeni şeyler uyduracaktım... ekmek paramı niçin bana doğrudan doğruya vermedin de beni başkalarının uydurduğu bir yalan yaptın!" Hakikatte de böyle idim. Yaptığınız işin ehemmiyetini bilin ve ona göre çalışın. Salâhiyettar zat tekrar bana döndü. Mevlevi tarikatindenmiş.. aramızda?. Yalnız eserlerin ismi yok. yatsı namazlarını misafirlerine evinde kıldırmış. O zaman çok gecikir..

." dedi. Hepimiz yorulmuştuk.. yerinden kalkabilecek her şeyi bir kere yerinden oynatıp altına bakıyor. daha titizdi. Ondan sonra tebrik faslı geldi. altın kapaklı bir Lonjin'di.. Sonra saatine baktı.....AMA ENSTİTÜSÜ biri olacak... Ama... bu işe katiyen girmezdim. -Bu müesseseyi başından itibaren benimsedim. Hattâ ben: Çok doğru buyurdunuz. Maalesef efendim. bizimle böyle işbirliği etmesiydi. Hemen her şeyin önünde durdu. Kahvelerden sonra yine o gün olduğu gibi kadro meselesine geçildi. Şu şartla ki... Onun için Halit Ayarcı'nın odasına geldiğimiz zaman Derviş Ağanın getirdiği kahveler pek makbule geçti. Bütün gün hep böyle yapmış... bir eli kılıfını çıkarmağa çalıştığı yazı ma-kinasında: Neden öldüğünü biliyor musunuz? diye sordu. Aziz velinimetim: -Teveccühlerinize güvenmeseydim. beyhude münakaşaya lüzum olmadığını iyice anlatmıştı.dedi. hiçbir şey rica etmeden istediklerinin hepsini kabul ettirmiş. Salâhiyetli zat hayretler içinde idi: Mühim keşif doğrusu.. Tabiî niçin böyle olması icap ettiğini sormadık. müsbet bir şey bulunamadı. Binaenaleyh iki saat sürdü. Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndeki kitap kaybolmasaydı. diye hafiften tasdik bile ettim. Tam merdivenin başında belediye reisine yavaşça: . Bütün boş defterleri açıp bakıyor. Belediye reisi meselenin şimdilik bu tarzda halledilmesinden memnun..Halit Bey tekrar bana döndü: Bir Venedikli vasıtasıyla devrin garplı riyaziyecileriyle mektuplaştığını söylüyordunuz. Bitecek anladınız mı Hayri Bey? Ve yanağımı okşayarak kitapla olan alâkasını bir daha teyit etti. Bu aşağı yukarı iki ay evvelki teftişin hemen hemen aynıdır. Halit Ayarcı işi biraz daha tabiîleştirmek ihtiyacını duydu. binamız biraz daha genişlemişti ve salâhiyettar zat belediye reisinden daha yüksek mevkide olduğu için daha dikkatli. -Bendenize öyle geliyor ki. Üzümden başka bir şey yemediğine göre.. Kapıdan çıkarken: Sloganları dağıtın! Bir an evvel ve her tarafa. tekrar yerine koyuyordu. sonra kendisini elinde iyice evirip çevirip muayene ediyor.. Niçin soracaktık? Hattâ niçin şüphe etmeliydi? Herkes bir şeyden öldüğüne göre Ahmet Zamanî Efendi de elbette bir hastalıktan ölecekti... şimdi de asıl işin kendisi tarafından kurulduğunu. Bu ihtimal her ikisini de tatmin etti. Reis bey de size yardım edecekler. Bu itibarla ne kadar teşekkür etsem azdır.. O sizlerin olduğu kadar benimdir de. Başka türlü izahı güç. Güzel.. Bende de var da oradan biliyorum. en lüzumlu noktada konuşmuş. ' Bir ara bana döndü.... Hepimiz birden bu ihtimali kabul ettik. bakalım buldum mu? Şekerden. Hattâ az şekerli olmasına bile ehemmiyet vermedi. Evet ama. Böyle bir adam. Bana bu hizmet vesilesini verdiğiniz için bahtiyarım. Şekerden veya can sıkıntısından ölmesi arasında ne fark vardı? Asıl mühim olan salâhiyetli zatın bu işe getirdiği iyi niyet. Kâtip Çelebi'nin etrafındakilerden 264 SAATLERİ AYARİ. Bu sefer altın tepsi belediye reisi ile onun arasında gidip gelmeğe başladı ve nihayet kundaklan•265 TANPINAR mış bir çocuk gibi Haiit Beyin birdenbire açtığı kollan arasında kaldı. "Yoruldum. Ayrılırken tekrar bana iltifat etti: Kitabı isterim. Fakat salâhiyetli zat tecrübeli adamdı.. diye tekrar emir verdi. grafiklerin önünde uzun murakabe saatleri geçiriyordu. -Ben söyleyeyim. dedi... Koskoca enstitüyü sadece bizlere bırakamazdı..... diyerek meseleyi halletmişti.. dairenin gezilmesini teklif etti.

. Boş durmayacaklar ya. Ama. Binaenaleyh Ahmet Zamanî Efendi vardır. diye cevap verdim. Bu müessese muvaffak olacaktır.-Bu rabia hesabı nedir siz biliyor musunuz?diye sorduğunu işittim. Hattâ şimdi büyük dostumuz da istiyor. O teşekkür yerine bir kırıttıktan sonra çekilip gitti. ben bu cinsten sabotaj istemem. Evet ama nasıl? Bu kadar kalabalık bir teşkilâtla.. Nasıl mevcut olmayan adam?. Onlar gittikten sonra Halit Ayarcı tekrar bana döndü: -Artık bundan sonra da şüphe etmezsiniz zannederim.... Odama girdiğim zaman Zehra'nın beni beklediğini gördüm. Mevlevi olduğunu bile biliyorsunuz.. dedim. Kızıma yarın dahi isterse evde kalabileceğini söyledim. Bütün bunları 'düşünürken iç telefon çaldı... Sarı rengi severmiş. Pakize ile iki dost gibi geçiniyorlardı artık.... Yok azizim... Onlar gelirler. Zaten kurulur kurulmaz bir tâmimle bütün arkadaşlardan rica edeceğim bunu... Daha demin kendiniz bahsediyordunuz.... Şimdilik görünmüyorlar. Hayır.. Ahmet üç ayda altı kilo almıştı. tâyin olunduğu vazifenin adından bir iş çıkaracak.. bütün bunlar mânâsız şeyler... Halit Ayarcı'nın kaşları birdenbire çatıldı. kadro meselesini ne yaptınız? İstediklerimizi veriyorlar. Sonra.. Hiç üzülmeyin. Bir de işimizi bilsek! Hâlâ bilmiyor musunuz? Saatleri ayarlayacağız.. Şekerden ölmüş. Ben başım iki elimin arasında düşünmeğe başladım.. diyorsunuz. Güneşin rengidir.. Hani listeniz?. dedi. Müessese kurulacak. Sonra birdenbire belki de bozulan yüzüme dikkat ettiği için güldü: Adı olan her şey mevcuttur Hayri Bey! dedi. Birçok yalanın içinde olsam bile ihmal edemeyeceğim bir hakikat.. 266 SAATLERİ AYARİ. dedi. Halit Ayarcı ile evime refah denen güneş doğmuştu... Yeni taşındığımız evde odasını ne kadar zevkle döşemişti. Saatleri Ayarlama Enstitüsü hayatımı kurtarmıştı. dedim. Belki vardı ama meydanda yoklar.. Biraz da ikimiz böyle istediğimiz için vardır. Çaresini bulacağız.. İsterseniz gazetelere bir ilân vereyim! •267 TANPINAR Tekrar gülümsedi. hem de yoktur... Sizin ilk işiniz budur. Bulun. Akrabasız adam olmaz.. Siz hakikaten beni yoruyorsunuz.. Hayri Bey. Aksi aksi: -Tanıdığım insan çok az. ah Hayri Bey. dermiş... Nuri Efendiden bahsettiniz. Mevcut olmayan bir adam için... büyük bir hakikat vardı ortada... Karımın tiroit guddeleri tedavi edileliden beri evde kavga yoktu. biraz daha bekleriz... Sonra bir eli odasının kapısının tokmağında: Siz kitabı ne vakit bitireceksiniz? Yani ne vakit bitirebilirsiniz. Graham hesaplarıyla meşgul olduğu malum. Ah... Halit Ayarcı..... İlk defa hiddetleniyordu.. Hem kendiniz söylüyorsunuz. Bir de Sabriye Hanımla Selma Hanımı artık davet zamanı geldi sanırım. Hayır.. Nasıl yazarım ben bu kitabı?... Çalışın sadece. Hayır. istirahat etmemin imkânı yoktu... O da o demek. diye sordu. Hepsi uydurma! Birdenbire ceketimden tuttu: Bu kitap yazılacak!. Ben Ahmet Zamanî'den bahsetmedim... Yeni elbiseleri içinde hakikaten güzel ve mesuttu. sanki aramızda geçen şeyleri tamamiyle unutmuş gibi en rahat sesiyle: . Herkes kendisine. Ve tabiî onlar da yapacaklar. Herkes vazifesini yapacak.. Akrabam yok.. Benden izin istiyordu. Yahut da gider içeriye istifanamenizi yazar getirirsiniz! Ben bu kadar bağlı olduğum bir müessesede en yakın dostlarım tarafından ihanet görmemi istemem.AMA ENSTİTÜSÜ demek istiyorum.. ilâna lüzum yok. İyi ama. Dördüncü Mehmet zamanında yaşamış. Bir türlü sizi bazı şeylere alıştıramadım.

Tam bu sıralarda-yine şüphesiz Halit Ayarcı'nın gizli teşvikiyle. -Teşekkür ederim efendim.. bir kısmı bu kadar mühim iddialı bir müessesenin bu cinsten bir iş adamına verilmesine şaşıyorlardı. Bunu anlayan adam mühim adamdır.AMA ENSTİTÜSÜ nün teşkilâtı. bir iş olursa evde ararsınız. işi anlamış.. bürokrasinin asıl kemal çağı istiklâl devri bu devirdir.. gerek vazife ve öğrenilebildiği nisbette teşkilâtının bürokrasi tarihinde hakikî bir merhale olduğunu yazması pek hoşuna gitmişti. Ertesi hafta gazetelerden birinde dünyanın en garip başlıklı makalelerinden biri vardı.. Nuri Efendi nin son talebesi idim. Bazı kimseler için bu işin âdeta tek favorisi bendim. Spingler'den Kayserling'e kadar bütün filozoflar bürokrasiden bahsederler. hayatımın garip cilveleriyle bcıı Halit Beye nazaran efkârıumumiyeyi oyalamağa daha müsaittim. işsizlik yıllarım. Siz de yardım edersiniz tabiî. tenkitlere müsamaha ile gülüyordu. Halit Ayarcı'nın sıkı tembihleri yüzünden Ahmet Zamanî'den bahsetmem işi büsbütün alevlendirdi... Bundan mükemmel ne olabilir? Kadro müzakerelerinin zamanı yaklaştıkça sıklaşan bu havadisler ve düşünceler sonuna doğru birdenbire şahıslarımız etrafında toplandı ve iki hafta içinde de Halit Beyi bırakıp sadece beni hedef aldılar. Kim yazdıysa bunu. diyordu. Binaenaleyh Şeyh Ahmet Zamanî'nin müsbet veya esrarlı bütün bilgilerinin vârisi sayılırdım.. bittabi bu arada müdürün.. Şerbetçibaşı Elması. Fakat o her şeyden evvel bürokrasi asrıdır. Bayağı günün meselesi hâline geldik. benim üç yaşımdan itibaren saat ve zamanla meşgul olduğum anlatılıyordu.. "Ne iş görecek bu müessese?" diye soruyordu. Göreceksiniz ne kadar kolay iş. Hemen her gün enstitü268 SAATLERİ AYARİ. Zeki adam! Evvelâ asrını biliyor. Baş üstüne efendim. yetiştiğim muhit.. gördüğüm işler birbirine zıt bir yığın tefsire yol açıyordu. bu kadar mühim bir iş yapılırken aleyhte de söylenecek! Mesele münakaşa edilmesidir. Bir kısmı ise.bir gazetede resmim çıkıyor. Bir iki ayda çıkar.. Binaenaleyh hayatımın her safhası bu işe bir hazırlıktan başka bir şey değildi. Şurası da var ki. "Hayri İrdal'ın çıraklık seneleri" diye baş layan bu yazıda.-Yarın size Ahmet Zamanî'yi yazmanıza yardım edecek tarih kitaplarını getireceğim. Bu sefer zekâm. Hemen gün aşı-n. bu ka-l'ar mühim bir işte bulunmamın doğru olup olmadığı hakkında fi•269 TANPINAR kirler yürütülüyordu.. Bu merasimde verdiğim nutukta. Bu ağız değişmesi sayesinde müessesemizin lüzumuna dair yapılan münakaşaların birdenbire kesilmesine bakılırsa bu işte Halit Ayarcı'nın bir tertibi olduğuna hükmetmek hiç de yanlış olmaz. Ben hattâ derim ki. Babama muttasıl . çocukluğumda ve ilk gençliğimde tanıdığım insanlar. İşte o andan itibaren Penim için günlerce süren bir huzursuzluk başladı. çalışma tarzı. Bazı gazeteler Hal it Ayarcı'yı son derece sempatik buluyorlar. Elbette. -Zannederim efendim. yapacağı iş münakaşa ediliyor. hayatım münakaşa ediliyor. Bilhassa bir gazetenin. Halit Ayarcı bütün bu yazıları dikkatle okuyor. Fonksiyonu kendisi tâyin edecek bir cihaz. Onlara göre bütün ömrüm saat ve zamanla geçmişti. Bu asra birçok ad verilebilir.. Selma Hanımla Sabriye Hanımı davet için biraz bekleyin! Ben gidiyorum.. müdür yardımcısının ve diğer personelin hayatları hakkında da ufak tefek şeyler geçiyordu.. hattâ şahsî metodum methedilmeğe başlandı. Takribi Ahmet Efendi Camii'nin bir asra yaklaşan hikâyesi. IV Başından beri gazetelerde enstitü hakkında havadisler çıkıyordu. Ben mutlak bir müessese kuruyorum. görüş kabiliyetim.Muvakkit Nuri Efendinin Merkezefendi'deki mezarının tamiri beni büsbütün ön safa geçirdi. Kadromuzun müzakere edileceği tarih yaklaştıkça bu yazılar arttı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün gerek adının...

Nezredilmiş bir camiin para şartları yüzünden kıiçüle küçüle indiği son had olan eski saatimizi nasıl baba telâkkî ettiğimi iyice izah etti.. Yani. Elbette aziz dostum. fal kitaplarından.. enstitümüzün tekâmül çarelerini araBunlar o kadar basit şeyler ki. diyordu. İşte bütün çocukluğu bu saat karşısında geçen Hayri İrdal'ı talih doğmadan evvel bu işe hazırlamıştı."Evet. bir başka dalavere daha mı?" diye hem bana. Ona göre ben bir nevi Ebu Ali Sinâ idim. yalan söylüyorsunuz!" mu diyeyim? Bu müesseseyi kökünden yıkar. beni nasılsa adaletin elinden kurtulmuş alelade bir sahtekâr olmakla itham ediyor. Voltaire'e veya Faust'a benziyorsanız kabahat benim mi? Yahut benzetiyorlarsa. Bir hafta sonra bir başka muharrir. böyle mühim bir müessesenin kurulma şerefini paylaşan bir insanın etrafında biraz gürültü olur. beni teskini hiç aklına getirmeme-siydi. Bu yazıda benim hayatımın insanları ve cemiyetimizi öğrenmek için girişmiş olduğum bir tecrübe olduğu söyleniliyordu.. kendi işime bakardım.evimizdeki büyük saati. "Zengin. Nitekim sonradan büyütüp kitap hâline getirdiği bir makale yazdı ve benim mh tahlilimi yaptı. Onlar da bizim bir şeylerimiz olmasını istiyorlar. "Hayır. O nasıl ameliyelerini izafî zamanda yapmışsa. Hay-ri İrdal. beni. "Şerbetçibaşı Elması rezaleti henüz unutulmuşken. Elli senede bir medeniyete bütün tarihiyle yetişmek kolay mı? İşin içine elbette biraz mübalâğa girecek! Nasıl filân romancı-m'zı Balzac'a öbürünü Zola'ya benzettilerse." deniyordu. . Seyit Lfıtfııllah'tan bahsetti ve bendeki zaman sezişini övdü. Hayri Bey de yaşanan zamanda yapıyor. kibar cetler silsilesinden tek aile mirası olarak büyükçe bir saatten başka bir şey bulunmayan bu evde ihtiyar baba sabah akşam çocuğuna. Demek ki öbürlerinden memnunsunuz!. Bu yüzden dostum Halit Ayarcı'nın girdiği mühim teşebbüste'bu hakikî değeri bulup meydana çıkarması kadar övülecek bir hareket olamaz!" İşin en sıkıcı tarafı Halit Ayarcı'nın bu budalalıklardan her şikâyetimde bıyık altından gülmesi. bu şark Faust'unun modern hayatımızda yeni baştan görünüşünden başka bir şey değildi. kendiliğinden geçer.. hem Halit Ayarcı'ya yükleniyordu. sizi de başkalarına Pekâlâ benzetirler. sonunda nasıl fışırsınız! Ne hacet. Üçüncü yazıda Nuri Efendi de. Halbuki kızdınız. Göreceksiniz. diyordu Doktor Ramiz. Elbette. Hayatınızdan kendi anlattığınız şekilde bahsediyorlardı. din dar. bir sergüzeşçi idi ve ben onun kuklasıydım! Salâhiyettar zatın ziyaretinin ertesi günü mükâfat olarak bana kendi kereste fabrikasında yüz liralık bir ücretle hiç işi olmayan bir kontrollük veren Halit Ayarcı. Siz oturun. Bu yazının muharririne göre Halit Ayarcı efkârıumumiye ile alay eden bir iş adamı. elbette ki bu devamlı çalışma bir gün gelip meyvalarım vere270 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ çekti. kitabınızı yazın. bu yazı üzerine de sabun fabrikasında aynı şekilde bir vazife vermişti.. babam da Voitairc de bir tarafa itiliyordu. "Tanınmamış Voltaire'imiz" diye takdim ediyor ve hayatında saatçilikle zengin olan bu filozofla aramızda ipe sapa gelmeyecek mukayeseler yapıyordu. Tabirnamelerden. "Bütün İstanbul halkının tanıdığı bir meczubu öne sürmekle işlenen bu hata" diye başlıyor. Bırakın." cümlesiyle biten bu makale hakikî bir şaheserdi. "Hayri İrdal çocukluğundan beri zihniyet meselesiyle meşguldü. Mübarek'i göstererek nasıl işlediğini sorarmışım.. şimdi söylediklerinizin doğruluğuna inanmam lâzım gelirse tabiî bulmanız icap eden bir yazıydı demek istiyorum. Bazen de. Bittabi bu velveleye Doktor Ramiz yabancı kalamazdı. bu bir dalgadır. Ne yapmamı istiyorsunuz sanki? Çıkıp. Hayret ediyorum doğrusu! Sizi kıskanmadığım "r'n bana teşekkür edeceğiniz yerde kızıyor. Filhakika aleyhimdeki yazı da pek öyle kızılmayacak cinsten değildi. hiddet ediyorsunuz! ^en sizin yerinizde olsam hiç ses çıkarmaz. alışmadınız mı sanki? Bir hafta evvel aleyhi'271 TANPINAR nizde çıkan yazıya nasıl kızmıştınız? Öyle sanıyorum ki kızılacak büyük bir tarafı da yoktu. saatin kâinatın timsali olduğunu söylüyordu..

diyordu. yani tam kurulacağı sıralarda iki teklif almıştım. İyi ata binerdim. Hem alaturka... Fakat kendimi büsbütün işe kaptırmadığım zamanlar neşeliydim.. O kadar ev işine düşkündü ki bu gibi şeyleri birdenbire unuturdu. Kanm kocasını çok seviyordu.. dinlersi'273 TANPINAR zin. sık sık âşık olurdum.. Hususî hayatım mı? Tabiî biraz dalgındım. "A. sinema olacaktım. "Kendisini işine tam vermek için memuriyetini bile bıraktı. Kukla olduğumu biliyorum! Halit Bey hep aynı soğukkanlılıkla: Çok acayip insansınız." Karıma . beni bulmuştu.. herkesin hürriyeti var! Pek haksız da değildi. ve doğrusu ben de hakikaten kızmıştım. "Evet. Binaenaleyh ister istemez onun gözü ile ben de değişecek. Birinci karım çok iyi kadındı. yüksek bilgi ile alâkası olan insan değildi. tenis oynardım. O modern kadındı. Saatten başka sevdiğim şeyler mi? Tabiî musikîyi seviyordum. Onun ölümü üzerine Pakize de kocasından ayrılmış.. Hollyvvood'dan. Gençliğinde tiyatroda çalıştı. Sabah kahvaltılarında meyva suyu içerdim. beni durmadan övüyordu... Ne âlâ şey! Bulursanız bana da gönderin böylesini. kendimin de inanmayacağım mübalâğalar272 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ dı. "Zaten artist olarak başladı. Bir şark filmi için. büyük bir adamın karısı olmanın ne gibi fedakârlıklar icap ettirdiğini biliyordu. Ve bu sonuncusu hepsini bastırdı." Öbürü de büyük bir saat fabrikasından. İsviçre fabrikalarından biri. Hayır. Sevdiğim yemekler mi? "Haşlanmış sebze... Benim bir yığın talihsizlik yüzünden Emine ile evlenmem üzerine o da ilk kocasıyla evlenmişti. Birisi Hollyvvood'dan.Bu da gösteriyordu ki yazı hakikaten aleyhimde idi. Son zamanlarda bir filmde de rolü vardı!" Filhakika işsizliğini sıralarında iki defa figüranlık yapmıştım. Pakize'nin sayesinde asıl çalışma devrem başlamıştı. beni küçük görmesini... Sinemayı seviyordu... "Onun seviyesinde olan bir insan için.." Kendisine gelince. Neyimiz varsa hepsi sarf oldu.. bu işteki zaruretleri anlatmıştım. Fakat karım bunu hoş görüyordu. Hayır ona kızmadım. Fakat Pakize saatle." "Zaten kadın kısmını bilirsiniz." Evde çoluk çocuğumla sohbetten hoşlanırdım. Büyük baldızım bütün muvaffakiyetini bana borçluydu." Ama Pakize şikâyetçi değildi. hatırım için vazgeçti!" Kadın tuvaletinden hakikî zarafetten çok iyi anlıyordum. hem alafrangasını. gelmiş. Esasen o.. evet. -Şüphesiz ki o yazılara kızdım. Biz ailece artistiz. on seneyi geçen alâkasızlığını.. Fakat beni anlayacak seviyede değildi. İş arkadaşlığının ne olduğunu bilmiyorsunuz... Siz de biliyorsunuz ki Şerbetçibaşı Elması dâvasında hiçbir kabahatim yok!. Kâinata beyaz perdeden bakıyordu.. vaktiyle dansöz olmak istemişti ama. sekiz sene ailemden kalan öteberiyle geçindik... ne de ben onu. "Biraz kumarı severdi ama.. İsmini söyleyemeyecekti." Saatleri Ayarlama Enstitüsü açılmadan evvel. Güzel piyano ve banjo çalardım. Eehimde yazılan şeyler hoşuma gidiyordu.... Yedi.. Onun için hayatta muvaffak olamamış. mağrur ve tabiatıyla dalgındım. Doktor Ramiz'in makalesinden sonra bir gazetecinin karımla yaptığı röportaj çıktı. İşte ondan sonra.. bilmiyor musunuz?. rahat bırakmazlar ki.. Benim kızdığım şey. psikanalizle. çekingen.. Bir huyum vardı. ihmallerini. Aleyhimde söylenirse elbette kızarım. ızgara gibi şeyler. siz kukla kelimesine kızdınız. Bütün ömrünüzce yalnız yaşadığınız ne kadar belli! Hiç cemiyet hayatına alışmamışsınız! Ancak insana alışmamış olanlar başkalarının hürriyetine karışabilir! Hem aleyhinizde yazmayacaklar.. Fakat hiçbir zaman beni unutmamıştı. kendimi tanıyamamıştım. "İnsan. Çünkü ben bütün büyük adamlar gibi kadın meselesinde. hem de ölçülü şekilde methedecekler. Küçük baldızımın tuvaletleri hep benim tavsiyemle yapılmıştı. Esasen çocukluğumuzdan beri sevişmiştik. Hayrı gibi bir erkekle evlenince kendisini seve seve feda etmeye alışıyor. On bir buçukta giderseniz eğer. güzel yüzerdim. Ablam Billur Çağlayan Gazinosu nda her akşam söyler.. Zaten ilk evlenmemden bir gün evvel kendisiyle konuşmuş. Hayır azizim. Pakize şahsıma karşı. hulâsa evlendiğimizden beri yaptığı bıitün haksızlıkları yirmi dakikalık bir konuşmada ödemeğe karar vermiş gibi.

Asıl memnun olacağınız şey bu.. dedim.. perhize çok riayet ederdim.... Konuşmanın bundan sonrası sevdiğim artistlerin adları idi.-Yarın yarım düzine ayakkabı alın! Sonra bu İsviçre seyahati! "Kocam hiç seyahat etmedi! Yalnız geçen yaz beni İsviçre'ye. bunu herkesin bilmesi size ne kazandırır? O da ayağa kalktı ve omuzumu yakaladı: ~ Değişiyorsunuz Hayri Bey. 274 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Harika. Üstelik yalan söylüyor.. Kısacası hangi mahkemeye ve hâkime gidersem gideyim.. Tekrar doğamayacağı-nı*a göre bundan başka çareniz yoktur.. Ben sizin yerinizde olsam '275 TANPINAR bugünden itibaren karımın istediği adam olmağa çalışırdım.. Ve madde madde tatbik edin! Yani döşemede ve çırçıplak yatayım. kendisini davet eden fabrikaya misafir gönderdi. Hepimiz yaparız! Ne çıkar sanki? Farz et ki baştan aşağı doğru olmuş olsaydı...... her cümlede bir kahkaha savuruyordu.. Akrabamdan çok zulüm görmüştüm. herkese rezil oldum. Neremi anlamış! Baştan aşağı zevzeklik... Size hakikî çehrenizi veriyor. Yeni hayat. Sabaha doğru. Romatizmalarım ata binmeğe şimdi müsaade etmediği için sadece jimnastik yapıyordum. Herkes çıldıracak... Bazen de yirmi dört saat uyurdum. En büyük kusurum da kendimi ihmal etmemdi! Anlaşılan eğlence ile pek başım hoş olmayacaktı ki geceleri pek çıkmazdık. pek mi kazanırdınız? Karda yürümekten hoşlanmazsınız farz edelim.. Hiddetime hiç aldırmıyor. Beni kepaze ediyor.göre yemeyi severdim ama. İlk işim bir gazete çıkarmak olacak karınızın idaresinde." Niçin seyahati sevmiyorsunuz Hayri Bey? Hakikaten sevmiyorsanız çok yazık. harika. nadiren sinemaya giderdik... Bu röportajı bir program gibi alın... deseniz daha doğru olur." Mülâkatı sabahleyin dairede Halit Ayarcı bana kendisi okudu. tanzim ediyor. -Siz öyle zannedin. Çalışırsınız.. Niçin ters tarafından alıyorsunuz hep? Bütün bunları da sizi sevdiği için yapıyor... Amerika'da iken almıştım. kocamı yalnız bırakamam.. Fakat Pakize bunların üzerinde durmuyordu. "Geceleri çalışır. Çay Saati. eğer ikimizi birden deli diye tımarhaneye.. yeni insan. Bilmem niçin. değişiyorsunuz. diyordu. "Hayri onları çoktan affetti... Bu en sevdiği şeydir!" Doğru dürüst ayakkabısı bile yok! Olmadıysa kabahat sizin! Böyle kadının kocası olan adam her şeyden evvel onun rahatını ve saadetini düşünür. Derhal başlayın! Acema-şiran'dan bıkmadınız mı? İçinizde hiç başka şeylerin daüssılası yok mu? . yirmi dakika içinde ayrılmamıza karar verebileceği bir röportajdı bu! İler tutar bir yerim yoktu.. Amerikan şarkıları söyleyeyim! Niçin olmasın? Bende bir tane var.... yani nasıl söyleyeyim küçük bir fantazi! Ondan vazgeçin! Banjo çalayım. sevebileceği şekle sokuyor. Seyahati seviyorum ama. Çocukluğumuzda nasıl sevişebiliriz ki benden tam on altı yaş küçük. Ufak bir tarih hatası... Hiç de fena olmaz! Sesiniz güzel. Halit Ayarcı'nın yüzü birdenbire değişti. yarım saat kadar ancak uyur. Bu akşam size gönderirim. Baştan aşağı yalan ve hamakat!. Halbuki ata biniyorsunuz! Ayağa kalktım: Bu kadın deli ve budala. Bundan daha mükemmel bir mülâ-kat olamaz. Belki vapur. Bu istidat böyle bırakılır mı hiç? Sizi nasıl anlamış! Tam olduğunuz gibi.. Doğrusu hoşuma gitti. öyle mi? Halit Ayarcı eli çenesinde düşündü: Burada zannediyorum ufak bir hata var. çırçıplak döşemenin üstünde yatmaktan hoşlanırdım.. Daha doğrusu kendim getiririm.. ciddileşti: -Sizi ıslah ediyor.... yahut yalancı diye hapishaneye tıkmazsa." Ama bu sadece büyük mesai zamanlarında böyleydi. Bilhassa halamdan bahsetmek istemediğini açıkça söylüyordu... Adı Çay Saati olacak. şimendifer dokunuyor. Meselâ şu cümle: "Ayakkabılarımı kendisi giydirir. ne yapayım.

-Karın seni bize dünyanın en modern adamı diye takdim ediyor. sen busun. Yazın bir frijider alacağız değil mi? Bir de vantilâtör.Başkaları seni olduğu gibi görüyor da. evlendiğim günlerde beni bir akşam evvel gördüğü filmin artistleri zanneder. 276 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Doktor Ramiz'e göre ben bütün kabiliyetlerimi inkâr eden. işte bizden gizliyordun.. Doktor Ramiz. Daha o gün ikindiye doğru bu harika mülâkatın ilk neticesiyle karşılaştık.Ben hiç cevap vermeden telefonu açtım. ¦. Yoksa bana ne? Ben ona da acımıyorum.. ben zaten biliyordum böyle bir insan olduğunu senin! Ama. Yaşama denen şeyin tadını almağa başladım!" diyordu.arabayı doludizgin sürüyordu. Olanın üzerinde ısrar etmeyin. her şeyi inkâr ediyorsun! Karım delidir. sen kendini göremiyorsun! Birtakım miskince korkularda hapsoluyorsun.. bu yüzden dünyasını küçülttüğü için etrafına karşı olan vazifelerinde bir yığın kusuru olan adamdım..... -Zehra işin alayında.. o şüpheleriyle. Bir elinde gazete boynuma sarıldı: Ah babacağım! diyordu. dedi. artık yalnız onunla konuşuyordu: Bırak canım. zorlamam hep bu yüzden. Hayat yürüyor.. avucunu sinek avlar gi'277 TANPINAR bi birden havaya uzattı: Ben de onu düşünüyorum. asrına göz yummakta inat eden. Halit Ayarcı'nın odasında. yahut vodvilde sanıyorum.. Doktor Ramiz. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Artık bunalmıştım.. dönemezsiniz artık. dedi. Sonra bu kadar iyi düşünceli bir kadını üzmek doğru değil... Daha evvelki gece. Peki kızına ne dersin? Zehra Hanıma?. Yan-geldi Asaf Bey.. inatlarıyla övünsün dursun.. Demek ki artist ruhlu olduğunuzu o da kabul ediyor. Sen hâlâ şüpheci vaziyetler takınıyor. ... Halit Ayarcı kızıma dikkatle ve gülümseyerek baktı. Sizce yapılacak şey bu sevgiye lâyık olmaktır. Bakın sizi nasıl seviyor. Doktor Ramiz onun konuşmasıyla çıktığı düz caddede -her zaman yaptığı gibi. Artık sadece Ahmet Zamanî Efendi mevzubahis değildi. İnanmayan bir adamla çalışmak dünyanın en güç işidir. Bu ara Zehra odaya girdi. ben yalancı ve madrabaz. Fakat mâni oldu. çıldıracaktım. Kendimi bir operet. Daha doğrusu Halit Ayarcı Bey bazi mukavemetlerim yüzünden bana hücum ediyor. Ayrıca karımın sabahleyin gazetelerde çıkan mülâkatı karşısındaki tavrım da bir cürüm olmuştu. kendisi. Bunu sen de biliyorsun! Doktor Ramiz biran afallar gibi oldu. İmkânı var mıydı başka türlü olmasının? Allah annemden razı olsun. Anneniz harika bir insan! Ben çoktan beri bu kadar güzel bir şey okumadım! Bir kelime ile. Fakat Halit Ayarcı aldırmadı: -Tabiî! Karın deli.. ben.. Konuşmam. Yalnız müessesemizi düşünüyorum! Yangeldi A saf Bey uykusundan silkindi. Halit Ayarcı gülmemek için dudağını kıstı... Bu tahammül edilir iş mi? Ona göre Ahmet Zamanî Efendinin mevcut olmasındaki tereddütlerimle karımın anlattığı banjo çalan ve ata binen adam oluşumu kabul etmeyişim hep aynı şeylerdi.. Gördün mü? dedi. Baba.. -Hayır. demiş! Halit Ayarcı bana iyice dargın. oturmuş konuşuyorduk.. Bir gün kervanın dışında kalınca anlar! Bu dünyada yeni diye bir şey var! Onu inkâr edenin vay hâline! Zorla değiştiremeyiz ya! Sağduyusu kendine mübarek olsun! Biz canlı hayatın peşindeyiz! Doktor Ramiz birdenbire daha müşfik oldu: Ben kabiliyetlerini bildiğim için acıyorum. Zaten bu sabah kendisi söylemiş. sabahleyin yataktan kalkınca Bağdat Hırsızı filminde giydiği incili terliklerini arardı. "Hayatımdan çok memnunum.

Dudaklarımın üstüne doğru sıcak bir şeyin aktığını duydum.. Zannederim ki Zarife Hanımefendi ile teşerrüf ediyorum. İlk önce Derviş Ağanın sesi geldi. beyaz saçlarının üzerine kondurduğu siyah... 278 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Artık şüphe edemezdim... Halamın omuzlarından tutarak onu masanın tam yanı başındaki büyük koltuğa oturttu. Filerimle yokladım... İyi ama. yahut da kanı görmesi asabını bozduğu için olduğu yerde durdu. Adamcağız. Yirmi dört yılın arasından onu tanımıştım. bilemez. ikincisi Halit Ayarcı'nın masasına indi. bir elinde başının üstünde salladığı şemsiyesi. Birdenbire kapı ardına kadar açıldı. azizim. Yaptıkların yetişmi-yormuş gibi bir de gazetelere akrabam diye adımı geçirlisin ha!. Fırsat bulsaydım kahkahadan çıldırabilirdim... Doktor Ramiz. Tarihlerde yok! Bana tek bir kâğıt gösterin. diyordu. bir kartal kadar azametli şapka. Vc kocaman kristalle beraber şemsiye de kırıldı. kandı.. Nerdeyse duşecekmiş gibi bütün vücudu titriyordu. gazeteleri camı kırılan masanın üstüne koydu.. Siz... -Toplantı varmış ha?. Seni arsız. O şıllık karın demek beni affediyor ha! -Aman halacığım. Dik bir Ses ona cevap verdi: Ben bilirim onların toplantısını. Saf kalbe bu işin doğruluğuna inanç.. Allahaşkına. öyle bir şey olamaz. Elindeki çantayı. dedi. Ben bütün hakikatleri bilirim. Halit Ayarcı bu sefer gerçekten hiddetliydi: Çünkü bana evvelâ inanç lâzım.. Bu yetişmez mi? İnanmağa ne lüzum var? Hiçbir şey yapmayın. Birdenbire kapının önünde kopan bir gürültü. Ben sana yüz meselede yüzlerce kâğıt gösteririm ki yalandır. Oh olsun. büyük tüylü. dolandırıcı. Ağzı köpüre köpüre: . hayâsız. yalnız inanın.. Hemen o an'279 TANPINAR da gelmiş bir misafiri ağırlar gibi sükûnetle masanın etrafını dolaştı. Bütün mesele şuradan geliyor: Kendinizi zamanınızdan üstün görüyorsunuz.. Entellektüel gururu. Tam üzerime doğru atılmak üzere iken yorgunluktan. Bileklerinde. Olduğum yerde büzüldüm. İşte o zaman Halit Ayarcı yavaşça yerinden kalktı. Daha Ahmet Zamanî'nin mevcudiyetini bile kabul etmediniz.. Makyajlı yüzü hiddetten ait üsttü. -Seni mendebur seni. Tarih. yeter.. Pudra ve sürmelerinin arasından gözleri şimşek gibi parlıyordu. parmaklarında. Ne toplantısıymış o bakayım?. Eski moda laflar... Çekil diyorum sana herif. daha neler yapacağım sana. bir fırtına gibi içeriye girdi... Yalnız Halit Bey olduğu yerde sakin... Dur bakalım.. sünepe herif seni. Bir insan bütün hakikatleri bilmez. Ben yana fırladığım için ilk darbe Asaf Beyin omuzuna geldi. Halamın yüzü bembeyazdı. sormadan olmaz! Resmî toplantı var! diye çırpmıyordu. "Bu da nedir?" der gibi ona bakıyordu. Eski ruhsunuz! Hayata inanmayan insanla çalışılmaz.. yok bu adam.. Çekil bakayım oradan! Derviş Ağa galiba bir şeyler daha söylemek istedi. şaşırtıcı bir hâli vardı.. bize bu yeter. sadece bir isim gösterin. bundan ne çıkar? Mevcut olmasa adını bilmezdiniz. Sırtında yeldirmeye benzeyen bej rengi pardösüsüyle yürürken daha ziyade uçuyora benziyordu.. boynunda... diyemeden kırık şemsiyenin dip tarafı burnuma indi. Merkezefendi mezarlığından dönüşü kadar garip. öbüründe bir yığın gazete ve bavul kadar büyük bir çanta. ondan konuşmazdınız. Olmaz hanımefendi. günün emrindedir. demek istiyorsunuz! Hayır.. kulaklarında bir yığın mücevher vardı. halamın sesiydi. Sonra birdenbire beni gördü. Hiçbir kurtuluş imkânı yoktu...Bütün dediklerinizi yapıyorum. Hepimiz ayağa kalkmıştık. Fakat hiddeti hâlâ geçmemişti. bana vermeğe ha-zırlandığim cevabı unutturdu. Yok. Halam.. çürümüş insansınız..

Tiryaki işi olsun.. Önünden geçmem lâzım gelmeseydi derhal dışarıya fırlardım. Ben buraya gelmezdim. vazgeçin! -Derviş Ağa çok iyi kahve pişirir. çay. Sonra Derviş Ağa çıkarken ilâve etti: Amma daha evvel. Ne emredersiniz hanımefendi. Sonra tekrar Halit Ayarcı'ya döndti: Ama siz. Hiç tanımadığımız bir Derviş Ağa içeriye girdi. Demek ki bu dolandırıcıların bir de müdürü var ha!. Sabahtan beri düşünüyoruz. Daha burnunun üstündeki ¡ki damla kanı silmesini bilmiyor. Ne olsa resmî daire.. Halit Bey en tatlı tebesümüyle onu teselli etti: Zarar yok efendim. yakası yırtıktı. İster istemez geldim. Hizmet mi? Neymiş o hizmet bakayım? Saatleri ayarlayacak-mışsınız öyle mi? Ben yutar mıyım bunu? Benim adım Kefen Yırtan Zarife'dir. . şuna bakın! Bir de büyük büyük laflar.. etrafına bakındı: -Bana ne sizin işlerinizden? dedi. Nihayet Hayri Bey. Bir kahve! dedi... Birdenbire durdu. Öyle laflara gelmem.. öyle ya. Şunun bunun peşinden gitmekten başka elinden bir şey gelmezdi. bir sepet. Toplantımız. biz size geliyorduk! Bana mı? Ne münasebet? -Tabiî size! diye cevap verdi... tenis oynarmış! Eşekle atı birbirinden fark etmezsin sen! Bir de benim adımı gazetelere geçirirsiniz! Ne zamandır beni affedecek adam oldu karın?... Aile arasında olağan şeylerdir bunlar. Bugtin bu cemiyetin mü-essısler heyeti üzerinde konuşuyorduk.. Ben buraya karısı beni affettiğini gazetelere yazan herifi görmeğe geldim. Halit Ayarcı hiç istifini bozmuyordu: Resmî bir müessesenin aleyhinde bulunuyorsunuz! Çok yazık! Halbuki biz de burada kendimize göre hizmet ediyoruz.. Şimdi konuşuyorduk. münasip. Onun için bir "Saat Sevenler Cemiyeti" tesisine çoktan karar vermiştik. Memnun kalacaksınız! Biz de isteriz Derviş Ağa. Halit Ayarcı zili çaldı. Adresi de bilen yok. olmalıydı. Bu kadarı halamı yeniden çıldırtmağa kâfiydi. Fakat şimdi vazgeçtim. bir insan evlâdına benzersiniz.. Vaktiyle uğraşırdım böyle 28Cf SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ şeylerle. Zarife Hanım. bunun içindi. Alnı şiş içinde.Evet. bir şey getir de şu camları kaldır! Birisi gelirse mahçup olmayalım! Ve bizzat kendisi şemsiyenin parçasını masanın altına attı.. Tabiî.. hanımefendi! Halam bayağı müteessir olmuştu. zarar yok. Reisi de bilhassa bir kadın.. nasıl girdiniz bu mendeburla bu işe?. şahsiyet sahibi birini hatırlayamadık. Halamdan mümkün mertebe uzak bulunmak için odanın ta öbür ucundan dolaştı. Doktorlar yirmi senedir yasak etti. "Halam bu iş için en elverişli insandır. Bu mendeburun halasıyım! Halit Ayarcı aynı soğukkanlılıkla ve aynı tebessümle: -Bendeniz Halit Ayarcfyım! Bu müessesenin müdürü... kahve. hattâ bunlar için neşriyat yapacak bir cemiyete ihtiyacımız var. dedi.. Bakınız anlatayım: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün çalışmalarını destekleyecek halk arasında fikirlerini yayacak. Ben yavaşça cebimden çıkardığım mendilimle yüzümü sildim. 2S\ TANPINAR Arkadaşlarla ben bu cemiyetin daha ziyade kadınlar arasında aza bulmasını istiyorduk.. ve muhterem bir hanımefendi. birisi kurmadan hareket eder mi? Ata binermiş beyim. ama ben yine içiyorum. Ne yaparmış bu müessese bakayım? Bana doğru dik dik bakarak ilâve etti: Elbette! Bu sünepenin ne haddine böyle şeyler yapmak!. Zaten siz gelmeseydiniz. Sonra tekrar Halit Ayarcı'ya döndü: -Babası olan herif de böyleydi.. Ama bu pasaklı herif yapacaksa. amma eski evde bulamadım! Çıkmışlar.

Evvelâ baştan aşağı şahsiyettir. Bir orduyu bile idare eder. Tecrübe sahibi insandır. Sonra da muhitinde çok sevilir. Yazık ki bana dargındır. Ben teklif edemem! Ricaya gitsem kovar!" diyordu. Bunun üzerine ben hep birden size müracaat etmeyi teklif ettim. İşte tam o esnada siz teşrif ettiniz... Eğer reisliği kabul ediyorsanız, lütfen yerime buyurun! Halam bir müddet Halit Ayarcı'ya, sonra da onun yanı başında ayakta durduğu boş koltuğa baktı. İlk defa dans edecek bir kız gibi şaşkın ve arzu ile dolu idi: Bilmem yapabilir miyim? Hele hu yaşta... Halit Ayarcı gülümsedi: Hiç yapmaz olur musunuz? Kaldı ki sizi iş başında gördük! Halam bana dik dik baktıktan sonra: Bu daha bir şey değil! dedi. Hele bir karısı elime geçsin! Halit Ayarcı rahat bir kahkaha attı: Bu işte Pakize Hanımın kabahati olamaz... Eminim! Görseniz pek seversiniz. O cins kadın değil. Bunlar röportajı yapanın ilâvesi olacak. Bir şey karışmış her hâlde. Görmediniz mi? diyordu, resimlerin çoğu Hayri Beyin değil! Hakikaten röportajdaki resimlerin birçoğu benim değildi. Beni at üstünde gösteren resim aşikâr şekilde bir İngiliz manzarasının ortasında idi. Kütüphanem diye tanıtılan yeri bütün ömrümce görmemiştim, göremezdim. Saat kolleksiyonum hayalimden bile geçemezdi. Bir sükût dakikası oldu. Sonra Halit Ayarcı yerinden kalktı, halama: Kabul buyurursanız, şöyle geçin de içtimaa başlayalım! dedi. Halam hiç ses çıkarmadan yerinden kalktı ve masanın başına geçti. Halit Bey yandaki sandalyeye oturdu. MüSaade buyurursanız Doktor Ramiz toplantımızın kâtipliğini 282 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yapsın! Doktor Ramiz bir bloknotla masanın yan tarafında yerini aldı. Halam âdeta kadınca şikâyete başladı: -Bıı işler hep böyle olur, hep benim üstüme yıkılır. Bununla dördüncü cemiyetin reisliği olacak. Daha İttihat ve Terakkî zamanından beri bu böyle gidiyor. Mamafih Halit Ayarcı hiç vakit kaybetmiyordu. İlk iş kurucular meclisinin azalarını bulmaktı. Halamın bu husustaki fikrini sordu. Benimle Hayri Bey, bir de Doktor bulunacağız... Gerisi kadın olması lazım... Halam bu fikri beğenmiyordu. Bizim Saat Sevenler Cemiyet'in-de bulunmamız belki yerinde idi, böyle cemiyetlerde reise yardım edecek genç ve sempatik bir iki erkeğin de bulunmasını istiyordu. Halit Bey Şair Ekrem Beyi tavsiye etti. Ondan sonra kadın aza üzerinde düşünmeye başladık. Halam birkaç isim söyledi. Halit Bey Sabriye Hanımla Nevzat Hanımı teklif etti. Zarife Hanım birincisini kabul ediyor, fakat ikincisini istemiyordu. -Sabriye hoş kız! diyordu. Kulağı delik. Konuşmasını bilir. Ötekini ne yapayım! Mızmızın biri. Sonra kendiliğinden Selma Hanımın ismini ortaya attı. Böylece on on iki isim kaydettikten sonra ertesi hafta kendi evinde buluşmak üzere toplantıya son verildi.Tam çıkacağı sırada kapı açıldı ve kızım Zehra içeriye girdi. Halit Bey halama: -Tanıdınız mı? diye sordu. Yeğeninizin kızı... Halam yine düşman düşman bana baktıktan sonra Zehra'ya bir iki tatlı kelime söyledi. Hâline bakılırsa akraba görmek hiç hoşuna gitmiyordu. Bununla beraber kızım odadan çıktıktan sonra bir müddet arkasından düşünceli düşünceli baktı. Sonra bana döndü: Bu herhâldc öbüründen olacak, şu hani seni anlamayan karından... Bu yeni şıllıkla alâkası olamaz... dedi. Bir hafta sonraki içtimada Saat Sevenler Cemiyeti'nin nizamnamesi hazırlandı.İki hafta sonra cemiyetin resmî formaliteleri bitmiş. her şey düzenlenmişti. Bu arada Halit Bey bir gün bana: '283 TANPINAR

Halanızla mutabık kaldık... Hürriyet Tepesi'ndeki arsayı enstitüye hediye etti. Yeni binamız orada yapılacak! haberini verdi. Birkaç gün sonra da Suadiye'nin üstlerinde bir başka, daha büyükçe arazinin yine halam tarafından Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kooperatifi'ne bedeli taksitle ödenmek şartıyla devredildiğini öğrendim. Halit Beyin bunu bana haber verdiği gün neşesi pek yerindeydi. Nasıl? dedi. Bir daha karınıza kızar mısınız? Pakize Hanım gibi akıllı bir kadın... Dün, halanızda gördüm, bilemezsiniz nasıl sevişiyorlar. "Cemiyetin idare meclisi azalığına seçilmezse ben de çekilirim" diyordu. Pakize bunları bana anlatmıştı. Zehra ise onun evinden artık çıkmıyordu. Güzel... dedim,çok güzel. Hepsi iyi. Yalnız ben anlamıyorum! Anlayamayacağım da... -Hayır, dedi, anlamıyorsunuz ve anlamaya da çalışmıyorsunuz... Mamafih ehemmiyeti yok! Siz kitabı bitirin. V Halit Ayarcı'nın, halamın enstitüye o kadar gazapla geldiği günün akşamı, bana uşağı ile gönderdiği banjo, çalışma odamda asılı duruyor. Ara sıra ona bakar ve bir zamanlar hayat yolunda ne kadar acemi olduğumu acı acı düşünürüm. Rahmetli velinimeti bu kadar üzmeli miydim? Şurası var ki bazı insanlar, hakikatin ışığı kendilerinde mevcut olarak doğuyorlar. Ben ise, tam zıddı idim. Meselâ halam bile benim gibi değildi. O yaşta ve o kadar tecrübeden sonra, daha iki saatlik bir konuşmanın veya kavganın sonunda, gözümün önünde Halit Ayarcı'nın sözlerini kabul etmiş, ne olduğunu bilmediği bir cemiyetin reisi olmağa razı olmuş, bize evini açmıştı. Ben ise her şeyi Halit Beyden beklediğim hâlde onu kırmaktan çekinmiyor, onunla devamlı kavga ediyordum. Kapıyı açıp da uşağın elinde bu acayip çalgıyı görür görmez, hiddetten az kalsın çıldıracaktım. Hele içeriye getirip kanepenin üzeri284 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ne koyduğum zaman Pakize'nin ve Zehra'nın sevinçleri, hattâ karımın, "Çalsana şunu!" diye ısrarı beni büsbütün çileden çıkarttı. Daha Pakize ile mülâkat üzerine konuşmamış, bu kepazeliği niçin yaptığını ona sormamıştım. Böyle bir konuşmanın beni nerelere kadar götürebileceğini bilmiyordum. Fakat karım hiç oralarda değildi. Bir hamlede yedi çocuk birden doğurmuş bir dişi kedi gibi yaptığı işten memnun, bütün uzviyetinden sevinç aka aka etrafımda dolaşıyordu. Onun bu şuursuzluğunu gördükçe kafam büsbütün atıyordu. Bu hiddete Zehra'nın küçük bir müdahalesi son verdi: Baba, dedi, bugün kimi gördüm, biliyor musunuz? Topal İsmail'i. Dairenin hemen kapısının önünde gibi bir şey... Birdenbire beni görünce nasıl şaşırdı! Benzi kül gibi oldu. Sonra uzun bir ıslık çaldı, koşa koşa gitti. Meğer ne kadar çirkinmiş! Az kalsın onunla evlenecektim. Allah göstermesin, ne yapardım o biçare ile?.. Hiddetim birdenbire söndü. Tam o esnada Pakize: Bana hâlâ teşekkür etmedin Hayri! dedi. Halit Bey bana, dünyada sen kocanı anlayamazsın! Onun kadar mühim adamı anlayabilir misin hiç? demişti. Hattâ bahis bile tutuştuk. Amma kazandım. Sabahleyin telefonda beni nasıl tebrik etti bilsen! Demek iş böyle olmuştu. Bunu da Halit Ayarcı düşünmüş, Pakize'yi kışkırtmış, beni dosta düşmana gülünç etmişti. Karıma teşekkür ettim: Fevkalâde... dedim, yalnız döşemede çıplak yatmam nereden aklına geldi? Başka bir şey uyduramaz miydin? Bilirsin ki ben takkesiz, hırkasız bile yatamam! Karım son derece mahcup ilâve etti: -Hamak kelimesini unutmuştum, dedi. Halit Bey senin bütün gençliğinde hep hamakta uyuduğunu söylüyordu. Fakat kelime bir türlü aklıma gelmedi. Bu ehemmiyetsiz teferruatı böylece hallettikten sonra bana tekrar velinimetin hediyesini uzattı: -Haydi çal biraz n'olursun! diyordu. Sazı elime alıp şurasına burasına dokundum. Maksadım bilme'285 TANPINAR

diğimi göstermekti. Fakat Pakize'nin yüzüne bakınca büsbütün şaşırdım. Yedi kat göklerde imiş gibi mesuttu. Neredeyse gözünden yaşlar akacaktı. Fakat Zehra ortadan kaybolmuştu. Ahmet ise hiç görünmüyordu, odasında çalışıyordu. Yemekte bu bahislere tekrar dönmedik! Yatmadan evvel bir ara Zehra'yı gördüm: Nasıl, dedim, banjomu beğendin mi? Zehra, büyük gözlerini üzerime dikti: Başka çaremiz var mıydı baba? diye sordu. Yalnız Ahmet beni çok düşündürüyor, diye ilâve etti. Fakat ben Ahmet'i düşünmüyordum: -Topal İsmail'i hakikaten gördün mü?dedim. Hayır, fakat hâliniz o kadar acayipti ki, bir şey söyleyip önlemem lâzımdı. Aklıma o geldi. Sonra ceketimin düğmesini tuttu. Gözleri gözlerimin içinde: Fena mı yaptım? dedi. Beyhude yere kavga edecektin! Ben kavgadan bıktım artık. Bütün çocukluğum kavga,dırıltı içinde geçti. Bilmezsin neler çektim! Bağıran insan sesi beni öyle korkutuyor ki... Hele hiddetin değiştirdiği insan yüzü! Öyle kendinden çıkıyor, öyle katılaşıyor ki insan... Dünyada bundan kötü, iğrenç bir şey olamaz. Ama sen de ara sıra kızıyorsun... dedim. Şimdi değil artık! Şimdi rahatım. Ben etrafımı sevmezsem rahat edemiyorum. Her şey içimde alt üst oluyor sanki... Zehra'nın konuşkan zamanıydı. Her genç kız gibi o da kendisini anlatmak istiyordu. Söylediklerinde ne kadar yalan vardı, bilmiyorum. Fakat bana açılması hoşuma gidiyordu. Hem biz kavga edemeyiz! dedi. Sen de öylesin... Kendisinden başka herkesi haklı bulan insan kavga eder mi hiç?.. Neler söylüyorsun kızım sen? Öyle değil mi? dedi. Öyle değil misiniz? Hiçbir kabahatim olmasa, hayatlarına karışmış olmayı kendime affedemiyorum! -Bari şimdi memnun musun?., diye sordum. Birdenbire yüzü güldü. 286 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ -Tabiî! dedi. Bir kere üst üste değiliz artık! Herkesin bir hayatı var. Sonra bu işler de tuhafıma gidiyor. Hep sonu n'olacak? diye bakıyorum! Başka bir şey daha var, herkes o kadar değişti ki, etrafımda... Doğru söylüyordu. Herkes değişmişti. -Yalnız Ahmet değişmedi. O hep kapalı, hep ciddî. Sizden gizli bir şey yaptık. Ahmet devlet imtihanlarına girdi. Kazandı. Demek bu idi. Bir aydır evin içindeki sır havasının sebebi bu idi. Niye bana haber vermediniz? Fena bir şey değil ki... Her şey olup bitince söylemek istiyordu. Muvaffak olamazsa gizleyecektik. Acaba anneleri sağ olsaydı birbirini bu kadar severler miydi? diye düşündüm. Darılmadın ya... Çocuklarımın bana karşı hâlâ saygı ve sevgi göstermelerine şaşıyordum. Ahmet bile beni açıktan açığa üzmek istemiyordu. Bu şüphesiz Emine'den gelen bir taraflarıydı. Birdenbire içimde korkunç bir yara sızladı. O yaşasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Birbirine alışmış, birbirini tanıyan iki araba atı gibi hayat yükünü hep yan yana, birbirimizi gözeterek taşımak ne iyi olacaktı. Gözümün önünde eski evimizin taşlığında benim Adlî Tıptan döndüğüm günkü sevinci canlandı. Gece geç vakte kadar oturma odasında tek başıma, ne yapacağımı bilmeden vakit geçirdim. Bir türlü içeri gitmek istemiyordum. Emine'nin hâtırası içimde o kadar kuvvetliydi ki, hattâ uyurken bile Pakize'yi görmeğe tahammül edemeyecektim. Bunun da ayrıca bir haksızlık olduğunu biliyordum. O akşam hava çok ağırdı. Saat bir buçuğa doğru gök gürültüsü, Ş'mşek başladı. Odanın perdeleri birbiri ardınca bir tiyatro dekoru S'bi yeşil ışıklarda kaybolup, sonra tekrar eski yerlerine geliyordu. Sonra şiddetli bir yağmur boşandı. Pakize gök gürültüsünden korkardı. İstemeye istemeye yatak odasına

Yahut da her şeyden ve hepimizden sıyrıldığı. Keşke öyle olsaydı. belirsiz nefes alışıyla ve bilhassa kendisi olmayışıyla ne kadar güzeldi. benim. Belki de daha korkunç bir şeydi. Faka! her adımda va halamın ya benim. budala. Radyoda kadın sesiyle yapılan o reklâm özentileri bile bu kadar soğuk olamazdı. Sadece aklı başında. Sabaha karsı bir aıa dalmışım.Yine bu vakitlere kadar çalıştın. Bu kısa uykuda gördüğüm rıiya belki o günlerdeki nıh haletimi daha iyi anlatır.. Bir lahza bu bütünlüğü kıskanır gibi oldum. ayın taş bebek olacak değil mıydı" Bu düşünce ile tekrar köşeme büzüldüm. Kaldı ki. her an değişiyordu Âdeta görmek fırsatını bulamayacak kadar değişiyordu. Hem ahmak. . Rüyamda eski evimi/in sofasında idim. Hattâ kendi yokluğunda. Davul zurna sesleri arasında büyiik. Ancak kuvvetle duyulan bir hisle elde edilebilecek bir şeydi bu.. Fakat neve yatardı'. Her dönüşünde bir tanıdığa rastlıyor ve gülmekten katıla katıla selâmla şıyordıık. Sonra birdenbire halamın sesini ışıltım. I >ar ve sapa yollardan hızla yürümeğe çalışıyorduk. Fakat bu sefer tam uyanacak ve konuşmağa başlayacaktı. beceriksiz bulduğu günlere neredeyse hasret çekecektim. Cemal Beyin bııîrın duğu çember mihverden fırladı ve imkânsız yüksekliklere doğru döne döne çıkmağa başladı. Ha lit Ayarcı'nın. bir otomattan ne farkı vardı sanki bunun? O zaman tekrar işe başladığımdan beri etrafımda her gün biraz daha artan dikkati. itinayı hatırladım. çalışacak bir şeyim olmadığını biliyordu. İlk önce alay ediyor sandım. halamın. soııra lekrar koşmaya başlıyorduk. o da kızım gibi memnundu. Bir taraftan ona sımsıkı sarılıyor.. o zaman nefeslerini işitiyordum: "Hiç olmazsa rüyasında biraz kendisi olsa!" Bir ara yavaşça doğruldum ve yüzüne baktım. Haydi geç kaldık' dedi ve beni çekmeğe başladı. sağanağın uğultusunu dinleye dinleye sabahı beklemeğe başladım. Yüzü bazı uç-anlarda olduğu gibi iyice içine doğru çekilmişti. birimizden birinin ayakkabısı çıkıyor. Hiç durmadan kendi kendime.düşmemeğe çalışıyoı obiır taraftan da durmadan halama bakıyordum.çemberleri birbirinin içinden geçen bir atlı karıncanın üstünde idim. Her temastan bir parça kaçarak büzüle bü-züle âdeta duvara yapıştım ve oradan. dikkatle çehremi seyrediyordum. sen hiç kendine acımıyorsun! diye mırıldandı. (îeniş. tembel. Kurulmuş bir saatten. gözlerim açık. bana geldiği.girdim ve yanına uzandım. En iyisi hiç kıpırdamadan olduğum yerde kalmaktı.HRİ AYARI . iyi niyetli. Hafif açık dudakları gülümsüyor gibiydi. Ben korkudan ölecek gibi So\it Fiilini lah'ın kaplumbağasının boynuna asılmıştım. değil mi? Hayri. yalancı mı?" diye soruyordum. Hulâsa onun dn bir sırrı vardı. Ve her defasında kendi kendime bu ben değilim ki. Belki de kendisine düşeni yaptığını san288 SAATI. Selma Hanımın. " Nihayet işte geldik!" diye havkırdı. yarı açık duda-ğıyla.çok biiyük ve kat kal. Hiç olmazsa o zamanlar kendisiydi. Beni yanında hissedince birdenbire uyandı. olsa İnle buna eriştiği için nıesut ve güzeldi. İlk önce tekrar yataktan fırlamak istedim. Demek ki. bu yüzden duruyor. Halbuki çalışmadığımı. kendi içinde bir köşeye çekildiği içindi bu.AMA KNS FİTİ ISI" tîıöı İÇ|n bu huzuru duyuyordu. Ve kendimi büyükçe bir meydanda. kapalı gözleriyle. Ara sıra sağanak hafifliyor. Ne redevse onu bozacak. kocasının sıhhatine dikkat eden kadın rolünde idi. Sadece şahsiyeti yoktu. Hakikatte altı aydan beri bir buz dolabında yaşıyor gibiydim. di ye söyleniyordum Filhakika gördüğüm şey İrenim yıi/. Üzerinde oiurduğum hayvan o idi. İnsanın düpedüz yokluğu idi bu! Bununla beraber. ciddî idi. Fakat niçin uyurken bu kadar mesuttu? Kime ve neye böyle gülüyordu? Bu hiç de herhangi bir gülümseme döğildi. bir nevi bayram yerinde yapayalnız buldum. büyiik bir aynanın ontinde durmuş. Bu ben miyim? İmkânı yok. Belki de ahmak olduğu için yalancıydı..' Birkaç dakika sonra yine aynı insan. Filhakika halam ar "k .iım değildi. Sonra yavaş yavaş süratimiz artmağa başladı ve hızını. Dünyanın en şefkatli '287 TANPINAR sesi sandığı bir sesle. hem yalancıydı. Boynuma uzattığı kolunun altında bütün vücudum buz kesilmişti. Pakize'nin sadece uzvî iştihalarıyla beni hatırladığı. Hayır."Ahmak mı. dağıtacaktım. onun dışında beni sünepe pısırık. nazlana nazlana.

290 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİ TÜSÜ Zaten böyle şeylerden bahsetmeyeceğimi. benim Şerbetçibaşı Elması hikâyesinde kocasının ısrarı yüzünden az kalsın tımarhaneyi boylamak üzere olduğumu birisi söylemeğe kalksa muhakkak hayret edecek. günün şöhretli artisti s'fatıyla. Rahmetli kocamla aylarca matemini tuttuk. Ben artık sıraya girmiş. O tam benim aksime yalnızlıktan mustaripti. ¡sterdim ki üvey kızım da Zehra'ya benzesin! Ne gezer.. Amma saati severdi doğrusu! Hattâ benim hastalığım esnasında bir gün yemek odamızın saatini tamire kalkmıştın. Allah kızıyla karısından razı olsun! Onlar geldiler de. Pakize iç salonda Halit Ayarcı ile Sabriye Hanımın bulundukları grupta idi. Amma yine içimden hiçbir şey olmamıştır. kendimize daima yaşanacak iklim yaratmaktan başka ne yaparız? Hâl denen keskin bıçak sırtında oturamayacağımıza göre. Pakize'nin sesi beni uyandırdı. Daha doğrusu bir reçel kavanozuna düşmüşüm gibi bütün ömriimce tatmadığım bir yığın tatlı serzenişler içinde yavaş yavaş boğuluyordum.. En sonunda adını gazetelerde gördüm. Kolay mı? Ailenin tek erkeği! Elbette severim. terbiyeli.... Ne yapar. Neden olmasın sanki. Haydi uyan! Saal dokuz! Daireye geç kalacaksın1 diyordu '289 TANPINAR VI Halam koltuğunda oturmuş. dedim. Tam yirmi sene beni arayıp sormadı. Hayır. Hakikaten doğruydu. mazbut adam olmuştum. Ben kanepenin bir köşesinde âdeta susta duruyordum. Filhakika Zehra hole yakın bir sofada üç delikanlı ile tatlı tatlı didişiyordu. ne eder? diye düşündüm durdum. o maziyi düzeltmekle. sağ salim gelir diyordum. gidip arayayım! Bu yaştaki kadına yapılır mı bu iş? Sırtında siyah atkısı. şirretin bin çıktı! Selma Hanımın gözlerinden bir parıltı geçti. Rahmetli kardeşim adını Hayri koyacağı yerde hayırsız koymalıydı. ve tam duada benim adımın okunduğunu işitince şaşırmıştı. kızım! Ona hiç güvenilmez.. hatimler indirttim. Kendisine babamın ben askerde iken açlıktan öldüğünü. Hayriciğim aklına bile gelmez. bilir misin? Demek bu da yalandı. babamdan rahmetle bahsediyor. Halam devam ediyordu. benimle övünüyordu. elinde küçük Japon yelpazesi.. Boşlukla 'ek başına uçuyordu. Halamı bize getiren Şe\i o da. halana eğer yeğeni benim tanıdığım Hayri ise hayatta olduğunu. öbür kadınlara bakarak dert yanıyordu. ben de öğrenmiştik.. mühimce bir işim vardı.. hattâ güzelleştirmekle meşguldü. Hem de kurucusu o imiş! O kadar sessiz sadasızdı ki. Karını. Bana ne dedi. marifetini göstermeğe çağırılacağı zamanı bekleyerek bir yerde yarış atları gibi sabırsızlıkla eşiniyordu. hiç üzülmemesini söyledim. yahut bir daha gözüme görünme!" demesinden bir lahza korktum. Üç defa mevlit okuttum. Hiç beklemezdim doğrusu. Saat Sevenler Cemiyeti bu kokteylle o gün ilk umumî toplantısını yapmıştı.Siz bu adamın kim olduğunu dünyada bilmezsiniz. değil mi? Sağ olsun. bütiin mücevherleri içinde parıl parıl Selma Hanıma." Şimdi aynı halam bana bakıp gülümsüyor. Halamın evine bu ilk gelişimdi. Fakat Halit Ayarcı bunu nereden nasıl öğrenmişti? Ve neden . "Her şey bitince. çocukluğunda tanıdığım Hayri'nin bu kadar modern bir insan olacağını! İşi de kendisi gibi. ev sahipliği yaparlar. Öyle oldu. . "Ya rakkası şimdi bulursun. Bari. karşısındakilere beni anlatıyordu. Halam devam etti.atlı karıncadaki hayvanlardan herhangi birinde değildi.. hatırlıyor musun? Sonra rakkasını kaybetmiştin! Halamın. Üvey kızını ve damadını sevmiyordu. Halit Ayarcı gibi hayatımı çekip çeviren bir dostum. Askerden yeni dönüşümde halamı tanıyan bir dostum bir gün ziyaretine gittiği zaman evi hıncahınç bulmuş. Böyle günlerde ne beklenir? Hısım akraba. Muhakkak ki büyük baldızım da. maziyi hiç hatırlatmayacağımı biliyordu. imkânı yok! diyecekti. ha! Tabiî o babanın öyle oğlu olur! Sakın ha! Evime ayak basmağa kalkmasın! Sonra iş fena olur. -Bir ara harbde şehit olduğu haberi geldi. Onsuz Takribî Ahmet Efendi hanedanı söner giderdi.

menfaati değil: Saat Sevenler Cemiyeti'nde bir yığın genç." Selma Hanım istediğimiz zaman işe başlayabileceğini söyledi. Viski ile beraber Halit Bey de bize iltihak etti. Cemal Beyin âdeta pençesinde çırpınan Nevzat Hanım da.. "Sabahtan beri prova yaptık! Tam istediğimiz gibi.. Evvelâ katıla-sıya güldü. İdare meclisinde aza olduğu hâlde içtimalara bile gelmiyor.. Rahmetli Naşit-çiğimin bayağı hatırını kırdım. Nevzat Hanımla gayet rahat konuşuyordu! Cemal ölürken de istifini değiştirmez. dedi. O sadece enstitünün sizin vasıtanızla reklâmını yapmak istiyordu. yahut kahveden. Ne diyebilirdim ki? Biraz. O bana cevap vereceği yerde "Sizi çok seviyor. Fakat eriştiğim şey ney di? Bu acayip.. Fakat şimdilik gizli? Cemal Beyin ihtilası var. Bununla beraber hemen hemen birçoğunu ya İspritizma Cemiveti'nden. O zaman Sabriye Hanıma sordum: -Cemal Beyden izin almış mı Selma Hanım? İzne lüzum yok. Personelimiz için!" Planları hiç haberim olmadan bermutat ben tetkik ediyordum.. Şirket iflâs etmek üzere. O geldiği zaman ben halamın yanında idim. diye söylendi Ben şaşkın şaşkın yüzüne baktım. Şair Ekrem Reyin görünmesi üzerine halam bizi unuttu.. Selma Hanıma halamı nasıl bulduğunu sordum. Biraz sonra Cemal Bey gelip karısını aldı. sonra Sabriye Hanım yanımıza geldi. yalnız elbiseleri yok. Ya oğlum! Talihin varmış. bîr de tepsiye baktı.292 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİ TÜSÜ îi'ıl! Halanız nasıl? Harika değil mi? hvet.. güzel kadın. "Kızların üçü de çok iyi yetiştiler" diyordu. Hayri ile evlendirmediğim için ne iyi yaptım. Ne denirdi? Her şey değişmişti. Ben cevap vermek üzere iken garson havyariı sandviçler getirdi. Birkaç kişi daha eğlenceli arkadaşlar bulmak ümidiyle onları takip etti. yakışıklı. boşandılar. Siz nerelerdesiniz? -Cemal Beyin hâlinde öyle bir şey yoktu. Halil Bey rahat ve uyanık adamdır. Büyük insanların etrafı da acayip olur. İşte bir başka vefasız daha.bu kadar çapraşık yollardan yürümüştü? Nasıl her şeyi böyle tehlikeye atmağa razı olmuştu? 291 TANPİNAK Halam söziinii hu istikamette tamamladı. Bütün bir muhitti bu. herhâlde hayatımda muvaffak olmuştum. Halanız zengin diye ona ağ kurdu. Asıl mesele o de . Ayrıca da "Saatleme Bankası" adlı bir banka için de bir projem bulunduğunu o gece yine Halit Beyden öğrendim. Sporu sever. dedi. Ha-vır. Bilerek. misafirlerimiz ne hâlde!. bir bana. Siz zannediyorsunuz ki programla hareket eder. Bir saattir hep sizden bahsetti!" Kendisine halamla olan hikâyemizi anlattım. yahut Halit Beyin etrafında tanımıştım. Halit Beyi tanımıyorsunuz da onun için. Nasıl barıştı? Niçin barıştı? Karımın yazdığı budalalıklar onu cemiyete getirmek için miydi? Hiçbir şey bilmiyorum. bilmeyerek.... Biraz sonra viski getirildi. Bir ara. dedi. Yeğeni olduğumu söyleyince bir kat daha memnun oldu. Haydi Ekremciğim! Şöyle yürüyelim bakalım. İşler nasıl?.... Her şeyi olduğu gibi yani bugün bana verildiği gibi kabule mecburdum.. Fns-titii ile çok alâkadardı. Sonra dünyanın en kayıtsız çehresiyle tepsiyi masanın üstüne koymasını söyledi. o da istifade etti. "Genişçe bir kooperatif yapıyoruz.. kibar erkek vardı. beyefendi! dedi. dedim. halamla beraber uzaklaştı.. Kıyamet kopuyor. Biitıin gün Tak-sim'de açılacak "Ayar İstasyonu"nda çalışmıştı. Devletli... birbirini tutmaz kalabalıkta canım sıkılmaktan başka elime ne geçmişti? VII . bir gözü bizden biraz uzakta. Fakat hiçbir şey anlamıyorum. O esnada halanız geldi.. sonra ciddiyetle. Zavallı Ekrem. Büyükdere'de gördüğüm devletli de geldi..

işte o zaman yalan olurdu. Geçen akşam halanızı hep beraber dinledik. Aksi takdirde hâllerinde bir necabet ve asalet bulunması gerekirdi. Bir başka defasında şöyle demişti: . diyordu. Niçin? Çünkü bu fikir yaşayan iki büyük realiteye dayanıyordu. Asrına uymak. kaybolup gidecekti. Çünkü asrından ayrılırdı. Ayrıca da cedlerimizin daima .. doğ294 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİ TÜSÜ muş olmaları bile mânâsız olan bu adamların Fatih devrinde kendilerine ced aramaları kadar gülünç şey olur mu? Tam. işte bu kadar. murdar öldüğüne yanmaz kendisine öd ağacından tabut ister. Kimse itiraz etti mi? Yok. Halit Ayarcı benim bu telâşıma gülüyor ve her fırsatta korktuklarımın tam aksi olacağını söylüyordu: .. Ne vakit yalan olurdu. Asrını delip geçerdi. Bu kadar sevilen iki şahsiyeti tarihin en uzak zamanına götürmekten daha tabiî ne olabilir? Amma yirmi sene evvel halanız bunu yapsaydı. Bu kadar mühim bir adam böyle mühim bir hâdiseden uzak kalamazdı. yalan yoktur.. Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndeki eski yazmalardan birinin arkasına bu iki kitabın adını işaret etmeniz de çok iyi oldu. hem de korkunç bir yalan? Eğer hakikaten bizim kendisine yüklediğimiz fikirlerle yazdığını söylediğimiz eserlerle on yedinci asır sonunda yaşasaydı. Yine geçen akşam babanızdan nasıl bahsediyordu? Yalan mı söylüyordu? Hayır.." Amma şimdi demiyorlar! Başka bir misal daha. sevgili dostum. Bu ihtiyacı on yedinci asrın sonunda tatmin ediyor. Varsın o cinsten kahramanlığı başkaları yapsın! Esasen böyle bir şey olsaydı meselâ Ahmet Zamanî Efendi falan veya filân kaleyi fethetseydi. halanıza ve size! Siz kabul edildikten sonra mesele baştan halledilmişti. Sadece bugüne ait bir hissi maziye taşıyordu. pederiniz hakkındaki fikri dahi değişti..Bir harekette başlangıçtaki hızı tutmak. Valmy muharebesine gidişi gibi bir şey. kendiliğinden herhangi bir hesap ameliyesinin en tabiî neticesi oluyordu. herkes ayıplardı. Bununla beraber kitabın basılışı sona erdiği günlerde hakikî bir korku içinde idim. Okumamış olsaydınız bu mühim eserden kimse bahsetmeyecek. bilâkis hakikatin ta kendisi olur. diyordum. Bu büyük adam daima devriyle temas hâlinde idi. Ahmet Zama-nî'nin Viyana muhasarasına iştirak etmesi çok iyi oldu. Onun Akd-ülMizac fi-Umur-il-İzdivac adlı risalesini gençliğinizde okumuş olmanız hakikaten talih eseridir. Esasen Hal i t Ayarcı'nın ısrarıyla ecdadın riyazî bilgilere olan merakı üzerinde o kadar geniş tafsilât vermiştim ki Ahmet Zamanî'nin keşfi. Buna mukabil Ahmet Zamanî Efendinin harpde öyle fevkalâde bir şeyler yapmaması da ölçü fikrinizin bulunduğuna delâlet eder. Böyle meselede yalan olamaz. Herkes o zaman. Aşağı yukarı Goethe'nin Fransız İhtilâli harplerine. Pek az insan Graham hesaplarının bundan iki yüz sene evvel ve bilhassa aramızda yaşamış bir adam tarafından bulunup bulunamayacağını düşünüyordu. Ahmet Zamanî Efendi bizim asrımızın bir ihtiyacıdır.Şe\h Ahmet Zamanî'nin Hayatı ve Eseri adlı kitabımın neşri ha kikaten büyük bir teveccühle karşılandı.. sözü. (ierek bu eserin. İşin yalan olduğu meydana çıkarsa. göreceksin ki bu kitap çok sevilecek. Halanız sizin muvaffakiyetlerinize şahit oldukça sade hakkınızdaki fikri değil... onun adamı olmak vardır. Binaenaleyh gerçeklerin gerçeğidir. Herkes pekâlâ kabul etti.. sanıyorsunuz.. kitap beğenilmezse.. gerek saatçiliğe dair kitabının kaybolmasına herkes nasıl üzülecek. Hayır. Muhakkak yalan söylüyorlar. Hayır azizim şahane bir eser yazdınız!. Takribî Ahmet Efendi sülâlesini Fatih devrine çıkarıyordu. Bu da imkânsız tabiî! Bu meselelerde yalan veya hakikat diye bir şey yoktur. ne de Zarife Hanımefendi bugünkü Zarife Hanımdı. Çünkü ne siz on sene evvel bugünkü sizdiniz. Bilir misiniz. Halit Ayarcı'ııın bir çırpı 293 TANPINAR da bulduğu bu mühim şahsiyet etraftan derhal kabul edildi. bu müverrihlerin gözünden kaçmazdı. Geceleri gözüme uyku girmez olmuştu. "Ya.Azizim Hayri İrdal. Siz bizim hareketimizi maziye nakille hızlandırdınız. "Allah Allah! derdi. sizin bu buluşunuzu fevkalâde beğendim. Ahmet Zamanî bugün için yalan olamaz.. Herkes her işi yapmaz." Ve bu korku ile âdeta her saniye benirleyerek yaşıyordum. Amma burada eski mürekkepten anlamanızın da tesiri var. onu yaratmak kadar mühimdir.. Siz yalan diye bir şey mevcuttur.. bilir misiniz..

Bu kitapla uğraştığım altı ay içinde Halıt Avatrı'nın disiplinini öyle benimsemiştim ki. göreceksin1 Yazık ki etrafın gösterdiği çok doştça ilgiyi birkaç âlım taslağı bozmağa kalktı. mihanikle meşgul.atın kendisini Ahmet Za-manî'nin cedbeced torunu ilân etmesi ve soyadını değiştirmeğe kalkması ve elindeki aile şeceresinin doğruluğuna şahadet etmemi benden istemesiydi. İkincisi. Kaldı kı muharrir sıfatıyla ortada izzetinefsim de mevzubahisti. Asıl saatle ve zamanla meşgul olan bu idi. gerek vesika olarak göstermeğe kalktığı vakıfnamenin asıllaıı ortada yoktu. Fakat o devirde yaşayan çiçek meraklısı. Hiçbir tâbiye bu kadar ustalıklı olamazdı. Bundan daha mesut ne olabilir'. Hiç olmazsa aklı başında birkaç kişiye rastlamak miimkün! İşte yalanı ka bul etmiyorlar. Herhangi bir insan bile mazisiyle dargın yaşayamaz. Bu konıışma296 SAATİ.ydı. bir hakikat olduğunu kendi haya lımda yaşıyordum. Ahmet Zamanî için en son ve ortalığı en fazla karıştıran tenkit Cemal Beyden geldi. Tarih. yalanın bir kısmını kendisine bir ring yaptıktan sonra oradan bize hücum etmek. akla en yakın bir reklamdı. Böylece tarihî bir hakikati reklam için tahrif etmiştik. hem de enstitüye adamakllı yüklenmek fırsatını kaçırırındı. Bunun da sebebi gayet basitti. i ek kelime ile.ERİ A YARI. Asıl garibi bu mülakatın merhum tarafından bana bir teşekkürle bitmesiydi.. Selma Hanımın eski kocası zaten öteden heri bana düşmandı. ııisbet ve tarikatı hakkında daha geniş malûmat veriyordu. onun yerine başka birisini çıkartıyordu. Bunlardan birisi beş altı göbekten beri Çengelköylii bil /. ' vardı. Kitabın rağbeti bu yüzden biraz daha arttı. bizi vurmak daha tesirliydi.. Çiinkii herif yaşamadı! diye susturdum. Hinde kendi el yazısıyla kopyaları vardı. "Oh Yârabbim! derilim. Gazeteler bunu da yazarak ¡sı biraz daha alevlendirdiler. Varlığından şüphe etmek bana ağır geliyordu. tabir caizse.AMA ENSTİTÜSÜ da Ahmet Zamanî Efendi de kitabımın bazı yerlerine itiraz etmişti. sana bin şükür. Bu acayip . Biz Fennî Efendinin eserini kendi uydurduğumuz Zamanı Efendiye nakletmiştik.Olsa bile bizim Zamanî'nın oğlu olamaz. kitabımın baştan aşağı uydurma olduğunu söylemek küstahlığında bulundular. Filhakika.. Bu ış vesilesiyle hem bana. Ahmet Zamanî'yi doğrudan doğruya reddedeceği yerde. Ezcümle peltek ve kekeme olmayı reddediyor. hayır yoktu" şeklinde sonuna kadar devam edebilecek bir münakaşaya gitmek tense. Maalesef gerek bu şecerenin. Herkes benim bu gibi meselelerdeki dikkatime hayran olmuştu. Yalnız Zehra mü teessirdi. Cemal Bey bizi vurmak için yalanımızı kabul ediyordu. Yalnız yaratılıştan yalancı olduğu için. Hakikat namına tabiatıyla reddetmek mecburiyetinde kaldım. "Belki adamcağız hakikaten Zamanı Hfendinin oğludur." diye üzülüyordu. Böyle bir insanın mevcut olmadığını. Bu arada olan iki hâdise nakledilmeğe değer. sadece tenkit için midir? Beğendiğimiz ve sevdiğimiz bir insana hiç tesadüf 295 IANPINAR etmcyecck miyiz? Hu işten herkes memnun olacak. büyüklere dost bir Fennî Efendi vardı. Hal i t Ayarcı'nın izafilik dediği şeyin. İşin garibi Cemal Beyin bizim Zamanî Efendiye atfettiğimiz saatçiliğe dair kitabı kendisinin de görüp okuduğunu söylemesi. Yazı hayatında ilk defa görülen bu âhiretten teşekkür de lâyık olduğu ehemmiyetle karşılandı.-'" hıka! va/ık ki değişmiştim.inkılâpçı ve modern olduklarını gösterdiniz. Zamanî adı enstitümüz için en tabiî.. Bu hâdisenin matbuala aksi de ayrıca övülmeme sebep oldu. eski İspritizma Cemiyeti'ndeki bazı dostların bir ay ge celi gündüzlü bir uğraşmadan sonra Ahmet Zamanı ııin ruhunu çağırmağa ve onunla konuşmağa muvaffak olmalar. Bu esere başladığım zamanki ruh hâlinde olsaydım bütün tenkitlere memnun olur.. Ayrıca da Ahmet Zamanı Kfendiyi sevmiştim. kolay kolay her ıtıra/ı kabul ede mezdim. Cemal Beye göre Ahmet Zamanî hiçbir zaman yaşamamıştı. ve birden fazla kadın alma aleyhindeki kitabı düpedüz uydurduğumuzu iddia etmesiydi. . Boşadığı karısıyla gittikçe artan münasebetimi öğ renıtıce büsbütün küplere binmişti. Haiit Bey bu işteki metanetimi pek beğendi.

Fakat işi sıkı tutmak lâzım! Sen derhal dikkatli bir cevap yazarsın! Ben kendi tarafımdan onun zayıf damarını bulur basarım. Hayır bu iş bir yalan gerçek meselesi değil. Tekrar sokağa düşecektim. "e benim yazdığım cevaplar bu şüpheyi bir daha gideremedi. Anladın mı? Yeni. En korkuncu Sel-ma'nın gözlerinde. Karşımda yarı çıplak gülümseyen güzel kadın daha şimdiden benim için uzak bir hayal olmuşa benziyordu. yılan seni nasıl sokmuş!.. Halit Ayarcı'nın yarı alaylı sesi içimi biraz. onun ömrümde görmediğim eşyası.. Onun bu odaya hücumuydu. bunu artık anlamalıyım!" dedim. Hakikatte de böyleydi. diye bana uzattığı gazetede eski resmimi onun resmiyle beraber görünce az kalsın çıldıracaktım. O gün bir an için her şeyin yıkıldığını sandım ve asıl işte o zaman bu bir yıl içinde ne kadar dönülmez yolları geçmiş olduğumu anladım. daha çekilmez şekilde başlayacaktı.. düşman herkes şaşırsın! Bizim gibi müesseseler bjr lahza bile aktii-alite olmaktan vazgeçemezler. "Değil rabia hesaplan üzerinde konuşmak. şimdi okudum. 298 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Birdenbire telefon çaldı. Tekrar eski günler. Tekrar yarınsız ve hiçbir şey-siz insan olacaktım. Zannederim ki enstitü işlerini o günden. Bir şeyi unutma! Talihe güvenmek lâzım! Lâf! dedim. Kitabın şöhreti kökünden sarsılmıştı.. edilmeğe başlandı. güzel ve tenha apartman.. Hiçbir şey böyle bir akıbet kadar korkunç olamazdı. Gördün mii? diyordu. daha arkada asıl hayatımı yapan bir yığın şeyler beraber gidebilirdi. küçülme. sen de yerinde kalacaksın! Bizim gibi mühim dâvalar peşinde olan insanlar kolay kolay düşman karşısında çekilemezler... bu mahremiyet. yağma yok! Ben yerimdeyim. Selma'nın gelirken getirdiği. ve şüphesiz onların yüzünden daha acı. bana bir yığın yolu birden açan para. serinletti. . kendi eliyle vazolarına yerleştirdiği bahar çiçekleri bir lahzada solmuş gibiydiler. bir olmak ve olmamak meselesiydi.. Daha doğrusu her TANPINAR zaman buluştuğumuz garsoniyere o sabah gazeteyi alarak gelmişti.. Yağma yok. Korka korka açtım. şöhret hepsi birden gidiyordu.Bak. "Vaktiyle şirketimde küçük bir memur sıfatıyla çalışırken kötü ahlâkı ve yalancılığı dolayısıyla çıkarmağa mecbur olduğum bir şarlatan. Sizi benimle vurdular.münasebetimizin başladığından beri rastladığım o acayip ve ürkek parıltıydı. pespaye bir dolandırıcı. "Bazı düşünceler benim için sadece bir lüks ve fazla süstür. Sonra: Ehemmiyet verme! dedi. Kendi kendime. Mahvolduk! Ne yapacağız? İlk önce: Başımıza dünya yıkılıyor. Cemal Bey beni küçültmek için hiçbir şeyi esirgemiyordu. hayatı ve eseri üzerinde yaptığı bu tahriften hakikatte mesul olan tek insan Halit Ayarcı Beydir!" diye sözü bitiriyordu. O bana dışardaki âlemi hatırlatıyordu. Ve biliyordum ki dışarısı bana düşmandır. daha iyisi bu korkudan sonra asıl ciddiye aldım ve dört elle sarıldım. Bunlar efkârıumumiyeyi bir zaman işgal eder. Bunu kafana koy ve öyle çalış!. Yalnızlık. hepsi lâf! Her şey bitti. alelâde bir toplam ameliyesi yapmaktan bile âciz olan bu adamın tarihî bir şahsın ismi.. sen eğlen! diye alav etti. Hiç bir çaremiz yok! Tası tarağı toplayıp gitmekten başka hiçbir şey yapamayız! Halit Ayarcı benim bu sözlerim üzerine en gürültülü kahkahalarından birini attı. Ne Halit Ayarcı'nın üst üste yaptığı basın toplantıları. arada alıştığım bu kadar nimetten sonra. Evet.. Hayatıma mucizeli sihirbazlar gibi giren. Fakat asıl mühim mesele herkesi şaşırtacak bir şey yapma-mızdır. mevki." diye söze başlıyor. dost. çok yeni bir şey.. Makalenin çıktığı gün Selma ile beraberdik. Hayriciğim. Bu bahar sabahı sisli denize bakarak onu beklediğim bu sıcak.tenkidin çıktığı andan itibaren Ahmet Zamanî'nin varlığından şüphe. Asabım o kadar bozuktu ki zilin sesi bana bir kıyamet alâmeti gibi korkunç ve dayanılmaz geldi. güvensizlik. Öyle bir şey ki. .

. hem hiç. Bizi silâhımızla vuruyor. hacet yok. bütıin bunları düşünürken bu adamın karısının yanı başımda bütün vücuduyla oınıızuma asılmış kulaklarımı ısırdığını. . Şimdi biraz nefes almağa başladığım bir anda tekrar karşıma çıkıyordu. O biraz da mazim dediğim korkunç şeyden aldığım öçtü. Ve nasıl küçük. Öyle bir şey ki. Hayri Bey. beni çüriitemeyeceğini bildiği için şirketten çıkartmıştı. İnsan ruhu ne gariptir. "Sen de taşı. Ah o sinsi sinsi bakıp gülüşü. "haydi siz de. Selma bir kaşını kaldırmış düşünüyordu. diye cevap verdim. Cemal Beye. Akşama görüşelim! Halit Ayarcı vaziyeti tam görmüştü. Söylemeğe hacet yok ki Selma benim sadece sevgilim değildi... Cemal Bey.. Birdenbire bütün kâinatım Cemal Bey olmuştu. Ben de uğramıştım. mantomda yapma bir çiçek olmadan sokağa çıkarmazdı. Bilmiyorsun. Cemal Bey yalanla mücadele etmesini biliyor. meseleyi unuttursun ve bizi büsbütün başka kapıdan temize çıkarısın! Bugünlerde olduğu kadar hiçbir zaman kafamı zorladığımı hatırlanıl yordum. saadetimi bir kat daha arttıran tuhaf bir şev bir nevi gıcıklayın bir zevk de vardı. Halit Ayarcı'ya tesadüfüme kadar hep onun darbesinin beni attığı çukurda kalmıştım.. Onun sa~ vesinde arkamda bıraktığım günlere. Halit Ayarcı'nın basın toplantısı biraz daha şiddetli oldu. Fakat Cemal Bey de durmuyor. lütfen eğer boş bir vaktiniz olursa gazetelere bir göz gezdirin. Çok eski bir dostum bu sabah gelirken getirdi! Ve telefonu kapadım.. Saat Sevenler Cemiyeti'nin bu mesele hakkında neşrettiği tebliğ ise hakikaten ateş püskürüyor-dıı. kendisine inanışı.. ne Halil Avaıcı. Bunu hiç anlamıyorum! diyordu. Vâlcıa Selma ile ayrılmasında hiçbir dahlim olmamıştı. İşte önünde küçüldüğüm tek insan kollarımın arasında. Selma'yı boşamasına rağmen benden kıskanıyordu.. Haksızlığı aşikârdı. Onun dışında ne vardı sanki?" Eski efendimin beni kıskanmasında hoşuma giden.. hiçbirimiz. Yalana ancak yalanla karşı konabilir. Beni göğsümde. Her zamanki sesiyle kibar. bilemezsin. Yalancılığımın veya herhangi bir ahlâksızlığımın tek delilini gösterebileceğini zannetmiyordum.. efkârıumumiyeyi yeni baştan lehimize çevirecek bir icatta bıılunamıyorduk. Fakat bu scler şirkete dair bildiklerimi hafifçe çıtlatıyordum. Halit Ayarcı kapar kapamaz telefon tekrar çaldı. Hiç bunu tahmin etmezdim. "Hacalet. İkinci makalem. mağrur. tek başına bütün bir kutbu yeniden donduracak soğuk sesiyle.299 TANPİNAR du.. Cemal Bey için biz mesele idik. diyordu. Adım evde yapma çiçekti. yine hep aynı mazlum ağzıyla idi. Sanki boşlukta yüzüyorduk. Ama aldırma! Ben talihime güvenirim bu işlerde. Bu işte hakikat üzerinde ısrar sadece sönük bir inat olur. neredeyse beni çıldırtacaktı. Yalnız bir yerde aldanıyor du.'lalihin kötü cilvelerine herkes uğrayabilirdi. müthiş darbe. derdi hep! Sen de taşı! Çünkü ben seni yanımda öyle taşıyorum!" Ve birisi çiçeğimi ?tCK) SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ överse sevincinden baydırdı.. Menim bu kadında kendimi ! müdafaa etmem lâzımdı. ikimiz de cevap verdik. Bu sefer Cemal Beydi. benden okşama ve sevgi beklediğini düşünmüyordum. Men kendi yazımda sadece mazlum bir adanı tavrı takındım. yaratılıştan ahlâklı adamdım. Sizi memnun edecek bir havadis göreceksiniz! Hacet yok Cemal Bey. tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi. beni ne kadar sevmezdi. Halit Ayarcı ve ben. Başka. Bir an aziz velinimetimin aklından şüphe ettim. biçare görürdü. Bununla beraber işin içinde yine hoşuna gitmemesi icap eden bir taraf vardı. Cemal Bey yerimizi öğrenmişti." diyebiliyor-dilin. sesi birdenbire ciddileşti: Tabiî! dedi. Cemal Bey bizi takip ediyordu. Ne ben. Fakat hiçbir şey bulamıyordum. Cemal Beyin bulunduğu yerde ben talihime nasıl güvenebilirdim? Zaten talihimin öbür yüzü değil miydi? Yıllardır. Acaba vaziyetin vahimliğini fark etmiyor muydu? O düşüncemi anlamış gibi. büsbütün başka bir şey lâzımdı.Soğukkanlılığı. Düşüncemiz alelâde şeylerden bir adım ileriye gitmiyordu. hücumlarına devam ediyordu. Yalnız.

Hiç beklenmedik bir şekilde onunla son bir defa daha karşılaştım. ne mevkiim sarsıldı. Gözlerinde acayip bir donukluk vardı. İnsan yaptığı işe sade menfaati için girerse. Müessesenin yeni açıldığı devirde de öyle değil miydi? Hademe maaşınızı keserler diye korkmuyor muydunuz? Beni her teşebbüsten menetmeğe kalkmadınız mı? Aziz velinimetim tehlike biraz geçer geçmez tekrar eski ağzını alınış. Tam zafer. her meselede fikrim soruluyordu. Ayrıca Pakize'ye imzasız bir vığın mektup geliyordu. biraz bol kesilmiş elbiselerim. babayani hâllerim.. Şehir bizimdi. piyangosuyla. di302 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yordu. bir yerden. zamanlarıyla. Bir yığın genç kız ve erkek. Düşünün artık hâlimi!. o benim kötü talihimdi. Şüphesiz haksız da değildi. Babacanca hâllerim halkın hoşuna gidiyordu. bir gün çıkacaktı ve o tekrar çıktığı gün her şey bitecekti.. Hiçbir topluluk yoktu ki bulunmam istenilmesin! Doğrusunu isterseniz ben de bu şöhretin tam tadını çıkarmaktan hiç çekinmiyordum. O bu işte oyunu idare edendi. büyük idealler namına konuşmağa başlamıştı. Ve biz tekrar. Kurtulduk.. Gizli. umumî hayata neşe katıyorlardı. Şunu bir daha anlat bakayım? diye bana tekrarlattı. Sizdeki korku kendini?:e imansızlıktan. Bütün bunları Halit Ayarcı'ya anlattıkça o kızıyor.. Zaten Saat Ayar İstasyonlarımız çoğalmıştı. Üç gün sonra ikramiyesiyle. Bununla beraber ben de. Vâkıa bu son karşılaşmada ne enstitü yıkıldı. Eğer içinizde bu kurt olmasa. tenzi-lâtıyla nakit ceza usulümüz bütün bir sistem olmuştu. hulâsa elimdeki teşbihe varıncaya kadar her şeyim bu muvaffakiyeti besleyecek şekilde tanzim edilmişti.. yalnız onu düşünürse kendisini sonunda sizin gibi itham eder! . diyordu. Bununla beraber Cemal Bey vardı.. icat kabiliyetim. ferdî saadetinizi düşünüyorsunuz. Halit Ayarcı benim keşfimi tam Hollywood metoduyla ilân etti. VIII Nitekim öyle oldu. O benim hayatımın bir tarafıydı.. hattâ eskisinden da ha kuvvetle günün adamı olduk.Beri taraftan Cemal Bey Selma ile münasebetimizi sıkı sıkıya takip ediyordu. Halbuki mesele benim için büsbütün başka idi. Ve daha bitirmeden karımın boynuna sarıldı. Nasıl olsa. Gözlüğüm. Fakat Hal i t Ayarcı çoktan zarları bırakmış. açık kalbim her gün bir kere daha övülüyordu. ayağa kalkmıştı. Hayri Bey. Cemal Beyden veya herhangi bir adamdan korkmanıza imkân yoktur. Selma da aylarca tesiri altında kaldık. Böyle düşünmesi. Bunun arkasından Saat Sevenler Cemiyeti vasıtasıyla tesis ettiğimiz köyler için Saat Ayar Ekipleri geldi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk kuruluş anlarında dahi erişemediği bir teveccüh ve muhabbet kazandı. Böylece her şey yoluna girdi. beni paylıyordu: -Yaptığınız işe inanmadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Gittiğim her yerde etrafım çevriliyor. hiçbir suretle.. hiçbir zaman yerine tam oturmayan şapkam. Acayip mazim. Umuma ait ölçüleri hiç rahatsız etmeyecek şekilde yaşadığım için seviliyordum. şemsiyem. tam zafer. gidip geliyorlar.İyi ama ayrı şeyler değil mi bunlar? -Hayır. Birkaç hafta içinde Ahmet Zamanî Efendiyi herkes unutmuştu. böyle davranması lâzımdı. Siz siniksiniz. İşte tam bu sırada bir gece evde Halit Ayarcı ile karımın tavla ovunlarmı seyrederken yukarda anlattığım nakitli ceza sistemi aklıma geldi. Cemal Bey benim mazideki ıstırabımdı. yakalarında rozetlerimiz. her an tepmesi beklenen bir hastalık gibi bende yaşıyordu. Bula bula bunu buldum. ne param azaldı. Her buluştuğumuz yerde muhakkak biı telefonunu alıyorduk. Halit Ayarcı'ya ne kadar giiç vc biçare vaziyette oldu SOI TANPINAR ğumuzu göstermek için onu hemen o anda anlattım. Sadece para için çalışıyor.. sırtlarında Samiye Hanımın icadı üniformalar. .

şimdi. kendisini hiç tanımayan ve ha yat tecrübesi. İşin garibi. Sabriye Hamın haklıydı. O kadar güzel. alnı o kadar dar ve karışık. burnu o kadar kısa. Nasıl hiçbir suretle dengi olmadığı Selma'nııı bulıin ömrü boyunca hayatına girmişse. hiç olmaması lâzım gelen bir şey olarak. bir dirili etrafına kendisini anlatamamış bir kadının öliimrıne de sebep oluyordu İşte mantıksızlık burada idi. alayın farkında olmasa bile. her girdiği yerde bir yığın insanı kendine düşman eden. hattâ lüzumundan fazla gülünç bir şeydi.Bir sabah gazeteleri elime alır almaz onun Nevzat Hanımla be rahcr. bir aşk kahramanı gibi öl müştii. Bununla beraber bu tar/da ölüşü. sağa sola kuyruğunu çarpa çarpa dolaşan Cemal Hey. Bu üçüzlü cinayetin benim için acıklı!'âındau büsbütün başka . sesi övle nazlı ve hımhım.HKÎ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ni kör ettikten sonra tekrar suya atan ve onların can çekişmesini gıi lerek seyreden adam için bu iş.Şüphesiz işin bu tarafı da. tecrübeli avukat Nail Hevin daha o gün astımları geçmişti. Cemal Reyin bütün hayatı bu idi. öldürülmesi icap ederdi. "Ben mi? diye dudak bükerdi. hakikaten yadırganacak bir talihti. de. kendi içine kapanmış. fakat bütün ömrünce beyhude kalmış Solma ondan ayrılır ayrılmaz yaşamağa başlamıştı. Ve belki de talih." O insanları maşa ile tutmağa.!. Nev-^at Hanıma çılgınca âşık olan kocası tarafından öldürülmüştü. geçimsiz. yüzü o kadar parlak ve itinalı. onu böyle sadece gazele havadisinden tanıyanlar için tesadüf isteseydi. hattâ saadet rüyası basil sevda hikâyelerinin ötesine geçmeyen yüz binlerce insanın kafasında. hattâ istemeye istemeye ve söz arasında-öğrendiğim kulağı o kadar delik dostumuz Sabriye Hanım bile bu hususta bir şev bilmiyordu. üstelik giizel. Bir ara bana. Her tanıdığı insana aşağı yukarı bu balıklara yaptığı şeyi yapmıştı. gözleri öyle küçük ve parlak ve bakışlaıı öyle yırtıcı kuş bakışı olduğu için. "Kendimden utanıyorum!" demişti Riitün bunları yapan adam. tatlı ve bedbrıbl. ie er-Icm "iOI SAATİ. Halbuki böyle olmuyordu. Fakat her rast geldiğinin benliğiyle oynamıştı. Auklı. Cemal Beyin ilk rast geldiği insan tanıtından ve sırf Cemal Bey olduğu için. kendisiyle hiçbir suretle münasebeti olmayan genç ve güzel bir kadının havalına birdenbire eklenivermişti. Polis ¦"enç kadının sc elerdir tuttuğu hâtıra defterini de ele geçirmiş. İmkânsız!. Sabriye Hanımın o kadar çapraşık yollardan senelerce peşinde koştuğu meseleyi açıklıyordu. Şüphesi/. Vâkıa hiç kimsenin go/iinü ov-mamıştı. onunla alay etmek için bu akıbeti boy le hazırlamıştı. Daha beş yaşında iken annesiyle beraber misafir gittiği bu o. cömert ruhlu bir cemiyet adamı. Fakat aynı araba içinde Cemal Reye son hürmetimizi yaptığımı/. ilk gülecek insan vine kendisiydi. sanıldığı gibi intihar etmemişti. Adeta yeni doğmuş gibi bir şev di. Cemal Bey bir veli. baştan başa yanlış anlama ile dolu bir romanın içine zorla giriyor. her an kendisine hâkim olmak iddiasın da bulunan ve insan kalbinin bütün zaaflarını inkâr etmekle övünen bu adamdan intikam almak.303 TANPINAR bir mânası vardı. gizli ve kirli dizginlerle idare etmeğe ve küçük kuyruk darbeleriyle zehirlemeğe alışıktı. onun da ölümüne öylece girmişti. Ve yalnız böyle olmasını isterdi. hodbin. daima kötü bir şeydir. . bu işin gülünç ve maskara tarafına. Sevimsiz. adını sadece bu ölümün aydınlığında işitenlerin hâtırasında büsbütün başka bir adam gibi yaşayacaktı. Kibar. Cinayet. filân gibi de ölebilirdi. Zeynep Hamının eski kocası Tayfur Bey tarafından öldürüldüğünü okudum. gıiıı onu başka bir adam olarak görmüştüm. şüphesi/. Tayfur Bey çifte cinayetinden sonra intihar etmiş-<ı Onun bıraktığı mektup. ınsaniar içinde küçük bir akrep gibi. Bununla beraber muhakkak insan eliyle öldürülmesi mukadder idiyse. Hele onu hiç tanımayan. çehresini o kadar değiştiriyordu ki kendisini az çok tanıyanlar bile bu işte aldanabi-lirlerdi. . . ram kavanozdaki balıkları teker teker sudun çıkarıp eli'. Hattâ Selma'ya dair bir çok şeyleri bile kendisinden -bittabi bu sefer sormadan. Seven ve bu sevgi uğrunda bilmeden olsa dahi ölen bir Cemal Rey bu aklın alacağı şey değildi. huysuz. Zeynep Hanım. Nail Rey hiç kimseye Cemal Beyle aralarında geçen şeylerden bahsetmemişti.

hulâsa insan ruhunun bütün korkunç ve zalim çarkları onun etrafında. Bu bence çok manalıydı. hiç olmazsa onda bu zannı yaratmağa muvaffak olmuştu. daha ziyade kendisinin sebebiyet verdiği bir kaza neticesinde ölmüştü. Filhakika bütün görenler kazada kastî hiçbir şey olmadığını söylüyorlardı. Kıskançlık. Şair dostumuz Ekrem'in bu sessiz. Sevgi dediği şey hakikatte musallat bir fikirdi. aile arasında. Nevzat Hanımın da hayatına öyle kayıvermişti. hep ona çullanmak için girmişlerdi.Terbiyeli ve kibar görünüşlerinin altında bir yığın zaafı saklayabilirdi. Zavallı Nevzat Hanım böylece çifte ateş arasında kalmıştı. ölümünden bir iki gün evvel söylediği birkaç cümle. onunla izdivacı kafasına koyan ve bunun için karısını öldüren Tayfur Beyin şantajı içinde geçmiş. tecessüs. Sicilinde biraz ürkeklikten başka hiçbir şey yoktu. Ve bu hâl üç sene sürmüştü. Dediğim gibi cinsî hayata. Nevzat Hanımın talihsizliği. hodbin ve sızlanmaktan hoşlanan. itisaf manisi. Çocukluğu boyunca kendisinden çirkin ve huysuz olan ablası tarafından kıskanılmıştı. Nevzat Hanımın Salim Beyle evlenmesini bu ölümün tek sebebi yapmıştı. Bütün ömrü evvelâ. alelâde çapkınlık ve sahip olma hırsı. Salim Bey şahsiyetsiz ve üstelik her şeyde hasis bir insandı. Nevzat Hanımın hâdisede hiçbir kabahati yoktu. Razı anlarda soğukkanlı. Her şey bittikten sonra hâdiseleri baştan sonuna kadar bu fıin vıızuhuyla yazacak kadar aklı başında oları katil. Küçük kızını çok seven ve mesut olmadığını hisseden adamın. intihardan bahsetmesin-deydi. bu çehrenin karşısında kendisinden geçmişti. sonra etraf. benlik dâvası. Bu hastalıklı. Ayrıca tuhaf bir izzetinefis anlayışı vardı. "İmkân mı var. Nitekim mektubun bir verimle bu nıı işaret ediyordu. askerde iken. insan hayatı namına isyandan çıldırtacak şey Nevzat Hanımın hayatı idi.belki de apartmanın kapıcısı ne demez? diye sürüklediği bu acayip ve tatsız hayatın üçüncü senesinde Salim Bey. Salim Bey eğer birdenbire korkmamış . Üstelik karısını da sevmiyordu. yahut daha ziyade kendisi tarafından kurulmağa müsait bir insandı. O ancak elde etmekten hoşlanan insandı. Etrafındakilerin hemen hepsi onun hayatına. Nevzat Hanım bütün ömrü boyunca etrafındakilerin tazyiki altında yaşamıştı. kendi köşesine kapanmış kadını sevmesi çok tabiî bir şeydi.komşuları. karısına yazdığı mektubunda yine ümitsizlikten. Salim Beyin bindiği at taburun en yumuşak tâlim atıydı. Bu arada Nevzat Hanımın öteden beri kalbden rahatsız olan babası bir gece ani bir krizle ölmüştü. korkak. arkadaşlarım ne der? Beni herkese rezîl mi etmek istiyorsun? Bırak ki ben sensiz dünyada yaşayamam!" diye cevap vermişti. bir kere bile onu anlamağa çalışmadan. İşte. İşin garibi bıçak yaralarının birçoğunun çehrede olmasıydı. evlilik hayatından patlıyasıya canı sıkılan. babasının zenginliği sayesinde evlenip de biraz rahata kavuştuğu zaman ortaya kocası Salim Bey çıkmıştı.Tayfur Reyi bir iki defa görmüştüm. Nevzat Hanım 306 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ hu işin yürümeyeceğini anlayıp da boşanma teklifinde bulununca. 305 TANPINAR Cemal Bey zorla insanların hayatına girenlerdendi. inat. arkadaşları. içten hesaplı. şahsiyetsiz insan birdenbire onu sevdiğini zannetmiş ve tecrübesiz kıza seneler boyu ısrarıyla kendisini sevdirmese bile. Bir de kaybedeceğini anladığı zaman sevebilirdi. Ömründe kocasından başka kimseyi tanımamıştı. kocasının akrabası. O ölümünü insanlarda arayanlardandı. o yetişmi-yormuş gibi sonra da nasılsa bu hâdiseyi haber alan Cemal Bey ona musallat olmuştu. Bütün şahsiyetsizler gibi o da etrafıyla ve etrafında yaşıyordu. Fvvelden hazırlanmak şartıyla herhangi bir ciııa yeti işleyebilirdi. sevgi. kocasının öldüğü gün uzviyeti kapanmıştı. Fakat asıl abes. bu güzel kadını kendi kendisinin gölgesi yapmak için çalışmıştı. Bununla beraber Cemal Beyi âdeta tanınmayacak hâle sokmuştu. Onun. Fakat daha evlendiklerinin ikinci haftasında genç kadın kocasını hiçbir zaman sevmediğini ve hiçbir suretle sevemeyeceğini anlamıştı. Fakat kolay kolay kentli öldürdüğü adamın vücudunu âdeta doğrar gibi parça parça edecek insan değildi. aşktan ve kadından hiçbir şey anlamayan ve ancak kıskandığı veya bırakılacağını anladığı zaman karısını sevmeğe kalkan bıı münasebetsiz kocanın kendi korkaklığının sebep olduğuna hemen bütün taburun şahadet ettiği bu kazadan bir gece evvel.

Bu kadının dik sesi daha ilk gördüğüm giln dikkatimi çekmişti. bütün bu beyhude yükleri sırtından atar. çocukluğunda ablasının yalancıktan bir intihar teşebbüsü iie başladı. Zil. Şurası var ki ne Cemal Bey. Biraz sonra bu şantaja ve içten yıkılmağa kocasının Nevzat Hanıma âşık olduğunu anlayan Zeynep Hanımın ondan şüphesi katılmıştı. ne Tayfur Bey. bulan annesi de bu ölümü fırsat bilmiş ve dul kadının evine yerleşmişti. yaratılışında küçük bir hodbinlik. Şirketteki işinden ihtilas yüzünden atılan ve Selma Hanımın babadan kalma servetiyle açığı kapatarak vaziyeti kurtaran Cemal Bey Nevzat Hanımla parası için evlenmek is tivordıı. Herhalde müdafaasız insandı. Nitekim yine tanımadığı bir biniciye bu tecrübe yaptırılmış ve atın kendiliğinden durduğu görülmüştü. zurna. İşte bizim rüyalarının ağırlığı altında perişan gördüğümüz Nevzat Hanım içten ve sessiz tebessümlerinin arkasında bu acayip talihi yaşıyordu. Cemal Beyin öteden beri Nevzat'a zaafı olduğunu söylüyordu. Hele Zeynep Hanımın ölümünü polisten gizlemesini hiç kimse anlamıyordu. Ve telefonlara cevap veren de kendisi idi. Nevzat Hanımı çok seven Tayfur Bey karısını. Daha sonra da Cemal Bevin müdahalesi başlamıştı. Böylece babası da dahil üç ölüm biçare kadının sırtına yüklenmişti. cinayetini de genç kadına itiraf etmişti. Selma'ya gelince o para meselesinin bu işteki rolüııii inkâr etme nıekle beraber..ERİ A YARI. Belki aile terbiyesi. hayvan gemi azıya almayacaktı. Onun tesiriyle Nevzat Hanımın asabı büsbütün bozulmuştu. üstelik dünyanın en garip mantığıyla onu bu izdivaca mecbur etmek için. Onlardaki şikâyet daha başka türlü ve genç kadının daha aleyhinde idi.AMA ENSTİTÜSÜ sısında muhayyilenin icatları olmalıydı. Zeynep'i çok seven Sabriye Hanım ¡¿irmiş ve o daha ziyade evde kalmış kız psikolojisiyle Tavfur Bev le Nevzat arasında ciddî bir münasebet bulunduğuna inandığı için işe âdeta bir tahkikat şekli vermiş. belki ablasının kıskançlığı altında geçen çocukluğu onu buna al iş tırmıştı. "Cemal . Zannediyorum ki bütün bu hâdisede tek anahtar bu cümledir. Ben hiitiin ömrümde yala nın alâkalı ve alâkasız insanlar tarafından beslendiğini çok gördüm. hepsinden kurtulurdu. Nevzat Hanım kendisini yapmadığı şeylerden mücrim addedenlerdendi.olsaydı. pısırık. Biraz soma bu çift şantaja. birbirlerini öldürüyorlar ve mesuliyeti ona yüklüyorlardı. Kaldı ki Salim Beyin akrabaları da yine onun mektupları yüzünden buna inanıyorlardı. Hattâ kendisini bu vaziyette doğrudan doğruya yere fırlatmaydı at yanı başında dururdu. onunla evlenmek iimi-diykî ortadan kaldırmak gibi delice bir iş yapmış. Bu ruh hâli Sabriye Hanımın anlattıklarına göre.307 TANPINAR Üstelik oğlunu hiç sevmeyen. genç kadını elinden geldiği kadar etrafından tecrit etmeğe çalışan kaynanasının icadı idi. Bununla beraber onun asıl kendisini itham ettiği nokta Salim in öliimü meselesiydi. Bu mektuplar kendisine yazılanlar gibi de değildi. Salim Beyin annesi yaşadığı müddetçe eve fazla sokulmamışlardı. yahut müdafaa hissi bulunsaydı. Hulâsa bir yığın acemilik ve korkaklık yüzünden atı çileden çıkartmış ve kazaya sebep olmuştu. Murat hikâyesi. vapur düdüğü gibi sesler harikuladenin kar3Ö8 SAATİ. . ne de Sabriye Hanım. hulâsa genç kadının etrafındaki tazyiki bir misli daha arttırmıştı. Onun hiç kabahati olmadan insanlar ölüyorlar. Hattâ evde yapıldığı söylenilen ispritizma tecrübeleri bile Murat'ın mübalâğasıydı. Onun için Sabriye Hanımın bu izahına hiç şaşırmadım. O bana. Ve tek ümidi de bu olduğu için genç kadına o kadar fazla yüklenmişti. evimizin bir zamanlardaki curcunası içinde hayatımızı anlamağa çalışırken."Biz kabahati üzerine yüklenen insanlarız" demişti. Herkes bunu bildiği hâlde aldığı mektup yüzünden Nevzat Hanım kocasının intihar ettiğine inanmıştı. Sabriye Hanıma göre Cemal Beyin Nevzat Hanıma olan düşkünlüğü para meselesiydi. Şüphesiz biraz iradeli bir insan olsaydı. İspritizmaya merakı da buradan başlamıştı. hasis ve mânası/. ihtiyar kadın ölünce ikisi de meydanı boş bulmuşlardı. Bütün bu hâdiseleri öğrendiğim zaman ister istemez kızımın yukarda bahsettiğim sözünü hatırladım.

O hâlde sınıflara ayıracağız! Evet. O hâlde. Fakat zannederim ki. Nevzat'ın öyle kendine kapanmış yaşayışı onu meşgul etmiş olabı 'ir. İşi talihe ve tesadüfe bırakmayı kabul edersek kuraya müracaat ederiz. Hattâ yine Selma'ya göre Cemal Bevin daha evvel de Zeynep Hanımla bu cinsten münasebeti olmuştu.. önları daha küçük olan bu sarı haneye geçireceğiz. Fakat gerek bizim tarafımızdan gösterilen.. Fakat bazı yerleri bana yanlış gibi geliyor. Sonra tekrar asıl mevzua döndüm.Siz tecrübe kelimesinin hakikî mânasını bilmiyorsıı310 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ nuz. Hiç tecrübesiz olanları da nasıl bileceksiniz? Meselâ hiçbir işte bulunmayanlar. I'ayfıır Beye gelince. çocuklarda saat sevgisi hakkında bir deneme olarak yaptım. tecrübesizleri seçelim! Halit Ayarcı burada bir lahza durakladı. Filhakika Tayfur Beviıı ölmeden evvel bıraktığı mektupta sı>vgiden ziyade kıskançlık. Enstitünün açıldığı günlerde akraba ve tanıdık azlığı yüzünden geçirdiğim telâşın hakikaten çocukça bir şey olduğunu daha ilk ayda öğrendim. Ben de aynı vaziyette olduğum için bu iki şıktan birisini beraberce düşünelim. bu yüzden mümkün mertebe çok dar bir kadro ile işe başlanmasını istemiştim..çapkındı ve bilhassa gıiç şeylerden hoşlanırdı. ' diyordu.. Meğer ne kadar çok hısım ve akrabam varmış. gerek bize tavsiye edilen namzetler birdenbire o kadar çoğalmıştı ki. . Tecrübe sahibi demek. Bilmek daima faydalıdır. İçlerinden tecrübelileri seçsek..an netmişti. Namzet defterinin bana ait olan hanesi dolmuş taşmıştı. . Hemen her gün bir veya birkaç müracaat karşısında kalıyorduk. Bu grafiği. vefakârlığı her türlü tahminimin üstünde idi. Meselâ muayyen bir meslekte az çok çalışmış olanları. dördünün birden onun hayalına yüklen »V.. Odasının duvarında asılı yeni grafiklerden birini dikkatle süzdii. Asla. Lütfen tashih eder misiniz? Dediği tashihi yaptım. Hayır. dört insanın. Fakat. dedim. Dışardan işitilirse yanlış tefsir edilir. "Ne faydası var bunların?" diye sormaktan da kendimi alamadım. O bana ciddî ciddî baktı. yıpratılmış olmak.M idi TANPINAR IX Enstitünün personel meselesinin ve kadro işlerinin bizi çok yoracağını daha evvelden tahmin etmiş. Bu hücum karşısında Halit Ayarcı'ya ne yapabileceğimi sorduğum zaman bana şu cevabı verdi: -Azizim Hayri İrdal. Bu lâcivert haneyi daha ziyade okur yazar ailelerin çocuklarına ayırmalı! Halbuki ben hediye saatlere ayırmıştım. Sonra beni kolumdan çekerek önüne kadar götürdü. hiddet.. Başka çare yoktu. Nov-. Benim ve Halit Ayar-cı'nın dairedeki çift telefonlarımız durmadan işliyordu.. bu gibi işlerde iki usul vardır. o Nevzat Hanımı lııç anlamamıştı (ienç kadının kendisini Cemnl Bevin sinsi dostluğuna teslim ettiğini /. ama hangi sınıflara?. bu pek lehimize olmaz. •'ai Hanımın talihsizliği iıir ianesi bile bir ¡'inırii y ıkmağa kâ b gelecek hı. buna imkân kalmadı. dedi. muayyen hudutta ve muayyen fikirlerde donmuş olmak demektir. hattâ kin vardı.. Bu cins insanlardan bize hiçbir zaman hayır gelmez. Felâket senelerimde beni o kadar sıkıntım içinde rahatsız etmemek dirayetini gösterenler şimdi bana hısım akraba sevgisi ve dostluk gibi yüksek insanî meziyetlerin bende de bol bol mevcut olduğunu ispat edebilmem için lâzım gelen fırsatı vermekte birbirleriyle âdeta göz açtırmayacak şekilde yarışa girmişlerdi.. Hele mektep ve mahalle arkadaşlarımın hatırşinaslığı. Ya işi taına-miylc tesadüfe bırakırsın. yahut da namzetleri muayyen kategorilere ayırarak içlerinden birini tercih edersin. tecrübesizleri seçecektik.

Şimdilik hiç. bir vazifesi yok! Yüzünü buruşturdu. tek sebebi bu kayıtlardır. Yahut büsbütün bu tesadüfe bağlanmamak için birinciden itibaren atlaya atlaya müracaat sırası. O zaman mesele hallolur. Bu şansımızı daha çoğaltır. Gecikmesini icap eden işleri havale edeceğimiz bir bıi ro. (.. değil mi? Halil Ayarcı pingpong oyununu çok seviyordu ve tist katta bunun için bir oda ayırtmıştı.A. Zili çaldı. dedi.. pasyans açmam için bir masa koydurmuştum.... ataleti müessese için faydalı bir iş. diye hayıflandı...Aziz I layri Beyciğim. Her gun muntazam geliyor.. Böyle bir iş için kadro ayırmak biraz tuhaf olmaz mı? -Hayır. Ben tembel insanlardan hoşlanmam. dedi. Çok defa ben de beraber bulunduğum için büsbütün canım sıkılmasın diye. Hattâ aziz dostunuzun kabiliyetlerine göre hiç yapılmamasını da temin edeceğine şüphe etmeni' Fakat isim? Ne ismini veririz? Bir isme ihtiyaç var mı? Ah bu formaliteler! İş görmek ısteven insana kımıldamak imkânını bırakmıyor. . Derviş Ağaya: -Lütfen Ekrem Reye söyleyin! Pingpong odasına geçsin. "Hay hay!" dedim.. bir parti yapalım! Sizde bulunursunuz. Daha doğrusu bilmiyorum. O tekrar koluma girdi ve odanın kapısından beni âdeta iterek çıkardı. Fazla tercih ettiklerinizin haricinde müracaat sırası. altıncıyı. -Dostumuza kendisine göre bir iş bulun... Yalnız gazeteleri okuyor. zan nediyorıım.. ondan sonra onuncuyu. İdaresi hakikaten güçtür. Tekrar önümde durdu Hakikaten bir isim lâzım mı? SAATİ HRİ AYARLAMA HNSTITUSIİ Zannederim. Hiçbir fikrim yok. Fvet ama kadroya mal olması lâzım! Aksi takdirde muvakkat bütçe bilince... Bu kadar sıkı kavıtlaı. Müracaat sırası.311 TANPINAR Asaf Bey. Ne iş görüyor? -..eğer bir gün bu kadar sevdiğim ve şevkle kurulmasına çalıştığım bu müesseseden ayrılırsam..-işsizliğin tecrübesini yapmış olurlar ki. değil mı? Hepimizden evvel! Filhakika Asaf Bey hepimizden evvel geliyor ve hepimizden sonra gidiyordu.. Hususuyla bizimki gibi ferdî hürriyete riayet eden ve personeline muayyen bir iş göstermeyen ve görecekleri işin mahivet ve kabiliyetini kendi icat kabiliyetlerinden bekleyen modern biı müessesede böylesi insanlar daime tehlikeli olur.. Devam etsin bu işe. içini hakikî bir teessürle çekti.E. .'alışmaması icap eden. Onu çoktan hallettim! Fakat ne diye bu kadar abes şeyler için vaktimizi israf edelim? Beni üzen ışın bu taralı! S. Fakat Nermin Hanım onun yerine okuyor.... Hattâ burada da bir değişiklik yapabiliriz: Meselâ üçtincüsündcn sonra dördüncü ve beşinciyi geçiyorsunuz. O hâlde bir tek çare var.. daha güçtür.. İkincisini geçiyorsunuz. Üçüncüsünü kabul ediyorsunuz. Zannetmeyin ki bu ısım için söylüyorum bunu. Hakikaten mustaripti ¦ . emin olun kı. daha doğrusu gazete leri okumasını emretmiştiniz! Okuyor mu? Hayır.. İlk numaranız kimdir? Bildiğiniz gibi Asaf Bey! Şimdilik muvakkat iicret veriyoruz ama.'nde bu cinsten bir vakit israfı hakikaten hazin bir şey'. tembel insan! dedi. Halit Ayarcı bir müddet daha düşündü. formaliteler içinde nasıl çalışılır? Odanın içinde sağa sola dolaştı.... Olmaz. Ama koskoca bir müessesede bu cinsten bir iş de bulunabilir. O hâlde?. Anladınız mı? Defterinizde yazılı ilk ismi kabul ediyorsunuz.

dedi. Enstitüde ona ilk fırsatta bırakmasını tavsiye edeceğim bir iş bulduğum için çok memnundum. Bu cins beden tatminlerinden tamamiyle mahrum olduğum için araya hafif bir kıskançlık girse bile. Zavallı Ekrem şimdi belki de bu tebessümün üstünde düşünürken kitaplarda okuduğu ve beğendiği cinsten bir gölgeyi değil. En düşkün zamanımda bile kibar ve dost davranmıştı. Bunlardan ekonomi yap malı! Bu hususta bir grafik hazırlayacağım! Bu gece halanıza de-vetli olduğumuzu unutmayın. iki tane. genç kadının öliimündeki fecaat. ve bu ölümle birdenbire ona ve hepimize açılan ıstırapları onu içinden yıkmıştı. Eminim şimdi artık onun yüzünden hiç eksilmeyen tebessümün mânasını anlamağa başlamıştı. tepkileri geç ve kesikti. Anlayışsızlığımı ve cehaletimi hiç yüzüme vurmamıştı. Acayip hâllerimi tuhaf bir şekilde gülümseyerek karşılardı.. Bana karşı yedi sene hiç muamelesi değişmemişti. Ve bütün bir ömür boyunca sürmüş bir kendisiyle anlaşmazlığı gizliyordu. hattâ korkunç hikâyelerinden çıkarttığı bu estetiğe Ekrem Bey saf şiir estetiği derdi. bir ina-sana dayanmadan yaşayamayacak cinstendi... Ve şüphesiz ki değildi. saf veya gayri saf. çok zaman kaybediyoruz. hayır. Ekrem. İki kâtip yeter değil ini? Rica '"derim fazla insan vermeyelim! Hattâ bir tane bile kâfi! -Hayır. O bir süs değil. hakikî ve tek hedefi olan S. kendine yeter zanne-tiği ve öyle tanıdığı genç kadın şimdi onun içinde başka türlü canlanmış olmalıydı. Şimdi ismini hatırlamadığım bir İngiliz muharririnin acayip.. Ekrem Bey. Bildiğimiz hesapların öylesine dışında idi ki herhangi bir kimsenin ona tesir etmesine imkân yoktu. Baş üstüne. Kim bilir neler düşünüyordu! Sevdiği insandan ebediyen ayrılmanın verdiği acı. bir çeşit takılma telâkkî . O da benim gibi bir yere. Şüphesiz ki Nevzat Hanımın düşüncelerine gömülü. Fakat isterseniz halanızın tavsiye ettiği genci başka bir daireye nakledelim ve ora va bir hanım verelim! İki kadın daha ivi çalışırlar. Bu.. Yani daha rahat »¡urlar.. bu iki insanın birbirine o kadar ahenkle cevap vermelerini. Birisi halanızın tavsivc ettiği bir genç öbtirii de benim tanıdığım çok kibar bir genç kız.dikkati dağınık. A. alâkalı değildiler. müşterek harekette her an birleşip ayrılmalarını seyretmek beni hem şaşırtır. Sanki kendisi değildi. onların arasından zorla hareket ediyordu. Bu kadınlar Doktor Ra-miz'e göre hiç de şiirle. O kadar hayattan uzak ve kendi âleminde.. kendi düşüncelerine takılmış gibi duruyordu. trapezinden partnerinin kendine doğru uzattığı ellerine yapışmak için kendisini 314 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ boşluğa doğru fırlatan cambazın.Evet. E. Doktor Ramiz huyu tuttuğu zaman çoğu intihar eden veya ölen bu kadınların psikanalizini yapmak ister. hesabında bir milimetre şaşırsa kendisini ölüme götüreceğini bildiği bir hareketi yaparken dudaklarından eksilmeyen tebessümün aynıydı. Ama şu isim? Ha evet! Tamamlama bürosu! Anladınız mı? Gecikmesini istediğimiz işleri oraya havale ederiz. Çünkü bu hafif gülümseme herkes gibi ona da çekilen bir imdat işaretine benziyordu. çok kahramanca bir şeydi. O gün Ekrem hiç de iyi oynamıyordu. Halit Beyin ondan hoşlanması da beni korkutmuyordu. vücuda mal edilmiş aynı dikkatle ve bittabi rahatlıkla oynarlardı. canlı bir mahlûku sevdiğini anlıyordu. Nevzat Hanımın soluk ve sessiz tebessümünde Şehzade-başı kahvelerinde bana uzun uzadıya anlattığı estetiğinin kadınını bulduğunu zannetmişti. Ekrem'i öteden beri severdim. Ve belki de bu yüzden içi pişmanlıka doluydu. İleriye doğru her hücumunda eli âdeta vücudunun bir adım ötesinde. Buna karar verdikten sonra vakitten ekonomi.'nde vakit geçirmek için pingpong odasına çıktık 313 TANPINAR IX Halit Ayarcı ile Ekrem Beyin pingpong oyunlarını seyretmekten hoşlanırdım. Hareketleri çolpa. hem de tuhaf bir şekilde. kendimden intikam alır gibi mesut ederdi. İkisi de güzel insandı ve aralarındaki yaş farkına rağmen aynı çeviklikle.. nadir olarak doktor olduğu zamanlar da kansızlıktan mustarip olduklarını söylerdi.

Neyse. Ekrem Bey bir estetiğin en olgun örneğini bulduğunu sandığı bir yerde üçiizlü bir cinayetle karşılaştı. bir yastık arar gibi başını arkaya atmıştı. Ben halamla beraber gitmiştim. Kendimi sadece kendi gözümle görmüştüm.. Ekrem kütüphane dolusu kitapları okuyarak Nevzat Hanıma âşık olmağa hazırlanmıştı.. İşte Fkrem. başkalaı ındakı tesirini hiçbir zaman bu kadar kuvvetle ölçmemiştim. Ama siz beni aradınız.. diye mırıldandı. Hem neve yarar'/ Böyle şevler kendiliğinden olur. demiştim. Hayatımızın bir devrinden sonra başımıza gelen şeylere o kadar hazırlanmış oluyoruz ki. Daha doğrusu halam bir ara Cemal Beyi yakalamıştı. maddesinin ötesine geçmiş. dedi. Olmaz mı? Sız olsun be ni rahat bırakın! Bir zaman. biraz müsavî muamele görmek için nelere kadar tenezzül ettiğimi biliyordum. bunu tahmin edersiniz. hakikat31 S TANPINAR te. Çizgileri sert ve âdeta bütün canlılığıyla dı-şarda idi. Şimdi yine oltadasınız! Herkes yine ortada. 16 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ (iözlerini yummuş. İlk defa olarak yüzünden tatlı maskesini atmıştı. geçti. Yukarda bahsettiğim gece halamın evinde geç vakte doğru Nev zat Hanımla konuşmuştum. Fakat bu hazırlıkla... sevdiğim. ateşe hazır bir silâh gibi güzeldi.. Seher Hanımın evinde idi. onun hayatımızda aldığı şekil her zaman birbirini tutmuyor.. Olmaz mı? diye ısrar etti. fakat eski alışılmış çehresini dc bulamadı.. Şimdi beğendiğim. Nevzat Hanım bu fırsattan istifade ederek ta uzakta bir pencerenin yanına çekilmiş. Onun arkasında türlü tehdit ve ıstırap içinde yaşayan. Biçareye biraz iltifat etsenize Senelerdir bunu bekliyor. Sonra kolumdan tuttu: Benimle hiç meşgul olmayın.o ziine girmek için. Ekrem'in bu konuşmalarını ne dereceye kadar anlardım. kederimizi kendi içimizde taşır gibi yaşıyoruz. Fakat bunun acılığını.. bilir misiniz'? O zaman kendisine dünyanın en ahmakça sualini sordum: Bunu kendisine söyleyeyim mi? Yüzü tekrar sertleşti Sakın ha!. Hayatımı kurcalamağa kalktınız. evvelki hâlinden çıktı. Daha salonun kapasından onun . Bu işlerden öyle iğrendim ki ben. dedi. kendi kendime... Yüzü birdenbire yumuşadı. Daha doğrusu biraz. Belki de kabahat bendedir. Nevzat Hanımı üstün bir sanat eseri yapan bu tebessüm. -Biliyorum. belki de en uysal dinleyicisi olduğum için bana. Sonra oıtadan kayboklunu/.. Fkrem biraz daha kuvvetli olsaydı. Fkrem Heyin istediği gibi bütün meselelerini halletmiş. Yavaşça yanına yaklaştım ve babacanlığımın verdiği cesaretle: -Burada ne diye beyhude yere sıkılıyorsunuz? diye sordum. Yalnız şurası muhakkak ki Nevzat Hanımefendi ile ilk karşılaştığım gün. Bakın. ayakla dışarıya bakıyordu. Fkrem orada sizi bekliyor. sıkışmış bir insanın biçareliği vardı. Bu. Nasılsa Cemal Beyin elinden kurtulmuştu. yedi sekiz şair filozofun birden adı karışan...ettiği bu sözlere pek kulak asmaz. işte Ekrem Beyin ömrünün sonuna kadar sevebileceği bir kadın. Bu hâliyle belki eski tanıdığımız Nevzat Hanımdan çok başka. Bu kadar çok insanı etrafında görmek ne demektir bilir misiniz? Bir müddet yüzüme baktı. orda gözümüzün önünde bir yıldız uzaklığıyla parlayan bir ruhun saltanatı değildi. kendisi için bir şeyler yapmak istediğim nadir insanlardan birinin gözüyle görüyordum.. İyi anlayın. şimdi hiç fark etmediği bu biçareliği görüyordu.. Sakin adımlarıyla orada Halit Beyin bulunduğu kalabalığa karıştı. Nabrıve ile sıkı fıkı olmuştunuz! Sız den nefret etmiştim. -Fkrem Bey. O geceden sonra bu konuşma içimde düğüm olmuştu. Bu konuşmadan on beş gün sonra Nevzat Hanımla bir daha kar şılaştım. Mümkünse pazarlık edecektim. Adeta yarı yolda kalmış gibi bir şeydi. ne meseleler hallolurdu. İnsanlar arasına karışmak.. bu saflığı nisbetinde karışık estetiği anlatmağa devam ederdi. evimde. sonra: -Beni rahat bırakın! Ve benden bahsetmeyin. Sabriye'nin size ne söylediğini öğrenmek istiyor dum.. Sırf onun g.

belki ondan kurtulduğumdan memnun bile olurdum. Oyun masasının arkasını dolaştı ve küçük masanın önüne oturdu. Bu o kadar beklenmedik ve komik bir şeydi ki.. Bir ara oyunda kendini toparlar gibi oldu.. Hep birden "A"lara "B"lere vuruyorlar. Onu görmemek için yol değiştiriyordum. değil mi? Şu şef dorkestr olmak isteyen.. Yanı başımdan bir el beni dürttü. Zavallı Selma'nın asabı ümitsiz denecek derecede bozulmuştu. Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Bana âdeta yarım insan gibi görünmüştü. Emin olunuz ki o hâlinizde dostlarınızı seçemezdiniz. Vücudum . kendime dargınım! diye cevap verdim. azizim. Yüzünde garip bir sarılık vardı.. Ölüm ve cinayet gibi büyük daralar teraziye girmeseydi.. Fakat kabil değildi. Şu veya bu şekilde. Sabriye Hanım zalim bir acuze...Hem musikişinasa da iş bulmuş oluruz. Burası aşikâr. Fakat rahatım. Ne Cemal Beyi.. Sonra ümidini kesmiş gibi oyunu bıraktı. İki saat karşı karşıya oturduk.. Halit Ayarcı paltosunu giyerken cevap verdi: -Tamamlama bürosu fena işlemeyecek. neredeyse kahkahayı fırlatacaktık. Ben sizi kırdım o akşam. isterseniz listenin ikinci numarasından başlayalım! Hakikaten insan seçmekte mahirdim. Yahut bütün daktilo hanımları bir yere toplayalım. ne Nevzat Hanımı unutabiliyordu. Sonra Nevzat Hanımın benimle konuşurken hep o rahat bir yastık arayan başı gözümün önünden gitmiyordu. yine bilinmez. Halit Bey bir müddet daha Ekrem'i canlandırmağa çalıştı. Halit Ayarcı kolumdan çekti ve ayaklarımızın ucuna basa basa uzaklaştık... Bereket versin ki. bunu lâalettâyin bir vâkıa gibi alamıyordum. Evet. Geceleri sabaha kadar benirliyerek yatağından sıçrıyordu. Ben size değil. Halbuki bu kadını aramıza kendim sokmuştum! Sabriye Hanım benimle konuşmak kabil olmadığını görünce uzaklaştı. İskambil destesiyle oynamağa başladı.317 TANPINAR kaskatı kesildi. Halamın tam kapısı önünde Halit Ayarcı birden kolumu tuttu.. Adı Macit Beydi. Doktor Ramiz'i siz de tanıyorsunuz. Hayır. Nevzat Hanım bana tek bir kelime söylemedi. Ekrem Bey bir posa idi. Hiç sevmedim. Ekrem Bey yüzünü sildi. Asaf Bey bir bunak. Tamamlama Büromuzun müstakbel şefi elli beşlik biçare bir kadın olan hademe Gülsüm Hanımı kucaklamağa çalışıyordu.. Hattâ vaitkâr. bir şef dorkestr!..sesini işitir işitmez geriye dönmek istedim. dedi. ama. Hiçbir şey olmasa. Onun idaresiyle çalışıyorlar. yüz kişilik bir salon! Bütün daktilo genç kızlar makinalarının önünde! Karşılarında bir sedir üzerinde elinde değneği.. Kaç gündür böyle oluyordu. O sizi kullanmak istedi. Ben Cemal Beyin doğranmış vücudunu tekrar hafızamın torbasına tıktım. Ne dersiniz beyefendi? dedim.. Fakat hangimiz unutabilmiştik? Şüphesiz Cemal Beye acımamıştım. bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz. vücudu dimdikti. halbuki size onlar iltica etmişlerdi. Bütün ömrü böyle geçecekti. Yalnız beraber çıktığımız zaman -halam evine bırakmayı teklif etmişti. söylediğim genç kızları başka bir arkadaşın yanına verin. Dudakları kısık.. Bu daha ne kadar sürecekti? Aşağı inince Yangeldi Asaf Beyin bulunduğu odanın kapısından şöyle bir baktık. Omu zumu silktim. Yolda Halit Bey Ekrem'le oyun oynarken çektiği sıkıntıyı anlattı: Ben aşktan daima kaçtım. hiç üzülmeyin... Sonra kendi hareketlerinde dağıldı gitti. Fakat ne olsa bir şey vardı içimde.. Siz onların dostluklarıyla size sadaka verdiklerini sanıyorsunuz.. Lisi üste birkaç dakika Halit Ayarcı'ya oynamak fırsatını bile vermedi. Hâdiseden sonra Ekrem'i her görüşümde onun sözünü hatırlamış ve genç adama acımıştım.. Filhakika ben ödemeğe başlamıştım. Affedin! diye fısıldadı.. Sabriye de mi? dedim.yalnız kaldığı mız bir anda. Sabriye Hanımdı. Belki bir eksiğim ol318 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ du. Size gelince. Siz lütfen. ... . Fakat daima ödersiniz.

Azizim. Halbuki teselli edici jestiyle bize ne orijinal bir fikir hazırladı. İşte o zaman. "Şimdilik bizde misafir kalıyor... modern çalışma. saat vurmağa başladı. Nuri Ffendi isimleri âdeta konfetiler gibi iistıime yağıyordu. Fakat öyle bir gürültü koptu ki lâyıkıyla dinliyemedim. zengin. diye bu marifeti izah etti. İşte o zaman evin bütün duvarlarında Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün grafiklerinin ve sloganlarının asılı olduğunu gördüm. Alımct Za-manî.onsekı/. Gözlüklü. hepsi büyük bir salonda. hattâ kurabilecek ustası bulunursa çeşit çeşit marifet göstermeğe hazır nadir saatlerden biriydi. gayet mahrem ve hakikaten endişeli bir sesle: . Halam hiç şaşırmadan: Şeyh Ahmet Zamanî Efendi. bir eli bastonunda. Hemen herkese her şeyi anlatıyordum ve işin garibi hangi dilde hitap edilse beni derhal anlayan bir tercüman yanı başımda mırıldanıyordu. bu hiç de fena olmayacak. İkinci film.. İşin garibi herkesin onu bilmesi ve hayretle bakma sı idi.seyrettik. bir kıyamettir koptu. şarklı. O geceki kadar fazla konuştuğumu bilmiyorum.. Şerbetçibaşı Flması. Seyit Fûtlîıllah.ın-ci asır başlarında Almanya'da mihanikin ve otomat zevkinin en parlak devrinde yapılmış.muntazam ve yekpare. ikinci salonda bizim eski saatimizden oldukça büyiik. omuzunda siyah şalı.. siyah kostümü içinde. Bu. daha sonra genç bir kız saatini ayarlarken -Yârabbim. bizim aile saatimiz Mübarek" diye onu tanıtıyor ve hemen arkasından.o kadar acayipti ve saatin önü öyle kalabalıktı ki ancak bir göz. Fakat burada Haiit Ayarcı beni gölgede bırakmıştı. holü hıncahınç kalabalık bulduk. Bak siz demin Asaf Beyi tanıdığınıza pişmandınız. alkış. Nihayet dayanamadı.319 TANPINAR Saat sekize doğru ışıklar söndürüldü ve kısa metraj hir film gösterildi. "Hoş geldiniz" diye bağırmış.. Şimalli. ne şckeı gülümsemeydi kızınki! Niçin o zaman dikkat etmemiştim!.. sonra da. Sesi Mübarek'inkinden daha güzeldi. büyükçe bir duvar saatinin fotoğrafını imzaladım. Fakat Halit Ayarcı neleri düşünememişti? Bir ara yliz. İlk ayar istasyonumuzun açılış resmi idi hu! Herkes. Filhakika kadranın üstündeki kapı açılmış ve Hamdi Beyin tablolarında görülen ihtiyar derviş kılıklı bir adam dışarıya çıkarak. öbürü sahte Mübarek'e takdim edilmek için ilerleyen misafirinde. ievınyonlıı yüzlerce göz üzerinde idi ve bütiin salon önünden âdeta bir resmıgeçit yapıyordu. beni bir köşeye çekti. Biraz sonra bilmece kendiliğinden çözüldü. Halil Ayarcı bana sezdirmeden işleri öyle tanzim etmişti kı hemen herkes beni evvelden tanıyordu. Eve girdiğimiz zaman iki salonu. tıpkı bu gece gibi. cenuplu. elmasları. Fakat merasim ciddi ligiyle.. Evet. Sonra bir kenara çekilmek fırsatını buldum. günlerce ziyaret eden. rokoko süslü. biraz sonra elinde bir kâğıt parçası nutuk verirken. sevinç. Fakat bu seferki kalabalık benim alışık olduğum cinsten değildi. hakikaten tam işletecek. Bir ara. hususî kâtiplerimiz hariç. yakınşarklı. yüz elli kadar. Haiit Ayarcı sadece orada bulunuşuyla hemen hepsini gölgede bırakıyordu? Işıklar açılınca biraz evvel takdim edildiğim insanlar benimle Halit Ayarcı arasında âdeta mekik dokudular. evvelâ yeni gelenin adını söylüyor. . çeyrek başı olacak galiba. hayranlık. Mübarek. İlk yarım saat bir elim Halit Ayarcı'nın elinde -bazen de onun yerine halam geçiyordumuhtelif milletlerden insanlara takdim edilmemle geçti... atabildim. her milletten ecnebî vardı. fakat dört tarafı sonradan fil dişi üzerine Arapça yazılarla çevrilmiş bir saate misafirlerini takdim ediyordu. SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Halam. Tanıdıklarımızdan başka. Kimler yoktu? Ve nasıl. boyalı saçları. makyajlı yüzü. İşin garibi saatimizi o kadar iyi tanıyan. gözlüksiiz. gösterişli. Halam. bizzat enstitünün açılışı idi. büyük. Modern dünya... göğsü dan-telâlar içinde yarı dekolte. sonra derhal içeri girmişti. sattığımı yakından bilen Doktor Ramiz'in Mübarek'teki bu değişiklik karşısında hayretiydi. "Mübarek. Her yeni kadeh benim ve Ayarcı'nın etrafımızdaki alâka ve çoşkunluğu bir kat daha arttırıyordu. incileri ile her zamankinden fevkalâde ve şaşırtıcı." filân gibi bir cümle söylüyordu. ben de dahil Hayri İrdal'ı hir yığın mühim adamın arasında kurdelenin önünde. Böylece hemen herkes benim kim olduğumu öğrendi.

-Ah Hayri. fazla süslü gibi geldi bana! Elimdeki viski kadehini ona tutuşturdum.. Nasıl diyeyim. Güzel giyinmişti. refah. çenesinin kendinden çok memnun dikliğine baktım.. bu gece ben Mübarek'i çok değişmiş gördüm.. kin. Önüne geçemiyor musunuz? -Kabil değil! Hiçbir şey yapamıyoruz. Takribî Ahmet Efendinin torunu bu akşam hakikaten güzeldi ve etrafındakile-rin hepsi ona hayrandı... elindeki içki kadehini sallaya sallaya etrafındaki delikanlılarla bilmediği dillerle veyahut o anda hepsinin birden bildikleri tek dille konuşuyordu.. fazla kazanmak hırsı hepimiz gibi onu da değiştirdi. Dostuma teşekkür etmeğe vakit bulamadım. ancak doktor tavsiyesiyle razı olduğumu söyledim. İyi amma ben seni aldığımı sanıyorum. Sen geciktiriyordun! . -Doğru! diye cevap verdim.. Ben tercümana.321 TANPINAR aileden sayılır. -Ama onunki biraz fazla! dedi. Evimizin eski ananesini bir iki yıl içinde tamamiyle unutmamış olduğuna sevindim. "Acaba bu akşam hangi artist olduğunu zannediyor?" diye düşündüm. bilmiyorum. Mübarek'ten mi geldiğini sordu. diye aziz dostumu işaret ettim.. halkalarla süslü bir kadın bana asıl ailemizin Ahmet Zamanî'den mi. hepimiz Halit Ayarcı'nın elinde bir kukla gibiydik... Hayır. Para. bunadı-ğım zaman neler yapacağım.. Ne kadar mesudum bilsen! dedi. Bilirsin ya. İçimde ona karşı hiddet. yoksa âdetler değişti mi'7 Beni görünce de hep eski kafalılığın tutar. Alaca eşarpını. öyle içten memnun gülüyordu ki. başka bir şey demiyor. 322 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Bu ara yanıma Pakize yaklaştı. Yapamayız da. Ben zaten seni alırken böyle olacağımı biliyordum. dedi. Fakat kumaşı tanır gibi oldum... dostum isyan etti. O bizi istediği noktaya getiriyor ve orada bırakıyordu. Kızım dizleri üzerinde rahat rahat yemeğe başladı. -Hoşuna gidiyor değil mi bütün bunlar? -Gitmez mi hiç! Hep bunu bekliyordum senden. Ne garipti. Fakat ne kadar annesine benziyordu! Bir ara gençlerden biri eline bir tabak içinde biraz. Eskiden daha sade ve güzeldi. dedi. Hele bu gece Mübarek'i gördüğüme öyle sevindim ki. Herhalde bir çaresini aramalı! Hiçbir şey yapamasak bile o nişanı göğsünden çıkartmağa razı etmek lâzım! İstersen sen dene. Bayramları hep elini öperdim. misafirliğe gitmelerinin sık sık vâki olup olmadığını sordu. Küçük el işaretlerine.Kardeşim. Bir başkası Mübarek'in böyle yer değiştirmelerinin. Ve biz o zaman. Neyse. bir türlü dinlemiyor. Sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ben bile.. Kalabalık Doktor Ramiz'e doğru akarken ben de hole çıktım. Bu elbiseleri ne zaman yaptırmıştı. Çok nasihat verdim. Amma sonuncusu Doktor Ramiz Beydir. Hemen hemen kendisi kadar yaşlı ve bir mek-kâre katırı kadar boncukla.. Ben varken sen hiç korkma! Zaten seni tedavi ettim. Holde sol tarafta büyük sofanın üzerinde Zehra yeni yaptırdığı tuvaletin uzun eteklerini yayarak oturmuş. Senelerce kuru ekmeğimizi böyle dizlerimiz üzerinde yemiştik. Halamın misafirleri etrafımı almışlardı. küçük çantasını o kadar rahat tutuyordu. Bana Sultan Aziz verdi diyor. Burada aziz. Yüzti sevinç içinde koluma girdi. Tabiatıyla bu işin nadir olduğunu. zincirlerle. isyan ve hayranlık birbirine karışıyordu. Kendi kendime. yiyecek tutuşturdu. diye korkmağa başladım. İşte memnunum. "Asıl dedemizin Mübarek olduğunu söyle!" dedim. gerçekten mesuttu. . Bu sefer doktorunun kim olduğunu merak ettiler. O da ne olsa. Halamı görmüyor musıın? O yaştaki kadına yakışacak kıyafet mi o? Bizim aile böyle! Yaşlandıkça azıyoruz. İşin bundan sonrasını onun memnuniyetle idare edeceğine emindim. ben onu çok severdim. küçük zillerle. O kadar yaşlı adamın elbette bir yığın doktoru olur. sanki evvelden rolümüzü ezberlemiş gibi oynuyorduk.

"Zavallı budala!" diye söylendim. îhti-yarsız oğlumu düşündüm. Hiçbir tâvizat vermeden yaşayabilse! Fakat imkânı mı var?" Delikanlıya şişesini iade ettim. değil mi? dedi. Hani kimse para vermediği için sata-mamıştık! Babanın kürkünün kabı canım! Güve yeniklerini işlettim. Küçük baldızımdı. Ben rakıyı sevmediğimi. Neden sonra Naşit Beyin fotoğrafının altında bir . namuslu olacağım diye şimdi mektepte kör bir elektrik ışığı altında kim bilir neler çekiyordur. "Selma nerede?" diye etrafıma baktım. "Selma gelseydi. Bâri olabilse. Asitfenik gibi kokuyordu. Hemen hemen Ahmet'in yaşında bir delikanlı sallana sallana ayağa kalktı ve ceketinin arka cebinden çıkardığı yassı bir şişeyi bana uzattı. Mütemadiyen seni soruyor. Saat on birde gazinoda işi bitiyordu.. Kulaklarında at nalı gibi kalın maden küpeler vardı. kadehlerini elleriyle yarım kapayarak rakı içiyorlardı. yalnız viski içtiğimi.. ne iyi olacaktı!" Fakat Selma yoktu. Doktor Ramiz yarı 324 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kucağına devrilmiş ihtiyar bir kokonanın arkasından tanınmayacak bir. "Allah iyilik versin!" diye arkasında bekleyen buldoğa bıraktım. Daha iyisini bulamaz miydin? -Hayranlarından biri. Ve o gelir gelmez şöhretini yapan şarkıları okuyacaktı. Askerlikte bedava yere çürüğe çıkartıp attığımız eski nallara acıdım. Yerde büyük bir konak mangalının etrafında Seher Hanım. Baldızım yanıma yaklaşınca etrafındakileri bıraktı ve bütün vücuduyla bana abandı: Bu gecenin en giizel erkeği sensin. Benzemezsem yaşamak çok güçtü. "Elbette bütün bütün yemez ya!. buldok köpeği kılıklı bir herif bir elinde iki kadeh içki. Bu arada hizmetçiler durmadan sağa sola kenarlarına tahta kaşık lar dizilmiş etli pilâv lengerleri taşıyorlardı.." Eşiğe. "Pilâva hücum!" dediğini anlıyabildim. Kendisine hiç yakışmayan kıpkırmızı tuvaletinin içinde.. Kol kola oraya kadar gittik. Sonra benim hep sırtındaki kumaşa baktığımı görerek. -Tanıdın..323 TANPINAR bir "hello" sesi geldi. her an sıyrılmağa hazır bir hançer gibi. eğlen! dedim. Döndüm. enişteciğim! Pakize'nin kızkardeşi son günlerde bu acayip huyu pcydahlamıştı. Doktor Ramiz'in psikanaliz tedavilerinin bir neticesi olacaktı. Kibar bir Fransız gülümseyerek ve şüphesiz aynı yaşlarda olduğumuz için dilini behemehal anlayacağımı sanarak bana bir şeyler söyledi. Karımı. Gülmekten kırılıyordu. yakın bir yerden . Kimdir bu Allah'ın münasebetsizi? diye sordum.. etrafındaki erkeklerle dalaşıyordu. Burası nisbeten tenha idi. Amma çok para gitti. Bir ara Ekrem Beyi gördüm. Tekrar salona girdim. Sevgilim. Doktor Ramiz'in kendilerine öğrettiği şekilde. Şampanya bana hafif bir serinlik getirdi. Bütün vücudu dikkat hâlinde karşıda bir yere bakıyordu.Karımın arkasında ellilik. Beni de içmem için sıkıştırdılar. "Zavallı budala. Zorla. Bugünün modasıyla ne servet kazanılırdı. Yavaşça iteledim: Haydi git. Hem bir başka defasında bu kokuyu değiştir! O hiç aldırmadan küçük mendilini burnuna tıkadı ve kokunun ömrüm boyunca hatıdayamayacağım adını söyledi.. Şüphesiz neredeyse öbür baldızım da gelecekti.. zaten başkasına Mübarek'in müsaade etmediğini söyledim. Nermin Hanım bir yığın erkekle beraber toplanmışlar. gazeteci imiş! Arkasından yavaşça ilâve etti: Muvaffakiyetin müthiş bu gece. Demek yeşil kumaşın üzerinde parlayan altın yıldızlar güve yenikleriydi. Muhakkak benzemeliydim. arkadaki odaya geçtim. Bana şampanyanın verildiği yeri gösterdi. Fakat o hayretimi anlamadı." nereye gidiyorsun?"la beni teşyi etti. ben çekilir çekilmez atılmağa hazır gibi bekliyordu. Her lengerin peşinden elinde keşkül yerine bir tabak tutan bir sürü kadın.. Yaşadığı zamandan hiçbir şey anlamayan bu biçareye hayretle baktım.. erkek koşuyordu. Sabriye Hanım. Cemal Beyin ölümünden beri hasta idi. "Belki bu iyi gelir!" diyordum.. Elbette birinden biri iyi gelecek ve ben de etrafımdakilere benzeyecektim. güya Bektaşi âyinine göre birbirlerini selâmlayarak.

Kolumdan çekerek dışarıya çıkardı: . dedi. Nasıl? diyordu. Doktor bizi görür görmez birinci sınıftan bir sinema edasıyla yeni sevgilisinin beline yapıştı ve sağ omu-zuna yapışık çenesini konuşmağa daha müsait bir vaziyete soktu. bu son evlilik hayatının yorgunluklarından dinlenmek için. Aziz dostumuz tam kıvamında idi. Zannederim ki siz de istersiniz! XI Konuşmamızı Doktor Ramiz'in. İnsan böyle güzel geceden kaçar mı? O kadar rahat ve sakin konuşuyordu ki ne diyeceğimi şaşırmıştım. Çünkü bu istihza insanoğlunun toptan inkârıydı... "Vaktiyle ne kadar masum yalanlar söylermişiz!" diye kendi kendime mırıldandım. İki eliyle biraz evvel sözüm ona âyini Cem mangalının etrafında yan yarıya kendisini ezen şişman kadını odanın ortasına doğru itti. Ona erişen insanın yapmayacağı. Burası rahmetli Naşit Beyin bürosuydu.doktor. iki ceninin yumuk gözleriyle acı acı hayat felsefesi yaptıkları kavanozların üzerinde senelerce fersiz tüylü kanatlarıyla uçmağa hazır gibi duran kartal bana canlanmış gözle. Naşit Beyin av tüfeklerinden sanki hakikaten karacalar. sonra birincisini olduğu gibi doktora 326 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ bırakıp ikincisiyle beraber. Bunu da beğenmemiştim. yaka bir tarafta idi. Uyandığım zaman sabaha yakındı. yapamayacağı şey yoktur. zevkle döşenmiş bir oda idi. Yalnızlık benim hoşuma gitmez. Halit Bey. İyi. Siz de fena davranmadınız! Haydi kalkın da sizi görmek için buralara kadar gelmiş bir dostu tanıyın! Van Humbert. Bu kadıncağızın bundan sekiz sene evvel sevgili doktorun ilmî mesaisine servetinin yardımını ve hususî hayatının yalnızlığına da yiiz otuz kiloluk bir vücudun bütün güzelliklerini getiren. Fakat asıl dikkate değeri koltuğun tam karşısında. Bütün dünyada yalnızız.. Duvarda bir yığın resim vardı. Kapıyı arkamdan kapattım. Bu da gülünç ve budala bir işti. -Halanız harikulade idi. birinci sınıf bir âlimdir! Gerine gerine: Bitmedi mi hâlâ. Fevkalâde oldu değil mi? Deminden beri sizi arıyordum.325 TANPİNAR riyle bakıyordu. -Her şey yolunda. Fakat Halit Bey bir parmağını ağzına götürerek susmasını işaret etti. İnsan bu istihzayı bulduktan sonra ebediyete kadar müsamahalı olurdu. Fakat halam evini bana gezdirirken orda çok rahat bir koltuk bulunduğunu söylemişti. Her şey yolunda gidiyor işte. Tekrar hole çıktım. yalnız fazla gürültü etmeyin. Zaten her zaman harikulâde. daha büyük ve tehlikeli hayvanlar avlıyormuş gibi her cins av bıçaklarından yapılmış armamsı süstü. Bu maskaralığa lüzum var mıydı? Halit Bey. keyfinize bakın! < Yüzündeki tebessüme hayran oldum.. Anladınız mı? Bu kadar güzel ve ciddî bir müessese bütün dünyaca taklit edilmelidir. hayır. Koltuk rahattır. yeşillenmiş formül içinde. boyunbağı.. Bu süsün tam ortasından rahmetli Aristidi Efendinin eczanesinin camekânında.. oyunun esası nedir? Şunu anlatın bana. Eğer içine yerleşmiş yalnızlık hissinden bir lahza zehirlenmezse. Bu çocuk-çağız rahatsız! Sonra benim kalktığım koltuğu gösterdi. Eğlence sesleri hâlâ devam ediyordu. Fakat yalnızız. psikanaliz usulleriyle muaşakanın henüz bulunmadığı daha rahat dünyalara giden rahmetli karısına benzeyişi hakikaten şaşırtıcı bir şeydi. Gözlerimi açınca karşımda Halit Ayarcı'yı gördüm.. yeni başlıyoruz. sonra kanepede sarhoş yatan bir kadını göstererek: Gir. Daha dün doğmuş çocuk gibiyiz.. -İyi amma. hâlâ bitmedi mi? Bitmeyecek mi? Hayır dostum. gir. Naşit Beyin masasına oturdu. bütün bir gürültü ile odaya girişi kesti. Saçları birbirine karışmış. Hiçbir zaman sevmediğim ve sevemeyeceğim bu adamın odasına o zamana kadar girmemiştim.buçuk ay evvel Nevzat Hanımla oturup konuştuğu kanepeye baktığını anladım. Ben bunu istiyorum. Sağ taraftaki kapıdan içeri girdim. Biz çıkıyoruz.

Karım benim şaşırmama zaman bırakmadan: Ne güzel Türkçe konuşuyor değil mi? diye bana misafirimizin methini etti. Bir .. "Zaten eski âhiret kardeşi de bizim evde defteri tamamlamıştı. lâvanta. Lâkin ne yapalım ki bu aile toplantısında konuşmayı yeğenim evvelden vaat etmişti. Saat on birde umumî bir konuşma yapılamazdı ya. at yapılı kavalyesini bırakıp bize doğru gelmeğe teşebbüs etti.." Hakikaten de sevilmeyecek insan değildi! Hayat aşkı bereketli bir arpa tarlası gibi her tarafından fışkırıyordu. çıplak omuz. Bereket versin delikanlı daha atik çıktı. konferansınız iyi geçti mi. aldırma!" dedim. Karım ve halam daha mâkul ve insanî düşünüyorlardı.. ter kokusu. "Acaba serveti ölümüne kadar idare edecek mi?" diye düşündüm. Pudra. Halam onun estağfurullahını çok kısa kesti.. Van Humbert altmış beş yaşlarında daha ziyade çocuk yüzlü. Bendeniz de bulunmak istiyordum çok. Ne mükemmel adam göreceksin! Bize öyle tatlı şeyler anlattı ki. diye etrafınıza bakıyor.. artık muhtaç olmadığınıza göre söyleyebilirim! Parasını son meteliğine kadar yemeden bu dünyadan gitmeye niyeti yok! Büyük salonda ve holde dans bütün hızıyla devam ediyordu.. Naşit Beyin odasında tüyleri solmuş kartala baka baka uyumamıştım.Doktor eğlenmesini biliyor. Amma yeni dostumuzu da bırakamazdım ki. Daha şampanya var! Halanız mükemmel ev sahibi. "Şimdi paramız var. dedi. beni gideceğim yola koyuyordu. Sonra da konferans bir aile toplantısında olmuştu. Küçük bir baldır tazyiki.. güçlü kuvvetli adamdı... "Parmaklarımın yerini biraz değiş-tirebilsem ben ona gösteririm amma.. çok alkışladılar mı seni? Bulunamadım. dedi.. Şimdilik benim Van Hümbert'in elini sıkıp ona sırıtmaktan. tebessüme bulaşmış ruj. Bu gece kendime hâkim olmam lâzım. çok müteessirim. Sonra misafirimize dönerek: Kocam. Masraftan hiç çekinmiyor. İçebilirim. nelerden azap çekebilirim. kırbacın ucu ile ufak bir işaret. Sonra oraya kadar yormağa razı olmadım. Yalnız şampanya dağıtılan masa oraya taşınmıştı . Halama bakarken ister istemez. diye ilâve etti. Dikkat! Evvelâ bir konferansta idim. Hayatım zannedildiğinden çok kolaydı. daha doğrusu parmaklarımı onun elinin mengenesinden kurtarana kadar gözlerinin içine bakıp tebessüm etmekten başka yapacağım bir şey yoktu.. Halit Bey beni takdim edince: Nasıl. diye sordu..Ve etrafı bir karınca yuvasına benziyordu. Elbette birisi konuşmamın mevzuunu da lütfedip söyleyecekti. Bu gece aksilik oldu.. bir dizgin çekişi. Bu sevimli âlimi meyva ile sade soda içerken bulduk.327 TANPINAR ara küçük baldızım beni görür gibi oldu. Halit Ayarcı elimden çekerek beni halamla ve karımla konuşan Van Humbert'in yanına kadar götürdü. Yalnız birkaç kadeh. havayı bir macun gibi keşifleştirmişti. Biraz hoşunuza gitmeyecek amma. Mübarek'in bulunduğu oda daha sakince idi. İnsan böyle halası olunca her şeye katlanır. Söylemeseler bile ben bulabilirdim. yanında değildim. ben yanında bulununca daha rahat konuşur. Bütün hâlinde öyle bir çocuk edası vardı ki geniş sakalını takma zannetmek kabildi. çekerim.. evvelâ nelerden iğrenebilirim. vıcık vıcık koltuk altı. Mamafih şimdi içeceğim. Ellerinde şampanya kadehleri vardı. O da tabiî idi. Amma bu biraz tehlikeliydi. diye çok üzüldüm.. orta boylu. O sizin gibi değil! Siz her girdiğiniz yerde. Pekâlâ o da aynı şeyi yapabilir! İdaresi biraz güçtür amma.. sakin. Sözü kendimden-uzaklaştırmak için: Hâlinize bakılırsa pek içmemişsiniz! dedim. Sonra omuzlarımı silktim. 328 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Hiç şikâyete hakkım yoktu. Amma hanımefendi ve beyefendi istemediler bana müsaade etmek.- ......... Daha iyisi sabretmekti.. ondan sonra da hep burnunuzun altına bir tutam ısırgan otu asmışlar gibi silkine silkine dolaşıyorsunuz." Halamdan sonra karım atıldı: -Hayriciğim.

yine müsveddeleri birbirine karıştırmadım? Bu tip uyandırma.. Van Humbert ilham perime bakarak: -Öyle olunca daha iyi oluyor. ve şarap şişesinin kenarına sarılmış ıslak peşkirde parmaklarımın sızısını hafiflettim.329 TANPINAR tardım. Bana da. bu akşamki konuşmamın mevzuunu bir türlü söylemiyorlardı. çok tabiî. Doldurduğu şampanya kadehini misafire uzattı: ... "Biraz kendine gel!" demekti. Halit Ayarcı bu sefer halamın beline sarıldı. on dakika sonra sarhoşluğa vururum. Sonra hepimiz birden koro hâlinde güldük..elindeki sual listesine. İlk kahkahayı Halit Ayarcı attı.... Fakat heyhat. "Tamam. insanın sizin gibi bir ilham perisi bulunduğu zaman. lügatten öğrendiği bu "ilham perisi" tabirini tam yerinde kullandığı için dünyalar verilmiş kadar mesuttu. Karımın telâşı bu teminat üzerine sükûnet buldu. Senin şempanze nerede? Daha doğrusu o buldok... -Yolculuğunuz iyi geçti mi efendim? -Tabiî efendim.. Çok büyük bir iç mücadelesi geçirdiği aşikârdı. Türkçe kelimeler bu sefer daha şevkle desteklendi.. yani hayasız hayasız gülerek ve ancak böyle kalabalıkta olduğu zamanlardaki o acayip bakışla adamın içini alt üst ederek hak ettiği iltifatı bekledi. Halit Ayarcı bu zevzekliğimi beğenmediğini gösterir bir şekilde hafiften kaşını çattı.. İnşallah. -Tabiî efendim. Bizimkilere ne kadar az benziyordu? Her kelimenin üzerinde ayrı ayrı durmuş gibiydi. Gecenin bu saatinde hiç de çekilir şey değildi bu.Mideniz düzelmiştir artık. Rolümü benimsemem lâzımdı. Benim de başıma birkaç kere geldi. derim!" Van Humbert'e bu sefer Halit Ayarcı İstanbul'u nasıl bulduğunu sordu. Yani doğrudan doğruya evde unutmuşum. insan mı olacaktı? Fânilik tarafı galebe etti . Bu bana soracağı suallerin 330 SAATİ.. ona da şirin şirin güldü. karıştırmadım. dedim.. Bedesten. Büyük bir gayretle elimi Van Humbert'ten kur... Ezberden konuştum. Kendisini gezdiren adam Hollandaca bilmiyordu amma. Gönderdiğiniz bilet en lüks kamara idi. Halam bir bavul yükii eşyayı benim kucağıma .. Fakat derinleştikçe bende acayip jimnastikler başladı. "Söylemesinler varsın! Mademki ezberden konuştum. Cemal Beyin tenkitleri bile bununkilerin yanında solda sıfır kalıyordu. Fakat mevzuu. "Elbette bir daha karşılaşırız ve ben de senin elini bir kere tutarım. Otelin banyo odasını pek beğenmişti." Karım hakkı olan bu iltifatı yakalar yakalamaz misafir hanımın yere düşürdüğü mendilini ağzında kendi sahibine getiren bir fino yaltaklı-ğıyla bana döndü.Ve sonra bütün ciddiyetiyle. Bir ara cebinden kocaman bir kâğıt çıkardı. Emrine verilen otomobil çok rahattı.. Kahraman mı. hazret Kapalıçarşı'da pek az kaldı ve derhal Ahmet Zamanî'ye geçti. Van Humbert. Fakat ne diye Halit Ayarcı bana sormadan yaptı bu işi? Ne diye her an beni emrivaki karşısında bırakıyor? İlk sualler kolay geçti. Almancası iyiydi. Kitabımı hallaç pamuğu gibi didiklemişti. Efendim Kapalıçarşı. Bu hızla parmaklarım ve bütün elimin ayası yeni baştan ezildi." Amma on dakikayı nasıl geçirmeliydi! İlk imdat Halit Ayarcı'dan geldi.. -Hayır şeker karıcığım. diyordu. Değiştirdim. diye sordum.. Beni tam bir sual yağmuruna tuttu.HKÎ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ listesiydi. Bakırcılar. Hazret sevincinden uçtu. bu baş belâsını belki de kendi imzamla davet etmişlerdi. İkinci kadehin ortasında henüz kendisini dansa davet etmediğini söyledi.. Amma insan daha rahat konuşuyor. Ve ben işi derhal anladığım için misafirimize döndüm.. Buna da münasip cevaplar aldık. hayır.Arkasından Pakize kendisine o meşhur tebessümlerinden biriyle gülerek dansı sevip sevmediğini kayıtsızca sordu. Demek böyle. birde şampanyaya baktı. Van Humbert bir. bir şey uydururum.

Adeta görmemişim. Küçük baldızım genç bir Amerikalı ile salonun ortasında kırasıya bir dansa girmişlerdi. Onların erkek seslerinden bu keder taştı mı.. İkisini de askerliğimde Şeytan Dağlarının yalnızlığında sık sık dinlemiştim. Ben kalabalıktan yavaşça sıyrıldım. . bir erkek. Van Humbert'i de. kavalyesine sarılıyor acayip çifteler atıyor. Davulcu dokuz elli olmuş. Karım birdenbire dünyanın en rahat konuşan salon kadını olmuş. Oyun havasının yarısına doğru genç bir kadın dayanamadı. yelpazesi. diye birbirlerine yapmadıkları zulüm. şüphesiz kocası veya sevgilisi. Tabiatıyla alkış aynı derecede şiddetli oldu. Zavallı semaî acemi terzi eline düşmüş Hint kumaşı gibi gözümün önünde doğrandı gitti. Fakat ne çıkardı. hayretten ağzım bir karış açık. saplı dürbünü. Fakat hayret. İçerde büyük baldızım şehrin yarı halkını başına toplamış hora teptiriyordu. Karımla sevgili misafirlerimizi aramağa çıktım. Halbuki büyük baldızımınki. galiba hayatında hiç görmediği şekilde ağırlıyordu. Olduğum yerde kadehimi bitirdim. Küçük baldızım çoraplarını.. bölüğümün neferlerinin ağzında yıldızlarla konuşma gibi bir şeydi. Kucağımda halamın şalı.bırakarak onunla gitti. Yârabbim ne emniyetti o! Nasıl bağırıyordu! Nasıl kendinden memnundu! Ve o bağırdıkça bütün etraf onunla beraber nasıl coşuyordu! Beni görür görmez coşkunluğu bir kat daha arttı. küçük bir fil yavrusu gibi yüksek ökçeli iskarpinlerinin üstünden etrafındakilere doğru -şüphesiz korsası yüzünden-güçlükle eğile eğile.. tam bir yeri kırıldı diye imdadına koşacağım zaman tekrar kalkıyor. Bu seferki muvaffakiyetinin artık hududu yoktu. İleriye atıldı. bir eli kâfi derecede kısa bulmadığı eteklerinde. Fakat bu musikî değildi artık! Bu bir sürü kurdun açlıktan uluması gibi bir şeydi. Maya. bir eli partnerinde.. yanı başımda duran Ekrem Beye devrettiğim için alkışa ben de katılmıştım. yine onun savruluşlarına yetişemiyordu. kör yaşamışım! Bütün o dalgınlıkları. Daha doğrusu dans ediyoruz. Bununla beraber herkes teessüründen ağlıyordu. iskarpinlerini çıkarmış. çiftetelliye başladı. Herkes el çırpıyordu. halısı kaldırılmış cilâlı parkenin üzerinde zıplıyor. Burda da rekor yine bizim ailede idi. Oyundan hiç anlamıyordu. parmaklarını çıtırdata çıtırdata okumakta olduğu şarkı bitince. alkışları bile doğru dürüst beklemeden benim yıllarca kendisine öğretmeğe çalıştığım hâlde muvaffak olamadığım bir semaiye başladı. bütün tabiat canlanırdı. sadece hayat çerçevesinin darlığındanmış biçarenin! Fakat hangisi öyle değildi? Küçük baldızımın etrafında şehrin en mükemmel caz takımı aciz içinde çırpınıyordu. cazın etrafında büsbütün başka bir manzara beni bekliyordu. Bu umumî bir matem. kendini yerden yere atıyor. Bu sefer halamın eşyasını. genç kadını yalnız bırakmağa razı olmadı. Ortada mor elbiseleri içinde olduğundan şişman ve çirkin. Bir ordu çiğneseydi zavallı beste bu hâle giremezdi. Orta yaşi. hiç görmediği bir adamı. Bu tah331 TANPINAR ribat hayran dinleyiciler tarafından aynı şekilde alkışlandı. tekrar zıplıyor. Semainin arkasından Dede'nin güzel bir bestesini tuzla buz etti. Ondan sonra çok hazin bir maya başladı. Dans edenlerin yarısı etrafımızda toplandılar. Ben aklımda hep Halit Ayarcı ile Büyükdere'deki ilk konuşmamız. filân gibi bir şeydi. fakat yine de garip bir şekilde sevimli. işkence kalmıyordu. Halit Bey bu sefer de kendisine ne kadar kızdığımı söylemek fırsatını bana vermeden meseleyi halletmişti. Belki de böyle olduğu için onu bitirir bitirmez. Hey gidi hey! Ne gafletmiş benim gafletim! Karımın ailesini meğer hiç tanımamışım! Zavallılar hapsedilmiş istidattan az kalsın çatlayacaklarmış! Hele karıma karşı olan gafletim. kıvrak bir oyun havasına başladı. herkes memnundu. kendimi de unutmuş onun bu coşkunluğu idare edişini. tekrar yerlere yatıyordu. dış salonun arkasındaki odada büyük baldızımın avaz avaz söylediği şarkıları dinlemeğe gittim. budalalıkları. onu besleyişini seyrediyordum. bilinmez düşmanları başı 332 • SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ile süsüyor.

333 TANPINAR recek!" diye mırıldandım. Tabii. Biz onun varlığını kabul ettiğimiz andan itibaren her türlü hatanın üstündeyiz.. Sonra mevzuu değiştirdi: Güzel idare ettiniz doğrusu. Birdenbire tepem attı: -Neden haber vermediniz?dedim.. Bütün mesele bir vaziyeti iyi hazırlamaktır. İnsanlar onu kendiliklerinden yaşarlar. Beni bu kadarcık olsun anlamalıydınız! Size rol filân yaptıran yok... Geldiniz.. Son nefesini kucağımda ve... bu gece de olacakları bilmiyordunu:. Uyuyor.. İyi anlayın! Farz ediniz ki hakikaten bir yanlış yaptınız! Oradan yürürüz ve doğruya çıkarız.. her şey berbat olurdu.. kızımın müstakbel mirası zararına havyarlı sandviçler istedi.. Adam geldi.. Siz benim keşfimsiniz. hayır. Asıl o zaman rol yapmış olurdunuz.. seçtiği ruh kardeşiyle.. zavallı aziz dostum! Yahut zavallı ben! Çünkü asıl zavallı olan benim bu işte. onu nasıl buluyorsun? Halam bana baktı.. Uyuyordunuz. Evvelden haber versem hürriyetinizi ihlâl etmiş olurum. Aşk olsun vallahi! -Tabiî halacığım! Başkasıyla evlenir miydim ben? Haydi oradan miskin! dedi. Halam.. Bütün mesele insanoğluna yaratıcılığını vermektedir. haydi öyle.. Hayır. gördünüz ve karşılaştığınız şeyleri hepimiz birden yaşadık.. Amma bunlar değil.Talihim varmış desene. Ben kendiliğinden olan şeylerin adamıyım! Bu akşam hiç kimseye yapacağı şeyi söylemediniz mi? -Tabiî bazılarına biraz çıtlattım...Halam uzaktan bana işaret etti. Mesele vaziyeti 334 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ iyi hazırlamaktadır... Ne demek işitiyordu bununla? Kadehlerimizi doldurdu ve kendisininkini bir yudumda boşalttı: İnsanla uğraşmak çok güçtür ve zaman ister. Emrivâki de yok. Zorla bir hizmetçi ele geçirdik.. Bu masrafa para dayanmazdı. Tasavvurlarımı tabiî hayatınız şeklinde yaşamanızı istiyorum. gördün mü baldızını? İnsan diye ben buna derim işte! Hele karın. "Bize gelecek. dedi. inanan insan var. Muazzam servet. Karım. Hata denen şey. Bankadakiler.. Yapsanız ne çıkardı? Hata denen şey yoktur ki zaten.. dedi. Bir kahkaha savurdu. Bir türlü size iyi niyetimi anlatamıyorum. dedi. dedi. dedi. . Haydi gidelim bir şey içelim! Tekrar masaya döndük.. Sokağa çıktığınız zaman kime tesadüf edeceğinizi bilmediğiniz gibi. Kaldı ki ben sizin kudretlerinizi bilirim. Hayri Bey. Ve insana itimattır. Burada emrivâki yok ki.. Eğer paramın hepsini yememe Allah fırsat vermezse mirasımı ona bırakacağım! Anladın mı? Hal it Ayarcı geldi.. Mücevherler halis. Ben tiyatroyu sevmem. Eski hoyrat sesiyle: Düdüğüm. Korkma o kadar kolay olmaz o iş.... -Doktor Ramiz'e bakmağa gitmiştim. Fakat bu sefer büfenin başında kimse yoktu. tashih etmek budalalığında bulunanlar için mevcuttur. Sana kalsa kim bilir hangi sünepe ile evlenirdin. Sadece hürmet eden. Bizim için değil. değil mi? diye sordum. Ben böyle hep emrivakiler karşısında mı kalacağım? Gülerek bana baktı: -Aziz dostum dedi. hayır. Kızım nasıl. yanlış yoktur ve olmaz da... Bize bir şişe açtı. Hayır. Amma bir yanlış yapabilirdim. bin müşkülâtla yanına yaklaştım. Sonra Halit Ayarcı'ya döndüm. mışıl mışıl uyuyor! Yalnız mı? diye sordum. Her şey iyi gidiyor.

yere indikten sonra güçlükle kalkan dizlerine baktık.. Fakat bilselerdi bunu yapamazlardı. bu icada. dedim. Azap çekiyorum.. bu kendiliğinden bulmağa erişemezlerdi. aziz dostum.. Bilselerdi... Kızınız bu geceyi yarattı. Halit Bey ilâve etti: Nasıl. Van Humbert yeni öğrendiği zeybekle kızımın yardımından vazgeçmiş. diye mırıldandı.. yani salonun ortasında. 336 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Bir lahza kendimi misafirimizin yerinde tasavvur ettim.. Ben bu işe inanamıyorum. Halit Ayarcı yavaşça kulağıma: Burada ben de pes! derim. Tabiatı eşyanın ta kendisi idi.. Kendinize saklayın o düşünceyi de.. ne yaşamak kudreti. bakın şu adamın iradesine! Bu ne gayrettir.. baldızım demin tepindiği zıkkımdan biraz anla-saydı. Hayalime bile gelmezdi. düşüncemi söylüyorum. yaşamak neşesidir! Bu kudretin yanında bilgi dediğiniz şeyin lafı olur mu? Sonra eğildi. Ve bu haysiyetle deminden beri bana çapkınca dirseğini çarpan karıma aynı şekilde cevap verdim. Caz alabildiğine bir zeybek tutturmuştu. Ve kızım biraz evvel baldızımın marifet gösterdiği yerde..335 TANPINAR ğil mi? Böye bir şeyle karşılaşacağınızı ümit eder miydiniz? Ben bir gözüm kızımın Van Humbert'in hantal ve alabildiğine geniş vücuduna yaptırdığı acayip ve tehlikeli cambazlıklarda: -İmkân mı var? dedim. bilselerdi. Yapmak vardır. Halit Ayarcı çok terbiyeli bir şekilde esnedi: -Yine aynı mesele.. Hani misafir ? dedim. siz şifa kabul etmez bir gayrimemnunsunuz. hiç olmazsa bende aldandınız... Daima takımı iyi seçerim! Hayır. hoşununuza gitti değil mi? Babalık gururunuzu bir tarafa bırakın. Daha iyi ya! Onun için her adımda. Bakın. Ne ile? Yaratma kabiliyetiyle. yaşamanın ta kendisidir. Büyüğü sandalye ile avize kırar gibi besteleri harap etmeseydi.. Zehra'da. Hele kızım Zehra'nın. yaşamayı tercih eden insanlarız. yavaşça kulağıma fısıldadı: Evet. dünyanın en garip. görülmemiş şey. Sonra kendi kendine konuşur gibi ilâve etti: -Bilgi bizi geciktirir. dedi.Konferansta.. şu karşınızdaki harikulâde manzaraya bakın! Filhakika manzara harikulâde idi.. Zehra'ya verdim. dedim.. Bunu siz de biliyorsunuz.. sadece yapmak!. Bu heyecana. sadece kadınlarımızın bu muvaffakiyeti muazzam iş dc.. Meselâ kızım hakikaten zeybek oyununu bilseydi.. Bilgileri buna mâni olurdu. en akıl almaz zeybeğini oynuyorlardı. Bu artık filânın veya falanın tasavvuru değildi. aziz dostum. ne de gayesi vardır. Biz de bir müddet Van Humbert'in havada acemi acemi sarkan kollarına. -Yalnız biraz da bilselerdi. şimdi tek başına düşe kalka. Mesele yapmak ve yaratmaktadır. Zeybek Öğretiyor. bir yığın cambazca hareketler yapıyordu. Daha doğrusu hep aynı mesele! Aziz dostum. Burada haklısınız. Bakın dedi. her harekette muvaffak oluyorsunuz. ben sizi böyle görmek isterdim. Bir şey içeyim de gidelim hep birden seyredelim! Kadehlerimiz ellerimizde gittik. Dünyanın en harika ailesinin reisi idim. İnsaf ve merhamet! dedim.. Siz istediğiniz kadar somurtun! Ben somurtmuyorum. Bu işlerde bilmek ikinci derecede kalır. Beni tımarhaneye mi yollayacaksınız? . Zaten ne sonu.. Salon alkış içinde idi. Bu kadar süratli terakki. bu işlerde tek güçlük varsa o da insanını seçmektedir.. Biz yaşayan.. Hakkınız var. Gerisi kendiliğinden oldu. Çünkü yaratmak.. Etraf sadece göz olmuş onlara bakıyordu. Başkalarının otomat gibi hareket edecekleri yerde siz canlı insan olarak yaşıyorsunuz! Bu esnada Pakize yalnız olarak geldi. Şimdi gelir. karşısında Van Humbert.

En doğrusu bu meselenin üstüne çıkmaktır.. işlerim de oldukça iyi" dediniz. pazarlığa gelmez! Bu masada biri de.. bir parçacık olsun. Amma her yaptığıma da iştirak ediyorsunuz! Fena alınmıştı. -Dönünüz! Hasretini çekiyorsanız. Omuzuma elini koydu ve beni iç salona götürdü.. İşe yarar herkesi oraya gönderebilirsiniz. Bilmiyorum. Fazilet pazarlık götürür mesele değildir. Sizin gibi her şeyi ve hepsini birden isteyenler için değil! Bütün ve halis şahsiyet her şeyden evvel kendisiyle yetinmeyi icap ettirir. sizin bahsettiğiniz sağlam kıymetler ancak bir lokma. belki sarhoşum. onu biliyorum. bir hırka yaşamağa razı olanlar içindir. hiçbir şeyi saklamıyorsunuz. -Hangi şartlar altında sizi tanıdığımı pekâlâ biliyorsunuz! diye cevap verdim. Bir an içinizden geçeni okudum.. Ve en iyiden en kötüye bir adımda geçilebilir. biraz refaha kavuşunca eski dünyanız içinizde tepmeğe başladı. dedim." Sonra birdenbire masaya yaklaştı. tabiî başta bendeniz bulunmak üzere. O kadarını isteyen yok. -Bu âlemde hiçbir hesap. fakat kaybettiğimiz şey tam ve katidir. Niçin şu anda her şeyi bitirmeli?" Öyle düşünmediniz mi? Amma sonra vazgeçtiniz. ayrıca bir metresiniz var ki çıldırıyorsunuz. Yahut istiyorum. Dostum... "Birkaç yıl için hiç olmazsa her şey yolunda gidebilir. Bütün tenkitlerinize ve küçük görmelerinize rağmen rahat ve güzel bir karınız var.. sadece eski hâlime hasret çekiyorum. Hepsi aynı fedakârlıkları ister.. Bir tekme ile bütün iç dünyamdan uzaklaşmıştım... . değil mi aziz dostum. ya hiç olmaz. "Halamla barıştım. Zaten siz de saklamadınız. sonra bana baktı..dedi. Hakikat şu.. dedim. oğlunuz için her an kendinizi fedaya hazır olduğunuza da eminim. dönemezsiniz.37 TANPINAR den ayrılamazsınız. Bir huyunuz var. Evet. Hayır. Çünkü hiçbir şeyden vazgeçemezsiniz.... Oyuna girdiğiniz anda onu kaybettiniz demektir. ya bütün olur. Fakat niçin böyle konuşuyorsunuz? Halit Ayarcı tekrar kadehini doldurdu. Size kendi hakikatinizi söyleyeyim! Artık dönemezsiniz. sonra Mübarek'e.. Ben doğruyu arıyorum. Aklın kendisi için işleyen bir cihaz olduğuna kaniyseniz o başka. Tekrar güldü: Mâkul... Üstelik şöhreti. sadece biraz daha mâkul. Mâkul. Uzakta acayip süsleri içinde sahte Mübarek bizi hayretle süzüyor gibiydi. diye başını salladı. Nasıl döneceksiniz? Dönmek istemiyorum. Hayır.... Hayır siz mâkulü aramıyorsunuz! O kadar budala değilsiniz. Çok sevimli bir bakışla evvelâ kadehe. Bu kadar iyi başlayan bir gecenin böyle bitmesini hiç istememekle beraber geriye dönmem de imkânsızdı. İlerisinden korktunuz! İçimi olduğu gibi okumuştu. Doğru. Razı mısınız. Görenler en tatlı şekilde konuştuğumuzu zannederlerdi.. -Demek pazarlığa geliyorsunuz! Ama bu iş. hattâ abes telâkkî ettiğiniz işler içinde olsa bile hareketi seviyorsunuz. Olmayacağımı biliyorum. Fedakârlığı lüzumsuz ve fazla buluyorsunuz! Hayır. Demin hesap ettiniz.. Onun içindir ki eskiler insan tabiatını olduğu gibi kabul ederek söze başlarlardı. İki kadeh doldurdu. bini de kazanan hep aynı şeylerin üzerinde ve sonuna kadar kaybetmek üzere oynar! Kazanç belki tesadüf olabilir. hiçbir bağlanma bedava değildir. vazgeçiyor musunuz? Bir müddet düşündüm. dönünüz! Sonra birdenbire sesi değişti: -Amma. dedim.. belki de kendi kendime he338 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ sap veriyorum. sizin aradığınız başka bir şey.Halit Ayarcı ince ince gülümsedi: -Garip bir tımarhaneniz var beyefendi! dedi. Hani şu: "Cümlenin malûmudur ki tabiatı-i beşeriyye. Kızınız. Hulâsa bir ahtapot gibi sayısız kollarla dünyaya yapışmışsınız! Hiçbir şey.

Van Humbert İstanbul'da bir ay kaldı.. Şu kadarını söyleyeyim ki benden çok memnun ayrılmıştı. Sadece olmasa daha iyi olurdu. Yaşasın Saatleri . Bakın dostlarımız geliyor. En son yazısını şu cümle ile bitiriyordu: "Hayri İr-dal ve ailesi efradı. yaşasın S." 340 i I Hal i t Ayarcı'nın tahmini doğru çıktı.339 TANPINAR Ayarlama Enstitüsü.. Her şekilde memnun ettiğime kani olduğum bu adamın sonradan aleyhimde bulunması hakikaten şaşılacak şeydir. yine de Hollanda'ya gelirlerse.. Onun için kendisine karşı hiçbir hiddet ve kin duymadım. İşte asıl abes bu sözdür.. E. Büyükdere'deki şaşkınlığınız. siz kendinize hesap vermiyorsunuz! Bende bir şeyleri daha yıkmak istiyorsunuz. Bilhassa karımdan ve büyük baldızımdan aldığı. Sonra birdenbire beni kucakladı: Siz bana hayatı sevdirdiniz! dedi. Bununla beraber sonradan yazdığı yazılarda da şahsımdan yine dostça bahsetti. O kadehini içti. biçare kederleriniz.Tereddüt içinde idim. Sizi çok seviyorum ve aynı zamanda size düşmanım. insanı kabuğundan çıkarmasını çok iyi bilen insanlar. Hiç olmazsa yaşayanlara karışmayın! Bir müddet durakladım. dedim. Onunla geçen biitün maceramızı burada anlatmak çok zaman ister. A. saadetleriniz...Biz burada hep beraber atlıkarıncadayız. Beni karımdan ve kızımdan dolayı tebrik ediyor. Bana kendimi çok hatırlatıyorsunuz. Siz benim en güzel aynamsınız! Yüzüm hacaletten kıpkırmızı: -Keşke öyle yapsaydınız! dedim ve zorla kollarından kurtuldum. Hem taş taş yıkıyorsunuz! Amma niçin? Söyleyeyim: Aynı yollardan geçtiğim için. Yo. ikisini birden Hollanda'ya davet ediyordu. sözüm ona malumatla eski oyunlarımıza dair yazdığı kitabı epeyce hırpalamışlardı. Şurası da var ki Van Humbert bizim yüzümüzden epeyce ziyanlar da görmüştü. tereddütleriniz. dedim. Küçük zeytin çekirdeği gibi dünyanız. Birbirimizin kalbini kırdığımız belliydi. o gülünç meyusiyetiniz. Hiçbir zaman şaşırmadım ve ezilmedim. Hiçbir şeye inanmıyorsunuz.... İstanbul'da geçirdiği zamandan yıllarca muhtelif yazılarında bahsetti.. "Düşenin dostu olmaz!" sözü Van Humbert'ten ve benden çok evvel söylenmiş sözdür. dedi. Kendilerinin daha ziyade atlıkarıncaya binmekten hoşlanmalarına rağmen. Yan cebinden çıkardığı mendille alnını sildi: -Artık yeter. dedi. Bir muharebe kazanmış gibiydi. Fakat bir tarafınız var ki. Ve Van Humbert'in koluna girmiş halamla beraber bütün ailemizi âdeta bu çığlıkla karşıladı... Ne kızımla oynadığı zeybeği. Pürüzsüz bir kahkaha ile güldü: -Ömrünüzde bir kere böyle güldünüz mü? diye bana sordu. hepsi bana hayatı yeniden sevdirdi.... ne de Ahmet Zamanî'nin kahirini ziyaret ettiğimiz giin kendisine Çamlıca'da çektiğim yoğurtlu kebap ziyafetini hiç unutmuyordu. silkinip altından bir türlü çıkamadığınız yükler. Ne olursa olsun onlarla İstanbul'da geçirdiğim zamanı hiçbir suretle unutmayacağım. Hiçbir zaman benim kadar temiz ruhlu olmadınız! Çünkü ben bu iş lerin üstündeyim. Halit Ayarcı serzenişle baktı. Yalnız ufak tefek bazı tadilât lâzım. beyhude böbürlenmeyin! Hiçbir zaman sizin gibi olmadım. nasıl mesut olacaktınız! Evet. onlara vaat ettiğim gibi bisiklete binmeyi öğreteceğim. bana hayatı sevdirdiniz. değil mi? dedim. . Tekrar gülümsedi ve kadehi kaldırdı. Van Humbert'in sevincine payan yoktu. Fakat.-Hayır. Halamın kokteylinden birkaç ay sonra ajans telgrafları altı Cenubî Amerika şehrinde birer Saat Sevenler Cemiyeti'nin . dedi. ne Halit Ayarcı'dan gördüğü ikramı.. Şehzadebaşı'nda o kahvedeki hâliniz. Zaten sizi tam değiştirmek niyetinde değilim! O zaman ikimizden biri lüzumsuz olur. İstediğiniz gibi olsun. O gece hemen oracıkta elinize beş lira sıkıştırsaydım. Onlara bisiklete binmeyi öğreteceğini söylüyordrıı.. diye düşündüm..

Bir müddet sonra da bu cemiyetler bizim İstanbul'daki "Saal Sevenler"le münasebete girdiler ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün esbabımu-cibi lâyihasıyla nizamnamesini istediler. Böylece iki buçuk sene içinde yurt dışında otuzdan fazla Saat Sevenler Cemiyeti ve üç enstitü kurulmuş bulundu. Bunun dışardan neresi saate benziyor? İlk suali bu idi. bazı basmakalıp yenilikleri olan bildiğimiz bina planlarından Daşka bir şey değildi. hattâ müessesemizin lağvedildiği günlerde bile aleyhimizde bu kadar yazı yazılmadı.reddediyordu.kurulduğunu haber verdiler. Bu yarışma için yazdığım şartnameye Halit Ayarcfnın ısrarı ile "müessesinin modern mahiyetine ve adına uygun bir şekilde orijinal ve yeni üslûpta" kaydını ilâve etmiştik. Bu suretle kabul edenler ve etmeyenler müessesemizin lüzumunda birleşmiş oluyorlardı. Yıllık pasaportları 34Î TANPINAR fâsılasız yenileşiyordu.. Halbuki Halit Ayarcı. Bunu uzak ve yakınşarkta. Şartnamemiz gazetelerde ilân edildiği zaman herkes onu gayet tabiî bulmuştu. Kaldı ki. Halit Ayarcı üst üste yaptığı basın . Hiç kimse Halit Ayarcı gibi söylediği sözü sonuna kadar unutmayan ve mânası üzerinde kendisinden başkasının tefsirine müsaade etmeyen bir insanla karşılaşacağını tahmin etmemişti. ". Zannederim ki efkârıumumiyeyi de yine nakit cezasından sonra hattâ ondan daha fazla meşgul eden şey de bu bina oldu.. "Sanayi hayatı kâfi derecede gelişmiş olduğu için böyle bir müesseseye ihtiyacımız yoktur" diyorlardı. Kendisi meşgul olduğu zaman bu iş bana düşüyordu. zaman ve ayar fikrini binanın içinde ne suretle ifade ettiniz? Ve bittabi gelen mimarlar verecek cevap bulamadan gidiyorlardı. bazı Avrupa memleketlerindeki hareketler takip etti. Bir zaman geldi ki bavulları evvelâ yatak odasında. İşte bu sonradan ilâve ettiğim "dıştan ve içten" şartı beni aylarca plan üzerinde uğraşmağa mecbur etti. Koltuğunun altına projesini sıkıştırıp kapıdan çıkan herkes soluğu gazetelerde alıyordu. yalama hâline gelmiş nesnelerdendir. Bu arada biz de boş durmamıştık. Bizde üstünkörü okumak âdettir. Bu seyahatlerin çoğunda kızım. Süpürgeciler Kâhyası ailesinden kalan mücevher süslerinin yanı başında yedi sekiz devletin nişanı peyda olmuştu. inadımdan ve sırf alay için koyduğum "içten ve 344 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ dıştan" tâbirlerine dayanarak." hâline sokmuştum. "uygunluk". cevap veriyorduk. Vidolu nakit cezasının temin ettiği sermaye ile Hürriyet Tepesi'ndeki yeni binamızı yapmış. Hemen arkasından ikinci sual geliyordu: Saat. Hiçbir zaman... hiç olmazsa beni en fazla yoranı enstitümüzün binası olmuştur. "içten ve dıştan" gibi tâbirler kullana kullana yıprandırdığımız. Milletlerarası Saat Tröstü'nün büyük yardımına mazhar olan Saatle-me Bankamızın himmetiyle kurduğumuz kooperatifle de Saat Evleri dediğimiz personelimize mahsus mahalleyi vücuda getirmiştik."modern mahiyet". Sütun sütun makaleler birbirini takip etmeğe başladı. Halit Ayarcı bu hususta gelen her ajans telgrafının arkasından bir basın toplantısı yaparak müessesenin ehemmiyetini bir kere daha belirtiyordu. Bu itibarla gelen projeler. enstitünün kurulmasını kabul etmeyen memleketlerde bu hususta efkârıumumiyeye sarih sebep gösterilerek izahat verilmesiydi.ve adına dıştan ve içerden uygun şekilde. Dışarı memleketlerde sık sık yapılan Milletlerarası Saat Sevenler Cemiyeti kongrelerinin hiçbirini kaçırmadı. bazen de kocasıyla kendisine refakat ediyorlardı. İşin garibi. projelerin hepsini -bilhassa benim. Yukardan beri bahsettiğim gibi cezayınakdî sistemimizin bulunmasından sonra enstitümüzdeki en belli başlı hizmetim. Halam ise bu vesile ile büsbütün faaliyet kesilmişti. başlangıçta hiç lüzum görmediğim bu kaydın behemehal konulması hususunda Halit Ayarcı'nın ısrarı üzerine. sonra daha kolaylık olsun diye holde hazır durmağa başladı. Daha doğrusu. İstanbul gümrüğünün tanıdığı beli i* başlı simalardan biri olmuştu. Bana Beynelmilel Mimarlar Cemiyeti'nin fahrî azalığını temin eden bu bina ile başlangıçta hiç meşgul değildim. hiddetimden ve birazda alay için cümlenin sonunu küçük bir ilâve ile değiştirmiş. Bu cins işlerde daima yapıldığı gibi bir yarışma açmıştık. Filhakika hemen hepsi. Biz de boş durmuyor.

Bunun neresi modern? diyordu. çıkar" diye düşündüm. Belki dahilî tertiplerde bundan istifade edebilirdim. Biz başka şey istiyoruz. Bir bina hiçbir zaman saat olamazdı. Fakat insanlarımız sık sık saate bakmağa ve vakti ölçmeğe alıştılar. Kendi kendime.i. Halit Ayarcı bütün bunlara karşı artık masasının camının altında büyük harflerle yazılmış bir nüshasını bulundurduğu şartnamenin yukar-daki cümlesini gösteriyor.Zoraki! diyordu. tekrar taktım. Meseleyi onunla münakaşa ettim. şehrin saatleri. saate benzetmek için yıkarsa. Fakat onlar da alelâde dört dılı'lı bina fikrinde kalıyorlardı.. Hayır.ıalıktan çıkan. kendisini ve müesseseyi bu azaptan kurtarmasını rica ediyor. Fakat Halit Ayarcı bunu da reddetmişti: . yani onun kanunlarmına riayet etmeyen bir bina. Kenarındaki işaretleri silerim. "Modern adam beyhude konuşmaz. İtiraf edeyim ki beni asıl uyandıran Halit Ayacı'nın bu cümlesi oldu. pekâlâ saat fikrini insana verebilir!" Ve ilk rast geldiğim mimara o gün bu fikrimi açtım. Bu itibarla gelen projelerin hemen hepsi masa veya duvar saatlerini dışardan ilâve süslerle yahut da kaidelerinin darlığı ve katların çokluğu ile telkin ediyorlardı. Halit Ayarcı bunları da beğenmedi. herhangi bir yapının da pekâlâ bu işi görebileceğini söylüyordum. Bir türlü lâyıkıyla anlatamadım. ikinci ve üçüncü katların aydınlığını pencere yerine doğrudan doğruya saat kadranına benzeyen bir boşluktan vermişti. Bununla beraber bu konuşmadan kafamda bi-"kütle" fikri kaldı. Buradan yürüyemezdim. . Ayrıca binayı dört genişçe ayak üzerine almıştı.. Böylece pencerelerin mühim bir kısmı büyükçe bir yuvarlağın içinde bulunuyordu. imkânı yoktu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü sessiz sedasız protesto eden ve f. Bugün bir milyon köylü çocuğunun kolunda bizim sattığımız oyuncak saatler var! Bu demektir ki büyüdükleri zaman Saatleme Bankamızın gösterdiği kolaylıklar sayesinde hepsi birer saat sahibi olacak. "Bu som kütleyi. Hiçbir faydası olmasa başları .345 TANPINAR Bu konkura iştirak edenlerden bir tanesi işi biraz daha ileriye götürmüş. -S'iatleri Ayarlama Enstitüsü şimdiye kadar vaat etttiği her şeyi 346 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ yaptı. Gotik kiliselerin renkli cam giilii olur. O katiyen yanaşmıyordu. Ve zavallı dostuma âdeta acıyarak güldüı. yahut yazdırıp tam karşısına duvara astırdığı "içten ve dıştan" kaydını işaret ediyordu. Bu pencere değil ki. ne de hususî saatler hâlâ gereği gibi muntazam işlemiyor. Fakat hiç hazırlıklı değildim. Binanın kendisinde pıogramımızı ve gayemizi görmek istiyoruz. İkinci yarışmada saat fikrine biraz yanaşanlar oldu. diyordu. yapının ön cephesinde ikinci ve üçüncü katlara genişçe bir saat kadranı şeklini vermişlerdi. Bazıları ise daha ileriye gitmişler. Vâkıa.vimhe ancak bayramdan bayrama gelen Ahmet'in nasılsa evde bulunduğu gecelerden biriydi bu. köylerimize tamamıyla saati sokmadık-sa bile saat zevkini soktuk. Pencere. O da mimarın fikrinde idi: "Bir yapı her şeyden evvel kütledir" diyordu. Bu arada sık sık Halit Ayarcı ile konuşuyor. O hâlde başka türlü arayacaktım. Halit Ayarcı cepheye verilen kadran manzarasını beğenmemişti. "Saat fikri binanın bünyesine girerse. . Bittabi bu sualin de cevabı başka taraflardan geliyordu. penceredir. Fakat ertesi sabah şöyle bir düşünceye kendiliğimden vardım: "Bi. Ve bu da herhangi bir binaya zaten kendiliğinden benzerdi. Saat fikrinin binanın bünyesine girmesini istiyoruz. Şartname harfi harfine tatbik edilecektir.toplantılarında. Saatin kendi çatısı ve karoserisi vardı. Biz müphemi kabul edemeyiz. O hâlde elimizde yine kadran kalıyordu. Onunla birleşmesi lâzım! Lehim ve ek istemiyoruz. Bir kısmı için: Bunlar herhangi bir binada yapılabilecek şeylerdir. bu iş olur!" diy düşündüm. bina binalıktaı. Ertesi günü bir saati baştan aşağı söktüm. Neresi modern ve neresi saat? Bir kısım için de: İyi ama." diyordu. bu kadran çizgisini cepheden herhangi bir tamirde kaldırırsam pencereler tabiatıyla kendiliklerinden kat çizgisini verirler! O zaman saatliği nerede kalır? diye itiraz ediyordu.

. daha doğrusu konuşurken âdeta sesi gülümsüyordu. Bittabi saatin yüzü ve arkası asıl cepheler olacaktı ve yan tarafları da bina boyunca .. dedi.. bizi geçtiler. Yapan yapar! .. Hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? Hayatım türlü türlü cins ve şekilde saatler içinde geçmiş olmasına rağmen hep cep 348* SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ saatimi düşünüyordum ve mutlaka binamızın sırrını onda arıyordum. anlaşıldı mı? Bunu sizden katî şekilde bekliyorum. Gözlerini gözlerimin içine dikti ve en ciddî sesiyle son sözünü söyledi: Bu binayı siz yapacaksınız. nasıl yapılacak? Saat bünyeye nasıl girecek? Yani yapının bünyesine. Bilhassa bizim icadımız olan saatli jartiyerler bütün dünyada rağbet kazandı. hepsini biliyorum! Söylediğiniz için dc ayrıca teşekkür ederim. yahut yanılmış göstereyim? Ben yanılmadım ki!. Saat süsünü kadınlarda bilezik şeklinden çıkarttık. bu husustaki ısrarınızı lüzumsuz bulduğum için ben koydum oraya! Binaenaleyh sizin mağlubiyetiniz de sayılmaz! Yüzümün kızardığını hissediyordum. Hiç olmazsa binamızın orijinalliği ile bu işteki kıdemimize iâyık olalım! Filhakika Ahmet Zamanî'nin doğum tarihi milletlerarası saat bayramı günü olarak kabul edilmişti. o tâbiri kullandığınız içindir. Bütün bu muvaffakiyetler meydanda iken ne diye sözümden döneyim? Vâkıa bir saat sanayii henüz kuramadık. Milletlerarası Saat Sevenler kongresinde bazı devlet nişanlarının saat olması bile benim teklifim üzerine kabul edildi. Başım önüme eğik. -Bilmiyorum. Biliyorum.. Hattâ daha ileriye gidildi. Unutmayın ki bir sonraki yılın nisanında beynelmilel kongre bizde olacak. Fakat. Siz bu jartiyerlere pek itiraz etmiştiniz. dedim. Ben bir şart koştum. Fakat bir teşekkür daha edeceğim. Başını ellerinin arasına aldı. kendini ne hakla ve nasıl tekzip eder? Ve ben nasıl başkalarının oldu bittisini kabul ederim? Her şeyi oırakın. Mademki siz koydunuz o şartı. Sağlam. ne diye kendimi mağlup. Sebebi de zihnimin başından itibaren hep cep saatime takılmış olmasıydı. Alelumum mücevher süslere tatbik ettik. İlk önce tıpkı onun gibi yuvarlak bir bina tasavvur ettim. şişkin. yahut aksi tabiatınız dolayısıyla da olsa. Fakat ne güçlükle bunu ancak ten bilirim. size kızdığım. kabarık bir saate benzeyen bir binaya çıkılacaktı. insan hâli. Dünyanın en zarif hareketleriyle yolda eteklerini kaldırıp saatlerine bakıyorlar. Güntin on i-ki saatini gösteren on iki pavyon daire şeklinde merkezî bir holün etrafına dizilecekti. Ben bu yeni binada olmasını istiyorum. Hattâ bu yüzden ve sizin son kongrede verdiğiniz izahat üzerine sevdiklerine ve takdir ettiklerine altın saatler hediye eden İkinci Mahmut bütün dünyada alâkayı celbetti. Tatbik edilmesi güç. Bu hususta büyük bir propaganda başlıyor. Halit Ayarcı hafifçe tebessüm etti. iyi yaptınız! Şimdi sebat edeceğiz. biraz kâğıt üzerinde çalışınca bunun imkânsızlığını gördüm. çok güzel! Fakat görüyorsunuz yapamıyorlar. Bu sefer saatimi dik tutarak düşünmeğe başladım. O da.sıkıldığı zaman rehine verebilecekleri veya satabilecekleri az çok para eder bir malları bulunacak demektir. beyefendi. Hakkında kitap üzerine kitap yazılıyor. cevap bekledim. Kongreler hep bu tarihlerde yapılıyordu. Daha doğrusu sizin işiniz bu. Amma saat ithalini kolaylaştıran birtakım tedbirlerin alınmasına bile sebep olduk! Yurdun en iyi saat mağazaları bizim inhisarımızda! Bu kadar başarılı çalışan bir müessese.. -Peki amma. Ancak müzikhollerde kullanılır.Güzel. Fikri bizden aldılar. Onlar düşünsün. Halbuki şimdi İstanbul'da böyle saatli jartiyer taşıyan binlerce hanım var. siz düşünün! Ayağa kalktı. niyet adamı değilim! Koydunuz. Onun sayesinde orijinal bir bina sahibi olacağız! Ben netice adamıyım. Mimarların işi. merdivenleri de içine alan dört blok ayaktan biiyiik. diyordunuz. -Edilmesi lâzım! i'-^n onu dinlemeden devam ettim: ' aklı !:i bu sizin kabahatiniz değil! O "içten ve dıştan" tabiri Mİ TANPINAR ni. dedi. hakkındaki yanlış fikirleriniz. orasını ben de bilmiyorum. Hayri Bey. Bu sizin bana şahsî bir borcunuzdur! Dediği oldu.

Bu üç katlı olacaktı. Fakat bundan da vazgeçmeğe mecbur kaldım. Daha doğrusu hepsi düzgün. zaten hayatımın her başarısını sana borçluyum. Herhangi bir dikdörtgenin kenarlarına rakamlar koymakla hiçbir şey elde edemezdim. dün akşam Mübarek'e kurban kestirmiştim. Ortadaki büyük hol camla örtülecekti. ilk dii-şüncemdeki.inen pencerelerin çizgisi süsleyecekti. Çok teşekkür ederim. Fakat iş aynı zamanda inşam zaptediyordu. Başka bir şey bulmak lâzımdı. . Ayrıca bana yardım ediyordu. Bak senin sayende Mübarek bize yardım etti. Asıl cephe saati on ikiyi gösteren yuvarlak bir bina olacaktı. Altı metre irtifaında olan bu kapıda kadranın bu tarzda tanzimi beni epeyce yordu. Fakat benim ısrarlı ricam üzerine. Sonra birdenbire karımı kucakladım. sırf güçlükleri için ilgilenmiş.349 TANPINAR değildi. İlk önce şaşırdım.ki asıl cephe olacaktı. küçük çemen şeritleri koymak gayet kolay bir şeydi. İstanbul camilerini dolaş-. İş insanı temizliyor. Ve itiraf edeyim ki Pakize'nin zevki benim için bir çeşit miyar olmuştu. Pakize bu son fikri fazla beğenmişti. sırf bana yardım etmek için evde bizimle kalmağa razı olmuştu. Filhakika uzun bir dörtgene bir saat manzarası vermek o kadar güç . Yaz aylarıydı. dedim. Akreple yelkovandan bir perde gibi istifade edecektim. Rûhaniyeti yardım etti. Benim güçlük içinde olduğumu biliyor. tim. Hani şimdi halanın evinde bulunan! İşte o yardım etti bize! İlk önce hiddetten boğulacak gibiydim. Hayatımda Emine'nin ölümünden sonra ilk defa olarak hakikî saadeti tanıyordum. etrafıyla arasında bir yığın münasebet kuruyordu. her zamanki mesut tebessümüyle: Ben biliyorum zaten. Bununla beraber asıl fikir yine Pakize'den geldi. Her blokun arasına asma merdivenler. iyi işlenmiş dik dört-genleriyle harikulâde şeylerdi amma. Binanın behemehal yuvarlak bir saat olması icap etmediğini. dünyada cep saatinden başka çeşit saatler de bulunduğunu. Yalnız on ikinci dıl'ı. herhangi bir namuslu bina gibi uzun bir dörtgen olabileceğini bana hatırlatmıştı. Mübarek işte! Bizim evliya saatimiz. yaşı ile hiç 350 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ münasebeti olmayan birtakım meselelere. Bütün kapı şekillerine baktım. heyecan duyduğu her şeyden korkmağa başlamıştım. O da nerden çıktı? Karım sükûnetle: -A! Kocacığım. Fakat hiçbiri benim işime yarayacak şeyler değildi. kendisi yapıyor. benim aradığıma cevap vermiyorlardı. Hangi Mübarek? diye sordum. Bursa'ya Konya'ya kadar gittim. velevkı mânasını anlamadığı. güzelleştiriyor. Karıcığım. Ufak tefek çıkıntılarla günün on iki saatini hu dört çizgiye koymaktan başka bir şey kalmıyordu. Onu yanı başımda. şaşırtıcı tanzimi imkânsız büyüklüğünü kaybedecekti. Bu iş denen şeyin fazileti idi. her ihtimalin üstünde ciddî ciddî düşünür gördükçe sevinçten çüdırıyordum. biraz geniş tuttum ve onun üzerine rakam koymadım. hattâ mânâsız bulduğu bir iş üzerinde görünce yalnız bırakmağa razı olmamıştı. Ne kadar abes ve mânâsız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve benimseyen adam. ayrıca bu cinsten bir iş üzerinde çalışmak hoşuna gidiyordu. dedi. Nihayet bir gece küçük İstanbul camilerinden birinin yana doğru kaldırılmış perdesi bana bir fikir verdi. Her blokun cephesinde tıpkı saatlerde olduğu gibi geniş bir çember içinde sağdan sola gitmek üzere birden on ikiye kadar Romen rakamları yazılıydı. Oğlum sade beni affetmiş görünmüyordu. Böylece her iki cepheye de on iki saati gösteren büyük işaretler koyacak asıl kadranın bulunduğu büyük cephenin ortasında da ayaklardan çıkılan büyük kapı bulunacaktı. Aradaki hol de böylece. Beni saatlerce. Ona bu ilk projeyi anlattığım zaman. Saat fikrini tam verebilmek için giriş kapısına da tam bir kadran manzarası verdim. İki kanatlı perdesi kaldırılmış kapı fikrini bulduktan sonra gerisi kolaydı. Şimdi hangi rakamlar üzerinde kapının boşluğunu ayarlayacağım meselesi kalıyordu. Sonra iki tarafta dört küçük blok bizi saat altıya ayıracağımız arka cepheye ge tirecekti. Ahmet tatilini her zaman yaptığı gibi mektepte geçirmek istiyordu. Onun beğendiği.

Fakat holün camlı tabanının sütuna ihtiyacı yoktu. Üstünde. her biri başka bir istikamette giden ve tıpkı mazotlu gemilerin bacalarına benzeyen dört büyük sütun koymağa karar verdim. Böylece altı metre yüksekliği olan kapının kiriş taşından bir buçuk metre aşağıda başlamak üzere.ERİ A YARI. Nasıl kendimize iş bulmak için bu enstitüyü kurduysak bu üst salonu da öylece. Fakat şimdiki vaziyette ben daha rahat ediyorum. Birdenbire yüzü kızardı ve gülümsedi. Bu 720 metrekarelik holü ne yapacaktım? O geceyi sabaha kadar bunu düşünmekle geçirdim. İnsanı birkaç dakika olsun düşündürmeli.Gece ..ister istemez onun dairesinden çıkmıyor. çıkarken şuna bir iyi dikkat edeyim!" diye kendi kendine söylenmeliydi. ve önüne bakmağa başladı. İşte o zaman asıl büyük fikir geldi. Sabaha karşı ikinci bir fikir hole ait bu çalışmayı tamamladı. Nihayet sabaha karşı Kahvecibaşı Camii mezarlığının şimdi evimde bulunan parmaklığına benzer bir parmaklıkla ikiye bölmeyi. fakat her iki taraf da. holün büyüklüğünün zarurî kıldığı. Nihayet dördü kırk iki geçede karar verdik. Bu suretle sağ taraf boşluğu sol taraftan biraz daha yüksekçe olacak. Kapının üstüne koyacağımız sayvanın yapacağı gölgede yeşil somaki. somaki taştan kapının perde pervazına en yakın yerde bile insan boyundan biraz yüksekte asılacaktı Taş perdelerin kenar kıvrımları arasında akreple yelkovanın düz millerini yine işlenmiş. hattâ savatlı tunç. Ve böyle bir üst kat. Belki de bu sözlere muhatap olmaktan gelen sıkıntı içinde birdenbire yaptığımız işin eksik tarafını gördüm. durmadan sağa sola gide. birdenbire işin gayri tabiîliğini hatırlayarak geriye dönmeli ve kapının beyaz mermerden pervazlarına kakılmış büyük tunçtan rakamlara bakmağa mecbur olmalıydı. bilmiyorum! diye cevap verdi. Nihayet dayanamadı. o hâlde holün bir üst katı bulunacaktı.. Oğluma korka korka: Bu rakamı tanıdın mı? diye sordum. Dört sütun yan yana bulunacaktı ve içlerinden geçilecekti. Memnun olduğu belliydi. Mademki sütuna ihtiyaç vardı. Bu çok kolay ve çok alışılmış bir tenazur olacaktı. Parmaklığın tam orta yerine. Fakat bu da kifayet etmezdi. sol tara352 SAATİ. İnsan kaderinin ve tarihin büyük sırrı burada idi. arkadaşlarından bulup getirttiği mimârî mecmualarında gördüğüm birkaç resim bana bir fikir verdi. Baba oğlu. Biz henüz. dört sütuna iş bulmak için yapacaktık. Nesi var? Senin doğduğun saat. zayıf tarafımı beyhude arama. ayar değiştirerek en münasip açıklığı aradık. fikirlerimiz için birbirimizden vazgeçecek seviyeye gelmedik. Gece sütunundan holün öbür tarafına inmiş olacaktı.351 TANPINAR rek ayar fikrini temsil edecekti. bunu hepimiz için söylüyorum. Hiç olmazsa Ahmet böyle düşünüyordu. iki tarafın taş perdeleri birbirinden pek az farklı bir nisbetsizlikte asıl kapı boşluğunu yapacaklardı. perdenin iki ucunun birleştiği düzlükte de yine böyle bir madenden büyük bir rakkas kalın mihveri etrafında fakat bu sefer ucu yukarıya çevrili. onun mahpusu oluyordu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'-nün kendisiyle gayet uygun düşüyordu. Hayır. Bu boşluğu kıracak şeyler lâzımdı. Sonra kaşları çatıldı. Baba! dedi. belki de çelik ve tunç karışık kalın çubuklar verecekti. Binaenaleyh akreple yelkovanın teşkil edecekleri perdenin iki dıl'ının iniş zaviyelerini tanzim etmek için baba oğul saatlerce elimizde birer saat. bu suretle geniş mesafeyi hiç olmazsa ilk gören için daraltmayı düşündüm. kararmış tunç iyi bir renk tesiri bırakacaktı. Buna mukabil sol taraftan sağa geçmek isteyen ziyaretçi. Sağdan gelecek. Bütün bunları kararlaştırdığımız zaman saat on iki idi. hattâ kapıdan acele geçen yolcu.. Hiç olmazsa.AMA ENSTİTÜSÜ fa geçmek için Sabah sütunun kapısından girecek Öğle sütunundan geçtikten sonra Akşam sütununun merdiveninden çıkarak. Ahmet'in mektebinden. hem de görür görmez tabiî bir şey gibi kabııl edilmeyecek şekilde olması lâzımdı. Bu açının hem ilk bakışta göze batmayacak. daha ilk münakaşada kadranla akrebin aynı yüksekliklerde durmamasına karar verdik. Söyleyeceği sözün hatırımı kırmasından çekindiğini anladım. "Aman. beyaz mermer.

inip çıkanların geçebilmesi için. Hiçbir mimarî zaruret olmadan. Vâkıa bahçemiz çoktu ve gökdelenlerin bahçesi de otuzuncu. sırf Doktor Mussak'ın hâtırasını yaşatmak için. Bunun üstündeki katı birinden öbürüne geçilen iki yuvarlak salon hâlinde tanzim ettim. Bu bahçenin de gerek cephe kapısının bahçesi gerek altı numaralı pavyonun önündeki bahçe gibi saat şeklinde tarh edilmesini kararlaş-tırdım. Söylemeğe hacet yok ki 6 numaralı pavyonun ilk katı büyük içtima salonumuz olacaktı. O bana Üç Şerefeli'nin minarelerini hatırlatmıştı. TANPINAR Binanın yalnız dört pavyonunun birden fazla katlı olmasına karar verdim. iki taraflı geniş pencerelerle aydınlanmış bir salon hâlinde bıraktım. Fakat çalışacak arkadaşlarımızın pencereden başlarını çevirdiği zaman biraz çiçek görmesi ve hiç olmazsa ikinci katın avluya bakan pencerelerinin ışık alması ancak bununla kabildi. ve üçüncü katın merdivenini yedi numaralı pavyondan çıkarttım. En üst kat ise. Buraya kadar her şey iyiydi. 354 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ . Yalnız küçük bir fark olarak bir Ahmet Zamanî büstü konacaktı.sütunundan Akşam'a ve Öğ-le'ye geçerek Sabah sütununun parmaklıklı kapısından çıkacaktı. Burada yine mazim. birkaç cemiyetten madalya ve galiba iki ecnebî devletten nişan aldım. etrafla münasebetin güçlüğünden Sabriye Hanıma bırakılıyordu. Nitekim asıl başarılı tarafımız da bu hol addedildi. Nitekim dördüncü pavyonda da saniye kadranını hatırlatmak için böyle bir yuvarlak salon tanzim etmiştim. hole ışık vermenin de kabil olacağını düşündüm. müezzinler birbirini görmeden ayrı ayrı merdivenlerden çıkar. Bir yonca yaprağı gibi ayrfı merkezden yükselen bu dört sütunun yeknesaklığını büsbütün kırmak için holün ortasına diyagonal olarak yerleştirmeği daha münasip bulmuştum. Dövme bakırdan. büyük giriş kapısının bulunduğu pavyonla iki yanındaki 1 ve 11 numaralı pavyonlar ikişer katlı olacaktı. Onun üstündeki iç içe küçük daire şeklindeki salonlar küçük toplantılara tahsis edilecekti. Filhakika arkadaşımızın öğrenmek ve bilmek. yani işsizlik zamanlarımda oturduğum kahvelerde hatmetmeğe mecbur kaldığım gazetelerden öğrendiğim şey imdadıma yetişti. Alt kat ise doğrudan doğruya hole bağlıydı. Buna karar verdikten sonra dört sütunun arasında ve iki yanda uzun birer kalın camdan. sütunlar hep birbirlerine kaidelerinin biraz yukarısından. Daha üstündeki kat ise diğer pavyonlar gibi daire bölmesine tâbi idi. Yalnız her iki katın merdivenini doğrudan doğruya binanın içinden çıkartacağım yerde ikinci katın merdivenini beş numaradan. hem de modern mimariyi birleştirecekti. Böylece holümüz hem eski mimarimizi. Bu cephe binasının mukabili olan saat altı pavyonunu ise üç katlı düşündüm. ve biraz da psikanaliz tedavim esnasında aziz dostum Doktor Ramiz'in insan dimağını ve şuurunu bana anlatırken yaptığı ev benzetmesini düşünerek yaptığım bu lüzumsuz yenilikler de holdeki sütunlar kadar makbule geçti ve ben yukarda söylediğim gibi onların sayesinde Milletlerarası Mimarlık Cemiye-ti'nin fahrî azası oldum. Yine söylemeğe hacet yok ki bu pavyonun ikinci katındaki iç içe salonların daire şeklinde olmasının sebebi saatin çark ve dişlilerini temsil etmesi içindi. tetkik etmek hırsından başka türlü kurtulmak imkânı yoktu. ne parmaklık meseleyi halletmemiş. Böylece altı numaralı pavyon iki tarafındaki boşluktan geçen etrafı camla örtülü. biri nisbeten daha kısa. Sabah kahvaltısında Ahmet'le biraz konuştuktan sonra bu fikrimi de tamamladım. Bittabi. Bu pavyonun ilk katını hiçbir daire taksimatı olmayan. Fakat üst kattaki salon beni rahatsız ediyordu. küçük köprülerle birleştirilmişti. ikincisi daha uzun ve dolambaçlı iki merdivenle yanındaki pavyonlara bağlı oluyordu. Üç Şerefeli'nin minarelerine bilindiği gibi. Asıl cephe pavyonu olan ve saat on ikiyi temsil eden. geniş kafesli camlarından her iki merdivenden inip çıkanlar görülecekti. otuz beşinci kattaydılar. Salon yerine tıpkı gökdelenlerde olduğu gibi bir üst kat bahçe yapmak en iyisi olacaktı. Ne sütunlar. sadece problemi bir kat yukarıya nakletmişti. Bizim sütunlar bunun aksi olacaktı.

Fakat bu kuvvetin nereden geldiğini ayrıca merak ediyordum. Bütün bunlar hayatımda tek bir hâdisenin doğurduğu şeylerdi. Hulâsa ben kendi bataklığımda durmadan gömülecek. Gözlerinde güzel bir ışık parladı. yardım eden bu küçücük insanı. Biraz yüz bulsaydım her şeyi söyleyecek. diye düşündüm. bu benden parçayı. Halit Ayarcı öldürdüğüm köpeği bana sürükletmiş olmanın kendisine bahşettiği memnuniyeti en cömert şekilde ödeyecekti. Takribî Ahmet Bfendi ailesinin bu son erkeği hangi düşüncenin peşinden yürüyerek buraya varmıştı? Asıl beni şaşırtan şey. siyah üzüm'gibi gözlerine. aile bağlarını yenmekle kalmamıştı. Bana hiç kendisini açmayan.. Bir ara: . Sade bu mıı? Yarın akşam Selma'nın gecesiydi. Belki bir iki hafta sonra Sabriye Hanımın.355 TANPINAR Ablanla aran nasıl? dedim. Biliyordum. O benim kaderimi bitmiş biliyor ve bunda haklı! Fakat ben onun kaderi üstüne acz içinde titriyorum.onun yeni terlemeğe başlamış bıyıklarının yavaş yavaş değiştirdiği yüzüne. binaya. Fakat hiçbir zaman bu saati. Oğlum merdivenlere." Bu zalim bir düşünce idi. benden bu kadar ayrı yapan şeyi düşünüyordum. işi bittiği andan itibaren o kadar her türlü mücadeleden uzak. ince dudaklarına bakıyordum. Dün ikindi vakti Seher Hanım benimle dikkati çekecek kadar mânalı konuşmuştu. gördüğüm işe tahammül edemiyordu. Biliyordum ki bana benzememesi tek kurtuluş çaresidir. Bütün bu çalışma arasında tek kazancım. Bu kadını bundan sonra ihmal etmeyeceğimi biliyordum. fakat hayatıma. Fakat Ahmet. bu üç ayın lezzetini bulamayacaktım. ve buna razı oluyordum. haftalardır. Sonra elini göğsüne götürdü. Müşterek iş bitince aramızda eski uçurum açıldı.Böylece sırf Halit Ayarcı'ya inat olsun diye. Birdenbire hatırıma Fjnine'nin ölümünden sonraki senelerde her gece. "O kendisi olmak için beni unutmağa belki muhtaç! Fakat ben ancak onun sayesinde biraz kendim olabiliyorum. sırf Selına'ya ve Pakize'ye inat olsun diye. belki de onun hiç anlamayacağı bir şev. Ben kendi içimden. Bu. bütün düşüncesinde beni inkâr ettiği için ona kızmıyordum. daha çetin bir mücadele de yapmıştı. sütunlara dair bir yığın fikir söylüyor... benimle alay ediyordu. Yarın sabah ben kibrit kutularımı bir sepete tıkıp enstitüye gittiğim zaman başka adam olacaktım. yine Doktor Mussak'ın hâtırasıyla. bana peşkeş çektiği genç kızla yatacaktım. düşüncelerinin üzerinden atlayarak bana dostluk gösteren. Demek ki oğlum sadece kendi içinde servetimin hayatına getireceği kolaylıkları.. Fakat düşüncelerimiz yeniden birbirinden ayrıldı. Ben Zehra'yı çok severim. sonra ben küskün. Ben . Ahmet beni seviyor. bu düşünceler sade bu akşamın düşünceleriydi. Oğluma hakikaten hasrettim. yüzlerce kibrit kutusundan yaptığımız acayip maketin karşısında geçirdik." Fakat arada bu uçurum daima kalacaktı. başka türlü unutmak olacaktı. Halbuki bu iş bu kadar sükûnetle olacak şey değildi. Ne çare ki ayrılmamız mukadderdi. dedi. durmadan unutacaktım. yahut muayyen günlerde gelip göreceği bir adam oldum. Gözlerim yaşardı. Her tarafından bir çıkmaza benziyordu. Ara sıra onun üstünden ellerimiz birbirine uzanacak. Tekrar aynı sükûta düştük. af dileyecektim. ciddî. âdeta kapı eşiklerinde onun Zehra ile kucak kucağa. yeni süveterini gösterdi. "Oğlum. Artık yine ancak hastalandığımı haber alınca. üç aydan beri enstitünün içinde tecrit için çare aradığım kadının. Bu yüzden işler bitecek diye üzülüyordum. Hattâ bundan memnundum bile. hiçbir nefret ve hiddetin işin içinde bulunmaması idi. birbirine sokularak ağlaya ağlaya beni bekleyişlerini düşündüm. Beraber olunca ben yine her şeyi unutacaktım. o ümitli kendi dünyalarımıza dönecektik. Son değiştirmeleri yaptık. Bunu bana o ördü. Ahmet'le beraber olmamdı. Bu başka türlü değişmek. Son geceyi. sadece son sınıf lise talebesi olmuştu ki böyle bir bahsi açmama ihtimal yoktu. Bana benzemediği. karşımda. onu muztar vaziyette bırakmak için şartnameye koyduğum "içten ve dıştan" saate benzemek kaydını bir yığın abes şeyler icat ederek ödemiştim. Kendisini dc yenmişti. Daha ertesi günü belki etrafımda müthiş bir alkış tufanı kopacaktı. . Hiç dargınlığım yoktu.

Aziz arkadaşımızı böyle kartal gibi binanın en yüksek tepesinde yuva yapmış görmek beni cidden mesut edecek. belki yarın seveceği kızı düşündüm. akıl almayacak kadar yeni! Yaşasın yenilik!" diye bağırdı. Asıl büyük müşkülü de halletmişsiniz. talihim icabı burada da amatör dâhi ile sahtekâr. heyecandan çıldırtmıştı. öbür taraftan da hemen hemen aynı şiddetle tenkit edilen ben. O odadan çıkarken arkasından baktım. başından sonuna kadar. Artık kâfi derecede kuvvetliyim! Ve ilk defa beni candan öptü. niçin itiraf etmeyeyim?. Altıncı pavyonun her iki katma ayrı merdivenlerden ve o kadar görülmemiş şekilde çıkılması yenilik taraftarlarını sevinçten. Her çocuk babasından bu yaşta kopar. Bir başkası. daha doğrusu oğlumun çizdiği çok acemice planla. kırk kadar oda. Oğlum bütün bu düşünceleri anlamış gibi yavaşça yerinden kalktı: Korkma. Burada bulduğunuz hâl çaresi en iyisi! Fakat ben size bundan bahsetmemiştim. -Düşüncelerimizi birbirimize söylemeğe ihtiyaç olmadığını. Sabriye Hanıma bulduğunuz yer harikulade. acayip ve şüphesiz gülünç ve berbat -şimdi ki her şey bitti. dedi.maketin başında çekilen resimlerimizi elbette okuyucularım arasında birçoğu hatırlarlar. diyordu. Söylemeğe hacet yok ki gerek binanın projesi. ikide bir yatağımda silkiniyor. onu sabahleyin kahvaltıda bir kere daha göreceğime seviniyordum. ben de cep saatlerimizin yerine Mübarek'i düşünmeğe baş. gerek maket bir taraftan şiddetle alkışlanırken. bizimki gibi bir enstitüde boş bir oda ve salon da kendi fonksiyonunu yaratır. Bütün talihini düşündüm.356 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Emine ölmeseydi hiçbiri olmayacaktı. nafile yere yaptığınız işi küçültmeğe çalışmayın. takılır. Türkçe'de yeni sentaksın başladığı devirde yeni mimarîde feyzini verdi. O gece yatağımda hep eski fakir evimizi hatırladım. holün belli başlı süsü ve buluşu olan dört sütunla. aynı zamanda soyut mimarî yapmıştım.z şeyler! Şimdi ilk yapılacak iş bir basın toplantısı ile efkârıumumiyeye bu muvaffakiyetinizi ilân etmektir. onları binaya bağlayan hiç lüzumsuz iki küçük köprüyü -çünkü üç pavyonun arasını sırf bu küçük köprücükler için açık bırakmıştım. Bir dostum... çok sakat tarafı var On. bundan sonra daha sık gelirim. O dinlemiyordu bile. Odalara ve salonlara gelince bu hususta zerre kadar üzülmeyin! İkimizin de bir yığın yeni akrabası bulunduğu gibi. Kendisine birkaç defa: -Acele etmeyin! Daha çok eksik. Verdiğim izahatı dinledikçe memnuniyeti artıyordu. Fakat vakta ki siz de. II Halit Ayarcı. Devrik cümle düşmanları Hayri İrdal'm muvaffakiyeti karşısında bakalım ne yapacaklar?" Dördüncü eleştirmecinin övmesi daha parlaktı. mesele değişti. "Kokmuş ve klasik şekillerden ayrıldığımız için" bahtiyar olduğumuzu söylüyordu. Küçücük Ahmet'in kafesi sarkan cumbadan kırık kenarlı bir saksıda yetiştirdiği sardunya çiçeği sabaha kadar gözümün önünden gitmedi..bir yığrn övdükten sonra.. konuşmadan anlaştığımızı artık anlamanız lâzım! diye cevap verdi. Ben her şeyi anlatıp bitirince ayağa kalktı ve ciddiyetle beni tebrik etti. günlerce gazetesinde "Yeni.357 TANPINAR ladık. Yalnız siz beni geçtiniz. tavsiye edilenler. Fakat benimki benden iki defa kopmuştu. Ona göre ben. sade devrik cümleye lâyık bir bina yapmamıştım. İkimizin de hatası cep saatlerimizden harekette ısrar oldu. Fakat artık vaziyete alışmıştım. getirdiğim projeyi. -Azizim! dedi. "İşte. Bir üçüncüsü ise bu acayip merdivenleri. Fakat bunlar sonra düşüneceğim. Kibrit kutularıyla yaptığım bu sökülür. bunu ne yapacağız? diye hatırlatmak istedim. Demek istiyorum ki nasıl bir memuriyet adı kendi fonksiyonunu yaratırsa. Beni olduğum gibi kabul etmeğe alışmıştı. Harikulade bir iş yaptınız. benim boş kibrit kutularından yaptığım acayip maketi büyük bir heyecanla karşıladı. . Şu ortadaki hol iki aydır beni de meşgul ediyordu. ayar ekiplerinden terfi zamanı gelenler var. Belki şu anda sevdiği. şarlatan oldum. on iki salon.

şimdi kendi menfaatleri ortaya konunca birdenbire dönmüşlerdi. alelâde bir unutkanlığını o kadar şiddetle cezalandıran bir zihniyetten onun hesabına aldığım intikamdı. Her defasında: Karıştırma. -im.HKÎ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ kaldı. Karım durmadan: Allah göstermesin! diyordu. sana onu bırakayım! Merakını tatmin edersin! Karım da bu fikirde idi. Bu bina yapıldığı zaman şüphesiz beni tebrik edecekti. Niçin aramızda doğmadığını bir türlü anlamadığım bu kafa dengi dostun hâtırasını burada bir kere daha yâdetmek isterim. dönüşte tebrik için odamın kapısında birbiriyle itişen en yakın dostlarımız buna itiraz ettiler. . Fakat asıl memnun olacağı şey. dördüncüsünde yavaşça yanıma geldi: -Hayriciğim. günde değilse bile haftada hiç olmazsa iki defa inşaat yerine gidip seyredenler. Elinde sinekliği -yaz sonuydu ve dostumuz bu yeni âdeti çıkartmıştı. Hakikatte bana gelen her alkış ona bir nevi tarziye demekti. tamir ettireceğim. İlk defa karımla. Her pavyonun ayrı şekilde boyanacağını söylediğim zaman münakaşa tekrar alevlendi. Durmadan gazetelere verdiğimiz beyanat. dâhiyane eser değil! diye baykırıyoriardı. Hayır. insan şuuru ve ilim başka! cevabını aldım. benim eserimle övünen insanlar.Kibrit kutularından yapılan maket ise âdeta piyasaya tesir etti. Sağlam. Hiç senin yapacağın evde oturulur mu? Zehra ise beni bu fikirden vazgeçirtmek için elinden gelen yosmalığı esirgemiyordu. onlar da benim gibiydi. Öyle ki binanın inşasına nezaret eimek. Umumum parası sarf edilirken o kadar cömert. En insaflıları: Bunlar hususî evlerdir. Bizden sonra çoluk çocuğumuza kalacak! Fazla orijinal olmasına ihtiyaç yoktur. Bu bina dolayısıyla gerek Saatlcme Bankası'ndan. Herkes benim gibi mi. Gariptir ki bu parlak muvaffakiyete rağmen. zevkim insan ruhunu öğrenmekti. kızımın ve damadımın aynı fikirde olduklarını gördüm. Enstitünün son derece orijinal olduğunu aylarca iddia eden. bundan son derecede mesut görünen. gerek enstitünün bütçesinden aldığım ikramiyeyi de onunla taksim etmeğe candan razıydım. Yalnız. Hattâ Halit Ayarcı'yı bile artık dinlemiyorlardı. Bir de bakarsın ki merdiven359 TANPINAR leri ters taraftan koymuşsun! Olur mu hiç? Doktor Ramiz'e. yoksa biraz farklı mı? Bunu öğrenmek için ısrar ediyordum. Hiç şüphe etmeden hodbindiler. Biz ev istiyoruz. İnhisarlar İdaresi bu yeni mimarlık çalışmalarına lâzım olan maddeyi teminden âciz 358 SAATİ. emniyetli olması kâfidir! diyorlardı.üç içtima boyunca münakaşaları hiç anlamadan dinledi. asıl ilhamı bana onun insan zihni hakkında verdiği izahattan aldığımı anlatmağa çalıştım. Doğrusu istenirse ben de Saat Evleri'ni kendim yapmayı istemiyordum. Gerek makette. yapılan münakaşayı her gün biraz daha körüklüyordu. Maketin başı ucunda otuz beş defa resim çektiren Pakize. İstersen babadan kalma bir evim var. oımaz! Diyordu. dilimin döndüğü kadar bu merdivensiz kat hikâyesinde mesuliyetin biraz da kendisine ait olduğunu. gerek merdiven meselesinde Doktor Mussak'a neler borçlu olduğumu yukarıda söylemiştim. Buna mukabil hakikî mimarlar. Yangeldi Asaf Bey bu hususta hiçbir fikir beyan etmiyordu. ucuz. hattâ daha beterdiler. hasbî. Olmaz oj?. Benim merakım. evimizin tarafımdan yapılması ihtimalini işitince küplere bindi. betonarme hesaplarını yaptırmak için güçlükle eleman bulduk. Saat Evleri'ni yaptırmağa başladığımız zaman bütün mahalle için yapılacak planların tarafımdan yapılmasını Halit Ayarcı teklif eder etmez beni o kadar alkışlayan arkadaşların hiçbiri bu işe razı olmadılar. bu dâvadan sen vazgeç! Dedi. azizim! Ev başka. kayıtsız şartsız yenilik taraftarı olan. Hattâ beni o kadar iyi anladığını sandığım Doktor Ram iz bile bu fikirde idi. bir tiirlü eserimi kabul etmek istemiyorlardı. Bazıları ise daha ileriye giderek: Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız para ile tecrübeye girmeyiz.

. ne ya360 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ pacağını şaşırmış. bir tarafı tutarız. Hâlâ da o şartla severler. .. Odasına girdiğim zaman büsbütün başka bir Hal it Ayarcı ile karşılaştım. Bir rüyada gibi etrafına bakmıyordu.. değil mi? Bunlar da öyle işte. diyordum.. Böyle şey olur mu? Bir insan iki türlü düşünür mü? İki türlü mantık bir kafada bulunur mu? Halit Ayarcı hakikaten meyustu. Mücadeleyi bizim tarafımızdan seyrettiler.... Burada kendi menfaatleri. yalan söylemiyorlar. dedi. Fakat hangimiz o esnada o adamın yerinde bulunmayı isteriz? Hiçbirimiz. "ringe buyurun!" deyince iş değişti. Çoğunluk öyle istiyordu. der. Haydi! deriz.. Vaktiyle haiamı oturttuğu büyük koltukta. Ben ilk defa olarak enstitü azasına ait bu cins içtimalarda reye müracaat ettim ve mutlak çoğunluğun hakkını teslim ederek çıktım. a canım!. Nasıl olur? diyordu.. geçeriz. Karşısındaki kalabalıktan daha çetinlerine. en mükemmel ve yeni şartlar altında ve bu kadar yenilik içinde çalışan bu insanlar bu işi nasıl anlamazlar? O hâlde enstitüde ne işleri var? Niçin yeni binayı alkışladılar? Niçin bizi tebrik ettiler? Demek yalan söylüyorlar!. Bilmiyorum. kâfi derecede kuvvetli -almamasına kızarız. nasıl olur? Dünyanın en modern müessesesinde. -Ben anlamıyorum doğrusu bunu!. beni anlamıyorsunuz? Ben bir yerde aldandım! Gülerek kendisini teselli ettim. Karşısındakiler kendilerini kuvvetli buluyorlardı. kendi emniyetleri var! O hâlde bu adamlar bana inanmıyorlar! Beyhude yere buraya toplanmışız! Beyhude yere uğraşmışız! .361 TANPINAR -Hayır."İnsanla bu kadar oynanmaz ki. Nerede aldandım? Onu bulsam bana yeter. Giile güle otursunlar. hepsi kendisinin yetiştirmesi bir avuç insan onu şaşırtmıştı. düşünüyordu. ikide bir gelip bana şikâyet ediyordu." sözü dillerinden düşmüyordu. Halit Ayarcı bütün bunlardan mustarip. inatla baktı: Niçin. Ve bunun için herkes birbirine benziyordu.. Bir an evvel. Daha doğrusu menfaatler istikametini değiştirirse mantık da değişir. İkisinde de samimî idiler. Yeniliği kendilerine ucu dokunmamak şartıyla seviyorlardı. O yüzüme. Burada.. Toplantı salonunu yerini bana bırakarak herkesten evvel terk etti. diye cevap verdim.. Yine size inanırlar. Saat Evleri herkesin evleri gibi olacaktı. Fakat hayatlarında emniyetli ve sağlam olmayı tercih ediyorlar. O anda çok samimî idiler. Bu müessese artık benim değil! Şakaklarından ter akıyordu. haykırırız. İstedikleri şekilde yaparlar. Bütün eserim yıkıldı. onu anlamıyorum. Hulâsa herkes kendisi olmuştu.. Hiçbir zaman onu bu hâlde görmemiştim. En iyisi düşünmeyin bunu artık! Nihayet kendi evleri. Fakat iş. iş!. Hiç boks maçına gitmediniz mi? İlk önce bakamayız bile! Sonra birdenbire heyecanlanırız. Fakat şimdi siz. Beni görünce: -Ben bir yerde aldandım. daha kuvvetli! Daha müthiş! deriz ve öyle olmadığı için üzülürüz.... ısrarla. Ve bizi alkışladılar. Dördüncü içtima en çetini oldu. -Tabiî bulunur. Hayır.. Fakat heyhat! Sihir bozulmuştu.. Zaten niçin inanmalarını istiyorsunuz. Böylece Saat Evleri'nin uzun ve çetin münakaşası hiç farkında olmadan Halit Ayarcı'yı içinden yıkmıştı.. Sözlerini bile dinletemedi. Fakat menfaatlerine dokunmamak şartıyla.. Halit Ayarcı işi tehdide kadar götürdü... Nerede? diye sordu. ayaklarını masaya dayamış. Ben Halit Ayarcı'ya vaziyeti anlatmağa çalışıyordum. çok büyüklerine laf anlatmıştı.

kibar.. Öyle ki. Bununla beraber kendisine en yakın insan sıfatıyla onun artık eski Halit Ayarcı olmadığını gayet iyi hissediyordum. odanın içinde dolaşmağa başladı. -Hayır. bu gelen heyet öbürleri gibi değildi.. Bununla beraber bu acayip ziyaretin böyle bir netice vereceğinden hiç de şüphe etmedim. Tekrar odama döndüğümüz zaman heyetin reisi kendisine ikram ettiğim içkiyi kabul edeceği yerde doğruca telefona koştu ve 0135'i arayarak saatin kaç olduğunu sordu. sonra yüzüme baktı. Bizi aldattılar. ne katların acayip ve takma merdivenleri. İtiraf edin ki bu işten hiç an-lamıyordum. Bende neonun talâkati ve keskin mantığı vardı.. Kongrenin kapanış merasiminde iki saat konuştu. Bu. Sağa sola . ne de büyük daktilo salonumuzda elinde değneği bir şef dorkestr gibi işaret veren kalem âmirimizin emri altında son derece ritmik çalışan yetmiş daktilomuzun hep bir anda makinaya basıp yazı yazmaları onları . -Böyle bir kolaylık varken bu müesseseye ne lüzum var? diye sordu. Hiç oynamadık. Ne kapının sembolik saati. Mütebessim. -Bu müessese artık benim değil! Bundan sonra ben de herkes 362 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ gibiyim burada. Şüphesiz ki.. hatta lağva sebep olan hâdisenin vuku bulduğu gün enstitüde bulunmuş olsaydı iş yine değişirdi. Etraf gerek bina hususunda. O her defasında bana çok ciddî. Biz fazla inandık onlara. anlıyamazdım da. oynamadık. Her ağzımı açışta: . Yazık ki. Aylardan beri zaten gelmiyordu. Ve birbiri ardınca çılgınca alkışlandı. Ve şapkasını dahi almadan çıkıp gitti.. Ve yaptığımız işler hakkında lüzumlu gördüğüm bütün izahatı verdim. Bu itibarla heyete herkes tarafından beğenilen müessesemizi baştan aşağı gezdirdim. Halit Ayarcı'nın itişleriyle yavaş yavaş müessesenin hakikaten lüzumlu bir iş gördüğüne. Enstitüde. artık eskisi gibi müesseseden şüphe de etmiyordum. "Allahaısmarladık!" bile demeden çıkıp gitti. ecnebî heyet geldiği zaman. dostça başladığımız gezinti hemen hemen tam bir kayıtsızlık içinde bitti. hakikî centilmen. dedi. ben Halit Ayarcı değildim. Bununla beraber fazla devam etmedi. Nihayet bütün dünyada buna benzer müesseseler bulunduğunu söyledim ve tekrar Halit Ayarcı'dan öğrendiğim şekilde mutlak ve muayyen kadroları anlattım. Halit Ayarcı'nın kapıldığı ilk yeisti. Fakat yoktu. Kabul etmiyor musunuz? Tekrar yüzüme baktı.363 TANPINAR şaşırttı. Evinde yoktu. Yazık ki. dedi. gerek diğer meselelerde bizi o kadar beğenmiş. hakikaten modern bir teşekkül olduğuna inanmıştım. yalnız ben vardım. Bütün meseleyi biraz da hiçten yere alevlendirmişti. böyle bir şüphe aklıma bile gelmiyordu. Bu itibarla verdiğim cevapların hiçbirini doğru dürüst dinlemedi bile.. o kadar alkışa garketmişti ki. Sonra ayağa kalktı.. biitün kongreyi kendisine hayran etti. Filhakika eski heyecanı ve harareti kalsaydı bu hazin akıbetle bu kadar beklenmedik şekilde karşılaşmazdık. mantıkî cevaplar vermiş. Aldığı cevap üzerine evvelâ duvardaki saate. enstitümüzün o kadar âni şekilde lağvında onun bu ruh haletinin çok tesiri olmuştur. Kaldı ki.. tamamiyle ikna edememişse bile hiç olmazsa susturmuştu. Sonunda adam bana. Ve yazık ki. Fakat ne olur ne olmaz Halit Ayarcı'yı aradım.-Belki mimarlık dehamda! dedim. Omuzlarını silkti: Bundan ne çıkar sanki? -Fazla oynadık etrafla. ben de bütün tecrübeme rağmen bu heyetin ehemmiyetini takdir edemedim. Milletlerarası Saatleri Ayarlama Enstitüleri'nin umumî kongresi yeni binamızda açıldığı zaman herkes yine eski Halit Ayarcı ile karşılaştı. Bu aşağı yukarı kurulduğu günden beri benim Halit Ayarcı'ya sorduğum sualdi. üstün.Böyle bir müesseseye ne lüzum var? diyordu. ne de karşımdaki adam behemehal ikna edilmek arzusuyla bu suali sormuştu. Daima vaziyetleri karşılamasını bildiğine göre.

. mobilyaya. Bu benim için bir bakıma büyük darbe değildi. müstahdem var. O beni inkâr etti. Üç yüze yakın insan. müessese ile artık eski alâkam kalmadı.. küçük bar amerikanıma. kusurunu görmek. Galiba çok kederlisiniz. mesele yalnız bizim meselemiz değil! Bu kadar arkadaş. Bu müessese belki de bir gün bir işe yarayabilirdi. Fakat küçük kızım Halide'nin doğum gününü büyük bir davetle kutlamayı üç yıldan beri âdet etmiştik. onun yanında bazı geceler kaldığım istirahat odama. Ona çok emek vermiştik. tenkit etmek.sordum. Yarım saat sonra eve geleceğini ümit ediyorlardı. O etrafındaki düşmanlık halkasına ehemmiyet vermiyor. dedi. Pakize bir türlü yeni evimizin bu ananesini bırakmak istemiyordu. Bu acı havadis üzerine bu davetten vazgeçmek istemiş fakat karımı bir türlü kandıramamıştım. oturup düşünüyordum. 364 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ Emri alır almaz Halit Ayarcı'yı tekrar aradım. tam benim zıddıma olarak bu cins toplantılardan hiç de çekinme itiyadında değildi. Bunu gittikleri yerde insanın yüzüne karşı söylemezlerse -ki çoğunun nezaketi ve birikmiş kini buna müsaitti. bir iş işti. dedim.365 TANPINAR riyle akraba olan ve eskiden olmayanlar da yeni evlenmelerle birbirine bağlanan bu insanlar. Sizi bu akşam görebilir miyim? Zannetmçm! diye cevap verdi ve telefonu kapadı.. Yine ortada yoktu. Villa Saat'teki bu son toplantı hiç de parlak başlamadı. Öyle ki. daha ziyade birbirinin ayıbını. bir elim telefonda. Haydi ben hatıratımı yazdırdım.hiç olmazsa arkadan dedikodu yapmak imkanını buluyorlardı. her şeye bağlıydım. hattâ üzerine yürüyordu. gerek bu cins davetlerde.. dedi. Planını kendi çizdiğim binadaki odama. Onların istikballeri beni sıkıyordu.. Çoktan beri artık bu işin bitmesi lüzumuna kani olmuştum. onlar ne yapacaklardı? Yarım saat sonra Halit Ayarcı'yı telefonla buldum. Hafta sonunda evimde evvelden kararlaştırılmış büyük bir toplantı vardı. duvardaki resimlere. Bu fırsatın verilmediğine üzülüyordum. banyo dairesine. Masamın başında. Biliyorsunuz ki. Diğer taraftan vaziyeti hiç de bizler gibi olmayan üç yüze yakın müstahdemi. Olmamam da artık eski bağların koptuğunu göstermiyor mu? Fakat. Ertesi günii evine uğradım. Hele Amerikalının ziyaretinden sonra büsbütün soğumuştum. Siz üzülmüyor musunuz? -Hayır. sadece gece gündüz hep bir arada oldukları için daha altıncı ayında birbirine düşman olmuşlardı.. Diktiğim ağaçların büyümesini artık göremeyecektim. Yeni aldığımız . Erkenden seyahate çıktığını söylediler. küçük tarizlerle hırpalamak için katlanıyor gibiydiler. O haftayı hemen hemen dairenin tasfiyesi işleriyle geçirdim.. diye benimle alay etti. Evet. davetlerden kaçıyor ve mümkün oldukça kendim de hemen kimseyi davet etmiyordum.. filân vardı. Durumu anlattığım zaman. dedi. İçimde eski hiddet yine kabardı. Halit Bey. Bu itibarla çoktan beri bu cins toplantıları istemiyor. Hiçbir yerde bulamadım. küçük bir kahkaha ile taşı gediğine koy m ' tan hangi kadın kendisini alabilir? Nedense kadın kısmı bu gibi işlerde erkeklerden daha mukavemetli ve daha cesur oluyor. Şurası da var ki karım. Bir müddet düşünür gibi oldu. Kendi elimle ve zevkle tanzim ettiğim bahçesine çıldırıyordum. Bu adamların hayatı ne olacaktı? Nasıl iş bulacaktık? Ne yapacaktık? Abes dahi olsa. Saatleri Ayarlama Enstitüsü rolünü yapmıştı. Bu bir cevap değildi. Hafif bir tebessümle. Akşama bana geleceğini umdum. -Ama. "Fonksiyonunu kendisi yaratacak!" diyordu. Zaten aynı mahallede yaşamağa başladığından beri yarısından fazlası birbi. gerek alelade ziyaretlerde gelip gidenler bu zahmete. yoktum. Burada olsaydınız belki önüne geçerdiniz. Fakat ne olsa hayatıma girmişti.. Üç gün sonra müessesenin lâğvedildiği emri geldi. onlar var!.

her zamanki gibi tat!'. Bozulmuş iki nişanın jıemen oracıkta yenilendiğini gördüm. Bütün ayıplar. etrafımıza topladığımız insanlar şimdi bizden hesap sormakla iktifa etmiyorlar. Kadehler arttıkça bu kin ve düşmanlık hissi de artıyordu. Elimi sıkarken: . Kalabalık birdenbire etrafımızda dalgalandı. her grupta aynı soğukluk. gcnçliğiyle. Daha yüzlerine bakar bakma:/. Şurası da var ki Pakize enstitünün affedilmesinin uyandırdığı ruh hâlini hiç hesaba katmamıştı. benim tahmin ettiğim gibi sadece biz hedef olmuyorduk. aynı çekişme vardı. Hemen hemen herkes birbirine düşmandı. Ve yemek odasına girdi. Şimdi dönebildim. Davetlilerimi/ âdeta bir kin çıkını hâlinde eve geldiler.. Halit Ayarcı'nın ısrarıyla hiç yoktan ortaya çıkarttığımız. Bununla beraber müessesenin mesuliyetini taşıdığımız için en fazla mücrim olan tabiatıyla Halit Bey ile bendim. Kadınlar kocalarına karşı. Bütün arkadaşlar orada vazifelidir. Küçükler? Birdenbire yüzü karardı: .sofra takımı. gün boyunca aleyhimizde bulunanları bir kere daha ezmeyi aklına koymuştu. Hulâsa bir bayram havası içinde herkes sofraya oturdu. kendisinin bu gece için yaptırdığı tuvalet varken Pakize'nin bu münasebetsiz davetten vazgeçmesine imkân yoktu. En yakın dostlarımızın hanımları gözümün önünde onun yaşını hesapladılar. davetlilerimiz alelâde nezaket kaidelerini bile unuttular." kelimesiyle kendimden bahsedildiğini duydum. Onun görünüşü ile birdenbire kesilen homurtu bir saniye sonra ve sanki birdenbire adamakıllı beslenmiş bir ocak gibi parladı. güzelliğiyle. "Sansar. bu adamlar kinlerinde ve düşmanlıklarında oldukları kadar sevinçlerinde de açık ve samimî idiler. yarım saatten beri iki kanadı açık yemek odasının kapısında beklediğim hâlde münakaşaları kesip bir türlü davetlilerimizi içeriye alamamıştım. bütün kusurlar ortada idi. Ben üç kişilik bir grupa yaklaşırken. Bu itibarla hemen her tarafta.. Kararı tashih ettirdim. Sonra yavaş yavaş evimizin büyüklüğünden. O refahımızla. İşin garibi bu çok insanî duygulara. mobilyamızın zevksizliğinden. biitiin gece neler çekeceğimizi anla dım. Herkes yine eskisi gibi. birikmiş kin. İlk darbeyi Pakize yedi. Bunu söyledikten sonra karımın elini öptü. Üçüzlerin grubu tekrar teşekkül etti. bu masrafı hangi gelirle karşıladığımızdan bahsedildi. aynı dargınlık havası. Ve hiç kimseye aldırmadan bana doğru geldi. O zamana kadar ona kompliman yapmayı belli başlı vazifelerinden bilen genç memurlarımız karımın etrafına yanaşmadılar bile. açıktan açığa bizi itham ediyorlardı. amma müessesenin muntazam surette tasfiyesi için daimî bir tasfiye komisyonu teşekkül etti. Saçının boyasını sordular. Herkes öbürünün nazarında mücrimdi. Enstitünün lâğvı ile bir yığın kombinezon ortadan kaybolmuş. Hulâsa enstitünün lâğvını hiçbiri öbürüne affetmiyordu.. Halbuki hiç de böyle olmadı. nişanlılar birbirine karşı heu ay 366 SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ nı hislerle mütehassistiler. dediğim gibi kin sadece bize karşı değildi. elinde seyahat çantası. bir yığın dostluk âdeta uçmuştu. Daha doğrusu ilga karan duruyor. Yalnız halam istifini bozmamıştı. Her zamanki hiddetli feveran-larıyla etrafındakilere cevap yetiştiriyordu. İki gün evvel birbirlerinden boşanacaklarını işittiğim ve iki saattir hep ayrı ayrı gruplarda dolaşan bir karı koca birbirleriyle karşımda öpüşerek barıştılar. Biraz evvel etrafa meydan okuyan Pakize âdeta gizlenmek istiyor gibi kardeşlerinin arasına sığınmıştı. Saat ona kadar. Yeni tuvaletini methetmek şöyle dursun. kıskançlık birdenbire infilâk etti. hattâ eskisinden fazla dosttu. diye özür diledi. İşte tam bu esnada birdenbire Halit Ayarcı. başında şapkası ile göründü. Hayır. Bütün kazançlar biliniyordu. sohbel arasında yapılacak tarizlerle karşılaşacağını sanıyordu.367 TANPINAR -Affedersiniz. O hâlâ. Bununla beraber. Sofrada Halit Ayarcı 'ya yavaşça sordum: Peki ötekiler?. Fakat Halit Ayarcı hiç aldırmadı. Nitekim biraz sonra hiddet.

Benimle bir parti tavla oynadı. bu işi. dedi... Fakat aramızda garip bir vaziyet vardı. Oyun bitince. Siz. dedi. SON Ahmet Hamdi Tanpınar _ Saatleri Ayarlama Enstitüsü . aklandığımı anladım. Gece yarısı. Fakat ayar istasyonlarında çalışanlar için bir şey yapamayız! Ona da siz çalışın.Zaten onlar için yaptım.. dedim. kalabalık dağıldıktan sonra benim çalışma odamda tekrar buluştuk. O geceden sonra Halit Ayarcı'yı bir daha ancak. korkunç otomobil kazasından sonra kaldırıldığı evinde.. Ve iştiha ile yemeğine başladı. Hattâ Şeh-zadebaşı'ndaki kahvede kendisini ilk gördüğüm gün dahi bana karşı bu kadar yabancı değildi. "Allahaısmarladık!" diye ayrıldı. yatağında görebildim. siz niye çalışmıyorsunuz? Yüzüme hayretle baktı: Ben.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->